Burgeronderzoek gemeente Heemskerk December 2017

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Burgeronderzoek gemeente Heemskerk December 2017"

Transcriptie

1 Burgeronderzoek gemeente Heemskerk 2017 December 2017

2 DATUM December 2017 TITEL Burgeronderzoek gemeente Heemskerk 2017 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente Heemskerk Jeroen Lijzenga Boulevard Heuvelink KT Arnhem Postbus BD Arnhem (026) BTW NL B01 IBAN NL95RABO KVK PROJECTNUMMER

3

4 Inhoud Samenvatting 1 1 Inleiding Achtergrond Werkwijze en respons Leeswijzer 8 2 Woon- en leefomgeving Buurt en buurtbewoners Veiligheid en overlast Onderhoud buurt Leefbaarheid Relatie en inzet gemeente en buurtbewoners Voorzieningen in de buurt 27 3 Relatie inwoner gemeente 30 4 Gemeentelijke dienstverlening Waardering dienstverlening gemeente Contact met de gemeente Informatie van en over de gemeente 39 5 Welzijn en zorg Tevredenheid leven en gezondheid Beperking deelname maatschappelijk leven Contact en eenzaamheid Vrijwilligerswerk Burenhulp Deelname maatschappij 57 6 Bijlagen 59

5 Samenvatting Ruim inwoners uit de gemeente Heemskerk zijn in maanden juni en juli 2017 geënquêteerd over hun mening ten aanzien van onderwerpen als: de woon- en leefomgeving, de relatie tussen inwoners en de gemeente, de gemeentelijke dienstverlening en welzijn en zorg. Deze samenvatting biedt een beknopt overzicht van de belangrijkste resultaten uit de Burgerpeiling Woon- en leefomgeving gewaardeerd met 7,9 Inwoners van de gemeente Heemskerk zijn van mening dat het prettig wonen is in Heemskerk. Gemiddeld beoordelen zij hun buurt met een 7,9. Dit ligt hoger dan in Beverwijk en Velsen. Ze voelen zich thuis in de buurt en geven aan dat buurtbewoners prettig met elkaar omgaan. Ongeveer 35% van de inwoners van Heemskerk geeft aan dat zij zich bij bijna iedereen of bij de meeste wel betrokken voelen. Oudere mensen voelen zich over het algemeen meer betrokken bij buurtbewoners. Uit de enquêteresultaten blijkt dat de wijk Heemskerkerduin en Noorddorp een sterke sociale structuur heeft, volgens de buurtbewoners. Dit blijkt ook uit de grotere betrokkenheid die buurtbewoners voelen bij elkaar. Ongeveer 85% van de buurtbewoners voelt zich veilig in Heemskerk en 90% ervaart geen of weinig overlast. Wel heeft bijna 20% van de buurtbewoners vaak te maken met onveilige verkeerssituaties. De leefbaarheid is volgens 15% van de inwoners van Heemskerk vooruit gegaan. Een groter aandeel (18%) verwacht dat het (nog) verder vooruit gaat. Bijna de helft van de inwoners van Heemskerk is van mening dat er voldoende wordt gedaan aan de leefbaarheid in de buurt. Bijna de helft van de inwoners zet zich ook in voor de leefbaarheid in hun buurt en bijna driekwart wil dit ook de komende jaren (blijven) doen. Ook is er veel tevredenheid over onderhoud, netheid en voorzieningen in de buurt. De meeste inwoners zijn tevreden over winkels, basisscholen, openbaar groen en zorgvoorzieningen. Wat meer onvrede is er over hoeveelheid parkeergelegenheid. Relatie inwoners gemeente Als het gaat om de relatie tussen inwoners en de gemeente Heemskerk dan zien we dat één op de vier inwoners aangeeft (heel) veel vertrouwen te hebben in de manier waarop de gemeente wordt bestuurd. Gemiddeld geven zij een 6,0 voor de wijze waarop de gemeente inwoners en organisaties betrekt en de samenwerking zoekt bij de totstandkoming en de uitvoering van beleid. Dienstverlening gemeente Zowel over de algemene dienstverlening van de gemeente als de dienstverlening via digitale kanalen zoals de website, de digitale informatiebalie en de app is de meerderheid van de inwoners tevreden. Beiden krijgen gemiddeld een 6,9. Ongeveer 70% van de inwoners heeft wel eens contact opgenomen met de gemeente. Dit doen zij vooral door het bezoeken van de (publieks)balie. De meeste inwoners zijn te spreken over het contact met de gemeente en is tevreden met de ontvangen informatie en de afhandeling van de vraag. De inwoners geven gemiddeld een 6,8 voor de communicatie en voorlichting vanuit de gemeente. Welzijn en zorg Als de inwoners van de gemeente Heemskerk de mate waarin zij tevreden zijn met hun leven moeten uitdrukken in een cijfer, geven zij gemiddeld een 7,9 op een schaal van Ook over hun gezondheid zijn ze tevreden: gemiddelde rapportcijfer een 7, Burgeronderzoek gemeente Heemskerk

6 De meeste inwoners hebben voldoende contacten met andere buurtbewoners: ruim 90%. Ook geeft het grootste deel (twee derde) aan zich (vrijwel) nooit eenzaam te voelen. Ruim 60% van de inwoners geeft aan actief te zijn in het verenigingsleven. Sportverenigingen worden veruit het meest genoemd. Op dit moment geeft 36% van de inwoners van Heemskerk aan dat zij intensief of incidenteel vrijwilligerswerk verrichten. Op de vraag of zij vrijwilligerswerk in de nabije toekomst willen (blijven) doen, geeft 58% aan dat zeker of misschien te willen. Er lijkt op dit punt dus een behoorlijk potentieel aanwezig te zijn. De burenhulp die buurtbewoners bereid zijn te verlenen betreft voornamelijk een oogje in het zeil houden of helpen bij boodschappen. De meeste inwoners van Heemskerk kunnen zeker terugvallen op familie (ruim 90%) wanneer zij hulp of zorg nodig hebben. Het grootste deel van de inwoners redt zichzelf en heeft (nog) geen huishoudelijke taken moeten uitbesteden. De inspanningen van de gemeente voor haar inwoners worden als voldoende beoordeeld. Zij geven gemiddeld een 6,7 en een 6,6 als het gaat om hun inzet om inwoners volledig te laten deelnemen aan de maatschappij Burgeronderzoek gemeente Heemskerk

7 Burgeronderzoek gemeente Heemskerk

8 Burgeronderzoek gemeente Heemskerk

9 Burgeronderzoek gemeente Heemskerk

10 1 Inleiding 1.1 Achtergrond De gemeente Heemskerk stemt haar beleid en dienstverlening af op de wensen van de inwoners en houdt daarom regelmatig de vinger aan de pols om na te gaan hoe inwoners dit waarderen. Het instrument dat daarvoor wordt ingezet is de Burgerpeiling van Waarstaatjegemeente.nl. Eens in de twee jaar laat Heemskerk de burgerpeiling onder haar inwoners uitvoeren in de vorm van een enquête. In deze rapportage zijn de resultaten van de Burgerpeiling 2017 opgenomen. 1.2 Werkwijze en respons Voor de Burgerpeiling is gebruik gemaakt van de modelvragenlijst van KING. Hierin is van inwoners uit de gemeente Heemskerk hun mening gevraagd ten aanzien van de onderwerpen: woon- en leefomgeving, relatie inwoner - gemeente, gemeentelijke dienstverlening en welzijn en zorg. Deze modelvragenlijst is aangevuld met een aantal extra vragen. Veldwerk Het veldwerk voor de burgerpeiling is uitgevoerd in juni en juli In de laatste week van augustus en de eerste week van september is door middel van een telefonische na-enquête de respons (vrijwel) gecompleteerd. De gemeente heeft een adressenbestand aangeleverd. Hierin zijn alle inwoners opgenomen die minstens twee jaar woonachtig zijn in de gemeente Heemskerk, niet woonachtig zijn in een instelling en minimaal 18 jaar en maximaal 85 jaar oud zijn. Companen heeft op basis van dit bestand een willekeurige steekproef van respondenten getrokken. Deze steekproef is gestratificeerd per wijk. De inwoners in de steekproef zijn aangeschreven en uitgenodigd om aan het onderzoek deel te nemen. De respondenten die binnen de steekproef vallen, hebben een uitnodigingsbrief ontvangen. In deze brief is het doel van het onderzoek toegelicht en werd men gevraagd deel te nemen aan het onderzoek. In de brief stond tevens het adres van de website waar de vragenlijst online kon worden ingevuld, evenals de benodigde inloggegevens. Bij de uitnodigingsbrief was een antwoordkaartje toegevoegd waarmee de respondenten een schriftelijke vragenlijst konden aanvragen. Respondenten die van deze mogelijkheid gebruik hebben gemaakt, hebben vervolgens een schriftelijke vragenlijst (met een begeleidende brief) en een portvrije retourenvelop ontvangen. Twee weken na het verzenden van de eerste uitnodigingsbrief is een herinneringsbrief verstuurd naar respondenten die de vragenlijst nog niet hadden ingevuld. In deze brief is hen gevraagd alsnog aan het onderzoek deel te nemen Burgeronderzoek gemeente Heemskerk

11 Respons In de onderstaande tabel is de respons weergegeven die behaald is. Tabel 1.1: Gemeente Heemskerk. Responsoverzicht Burgerpeiling. Wijk Omvang steekproef Totale respons Responspercentage Heemskerk-Dorp % Commandeurs en Marquette % Hofland, Oosterwijk en Zuidbroek % Heemskerkerduin en Noorddorp % Poelenburg en Oosterzij % Noordbroek en De Trompet % Kerkbeek % Assumburg % Hoogdorp en Waterakkers % Broekpolder en Oostelijk Heemskerk % Gemeente Heemskerk % Op voorhand werd een respons beoogd van geslaagde enquêtes. Met uiteindelijk geslaagde enquêtes, is de benodigde respons gehaald. Van de steekproef van inwoners in de leeftijd van 18 tot en met 85 jaar heeft 30% aan het onderzoek deelgenomen. Van de geslaagde enquêtes hebben 147 respondenten (9%) door middel van het antwoordkaartje een schriftelijke vragenlijst opgevraagd en ingevuld. Daarnaast zijn 130 enquêtes (8%) telefonisch afgenomen. De resterende enquêtes (83%) zijn ingevuld via de online vragenlijst. De behaalde respons geeft een betrouwbaar beeld op het niveau van de gemeente Heemskerk en de afzonderlijke wijken. Doel van de steekproef is een representatief deel van de bevolking te selecteren. Omdat enige afwijking in de samenstelling van de geënquêteerde groep inwoners ten opzichte van de werkelijke samenstelling van de bevolking niet is te vermijden, is de respons conform het protocol van KING per wijk gewogen naar de leeftijd van de inwoners. Hiermee wordt mogelijke lichte selectiviteit in de respons in de uitkomsten gecorrigeerd. Steekproefonderzoek kent altijd een zekere mate van onnauwkeurigheid. Omdat niet alle inwoners van de gemeente zijn ondervraagd, kan het zijn dat de daadwerkelijke mening van mensen afwijkt van de resultaten zoals die uit het onderzoek blijken. Met het aantal enquêtes dat is afgenomen kan met 95% betrouwbaarheid worden gesteld dat de waargenomen uitkomsten op gemeenteniveau maximaal 2,5% afwijken van de werkelijke situatie. Op wijkniveau bedraagt de foutmarge tussen de 6% en de 7%. Hiermee geeft het onderzoek een goed beeld van de mening van de inwoners op wijkniveau en een zeer scherp beeld op gemeenteniveau. Omdat de uitkomsten van het onderzoek zoals aangegeven zijn omgeven door een zekere onnauwkeurigheidsmarge, kan niet van elk waargenomen verschil in de uitkomsten worden gesteld dat sprake is van een daadwerkelijk verschil. Er kan immers sprake zijn van een toevallig verschil. In de tekst in deze rapportage worden daarom alleen verschillen besproken als er sprake is statistisch significante verschillen Burgeronderzoek gemeente Heemskerk

