Gemeente Stichtse Vecht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Stichtse Vecht"

Transcriptie

1 Gemeente Stichtse Vecht Monitor Veiligheid en leefbaarheid 201 Definitief 11 augustus 201

2 DATUM 11 augustus 201 TITEL Monitor Veiligheid en leefbaarheid 201 ONDERTITEL Definitief OPDRACHTGEVER Gemeente Stichtse Vecht Boulevard Heuvelink 4 62 KT Arnhem Postbus BD Arnhem info@companen.nl (026) BTW NL B01 IBAN NL5RABO KVK AUTEUR(S) Chantal Tiekstra Vera Gijsbers Laurens van Dongen PROJECTNUMMER 104.6

3

4 Inhoud 1 Samenvatting en conclusies 1 2 Inleiding 4 3 Leefbaarheid in de buurt Voorzieningen in de buurt Onderhoud in de buurt 3.3 Waardering van de woonomgeving Kwaliteiten van de woonbuurt Ontwikkeling van de buurt 1 4 Sociaal klimaat Gehechtheid aan de buurt Sociale cohesie Betrokkenheid en medeverantwoordelijkheid 26 5 Problemen en overlast in de buurt Meest voorkomende problemen Indicatoren voor overlast Belangrijkste problemen Jeugdoverlast Respectloos gedrag Suggesties voor aanpak van buurtproblemen 45 6 Beleving van veiligheid in de buurt Onveiligheidsgevoelens Onveilige plekken Oorzaken van onveiligheidsbeleving 50 Politie en gemeente 52.1 Slachtofferschap en aangiftegedrag 52.2 Het functioneren van de politie 55.3 Indicatoren voor het functioneren van de politie 5.4 Het functioneren van de gemeente 5.5 Beoordeling van gemeente en politie 60.6 Crisisbeheersing 62 Bijlagen 1 Responsoverzicht 1 Factsheets per wijk 2 De vragenlijst 3

5 1 Samenvatting en conclusies In het voorjaar van 201 is, in navolging op de jaren 2011 en 2014, de monitor Veiligheid en leefbaarheid van de gemeente Stichtse Vecht uitgevoerd. In deze rapportage is over onderwerpen als leefbaarheid, sociaal klimaat, beleving van overlast, (on)veiligheidsgevoelens en het functioneren van gemeente en politie, de actuele stand van zaken opgenomen. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies beschreven. Leefbaarheid in de buurt De bewoners uit de gemeente Stichtse Vecht vinden dat de voorzieningen om te voldoen aan de dagelijkste basisbehoefte voldoende zijn. Daarnaast zijn de bewoners overwegend positief over de speelplekken voor kinderen, maar wat minder positief over de voorzieningen voor jongeren. In vergelijking met 2011 en 2014 beoordeelt men de aanwezigheid van speelplekken voor kinderen en voorzieningen voor jongeren in 201 wel beiden wat minder positief (speelplekken in 2014 met 64% voldoende aangegeven in 201 is dit 56%). Dit zou een aandachtspunt kunnen zijn voor verbetering. Bewoners zijn ook positief over de verlichting in de buurt. De inwoners van Maarssenbroek en Maarssen-Dorp zijn positiever over het onderhoud in de buurt in vergelijking met voorgaande jaren. Sociaal klimaat Negen op de tien bewoners van de gemeente Stichtse Vecht geven aan (zeer) prettig in zijn of haar buurt te wonen. De woonomgeving en leefbaarheid worden gewaardeerd met een rapportcijfer,5. Veiligheid krijgt een beoordeling van een,1. In vergelijking met 2014 scoort de gemeente op het gebied van veiligheid net wat lager anno 201 (van rapportcijfer,4 naar,1). De gegeven rapportcijfers van gemiddeld een of hoger zijn als een goede waardering voor woonomgeving, leefbaarheid en veiligheid te beschouwen. De kwaliteiten van de woningen en de leefbaarheid in de buurt scoren het hoogste gemiddelde rapportcijfer (,5) en de mate van vervuiling het laagst met een 6,1. Jongeren zijn gemiddeld wat positiever dan ouderen. Het merendeel van de bewoners vindt de ontwikkeling van de buurt het afgelopen jaar gelijk gebleven (0%). Daarnaast denkt het merendeel dat deze het komend jaar ook gelijk zal blijven (2%). In 201 zijn mensen meer gehecht aan de buurt dan in Dit hangt samen met de woonduur waarin men in de gemeente Stichtse Vecht woont. In Maarssenbroek is men minder gehecht aan de buurt in vergelijking met de andere kernen. Dit heeft mede te maken met dat in Maarssenbroek relatief veel mensen wonen die korter in de buurt wonen. Mensen vinden het over het algemeen prettig wonen in hun buurt. Mensen geven relatief gezien minder vaak aan contact met andere buurtbewoners te hebben, dan tevredenheid over de bevolkingssamenstelling in de buurt en het thuis voelen bij de mensen in de buurt. Deze punten kunnen wellicht verbeterd worden. Waar gemiddeld over de gemeente een rapportcijfer 6,5 wordt gegeven voor de sociale kwaliteit, zijn 65-plussers wat minder positief met een 6,1. Mensen zijn zelf wat actiever om de buurt te verbeteren in vergelijking met 2011 en Acht op de tien bewoners voelt zich medeverantwoordelijk voor de veiligheid en leefbaarheid. Bewoners zijn zich er, in vergelijking met voorgaande jaren, bewuster van dat ze zelf medeverantwoordelijk zijn voor de veiligheid en leefbaarheid in hun buurt. Dit is een belangrijke basis voor de verbetering van de veiligheid en leefbaarheid in de buurt, omdat bewoners mogelijk ook eerder problemen/afwijkend gedrag zullen melden bij de gemeente en bewoners elkaar aanspreken Monitor Veiligheid en leefbaarheid 201 1

6 op ongewenst gedrag. Dit komt de veiligheid en leefbaarheid in de buurt ten goede. Wel voelen jongeren zich minder medeverantwoordelijk voor veiligheid en leefbaarheid dan andere leeftijdsgroepen, wat mogelijk kan leiden tot terughoudendheid in het leveren van een bijdrage aan veiligheid en leefbaarheid. Dit is terug te zien in het feit dat jongeren, net als 65-plussers, minder actief zijn in de buurt. Vooral jongeren kunnen mogelijk meer bewust gemaakt worden van het feit dat zij een leuke eenvoudige bijdrage aan de buurt kunnen leveren. Een voorbeeld is het organiseren van een buurtbarbecue of het helpen met de vuilnisbak buiten zetten van een oudere buurtgenoot. Voor 65-plussers is het veelal lastiger om actief in de buurt te zijn, door de komst van meer gezondheidsproblemen. Bewoners geven vooral aan dat ze een bijdrage willen leveren wanneer er een initiatief is dat aansluit bij hun behoeften. Het inzichtelijke maken van de behoeften die leven in een buurt kan daarmee bijdragen aan de participatie van bewoners in een buurt. Er zullen echter altijd bewoners blijven die hier geen behoefte aan hebben of zich niet medeverantwoordelijk voelen. Een gerichte brief is over het algemeen de beste manier om mensen te informeren over initiatieven. Voor jongeren is Social media een goede communicatie manier. Bewoners geven aan dat zij wat het lidmaatschap van buurtorganisaties betreft, voornamelijk lid zijn van Burgernet en/of van Whatsapp-groepen. Problemen en overlast in de buurt Mensen hebben het meest last van hondenpoep, te hard rijden en rommel op straat (lichte toename ten opzichte van 2014). Mensen vinden dat te hard rijden als eerste moet worden aangepakt, vervolgens de overlast door hondenpoep en de parkeeroverlast. Er is een afname van last van vermogensdelicten te zien tussen 2011 en 201, zoals fietsendiefstal, diefstal uit auto s, vernielingen aan auto s en inbraak in woningen in de buurt. De jongerenoverlast is afgenomen ten opzichte van voorgaande jaren. Het aandeel van de bevolking dat aangeeft vaak of soms overlast te ervaren door jongeren is van 35% in 2014 gedaald naar 13% in 201. Wanneer men overlast ervaart is dit voornamelijk geluidsoverlast, overlast door rommel en zwerfvuil en overlast door vernielingen en vandalisme. Bewoners ervaren vooral minder overlast van jongeren in parken, speelweiden en groen in vergelijking met Beleving van veiligheid in de buurt Acht op de tien inwoners voelt zich in het algemeen nooit onveilig. Jongeren en vrouwen voelen zich relatief gezien vaker onveilig. Inbraak in woningen draagt volgens bewoners bij aan onveiligheidsgevoelens. Bewoners zijn minder vaak slachtoffer van verschillende delicten dan in 2011 en in Vernieling of diefstal van een auto wordt het meest aangegeven wanneer men slachtoffer is geweest van een delict. Diefstal van een fiets is vaker aangegeven als het laatste plaatsgevonden delict in vergelijking met 2011 en Waardering en functioneren van gemeente en politie Het aandeel delicten dat niet bekend is bij de politie volgens bewoners is tussen 2011 en 201 gestegen van 20% naar 35%. De voornaamste reden om geen aangifte te doen is omdat bewoners denken dat het niet helpt. Bewoners vinden dat de politie weinig in de buurt te zien is, dat de politie te weinig uit de auto komt en weinig aanspreekbaar is. Voor wat betreft het functioneren van de politie geeft de helft van de bewoners uit de gemeente Stichtse Vecht aan dat zij de politie benaderbaar vinden. Zij geven aan dat de politie er voor mensen Monitor Veiligheid en leefbaarheid 201 2

7 is als het erom gaat en zij krijgen het gevoel dat de politie mensen dan ook helpt. Mensen zijn minder te spreken over de informatie van de politie naar de burgers. Bewoners geven relatief weinig aan eens te zijn met de stelling dat de politie succesvol criminaliteit bestrijdt (21% is het daarmee eens). Dit laatste is iets terug gelopen ten opzichte van 2014, toen nog een kwart aangaf dat de politie succesvol criminaliteit bestrijdt. De beschikbaarheid van de politie scoort, met een rapportcijfer van een 4,3 het laagst in vergelijking met andere indicatoren over de waardering van de politie. Het vertrouwen in de politie scoort het hoogst (6,5). Al met al lijkt de manier waarop het functioneren van de politie wordt beschouwd in de gemeente wel een aandachtspunt voor de komende periode. Bewoners geven aan dat zij bij de gemeente terecht kunnen met problemen over veiligheid en leefbaarheid. Zij geven daarnaast aan dat de gemeente niet altijd de daad bij het woord voegt in het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid. Slechts 21% van de bewoners geeft aan het helemaal eens te zijn met de stelling dat de gemeente doet wat ze zegt in dit kader. Dit is een aandachtspunt voor de gemeente. Als we kijken naar de verschillen met voorgaande jaren dan zien we dat bewoners wat minder tevreden zijn met het functioneren van de gemeente in vergelijking met het verleden. Het gemiddelde rapportcijfer van bewoners uit de gemeente Stichtse Vecht voor de gemeente is een 6,5 en voor de politie een 6,. Dit is vergelijkbaar met de cijfers uit 2014, waarbij de gemeente en de politie beiden een 6,6 kregen. De website van de gemeente wordt het meest genoemd als plek waar men informatie vandaan haalt bij rampen of incidenten. Whatsapp-groepen worden nog niet veel gebruikt voor deze doeleinden. De regionale rampenzender scoort beduidend lager in 201 dan in Slechts 12 procent geeft in 201 aan deze te zullen gebruiken voor informatie bij rampen of incidenten en dit was in 2014 nog bijna 50 procent. Er lijkt een verdere digitalisering van de gemeente Stichtse Vecht gaande te zijn, waarbij websites en Facebook steeds belangrijker worden. Een groot verschil met voorgaande jaren op het gebied van communicatie bij incidenten is dat NL-Alert meer bekendheid en meer gebruikers heeft gekregen. Dit draagt bij aan het medium als vorm van communicatie voor crisisbeheersing. In 2014 was ruim 20 procent aangesloten bij NL-Alert en nu is dit 60 procent. De bekendheid van dit medium is gestegen van 0 procent in 2014 naar 0 procent in Monitor Veiligheid en leefbaarheid 201 3

8 2 Inleiding De gemeente Stichtse Vecht heeft zowel in 2011 als in 2014 onderzoek gedaan naar de beleving van leefbaarheid en veiligheid in haar kernen. Ook in 201 wil de gemeente dit onderzoek herhalen. Om een vergelijking met 2011 en 2014 te blijven maken, is ervoor gekozen om de aanpak van de Veiligheidsmonitor 2011 voort te zetten. De werkwijze van de landelijke Veiligheidsmonitor is aangepast, waardoor er geen vergelijkingen met landelijke cijfers zijn te maken. In deze rapportage beschrijven we de uitkomsten van 201, wat daarmee een derde meting van de Veiligheidsmonitor is. Het onderzoek biedt inzichten om de actuele problemen op het gebied van veiligheid en leefbaarheid op gemeente- en kernniveau in beeld te brengen. Zo wordt inzichtelijk gemaakt wat er speelt onder de inwoners van de gemeente Stichtse Vecht. Er zijn vragen over onveiligheidsgevoelens, slachtofferschap van verscheidene delicten, hoe men leeft in de eigen buurt en de communicatie met en het functioneren van de gemeente en de politie. Methodische verantwoording Het onderzoek is uitgevoerd op basis van een steekproef van in totaal 4.20 mensen. Bij de verdeling van de steekproef over de kernen is rekening gehouden met de omvang van de kernen. Zo kunnen in veel gevallen op kernniveau uitspraken gedaan worden over veiligheid en leefbaarheid. Voor de kern Tienhoven is de respons uiteindelijk matig gebleken. Deze kern is wel meegenomen in de presentatie van de uitkomsten van het onderzoek, maar de uitkomsten zijn uiteindelijk indicatief voor de kern. Dit houdt in dat de resultaten niet volledig te generaliseren zijn naar de mening van de bewoners uit Tienhoven. Dit dient in het achterhoofd gehouden te worden bij het lezen van de rapportage. In sommige grafieken zijn daarnaast de kleine kernen samengenomen, omwille van de betrouwbaarheid van de uitspraken. In 201 hebben uiteindelijk respondenten deelgenomen aan het onderzoek. Dit komt neer op een respons van 31% op de steekproef. Respondenten konden de enquête via internet of op papier invullen. Om de respons te optimaliseren zijn de mensen, die nog niet hadden deelgenomen, na gebeld om de enquête telefonisch af te nemen. Dit telefonisch nabellen heeft sterk bijgedragen aan de totale respons, circa 12% van de deelnemers heeft telefonisch deelgenomen. In de bijlage is een overzicht opgenomen van de gegevens met betrekking tot de respons op gemeenteniveau en naar kern. De resultaten zijn gewogen om op gemeenteniveau en met betrekking tot verschillen tussen de kernen betrouwbare uitspraken te kunnen doen. De resultaten zijn gewogen naar leeftijd binnen een kern. Het wegen van gegevens houdt in dat de verdeling in de respons naar leeftijd na de weging overeenkomt met de werkelijke verdeling van de populatie van een kern. Samengevoegde indicatoren Conform de richtlijnen van de Veiligheidsmonitor (2011), zijn een aantal indicatoren samengesteld om de situatie voor dat onderwerp te kunnen schetsen. Hiervoor zijn de resultaten van verschillende vragen over één onderwerp samengevoegd. Voorbeelden van indicatoren zijn de sociale kwaliteit en verschillende vormen van overlast. Zo zijn verschillende vormen van verloedering van de buurt, zoals fysieke verloedering door afval op straat en hondenpoep, samengenomen in één indicator. De indicatoren zijn gebaseerd op een waarde tussen 0 en. De indicatoren maken relatieve vergelijkingen tussen de onderzoeken van 2011, 2014 en 201 en tussen kernen mogelijk Monitor Veiligheid en leefbaarheid 201 4

9 Leeswijzer Het onderzoek bestaat uit een rapportage met daarin de belangrijkste uitkomsten op gemeente- en kernniveau. Separaat aan de rapportage zijn daarnaast factsheets opgenomen om de resultaten per kern in één oogopslag inzichtelijk te maken. In deze rapportage komen de volgende thema s aan bod: In hoofdstuk 3 wordt de leefbaarheid in de buurt beschreven. Het gaat daarbij om de voorzieningen en onderhoud in de buurt, de waardering van de woonomgeving, de kwaliteiten van de woonbuurt en de ontwikkeling van de buurt. In hoofdstuk 4 worden de resultaten voor het sociaal klimaat in de gemeente Stichtse Vecht beschreven. Hierbij wordt onder meer ingegaan op de gehechtheid aan de buurt, sociale cohesie en de betrokkenheid en medeverantwoordelijkheid van de inwoners. De basis voor hoofdstuk 5 zijn de problemen en overlast in de buurt. In dit hoofdstuk komen de meest voorkomende en belangrijkste problemen, indicatoren voor overlast, jeugdoverlast, respectloos gedrag en suggesties voor aanpak van buurtproblemen aan bod. Veiligheid is niet alleen gebaseerd op feiten. Inwoners kunnen daarnaast ook een beleving van (on)veiligheid hebben. In hoofdstuk 6 wordt er ingegaan op onveiligheidsgevoelens. Ook worden de onveilige plekken en de oorzaken van onveiligheidsbeleving beschreven. Als laatste wordt de invloed van de politie en de gemeente gerapporteerd. Het gaat daarbij over thema s als: het functioneren van de politie, het functioneren van de gemeente, crisisbeheersing, slachtofferschap en aangiftegedrag. Afsluitend zijn er factsheets per kern en een tabellenboek opgenomen in de bijlage van de rapportage. Hierin zijn alle antwoorden op de vragenlijst per kern opgenomen. Kleine cijfermatige verschillen tussen de uitkomsten in de rapportage en in het tabellenboek zijn het gevolg van afrondingen van percentages en indicatoren Monitor Veiligheid en leefbaarheid 201 5

10 3 Leefbaarheid in de buurt In dit hoofdstuk komt de leefbaarheid in de buurt naar voren. In de vragenlijst zijn vragen gesteld zoals: Wat vinden de bewoners van het voorzieningenniveau en het onderhoud in hun woonomgeving? De resultaten uit de veiligheidsmonitor 2011 en 2014, worden vergeleken met de uitkomsten van 201. Zo wordt onder meer de ontwikkeling over de waardering van de leefbaarheid in de woonomgeving beschreven. 3.1 Voorzieningen in de buurt Voorzieningen om aan dagelijkse basisbehoefte te kunnen voldoen In onderstaand figuur is het oordeel weergegeven over de aanwezigheid van voorzieningen om aan de dagelijkse basisbehoefte te voldoen. Figuur 3.1: Oordeel over de aanwezigheid van voorzieningen om aan de dagelijkse basisbehoefte te voldoen, in procenten, onvoldoende voldoende Bron: Veiligheidsmonitor 2011, 2014 en 201. In 201 geeft bijna hetzelfde percentage van de bewoners aan dat de aanwezigheid van voorzieningen om aan de dagelijkse basisbehoefte te voldoen voldoende is in vergelijking met In 2014 bemerkte 2% de voorzieningen als voldoende. In 201 is dit 1%. In relatie met 2011 is het aandeel mensen dat de voorzieningen voldoende vindt toegenomen. 12% van de mensen geeft aan dat de aanwezigheid van voorzieningen voor de dagelijkse behoefte onvoldoende is. Dit is vergelijkbaar met de resultaten uit Monitor Veiligheid en leefbaarheid 201 6

11 Figuur 3.2: Aandeel bewoners dat het (helemaal) eens is met de uitspraak dat er voldoende voorzieningen zijn om aan de basisbehoefte te voldoen, naar kern, in procenten Maarssenbroek Maarssen-Dorp Breukelen Kockengen Loenen a/d Vecht Tienhoven Vreeland Nigtevecht Nieuwer Ter Aa Oud-Zuilen Loenersloot Nieuwersluis Gemeente Stichtse Vecht Bron: Veiligheidsmonitor 2011, 2014 en 201. Als we kijken naar de verschillen tussen de kernen dan zien we dat de kernen Maarssenbroek (3%) en Breukelen (3%) het meest aangeven voldoende voorzieningen voor basisbehoeften te hebben. In de kleinere kernen Oud-Zuilen (30%), Loenersloot (20%) en Nieuwersluis (36%) wordt beduidend minder aangegeven dat de voorzieningen voor de basisbehoefte voldoende zijn. Vergeleken met 2011 en 2014 zijn de bewoners van Maarssenbroek en Breukelen positiever geworden. In de kleinere kernen is een afname tussen 2014 en 201 te zien in het aandeel bewoners dat aangeeft eens te zijn met de uitspraak dat er voldoende voorzieningen zijn Monitor Veiligheid en leefbaarheid 201

12 Voorzieningen voor kinderen en jongeren In onderstaande figuren worden de resultaten weergegeven voor vragen over voorzieningen voor kinderen en jongeren. Figuur 3.3: Uitspraken over voorzieningen voor kinderen en jongeren in de buurt, in procenten, 201 In de buurt zijn goede speelplekken voor kinderen In de buurt zijn goede voorzieningen voor jongeren % % 20% 30% 40% 50% 60% 0% 0% 0% 0% (helemaal) eens neutraal (helemaal) oneens geen antwoord Bron: Veiligheidsmonitor 201. Figuur 3.4: Uitspraken over voorzieningen voor kinderen en jongeren in de buurt, in procenten, Voldoende goede voorzieningen voor jongeren Onvoldoende goede voorzieningen voor jongeren Voldoende goede speelvoorzieningen voor kinderen Onvoldoende goede speelvoorzieningen voor kinderen Bron: Veiligheidsmonitor 2011, 2014 en 201. Over de speelplekken voor kinderen zijn bewoners over het algemeen positief, 56 procent geeft aan positief te zijn over de speelplekken voor kinderen en 20 procent geeft aan dat er geen goede speelplekken zijn voor kinderen. Over de voorzieningen voor jongeren zijn de bewoners minder positief dan over de speelplekken voor kinderen. Slechts 14 procent geeft aan het (helemaal) eens te zijn dat er goede voorzieningen zijn voor jongeren. En maar liefst 41% geeft aan negatief te zijn over de voorzieningen voor jongeren. In vergelijking met 2011 en 2014 is men negatiever over de voorzieningen voor jongeren en de speelvoorzieningen voor kinderen Monitor Veiligheid en leefbaarheid 201

13 Figuur 3.5: Aandeel bewoners dat het (helemaal) eens is met uitspraken dat er goede voorzieningen zijn voor kinderen en jongeren in de buurt, naar kern, in procenten, 201 Maarssenbroek Maarssen-Dorp Breukelen Kockengen Loenen a/d Vecht Tienhoven Vreeland Nigtevecht Nieuwer Ter Aa Oud-Zuilen Loenersloot Nieuwersluis Gemeente Stichtse Vecht goede voorzieningen voor kinderen goede voorzieningen voor jongeren ** Loenersloot kent geen bewoners die aangegeven hebben dat de voorzieningen voor jongeren goed zijn, dit komt niet door de respons in Loenersloot. Bron: Veiligheidsmonitor 201. De tevredenheid over speelplekken voor kinderen is het grootst in Nieuwer Ter Aa (6%). Bewoners van Tienhoven (24%) en Kockengen (51%) zijn het minst te spreken over de speelplekken voor kinderen. Als het gaat om voorzieningen voor jongeren dan zijn de bewoners van Nieuwer Ter Aa (23%), Breukelen (1%) en Maarssenbroek (1%) het meest positief. In Loenersloot, Vreeland, Nigtevecht en Oud-Zuilen is men het minst positief over de voorzieningen voor jongeren. In vergelijking met 2014 zijn bewoners van Nieuwersluis positiever over speelplekken voor kinderen. In alle kernen is men echter minder tevreden over goede voorzieningen voor jongeren dan in Monitor Veiligheid en leefbaarheid 201

14 3.2 Onderhoud in de buurt Figuur 3.6: Uitspraken over het onderhoud in de buurt, in procenten, 201 In de buurt is het buiten goed verlicht Perken, plantsoenen en parken zijn goed onderhouden De wegen, paden en pleinen zijn goed onderhouden % % 20% 30% 40% 50% 60% 0% 0% 0% 0% (helemaal) eens neutraal (helemaal) oneens geen antwoord Bron: Veiligheidsmonitor 201. Bewoners zijn het meest te spreken over de verlichting in de buurt (% positief, 12% negatief). Daarnaast vindt men het onderhouden van wegen, paden en pleinen net wat beter dan is aangegeven bij het onderhouden van perken, plantsoenen en parken. 55% is positief over de wegen en 2% is hierover negatief. Voor perken en plantsoenen is dit respectievelijk 53% positief tegenover 2% negatief. Figuur 3.: Aandeel bewoners dat het (helemaal) eens is met uitspraken over het onderhoud in de buurt, naar kern, in procenten, 201 (alleen de grootste afwijkingen ten opzicht van het gemiddelde zijn weergegeven, met uitzondering van de niet-representatieve kernen) Loenersloot Maarssenbroek Maarssen-Dorp Nieuwersluis Loenen aan de Vecht Nieuwer Ter Aa Gemeente Stichtse Vecht Maarssen-Dorp Oud-Zuilen Nieuwersluis Gemeente Stichtse Vecht % Goed onderhoud aan wegen en pleinen % Goed onderhoud aan perken, plantsoenen en parken % Het is buiten goed verlicht Maarssen-Dorp Maarssenbroek Oud-Zuilen Loenen aan de Vecht Nieuwersluis Gemeente Stichtse Vecht Bron: Veiligheidsmonitor Monitor Veiligheid en leefbaarheid 201

15 Goed onderhoud aan wegen en pleinen wordt in Loenersloot, Maarssenbroek en Maarssen-Dorp meer dan gemiddeld aangegeven. In Nieuwersluis, Loenen aan de Vecht en Nieuwer Ter Aa wordt juist minder dan gemiddeld aangegeven dat het onderhoud aan wegen en pleinen goed is. Voor onderhoud aan perken, plantsoenen en parken zijn de bewoners in Maarssen-Dorp en Oud- Zuilen positiever dan gemiddeld in de gemeente. De bewoners van Nieuwersluis zijn juist minder positief dan de rest van de bewoners in de gemeente. De verlichting in de gemeente vinden de bewoners van Maarssen-Dorp en Maarssenbroek beter, dan de bewoners van de kernen Oud-Zuilen, Loenen aan de Vecht en Nieuwersluis. Bewoners van Maarssenbroek zijn in 201 vergeleken met 2014 positiever over de wegen en pleinen. Voor het goed onderhoud aan perken en plantsoenen geldt dat Maarssen-Dorp een koppositie heeft gekregen in 201 t.o.v Bewoners van Oud-Zuilen zijn minder positief over perken en plantsoenen dan ze in 2014 waren (in 201 5%, %). Ook voor de waardering van de buitenverlichting valt op, dat Maarssen-Dorp en Maarssenbroek nu positief afwijken van het gemiddelde. 3.3 Waardering van de woonomgeving Aan de bewoners in de gemeente Stichtse Vecht is gevraagd hoe prettig men het vindt om in de buurt te wonen. Hierbij wordt tevens gebruik gemaakt van rapportcijfers voor woonomgeving, leefbaarheid en veiligheid. Figuur 3.: Hoe prettig vindt men het om in de buurt te wonen? In procenten, 201 Maarssenbroek Maarssen-Dorp Breukelen Kockengen 3 55 Loenen aan de Vecht Tienhoven Vreeland Nigtevecht Nieuwer Ter Aa Oud-Zuilen 6 33 Loenersloot 2 55 Nieuwersluis Gemeente Stichtse Vecht % % 20% 30% 40% 50% 60% 0% 0% 0% 0% Zeer prettig Prettig Neutraal (Helemaal) niet prettig Bron: Veiligheidsmonitor Monitor Veiligheid en leefbaarheid

16 Negen op de tien bewoners van de gemeente Stichtse Vecht geeft aan (zeer) prettig in zijn of haar buurt te wonen. Weinig mensen geven aan dat zij niet prettig wonen in de gemeente. Wel is te zien dat mensen uit Loenersloot iets vaker aangeven niet prettig te wonen. In alle kernen van de gemeente worden de woonbuurten als (zeer) prettig ervaren. De bewoners van Oud-Zuilen zijn het meest positief. De bewoners uit Nieuwersluis geven daarnaast veelvuldig aan dat zij zeer prettig wonen in hun buurt (60%). Figuur 3.: Gemiddeld rapportcijfer voor de woonomgeving, de leefbaarheid en de veiligheid in de buurt, Woonomgeving,5,5, Leefbaarheid,4,6, Veiligheid 6,,1,4 6,2 6,4 6,6 6,,2,4,6, Bron: Veiligheidsmonitor 2011, 2014 en 201. Bewoners waarderen de leefbaarheid met het hoogste rapportcijfer, namelijk een,6. Gevolgd door een,5 voor woonomgeving en een,1 voor veiligheid. In 201 geven bewoners van de gemeente Stichtse Vecht gemiddeld een lager rapportcijfer voor woonomgeving, leefbaarheid en veiligheid dan in Het gemiddelde rapportcijfer is in 201 echter nog wel beter of gelijk aan die van De grootste daling tussen 2014 en 201 vindt plaats bij de waardering van de veiligheid. Figuur 3.: Gemiddeld rapportcijfer voor de woonomgeving, de leefbaarheid en de veiligheid in de buurt, naar leeftijdsgroep, 201 Woonomgeving,5,5,6,6 Leefbaarheid,4,5,6, Veiligheid 6,,0,1, Bron: Veiligheidsmonitor ,4 6,6 6,,0,2,4,6, tot 30 jr jr jr Monitor Veiligheid en leefbaarheid

17 Als we kijken naar de waarderingsverschillen tussen de verschillende leeftijdsgroepen dan zien we dat vooral jonge mensen onder de 30 jaar over het algemeen iets positiever zijn dan de andere leeftijdsgroepen. Bewoners tussen de 30 en de 44 jaar zijn het minst positief. Een rapportcijfer van gemiddeld een of hoger is als een goede waardering voor woonomgeving, leefbaarheid en veiligheid te bestempelen. Figuur 3.11: Gemiddeld rapportcijfer voor de woonomgeving in de buurt, naar kern, 201 Bron: Veiligheidsmonitor 201. De gemiddelde rapportcijfers voor de woonomgeving zijn hoger dan gemiddeld in Oud-Zuilen (,2), Maarssen-Dorp (,), Nigtevecht (,), Nieuwer Ter Aa (,) en Nieuwersluis (,). In Maarssenbroek (,3), Breukelen (,4) en Vreeland (,4) ligt het gemiddelde rapportcijfer lager dan gemiddeld in de gemeente Monitor Veiligheid en leefbaarheid

18 Figuur 3.12: Gemiddeld rapportcijfer voor de veiligheid in de buurt, naar kern, 201 Bron: Veiligheidsmonitor 201. Voor veiligheid is te zien dat men het positiefst is in Nieuwer Ter Aa (,5). Men is minder positief in Vreeland (6,5) en Nieuwersluis (6,). In vergelijking met 2014 scoort de woonomgeving en veiligheid in de meeste kernen in 201 lager dan in Monitor Veiligheid en leefbaarheid

19 Figuur 3.13: Gemiddeld rapportcijfer voor de leefbaarheid in de buurt, naar kern, 201 Bron: Veiligheidsmonitor 201. Wat betreft leefbaarheid zijn de bewoners van Oud-Zuilen het positiefst (,1). In Loenersloot (,1), Vreeland (,3) en Maarssenbroek (,4) is men het minst positief over de leefbaarheid. 3.4 Kwaliteiten van de woonbuurt Naast de waardering van de woonbuurt, is het interessant om te weten wat de verschillende kwaliteiten van de buurt waarin men woont zijn. Om hier meer inzicht in te krijgen hebben we een aantal vragen over kwaliteiten van de woonbuurt opgenomen Monitor Veiligheid en leefbaarheid

20 Figuur 3.14: De kwaliteiten van de woonbuurt in de gemeente Stichtse Vecht op een rij (gemiddelde rapportcijfers) Kwaliteit van de woningen Leefbaarheid in de buurt Mensen in de buurt Sfeer in de buurt Rust in de buurt Zorg voor woning en tuin Veiligheid in de buurt Voorzieningen in de buurt Inrichting van de openbare ruimte Sociale kwaliteit (indicator) Verkeersveiligheid in de buurt Onderhoud van de openbare ruimte Mate van vervuiling,6,6,5,4,3,2,1 6, 6,6 6,5 6,4 6,3 6, Bron: Veiligheidsmonitor 201. De waardering voor verschillende kwaliteiten van de woonbuurt zijn voldoende tot ruim voldoende gewaardeerd door bewoners. De kwaliteit van de woningen en de leefbaarheid in de buurt worden als hoogst gewaardeerd met een,6. Daarnaast vindt men de mensen, de sfeer en de rust in de buurt ook fijn. De waardering van voorzieningen in de buurt, inrichting van de openbare ruimte, sociale kwaliteit, verkeersveiligheid in de buurt, onderhoud van de openbare ruimte en de mate van vervuiling scoren onder de. De verschillen in antwoorden tussen de kernen zijn in onderstaande tabel weergegeven. De verschillen tussen de kernen zijn niet heel groot. In de kleine kernen Loenersloot en Nieuwersluis zijn bewoners iets minder te spreken over de voorzieningen in de buurt. In Tienhoven, Vreeland en Nieuwersluis geven bewoners een onvoldoende voor de verkeersveiligheid. In Oud-Zuilen is men positiever over de kwaliteit van de woningen, leefbaarheid, mensen, sfeer en rust in de buurt Monitor Veiligheid en leefbaarheid

21 Maarssenbroek Maarssen-Dorp Breukelen Kockengen Loenen Tienhoven Vreeland Nigtevecht Nieuwer Ter Aa Oud-Zuilen Loenersloot Nieuwesluis Stichtse Vecht Tabel 3.1: Gemeente Stichtse Vecht. De kwaliteiten van de woonbuurten in Stichtse Vecht op een rij, gemiddelde rapportcijfers, 201 Kwaliteit van de woningen,4,,6,,,2,3,,3,4,,,6 Leefbaarheid in de buurt,4,,5,,6,,3,,6,1,1,,6 Mensen in de buurt,2,,4,6,4,4,3,,,1,1,2,5 Sfeer in de buurt,1,5,3,5,3,6,4,,,2,2,5,4 Rust in de buurt,1,5,2,,5,5,5,,,0,1 6,4,3 Zorg van bewoners voor hun woning en 6,,5,0,3,2,5,2,2,5,3,5,5,2 tuin Veiligheid in de buurt,0,3,1,1,1,0 6,5,2,5,1,3 6,,1 Voorzieningen in de buurt,3,0,3 6, 6,0 5,5 5,5 6,2 6, 6,0 4, 4, 6, Inrichting van de openbare ruimte (van de straat, 6,5 6, 6,5 5, 6,6 6,3 6,4 6, 6,6,1 6, 5, 6,6 pleintjes, bankjes e.d.) Sociale Kwaliteit 6,0 6, 6,2,1 6,4 6, 6,,,,4 6,0 6,3 6,5 Verkeersveiligheid in de buurt 6,5 6,6 6, 6,3 6,0 5,1 5, 6,5 6,3 6,4 6,2 4,3 6,4 Onderhoud van de openbare ruimte 6,4 6,6 6,2 5,3 6,1 6,1 6,1 6,3 5, 6,4 6,5 5, 6,3 Vervuiling (zwerfvuil, verkeerd geplaatst afval, hondenpoep) 5, 6,6 5, 6,1 6,0 6,4 6,0 6,6 6,0 6,0 6,5 6,6 6,1 Bron: Veiligheidsmonitor Monitor Veiligheid en leefbaarheid 201 1

22 3.5 Ontwikkeling van de buurt Figuur 3.15: Ontwikkeling van de buurt, het afgelopen jaar, naar kern, in procenten, 201 Maarssenbroek 6 26 Maarssen-Dorp Breukelen Kockengen Loenen aan de Vecht Tienhoven 2 Vreeland 2 1 Nigtevecht Nieuwer Ter Aa 15 Oud-Zuilen 5 Loenersloot 0 20 Nieuwersluis Gemeente Stichtse Vecht Bron: Veiligheidsmonitor % % 20% 30% 40% 50% 60% 0% 0% 0% 0% Vooruit gegaan Gelijk gebleven Achteruit gegaan Weet niet/ geen mening 0% van de bewoners van de gemeente Stichtse Vecht geeft aan dat de ontwikkeling van de buurt het afgelopen jaar gelijk gebleven is. 1% geeft aan dat de ontwikkeling achteruit is gegaan en % geeft aan dat deze vooruit is gegaan. De bewoners van Maarssenbroek en Loenen aan de Vecht zijn het minst te spreken over de ontwikkeling van hun buurt. Bewoners van Nieuwersluis, Nieuwer Ter Aa en Kockengen geven het meest aan dat de buurt het afgelopen jaar vooruit is gegaan. Vergeleken met 2014 zijn vooral bewoners van Nieuwersluis en Breukelen minder negatief gestemd Monitor Veiligheid en leefbaarheid 201 1

23 De sfeer, het uiterlijk en de veiligheid van de buurt Daarnaast is er ook gekeken naar specifieke kernmerken van de buurt. In onderstaande figuren wordt de ontwikkeling in de sfeer, het uiterlijk en de veiligheid van de buurt beschreven. Figuur 3.16: Aandeel bewoners dat vindt dat de sfeer in de buurt voor- of achteruit is gegaan, het afgelopen jaar, 201 Maarssenbroek Maarssen-Dorp 4 Breukelen Kockengen Loenen aan de Vecht Tienhoven 11 2 Vreeland Nigtevecht Nieuwer Ter Aa 2 Oud-Zuilen 5 1 Loenersloot 3 1 Nieuwersluis 0 Gemeente Stichtse Vecht 0 6 0% % 20% 30% 40% 50% 60% 0% 0% 0% 0% Verbeterd Gelijk gebleven Verslechterd Weet niet/ geen mening Bron: Veiligheidsmonitor 201. Een grote meerderheid van de bewoners vindt dat de sfeer gelijk gebleven is. Een klein aandeel vindt dat de sfeer is achteruitgegaan. Als we kijken naar de verschillen tussen de kernen dan zien we dat bewoners in Tienhoven, Maarssen-Dorp en Nieuwersluis het meest aangeven dat de sfeer in de buurt is verbeterd. In Loenersloot en Vreeland is men het meest negatief over ontwikkeling in de sfeer in de buurt. Voor het uiterlijk van de buurt is er ook gekeken naar de ontwikkeling in het afgelopen jaar. Het overgrote deel van de bewoners in de gemeente Stichtse Vecht geeft aan dat het uiterlijk van de buurt het afgelopen jaar gelijk is gebleven. In de kern Nieuwersluis is men het meest positief over de ontwikkeling van het uiterlijk van de buurt. In de kernen Loenen aan de Vecht en Nieuwer Ter Aa is men negatiever en geven de bewoners meer dan in andere kernen aan dat het uiterlijk in de buurt is verslechterd Monitor Veiligheid en leefbaarheid 201 1

24 Figuur 3.1: Aandeel bewoners dat vindt dat het uiterlijk van de buurt voor- of achteruit is gegaan, afgelopen jaar, 201 Maarssenbroek Maarssen-Dorp Breukelen Kockengen Loenen aan de Vecht Tienhoven Vreeland Nigtevecht Nieuwer Ter Aa Oud-Zuilen Loenersloot 0 20 Nieuwersluis Gemeente Stichtse Vecht % % 20% 30% 40% 50% 60% 0% 0% 0% 0% Verbeterd Gelijk gebleven Verslechterd Weet niet/ geen mening Bron: Veiligheidsmonitor 201. Figuur 3.1: Aandeel bewoners dat vindt dat de veiligheid van de buurt voor- of achteruit is gegaan Maarssenbroek Maarssen-Dorp Breukelen Kockengen Loenen aan de Vecht Tienhoven 6 1 Vreeland Nigtevecht Nieuwer Ter Aa 15 6 Oud-Zuilen Loenersloot 0 20 Nieuwersluis 0 20 Gemeente Stichtse Vecht % % 20% 30% 40% 50% 60% 0% 0% 0% 0% Verbeterd Gelijk gebleven Verslechterd Weet niet/ geen mening Bron: Veiligheidsmonitor 201. In de gemeente Stichtse Vecht geeft 6% aan dat er het afgelopen jaar geen ontwikkeling in de veiligheid van de buurt is geweest. % geeft aan dat de veiligheid is verbeterd in de gemeente Stichtse Vecht. 16% geeft aan dat de veiligheid is verslechterd Monitor Veiligheid en leefbaarheid

25 Het meest positief over de ontwikkeling van veiligheid zijn de bewoners uit Nieuwer Ter Aa. Het negatiefst over de ontwikkeling van de veiligheid zijn de bewoners uit Nigtevecht. Verwachting van ontwikkeling het komend jaar Bovenstaand hebben we de huidige ontwikkelingen beschreven. In de monitor is ook gevraagd naar de verwachte ontwikkeling van de buurt. Het gaat dan om de verwachtingen ten aanzien van ontwikkelingen van de buurt die het komend jaar gaan plaats vinden. Figuur 3.1: Verwachte ontwikkeling van de buurt, het komend jaar, naar kern, in procenten, 201 Maarssenbroek 6 1 Maarssen-Dorp Breukelen Kockengen Loenen aan de Vecht Tienhoven Vreeland Nigtevecht Nieuwer Ter Aa 2 5 Oud-Zuilen 1 3 Loenersloot 0 Nieuwersluis 0 Gemeente Stichtse Vecht 2 12 Bron: Veiligheidsmonitor % % 20% 30% 40% 50% 60% 0% 0% 0% 0% Vooruit Gelijk blijven Achteruit Geen mening Bewoners van de gemeente Stichtse Vecht verwachten dat de ontwikkeling van de buurt het aankomende jaar gelijk blijft. Iets meer mensen zijn negatief (12%) over de toekomst dan positief (%). Bewoners van Nigtevecht zijn het negatiefst over de ontwikkeling van de buurt en bewoners uit Nieuwer Ter Aa zijn het positiefst. Vergeleken met 2014 gaan vooral bewoners van Nieuwer Ter Aa uit van meer vooruitgang in 201. Voor de kleinere kernen, Loenersloot en Nieuwersluis, zijn de bewoners nu minder negatief over de ontwikkeling van de buurt Monitor Veiligheid en leefbaarheid

26 4 Sociaal klimaat In dit hoofdstuk worden de resultaten voor het sociaal klimaat van de gemeente Stichtse Vecht beschreven. Het sociale klimaat bepaalt mede de leefbaarheid van een buurt. Daarnaast wordt ingegaan op de gehechtheid aan de buurt, de sociale cohesie, betrokkenheid bij de buurt en het gevoel van medeverantwoordelijkheid. 4.1 Gehechtheid aan de buurt Woonduur Een onderdeel om de gehechtheid aan de buurt inzichtelijke te maken, is door te kijken naar de duur dat men in de buurt woont. In onderstaand figuur is de woonduur weergegeven. Figuur 4.1: Woonduur in de buurt, in procenten, Minder dan 2 jaar 2 tot 5 jaar 5 tot jaar Meer dan jaar Bron: Veiligheidsmonitor 201. Bijna drie kwart van de bewoners geeft aan dat zij al meer dan jaar in de buurt wonen waar ze nu wonen. Eén op de tien bewoners geeft aan er 5 tot jaar te wonen en een vergelijkbaar aandeel geeft aan er tussen de 2 tot 5 jaar te wonen. Slechts % geeft aan minder dan 2 jaar in de buurt te wonen waar ze nu wonen. In Maarssen-Dorp wonen mensen vaker minder dan 2 jaar in de buurt dan in de andere kernen. In Kockengen wonen mensen vaker meer dan jaar waar ze nu wonen dan in de andere kernen Monitor Veiligheid en leefbaarheid

27 Gehechtheid Figuur 4.2: Mate van gehechtheid aan de buurt, in procenten, % % 20% 30% 40% 50% 60% 0% 0% 0% 0% Zeer gehecht Gehecht Neutraal (Helemaal) oneens Geen antwoord Bron: Veiligheidsmonitor 2011, 2014 en 201. In 201 zijn de bewoners van de gemeente Stichtse Vecht voor 0% gehecht tot zeer gehecht aan de buurt. Zeker in vergelijking met de antwoorden van 2014 blijken mensen meer gehecht aan de buurt. Waar in 2014 nog 1% aangaf zeer gehecht te zijn aan de buurt, geven bewoners in 201 voor 26% aan zeer gehecht te zijn aan de buurt. Naarmate mensen langer in hun buurt wonen, geven zij meer aan gehecht te zijn aan de buurt. Bewoners die meer dan jaar in de buurt wonen geven aan dat 2% (zeer) gehecht is aan de buurt. Bewoners die minder dan 2 jaar in de buurt wonen geven aan dat 66% (zeer) gehecht is aan de buurt. Figuur 4.3: Percentage bewoners dat (zeer) gehecht is aan de buurt, naar kern, 201 Maarssenbroek Maarssen-Dorp Breukelen Kockengen Loenen a/d Vecht Tienhoven Vreeland Zeer gehecht Nigtevecht Gehecht Nieuwer Ter Aa Oud-Zuilen Loenersloot Nieuwersluis Gemeente Stichtse Vecht Bron: Veiligheidsmonitor Als we kijken naar de antwoorden van bewoners van verschillende kernen dan zien we dat de mate van gehechtheid in Tienhoven en Nigtevecht het hoogst zijn. Er is weinig verschil in gehechtheid tussen grote en kleine kernen. De enige uitspringer hierin is de kern Maarssenbroek. In Monitor Veiligheid en leefbaarheid

28 Maarssenbroek zijn bewoners wat minder (zeer) gehecht aan de buurt (54%), waarvan 14% zeer gehecht en 40% gehecht. Dit is ook minder dan het gemiddelde in de gemeente. De kern waar bewoners het meest hebben aangegeven zeer gehecht te zijn aan de buurt, is Nieuwersluis (56%). Ten opzicht van 2014 wordt er in het overgrote aandeel van de kernen meer gehechtheid aan de buurt door bewoners aangegeven. 4.2 Sociale cohesie Sociale cohesie gaat over de sociale samenhang tussen bewoners in een buurt. De sociale cohesie is in beeld gebracht door een aantal stellingen voor te leggen over onder meer het contact tussen bewoners. Figuur 4.4: Uitspraken over de bewoners in de buurt, in procenten, 201 De mensen kennen elkaar in de buurt nauwelijks Ik heb veel contact met andere buurtbewoners Ik woon in een gezellige buurt, waar veel saamhorigheid is Ik voel me thuis bij de mensen die in de buurt wonen Ik ben tevreden over de bevolkingssamenstelling in de buurt. 5 1 De mensen gaan in de buurt op een prettige manier met elkaar om % 20% 40% 60% 0% 0% (Helemaal) mee eens Neutraal (Helemaal) niet mee eens Bron: Veiligheidsmonitor 201. Bewoners zijn het meest tevreden over de prettige manier van omgang met elkaar in de buurt. Acht op de tien mensen geeft aan op een prettige manier met elkaar om te gaan. Daarnaast is men erg tevreden over de bevolkingssamenstelling in de buurt. Driekwart van de bewoners geeft aan tevreden te zijn over de bevolkingssamenstelling in de buurt. Buurtbewoners zijn minder positief over de mate van contact met andere buurtbewoners. Twee op de tien mensen geeft aan het niet eens te zijn met dat men veel contact met andere buurtbewoners heeft. Ook het aandeel dat vindt dat de buurt gezellig is en er veel saamhorigheid is, is relatief laag. Circa 45% geeft aan de buurt gezellig te vinden en 20% geeft aan de buurt niet gezellig te vinden. Het beeld wat hierboven geschetst is over de gemeente Stichtse Vecht wat betreft sociale cohesie, komt overeen met de gegeven antwoorden in 2011 en in Monitor Veiligheid en leefbaarheid

29 Maarssenbroek Maarssen-Dorp Breukelen Loenen aan de Vecht Kockengen Tienhoven Vreeland Nigtevecht Kleine kernen* Gemeente Stichtse Vecht Tabel 4.1: Percentage van de bewoners dat het (helemaal) eens is met de stellingen over de sociale kwaliteit van de buurt, naar kern en afwijkingen ten opzichte van het gemiddelde, 201 Ik ben tevreden over de bevolkingssamenstelling in de buurt. De mensen gaan in de buurt op een prettige manier met elkaar om. Ik voel me thuis bij de mensen die in de buurt wonen. Ik woon in een gezellige buurt, waar veel saamhorigheid is. Ik heb veel contact met andere buurtbewoners. De mensen kennen elkaar in de buurt nauwelijks. *Nieuwer Ter Aa, Oud-Zuilen, Loenersloot en Nieuwersluis Bron: Veiligheidsmonitor In de kernen Nigtevecht, Kockengen en de kleine kernen wordt over het algemeen positiever dan gemiddeld de sociale kwaliteit beoordeeld. In Breukelen en Vreeland wordt juist weer vaker ongunstiger dan het gemiddelde in de gemeente geantwoord. In vergelijking met 2014 is er binnen een kern anders op de verschillende items geantwoord. Waar in 2014 mensen of positiever dan wel negatiever waren over alle items, is het in 201 zo dat op bepaalde items men minder positief is. Schaalscore voor sociale kwaliteit Op basis van meerdere vragen over sociale kwaliteit is een schaalscore berekend om de totale score op sociale kwaliteit weer te geven. De schaalscore loopt van 0 tot en is daarmee als een rapportcijfer in het volgende figuur gezet. Het gemiddelde rapportcijfer voor sociale kwaliteit is in 201 nagenoeg gelijk aan die van In 201 geven bewoners een 6,5 voor de sociale kwaliteit, waarbij dit in ,6 was. Hierdoor is het gemiddelde rapportcijfer in 201 hetzelfde als in Er zijn kleine ontwikkelingen binnen de kernen zichtbaar, enerzijds een lager rapportcijfer (bijvoorbeeld in Maarssenbroek en in Breukelen) en anderzijds een hoger rapportcijfer (bijvoorbeeld in Maarssen-Dorp en Nigtevecht). In Nigtevecht is het rapportcijfer voor sociale kwaliteit het hoogst met een,. Net als in 2011 en in 2014 zijn jongeren tot 30 jaar (6,) en bewoners van 30 tot 45 jaar (6,6) iets positiever dan gemiddeld over de sociale kwaliteit. 65-plussers zijn met een 6,1 minder positief dan gemiddeld over de sociale kwaliteit Monitor Veiligheid en leefbaarheid

30 Figuur 4.5: Schaalscore voor de sociale kwaliteit, naar kern, Maarssenbroek Maarssen-Dorp Breukelen Kockengen Loenen aan de Vecht Tienhoven Vreeland Nigtevecht Nieuwer Ter Aa Oud-Zuilen Loenersloot Nieuwersluis Gemeente Stichtse Vecht 6,0 6,2 6,1 6, 6,5 6,4 6,2 6,6 6,5,1 6,,1 6,4 6,5 6, 6,,1 6, 6, 6,6,,6 6,,,4,3,4,5 6, 6,0 6,6 6,3 6,2 6,4 6,5 6,6 6, Bron: Veiligheidsmonitor 2011, 2014 en Betrokkenheid en medeverantwoordelijkheid Figuur 4.6: Percentage bewoners dat zich medeverantwoordelijk voelt voor de veiligheid en leefbaarheid in de buurt en dat actief is (geweest) om de buurt te verbeteren, Medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid Medeverantwoordelijk voor de veiligheid Actief (geweest) om uw buurt te verbeteren Bron: Veiligheidsmonitor 2011, 2014 en De meeste bewoners voelen zich medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid. Daarnaast is de medeverantwoordelijkheid voor veiligheid ook hoog te noemen. Acht op de tien mensen voelt zich Monitor Veiligheid en leefbaarheid

31 verantwoordelijk voor de leefbaarheid en de veiligheid. Een derde geeft aan actief (geweest) te zijn om de buurt te verbeteren. Met name bij het actief (geweest) zijn om uw buurt te verbeteren, blijkt er een stijging te zijn tussen 2014 en 201 in het aandeel mensen dat aangeeft dit te doen. Figuur 4.: Percentage bewoners dat zich medeverantwoordelijk voelt voor de veiligheid en leefbaarheid in de buurt, naar kern, 201 Maarssenbroek Maarssen-Dorp Breukelen Kockengen Loenen aan de Vecht Tienhoven Vreeland Nigtevecht Nieuwer Ter Aa Oud-Zuilen Loenersloot Nieuwersluis Gemeente Stichtse Vecht Veiligheid Leefbaarheid Bron: Veiligheidsmonitor Er zijn kleine verschillen tussen de kernen te zien in het percentage bewoners dat zich medeverantwoordelijk voelt voor de veiligheid en leefbaarheid in de buurt. In Oud-Zuilen voelt men zich het meest medeverantwoordelijk voor veiligheid. In Nieuwersluis voelt men zich het minst verantwoordelijk. Voor de leefbaarheid blijkt dat bewoners uit Oud-Zuilen, Nieuwer Ter Aa, Nigtevecht en Loenersloot zich het meest medeverantwoordelijk voelen voor de leefbaarheid. In Loenen aan de Vecht voelt men zich het minst medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid. Jongeren onder de 30 jaar voelen zich minder verantwoordelijk voor de veiligheid (6%), tegenover circa 0% bij de 30 jaar en ouder. Ditzelfde geldt voor de leefbaarheid Monitor Veiligheid en leefbaarheid 201 2

32 Actief voor de buurt Figuur 4.: Percentage bewoners dat actief is (geweest) om de buurt te verbeteren, naar kern, Maarssenbroek Maarssen-Dorp Breukelen Kockengen Loenen aan de Vecht Tienhoven Vreeland Nigtevecht Nieuwer Ter Aa Oud-Zuilen Loenersloot Nieuwersluis Gemeente Stichtse Vecht Bron: Veiligheidsmonitor 2011, 2014 en 201. Bewoners uit Tienhoven (54%), Vreeland (4%) en Nigtevecht (4%) geven het meest aan actief te zijn of geweest te zijn om de buurt te verbeteren. In de kleinere kernen is men over het algemeen actiever dan in de grotere kernen. Jongeren tot 30 jaar en 65-plussers zijn minder vaak actief (geweest) om de buurt te verbeteren, dan de tussenliggende leeftijden. Ongeveer 20% van de jongeren en ouderen is actief (geweest) om de buurt te verbeteren. Voor de tussenliggende leeftijden is dit respectievelijk 35% Monitor Veiligheid en leefbaarheid 201 2

33 Figuur 4.: Percentage bewoners dat bereid is actie te ondernemen om de veiligheid in de buurt te verbeteren, in procenten, 201 Ja, dat doe ik geregeld. 16 Ja dat wil ik wel doen, maar ik weet niet hoe. Ja, als er een initiatief is dat aansluit op mijn behoefte. 46 Nee, dat is niet mijn verantwoordelijkheid. 1 Weet niet / geen mening Bron: Veiligheidsmonitor 201. Aan de respondenten is gevraagd of men bereid is zelf actie te ondernemen om de veiligheid in de buurt te verbeteren. Op deze vraag geeft bijna driekwart een positief antwoord. De meeste mensen geven bereidheid tot actie aan wanneer er een initiatief is dat aansluit op zijn of haar behoefte (46%). Wat opvalt is dat in 2014 er nog voor 2% wordt aangegeven om niet verantwoordelijk te zijn om actie te ondernemen om de veiligheid in de buurt te verbeteren. Momenteel is dit gedaald naar 1%. Mensen voelen zich dus over het algemeen meer verantwoordelijk voor de veiligheid in de buurt. Dit past in de doelstellingen van de participatiesamenleving, waarbij het streven is om inwoners zich meer medeverantwoordelijk te laten voelen om bij te dragen aan hun omgeving. Figuur 4.: Percentage bewoners dat bereid is om actie te ondernemen om de veiligheid in de buurt te verbeteren, naar kern, 201 Maarssenbroek Maarssen-Dorp Breukelen Kockengen 1 56 Loenen aan de Vecht Tienhoven Vreeland Nigtevecht 26 4 Nieuwer Ter Aa Oud-Zuilen Loenersloot Nieuwersluis Gemeente Stichtse Vecht Doe ik al Weet niet hoe Afhankelijk van het initiatief Bron: Veiligheidsmonitor 201. De bereidheid om actie te ondernemen om de veiligheid in de buurt te verbeteren verschilt per kern. In Oud-Zuilen is de bereidheid het hoogst en in Loenen aan de Vecht is deze het laagst. Bij Kockengen, Nieuwer Ter Aa en Tienhoven vinden ze het belangrijk om dit af te wegen aan het initiatief Monitor Veiligheid en leefbaarheid 201 2

34 Figuur 4.11: Wijze waarop de gemeente de bewoners het best kan informeren over de mogelijkheden om zelf actie te ondernemen om de veiligheid in de buurt te verbeteren, in procenten, 201 Tot 30 jaar t/m 44 jaar t/m 64 jaar jaar en ouder Totaal % % 20% 30% 40% 50% 60% 0% 0% 0% 0% Gerichte brief Lokale krant Via social media Informatiebijeenkomst Website gemeente Iets anders Bron: Veiligheidsmonitor 201. De meeste bewoners vinden het het best dat de gemeente de bewoners informeert via een gerichte brief. Daarnaast is de lokale krant, en social media een belangrijk medium. 65-plussers geven vaker aan dat ze via een gerichte brief of via de lokale krant op de hoogte willen worden gehouden over mogelijkheden om zelf actie te ondernemen om de veiligheid in de buurt te verbeteren. Bij mensen onder de 30 jaar wordt voor 30% aangegeven dit zij via social media op de hoogte gehouden willen worden. Bewoners tussen de 30 en de 45 jaar worden het liefst door een gerichte brief op de hoogte gehouden. Buurtorganisaties In vergelijking met 2011 en 2014 zijn er een aantal groepen veranderd. Waaks was wel opgenomen in de vragenlijst van 2014, maar niet in die van 2011 en in 201. Daarnaast zijn Whatsapp-groepen in de vragenlijst van 201 opgenomen in tegenstelling tot 2011 en in Dit dient in het achterhoofd te worden gehouden bij de vergelijking tussen de jaren. Figuur 4.12: Percentage bewoners dat lid is van één of meer buurtorganisaties, 201 Whatsappgroepen Wijkcommissie / dorpsraad e.d Signaleringsteam Burgernet Lid van één of meer organisaties % % 20% 30% 40% 50% 60% 0% 0% 0% 0% Actief lid Lid geweest Wil lid worden Nee Bron: Veiligheidsmonitor 201. Circa 45% van de bewoners in de gemeente Stichtse Vecht is lid van één of meer buurtorganisaties. In 2014 was dit nog 2%. Burgernet en Whatsapp-groepen zijn de voornaamste vormen waarbij men actief lid is of lid geweest. 21% van de bewoners is actief lid van Whatsapp-groepen en 30 % Monitor Veiligheid en leefbaarheid

35 van Burgernet. Het aandeel bewoners dat actief is van wijkcommissies/ of dorpsraden is sinds 2014 gestegen van 6% naar 11%. Jongeren tot 30 jaar zijn minder lid van één of meer organisaties dan de overige leeftijdsgroepen. Figuur 4.13: Percentage bewoners dat lid is van één of meer buurtorganisaties, naar kern, Maarssenbroek Maarssen-Dorp Breukelen Kockengen Loenen aan de Vecht Tienhoven Vreeland Nigtevecht Nieuwer Ter Aa Oud-Zuilen Loenersloot Nieuwersluis Gemeente Stichtse Vecht Bron: Veiligheidsmonitor 2011, 2014 en 201 De deelname aan één of meer buurtorganisaties is in alle kernen hoger dan dit in 2014 het geval was. Door de jaren heen zijn er andere buurtorganisaties actief in de gemeente Stichtse Vecht. Door wisselingen van actieve buurtorganisaties is het mogelijk dat daardoor iemand niet of wel lid is van een buurtorganisatie. In Tienhoven, Nieuwersluis, Vreeland, Nieuwer Ter Aa en Nigtevecht kennen de hoogste percentages bewoners dat lid is van één of meer buurtorganisaties (tussen de 55% en de 61%). In Maarssenbroek, Breukelen en Loenersloot zijn mensen relatief minder dan gemiddeld lid van een buurtorganisatie. In Tienhoven (40%) en Maarssen-Dorp (2%) zijn de meeste mensen lid van Whatsapp-groepen. In Tienhoven (33%) zijn bewoners meer dan gemiddeld lid van een wijkcommissie/ dorpsraad. In Maarssen-Dorp en Tienhoven (4%) is men meer dan gemiddeld lid van signaleringsteams. Van Burgernet zijn de bewoners van Nieuwer Ter Aa (3%) lid. Dit is in aandeel meer dan gemiddeld in andere kernen. Belang van deze organisaties voor het gevoel van veiligheid Wat vinden bewoners van het belang van buurtorganisaties voor de bijdrage aan het gevoel van veiligheid? In onderstaand figuur zijn de resultaten voor deze vraag weergegeven Monitor Veiligheid en leefbaarheid

36 Figuur 4.14: Belang van buurtorganisaties voor de bijdrage aan het gevoel van veiligheid, in procenten, 201 Whatsappgroepen Wijkcommissie / dorpsraad e.d Signaleringsteam Burgernet Lid van één of meer organisaties Heel belangrijk Belangrijk Neutraal (Heel) onbelangrijk Bron: Veiligheidsmonitor 201. Acht op de tien mensen geeft aan het belangrijk te vinden om lid te zijn van één of meer organisaties voor de bijdrage aan het gevoel van veiligheid. Dit gevoel heeft men het sterkst bij Burgernet (66%), gevolgd door Whatsapp-groepen (5%), Wijkcommissies (56%) en signaleringsteams (4%). Dit is vergelijkbaar met de situatie in 2011 en Figuur 4.15: Percentage bewoners dat één of meer buurtorganisaties (heel) belangrijk vindt voor het gevoel van veiligheid, naar kern, Maarssenbroek Maarssen-Dorp Breukelen Kockengen Loenen aan de Vecht Tienhoven Vreeland Nigtevecht Nieuwer Ter Aa Oud-Zuilen Loenersloot Nieuwersluis Gemeente Stichtse Vecht Bron: Veiligheidsmonitor 2011, 2014 en Monitor Veiligheid en leefbaarheid

37 Tussen de kernen zijn lichte verschillen te zien in de gehechtheid aan één of meer buurorganisaties. In Maarssen-Dorp, Kockengen, Tienhoven, Vreeland, Nigtevecht, Nieuwer Ter Aa en Oud-Zuilen geeft men meer dan gemiddeld aan dat één of meer buurtorganisaties een bijdrage leveren aan de veiligheid van de buurt. In de andere kernen wordt dit minder aangegeven. 5 Problemen en overlast in de buurt Bewoners kunnen bepaalde problemen en overlast ervaren in de buurt. In dit hoofdstuk brengen we de veel voorkomende problemen in beeld. De bewoners zijn een lijst met vervelende voorvallen tot misdrijven voorgelegd met de vraag of deze voorvallen vaak, soms of bijna nooit voorkomen in hun buurt. Daarnaast is het interessant om te weten welke problemen het belangrijkst zijn om aan te pakken volgens de bewoners. In sommige gevallen is er gebruik gemaakt van schaalscores om meerdere vragen en antwoorden te kunnen combineren. 5.1 Meest voorkomende problemen Op de eerste plek van problemen die vaak of soms voorkomen in de buurt staat hondenpoep. Bewoners geven voor een derde aan dat zij hier vaak last van hebben en voor nog ruim een derde dat zij hier soms last van hebben. Daarnaast zijn te hard rijden, inbraak in woning, rommel op straat en parkeeroverlast problemen die door meer dan 50% als vaak of soms voorkomen worden aangegeven. Problemen die minder vaak voorkomen zijn bedreiging, geweldsdelicten, drugsoverlast, overlast horeca, lastig gevallen op straat, discriminatie, ongewenst gedrag naar vrouwen, brandonveiligheid gebouwen, straatroof en overlast zwervers/daklozen Monitor Veiligheid en leefbaarheid

38 Figuur 5.1: Percentage bewoners dat vindt dat problemen vaak of soms voorkomen in de buurt, 201 Hondenpoep 2 42 Te hard rijden 2 3 Rommel op straat Inbraak in woningen 4 Parkeeroverlast 2 26 Geluidsoverlast verkeer 14 2 Overig geluidsoverlast 31 Agressief verkeersgedrag 31 Vernieling bushokjes e.d. 31 Overlast jongeren 6 31 Vernieling aan auto's 5 30 Diefstal uit auto's 3 26 Fietsendiefstal 5 23 Overlast omwonenden Sluipverkeer Dronken mensen op straat Vaak Soms Bekladding 2 13 Jeugdcriminaliteit 1 12 Drugsoverlast 2 Bedreiging 1 Overlast horeca 2 Discriminatie 1 Geweldsdelicten 1 6 Ongewenst gedrag naar vrouwen 1 6 Lastig gevallen op straat 6 Brandonveiligheid van gebouwen 4 Straatroof 3 Overlast van zwervers / daklozen Bron: Veiligheidsmonitor 201. De problemen met hondenpoep, te hard rijden en rommel op straat zijn in 201 licht toegenomen in vergelijking met In vergelijking met 2011 is dit echter in de meeste gevallen lager in 201 dan in Monitor Veiligheid en leefbaarheid

39 Figuur 5.2: Percentage bewoners dat vindt dat problemen vaak of soms voorkomen in de buurt, Hondenpoep Te hard rijden Rommel op straat Inbraak in woningen Parkeeroverlast Geluidsoverlast verkeer Overig geluidsoverlast Agressief verkeersgedrag Vernieling bushokjes e.d. Overlast jongeren Vernieling aan auto's Diefstal uit auto's Fietsendiefstal Overlast omwonenden Sluipverkeer Dronken mensen op straat Bekladding Jeugdcriminaliteit Drugsoverlast Bedreiging Overlast horeca Discriminatie Geweldsdelicten Ongewenst gedrag naar vrouwen Lastig gevallen op straat Brandonveiligheid van gebouwen Straatroof Overlast van zwervers / daklozen Bron: Veiligheidsmonitor 2011, 2014 en Indicatoren voor overlast Om de overlast in de gemeente Stichtse Vecht in kaart te brengen, maken we gebruik van schaalscores. Dit houdt in dat er scores zijn berekend om verschillende vormen van overlast samen te voegen. Er is gekeken naar de fysieke verloedering, sociale overlast, dreiging, vermogensdelicten en verkeersoverlast. De schaalscores kunnen gezien worden als rapportcijfer en maken het mogelijk om verschillende Monitor Veiligheid en leefbaarheid

40 indicatoren in relatieve zin met elkaar te kunnen vergelijken. Daarnaast is het mogelijk om de veiligheidsmonitoren van 2011, 2014 en 201 met elkaar te vergelijken. Fysieke verloedering Fysieke verloedering is gemeten aan het voorkomen van rommel op straat, hondenpoep, bekladding en vernieling van straatmeubilair. Hoe hoger het rapportcijfer is, hoe ongunstiger de situatie. Figuur 5.3: Schaalscore voor fysieke verloedering, naar kern, Maarssenbroek Maarssen-Dorp Breukelen Kockengen Loenen aan de Vecht Tienhoven Vreeland Nigtevecht Nieuwer Ter Aa Oud-Zuilen Loenersloot Nieuwersluis Gemeente Stichtse Vecht 3, 3,3 2,3 2,4 3,6 3,3 3,1 3,6 2,4 2,2 2,6 3,2 2, 3,2 2,5 2,3 2,3 2,5 2,4 2, 3,0 2,6 3,3 2,1 1,5 1, 2,1 2,5 2,2 2,4 2,3 2,4 2, 2 2, 2, 2, 3,6 4, Bron: Veiligheidsmonitor 2011, 2014 en In de gemeente Stichtse Vecht is de fysieke verloedering nagenoeg gelijk gebleven met het jaar Was in 2014 het rapportcijfer een 2, is deze nu 2,. Dit is nog steeds in vergelijking met 2011 een verbetering van de fysieke verloedering. Mensen in Maarssenbroek ervaren de meeste fysieke verloedering in 201. Terwijl Nieuwer Ter Aa en in Oud-Zuilen de minste fysieke verloedering wordt ervaren. Als we kijken naar de verschillen tussen de kernen dan zien we dat in relatie met 2011 in alle kernen er minder fysieke verloedering wordt ervaren. Ín vergelijking met 2014 is in sommige kernen wat vaker meer fysieke verloedering aangegeven, maar dit zijn maar kleine verschillen te noemen. Het betreft dus geen sterke toename. Sociale overlast De schaalscore voor sociale overlast is berekend op basis van het voorkomen van vormen van gedrag die als ernstig overlast gevend worden betiteld. Voorbeelden hiervan zijn overlast door groepen jongeren, Monitor Veiligheid en leefbaarheid

41 dronken mensen op straat, mensen die op straat worden lastig gevallen en drugsoverlast. Net als bij fysieke verloedering houdt een hogere score in dat men meer overlast ervaart. Figuur 5.4: Schaalscore voor sociale overlast, naar kern, Maarssenbroek Maarssen-Dorp Breukelen Kockengen Loenen aan de Vecht Tienhoven Vreeland Nigtevecht Nieuwer Ter Aa Oud-Zuilen Loenersloot Nieuwersluis Gemeente Stichtse Vecht 1,5 1,1 2,2 1,0 0, 1, 1,2 0, 1,4 1,2 1,1 1,4 1,5 0, 1,5 0, 0,6 1,2 0,6 0,5 1 0, 0, 1 0,2 0,3 0,2 1, 1,3 0, 0,1 0,1 0,6 1,0 0,6 0,6 1,1 0, 1, Bron: Veiligheidsmonitor 2011, 2014 en 201. In de gemeente Stichtse Vecht scoort de sociale overlast hoger dan in Dit houdt in dat er meer overlast wordt ervaren dan in Het gaat echter om een kleine toename van de sociale overlast factoren. In Oud-Zuilen, Loenen aan de Vecht en Maarssenbroek wordt de meeste sociale overlast ervaren. In Loenersloot en Nieuwer Ter Aa ervaren bewoners het minst sociale overlast. In vergelijking met 2011 wordt er momenteel minder sociale overlast in de meeste kernen van de gemeente Stichtse Vecht ervaren. Vermogensdelicten Vermogensdelicten bestaan uit het voorkomen van fietsendiefstal, diefstal uit auto s, vernielingen aan auto s en inbraak in woningen in de buurt. Ook hierbij geldt dat een hogere score, meer last van vermogensdelicten is Monitor Veiligheid en leefbaarheid 201 3

42 Figuur 5.5: Schaalscore voor vermogensdelicten, naar kern, Maarssenbroek Maarssen-Dorp Breukelen Kockengen Loenen aan de Vecht Tienhoven Vreeland Nigtevecht Nieuwer Ter Aa Oud-Zuilen Loenersloot Nieuwersluis Gemeente Stichtse Vecht 2,5 2, 3,4 2,2 2,5 3,5 2,4 3,1 3,6 2,3 2,2 2, 2,3 2 2, 1, 2,2 2, 3,1 3,2 3,3 2, 2,4 2, 1,4 1, 3 2, 1, 3,3 1, 1, 1, 1,2 1, 2,6 2,3 2,6 3, Bron: Veiligheidsmonitor 2011, 2014 en 201. De overlast van vermogensdelicten is tussen 2011 en 201 verder afgenomen. Bewoners geven aan dat er minder overlast wordt ervaren van vermogensdelicten, zoals bijvoorbeeld diefstal. Alleen in de kern Nigtevecht scoort men nagenoeg gelijk aan 2011 aan overlast ervaring van vermogensdelicten. In Vreeland, Oud-Zuilen en Nigtevecht wordt de meeste overlast van vermogensdelicten ervaren. In Nieuwer Ter Aa en Nieuwersluis ervaart men de minste overlast. Bedreiging Onder bedreiging wordt gedrag verstaan wat als dreigend ervaren kan worden. Onder bedreiging valt overlast door jongeren, het nafluiten van meisjes en vrouwen of het lastig vallen van mensen op straat, drugsoverlast, bedreiging, gewelddelicten, straatroof en jeugdcriminaliteit. Hoe hoger de score des te meer bedreiging men ervaart. Er wordt weinig bedreiging ervaren door de bewoners van de gemeente Stichtse Vecht. De rapportcijfers vallen onder de 1. Er zijn daarnaast weinig ontwikkelingen tussen de kernen zichtbaar. Het algemene beeld is dat de bewoners van de wat grotere kernen wat meer bedreiging ervaren dan de bewoners van de kleinere kernen Monitor Veiligheid en leefbaarheid 201 3

43 Figuur 5.6: Schaalscore voor dreiging, naar kern, Maarssenbroek Maarssen-Dorp Breukelen Kockengen Loenen aan de Vecht Tienhoven Vreeland Nigtevecht Nieuwer Ter Aa Oud-Zuilen Loenersloot Nieuwersluis Gemeente Stichtse Vecht 0, 0, 0,5 0,4 1,1 0,6 0,5 0, 0,5 0, 0, 1,0 0,4 0, 0,6 0,3 0, 0,4 0,3 0, 0,4 0,3 0,4 0,1 0,2 0,3 1,1 0, 0,5 0,3 0,1 0,3 0,6 0,4 0,3 0,6 0,6 1,1 1, Bron: Veiligheidsmonitor 2011, 2014 en Verkeersoverlast Als laatste indicator voor overlast wordt er gekeken naar de verkeersoverlast. Hierbij is te denken aan te hard rijden in de buurt, agressief verkeersgedrag, geluidsoverlast door verkeer en parkeeroverlast Monitor Veiligheid en leefbaarheid 201 3

44 Figuur 5.: Schaalscore voor verkeersoverlast, naar kern, Maarssenbroek 3,3 3, 4,3 Maarssen-Dorp 3,2 3 3,6 Breukelen 3,5 3,1 3, Kockengen 3,3 2,5 2, Loenen aan de Vecht 2, 3 4,0 Tienhoven Vreeland 3, 4,1 3, 4 4, 5, Nigtevecht 3,1 3,1 4, Nieuwer Ter Aa 2, 3,5 3,6 Oud-Zuilen 3,1 2, 3,5 Loenersloot 3,1 4,4 4,2 Nieuwersluis 4,2 6,1 5, Gemeente Stichtse Vecht 3,1 3,6 3, Bron: Veiligheidsmonitor 2011, 2014 en Verkeeroverlast wordt in verhouding met de andere vormen van overlast wat meer ervaren. In de gemeente is tussen 2014 en 201 de verkeersoverlast ervaring wat toegenomen. Deze is momenteel redelijk vergelijkbaar met die van In Nieuwersluis wordt de meeste verkeersoverlast ervaren, terwijl in Oud-Zuilen en Nigtevecht er het minst verkeersoverlast wordt ervaren Monitor Veiligheid en leefbaarheid

45 5.3 Belangrijkste problemen Figuur 5.: Belangrijkste problemen in de buurt, die met voorrang zouden moeten worden aangepakt, in procenten van top 3 problemen van bewoners, Te hard rijden Hondenpoep Parkeeroverlast Inbraak in woningen Rommel op straat Overlast van groepen jongeren Agressief verkeersgedrag Geluidsoverlast door verkeer Andere vormen van geluidsoverlast Sluipverkeer Diefstal uit auto's Vernieling aan auto's Vernieling in de openbare ruimte Overlast door omwonenden Geen enkele (ervaar geen overlast) < < 3 < < *Alleen problemen die door meer dan 3% van de bewoners zijn genoemd, om vergelijkingen met voorgaande jaren te maken. **In 2011 en 201 is gevraagd naar drie problemen en in 2014 naar 2 problemen. Bron: Veiligheidsmonitor 2011, 2014 en 201. Bewoners is gevraagd om drie problemen te benoemen die met voorrang zouden moeten worden aangepakt. In de top 3 van de bewoners staat te hard rijden (2%), hondenpoep (22%) en parkeeroverlast (21%). Te hard rijden staat net als in 2011 en in 2014 nog steeds op één als belangrijkste problemen om aan te pakken. Inbraak in woningen is op de ranglijst wat gezakt ten opzichte van Hondenpoep en parkeeroverlast is daarentegen wat gestegen. Een vergelijking met 2014 is echter indicatief, omdat bewoners toen twee problemen konden aangeven in plaats van drie Monitor Veiligheid en leefbaarheid

46 Tabel 5.1: Top 5 van belangrijkste problemen om aan te pakken, naar kern, in procenten, 201 Maarssenbroek Maarssen-Dorp Breukelen Loenen aan de Vecht Kockengen Tienhoven Vreeland Nigtevecht Kleine Kernen* Stichtse Vecht 1e probleem 2e probleem 3e probleem 4e probleem 5e probleem hondenpoep 31% te hard rijden 2% te hard rijden 25% te hard rijden 30% te hard rijden 34% te hard rijden 51% inbraak in woningen 3% inbraak in woningen 36% te hard rijden 45% te hard rijden 2% parkeeroverlast 30% parkeeroverlast 1% hondenpoep 24% hondenpoep 23% hondenpoep 1% parkeeroverlast 23% te hard rijden 3% te hard rijden 31% parkeeroverlast 25% hondenpoep 22% *Nieuwer Ter Aa, Oud-Zuilen, Loenersloot en Nieuwersluis Bron: Veiligheidsmonitor 201. te hard rijden 22% hondenpoep 1% rommel op straat 14% rommel op straat 23% parkeeroverlast 1% agressief verkeersgedrag 1% parkeeroverlast 20% hondenpoep 1% geluidsoverlast door verkeer 16% parkeeroverlast 21% rommel op straat 1% inbraak in woningen 1% inbraak in woningen 12% parkeeroverlast 22% inbraak in woningen 13% inbraak in woningen 1% sluipverkeer 16% vernieling van bushokjes of andere voorzieningen in de openbare ruimte 15% hondenpoep 16% inbraak in woningen 1% overlast van groepen jongeren 1% rommel op straat % agressief verkeersgedrag % inbraak in woningen 16% sluipverkeer % hondenpoep 1% hondenpoep 12% parkeeroverlast 11% inbraak in woningen 16% rommel op straat 13% De veel voorkomende problemen, zoals te hard rijden en hondenpoep komen ook uit de resultaten van de kernen. In Maarssenbroek vind men dat hondenpoep het belangrijkste probleem is om op te pakken, in Tienhoven en de kleine kernen vinden bewoners te hard rijden een punt van aandacht en in Vreeland en Nigtevecht is dit last van inbraak in woningen Monitor Veiligheid en leefbaarheid

47 5.4 Jeugdoverlast In de enquête is ook gevraagd naar de ervaringen van jongerenoverlast door bewoners. Bewoners die aangaven overlast door jongeren vaak of soms in hun buurt te ervaren, is een aantal verdiepende vragen voorgelegd. Figuur 5.: Belangrijkste vormen van overlast door jongeren, in procenten van bewoners die aangeven dat overlast door jongeren vaak of soms voorkomt, 201 (13%) Geluidsoverlast door schreeuwen Rommel en zwerfvuil Vernielingen en vandalisme Te hard rijden met scooters en brommers Geluid van scooters en brommers Drugsgebruik / dealen * Bedreiging / intimidatie Alcoholgebruik 11 Diefstal / inbraken Iets anders * in 2011 is gevraagd naar drugs- en alcoholgebruik in één vraag, latere jaren in aparte vragen. Bron: Veiligheidsmonitor 2011, 2014 en % van de bewoners geeft aan jongerenoverlast te ervaren. In 2014 was dit nog 34%. Als bewoners last hebben van jongeren, dan hebben ze voornamelijk last van geluid door schreeuwen (4%), rommel en zwerfvuil (34%) en vernielingen en vandalisme (30%). In 2014 had men minder last van vernielingen, vandalisme en geluidsoverlast door schreeuwen, maar meer last van rommel en zwerfvuil Monitor Veiligheid en leefbaarheid

48 Figuur 5.: Belangrijkste plekken waar overlast door jongeren voorkomt, in procenten van die aangeven dat overlast door jongeren vaak of soms voorkomt (13%) Directe woonomgeving 65 5 Parken, speelweiden, groen In winkelcentra Bij bushaltes Bij de sporthal Station Maarssen 1 2 3, Bij het buurthuis 1 1 3,5 Station Breukelen 2 1 2,5 Ergens anders Bron: Veiligheidsmonitor 2011, 2014 en De belangrijkste plekken waar overlast door jongeren voorkomt, is in de directe woonomgeving, parken, speelweiden, groen en in winkelcentra. In vergelijking met 2014 ervaren bewoners minder overlast in parken, speelweiden en groen. In winkelcentra wordt juist meer overlast ervaren. In 201 ervaart 21 % overlast in winkelcentra, waarbij dit in 2014 nog 14% was. Figuur 5.11: Tijdstip waarop jongerenoverlast wordt ervaren, in procenten van de bewoners die overlast door jongeren signaleren, Vooral 's avonds Vooral in het weekend vooral 's nachts Vooral overdag Bron: Veiligheidsmonitor 2011, 2014 en Monitor Veiligheid en leefbaarheid

49 Net als in 2014 en in 2011 ervaren bewoners vooral s avonds overlast van jongeren. In 201 ervaart 45% overlast in de avond. 5.5 Respectloos gedrag Respect voor anderen is een belangrijke waarde die mensen kunnen hebben. Respectloos gedrag druist in tegen deze waarden. Voor de gemeente Stichtse Vecht is inzichtelijk gebracht hoe het staat met het respectloos gedrag. Figuur 5.12: Persoonlijke ervaring van respectloos gedrag, in procenten, 201 Door onbekenden op straat 1 1 Door onbekenden in het openbaar vervoer Door personeel van winkels / bedrijven 0 Door personeel van de overheid 13 Door bekenden % % 20% 30% 40% 50% 60% 0% 0% 0% 0% vaak soms zelden of nooit weet niet / n.v.t. Bron: Veiligheidsmonitor 201. Ruim 0% heeft zelden tot nooit een persoonlijke ervaring met respectloos gedrag gehad, door bekenden, onbekenden of personeel van winkels, bedrijven of overheidsdiensten. Nagenoeg niemand heeft vaak last van respectloos gedrag. 5% geeft aan soms ervaring te hebben met respectloos gedrag. Het aandeel weet niet of niet van toepassing is vooral voor respectloos gedrag in het openbaar vervoer hoger dan bij de andere indicatoren. De beelden van respectloos gedrag laten in 201 een vergelijkbaar beeld zien met dat van Suggesties voor aanpak van buurtproblemen Aan bewoners die hebben aangegeven problemen te ervaren die met voorrang zouden moeten worden aangepakt, is gevraagd of men zelf suggesties heeft om de problemen aan te pakken. 56% van de bewoners heeft hierbij één of meer antwoorden gegeven. Er is een veelheid aan verschillende antwoorden gegeven. Meer politiecontrole/toezicht, hardere aanpak, verkeersremmende maatregelen, aanpak overlast honden, verbetering/uitbreiding parkeervoorzieningen en onderhouden van openbare plekken worden voornamelijk genoemd. Dit is vergelijkbaar met de antwoorden van 2011 en Monitor Veiligheid en leefbaarheid

50 Onveiligheid in de buurt Onveiligheid in het algemeen 6 Beleving van veiligheid in de buurt In dit hoofdstuk wordt de beleving van (on)veiligheid in de eigen buurt beschreven. Bewoners kunnen overlast en problemen ervaren, waardoor ze een gevoel van onveiligheid kunnen krijgen. In dit hoofdstuk zal nader ingegaan worden op de veiligheidsgevoelens van mensen in relatie met bijvoorbeeld onveilige plekken. 6.1 Onveiligheidsgevoelens Figuur 6.1: Gevoel van onveiligheid in het algemeen en in de buurt, in procenten, Vaak Soms Zelden Nooit % % 20% 30% 40% 50% 60% 0% 0% 0% 0% Bron: Veiligheidsmonitor 2011, 2014 en 201. Ruim acht op de tien mensen voelt zich in het algemeen nooit onveilig. Bijna negen van de tien mensen voelt zich nooit in de eigen buurt onveilig. Slechts een klein aandeel mensen voelt zich vaak onveilig, zowel in het algemeen als in de buurt. Het aandeel bewoners dat zich soms onveilig voelt is sinds 2011 afgenomen. Vrouwen (13%) voelen zich wat vaker onveilig dan mannen (3%). Over het algemeen geeft 20% van de jongeren aan zich weleens onveilig te voelen. Hoe ouder men is hoe minder men zich onveilig voelt. Van de 65-plussers geeft % aan zich weleens onveilig te voelen. Voor de onveiligheid in de buurt is hetzelfde verband te zien Monitor Veiligheid en leefbaarheid

51 Figuur 6.2: Percentage bewoners dat zich vaak of soms onveilig voelt in de eigen buurt, naar kern, Maarssenbroek Maarssen-Dorp Breukelen Kockengen Loenen aan de Vecht Tienhoven Vreeland Nigtevecht Nieuwer Ter Aa Oud-Zuilen Loenersloot Nieuwersluis Gemeente Stichtse Vecht *Waar geen cijfers staan heeft niemand aangegeven zich vaak of soms onveilig te voelen in de eigen buurt. Bron: Veiligheidsmonitor 2011, 2014 en Er zit weinig verschil tussen de bewoners van verschillende kernen in de ervaren onveiligheid. In Oud-Zuilen en Tienhoven lijken bewoners zich meer onveilig te voelen dan in de andere kernen. Door de jaren heen lijken bewoners zich minder vaak of soms onveilig te voelen Monitor Veiligheid en leefbaarheid 201 4

52 Figuur 6.3 Percentage bewoners dat zich vaak of soms onveilig voelt in de eigen buurt, naar kern, 201 Bron: Veiligheidsmonitor 201. In Nigtevecht, Loenersloot en Nieuwer Ter Aa lijken bewoners zich veiliger te voelen dan in de andere kernen Monitor Veiligheid en leefbaarheid 201 4

53 Figuur 6.4: Tijdstip waarop men zich vooral onveilig voelt, in procenten van de bewoners die zich in de eigen buurt wel eens onveilig voelen (%), Tussen 0.00 uur en uur 2 4 Tussen uur en 1.00 uur Tussen 1.00 uur en uur Tussen uur en 0.00 uur (Bijna) altijd Bron: Veiligheidsmonitor 201. Bijna de helft van de bewoners die zich onveilig voelt, voelt zich voornamelijk vanaf 1.00 uur s avonds tot middennacht onveilig. 6.2 Onveilige plekken In onderstaand figuur zijn een aantal plekken opgenomen waar men zich onveilig kan voelen. Aan de bewoners is gevraagd op welke plekken zij zich onveilig voelen. Figuur 6.5: Percentage van bewoners dat zich onveilig voelt, op welke plekken voelen zij zich onveilig, 201 (2011 en 2014 van alle bewoners) Waar groepen jongeren rondhangen In het eigen huis 4 In (fiets) tunnels Ergens anders Rondom uitgaansgelegenheden Winkelgebied/ winkelcentrum 15 2 Bij / op het treinstation 1 23 In het openbaar vervoer *Vergelijking met 2011 en 2014 indicatief, doordat deze vraag in 201 voor een deel van de groep in te vullen was. Bron: Veiligheidsmonitor 2011, 2014 en Monitor Veiligheid en leefbaarheid 201 4

54 Bovenstaand figuur is indicatief omdat in 201 de vraag alleen is voorgelegd aan bewoners die zich onveilig voelen. In 2011 en 2014 is deze vraag aan alle mensen voorgelegd. Hierdoor kunnen verschillen ontstaan in waar men zich onveilig voelt en de mate ervan. Net als in 2011 en in 2014 voelen bewoners zich het meest onveilig op plekken waar groepen jongeren rondhangen (61%). Van de bewoners dat zich onveilig voelt, geeft een aanzienlijk percentage aan zich onveilig te voelen in het eigen huis (4%) in Oorzaken van onveiligheidsbeleving Figuur 6.6: Belangrijkste problemen in de buurt, die een gevoel van onveiligheid veroorzaken, in procenten van de bewoners, 201 Inbraak in woningen Te hard rijden Overlast van groepen jongeren Hondenpoep Parkeeroverlast Agressief verkeersgedrag Diefstal uit auto's Vernieling aan auto's Andere vormen van geluidsoverlast Rommel op straat Overlast door omwonenden Geluidsoverlast door verkeer Sluipverkeer Geen enkele (voel me niet onveilig) < < 3 3 < 3 3 < *alleen problemen die door 3% of meer van de bewoners zijn genoemd. Bron: Veiligheidsmonitor 2011, 2014 en 201. Net als in 2011 en 2014 zorgen inbraak in woningen (1%) het meest voor een gevoel van onveiligheid. Daarnaast is te hard rijden (1%) en overlast van groepen jongeren (%) een bijdrage aan het gevoel van onveiligheid. Opvallend is dat hondenpoep hoog in de lijst staat. Een verklaring hiervoor kan zijn dat bewoners dit associëren met honden waar ze bang voor zijn of met verloedering van de omgeving. Overlast door omwonenden staat relatief laag in de lijst, wat een indicatie is voor een goede sfeer in de buurten. In Kockengen, Tienhoven en de kleine kernen heeft men meer dan gemiddeld last van te hard rijden wat gerelateerd is aan onveiligheid. In Vreeland en Nigtevecht geven bewoners als belangrijkste oorzaak de inbraak in woningen aan Monitor Veiligheid en leefbaarheid

55 Tabel 6.1: Top 5 van belangrijkste problemen gerelateerd aan onveiligheid, naar kern, in procenten, 201 1e probleem 2e probleem 3e probleem 4e probleem 5e probleem inbraak in overlast van hondenpoep te hard rijden parkeeroverlast Maarssenbroek woningen groepen jongeren 12% 12% % 14% 11% Maarssen-Dorp Breukelen Kockengen Loenen aan de Vecht Tienhoven Vreeland Nigtevecht Kleine kernen* Stichtse Vecht inbraak in woningen 20% te hard rijden 16% te hard rijden 26% te hard rijden 23% te hard rijden 31% inbraak in woningen 33% inbraak in woningen 42% te hard rijden 2% inbraak in woningen 1% te hard rijden 1% inbraak in woningen 13% inbraak in woningen 20% hondenpoep 22% inbraak in woningen 2% te hard rijden 2% te hard rijden 24% inbraak in woningen 24% te hard rijden 1% *Nieuwer Ter Aa, Oud-Zuilen, Loenersloot en Nieuwersluis Bron: Veiligheidsmonitor 201. overlast van groepen jongeren 12% hondenpoep % parkeeroverlast % inbraak in woningen 15% agressief verkeersgedrag 1% agressief verkeersgedrag % beschadiging of vernieling aan auto's en diefstal vanaf auto's, bijv. wieldoppen etc. % agressief verkeersgedrag 15% overlast van groepen jongeren % diefstal UIT auto's % andere vormen van geluidsoverlast % overlast van groepen jongeren % overlast van groepen jongeren 12% parkeeroverlast 15% fietsendiefstal % vernieling van bushokjes of andere voorzieningen in de openbare ruimte % parkeeroverlast 11% hondenpoep % parkeeroverlast % beschadiging of vernieling aan auto's en diefstal vanaf auto's, bijv. wieldoppen etc. % beschadiging of vernieling aan auto's en diefstal vanaf auto's, bijv. wieldoppen etc. 6% agressief verkeersgedrag % rommel op straat % parkeeroverlast % diefstal UIT auto's % geluidsoverlast door verkeer 6% parkeeroverlast % Monitor Veiligheid en leefbaarheid

56 Politie en gemeente In dit hoofdstuk wordt de rol van de politie en de gemeente bij de aanpak van problemen op het gebied van veiligheid en leefbaarheid belicht. Hier zal nader ingegaan worden op slachtofferschap en aangiftegedrag. Ook wordt er ingegaan op het oordeel van de bewoners over het functioneren van de politie en de gemeente..1 Slachtofferschap en aangiftegedrag Figuur.1: Percentage van de bewoners dat in de afgelopen twee jaar het slachtoffer is geweest van één of meer delicten, % % 20% 30% 40% 50% 60% 0% 0% 0% 0% Bron: Veiligheidsmonitor 201. nee In de eigen buurt elders in de gemeente elders buiten de gemeente 66% van de bewoners geeft aan geen slachtoffer te zijn geweest van één of meer delicten in de afgelopen twee jaar. In 2011 was dit nog 4% en in %. Het aandeel dat geen slachtoffer is geweest daalt tussen 2011 en % van bewoners geeft aan slachtoffer te zijn geweest van één of meer delicten de afgelopen twee jaar. Figuur.2: Percentage slachtoffers van één of meer delicten in de eigen buurt, naar kern, 201 Maarssenbroek Maarssen-Dorp Breukelen Kockengen Loenen aan de Vecht Tienhoven Vreeland Nigtevecht Nieuwer Ter Aa Oud-Zuilen Loenersloot Nieuwersluis Gemeente Stichtse Vecht Bron: Veiligheidsmonitor In Loenersloot, Nieuwersluis en Vreeland geeft men het meest aan slachtoffer te zijn van één of meer delicten de afgelopen twee jaar. In Tienhoven en Nieuwer Ter Aa geven bewoners dit veel minder aan Monitor Veiligheid en leefbaarheid

57 14% van de bewoners die slachtoffer zijn geweest van één of meer delicten in de gemeente Stichtse Vecht is slachtoffer geweest van vernieling of diefstal vanaf de auto. Daarnaast kom diefstal van fiets een beschadiging of vernieling aan huis of tuin als top 3 aangegeven delicten naar voren. De resultaten zijn vergelijkbaar met de resultaten van Tussen de kernen zijn de verschillen klein in het slachtofferschap. Een goede vergelijking tussen de kernen is niet mogelijk, omdat er in sommige kernen ook maar weinig slachtofferschap is. Figuur.3: Percentage bewoners, dat de afgelopen twee jaar het slachtoffer is geweest van verschillende delicten, in totaal en in de eigen buurt, 201 Vernieling of diefstal vanaf de auto Diefstal van fiets Beschadiging of vernieling aan uw huis of tuin Diefstal uit de auto Poging tot inbraak Diefstal van portemonnee, tasje e.d. zonder geweld Inbraak in de woning Overige diefstal Bedreiging Diefstal van auto Seksuele intimidatie Mishandeling Huiselijk geweld totaal in de eigen buurt Bron: Veiligheidsmonitor 201. Figuur.4: Laatste delict waarvan men het slachtoffer is geworden in de eigen buurt, in procenten van de bewoners die het slachtoffer zijn geweest van delicten in de gemeente Stichtse Vecht, Vernieling aan of diefstal vanaf auto's Diefstal van fiets (Poging tot) woninginbraak Diefstal uit de auto Iets anders Overige diefstal Beschadiging of vernieling aan uw huis of tuin Bedreiging Diefstal van portemonnee, tasje e.d. zonder geweld Bron: Veiligheidsmonitor 2011, 2014 en Monitor Veiligheid en leefbaarheid

58 Van de bewoners die aangeven slachtoffer te zijn van één of meer delicten is gevraagd welk delict het laatst heeft plaatsgevonden. In vergelijking met 2011 en 2014 is diefstal van een fiets vaker als laatst plaatsgevonden voorgekomen. In 201 geeft 24% aan dat vernieling aan of diefstal vanaf auto s het laatst plaatsgevonden delict is. Bedreiging en diefstal van portemonnee, tasjes e.d. komt minder vaak voor als laatst plaatsgevonden delict. Figuur.5: Meldingen van delicten het afgelopen jaar bij de politie, in procenten van de bewoners die slachtoffer zijn geweest van delicten in de gemeente Stichtse Vecht (2%), 201 Vernieling aan of diefstal vanaf auto 3 61 Diefstal van fiets (Poging tot) woninginbraak Diefstal uit de auto 6 24 Overige diefstal 5 41 Beschadiging of vernieling aan uw huis of tuin Bedreiging Diefstal van portemonnee, tasje e.d. zonder geweld 3 Andere delicten Totaal Totaal Totaal % % 20% 30% 40% 50% 60% 0% 0% 0% 0% Bron: Veiligheidsmonitor 201. Gemeld bij politie Door politie ontdekt Niet bekend bij politie Weet niet/ wil niet zeggen 2% van de bewoners geeft aan slachtoffer te zijn geweest van delicten in de gemeente Stichtse Vecht. Daarvan geeft in % aan dit gemeld te hebben bij de politie. Nog ruim 30% geeft aan dat het delict niet bekend is bij de politie. Het aandeel bewoners dat een delict aangeeft bij de politie is redelijk constant gebleven met de situatie in 2014, maar wel lager dan in Delicten waarvan deze het meest gemeld worden bij de politie is diefstal van portemonnee, tasjes, e.d. zonder geweld. Daarnaast wordt (poging tot) woninginbraak ook veelvuldig gemeld bij de politie. Vernieling aan of diefstal van een auto is echter veelvuldig niet bekend bij de politie, terwijl dit een delict is waar meer mensen aangeven mee te maken te hebben gehad dan andere delicten Monitor Veiligheid en leefbaarheid

59 Figuur.6: Genoemde redenen om geen melding van het delict te maken bij de politie, in procenten van de bewoners die wel slachtoffer zijn geweest, maar geen melding hebben gedaan, 201 Het helpt toch niet 4 Niet zo belangrijk 1 Is al opgelost 4 Geen zaak voor de politie 11 Bang voor represailles 1 Iets anders 16 Weet niet / wil niet zeggen 2 Bron: Veiligheidsmonitor Bijna de helft van de respondenten, die geen melding van een delict hebben gedaan, geeft aan dat het niet helpt om melding/aangifte te doen. Circa twee op de tien bewoners geeft aan het niet belangrijk te vinden om melding te maken bij de politie. Nagenoeg niemand is bang voor represailles..2 Het functioneren van de politie Aan bewoners zijn een aantal stellingen voorgelegd die gaan over de beschikbaarheid van de politie in de buurt. 62% van de bewoners geeft aan de politie weinig in de buurt te zien. In 2014 was dit aandeel lager. Dit kan zowel positief als negatief worden opgevat. Sommige bewoners vinden het fijn dat de politie er weinig is, want dan is dit mogelijk niet nodig. Anderen vinden het fijn als ze politie zien voor hun gevoel van veiligheid. Ruim een derde geeft aan dat de politie te weinig uit de auto komt of dat de politie hier te weinig aanspreekbaar is. Dit duidt erop dat sommige mensen het minder gewenst vinden dat de politie weinig in de buurt is of zichtbaar is. Maar 15% geeft aan dat de politie snel komt als je ze roept. De gegeven antwoorden uit 201 zijn vergelijkbaar met de gegeven antwoorden van Monitor Veiligheid en leefbaarheid

60 Figuur.: Uitspraken over de beschikbaarheid van de politie in de buurt, in procenten, 201 Je ziet de politie in de buurt weinig De politie komt te weinig uit de auto De politie is hier te weinig aanspreekbaar De politie heeft hier te weinig tijd voor allerlei zaken De politie komt niet snel als je ze roept Bron: Veiligheidsmonitor % % 20% 30% 40% 50% 60% 0% 0% 0% 0% (Helemaal) eens Neutraal (Helemaal) oneens Geen antwoord Figuur.: Uitspraken over het functioneren van de politie in het algemeen, in procenten, 201 De politie bestrijdt succesvol criminaliteit De politie houdt rekening met wensen uit de samenleving De politie werkt goed samen met de bewoners De politie weet hoe ze boeven moet vangen De politie wil contact hebben met burgers De politie informeert de burgers Als het er echt om gaat doet de politie het uiterste om je te helpen Als het er echt om gaat is de politie er voor je De politie is benaderbaar Bron: Veiligheidsmonitor % % 20% 30% 40% 50% 60% 0% 0% 0% 0% (Helemaal) eens Neutraal (Helemaal) oneens Geen antwoord De helft van de bewoners uit de gemeente Stichtse Vecht vindt de politie benaderbaar, dat de politie er voor je is als het erom gaat en ze je dan ook helpen. Mensen zijn minder te spreken over de informatie van de politie naar de burgers. 20% van de bewoners geeft aan dat de politie onvoldoende de burgers informeert. Bewoners geven het minst aan dat de politie succesvol criminaliteit bestrijdt (21% eens). Dit laatst is iets minder dan in 2014 waarbij nog een kwart aangaf dat de politie succesvol criminaliteit bestrijdt Monitor Veiligheid en leefbaarheid

61 .3 Indicatoren voor het functioneren van de politie Volgens de werkwijze Veiligheidsmonitor (2011) zijn voor het functioneren van de politie schaalscores berekend. De schaalscores zijn opgebouwd op basis van de beschikbaarheid van de politie, het vertrouwen in de politie, de politie als crimefighter, de wederkerige relatie tussen politie en burgers en de communicatie tussen politie en burgers. De schaalscores zijn in de vorm van rapportcijfers samengesteld. Hoe hoger het rapportcijfer hoe beter de politie op een kenmerk scoort. Figuur.: Schaalscores voor het functioneren van de politie in Stichtse Vecht, beschikbaarheid van de politie 3, 4,3 4,6 Vertrouwen politie. Politie als crimefighter. Relatie tussen burgers en politie. Communicatie met de politie. 5,5 5,5 5,2 5,6 5,6 5,3 5, 5,6 5,5 6,5 6,4 6, Bron: Veiligheidsmonitor 2011, 2014 en Bewoners hebben het meest vertrouwen in de politie. Het rapportcijfer voor vertrouwen in de politie is een 6,5. Dit is een lichte toename ten opzicht van 2011 en Daarna geven bewoners de politie een krappe voldoende (5,) voor communicatie met politie, een 5,6 voor relatie tussen burgers en politie en een 5,5 voor politie als crimefighter. De beschikbaarheid van de politie scoort het laagst met een 4,3. Deze is ook weer gedaald ten opzichte van De verschillen in de cijfers voor de politie zijn klein tussen de kernen..4 Het functioneren van de gemeente Ook zijn er een aantal stellingen aan de respondenten voorgelegd over het functioneren van de gemeente over de aanpak van veiligheid en leefbaarheid. De onderstaande figuren geven inzichten aan punten die goed gaan en punten die verbeterd kunnen worden Monitor Veiligheid en leefbaarheid 201 5

62 Figuur.: Uitspraken over het functioneren van de gemeente als het gaat om de aanpak van veiligheid en leefbaarheid in de buurt, in procenten, 201 Gemeente informeert haar bewoners over de aanpak van de leefbaarheid en veiligheid Gemeente heeft aandacht voor het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid Gemeente is bereikbaar voor meldingen en klachten over onveiligheid en overlast Gemeente betrekt de buurt bij de aanpak van de leefbaarheid en veiligheid Gemeente reageert op meldingen en klachten over de onveiligheid en overlast Gemeente doet wat ze zegt bij het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid Bron: Veiligheidsmonitor % % 20% 30% 40% 50% 60% 0% 0% 0% 0% (Helemaal) eens Neutraal (Helemaal) oneens Geen antwoord Bewoners zijn het meest eens met de stelling dat de gemeente bereikbaar is voor meldingen en klachten over onveiligheid en overlast. Dit is een positief punt, waaruit blijkt dat bewoners goed terecht kunnen bij de gemeente met problemen over veiligheid en leefbaarheid. Bewoners zijn het veel eens met de stelling dat de gemeente de bewoners informeert over de aanpak van de leefbaarheid en veiligheid. 4% geeft aan het eens te zijn met deze stelling. Ter vergelijking met 2014 is dit echter wel lager. In 2014 gaf nog 55% van de bewoners aan dat de gemeente ze informeert over de aanpak van leefbaarheid en veiligheid. Bewoners geven ook aan dat de gemeente aandacht heeft voor het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid. 4% is het hiermee (helemaal) eens. Bewoners zijn het minst eens met de stelling dat de gemeente doet wat ze zegt bij het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid. Als we kijken naar de verschillen met voorgaande jaren dan zien we dat bewoners minder tevreden zijn met het functioneren van de gemeente in vergelijking met het verleden Monitor Veiligheid en leefbaarheid 201 5

63 Figuur.11: Percentage bewoners dat het (helemaal) eens is met uitspraken over het functioneren van de gemeente als het gaat om de aanpak van veiligheid en leefbaarheid in de buurt, Gemeente informeert haar bewoners over de aanpak van de leefbaarheid en veiligheid Gemeente heeft aandacht voor het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid Gemeente is bereikbaar voor meldingen en klachten over onveiligheid en overlast Gemeente betrekt de buurt bij de aanpak van de leefbaarheid en veiligheid Gemeente reageert op meldingen en klachten over de onveiligheid en overlast Gemeente doet wat ze zegt bij het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid Bron: Veiligheidsmonitor 2011, 2014 en Monitor Veiligheid en leefbaarheid 201 5

64 .5 Beoordeling van gemeente en politie Figuur.12: Gemiddeld rapportcijfer voor de wijze waarop de gemeente zich inzet voor de leefbaarheid en veiligheid in de buurt, naar kern, 201 Bron: Veiligheidsmonitor 201. Bewoners uit Nieuwer Ter Aa en Maarssen-Dorp geven de gemeente de hoogste waardering met een 6, en respectievelijk een 6, Monitor Veiligheid en leefbaarheid

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Stichtse Vecht

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Stichtse Vecht Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Stichtse Vecht DIMENSUS beleidsonderzoek Augustus 2011 Projectnummer 464 INHOUD Samenvatting 5 Inleiding 13 1. Leefbaarheid in de buurt 15 1.1 Voorzieningen in de buurt

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Buurtrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is de buurt? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is de? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

MONITOR VEILIGHEID EN LEEFBAARHEID

MONITOR VEILIGHEID EN LEEFBAARHEID MONITOR VEILIGHEID EN LEEFBAARHEID 2014 Gemeente Stichtse Vecht Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Stichtse Vecht DIMENSUS beleidsonderzoek oktober 2014 Projectnummer 5 2 Inhoud Samenvatting

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Woerden

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Woerden Veiligheidsmonitor 20 Gemeente Woerden Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Gemeente Woerden DIMENSUS beleidsonderzoek April 202 Projectnummer 475 Samenvatting 3 Inleiding. Leefbaarheid van de buurt 3.

Nadere informatie

Resultaten gemeentebeleidsmonitor Veiligheid en leefbaarheid

Resultaten gemeentebeleidsmonitor Veiligheid en leefbaarheid Resultaten gemeentebeleidsmonitor 217 Veiligheid en leefbaarheid 1. Inleiding Om de twee jaar wordt er een onderzoek, de zogeheten gemeentebeleidsmonitor, uitgevoerd onder de inwoners naar verschillende

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is het? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is het Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Tabellen Veiligheidsmonitor 2008 Leiden

Tabellen Veiligheidsmonitor 2008 Leiden Veiligheidsmonitor 2008, gemeente 1 Tabellen Veiligheidsmonitor 2008 In deze bijlage worden de uitkomsten van de monitor weergegeven in tabellen. Van de volgende gebieden worden cijfers gepresenteerd:

Nadere informatie

Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt?

Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt? VEILIGHEIDSMONITOR-WIJKPEILING ALMERE 2017 Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt? 23 mei 2018 Meer weten over uw eigen wijk? Ga naar www.wijkmonitoralmere.nl 1. INTRODUCTIE

Nadere informatie

7,5 50,4 7,2. Gemeente Enkhuizen, Leefbaarheid. Overlast in de buurt Enkhuizen. Veiligheidsbeleving Enkhuizen

7,5 50,4 7,2. Gemeente Enkhuizen, Leefbaarheid. Overlast in de buurt Enkhuizen. Veiligheidsbeleving Enkhuizen Leefbaarheid 7,5 Leefbaarheid (rapportcijfer) : 7,5 Fysieke voorzieningen (score) Sociale cohesie in de buurt (score) Aanpak gemeente L&V (% (zeer) ) Gemeente, 2015 6,3 29,0 38,2 Overlast in de buurt %

Nadere informatie

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN 2005-2015 OPZET EN UITVOERING Sinds 1999 voert de gemeente Ede elke twee jaar een onderzoek uit naar leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Tot en

Nadere informatie

Stadswerven Zuid 2014 Een jaar na opening van het Energiehuis

Stadswerven Zuid 2014 Een jaar na opening van het Energiehuis Stadswerven Zuid Een jaar na opening van het Energiehuis Stadswerven Zuid is het tol van verschillende ontwikkelingen, met een gerenoveerd Energiehuis en de komst van een bioscoop met parkeergarage. In

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor Gemeente Leiden Resultaten per stadsdeel en in de tijd Mediad Rotterdam, maart 2011 Veiligheidsmonitor, Gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Definitieve rapportage 4 augustus 2016 DATUM 4 augustus 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor 2009 Politieregio Utrecht Tabellenrapport

Integrale Veiligheidsmonitor 2009 Politieregio Utrecht Tabellenrapport Integrale Veiligheidsmonitor 2009 Politieregio Utrecht Tabellenrapport DIMENSUS beleidsonderzoek Juni 2010 Projectnummer 379 Colofon Informatie DIMENSUS Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1c 4818 AA Breda

Nadere informatie

Monitor Veiligheid en Leefomgeving

Monitor Veiligheid en Leefomgeving Monitor Veiligheid en Leefomgeving Gemeente Montfoort 2015 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: gemeente Montfoort DIMENSUS beleidsonderzoek Maart 2016 Projectnummer 641 2 INHOUD Uitkomsten in vogelvlucht

Nadere informatie

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013 Politie Eenheid Fact sheet nummer 4 februari 213 Veiligheidsmonitor -Amstelland 28-212 Deze fact sheet brengt de veiligheid in de regio -Amstelland tussen 28 en 212 in kaart. blijkt op verschillende indicatoren

Nadere informatie

Gemeente Moerdijk. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 20 juni 2017

Gemeente Moerdijk. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 20 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 20 juni 2017 DATUM 20 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Leefbaarheid Inhoud. Gekozen gebied: Provincie: Gelderland Gekozen vergelijkingsgebied: Nederland

Leefbaarheid Inhoud. Gekozen gebied: Provincie: Gelderland Gekozen vergelijkingsgebied: Nederland Leefbaarheid - 2011 In dit rapport staat de leefbaarheid van de woonomgeving centraal. Aan de respondenten is gevraagd hun mening te geven over de kwaliteit van de fysieke buurtvoorzieningen. Men kon het

Nadere informatie

Toelichting bij "Tabellenboek", van Dimensus Monitor Veiligheid en Leefomgeving, 2014 IJsselstein 26 Juni 2014

Toelichting bij Tabellenboek, van Dimensus Monitor Veiligheid en Leefomgeving, 2014 IJsselstein 26 Juni 2014 Toelichting bij "Tabellenboek", van Dimensus Monitor Veiligheid en Leefomgeving, 2014 IJsselstein 26 Juni 2014 Het kan zijn dat de cijfers in het tabellenboek soms iets (meestal 1%) afwijken van de cijfers

Nadere informatie

Monitor Veiligheid en Leefomgeving

Monitor Veiligheid en Leefomgeving Monitor Veiligheid en Leefomgeving Gemeente IJsselstein 2014 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: gemeente IJsselstein DIMENSUS beleidsonderzoek Maart 2014 Projectnummer 551 2 INHOUD Uitkomsten in vogelvlucht

Nadere informatie

Leefbaarheid en Veiligheid Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007

Leefbaarheid en Veiligheid Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007 Leefbaarheid en Veiligheid Hengelo 2007 Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007 COLOFON Uitgave Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie Gemeente Hengelo Hazenweg 121 Postbus 18,

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Veiligheidsmonitor gemeente Tabellenrapport April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/015 Datum April 2014 Opdrachtgever Auteurs

Nadere informatie

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek Afdeling Vastgoed en Wonen 29 augustus 2014 2 Algemeen Deze notitie bevat cijfers over inwoners en woningvoorraad

Nadere informatie

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015 LelyStadsGeLUIDEN De mening van de inwoners gepeild Leefbaarheid 2015 April 2016 Colofon Dit is een rapportage opgesteld door: Cluster Onderzoek en Statistiek team Staf, Beleid Te downloaden op www.lelystad.nl/onderzoek

Nadere informatie

Gemeente Tiel. Veiligheidsmonitor april 2014

Gemeente Tiel. Veiligheidsmonitor april 2014 Gemeente Tiel Veiligheidsmonitor 2013 16 april 2014 DATUM 16 april 2014 TITEL Veiligheidsmonitor 2013 ONDERTITEL Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem OPDRACHTGE Gemeente Tiel VER Postbus 1174 6801 BD

Nadere informatie

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%)

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) Leefbaarheid Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) mee eens niet mee eens Geen neutraal Wegen, paden en pleintjes goed onderhouden 51 21 25 3 Perken, plantsoenen

Nadere informatie

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011 Maart Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor Hoe gaat het met de leefbaarheid in? Hoe heeft het oordeel van bewoners over leefbaarheid & veiligheid zich ontwikkeld? Telefoonnummer: 14036

Nadere informatie

Hoe veilig is Noord-Holland Noord?

Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Veiligheidsmonitor Noord-Holland Noord 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014-concept Datum April

Nadere informatie

Monitor Veiligheidsbeleid Groningen januari tot april 2019

Monitor Veiligheidsbeleid Groningen januari tot april 2019 Monitor Veiligheidsbeleid Groningen januari tot april 19 JUNI 19 Elke vier maanden verzamelt de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek informatie over de stand van zaken op het gebied van veiligheid

Nadere informatie

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2017) Gemeente Leiden vergeleken met Nederland en Grotestedenbeleid G32. Leefbaarheid in de buurt

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2017) Gemeente Leiden vergeleken met Nederland en Grotestedenbeleid G32. Leefbaarheid in de buurt Gemeente Leiden Nederland en Grotestedenbeleid G32 Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2017) Gemeente Leiden vergeleken met Nederland en Grotestedenbeleid G32 Leefbaarheid in de buurt Landelijke

Nadere informatie

Moerdük. ge meente. o 80% ervaart de geboden ondersteuning als nuttig RAADSINFORMAT EBRIEF

Moerdük. ge meente. o 80% ervaart de geboden ondersteuning als nuttig RAADSINFORMAT EBRIEF ge meente Moerdük RAADSINFORMAT EBRIEF Van Col van en wethouders Aan de leden van de qemeenteraad Onderuverp Nummer griffie Zaaknummer Documentnummer 7 g ð69 v2q 3q3 Cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2013

Veiligheidsmonitor 2013 Veiligheidsmonitor 2013 Barometer voor lokale veiligheid Feiten bladen Bedum De Marne Eemsmond Haren Pekela Stadskanaal Veendam Vlagtwedde Veiligheidsmonitor 2013 Deelnemende gemeenten Aantal respondenten

Nadere informatie

Kernrapport Veiligheidsmonitor ( ) Gemeente Leiden. Leefbaarheid in buurt

Kernrapport Veiligheidsmonitor ( ) Gemeente Leiden. Leefbaarheid in buurt Kernrapport Veiligheidsmonitor (2013-2017) Gemeente Leiden Leefbaarheid in buurt Inleiding In dit hoofdstuk staat het thema leefbaarheid in de woonbuurt centraal. Eerst komt aan de orde hoe Nederlanders

Nadere informatie

Gemeente Nederweert. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 30 juni 2017

Gemeente Nederweert. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 30 juni 2017 Gemeente Nederweert Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 30 juni 2017 DATUM 30 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl

Nadere informatie

Monitor Veiligheid en Leefomgeving Gemeente IJsselstein 2015

Monitor Veiligheid en Leefomgeving Gemeente IJsselstein 2015 Monitor Veiligheid en Leefomgeving Gemeente IJsselstein 2015 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: gemeente IJsselstein DIMENSUS beleidsonderzoek Maart 2016 2 INHOUD Uitkomsten in vogelvlucht 5 Samenvatting

Nadere informatie

Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel?

Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Veiligheidsmonitor gemeenten Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede

Nadere informatie

Hoe veilig is Katwijk?

Hoe veilig is Katwijk? Hoe veilig is Katwijk? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Katwijk Juni 2012 Hoe veilig is Katwijk? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Katwijk Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Openbare Ruimte-

Stadsmonitor. -thema Openbare Ruimte- Stadsmonitor -thema Openbare Ruimte- Modules Samenvatting 1 Beeldkwaliteit stad 2 Beeld van openbare ruimte in buurt 4 Onderhoud openbare ruimte 10 Bronnen 19 Datum: februari 2016 Gemeente Nijmegen Onderzoek

Nadere informatie

Nigtevecht. Bijlage 1: Inventarisatie speelplekken (straal 100 m)

Nigtevecht. Bijlage 1: Inventarisatie speelplekken (straal 100 m) Nigtevecht 1 1 Vreeland 2 2 Loenersloot 3 3 Loenen 1 4 4 Loenen 2 5 5 Nieuwersluis 6 6 Nieuwer ter Aa 7 7 Kockengen 8 8 Breukelen noord 9 9 Breukelen midden 10 10 Breukelen zuid 11 11 Maarssenbroek 1 12

Nadere informatie

Buurt-voor-Buurt Onderzoek Ittersum

Buurt-voor-Buurt Onderzoek Ittersum Buurt-voor-Buurt Onderzoek In januari/februari 2018 is het Buurt-voor-Buurt Onderzoek van 2018 uitgevoerd. Ruim 10.500 Zwolse inwoners van 18 jaar en ouder hebben aan het onderzoek meegewerkt. Door deze

Nadere informatie

HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL?

HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Rapport HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Veiligheidsmonitor gemeente Bloemendaal Augustus 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/062

Nadere informatie

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens Resultaten peiling EnschedePanel Inleiding Voor de verbetering van de leefbaarheid en aanpak van de veiligheid in de wijken is in oktober 2015 een onderzoek verricht. In dezelfde periode is de landelijke

Nadere informatie

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 Leefbaarheid in Spijkenisse Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 datum woensdag 6 mei 2015 versie 3 Auteur(s) Tineke Last Postadres Postbus 25, 3200

Nadere informatie

B A S I S V O O R B E L E I D

B A S I S V O O R B E L E I D Monitor Veiligheidsbeleid Groningen september tot december 18 JANUARI 19 Elke vier maanden verzamelt de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek informatie over de stand van zaken op het gebied van

Nadere informatie

Gemeenten + Wijken Index

Gemeenten + Wijken Index Gemeenten + Wijken Index '-' betekent minder dan 50 antwoorden 2012 2013 2014 2015 2016 Gemeente Leiden ( + = positief verschil; - = negatief verschil) verschil 2013-2016 verschil 2014-2016 verschil 2015-2016

Nadere informatie

B A S I S V O O R B E L E I D

B A S I S V O O R B E L E I D Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen mei - augustus 18 Elke vier maanden verzamelt de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek informatie over de stand van zaken op het gebied van veiligheid

Nadere informatie

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen mei - augustus 2018

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen mei - augustus 2018 Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen mei - augustus 18 OKTOBER 18 Elke vier maanden verzamelt de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek informatie over de stand van zaken op het gebied van

Nadere informatie

Leefbaarheid woonbuurt. Functioneren gemeente. Overlast in de buurt. Gemeente Leiden. significantie ( + = positief verschil; - = negatief verschil)

Leefbaarheid woonbuurt. Functioneren gemeente. Overlast in de buurt. Gemeente Leiden. significantie ( + = positief verschil; - = negatief verschil) Resultaten Veiligheidsmonitor: alle items gemeente Leiden, 2012 t/m 2017 Dezelfde overzichten zijn bechikbaar van alle Leidse wijken en stadsdelen en ook van alle gemeenten in de politie-eenheid Den Haag

Nadere informatie

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari 2007 1 In deze rapportage worden de resultaten beschreven uit de Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête voor de maand januari. Tevens

Nadere informatie

HOE VEILIG IS KATWIJK?

HOE VEILIG IS KATWIJK? Rapport HOE VEILIG IS KATWIJK? Veiligheidsmonitor gemeente Katwijk 2017 Juni 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/087 Datum Juni

Nadere informatie

Keuze indicatoren voor rapportage Veiligheidsmonitor-Wijkpeiling Almere 2017

Keuze indicatoren voor rapportage Veiligheidsmonitor-Wijkpeiling Almere 2017 Keuze indicatoren voor rapportage Veiligheidsmonitor-Wijkpeiling Almere 2017 Indicatoren Deel van de Bijzonderheden vragenlijst ALGEMEEN Algemeen oordeel buurt - schaalscore (0=slecht, 10=goed) Ontwikkeling

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

Hoe veilig is Kapelle?

Hoe veilig is Kapelle? Hoe veilig is Kapelle? Veiligheidsmonitor gemeente Kapelle 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer - Datum April 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Dorien de Bruijn 23 mei 2014 Vanaf 1997 is de Amersfoortse Stadspeiling elke twee jaar voor een belangrijk deel

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Leiden? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Leiden Bijlagenrapport April 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/022 Datum April

Nadere informatie

Burgeronderzoek gemeente Heemskerk December 2017

Burgeronderzoek gemeente Heemskerk December 2017 Burgeronderzoek gemeente Heemskerk 2017 December 2017 DATUM December 2017 TITEL Burgeronderzoek gemeente Heemskerk 2017 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente Heemskerk Jeroen Lijzenga Boulevard Heuvelink

Nadere informatie

Huurdersorganisatie WBSG

Huurdersorganisatie WBSG Huurdersorganisatie WBSG Panelmeting augustus - september 25 oktober 2017 DATUM 25 oktober 2017 TITEL Panelmeting augustus - september ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Huurdersorganisatie WBSG Boulevard Heuvelink

Nadere informatie

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015)

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum Noord-Holland-Noord, Nederland Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum vergeleken met Politieregio Noord-Holland-Noord en Nederland Leefbaarheid

Nadere informatie

Leefbaarheid en overlast in buurt

Leefbaarheid en overlast in buurt 2013 Leefbaarheid en overlast in buurt Gemeente (2013): Scherpenzeel vergeleken met Regionale eenheid Oost-Nederland Landelijke conclusies Leefbaarheid buurt Zeven op de tien Nederlanders vinden leefbaarheid

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor 2011

Leefbaarheidsmonitor 2011 Leefbaarheidsmonitor Foto voorpagina: Ton Heijnen Stadsfotograaf Velsen Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen I&O Research, juni Colofon Opdrachtgever Samensteller Gemeente Velsen I&O Research I&O Research

Nadere informatie

Burgeronderzoek gemeente Velsen November 2017

Burgeronderzoek gemeente Velsen November 2017 Burgeronderzoek gemeente Velsen 2017 November 2017 DATUM November 2017 TITEL Burgeronderzoek gemeente Velsen 2017 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente Velsen Jeroen Lijzenga Boulevard Heuvelink

Nadere informatie

HOE VEILIG IS ELBURG?

HOE VEILIG IS ELBURG? Rapport HOE VEILIG IS ELBURG? Veiligheidsmonitor gemeente april 2015 www.ioresearch.nl Hoe veilig is? COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/ Datum april

Nadere informatie

Woningstichting De Gemeenschap

Woningstichting De Gemeenschap Woningstichting De Gemeenschap Wonen in uw wijk Panelmeting maart 2018 23 april 2018 DATUM 23 april 2018 TITEL Wonen in uw wijk ONDERTITEL Panelmeting maart 2018 OPDRACHTGEVER Woningstichting De Gemeenschap

Nadere informatie

Groningers positief over sociale contacten in de woonbuurt

Groningers positief over sociale contacten in de woonbuurt Groningers positief over sociale contacten in de woonbuurt Sociale betrokkenheid, ofwel sociale cohesie, is een belangrijke eigenschap voor een leefbare woonomgeving. Zo blijkt dat hoe meer sociale contacten

Nadere informatie

Hoe veilig is Coevorden?

Hoe veilig is Coevorden? Hoe veilig is Coevorden? Veiligheidsmonitor gemeente Coevorden 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/- Datum April 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Leefbaarheid in de buurt

Leefbaarheid in de buurt 12345678 Leefbaarheid in de buurt Nu het oordeel van de Dordtenaren over hun woonkwaliteit, woonomgeving en de geboden voorzieningen in kaart is gebracht, zullen we in dit hoofdstuk gaan kijken hoe de

Nadere informatie

Enquête herinrichting Botenbuurt 2016

Enquête herinrichting Botenbuurt 2016 Enquête herinrichting Botenbuurt 2016 December 2016 Kenniscentrum MVS Gemeente Schiedam E n q u ê t e h e r i n r i c h t i n g B o t e n b u u r t P a g i n a 1 Inleiding De gemeente Schiedam voert in

Nadere informatie

Hoe veilig is Noord-Holland Noord?

Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Integrale Veiligheidsmonitor Noord-Holland Noord 2011 April 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2012-1833

Nadere informatie

Hoe veilig is Nijkerk?

Hoe veilig is Nijkerk? Hoe veilig is Nijkerk? Veiligheidsmonitor gemeente Nijkerk 2013 Mei 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/016 Datum Mei 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

GBM Moerdijk Veiligheid en Leefomgeving 2013

GBM Moerdijk Veiligheid en Leefomgeving 2013 GBM Moerdijk Veiligheid en Leefomgeving 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Moerdijk DIMENSUS beleidsonderzoek Mei 2014 Projectnummer 545 2 Inhoud Inleiding 1. Inleiding 5 2. Dashboard

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011

Veiligheidsmonitor 2011 Veiligheidsmonitor 20 Dordtse scores op de MJP-indicatoren en vergeleken met andere gemeenten De gemeente Dordrecht heeft in 20 voor de derde keer deelgenomen aan de landelijke Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Buurt-voor-Buurt Onderzoek Wipstrik

Buurt-voor-Buurt Onderzoek Wipstrik Buurt-voor-Buurt Onderzoek In januari/februari 2018 is het Buurt-voor-Buurt Onderzoek van 2018 uitgevoerd. Ruim 10.500 Zwolse inwoners van 18 jaar en ouder hebben aan het onderzoek meegewerkt. Door deze

Nadere informatie

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast 5. CONCLUSIES In dit afsluitende hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies besproken. Achtereenvolgens komen de overlast, de criminaliteit en de veiligheidsbeleving aan bod. Aan de 56 buurtbewoners

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor 2011

Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Eindrapport gemeente Hengelo 2011 Juli 2012 Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Eindrapport gemeente Hengelo 2011 Juli 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus

Nadere informatie

HOE VEILIG IS MOERDIJK?

HOE VEILIG IS MOERDIJK? Rapport HOE VEILIG IS MOERDIJK? Veiligheidsmonitor gemeente Mei 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2017/229 Datum Mei 2017 Opdrachtgever

Nadere informatie

HOE VEILIG IS HEEMSTEDE?

HOE VEILIG IS HEEMSTEDE? Rapport HOE VEILIG IS HEEMSTEDE? Veiligheidsmonitor gemeente Heemstede Mei 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/74 Datum Mei

Nadere informatie

Gemeente Horst aan de Maas

Gemeente Horst aan de Maas Gemeente Horst aan de Maas Leefbaarheidsonderzoek 2015 Kaartenbijlage 7 januari 2016 DATUM 7 januari 2016 TITEL Leefbaarheidsonderzoek 2015 ONDERTITEL Kaartenbijlage OPDRACHTGEVER Gemeente Horst aan de

Nadere informatie

HOE VEILIG IS ROERMOND?

HOE VEILIG IS ROERMOND? Rapport HOE VEILIG IS ROERMOND? Veiligheidsmonitor gemeente Roermond 2017 Juli 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/112 Datum

Nadere informatie

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen sept-dec 2017

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen sept-dec 2017 Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen sept-dec 7 Elke vier maanden verzamelen wij informatie over de stand van zaken op het gebied van veiligheid in de gemeente. Deze monitor bestaat uit drie onderdelen

Nadere informatie

HOE VEILIG IS HEERHUGOWAARD?

HOE VEILIG IS HEERHUGOWAARD? Rapport HOE VEILIG IS HEERHUGOWAARD? Gemeente Heerhugowaard Juni 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam www.ioresearch.nl Rapportnummer 2016/79 Datum Juni

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2017 Gemeente Heusden

Veiligheidsmonitor 2017 Gemeente Heusden Veiligheidsmonitor 2017 Juni 2018 Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Samenvatting De tweejaarlijkse veiligheidsmonitor biedt inzicht in de huidige veiligheidssituatie en de ontwikkeling

Nadere informatie

B A S I S V O O R B E L E I D

B A S I S V O O R B E L E I D Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen januari-april 18 Elke vier maanden verzamelen wij informatie over de stand van zaken op het gebied van veiligheid in de gemeente. Deze monitor bestaat uit drie

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus GBM Montfoort 2017

Uitgevoerd door Dimensus GBM Montfoort 2017 Inhoudsopgave Onderzoeksbeschrijving Achtergrondkenmerken Leefomgeving Veiligheid Rol van gemeente en politie Mogelijke rampen en calamiteiten 2 Onderzoeksbeschrijving In het najaar van is in de gemeente

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Haren April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen 2011,

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Veendam April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen

Nadere informatie

Hoe veilig is Hof van Twente?

Hoe veilig is Hof van Twente? Hoe veilig is Hof van Twente? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Juni 2012 Hoe veilig is Hof van Twente? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Juni 2012 Colofon

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen

Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 5 1. Leefbaarheid 6 1.1 Fysieke kwaliteit buurtvoorzieningen 6 1.2 Kwaliteit sociale woonomgeving 7 1.3 Actief in woonomgeving

Nadere informatie

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen januari-april 2018

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen januari-april 2018 Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen januari-april 18 Elke vier maanden verzamelen wij informatie over de stand van zaken op het gebied van veiligheid in de gemeente. Deze monitor bestaat uit drie

Nadere informatie

Gemeente Ommen. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 28 juli 2017

Gemeente Ommen. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 28 juli 2017 Gemeente Ommen Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 28 juli 2017 DATUM 28 juli 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076)

Nadere informatie

Buurtprofiel: Nazareth hoofdstuk 5

Buurtprofiel: Nazareth hoofdstuk 5 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie