Monitor Veiligheid en Leefomgeving

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Monitor Veiligheid en Leefomgeving"

Transcriptie

1 Monitor Veiligheid en Leefomgeving Gemeente IJsselstein 2014 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: gemeente IJsselstein DIMENSUS beleidsonderzoek Maart 2014 Projectnummer 551

2 2

3 INHOUD Uitkomsten in vogelvlucht 5 Samenvatting 7 Inleiding De woonomgeving: voorzieningen en onderhoud Voorzieningen Het onderhoud Kwaliteit van de woonbuurten Leefbaarheid Waardering van de woonomgeving Medeverantwoordelijkheid Ontwikkeling van de buurt Overlast en problemen in de buurt Veel voorkomende problemen Indicatoren voor overlast Belangrijkste problemen in de buurt Aandacht van gemeente en politie voor problemen Veiligheid Onveiligheidsgevoelens Criminaliteit en slachtofferschap Meldingen, overlast en calamiteiten Meldingen van overlast Klachten en meldingen Rampen en calamiteiten 55 BIJLAGEN I Responsoverzicht 59 II De vragenlijst 61 3

4 4

5 Uitkomsten in vogelvlucht Eind 2013 heeft in navolging van eerdere onderzoeken in 2007, 2009 en 2011 wederom een onderzoek naar de leefbaarheid en veiligheid in IJsselstein plaatsgevonden. Het belangrijkste doel van het onderzoek is actuele problemen op het gebied van leefbaarheid en veiligheid op gemeenteen buurtniveau in kaart te brengen en te kijken wat de ontwikkelingen zijn. Bewoners vinden IJsselstein heel veilig: 85% van de bewoners zich veilig in de eigen buurt, 75% voelt zich altijd veilig in de gemeente. Het gevoel van veiligheid is ten opzichte van de vorige metingen verder toegenomen. Bewoners laten zich over het algemeen ook heel positief uit over de leefbaarheid in IJsselstein. Zo zijn drie op de vier bewoners positief over het voorzieningenaanbod in de gemeente, alleen over voorzieningen voor jongeren en parkeerruimte zijn de bewoners wat minder tevreden. Ook het onderhoud van de openbare ruimte krijgt van de bewoners een ruime voldoende. De tevredenheid over de leefbaarheid en veiligheid in de gemeente vertaalt zich ook in prima rapportcijfers. Als bewoners wordt gevraagd een rapportcijfer te geven voor de woonomgeving dan krijgt de gemeente een 8 en de eigen buurt een 7,5. Op de vraag voor welke problemen de gemeente primair aandacht zou moeten hebben, wijzen de bewoners op parkeerproblemen, overlast door te hard rijden, hondenpoep en zwerfvuil en op jongerenoverlast en woninginbraken. Als het beeld van de beleving van de bewoners van leefbaarheid en veiligheid in hun buurt en de gemeente wordt gelegd naast dat van de periode , dan is de ontwikkeling overwegend positief te noemen. Het gevoel van veiligheid is stelselmatig toegenomen, de overlast is over de hele linie gedaald en ook de tevredenheid over de meeste voorzieningen is groter. De mate waarin bewoners slachtoffer zijn geweest van één of meer delicten, is echter vrijwel onveranderd. Over de aandacht van de gemeente en de politie voor de problemen in de buurt zijn bewoners positiever dan voorgaande jaren. IJsselveld Oost blijft de wijk in IJsselstein waar de meeste zorgen over zijn. Op veel punten scoort IJsselveld Oost minder positief dan gemiddeld en lijkt de situatie vergeleken met de jaren hiervoor ook verslechterd. 5

6 6

7 Samenvatting In het najaar van 2013 heeft in navolging van de metingen in 2007, 2009 en 2011, een nieuwe meting plaatsgevonden van het onderzoek naar leefbaarheid en veiligheid in IJsselstein. Primair doel van het onderzoek is de actuele situatie en problemen op het gebied van leefbaarheid en veiligheid op gemeente- en buurtniveau in kaart te brengen en te bezien welke ontwikkelingen zich in de afgelopen jaren hebben voorgedaan. Het onderzoek is omwille van de vergelijkbaarheid met voorgaande jaren uitgevoerd conform de werkwijze van de Veiligheidsmonitor oude stijl (tot 2011). Voor het onderzoek zijn circa inwoners benaderd, die online, schriftelijk of telefonisch aan de enquete konden meedoen Bewoners hebben aan het onderzoek meegewerkt, een respons van 36%. Dit responspercentage past bij dit type onderzoek en is voldoende om betrouwbare uitspraken te kunnen doen op gemeenteniveau en onderscheid te kunnen maken tussen de buurten. Voorzieningen en onderhoud Ongeveer driekwart van de bewoners uit IJsselstein is tevreden tot zeer tevreden over de voorzieningen in hun buurt. Vergeleken met 2011 is sprake van een verbetering. Het basisonderwijs, winkels voor dagelijkse boodschappen, gezondheid- en welzijnsvoorzieningen, sportvoorzieningen en het openbaar vervoer scoren zeer goed. Ongeveer een kwart van de bewoners is niet te spreken over de voorzieningen voor jongeren en/of parkeermogelijkheden. De gemiddelde rapportcijfers die voor het schoonmaken van en het onderhoud aan de openbare ruimte worden gegeven zijn voldoende. Het ophalen van het afval wordt het beste beoordeeld (7,4), het onderhoud aan speelvoorzieningen, perken, plantsoenen en parken en aan wegen, paden en pleintjes in de buurt het minst goed (6,4). Leefbaarheid Bijna alle bewoners van IJsselstein (97%) ervaren het wonen in hun buurt als (zeer) prettig. Dit komt overeen met de bevindingen uit De gemiddelde rapportcijfers voor de woonomgeving (7,5), de leefbaarheid (7,4) en de veiligheid (6,8) in de buurt zijn ruim voldoende. De woonomgeving en de leefbaarheid scoren echter wel hoger dan de veiligheid. ` Op basis van een aantal stellingen is een score berekend (op een schaal van 1 tot 10) voor de sociale kwaliteit in IJsselstein. De score van 6,2 komt overeen met die van Over de binding met de buurt laten bewoners zich over het algemeen positief uit. Negen op de tien bewoners vinden het niet vervelend om in hun buurt te wonen en willen de buurt dan ook niet verlaten wanneer die mogelijkheid wordt geboden. Driekwart denkt dat de mensen graag in de buurt blijven wonen en dat men tevreden is over de bevolkingssamenstelling. Over de onderlinge contacten tussen de bewoners zijn de meningen meer verdeeld. Vier op de tien bewoners geven aan veel contact te hebben met andere buurtbewoners. Het overgrote deel van de bewoners (84%) voelt zich medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid en de veiligheid in de buurt. Relatief is dit aandeel iets lager dan in Een vijfde van de bewoners heeft zich het afgelopen jaar actief ingezet om de buurt te verbeteren. Zeven op de tien bewoners weten dat er een bewonersgroep in de buurt bestaat. Dat komt overeen met de vorige metingen. 7

8 Een ruime meerderheid van de bewoners (71%) vindt dat het uiterlijk van de buurt de laatste jaren niet is veranderd. De overige bewoners vinden vaker dat het uiterlijk verslechterd is (15%), dan dat het verbeterd is (8%). Ook voor de sfeer in de buurt geldt dat bewoners vaker vinden dat er sprake is van een verslechtering (11%) dan van een verbetering (5%). Ook hier vindt het merendeel (77%) echter dat er geen sprake is van verandering. Over de ontwikkeling van de buurt in het algemeen zijn bewoners vooral van mening dat deze stabiel is (75%). Daarnaast is de groep bewoners die vindt dat er sprake is van achteruitgang ruim twee keer zo groot (15%) als de groep die vindt dat de buurt erop vooruit is gegaan (6%). Dit beeld is nauwelijks veranderd ten opzichte van Ook voor de toekomst denken de meeste bewoners dat zich geen veranderingen zullen voordoen (59%). Ook hier gaat het merendeel van de overige bewoners uit van een achteruitgang (15%) in plaats van een vooruitgang (10%). Vergeleken met 2011 zijn bewoners vaker negatief gestemd over de toekomst van de buurt. Overlast en problemen in de buurt Parkeeroverlast wordt door één op de drie bewoners ervaren als veel voorkomend probleem in de buurt. Hondenpoep staat op de tweede plaats (28%), gevolgd door te hard rijden (25%) en zwerfvuil (16%), overlast door jongeren en inbraak in woningen (beide 13%). Vergeleken met voorgaande metingen komen vooral te hard rijden, zwerfvuil en overlast van jongeren minder vaak voor. Ook de overlast door hondenpoep en woninginbraken is iets gedaald, waardoor parkeeroverlast nu het meest wordt ervaren als probleem. Als aansluitend wordt gevraagd welk probleem met prioriteit zou moeten worden aangepakt komen dezelfde problemen naar voren: parkeeroverlast, te hard rijden en hondenpoep zouden het eerst moeten worden aangepakt. Voor een aantal vormen van overlast zijn indicatorscores berekend op een schaal van 1 tot 10. De mate van sociale overlast in IJsselstein is relatief beperkt (indicatorscore 1,6) en is lager dan in Over de mate van verloedering zijn de bewoners redelijk positief gestemd (indicator score 3,2) en ook hier is sprake van een verbetering ten opzichte van De mate waarin vermogensdelicten plaats vinden is ook beperkt (indicator score 3,0) en komt sterk overeen met De mate van dreiging is laag (indicator score 1,1) en is de laatste jaren nauwelijks veranderd. De mate van verkeersoverlast redelijk beperkt (indicator score 3,5) en ligt iets hoger dan de voorgaande jaren. Gemeente en politie De meeste bewoners vinden dat de gemeente voldoende (63%) tot veel (5%) aandacht heeft voor de problemen in de buurt. Een derde (32%) vindt de aandacht van de gemeente onvoldoende. Bewoners zijn daarmee iets positiever dan bij eerdere metingen. Als wordt gevraagd om de inzet van de gemeente te waarderen met een rapportcijfer, levert dat gemiddeld een ruime voldoende (6,7) op. Het cijfer varieert weinig tussen de buurten. De politie wordt vergelijkbaar beoordeeld: ruim twee derde vindt dat de politie veel (7%) of voldoende (61%) aandacht heeft voor de problemen in de buurt. Wederom beoordeelt een derde (32%) de aandacht van de politie als onvoldoende. Ook hier is sprake van een toename ten opzichte van vorige metingen. Eén op de drie IJsselsteiners (32%) heeft veel vertrouwen in de politie in de buurt, een kwart (26%) heeft weinig vertrouwen en een kleine groep (5%) heeft geen vertrouwen in de politie. De overige bewoners hebben over het vertrouwen in de politie geen uitspraak gedaan. Ook het vertrouwen in de politie is toegenomen ten opzichte van vorige metingen. 8

9 Veiligheid Van de bewoners voelt een vijfde (20%) zich soms of vaak onveilig in IJsselstein, 8% voelt zich zelden onveilig en het overgrote deel (71%) voelt zich nooit onveilig. Bewoners voelen zich over het algemeen in de eigen buurt iets veiliger. Gemiddeld geeft een vijfde (19%) aan zich soms of vaak onveilig te voelen in de eigen buurt. Acht op de tien bewoners (81%) voelen zich (vrijwel) altijd veilig in de eigen buurt. De bewoners van IJsselstein voelen zich iets veilger dan in de voorgaande jaren. Circa een derde (31%) van de bewoners die zich onveilig voelen, voelt zich s avonds op straat onveilig buiten de eigen buurt. Tunnels buiten de eigen buurt worden door een kwart van de bewoners (24%) als onveilig ervaren en een vijfde (19%) ervaart bus- en tramhaltes buiten de eigen buurt als onveilig. Ongeveer één op de zes (17%) voelt zich s avonds op straat wel eens onveilig in de eigen buurt en circa één op de tien (12%) bij een bus- of tramhalte in de eigen buurt. Ook bij het onderscheid naar plekken waar bewoners een onveilig gevoel ervaren, is sprake van een verbetering ten opzichte van vorige metingen. Eén op de drie bewoners (32%) van IJsselstein is het afgelopen jaar slachtoffer geweest van één of meer delicten of vormen van criminaliteit (op persoonlijk en huishoudelijk niveau). Vergelegen met 2011 is het slachtofferschap op gemeenteniveau gedaald met 7%. Huishoudens zijn het meest slachtoffer geworden van diefstal of vernieling aan de buitenkant van de auto (16%). Dit gebeurde meestal in de eigen buurt (12%). Fietsendiefstal neemt de tweede plaats in (12%), zowel in de eigen buurt (5%) als elders in IJsselstein (6%). Vergeleken met 2011 is sprake van zowel een lichte stijging, vooral van minder vaak voorkomende vormen van criminaliteit, als van een daling, vooral van meer voorkomende vormen van criminaliteit. Een substantieel deel van de bewoners past het gedrag aan om onveilige situaties te vermijden. Zo geeft een kwart van de bewoners te kennen dat men s avonds of s nachts niet open doet, omdat men het niet veilig vindt. Meldingen, overlast en calamiteiten Gemiddeld heeft ongeveer één op de zes bewoners van IJsselstein het afgelopen jaar een melding gedaan van overlast. Net als in 2011 komen de meeste meldingen terecht bij de politie (47%) of bij de gemeente (38%). Vergeleken met 2011 is dat nauwelijks veranderd. Eén op de tien bewoners (9%) nam contact op met de gemeentelijke informatielijn voor een klacht over de woonomgeving (5%), het verkrijgen van informatie (2%) of om een afspraak te maken voor het ophalen van grofvuil (1%). Ruim een derde van de bewoners (35%) die een klacht of melding hebben gedaan via de gemeentelijke telefoonlijn of de website, is tevreden over de afhandeling. Ruim de helft van de bewoners (55%) die een klacht hebben ingediend of een melding hebben gedaan is echter niet tevreden over de afhandeling hiervan. De meeste (72%) van hen hebben niets teruggehoord van de gemeente. Eén op de vijf (20%) heeft wel iets teruggehoord. Er is sprake van een lichte daling in de tevredenheid over de afhandeling van klachten en meldingen. Eén op de tien inwoners (12%) maakt zich wel eens zorgen over een grote calamiteit of ramp zoals een dijkdoorbraak. Ongeveer een kwart (24%) doet dit zelden en bijna twee derde (64%) maakt zich nooit zorgen hierover. Ten opzichte van de vorige metingen is het percentage bewoners dat zich zorgen maakt over calamiteiten of rampen geleidelijk afgenomen. 9

10 De meeste bewoners weten wat ze moeten doen tijdens een ramp: 18% weet dit precies en 66% weet het ongeveer. Van de bewoners geeft 16% aan niet te weten wat men moet doen als een grote calamiteit of ramp uitbreekt. Ten opzichte van 2011 zijn er meer bewoners die niet weten wat ze moeten doen bij een ramp of calamiteit. Er is wel sprake van een toename van bewoners die precies weten wat te doen, ten opzichte van de bewoners die het ongeveer weten. De meeste bewoners (82%) weten naar welk TV- of radiostation ze kunnen kijken of luisteren tijdens een ramp. Ruim een derde weet het precies (34%) en bijna de helft (48%) weet het ongeveer. Eén op de vijf bewoners (18%) weet dit niet. Het beeld is over de laatste jaren gelijk. Ruim één op de vijf inwoners (21%) kent de website Dit is een lichte stijging ten opzichte van de vorige metingen. De website is beter bekend bij vrouwen en jongeren. Het Zenderstreeknieuws en de gemeentepagina zijn de belangrijkste informatiebronnen met lokaal nieuws voor IJsselsteiners (82%). Op de tweede plaats komen buren, vrienden en kennissen (48%), gevolgd door RTV Utrecht (30%), de Wijknieuwsbrieven en een regionaal dagblad, AD of UN (beiden 27%). De overige nieuwsbronnen worden door minder dan een vijfde van de bewoners gebruikt. Er zijn nauwelijks bewoners die geen plaatselijk nieuws horen of lezen (2%). Dit beeld komt in hoofdlijnen overeen met vorige metingen. 10

11 Inleiding Eind 2013 heeft in navolging van eerdere onderzoeken in 2011, 2009 en 2007 een vervolgmeting plaatsgevonden van het onderzoek naar leefbaarheid en veiligheid in IJsselstein. Het belangrijkste doel van het onderzoek is in beeld te brengen wat inwoners van IJsselstein vinden van de leefbaarheid en veiligheid op gemeente- en buurtniveau en het in kaart brengen van ontwikkelingen hierin. De gemeente wil deze informatie gebruiken voor haar beleid. Onderzoeksopzet Voor de meting van 2013 is gebruik gemaakt van de Gemeentebeleidsmonitor die door DIMENSUS is ontwikkeld. De Gemeentebeleidsmonitor (GBM) sluit aan op de Integrale Veiligheidsmonitor De vragenlijst is omwille van de vergelijkbaarheid grotendeels gelijk gehouden met de eerdere onderzoeken. De gemeente IJsselstein onderscheidt voor dit onderzoek acht (combinaties van) buurten: IJsselstein Zuidwest (Wereldsteden, Rivieren, het Staatse en het Groene Balkon), IJsselstein Zuidoost (De Tuinen, Het Hart, De Boomgaard en De Hoven), Achterveld West/Zuid en Groenvliet, Achterveld Noord/Oost, IJsselstein Centrum (Kasteelkwartier, Hazenveld, Overwaard, Nieuwpoort, Panoven, Baronnye en Binnenstad), Oranje- en Europakwartier, IJsselveld Oost en IJsselveld West. Per gemeente heeft uit het GBA-bestand een steekproef (uit alle bewoners van 16 jaar of ouder) getrokken van in totaal circa personen, evenredig verdeeld over de acht buurten. De enquête is gehouden in november Respons en betrouwbaarheid De respondenten hadden de mogelijkheid om de enquête per post of via internet in te vullen. In totaal zijn enquêtes ingevuld. Daarvan zijn er 803 via internet ingevuld, 440 telefonisch afgenomen en 67 per post teruggestuurd. De respons bedraagt 36%, wat gemiddeld is voor dit type onderzoek. De respons is gelijk aan die van 2011 (36%). Omdat in elke buurt ongeveer evenveel enquêtes zijn uitgezet is de respons in elke buurt in absolute termen voldoende om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. Om recht te doen aan de reële verdeling van de bevolking over de buurten, naar geslacht en leeftijdsgroepen en zodoende betrouwbare uitspraken te kunnen doen over alle inwoners van de gemeente, zijn de onderzoeksgegevens gecorrigeerd naar buurt, leeftijdsverdeling en geslacht. Dat betekent dat de verdeling in de respons naar deze variabelen door middel van een correctiefactor is rechtgetrokken naar de verdeling in de totale bevolking. De in deze rapportage gepresenteerde uitkomsten hebben betrekking op het gewogen bestand en worden veelal weergegeven als percentages of rapportcijfers. Voor een aantal onderwerpen uit het onderzoek zijn indicatoren samengesteld om de situatie voor dat onderwerp te kunnen schetsen. Hiervoor zijn de resultaten van verschillende vragen over één onderwerp samengevoegd. Zo zijn bijvoorbeeld indicatoren opgesteld voor de waardering van de woonomgeving, het sociale klimaat en verschillende vormen van overlast. De indicatoren hebben een waarde van 0 tot 10. Meer dan de absolute waarde hebben de indicatoren een relatieve waarde, om vergelijkingen te kunnen maken in de tijd en tussen buurten. 11

12 Gemeente IJsselstein, indeling in acht (samengestelde) buurten Bron: gemeente IJsselstein De rapportage Het voorliggende rapport is een weergave van de resultaten van de enquête en geeft de mening weer van de bewoners. De waardering van de bewoners voor de voorzieningen en voor het onderhoud in de buurt komen in het eerste hoofdstuk aan de orde. De leefbaarheid staat centraal in hoofdstuk 2. De meest voorkomende problemen in de buurt vormen het onderwerp van hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 komen de veiligheidsbeleving en het slachtofferschap van delicten en voorvallen aan de orde. De overige vragen uit de enquête komen in hoofdstuk 5 aan de orde. 12

13 1 De woonomgeving: voorzieningen en onderhoud Goede voorzieningen en goed onderhoud bepalen mede de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van een buurt. Het oordeel van de inwoners over deze aspecten vormt het onderwerp van dit hoofdstuk. De inwoners is gevraagd om aan de hand van een aantal stellingen of door middel van rapportcijfers aan te geven hoe tevreden zij zijn over voorzieningen in de buurt en over het onderhoud. 1.1 Voorzieningen Aandeel (zeer) tevreden inwoners over de voorzieningen in de buurt*, (%) Basisonderwijs Winkels voor de dagelijkse boodschappen Gezondheidszorgvoorzieningen Sportmogelijkheden Openbaar vervoer 84 Verenigingsleven 77 Straatverlichting Toegankelijkheid minder validen** Speelmogelijkheden voor kinderen 64 Voorzieningen voor ouderen 56 Voorzieningen voor jongeren Parkeerruimte/ parkeergelegenheid Gemiddelde waardering 73 * exclusief niet van toepassing ** in 2013 voor het eerst gevraagd 13

14 De bewoners van IJsselstein zijn, evenals voorgaande jaren, het meest te spreken over het basisonderwijs, de winkels voor dagelijkse boodschappen, de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen, de sportvoorzieningen en het openbaar vervoer. Meer dan acht op de tien IJsselsteiners zijn hierover (zeer) tevreden. Over de winkelvoorzieningen is 30% zelfs zeer tevreden en over het basisonderwijs een kwart. Twee derde tot driekwart van de IJsselsteiners is (zeer) tevreden over het verenigingsleven, de straatverlichting en de speelmogelijkheden voor kinderen. Ook over de mate van toegankelijkheid voor minder validen is ruim twee derde (zeer) tevreden. De voorzieningen voor ouderen worden door iets meer dan de helft van de bewoners (zeer) gewaardeerd. Het minst te spreken zijn bewoners over de voorzieningen voor jongeren en over de parkeermogelijkheden. Vier op de tien IJsselsteiners zijn hierover (zeer) tevreden. Gemiddeld is ongeveer driekwart van de bewoners tevreden tot zeer tevreden over de voorzieningen. Vergeleken met de voorgaande metingen is de tevredenheid verder toegenomen. Vergeleken met 2011 zijn bewoners vooral meer te spreken over de sportmogelijkheden (+15%), de voorzieningen voor jongeren (+14%) en het verenigingsleven (+13%), maar ook over voorzieningen voor ouderen en gezondheidszorgvoorzieningen. Gemiddelde mate van tevredenheid over de voorzieningen in de buurt, naar buurt (%) IJsselveld Oost (Noord) IJsselstein Centrum Achterveld West/Zuid / Groenvliet Achterveld Noord/Oost IJsselstein Zuidwest Oranje- en Europakwartier IJSSELSTEIN IJsselveld West IJsselstein Zuidoost zeer tevreden niet tevreden niet ontevreden ontevreden Er zijn geen heel grote verschillen tussen de buurten wat betreft de gemiddelde waardering. Bewoners van IJsselveld Oost laten zich iets vaker zeer positief uit over de voorzieningen. Bewoners van Zuidoosten van IJsselveld West zijn wat minder dan gemiddeld te spreken over de voorzieningen in hun buurt. Desalniettemin zijn twee op de drie bewoners (zeer) positief hierover. In alle buurten is ongeveer 10% niet tevreden over het voorzieningenniveau. 14

15 De onderstaande tabel geeft per voorziening een overzicht van het aandeel inwoners per buurt dat (zeer) tevreden is over de voorzieningen in de buurt. De oranje gekleurde vakken geven aan welke buurten ongunstiger scoren dan gemiddeld, de groen gekleurde vakken welke buurten gunstiger scoren dan gemiddeld. Aandeel (zeer) tevreden inwoners over voorzieningen in de buurt, 2013 en afwijking ten opzichte van het gemiddelde voor IJsselstein (%) IJsselstein Zuidwest IJsselstein Zuidoost Achterveld West/Zuid en Groenvliet Achterveld Noord/Oost IJsselstein Centrum Oranje- en Europakwartier IJsselveld Oost IJsselveld West Gemeente IJsselstein. Basisonderwijs Winkels dagelijkse boodsch Gezondh. en welzijnsvoorz Sportmogelijkheden Openbaar vervoer Verenigingsleven Straatverlichting Toegankelijkheid minder val Speelmogelijkheden Voorzieningen ouderen Parkeergelegenheid Voorzieningen jongeren GEMIDDELDE SCORE Ongunstiger dan gemiddeld (>5%) Gunstiger dan gemiddeld (>5%) Inwoners van IJsselstein Zuidwest zijn positiever dan gemiddeld in de gemeente over de speelvoorzieningen voor kinderen. In IJsselstein Zuidoost zijn de inwoners over veel voorzieningen minder tevreden dan gemiddeld. Zowel het openbaar vervoer, maar ook de straatverlichting, de sportmogelijkheden, het verenigingsleven en de speelmogelijkheden voor kinderen worden minder gewaardeerd. Inwoners van Achterveld West/Zuid / Groenvliet zijn positiever over de sportmogelijkheden en over de speelmogelijkheden voor kinderen. Ook de inwoners van Achterveld Noord/Oost zijn vaker dan gemiddeld tevreden over de speelmogelijkheden voor kinderen, maar ook over de voorzieningen voor jongeren, het verenigingsleven en het openbaar vervoer. In IJsselstein Centrum zijn de bewoners meer dan gemiddeld te spreken over de straatverlichting, de voorzieningen voor ouderen en voor jongeren. Alleen de speelmogelijkheden voor kinderen scoren minder dan gemiddeld. In Oranje- en Europakwartier scoort de straatverlichting en het verenigingsleven boven gemiddeld. De gezondheids- en welzijnsvoorzieningen en de speelmogelijkheden voor kinderen worden minder dan gemiddeld gewaardeerd. 15

16 In IJsselveld Oost scoren parkeergelegenheid en voorzieningen voor jongeren boven gemiddeld. In IJsselveld West scoren de straatverlichting en de voorzieningen voor jongeren beneden gemiddeld, gezondheidszorgvoorzieningen en de variatie in het groen juist boven gemiddeld. Vergeleken met 2011 scoort IJsselstein Centrum (+13%) nu beter. Ook IJsselveld Oost en IJsselstein Zuidwest (+7%) laten een hogere gemiddelde score zien als het gaat om de tevredenheid over de voorzieningen in de buurt. 1.2 Het onderhoud Om de waardering van het onderhoud van de buurt te achterhalen is de bewoners gevraagd een aantal aspecten met een rapportcijfer te waarderen. Over andere aspecten zijn stellingen voorgelegd, die omwille van de vergelijking naar rapportcijfers zijn omgerekend. Waardering voor het onderhoud en schoonhouden van de openbare ruimte, 2013 (rapportcijfers) vuilophaal 7,4 schoon houden van winkelcentra 6,9 schoon houden van straten en pleinen 6,7 schoon houden van de buurt waterafvoer / riolering onderhoud aan speelvoorzieningen onderhoud perken, plantsoenen en parken onderhoud wegen, paden en pleintjes in de buurt 6,5 6,5 6,4 6,4 6,4 Als bewoners moeten aangeven hoe tevreden ze zijn met het schoonmaken van en onderhoud aan de buurt, scoort het ophalen van afval met een 7,4 het hoogst. Ook de andere aspecten van het onderhoud van de openbare ruimte krijgen gemiddeld een voldoende: het schoonhouden van de winkelcentra krijgt een 6,9, van straten en pleinen een 6,7 en van de buurt een 6,5. Ook de waterafvoercapaciteit van de riolering krijgt een 6,5. Het onderhoud scoort iets lager met een 6,4, zowel voor het onderhoud aan speelvoorzieningen, aan perken en plantsoenen als aan wegen, paden en pleintjes. De vraag over de waardering van het onderhoud en schoonhouden van de openbare ruimte is anders gesteld dan bij de vorige metingen en daarom niet exact vergelijkbaar. Ook bij de vorige metingen lieten de uitkomsten zich voor alle aspecten echter vertalen in een voldoende. 16

17 Rapportcijfer voor het onderhoud en schoonhouden in de buurt, 2013, inclusief afwijking ten opzichte van het gemiddelde voor IJsselstein IJsselstein Zuidwest IJsselstein Zuidoost Achterveld West/Zuid en Groenvliet Achterveld Noord/Oost IJsselstein Centrum Oranje- en Europakwartier IJsselveld Oost IJsselveld West Gemeente IJsselstein. Vuilophaal 7,6 7,7 7,5 7,4 7,3 7,1 7,0 7,3 7,4 Schoonhouden winkelcentra / bij winkels Schoonhouden van straten en pleinen 7,2 7,0 6,8 6,8 6,8 6,9 6,7 6,7 6,9 6,9 6,9 6,6 6,8 6,6 6,5 6,4 6,6 6,7 Schoonhouden buurt 6,6 6,6 6,6 6,5 6,4 6,4 6,4 6,3 6,5 Waterafvoer / riolering 6,5 6,6 6,5 6,3 6,5 6,6 6,6 6,5 6,5 Onderhoud van speelvoorzieningen Onderhoud perken, parken en plantsoenen in de buurt Onderhoud wegen, paden en pleintjes 7,0 6,2 6,5 6,4 6,3 6,2 6,3 6,4 6,4 6,6 6,6 6,4 6,5 6,4 6,3 6,3 6,3 6,4 6,5 6,5 6,5 6,4 6,3 6,4 6,3 6,1 6,4 Ongunstiger dan gemiddeld Gunstiger dan gemiddeld De inwoners van IJsselstein Zuidwest zijn meer dan gemiddeld te spreken over het onderhoud en het schoonhouden van de buurt. Bewoners van IJsselveld West, IJsselveld Oost en van Oranje- en Europakwartier laten zich iets negatiever uit hierover. Dat was bij de vorige metingen ook zo. Bewoners van IJsselstein Zuidwest zijn vooral positiever over het schoon houden bij winkels en over het onderhoud aan speelvoorzieningen. Bewoners van Zuidoost zijn boven gemiddeld tevreden over de vuilophaal. Bewoners van IJsselveld West zijn negatiever over het onderhoud aan wegen, paden en pleintjes. Over het schoonhouden van straten en pleinen en de vuilophaal zijn bewoners van IJsselveld Oost iets minder te spreken. Ook bewoners van IJsselstein Centrum zijn minder te spreken over de vuilophaal. 17

18 1.3 Kwaliteit van de woonbuurten In de nieuwe monitor is een vraag toegevoegd, waarin de kwaliteit van de woonbuurt op een aantal aspecten wordt gemeten aan de hand van rapportcijfers. Deze vraag levert als aanvulling op de monitor leefbaarheid en veiligheid in een notendorp een overzicht op de wijze waarop de bewoners aankijken tegen verschillende kwaliteiten van hun woonbuurt. Als de bewoners in eerste instantie wordt gevraagd om door middel van een rapportcijfer aan te geven hoe men het wonen in IJsselstein ervaart, geeft men hiervoor gemiddeld een 8,0, een zeer positieve waardering. Het gemiddeld oordeel verschilt nauwelijks tussen de buurten. Wanneer vervolgens wordt ingezoomd naar de woonbuurt en de bewoners van IJsselstein de eigenschappen van hun buurt met een rapportcijfer moeten beoordelen dan levert dat ook voor de meeste aspecten een ruime voldoende op. Gemeentebreed scoort de kwaliteit van de woningen het hoogst met een 7,5 en de vervuiling (zwerfvuil, hondenpoep e.d.) (6,2) het laagst. De bewoners laten zich in het algemeen ook positief uit (gemiddeld 7,0 of meer) over de mensen in de buurt, de sfeer, de rust, de voorzieningen, de hoeveelheid groen, de zorg van bewoners voor hun woning en tuin en de kwaliteit van de woonomgeving. De verkeersveiligheid scoort met gemiddeld 6,6 wat lager, maar nog atijd ruim voldoende. Waardering van aspecten van de woonbuurt in IJsselstein (gemiddelde rapportcijfers) De kwaliteit van de woningen in de buurt De mensen in de buurt 7,5 7,4 De sfeer in de buurt 7,3 De voorzieningen in de buurt 7,3 De rust in de buurt De zorg van bewoners voor hun woning en tuin De hoeveelheid openbaar groen De kwaliteit van de woonomgeving (inrichting van de straat, pleintjes, 7,2 7,2 7,0 7,0 De verkeersveiligheid in de buurt 6,6 Vervuiling (zwerfvuil, verkeerd geplaatst vuilnis, hondenpoep) 6,2 De verschillen tussen de buurten zijn veelal klein. IJsselveld Oost scoort echter op vrijwel alle punten iets lager dan gemiddeld, behalve bij de hoeveelheid openbaar groen. IJsselveld West scoort lager dan gemiddeld als het gaat om vervuiling. IJsselstein Zuidwest, IJsselstein Zuidoost en Achterveld West/Zuid / Groenvliet scoren op een aantal punten wat hoger dan gemiddeld, met name als het gaat om de kwaliteit van woningen, de sfeer en rust in de buurt, de zorg van bewoners voor de buurt en de mate van vervuiling. 18

19 2 Leefbaarheid In dit hoofdstuk staat de leefbaarheid van de buurt centraal. Bij leefbaarheid gaat het naast de fysieke kwaliteit van de woonomgeving met name om de sociale kwaliteit, de manier waarop mensen met elkaar omgaan en de mate waarin de bewoners medeverantwoordelijkheid nemen voor de leefbaarheid en veiligheid in de woonomgeving. Tevens wordt een beeld geschetst van de gehechtheid van de bewoners aan de buurt en de medeverantwoordelijkheid voor hun eigen buurt. Tenslotte wordt ingegaan op de ontwikkeling en de toekomstverwachting voor de buurt. 2.1 Waardering van de woonomgeving De beoordeling van de directe woonomgeving levert een meer gevarieerd beeld. Voor deze beoordeling zijn de bewoners stellingen over de woonomgeving voorgelegd en zijn rapportcijfers gevraagd voor de woonomgeving, de leefbaarheid en de veiligheid. Ook hieruit komt overigens naar voren dat de bewoners van IJsselstein over het algemeen tevreden zijn over hun woonbuurt. Aandeel bewoners dat de woonbuurt (zeer) prettig en (zeer) onprettig vindt, naar buurt (%) IJsselveld West Achterveld West/Zuid / Groenvliet Achterveld Noord/Oost IJsselstein Zuidwest IJSSELSTEIN IJsselstein Centrum IJsselstein Zuidoost IJsselveld Oost Oranje- en Europakwartier zeer prettig prettig (zeer) onprettig Uit de vraag hoe prettig men de buurt waarin men woont vindt, blijkt dat bijna iedereen deze als prettig (72%) of zelfs zeer prettig (25%) kwalificeert. Het aandeel bewoners dat de buurt niet prettig vindt, is in vrijwel alle buurten heel beperkt. Alleen bewoners van IJsselveld Oost laten zich vaker negatief hierover uit. Zo geeft één op de vijf aan de buurt als (zeer) onprettig te ervaren om te wonen. Bewoners van sociale huurwoningen zijn meer dan gemiddeld negatief over de buurt (7% (zeer) onprettig tegenover 3% gemiddeld). 19

20 Het oordeel over het wonen in de buurt komt overeen met Het aandeel bewoners dat de buurt (zeer) onprettig vindt is wel iets gedaald en het aandeel dat de buurt zeer prettig vindt om te wonen is iets toegenomen. Dit laatste geldt vooral voor IJsselstein Zuidwest en voor IJsselveld West. Bewoners van IJsselstein Zuidoost zijn minder vaak negatief over de buurt vergeleken met 2011 en bewoners van IJsselveld Oost juist iets vaker. Rapportcijfers voor woonomgeving, leefbaarheid en veiligheid in de buurt Waardering voor de woonomgeving, de leefbaarheid en de veiligheid in de eigen buurt aan de hand van rapportcijfers, 2013 Achterveld West/Zuid / Groenvliet 7,1 7,7 7,6 Achterveld Noord/Oost 7,0 7,6 7,6 IJsselstein Zuidwest 7,1 7,6 7,6 IJsselstein Centrum 6,8 7,5 7,4 IJSSELSTEIN 6,8 7,5 7,4 IJsselveld West 6,4 7,4 7,4 IJsselstein Zuidoost Oranje- en Europakwartier 6,5 7,0 7,4 7,4 7,3 7,4 woonomgeving leefbaarheid IJsselveld Oost 5,8 6,8 6,8 veiligheid Wanneer bewoners een cijfer moeten geven voor hun woonomgeving, de leefbaarheid en de veiligheid in hun buurt, dan levert dit gemiddeld ruime voldoendes op. De bewoners zijn duidelijk meer te spreken over de woonomgeving en de leefbaarheid in de buurt dan over de veiligheid. Zo krijgt de woonomgeving in IJsselstein gemiddeld een 7,5 en de leefbaarheid een 7,4. Het cijfer voor de veiligheid ligt met een 6,8 duidelijk lager. In de meeste buurten liggen de rapportcijfers rond het gemiddelde. Achterveld West/Zuid / Groenvliet, Achterveld Noord/Oost en IJsselstein Zuidwest scoren daarbij het hoogst. De bewoners van IJsselveld Oost zijn minder te spreken over hun buurt. De woonomgeving en de leefbaarheid krijgen in deze buurt gemiddeld een 6,8 en de veiligheid scoort met een 5,8 net onvoldoende. Over de veiligheid in de buurt zijn ook bewoners van IJsselveld West en van het Oranje- en Europakwartier minder dan gemiddeld te spreken in IJsselstein. Bewoners van sociale huurwoningen laten zich iets negatiever uit over de woonomgeving (7,2) en de leefbaarheid in de buurt (7,1). 20

21 Waardering voor de buurt aan de hand van een rapportcijfer voor de woonomgeving en de leefbaarheid (2013) dan wel de buurt ( ) Achterveld West/Zuid / Groenvliet 7,7 Achterveld Noord/Oost 7,6 IJsselstein Zuidwest IJsselstein Centrum IJSSELSTEIN IJsselveld West 7,6 7,5 7,5 7,4 IJsselstein Zuidoost 7,4 Oranje- en Europakwartier IJsselveld Oost 6,8 7, Bij de voorgaande metingen is bewoners gevraagd een rapportcijfer te geven voor de buurt waarin ze wonen. Dit cijfer is geleidelijk aan toegenomen van een 7,4 in 2007 naar een 7,6 in Wanneer deze cijfers worden vergeleken met de gemiddelde rapportcijfers voor de woonomgeving en de leefbaarheid, dan scoort IJsselstein in 2013 een 7,5. In sommige buurten, waaronder Achterveld West/Zuid / Groenvliet, Achterveld Noord/Oost en IJsselveld West liggen de gemiddelde rapportcijfers in 2013 wat lager dan bij de vorige metingen, enkele andere buurten laten juist een kleine verbeteringen zien. In het algemeen zijn de verschillen echter klein. De verbetering die sinds 2007 is ingezet in IJsselstein Oost is in 2013 niet doorgezet. Bij de vorige metingen zijn geen aparte rapportcijfers gevraagd voor de leefbaarheid en veiligheid in de buurt, zodat op deze punten geen vergelijking in de tijd mogelijk is. Sociale kwaliteit Om de sociale kwaliteit en buurtbinding te meten is de bewoners een aantal stellingen voorgelegd over de de mensen en contacten in de buurt. 21

22 Oordeel over verschillende stellingen over de binding met de buurt (%) De mensen in deze buurt blijven hier graag wonen De mensen gaan op een prettige manier met elkaar om Ik ben tevreden over de bevolkingsamenstelling in de buurt Als je in deze buurt woont, heb je het goed getroffen Iedereen die in deze buurt wil komen wonen, is welkom Ik voel me thuis bij de mensen die in de buurt wonen Ik heb veel contact met andere buurtbewoners Ik woon in een gezellige buurt, waar veel saamhorigheid is De mensen kennen elkaar in de buurt nauwelijks Als het maar even kan, ga ik uit deze buurt verhuizen Het is vervelend om in deze buurt te wonen (helemaal) mee eens neutraal (helemaal) niet mee eens Bewoners van IJsselstein laten zich over het algemeen positief uit over de binding met de buurt. Zo verwerpen circa negen van de tien inwoners de stelling dat de bewoners het vervelend vinden om in de buurt te wonen of dat bewoners de buurt willen verlaten als het maar enigszins mogelijk is. Aan de andere kant denkt circa driekwart juist dat de mensen graag in de buurt blijven wonen en op een prettige manier met elkaar omgaan en ook dat bewoners tevreden zijn over de bevolkingssamenstelling in de buurt. Circa twee derde is van mening dat men het goed getroffen heeft in de buurt en dat iedereen die in de buurt wil komen wonen welkom is. Ook voelt 63% zich thuis bij de mensen die in de buurt wonen. Het aandeel bewoners dat het niet eens is met deze stellingen ligt tussen 6% en 12%. Over de contacten en de saamhorigheid in de buurt lopen de meningen meer uiteen. Zo geven vier op de tien bewoners aan veel contact te hebben met andere buurtbewoners en vindt een vergelijkbaar percentage dat de buurt gezellig is, met veel saamhorigheid, maar aan de andere kant is een kwart van mening dat dit niet het geval is. Ook onderschrijft een kwart van de bewoners de stelling dat de mensen elkaar in de buurt nauwelijks kennen. De helft is het hier niet mee eens. Tussen de buurten verschilt het beeld nogal. Vooral bewoners van IJsselveld Oost laten minder binding zien met hun buurt, gezien hun minder positieve oordeel over de meeste stellingen. In het Oranje- en Europakwartier zijn bewoners ook minder te spreken over de samenstelling van de bevolking; aan de andere kant vinden de bewoners van deze buurt iets vaker dan gemiddeld dat het een gezellige buurt is met veel saamhorigheid. 22

23 Bewoners van Achterveld West/Zuid / Groenvliet geven vaker aan dat de mensen graag in hun buurt willen blijven wonen, dat men het goed getroffen heeft als men in die buurt woont, dat men in een gezellige buurt woont met veel saamhorigheid en dat de mensen in de buurt prettig met elkaar omgaan. Ook de bewoners van Achterveld Noord/Oost zijn op een aantal punten positiever dan gemiddeld. Indicator voor sociale kwaliteit Bij de sociale kwaliteit gaat het om de manier waarop de bewoners in IJsselstein met elkaar omgaan. Op basis van een aantal stellingen is comform de methode van de Veiligheidsmonitor een indicator samengesteld. De indicator heeft vooral een relatieve, vergelijkende waarde voor de sociale kwaliteit van een buurt. Daarbij geldt: hoe hoger de indicatorwaarde, hoe positiever de bewoners zijn over de sociale kwaliteit in hun buurt. De volgende stellingen liggen ten grondslag aan de indicator: De mensen gaan in deze buurt op een prettige manier met elkaar om. Ik voel mij thuis bij de mensen die in deze buurt wonen. Ik woon in een buurt waar veel saamhorigheid is. De mensen kennen elkaar in deze buurt nauwelijks. De bovenstaande verschillen tussen de buurten met betrekking tot het oordeel over de mensen en de sociale contacten in de buurt komen ook tot uiting in de indicator. Indicator voor de sociale kwaliteit van de buurt, Achterveld West/Zuid / Groenvliet 6,5 Achterveld Noord / Oost 6,5 IJsselveld West 6,4 Oranje- en Europakwartier 6,4 IJsselstein Centrum 6,3 IJSSELSTEIN 6,2 IJsselstein Zuidwest IJsselstein Zuidoost IJsselveld Oost 5,4 6,1 5, De indicatorwaarde voor de sociale kwaliteit in IJsselstein ligt op 6,2. Vergeleken met 2011 is de sociale kwaliteit op gemeenteniveau nauwelijks veranderd. 23

24 Uitgaande van de indicator-score is de sociale kwaliteit iets hoger dan gemiddeld in Achterveld West/Zuid / Groenvliet en wat lager dan gemiddeld in Achterveld Noord/Oost (beide 6,5). IJsselveld West en het Oranje- en Europakwartier (beide 6,4) IJsselveld Oost scoort met een 5,4 duidelijk onder gemiddeld. Ook in IJsselstein Zuidoost (5,9) ligt de waarde onder het gemiddelde voor IJsselstein. In IJsselveld Oost is het sociale klimaat vergeleken met 2011 verslechterd, maar ligt de waarde nog wel hoger dan in 2009 en In Oranje- en Europakwartier en Zuidoost is juist sprake van een verbetering. In de overige buurten zijn de veranderingen beperkt. 2.2 Medeverantwoordelijkheid Betrokkenheid bij de buurt De betrokkenheid bij de buurt is gemeten aan de hand van de vraag of men zich medeverantwoordelijk voelt voor de leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Aandeel bewoners dat zich medeverantwoordelijk voelt voor de buurt, (%) Ijsselstein Zuidwest Achterveld Noord/Oost Ijsselstein Zuidoost IJsselveld West IJSSELSTEIN Ijsselstein Centrum IJsselveld Oost Oranje- en Europakwartier Achterveld West/Zuid / Groenvliet Acht tot negen van de tien bewoners (84%) van IJsselstein voelen zich medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Dat is wat lager dan in 2011 (91%). In IJsselstein Zuidwest, Achterveld Noord/Oost en IJsselstein Zuidoost ligt dit percentage boven de 90%, in de buurten Achterveld West/Zuid / Groenvliet, het Oranje- en Europakwartier en IJsselveld Oost voelt 75% tot 80% zich medeverantwoordelijk voor de buurt. 24

25 De sterkste daling heeft zich voorgedaan in Achterveld West/Zuid / Groenvliet, maar ook bewoners van het Oranje- en Europakwartier, IJsselstein Centrum en van IJsselveld West voelen zich minder verantwoordelijk dan in Er zijn bepaalde groepen bewoners die zich minder veranwoordelijk hiervoor voelen zoals bewoners tot 30 jaar (70%), bewoners van een particuliere huurwoning (71%), maar ook vrouwen (82%) en bewoners die al meer dan 10 jaar in de buurt wonen (81%) Actief om buurt te verbeteren Aan de bewoners is gevraagd of men het afgelopen jaar actief is geweest om de buurt te verbeteren. Aandeel bewoners dat het afgelopen jaar actief is geweest om de buurt te verbeteren, naar buurt (%) Achterveld Noord/Oost IJsselveld Oost IJsselstein Centrum Oranje- en Europakwartier IJSSELSTEIN IJsselstein Zuidwest Achterveld West/Zuid / Groenvliet IJsselveld West IJsselstein Zuidoost ja nee weet niet Eén op de vijf bewoners van IJsselstein geeft aan zich het afgelopen jaar actief te hebben ingezet om de buurt te verbeteren. In Achterveld Noord/Oost hebben meer bewoners (26%) zich actief ingezet voor de buurt en ook in IJsselveld Oost (22%) ligt dit aandeel boven het gemiddelde in IJsselstein. In IJsselstein Zuidoost is dit aandeel juist lager dan gemiddeld (13%). Bewoners die jonger zijn dan 30 jaar zetten zich minder vaak actief in voor de buurt (10%). Bewoners van koopwoningen hebben zich vaker ingezet voor de buurt (21%) dan bewoners van huurwoningen (13%). 25

26 Bekendheid van de bewonersgroep Aan de bewoners is ook gevraagd of men weet dat er een bewonersgroep in de buurt bestaat. Aandeel bewoners dat bekend is met de bewonersgroep in de buurt, (%) IJsselveld West Oranje- en Europakwartier IJsselveld Oost 79 Achterveld West/Zuid / Groenvliet IJSSELSTEIN IJsselstein Centrum Achterveld Noord/Oost IJsselstein Zuidwest IJsselstein Zuidoost Zeven op de tien bewoners weten dat er een bewonersgroep in de buurt bestaat. Dat is vergelijkbaar met de vorige metingen. Het bekendst zijn de bewonersgroepen in IJsselveld West (87%), het Oranje- en Europakwartier (84%) en in mindere mate in IJsselveld Oost (79%). De bewonersgroep in IJsselstein Zuidoost (56%) is het minst bekend. De bekendheid van de bewonersgroep in Oranje- en Europakwartier is flink toegenomen (+21%), in IJsselstein Zuidoost is de bekendheid van de bewonersgroep het meest gedaald (-12%). 2.3 Ontwikkeling van de buurt De bewoners is gevraagd of men vindt dat de buurt er het afgelopen jaar op vooruit of juist op achteruit is gegaan of eigenlijk niet is veranderd. Daarnaast is meer specifiek gevraagd naar de ontwikkeling van het uiterlijk van de buurt en van de sfeer. 26

27 Oordeel over de ontwikkeling van het uiterlijk van de buurt, naar buurt (%) IJsselveld Oost IJsselstein Centrum Oranje- en Europakwartier IJSSELSTEIN IJsselstein Zuidwest IJsselveld West Achterveld Noord/Oost Achterveld West/Zuid / Groenvliet Ijsselstein Zuidoost verbeterd gelijk gebleven verslechterd weet niet Volgens 71% van de bewoners is het uiterlijk van de buurt de laatste jaren niet veranderd. De overige bewoners vinden vaker dat dit is verslechterd (15%) dan verbeterd (8%). Naar buurt verschilt het beeld. Bewoners van IJsselveld Oost vinden veel vaker dat het uiterlijk is verbeterd (36%) dan verslechterd (10%). In de overige buurten vinden meer bewoners dat er sprake is van een achteruitgang dan van een vooruitgang van het uiterlijk. Het sterkst geldt dit voor IJsselveld West (27% achteruit, 6% vooruit), maar ook in Achterveld West/Zuid / Groenvliet (16% achteruit, 2% vooruit) en in Achterveld Noord/Oost (13% achteruit, 2% vooruit) zijn bewoners vaker deze mening toegedaan. Oordeel over de ontwikkeling van de sfeer in de buurt, naar buurt (%) IJsselveld Oost IJsselveld West Ijsstelstein Centrum Oranje- en Europakwartier IJsstelstein Zuidwest IJSSELSTEIN Achterveld Noord/Oost Achterveld West/Zuid / Groenvliet IJsstelstein Zuidoost verbeterd gelijk gebleven verslechterd weet niet 27

28 Ook als het gaat om de sfeer in de buurt vinden de bewoners eerder dat deze de laatste jaren is verslechterd (11%) dan verbeterd (5%). Met name in de buurten IJsselstein Centrum en IJsselveld West vinden meer bewoners dat de buurt er qua sfeer op achteruit is gegaan. Alleen in Achterveld Noord/Oost zijn net iets meer bewoners positief dan negatief over de verandering van de sfeer in de buurt. Ontwikkeling van de buurt Aandeel bewoners dat vindt dat de buurt voor- of achteruit is gegaan het afgelopen jaar, naar buurt IJsselveld Oost IJsselstein Centrum Oranje- en Europakwartier 12 7 Achterveld Noord/ Oost 15 6 IJSSELSTEIN 17 5 IJsselstein Zuidwest 22 3 IJsselveld West vooruit achteruit IJsselstein Zuidoost Achterveld West/Zuid / Groenvliet Als het gaat om de ontwikkeling van de buurt in het algemeen, is driekwart van de bewoners (75%) van mening dat de buurt het afgelopen jaar niet achteruit of vooruit is gegaan. Het percentage bewoners dat vindt dat de buurt achteruit is gegaan, is met 15% echter ruim twee keer zo groot als het aandeel dat een vooruitgang heeft waargenomen (6%). Bewoners van IJsselveld West zijn het het meest negatief gestemd over de ontwikkeling van de buurt. Zo vindt 22% dat de buurt erop achteruit is gegaan tegenover slechts 3% die vindt dat er sprake is van een vooruitgang. In IJsselstein Centrum, IJsselstein Zuidwest en in het Oranje- en Europakwartier is het aandeel bewoners dat vindt dat de buurt is achteruit gegaan ook hoog, respectievelijk 20%, 17% en 17%. De enige buurt waar het aandeel bewoners dat negatief is over de ontwikkeling van de buurt niet groter is dan het aandeel dat positief is, is IJsselveld Oost. De meningen zijn in evenwicht. Voor IJsselstein als geheel is het beeld nauwelijks veranderd vergeleken met Naar buurt valt op dat bewoners van IJsselveld West veel negatiever zijn dan in 2011, toen vond 15% dat de buurt was achteruitgegaan en 12% vond dat de buurt erop vooruit was gegaan. Bewoners van IJsselveld Oost waren in 2011 vaker positief gestemd (25% tegenover 17% nu). In IJsselstein Zuidoost zijn de bewoners wat minder negatief gestemd dan in 2011, de bewoners van het Oranje- en Europakwartier zijn juist vaker negatief over hun buurt dan in Bewoners tot 30 jaar hebben vaker dan gemiddeld geen mening (9%). Dit geldt nog sterker voor bewoners die nog geen twee jaar in de buurt wonen (30%). 28

29 Toekomstverwachting Aandeelbewoners dat een vooruit- of achteruitgang van de buurt verwacht in de komende jaren, naar buurt (%) IJsselveld Oost IJsselstein Centrum 14 9 IJsselstein Zuidwest 19 6 IJSSELSTEIN 21 5 Oranje- en Europakwartier 28 3 IJsselveld West 16 2 Achterveld West/ Zuid / Groenvliet zal vooruit gaan zal achteruit gaan IJsselstein Zuidoost Achterveld Noord/Oost Veel bewoners hebben een vrij sombere toekomstverwachting voor hun buurt. Bijna één op de vijf IJsselsteiners verwacht dat hun buurt er de komende jaren op achteruit zal gaan, één op de 20 bewoners verwacht een vooruitgang van de buurt. Vooral de bewoners van IJsselveld West zijn negatief over de toekomst van hun buurt. Zo verwacht ruim een kwart een achteruitgang tegenover 3% die denkt dat het vooruit zal gaan. Dit beeld komt in meerdere buurten terug, zoals in IJsstelstein Zuidoost, Achterveld Noord/Oost, het Oranje- en Europakwartier en Achterveld West/ Zuid / Groenvliet. De bewoners van IJsselveld Oost en van IJsstelstein Centrum, maar ook die van IJsselstein Zuidwest zijn wat minder somber gestemd over de toekomst van hun woonbuurt. Vooral bewoners van IJsselveld West, het Oranje- en Europakwartier en Achterveld Noord/Oost zijn nu negatiever over de toekomstige ontwikkeling van hun buurt (van 17% naar 28%). Bewoners van IJsselveld Oost zijn vergeleken met 2011 minder vaak positief gestemd (van 29% naar 16%). Ook bewoners van IJsselstein Centrum(van 20% naar 13% en van IJsstelstein Zuidoost (van 8% naar 1%) zijn minder positief dan in

30 30

31 3 Overlast en problemen in de buurt De mate waarin overlast en problemen voorkomen in de woonbuurten van IJsselstein staat centraal in dit hoofdstuk. Voor een aantal vormen van overlast zijn indicatoren opgesteld. Daarnaast komen de aandacht van de gemeente en de politie voor de problemen in de buurt aan de orde. 3.1 Meest voorkomende problemen De bewoners is een lijst met 26 vervelende voorvallen en misdrijven voorgelegd met de vraag of men bij ieder voorval kon aangeven of dit vaak, soms of (bijna) nooit voorkomt in de buurt. Het gaat daarbij onder andere om overlast van omwonenden of van jongeren, drugsoverlast, verkeersoverlast, fietsendiefstal, diefstal uit auto s, inbraak in woningen, agressief verkeersgedrag en geweldsdelicten. Op basis van de voorkomende voorvallen of misdrijven die volgens de bewoners het meest vaak voorkomen in de buurt is de volgende top 5 samengesteld. Top 5 van problemen in de buurt, volgens de bewoners (aandeel van de bewoners dat vindt dat het probleem vaak voorkomt), Parkeeroverlast 33 Hondenpoep op straat 28 Te hard rijden Zwerfvuil Overlast jongeren Inbraak in woningen Parkeeroverlast vormt het meest voorkomende probleem voor de bewoners in IJsselstein. Eén op de drie inwoners vindt dat parkeeroverlast vaak voorkomt. Hondenpoep staat op de tweede plaats (28%) gevolgd door te hard rijden (25%). Andere problemen die bewoners vaker tegenkomen, zijn zwerfvuil (16%), overlast van jongeren (13%) en inbraak in woningen (13%). Vergeleken met de voorgaande metingen komen met name te hard rijden, zwerfvuil en overlast van jongeren minder vaak voor volgens de bewoners. Ook de overlast door woninginbraken en door hondenpoep is iets gedaald. De mate waarin parkeeroverlast wordt ervaren is ongeveer gelijk gebleven en is daardoor op nummer één terecht gekomen in de top 5. 31

32 Percentage bewoners dat vindt dat voorvallen en misdrijven vaak of soms in de buurt voorkomen te hard rijden hondenpoep inbraak in woningen parkeeroverlast zwerfvuil overlast van jongeren beschadiging aan auto's fietsendiefstal diefstal uit auto's vernielingen agressief verkeersgedrag overlast scooters/bromfietsen overig geluidsoverlast geluidsoverlast verkeer overlast omwonenden 5 24 dronken mensen op straat 7 22 graffiti/bekladding jeugdcriminaliteit vaak soms bedreiging 4 17 drugsoverlast 4 14 geweldsdelicten 2 16 lastig gevallen op straat 2 13 vrouwen en meisjes die ongewenst aandacht krijgen 3 10 straatroof overlast horeca overlast zwervers / daklozen

33 Als ook wordt gekeken naar het percentage van de bewoners dat vindt dat de problemen soms voorkomen in de buurt, dan verandert de rangorde enigszins en staat te hard rijden bovenaan, gevolgd door hondenpoep, inbraak in woningen, parkeeroverlast en zwerfvuil. Van alle bewoners vindt 60% tot 70% dat deze voorvallen soms tot vaak voorkomen in de buurt. Circa de helft van de bewoners is van mening dat jongerenoverlast, beschadiging aan auto s, fietsendiefstal en diefstal uit auto s soms tot vaak voorkomen. Vergeleken met voorgaande metingen is de overlast van vrijwel alle voorvallen geleidelijk aan gedaald. Vergeleken met 2011 komen volgens de bewoners vooral fietsendiefstal (-15% soms tot vaak), beschadiging aan auto s (-13%), vernielingen (-13%), overlast van scooters of bromfietsen (-10%) en inbraak in woningen (eveneens -10%) minder vaak of soms voor. Dat is opmerkelijk, omdat veel bewoners eerder vinden dat de buurt er in zijn geheel op achteruit is gegaan, dan vooruit. Meest voorkomende problemen per buurt IJsselstein Zuidwest 1. Parkeeroverlast (34% van de bewoners vindt dat het vaak voorkomt). 2. Hondenpoep op straat (29%). 3. Te hard rijden (24%). 4. Rommel op straat / zwerfafval (16%). 5. Overlast jongeren (13%). De top vijf van overlast in IJsselstein Zuidwest wijkt niet wezenlijk af van die in IJsselstein als geheel. Vergeleken met 2011 komt te hard rijden veel minder vaak voor (-19%). Ook rommel op straat komt nu minder vaak voor volgens de bewoners (-9%). Overlast van scooters en brommers en agressief verkeersgedrag zijn uit de top vijf verdwenen. IJsselstein Zuidoost 1. Parkeeroverlast (32% van de bewoners vindt dat het vaak voorkomt). 2. Hondenpoep op straat (28%). 3. Te hard rijden (19%). 4. Diefstal uit auto s (11%) 5. Overlast van scooters en bromfietsen (10%). In IJsstelstein Zuidoost komt te hard rijden minder dan gemiddeld voor. Vergeleken met 2011 komt te hard rijden veel minder vaak voor (-19%) evenals overlast van scooters en bromfietsen (-13%), hondenpoep (-6%) en parkeeroverlast (-5%). Diefstal uit auto s is nieuw in de top vijf, terwijl zwerfvuil en agressief verkeersgedrag eruit zijn verdwenen. Achterveld West/Zuid / Groenvliet 1. Parkeeroverlast (37% van de bewoners vindt dat het vaak voorkomt). 2. Te hard rijden (27%). 3. Hondenpoep op straat (24%). 4. Inbraak in woningen (14%). 5. Zwerfvuil (11%). Zwerfvuil en hondenpoep komen minder vaak voor dan gemiddeld in IJsselstein. Vergeleken met 2011 is parkeeroverlast iets toegenomen (+4%) en is zwerfvuil gedaald (-6%). Inbraak in woningen is nieuw in de top vijf. Beschadiging aan auto s is weer verdwenen uit de top vijf. 33

34 Achterveld Noord/Oost 1. Parkeeroverlast (33% van de bewoners vindt dat het vaak voorkomt). 2. Hondenpoep op straat (33%). 3. Te hard rijden (23%). 4. Inbraak in woningen (12%). 5. Zwerfvuil (9%). In Achterveld Noord/Oost komt zwerfvuil minder dan gemiddeld voor en hondenpoep juist meer. Vergeleken met 2011 komt hondenpoep meer voor (+10%) en zwerfvuil minder (-8%). Vernielingen zijn weer verdwenen uit de top vijf van meest voorkomende problemen (-14%). IJsselstein Centrum 1. Parkeeroverlast (32% van de bewoners vindt dat het vaak voorkomt). 2. Te hard rijden (30%). 3. Rommel op straat / zwerfafval (21%). 4. Fietsendiefstal (21%). 5. Hondenpoep (20%). In deze buurt worden de verschillende vormen van overlast meer dan gemiddeld ervaren. Zo komen te hard rijden en rommel op straat meer dan gemiddeld voor. Dat geldt ook voor dronken mensen op straat, fietsendiefstal, overlast door horeca en overlast door scooters en bromfietsen. Vergeleken met 2011 is bij de meeste vormen van overlast uit de top vijf sprake van een daling, alleen fietsendiefstal komt veel meer voor (+9%). Overlast van jongeren en beschadiging aan auto s zijn uit de top vijf verdwenen omdat deze vormen van overlast sterk zijn gedaald (-20%). Oranje- en Europakwartier 1. Parkeeroverlast (29% van de bewoners vindt dat het vaak voorkomt). 2. Te hard rijden (26%). 3. Hondenpoep op straat (25%). 4. Inbraak in woningen (17%). 5. Zwerfvuil (17%). 6. Overlast jongeren (14%). Vergeleken met IJsselstein komt inbraak in woningen meer dan gemiddeld voor in het Oranje- en Europakwartier. Parkeeroverlast en hondenpoep spelen hier juist een kleinere rol. Vergeleken met 2011 ervaren bewoners nu vooral minder overlast van te hard rijden (-15%) en van jongeren (- 9%), minder inbraak in woningen (-8%) en minder overlast van hondenpoep (-6%). Overlast van jongeren is zelfs uit de top vijf verdwenen. Parkeeroverlast is juist toegenomen (+10%). IJsselveld Oost 1. Hondenpoep (39% van de bewoners vindt dat het vaak voorkomt). 2. Rommel op straat / zwerfafval (36%). 3. Fietsendiefstal (35%). 4. Te hard rijden (26%). 5. Inbraak in woningen (30%) / vernielingen (30%). In IJsselveld Oost komen de meeste problemen veel vaker voor dan in IJsselstein als geheel. Dit geldt vooral voor zwerfvuil, overlast van jongeren, fietsendiefstal, inbraak in woningen en jeugdcriminaliteit. Vergeleken met 2011 komt vooral te hard rijden veel minder vaak voor (-15%), maar ook zwerfvuil (-8%) en inbraak in woningen (-5%). Fietsendiefstal (+15%) en hondenpoep (+4%) zijn juist toegenomen. 34

35 IJsselveld West 1. Hondenpoep (39% van de bewoners vindt dat het vaak voorkomt). 2. Parkeeroverlast (39%). 3. Inbraak in woningen (31%). 4. Te hard rijden (28%). 5. Rommel op straat / zwerfvuil (22%). Vergeleken met IJsselstein komen inbraak in woningen, hondenpoep en parkeeroverlast meer dan gemiddeld voor in IJsselveld West. Ook vernielingen die niet in de top vijf staat komen meer voor in IJsselveld West. Vergeleken met 2011 is vooral de parkeeroverlast toegenomen (+14%), gevolgd door te hard rijden (+9%) en hondenpoep(+6%). 3.2 Indicatoren voor overlast Conform de werkwijze van de Integrale Veiligheidsmonitor zijn voor een aantal vormen van overlast (sociale overlast, verloedering, vermogensdelicten, dreiging en verkeersoverlast) indicatoren berekend om de situatie voor dat onderwerp te kunnen schetsen. Hiervoor zijn de resultaten van verschillende vragen over één onderwerp samengevoegd tot één score op een schaal van 1 tot 10. Belangrijker dan de absolute waarde van deze score is de relatieve waarde, om vergelijkingen te kunnen maken tussen buurten en om ontwikkelingen in de tijd zichtbaar te kunnen maken. Daarbij geldt dat een hogere waarde staat voor meer overlast, dus voor een minder gunstige situatie. Aangetekend moet worden dat de berekening van de indicatoren bij sommige vormen van overlast iets afwijkt van die van de voorgaande metingen, door wijzigingen in de vragenlijst. Vergelijking met de voorgaande jaren is in dat geval indicatief. Sociale overlast De mate van sociale overlast wordt afgemeten aan de hand van het voorkomen van overlast in de buurt door (groepen) jongeren, omwonenden en horeca, door dronken mensen op straat of mensen die op straat worden lastig gevallen en door overlast van drugsgebruik en zwervers. De indicatorwaarde voor de mate van sociale overlast in IJsselstein ligt op 1,6, wat relatief beperkt is. De score is ook lager dan in 2011 en ligt op het niveau van 2007 en In IJsselveld Oost (2,6) en in mindere mate ook in IJsselstein Centrum (2,1) is meer sociale overlast dan gemiddeld. Achterveld West/Zuid / Groenvliet, IJsselstein Zuidoost, Achterveld Noord/Oost en IJsselstein Zuidwest laten een score zien die onder het gemiddelde van IJsselstein ligt. In deze buurten is de sociale overlast lager dan gemiddeld. In IJsselveld Oost en in IJsselstein Centrum is de sociale overlast vergeleken met de vorige metingen (iets) toegenomen. De meeste andere buurten laten een stabilisering of lichte verbetering zien. In Achterveld West/Zuid / Groenvliet, IJsselstein Zuidoost en in mindere mate in Achterveld Noord/Oost is juist sprake van een aanzienlijke verbetering. 35

36 Indicator voor sociale overlast*, IJsselveld Oost IJsstelstein Centrum 2,1 2,5 Oranje- en Europakwartier IJsselveld West IJSSELSTEIN IJsstelstein Zuidwest Achterveld Noord/Oost 1,7 1,6 1,6 1,4 1,3 1,2 IJsstelstein Zuidoost 1,2 Achterveld West/Zuid / Groenvliet * De berekening van de indicator wijkt iets af van die van voorgaande jaren, vergelijking is indicatief Verloedering Om de mate van verloedering te bepalen zijn de volgende voorvallen gekozen die volgens de inwoners vaak, soms of (bijna) nooit voorkomen in de buurt: Bekladding van muren of gebouwen / graffiti, rommel op straat, hondenpoep op straat en vernieling van publiek eigendom, zoals bushokjes of andere voorzieningen in de openbare ruimte. Indicator voor de mate van verloedering*, IJsselveld Oost 4,7 IJsselveld West 4,0 Oranje- en Europakwartier IJSSELSTEIN IJsstelstein Centrum Achterveld West/Zuid / Groenvliet Achterveld Noord/Oost IJsstelstein Zuidwest IJsstelstein Zuidoost 3,4 3,2 3,1 3,0 2,9 2,8 2, * De berekening van de indicator wijkt iets af van die van voorgaande jaren, vergelijking is indicatief 36

37 De indicatorwaarde voor verloedering ligt voor IJsselstein gemiddeld op 3,2. IJsselveld Oost laat de hoogste en daarmee de minst gunstige score zien voor verloedering (4,7), gevolgd door IJsselveld West (4,0). IJsstelstein Zuidoost laat met een 2,6 de meest gunstigste situatie zien, maar ook in de meeste andere buurten is de situatie veelal iets beter dan gemiddeld. Vergeleken met 2011 is de situatie met betrekking tot verloedering in IJsselstein verder verbeterd. Dit geldt vooral voor IJsselstein Zuidoost, IJsselstein Zuidwest en Achterveld Noord/Oost, maar ook voor Achterveld West/Zuid / Groenvliet en IJsselstein Centrum. In IJsselveld Oost is de situatie juist verslechterd als het gaat om verloedering. Vermogensdelicten Met vermogensdelicten worden voorvallen met diefstal en inbraak bedoeld. Ook voor de mate waarin vermogensdelicten voorkomen is een indicator opgesteld, waarbij geldt: hoe lager de waarde hoe gunstiger de situatie. De delicten die bij deze indicator horen zijn: inbraak in woningen, beschadiging of vernieling aan auto s of diefstal vanaf auto s, diefstal uit auto s en fietsendiefstal. Indicator voor het voorkomen van vermogensdelicten*, IJsselveld Oost 4,3 IJsselveld West 4,1 IJSSELSTEIN Oranje- en Europakwartier Achterveld Noord/Oost IJsstelstein Centrum Achterveld West/Zuid / Groenvliet IJsstelstein Zuidwest IJsstelstein Zuidoost 3,0 3,0 2,9 2,9 2,8 2,6 2, * De berekening van de indicator wijkt iets af van die van voorgaande jaren, vergelijking is indicatief De indicatorwaarde voor IJsselstein voor vermogensdelicten is 3,0, sterk vergelijkbaar met IJsselstein Zuidoost scoort het beste met een waarde 2,2 en laat ook een sterke verbetering zien ten opzichte van de vorige metingen. Ook in de meeste andere buurten van IJsselstein is de situatie op dit punt licht verbeterd. Dat geldt niet voor IJsselveld Oost (4,3) en in IJsselveld West (4,1), waar een relatief hoge score wijst op een toename van vermogensdelicten. De situatie is bovendien in vergelijking met de vorige metingen verslechterd. 37

38 Dreiging Ook om de mate van dreiging uit te drukken, is een indicator opgesteld. Deze indicator is conform de berekeningswijze van de Veiligheidsmonitor gebaseerd op de beleving van de inwoners van het voorkomen van straatroof, ongewenste aandacht voor vrouwen en meisjes, jeugdcriminaliteit, drugsoverlast, geweldsdelicten, mensen die op straat worden lastig gevallen, en bedreiging. Indicator voor de mate van dreiging in de buurt*, IJsselveld Oost 2,8 Oranje- en Europakwartier IJsselveld West IJsstelstein Centrum IJSSELSTEIN IJsstelstein Zuidwest Achterveld West/Zuid / Groenvliet IJsstelstein Zuidoost Achterveld Noord/Oost 1,5 1,5 1,3 1,1 0,9 0,9 0,8 0, * De berekening van de indicator wijkt iets af van die van voorgaande jaren, vergelijking is indicatief De mate van dreiging in IJsselstein is gezien de waarde van 1,1 beperkt te noemen. De score is de laatste jaren nauwelijks veranderd. In de meeste buurten varieert de score tussen 0,8 en 1,5 en ligt de score daarmee net boven of net onder het gemiddelde. In IJsselveld Oost wordt duidelijk meer dreiging ervaren dan gemiddeld (2,8). In mindere mate geldt dat ook voor het Oranje- en Europakwartier en IJsselveld West. In IJsselveld Oost is de dreiging aanzienlijk toegenomen vergeleken met voorgaande jaren. Ook in Oranje- en Europakwartier en IJsselveld West is sprake van een (beperktere) toename. In Achterveld Noord/Oost en in IJsstelstein Zuidoost is de dreiging juist sterk afgenomen in vergelijking met voorgaande metingen. Verkeersoverlast De waarde van de indicator voor verkeersoverlast is bepaald aan de hand van het voorkomen in de buurt van: te hard rijden, agressief verkeersgedrag, geluidsoverlast door verkeer en parkeeroverlast. 38

39 Indicator voor de verkeersoverlast*, IJsstelstein Centrum 4,0 IJsselveld West IJSSELSTEIN IJsstelstein Zuidwest IJsselveld Oost Oranje- en Europakwartier Achterveld West/Zuid / Groenvliet IJsstelstein Zuidoost Achterveld Noord/Oost 3,8 3,5 3,5 3,5 3,4 3,3 3,3 3, * De berekening van de indicator wijkt iets af van die van voorgaande jaren, vergelijking is indicatief De indicatorwaarde voor verkeersoverlast voor IJsselstein bedraagt 3,5 en ligt daarmee iets hoger dan bij de vorige metingen. De waarde varieert weinig tussen de buurten. In IJsselstein Centrum is de situatie het minst gunstig (4,0), in Achterveld Noord/Oost het gunstigst (3,1). De situatie is verslechterd in IJsselstein Centrum(van 2,2 naar 4,0) en in IJsselveld West (van 2,4 naar 3,8). 3.3 Belangrijkste problemen in de buurt De bewoners is ook gevraagd welke van de voorgelegde problemen men het belangrijkste probleem in de buurt vindt, dat met voorrang zou moeten worden aangepakt. De problemen die men het liefst als eerste aangepakt ziet komen op hoofdlijnen overeen met de problemen die volgens de bewoners het vaakst voorkomen in de buurt, soms in een net iets andere volgorde. Verkeersregelateerde problemen (zoals parkeeroverlast en te hard rijden) en vervuiling van de openbare ruimte (hondenpoep, zwerfvuil) zijn dan net iets belangrijker dan sociale problemen (zoals overlast door jongeren) en vermogensdelicten (zoals woninginbraak). 39

40 Meest genoemde problemen in de buurt, die met voorrang zouden moeten worden aangepakt, in procenten van respondenten die een probleem aangeven, Parkeeroverlast/parkeerproblemen 21 Te hard rijden* 19 Overlast van hondenpoep 16 Overlast door jongeren Rommel op straat * bij de vorige metingen is de vraag open gesteld. Bij te hard rijden zijn voor de jaren 2007 t/m 2011 verkeersoverlast opgeteld bij te hard rijden Evenals voorgaande jaren prijkt het probleem van parkeeroverlast bovenaan de lijst. Eén op de vijf bewoners brengt dit als probleem naar voren. Te hard rijden staat op de tweede plaats (19%) en hondenpoep op de derde (16%). Twee andere problemen die door circa één op de tien IJsselsteiners naar voren is gebracht is overlast van jongeren (12%) en rommel op straat (11%). Bij voorgaande jaren is deze vraag open gesteld. Deze keer konden bewoners kiezen uit de lijst die was voorgelegd zodat een directe vergelijking niet mogelijk is. Desalniettemin valt op dat hondenpoep dit jaar veel vaker naar voren is gebracht evenals rommel op straat. Te hard rijden en parkeerproblemen staan in vrijwel alle buurten in de top 3 van de belangrijkste problemen. Daarnaast gaat het veelal om inbraak in woningen, hondenpoep en om overlast van jongeren. Overlast van jongeren speelt duidelijk meer dan gemiddeld in IJsselveld Oost (23%) en inbraak in woningen in IJsselveld West. Hieronder is per buurt de Top 3 weergegeven van problemen om als eerste aan te pakken. Ook dit overzicht vertoont veel overeenkomsten met de vaakst voorkomende problemen in de buurt. Top-3 van problemen om met voorrang aan te pakken, per buurt Probleem 1 Probleem 2 Probleem 3 IJSSELSTEIN Parkeren (22%) Te hard rijden (19%) Hondenpoep (16%) IJsselstein Zuidwest Te hard rijden (25%) Parkeren (24%) Woninginbraak (16%) IJsselstein Zuidoost Te hard rijden (29%) Parkeren (27%) Hondenpoep (21%) Achterveld West/Zuid / Groenvliet Parkeren (22%) Woninginbraak (21%) Te hard rijden / hondenpoep (15%) Achterveld Noord/Oost Hondenpoep (26%) Parkeren (22%) Te hard rijden (17%) IJsstelstein Centrum Te hard rijden (21%) Parkeren (17%) Overlast jongeren (17%) Oranje- en Europakwartier WoningInbraak (18%) Zwervuil (17%) Jongeren / parkeren (13%) IJsselveld Oost Overlast jongeren (23%) Woninginbraak (24%) Te hard rijden (15%) IJsselveld West Woninginbraak (37%) Hondenpoep (17%) Te hard rijden (11%) 40

41 3.4 Aandacht van gemeente en politie voor problemen De gemeentelijke overheid en de politie kunnen door de wijze waarop zij functioneren een bijdrage leveren aan de leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Bewoners konden aangeven of men vindt dat de gemeente en de politie veel, voldoende of (te) weinig aandacht hebben voor de problemen in de buurt. Over de rol van de gemeente bij het aanpakken van de leefbaarheid en veiligheid in de buurt is ook een aantal stellingen voorgelegd. Daarnaast is de bewoners gevraagd een oordeel te geven over de rol van de politie in de buurt en over het vertrouwen dat ze hebben in de politie. De gemeente Aandeel van de bewoners dat vindt dat de gemeente veel of voldoende aandacht heeft voor de problemen in de buurt, (%) IJsselstein Zuidoost IJsselveld Oost Achterveld Noord/Oost IJSSELSTEIN IJsselstein Zuidwest IJsselstein Centrum IJsselveld West Achterveld West/Zuid / Groenvliet Oranje- en Europakwartier Twee op de drie bewoners vinden dat de gemeente voldoende (63%) tot veel (5%) aandacht heeft voor de problemen in de buurt. Een derde vindt de aandacht onvoldoende (32%). Opvallend is dat ruim een kwart van de bewoners (29%) hierover geen mening heeft gegeven. In bovenstaand overzicht zijn deze buiten beschouwing gelaten. De bewoners zijn sinds 2007 steeds positiever over de aandacht van de gemeente. Het aandeel bewoners dat vindt dat de gemeente voldoende tot veel aandacht heeft voor de problemen in de buurt is immers toegenomen van ruim de helft (52%) in 2007 tot tweederde (68%) nu. De verschillen tussen de buurten zijn klein. Met name in IJsselstein Zuidoost zijn de bewoners positiever dan twee jaar geleden. Rapportcijfer Als de bewoners wordt gevraagd om de inzet van de gemeente te waarderen door middel van een rapportcijfer, levert dat gemiddeld een ruime voldoende (6,7) op. Het cijfer varieert weinig tussen de buurten en ligt in alle buurten tussen 6,4 (IJsselstein Centrum, IJsselveld Oost en )West en 6,8 (Achterveld Noord/Oost, Achterveld Zuid/West / Groenvliet, IJsselstein Zuidwest en Zuidoost). 41

42 Uitspraken over de aanpak van leefbaarheid en veiligheid door de gemeente Bewoners hebben daarnaast uitspraken voorgelegd gekregen over het functioneren van de gemeente wat betreft de leefbaarheid en veiligheid. Uitspraken over het functioneren van de gemeente als het gaat om de leefbaarheid en veiligheid (%) De gemeente informeert de buurt over de aanpak De gemeente is bereikbaar voor meldingen en klachten De gemeente heeft aandacht voor het verbeteren van leefbaarheid en veiligheid De gemeente betrekt de buurt bij de aanpak van leefbaarheid en veiligheid De gemeente reageert op meldingen en klachten De gemeente doet wat ze zegt (helemaal) eens neutraal (helemaal) oneens weet niet / geen mening Bijna de helft van de bewoners (45%) vindt dat de gemeente de bewoners van de buurt informeert over de aanpak van leefbaarheid en veiligheid. Drie tot vier op de tien bewoners vinden dat de gemeente bereikbaar is voor meldingen en klachten (30%), aandacht heeft voor het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid (37%) en de buurt betrekt bij de aanpak van leefbaarheid en veiligheid (35%). Het aandeel bewoners dat zich negatief uitlaat over deze uitspraken ligt grofweg tussen 10% en 15%. Eén op de vier bewoners vindt dat de gemeente reageert op meldingen en klachten en/of dat de gemeente doet wat ze zegt bij het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid. Iets meer dan 10% is het met deze stellingen niet eens. Veel bewoners hebben de laatste twee stellingen niet kunnen of willen beoordelen, waarschijnlijk omdat ze geen contact hebben gehad met de gemeente. De politie Aandacht voor de leefbaarheid en veiligheid De politie geniet gemiddeld genomen hetzelfde vertrouwen van de bewoners als de gemeente als het gaat om de aandacht voor de problemen in de buurt. Twee op de drie (68%) bewoners vinden dat de politie veel (7%) of voldoende (61%) aandacht heeft voor de problemen in de buurt, 32% vindt dat de politie te weinig aandacht hiervoor heeft. Ook hierover kan een groot deel van de bewoners geen uitspraak doen (35%). Net als bij de aandacht van de gemeente neemt de waardering voor de aandacht van de politie voor de problemen in de buurt sinds 2007 duidelijk toe. 42

43 Aandeel van de bewoners dat vindt dat de politie veel of voldoende aandacht heeft voor de problemen in de buurt, 2011, 2009 en 2007 (%) Achterveld Noord/Oost 78 IJsselveld West 75 IJsselveld Oost 70 Oranje- en Europakwartier 70 IJsselstein Centrum 69 Achterveld West/Zuid / Groenvliet 69 IJSSELSTEIN IJsselstein Zuidoost IJsselstein Zuidwest Bewoners van Achterveld Noord/Oost en van IJsselveld West zijn het meest te spreken over de aandacht van de politie (respectievelijk 78% en 75% positief), de bewoners van IJsselstein Zuidwest zijn het minst te spreken hierover (54%). Vergeleken met 2009 zijn vooral bewoners van Achterveld Noord/Oost en van IJsselveld West veel positiever over de aandacht van de politie. Ook in andere buurten zijn bewoners hierover vaak meer te spreken dan twee jaar geleden. Alleen bewoners van IJsselstein Zuidwest laten zich wederom iets negatiever hierover uit. Vertrouwen in de politie Aandeel bewoners dat vertrouwen heeft in de politie in de buurt, naar buurt (%) Oranje- en Europakwartier Achterveld Noord/Oost IJsselstein Centrum IJsselveld Oost IJSSELSTEIN Achterveld West/ Zuid / Groenvliet IJsselstein Zuidwest IJsselstein Zuidoost IJsselveld West veel weinig geen weet niet/ geen mening 43

44 Eén op de drie IJsselsteiners (34%) heeft veel vertrouwen in de politie in de buurt, een kwart (26%) heeft weinig vertrouwen en 5% heeft geen vertrouwen in de politie. Ruim een derde van de bewoners kan hierover geen oordeel geven. Naar buurt varieert het aandeel bewoners dat veel vertrouwen heeft in de politie van 30% in IJsselveld West tot 39% in het Oranje- en Europakwartier. Het aandeel bewoners dat geen vertrouwen heeft in de politie is het grootst in IJsselveld West (9%) en het kleinst in Achterveld Noord/Oost (1%). Vergeleken met de voorgaande metingen is ook het vertrouwen in de politie verder toegenomen. Het aandeel bewoners dat veel vertrouwen heeft in de politie is gestegen van 28% naar 34%. Vooral bewoners van Achterveld West/Zuid / Groenvliet (+11%), Achterveld Noord/Oost (11%) en van IJsselstein Zuidwest (+10%) hebben meer vertrouwen in de politie gekregen. Opvallend genoeg is ook het aandeel bewoners dat weinig vertrouwen heeft in de politie is toegenomen in Achterveld West/Zuid / Groenvliet (ook met 11%). Dit geldt ook voor het Oranjeen Europakwartier (10%). 44

45 4 Veiligheid In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de onveiligheidsgevoelens van bewoners en of zij slachtoffer zijn geweest van verschillende vormen van criminaliteit. 4.1 Onveiligheidsgevoelens Onveiligheid in het algemeen Aan de IJsselsteiners is gevraagd of zij zich in IJsselstein wel eens onveilig voelen. Vervolgens is gevraagd aan de bewoners die zich wel eens onveilig voelen of men zich vaak, soms of zelden onveilig voelt. Bijna één op de vier IJsselsteiners voelt zich wel eens onveilig. Daarvan voelt maar 1% zich vaak onveilig, 17% soms en 5% zelden. Driekwart voelt zich nooit onveilig. Vergeleken met 2011 voelen meer bewoners zich altijd veilig (77% tegenover 70% in 2011). In de jaren daarvoor voelde circa de helft van de bewoners zich veilig. Onveiligheid in IJsselstein Aandeel bewoners dat zich vaak of soms onveilig voelt in IJsselstein, (%) IJsselveld Oost 32 IJsselstein Zuidwest IJsselveld West Oranje- en Europakwartier IJSSELSTEIN IJsselstein Zuidoost Achterveld Noord/Oost IJsselstein Centrum Achterveld West/Zuid / Groenvliet Van de bewoners voelt een vijfde (20%) zich soms of vaak onveilig in IJsselstein, 8% voelt zich zelden onveilig en 71% voelt zich nooit onveilig. Bewoners van IJsselveld Oost voelen zich vaker onveilig in IJsselstein (32%), bewoners van Achterveld West/Zuid / Groenvliet voelen zich het minst onveilig (15%). Vergeleken met 2009 voelen bewoners van alle buurten zich nu veiliger (gemiddeld +10%). Alleen bewoners van IJsselveld Oost voelen zich dit jaar iets minder onveilig (-3%). 45

46 Onveiligheid in de eigen buurt Aandeel bewoners dat zich (on)veilig voelt in de eigen buurt, naar buurt (%) IJsselveld Oost IJsselveld West IJss els tein Centrum Oranje- en Europakwartier (Noord) IJSSELSTEIN IJsselstein Zuidwest IJs selstein Zuidoos t Achterveld Noord/Oost Achterveld West/Zuid / Groenvliet vaak onveilig s oms onveilig zelden onveilig nooit onveilig Bewoners voelen zich in de eigen buurt over het algemeen iets veiliger. Gemiddeld geeft 19% van de bewoners aan zich soms tot vaak onveilig te voelen. Acht op de tien bewoners voelen zich (vrijwel) altijd veilig in de eigen buurt. Bewoners van IJsselveld Oost voelen zich veel meer dan gemiddeld onveilig in de eigen buurt: 5% vaak en 37% soms. De bewoners van Achterveld West/ Zuid/ Groenvliet voelen zich het minst onveilig (8% soms, 1% vaak), maar de verschillen met een groot aantal andere buurten zijn klein. Aandeel bewoners dat zich vaak of soms onveilig voelt in de eigen buurt, (%) IJsselveld Oost 42 IJsselveld West IJsselstein Centrum Oranje- en Europakwartier (Noord) IJSSELSTEIN IJsselstein Zuidwest IJsselstein Zuidoost Achterveld Noord/Oost Achterveld West/Zuid / Groenvliet

47 Bewoners voelen zich steeds veiliger in de eigen buurt. In 2009 en 2007 voelde nog circa 30% zich soms tot vaak onveilig in de eigen buurt. In 2011 was dit gedaald naar 20% en nu naar 15%. Bewoners voelen zich in vrijwel alle buurten veiliger dan twee jaar geleden. Dit geldt het meest voor Oranje- en Europakwartier (-13%). Alleen in IJsselveld Oost en De Tuinen/ Het Hart/ De Boomgaard/ De Hoven is hierin weinig veranderd. (On)veiligheid op specifieke plaatsen De inwoners is gevraagd of ze zich op bepaalde plaatsen in de eigen buurt of elders in IJsselstein wel eens onveilig voelen. Degenen die hebben aangegeven nooit op deze plaatsen te komen zijn buiten beschouwing gelaten. Aandeel van de inwoners van IJsselstein, dat zich wel eens onveilig voelt op specifieke plekken in de eigen buurt, in procenten van de inwoners die wel eens op deze plekken komen*, (%) 's avonds op straat 16 bus- en tramhalte 10 fietsroutes 6 tunnels sportaccommodatie winkelcentrum horecagelegenheid * personen die nooit op de plekken komen zijn niet meegenomen De bewoners die zich onveilig voelen, voelen zich vooral s avonds op straat in de eigen buurt het meest onveilig, gevolgd door een bus- of tramhalte. Circa één op de zes bewoners voelt zich s avonds op straat wel eens onveilig en circa één op de tien bij een bus- of tramhalte. Het toegenomen gevoel van veiligheid is ook te zien aan de aandelen bewoners die zich onveilig voelen op verschillende plekken. Dit is vergeleken met 2011 op de meeste plekken nog verder gedaald. 47

48 Aandeel bewoners van IJsselstein, dat zich wel eens onveilig voelt op specifieke plekken in IJsselstein met uitzondering van de eigen buurt, in procenten van de inwoners die wel eens op deze plekken komen*, (%) 's avonds op straat 31 tunnels 24 bus- en tramhalte 19 fietsroutes 16 horecagelegenheid sportaccommodatie winkelcentrum * personen die nooit op de plekken komen zijn niet meegenomen Als het gaat om onveiligheidsgevoelens in IJsselstein, dus buiten de eigen buurt, dan voelt 31% van de bewoners zich s avonds op straat wel eens onveilig. Tunnels worden door een kwart van de bewoners wel eens als onveilig ervaren en een vijfde ervaart bus- en tramhaltes wel eens als onveilig (19%). Doorgaande fietsroutes (16%), horecagelegenheden (14%), sportaccommodaties (12%) en winkelcentra (9%) worden minder vaak als onveilig ervaren. Ook elders in IJsselstein voelen bewoners zich in 2013 minder vaak onveilig dan voorheen, een trend die bij de vorige meting al was ingezet. Gedrag van bewoners om onveiligheid te vermijden of te ontwijken Aandeel inwoners van IJsselstein, dat zich vaak of soms onveilig voelt en vaak of soms het gedrag aanpast om onveiligheid te vermijden of te ontwijken, 2013 (%) 's avonds of 's nachts niet open doen kinderen niet toestaan naar onveilige plekken in de buurt te gaan* zich onveilig voelen 's avonds op straat in de buurt omlopen of omrijden in de eigen buurt om onveilige plekken te vermijden zich niet op het gemak voelen als men 's avonds alleen thuis is * exclusief niet van toepassing Een substantieel percentage van de bewoners past het gedrag aan om onveilige situaties te vermijden. Zo geeft een kwart van de bewoners te kennen dat men s avonds of s nachts niet open doet, omdat men het niet veilig vindt. 48

49 Van de mensen met kinderen staat een kwart de kinderen niet toe om naar bepaalde onveilige plekken in de buurt te gaan. Ongeveer één op de vijf bewoners voelt zich s avonds op straat in de buurt vaak of soms niet veilig en/of loopt of rijdt een straatje om om onveilige plekken te vermijden. Iets meer dan één op de tien bewoners voelt zich s avonds alleen thuis vaak of soms niet prettig. Het zijn veel vaker vrouwen dan mannen die hun gedrag aanpassen vanwege het gevoel van onveiligheid. Ouderen (65+) doen vaker dan gemiddeld s avonds of s nachts niet open, maar vertonen bij de andere gedragsaanpassingen een gemiddeld beeld. Bewoners van IJsselveld Oost passen veel meer dan gemiddeld hun gedrag aan. Zo loopt of rijdt 40% vaak of soms om om onveilige plaatsen te vermijden, voelt 41% zich s avonds op straat vaak of soms onveilig en voelt 23% zich vaak of soms s avonds alleen thuis niet op het gemak. Ook in het Oranjekwartier / Europkwartier komen sommige gedragsaanpassingen iets vaker voor dan gemiddeld. 4.2 Criminaliteit en slachtofferschap Aandeel bewoners van IJsselstein dat (naar eigen zeggen) het slachtoffer is geweest van één of meer misdrijven, in totaal en gesplitst in delicten op huishoudens- en persoonsniveau (%) IJsselveld West IJsselveld Oost Oranje- en Europakwartier Achterveld Noord/Oost IJSSELSTEIN Achterveld West/Zuid / Groenvliet IJsselstein Centrum IJsselstein Zuidwest IJsselstein Zuidoost Eén op de drie bewoners van IJsselstein geeft aan het afgelopen jaar slachtoffer geweest te zijn van één of meer delicten of vormen van criminaliteit (op persoonlijk of huishoudelijk niveau). Als men slachtoffer is geweest van meerdere misdrijven, wordt dat maar één keer meegeteld. De kans om slachtoffer te worden van een misdrijf is bovengemiddeld in IJsselveld West (41%), IJsselveld Oost (40%) en in het Oranje- en Europakwartier (39%). In IJsselstein Zuidoost (27%) en in IJsselstein Zuidwest (28%) is deze kans beduidend kleiner. Vergeleken met 2011 is het slachtofferschap op gemeenteniveau gedaald (-7%). Vooral in IJsselstein Centrum is dit percentage sterk gedaald (-15%). Ook in IJsselstein Zuidoost (-9%) en Achterveld West/Zuid / Groenvliet (-8%) is het slachtofferschap gedaald. In IJsselveld West is sprake van een lichte toename (2%). 49

50 Bij het bepalen van slachtofferschap is gekeken naar verschillende delicten. Voor een deel gaat het daarbij om voorvallen die het huishouden of iemand uit het huishouden treffen, zoals diefstal van fietsen, diefstal uit de auto, uit de woning of uit de tuin of vernieling. Daarnaast zijn enkele persoonsgebonden delicten voorgelegd, zoals diefstal van tas of portemonnee, bedreiging en mishandeling. Aandeel huishoudens/bewoners dat de afgelopen 12 maanden slachtoffer is geweest van verschillende voorvallen in de buurt, binnen en buiten IJsselstein (%) Vernieling aan auto 16 Fietsendiefstal Overige vernieling Iets gestolen UIT de auto Poging tot inbraak 7 8 Overige diefstal Bedreiging Inbraak Dietsfal portemonnee zonder geweld Mishandeling Diefstal portemonnee met geweld Huiselijk geweld totaal in de wijk elders in IJsselstein buiten IJsselstein Van de genoemde misdrijven zijn huishoudens het meest slachtoffer geworden van diefstal of vernieling aan de buitenkant van de auto. Ongeveer een zesde (16%) van de huishoudens van IJsselstein heeft hiermee te maken gehad, meestal (12%) in de eigen buurt. Fietsendiefstal neemt de tweede plaats in. Circa één op de tien huishoudens (12%) heeft hiermee het afgelopen jaar te maken gehad, zowel in de eigen buurt (5%) als elders in IJsselstein (6%). Op de derde plaats staat overige vernieling (10%), gevolgd door diefstal uit de auto (8%) en poging tot inbraak (7%). Van de overige misdrijven is 5% of minder het afgelopen jaar slachtoffer geweest. Fietsendiefstal komt meer dan gemideld voor in IJsselveld Oost (16%), evenals bedreiging (8%). Met inbraak in woningen worden bewoners van Achterveld West/ Zuid/ Groenvliet (11%) het meest getroffen en een poging tot inbraak bewoners van het Oranje- en Europakwartier (13%), IJsselstein Centrum (10%) en Achterveld Noord/ Oost (9%). Beschadiging of vernieling aan de woning komt meer dan gemiddeld voor in IJsselstein Centrum (16%), IJsselveld West (15%) en het Oranje- en Europakwartier (14%). 50

51 Aandeel huishoudens/bewoners dat de afgelopen 12 maanden in IJsselstein slachtoffer is geweest van criminaliteit, (%) Diefstal of vernieling aan de buitenkant van de auto Fietsendiefstal Overige vernieling Diefstal uit auto Poging tot inbraak Overige diefstal Inbraak in de woning Bedreiging met geweld Diefstal tasje/portemonnee zonder geweld Mishandeling Diefstal tasje/portemonnee met geweld Huiselijk geweld Vergeleken met 2011 is sprake van zowel een lichte stijging, vooral van minder vaak voorkomende vormen van criminaliteit, als van een daling, vooral van meer voorkomende vormen van criminaliteit. Inbraakpreventie Zes op de tien (61%) bewoners hebben van de gemeente wel eens een brief gekregen over in braak in de buurt, met daarin preventietips. Een kwart (23%) heeft aangegeven een dergelijke brief nooit te hebben ontvangen, 17% weet het niet (meer). Van de bewoners van IJsselveld West (70%) en Achterveld Noord/Oost (68%) geeft een groter percentage aan de brief te hebben gekregen, in IJsselstein Zuidoost (48%) is dit minder dan gemiddeld. Eén op de drie bewoners (31%) heeft ook daadwerkelijk iets met de inbraakpreventietips gedaan. Dat is ongeveer de helft van de bewoners die zich herinnert de brief te hebben gekregen. In Achterveld Noord/Oost (43%), Achterveld Zuid/West / Groenvliet (40%) en het Oranje- en Europakwartier (40%) is dat hoger dan gemiddeld, in IJsselstein Zuidoost (20%) en IJsselstein Centrum (18%) lager. 51

52 52

53 5 Meldingen, overlast en calamiteiten In dit hoofdstuk wordt ingegaan op meldingen van overlast, de gemeentelijke telefoonlijn en website voor meldingen over de woon- en leefomgeving en de wijze van handelen bij mogelijke rampen en calamiteiten. 5.1 Meldingen van overlast Aandeel van de bewoners dat het afgelopen jaar een melding van overlast heeft doorgegeven, naar buurt 2013 (%) IJsselveld West Oranje- en Europakwartier IJsselveld Oost IJsselstein Centrum IJSSELSTEIN Achterveld Noord/Oost IJsselstein Zuidwest Achterveld West/Zuid / Groenvliet IJsselstein Zuidoost Gemiddeld heeft ongeveer één op de zes bewoners van IJsselstein het afgelopen jaar een melding gedaan van overlast. De meeste buurten wijken niet veel af van het gemiddelde. De minste meldingen worden gedaan in IJsselstein Zuidoost. De meeste meldingen worden gedaan in IJsselveld West (Noord). Vergeleken met 2011 is er weinig veranderd. Wat wel opvalt is dat IJsselstein Zuidoost van de buurten met de meeste meldingen veranderd is naar de buurt met de minste meldingen. Verdeling van de meldingen over meldpunten (%) Politie 47 Gemeente 38 Woningbouwvereniging 8 Buurtbemiddeling Anders

54 Net als in 2011 komen de meeste meldingen terecht bij de politie (47%) en bij de gemeente (38%). Daarnaast wordt 8% van de meldingen gedaan bij de woningbouwvereniging en krijgt buurtbemiddeling 4% van de meldingen binnen. Vergeleken met 2011 is het aantal meldingen bij de politie gedaald en bij de gemeente toegenomen. Inwoners van IJsselstein die een melding willen doorgeven, kunnen dit via de gemeentelijke telefoonlijn doen of via de website van de gemeente. Contact met de gemeentelijke telefoonlijn en de website voor meldingen woon- en leefomgeving, in procenten van alle respondenten, 2013 (%) Ja, voor een klacht over de woonomgeving 5 Ja, voor het verkrijgen van informatie Ja, voor een afspraak voor het ophalen van grofvuil Ja, ergens anders voor Nee / weet niet meer 91 Eén op de tien bewoners heeft het afgelopen jaar wel eens naar de gemeentelijke telefoonlijn gebeld of de website bezocht om een melding in te dienen. In de meeste gevallen (5%) ging het om een klacht over de woonomgeving, minder vaak werd contact opgenomen voor het verkrijgen van informatie (2%), voor het ophalen van grofvuil (1%) of ergens anders voor (2%). Een derde van de mensen die afgelopen jaar een melding hebben gedaan via de gemeentelijke telefoonlijn of de website is tevreden over de afhandeling (35%). De meeste van hen zijn van mening dat de melding goed en snel is afgehandeld (29%), een beperkt deel vindt dat de melding goed maar niet snel is opgelost of dat de melding juist snel maar niet goed is opgelost. Ruim de helft van de bewoners die een melding hebben gedaan is echter niet tevreden over de afhandeling (55%), omdat het probleem niet of maar gedeeltelijk is opgelost. Een enkeling vond het veel te lang duren. De meeste (72%) melders hebben niets meer teruggehoord van de gemeente. Eén op de vijf heeft wel iets teruggehoord (20%). Een kleine groep weet het niet meer (8%). Ten opzichte van 2011 is de tevredenheid over de afhandeling van een melding minder geworden. 54

55 5.3 Rampen en calamiteiten Aandeel bewoners dat zich wel eens zorgen maakt over een grote calamiteit of ramp, (%) vaak soms zelden nooit Iets meer dan één op de tien inwoners (12%) maakt zich wel eens (vaak of soms) zorgen over een grote calamiteit of ramp zoals een dijkdoorbraak. Ongeveer een kwart (24%) doet dit zelden en bijna twee derde (64%) maakt zich hierover nooit zorgen. Sinds 2007 is het percentage bewoners dat zich zorgen maakt over calamiteiten of rampen geleidelijk afgenomen. Aandeel bewoners dat weet wat men moet doen tijdens een ramp, (%) precies ongeveer niet De meeste bewoners weten wat ze moeten doen tijdens een ramp: 18% weet dit precies en 66% weet het ongeveer. Van de bewoners geeft 16% aan niet te weten wat men moet doen als een grote calamiteit of ramp uitbreekt. Mannen geven vaker aan dit precies te weten (19% tegenover 17% van de vrouwen). Jonge bewoners (16-29 jaar) weten vaker niet wat ze moeten doen tijdens een ramp dan oudere bewoners (26% tegenover 11-17%). Er zijn meer bewoners dan in 2011 die precies weten wat te doen als zich een ramp of calamiteit voordoet, maar er zijn ook meer bewoners die dat niet weten. 55

56 Aandeel bewoners dat weet naar welk TV- of radiostation men kan luisteren of kijken tijdens een ramp, (%) precies ongeveer nee De meeste bewoners weten ook naar welk TV- of radiostation ze kunnen kijken of luisteren tijdens een ramp. Ruim een derde weet het precies (34%) en bijna de helft (48%) weet het ongeveer. Eén op de vijf bewoners (18%) weten dit niet. Mannen weten vaker naar welk TV- of radiostation ze precies moeten luisteren (41%) dan vrouwen (28%). Jonge bewoners (16-29 jaar) weten vaker dan oudere bewoners wel (ongeveer) naar welk TV- of radiostation ze moeten luisteren tijdens een ramp (88% tegenover 80-83%). Het beeld is over de laatste jaren constant. Ruim één op de vijf inwoners (21%) kent de website Dit is een lichte stijging ten opzichte van de voorgaande metingen waar circa één op de zes inwoners (17%) aangaf de internetpagina te kennen. Mannen zijn beter bekend met de site (24% tegenover 18% van de vrouwen). Voor deze internetpagina geldt dat naarmate men ouder is, men de site minder vaak kent. Van de 65- plussers is 11% op de hoogte van deze site, van de bewoners tot 30 jaar 29%. De website is specifiek beter bekend geworden bij vrouwen en jongeren. 56

57 Plaatselijk nieuws Wijze waarop men aan plaatselijk nieuws komt (meer antwoorden mogelijk), (%) Zenderstreeknieuws en gemeentepagina 82 Buren, vrienden, kennissen, etc. 48 RTV Utrecht Wijknieuwsbrieven Regionaal dagblad / AD / UN Sociale media 18 RTV 9 Website gemeente Iets anders Ik hoor of lees geen plaatselijk nieuws andere lokale krant* *door het ontbreken van deze antwoordcategorie in 2013 kunnen deze gegevens niet vergeleken worden Het Zenderstreeknieuws en de gemeentepagina zijn de belangijkste informatiebron voor het lokale nieuws in IJsselstein. Acht op de tien inwoners (82%) komen via de Zenderstreeknieuws en de gemeentepagina aan het plaatselijk nieuws. Daarnaast gebruikt men hiervoor veelal het informele circuit: bijna de helft komt aan plaatselijk nieuws via buren, vrienden of kennissen (48%). Een kwart tot een derde van de bewoners laat zich (ook) informeren via RTV Utrecht (30%), de Wijknieuwsbrieven (27%) en/of een regionaal dagblad, AD of UN (27%). RTV 9 (14%) en sociale media (18%) worden door ongeveer een vijfde tot een zesde van de bewoners gebruikt, de website van de gemeente door ongeveer één op de tien (11%) bewoners. Er zijn nauwelijks bewoners die geen plaatselijk nieuws horen of lezen (2%) en een klein deel (4%) komt via een ander kanaal aan het plaatselijk nieuws. Het beeld komt op hoofdlijnen overeen met dat van de vorige metingen. Alleen RTV Utrecht en de Wijknieuwsbrieven worden dit jaar echter beduidend minder genoemd. De rol van sociale media en RTV 9 is daarentegen bijna verdubbeld ten opzichte van

58 58

59 BIJLAGE I Responsoverzicht N % Steekproef retour via internet schriftelijke respons telefonische respons Respons

60 BIJLAGE II De vragenlijst 60

61 GEMEENTEBELEIDSMONITOR 2013 Veiligheid en Leefomgeving GEMEENTE IJSSELSTEIN

Monitor Veiligheid en Leefomgeving Gemeente IJsselstein 2015

Monitor Veiligheid en Leefomgeving Gemeente IJsselstein 2015 Monitor Veiligheid en Leefomgeving Gemeente IJsselstein 2015 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: gemeente IJsselstein DIMENSUS beleidsonderzoek Maart 2016 2 INHOUD Uitkomsten in vogelvlucht 5 Samenvatting

Nadere informatie

Monitor Veiligheid en Leefomgeving

Monitor Veiligheid en Leefomgeving Monitor Veiligheid en Leefomgeving Gemeente Montfoort 2015 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: gemeente Montfoort DIMENSUS beleidsonderzoek Maart 2016 Projectnummer 641 2 INHOUD Uitkomsten in vogelvlucht

Nadere informatie

Resultaten gemeentebeleidsmonitor Veiligheid en leefbaarheid

Resultaten gemeentebeleidsmonitor Veiligheid en leefbaarheid Resultaten gemeentebeleidsmonitor 217 Veiligheid en leefbaarheid 1. Inleiding Om de twee jaar wordt er een onderzoek, de zogeheten gemeentebeleidsmonitor, uitgevoerd onder de inwoners naar verschillende

Nadere informatie

Toelichting bij "Tabellenboek", van Dimensus Monitor Veiligheid en Leefomgeving, 2014 IJsselstein 26 Juni 2014

Toelichting bij Tabellenboek, van Dimensus Monitor Veiligheid en Leefomgeving, 2014 IJsselstein 26 Juni 2014 Toelichting bij "Tabellenboek", van Dimensus Monitor Veiligheid en Leefomgeving, 2014 IJsselstein 26 Juni 2014 Het kan zijn dat de cijfers in het tabellenboek soms iets (meestal 1%) afwijken van de cijfers

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is de? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Buurtrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is de buurt? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Woerden

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Woerden Veiligheidsmonitor 20 Gemeente Woerden Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Gemeente Woerden DIMENSUS beleidsonderzoek April 202 Projectnummer 475 Samenvatting 3 Inleiding. Leefbaarheid van de buurt 3.

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is het? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is het Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Gemeente Stichtse Vecht

Gemeente Stichtse Vecht Gemeente Stichtse Vecht Monitor Veiligheid en leefbaarheid 201 Definitief 11 augustus 201 DATUM 11 augustus 201 TITEL Monitor Veiligheid en leefbaarheid 201 ONDERTITEL Definitief OPDRACHTGEVER Gemeente

Nadere informatie

Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt?

Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt? VEILIGHEIDSMONITOR-WIJKPEILING ALMERE 2017 Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt? 23 mei 2018 Meer weten over uw eigen wijk? Ga naar www.wijkmonitoralmere.nl 1. INTRODUCTIE

Nadere informatie

Stadswerven Zuid 2014 Een jaar na opening van het Energiehuis

Stadswerven Zuid 2014 Een jaar na opening van het Energiehuis Stadswerven Zuid Een jaar na opening van het Energiehuis Stadswerven Zuid is het tol van verschillende ontwikkelingen, met een gerenoveerd Energiehuis en de komst van een bioscoop met parkeergarage. In

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht IJsselstein

Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht IJsselstein Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht IJsselstein Onderzoeksbeschrijving De Monitor Sociale Kracht is in 2015 als pilot uitgevoerd in de gemeente Houten en wordt nu tevens uitgevoerd in alle

Nadere informatie

Samenvatting 3. Inleiding 9. 1. Voorzieningen in de buurt 13 1.1 Voorzieningen 13 1.2 Het onderhoud 20

Samenvatting 3. Inleiding 9. 1. Voorzieningen in de buurt 13 1.1 Voorzieningen 13 1.2 Het onderhoud 20 INHOUD Samenvatting 3 Inleiding 9 1. Voorzieningen in de buurt 13 1.1 Voorzieningen 13 1.2 Het onderhoud 20 2. Leefbaarheid in de buurt 23 2.1 Waardering van de woonomgeving 23 2.2 Gehechtheid en medeverantwoordelijkheid

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

Tabellen Veiligheidsmonitor 2008 Leiden

Tabellen Veiligheidsmonitor 2008 Leiden Veiligheidsmonitor 2008, gemeente 1 Tabellen Veiligheidsmonitor 2008 In deze bijlage worden de uitkomsten van de monitor weergegeven in tabellen. Van de volgende gebieden worden cijfers gepresenteerd:

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Stichtse Vecht

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Stichtse Vecht Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Stichtse Vecht DIMENSUS beleidsonderzoek Augustus 2011 Projectnummer 464 INHOUD Samenvatting 5 Inleiding 13 1. Leefbaarheid in de buurt 15 1.1 Voorzieningen in de buurt

Nadere informatie

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015 LelyStadsGeLUIDEN De mening van de inwoners gepeild Leefbaarheid 2015 April 2016 Colofon Dit is een rapportage opgesteld door: Cluster Onderzoek en Statistiek team Staf, Beleid Te downloaden op www.lelystad.nl/onderzoek

Nadere informatie

Wijkbeleving Gemeente Zeist

Wijkbeleving Gemeente Zeist Wijkbeleving Gemeente Zeist Burgerpeiling 013 Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Zeist DIMENSUS beleidsonderzoek November 013 Projectnummer 540 INHOUD Samenvatting 5 Inleiding 15 1. Voorzieningen en

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus GBM IJsselstein 2017

Uitgevoerd door Dimensus GBM IJsselstein 2017 Inhoudsopgave Onderzoeksbeschrijving Achtergrondvragen Leefomgeving Burenhulp, mantelzorg en vrijwilligerswerk Zelfredzaamheid en participatie Sociaal team en jeugdteam Veiligheid Mogelijke rampen en calamiteiten

Nadere informatie

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 Leefbaarheid in Spijkenisse Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 datum woensdag 6 mei 2015 versie 3 Auteur(s) Tineke Last Postadres Postbus 25, 3200

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Openbare Ruimte-

Stadsmonitor. -thema Openbare Ruimte- Stadsmonitor -thema Openbare Ruimte- Modules Samenvatting 1 Beeldkwaliteit stad 2 Beeld van openbare ruimte in buurt 4 Onderhoud openbare ruimte 10 Bronnen 19 Datum: februari 2016 Gemeente Nijmegen Onderzoek

Nadere informatie

7,5 50,4 7,2. Gemeente Enkhuizen, Leefbaarheid. Overlast in de buurt Enkhuizen. Veiligheidsbeleving Enkhuizen

7,5 50,4 7,2. Gemeente Enkhuizen, Leefbaarheid. Overlast in de buurt Enkhuizen. Veiligheidsbeleving Enkhuizen Leefbaarheid 7,5 Leefbaarheid (rapportcijfer) : 7,5 Fysieke voorzieningen (score) Sociale cohesie in de buurt (score) Aanpak gemeente L&V (% (zeer) ) Gemeente, 2015 6,3 29,0 38,2 Overlast in de buurt %

Nadere informatie

Fysieke leefomgeving I.B EELDKWALITEIT VAN DE STAD

Fysieke leefomgeving I.B EELDKWALITEIT VAN DE STAD Nijmegen is volgens veel Nijmegenaren een mooie en groene stad. Tweederde vindt Nijmegen bovendien een schone stad. Ook van buitenaf is er een gunstige indruk. Al enkele jaren oordelen bezoekers positief

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor Gemeente Leiden Resultaten per stadsdeel en in de tijd Mediad Rotterdam, maart 2011 Veiligheidsmonitor, Gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN 2005-2015 OPZET EN UITVOERING Sinds 1999 voert de gemeente Ede elke twee jaar een onderzoek uit naar leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Tot en

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

Leefbaarheid en Veiligheid 2016

Leefbaarheid en Veiligheid 2016 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl Onderzoek & Statistiek Leefbaarheid en Veiligheid 2016 Raadsnummer Datum 6 november 2017 Auteur Tineke Brouwers en Francien Wisman Versie

Nadere informatie

Empel. Wijk- en buurtmonitor 2016

Empel. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Empel Empel ligt ten noordoosten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit een ouder en een nieuwer gedeelte. De eerste woningen zijn in 1946 gebouwd. Deze oorspronkelijke kern

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013 Politie Eenheid Fact sheet nummer 4 februari 213 Veiligheidsmonitor -Amstelland 28-212 Deze fact sheet brengt de veiligheid in de regio -Amstelland tussen 28 en 212 in kaart. blijkt op verschillende indicatoren

Nadere informatie

Buurtprofiel: Heugemerveld hoofdstuk 11

Buurtprofiel: Heugemerveld hoofdstuk 11 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Veiligheidsmonitor gemeente Tabellenrapport April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/015 Datum April 2014 Opdrachtgever Auteurs

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

MONITOR VEILIGHEID EN LEEFBAARHEID

MONITOR VEILIGHEID EN LEEFBAARHEID MONITOR VEILIGHEID EN LEEFBAARHEID 2014 Gemeente Stichtse Vecht Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Stichtse Vecht DIMENSUS beleidsonderzoek oktober 2014 Projectnummer 5 2 Inhoud Samenvatting

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid in Houten 2008

Leefbaarheid en veiligheid in Houten 2008 Leefbaarheid en veiligheid in Houten 2008 Dr. Hans Verhorst DIMENSUS beleidsonderzoek Januari 2009 Projectnummer 332 INHOUD Samenvatting 3 Inleiding 9 1. Voorzieningen in de buurt 13 1.1 Voorzieningen

Nadere informatie

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek Afdeling Vastgoed en Wonen 29 augustus 2014 2 Algemeen Deze notitie bevat cijfers over inwoners en woningvoorraad

Nadere informatie

3.5 Voorzieningen in de buurt

3.5 Voorzieningen in de buurt 3.5 Voorzieningen in de buurt Samenvatting: Straatverlichting en straatmeubilair Veruit de meeste (8%) bewoners zijn (zeer) tevreden over de straatverlichting in hun buurt. De verschillen naar wijk zijn

Nadere informatie

Burgeronderzoek gemeente Velsen November 2017

Burgeronderzoek gemeente Velsen November 2017 Burgeronderzoek gemeente Velsen 2017 November 2017 DATUM November 2017 TITEL Burgeronderzoek gemeente Velsen 2017 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente Velsen Jeroen Lijzenga Boulevard Heuvelink

Nadere informatie

GBM Moerdijk Veiligheid en Leefomgeving 2013

GBM Moerdijk Veiligheid en Leefomgeving 2013 GBM Moerdijk Veiligheid en Leefomgeving 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Moerdijk DIMENSUS beleidsonderzoek Mei 2014 Projectnummer 545 2 Inhoud Inleiding 1. Inleiding 5 2. Dashboard

Nadere informatie

Leefbaarheid en Veiligheid Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007

Leefbaarheid en Veiligheid Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007 Leefbaarheid en Veiligheid Hengelo 2007 Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007 COLOFON Uitgave Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie Gemeente Hengelo Hazenweg 121 Postbus 18,

Nadere informatie

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari 2007 1 In deze rapportage worden de resultaten beschreven uit de Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête voor de maand januari. Tevens

Nadere informatie

GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013

GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013 GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Etten-Leur DIMENSUS beleidsonderzoek Mei 2014 Projectnummer 545 1 2 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Dashboard Veiligheid

Nadere informatie

Buurtenquête hostel Leidsche Maan

Buurtenquête hostel Leidsche Maan Buurtenquête hostel Leidsche Maan tussenmeting 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht (GG&GD) DIMENSUS beleidsonderzoek April 2013 Projectnummer 527 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding

Nadere informatie

Leefbaarheid Inhoud. Gekozen gebied: Provincie: Gelderland Gekozen vergelijkingsgebied: Nederland

Leefbaarheid Inhoud. Gekozen gebied: Provincie: Gelderland Gekozen vergelijkingsgebied: Nederland Leefbaarheid - 2011 In dit rapport staat de leefbaarheid van de woonomgeving centraal. Aan de respondenten is gevraagd hun mening te geven over de kwaliteit van de fysieke buurtvoorzieningen. Men kon het

Nadere informatie

WijkWijzer De tien Utrechtse wijken in cijfers.

WijkWijzer De tien Utrechtse wijken in cijfers. WijkWijzer 2011 De tien Utrechtse wijken in cijfers www.onderzoek.utrecht.nl Inleiding Voor u ligt de WijkWijzer 2011; een bron aan informatie over de tien Utrechtse wijken. Aan de hand van vijf belangrijke

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor 2009 Politieregio Utrecht Tabellenrapport

Integrale Veiligheidsmonitor 2009 Politieregio Utrecht Tabellenrapport Integrale Veiligheidsmonitor 2009 Politieregio Utrecht Tabellenrapport DIMENSUS beleidsonderzoek Juni 2010 Projectnummer 379 Colofon Informatie DIMENSUS Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1c 4818 AA Breda

Nadere informatie

Leefbaarheid in de buurt

Leefbaarheid in de buurt 12345678 Leefbaarheid in de buurt Nu het oordeel van de Dordtenaren over hun woonkwaliteit, woonomgeving en de geboden voorzieningen in kaart is gebracht, zullen we in dit hoofdstuk gaan kijken hoe de

Nadere informatie

Buurtprofiel: Nazareth hoofdstuk 5

Buurtprofiel: Nazareth hoofdstuk 5 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

Leefbaarheid - Team Mens op Maat - Centrum Jeugd en Gezin - Gemeentelijke dienstverlening - Voorzieningen - Sportdeelname

Leefbaarheid - Team Mens op Maat - Centrum Jeugd en Gezin - Gemeentelijke dienstverlening - Voorzieningen - Sportdeelname Leefbaarheid - Team Mens op Maat - Centrum Jeugd en Gezin - Gemeentelijke dienstverlening - Voorzieningen - Sportdeelname Uitgevoerd door Dimensus Burgerpeiling De Bilt 2015 1/33 Onderzoeksbeschrijving

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnummer: Met deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot 10 (zeer

Nadere informatie

Buurt-voor-Buurt Onderzoek Wipstrik

Buurt-voor-Buurt Onderzoek Wipstrik Buurt-voor-Buurt Onderzoek In januari/februari 2018 is het Buurt-voor-Buurt Onderzoek van 2018 uitgevoerd. Ruim 10.500 Zwolse inwoners van 18 jaar en ouder hebben aan het onderzoek meegewerkt. Door deze

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnr: Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven. Daarbij geldt: een hoger cijfer (10)

Nadere informatie

4.3 Veiligheidsbeleving

4.3 Veiligheidsbeleving 4.3 Veiligheidsbeleving Samenvatting: Het gevoel van veiligheid in het algemeen is sinds 2002 vrij constant. Iets meer dan één op de drie bewoners voelt zich vaak of soms onveilig. Het gevoel van onveiligheid

Nadere informatie

Kernrapport Veiligheidsmonitor ( ) Gemeente Leiden. Leefbaarheid in buurt

Kernrapport Veiligheidsmonitor ( ) Gemeente Leiden. Leefbaarheid in buurt Kernrapport Veiligheidsmonitor (2013-2017) Gemeente Leiden Leefbaarheid in buurt Inleiding In dit hoofdstuk staat het thema leefbaarheid in de woonbuurt centraal. Eerst komt aan de orde hoe Nederlanders

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Inlogcode/ buurtnummer Enquête leefbaarheid in uw buurt Bij het onderzoeken van de leefbaarheid van de buurt, is het waardevol om te weten of er verschillen bestaan in beoordeling van de leefbaarheid naar

Nadere informatie

Verleden en toekomst in Oud-West

Verleden en toekomst in Oud-West Verleden en toekomst in In mei 009 is aan de panelleden van stadsdeel gevraagd naar hun mening over de ontwikkelingen die in het stadsdeel zichtbaar zijn. Deze ontwikkelingen betreffen onder andere inkomsten,

Nadere informatie

rapportage op wijkniveau

rapportage op wijkniveau appendix bij Veiligheidsmonitor 2009 Veiligheidsmonitor 2009 rapportage op wijkniveau Het veiligheidsbeeld in en eerder van tien Goudse wijken: Binnenstad Nieuwe Park Korte Akkeren Bloemendaal Plaswijck

Nadere informatie

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens Resultaten peiling EnschedePanel Inleiding Voor de verbetering van de leefbaarheid en aanpak van de veiligheid in de wijken is in oktober 2015 een onderzoek verricht. In dezelfde periode is de landelijke

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Stad en Buurt- Modules. Datum: Stadsmonitor -thema Stad en Buurt- 1

Stadsmonitor. -thema Stad en Buurt- Modules. Datum: Stadsmonitor -thema Stad en Buurt- 1 Stadsmonitor -thema Stad en Buurt- Modules De Nijmegenaar en zijn stad 2 De Nijmegenaar en zijn buurt 7 Datum: 21-01-2014 Gemeente Nijmegen Onderzoek en Statistiek contactpersoon: Geert Schattenberg tel.:

Nadere informatie

Buurtprofiel: Pottenberg hoofdstuk 9

Buurtprofiel: Pottenberg hoofdstuk 9 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Dorien de Bruijn 23 mei 2014 Vanaf 1997 is de Amersfoortse Stadspeiling elke twee jaar voor een belangrijk deel

Nadere informatie

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%)

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) Leefbaarheid Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) mee eens niet mee eens Geen neutraal Wegen, paden en pleintjes goed onderhouden 51 21 25 3 Perken, plantsoenen

Nadere informatie

Rosmalen noord. Wijk- en buurtmonitor 2016

Rosmalen noord. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Rosmalen noord Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

postadres Postbus 26, 3400 AA IJsselstein

postadres Postbus 26, 3400 AA IJsselstein Gemeente IJsselstein postadres Postbus 26, 3400 AA IJsselstein Gemeenteraad IJsselstein Postbus 26 3400 AA IJSSELSTEIN bezoekadres Overtoom 1 3401 BK IJsselstein t 14 030 f 030 6884350 e info@ijsselstein.nl

Nadere informatie

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2017) Gemeente Leiden vergeleken met Nederland en Grotestedenbeleid G32. Leefbaarheid in de buurt

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2017) Gemeente Leiden vergeleken met Nederland en Grotestedenbeleid G32. Leefbaarheid in de buurt Gemeente Leiden Nederland en Grotestedenbeleid G32 Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2017) Gemeente Leiden vergeleken met Nederland en Grotestedenbeleid G32 Leefbaarheid in de buurt Landelijke

Nadere informatie

Enquête herinrichting Botenbuurt 2016

Enquête herinrichting Botenbuurt 2016 Enquête herinrichting Botenbuurt 2016 December 2016 Kenniscentrum MVS Gemeente Schiedam E n q u ê t e h e r i n r i c h t i n g B o t e n b u u r t P a g i n a 1 Inleiding De gemeente Schiedam voert in

Nadere informatie

Buurtprofiel: Limmel hoofdstuk 7

Buurtprofiel: Limmel hoofdstuk 7 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast 5. CONCLUSIES In dit afsluitende hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies besproken. Achtereenvolgens komen de overlast, de criminaliteit en de veiligheidsbeleving aan bod. Aan de 56 buurtbewoners

Nadere informatie

Grafiek 20.1a Belangrijkste aspecten die Leidenaren prettig vinden aan de eigen buurt, * (meer antwoorden mogelijk) 16% 15% 10% 10%

Grafiek 20.1a Belangrijkste aspecten die Leidenaren prettig vinden aan de eigen buurt, * (meer antwoorden mogelijk) 16% 15% 10% 10% 20 ONDERHOUD EN NETHEID EIGEN BUURT In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de prettige en de mindere prettige kanten van de openbare ruimte in de eigen buurt of wijk. Vervolgens wordt gekeken hoe men verschillende

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor Hoogvliet 2009

Leefbaarheidsmonitor Hoogvliet 2009 Leefbaarheidsmonitor 2009 Nieuw Engeland september 2009 een onderzoek in opdracht van deelgemeente, Woonbron en Vestia Rotterdam Onderzoeker Projectleider Veldwerk Opdrachtgever Interne begeleiding Andrea

Nadere informatie

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 Integrale veiligheid resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 Respons 1 2 Veiligheidsgevoelens 3 2.1 Gevoel van veiligheid in specifieke situaties 3 2.2 Verschillen onderzoeksgroepen

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale contacten

Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale contacten Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale contacten Gemeente s-hertogenbosch, afdeling Onderzoek & Statistiek, februari 2019 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Vrijwilligerswerk... 4 3. Mantelzorg... 8

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en de 10 (zeer

Nadere informatie

Zelfredzaamheid Eenzaamheid Financiële zelfredzaamheid Participatie - Leefbaarheid - Veiligheid

Zelfredzaamheid Eenzaamheid Financiële zelfredzaamheid Participatie - Leefbaarheid - Veiligheid Zelfredzaamheid Eenzaamheid Financiële zelfredzaamheid Participatie - Leefbaarheid - Veiligheid Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht De Bilt 2015 1/38 Onderzoeksbeschrijving De Monitor Sociale

Nadere informatie

Keuze indicatoren voor rapportage Veiligheidsmonitor-Wijkpeiling Almere 2017

Keuze indicatoren voor rapportage Veiligheidsmonitor-Wijkpeiling Almere 2017 Keuze indicatoren voor rapportage Veiligheidsmonitor-Wijkpeiling Almere 2017 Indicatoren Deel van de Bijzonderheden vragenlijst ALGEMEEN Algemeen oordeel buurt - schaalscore (0=slecht, 10=goed) Ontwikkeling

Nadere informatie

Persbericht. Gevoelens van onveiligheid iets verminderd. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Gevoelens van onveiligheid iets verminderd. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-015 1 maart 2012 9.30 uur Gevoelens van onveiligheid iets verminderd Minder Nederlanders voelen zich onveilig Slachtofferschap veel voorkomende criminaliteit

Nadere informatie

Buurtprofiel: Wyckerpoort hoofdstuk 10

Buurtprofiel: Wyckerpoort hoofdstuk 10 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

Hoofdstuk 15 Onderhoud en netheid van de eigen buurt

Hoofdstuk 15 Onderhoud en netheid van de eigen buurt Hoofdstuk 15 Onderhoud en netheid van de eigen buurt Samenvatting Leidenaren vinden, evenals voorgaande jaren, het groen in de wijk en de inrichting van de wijk de belangrijkste aspecten die een wijk of

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot en met 10 (zeer positief).

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor 2011

Leefbaarheidsmonitor 2011 Leefbaarheidsmonitor Foto voorpagina: Ton Heijnen Stadsfotograaf Velsen Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen I&O Research, juni Colofon Opdrachtgever Samensteller Gemeente Velsen I&O Research I&O Research

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Burgerpeiling De Bilt 2015

Uitgevoerd door Dimensus Burgerpeiling De Bilt 2015 Uitgevoerd door Dimensus Burgerpeiling De Bilt 2015 Onderzoeksbeschrijving GBM 2015 GemeenteBeleidsMonitor (GBM) 2015 : Burgerpeiling / belevingsonderzoek over actuele beleidsonderwerpen: o.a. leefbaarheid

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en 10 (zeer positief).

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Leiden? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Leiden Bijlagenrapport April 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/022 Datum April

Nadere informatie

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 In de periode half mei/ begin juli 2013 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2018 De Groote Wielen

Wijk- en buurtmonitor 2018 De Groote Wielen Wijk- en buurtmonitor 2018 De Groote Wielen In het oostelijk deel van s-hertogenbosch ligt de Groote Wielen. Een nieuwe woonwijk, midden in de polder. In totaal komen er ongeveer 4.400 woningen, daarvan

Nadere informatie

B A S I S V O O R B E L E I D

B A S I S V O O R B E L E I D Monitor Veiligheidsbeleid Groningen september tot december 18 JANUARI 19 Elke vier maanden verzamelt de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek informatie over de stand van zaken op het gebied van

Nadere informatie

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen RESULTATEN GEMEENTE OSS 2011 Soort onderzoek : Enquêteonderzoek bevolking 15+ Opdrachtgever : Stadsbeleid Maatschappelijke Ontwikkeling Opdrachtnemer : Team O&S,

Nadere informatie

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2018

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Rosmalen zuid Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

LEEFBAARHEID EN VEILIGHEID IN DE BUURT 2017

LEEFBAARHEID EN VEILIGHEID IN DE BUURT 2017 Rapport LEEFBAARHEID EN VEILIGHEID IN DE BUURT 2017 Gemeente Arnhem Februari 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/ 19 Datum Februari

Nadere informatie

HOE VEILIG IS KATWIJK?

HOE VEILIG IS KATWIJK? Rapport HOE VEILIG IS KATWIJK? Veiligheidsmonitor gemeente Katwijk 2017 Juni 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/087 Datum Juni

Nadere informatie

Hoe veilig is Noord-Holland Noord?

Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Veiligheidsmonitor Noord-Holland Noord 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014-concept Datum April

Nadere informatie