Hoe veilig is Katwijk?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoe veilig is Katwijk?"

Transcriptie

1 Hoe veilig is Katwijk? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Katwijk Juni 2012

2 Hoe veilig is Katwijk? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Katwijk Juni 2012

3 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/46 Datum 06/2012 Opdrachtgever Regio Hollands Midden Auteurs Frank ten Doeschot (red.) Jon Severijn Bestellingen Exemplaren zijn verkrijgbaar bij de opdrachtgever Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

4 Inhoudsopgave pag. Samenvatting I 1. Inleiding Veiligheidsmonitor Steekproef Vragenlijst Respons Analyse Presentatie van de cijfers Leeswijzer 3 2. Leefbaarheid woonbuurt Inleiding Fysieke voorzieningen Sociale cohesie Oordeel over de woonbuurt Functioneren gemeente 9 3. Buurtproblemen Inleiding Fysieke verloedering Dreiging Sociale overlast Overlast van vermogensdelicten Verkeersoverlast Belangrijkste buurtproblemen Onveiligheidbeleving Inleiding Onveiligheidsgevoelens Vermijdingsgedrag Onveilige plekken Slachtofferschap Inleiding Slachtofferschap totaal Slachtofferschap geweldsdelicten Slachtofferschap vermogensdelicten Slachtofferschap vandalisme Functioneren politie in de woonbuurt Inleiding Tevredenheid over het totale functioneren van de politie Beschikbaarheid van de politie Functioneren van de politie Preventie, brandveiligheid en risicobeleving Inleiding Preventie Brandveiligheid Risicobeleving 34 Bijlage 1. Vragenlijst 37 Bijlage 2. Achtergrondkenmerken 38 Bijlage 3. Tabellen 41

5 Samenvatting ting

6 Hoe veilig is Katwijk? Samenvatting Samenvatting Deelname aan de Integrale Veiligheidsmonitor De Veiligheidsmonitor is een landelijk bevolkingsonderzoek naar veiligheid en leefbaarheid, dat sinds 2008 wordt uitgevoerd. In heeft Katwijk meegedaan aan de Integrale Veiligheidsmonitor. Dit rapport doet verslag van de resultaten van dit grootschalige onderzoek. Deze samenvatting beschrijft de uitkomsten op hoofdlijnen. Voor dit onderzoek zijn in de periode september tot en met november vragenlijsten uitgezet. Er zijn in totaal willekeurige inwoners van Katwijk geselecteerd voor het onderzoek. De geselecteerde inwoners kregen een brief thuis met een persoonlijke uitnodiging voor deelname aan het onderzoek en konden vervolgens online of schriftelijk de vragenlijst invullen. Als zij niet reageerden, werden zij nagebeld en werd de vragenlijst eventueel telefonisch afgenomen. In totaal hebben inwoners meegedaan. Dit komt neer op een respons van 42 procent. Belangrijkste uitkomsten In Katwijk bestond de vragenlijst van de Veiligheidsmonitor uit de volgende onderwerpen: leefbaarheid woonbuurt; beleving buurtproblemen; onveiligheidbeleving; slachtofferschap; oordeel functioneren politie in de buurt en algemeen; preventie, brandveiligheid en risicobeleving. Hieronder volgen de belangrijkste uitkomsten per onderwerp. Leefbaarheid woonbuurt De sociale cohesie is in de gemeente Katwijk sterker dan in gemeenten uit de referentiegroep. Inwoners van Katwijk zijn positiever over de gezelligheid en saamhorigheid in de buurt en over het feit dat mensen elkaar in de buurt vrij goed kennen. In Katwijk zijn de inwoners minder vaak van mening dat de eigen buurt vooruit gaat dan inwoners van referentiegemeenten. Ten opzichte van 2008 is de mening over de ontwikkelingsrichting van de buurt minder positief geworden. Zowel over de leefbaarheid in de eigen buurt als over de woonomgeving is de bevolking van Katwijk positiever dan de bevolking van referentiegemeenten. Beleving buurtproblemen Fysieke verloedering is in Katwijk minder een probleem dan in de referentiegemeenten en het probleem is ten opzichte van 2008 geringer geworden. Sociale overlast komt in Katwijk minder vaak voor dan in referentiegemeenten en het niveau van deze overlast is ten opzichte van 2008 teruggelopen. Er zijn in minder vermogensdelicten in Katwijk dan in 2008 en de overlast door vermogensdelicten is in Katwijk geringer dan in referentiegemeenten. I

7 Hoe veilig is Katwijk? Samenvatting Onveiligheidbeleving Inwoners van Katwijk voelen zich in de eigen woonbuurt veel minder vaak onveilig dan inwoners van referentiegemeenten. Vermijdingsgedrag komt in Katwijk minder vaak voor dan in referentiegemeenten. Ze voelen zich in de eigen woonbuurt veiliger als ze s avonds over straat lopen en lopen of rijden minder om, omdat ze onveilige situaties willen vermijden. Inwoners van Katwijk wijzen mogelijk onveilige plekken minder vaak aan als inderdaad onveilig dan inwoners van gemeenten uit de referentiegroep. Slachtofferschap De bevolking van Katwijk wordt minder vaak slachtoffer van een delict dan de bevolking van referentiegemeenten. Ten opzichte van 2008 is de kans om slachtoffer te worden van een delict gedaald. Inwoners van Katwijk zijn veel minder vaak het slachtoffer van een vermogensdelict dan inwoners van referentiegemeenten. Ten opzichte van 2008 is de kans om slachtoffer te worden van een dergelijk delict voor inwoners van Katwijk gedaald. In hebben minder inwoners van Katwijk te maken gekregen met vandalismedelicten dan in Oordeel functioneren van de politie in de buurt en algemeen De helft van de inwoners van Katwijk is (zeer) tevreden over het totale functioneren van de politie in de woonbuurt. Ten opzichte van 2008 is de tevredenheid gedaald. Zonder dat daarbij de ontevredenheid sterk is gestegen. Over de beschikbaarheid van de politie denken inwoners van Katwijk hetzelfde als inwoners van referentiegemeenten. Hun mening is ten opzichte van 2008 hetzelfde gebleven. Ook over het functioneren van de politie in de eigen woonbuurt denken de inwoners net zo als inwoners van referentiegemeenten en is hun mening ten opzichte van 2008 onveranderd. Preventie, brandveiligheid en risicobeleving In Katwijk worden vaker sociopreventieve maatregelen genomen dan in referentiegemeenten. Ten opzichte van 2008 is de sociopreventie in Katwijk teruggelopen. Technopreventieve maatregelen worden in Katwijk meer toegepast dan in referentiegemeenten en de toepassing is sinds 2008 toegenomen. Inwoners van Katwijk maken zich minder zorgen over de brandveiligheid en de risico s in de eigen omgeving dan inwoners van gemeenten uit de referentiegroep. Aandachtspunten voor kernen De inwoners van Hoornes/Rijnsoever en van Katwijk aan Zee zijn positiever over de fysieke voorzieningen dan het gemiddelde in Katwijk. In Katwijk aan Zee is men positiever over de woonomgeving dan gemiddeld. In Katwijk aan de Rijn/Valkenburg en in Rijnsburg is men negatiever dan gemiddeld over de fysieke voorzieningen en ook minder tevreden over het functioneren van de gemeente. In Hoornes/Rijnsoever wordt er meer fysieke verloedering, meer dreiging en meer sociale overlast ervaren dan gemiddeld. In deze kern komt overlast door jongeren in de top drie van buurtproblemen voor. In de andere kernen gaat het om te hard rijden, parkeeroverlast en hondenpoep, net als in de referentiegemeenten. De mate waarin men slachtoffer wordt van een delict varieert weinig tussen de kernen van Katwijk. Een uitzondering is beschadiging aan de auto, waarmee inwoners van Katwijk aan den Rijn/Valkenburg en Katwijk aan Zee relatief vaak worden geconfronteerd. II

8 Hoe veilig is Katwijk? Samenvatting De inwoners van Katwijk aan Zee zijn vaker tevreden over het totale functioneren van de politie dan het gemiddelde voor Katwijk. Zij zijn ook positiever over het functioneren van de politie in de woonbuurt en over de zichtbaarheid van de politie. Inwoners van Rijnsburg zijn minder vaak tevreden over het totale functioneren van de politie en over de beschikbaarheid van de politie. III

9 Hoofdstuk 1 Inleiding

10 Hoe veilig is Katwijk? Inleiding 1. Inleiding 1.1 Veiligheidsmonitor De Veiligheidsmonitor is een landelijk bevolkingsonderzoek naar veiligheid en leefbaarheid, dat sinds 2008 wordt uitgevoerd. In heeft Katwijk voor de tweede keer meegedaan aan de Integrale Veiligheidsmonitor. De eerste keer was in Dit rapport doet verslag van de resultaten van dit grootschalige onderzoek. De Veiligheidsmonitor wordt op landelijk, regionaal en lokaal niveau uitgevoerd. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voert de landelijke en regionale Veiligheidsmonitor jaarlijks uit en rapporteert hierover. Gemeenten en politiekorpsen kunnen er zelf voor kiezen om het onderzoek ook op lokaal niveau uit te laten voeren. Ook kunnen extra vragen aan de standaard vragenlijst worden toegevoegd. Meer informatie over de Veiligheidsmonitor is na te lezen op de website van het CBS ( en op de website van de Veiligheidsmonitor ( De 25 gemeenten in de Veiligheidsregio Hollands Midden hebben met elkaar afgesproken om - net als in in het najaar een lokale meting op gemeente- of kernniveau van de Veiligheidsmonitor te laten uitvoeren. In Katwijk is de Veiligheidsmonitor op kernniveau uitgevoerd. In de periode september tot en met december zijn hiervoor enquêtes afgenomen. 1.2 Steekproef Voor dit onderzoek is door het CBS een aselecte steekproef getrokken uit het GBA van inwoners uit Katwijk van 15 jaar en ouder in particuliere huishoudens. 1 Bij het trekken van de steekproef is rekening gehouden met het schaalniveau waarop de gemeente Katwijk informatie wenst te ontvangen. De gemeente wil graag inzicht in de ervaren veiligheid op het niveau van de kernen (zie figuur 1.1). Voor dit onderzoek zijn in de periode september tot en met november de vragenlijsten uitgezet. De geselecteerde inwoners kregen een brief thuis met een persoonlijke uitnodiging voor deelname aan het onderzoek en konden vervolgens online of schriftelijk de vragenlijst invullen. Aan non-responders is tweemaal een herinnering per post gestuurd. Tenslotte is aanvullend telefonisch onderzoek uitgevoerd. Als zij niet reageerden, werden zij nagebeld en werd de vragenlijst eventueel telefonisch afgenomen. 1 Dit is exclusief inwoners die verblijven in instellingen, inrichtingen en tehuizen. 1

11 Hoe veilig is Katwijk? Inleiding Figuur 1.1 De kernen van Katwijk. 1.3 Vragenlijst De Veiligheidsmonitor bestaat uit een standaard vragenlijst met een verplicht deel, een facultatief deel en vrije ruimte. Tabel 1.1 geeft een overzicht van de verschillende onderwerpen in de vragenlijst. De in Katwijk afgenomen vragenlijst van de Veiligheidsmonitor (zie bijlage 1) bevatte alle verplichte en de meeste facultatieve vraagblokken. De vrije ruimte is gebruikt voor vragen van de regionale brandweer in Hollands Midden, een aanvullende vraag over onveilige plekken en voor een vragenblok over risicobeleving. Tabel 1.1 Overzicht van vraagblokken in vragenlijst Veiligheidsmonitor. nr. standaardblokken nr. facultatieve blokken nr. vrije ruimte 1 leefbaarheid woonbuurt 5 aangiftegedrag 13 aanvullende vraag onveilige plekken 2 beleving buurtproblemen 6 tevredenheid laatste politiecontact 14 oordeel functioneren brandweer en 3 onveiligheidbeleving 7 oordeel functioneren politie in de buurt brandpreventie 4 slachtofferschap 8 oordeel functioneren politie algemeen 15 risicobeleving 16 achtergrondkenmerken 9 oordeel functioneren gemeente 10 preventie I 11 preventie II 12 onveilige plekken 2

12 Hoe veilig is Katwijk? Inleiding 1.4 Respons In totaal hebben van de geselecteerde inwoners een volledige vragenlijst ingevuld. Dit komt neer op een respons van 42 procent. Daarnaast hebben 65 inwoners van Katwijk deelgenomen aan de landelijke, door CBS uitgevoerde, Veiligheidsmonitor. Deze zijn toegevoegd aan het respondentenbestand. De totale respons in Katwijk komt daarmee uit op Daarvan heeft 74 procent de vragenlijst online ingevuld, heeft 11 procent dit schriftelijk gedaan en heeft 14 procent de vragen telefonisch beantwoord. 1.5 Analyse Voor de analyse is gebruik gemaakt van de door het CBS aangeleverde standaardsyntax. De wijze waarop de resultaten gepresenteerd worden, komt dan ook overeen met de wijze waarop het CBS dit heeft gedaan in de landelijke rapportage. Door uitval en non-respons bij enquêteonderzoek is er sprake van selectiviteit bij de verkregen onderzoeksgegevens. Op basis van de beschikbare steekproefgegevens, waargenomen c.q. beschikbare achtergrondkenmerken en voorhanden zijnde respons- en onderzoeksgegevens heeft het CBS hiervoor gecorrigeerd door de onderzoeksgegevens te herwegen. In deze weging zijn onder andere de volgende kenmerken meegenomen: leeftijd, geslacht, huishoudgrootte, stedelijkheidsgraad en herkomst. 1.6 Presentatie van de cijfers In dit rapport wordt een deel van de resultaten gepresenteerd in de vorm van percentages, bijvoorbeeld het percentage personen dat ergens tevreden over is. Bij de presentatie van de percentages in deze rapportage is de werkwijze van het CBS gevolgd. Bij de berekening van de percentages zijn de weigert - en weet niet -antwoorden niet buiten beschouwing gelaten. In dit rapport wordt veel gebruik gemaakt van zogenoemde schaalscores. Dit zijn cijfermatige samenvattingen van meerdere met elkaar samenhangende vragen. Bij de berekening van deze scores is steeds de werkwijze van het CBS gevolgd. De waarde van iedere schaalscore varieert op een schaal tussen 0 en 10. Deze schaal staat niet gelijk aan een rapportcijfer, omdat de indicatoren zijn samengesteld op basis van percentages en niet op basis van rapportcijfers. Bij het berekenen van de schaalscores zijn de oorspronkelijke categorieën weigert en weet niet wel buiten beschouwing gelaten. De individuele uitkomsten van de stellingen van elke schaalscore zijn te vinden in bijlage 3. De uitkomsten van Katwijk zijn afgezet tegen de vorige meting in Daarnaast wordt vergeleken met Nederland, de regio en een referentiegroep van vergelijkbare gemeenten uit de regio Hollands Midden. Deze referentiegroep is samengesteld op basis van stedelijkheid. De gemeente Katwijk heeft als referentiegroep de (zeer) sterk stedelijke gemeenten. Deze groep bestaat uit de volgende gemeenten: Alphen aan den Rijn, Gouda, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Voorschoten. Tenzij anders beschreven, worden verschillen in uitkomsten tussen kernen, gemeente en referentiegroep in dit rapport alleen beschreven in de tekst als sprake is van een statistisch significant verschil. Dat geldt ook voor verschillen ten opzichte van de vorige meting in Leeswijzer In de hoofdstukken 2 tot en met 5 worden de resultaten gepresenteerd over achtereenvolgens de leefbaarheid van de woonbuurt, buurtproblemen, onveiligheidsbeleving en slachtofferschap. 3

13 Hoe veilig is Katwijk? Inleiding In hoofdstuk 6 komt het functioneren van de politie aan bod en hoofdstuk 7 geeft een beeld van genomen preventiemaatregelen, brandveiligheid en risicobeleving. In de bijlage 1 staat de vragenlijst, in bijlage 2 worden de achtergrondkenmerken van de respondenten weergegeven en in bijlage 3 zijn de scores op de achterliggende stellingen opgenomen. Over brandweer en risicobeleving is in afzonderlijke verslagen gerapporteerd. Over aangiftegedrag en tevredenheid laatste politiecontact is gerapporteerd in de districtsrapporten en het regiorapport voor de politie. De nadere aanduidingen door inwoners van onveilige plekken is opgenomen in een separaat Excel-bestand. 4

14 Hoofdstuk 2 Leefbaarheid woonbuurt 5

15 Hoe veilig is Katwijk? Leefbaarheid woonbuurt 2. Leefbaarheid woonbuurt 2.1 Inleiding Dit hoofdstuk gaat over de leefbaarheid van de woonomgeving in Katwijk. Eerst wordt de door inwoners ervaren kwaliteit van voorzieningen in de woonbuurt beschreven (onderhoud, verlichting en voorzieningen voor kinderen en jongeren) en vervolgens de betrokkenheid van inwoners bij de woonbuurt, oftewel de sociale cohesie van de wijken in Katwijk. Daarna wordt beschreven hoe de bewoners de ontwikkeling van de buurt ervaren en worden samenvattende oordelen over de buurt in het algemeen en de leefbaarheid beschreven. Tot slot wordt het functioneren van de gemeente beschreven. 2.2 Fysieke voorzieningen De aanwezigheid van fysieke voorzieningen en het onderhoud ervan kan van invloed zijn op de leefbaarheid en het veiligheidsgevoel in de buurt. Inwoners konden aan de hand van de volgende stellingen het voorzieningenniveau in hun buurt beoordelen: in de buurt zijn de wegen, fietspaden en pleintjes goed onderhouden; in de buurt zijn de perken, plantsoenen en parken goed onderhouden; in de buurt is het buiten goed verlicht; in de buurt zijn goede speelplekken voor kinderen; in de buurt zijn goede voorzieningen voor jongeren. Hiervan is een schaalscore berekend voor fysieke voorzieningen. Figuur 2.1 geeft een overzicht van de tevredenheid over deze voorzieningen per kern in Katwijk, plus de gemiddelden voor Katwijk en de referentiegroep in 2008 en. Figuur 2.1 Fysieke kwaliteit (schaalscore). Hoornes/ Rijnsoever Katwijk ad Rijn en Valkenburg Katwijk aan Zee Rijnsburg Katwijk Referentiegroep 6,4 5,9 6,2 5,8 6,0 6,1 5,8 6, De schaalscore voor de fysieke kwaliteit in de gemeente Katwijk komt in uit op 6,1, nauwelijks afwijkend van de score in 2008 en ook vrijwel gelijk aan die in de referentiegroep van gemeenten. Binnen de gemeente zijn er wel verschillen. De inwoners van Hoornes/Rijnsoever zijn het meest positief over de fysieke kwaliteit (schaalscore 6,4) en ook de inwoners van Katwijk aan Zee zijn positiever dan gemiddeld. Inwoners van Hoornes/Rijnsoever zijn vooral tevreden over het groenonderhoud en over de speelplekken. Het minst positief zijn de inwoners van Rijnsburg (schaalscore 5,8) en ook de inwoners van Katwijk aan den Rijn/Valkenburg zijn minder positief dan het gemiddelde voor de gemeente. Inwoners van Rijnsburg zijn vooral minder tevreden over het onderhoud van de bestrating en over het groenonderhoud. 6

16 Hoe veilig is Katwijk? Leefbaarheid woonbuurt 2.3 Sociale cohesie De leefbaarheid van buurten wordt niet alleen bepaald door de kwaliteit van de aanwezige voorzieningen, maar ook door de onderlinge verstandhouding van buurtbewoners, oftewel de sociale cohesie. De schaalscore sociale cohesie is in de Veiligheidsmonitor gemeten aan de hand van de volgende stellingen: de mensen kennen elkaar in deze buurt nauwelijks; de mensen gaan in deze buurt op een prettige manier met elkaar om; ik woon in een gezellige buurt, waar veel saamhorigheid is; ik voel me thuis bij de mensen die in deze buurt wonen. Figuur 2.2 geeft een overzicht van de schaalscores voor sociale cohesie per kern in de gemeente Katwijk, plus de gemiddelden voor Katwijk en de referentiegroep in 2008 en. Figuur 2.2 Sociale cohesie (schaalscore). Hoornes/ Rijnsoever Katwijk ad Rijn en Valkenburg Katwijk aan Zee Rijnsburg Katwijk Referentiegroep 6,4 6,4 6,6 6,7 6,5 6,5 6,1 6, De sociale cohesie is in de gemeente Katwijk sterker dan gemiddeld in de gemeenten in de referentiegroep. De schaalscore in komt uit op 6,5 tegenover 6,1 in de referentiegroep. Inwoners van Katwijk zijn vooral relatief tevreden over de gezelligheid in de buurt, met veel saamhorigheid en over het feit dat mensen in de buurt elkaar vrij goed kennen. Ten opzichte van 2008 zijn er geen veranderingen, niet in de gemeente Katwijk en ook niet in de referentiegroep. Tussen de kernen in Katwijk zijn er geen noemenswaardige verschillen voor wat betreft de sociale cohesie. In Katwijk aan den Rijn/Valkenburg is wel sprake van minder tevredenheid over de gezelligheid in de buurt en het thuis voelen in de buurt. 2.4 Oordeel over de woonbuurt Aan de inwoners van Katwijk is ook een aantal algemene vragen voorgelegd over de eigen woonbuurt. Allereerst is gevraagd of zij vinden dat de eigen buurt in het afgelopen jaar vooruit of achteruit is gegaan, of gelijk is gebleven. Het oordeel over de ontwikkeling van de woonbuurt kan worden uitgedrukt in het verschil tussen het aandeel dat zegt dat de buurt vooruit is gegaan en het aandeel dat vindt dat de buurt achteruit is gegaan. 7

17 Hoe veilig is Katwijk? Leefbaarheid woonbuurt Figuur 2.3 Oordeel over de ontwikkeling van de buurt in het afgelopen jaar (percentage genoemd). Acht eruit g ang Voo ruit g ang Hoornes/ Rijnsoever Katwijk ad Rijn en Valkenburg Katwijk aan Zee Rijnsburg Katwijk Katwijk (2008) Referentiegroep Referentiegroep (2008) -14% -13% -15% -14% -14% -11% -15% -14% 13% 11% 8% 13% 11% 15% 13% 13% -40% -20% 0% 20% 40% In Katwijk zijn de inwoners minder vaak van mening dat de buurt vooruit gaat dan inwoners van de groep van referentiegemeenten. Ten opzichte van 2008 is de mening over de ontwikkelingsrichting van de eigen buurt veranderd. In 2008 was het aandeel van inwoners die van mening waren dat de buurt vooruit was gegaan 4 procent groter dan het aandeel van inwoners die vonden dat de buurt achteruit was gegaan. In zijn juist de inwoners die van mening zijn dat de buurt is achteruit gegaan in de meerderheid en wel met 3 procentpunten. De mening van de inwoners van de kernen van Katwijk over de ontwikkeling van de buurt varieert, waarbij de inwoners van Katwijk aan Zee het minst vaak vooruitgang zeggen te hebben gezien. De verschillen met het gemiddelde voor Katwijk zijn echter niet significant. In alle kernen zijn meer inwoners negatief over de ontwikkelingsrichting dan positief. Ook is aan inwoners van Katwijk gevraagd naar een oordeel over hun woonomgeving in het algemeen en de leefbaarheid van de woonomgeving. Het oordeel kon worden uitgedrukt in een rapportcijfer van 1 tot en met 10. Figuur 2.4 toont de rapportcijfers per kern in Katwijk, plus de gemiddelden van de gemeente Katwijk en de referentiegroep in 2008 en. Figuur 2.4 Oordeel over de woonomgeving en de leefbaarheid in de buurt (rapportcijfer) ,4 7,5 7,3 7,3 7,4 7,5 7,4 7, Katwijk Referentiegroep Katwijk Referentiegroep leefbaarheid woonomgeving 2008 Zowel over de leefbaarheid in de eigen buurt als over de woonomgeving is men in Katwijk positiever dan in gemeenten uit de referentiegroep. In geven inwoners van Katwijk gemiddeld voor beide onderwerpen het rapportcijfer 7,5. Dit rapportcijfer wijkt nauwelijks af van het rapportcijfer uit

18 Hoe veilig is Katwijk? Leefbaarheid woonbuurt Figuur 2.5 Oordeel over de woonomgeving en de leefbaarheid in de buurt (rapportcijfer per kern) ,4 7,5 7,5 7,4 7,6 7,7 7,5 7,5 7,5 7, Hoornes/ Rijnsoever Katwijk ad Rijn/Valkenburg Katwijk aan Zee Rijnsburg Katwijk leefbaarheid woonomgeving De inwoners van de kernen van de gemeente Katwijk geven ongeveer hetzelfde rapportcijfer voor de leefbaarheid in de buurt en de woonomgeving als het gemiddelde voor de gemeente. Alleen het oordeel over de woonomgeving dat de inwoners van Katwijk aan Zee geven springt er, met het rapportcijfer 7,7, in positieve zin uit. 2.5 Functioneren gemeente Voor het functioneren van de gemeente zijn zes stellingen aan de inwoners voorgelegd, namelijk: De gemeente: heeft aandacht voor het verbeteren van de leefbaarheid en de veiligheid in de buurt; informeert de buurt over de aanpak van de leefbaarheid en de veiligheid in de buurt; betrekt de buurt bij de leefbaarheid en de veiligheid in de buurt; is bereikbaar voor melding en klachten over de leefbaarheid en de overlast in de buurt; reageert op meldingen en klachten over de leefbaarheid en de veiligheid in de buurt; doet wat ze zegt bij het verbeteren van de leefbaarheid en de veiligheid in de buurt. Bovenstaande stellingen zijn gebruikt voor het berekenen van de schaalscore voor het functioneren van de gemeente. Figuur 2.6 toont de schaalscores voor het functioneren van de gemeente. Figuur 2.6 Functioneren van de gemeente (schaalscore). Hoornes/ Rijnsoever Katwijk ad Rijn en Valkenburg Katwijk aan Zee Rijnsburg Katwijk Referentiegroep 5,7 5,5 5,8 5,5 5,8 5,7 5,6 5, Inwoners van de gemeente Katwijk zijn meer tevreden over het functioneren van de gemeente op het gebied van leefbaarheid dan inwoners van referentiegemeenten. De schaalscore voor Katwijk komt uit op 5,7 tegen een schaalscore van 5,5 voor de referentiegemeenten. Alle onderliggende stellingen worden door de inwoners van Katwijk gelijk of positiever beoordeeld dan door inwoners van de referentiegemeenten. 9

19 Hoe veilig is Katwijk? Leefbaarheid woonbuurt Ten opzichte van 2008 is de schaalscore voor Katwijk ongeveer gelijk gebleven. Een aantal aspecten wordt echter negatiever beoordeeld. De grootste achteruitgang is er bij het aandeel inwoners dat vindt dat de gemeente aandacht heeft voor het verbeteren van de leefbaarheid. De inwoners van Katwijk aan den Rijn/Valkenburg en van Rijnsburg zijn het minst vaak positief over de stellingen over het functioneren van de gemeente. Zij zijn vooral minder positief over de stelling dat de gemeente doet wat zij zegt. De schaalscore komt voor deze kernen uit op 5,5, niet significant lager dan het gemiddelde voor de gemeente. 10

20 Hoofdstuk 3 Buurtproblemen 11

21 Hoe veilig is Katwijk? Buurtproblemen 3. Buurtproblemen 3.1 Inleiding In dit hoofdstuk gaat het over door de inwoners van Katwijk ervaren problemen in hun buurt. Voor 25 problemen is in de Veiligheidsmonitor gevraagd of die volgens de inwoners vaak, soms of (bijna) nooit voorkomen in hun eigen buurt. Deze problemen kunnen worden geclusterd en op basis daarvan zijn vijf indicatoren gemaakt, namelijk fysieke verloedering, dreiging, sociale overlast, overlast van vermogensdelicten en verkeersoverlast. Iedere indicator heeft een waarde tussen 0 en 10. Ook is aan de inwoners van Katwijk gevraagd welke van deze problemen met voorrang zouden moeten worden aangepakt. 3.2 Fysieke verloedering Eén van de problemen waar een woonbuurt mee te maken kan hebben, is fysieke verloedering in de buurt. In de Veiligheidsmonitor zijn daarover vier mogelijke buurtproblemen voorgelegd aan de respondenten. Deze vier hebben betrekking op: 1. bekladding van muren en/of gebouwen; 2. rommel op straat; 3. hondenpoep; 4. vernieling van telefooncellen, bus-, of tramhokjes. Voor de fysieke verloedering van de woonomgeving is een schaalscore berekend op basis van de vier hierboven genoemde buurtproblemen. Figuur 3.1 toont een overzicht van deze indicator in Katwijk. Figuur 3.1 Fysieke verloedering (schaalscore). Hoornes/ Rijnsoever Katwijk ad Rijn en Valkenburg Katwijk aan Zee Rijnsburg Katwijk Referentiegroep 3,8 3,0 3,1 3,1 3,6 3,2 3,7 3, De schaalscore voor fysieke verloedering komt voor Katwijk lager uit dan voor de referentiegemeenten. Deze bedraagt in in Katwijk 3,2 en is voor de gemeenten uit de referentiegroep 3,4. Bekladding en rommel op straat komen in Katwijk minder vaak voor dan in de referentiegemeenten. Ten opzichte van 2008 is de mate van fysieke verloedering volgens de inwoners van Katwijk duidelijk teruggelopen (schaalscore 2008: 3,6). Vooral het probleem van de hondenpoep komt minder voor dan in Inwoners van Hoornes/Rijnsoever ervaren meer fysieke verloedering dan gemiddeld in de gemeente Katwijk. Zij hebben meer last van bekladding, rommel op straat en vernieling van straatmeubilair. Het niveau van fysieke verloedering in de overige kernen wijkt nauwelijks af van het gemiddelde voor Katwijk. 3.3 Dreiging In de Veiligheidsmonitor is gevraagd naar acht vormen van overlast in de buurt die in meer of mindere mate als bedreigend kunnen worden ervaren. 12

22 Hoe veilig is Katwijk? Buurtproblemen Deze zijn: 1. overlast van groepen jongeren; 2. drugsoverlast; 3. jeugdcriminaliteit; 4. vrouwen en meisjes die op straat worden nagefloten, nageroepen, of op een andere manier ongewenst aandacht krijgen; 5. geweldsdelicten; 6. bedreiging; 7. mensen die op straat worden lastiggevallen; 8. straatroof. Op basis van de bovengenoemde vormen van dreiging is een schaalscore voor dreiging samengesteld. Figuur 3.2 toont een overzicht van deze indicator in Katwijk. Figuur 3.2 Dreiging (schaalscore). Hoornes/ Rijnsoever Katwijk ad Rijn en Valkenburg Katwijk aan Zee Rijnsburg Katwijk Referentiegroep 1,1 0,8 0,9 0,7 1,2 0,9 1,1 1, De inwoners van de gemeente Katwijk ervaren minder dreiging dan gemiddeld in de referentiegemeenten. De schaalscore heeft in Katwijk in de waarde 0,9 terwijl die in de referentiegroep 1,2 bedraagt. Voor vrijwel alle vormen van overlast die bedreigend zijn, geldt dat ze minder voorkomen in Katwijk dan in de referentiegemeenten. Alleen drugsoverlast is er in dezelfde mate. Ten opzichte van 2008 is het niveau van dreiging in Katwijk afgenomen. De schaalscore daalde met 0,3 punten. De daling van het aantal geweldsdelicten, bedreigingen en van de jeugdcriminaliteit zorgen voor het afnemen van het niveau van dreiging. In Hoornes/Rijnsoever ervaren de inwoners de meeste dreiging. Vooral drugsoverlast is hier een veel groter probleem dan in de overige kernen van Katwijk, maar ook overlast van groepen jongeren en jeugdcriminaliteit komen in Hoornes/Rijnsoever vaker voor dan gemiddeld. In Rijnsburg is het niveau van dreiging het laagst. 3.4 Sociale overlast In de Veiligheidsmonitor is gevraagd naar vier vormen van sociale overlast in de buurt die in meer of mindere mate als storend kunnen worden aangemerkt. Deze zijn: 1. dronken mensen op straat; 2. overlast van groepen jongeren; 3. drugsoverlast; 4. mensen die op straat worden lastiggevallen. Overlast van groepen jongeren, drugsoverlast en mensen die op straat worden lastig gevallen, zijn eerder ook al beschreven als vormen van dreiging. 13

23 Hoe veilig is Katwijk? Buurtproblemen Op basis van de antwoorden op bovengenoemde vormen van sociale overlast is een schaalscore samengesteld. Figuur 3.3 toont een overzicht van deze schaalscore voor sociale overlast in Katwijk. Figuur 3.3 Sociale overlast (schaalscore). Hoornes/ Rijnsoever Katwijk ad Rijn en Valkenburg Katwijk aan Zee Rijnsburg Katwijk Referentiegroep 2,0 1,4 1,6 1,3 1,9 1,6 1,7 1, De sociale overlast in de gemeente Katwijk is geringer dan in gemeenten uit de referentiegroep. De schaalscore voor sociale overlast komt in Katwijk in uit op 1,6 terwijl deze in de referentiegroep 1,8 bedraagt. De lagere score is het gevolg van minder overlast in Katwijk dan in de referentiegroep door dronken mensen op straat en doordat er in Katwijk minder mensen op straat worden lastig gevallen. Ten opzichte van 2008 is de sociale overlast gedaald in Katwijk, als gevolg minder overlast door dronken mensen op straat en minder mensen die op straat werden lastig gevallen. De sociale overlast in de kern Hoornes/Rijnsoever is groter dan gemiddeld in Katwijk, vooral door duidelijk meer drugsoverlast. Rijnsburg heeft de minste sociale overlast van de kernen in de gemeente. 3.5 Overlast van vermogensdelicten In het onderzoek is gevraagd of bepaalde vermogensdelicten naar de mening van de inwoners vaak voorkomen in de buurt. De vier vormen van vermogensdelicten zijn: 1. beschadiging of vernieling aan auto s en diefstal van auto s; 2. fietsendiefstal; 3. inbraak in woningen; 4. diefstal uit auto s. Op basis van deze vier buurtproblemen is een schaalscore berekend voor overlast van vermogensdelicten. Figuur 3.4 toont een overzicht van deze indicator in Katwijk. Figuur 3.4 Overlast van vermogensdelicten (schaalscore). Hoornes/ Rijnsoever Katwijk ad Rijn en Valkenburg Katwijk aan Zee Rijnsburg Katwijk Referentiegroep 2,1 2,5 2,2 2,1 2,6 2,2 3,1 3, Overlast door vermogensdelicten is in de gemeente Katwijk minder een probleem dan in gemeenten in de referentiegroep. 14

24 Hoe veilig is Katwijk? Buurtproblemen De schaalscore voor Katwijk in is 2,2 en gemiddeld voor de gemeenten in de referentiegroep 3,0. Alle voorgelegde vermogensdelicten komen in Katwijk minder voor dan in de referentiegroep. Ten opzichte van 2008 is in Katwijk de overlast door vermogensdelicten gedaald. Vooral beschadiging of vernieling aan auto s en fietsendiefstal komen in minder voor. In Katwijk aan den Rijn/Valkenburg is de overlast door vermogensdelicten groter dan gemiddeld in de gemeente. 3.6 Verkeersoverlast Een ander probleem van een woonbuurt betreft de mate van verkeersoverlast in de buurt. In de Veiligheidsmonitor zijn daarover vier buurtproblemen voorgelegd aan de respondenten. Deze vier buurtproblemen hebben betrekking op: 1. te hard rijden; 2. parkeeroverlast; 3. geluidsoverlast door verkeer; 4. agressief verkeersgedrag. Van de hierboven genoemde vormen van verkeersoverlast is een schaalscore berekend. Figuur 3.5 toont een overzicht van deze indicator in Katwijk. Figuur 3.5 Verkeersoverlast (schaalscore). Hoornes/ Rijnsoever Katwijk ad Rijn en Valkenburg Katwijk aan Zee Rijnsburg Katwijk Referentiegroep 2,9 3,6 3,6 3,7 3,6 3,5 3,7 3, De verkeersoverlast in Katwijk is geringer dan gemiddeld in de gemeenten in de referentiegroep. De schaalscore bedraagt voor Katwijk 3,5 tegen 3,7 voor de referentiegroep. Vooral de geluidsoverlast door het verkeer is in Katwijk minder een probleem. Ten opzichte van 2008 is de schaalscore voor overlast door verkeer ongeveer gelijk gebleven. In Hoornes/Rijnsoever is minder sprake van verkeersoverlast dan gemiddeld in Katwijk. Er is daar minder parkeeroverlast en er is minder overlast door te hard rijden. De overige kernen wijken wat betreft de schaalscore nauwelijks af van het gemiddelde, maar wel is in Katwijk aan Zee de parkeeroverlast een groter probleem. 3.7 Belangrijkste buurtproblemen In de voorgaande paragrafen zijn 25 buurtproblemen beschreven. Aan de inwoners van Katwijk is gevraagd welke twee buurtproblemen zij met voorrang aangepakt zouden willen zien. Hieruit komt een top 3 van buurtproblemen die het meest genoemd zijn als belangrijkste problemen. 15

25 Hoe veilig is Katwijk? Buurtproblemen Tabel 3.1 Belangrijkste buurtproblemen. belangrijkste probleem eerste tweede derde Hoornes/Rijnsoever parkeeroverlast overlast jongeren te hard rijden Katwijk ad Rijn en Valkenburg te hard rijden hondenpoep parkeeroverlast Katwijk aan Zee parkeeroverlast te hard rijden hondenpoep Rijnsburg parkeeroverlast te hard rijden hondenpoep Katwijk parkeeroverlast te hard rijden hondenpoep Katwijk 2008 parkeeroverlast hondenpoep te hard rijden Referentiegroep parkeeroverlast te hard rijden hondenpoep Referentiegroep 2008 parkeeroverlast te hard rijden hondenpoep Inwoners van Katwijk beschouwen in parkeeroverlast als het grootste buurtprobleem en dat was ook in 2008 het geval. Ook inwoners van de referentiegemeenten vinden dit in het belangrijkste buurtprobleem. In komen in Katwijk te hard rijden op de tweede en hondenpoep op de derde plaats als belangrijkste buurtprobleem. In 2008 was de volgorde van deze laatste twee omgekeerd. In drie van de vijf kernen is parkeeroverlast het grootste buurtprobleem. In Katwijk aan den Rijn en Valkenburg is te hard rijden het belangrijkste probleem dat aangepakt zou moeten worden. Behalve qua volgorde is de top drie van buurtproblemen in de kernen hetzelfde, behalve dat in Hoornes/Rijnsoever overlast door jongeren op de tweede plaats komt. 16

26 Hoofdstuk 4 Onveiligheidbeleving 17

27 Hoe veilig is Katwijk? Onveiligheidbeleving 4. Onveiligheidbeleving 4.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de onveiligheidbeleving. Allereerst worden de onveiligheidsgevoelens beschreven. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de veiligheidsgevoelens in het algemeen en in de eigen woonbuurt. Vervolgens komt vermijdingsgedrag aan de orde. Dit hoofdstuk sluit af met onveilige plekken binnen Katwijk. 4.2 Onveiligheidsgevoelens Aan de inwoners zijn vragen voorgelegd over onveiligheidsgevoelens in het algemeen en onveiligheid in de eigen buurt Onveiligheidsgevoelens in het algemeen Gevraagd is of men zich in het algemeen wel eens onveilig voelt. In figuur 4.1 worden deze onveiligheidsgevoelens weergegeven. Figuur 4.1 Onveiligheidsgevoelens in het algemeen (percentage genoemd). Hoornes/Rijnsoever Katwijk ad Rijn en Valkenburg Katwijk aan Zee 20% 18% 20% Rijnsburg Katwijk Referentiegroep 19% 19% 19% 25% 28% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Inwoners van Katwijk voelen zich in het algemeen veiliger dan inwoners van gemeenten uit de referentiegroep. In de gemeente Katwijk zegt 19 procent van de inwoners zich wel eens onveilig te voelen en in de referentiegemeenten is dat gemiddeld 28 procent. Ten opzichte van 2008 is het algemene onveiligheidsgevoel in Katwijk gelijk gebleven, terwijl dat in de referentiegroep is gestegen. Tussen de kernen is er wat betreft onveiligheidsgevoelens van de inwoners nauwelijks verschil Onveiligheidsgevoelens in eigen woonbuurt Naast het onveiligheidsgevoel in het algemeen is ook het onveiligheidsgevoel in de eigen woonbuurt onderzocht. In figuur 4.2 worden de onveiligheidsgevoelens in de eigen woonbuurt weergegeven. 18

28 Hoe veilig is Katwijk? Onveiligheidbeleving Figuur 4.2 Onveiligheidsgevoelens in de eigen woonbuurt (percentage genoemd). Hoornes/Rijnsoever Katwijk ad Rijn en Valkenburg Katwijk aan Zee 10% 9% 9% Rijnsburg Katwijk Referentiegroep 7% 14% 9% 17% 18% 0% 20% 40% 60% 80% 100% In de gemeente Katwijk voelen de inwoners zich in de eigen woonbuurt veel minder vaak onveilig dan inwoners van de referentiegemeenten. In Katwijk gaat het om 9 procent van de inwoners, terwijl dat aandeel in de referentiegroep het dubbele, 18 procent, bedraagt. Ten opzichte van 2008 is het onveiligheidsgevoel onder de inwoners van Katwijk teruggelopen met 5 procentpunten. Tussen de wijken zijn er verschillen wat betreft onveiligheidsgevoel in de eigen buurt, maar de afwijkingen ten opzichte van het gemiddelde voor de gemeente zijn klein en niet significant Rapportcijfer Daarnaast is aan de inwoners gevraagd om een algemeen rapportcijfer te geven voor de veiligheid in de eigen buurt (figuur 4.3) Figuur 4.3 Oordeel over de veiligheid van de woonomgeving (rapportcijfer). Hoornes / Rijnsoever Katwijk ad Rijn en Valkenburg Katwijk aan Zee Rijnsburg Katwijk Referentiegroep 7,0 7,1 7,2 7,2 7,2 7,1 7,0 6, In Katwijk is men positiever over veiligheid in de woonbuurt dan gemiddeld in de referentiegemeenten. Inwoners van Katwijk geven voor de veiligheid in de eigen buurt het rapportcijfer 7,1 terwijl inwoners van de referentiegemeenten hiervoor het cijfer 6,9 geven. Ten opzichte van 2008 is het verschil beperkt. Verschillen tussen de kernen van Katwijk wat betreft het rapportcijfer voor de veiligheid in de eigen buurt zijn zeer gering. 4.3 Vermijdingsgedrag Om te bepalen of inwoners bepaalde plekken of situaties mijden, omdat zij zich niet veilig voelen, is een indicator vermijdingsgedrag samengesteld. Deze indicator is opgebouwd uit vijf stellingen die betrekking hebben op het ontlopen van een mogelijk onveilige situatie. 19

29 Hoe veilig is Katwijk? Onveiligheidbeleving Komt het wel eens voor dat u: s avonds of s nachts niet open doet, omdat u het niet veilig vindt? in uw eigen buurt omloopt of omrijdt om onveilige plekken te vermijden? uw kind(eren) niet toestaat ergens naartoe te gaan bij u in de buurt, omdat u het niet veilig vindt? zich onveilig voelt als u s avonds bij u in de buurt over straat loopt? zich niet op uw gemak voelt als u s avonds alleen thuis bent? Figuur 4.4 toont een overzicht van deze indicator in Katwijk en de referentiegroep. Figuur 4.4 Vermijdingsgedrag (schaalscore). Hoornes / Rijnsoever Katwijk ad Rijn en Valkenburg Katwijk aan Zee Rijnsburg Katwijk Referentiegroep 1,1 1,2 0,9 1,2 1,1 1, Inwoners van de gemeente Katwijk vertonen in in mindere mate vermijdingsgedrag dan inwoners van de referentiegemeenten. De schaalscore in Katwijk komt uit op 1,1 terwijl in de referentiegroep de schaalscore 1,6 is. Het verschil wordt vooral verklaard door het zich veiliger voelen van inwoners van Katwijk in de eigen buurt. Zij rijden of lopen in de eigen buurt minder vaak om om onveilige situaties te vermijden en voelen zich minder vaak onveilig als ze s avonds in de eigen buurt over straat lopen. De verschillen tussen de schaalscores in de kernen van Katwijk en het gemiddelde van de gemeente zijn gering. 4.4 Onveilige plekken Tot slot is aan de inwoners van Katwijk gevraagd hoe vaak men zich onveilig voelt op een zevental specifieke plekken in Katwijk. Deze plekken zijn: rondom uitgaansplekken; plekken waar groepen jongeren rondhangen; in het centrum van mijn gemeente; winkelgebied/winkelcentrum in eigen buurt; in het openbaar vervoer; bij het treinstation; in het eigen huis. Op basis van de antwoorden is een indicator voor onveilige plekken samengesteld. Figuur 4.5 toont een overzicht van deze indicator in Katwijk en de referentiegroep. Deze vragen zijn niet in 2008 voorgelegd aan de respondenten waardoor er alleen een vergelijking mogelijk is voor. 20

30 Hoe veilig is Katwijk? Onveiligheidbeleving Figuur 4.5 Onveilige plekken (schaalscore). Hoornes / Rijnsoever Katwijk ad Rijn en Valkenburg Katwijk aan Zee Rijnsburg Katwijk Referentiegroep 1,3 1,2 1,5 1,4 1,4 1, In Katwijk worden mogelijk onveilige plekken minder vaak aangewezen als plekken die inderdaad onveilig zijn dan in referentiegemeenten. De schaalscore bedraagt in Katwijk 1,4 tegen 1,7 voor de referentiegemeenten. Inwoners van Katwijk beschouwen vrijwel alle plekken waarnaar is gevraagd als minder onveilig dan inwoners van de gemeenten uit de referentiegroep. In het bijzonder geldt dit voor het openbaar vervoer en het winkelgebied in de eigen buurt. De schaalscores voor de vijf kernen van Katwijk wijken beperkt af van het gemiddelde voor de gemeente Katwijk. Vervolgens is in de vragenlijst doorgevraagd naar een nadere aanduiding van de plek waar men zich wel eens onveilig voelt. Een overzicht van de gegeven antwoorden is opgenomen in separaat Excelbestand. 21

31 Hoofdstuk 5 Slachtofferschap 22

32 Hoe veilig is Katwijk? Slachtofferschap 5. Slachtofferschap 5.1 Inleiding Dit hoofdstuk gaat over slachtofferschap van veel voorkomende criminaliteit, zoals fietsendiefstal, vernielingen en inbraak. Dat is afgemeten aan het percentage inwoners van Katwijk dat in de twaalf maanden voorafgaand aan dit onderzoek slachtoffer is geworden van een delict. 5.2 Slachtofferschap totaal Voor het totale slachtofferschap is berekend hoeveel inwoners van één of meer delicten slachtoffer zijn geweest in de afgelopen twaalf maanden. Figuur 5.1 geeft het percentage inwoners van Katwijk dat in de twaalf maanden voorafgaand aan dit onderzoek slachtoffer is geworden van een delict. Figuur 5.1 Slachtofferschap totaal in de afgelopen twaalf maanden (percentage genoemd). Hoornes / Rijnsoever Katwijk ad Rijn en Valkenburg Katwijk aan Zee 21% 24% 22% Rijnsburg Katwijk Referentiegroep 18% 28% 21% 30% 29% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2008 Inwoners van Katwijk zijn minder vaak het slachtoffer van enig delict dan inwoners van de referentiegemeenten. In was 21 procent van de inwoners in de afgelopen 12 maanden slachtoffer, terwijl dat gemiddeld in de referentiegroep 29 procent was. Ten opzichte van 2008 is het deel van de bevolking dat slachtoffer werd van een delict kleiner geworden. In 2008 was 28 procent van de bevolking slachtoffer. De mate van slachtofferschap varieert tussen de kernen van Katwijk, maar de afwijkingen ten opzichte van het gemeentelijk gemiddelde zijn beperkt. 5.3 Slachtofferschap geweldsdelicten Voor het slachtofferschap van geweldsdelicten is berekend hoeveel inwoners één keer of vaker slachtoffer zijn geweest van mishandeling, bedreiging of seksuele delicten. Figuur 5.2 geeft het percentage inwoners van Katwijk dat in de twaalf maanden voorafgaand aan dit onderzoek slachtoffer is geworden van een geweldsdelict. Figuur 5.2 Slachtofferschap geweldsdelicten in de afgelopen twaalf maanden (percentage genoemd). Hoornes / Rijnsoever Katwijk ad Rijn en Valkenburg Katwijk aan Zee 4% 6% 6% Rijnsburg Katwijk Referentiegroep 3% 6% 5% 6% 6% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

33 Hoe veilig is Katwijk? Slachtofferschap De kans om slachtoffer te worden van een geweldsmisdrijf was in in Katwijk 5 procent, nauwelijks anders dan in referentiegemeenten en ook nauwelijks verschillend van Wel is ten opzichte van 2008 de kans om slachtoffer te worden van mishandeling gedaald. Tussen de kernen van Katwijk is er nauwelijks verschil in slachtofferschap wanneer het om geweldsdelicten gaat. Wel hebben in Katwijk aan Zee inwoners vaker te maken gehad met bedreiging en met mishandeling dan gemiddeld in Katwijk. 5.4 Slachtofferschap vermogensdelicten Voor het slachtofferschap van vermogensdelicten is berekend hoeveel inwoners één keer of vaker slachtoffer zijn geweest van poging tot inbraak, inbraak, fietsendiefstal, diefstal uit auto s, diefstal van auto s, zakkenrollerij, diefstal met geweld of overige diefstal. Figuur 5.3 geeft het percentage inwoners van Katwijk dat in de twaalf maanden voorafgaand aan dit onderzoek slachtoffer is geworden van een vermogensdelict. Figuur 5.3 Slachtofferschap vermogensdelicten in de afgelopen twaalf maanden (percentage genoemd). Hoornes / Rijnsoever Katwijk ad Rijn en Valkenburg Katwijk aan Zee 10% 8% 8% Rijnsburg Katwijk Referentiegroep 8% 12% 8% 15% 15% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2008 Vermogensdelicten komen in de gemeente Katwijk veel minder voor dan in de gemeenten in de referentiegroep. In was 8 procent van de inwoners slachtoffer van een vermogensdelict, terwijl dat in de referentiegroep gemiddeld 15 procent was. In Katwijk zijn er in vooral minder fietsendiefstallen, inbraken en gevallen van zakkenrollerij dan in de referentiegroep. Ten opzichte van 2008 is het slachtofferschap van vermogensdelicten in Katwijk met 4 procentpunten gedaald, vooral door de daling van zakkenrollerij. 5.5 Slachtofferschap vandalisme Voor het slachtofferschap van vandalismedelicten is berekend hoeveel inwoners één keer of vaker slachtoffer zijn geweest van diefstal of vernieling buitenkant auto s of overige vernielingen. Figuur 5.4 geeft het percentage inwoners van Katwijk dat in de twaalf maanden voorafgaand aan dit onderzoek slachtoffer is geworden van een vandalismedelict. 24

34 Hoe veilig is Katwijk? Slachtofferschap Figuur 5.4 Slachtofferschap vandalismedelicten in de afgelopen twaalf maanden (percentage genoemd). Hoornes / Rijnsoever Katwijk ad Rijn en Valkenburg Katwijk aan Zee 9% 15% 14% Rijnsburg Katwijk Referentiegroep 10% 16% 12% 17% 14% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2008 In werd 12 procent van de inwoners van Katwijk slachtoffer van een vandalismedelict. Dat is iets minder, maar niet significant minder, dan het slachtofferschap in de referentiegemeenten. Ten opzichte van 2008 is het aantal inwoners van Katwijk dat slachtoffer werd van vandalisme duidelijk gedaald, namelijk met 4 procentpunten. Inwoners van Hoornes/Rijnsoever hebben, vergeleken met het gemiddelde in Katwijk, relatief weinig te maken met beschadiging aan de auto. Inwoners van Katwijk aan den Rijn/Valkenburg en van Katwijk aan Zee werden hier vaker slachtoffer van. 25

35 Hoofdstuk 6 Functioneren politie in de woonbuurt 26

36 Hoe veilig is Katwijk? Functioneren politie in de woonbuurt 6. Functioneren politie in de woonbuurt 6.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de tevredenheid over het functioneren van de politie. Allereerst wordt de tevredenheid over het totale functioneren van de politie beschreven. Daarna beschrijft dit hoofdstuk nog de beschikbaarheid van de politie en het functioneren van de politie in de woonbuurt. Cijfers over het aangiftegedrag en tevredenheid over het laatste politiecontact zijn te vinden in de regionale politierapporten. 6.2 Tevredenheid over het totale functioneren van de politie Aan de inwoners van Katwijk is gevraagd een oordeel te geven over het functioneren van de politie in de woonbuurt. Figuur 6.1 geeft dit weer. Figuur 6.1 Oordeel over functioneren politie in de woonbuurt (percentage (zeer) ontevreden/(zeer) tevreden). Hoornes/ Rijnsoever Katwijk ad Rijn en Valkenburg Katwijk aan Zee Rijnsburg Katwijk Katwijk (2008) Referentiegroep Referentiegroep (2008) ont evreden -11% -12% -12% -17% -13% -10% -12% -9% t evreden 49% 48% 56% 42% 49% 61% 47% 49% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% Inwoners van Katwijk zijn in ongeveer gelijke mate tevreden en ontevreden over het totale functioneren van de politie in de eigen woonbuurt als inwoners van referentiegemeenten. De helft (49 procent) van de inwoners van Katwijk is hierover (zeer) tevreden en 13 procent is hierover (zeer) ontevreden. Ten opzichte van 2008 is het aandeel inwoners dat (zeer) tevreden is over dit functioneren duidelijk gedaald, overigens zonder dat het aandeel inwoners dat (zeer) ontevreden is sterk steeg. Inwoners van Katwijk aan Zee zijn meer tevreden over het functioneren van de politie in de woonbuurt dan gemiddeld in de gemeente. Voor inwoners van Rijnsburg geldt het omgekeerde. Zij zijn minder vaak tevreden en vaker ontevreden. 6.3 Beschikbaarheid van de politie Vervolgens is aan de inwoners een aantal stellingen voorgelegd op basis waarvan twee indicatoren zijn gemaakt, namelijk beschikbaarheid van de politie en functioneren van de politie (par. 6.4). Beschikbaarheid eid van de politie je ziet de politie in de buurt te weinig; de politie komt hier te weinig uit de auto; de politie is hier te weinig aanspreekbaar; de politie heeft hier te weinig tijd voor allerlei zaken; de politie komt niet snel als je ze roept. Op basis van deze stellingen is een indicator samengesteld voor de beschikbaarheid van de politie. Figuur 6.2 toont een overzicht van deze indicator in Katwijk en de referentiegroep. 27

37 Hoe veilig is Katwijk? Functioneren politie in de woonbuurt Figuur 6.2 Beschikbaarheid politie (schaalscore). Hoornes / Rijnsoever Katwijk ad Rijn en Valkenburg Katwijk aan Zee 4,4 4,5 4,6 Rijnsburg Katwijk Referentiegroep 4,1 4,6 4,4 4,6 4, Het oordeel van inwoners over de beschikbaarheid van de politie levert in Katwijk in de schaalscore op van 4,4, vrijwel gelijk aan de schaalscore in de referentiegemeenten, die 4,5 bedraagt. Inwoners van Katwijk zijn wel vaker van mening dat de politie te weinig uit de auto komt, te weinig tijd heeft en niet snel komt na een oproep. Ten opzichte van 2008 is de schaalscore in Katwijk gedaald met 0,2 punt, wat een niet significant verschil is. Wel vinden inwoners vaker dan in 2008 dat de politie te weinig uit auto komt en te weinig tijd heeft. De inwoners van Rijnsburg zijn minder tevreden over de beschikbaarheid van de politie dan het gemiddelde voor de gemeente. De stelling dat de politie in de buurt te weinig zichtbaar is, wordt hier relatief vaak onderschreven. In Katwijk aan Zee wordt de zichtbaarheid van politie in de buurt juist relatief positief beoordeeld. 6.4 Functioneren van de politie Vervolgens is aan de inwoners een aantal stellingen voorgelegd over het functioneren van de politie, namelijk: Functioneren van de politie (De politie ) biedt de burgers in deze buurt bescherming; heeft hier contact met de bewoners uit de buurt; reageert op problemen hier in de buurt; doet in deze buurt haar best; pakt de zaken in deze buurt efficiënt aan; bekeurt hier te weinig; neemt je serieus. Op basis van de eerste vijf stellingen is een indicator samengesteld voor het functioneren van de politie. Figuur 6.3 toont een overzicht van deze indicator in Katwijk en de referentiegroep. 28

38 Hoe veilig is Katwijk? Functioneren politie in de woonbuurt Figuur 6.3 Functioneren van de politie in de buurt (schaalscore). Hoornes / Rijnsoever Katwijk ad Rijn en Valkenburg Katwijk aan Zee 5,4 5,2 5,5 Rijnsburg Katwijk Referentiegroep 5,1 5,4 5,3 5,4 5, De beoordeling door inwoners van Katwijk van het functioneren van de politie in de eigen woonbuurt resulteert in een schaalscore van 5,3. Dit is vrijwel hetzelfde als de score uit 2008 (5,4) en de schaalscore voor de referentiegemeenten (eveneens 5,4). In Katwijk aan Zee is men het meest positief over het functioneren van de politie, met een schaalscore van 5,5. Het bieden van bescherming door de politie en de efficiënte aanpak van de politie worden door inwoners van Katwijk aan Zee hoger gewaardeerd dan gemiddeld in de gemeente. Het oordeel van inwoners van Katwijk aan den Rijn/Valkenburg over stellingen over het functioneren van de politie in de buurt wijkt negatief af van het gemiddelde in de gemeente Katwijk. Dat geldt vooral voor de stelling dat de politie haar best doet. 29

39 Hoofdstuk 7 Preventie,, brandveiligheid en risicobeleving 30

40 Hoe veilig is Katwijk? Preventie, brandveiligheid en risicobeleving 7. Preventie, brandveiligheid en risicobeleving 7.1 Inleiding In dit laatste hoofdstuk wordt ingegaan op het preventiegedrag tegen criminaliteit, voornamelijk in de woonomgeving. Burgers hebben immers ook een eigen verantwoordelijkheid om te voorkomen dat zij slachtoffer worden van criminaliteit. Als het gaat om specifieke maatregelen is criminaliteitspreventie onder te verdelen in technopreventie (zoals veiligheidssloten, buitenverlichting en alarminstallaties) en sociopreventie (zoals geen waardevolle spullen achterlaten, licht laten branden s avonds en fiets in bewaakte fietsenstalling plaatsen). Het vervolg van dit hoofdstuk gaat nog in op een aantal hoofdpunten met betrekking tot brandveiligheid en risicobeleving. Een uitgebreid overzicht van alle resultaten is te vinden in bijlage 3. Een uitgebreide beschrijving van alle resultaten is te vinden in de regionale brandweer- en risicobelevingrapporten. 7.2 Preventie Sociopreventieve maatregelen Aan de inwoners is een lijst met vier voorzorgsmaatregelen voorgelegd die betrekking hebben op sociopreventie. Hierbij is gevraagd of zij wilden aangeven welke maatregelen zij hebben genomen. Het gaat om de volgende vier maatregelen: ik neem waardevolle spullen mee uit de auto; ik laat s avonds wanneer er niemand thuis is, het licht branden; ik zet indien mogelijk mijn fiets in een bewaakte fietsenstalling; ik laat als ik ergens naartoe ga waardevolle spullen thuis om diefstal of beroving op straat te voorkomen. Op basis van het gebruik van deze vier maatregelen is een somscore voor sociopreventie berekend. Deze somscore geeft een totaalbeeld van het gebruik van de vier beschreven maatregelen. Daarmee verschilt de score van de eerder toegepaste schaalscores. Voor de somscore geldt: hoe hoger de somscore, des te hoger het gebruik van sociopreventieve maatregelen. De minimale waarde van de somscore is 0. De maximale waarde is 4. Figuur 7.1 Sociopreventie (somscore). Hoornes / Rijnsoever Katwijk ad Rijn en Valkenburg Katwijk aan Zee 2,3 2,2 2,1 Rijnsburg 2,4 Katwijk 2,6 2,2 Referentiegroep 2,0 2, In Katwijk worden vaker sociopreventieve maatregelen genomen dan in de referentiegemeenten. De somscore komt in Katwijk uit op 2,2 terwijl die voor de referentiegroep 2,0 is. Inwoners van Katwijk laten vaker s avonds het licht branden, zetten vaker de fiets in een bewaakte stalling en laten vaker waardevolle spullen thuis. 31

41 Hoe veilig is Katwijk? Preventie, brandveiligheid en risicobeleving Ten opzichte van 2008 nemen de inwoners van Katwijk in minder sociopreventieve maatregelen, waarbij ze vooral minder vaak het licht s avonds laten branden en de fiets bewaakt stallen. Inwoners van Rijnsburg nemen vaker dan gemiddeld voor Katwijk sociopreventieve maatregelen. Ze halen vaker waardevolle spullen uit de auto en stallen de fiets vaker in een bewaakte stalling. In Katwijk aan Zee wordt het minst gebruik gemaakt van sociopreventieve maatregelen, waarbij het uit de auto halen van waardevolle spullen duidelijk achterblijft bij het gemiddelde. Technopreventieve maatregelen Vervolgens is aan de inwoners een lijst met vier voorzieningen voorgelegd die betrekking hebben op technopreventie. Hierbij is gevraagd of zij wilden aangeven welke voorzieningen bij hen thuis aanwezig zijn. Het gaat om de volgende vier voorzieningen: buitenverlichting; extra veiligheidssloten of grendels op buitendeuren; alarminstallatie in huis; (rol)luiken voor ramen of deuren. Op basis van de aanwezigheid van deze vier voorzieningen zijn somscores voor technopreventie berekend. De somscore voor technopreventie geeft het gemiddelde aantal aanwezige technopreventieve voorzieningen per huishouden weer. Daarmee verschilt de score van de eerder toegepaste schaalscores. Voor de somscores geldt: hoe hoger de somscore, des te hoger de aanwezigheid van de technopreventieve voorzieningen. De minimale waarde van de somscore is 0. De maximale waarde is 4. Figuur 7.2 Technopreventie (somscore). Hoornes / Rijnsoever Katwijk ad Rijn en Valkenburg Katwijk aan Zee 1,8 1,8 1,7 Rijnsburg 1,9 Katwijk Referentiegroep 1,7 1,8 1,6 1, Het gebruik van technopreventieve maatregelen ligt in Katwijk op een hoger niveau dan in de referentiegemeenten. Het gebruik van buitenverlichting en de aanwezigheid van extra hang- en sluitwerk en (rol)luiken voor ramen en deuren is in Katwijk omvangrijker dan in de referentiegroep. Ten opzichte van 2008 is het gebruik van technopreventieve maatregelen in Katwijk toegenomen en dan vooral het gebruik van buitenverlichting en van (rol)luiken voor ramen en deuren. Technopreventieve maatregelen worden het meest toegepast in Rijnsburg en het minst in Katwijk aan Zee. Het gebruik van buitenverlichting is hierbij de meest onderscheidende maatregel. 7.3 Brandveiligheid Daarnaast is de inwoners van Katwijk gevraagd of zij zich wel eens zorgen maken over de brandveiligheid. Figuur 7.3 geeft het aandeel inwoners dat heeft gezegd zich soms of regelmatig zorgen te maken over de brandveiligheid. In zijn de vragen met betrekking tot de brandveiligheid voor het eerst voorgelegd aan de respondenten zodat het niet mogelijk is om een vergelijking met eerdere jaren te maken. 32

42 Hoe veilig is Katwijk? Preventie, brandveiligheid en risicobeleving Figuur 7.3 Maakt zich wel eens zorgen over de brandveiligheid (percentage regelmatig/soms). Katwijk 24% Referentiegroep 28% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Een kwart (24 procent) van de inwoners van Katwijk zegt zich wel eens zorgen te maken over de brandveiligheid. Dat is minder dan in de referentiegemeenten, waar dit aandeel op 28 procent ligt. Aan de inwoners die hebben aangegeven zich wel eens zorgen te maken over hun brandveiligheid is gevraagd in welke situatie zij zich dan wel eens zorgen maken over de eigen brandveiligheid. Figuur 7.4 geeft dit weer. Figuur 7.4 Situaties waarin men zich wel eens zorgen maakt over de eigen brandveiligheid (percentage genoemd). thuis 67% 74% uitgaan werk openbare gebouwen 21% 31% 23% 19% 20% 18% elders 4% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Katwijk Referentiegroep De belangrijkste zorg over brandveiligheid betreft voor inwoners van Katwijk de situatie thuis. Hierover maakt tweederde zich wel eens zorgen. Dit aandeel ligt lager dan in referentiegemeenten waar dit 74 procent is. Inwoners van Katwijk maken zich duidelijk minder zorgen over de brandveiligheid bij het uitgaan dan gemiddeld in de referentiegemeenten. Ze maken zich wel meer dan inwoners van referentiegemeenten zorgen over de brandveiligheid in openbare gebouwen en op het werk. Vervolgens is aan alle inwoners gevraagd of zij behoefte hebben aan informatie over het brandveilig maken van hun woning en leefomgeving. Een zesde (15 procent) van de inwoners van Katwijk geeft aan behoefte te hebben aan informatie over het brandveilig maken van de woning en van de leefomgeving. Dat wijkt marginaal af van dit aandeel in de referentiegroep, dat 16 procent bedraagt. 33

43 Hoe veilig is Katwijk? Preventie, brandveiligheid en risicobeleving Figuur 7.5 Heeft behoefte aan informatie over vergroten brandveiligheid woning en leefomgeving (percentage ja ). Katwijk 15% Referentiegroep 16% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Aan de inwoners die hebben aangegeven behoefte te hebben aan informatie over het brandveilig maken van hun woning en leefomgeving is gevraagd op welke manier zij het liefst informatie willen krijgen over het brandveilig maken van hun woning en leefomgeving. Figuur 7.6 geeft dit weer. Figuur 7.6 Wil informatie over het vergroten brandveiligheid ontvangen via (percentage genoemd). website gemeente 6% 12% folder 59% 57% lokale kranten lokale radio of tv voorlichtingsavond persoonlijke voorlichting anders 8% 4% 3% 3% 4% 4% 15% 13% 2% 2% Katwijk Referentiegroep 0% 20% 40% 60% 80% 100% Als informatiekanaal over het brandveilig maken, prefereren inwoners van Katwijk een folder. Ruim de helft (59 procent) heeft deze voorkeur en dit aandeel wijkt weinig af van het gemiddelde voor de referentiegroep. Persoonlijke voorlichting komt op de tweede plaats. In de referentiegemeenten is de belangstelling voor informatie via de website van de gemeente twee keer zo groot als in Katwijk. 7.4 Risicobeleving Tot slot zijn nog enkele vragen met betrekking tot risicobeleving voorgelegd. Allereerst is gevraagd of de inwoners zich wel eens zorgen maken over risico's in hun omgeving. Figuur 7.7 geeft het aandeel inwoners dat heeft gezegd zich soms of regelmatig zorgen te maken over risico s. In zijn de vragen met betrekking tot risicobeleving voor het eerst voorgelegd aan de respondenten waardoor het niet mogelijk is om een vergelijking met eerdere jaren te maken. Een zesde (17 procent) van de inwoners van Katwijk zegt zich wel eens zorgen te maken over risico s in de omgeving. In de referentiegroep van gemeenten is dit aandeel groter, namelijk 22 procent. 34

44 Hoe veilig is Katwijk? Preventie, brandveiligheid en risicobeleving Figuur 7.7 Maakt zich wel eens zorgen over risico s in de omgeving (percentage regelmatig/soms). Katwijk 17% Referentiegroep 22% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Vervolgens is aan alle inwoners gevraagd of zij behoefte hebben aan informatie over risico's in hun woonomgeving en hoe zij zich kunnen voorbereiden op een ramp met deze risico's. Figuur 7.8 Wil geïnformeerd worden over risico's in woonomgeving (percentage ja ). Katwijk 41% Referentiegroep 43% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Inwoners van Katwijk hebben iets minder behoefte aan informatie over risico s in de woonomgeving en over voorbereiding op een mogelijke ramp met deze risico s dan inwoners van referentiegemeenten. In Katwijk heeft 41 procent hieraan behoefte en in de referentiegroep 43 procent. Aan de inwoners die hebben aangegeven behoefte te hebben aan informatie over risico's in hun woonomgeving is gevraagd van wie zij deze informatie willen ontvangen. Figuur 7.9 geeft dit weer. Figuur 7.9 Wil informatie over risico s woonomgeving ontvangen van (percentage genoemd). bedrijf waar zich het risico bevindt 12% 15% gemeente 86% 90% provincie/ministerie 23% 29% anders 2% 3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Katwijk Referentiegroep Bijna negen op de tien inwoners (86 procent) die informatie over risico s wensen, wil die informatie van de gemeente krijgen. In de referentiegroep is dit aandeel nog 4 procentpunt hoger. Andere informatiebronnen worden minder op prijs gesteld. Van de provincie of het Rijk zou een kwart (23 procent) informatie willen en van het bedrijf dat het risico veroorzaakt 15 procent. 35

45 bijlagen 36

Tabellen Veiligheidsmonitor 2008 Leiden

Tabellen Veiligheidsmonitor 2008 Leiden Veiligheidsmonitor 2008, gemeente 1 Tabellen Veiligheidsmonitor 2008 In deze bijlage worden de uitkomsten van de monitor weergegeven in tabellen. Van de volgende gebieden worden cijfers gepresenteerd:

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Leiden? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Leiden Bijlagenrapport April 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/022 Datum April

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor Gemeente Leiden Resultaten per stadsdeel en in de tijd Mediad Rotterdam, maart 2011 Veiligheidsmonitor, Gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente 2011 April 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/022 Datum April 2012 Opdrachtgever Veiligheidsregio

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Veiligheidsmonitor gemeente Tabellenrapport April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/015 Datum April 2014 Opdrachtgever Auteurs

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Buurtrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is de buurt? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is de? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is het Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Hoe veilig is Hof van Twente?

Hoe veilig is Hof van Twente? Hoe veilig is Hof van Twente? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Juni 2012 Hoe veilig is Hof van Twente? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Juni 2012 Colofon

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is het? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Hoe veilig is Noord-Holland Noord?

Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Integrale Veiligheidsmonitor Noord-Holland Noord 2011 April 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2012-1833

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Bloemendaal? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Bloemendaal 2011 Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2012-1866

Nadere informatie

HOE VEILIG IS ELBURG?

HOE VEILIG IS ELBURG? Rapport HOE VEILIG IS ELBURG? Veiligheidsmonitor gemeente april 2015 www.ioresearch.nl Hoe veilig is? COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/ Datum april

Nadere informatie

Hoe veilig is Coevorden?

Hoe veilig is Coevorden? Hoe veilig is Coevorden? Veiligheidsmonitor gemeente Coevorden 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/- Datum April 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Hoe veilig is Kapelle?

Hoe veilig is Kapelle? Hoe veilig is Kapelle? Veiligheidsmonitor gemeente Kapelle 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer - Datum April 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

HOE VEILIG IS KATWIJK?

HOE VEILIG IS KATWIJK? Rapport HOE VEILIG IS KATWIJK? Veiligheidsmonitor gemeente Katwijk 2017 Juni 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/087 Datum Juni

Nadere informatie

Hoe veilig is Nijkerk?

Hoe veilig is Nijkerk? Hoe veilig is Nijkerk? Veiligheidsmonitor gemeente Nijkerk 2013 Mei 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/016 Datum Mei 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

HOE VEILIG IS TYNAARLO?

HOE VEILIG IS TYNAARLO? Rapport HOE VEILIG IS TYNAARLO? Veiligheidsmonitor gemeente Tynaarlo Juni 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/ Datum Juni 2018

Nadere informatie

Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel?

Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Veiligheidsmonitor gemeenten Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede

Nadere informatie

Hoe veilig is Noordenveld?

Hoe veilig is Noordenveld? Hoe veilig is Noordenveld? Veiligheidsmonitor gemeente Noordenveld 2013 Juni 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/037 Datum Juni 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor 2011

Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Eindrapport gemeente Hengelo 2011 Juli 2012 Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Eindrapport gemeente Hengelo 2011 Juli 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus

Nadere informatie

;/y;\ i&o. ^research. Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011. Juni 2012

;/y;\ i&o. ^research. Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011. Juni 2012 ;/y;\ i&o ^research Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011 Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer

Nadere informatie

Brandweer en brandpreventie in Twente

Brandweer en brandpreventie in Twente Brandweer en brandpreventie in Twente Integrale Veiligheidsmonitor Twente 2011 Themarapport Brandweer April 2012 Brandweer en brandpreventie in Twente Integrale Veiligheidsmonitor Twente 2011 - Themarapport

Nadere informatie

Hoe veilig is Veere? Veiligheidsmonitor gemeente Veere april 2014

Hoe veilig is Veere? Veiligheidsmonitor gemeente Veere april 2014 Hoe veilig is Veere? Veiligheidsmonitor gemeente Veere 2013 april 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/018 Datum april 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

HOE VEILIG IS HEERHUGOWAARD?

HOE VEILIG IS HEERHUGOWAARD? Rapport HOE VEILIG IS HEERHUGOWAARD? Gemeente Heerhugowaard Juni 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam www.ioresearch.nl Rapportnummer 2016/79 Datum Juni

Nadere informatie

Hoe veilig is Waddinxveen?

Hoe veilig is Waddinxveen? Hoe veilig is Waddinxveen? Veiligheidsmonitor gemeente Waddinxveen 2013 Juni 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/- Datum Juni 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Hoe veilig is Noord-Holland Noord?

Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Veiligheidsmonitor Noord-Holland Noord 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014-concept Datum April

Nadere informatie

HOE VEILIG IS HEEMSTEDE?

HOE VEILIG IS HEEMSTEDE? Rapport HOE VEILIG IS HEEMSTEDE? Veiligheidsmonitor gemeente Heemstede Mei 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/74 Datum Mei

Nadere informatie

HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL?

HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Rapport HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Veiligheidsmonitor gemeente Bloemendaal Augustus 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/062

Nadere informatie

7,5 50,4 7,2. Gemeente Enkhuizen, Leefbaarheid. Overlast in de buurt Enkhuizen. Veiligheidsbeleving Enkhuizen

7,5 50,4 7,2. Gemeente Enkhuizen, Leefbaarheid. Overlast in de buurt Enkhuizen. Veiligheidsbeleving Enkhuizen Leefbaarheid 7,5 Leefbaarheid (rapportcijfer) : 7,5 Fysieke voorzieningen (score) Sociale cohesie in de buurt (score) Aanpak gemeente L&V (% (zeer) ) Gemeente, 2015 6,3 29,0 38,2 Overlast in de buurt %

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor 2009 Politieregio Utrecht Tabellenrapport

Integrale Veiligheidsmonitor 2009 Politieregio Utrecht Tabellenrapport Integrale Veiligheidsmonitor 2009 Politieregio Utrecht Tabellenrapport DIMENSUS beleidsonderzoek Juni 2010 Projectnummer 379 Colofon Informatie DIMENSUS Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1c 4818 AA Breda

Nadere informatie

Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt?

Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt? VEILIGHEIDSMONITOR-WIJKPEILING ALMERE 2017 Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt? 23 mei 2018 Meer weten over uw eigen wijk? Ga naar www.wijkmonitoralmere.nl 1. INTRODUCTIE

Nadere informatie

VEILIGHEIDSMONITOR OMMEN 2016

VEILIGHEIDSMONITOR OMMEN 2016 Rapport VEILIGHEIDSMONITOR OMMEN 2016 Juni 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2016/CONCEPT Datum Juni 2016 Opdrachtgever Auteur(s)

Nadere informatie

HOE VEILIG IS RHEDEN?

HOE VEILIG IS RHEDEN? Rapport HOE VEILIG IS RHEDEN? Veiligheidsmonitor gemeente Juni 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/CONCEPT Datum Juni 2018 Opdrachtgever

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Woerden

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Woerden Veiligheidsmonitor 20 Gemeente Woerden Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Gemeente Woerden DIMENSUS beleidsonderzoek April 202 Projectnummer 475 Samenvatting 3 Inleiding. Leefbaarheid van de buurt 3.

Nadere informatie

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%)

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) Leefbaarheid Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) mee eens niet mee eens Geen neutraal Wegen, paden en pleintjes goed onderhouden 51 21 25 3 Perken, plantsoenen

Nadere informatie

HOE VEILIG IS MOERDIJK?

HOE VEILIG IS MOERDIJK? Rapport HOE VEILIG IS MOERDIJK? Veiligheidsmonitor gemeente Mei 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2017/229 Datum Mei 2017 Opdrachtgever

Nadere informatie

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013 Politie Eenheid Fact sheet nummer 4 februari 213 Veiligheidsmonitor -Amstelland 28-212 Deze fact sheet brengt de veiligheid in de regio -Amstelland tussen 28 en 212 in kaart. blijkt op verschillende indicatoren

Nadere informatie

HOE VEILIG IS MONTFERLAND?

HOE VEILIG IS MONTFERLAND? Rapport HOE VEILIG IS MONTFERLAND? Veiligheidsmonitor gemeente Montferland april 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/concept

Nadere informatie

HOE VEILIG IS ROERMOND?

HOE VEILIG IS ROERMOND? Rapport HOE VEILIG IS ROERMOND? Veiligheidsmonitor gemeente Roermond 2017 Juli 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/112 Datum

Nadere informatie

Resultaten gemeentebeleidsmonitor Veiligheid en leefbaarheid

Resultaten gemeentebeleidsmonitor Veiligheid en leefbaarheid Resultaten gemeentebeleidsmonitor 217 Veiligheid en leefbaarheid 1. Inleiding Om de twee jaar wordt er een onderzoek, de zogeheten gemeentebeleidsmonitor, uitgevoerd onder de inwoners naar verschillende

Nadere informatie

Hoe veilig is Barneveld?

Hoe veilig is Barneveld? Hoe veilig is Barneveld? Veiligheidsmonitor gemeente Barneveld 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer - Datum April 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

HOE VEILIG IS HEERHUGOWAARD?

HOE VEILIG IS HEERHUGOWAARD? Rapport HOE VEILIG IS HEERHUGOWAARD? Veiligheidsmonitor gemeente Mei 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam Rapportnummer 2018/071 Datum Mei 2018 Opdrachtgever

Nadere informatie

HOE VEILIG IS ROERMOND?

HOE VEILIG IS ROERMOND? Rapport HOE VEILIG IS ROERMOND? Veiligheidsmonitor gemeente Roermond Juli 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2016/104 Datum Juli

Nadere informatie

VEILIGHEIDSMONITOR HARDENBERG 2016

VEILIGHEIDSMONITOR HARDENBERG 2016 Rapport VEILIGHEIDSMONITOR HARDENBERG 2016 Juni 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2016/82 Datum Juni 2016 Opdrachtgever Auteur(s)

Nadere informatie

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN 2005-2015 OPZET EN UITVOERING Sinds 1999 voert de gemeente Ede elke twee jaar een onderzoek uit naar leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Tot en

Nadere informatie

HOE VEILIG IS HEEMSTEDE?

HOE VEILIG IS HEEMSTEDE? Rapport HOE VEILIG IS HEEMSTEDE? Veiligheidsmonitor gemeente Heemstede Juni 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/031 Datum Juni

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

HOE VEILIG IS NOORD- BEVELAND?

HOE VEILIG IS NOORD- BEVELAND? Rapport HOE VEILIG IS NOORD- BEVELAND? Veiligheidsmonitor gemeente Juli 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/concept Datum Juli

Nadere informatie

Hoe veilig is Tubbergen?

Hoe veilig is Tubbergen? Hoe veilig is Tubbergen? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Tubbergen 2011 April 2012 Hoe veilig is Tubbergen? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Tubbergen 2011 April 2012 Colofon Uitgave I&O Research

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

HOE VEILIG IS BARNEVELD?

HOE VEILIG IS BARNEVELD? Rapport HOE VEILIG IS BARNEVELD? Veiligheidsmonitor gemeente Barneveld Juni 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/80 Datum Juni

Nadere informatie

Hoe veilig is Valkenswaard?

Hoe veilig is Valkenswaard? Hoe veilig is Valkenswaard? Veiligheidsmonitor gemeente Valkenswaard 2013 Juni 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/038 Datum juni 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Veendam April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2013

Veiligheidsmonitor 2013 Veiligheidsmonitor 2013 Barometer voor lokale veiligheid Feiten bladen Bedum De Marne Eemsmond Haren Pekela Stadskanaal Veendam Vlagtwedde Veiligheidsmonitor 2013 Deelnemende gemeenten Aantal respondenten

Nadere informatie

Kernrapport Veiligheidsmonitor ( ) Gemeente Leiden. Leefbaarheid in buurt

Kernrapport Veiligheidsmonitor ( ) Gemeente Leiden. Leefbaarheid in buurt Kernrapport Veiligheidsmonitor (2013-2017) Gemeente Leiden Leefbaarheid in buurt Inleiding In dit hoofdstuk staat het thema leefbaarheid in de woonbuurt centraal. Eerst komt aan de orde hoe Nederlanders

Nadere informatie

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2017) Gemeente Leiden vergeleken met Nederland en Grotestedenbeleid G32. Leefbaarheid in de buurt

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2017) Gemeente Leiden vergeleken met Nederland en Grotestedenbeleid G32. Leefbaarheid in de buurt Gemeente Leiden Nederland en Grotestedenbeleid G32 Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2017) Gemeente Leiden vergeleken met Nederland en Grotestedenbeleid G32 Leefbaarheid in de buurt Landelijke

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen

Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 5 1. Leefbaarheid 6 1.1 Fysieke kwaliteit buurtvoorzieningen 6 1.2 Kwaliteit sociale woonomgeving 7 1.3 Actief in woonomgeving

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Haren April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen 2011,

Nadere informatie

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek Afdeling Vastgoed en Wonen 29 augustus 2014 2 Algemeen Deze notitie bevat cijfers over inwoners en woningvoorraad

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Bedum April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen 2011,

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011

Veiligheidsmonitor 2011 Veiligheidsmonitor 20 Dordtse scores op de MJP-indicatoren en vergeleken met andere gemeenten De gemeente Dordrecht heeft in 20 voor de derde keer deelgenomen aan de landelijke Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

Toelichting bij "Tabellenboek", van Dimensus Monitor Veiligheid en Leefomgeving, 2014 IJsselstein 26 Juni 2014

Toelichting bij Tabellenboek, van Dimensus Monitor Veiligheid en Leefomgeving, 2014 IJsselstein 26 Juni 2014 Toelichting bij "Tabellenboek", van Dimensus Monitor Veiligheid en Leefomgeving, 2014 IJsselstein 26 Juni 2014 Het kan zijn dat de cijfers in het tabellenboek soms iets (meestal 1%) afwijken van de cijfers

Nadere informatie

Leefbaarheid en overlast in buurt

Leefbaarheid en overlast in buurt 2013 Leefbaarheid en overlast in buurt Gemeente (2013): Scherpenzeel vergeleken met Regionale eenheid Oost-Nederland Landelijke conclusies Leefbaarheid buurt Zeven op de tien Nederlanders vinden leefbaarheid

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Reageren o.en.s@haarlem.nl Concernstaf Afdeling Onderzoek en Statistiek, Grote Markt 2, 2011 RD Haarlem november 2009 Gemeente Haarlem, Onderzoek en Statistiek Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Hoe veilig

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2016

Veiligheidsmonitor 2016 Veiligheidsmonitor 2016 De gemeente Velsen, Stichting Fedra en Stichting Welzijn Velsen ontwikkelen gezamenlijk de Brede School in Velsen-Noord. Op maandag 10 maart 2014 vieren wij het officiële startmoment,

Nadere informatie

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015)

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum Noord-Holland-Noord, Nederland Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum vergeleken met Politieregio Noord-Holland-Noord en Nederland Leefbaarheid

Nadere informatie

Leefbaarheid woonbuurt. Functioneren gemeente. Overlast in de buurt. Gemeente Leiden. significantie ( + = positief verschil; - = negatief verschil)

Leefbaarheid woonbuurt. Functioneren gemeente. Overlast in de buurt. Gemeente Leiden. significantie ( + = positief verschil; - = negatief verschil) Resultaten Veiligheidsmonitor: alle items gemeente Leiden, 2012 t/m 2017 Dezelfde overzichten zijn bechikbaar van alle Leidse wijken en stadsdelen en ook van alle gemeenten in de politie-eenheid Den Haag

Nadere informatie

HOE VEILIG IS VALKENSWAARD?

HOE VEILIG IS VALKENSWAARD? Rapport HOE VEILIG IS VALKENSWAARD? Veiligheidsmonitor gemeente Valkenswaard 2017 Mei 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/75

Nadere informatie

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen GEMEENTE Veiligheidsmonitor OSS in Brabant Resultaten op in beeld Bijlage in grafieken en tabellen RESULTATEN IN BEELD Bijlage in grafieken en tabellen 2009/2011 Oss Resultaten in beeld Inleiding In de

Nadere informatie

Gemeenten + Wijken Index

Gemeenten + Wijken Index Gemeenten + Wijken Index '-' betekent minder dan 50 antwoorden 2012 2013 2014 2015 2016 Gemeente Leiden ( + = positief verschil; - = negatief verschil) verschil 2013-2016 verschil 2014-2016 verschil 2015-2016

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-030 23 april 2010 9.30 uur Aantal slachtoffers criminaliteit stabiel, meer vandalisme Aantal ondervonden delicten stijgt door meer vandalisme Aantal

Nadere informatie

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 Leefbaarheid in Spijkenisse Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 datum woensdag 6 mei 2015 versie 3 Auteur(s) Tineke Last Postadres Postbus 25, 3200

Nadere informatie

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011 Maart Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor Hoe gaat het met de leefbaarheid in? Hoe heeft het oordeel van bewoners over leefbaarheid & veiligheid zich ontwikkeld? Telefoonnummer: 14036

Nadere informatie

Veiligheidsbeleving 2015 Utrecht vergeleken

Veiligheidsbeleving 2015 Utrecht vergeleken Veiligheidsbeleving 2015 Utrecht vergeleken Uitkomsten landelijke Veiligheidsmonitor 2015 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286

Nadere informatie

Stadswerven Zuid 2014 Een jaar na opening van het Energiehuis

Stadswerven Zuid 2014 Een jaar na opening van het Energiehuis Stadswerven Zuid Een jaar na opening van het Energiehuis Stadswerven Zuid is het tol van verschillende ontwikkelingen, met een gerenoveerd Energiehuis en de komst van een bioscoop met parkeergarage. In

Nadere informatie

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11 De Eindhovense Eindhoven, oktober 11 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Objectieve index: 3 2.I Inbraak 3 2.II Diefstal 4 2.III Geweld 4 2.IV Overlast/vandalisme 4 2.V Veilig ondernemen (niet in index) 5 3 Subjectieve

Nadere informatie

Blz. 9. Slachtofferschap Inbraak, fietsendiefstal, autocriminaliteit, beroving, vernieling, seksuele delicten, mishandeling. Blz.

Blz. 9. Slachtofferschap Inbraak, fietsendiefstal, autocriminaliteit, beroving, vernieling, seksuele delicten, mishandeling. Blz. Inleiding De integrale Veiligheidsmonitor (ivm) is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en het optreden van gemeente en politie. Dit onderzoek wordt op gemeentelijk en op landelijk

Nadere informatie

Het rapport in bijlage 1 doet verslag van de resultaten van dit grootschalige onderzoek binnen de gemeente Terneuzen in het najaar van 2015.

Het rapport in bijlage 1 doet verslag van de resultaten van dit grootschalige onderzoek binnen de gemeente Terneuzen in het najaar van 2015. de Raad van de gemeente Terneuzen ons kenmerk : 189720 contactpers. : Ruud van Leest telefoon : 0115-455 515 e-mail : r.vanleest@terneuzen.nl verzonden : Terneuzen, 31 mei 2016 Betreft: Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Veiligheidsbeleving 2016 Utrecht vergeleken

Veiligheidsbeleving 2016 Utrecht vergeleken Veiligheidsbeleving 2016 Utrecht vergeleken Uitkomsten landelijke Veiligheidsmonitor 2016 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 0302861350

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2008 Hollands Midden

Veiligheidsmonitor 2008 Hollands Midden Veiligheidsmonitor 2008 juni 2009 een onderzoek in opdracht van de Veiligheidsregio Onderzoeker Projectleider Opdrachtgever Andrea van der Meide Liesbeth Wendrich Paul van Wensveen Jolanda Verdurmen Veiligheidsregio

Nadere informatie

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens Resultaten peiling EnschedePanel Inleiding Voor de verbetering van de leefbaarheid en aanpak van de veiligheid in de wijken is in oktober 2015 een onderzoek verricht. In dezelfde periode is de landelijke

Nadere informatie

Gemeente Tiel. Veiligheidsmonitor april 2014

Gemeente Tiel. Veiligheidsmonitor april 2014 Gemeente Tiel Veiligheidsmonitor 2013 16 april 2014 DATUM 16 april 2014 TITEL Veiligheidsmonitor 2013 ONDERTITEL Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem OPDRACHTGE Gemeente Tiel VER Postbus 1174 6801 BD

Nadere informatie

Waar staan de Drechtsteden?

Waar staan de Drechtsteden? Waar staan de? Burgers over de gemeentelijke dienstverlening Wat vinden de burgers van de van de gemeentelijke dienstverlening? Het oordeel van de burgers uit de vindt u in deze factsheet. Daarnaast worden

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-024 31 maart 2009 9.30 uur Veiligheidsgevoel maakt pas op de plaats Aantal slachtoffers veel voorkomende criminaliteit verder gedaald Gevoel van veiligheid

Nadere informatie

Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant

Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant 2008/2011 Grave het PON, kennis in uitvoering Tilburg, 30 augustus 2012 1. Algemeen Deze rapportage is automatisch gegenereerd. De Brabantse Integrale

Nadere informatie

Monitor Veiligheid Resultaten van onderzoek naar de veiligheid onder de Deventer bevolking in 2009

Monitor Veiligheid Resultaten van onderzoek naar de veiligheid onder de Deventer bevolking in 2009 Monitor Veiligheid Resultaten van onderzoek naar de veiligheid onder de bevolking in 2009 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jasper Baks Telefoonnummer : (0570) 694229 Mail : jr.baks@deventer.nl

Nadere informatie

Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken

Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken Uitkomsten landelijke Veiligheidsmonitor 2013 1 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

LEEFBAARHEID EN VEILIGHEID IN DE BUURT 2017

LEEFBAARHEID EN VEILIGHEID IN DE BUURT 2017 Rapport LEEFBAARHEID EN VEILIGHEID IN DE BUURT 2017 Gemeente Arnhem Februari 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/ 19 Datum Februari

Nadere informatie

Persbericht. Gevoelens van onveiligheid iets verminderd. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Gevoelens van onveiligheid iets verminderd. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-015 1 maart 2012 9.30 uur Gevoelens van onveiligheid iets verminderd Minder Nederlanders voelen zich onveilig Slachtofferschap veel voorkomende criminaliteit

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus GBM Montfoort 2017

Uitgevoerd door Dimensus GBM Montfoort 2017 Inhoudsopgave Onderzoeksbeschrijving Achtergrondkenmerken Leefomgeving Veiligheid Rol van gemeente en politie Mogelijke rampen en calamiteiten 2 Onderzoeksbeschrijving In het najaar van is in de gemeente

Nadere informatie

Resultaten van de Nationale Veiligheidsindices 2013

Resultaten van de Nationale Veiligheidsindices 2013 Factsheet 14-6 Resultaten van de Nationale Veiligheidsindices 13 Auteurs: S.J. Vergouw, R.P.W. Jennissen, G. Weijters & P.R. Smit 14 Het WODC heeft een nieuwe methode ontwikkeld om de ontwikkelingen in

Nadere informatie

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen RESULTATEN GEMEENTE OSS 2011 Soort onderzoek : Enquêteonderzoek bevolking 15+ Opdrachtgever : Stadsbeleid Maatschappelijke Ontwikkeling Opdrachtnemer : Team O&S,

Nadere informatie

Politie Gelderland-Midden. Veiligheidsmonitor Gelderland-Midden 2009 Regiorapport

Politie Gelderland-Midden. Veiligheidsmonitor Gelderland-Midden 2009 Regiorapport Politie Gelderland-Midden Veiligheidsmonitor Gelderland-Midden 2009 Regiorapport 9 juli 2010 Projectnr. 7587.100/g Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532

Nadere informatie