12 1.3 Leeswijzer De rapportage is ingedeeld naar de onderwerpen die in de vragenlijst aan de inwoners zijn voorgelegd. De indeling is als volgt: Hoofdstuk 2 gaat in op de ervaringen van inwoners ten aanzien van hun woon- en leefomgeving. In hoofdstuk 3 komt de relatie tussen de inwoners van de gemeente Heemskerk en de gemeente zelf aan bod. Hoofdstuk 4 brengt de tevredenheid met de dienstverlening van de gemeente in beeld. In hoofdstuk 5 is beschreven hoe inwoners denken over onderwerpen als welzijn en zorg in de gemeente Heemskerk. In de bijlage is een uitsplitsing van de uitkomsten naar leeftijd opgenomen Burgeronderzoek gemeente Heemskerk

13 2 Woon- en leefomgeving In dit hoofdstuk gaan we in op de woon- en leefomgeving van de inwoners van de gemeente Heemskerk. Bewoners zijn gevraagd naar hun ervaringen ten aanzien van de veiligheid, overlast, onderhoud, leefbaarheid en voorzieningen in de buurt waar zij wonen. Daarnaast is ook gepeild in hoeverre bewoners zich betrokken voelen bij de wijze waarop de gemeente met deze zaken omgaat. 2.1 Buurt en buurtbewoners Wonen in de buurt gewaardeerd met een 7,9 Figuur 2.1: Gemeente Heemskerk. Hoe prettig vindt u het om in uw buurt te wonen? Heemskerk 7,9 Beverwijk Velsen 7,6 7,7 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 Allereerst is gevraagd hoe prettig inwoners van de gemeente Heemskerk het vinden om in hun buurt te wonen. Gemiddeld hebben zij dit met een rapportcijfer 7,9 beoordeeld. Dit ligt hoger dan in Beverwijk en Velsen. Figuur 2.2: Gemeente Heemskerk. Hoe prettig vindt u het om in uw buurt te wonen? Heemskerk Dorp Commandeurs en Marquette Hofland, Oosterwijk en Zuidbroek Heemskerkerduin en Noorddorp Poelenburg en Oosterzij Noordbroek en De Trompet Kerkbeek Assumburg Hoogdorp en Waterakkers Broekpolder en Oostelijk Heemskerk 7,9 8,2 7,7 8,1 7,5 8,2 8,2 7,8 8,2 7,9 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 Inwoners van de wijken Commandeurs en Marquette, Heemskerkerduin en Noorddorp, Poelenburg en Oosterzij, Kerkbeek en Hoogdorp en Waterakkers beoordelen hun buurt met een iets hoger gemiddeld rapportcijfer (8,1-8,2) Burgeronderzoek gemeente Heemskerk

14 Bijna 90% voelt zich thuis in eigen buurt Figuur 2.3: Gemeente Heemskerk. Stellingen woon- en leefomgeving. Ik voel me thuis in deze buurt 32% 57% 8% Ik zou niet zo snel weggaan uit deze buurt 28% 50% 14% 6% Buurtbewoners gaan op een prettige manier met elkaar om 18% 61% 16% 4% Buurtbewoners staan altijd voor elkaar klaar 10% 49% 32% 7% Mensen in deze buurt zijn te vertrouwen 9% 57% 27% 5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% helemaal eens eens niet eens / niet oneens oneens helemaal oneens In bovenstaande figuur is te zien welke redenen aan deze beoordeling ten grondslag liggen. Van de inwoners voelt bijna 90% zich thuis in de buurt waarin ze wonen en bijna 80% geeft aan niet snel weg te zouden gaan uit de buurt. In Heemskerk zijn de inwoners wat positiever gestemd over deze stellingen dan in de andere twee gemeenten. In Beverwijk en Velsen geeft bijna 70% aan dat zij niet zo snel weg zouden gaan uit hun buurt. Ook zien we dat de oudere buurtbewoners in Heemskerk vaker aangeven zich thuis te voelen in hun buurt. Ook over het onderlinge contact tussen buren is het merendeel positief. Men vindt in ieder geval dat buurtbewoners prettig met elkaar omgaan (78%) en, in wat mindere mate, dat buurtbewoners altijd voor elkaar klaar staan om elkaar te hulp te schieten (58%). Daarnaast geven bijna 2 op de 3 respondenten aan dat zij van mening zijn dat de mensen in hun buurt zijn te vertrouwen. Oudere buurtbewoners zijn het hier vaker mee eens dan jongere buurtbewoners. Opvallend is het hoge aandeel niet eens / niet oneens bij de inwoners tot 30 jaar op de stelling mensen in deze buurt zijn te vertrouwen. In de volgende tabel geven we het percentage respondenten weer dat het helemaal eens en eens is, bij elkaar opgeteld, met de genoemde stelling Burgeronderzoek gemeente Heemskerk

15 Tabel 2.4: Gemeente Heemskerk. Stellingen woon- en leefomgeving. Percentage (helemaal) eens. Buurtbewoners Ik voel me thuis in deze buurt Ik zou niet zo snel weggaan uit deze buurt gaan op een prettige manier met elkaar om Buurtbewoners staan altijd voor elkaar klaar Mensen in deze buurt zijn te vertrouwen Heemskerk-Dorp 87% 79% 85% 59% 70% Commandeurs en Marquette 89% 81% 80% 61% 77% Hofland, Oosterwijk en Zuidbroek 85% 78% 68% 56% 57% Heemskerkerduin en Noorddorp 96% 90% 86% 78% 68% Poelenburg en Oosterzij 85% 76% 81% 62% 61% Noordbroek en De Trompet 95% 74% 85% 55% 69% Kerkbeek 94% 81% 82% 55% 70% Assumburg 88% 77% 74% 58% 68% Hoogdorp en Waterakkers 87% 78% 83% 58% 70% Broekpolder en Oostelijk Heemskerk 88% 73% 69% 55% 61% In Heemskerkerduin en Noorddorp en Noordbroek en Trompet geven relatief veel respondenten aan dat zij zich helemaal thuis voelen in de buurt. Respondenten geven ook aan hier niet zo snel weg te gaan en dat buurtbewoners hier op een prettige manier met elkaar omgaan. In Heemskerkerduin en Noorddorp geven meer buurtbewoners aan dat zij altijd voor elkaar klaar staan en ook wordt vaker aangegeven dat mensen in deze buurt te vertrouwen zijn. Opvallend is dat in Broekpolder en Oostelijk Heemskerk relatief veel buurtbewoners aangeven dat mensen in deze buurt niet te vertrouwen zijn. Op alle stellingen over de woon- en leefomgeving springt het aandeel helemaal mee eens eruit in de wijk Heemskerkerduin en Noorddorp. Men is in deze wijk zeer tevreden over de sociale cohesie. Oudere inwoners meer betrokken bij buurt Figuur 2.5: Gemeente Heemskerk. Voelt u zich betrokken bij mensen die in uw buurt wonen? Heemskerk 5% 30% 52% 9% 4% Beverwijk 4% 28% 49% 13% 6% Velsen 6% 28% 54% 10% ja, bij bijna iedereen bij sommigen wel, bij sommigen niet nee, bij vrijwel niemand ja, bij de meeste wel nee, bij de meeste mensen niet In Heemskerk geeft 35% van de inwoners aan dat zij zich bij bijna iedereen of bij de meeste wel betrokken voelt. Ongeveer 13% van de respondenten geeft aan dat zij zich niet betrokken voelen bij de meeste Burgeronderzoek gemeente Heemskerk

16 mensen of zelfs bij vrijwel niemand. De mate van betrokkenheid hangt ook samen met de leeftijd. Hoe ouder men is, hoe vaker men aangeeft zich bij de meeste mensen wel betrokken te voelen. Figuur 2.6: Gemeente Heemskerk. Voelt u zich betrokken bij mensen die in uw buurt wonen? Heemskerk Dorp 7% 35% 46% 12% Commandeurs en Marquette 32% 49% 14% Hofland, Oosterwijk en Zuidbroek 32% 54% 8% Heemskerkerduin en Noorddorp 12% 38% 46% Poelenburg en Oosterzij 6% 34% 49% 7% 4% Noordbroek en De Trompet 5% 30% 56% 5% 4% Kerkbeek 5% 29% 55% 7% 4% Assumburg 9% 31% 42% 8% 11% Hoogdorp en Waterakkers 4% 24% 53% 12% 8% Broekpolder en Oostelijk Heemskerk 21% 62% 12% ja, bij bijna iedereen bij sommigen wel, bij sommigen niet nee, bij vrijwel niemand ja, bij de meeste wel nee, bij de meeste mensen niet Eerder hebben we gezien dat de wijk Heemskerkerduin en Noorddorp een sterke sociale structuur heeft, volgens de buurtbewoners. Dit blijkt ook uit de betrokkenheid die buurtbewoners voelen bij elkaar. In deze wijk geeft 12% aan dat zij zich betrokken voelen bij bijna iedereen. In Broekpolder en Oostelijk Heemskerk geeft bijna twee derde aan dat zij zich bij sommigen wel en bij sommigen niet betrokken voelen. In Assumburg ligt de betrokkenheid, volgens de buurtbewoners, lager: 11% geeft aan zich bij vrijwel niemand betrokken te voelen (4% in gemeente Heemskerk). Bijna de helft van de inwoners maakt zich nooit zorgen om buurtbewoners Figuur 2.7: Gemeente Heemskerk. Maakt u zich wel eens zorgen om een persoon of gezin in de buurt? Heemskerk 46% 49% 5% Beverwijk 48% 47% 5% Velsen 42% 53% 5% nooit soms vaak Burgeronderzoek gemeente Heemskerk

17 In Heemskerk geeft 46% van de respondenten aan dat zij zich nooit zorgen maken om iemand in de buurt. Inwoners tot 40 jaar geven wat vaker aan zich vaak zorgen te maken om iemand in de buurt. Figuur 2.8: Gemeente Heemskerk. Maakt u zich wel eens zorgen om een persoon of gezin in de buurt? Heemskerk Dorp 35% 61% 4% Commandeurs en Marquette 56% 42% Hofland, Oosterwijk en Zuidbroek 43% 49% 8% Heemskerkerduin en Noorddorp 63% 34% Poelenburg en Oosterzij 40% 53% 7% Noordbroek en De Trompet 47% 52% Kerkbeek 42% 51% 7% Assumburg 42% 57% Hoogdorp en Waterakkers 45% 52% Broekpolder en Oostelijk Heemskerk 60% 29% 10% nooit soms vaak In Heemskerkerduin en Noorddorp geeft bijna twee derde aan zich nooit zorgen te maken over buurtbewoners. Dit hangt zeer waarschijnlijk samen met de goede sociale cohesie in de wijk. De wijk Broekpolder en Oostelijk Heemskerk is verdeeld: aan de ene kant geeft een groter deel (10%) aan dat zij zich vaak zorgen maken en aan de andere kant zien we ook een groter deel (60%) dat zich nooit zorgen maakt. In Heemskerk-Dorp en Assumburg geven buurtbewoners vaker aan dat zij zich soms zorgen maken over een persoon of gezin in de buurt. Ruim één op de vijf inwoners geeft aan: meer buurtbewoners met zorgbehoefte Figuur 2.9: Gemeente Heemskerk. Wonen er volgens u nu meer of minder mensen met een zorgbehoefte in uw buurt dan voorheen? Heemskerk 22% 57% 21% Beverwijk 22% 57% 21% Velsen 23% 58% 19% meer ongeveer evenveel minder In Heemskerk geeft 22% van de respondenten aan dat er meer mensen met een zorgbehoefte in hun buurt wonen dan voorheen. Een ongeveer even groot deel geeft aan dat het er juist minder zijn. Er zijn geen verschillen tussen de drie gemeenten. Inwoners tot 30 jaar zijn wat meer verdeeld en geven minder Burgeronderzoek gemeente Heemskerk

18 vaak aan dat het ongeveer evenveel is. Ruim 40% van hen geeft aan dat het er minder zijn geworden en 30% vindt het er juist meer. Figuur 2.10: Gemeente Heemskerk. Wonen er volgens u nu meer of minder mensen met een zorgbehoefte in uw buurt dan voorheen? Heemskerk Dorp 15% 63% 22% Commandeurs en Marquette 7% 74% 20% Hofland, Oosterwijk en Zuidbroek 27% 59% 14% Heemskerkerduin en Noorddorp 16% 41% 43% Poelenburg en Oosterzij 30% 51% 19% Noordbroek en De Trompet 16% 65% 19% Kerkbeek 30% 37% 33% Assumburg 22% 54% 24% Hoogdorp en Waterakkers 13% 67% 20% Broekpolder en Oostelijk Heemskerk 35% 53% 12% meer ongeveer evenveel minder Zoomen we in op de wijken dan zien we dat in Heemskerkerduin en Noorddorp buurtbewoners vaker aangeven dat er minder mensen met een zorgbehoefte in hun buurt wonen (43%). In Broekpolder en Oostelijk Heemskerk geven inwoners juist vaker aan dat het er meer zijn (35%). Een aantal wijken is stabiel gebleven: er zijn ongeveer evenveel mensen met een zorgbehoefte in de betreffende buurt volgens de respondenten. Het gaat om de wijken Commandeurs en Marquette, Noordbroek en De Trompet En Hoogdorp en Waterakkers. 2.2 Veiligheid en overlast Veiligheidsgevoel in eigen buurt Figuur 2.11: Gemeente Heemskerk. Voelt u zich veilig in uw buurt? Heemskerk 28% 57% 13% Beverwijk 28% 50% 19% Velsen 29% 55% 14% ja, altijd ja, meestal soms wel, soms niet nee, meestal niet nee, (vrijwel) nooit Burgeronderzoek gemeente Heemskerk

19 Ongeveer 85% van de respondenten voelt zich (meestal) veilig in hun buurt. Het aandeel soms wel, soms niet ligt lager dan in Beverwijk. We zien weinig verschil naar leeftijd. Figuur 2.12: Gemeente Heemskerk. Voelt u zich veilig in uw buurt? Heemskerk Dorp 25% 57% 16% Commandeurs en Marquette 33% 53% 13% Hofland, Oosterwijk en Zuidbroek 20% 57% 19% Heemskerkerduin en Noorddorp 27% 63% 9% Poelenburg en Oosterzij 31% 49% 15% Noordbroek en De Trompet 33% 56% 9% Kerkbeek 34% 54% 9% Assumburg 33% 47% 19% Hoogdorp en Waterakkers 25% 70% 5% Broekpolder en Oostelijk Heemskerk 18% 64% 16% ja, altijd ja, meestal soms wel, soms niet nee, meestal niet nee, (vrijwel) nooit Het veiligheidsgevoel is het grootst in Hoogdorp en Waterakkers: 95% van de buurtbewoners voelt zich altijd of meestal veilig. In Hofland, Oosterwijk en Zuidbroek en Assumburg wisselt dit gevoel wat meer. Bijna één op de vijf buurtbewoners voelt zich soms wel en soms niet veilig. Grootste deel ervaart geen of weinig overlast Figuur 2.13: Gemeente Heemskerk. In welke mate ervaart u overlast van buurtbewoners? Heemskerk 8% 23% 27% 40% Beverwijk 10% 22% 29% 37% Velsen 10% 25% 31% 32% heel veel veel niet veel / niet weinig weinig nauwelijks tot geen Het grootste deel van de respondenten ervaart geen of weinig overlast. Eén op de tien inwoners van Heemskerk geeft aan (heel) veel overlast te ervaren. We zien een vergelijkbaar beeld zien we in alle drie de gemeenten. Ouderen vanaf 65 jaar ervaren in verhouding minder overlast: de helft van hen geeft aan nauwelijks tot geen overlast te ervaren (40% in de gemeente). Inwoners tot 30 jaar en 40 tot 55 jaar ervaren wat vaker niet veel, maar ook niet weinig overlast in verhouding tot andere leeftijdsgroepen Burgeronderzoek gemeente Heemskerk

20 Figuur 2.14: Gemeente Heemskerk. In welke mate ervaart u overlast van buurtbewoners? Heemskerk Dorp 11% 12% 38% 40% Commandeurs en Marquette 5% 18% 30% 46% Hofland, Oosterwijk en Zuidbroek 11% 27% 30% 29% Heemskerkerduin en Noorddorp 5% 12% 32% 48% Poelenburg en Oosterzij 16% 21% 19% 40% Noordbroek en De Trompet 5% 25% 19% 49% Kerkbeek 7% 33% 17% 43% Assumburg 6% 23% 26% 44% Hoogdorp en Waterakkers 4% 21% 39% 35% Broekpolder en Oostelijk Heemskerk 6% 27% 30% 34% heel veel veel niet veel / niet weinig weinig nauwelijks tot geen Zoomen we in op de wijken, dan zijn Heemskerk-Dorp en Hoogdorp en Waterakkers wijken met relatief weinig overlast. In Poelenburg en Oosterzij en Kerkbeek ervaren buurtbewoners wat meer overlast. Eén op de vijf inwoners heeft vaak te maken met onveilige verkeerssituaties Figuur 2.15: Gemeente Heemskerk. Hoe vaak heeft u te maken met onveilige verkeerssituaties in uw buurt? Heemskerk 18% 35% 24% 23% Beverwijk 24% 32% 18% 26% Velsen 21% 35% 24% 20% vaak soms zelden (vrijwel) nooit Bijna 20% van de respondenten in Heemskerk heeft vaak te maken met onveilige verkeerssituaties. Dit ligt lager dan in Beverwijk. Het aandeel zelden (24%) ligt hoger dan in Beverwijk. Jongeren tot 30 jaar zijn erg tevreden over de veiligheid in het verkeer. Zij geven vaker aan zelden te maken te hebben met onveilige verkeerssituaties. Ook ouderen (65+) geven vaker aan dat zij zelfden of (vrijwel) nooit te maken hebben met onveilige verkeerssituaties. Onveiligheid in het verkeer wordt vaker aangegeven door jarigen ( vaak ) en door jarigen ( soms ) Burgeronderzoek gemeente Heemskerk

21 Figuur 2.16: Gemeente Heemskerk. Hoe vaak heeft u te maken met onveilige verkeerssituaties in uw buurt? Heemskerk Dorp 22% 33% 22% 22% Commandeurs en Marquette 15% 35% 26% 24% Hofland, Oosterwijk en Zuidbroek 16% 25% 27% 33% Heemskerkerduin en Noorddorp 41% 35% 15% 9% Poelenburg en Oosterzij 19% 30% 20% 32% Noordbroek en De Trompet 19% 32% 27% 22% Kerkbeek 18% 34% 28% 20% Assumburg 16% 35% 21% 28% Hoogdorp en Waterakkers 13% 47% 23% 17% Broekpolder en Oostelijk Heemskerk 19% 46% 24% 12% vaak soms zelden (vrijwel) nooit Een duidelijk signaal zien we in de wijk Heemskerkerduin en Noorddorp: 41% van de buurtbewoners geeft aan dat zij vaak te maken hebben met onveilige verkeerssituaties. In de gemeente is dit 18% van de inwoners. In de wijken Hoogdorp en Waterakkers en Broekpolder en Oostelijk Heemskerk ligt het aandeel soms hoger (ongeveer 45 à 50%) dan in andere wijken. Relatief verkeersveilige wijken, volgens de buurtbewoners, zijn: Hofland, Oosterwijk en Zuidbroek, Poelenburg en Oosterzij en Assumburg. Ongeveer 30% van de buurtbewoners geeft aan dat zij (vrijwel) nooit te maken hebben met onveilige verkeerssituaties. 2.3 Onderhoud buurt Grootste deel inwoners tevreden over onderhoud en netheid buurt Figuur 2.17: Gemeente Heemskerk. Stellingen buurt. Perken, plantsoenen en parken in mijn buurt zijn goed onderhouden Wegen, straten, paden en trottoirs in mijn buurt zijn goed begaanbaar 16% 12% 55% 57% 16% 16% 9% 5% 11% 5% In mijn buurt zijn weinig tot geen dingen kapot 10% 71% 13% 4% Mijn buurt is schoon 8% 58% 22% 8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% helemaal eens eens niet eens / niet oneens oneens helemaal oneens Burgeronderzoek gemeente Heemskerk

22 Het grootste deel van de respondenten is tevreden over het onderhoud en de netheid van de buurt. Dit varieert van 67% ( mijn buurt is schoon ) tot 81% ( in mijn buurt zijn weinig tot geen dingen kapot ). Volgens buurtbewoners zijn de perken, plantsoenen en parken in Heemskerk beter onderhouden dan in Beverwijk en Velsen. Ook geven buurtbewoners in Heemskerk vaker aan dan in Beverwijk en Velsen dat er weinig tot geen dingen kapot zijn en dat hun buurt schoon is. Naar leeftijd zien we weinig verschillen. Op de stelling wegen, straten, paden en trottoirs in mijn buurt zijn goed begaanbaar geven jongeren tot 30 jaar vaker helemaal eens aan. Inwoners tussen 30 en 40 jaar zijn het vaker oneens met deze stelling dan andere leeftijdsgroepen. 75+-ers geven vaker aan dat er weinig dingen in hun buurt kapot zijn. Tabel 2.18: Gemeente Heemskerk. Stellingen buurt. Percentage (helemaal) eens. Perken, Wegen, straten, plantsoenen en paden en parken in mijn trottoirs in mijn buurt zijn goed buurt zijn goed onderhouden begaanbaar In mijn buurt zijn weinig tot geen dingen kapot Mijn buurt is schoon Heemskerk-Dorp 76% 62% 78% 59% Commandeurs en Marquette 71% 70% 84% 83% Hofland, Oosterwijk en Zuidbroek 76% 72% 82% 68% Heemskerkerduin en Noorddorp 64% 45% 82% 81% Poelenburg en Oosterzij 68% 64% 71% 55% Noordbroek en De Trompet 70% 68% 84% 66% Kerkbeek 66% 73% 83% 68% Assumburg 72% 72% 85% 67% Hoogdorp en Waterakkers 73% 63% 79% 71% Broekpolder en Oostelijk Heemskerk 67% 82% 84% 61% Het openbaar groen wordt, volgens de respondenten, in de wijken Heemskerk-Dorp, Hofland, Oosterwijk en Zuidbroek, Noordbroek en De Trompet, Assumburg en Hoogdorp en Waterakkers beter onderhouden dan in andere wijken in Heemskerk. In Noordbroek en De Trompet en Assumburg zijn wegen, straten, paden en trottoirs beter begaanbaar dan in andere wijken. In Heemskerkerduin en Noorddorp is er veel achterstallig onderhoud van de wegen, straten, paden en trottoirs te zijn, volgens de buurtbewoners. Een kwart van de buurtbewoners geeft aan dat zij het helemaal oneens zijn met de stelling wegen, straten, paden en trottoirs in mijn buurt zijn goed begaanbaar. Buurtbewoners in Noordbroek en De Trompet geven aan dat in hun buurt relatief weinig dingen kapot zijn: één op de vijf buurtbewoners is het helemaal eens met deze stelling. In Broekpolder en Oostelijk Heemskerk is ook minder kapot dan in andere wijken. Hier geeft bijna 80% aan dat hij of zij het eens is met deze stelling. De verschillen tussen de wijken voor wat betreft mijn buurt is schoon zijn wat groter. Heemskerk-Dorp en Poelenburg en Oosterzij zijn, volgens de respondenten, minder schoon dan andere wijken. Commandeurs en Marquette, Heemskerkerduin en Noorddorp en Hoogdorp en Waterakkers zijn schoner dan gemiddeld Burgeronderzoek gemeente Heemskerk

23 2.4 Leefbaarheid Leefbaarheid afgelopen jaren Figuur 2.19: Gemeente Heemskerk. Is de leefbaarheid van uw buurt de afgelopen jaren vooruitgegaan, achteruitgegaan of gelijk gebleven? Heemskerk 3% 12% 62% 17% 6% Beverwijk 4% 12% 57% 17% 10% Velsen 4% 15% 57% 17% 7% duidelijk vooruitgegaan enigszins vooruitgegaan niet vooruit- of achteruitgegaan enigszins achteruitgegaan duidelijk achteruitgegaan We zien dat 15% van de respondenten in Heemskerk aangeeft dat de leefbaarheid van hun buurt de afgelopen jaren duidelijk of enigszins vooruit is gegaan. Het aandeel niet vooruit- of achteruitgegaan ligt in Heemskerk hoger (62%) dan in de andere twee gemeenten (beiden 57%). Het aandeel duidelijk of enigszins vooruitgegaan ligt bij jongere inwoners van Heemskerk hoger dan bij oudere inwoners. Figuur 2.20: Gemeente Heemskerk. Is de leefbaarheid van uw buurt de afgelopen jaren vooruitgegaan, achteruitgegaan of gelijk gebleven? Heemskerk Dorp 6% 7% 67% 12% 7% Commandeurs en Marquette 75% 17% Hofland, Oosterwijk en Zuidbroek 16% 52% 20% 11% Heemskerkerduin en Noorddorp 9% 53% 30% 5% Poelenburg en Oosterzij 6% 11% 53% 17% 13% Noordbroek en De Trompet 12% 64% 19% Kerkbeek 7% 13% 61% 15% 4% Assumburg 4% 5% 70% 16% 5% Hoogdorp en Waterakkers 16% 70% 9% 4% Broekpolder en Oostelijk Heemskerk 15% 62% 14% 7% duidelijk vooruitgegaan enigszins vooruitgegaan niet vooruit- of achteruitgegaan enigszins achteruitgegaan duidelijk achteruitgegaan In de wijken Commandeurs en Marquette, Assumburg en Hoogdorp en Waterakkers is het aandeel niet vooruit- of achteruitgegaan groter dan in andere wijken van Heemskerk. In de laatste wijk ligt ook het aandeel enigszins vooruitgegaan hoger. Ook in Broekpolder en Oostelijk Heemskerk ligt dit aandeel hoger en zien de respondenten dus meer vooruitgang wat betreft de leefbaarheid in deze buurt dan in Burgeronderzoek gemeente Heemskerk

24 andere wijken. Een grotere achteruitgang van de leefbaarheid (35% duidelijk of enigszins achteruitgegaan) zien we in Heemskerkerduin en Noorddorp. Leefbaarheid komende jaren Naast het terugkijken is de respondenten ook gevraagd om een blik in de toekomst te werpen: hoe zal de leefbaarheid van hun buurt zich de komende jaren ontwikkelen? Figuur 2.21: Gemeente Heemskerk. Zal de leefbaarheid van uw buurt de komende jaren vooruitgaan, achteruitgaan of gelijk blijven? Heemskerk 3% 15% 58% 18% 7% Beverwijk 5% 15% 52% 19% 9% Velsen 15% 54% 22% 7% zal duidelijk vooruitgaan zal niet vooruit- of achteruitgaan zal duidelijk achteruitgaan zal enigszins vooruitgaan zal enigszins achteruitgaan Bijna 20% van de respondenten verwacht dat de leefbaarheid in Heemskerk duidelijk of enigszins vooruit zal gaan. Opvallende verschillen tussen de drie IJmond-gemeenten zien we niet. Jongeren tot 30 jaar zijn het meest positief gestemd over de toekomstige leefbaarheid van hun buurt. Ruim een derde van hen verwacht dat de leefbaarheid duidelijk of enigszins vooruit zal gaan. 65+-ers geven vaker aan dat zij verwachten dat de leefbaarheid van hun buurt de komende jaren gelijk zal blijven. Figuur 2.22: Gemeente Heemskerk. Zal de leefbaarheid van uw buurt de komende jaren vooruitgaan, achteruitgaan of gelijk blijven? Heemskerk Dorp 17% 59% 18% 5% Commandeurs en Marquette 9% 76% 14% Hofland, Oosterwijk en Zuidbroek 13% 55% 19% 11% Heemskerkerduin en Noorddorp 58% 33% 6% Poelenburg en Oosterzij 8% 19% 45% 17% 11% Noordbroek en De Trompet 15% 62% 20% Kerkbeek 7% 19% 58% 14% Assumburg 6% 25% 50% 16% Hoogdorp en Waterakkers 13% 71% 11% 4% Broekpolder en Oostelijk Heemskerk 7% 54% 20% 16% zal duidelijk vooruitgaan zal niet vooruit- of achteruitgaan zal duidelijk achteruitgaan zal enigszins vooruitgaan zal enigszins achteruitgaan Burgeronderzoek gemeente Heemskerk

25 De afgelopen jaren is de leefbaarheid Commandeurs en Marquette meer gelijk gebleven dan in andere wijken. Ook voor de komende jaren verwachten buurtbewoners vaker dat de leefbaarheid gelijk zal blijven. Ook in Hoogdorp en Waterakkers geven meer buurtbewoners aan dat de leefbaarheid gelijk zal blijven (71%). In de wijken Heemskerkerduin en Noorddorp en Broekpolder en Oostelijk Heemskerk verwachten buurtbewoners vaker achteruitgang van de leefbaarheid van hun buurt. In onderstaande figuur hebben we de ontwikkeling van de leefbaarheid in de buurt in de afgelopen en komende jaren naast elkaar gezet. Figuur 2.23: Gemeente Heemskerk. Leefbaarheid buurt afgelopen jaren en komende jaren. afgelopen jaren 12% 62% 17% 6% komende jaren 15% 58% 18% 7% duidelijk vooruit enigszins vooruit niet vooruit- of achteruit enigszins achteruit duidelijk achteruit Het beeld van de afgelopen jaren is ongeveer gelijk aan de verwachting voor de komende jaren. Wordt er voldoende gedaan aan de leefbaarheid? Naast de (verwachte) ontwikkeling van de leefbaarheid in de afgelopen en de komende jaren hebben we ook gevraagd aan de respondenten of zij vinden dat er voldoende wordt gedaan aan de leefbaarheid in hun buurt. Figuur 2.24: Gemeente Heemskerk. Er wordt voldoende gedaan aan de leefbaarheid van mijn buurt. Heemskerk 4% 45% 37% 10% Beverwijk 37% 38% 17% 4% Velsen 38% 42% 13% 5% helemaal eens eens niet eens / niet oneens oneens helemaal oneens Bijna de helft van de respondenten uit Heemskerk geeft aan dat zij het hier (helemaal) mee eens zijn. Dit ligt hoger dan in de gemeenten Beverwijk en Velsen. Daarnaast geeft 13% aan dat zij het hier (helemaal) oneens mee zijn. 75+-ers geven vaker aan dat zij vinden dat er voldoende wordt gedaan aan de leefbaarheid in hun buurt Burgeronderzoek gemeente Heemskerk

26 Figuur 2.25: Gemeente Heemskerk. Er wordt voldoende gedaan aan de leefbaarheid van mijn buurt. Heemskerk Dorp 4% 52% 36% 7% Commandeurs en Marquette 42% 43% 12% Hofland, Oosterwijk en Zuidbroek 7% 42% 35% 14% Heemskerkerduin en Noorddorp 4% 31% 49% 13% Poelenburg en Oosterzij 44% 38% 9% 6% Noordbroek en De Trompet 52% 31% 11% Kerkbeek 4% 43% 43% 6% 5% Assumburg 55% 36% 6% Hoogdorp en Waterakkers 42% 39% 15% Broekpolder en Oostelijk Heemskerk 11% 43% 34% 8% helemaal eens eens niet eens / niet oneens oneens helemaal oneens Het beeld per wijk varieert wat. In Hofland, Oosterwijk en Zuidbroek en in Broekpolder en Oostelijk Heemskerk zien we dat de buurtbewoners vaker aangeven dat zij het helemaal eens zijn met de stelling er wordt voldoende gedaan aan de leefbaarheid van mijn buurt. 2.5 Relatie en inzet gemeente en buurtbewoners Waardering zorg van gemeente voor woon- en leefomgeving Figuur 2.26: Gemeente Heemskerk. Hoe waardeert u de zorg van uw gemeente voor uw woon- en leefomgeving? Heemskerk 6,9 Beverwijk Velsen 6,5 6,6 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 Inwoners in Heemskerk geven gemiddeld een 6,9 voor de zorg van de gemeente voor hun woon- en leefomgeving. Dit is een iets hogere waardering dan in Beverwijk en Velsen. De verschillen tussen de leeftijdsgroepen zijn erg klein, het varieert van 6,8 tot 7, Burgeronderzoek gemeente Heemskerk

27 Figuur 2.27: Gemeente Heemskerk. Hoe waardeert u de zorg van uw gemeente voor uw woon- en leefomgeving? Heemskerk Dorp Commandeurs en Marquette Hofland, Oosterwijk en Zuidbroek 6,9 6,9 7,1 Heemskerkerduin en Noorddorp Poelenburg en Oosterzij 6,3 6,7 Noordbroek en De Trompet Kerkbeek Assumburg Hoogdorp en Waterakkers 7,2 7,1 7,2 7,0 Broekpolder en Oostelijk Heemskerk 6,5 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 Het gemiddelde rapportcijfer voor de zorg van de gemeente voor de woon- en leefomgeving varieert per wijk van 6,3 tot 7,2. In Heemskerkerduin en Noorddorp wordt door de buurtbewoners gemiddeld het laagste rapportcijfer gegeven voor de zorg van de gemeente voor uw woon- en leefomgeving. Hogere gemiddelde rapportcijfers zien we in Commandeurs en Marquette, Noordbroek en De Trompet, Kerkbeek, Assumburg en Hoogdorp en Waterakkers. Stellingen over het betrekken van buurtbewoners bij leefbaarheid We hebben de respondenten een aantal stellingen voorgelegd over het betrekken van buurtbewoners en organisaties bij de buurtaanpak van de leefbaarheid. Figuur 2.28: Gemeente Heemskerk. Stellingen betrekken buurtbewoners en -organisatie bij de buurtaanpak van leefbaarheid. De gemeente betrekt de buurt voldoende bij de aanpak van de leefbaarheid 28% 43% 19% 8% De gemeente doet een beroep op de buurtbewoners om zelf een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid 32% 37% 22% 8% De gemeente ondersteunt buurtinitiatieven op het gebied van leefbaarheid voldoende 36% 41% 15% 6% 0% 20% 40% 60% 80% 100% helemaal eens eens niet eens / niet oneens oneens helemaal oneens Ongeveer 30 à 40% van de buurtbewoners is het (helemaal) eens met de stellingen. Het ondersteunen van buurtinitiatieven op het gebied van leefbaarheid door de gemeente wordt, door de inwoners, net wat beter beoordeeld dan de oproep vanuit de gemeente aan buurtbewoners om zelf een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid en het betrekken van de buurt bij de aanpak van de leefbaarheid Burgeronderzoek gemeente Heemskerk

28 In Heemskerk zijn de inwoners het minder vaak oneens over het betrekken van de buurt bij de aanpak van de leefbaarheid dan in Beverwijk en Velsen. Het beroep doen op de buurtbewoners om zelf een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid kan rekenen op een hoger aandeel eens in de gemeente Heemskerk dan in de gemeenten Beverwijk en Velsen. Dit geldt ook voor het ondersteunen van buurtinitiatieven. Inwoners van de gemeente Heemskerk zijn over het algemeen meer tevreden over het betrekken van buurtbewoners en organisaties bij de buurtaanpak van leefbaarheid. Uit de enquêteresultaten kunnen we ook het belang afleiden dat inwoners van Heemskerk aan de verschillende stellingen hechten. Zij hechten het grootste belang aan het betrekken van de buurt bij de aanpak van leefbaarheid. Als op dit punt de tevredenheid vergroot kan worden, heeft dat het grootste effect op de algehele tevredenheid. De drie stellingen worden vaker door oudere inwoners onderschreven dan door jongere inwoners. Tabel 2.29: Gemeente Heemskerk. Stellingen betrekken buurtbewoners en -organisatie bij de buurtaanpak van leefbaarheid. Percentage (helemaal) eens. De gemeente betrekt de buurt voldoende bij de aanpak van de leefbaarheid De gemeente doet een beroep op de buurtbewoners om zelf een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid De gemeente ondersteunt buurtinitiatieven op het gebied van leefbaarheid voldoende Heemskerk-Dorp 31% 30% 46% Commandeurs en Marquette 18% 22% 25% Hofland, Oosterwijk en Zuidbroek 31% 42% 40% Heemskerkerduin en Noorddorp 20% 17% 40% Poelenburg en Oosterzij 38% 39% 37% Noordbroek en De Trompet 33% 34% 41% Kerkbeek 27% 26% 30% Assumburg 28% 35% 41% Hoogdorp en Waterakkers 24% 36% 40% Broekpolder en Oostelijk Heemskerk 30% 37% 34% In Hofland, Oosterwijk en Zuidbroek ligt het aandeel oneens wat hoger dan in andere buurten bij de stelling de gemeente betrekt de buurt voldoende bij de aanpak van de leefbaarheid. In Heemskerkerduin en Noorddorp geven buurtbewoners aan het vaker niet eens en niet oneens te zijn met deze stelling. In Poelenburg en Oosterzij zijn de inwoners over het algemeen iets meer tevreden over het betrekken van de buurt bij de aanpak van de leefbaarheid. In Heemskerkerduin en Noorddorp zien we een lager percentage (helemaal) eens op de stelling de gemeente doet een beroep op de buurtbewoners om zelf een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid. Het aandeel niet eens, niet oneens ligt in deze buurt ook hoog Burgeronderzoek gemeente Heemskerk

29 Bijna de helft van de inwoners zet zich in voor de leefbaarheid in hun buurt Figuur 2.30: Gemeente Heemskerk. In welke mate heeft u zich de afgelopen 12 maanden ingezet voor de leefbaarheid van uw buurt? Heemskerk 5% 41% 53% Beverwijk 9% 42% 48% Velsen 8% 46% 46% intensief incidenteel (vrijwel) nooit Bijna de helft van de respondenten geeft aan dat zij zich hebben ingezet voor de leefbaarheid van hun buurt. Ongeveer 5% van de respondenten doet dit intensief. Ruim de helft van de inwoners in Heemskerk geeft aan zich (vrijwel) nooit in te zetten voor de leefbaarheid in hun buurt. Dit is hoger dan in Beverwijk en Velsen. Van de inwoners tot 30 jaar zien we dat twee derde zich (vrijwel) nooit inzet voor de leefbaarheid in hun buurt. Figuur 2.31: Gemeente Heemskerk. In welke mate heeft u zich de afgelopen 12 maanden ingezet voor de leefbaarheid van uw buurt? Heemskerk Dorp 7% 42% 51% Commandeurs en Marquette 37% 62% Hofland, Oosterwijk en Zuidbroek 10% 35% 55% Heemskerkerduin en Noorddorp 7% 56% 37% Poelenburg en Oosterzij 8% 42% 50% Noordbroek en De Trompet 40% 57% Kerkbeek 53% 44% Assumburg 4% 40% 56% Hoogdorp en Waterakkers 4% 38% 57% Broekpolder en Oostelijk Heemskerk 5% 44% 51% intensief incidenteel (vrijwel) nooit Het aandeel buurtbewoners dat intensief en/of incidenteel zich heeft ingezet voor de leefbaarheid van hun buurt varieert per wijk. Het grootste aandeel inwoners dat zich (vrijwel) nooit inzet voor de leefbaarheid in hun buurt woont in Commandeurs en Marquette (62%). In Heemskerkerduin en Noorddorp en Kerkbeek zet meer dan de helft van de buurtbewoners zicht incidenteel in voor de leefbaarheid in hun buurt (41% in de gemeente) Burgeronderzoek gemeente Heemskerk

30 Bijna driekwart van de buurtbewoners wil zich (blijven) inzetten voor de leefbaarheid Naast de afgelopen jaren hebben we ook gevraagd aan de respondenten om een blik in de toekomst te werpen en aan te geven of zij zich willen (blijven) inzetten voor de leefbaarheid van hun buurt. Figuur 2.32: Gemeente Heemskerk. Zou u zich in de nabije toekomst actief willen (blijven) inzetten voor de leefbaarheid van uw buurt? Heemskerk 17% 56% 28% Beverwijk 20% 51% 28% Velsen 22% 57% 21% ja, zeker ja, misschien nee Bijna driekwart van de buurtbewoners geeft aan zich zeker of misschien te willen (blijven) inzetten voor de leefbaarheid van hun buurt. Ruim 15% geeft aan dit zeker te willen doen. Dit ligt lager dan in Beverwijk en Velsen. Ouderen, met name 75+-ers, geven vaker aan zich niet te willen (blijven) inzetten. De leeftijdsgroep tot 65 jaar houdt graag een slag om de arm: ongeveer 60% van hen geeft aan zich misschien in te willen zetten. Figuur 2.33: Gemeente Heemskerk. Zou u zich in de nabije toekomst actief willen (blijven) inzetten voor de leefbaarheid van uw buurt? Heemskerk Dorp 22% 47% 32% Commandeurs en Marquette 17% 56% 27% Hofland, Oosterwijk en Zuidbroek 18% 52% 29% Heemskerkerduin en Noorddorp 20% 62% 18% Poelenburg en Oosterzij 19% 48% 33% Noordbroek en De Trompet 14% 56% 30% Kerkbeek 20% 58% 22% Assumburg 15% 54% 31% Hoogdorp en Waterakkers 8% 71% 21% Broekpolder en Oostelijk Heemskerk 20% 54% 26% ja, zeker ja, misschien nee In de wijk Hoogdorp en Waterakkers ligt het aandeel buurtbewoners dat zich misschien wil (blijven) inzetten hoger (71%) dan in andere wijken. Het totale aandeel dat zich wil (blijven) inzetten voor de leefbaarheid in hun buurt ligt niet veel hoger dan in andere wijken. Het aandeel dat zich zeker wil inzetten ligt in deze wijk wat lager Burgeronderzoek gemeente Heemskerk

31 2.6 Voorzieningen in de buurt Voldoende groen, parkeerplaatsen, winkels en scholen in de buurt? Figuur 2.34: Gemeente Heemskerk. Stellingen buurt. In mijn buurt is/zijn voldoende... groen 30% 59% 5% 5% parkeergelegenheid 16% 39% 14% 18% 13% winkels voor dagelijkse boodschappen 40% 48% 6% 5% basisonderwijs voor (mijn) kinderen 41% 53% 5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% helemaal eens eens niet eens / niet oneens oneens helemaal oneens Bijna iedereen is tevreden over de hoeveelheid groen, het aantal winkels voor dagelijkse boodschappen en het basisonderwijs in de buurt (88-94%). Er is wat meer onvrede over de hoeveelheid parkeergelegenheid: 55% is het (helemaal) eens met de stelling in mijn buurt is voldoende parkeergelegenheid. Inwoners van Heemskerk zijn vaker tevreden over de hoeveelheid groen en parkeergelegenheid in hun buurt dan inwoners van Beverwijk en Velsen. Jongere inwoners van Heemskerk zijn vaker tevreden over de hoeveelheid winkels voor dagelijkse boodschappen dan oudere inwoners. Op de stelling in mijn buurt is voldoende basisonderwijs wordt vaker door inwoners tot 40 jaar helemaal eens geantwoord. De leeftijdsgroep 55+ is het hier vaker mee eens. Tabel 2.35: Gemeente Heemskerk. Stellingen buurt. Percentage (helemaal) eens. In mijn buurt is voldoende groen In mijn buurt is voldoende parkeergelegenheid Winkels voor dagelijkse boodschappen zijn voldoende nabij Basisonderwijs is voldoende nabij voor (mijn) kinderen Heemskerk-Dorp 79% 67% 100% 82% Commandeurs en Marquette 92% 33% 95% 100% Hofland, Oosterwijk en Zuidbroek 95% 70% 95% 98% Heemskerkerduin en Noorddorp 93% 68% 87% 90% Poelenburg en Oosterzij 94% 66% 99% 94% Noordbroek en De Trompet 91% 38% 63% 92% Kerkbeek 82% 66% 99% 92% Assumburg 89% 57% 92% 97% Hoogdorp en Waterakkers 88% 40% 95% 89% Broekpolder en Oostelijk Heemskerk 86% 56% 70% 97% Burgeronderzoek gemeente Heemskerk

32 In Heemskerk-Dorp geven meer inwoners aan dat er onvoldoende groen is. Opvallend is het lage aandeel tevredenheid over de parkeergelegenheid bij buurtbewoners in Commandeurs en Marquette, Noordbroek en De Trompet en Hoogdorp en Waterakkers. In de wijken Hofland, Oosterwijk en Zuidbroek en Heemskerkerduin en Noorddorp geven de inwoners vaker aan tevreden te zijn met de hoeveelheid parkeerplaatsen. Alleen in de wijken Noordbroek en De Trompet en Broekpolder en Oostelijk Heemskerk ligt het aandeel buurtbewoners dat tevreden is over de hoeveelheid winkels voor dagelijkse boodschappen veel lager dan in andere wijken. Over het basisonderwijs zijn inwoners van de wijken Hofland, Oosterwijk en Zuidbroek, Poelenburg en Oosterzij, Noordbroek en De Trompet en Assumburg wat meer tevreden dan in andere wijken. Het meest tevreden zijn de inwoners van Broekpolder en Oostelijk Heemskerk (58% is het helemaal eens met deze stelling; 41% in de gemeente). Tevredenheid voorzieningen in de buurt Figuur 2.36: Gemeente Heemskerk. Stellingen voorzieningen. (Gezondheids-) zorgvoorzieningen 19% 69% 9% Welzijnsvoorzieningen 10% 59% 23% 6% Speelvoorzieningen (kinderen tot 12 jaar) 11% 58% 20% 9% Sportvoorzieningen 11% 62% 20% 6% Openbaar vervoer 12% 56% 19% 10% 4% zeer tevreden tevreden niet tevreden / niet ontevreden ontevreden zeer ontevreden Inwoners van Heemskerk zijn tevreden over de voorzieningen in hun nabijheid. Het meest tevreden zijn zij over de zorgvoorzieningen (88% is (zeer) tevreden). De tevredenheid over de welzijnsvoorzieningen, speelvoorzieningen, sportvoorzieningen en het openbaar vervoer ligt rond de 70%. In Heemskerk zijn de inwoners meer tevreden over de welzijnsvoorzieningen dan in Velsen. Inwoners van Heemskerk zijn vaker tevreden over speelvoorzieningen dan in Beverwijk en Velsen. Het openbaar vervoer lijkt in de gemeenten Beverwijk en Velsen beter geregeld dan in Heemskerk. In Heemskerk geven de respondenten aan vaker ontevreden te zijn. Inwoners van 40 jaar en ouder zijn vaker tevreden over zorg- en welzijnsvoorzieningen in Heemskerk. Jongeren tot 40 jaar zijn vaker zeer tevreden over zorgvoorzieningen en vaker ontevreden over welzijnsvoorzieningen. Het openbaar vervoer wordt door 75+-ers minder goed beoordeeld dan inwoners tot 30 jaar. Zij zijn vaker zeer tevreden Burgeronderzoek gemeente Heemskerk

33 Tabel 2.37: Gemeente Heemskerk. Stellingen voorzieningen. Percentage (zeer) tevreden. Speelvoorzieningen (Gezondheids-) zorgvoorzieningen Welzijnsvoorzieningen (kinderen tot 12 jaar) Sportvoorzieningen Openbaar vervoer Heemskerk-Dorp 90% 77% 37% 73% 74% Commandeurs en Marquette 92% 72% 80% 83% 77% Hofland, Oosterwijk en Zuidbroek 90% 68% 81% 81% 63% Heemskerkerduin en Noorddorp 93% 86% 73% 84% 70% Poelenburg en Oosterzij 89% 70% 63% 69% 81% Noordbroek en De Trompet 81% 68% 66% 64% 55% Kerkbeek 88% 74% 61% 81% 77% Assumburg 86% 74% 72% 73% 58% Hoogdorp en Waterakkers 82% 65% 70% 70% 70% Broekpolder en Oostelijk Heemskerk 97% 57% 72% 69% 66% In Broekpolder en Oostelijk Heemskerk zijn de buurtbewoners het meest tevreden over de zorgvoorzieningen in hun buurt. De welzijns- en sportvoorzieningen lijken zich te concentreren in de buurt Heemskerkerduin en Noorddorp: in deze wijk is 33% zeer tevreden over de welzijnsvoorzieningen en 28% over de sportvoorzieningen. De speelvoorzieningen lijken wat meer verdeeld te zijn over de wijken in Heemskerk. In Heemskerkerduin en Noorddorp zijn de buurtbewoners vaker zeer tevreden over de speelvoorzieningen (26%) Burgeronderzoek gemeente Heemskerk

Burgeronderzoek gemeente Velsen November 2017

Burgeronderzoek gemeente Velsen November 2017 Burgeronderzoek gemeente Velsen 2017 November 2017 DATUM November 2017 TITEL Burgeronderzoek gemeente Velsen 2017 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente Velsen Jeroen Lijzenga Boulevard Heuvelink

Nadere informatie

Burgeronderzoek gemeente Beverwijk December 2017

Burgeronderzoek gemeente Beverwijk December 2017 Burgeronderzoek gemeente Beverwijk 2017 December 2017 DATUM December 2017 TITEL Burgeronderzoek gemeente Beverwijk 2017 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente Beverwijk Jeroen Lijzenga Boulevard Heuvelink

Nadere informatie

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede Waar staat je gemeente Gemeente Enschede Inhoudsopgave Sheetnummer Samenvatting 3 Burgerpeiling Waar staat je gemeente & respons 4 Woon & leefomgeving Waardering & sociale samenhang 5 Veiligheid en overlast

Nadere informatie

De vragen gaan over uw eigen situatie binnen de gemeente waarin u woont.

De vragen gaan over uw eigen situatie binnen de gemeente waarin u woont. Burgerpeiling Waar staat [gemeentenaam]? De vragen gaan over uw eigen situatie binnen de gemeente waarin u woont. In deze vragenlijst wordt gevraagd naar uw ervaringen met uw leefomgeving, en de inspanningen

Nadere informatie

Meer informatie:

Meer informatie: 2014 het PON, kennis in uitvoering. Het auteursrecht van deze publicatie berust bij het PON. Gehele of gedeeltelijke overname van teksten is toegestaan, mits daarbij de bron wordt vermeld. Vermenigvuldiging

Nadere informatie

WAAR STAAT GEMEENTE GRAVE?

WAAR STAAT GEMEENTE GRAVE? . WAAR STAAT GEMEENTE GRAVE? 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl Datum: November 2016 Januari

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Waar staat je gemeente. Inwonerspanel Doetinchem Spreekt. Onderzoeksperiode: Kwartaal Referentie: 14086

Onderzoeksrapport Waar staat je gemeente. Inwonerspanel Doetinchem Spreekt. Onderzoeksperiode: Kwartaal Referentie: 14086 Onderzoeksrapport Waar staat je gemeente Inwonerspanel Doetinchem Spreekt Onderzoeksperiode: Kwartaal 3-2016 Referentie: 14086 Moventem oktober 2016 Referentie: 14086 Pagina 1-1 van 30 Inwonerspanel Doetinchem

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl Burgerpeiling

Waarstaatjegemeente.nl Burgerpeiling Waarstaatjegemeente.nl Burgerpeiling oktober 2015 In opdracht van Gemeente Roerdalen www.flycatcher.eu Postbus 380 6200 AJ Maastricht tel. 043-326 29 92 info@flycatcher.nl www.flycatcher.eu volg ons op

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl Beleidsthema s

Waarstaatjegemeente.nl Beleidsthema s Waarstaatjegemeente.nl Beleidsthema s Gemeente Hoogeveen 2016 B. van Dalen MSc drs. K. du Long het PON, kennis in uitvoering Tilburg, mei 2016 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING BESTUURLIJKE TOEKOMST II

BURGERPANEL EEMNES PEILING BESTUURLIJKE TOEKOMST II BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2016 BESTUURLIJKE TOEKOMST II Gemeente Eemnes Mei 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

WAAR STAAT GEMEENTE TYNAARLO? Gemeente Tynaarlo Juni - augustus 2018

WAAR STAAT GEMEENTE TYNAARLO? Gemeente Tynaarlo Juni - augustus 2018 . WAAR STAAT GEMEENTE TYNAARLO? Gemeente Tynaarlo Juni - augustus 2018 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

BURGERPEILING WAAR STAAT JE GEMEENTE WINTERWIJK 2 FEBRUARI

BURGERPEILING WAAR STAAT JE GEMEENTE WINTERWIJK 2 FEBRUARI BURGERPEILING WAAR STAAT JE GEMEENTE WINTERWIJK 2 FEBRUARI 2017 www.ioresearch.nl WIE ZIJN WIJ? I&O Research Voor overheid en non-profit 50 onderzoekers Thuis in: dienstverlening, draagvlak, sociaal domein,

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl Beleidsthema s

Waarstaatjegemeente.nl Beleidsthema s Waarstaatjegemeente.nl Beleidsthema s Gemeente De Wolden 2016 B. van Dalen MSc drs. K. du Long het PON, kennis in uitvoering Tilburg, mei 2016 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl Beleidsthema s

Waarstaatjegemeente.nl Beleidsthema s Waarstaatjegemeente.nl Beleidsthema s Gemeente Texel 2016 B. van Dalen MSc drs. K. du Long het PON, kennis in uitvoering Tilburg, april 2016 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van

Nadere informatie

Woningstichting De Gemeenschap

Woningstichting De Gemeenschap Woningstichting De Gemeenschap Wonen in uw wijk Panelmeting maart 2018 23 april 2018 DATUM 23 april 2018 TITEL Wonen in uw wijk ONDERTITEL Panelmeting maart 2018 OPDRACHTGEVER Woningstichting De Gemeenschap

Nadere informatie

Gemeente Horst aan de Maas

Gemeente Horst aan de Maas Gemeente Horst aan de Maas Leefbaarheidsonderzoek 2015 Kaartenbijlage 7 januari 2016 DATUM 7 januari 2016 TITEL Leefbaarheidsonderzoek 2015 ONDERTITEL Kaartenbijlage OPDRACHTGEVER Gemeente Horst aan de

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl Beleidsthema s

Waarstaatjegemeente.nl Beleidsthema s Waarstaatjegemeente.nl Beleidsthema s Gemeente Strijen 2016 mevrouw B. van Dalen MSc mevrouw C. Beyen MSc het PON, kennis in uitvoering Tilburg, januari 2017 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht

Nadere informatie

Samenvatting uitkomsten waarstaatjegemeente gemeente Voorschoten Inhoud van het onderzoek Het burgeronderzoek wordt via een vragenlijst uitgezet onder inwoners van de gemeente. In de vragenlijst komen

Nadere informatie

WAAR STAAT MOERDIJK 2015

WAAR STAAT MOERDIJK 2015 Rapport WAAR STAAT MOERDIJK 2015 Gemeente Moerdijk April 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam Tel.nr.: 020-3330670 Rapportnummer 2016/36 Datum April 2016

Nadere informatie

Samenvatting uitkomsten waarstaatjegemeente gemeente Wassenaar

Samenvatting uitkomsten waarstaatjegemeente gemeente Wassenaar Samenvatting uitkomsten waarstaatjegemeente gemeente Wassenaar Inhoud van het onderzoek Het burgeronderzoek wordt via een vragenlijst uitgezet onder inwoners van de gemeente. In de vragenlijst komen de

Nadere informatie

Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015

Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015 Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015 Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland, Strijen Andrew Britt, Volkan Atalay, augustus 2015 INHOUD INLEIDING 1 HOOFDSTUK 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 2 WAARDERING

Nadere informatie

Burgerpeiling gemeente Nunspeet. Waarstaatjegemeente.nl Beleidsthema s

Burgerpeiling gemeente Nunspeet. Waarstaatjegemeente.nl Beleidsthema s Burgerpeiling gemeente Waarstaatjegemeente.nl Beleidsthema s Burgerpeiling gemeente Waarstaatjegemeente.nl Beleidsthema s Het PON Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van Auteur(s)

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente Burgerpeiling versie 8.0 juni Page #1 LET OP:

Waarstaatjegemeente Burgerpeiling versie 8.0 juni Page #1 LET OP: Waarstaatjegemeente Burgerpeiling versie 8.0 juni 2016 Page #1 LET OP: Maximaal zes gesloten vragen (niet-zijnde waarderingen) uit de modelvragenlijst mogen worden geëlimineerd op verzoek van de opdrachtgever.

Nadere informatie

Samenvatting uitkomsten waarstaatjegemeente gemeente Wassenaar

Samenvatting uitkomsten waarstaatjegemeente gemeente Wassenaar Samenvatting uitkomsten waarstaatjegemeente gemeente Wassenaar Inhoud van het onderzoek Het burgeronderzoek wordt via een vragenlijst uitgezet onder inwoners van de gemeente. In de vragenlijst komen de

Nadere informatie

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Definitieve rapportage 4 augustus 2016 DATUM 4 augustus 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL

Nadere informatie

Burgerpeiling. Wassenaar. Colofon:

Burgerpeiling. Wassenaar. Colofon: Burgerpeiling Wassenaar Colofon: Opdrachtgever: Gemeente Wassenaar Verantwoordelijk bij opdrachtgever: mevrouw H. van Leeuwen Uitvoering: SCC Consultancy uit Breda Onderzoeksuitvoerperiode: mei, juni,

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl Beleidsthema s

Waarstaatjegemeente.nl Beleidsthema s Waarstaatjegemeente.nl Beleidsthema s Lochem 2016 B. van Dalen MSc drs. K. du Long het PON, kennis in uitvoering Tilburg, september 2016 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van Lochem

Nadere informatie

WAAR STAAT MOERDIJK 2017

WAAR STAAT MOERDIJK 2017 Rapport WAAR STAAT MOERDIJK 2017 Gemeente Moerdijk Maart 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam Tel.nr.: 020-3330670 Rapportnummer 2017/43 Datum Maart 2017

Nadere informatie

Gemeente Moerdijk. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 20 juni 2017

Gemeente Moerdijk. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 20 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 20 juni 2017 DATUM 20 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014 Gemeente Woerden Klanttevredenheid Wmo over 2013 31 juli 2014 DATUM 31 juli 2014 TITEL Klanttevredenheid Wmo over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Woerden Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl Beleidsthema s

Waarstaatjegemeente.nl Beleidsthema s Waarstaatjegemeente.nl Beleidsthema s Gemeente Eersel 2016 mevrouw C. Beyen MSc mevrouw B. van Dalen MSc de heer ir. H. de Kuyper het PON, kennis in uitvoering Tilburg, januari 2017 Colofon Het PON heeft

Nadere informatie

Burgerpeiling Gemeente Best. Waarstaatjegemeente.nl Beleidsthema s

Burgerpeiling Gemeente Best. Waarstaatjegemeente.nl Beleidsthema s Burgerpeiling Waarstaatjegemeente.nl Beleidsthema s Burgerpeiling Waarstaatjegemeente.nl Beleidsthema s drs. Karin du Long Loet Verhoeven MSc Het PON Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht

Nadere informatie

Huurdersorganisatie WBSG

Huurdersorganisatie WBSG Huurdersorganisatie WBSG Panelmeting augustus - september 25 oktober 2017 DATUM 25 oktober 2017 TITEL Panelmeting augustus - september ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Huurdersorganisatie WBSG Boulevard Heuvelink

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014 Gemeente Roosendaal Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 Concept 11 augustus 2014 DATUM 11 augustus 2014 TITEL Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Roosendaal

Nadere informatie

Gemeente Alphen-Chaam

Gemeente Alphen-Chaam Gemeente Alphen-Chaam Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 23 oktober 2015 DATUM 23 oktober 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente Alphen-Chaam

Nadere informatie

Burgerpeiling. Kapelle. Colofon:

Burgerpeiling. Kapelle. Colofon: Burgerpeiling Kapelle Colofon: Opdrachtgever: Gemeente Kapelle Verantwoordelijk bij opdrachtgever: mevrouw E. Evers en de heer E. Philipse Uitvoering: SCC Consultancy uit Breda Onderzoeksuitvoerperiode:

Nadere informatie

WAAR STAAT DRECHTERLAND, ENKHUIZEN EN STEDE BROEC?

WAAR STAAT DRECHTERLAND, ENKHUIZEN EN STEDE BROEC? Rapport WAAR STAAT DRECHTERLAND, ENKHUIZEN EN STEDE BROEC? SED organisatie Juni 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam Tel.nr.: 020-3330670 Rapportnummer

Nadere informatie

Burgerpeiling 2017 gemeente Groningen Age Stinissen Maart 2018

Burgerpeiling 2017 gemeente Groningen Age Stinissen Maart 2018 Burgerpeiling 2017 gemeente Groningen Age Stinissen Maart 2018 www.os-groningen.nl Inhoud Inhoud 1 1. Inleiding 2 1.1 Aanleiding en doel van het onderzoek 2 1.2 Opzet van het onderzoek 2 2. Respons 3 3.

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht Houten 2016

Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht Houten 2016 Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht 2016 De Monitor Sociale Kracht: 7 pijlers Participatie De Monitor Sociale Kracht gaat uit van de beredeneerde veronderstelling dat de sociale kracht van

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

WAAR STAAT ENKHUIZEN?

WAAR STAAT ENKHUIZEN? Rapport WAAR STAAT ENKHUIZEN? Gemeente Enkhuizen Juni 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam Tel.nr.: 020-3330670 Rapportnummer 2017/87 Datum Juni 2017 Opdrachtgever

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is de? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Zelfredzaamheid Eenzaamheid Financiële zelfredzaamheid Participatie - Leefbaarheid - Veiligheid

Zelfredzaamheid Eenzaamheid Financiële zelfredzaamheid Participatie - Leefbaarheid - Veiligheid Zelfredzaamheid Eenzaamheid Financiële zelfredzaamheid Participatie - Leefbaarheid - Veiligheid Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht De Bilt 2015 1/38 Onderzoeksbeschrijving De Monitor Sociale

Nadere informatie

Presentatie rapporten Leefbaarheid in Lansingerland 2016 en Waar staat je gemeente. Amke Zevenbergen en I&O/Martijn de Quartel

Presentatie rapporten Leefbaarheid in Lansingerland 2016 en Waar staat je gemeente. Amke Zevenbergen en I&O/Martijn de Quartel Presentatie rapporten Leefbaarheid in Lansingerland 2016 en Waar staat je gemeente Amke Zevenbergen en I&O/Martijn de Quartel RIGO rapport Leefbaarheid in Lansingerland (Lemon-vervolgmeting 2016) 15 wijken

Nadere informatie

Gemeente Nederweert. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 30 juni 2017

Gemeente Nederweert. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 30 juni 2017 Gemeente Nederweert Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 30 juni 2017 DATUM 30 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl

Nadere informatie

Betrokkenheid van buurtbewoners. Uitgevoerd door Dimensus in opdracht van gemeenten Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest Vergelijking gemeenten 2015

Betrokkenheid van buurtbewoners. Uitgevoerd door Dimensus in opdracht van gemeenten Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest Vergelijking gemeenten 2015 Leefbaarheid Jeugdhulp Sociaal Team Vrijwilligerswerk Mantelzorg Actief in de buurt Betrokkenheid van buurtbewoners Burenhulp Zelfredzaamheid Sociale contacten Financiële situatie Uitgevoerd door Dimensus

Nadere informatie

WAAR STAAT DRECHTERLAND?

WAAR STAAT DRECHTERLAND? Rapport WAAR STAAT DRECHTERLAND? Gemeente Drechterland Juni 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam Tel.nr.: 020-3330670 Rapportnummer 2017/88 Datum Juni

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Buurtrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is de buurt? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Gemeentebeleidsmonitor 2015

Uitgevoerd door Dimensus Gemeentebeleidsmonitor 2015 Uitgevoerd door Dimensus Gemeentebeleidsmonitor 2015 Onderzoeksbeschrijving Wijze van deelname 6 3% 2 Online Papier Telefonisch Wijze van deelname door Woudenbergse inwoners. N=362 In het najaar van 2015

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl Beleidsthema s

Waarstaatjegemeente.nl Beleidsthema s Waarstaatjegemeente.nl Beleidsthema s Gemeente Raalte 2016 B. van Dalen MSc drs. K. du Long het PON, kennis in uitvoering Tilburg, juni 2016 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van

Nadere informatie

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015 LelyStadsGeLUIDEN De mening van de inwoners gepeild Leefbaarheid 2015 April 2016 Colofon Dit is een rapportage opgesteld door: Cluster Onderzoek en Statistiek team Staf, Beleid Te downloaden op www.lelystad.nl/onderzoek

Nadere informatie

Gemeente Stichtse Vecht

Gemeente Stichtse Vecht Gemeente Stichtse Vecht Monitor Veiligheid en leefbaarheid 201 Definitief 11 augustus 201 DATUM 11 augustus 201 TITEL Monitor Veiligheid en leefbaarheid 201 ONDERTITEL Definitief OPDRACHTGEVER Gemeente

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Onderzoek naar gemeentelijke dienstverlening. 17 maart 2014

Onderzoek naar gemeentelijke dienstverlening. 17 maart 2014 Onderzoek naar gemeentelijke dienstverlening 17 maart 2014 DATUM 17 maart 2014 TITEL Onderzoek naar gemeentelijke dienstverlening ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Oost Gelre Boulevard Heuvelink 104 6828

Nadere informatie

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 In de periode half mei/ begin juli 2013 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

WAAR STAAT GEMEENTE GRAVE? Gemeente Grave November/december 2014 & januari 2015

WAAR STAAT GEMEENTE GRAVE? Gemeente Grave November/december 2014 & januari 2015 . WAAR STAAT GEMEENTE GRAVE? Gemeente Grave November/december 2014 & januari 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Resultaten gemeentebeleidsmonitor Veiligheid en leefbaarheid

Resultaten gemeentebeleidsmonitor Veiligheid en leefbaarheid Resultaten gemeentebeleidsmonitor 217 Veiligheid en leefbaarheid 1. Inleiding Om de twee jaar wordt er een onderzoek, de zogeheten gemeentebeleidsmonitor, uitgevoerd onder de inwoners naar verschillende

Nadere informatie

Gemeente IJsselstein. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Concept 12 juli 2016

Gemeente IJsselstein. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Concept 12 juli 2016 Gemeente IJsselstein Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Concept 12 juli 2016 DATUM 12 juli 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente IJsselstein Boulevard

Nadere informatie

Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM. Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes

Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM. Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes Toelichting op project Waarom Doelstellingen: Daadwerkelijke

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Moerdük. ge meente. o 80% ervaart de geboden ondersteuning als nuttig RAADSINFORMAT EBRIEF

Moerdük. ge meente. o 80% ervaart de geboden ondersteuning als nuttig RAADSINFORMAT EBRIEF ge meente Moerdük RAADSINFORMAT EBRIEF Van Col van en wethouders Aan de leden van de qemeenteraad Onderuverp Nummer griffie Zaaknummer Documentnummer 7 g ð69 v2q 3q3 Cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Barendrechtse Barometer Burgerpeiling. maart 2015 In opdracht van gemeente Barendrecht

Barendrechtse Barometer Burgerpeiling. maart 2015 In opdracht van gemeente Barendrecht Barendrechtse Barometer 2015 Burgerpeiling maart 2015 In opdracht van gemeente Barendrecht www.flycatcher.eu Enkele citaten uit het onderzoek: U altijd blijven verplaatsen in mensen. Als mensen iets willen

Nadere informatie

BURGERPEILING 2017 Citisens door Necker van Naem. Gemeente Waalre

BURGERPEILING 2017 Citisens door Necker van Naem. Gemeente Waalre BURGERPEILING 2017 Citisens door Necker van Naem Gemeente Waalre GEEF ELKAAR DE RUIMTE MAAR ZORG VOOR EEN GOED BELEID, DAT JE LATER KUNT ZEGGEN, WE HEBBEN HET SAMEN GEDAAN 1 Colofon Dit onderzoek is uitgevoerd

Nadere informatie

Leefbaarheid Inhoud. Gekozen gebied: Provincie: Gelderland Gekozen vergelijkingsgebied: Nederland

Leefbaarheid Inhoud. Gekozen gebied: Provincie: Gelderland Gekozen vergelijkingsgebied: Nederland Leefbaarheid - 2011 In dit rapport staat de leefbaarheid van de woonomgeving centraal. Aan de respondenten is gevraagd hun mening te geven over de kwaliteit van de fysieke buurtvoorzieningen. Men kon het

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl Burgerpeiling en KTO balie

Waarstaatjegemeente.nl Burgerpeiling en KTO balie Waarstaatjegemeente.nl Burgerpeiling en KTO balie 2017 drs. K. du Long C. Beyen MSc B. van Dalen MSc het PON, kennis in uitvoering Tilburg, augustus 2017 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl Burgerpeiling

Waarstaatjegemeente.nl Burgerpeiling Waarstaatjegemeente.nl Burgerpeiling Claasje Beyen MSc Britte van Dalen MSc drs. Karin du Long het PON, kennis in uitvoering Tilburg, augustus Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van

Nadere informatie

*Z00BC9ADFE4* documentnr.: INT/C/15/13789 zaaknr.: Z/C/15/16751

*Z00BC9ADFE4* documentnr.: INT/C/15/13789 zaaknr.: Z/C/15/16751 *Z00BC9ADFE4* documentnr.: INT/C/15/13789 zaaknr.: Z/C/15/16751 Raadsinformatiebrief Onderwerp : Resultaten burgerpeiling Waar staat je gemeente Aard : Actieve informatie Portefeuillehouder : W.A.G. Hillenaar

Nadere informatie

Gemeente Ommen. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 28 juli 2017

Gemeente Ommen. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 28 juli 2017 Gemeente Ommen Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 28 juli 2017 DATUM 28 juli 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076)

Nadere informatie

Buurtenquête Glanerbrug-Zuid

Buurtenquête Glanerbrug-Zuid Buurtenquête Glanerbrug-Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015

Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015 Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015 In de periode half mei/ half juli 2015 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

Gemeente Montfoort. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over augustus 2015

Gemeente Montfoort. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over augustus 2015 Gemeente Montfoort Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 24 augustus 2015 DATUM 24 augustus 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Montfoort Boulevard

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht IJsselstein

Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht IJsselstein Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht IJsselstein Onderzoeksbeschrijving De Monitor Sociale Kracht is in 2015 als pilot uitgevoerd in de gemeente Houten en wordt nu tevens uitgevoerd in alle

Nadere informatie

Gemeente IJsselstein. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over juli 2015

Gemeente IJsselstein. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over juli 2015 Gemeente IJsselstein Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 8 juli 2015 DATUM 8 juli 2015 TITEL ONDERTITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente IJsselstein Cathelijne

Nadere informatie

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens Resultaten peiling EnschedePanel Inleiding Voor de verbetering van de leefbaarheid en aanpak van de veiligheid in de wijken is in oktober 2015 een onderzoek verricht. In dezelfde periode is de landelijke

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl Beleidsthema s

Waarstaatjegemeente.nl Beleidsthema s Waarstaatjegemeente.nl Beleidsthema s Gemeente Best 2016 B. Broers MSc B. van Dalen MSc het PON, kennis in uitvoering Tilburg, december 2016 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid Hengelo Rapportage Leefbaarheid en veiligheid HengeloPanel 2017

Leefbaarheid en veiligheid Hengelo Rapportage Leefbaarheid en veiligheid HengeloPanel 2017 Leefbaarheid en veiligheid 2017 Rapportage Leefbaarheid en veiligheid Panel 2017 Juli 2018 RESULTATEN HENGELOPANEL PEILING LEEFBAARHEID EN VEILIGHEID 2017 Van 19 oktober tot en met 1 november 2017 is er

Nadere informatie

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek 25 november 2015 GOM PAN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING GOM PAN EN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING DATUM 25 november 2015 TITEL Wmo

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is het? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014 in Houten Burgerpeiling 2014 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Houten Projectnummer 598 / 2015 Samenvatting Goede score voor Sociale Kracht in Houten Houten scoort over het algemeen goed als

Nadere informatie

3.5 Voorzieningen in de buurt

3.5 Voorzieningen in de buurt 3.5 Voorzieningen in de buurt Samenvatting: Straatverlichting en straatmeubilair Veruit de meeste (8%) bewoners zijn (zeer) tevreden over de straatverlichting in hun buurt. De verschillen naar wijk zijn

Nadere informatie

Gemeentelijke dienstverlening. *gematigde tevredenheid over dienstverlening score 6,5 (54% score 7 of hoger)

Gemeentelijke dienstverlening. *gematigde tevredenheid over dienstverlening score 6,5 (54% score 7 of hoger) Resultaten per thema Woon en leefomgeving Relatie burgergemeente Gemeentelijke dienstverlening Zorg en Welzijn burgerparticipatie *tevredenheid eigen buurt scoort 7,9 (90% score 7 of * tevredenheid leefbaarheid

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Gemeente Utrechtse Heuvelrug Gemeente Utrechtse Heuvelrug Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Onderzoeksrapportage 19 september 2016 DATUM 19 september 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL Onderzoeksrapportage

Nadere informatie

BURGERPEILING. Waar staat Overbetuwe? Rekenkamercommissie Overbetuwe 2018

BURGERPEILING. Waar staat Overbetuwe? Rekenkamercommissie Overbetuwe 2018 BURGERPEILING Waar staat Overbetuwe? Rekenkamercommissie Overbetuwe 2018 Overbetuwe, 1 maart 2018 Voorwoord De rekenkamercommissie Overbetuwe heeft een burgerpeiling uit te laten voeren naar diverse thema

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo WIJ-gebieden 2017 Laura de Jong Marjolein Kolstein Oktober 2018 Inge de Vries www.oisgroningen.nl Inhoud Samenvatting... 2 2.9 Tot slot... 20 Bijlage 1: de WIJ-gebieden...

Nadere informatie

Rapportage Waar staat je gemeente. Gemeente Raalte

Rapportage Waar staat je gemeente. Gemeente Raalte Rapportage Waar staat je gemeente Gemeente Kwartaal 1, 2019 Rapportage Waar staat je gemeente Kwartaal 1, 2019 Projectnummer: 18053 Gemeente Auteurs: mr. Hannemarie Hardeman, Senior onderzoeker Carien

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Burgerpanel Gorinchem. 1 e peiling: Sociale monitor. Juli 2014

Burgerpanel Gorinchem. 1 e peiling: Sociale monitor. Juli 2014 Burgerpanel Gorinchem 1 e peiling: Sociale monitor Juli 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Villawal 19 3432 NX Nieuwegein Tel. (030) 23 34 342 www.ioresearch.nl Rapportnummer : abpgork14a-def Datum

Nadere informatie

drenthe rapportage september 2016 leefbaarheid

drenthe rapportage september 2016 leefbaarheid kennis. onderzoek. advies drenthe rapportage september 2016 Hoe tevreden is het Drents panel over leven in Drenthe en hoe ervaren zij de gevolgen van bevolkingskrimp op de? vooraf Drenthe heeft te maken

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016

Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016 Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016 Onderzoeksbeschrijving In 2016 is een enquête gehouden onder de inwoners van de gemeente Renswoude over de inzameling en scheiding van afval. De

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is het Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl 2014 Resultaten burgerpeiling

Waarstaatjegemeente.nl 2014 Resultaten burgerpeiling Waarstaatjegemeente.nl 2014 Resultaten burgerpeiling Gemeente Scherpenzeel 14 september 2014 Dr. I. Van Straaten Correspondentienummer: 020982 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 INLEIDING EN METHODE 3 1.1 Waarstaatjegemeente

Nadere informatie

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Ervaringen Wmo Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Inhoud 1. Achtergrond van het onderzoek... 2 2. Het regelen van ondersteuning... 4 3. Kwaliteit van de ondersteuning... 6 4. Vergelijking regio...

Nadere informatie

Waar staat de gemeente Elburg?

Waar staat de gemeente Elburg? TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 03 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Waar staat de gemeente Elburg? Rapportage burgerpeiling: een vergelijking tussen 204 en H259

Nadere informatie

WAAR STAAT TYTSJERKSTERADIEL?

WAAR STAAT TYTSJERKSTERADIEL? Rapport WAAR STAAT TYTSJERKSTERADIEL? Gemeente Tytsjerksteradiel September 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam Tel.nr.: 020-3330670 Rapportnummer 2017/177

Nadere informatie

Buurtenquête Getfert-Perik

Buurtenquête Getfert-Perik Buurtenquête Getfert-Perik Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Gemeente Landsmeer. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 5 juni 2014

Gemeente Landsmeer. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 5 juni 2014 Gemeente Landsmeer Wmo-klanttevredenheid over 2013 5 juni 2014 DATUM 5 juni 2014 TITEL Wmo-klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Landsmeer Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Burgeronderzoek Bodegraven-Reeuwijk. Gemeente Bodegraven-Reeuwijk Juli 2012

Burgeronderzoek Bodegraven-Reeuwijk. Gemeente Bodegraven-Reeuwijk Juli 2012 Burgeronderzoek Bodegraven-Reeuwijk Gemeente Bodegraven-Reeuwijk Juli 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2012-1888

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie