Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen"

Transcriptie

1 Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen

2 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 5 1. Leefbaarheid Fysieke kwaliteit buurtvoorzieningen Kwaliteit sociale woonomgeving Actief in woonomgeving Ontwikkeling woonomgeving Beoordeling woonomgeving Functioneren gemeente 9 2. Buurtproblemen Fysieke verloedering Dreiging en sociale overlast Overlast van vermogensdelicten Verkeersoverlast Overige overlast Belangrijkste problemen in de buurt Onveiligheidsgevoelens Onveiligheidsgevoelens Gepercipieerde slachtofferkans Vermijdingsgedrag Slachtofferschap Persoonlijk slachtofferschap Melding van misdrijven Wijze van melden Reden (niet-)melding Functioneren politie Functioneren van de politie Beschikbaarheid van de politie Overige aspecten Preventiemaatregelen Technopreventieve maatregelen Sociopreventieve maatregelen Preventie totaal Conlusies en aanbevelingen Conclusies Aanbevelingen 29 2

3 Samenvatting Met ingang van 2008 is er één Veiligheidsmonitor waarmee onderzoeksgegevens op landelijk, regionaal en lokaal niveau eenduidig tot stand komen. Zij meet middels een grootschalige enquête onder de inwoners van 15 jaar en ouder de subjectieve veiligheid. De resultaten van de Veiligheidsmonitor 2009 vormen voor Achtkarspelen de nulmeting. In onze gemeente wordt de Veiligheidsmonitor tweejaarlijks afgenomen. Er zijn 640 inwoners van de gemeente benaderd voor het invullen van de veiligheidsmonitor. Het aantal respondenten is 261. Dit is een percentage van 41%. De cijfers zijn vergeleken met de gehele Politieregio Fryslân. En met de politiecijfers van 2009 uit de Integrale Veiligheidsrapportage. De gemeente Achtkarspelen scoort op bijna alle vlakken beter dan de Politieregio Fryslân. De beoordeling van de woonomgeving is echter opvallend. De drie rapportcijfers zijn lager dan het gemiddelde van Politieregio Fryslân. De cijfers zijn wel ruim voldoende (veiligheid 6,9, leefbaarheid 7,2 en de woonomgeving 7,4). Minder dan 30% van de inwoners is het eens met stellingen over de communicatie vanuit de gemeente naar de burger m.b.t. de leefbaarheid en veiligheid. Verschillende vormen van fysieke verloedering en verkeersoverlast komen volgens de inwoners vaak voor. De buurtproblemen te hard rijden, hondenpoep en parkeeroverlast zouden direct aangepakt moeten worden. 13% voelt zich wel eens onveilig in de gemeente. De kans om slachtoffer te worden van woninginbraak of portemonneediefstal wordt door slechts 2% (heel) groot geacht. Men vermijd amper onveilige situaties. Over het algemeen is er minder sprake van slachtofferschap in de gemeente Achtkarspelen dan in Politieregio Fryslân. Het aantal slachtoffers van vandalisme ligt iets hoger in onze gemeente. Uit de vergelijking met de politiecijfers van 2009 blijkt dat de subjectieve cijfers niet overeen komen met de objectieve cijfers. Uit de Veiligheidsmonitor blijkt dat een bepaald percentage slachtoffer is geworden van een delict. Uit de politiecijfers komt een veel lager aantal incidenten naar voren. Dit is bijvoorbeeld het geval bij fietsdiefstal, zakkenrollerij en overige vernielingen. Bij mishandeling is het juist andersom. In de Veiligheidsmonitor geeft men aan geen slachtoffer te zijn geweest van mishandeling, terwijl er bij de politie 106 incidenten zijn geweest. De burgers doen voornamelijk aangifte via het algemene nummer. Dit in tegenstelling tot in de Politieregio Fryslân waar men voornamelijk aangifte doet op het politiebureau. De redenen waarom burgers wel of niet aangifte doen, wordt niet erg duidelijk. Veel burgers kiezen in de enquête voor de optie andere redenen. Toch vonden ook veel inwoners dat de politie het moest weten of dat het doen van een melding hun plicht is. Voor anderen was het delict niet belangrijk genoeg om er melding van te maken of omdat het toch niet helpt. Voor wat betreft het functioneren van de politie kan gesteld worden dat de burgers over het algemeen tevreden zijn. Over de beschikbaarheid is men minder tevreden. Er wordt dat ook minder goed gescoord in vergelijking met Politieregio Fryslân. Er zijn een aantal stellingen aan de respondenten voorgelegd met betrekking tot het optreden en functioneren van de politie. Volgens een meerderheid van de respondenten 3

4 is de politie er voor je en doet zij haar best als het erom gaat. Daarnaast is zij benaderbaar voor de burger. In de gemeente wordt veel gebruik gemaakt van zowel technopreventieve als sociopreventieve maatregelen. Het aantal is vergelijkbaar met Politieregio Fryslân. conclusies aanbevelingen 4

5 Inleiding Met ingang van 2008 is er één Veiligheidsmonitor waarmee onderzoeksgegevens op landelijk, regionaal en lokaal niveau eenduidig tot stand komen. Zij meet middels een grootschalige enquête de subjectieve veiligheid onder de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder. Op deze manier biedt de Veiligheidsmonitor een solide en gezamenlijke basis voor een (geïntegreerde) veiligheids- en leefbaarheidsaanpak op verschillende bestuurlijke niveaus 1. De veiligheidsmonitor wordt in de gemeente Achtkarspelen tweejaarlijks gehouden in de periode van medio september tot eind december. De resultaten van de Veiligheidsmonitor 2009 vormen de nulmeting. In 2011 wordt de Veiligheidsmonitor voor de tweede maal gehouden. Er zijn 640 inwoners van de gemeente benaderd voor het invullen van de veiligheidsmonitor. Via internet hebben 151 inwoners de vragenlijst ingevuld. Er zijn 39 ingevulde vragenlijsten op papier teruggestuurd en er zijn 71 inwoners telefonisch bevraagd. Dit betekent dat het responspercentage 41% is. De resultaten zijn vergeleken met de gehele Politieregio Fryslân. En met de politiecijfers van 2009 uit de Integrale Veiligheidsrapportage. 1 De Veiligheidsmonitor: 5

6 1. Leefbaarheid In dit hoofdstuk staat de leefbaarheid in de woonomgeving centraal. Aan de respondenten is gevraagd hun mening te geven over de kwaliteit van de fysieke buurtvoorzieningen. Men kon het met de stellingen: "(helemaal) mee eens", "neutraal/geen mening" of "(helemaal) niet mee eens" zijn. Het gaat hierbij dus om een mening van de respondenten als buurtbewoner. Daarnaast is gevraagd naar de mate waarin burgers vinden dat zij zelf en anderen betrokken zijn bij hun woonbuurt. Deze mate van betrokkenheid speelt een rol in de kwaliteit van de sociale woonomgeving en de beleving van de veiligheid. In de Veiligheidsmonitor is een aantal vragen opgenomen over deze betrokkenheid in de vorm van stellingen waarvan de respondenten konden aangeven in hoeverre zij het hiermee eens waren. Tenslotte is aan de respondenten gevraagd hun mening te geven over het functioneren van de gemeente ten aanzien van het verbeteren van leefbaarheid en veiligheid. 1.1 Fysieke kwaliteit buurtvoorzieningen De ervaren aanwezigheid van goede fysieke voorzieningen in de buurt kan van invloed zijn op de beleving van veiligheid. Figuur 1.1 Fysieke kwaliteit buurtvoorzieningen 73% van de inwoners vindt dat het goed verlicht is buiten. 72% is het ermee eens dat wegen, paden en pleintjes goed onderhouden zijn en 67% vindt dat van de stelling dat perken, plantsoenen en parken goed onderhouden zijn. 53% vindt dat de speelplekken voor kinderen goed zijn. Slechts 25% is het eens met de stelling dat er goede voorzieningen voor jongeren zijn. Schaalscore (0-10) 2 Hoe hoger deze waarde, hoe meer inwoners vinden dat de voorzieningen goed zijn. De schaalscore bedraagt voor Achtkarspelen 6,0 in vergelijking met een schaalscore voor Politieregio Fryslân van 5,9. 2 De schaalscore is tot op zekere hoogte vergelijkbaar met een rapportcijfer. Echter betekent een score lager dan een 6,0 niet direct een onvoldoende. In bepaalde gevallen is een laag cijfer juist positief. 6

7 1.2 Kwaliteit sociale woonomgeving De kwaliteit van de sociale woonomgeving laat zien hoe de bewoners denken over de sociale samenhang en omgang tussen buurtbewoners. Dit heeft ook invloed op de beleving van de veiligheid. Figuur 1.2 Kwaliteit sociale woonomgeving In Achtkarspelen is 77% het eens met de stelling dat mensen op een prettige manier met elkaar omgaan. 75% vindt dat de bevolkingssamenstelling goed is en 72% vindt dat zij zich thuis voelen in de buurt. 50% vindt dat in de buurt veel saamhorigheid is en 41% vindt dat zij veel contact met de buurtbewoners hebben. Slechts 14% vindt dat de mensen elkaar nauwelijks kennen. Schaalscore (0-10) Hoe hoger deze waarde, hoe meer inwoners vinden dat de voorzieningen goed zijn. De schaalscore bedraagt voor Achtkarspelen 6,7 en voor Politieregio Fryslân is dat 6, Actief in woonomgeving De bewoners is gevraagd in hoeverre zij zelf actief bezig zijn geweest om de buurt te verbeteren. 19% van de bewoners zegt actief betrokken geweest te zijn bij de verbetering van de woonomgeving en 75% was niet betrokken. Figuur 1.3 Actief in woonomgeving 7

8 1.4 Ontwikkeling woonomgeving Van de bewoners vindt 9% dat de ontwikkeling van de woonbuurt vooruitgegaan is. Datzelfde percentage vindt dat deze achteruit is gegaan. 79% vindt dat de omgeving noch vooruit noch achteruit is gegaan. Figuur 1.4 Ontwikkeling woonomgeving 1.5 Beoordeling woonomgeving Bewoners werd gevraagd om een rapportcijfer, oplopend van 0 tot en met 10, aan drie aspecten over de woonomgeving te geven: veiligheid, leefbaarheid en de woonomgeving in het algemeen. Hoe hoger het rapportcijfer, hoe beter het aspect werd beoordeeld. Figuur 1.5 Beoordeling woonomgeving De veiligheid kreeg in Achtkarspelen een rapportcijfer van 6,9. De leefbaarheid werd beoordeeld met een 7,2 en de woonomgeving met een 7,4. De politieregio Fryslân scoorde op de drie onderwerpen hoger dan de gemeente Achtkarspelen. 8

9 1.6 Functioneren gemeente Aan de respondenten is gevraagd een oordeel te geven over het functioneren van de gemeente t.a.v. de verbetering van de leefbaarheid en veiligheid van de woonbuurt. Figuur 1.6 Functioneren gemeente 49% is het (helemaal) eens met de stelling dat de gemeente bereikbaar is voor klachten over leefbaarheid en veiligheid in de buurt. 46% en 34% vindt dat de gemeente aandacht heeft voor verbetering van leefbaarheid en veiligheid in de buurt en dat de gemeente de buurt goed informeert over leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Met de stellingen dat de gemeente de buurt betrekt bij de aanpak van leefbaarheid en veiligheid in de buurt en dat de gemeente haar afspraken nakomt over leefbaarheid en veiligheid in de buurt zijn de bewoners het minder eens. Schaalscore (0-10) Hoe hoger deze waarde, hoe meer inwoners vinden dat de gemeente goed functioneert. De schaalscore bedraagt voor Achtkarspelen 5,7, voor Politieregio Fryslân is dat 5,6. 9

10 2. Buurtproblemen Dit hoofdstuk gaat over door de inwoners ervaren problemen in de buurt waar zij wonen. Van 25 problemen is gevraagd of die volgens de respondenten in hun eigen woonbuurt vaak, soms of (bijna) nooit voorkomen. Deze buurtproblemen kunnen in een aantal subgroepen worden onderscheiden, zoals fysieke verloedering, dreiging en sociale overlast, overlast van vermogensdelicten en verkeersoverlast. Ook is gevraagd welke van deze problemen volgens de respondenten met voorrang zouden moeten worden aangepakt. De mate waarin dergelijke problemen in de buurt worden ervaren kan een rol spelen bij de onveiligheidsgevoelens van burgers. 2.1 Fysieke verloedering Eén van de problemen waar een woonbuurt mee te maken kan hebben betreft de mate van (fysieke) verloedering in de buurt. Er zijn daarvan vier verschillende vormen te onderscheiden: bekladding van muren en gebouwen, rommel op straat, hondenpoep en vernieling van straatmeubilair. Onderstaande tabel laat zien in welke mate de verschillende vormen van verloedering als overlast worden ervaren. Figuur 2.1 Fysieke verloedering De meest genoemde vorm van fysieke verloedering is hondenpoep met 24%. Rommel op straat is als tweede genoemd met 14%. 6% van de inwoners heeft gekozen voor vernieling van straatmeubilair. Bekladding van muren en gebouwen komt volgens de burgers weinig tot niet voor. Schaalscore (0-10) Hoe hoger deze schaalscore, hoe meer bewoners het gevoel hebben dat er sprake is van verloedering. De schaalscore bedraagt 2,5. Deze ligt lager dan de schaalscore voor Politieregio Friesland (3,2). 10

11 2.2 Dreiging en sociale overlast In de Veiligheidsmonitor is ook gevraagd naar negen vormen van overlast in de buurt die in meer of mindere mate als bedreigend kunnen worden ervaren. Het gaat daarbij om dronken mensen op straat, mensen die op straat worden lastiggevallen, straatroof, drugsoverlast, overlast door groepen jongeren, geweldsdelicten, bedreiging, vrouwen en meisjes die worden nagefloten en jeugdcriminaliteit. Vormen van dreigingen leveren een bijdrage aan onveiligheidsgevoelens van de bewoners. Figuur 2.2 Dreiging en sociale overlast Volgens 4% van de inwoners komt overlast door groepen jongeren vaak voor. 3% van de inwoners vindt dat van dronken mensen op straat. Schaalscore (0-10) Hoe hoger deze schaalscore, hoe meer bewoners het gevoel hebben dat zij vaak te maken hebben met dreigingen in hun woonomgeving. De schaalscore in 2009 bedraagt 0,7. Deze ligt lager dan de schaalscore voor Politieregio Fryslân (0,8). 2.3 Overlast van vermogensdelicten In de Veiligheidsmonitor is ook gevraagd of bepaalde vermogensdelicten naar de mening van de inwoners vaak voorkomen in de buurt. Het betreft hier fietsendiefstal, diefstal uit auto s, autovandalisme (vernielingen aan of diefstal vanaf auto s) en inbraak in woningen. Vermogensdelicten kunnen in belangrijke mate bijdragen aan onveiligheidsgevoelens van de bewoners. 11

12 Figuur 2.3 Overlast van vermogensdelicten Volgens 3% van de burgers komt fietsendiefstal en beschadiging van de auto vaak voor. Inbraak in woningen komt volgens 2% vaak voor en diefstal uit de auto komt weinig tot niet voor. Schaalscore (0-10) Hoe hoger deze schaalscore, hoe meer bewoners problemen ervaren met vermogensdelicten. De schaalscore bedraagt 1,3. Deze ligt lager dan de schaalscore voor Politieregio Fryslân (1,8). 2.4 Verkeersoverlast De uitspraken over onderstaande vormen van overlast geven een beeld in hoeverre overlast van verkeer als een probleem in de woonbuurt wordt ervaren. Figuur 2.4 Verkeersoverlast 36% van de respondenten ervaart te hard rijden als een probleem in de woonbuurt. 12% vindt dat van parkeersoverlast en 11% van agressief verkeersgedrag en geluidsoverlast door verkeer. Schaalscore (0-10) Hoe hoger deze waarde, hoe meer inwoners vinden dat verkeersoverlast vaak voorkomt. De schaalscore voor verkeersoverlast bedraagt voor zowel Achtkarspelen als Politieregio Fryslân 3,3. 12

13 2.5 Overige overlast In de Veiligheidsmonitor is van nog een aantal problemen nagegaan in hoeverre die volgens de inwoners in hun buurt voorkomen. Het gaat hier om overlast van omwonenden, andere vormen van geluidsoverlast, overlast van zwervers of daklozen en overlast van de horeca. Figuur 2.5 Overige overlast Andere vormen van geluidsoverlast komt volgens 4% van de inwoners vaak voor. 3% vindt dat van dronken mensen op straat en 2% van overlast door omwonenden en overlast van horecagelegenheden. Overlast door zwervers en daklozen wordt niet vaak ervaren. Schaalscore (0-10) Hoe hoger deze schaalscore, hoe meer inwoners het gevoel hebben dat overlast voorkomt. In 2009 bedraagt deze schaalscore voor overige overlast 1,0 in vergelijking met een schaalscore voor Politieregio Fryslân van 1,2. 13

14 2.6 Belangrijkste problemen in de buurt Aan de respondenten in de Veiligheidsmonitor is gevraagd welke twee van de 25 voorgelegde en hierboven beschreven buurtproblemen zij het meest direct aangepakt zouden willen zien. Figuur 2.6 Belangrijkste problemen in de buurt Er kan een duidelijke top 3 van de belangrijkste buurtproblemen gemaakt worden. Te hard rijden staat met 38% op nummer één. Daarna volgen met 19% hondenpoep en met 14% parkeeroverlast. Dit betekent dat de inwoners graag zien dat deze buurtproblemen direct aangepakt worden. 14

15 3. Onveiligheidsgevoelens Om de beleving van onveiligheid in kaart te brengen wordt in de Veiligheidsmonitor aan de respondenten een aantal vragen voorgelegd over door hen ervaren onveiligheidsgevoelens. Allereerst is gevraagd of men zich wel eens onveilig voelt. Aan degenen die aangaven zich wel eens onveilig te voelen is vervolgens gevraagd of dat vaak, soms of (bijna) nooit het geval is. Van deze deelcategorieën wordt alleen de groep die zich vaak onveilig voelt apart beschreven. Daarnaast is aan alle respondenten gevraagd of zij bepaalde (vermeende) onveilige situaties vermijden door gedragsaanpassingen, zoals 's avonds de deur niet open doen voor onverwachte aanbellers. We spreken dan van vermijdingsgedrag. Ten slotte is ook gevraagd naar de gepercipieerde slachtofferkans van de respondenten voor bepaalde soorten delicten. 3.1 Onveiligheidsgevoelens Figuur 3.1 Onveiligheidsgevoelens Volgens de Veiligheidsmonitor voelde zich in Achtkarspelen 13% van de bevolking wel eens onveilig. 7% voelde zich wel eens onveilig in de eigen buurt. Gemiddeld in Politieregio Fryslân voelde zich 20% van de inwoners wel eens onveilig en 11% voelde zich wel eens onveilig in de eigen buurt. Van de mensen in Achtkarspelen die aangaven zich wel eens onveilig te voelen zei 2% zich vaak onveilig te voelen, 1% voelde zich vaak onveilig in de eigen buurt. In verhouding voelde zich in Politieregio Fryslân 2% vaak onveilig en 1% voelde zich vaak onveilig in de eigen buurt. Schaalscore (0-10) Hoe hoger deze schaalscore, hoe hoger het onveiligheidsgevoel. De schaalscore voor Achtkarspelen bedraagt 2,7. Deze ligt lager dan de schaalscore voor Politieregio Fryslân (2,8). 15

16 3.2 Gepercipieerde slachtofferkans In de Veiligheidsmonitor is het gepercipieerde slachtofferschap gemeten voor de kans om slachtoffer te kunnen worden van woninginbraak, portemonneediefstal of mishandeling. Figuur 3.2 Gepercipieerde slachtofferkans Slechts 2% van de inwoners acht de kans (heel) groot slachtoffer te worden van woninginbraak. Datzelfde percentage vindt dat van portemonneediefstal. Van mishandeling verwachten de respondenten geen slachtoffer te worden. 3.3 Vermijdingsgedrag In de Veiligheidsmonitor is ook gevraagd of men bepaalde situaties vermijdt vanwege een gevoel van onveiligheid, zoals het vermijden van bepaalde plekken in de woonplaats. Figuur 3.3 Vermijdingsgedrag 5% van de inwoners vermijdt een onveilige situatie door s avonds niet open te doen. 3% verbiedt de kinderen toegang tot bepaalde plekken en 2% vindt het s avonds onveilig op straat. Datzelfde geldt voor omlopen of omrijden om onveilige plekken te vermijden. Het percentage dat zich niet op zijn/haar gemak voelt alleen thuis is nihil. 16

17 4. Slachtofferschap en ondervonden delicten In dit hoofdstuk staat de mate waarin de inwoners van Nederland als burger zijn geconfronteerd met diverse vormen van veel voorkomende criminaliteit centraal. Het gaat hierbij in de eerste plaats om slachtofferschap van delicten, uitgedrukt als het percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) dat in een periode van 12 maanden éénmaal of vaker is geconfronteerd met één of meer delicten, ongeacht de plaats waar en het aantal malen dat dit is gebeurd. In de Veiligheidsmonitor worden veertien afzonderlijke delictsoorten onderscheiden. Door combinatie van de afzonderlijke soorten delicten kunnen gegevens voor alle delicten samen en voor delictgroepen worden vastgesteld. In de volgende paragrafen worden de delicten zoveel mogelijk besproken naar de indeling in gewelds-, vermogens- en vandalismedelicten. Het slachtofferschap van veel voorkomende criminaliteit komt aan de orde. Eerst wordt het totaalbeeld van alle delicten samen beschreven, gevolgd door een schets van de groepen van delicten en de afzonderlijke delictsoorten binnen die groep. 4.1 Persoonlijk slachtofferschap In deze paragraaf wordt een totaalbeeld geschetst van de criminaliteit voor zover de inwoners in de twaalf maanden voorafgaand aan het onderzoek persoonlijk slachtoffer zijn geweest van één of meer genoemde delicten. Het gaat daarbij om geweldsdelicten (seksuele delicten, mishandeling en bedreiging), vermogensdelicten (inbraak of poging daartoe, fietsdiefstal, diefstal van of uit de auto, zakkenrollerij met of zonder geweld en overige diefstal), vandalismedelicten (beschadiging/diefstal vanaf de auto en overige vernielingen) en overige, niet nader gespecificeerde delicten Slachtofferschap totaal Figuur Slachtofferschap totaal 17

18 Uit figuur blijkt dat 20% van de inwoners van de gemeente de afgelopen 12 maanden slachtoffer is geweest van een delict. Het grootste percentage werd slachtoffer van vandalismedelicten. Een veel kleiner percentage werd in 2009 slachtoffer van vermogens- en geweldsdelicten Slachtofferschap van geweldsdelicten Figuur Slachtofferschap van geweldsdelicten Volgens de Veiligheidsmonitor werd 1% van de burgers slachtoffer van sexuele mishandeling. Uit de cijfers van de politie blijkt dat er 39 incidenten met betrekking tot bedreiging zijn geweest. Hoewel de burgers zelf niet aangeven slachtoffer te zijn geweest van mishandeling blijkt uit de politiecijfers het tegendeel. In 2009 zijn er volgens de politie 106 incidenten geweest. 18

19 4.1.3 Slachtofferschap van vermogensdelicten Figuur Slachtofferschap van vermogensdelicten 3% van de inwoners is slachtoffer geweest van fietsdiefstal. Uit de politiecijfers blijkt dat er 60 gevallen zijn geweest van diefstal van brom-, snor- en fietsen. Dit betekent dat men of in de Veiligheidsmonitor een onjuist antwoord heeft gegeven op de vraag over slachtofferschap of men doet geen melding bij de politie van diefstal. Uit verschillende signalen blijkt dat het laatste het geval is. Hetzelfde geldt voor zakkenrollerij (veiligheidsmonitor 1%, Politiecijfers 1 incident). 19

20 4.1.4 Slachtofferschap van vandalisme-delicten Slachtofferschap van vandalisme-delicten 9% van de inwoners is slachtoffer geweest van overige vernielingen. Bij de politie zijn slechts 296 incidenten bekend. Dit zou dus wederom betekenen dat een percentage van de burgers de vraag onterecht met ja heeft beantwoord of dat men niet ten alle tijde melding bij de politie maakt van een incident. 20

21 5. Melding van misdrijven In dit hoofdstuk komen de contacten tussen de politie en slachtoffers van delicten aan de orde. Daarbij wordt een beeld geschetst van het meldingsgedrag van de bevolking. Slechts een deel van de door de bevolking ondervonden delicten wordt door de politie geregistreerd. Allereerst worden de meeste voorvallen om wat voor reden dan ook niet bij de politie bekend gemaakt. Maar ook van de voorvallen die wel bekend of gemeld zijn (door melding namens het slachtoffer of door de politie zelf ontdekt), komen alleen die delicten in de politieregistratie terecht waarvan een ondertekende aangifte is gedaan en die vervolgens correct en eenduidig in de politiesystemen zijn verwerkt. In dit hoofdstuk staat de meldingsbereidheid centraal. Ook wordt aandacht besteed aan de redenen waarom slachtoffers wel of geen aangifte doen van delicten. 5.1 Wijze van melden Mensen kunnen op verschillende manieren contact opnemen met de politie om een melding te doen, bijvoorbeeld telefonisch of via internet. Voor zover het laatste delict bij de politie bekend is, is per soort delict aan de slachtoffers gevraagd naar de manier waarop dit bij de politie is gemeld. Figuur 5.1 Wijze van melden In tegenstelling tot de Politieregio Fryslân doet men in onze gemeente voornamelijk aangifte via het algemene nummer. De opties internet, het politiebureau en telefonisch via een ander nummer worden ook vaak gebruikt. Vrijwel niemand in onze gemeente doet aangifte via het alarmnummer of een agent op straat. In Politieregio Fryslân krijgt het politiebureau de voorkeur. 21

22 5.2 Reden (niet-)melding Er zijn verschillende beweegredenen waarom mensen wel of niet melding doen van ondervonden delicten. Reden melding Figuur Reden melding Men doet voornamelijk aangifte om andere redenen. Wat deze redenen dan zijn, wordt helaas niet aangegeven. Daarnaast doen veel burgers aangifte, omdat ze vinden dat de politie dat moest weten of omdat ze vinden dat aangifte doen hun plicht is. Reden niet-melding Figuur Reden niet-melding 22

23 Ook als men geen melding doet, is dit voornamelijk om andere redenen dan hier genoemd. Veel burgers geven aan dat het niet zo belangrijk was of dat het doen van een melding toch niet helpt. In Politieregio Fryslân wordt ook vooral gekozen voor deze twee redenen. 23

24 6. Functioneren politie In de andere hoofdstukken stonden de ervaringen centraal van respondenten die daadwerkelijk met de politie te maken hebben gehad. Maar ook burgers die geen contact met de politie hebben gehad, kunnen een oordeel hebben over de politie. In dit hoofdstuk komt eerst het oordeel over het totale functioneren van de politie aan de orde. Vervolgens wordt ingegaan op het oordeel over de beschikbaarheid en de zichtbaarheid van de politie in de buurt. 6.1 Functioneren van de politie In de Veiligheidsmonitor is aan de respondenten een oordeel gevraagd over hun tevredenheid over het totale functioneren van de politie in de buurt. Figuur Functioneren van de politie De mening van de burger in onze gemeente over het totale functioneren van de politie is vrijwel gelijk aan de mening van Politieregio Fryslân. 44% is (zeer) tevreden over het functioneren van de politie. 10% is (zeer) ontevreden. 31% is neutraal gestemd. 24

25 Figuur Functioneren van de politie 51% van de inwoners vindt dat de politie je serieus neemt. Ongeveer 35% is het eens met de stellingen de politie doet haar best, de politie biedt bescherming en de politie reageert op problemen. Schaalscore (0-10) Hoe hoger deze waarde, hoe meer inwoners vinden dat de politie goed functioneert. De schaalscore bedraagt voor Achtkarspelen 5,3 in vergelijking met een schaalscore voor Politieregio Fryslân van 5, Beschikbaarheid van de politie Het oordeel over de beschikbaarheid van de politie is gemeten door aan de respondenten te vragen in hoeverre zij het eens of oneens zijn met een aantal uitspraken. Deze stellingen zijn negatief geformuleerd; hoe meer men het met een stelling eens is, hoe minder positief men dus denkt over de beschikbaarheid van de politie. Figuur 6.2 Beschikbaarheid van de politie 25

26 De helft van de respondenten geeft aan de politie te weinig te zien. Bij bijna alle stellingen scoort de gemeente een hoger percentage dan Politieregio Fryslân. Dit betekent dat het oordeel over de beschikbaarheid van de politie in de gemeente Achtkarspelen negatiever is dan in de Politieregio Fryslân. Dit is terug te zien in de schaalscore. Schaalscore (0-10) Hoe hoger deze waarde, hoe meer inwoners vinden dat de politie goed beschikbaar is. De schaalscore in 2009 bedraagt voor Achtkarspelen 4,2 in vergelijking met een schaalscore voor Politieregio Fryslân van 4, Overige aspecten Aan de respondenten zijn nog enkele andere stellingen voorgelegd met betrekking tot het optreden en functioneren van de politie. Figuur 6.3 Overige aspecten Ondanks dat de inwoners van de gemeente zich enigszins negatief uitlaten over de beschikbaarheid van de politie wordt er voornamelijk positief gereageerd op bovenstaande aspecten. De gemeente scoort wederom hogere percentages dan de Politieregio Fryslân. Dit keer in positieve zin. 26

27 7. Preventiemaatregelen In dit hoofdstuk staat het preventiegedrag van burgers centraal. De burgers hebben immers een eigen verantwoordelijkheid in het voorkómen van slachtofferschap van criminaliteit. Hier komt aan de orde in hoeverre burgers thuis maatregelen tegen woninginbraak, diefstal van of uit de auto en fietsdiefstal hebben genomen. 7.1 Technopreventieve maatregelen Technopreventieve maatregelen zijn technische preventiemaatregelen, zoals het laten aanbrengen van een alarminstallatie of rolluiken. Figuur 7.1 Technopreventieve maatregelen De inwoners maken voornamelijk gebruik van buitenverlichting en veiligheidssloten. Het merendeel maakt in ieder geval gebruik van één van de twee technopreventieve maatregelen. Slechts een klein deel van de inwoners heeft een alarminstallatie aangesloten of maakt gebruik van rolluiken. 7.2 Sociopreventieve maatregelen Sociopreventieve maatregelen zijn preventiemaatregelen zoals het licht thuis laten branden of waardevolle spullen niet in de auto achterlaten. Het zijn maatregelen die criminaliteit moeten voorkomen door het benutten van het in de samenleving aanwezige potentieel aan informele sociale contacten. 27

28 Figuur 7.2 Sociopreventieve maatregelen Sociopreventieve maatregelen worden minder vaak gebruikt dan technopreventieve maatregelen. Een kleine meerderheid van de inwoners laat geen waardevolle spullen achter in de auto. Iets minder dan de helft van de inwoners laat waardevolle spullen thuis of laat thuis het licht branden. Slechts een kwart van de inwoners maakt gebruikt van de bewaakte fietsenstalling. 7.3 Preventie totaal Op basis van de gevraagde preventiemaatregelen zijn schaalscores berekend. Deze geven het gemiddelde aantal aanwezige of getroffen preventiemaatregelen aan. Dus hoe hoger deze scores hoe meer maatregelen zijn genomen. Volgens de Veiligheidsmonitor bedraagt de technopreventieve schaalscore 1,8 en de socio-preventieve schaalscore 1,8. De schaalscore 'preventie totaal' is de optelsom van beide voornoemde schaalscores en bedraagt 3,6. Figuur 7.3 Preventie totaal 28

29 8. Conclusies De Veiligheidsmonitor 2009 is een nulmeting. Er kan dus niet aangegeven worden of de veiligheid/leefbaarheid in de gemeente vooruit gegaan is ten opzichte van voorgaande jaren. Toch kunnen er een aantal conclusies getrokken worden en aanbevelingen gedaan worden. 8.1 Conclusies Algemeen De algemene conclusie die getrokken kan worden, is dat onze gemeente op bijna alle vlakken beter scoort dan het gemiddelde van de Politieregio Fryslân. Dit betekent dat de inwoners van onze gemeente zich veiliger voelen! Veiligheidsgevoel De veiligheid in de woonomgeving werd gewaardeerd met een 6,9. Ook op het gebied van leefbaarheid en de woonomgeving in het algemeen werd hoog gescoord met respectievelijk een 7,2 en een 7,5. 2% van de respondenten heeft gekozen voor 'voelt zich vaak onveilig'. 13% van de respondenten voelde zich wel eens onveilig. 7% daarvan voelde zich wel eens onveilig in de eigen buurt. Gesteld kan worden dat de inwoners van onze gemeente zich over het algemeen veilig voelen. Een enkeling vermijdt bepaalde situaties vanwege een gevoel van onveiligheid. Slachtofferkans en slachtofferschap Het totaal van personen die persoonlijk slachtoffer zijn geweest in de 12 maanden voorafgaand aan het onderzoek ligt in Achtkarspelen lager dan in Politieregio Fryslân. De inwoners van Achtkarspelen ondervinden voornamelijk meer hinder van overige vernielingen. Slechts 0 tot 2% acht de kans (heel) groot dat zij slachtoffer zullen worden van een delict als portemonneediefstal, woninginbraak en mishandeling. Hoewel men niet verwacht slachtoffer te worden van een misdrijf worden er veelal preventieve maatregelen getroffen om dit toch te voorkomen. Functioneren van de gemeente en politie Politie Men is over het algemeen tevreden over de politie. Het merendeel van de inwoners vindt dat de politie er voor je is als het erom gaat. Wel is men van mening dat men de politie te weinig ziet. Gemeente Voor wat betreft het functioneren van de gemeente is het totaalbeeld vergelijkbaar met Politieregio Fryslân. Verbeterpunten zijn het nakomen van afspraken en de buurt betrekken bij de aanpak van de leefbaarheid en veiligheid (burgerparticipatie). 8.2 Aanbevelingen Veiligheidsbeleid Het is raadzaam - naast dit rapport - een analyse te maken van de huidige situatie met betrekking tot het veiligheidsbeleid en veiligheidssituaties in de gemeente Achtkarspelen. 29

30 Welke problemen spelen er op dit moment en verdienen aandacht en welke acties worden er op dit moment al ondernomen. Aan de hand van de analyse kan op basis van het Kernbeleid Veiligheid van de VNG een veiligheidsbeleid opgesteld worden. Daar wordt een uitvoeringsprogramma aan gekoppeld welke ieder jaar opnieuw bekeken moet worden. Hondenpoep Hondenpoep roept bij veel burgers irritatie op en men ondervindt er veel hinder van. In de Veiligheidsmonitor komt dit in onze gemeente ook naar voren. Bij de vraag welk probleem door de gemeente direct aangepakt moet worden, wordt hondenpoep wordt genoemd als het op één na grootste probleem. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden hoe hier in de toekomst mee om te gaan. Verkeersoverlast De inwoners van de gemeente geven aan dat zij voornamelijk verkeersoverlast ondervinden van te hard rijden. Dit punt is helaas lastig aan te pakken, omdat in de Veiligheidsmonitor geen plek kan worden aangegeven waar men de overlast ondervindt. Er kan afstemming gezocht worden met het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan. Politie Hoewel meer dan de helft van de meldingen via het algemene nummer van de politie gedaan worden, gaat 17% van de inwoners naar het politiebureau om aangifte te doen. Het is daarom ook van groot belang dat er in onze gemeente een politiepost blijft. Er kan met de politie gekeken worden naar andere mogelijkheden om aangifte te doen, zoals spreekuur in dorpen of op afspraak. Communicatie Uit de resultaten blijkt dat de communicatie vanuit de gemeente naar de burger toe niet door alle burgers als voldoende wordt ervaren. Minder dan 30% van de burgers is het ermee eens dat de gemeente de buurt informeert op het gebied van leefbaardheid en veiligheid, reageert op klachten, de buurt betrekt bij aanpak van leefbaarheid en veiligheid en komt afspraken na. Er kan gedacht worden aan publicaties in het gemeenteblad en op de gemeentelijke website. Burgers kunnen participeren in de aanpak van leefbaarheid en veiligheid door een dergelijke enquête en de resultaten hiervan te publiceren. 30

Blz. 9. Slachtofferschap Inbraak, fietsendiefstal, autocriminaliteit, beroving, vernieling, seksuele delicten, mishandeling. Blz.

Blz. 9. Slachtofferschap Inbraak, fietsendiefstal, autocriminaliteit, beroving, vernieling, seksuele delicten, mishandeling. Blz. Inleiding De integrale Veiligheidsmonitor (ivm) is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en het optreden van gemeente en politie. Dit onderzoek wordt op gemeentelijk en op landelijk

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor Gemeente Leiden Resultaten per stadsdeel en in de tijd Mediad Rotterdam, maart 2011 Veiligheidsmonitor, Gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is het Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%)

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) Leefbaarheid Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) mee eens niet mee eens Geen neutraal Wegen, paden en pleintjes goed onderhouden 51 21 25 3 Perken, plantsoenen

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Veendam April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Bedum April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen 2011,

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Leiden? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Leiden Bijlagenrapport April 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/022 Datum April

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Haren April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen 2011,

Nadere informatie

Leefbaarheid Inhoud. Gekozen gebied: Provincie: Gelderland Gekozen vergelijkingsgebied: Nederland

Leefbaarheid Inhoud. Gekozen gebied: Provincie: Gelderland Gekozen vergelijkingsgebied: Nederland Leefbaarheid - 2011 In dit rapport staat de leefbaarheid van de woonomgeving centraal. Aan de respondenten is gevraagd hun mening te geven over de kwaliteit van de fysieke buurtvoorzieningen. Men kon het

Nadere informatie

Leefbaarheid en overlast in buurt

Leefbaarheid en overlast in buurt 2013 Leefbaarheid en overlast in buurt Gemeente (2013): Scherpenzeel vergeleken met Regionale eenheid Oost-Nederland Landelijke conclusies Leefbaarheid buurt Zeven op de tien Nederlanders vinden leefbaarheid

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2013

Veiligheidsmonitor 2013 Veiligheidsmonitor 2013 Barometer voor lokale veiligheid Feiten bladen Bedum De Marne Eemsmond Haren Pekela Stadskanaal Veendam Vlagtwedde Veiligheidsmonitor 2013 Deelnemende gemeenten Aantal respondenten

Nadere informatie

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015)

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum Noord-Holland-Noord, Nederland Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum vergeleken met Politieregio Noord-Holland-Noord en Nederland Leefbaarheid

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Bloemendaal? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Bloemendaal 2011 Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2012-1866

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Reageren o.en.s@haarlem.nl Concernstaf Afdeling Onderzoek en Statistiek, Grote Markt 2, 2011 RD Haarlem november 2009 Gemeente Haarlem, Onderzoek en Statistiek Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Hoe veilig

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

Hoe veilig is Noord-Holland Noord?

Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Integrale Veiligheidsmonitor Noord-Holland Noord 2011 April 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2012-1833

Nadere informatie

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen GEMEENTE Veiligheidsmonitor OSS in Brabant Resultaten op in beeld Bijlage in grafieken en tabellen RESULTATEN IN BEELD Bijlage in grafieken en tabellen 2009/2011 Oss Resultaten in beeld Inleiding In de

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

Hoe veilig is Hof van Twente?

Hoe veilig is Hof van Twente? Hoe veilig is Hof van Twente? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Juni 2012 Hoe veilig is Hof van Twente? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Juni 2012 Colofon

Nadere informatie

Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant

Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant 2008/2011 Grave het PON, kennis in uitvoering Tilburg, 30 augustus 2012 1. Algemeen Deze rapportage is automatisch gegenereerd. De Brabantse Integrale

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Veiligheidsmonitor gemeente Tabellenrapport April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/015 Datum April 2014 Opdrachtgever Auteurs

Nadere informatie

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013 Politie Eenheid Fact sheet nummer 4 februari 213 Veiligheidsmonitor -Amstelland 28-212 Deze fact sheet brengt de veiligheid in de regio -Amstelland tussen 28 en 212 in kaart. blijkt op verschillende indicatoren

Nadere informatie

;/y;\ i&o. ^research. Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011. Juni 2012

;/y;\ i&o. ^research. Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011. Juni 2012 ;/y;\ i&o ^research Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011 Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer

Nadere informatie

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN 2005-2015 OPZET EN UITVOERING Sinds 1999 voert de gemeente Ede elke twee jaar een onderzoek uit naar leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Tot en

Nadere informatie

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei ONDERZOEK VEILIGHEID Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei 14 GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting. Onderzoeksresultaten Voorvallen en misdrijven Veiligheid

Nadere informatie

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11 De Eindhovense Eindhoven, oktober 11 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Objectieve index: 3 2.I Inbraak 3 2.II Diefstal 4 2.III Geweld 4 2.IV Overlast/vandalisme 4 2.V Veilig ondernemen (niet in index) 5 3 Subjectieve

Nadere informatie

Hoe veilig is Katwijk?

Hoe veilig is Katwijk? Hoe veilig is Katwijk? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Katwijk Juni 2012 Hoe veilig is Katwijk? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Katwijk Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus

Nadere informatie

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek Afdeling Vastgoed en Wonen 29 augustus 2014 2 Algemeen Deze notitie bevat cijfers over inwoners en woningvoorraad

Nadere informatie

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 Leefbaarheid in Spijkenisse Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 datum woensdag 6 mei 2015 versie 3 Auteur(s) Tineke Last Postadres Postbus 25, 3200

Nadere informatie

Veiligheidsbeleving 2015 Utrecht vergeleken

Veiligheidsbeleving 2015 Utrecht vergeleken Veiligheidsbeleving 2015 Utrecht vergeleken Uitkomsten landelijke Veiligheidsmonitor 2015 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286

Nadere informatie

HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL?

HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Rapport HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Veiligheidsmonitor gemeente Bloemendaal Augustus 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/062

Nadere informatie

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010 Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente 2010 Tilburg Dienst Beleidsontwikkeling Onderzoek & Informatie Juli 2010 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 7 Hoofdstuk 1 Buurt en buurtproblemen...

Nadere informatie

Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken

Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken Uitkomsten landelijke Veiligheidsmonitor 2013 1 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286

Nadere informatie

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 Integrale veiligheid resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 Respons 1 2 Veiligheidsgevoelens 3 2.1 Gevoel van veiligheid in specifieke situaties 3 2.2 Verschillen onderzoeksgroepen

Nadere informatie

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage Gemeente Breda Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting Rapportage Publicatienummer: 1751 Datum: Juli 2014 In opdracht van: Gemeente Breda Het College Uitgave: Gemeente Breda Afdeling Bedrijfsbureau

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Vermogensdelicten 2 Geweld 4 Vernieling en overlast 6 Verdachten 8 Onveiligheidsgevoelens 9 Preventie 11 Oordeel over functioneren politie en gemeente m.b.t. veiligheid

Nadere informatie

HOE VEILIG IS ELBURG?

HOE VEILIG IS ELBURG? Rapport HOE VEILIG IS ELBURG? Veiligheidsmonitor gemeente april 2015 www.ioresearch.nl Hoe veilig is? COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/ Datum april

Nadere informatie

Hoe veilig is Noord-Holland Noord?

Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Veiligheidsmonitor Noord-Holland Noord 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014-concept Datum April

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011

Veiligheidsmonitor 2011 Veiligheidsmonitor 20 Dordtse scores op de MJP-indicatoren en vergeleken met andere gemeenten De gemeente Dordrecht heeft in 20 voor de derde keer deelgenomen aan de landelijke Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Hoe veilig is Kapelle?

Hoe veilig is Kapelle? Hoe veilig is Kapelle? Veiligheidsmonitor gemeente Kapelle 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer - Datum April 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel?

Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Veiligheidsmonitor gemeenten Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Samenvatting 1 Vermogensdelicten 2 Geweldsdelicten 5 Vernieling en overlast 7 Verdachten 10 Onveiligheidsgevoelens 11 Preventie 13 Oordeel over functioneren politie

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten het PON, kennis in uitvoering Tilburg, april 2012 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van gemeente

Nadere informatie

Politie Gelderland-Midden. Veiligheidsmonitor Gelderland-Midden 2009 Regiorapport

Politie Gelderland-Midden. Veiligheidsmonitor Gelderland-Midden 2009 Regiorapport Politie Gelderland-Midden Veiligheidsmonitor Gelderland-Midden 2009 Regiorapport 9 juli 2010 Projectnr. 7587.100/g Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532

Nadere informatie

Hoe veilig is Nijkerk?

Hoe veilig is Nijkerk? Hoe veilig is Nijkerk? Veiligheidsmonitor gemeente Nijkerk 2013 Mei 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/016 Datum Mei 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Boxmeer. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten

Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Boxmeer. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Boxmeer mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten het PON, kennis in uitvoering Tilburg, maart 2012 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van

Nadere informatie

HOE VEILIG IS HEEMSTEDE?

HOE VEILIG IS HEEMSTEDE? Rapport HOE VEILIG IS HEEMSTEDE? Veiligheidsmonitor gemeente Heemstede Juni 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/031 Datum Juni

Nadere informatie

Hoe veilig is Coevorden?

Hoe veilig is Coevorden? Hoe veilig is Coevorden? Veiligheidsmonitor gemeente Coevorden 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/- Datum April 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2008 Hollands Midden

Veiligheidsmonitor 2008 Hollands Midden Veiligheidsmonitor 2008 juni 2009 een onderzoek in opdracht van de Veiligheidsregio Onderzoeker Projectleider Opdrachtgever Andrea van der Meide Liesbeth Wendrich Paul van Wensveen Jolanda Verdurmen Veiligheidsregio

Nadere informatie

VEILIGHEIDSMONITOR OMMEN 2016

VEILIGHEIDSMONITOR OMMEN 2016 Rapport VEILIGHEIDSMONITOR OMMEN 2016 Juni 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2016/CONCEPT Datum Juni 2016 Opdrachtgever Auteur(s)

Nadere informatie

Hoe veilig is Noordenveld?

Hoe veilig is Noordenveld? Hoe veilig is Noordenveld? Veiligheidsmonitor gemeente Noordenveld 2013 Juni 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/037 Datum Juni 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Hoe veilig is Tubbergen?

Hoe veilig is Tubbergen? Hoe veilig is Tubbergen? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Tubbergen 2011 April 2012 Hoe veilig is Tubbergen? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Tubbergen 2011 April 2012 Colofon Uitgave I&O Research

Nadere informatie

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen RESULTATEN GEMEENTE OSS 2011 Soort onderzoek : Enquêteonderzoek bevolking 15+ Opdrachtgever : Stadsbeleid Maatschappelijke Ontwikkeling Opdrachtnemer : Team O&S,

Nadere informatie

Hoe veilig is Waddinxveen?

Hoe veilig is Waddinxveen? Hoe veilig is Waddinxveen? Veiligheidsmonitor gemeente Waddinxveen 2013 Juni 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/- Datum Juni 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Hoe veilig is Veere? Veiligheidsmonitor gemeente Veere april 2014

Hoe veilig is Veere? Veiligheidsmonitor gemeente Veere april 2014 Hoe veilig is Veere? Veiligheidsmonitor gemeente Veere 2013 april 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/018 Datum april 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens Resultaten peiling EnschedePanel Inleiding Voor de verbetering van de leefbaarheid en aanpak van de veiligheid in de wijken is in oktober 2015 een onderzoek verricht. In dezelfde periode is de landelijke

Nadere informatie

GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013

GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013 GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Etten-Leur DIMENSUS beleidsonderzoek Mei 2014 Projectnummer 545 1 2 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Dashboard Veiligheid

Nadere informatie

Gemeente Tiel. Veiligheidsmonitor april 2014

Gemeente Tiel. Veiligheidsmonitor april 2014 Gemeente Tiel Veiligheidsmonitor 2013 16 april 2014 DATUM 16 april 2014 TITEL Veiligheidsmonitor 2013 ONDERTITEL Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem OPDRACHTGE Gemeente Tiel VER Postbus 1174 6801 BD

Nadere informatie

Leefbaarheid - Team Mens op Maat - Centrum Jeugd en Gezin - Gemeentelijke dienstverlening - Voorzieningen - Sportdeelname

Leefbaarheid - Team Mens op Maat - Centrum Jeugd en Gezin - Gemeentelijke dienstverlening - Voorzieningen - Sportdeelname Leefbaarheid - Team Mens op Maat - Centrum Jeugd en Gezin - Gemeentelijke dienstverlening - Voorzieningen - Sportdeelname Uitgevoerd door Dimensus Burgerpeiling De Bilt 2015 1/33 Onderzoeksbeschrijving

Nadere informatie

Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013

Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Leefbaarheid woonbuurt Bijlage 2.1a: Rapportcijfers voor de leefbaarheid in de buurt naar wijken, 2001-2013 Bijlage 2.1b: Rapportcijfers voor de woonomgeving naar

Nadere informatie

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast 5. CONCLUSIES In dit afsluitende hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies besproken. Achtereenvolgens komen de overlast, de criminaliteit en de veiligheidsbeleving aan bod. Aan de 56 buurtbewoners

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor 2011

Leefbaarheidsmonitor 2011 Leefbaarheidsmonitor Foto voorpagina: Ton Heijnen Stadsfotograaf Velsen Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen I&O Research, juni Colofon Opdrachtgever Samensteller Gemeente Velsen I&O Research I&O Research

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor Geertruidenberg 2011 Uitkomsten van de enquête

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor 2011

Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Eindrapport gemeente Hengelo 2011 Juli 2012 Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Eindrapport gemeente Hengelo 2011 Juli 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus

Nadere informatie

Veiligheid HI-Ambacht

Veiligheid HI-Ambacht Veiligheid HI-Ambacht INTEGRALE VEILIGHEIDSMONITOR 015 Inhoud De landelijke Veiligheidsmonitor helpt n om een beeld te krijgen van de lokale veiligheidssituatie. Niet alleen van de situatie volgens de

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Stichtse Vecht

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Stichtse Vecht Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Stichtse Vecht DIMENSUS beleidsonderzoek Augustus 2011 Projectnummer 464 INHOUD Samenvatting 5 Inleiding 13 1. Leefbaarheid in de buurt 15 1.1 Voorzieningen in de buurt

Nadere informatie

Waar staan de Drechtsteden?

Waar staan de Drechtsteden? Waar staan de? Burgers over de gemeentelijke dienstverlening Wat vinden de burgers van de van de gemeentelijke dienstverlening? Het oordeel van de burgers uit de vindt u in deze factsheet. Daarnaast worden

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor Drimmelen 2011 Uitkomsten van de enquête en

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-030 23 april 2010 9.30 uur Aantal slachtoffers criminaliteit stabiel, meer vandalisme Aantal ondervonden delicten stijgt door meer vandalisme Aantal

Nadere informatie

Leefbaarheid in de buurt

Leefbaarheid in de buurt 12345678 Leefbaarheid in de buurt Nu het oordeel van de Dordtenaren over hun woonkwaliteit, woonomgeving en de geboden voorzieningen in kaart is gebracht, zullen we in dit hoofdstuk gaan kijken hoe de

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Etten-Leur Uitkomsten van de enquête en

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-024 31 maart 2009 9.30 uur Veiligheidsgevoel maakt pas op de plaats Aantal slachtoffers veel voorkomende criminaliteit verder gedaald Gevoel van veiligheid

Nadere informatie

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête meting maart, april, mei en juni

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête meting maart, april, mei en juni Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête meting maart, april, mei en juni 1. Leefbaarheid In de maand juni geven de Bredanaars Breda een 7,6 als gemeente om in te wonen. Breda scoort goed op alle

Nadere informatie

Slachtofferschap onder burgers naar delictsoort, volgens de VMR en de IVM*

Slachtofferschap onder burgers naar delictsoort, volgens de VMR en de IVM* 346 Criminaliteit en rechtshandhaving 2010 Tabellen bij hoofdstuk 3 Tabel 3.4 Slachtofferschap onder burgers naar delictsoort, volgens de VMR en de IVM* VMR IVM** 2005*** 2006*** 2007*** 2008**** 2009****

Nadere informatie

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011 Maart Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor Hoe gaat het met de leefbaarheid in? Hoe heeft het oordeel van bewoners over leefbaarheid & veiligheid zich ontwikkeld? Telefoonnummer: 14036

Nadere informatie

VEILIGHEIDSMONITOR HARDENBERG 2016

VEILIGHEIDSMONITOR HARDENBERG 2016 Rapport VEILIGHEIDSMONITOR HARDENBERG 2016 Juni 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2016/82 Datum Juni 2016 Opdrachtgever Auteur(s)

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

Drie jaar Taskforce Overlast

Drie jaar Taskforce Overlast Drie jaar Taskforce Overlast Duidelijke afname van ervaren overlast Centrum en Sinds 2010 werkt de gemeente Dordrecht met de Taskforce Overlast in de openbare ruimte aan het terugdringen van de overlast

Nadere informatie

HOE VEILIG IS ROERMOND?

HOE VEILIG IS ROERMOND? Rapport HOE VEILIG IS ROERMOND? Veiligheidsmonitor gemeente Roermond Juli 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2016/104 Datum Juli

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Dorien de Bruijn 23 mei 2014 Vanaf 1997 is de Amersfoortse Stadspeiling elke twee jaar voor een belangrijk deel

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Inlogcode/ buurtnummer Enquête leefbaarheid in uw buurt Bij het onderzoeken van de leefbaarheid van de buurt, is het waardevol om te weten of er verschillen bestaan in beoordeling van de leefbaarheid naar

Nadere informatie

Slachtofferschap onder burgers naar delictsoort, volgens de VMR en de IVM a

Slachtofferschap onder burgers naar delictsoort, volgens de VMR en de IVM a 336 Criminaliteit en rechtshandhaving 2012 Tabellen bij hoofdstuk 3 Tabel 3.4 Slachtofferschap onder burgers naar delictsoort, volgens de VMR en de IVM a VMR IVM b 2004 c 2005 c 2006 c 2007 c 2008 d 2009

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor Moerdijk 2011 Uitkomsten van de enquête en

Nadere informatie

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari 2007 1 In deze rapportage worden de resultaten beschreven uit de Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête voor de maand januari. Tevens

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnummer: Met deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot 10 (zeer

Nadere informatie

Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof. Nulmeting november 2013

Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof. Nulmeting november 2013 Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof Nulmeting november 2013 Opdrachtgever: Veiligheid en Wijken Frank Claus Opdrachtnemer: Informatie en Kenniscentrum Margot Hutten Januari 2014 Inhoud Inleiding...3 Hoofdstuk

Nadere informatie

2012 b 2013 b 2012 b 2013 b (% één of meer keer slachtoffer)

2012 b 2013 b 2012 b 2013 b (% één of meer keer slachtoffer) 338 Criminaliteit en rechtshandhaving 2013 Tabellen bij hoofdstuk 3 Tabel 3.5 Slachtofferschap en door burgers ondervonden delicten naar delictsoort, volgens de VM a 2012 b 2013 b 2012 b 2013 b (% één

Nadere informatie

Gemeente Raalte Veiligheidsmonitor 2016

Gemeente Raalte Veiligheidsmonitor 2016 Gemeente Raalte Veiligheidsmonitor Uitgevoerd door: Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni I Conclusies Hieronder leest u per hoofdstuk de belangrijkste conclusies uit dit onderzoek.

Nadere informatie

Hoe veilig is Barneveld?

Hoe veilig is Barneveld? Hoe veilig is Barneveld? Veiligheidsmonitor gemeente Barneveld 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer - Datum April 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Vermogensdelicten 2 Geweld 5 Vernieling en overlast 7 Verdachten 10 Onveiligheidsgevoelens 11 Preventie 13 Oordeel over functioneren politie en gemeente m.b.t. veiligheid

Nadere informatie

Slachtoffers van woninginbraak

Slachtoffers van woninginbraak 1 Slachtoffers van woninginbraak Fact sheet juli 2015 Woninginbraak behoort tot High Impact Crime, wat wil zeggen dat het een grote impact heeft en slachtoffers persoonlijk raakt. In de regio Amsterdam-Amstelland

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. Perceptie veiligheid 2009. De mening van de inwoners gepeild

LelyStadsGeluiden. Perceptie veiligheid 2009. De mening van de inwoners gepeild LelyStadsGeluiden De mening van de inwoners gepeild Perceptie veiligheid 09 In oktober 09 hebben.9 leden van het LelyStadsPanel en andere stadsbewoners een vragenlijst ingevuld over de beleving van hun

Nadere informatie

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan nulmeting Projectnummer 11067 In opdracht van stadsdeel Centrum Josca Boers Nienke Laan Emmie van Oirschot Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR

Nadere informatie

VEILIGHEIDSMONITOR HELMOND 2011

VEILIGHEIDSMONITOR HELMOND 2011 VEILIGHEIDSMONITOR HELMOND 2011 Titel: Veiligheidsmonitor Helmond 2011 Opdrachtgever: Gemeentebestuur Helmond Uitgevoerd door: Afdeling Onderzoek en Statistiek Wilma Timmers Datum : Juli 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bijlage 4 Tabellen. Verklaring van tekens in tabellen

Bijlage 4 Tabellen. Verklaring van tekens in tabellen Bijlage 4 Tabellen Verklaring van tekens in tabellen. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim - = nihil - = (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0) = het getal is kleiner

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Helmond 2014. De leefbaarheid en veiligheid vanuit het perspectief van de burger in beeld

Veiligheidsmonitor Helmond 2014. De leefbaarheid en veiligheid vanuit het perspectief van de burger in beeld De leefbaarheid en veiligheid vanuit het perspectief van de burger in beeld VEILIGHEIDSMONITOR HELMOND 2014 De leefbaarheid en veiligheid vanuit het perspectief van de burger in beeld Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie