Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken"

Transcriptie

1 Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken Uitkomsten landelijke Veiligheidsmonitor Utrecht.nl/onderzoek

2 Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus CE Utrecht in opdracht van Eenheid Veiligheid Gemeente Utrecht internet rapportage Rob Paridaen informatie Rob Paridaen bronvermelding Het overnemen van gegevens uit deze publicatie is toegestaan met de bronvermelding: afdeling Onderzoek, gemeente Utrecht mei Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken

3 Samenvatting Hieronder staan de voor Utrecht belangrijkste onderzoeksresultaten van de Veiligheidsmonitor 2013, een enquête onder inwoners van 15 jaar en ouder. Daarbij is de veiligheidsbeleving in Utrecht vergeleken met die in de steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Eindhoven, en met die in heel Nederland. Verder zijn voor Utrecht de uitkomsten van de meting in 2013 vergeleken met die van de meting in Leefbaarheid en overlast in de buurt Utrechters geven gemiddeld het rapportcijfer 7,3 aan de leefbaarheid in hun buurt. Die beoordeling is vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde. De Utrechter heeft een bovengemiddelde waardering voor fysieke buurtvoorzieningen, maar net als in de andere steden en landelijk is er daarbij een lage waardering (26% tevreden) voor de jongerenvoorzieningen. Op een aantal punten is in Utrecht de waardering voor fysieke buurtvoorzieningen gedaald ten opzichte van Over de sociale samenhang zijn Utrechters minder tevreden dan gemiddeld in Nederland, maar zijn ze meer tevreden dan in de andere steden. De tevredenheid over het functioneren van de gemeente op het gebied van leefbaarheid en veiligheid is in Utrecht hoger dan landelijk en in de andere steden, Amsterdam uitgezonderd. Te hard rijden vinden Utrechters het buurtprobleem dat als eerste zou moeten worden aangepakt. Ruim een kwart (26%) geeft aan daar veel overlast van te ondervinden. Verkeersoverlast in het algemeen wordt in 2013 (35%) wel minder ervaren dan in 2012 (40%). Utrechters hebben duidelijk minder last van fysieke verloedering (hondenpoep, rommel op straat) en sociale overlast dan bewoners van de andere steden. Sociale overlast is er in Utrecht ook minder dan in Veiligheidsbeleving Net als in 2012 geven Utrechters gemiddeld het rapportcijfer 6,8 aan hun algemeen veiligheidsgevoel in de buurt. Gevoelens van onveiligheid in de eigen buurt komen in Utrecht minder vaak voor dan in de andere steden, maar vaker dan gemiddeld in Nederland. De door bewoners zelf ingeschatte kans slachtoffer te worden van woninginbraak, zakkenrollerij of mishandeling ligt op het landelijk gemiddelde en is lager dan in de drie grote steden. Bij de top5 onveilige plekken staan net als in die met rondhangende jongeren bovenaan; 58% voelt zich daar vaak of soms onveilig en dat is ruim boven het landelijk gemiddelde (43%). 36% van de Utrechters geeft aan op straat wel eens respectloos te worden benaderd door onbekenden. Dat percentage ligt substantieel boven het landelijk gemiddelde (22%) en vertoont ook een stijgende tendens ten opzichte van Als preventie laat 67% van de Utrechters geen waardevolle spullen in de auto achter. Andere preventiemaatregelen die relatief vaak worden genomen zijn extra veiligheidssloten (58%) en buitenverlichting (54%), maar dat is duidelijk minder vaak dan gemiddeld in Nederland. 3

4 Het preventiegedrag van Utrechters is in 2013 globaal vergelijkbaar met dat in Er is wel een tendens om vaker het licht te laten branden (van 24% naar 31%) en (rol)luiken te plaatsen (van 7% naar 10%). Slachtofferschap criminaliteit 29% van de Utrechters is de afgelopen 12 maanden slachtoffer geworden van criminaliteit, en dan het meest van vermogensdelicten (21%) en cybercrime (14%). Het slachtofferschap ligt in Utrecht ruim boven het landelijk gemiddelde, met name als het gaat om vermogensdelicten en vandalisme. Bij de vermogensdelicten springt fietsdiefstal eruit. Eén op de tien Utrechters was de afgelopen 12 maanden slachtoffer van fietsdiefstal. Voor Amsterdam is er een vergelijkbaar aandeel, maar in de andere steden en landelijk is het duidelijk lager. Inwoners en politie Ongeveer een derde van de Utrechters (32%) heeft de afgelopen 12 maanden contact gehad met de politie, en daarvan is 60% tevreden over het contact. Over het functioneren van de politie in het algemeen is 35% van de Utrechters tevreden, en dat is significant hoger dan de landelijke 28%. 55% van de Utrechters heeft het vertrouwen dat de politie er voor je is als het nodig is en dat ze dan hun uiterste best doen om je te helpen. Die mate van vertrouwen is licht hoger dan in de andere steden en ligt duidelijk boven het landelijk gemiddelde (48% en 50%). Het vertrouwen in de politie als crimefighter is beduidend lager. Van de Utrechters meent 22% dat de politie succesvol is in het bestrijden van de criminaliteit. Dat is nog wel hoger dan het landelijk gemiddelde van 18%. De tevredenheid bij Utrechtse bewoners over de interactie met de politie is over het geheel genomen hoger dan in Rotterdam en Eindhoven en dan gemiddeld in Nederland. De helft van de Utrechters is het eens met de stelling dat de politie je serieus neemt, en bijna de helft (47%) vindt dat de politie bescherming biedt. Daarmee zijn Utrechters beter te spreken over het functioneren van de politie in hun buurt dan de gemiddelde Nederlander. In Utrecht zijn er ook minder klachten dan landelijk over de beschikbaarheid van de politie in hun buurt. Zo vindt 41% van de Utrechters dat de politie te weinig zichtbaar is in de buurt, tegenover een landelijk aandeel van 50%. Voor alle totaalscores waarin de relatie tussen inwoners en de politie is samengevat zien we in Utrecht een hogere waardering dan gemiddeld in Nederland. Met name de beschikbaarheid in de buurt scoort in Utrecht met een score 4,9 hoger dan de landelijke 4,4. Het oordeel van Utrechters over de inzet en aanpak van de politie in de buurt is positiever dan in Het percentage dat ontevreden is over zichtbaarheid en aanspreekbaarheid vertoont een dalende tendens. 4 Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken

5 Overzichtstabel Utrecht vergeleken We zien dat Utrecht er ten opzichte van het gemiddelde voor de vier andere steden vergelijkbaar of positief uitkomt. Ten opzichte van het landelijk gemiddelde zijn er voor Utrecht meer negatieve dan positieve afwijkingen. De positie van Utrecht ten opzichte van het gemiddelde voor de vier steden is het meest gunstig voor het onderwerp leefbaarheid en veiligheid. Voor de relatie tussen inwoners en de politie beoordelen Utrechters de situatie gunstiger dan de gemiddelde Nederlander. Overzicht Utrecht ten opzichte van de 4 steden en Nederland Utrecht t.o.v. gemiddelde 4 steden Utrecht t.o.v. landelijk gemiddelde leefbaarheid en overlast * beoordeling kwaliteit fysieke voorzieningen 0 - * beoordeling sociale samenhang + - * fysieke verloedering + 0 * sociale overlast + - * verkeersoverlast 0 0 * tevreden met aanpak leefbaarheid gemeente + + veiligheidsbeleving eving * gevoel van onveiligheid algemeen 0 _ * onveilige plek: rondhangende jongeren 0 - * grote kans op woninginbraak + 0 slachtofferschap criminaliteit * vermogensdelicten 0 - * cybercrime 0 0 * vandalisme 0 - * geweld 0 0 inwoners en e politie * functioneren in buurt 0 + * beschikbaarheid in buurt 0 + * interactie met bewoners 0 + Toelichting: De symbolen geven aan of de Utrechtse score positief afwijkt (+), negatief afwijkt (-) of vergelijkbaar is (0). 5

6

7 Inhoudsopgave Samenvatting 3 Inleiding 8 1 Leefbaarheid en overlast in de buurt 10 2 Veiligheidsbeleving 14 3 Slachtofferschap criminaliteit 18 4 Inwoners en politie 19 Bijlage 23 7

8 Inleiding De Veiligheidsmonitor is een jaarlijks terugkerende grootschalige enquête naar de ervaringen van de inwoners van Nederland op het gebied van (on)veiligheid. De enquête wordt uitgevoerd onder personen van 15 jaar en ouder, voor zover niet wonend in inrichtingen of tehuizen. Opdrachtgevers voor het onderzoek zijn het ministerie van Veiligheid en Justitie en het CBS. Onderwerpen van de meting zijn de leefbaarheid in de buurt, buurtproblemen, veiligheidsgevoelens, risicomijdend en preventiegedrag, slachtofferschap en de beoordeling van het gemeentelijke veiligheidsbeleid en het functioneren van de politie. In 2012 zijn verbeteringen doorgevoerd in het onderzoeksontwerp en is de vragenlijst grondig herzien. Hierdoor is er sprake van een methodebreuk en zijn de uitkomsten vanaf 2012 niet zonder meer te vergelijken met die van de Integrale Veiligheidsmonitor (IVM) uit de jaren Om dit te markeren is de naamgeving in 2012 gewijzigd in Veiligheidsmonitor (VM). De Veiligheidsmonitor 2013 is dus de tweede meting van een nieuwe reeks. In de periode augustus november 2013 is de enquête uitgevoerd op landelijk niveau en in 151 deelnemende gemeenten. In totaal zijn gegevens verzameld van ruim respondenten. In de gemeente Utrecht gaat het om respondenten, en dat zijn er bijna drie keer zo veel als de 476 respondenten van de 2012-meting. Deze notitie bevat de belangrijkste uitkomsten van de Veiligheidsmonitor 2013 voor de gemeente Utrecht. Daarbij zijn de uitkomsten voor Utrecht vergeleken met de landelijke uitkomsten en die voor de steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Eindhoven. Daarnaast is voor Utrecht een vergelijking gemaakt met de uitkomsten van Voor verdere achtergrondinformatie over de Veiligheidsmonitor en de relatie met de Utrechtse Inwonersenquête verwijzen we naar de bijlage. Voor algemene informatie over de Veiligheidsmonitor verwijzen we naar Schaalscores In de notitie laten we zogenaamde schaalscores zien. Deze scores zijn landelijk ontwikkeld voor de presentatie van de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor. In de schaalscores zijn de antwoorden op verschillende vragen bij elkaar opgeteld en omgerekend. Aanduiding statistische s significantie In een steekproefonderzoek als de Veiligheidsmonitor is sprake van een marge rond de uitkomsten. Een toelichting op dit 'betrouwbaarheidsinterval' is te vinden in de Bijlage. Marges rond uitkomsten betekent dat er pas sprake is van een significant verschil tussen bijvoorbeeld twee steden, als de uitkomsten verder uit elkaar liggen dan de som van de marges rond de beide uitkomsten. Om recht te doen aan die marges is bij uitkomsten voor de andere steden en Nederland steeds aangegeven of sprake is van een significant lagere (<) dan wel hoger (>) waarde dan voor Utrecht. De marges hangen onder meer samen met het aantal enquêtes en zijn daarom per stad verschillend. Voor Eindhoven is sprake van relatief grote marges zodat minder snel een significant verschil met Utrecht wordt gevonden. 8 Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken

9 Vergelijking met 2012 Aangezien de uitvoering van het onderzoek en de vragenlijst in 2013 gelijk zijn aan de meting in 2012, kunnen de uitkomsten voor de beide jaren met elkaar worden vergeleken. Een vergelijking voor Utrecht heeft evenwel uitgewezen dat voor geen van de onderwerpen sprake is van significante verschillen tussen 2013 en Om toch een beeld te geven van verschillen in uitkomsten is gerapporteerd over: verschillen tussen percentages van tenminste 3 procentpunten; verschillen tussen scores (schaalscores, rapportcijfers) van tenminste 0,3 punten. Leeswijzer In deze notitie behandelen we eerst de onderwerpen leefbaarheid en overlast in de buurt. Daarna volgen de veiligheidsbeleving en het slachtofferschap van Utrechters. We sluiten af met het oordeel over het functioneren van de politie. Per hoofdstuk is achtereenvolgens aandacht besteed aan de vergelijking van Utrecht met Nederland en de vier steden, en aan de vergelijking voor Utrecht van de metingen in 2013 en

10 1 Leefbaarheid en overlast in de buurt In dit hoofdstuk staat het thema leefbaarheid en overlast in de buurt centraal. Eerst komt aan de orde hoe de inwoners van Utrecht de fysieke voorzieningen, sociale cohesie en ontwikkeling van de leefbaarheid in hun buurt ervaren. Daarna wordt beschreven hoe de inwoners het functioneren van de gemeente op het gebied van leefbaarheid en veiligheid beoordelen. Tenslotte staat de overlast in de buurt centraal. Welke vormen van overlast komen het meest voor en van welke ervaren bewoners de meeste overlast? 1.1 Utrecht vergeleken Leefbaarheid op landelijk gemiddelde Utrechters geven een ruime voldoende aan de leefbaarheid in de buurt en verschillen daarin weinig van de gemiddelde Nederlander. De waardering in Utrecht is duidelijk hoger dan in de steden Den Haag, Rotterdam en Eindhoven (significante verschillen). Leefbaarheid en fysieke voorzieningen gemiddeld rapportcijfer leefbaarheid 7,3 7,2 < 6,9 < 6,9 < 7,0 7,4 fysieke voorzieningen (% (helemaal) eens) het is buiten goed verlicht < 77 < < 78 perken, parken, etc. goed onderhouden < < 67 wegen, paden, etc. goed onderhouden < < 68 goede speelplekken voor kinderen 65 < 60 < 60 < < 61 goede jongerenvoorzieningen schaalscore fysieke voorzieningen (0-10) 6,4 6,5 6,3 < 6,1 6,4 < 6,2 Bovengemiddelde waardering fysieke voorzieningen Een ruime meerderheid van de Utrechters (82%) is tevreden over de verlichting buiten in hun buurt. Utrecht komt daarmee boven het landelijk gemiddelde. Dat geldt ook voor de waardering van het onderhoud en van speelplekken voor kinderen. Een en ander komt ook tot uitdrukking in de samengestelde schaalscore (de som van alle vragen over fysieke buurtvoorzieningen), waarin Utrecht significant beter scoort dan landelijk. 10 Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken

11 In vergelijking met de andere steden heeft Utrecht vooral een gunstiger positie dan Rotterdam, maar ook met Amsterdam en Den Haag zijn er voor Utrecht positieve verschillen. Wat betreft de waardering van jongerenvoorzieningen zijn er geen grote verschillen. Sociale samenhang onder landelijk gemiddelde Over het geheel genomen geven Utrechters een lagere waardering aan de sociale samenhang in hun buurt dan de gemiddelde Nederlander, maar zijn ze meer tevreden dan bewoners van de andere steden. Bewoners van Utrecht zijn vooral meer tevreden over de sociale samenhang in hun buurt dan die van Den Haag en Rotterdam. De schaalscore (de samengestelde score voor alle vragen over sociale samenhang) ligt voor Utrecht (5,8) duidelijk onder het landelijk gemiddelde (6,2), en is significant hoger dan voor Den Haag en Rotterdam. Sociale samenhang sociale samenhang (% (helemaal) eens) mensen gaan prettig met elkaar om 66 < 59 < 56 < 54 < tevreden over bevolkingssamenstelling < 54 < 52 < 55 > 67 voel me thuis in deze buurt < 48 < > 60 gezellige buurt, samen dingen doen 38 < 31 < 30 < 31 < 31 > 43 mensen kennen elkaar nauwelijks 34 > < 25 veel contact met buurtbewoners > 37 schaalscore sociale samenhang (0-10) 5,8 5,6 < 5,5 < 5,5 5,5 > 6,2 Meer tevreden over gemeente Voor alle vier de aspecten is er in Utrecht een grotere mate van tevredenheid over het functioneren van de gemeente dan gemiddeld in Nederland. Utrechters zijn ook meer tevreden dan bewoners van Den Haag, Rotterdam en Eindhoven. Er is geen verschil met Amsterdam. Oordeel over functioneren gemeente m.b.t. leefbaarheid en veiligheid % (helemaal) eens met de stellingen (zeer) tevreden over aanpak gemeente < 35 < 33 < 33 < 37 gemeente heeft er aandacht voor < 45 < < 47 gemeente informeert buurt over aanpak < 44 < < 41 gemeente betrekt de buurt bij aanpak < < 34 11

12 Met name verkeersoverlast Van de Utrechters heeft 35% veel overlast van verkeer. Te hard rijden is ook het buurtprobleem dat als eerste zou moeten worden aangepakt, gevolgd door parkeerproblemen. Verder heeft bijna een kwart van de Utrechters veel overlast van fysieke verloedering. Veel sociale overlast wordt door 13% van de Utrechters genoemd. Wat betreft fysieke verloedering wordt de situatie in Utrecht als gunstiger ervaren dan in de andere steden. Ook voor sociale overlast is de situatie in Utrecht gunstiger dan in de drie grote steden; in Utrecht is er met name minder overlast van rondhangende jongeren en van drugsgebruik en drugshandel. Er is in Utrecht wel meer sociale overlast dan gemiddeld in Nederland. Buurtproblemen top5 buurtproblemen 1. te hard rijden 16 < 9 < > parkeerproblemen rommel op straat 11 > < 6 4. hondenpoep 7 7 > 15 9 > 13 > rondhangende jongeren fysieke verloedering (% veel overlast) 24 > 29 > 38 > hondenpoep > 30 > 24 > 22 > 20 rommel op straat 11 > 15 > < 7 bekladding < 2 vernieling straatmeubilair verkeersoverlast (% veel overlast) te hard rijden 26 < < 22 parkeerproblemen > agressief rijgedrag < 6 sociale overlast (% veel overlast) 13 > 19 > 19 > < 10 rondhangende jongeren 9 > 13 > 12 > 13 6 < 6 overlast buurtbewoners < 5 drugsgebruik en drugshandel 4 > 7 > 7 > mensen op straat lastig vallen < 1 dronken mensen op straat 5 > 7 > hinder door horeca 2 4 > Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken

13 1.2 Utrecht in 2013 en 2012 Als aangegeven zijn er bij vergelijking met de uitkomsten van 2012 geen statistisch significante verschillen. Dat maakt uitspraken over veranderingen minder betrouwbaar. Om toch een indicatie te hebben voor ontwikkelingen in beoordeling van de leefbaarheid is gekeken naar veranderingen in de orde van tenminste 3 procentpunten. Als ontwikkelingen zien we: een gedaalde waardering voor fysieke buurtvoorzieningen; meer overlast van rommel op straat; minder verkeersoverlast; minder sociale overlast; een gedaalde waardering voor gemeentelijke informatie naar de buurt. Utrechters over leefbaarheid in 2013 en perken, parken, etc. goed onderhouden (% (helemaal) mee eens) wegen, paden, etc. goed onderhouden (% (helemaal) mee eens) goede speelplekken voor kinderen (% (helemaal) mee eens) rommel op straat (% veel overlast) 11 8 verkeersoverlast (% veel overlast) parkeerproblemen (% veel overlast) agressief rijgedrag (% veel overlast) sociale overlast (% veel overlast) rondhangende jongeren (% veel overlast) 9 12 gemeente informeert buurt over aanpak (% (helemaal) mee eens)

14 2 Veiligheidsbeleving Dit hoofdstuk gaat in op de beleving van veiligheid. Hoe wordt de veiligheid in het algemeen en in de eigen woonbuurt ervaren? Waar en wanneer voelen Utrechters zich onveilig? Ook komt aan de orde hoe inwoners de kans inschatten om slachtoffer te worden van criminaliteit. Tot slot wordt ingegaan op risicomijdend en preventiegedrag. 2.1 Utrecht vergeleken Veiligheidsgevoel vergelijkbaar met Amsterdam en Eindhoven Aan de veiligheid in hun eigen buurt geven Utrechters gemiddeld het rapportcijfer 6,8. Een dergelijke waardering is vergelijkbare met die in Amsterdam en Eindhoven, is gunstiger dan in Den Haag en Rotterdam, maar ligt onder het landelijk gemiddelde (7,1). Gevoelens van onveiligheid in de eigen buurt komen in Utrecht minder vaak voor dan in de drie grote steden, maar meer dan gemiddeld in heel Nederland. Veiligheidsgevoel rapportcijfer veiligheidsgevoel 6,8 6,7 < 6,5 < 6,5 6,7 > 7,1 gevoel van onveiligheid (%) algemeen: wel eens < 37 algemeen: vaak In eigen buurt: wel eens 24 > 29 > 30 > < 19 In eigen buurt: vaak Op de vraag of men zich in het algemeen wel eens onveilig voelt dus niet alleen in de eigen buurt geeft 46% van de Utrecht een bevestigend antwoord. De percentages voor de andere steden zijn daarmee globaal vergelijkbaar. Landelijk is het aandeel bewoners dat zich wel eens onveilig voelt significant lager. Kans slachtofferschap op landelijk gemiddelde De door Utrechters ingeschatte kans om slachtoffer te worden van woninginbraak, zakkenrollerij of mishandeling is (globaal) gelijk aan het landelijk gemiddelde. Met 12% wordt de kans op inbraak het hoogste ingeschat. Bewoners van Den Haag en Rotterdam schatten de kans dat er in hun woning wordt ingebroken beduidend hoger in. De kans slachtoffer te worden van zakkenrollerij wordt in elk van de drie grote steden hoger ingeschat dan in Utrecht. In Eindhoven is de ingeschatte kans op slachtofferschap vergelijkbaar met die in Utrecht. 14 Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken

15 Zelf ingeschatte kans om slachtoffer te worden (% kans is (heel) groot) woninginbraak > 20 > zakkenrollerij (zonder geweld) 6 > 10 > 11 > mishandeling Plekken met rondhangende jongeren op één Van de Utrechters voelt 58% zich wel eens onveilig op plekken met rondhangende jongeren. Voor andere als onveilig beleefde plekken is dat percentage aanmerkelijk lager. Eenzelfde beeld is er voor de andere steden en voor heel Nederland. Voor de eerste vier van de top5 onveilige plekken is de onveiligheidsbeleving in Utrecht hoger dan landelijk. Van de andere steden hebben Den Haag (bij treinstations, in het openbaar vervoer en in het centrum) en Rotterdam (in het openbaar vervoer en in het centrum) hogere percentages bewoners die zich daar onveilig voelen. Top5 onveilige plekken (% dat zich daar vaak of soms onveilig voelt) 1. rondhangende jongeren < uitgaansgelegenheden < treinstation > < openbaar vervoer > 39 > < centrum > 35 > Respectloos gedrag op straat Ruim eenderde van de Utrechters ervaart soms tot vaak respectloos te worden behandeld door onbekenden op straat. In Utrecht en Amsterdam is dat aandeel hoger dan in de andere steden. Landelijk is het significant lager dan in Utrecht. Respectloos gedrag (% dat vaak of soms respectloos wordt behandeld) door onbekenden op straat < 22 15

16 Vooral preventie, maar minder dan gemiddeld Van de Utrechters geeft 9% aan 's avonds vaak niet open te doen omdat men dat niet veilig vindt. Dat percentage komt overeen met het landelijk gemiddelde. Meer risicomijdend gedrag doet zich voor in met name Den Haag en Rotterdam. Vergeleken met risicomijdend gedrag is er een aanmerkelijk hoger percentage bewoners met preventiegedrag. In alle vijf de steden zowel als landelijk is dat in hoofdzaak het uit de auto meenemen van waardevolle spullen, het plaatsen van extra veiligheidssloten en van buitenverlichting. In Utrecht wordt minder aan veiligheidssloten en buitenverlichting gedaan dan landelijk. Ook preventiemaatregelen als waardevolle spullen thuis laten, licht laten branden en het plaatsen van een alarminstallatie of van (rol)luiken, worden door Utrechters minder toegepast dan gemiddeld in Nederland. Vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde is het aandeel Utrechters (ongeveer een derde) dat bij voorkeur zijn fiets stalt in een bewaakte fietsenstalling. Wordt met de andere steden vergeleken dan is er in Amsterdam duidelijk minder preventie dan in Utrecht. In Den Haag, Rotterdam en Eindhoven wordt op diverse punten juist meer aan preventie gedaan dan in Utrecht. Risicomijdend en preventiegedrag (% vaak) risicomijdend gedrag (% vaak) 's avonds niet open doen 9 12 > 16 > 's avonds onveilig gevoel op straat 5 7 > 9 > omlopen/omrijden 's avonds onveilig gevoel thuis 3 3 > preventiegedrag (% vaak) geen waardevolle spullen in auto 67 < gebruik bewaakte fietsenstalling 33 < > laat waardevolle spullen thuis > > 39 > 34 licht laten branden 31 < > 43 > 41 extra veiligheidssloten > 65 > > 67 buitenverlichting 54 < 44 > 59 > 60 > 73 > 76 alarminstallatie 8 8 > 12 > > 13 (rol)luiken voor ramen/deuren > 17 > Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken

17 2.2 Utrecht 2013 en 2012 Als aangegeven zijn er bij vergelijking met de uitkomsten van 2012 geen statistisch significante verschillen. Dat maakt uitspraken over veranderingen minder betrouwbaar. Om toch een indicatie te hebben voor ontwikkelingen in de veligheidsbeleving is gekeken naar veranderingen in de orde van tenminste 3 procentpunten. Als ontwikkelingen zien we: de kans slachtoffer te worden van woninginbraak wordt hoger ingeschat; meer onveiligheidsgevoelens op treinstations; meer last van respectloos gedrag op straat; vaker preventieve maatregelen als licht laten branden en het plaatsen van (rol)luiken. Veiligheidsbeleving in 2013 en zelf ingeschatte kans slachtoffer inbraak te worden (% (heel) groot) 12 9 voelt zich wel eens onveilig op treinstations (%) heeft wel eens last van respectloos gedrag onbekenden op straat (%) licht laten branden (% vaak) rolluiken voor ramen/deuren (% vaak)

18 3 Slachtofferschap criminaliteit De mate waarin inwoners zijn geconfronteerd met diverse vormen van veel voorkomende criminaliteit staat in dit hoofdstuk centraal. Het gaat om slachtofferschap van delicten, uitgedrukt als het percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) dat in een periode van 12 maanden één maal of vaker slachtoffer is geweest van een of meer delicten, ongeacht de plaats waar en het aantal malen dat dit is gebeurd. In de Veiligheidsmonitor wordt ook aandacht besteed aan cybercrime, vormen van criminaliteit waarvan personen via internet of via andere digitale media slachtoffer kunnen worden. 3.1 Utrecht vergeleken Het aandeel Utrechters dat slachtoffer van criminaliteit is geworden ligt in Utrecht significant hoger dan landelijk. Dat is terug te voeren op het voor Utrecht hogere percentage vermogensdelicten en slachtofferschap van vandalisme. Bij de vermogensdelicten zijn Utrechters relatief vaak slachtoffer van fietsdiefstal. Met de andere steden zijn er niet veel verschillen. In Den Haag en Rotterdam is er significant minder fietsdiefstal dan in Utrecht. Slachtofferschap criminaliteit in de laatste 12 maanden (%) totaal < < 20 vermogensdelicten < 14 cybercrime vandalisme < 7 geweld vermogensdelicten fietsdiefstal < 5 < 5 8 < 4 diefstal uit auto < 3 woninginbraak zakkenrollerij < Utrecht 2013 en 2012 Er zijn geen noemenswaardige ontwikkelingen. 18 Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken

19 4 Inwoners en politie In dit hoofdstuk komt de relatie tussen inwoners en politie aan bod. Er wordt ingegaan op het contact tussen inwoners en politie. Ook komt het oordeel van inwoners over het functioneren van de politie ter sprake. Het oordeel staat los van de vraag of er al dan niet contact is geweest met de politie. Vervolgens wordt ingegaan op de beschikbaarheid en het functioneren van de politie in de buurt en het functioneren van de politie in het algemeen. 4.1 Utrecht vergeleken Meerderheid tevreden over contact met politie Van de 32% Utrechters die de afgelopen 12 maanden contact met de politie hebben gehad is 60% daar tevreden over. In de andere steden en landelijk is de mate van tevredenheid wat lager, maar de verschillen zijn niet significant. Ook wat betreft de reden voor het contact is er veel overeenkomst met de andere steden en Nederland. Den Haag onderscheid met een hoger aandeel voor handhaving en een lager aandeel voor een aangifte of melding. Contact met politie (%) Den Utrecht Amsterdam Haag Rotterdam Eindhoven Nederland contact met politie in afgelopen 12 maanden < 27 tevreden over contact (% (zeer) tevreden) reden contact: handhaving > reden contact: aangifte/melding < Utrechters bovengemiddeld tevreden over algemeen functioneren Met een aandeel van 35% tevreden over het functioneren van de politie in het algemeen, zijn bewoners van Utrecht meer tevreden dan gemiddeld in het land. Vergeleken met de andere steden is de tevredenheid in Utrecht hoger dan in Eindhoven. Tevredenheid over functioneren politie (% (zeer) tevreden) Utrecht Amsterdam Den Haag Rotterdam Eindhoven Nederland tevreden over functioneren politie in buurt < tevreden over functioneren politie in het algemeen < 27 < 28 < significant lager dan Utrecht; > significant hoger dan d Utrecht 19

20 Vertrouwen hoger dan landelijk Van de Utrechters meent 55% dat ze als het nodig is op de politie kunnen vertrouwen. Dat aandeel ligt boven het landelijk gemiddelde. Door zowel de bewoners van de vijf steden afzonderlijk als door de gemiddelde Nederlander wordt het succes van de politie als crimefighter lager aangeslagen; met name waar het gaat om het succesvol tegengaan van de criminaliteit. Vertrouwen in politie, politie als crimefighter (% (helemaal) mee eens) als nodig, zijn ze er voor je < 43 < 48 als nodig doen ze uiterste om te helpen < 50 weet hoe ze criminelen moet vangen bestrijdt succesvol de criminaliteit < 18 Utrechters relatief positief over interactie met politie Vergeleken met de landelijke percentages is er in Utrecht meer tevredenheid over de interactie tussen de politie en bewoners. Met Amsterdam zijn er geen grote verschillen, maar over het geheel genomen is er in Utrecht een hogere waardering dan in de drie andere steden. Vergeleken met Den Haag houdt de politie in Utrecht volgens bewoners meer rekening met wensen vanuit de samenleving. Ten opzichte van Rotterdam en Eindhoven is de politie in Utrecht tevens beter benaderbaar en is beter in het informeren van burgers. Interactie politie en bewoners (% (helemaal) mee eens) politie is benaderbaar < < 44 wil contact met bewoners < 35 houdt rekening met wensen samenleving < 32 < < 29 werkt goed samen met bewoners informeert burgers < 27 Politie functioneert gemiddeld tot bovengemiddeld Vergeleken met Nederland hebben bewoners van Utrecht voor vier van de zeven aspecten een bovengemiddelde waardering voor het functioneren van de politie in de buurt. Een relatief hoog aandeel Utrechters voelt zich door de politie serieus genomen, vindt dat de politie bescherming biedt, op problemen in de buurt reageert en haar best doet. Voor de andere drie aspecten (bekeurt te weinig, contact met buurtbewoners, pakt zaken efficiënt aan) zijn er geen significante verschillen met de landelijke cijfers. 20 Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken

21 De waardering in Utrecht is op een aantal punten hoger dan in Rotterdam en met name Eindhoven. Voor het aspect 'contact met buurtbewoners' is de tevredenheid in Amsterdam en Den Haag hoger dan in Utrecht. Functioneren politie in buurt (% (helemaal) mee eens) neemt je serieus < 40 < 38 < 43 biedt bescherming < 35 < 39 reageert op problemen < 32 < 38 doet haar best < 37 bekeurt te weinig heeft contact met buurtbewoners 24 > 32 > pakt zaken efficiënt aan Minder klachten over beschikbaarheid Voor alle vijf de aspecten waarin klachten over beschikbaarheid van de politie in de buurt worden uitgedrukt is er in Utrecht minder ongenoegen dan landelijk. Meer klachten dan in Utrecht zien we ook voor Rotterdam en Eindhoven. In Amsterdam en Den Haag is de beoordeling globaal vergelijkbaar met die in Utrecht. Beschikbaarheid politie in buurt (% (helemaal) mee eens) is te weinig zichtbaar in buurt > 50 komt te weinig uit auto > > 44 is te weinig aanspreekbaar > > 36 heeft te weinig tijd voor zaken > > 30 komt niet snel als je ze roept > > 20 Totaalbeeld Utrecht gunstiger dan landelijk Voor de onderwerpen die de revue zijn gepasseerd geven schaalscores een totaalbeeld van de beoordeling (op een schaal van 0 tot 10). We zien dat alle zes de scores in Utrecht significant gunstiger zijn dan landelijk. In vergelijking met de andere steden heeft Utrecht een licht voordeel ten opzichte van Rotterdam en Eindhoven. Er zijn geen noemenswaardige verschillen voor de diverse scores tussen Utrecht en Amsterdam of Den Haag. 21

22 Schaalscores (schaal 0-10) vertrouwen in politie 6,4 6,3 6,3 6,2 < 5,9 < 6,1 communicatie politie en inwoners 5,6 5,7 5,6 5,3 5,3 < 5,3 functioneren politie in buurt 5,6 5,6 5,6 5,4 5,2 < 5,2 interactie politie en bewoners 5,5 5,4 5,4 5,2 5,1 < 5,1 politie als crimefighter 5,3 5,1 5,2 5,0 4,8 < 5,0 beschikbaarheid politie in buurt 4,9 5,0 4,9 4,6 4,4 < 4,4 4.2 Utrecht 2013 en 2012 Als aangegeven zijn er bij vergelijking met de uitkomsten van 2012 geen statistisch significante verschillen. Dat maakt uitspraken over veranderingen minder betrouwbaar. Om toch een indicatie te hebben voor ontwikkelingen in beoordeling van de politie is gekeken naar veranderingen in de orde van tenminste 3 procentpunten, dan wel verschillen is scores van tenminste 0,3. Als ontwikkelingen zien we: een hogere waardering voor de inzet van de politie in de buurt, en voor de contacten met buurtbewoners. minder kritiek op de zichtbaarheid en aanspreekbaarheid van de politie in de buurt; een gestegen totaalscore voor het vertrouwen in de politie. Oordeel functioneren politie in 2013 en als nodig doen ze uiterste om te helpen (% (helemaal) mee eens) houdt rekening met wensen samenleving (% (helemaal) mee eens) reageert op problemen (% (helemaal) mee eens) doet haar best (% (helemaal) mee eens) heeft contact met buurtbewoners (% (helemaal) mee eens) pakt zaken efficiënt aan (% (helemaal) mee eens) is te weinig zichtbaar in buurt (% (helemaal) mee eens) is te weinig aanspreekbaar (% (helemaal) mee eens) heeft te weinig tijd voor zaken (% (helemaal) mee eens) vertrouwen in politie (rapportcijfer) 6,4 6,1 22 Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken

23 Bijlage Achtergrondinformatie Veiligheidsmonitor V Landelijk waren er verschillende langlopende enquêteonderzoeken die de veiligheidsbeleving van burgers in kaart brachten, die in 2005 zijn samengevoegd in één landelijk onderzoek: de Veiligheidsmonitor Rijk (VMR). Met deze monitor werden buurtproblemen, onveiligheidsgevoelens, slachtofferschap, aangifte- en meldingsbereidheid, (tevredenheid over) contact met politie, (tevredenheid over beschikbaarheid van) politie in de buurt en preventiemaatregelen gemeten. Hiervoor werden landelijk zo'n inwoners bevraagd en daarmee konden tot op politieregioniveau uitspraken worden gedaan. In 2008 is de monitor verder ontwikkeld tot een instrument dat ook op lager niveau uitgevoerd kan worden, de Integrale Veiligheidsmonitor (IVM). Op deze manier kon zowel landelijk, als op G4 niveau en regionaal vergeleken worden. In 2012 is het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de IVM grondig herzien en is de naam veranderd in Veiligheidsmonitor. De Veiligheidsmonitor is voor het eerst in het najaar van 2012 uitgevoerd op landelijk en (politie)regionaal niveau, en voor 19 gemeenten. In 2013 heeft een aanmerkelijk groter aantal van 151 gemeenten deelgenomen. Opdrachtgevers voor de monitor zijn het ministerie van Veiligheid en Justitie en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De opdrachtgevers hebben de Raad voor de Veiligheidsmonitor ingesteld, die in algemene zin toezicht uitoefent op de uitvoering van de Veiligheidsmonitor. In de Raad zijn behalve vertegenwoordigers van de opdrachtgevers de G4, G32, politie, WODC, VNG en Nicis opgenomen. De in 2012 doorgevoerde verbeteringen in onderzoekdesign en vragenlijst zijn doorgevoerd in opdracht van de Raad. Door de methodebreuk zijn de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor 2012 vrijwel niet vergelijkbaar met de uitkomsten van de eerdere Integrale Veiligheidsmonitor zoals uitgevoerd in de periode 2008 t/m De uitkomsten van 2013 kunnen worden vergeleken met die van Veiligheidsmonitor en Inwonersenquête in Utrecht Informatie over de leefbaarheid en veiligheid in de stad, halen we in Utrecht al geruime tijd uit onze eigen jaarlijkse Inwonersenquête. De komst van de Veiligheidsmonitor heeft hierin geen verandering gebracht. Idealiter zouden we enquêtes met dezelfde vragen samenvoegen. Na enige verkenning blijkt dat in dit geval kostbaar en inefficiënt. Daarbij genomen de trendbreuk die bij overstappen plaats vindt, is besloten dat we in Utrecht de Veiligheidsmonitor niet lager dan op stedelijk niveau uitvoeren. Voor het gemeentelijk veiligheidsbeleid en de gebiedsaanpakken blijven we informatie verzamelen via de Inwonersenquête, die beter is ingericht om betrouwbare informatie op lager gebiedsniveau te genereren en meer thema's bevraagd dan de Veiligheidsmonitor doet. De Veiligheidsmonitor gebruiken we vooral om de benchmark te maken tussen Utrecht en andere grote gemeenten en landelijke cijfers. Door de verschillen in dataverzameling en bewerkingen zijn de uitkomsten uit de Inwonersenquête en de Veiligheidsmonitor niet goed vergelijkbaar. 23

24 Betrouwbaarheidsintervallen Bij steekproefonderzoek zoals de Veiligheidsmonitor kan het gebeuren dat de berekende vergelijkingen of ontwikkelingen door toevalsfactoren niet volledig overeenstemmen met de werkelijkheid. Bij elk getoond percentage, rapportcijfer of schaalscore hoort een betrouwbaarheidsinterval, een marge rond de gemeten uitkomst. Die marge hangt, behalve met het gekozen betrouwbaarheidsniveau (95 %) en het onderzoeksdesign, vooral samen met de spreiding in de antwoorden en met het aantal respondenten (aantal personen dat aan de enquête heeft deelgenomen). Het gekozen betrouwbaarheidsniveau betekent dat er 95% kans is dat de werkelijke waarde binnen de betrouwbaarheidsmarges rond de gevonden waarde ligt. 24 Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken

Veiligheidsbeleving 2015 Utrecht vergeleken

Veiligheidsbeleving 2015 Utrecht vergeleken Veiligheidsbeleving 2015 Utrecht vergeleken Uitkomsten landelijke Veiligheidsmonitor 2015 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286

Nadere informatie

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%)

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) Leefbaarheid Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) mee eens niet mee eens Geen neutraal Wegen, paden en pleintjes goed onderhouden 51 21 25 3 Perken, plantsoenen

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor Gemeente Leiden Resultaten per stadsdeel en in de tijd Mediad Rotterdam, maart 2011 Veiligheidsmonitor, Gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Leefbaarheid en overlast in buurt

Leefbaarheid en overlast in buurt 2013 Leefbaarheid en overlast in buurt Gemeente (2013): Scherpenzeel vergeleken met Regionale eenheid Oost-Nederland Landelijke conclusies Leefbaarheid buurt Zeven op de tien Nederlanders vinden leefbaarheid

Nadere informatie

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015)

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum Noord-Holland-Noord, Nederland Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum vergeleken met Politieregio Noord-Holland-Noord en Nederland Leefbaarheid

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Veiligheidsmonitor gemeente Tabellenrapport April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/015 Datum April 2014 Opdrachtgever Auteurs

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2013

Veiligheidsmonitor 2013 Veiligheidsmonitor 2013 Barometer voor lokale veiligheid Feiten bladen Bedum De Marne Eemsmond Haren Pekela Stadskanaal Veendam Vlagtwedde Veiligheidsmonitor 2013 Deelnemende gemeenten Aantal respondenten

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is het Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Leiden? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Leiden Bijlagenrapport April 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/022 Datum April

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel?

Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Veiligheidsmonitor gemeenten Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede

Nadere informatie

Hoe veilig is Kapelle?

Hoe veilig is Kapelle? Hoe veilig is Kapelle? Veiligheidsmonitor gemeente Kapelle 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer - Datum April 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

Hoe veilig is Noord-Holland Noord?

Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Veiligheidsmonitor Noord-Holland Noord 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014-concept Datum April

Nadere informatie

Hoe veilig is Nijkerk?

Hoe veilig is Nijkerk? Hoe veilig is Nijkerk? Veiligheidsmonitor gemeente Nijkerk 2013 Mei 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/016 Datum Mei 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

Hoe veilig is Coevorden?

Hoe veilig is Coevorden? Hoe veilig is Coevorden? Veiligheidsmonitor gemeente Coevorden 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/- Datum April 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Hoe veilig is Veere? Veiligheidsmonitor gemeente Veere april 2014

Hoe veilig is Veere? Veiligheidsmonitor gemeente Veere april 2014 Hoe veilig is Veere? Veiligheidsmonitor gemeente Veere 2013 april 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/018 Datum april 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL?

HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Rapport HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Veiligheidsmonitor gemeente Bloemendaal Augustus 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/062

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen

Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 5 1. Leefbaarheid 6 1.1 Fysieke kwaliteit buurtvoorzieningen 6 1.2 Kwaliteit sociale woonomgeving 7 1.3 Actief in woonomgeving

Nadere informatie

Gemeente Tiel. Veiligheidsmonitor april 2014

Gemeente Tiel. Veiligheidsmonitor april 2014 Gemeente Tiel Veiligheidsmonitor 2013 16 april 2014 DATUM 16 april 2014 TITEL Veiligheidsmonitor 2013 ONDERTITEL Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem OPDRACHTGE Gemeente Tiel VER Postbus 1174 6801 BD

Nadere informatie

HOE VEILIG IS ELBURG?

HOE VEILIG IS ELBURG? Rapport HOE VEILIG IS ELBURG? Veiligheidsmonitor gemeente april 2015 www.ioresearch.nl Hoe veilig is? COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/ Datum april

Nadere informatie

HOE VEILIG IS HEEMSTEDE?

HOE VEILIG IS HEEMSTEDE? Rapport HOE VEILIG IS HEEMSTEDE? Veiligheidsmonitor gemeente Heemstede Juni 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/031 Datum Juni

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-030 23 april 2010 9.30 uur Aantal slachtoffers criminaliteit stabiel, meer vandalisme Aantal ondervonden delicten stijgt door meer vandalisme Aantal

Nadere informatie

Hoe veilig is Noordenveld?

Hoe veilig is Noordenveld? Hoe veilig is Noordenveld? Veiligheidsmonitor gemeente Noordenveld 2013 Juni 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/037 Datum Juni 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Samenvatting 1 Vermogensdelicten 2 Geweldsdelicten 5 Vernieling en overlast 7 Verdachten 10 Onveiligheidsgevoelens 11 Preventie 13 Oordeel over functioneren politie

Nadere informatie

Hoe veilig is Waddinxveen?

Hoe veilig is Waddinxveen? Hoe veilig is Waddinxveen? Veiligheidsmonitor gemeente Waddinxveen 2013 Juni 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/- Datum Juni 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Bedum April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen 2011,

Nadere informatie

VEILIGHEIDSMONITOR OMMEN 2016

VEILIGHEIDSMONITOR OMMEN 2016 Rapport VEILIGHEIDSMONITOR OMMEN 2016 Juni 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2016/CONCEPT Datum Juni 2016 Opdrachtgever Auteur(s)

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Haren April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen 2011,

Nadere informatie

Hoe veilig is Noord-Holland Noord?

Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Integrale Veiligheidsmonitor Noord-Holland Noord 2011 April 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2012-1833

Nadere informatie

Blz. 9. Slachtofferschap Inbraak, fietsendiefstal, autocriminaliteit, beroving, vernieling, seksuele delicten, mishandeling. Blz.

Blz. 9. Slachtofferschap Inbraak, fietsendiefstal, autocriminaliteit, beroving, vernieling, seksuele delicten, mishandeling. Blz. Inleiding De integrale Veiligheidsmonitor (ivm) is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en het optreden van gemeente en politie. Dit onderzoek wordt op gemeentelijk en op landelijk

Nadere informatie

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens Resultaten peiling EnschedePanel Inleiding Voor de verbetering van de leefbaarheid en aanpak van de veiligheid in de wijken is in oktober 2015 een onderzoek verricht. In dezelfde periode is de landelijke

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Veendam April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-024 31 maart 2009 9.30 uur Veiligheidsgevoel maakt pas op de plaats Aantal slachtoffers veel voorkomende criminaliteit verder gedaald Gevoel van veiligheid

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Reageren o.en.s@haarlem.nl Concernstaf Afdeling Onderzoek en Statistiek, Grote Markt 2, 2011 RD Haarlem november 2009 Gemeente Haarlem, Onderzoek en Statistiek Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Hoe veilig

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Bloemendaal? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Bloemendaal 2011 Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2012-1866

Nadere informatie

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013 Politie Eenheid Fact sheet nummer 4 februari 213 Veiligheidsmonitor -Amstelland 28-212 Deze fact sheet brengt de veiligheid in de regio -Amstelland tussen 28 en 212 in kaart. blijkt op verschillende indicatoren

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Vermogensdelicten 2 Geweld 4 Vernieling en overlast 6 Verdachten 8 Onveiligheidsgevoelens 9 Preventie 11 Oordeel over functioneren politie en gemeente m.b.t. veiligheid

Nadere informatie

VEILIGHEIDSMONITOR HARDENBERG 2016

VEILIGHEIDSMONITOR HARDENBERG 2016 Rapport VEILIGHEIDSMONITOR HARDENBERG 2016 Juni 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2016/82 Datum Juni 2016 Opdrachtgever Auteur(s)

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN 2005-2015 OPZET EN UITVOERING Sinds 1999 voert de gemeente Ede elke twee jaar een onderzoek uit naar leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Tot en

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011

Veiligheidsmonitor 2011 Veiligheidsmonitor 20 Dordtse scores op de MJP-indicatoren en vergeleken met andere gemeenten De gemeente Dordrecht heeft in 20 voor de derde keer deelgenomen aan de landelijke Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Hoe veilig is Barneveld?

Hoe veilig is Barneveld? Hoe veilig is Barneveld? Veiligheidsmonitor gemeente Barneveld 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer - Datum April 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

HOE VEILIG IS ROERMOND?

HOE VEILIG IS ROERMOND? Rapport HOE VEILIG IS ROERMOND? Veiligheidsmonitor gemeente Roermond Juli 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2016/104 Datum Juli

Nadere informatie

Het rapport in bijlage 1 doet verslag van de resultaten van dit grootschalige onderzoek binnen de gemeente Terneuzen in het najaar van 2015.

Het rapport in bijlage 1 doet verslag van de resultaten van dit grootschalige onderzoek binnen de gemeente Terneuzen in het najaar van 2015. de Raad van de gemeente Terneuzen ons kenmerk : 189720 contactpers. : Ruud van Leest telefoon : 0115-455 515 e-mail : r.vanleest@terneuzen.nl verzonden : Terneuzen, 31 mei 2016 Betreft: Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

2012 b 2013 b 2012 b 2013 b (% één of meer keer slachtoffer)

2012 b 2013 b 2012 b 2013 b (% één of meer keer slachtoffer) 338 Criminaliteit en rechtshandhaving 2013 Tabellen bij hoofdstuk 3 Tabel 3.5 Slachtofferschap en door burgers ondervonden delicten naar delictsoort, volgens de VM a 2012 b 2013 b 2012 b 2013 b (% één

Nadere informatie

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11 De Eindhovense Eindhoven, oktober 11 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Objectieve index: 3 2.I Inbraak 3 2.II Diefstal 4 2.III Geweld 4 2.IV Overlast/vandalisme 4 2.V Veilig ondernemen (niet in index) 5 3 Subjectieve

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Stichtse Vecht

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Stichtse Vecht Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Stichtse Vecht DIMENSUS beleidsonderzoek Augustus 2011 Projectnummer 464 INHOUD Samenvatting 5 Inleiding 13 1. Leefbaarheid in de buurt 15 1.1 Voorzieningen in de buurt

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor. Inzicht in de leefbaarheid en veiligheid in uw gemeente. Scope Onderzoek B.V. KvK Stadionstraat 11B9 4815NC Breda

Leefbaarheidsmonitor. Inzicht in de leefbaarheid en veiligheid in uw gemeente. Scope Onderzoek B.V. KvK Stadionstraat 11B9 4815NC Breda Leefbaarheidsmonitor Inzicht in de leefbaarheid en veiligheid in uw gemeente Scope Onderzoek B.V. KvK 64421279 Stadionstraat 11B9 4815NC Breda Inhoud Het meten van de ervaren leefbaarheid is voor gemeenten

Nadere informatie

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek Afdeling Vastgoed en Wonen 29 augustus 2014 2 Algemeen Deze notitie bevat cijfers over inwoners en woningvoorraad

Nadere informatie

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen GEMEENTE Veiligheidsmonitor OSS in Brabant Resultaten op in beeld Bijlage in grafieken en tabellen RESULTATEN IN BEELD Bijlage in grafieken en tabellen 2009/2011 Oss Resultaten in beeld Inleiding In de

Nadere informatie

Veiligheid HI-Ambacht

Veiligheid HI-Ambacht Veiligheid HI-Ambacht INTEGRALE VEILIGHEIDSMONITOR 015 Inhoud De landelijke Veiligheidsmonitor helpt n om een beeld te krijgen van de lokale veiligheidssituatie. Niet alleen van de situatie volgens de

Nadere informatie

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011 Maart Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor Hoe gaat het met de leefbaarheid in? Hoe heeft het oordeel van bewoners over leefbaarheid & veiligheid zich ontwikkeld? Telefoonnummer: 14036

Nadere informatie

Hoe veilig is Katwijk?

Hoe veilig is Katwijk? Hoe veilig is Katwijk? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Katwijk Juni 2012 Hoe veilig is Katwijk? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Katwijk Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus

Nadere informatie

Tabellenboek Veiligheidsmonitor Eenheid Den Haag 2014

Tabellenboek Veiligheidsmonitor Eenheid Den Haag 2014 Tabellenboek Veiligheidsmonitor Datum: Juni 2015 Uitgave: I&O Research Respons : Algemeen Over de Veiligheidsmonitor De Veiligheidsmonitor is een jaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid,

Nadere informatie

Hoe veilig voelen. de bewoners van de Drechtsteden zich in 2012? Figuur 1 Mattermap van de veiligheid in de Drechtsteden

Hoe veilig voelen. de bewoners van de Drechtsteden zich in 2012? Figuur 1 Mattermap van de veiligheid in de Drechtsteden Hoe veilig voelen de bewoners van de Drechtsteden zich in 2012? Inhoud: 1. Conclusies 2. Ontwikkeling eigen buurt 3. Slachtofferschap Veiligheid is een belangrijk thema binnen gemeenten. Bewoners wonen

Nadere informatie

Politiemonitor Bevolking 2004 Tabellenrapport

Politiemonitor Bevolking 2004 Tabellenrapport Politiemonitor Bevolking 2004 Tabellenrapport Den Haag/Hilversum, april 2004 Colofon In deze rapportage treft u de resultaten aan van de zevende meting van het landelijke onderzoek Politiemonitor Bevolking

Nadere informatie

;/y;\ i&o. ^research. Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011. Juni 2012

;/y;\ i&o. ^research. Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011. Juni 2012 ;/y;\ i&o ^research Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011 Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Etten-Leur Uitkomsten van de enquête en

Nadere informatie

Analyse veiligheidsbeleving 2015

Analyse veiligheidsbeleving 2015 Analyse veiligheidsbeleving 2015 een notitie van Onderzoek Juni 2016 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 0302861350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht van Eenheid Veiligheid

Nadere informatie

Hoe veilig is Hof van Twente?

Hoe veilig is Hof van Twente? Hoe veilig is Hof van Twente? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Juni 2012 Hoe veilig is Hof van Twente? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Juni 2012 Colofon

Nadere informatie

Leefbaarheid Inhoud. Gekozen gebied: Provincie: Gelderland Gekozen vergelijkingsgebied: Nederland

Leefbaarheid Inhoud. Gekozen gebied: Provincie: Gelderland Gekozen vergelijkingsgebied: Nederland Leefbaarheid - 2011 In dit rapport staat de leefbaarheid van de woonomgeving centraal. Aan de respondenten is gevraagd hun mening te geven over de kwaliteit van de fysieke buurtvoorzieningen. Men kon het

Nadere informatie

Hoe veilig is Valkenswaard?

Hoe veilig is Valkenswaard? Hoe veilig is Valkenswaard? Veiligheidsmonitor gemeente Valkenswaard 2013 Juni 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/038 Datum juni 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 Leefbaarheid in Spijkenisse Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 datum woensdag 6 mei 2015 versie 3 Auteur(s) Tineke Last Postadres Postbus 25, 3200

Nadere informatie

Slachtofferschap onder burgers naar delictsoort, volgens de VMR en de IVM a

Slachtofferschap onder burgers naar delictsoort, volgens de VMR en de IVM a 336 Criminaliteit en rechtshandhaving 2012 Tabellen bij hoofdstuk 3 Tabel 3.4 Slachtofferschap onder burgers naar delictsoort, volgens de VMR en de IVM a VMR IVM b 2004 c 2005 c 2006 c 2007 c 2008 d 2009

Nadere informatie

De Veiligheidsmonitor 2016 Gemeente Haarlem

De Veiligheidsmonitor 2016 Gemeente Haarlem De Veiligheidsmonitor 2016 Gemeente Haarlem Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Veiligheidsmonitor Gemeente Haarlem 5 2. Leefbaarheid woonbuurt 7 3. Beleving overlast in de buurt 9 4. Veiligheidsbeleving 11

Nadere informatie

Slachtoffers van woninginbraak

Slachtoffers van woninginbraak 1 Slachtoffers van woninginbraak Fact sheet juli 2015 Woninginbraak behoort tot High Impact Crime, wat wil zeggen dat het een grote impact heeft en slachtoffers persoonlijk raakt. In de regio Amsterdam-Amstelland

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

Slachtofferschap onder burgers naar delictsoort, volgens de VMR en de IVM*

Slachtofferschap onder burgers naar delictsoort, volgens de VMR en de IVM* 346 Criminaliteit en rechtshandhaving 2010 Tabellen bij hoofdstuk 3 Tabel 3.4 Slachtofferschap onder burgers naar delictsoort, volgens de VMR en de IVM* VMR IVM** 2005*** 2006*** 2007*** 2008**** 2009****

Nadere informatie

Stadsmonitor. -Totaalbeeld Stedenvergelijking-

Stadsmonitor. -Totaalbeeld Stedenvergelijking- Stadsmonitor -Totaalbeeld Stedenvergelijking- Modules Totaalbeeld stedenvergelijking 1 Bestuur 2 Bevolking 3 Cultuur 4 Duurzaamheid 5 Economie en werk 6 Imago stad 7 Inkomen en armoedebestrijding 8 Mobiliteit

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor 2011

Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Eindrapport gemeente Hengelo 2011 Juli 2012 Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Eindrapport gemeente Hengelo 2011 Juli 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus

Nadere informatie

Criminaliteit en slachtofferschap

Criminaliteit en slachtofferschap 3 Criminaliteit en slachtofferschap M.M.P. Akkermans Bijna één op de vijf Nederlanders van 15 jaar en ouder was in 2015 slachtoffer van veelvoorkomende criminaliteit zoals gewelds-, vermogensof vandalismedelicten.

Nadere informatie

Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014

Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014 Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014 Veiligheidssituatie steeds beter De veiligheidssituatie in s-hertogenbosch verbetert. Dit bleek al uit de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor Geertruidenberg 2011 Uitkomsten van de enquête

Nadere informatie

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010 Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente 2010 Tilburg Dienst Beleidsontwikkeling Onderzoek & Informatie Juli 2010 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 7 Hoofdstuk 1 Buurt en buurtproblemen...

Nadere informatie

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen RESULTATEN GEMEENTE OSS 2011 Soort onderzoek : Enquêteonderzoek bevolking 15+ Opdrachtgever : Stadsbeleid Maatschappelijke Ontwikkeling Opdrachtnemer : Team O&S,

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten het PON, kennis in uitvoering Tilburg, april 2012 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van gemeente

Nadere informatie

Waar staan de Drechtsteden?

Waar staan de Drechtsteden? Waar staan de? Burgers over de gemeentelijke dienstverlening Wat vinden de burgers van de van de gemeentelijke dienstverlening? Het oordeel van de burgers uit de vindt u in deze factsheet. Daarnaast worden

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2008 Hollands Midden

Veiligheidsmonitor 2008 Hollands Midden Veiligheidsmonitor 2008 juni 2009 een onderzoek in opdracht van de Veiligheidsregio Onderzoeker Projectleider Opdrachtgever Andrea van der Meide Liesbeth Wendrich Paul van Wensveen Jolanda Verdurmen Veiligheidsregio

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Boxmeer. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten

Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Boxmeer. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Boxmeer mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten het PON, kennis in uitvoering Tilburg, maart 2012 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van

Nadere informatie

Inleiding. Beleving van veiligheid. Veiligheid als begrip

Inleiding. Beleving van veiligheid. Veiligheid als begrip Inleiding In het kader van veiligheid zijn politie en gemeenten eerstverantwoordelijk voor openbare orde, handhaving van wettelijke regels en bestrijding van criminaliteit. Burgers ervaren veiligheid als

Nadere informatie

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast 5. CONCLUSIES In dit afsluitende hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies besproken. Achtereenvolgens komen de overlast, de criminaliteit en de veiligheidsbeleving aan bod. Aan de 56 buurtbewoners

Nadere informatie

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari 2007 1 In deze rapportage worden de resultaten beschreven uit de Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête voor de maand januari. Tevens

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Vermogensdelicten 2 Geweld 5 Vernieling en overlast 7 Verdachten 10 Onveiligheidsgevoelens 11 Preventie 13 Oordeel over functioneren politie en gemeente m.b.t. veiligheid

Nadere informatie

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei ONDERZOEK VEILIGHEID Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei 14 GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting. Onderzoeksresultaten Voorvallen en misdrijven Veiligheid

Nadere informatie

Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant

Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant 2008/2011 Grave het PON, kennis in uitvoering Tilburg, 30 augustus 2012 1. Algemeen Deze rapportage is automatisch gegenereerd. De Brabantse Integrale

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor Drimmelen 2011 Uitkomsten van de enquête en

Nadere informatie

Drie jaar Taskforce Overlast

Drie jaar Taskforce Overlast Drie jaar Taskforce Overlast Duidelijke afname van ervaren overlast Centrum en Sinds 2010 werkt de gemeente Dordrecht met de Taskforce Overlast in de openbare ruimte aan het terugdringen van de overlast

Nadere informatie

Monitor Operatie Hartslag Heerlen Follow-up meting 2004

Monitor Operatie Hartslag Heerlen Follow-up meting 2004 Monitor Operatie Hartslag Heerlen Follow-up meting 2004 Bureau Onderzoek en Statistiek van de gemeente Heerlen Telefoon: 045 5604747 E-mail: o&s@heerlen.nl Heerlen, augustus 2004 Gegevens mogen worden

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2012

Veiligheidsmonitor 2012 08 09 10 Veiligheidsmonitor 2012 11 12 13 14 15 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien voorkomend

Nadere informatie

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 2015

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 2015 Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 215 Deze publicatie is uitgegeven door Onderzoek en Statistiek Groningen februari 216 In dit rapport worden politiestatistieken en resultaten

Nadere informatie

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid Veiligheid kernthema: De criminaliteitscijfers en de slachtoffercijfers laten over het algemeen een positief beeld zien voor Utrecht in. Ook de aangiftebereidheid van Utrechters is relatief hoog (29%).

Nadere informatie

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen J. Snippe A. Beelen B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl Kantoor Groningen:

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Dorien de Bruijn 23 mei 2014 Vanaf 1997 is de Amersfoortse Stadspeiling elke twee jaar voor een belangrijk deel

Nadere informatie

GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013

GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013 GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Etten-Leur DIMENSUS beleidsonderzoek Mei 2014 Projectnummer 545 1 2 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Dashboard Veiligheid

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor 2011

Leefbaarheidsmonitor 2011 Leefbaarheidsmonitor Foto voorpagina: Ton Heijnen Stadsfotograaf Velsen Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen I&O Research, juni Colofon Opdrachtgever Samensteller Gemeente Velsen I&O Research I&O Research

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie