Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM"

Transcriptie

1 Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM

2 Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Veendam April 2012

3 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen 2011, gemeente Veendam Datum: april 2012 Opdrachtgever: Gemeente Veendam Auteurs: Femke de Haan, Eddy de Tiège, Sjoukje van Dellen Adressen: Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Groningen Postbus CG Groningen Copyright 2012, Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Groningen Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Groningen. Voor zover het maken van kopieën is toegestaan op grond van artikel 16B Auteurswet 1912j het Besluit van 20 juni 1974, Stb. 351, zoals gewijzigd bij Besluit van 23 augustus 1995, Stb. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 882, 1180 AW Amstelveen). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze opgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich te wenden tot het Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Groningen.

4 Inhoudsopgave Samenvatting 1 INLEIDING ACHTERGROND ONDERZOEKSOPZET INHOUD VAN HET RAPPORT LEESWIJZER... 3 Deel A: Leefbaarheid 2 LEEFBAARHEID WOONBUURT FYSIEKE VOORZIENINGEN SOCIALE COHESIE OORDEEL OVER DE WOONBUURT SAMENVATTING BELEVING BUURTPROBLEMEN FYSIEKE VERLOEDERING DREIGING EN SOCIALE OVERLAST OVERLAST VAN VERMOGENSDELICTEN VERKEERSOVERLAST OVERIGE OVERLAST BELANGRIJKSTE PROBLEMEN IN DE BUURT SAMENVATTING Deel B: Veiligheid 4 ONVEILIGHEIDSBELEVING ONVEILIGHEIDSGEVOELENS GEPERCIPIEERDE SLACHTOFFERKANS VOORZORGSMAATREGELEN EN PREVENTIEGEDRAG SAMENVATTING SLACHTOFFERSCHAP SLACHTOFFERSCHAP TOTAAL SLACHTOFFERSCHAP NAAR DELICTSOORT PLAATS VAN VOORVAL OF DELICT EN BEKENDHEID MET DADER SAMENVATTING AANGIFTEGEDRAG VAN BURGERS MELDING EN AANGIFTE MOTIEVEN AL DAN NIET MELDEN VAN VOORVALLEN SAMENVATTING... 33

5 7 CONTACTEN TUSSEN POLITIE EN BURGERS CONTACT MET POLITIE TEVREDENHEID POLITIEOPTREDEN SAMENVATTING Deel C: Politie en Gemeente 8 BEOORDELING FUNCTIONEREN POLITIE FUNCTIONEREN VAN POLITIE BESCHIKBAARHEID VAN POLITIE VERTROUWEN IN POLITIE INTERACTIE TUSSEN POLITIE EN BURGERS SAMENVATTING BEOORDELING FUNCTIONEREN GEMEENTE BEOORDELING GEMEENTELIJKE INZET SAMENVATTING BIJLAGE 1 AANVULLENDE TABELLEN BIJLAGE 2 VERANTWOORDING BETROUWBAARHEID... 52

6 Samenvatting Deze samenvatting laat de onderzoeksresultaten van de Veiligheidsmonitor Veendam voor de diverse thema s op hoofdlijnen zien. Aanvullende, meer gedetailleerde samenvattingen per onderwerp zijn opgenomen aan het einde van de betreffende hoofdstukken van deze rapportage. Onderzoeksmethode en respons Het onderzoek is in de periode van oktober tot november 2011 uitgevoerd. Voor de gemeente Veendam heeft CMO Groningen 500 inwoners van 15 jaar en ouder uitgenodigd een vragenlijst in te vullen. De steekproef is uit de Gemeentelijke Basis Administratie getrokken. De respondenten konden de vragen via het internet, schriftelijk of telefonisch beantwoorden. In totaal hebben 227 inwoners van Veendam aan de veiligheidsmonitor deelgenomen. Deel A: Leefbaarheid In het eerste deel van het rapport is beschreven hoe de inwoners oordelen over de leefbaarheid van hun woonbuurt en over hun perceptie van buurtproblemen. De beleving van de leefbaarheid van de eigen buurt is in de afgelopen jaren weinig veranderd. Indicatoren als de sociale cohesie en het oordeel over de woonomgeving laten in 2011 een score zien die net iets lager is dan de landelijke en provinciale score. Inwoners van Veendam ervaren in 2011 iets meer fysieke verloedering, dreiging, sociale overlast en verkeersoverlast dan inwoners landelijk en provinciaal. Overlast van vermogensdelicten is in Veendam lager dan het landelijk gemiddelde. De overlast van buurtproblemen is in 2011 niet wezenlijk veranderd ten opzichte van Als belangrijkste buurtprobleem wordt te hard rijden genoemd; bijna vier op de tien inwoners vindt dat dit probleem met voorrang zou moeten worden aangepakt. Deel B: Veiligheid In het tweede deel is de subjectieve veiligheid van de inwoners en het slachtofferschap van diverse delicten beschreven. De onveiligheidsbeleving is ten opzichte van 2009 toegenomen. In 2011 voelt 34% zich wel eens onveilig; twee procent voelt zich vaak onveilig. Mensen voelen zich vooral onveilig op plekken waar jongeren rondhangen. Dit is iets hoger dan in Nederland. Een kwart van de inwoners van Veendam geeft aan slachtoffer te zijn geweest van één of meer delicten. Ten opzichte van 2009 is het slachtofferpercentage in Veendam licht gedaald. De inwoners zijn relatief het vaakst slachtoffer geworden van vandalismedelicten. Ruim acht op de tien delicten vindt plaats binnen de gemeente; ruim zes van de tien gevallen vindt plaats in de eigen buurt. In 2011 werd circa 36% van de delicten door of namens de slachtoffers bij de politie gemeld. Van ruim een kwart van de delicten is daadwerkelijk aangifte gedaan via internet of door ondertekening van een document. Bijna twee van de drie delicten worden niet gemeld. De meest genoemde reden om een voorval niet te melden is dat het toch niet helpt. In Veendam geeft bijna een derde van de inwoners aan in de afgelopen 12 maanden contact te hebben gehad met de politie in de gemeente. Van deze inwoners zijn zes op de tien (zeer) tevreden over het laatste politiecontact.

7 Dit is onveranderd vergeleken met De meest genoemde reden voor ontevredenheid is dat de politie niets deed. Deel C: Politie en gemeente Het laatste deel beschrijft hoe de inwoners de politie en gemeente beoordelen. In Veendam is een derde van de inwoners (zeer) tevreden over het totale functioneren van de politie in de buurt. Iets minder dan de helft van de inwoners heeft vertrouwen in de politie en één op de zeven vindt dat zij de criminaliteit succesvol bestrijdt. Het oordeel over de wederkerigheid van de relatie en het oordeel over de communicatie tussen de politie en burgers ligt net onder het provinciaal en landelijk gemiddelde. In Veendam beoordelen inwoners de tevredenheid over het functioneren van de gemeente net iets lager dan voor de provincie Groningen en Nederland geldt. Er is hierin geen verandering opgetreden sinds 2009.

8 1 Inleiding 1.1 Achtergrond In het najaar van 2011 is voor de tweede keer in de provincie Groningen de Veiligheidsmonitor uitgevoerd. De Veiligheidsmonitor Groningen maakt onderdeel uit van een landelijke Integrale Veiligheidsmonitor (IVM). De monitor geeft inzicht in de beleving en ervaringen van bewoners en vormt een belangrijke aanvulling op politiegegevens. Het doel van de Veiligheidsmonitor is het monitoren van de subjectieve veiligheid van burgers en het functioneren van de politie en de gemeente inzake veiligheid. In de veiligheidsmonitor worden inwoners van de gemeente gevraagd naar leefbaarheid van de woonbuurt, beleving van de buurtproblemen, onveiligheidsgevoelens, preventiegedrag en ervaringen met veel voorkomende criminaliteit. Daarnaast worden inwoners gevraagd naar hun oordeel over het optreden van de politie en de gemeente op het gebied van veiligheid. Voorheen werden verschillende meetinstrumenten voor de veiligheidssituatie en leefbaarheid naast elkaar gebruikt 1. De Integrale Veiligheidsmonitor (IVM) is ontstaan uit de samenvoeging van delen van deze instrumenten. De Veiligheidsmonitor is sinds 2006 op landelijk niveau jaarlijks uitgevoerd. Sinds het najaar van 2008 is het ook voor gemeenten en politieregio's mogelijk aan te sluiten bij de landelijke monitor. Gemeenten kunnen de monitor goed gebruiken als input voor het veiligheidsplan dat zij verplicht zijn op te stellen. In de provincie Groningen hebben in gemeenten deelgenomen aan de Veiligheidsmonitor 2. In 2009 namen 15 Groningse gemeenten deel aan de Veiligheidsmonitor. 1.2 Onderzoeksopzet De Veiligheidsmonitor Groningen is door twee partijen uitgevoerd. CMO Groningen heeft zorg gedragen voor de lokale uitvoering in 9 gemeenten in de provincie Groningen. Het landelijk en regionale deel van het onderzoek is uitgevoerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Bureau veiligheidsmonitor (BVm) verzorgde de coördinatie, afstemming en methodologische begeleiding op lokaal niveau. Dankzij deze verregaande afstemming en het gebruik van een gestandaardiseerde vragenlijst zijn de lokale, regionale en landelijke uitkomsten vergelijkbaar. Opzet veldwerk en respons CMO Groningen heeft het onderzoek uitgevoerd in de periode september tot en met november Het CBS heeft een aselecte steekproef getrokken uit de 1 Dit waren de slachtofferenquêtes van CBS (POLS), de Politiemonitor Bevolking (PMB) en de Enquête Leefbaarheid en Veiligheid. 2 Deelnemende Groningse gemeenten: Bedum, Eemsmond, Haren, Pekela, Stadskanaal, Ten Boer, Veendam, Vlagtwedde, Oldambt. 1 Veiligheidsmonitor 2011, gemeente Veendam

9 Gemeentelijke Basisadministratie van 500 inwoners van 15 jaar en ouder (exclusief bewoners van instellingen, inrichtingen en tehuizen). De respondenten zijn middels een uitnodigingsbrief gevraagd de vragenlijst online of schriftelijke in te vullen. Aan alle non responders is tweemaal een herinneringsbrief gestuurd. Tenslotte is aanvullend telefonisch onderzoek gedaan; non responders waarvan het telefoonnummer beschikbaar was, zijn benaderd voor een telefonische afname van de vragenlijst. In de gemeente Veendam hebben in totaal 227 mensen meegedaan aan de Veiligheidsmonitor In totaal hebben 188 mensen (83%) via internet meegedaan, 20 (9%) schriftelijk en 13 (6%) telefonisch. Zes mensen zijn door het CBS face to face geënquêteerd (2%). Dertien mensen zijn door het CBS face toface geënquêteerd (5%). De uitkomsten van het onderzoek zijn representatief voor de gehele gemeente. In bijlage 2 is een toelichting op de betrouwbaarheid van de cijfers opgenomen. 1.3 Inhoud van het rapport De voorliggende (tweede) rapportage van de Veiligheidsmonitor gemeente Veendam sluit inhoudelijk volledig aan bij de Veiligheidsmonitor Dit betekent dat de onderwerpen en de volgorde hiervan in beide jaren overeenkomen. Centraal in de rapportage staan de resultaten op basis van de Veiligheidsmonitor De uitkomsten van de gemeente Veendam zijn afgezet tegen de resultaten van 2009, andere deelnemende Groningse gemeenten, de provincie en landelijke gemiddelden. Het rapport geeft informatie over diverse aspecten van criminaliteit en veiligheid. De cijfermatige gegevens zijn in figuren en tabellen weergegeven. Aan het einde van ieder hoofdstuk is een korte samenvatting opgenomen. Het rapport geeft antwoord op de volgende onderzoeksvragen: 1. Wat is de huidige veiligheidssituatie in de gemeente? 2. Welke verschillen/trends zijn zichtbaar in de periode op het gebied van leefbaarheid en veiligheid in de gemeente? 3. Wijkt de gemeente af van de andere Groningse gemeenten, de provincie Groningen en Nederland? Indicatoren In dit rapport worden de uitkomsten vaak weergegeven in de vorm van indicatoren (schaalscores). Deze indicatoren zijn gebaseerd op meerdere samenhangende vragen over hetzelfde onderwerp. Het CBS heeft de indicatoren samengesteld. De indicatoren zijn zo samengesteld dat de waarden kunnen lopen van 0 tot 10. Per indicator is in het rapport weergegeven of de waarde 10 staat voor de meest gunstige of de meest ongunstige score. De score is geen rapportcijfer. De absolute hoogte van het cijfer is minder interessant dan de relatieve hoogte. Gemeenten kunnen onderling worden vergeleken op de desbetreffende indicator. Een vergelijking tussen de verschillende indicatoren is echter niet mogelijk. Onderzoeksbureau CMO Groningen 2

10 1.4 Leeswijzer Het rapport is opgedeeld in drie delen. Het eerste deel, deel A, heeft betrekking op subjectieve ervaringen van de inwoners over hun woonomgeving. Hoofdstuk 2 gaat in op de leefbaarheid van de woonbuurt, terwijl de beleving van buurtproblemen in hoofdstuk 3 wordt besproken. Vervolgens gaat deel B in op de ervaren veiligheid. In hoofdstuk 4 staan diverse aspecten van onveiligheidsbeleving centraal. In hoofdstuk 5 wordt aandacht besteed aan slachtofferschap en het aantal ondervonden delicten. Hoofdstuk 6 gaat in op de aangiftebereidheid en meldingsbereidheid van burgers. In hoofdstuk 7 staat de tevredenheid met het politieoptreden bij het laatste voorval centraal. De laatste twee hoofdstukken vormen deel C en gaan in op het oordeel over de politie en gemeente. Hoofdstuk 8 gaat in op het functioneren en de beschikbaarheid van de politie. Het functioneren van de gemeente wordt in hoofdstuk 9 beoordeeld. 3 Veiligheidsmonitor 2011, gemeente Veendam

11 Onderzoeksbureau CMO Groningen 4

12 Deel A: Leefbaarheid 5 Veiligheidsmonitor 2011, gemeente Veendam

13 Onderzoeksbureau CMO Groningen 6

14 2 Leefbaarheid woonbuurt In dit hoofdstuk staat de leefbaarheid van de woonomgeving centraal. Het gaat hierbij om de mening van respondenten als buurtbewoners. In de paragrafen 2.1 en 2.2 wordt gekeken naar de fysieke voorzieningen (zoals onderhoud en voorzieningen voor jongeren) en de mate van betrokkenheid bij de woonbuurt (sociale cohesie). Daarnaast wordt beschreven in welke mate de bewoners zich persoonlijk hebben ingezet om de buurt te verbeteren. Tot slot wordt in paragraaf 2.3 het oordeel van de respondenten over de woonbuurt weergegeven. Voor zover mogelijk wordt bij de uitkomsten een vergelijking gemaakt met de Veiligheidsmonitor 2009, de overige deelnemende Groningse gemeenten, de provincie Groningen en Nederland in totaal. 2.1 Fysieke voorzieningen De aanwezigheid van fysieke voorzieningen en het onderhoud hiervan kan van invloed zijn op de leefbaarheid en het veiligheidsgevoel in de buurt. Daarbij gaat het om de aanwezigheid van goede verlichting, goed onderhouden wegen en plantsoenen en de aanwezigheid van goede voorzieningen. De respondenten hebben hun oordeel gegeven over de volgende vijf voorzieningen in de eigen woonbuurt: 1. In de buurt zijn de wegen, paden, pleintjes goed onderhouden 2. In de buurt zijn perken, plantsoenen en parken goed onderhouden 3. In de buurt is het buiten goed verlicht 4. In de buurt zijn goede speelplekken voor kinderen 5. In de buurt zijn goede voorzieningen voor jongeren Het meest tevreden is men over de verlichting (stelling 3); rond de 66% van de inwoners vindt dat het in de eigen woonbuurt buiten goed verlicht is (figuur 2.1). Na de verlichting is men het meest tevreden over het onderhoud van perken, plantsoenen en parken (55% tevreden, stelling 2) en het onderhoud van wegen, paden en pleintjes (54% tevreden, stelling 1). Inwoners van Veendam zijn het minst tevreden over de aanwezigheid van goede voorzieningen voor jongeren in de eigen buurt (stelling 5); slechts 14% is hierover positief gestemd. Bijna 41% van de inwoners is tevreden over de speelplekken voor kinderen (stelling 4). 7 Veiligheidsmonitor 2011, gemeente Veendam

15 Figuur 2.1: Stellingen fysieke voorzieningen, gemeente Veendam (helemaal) mee eens neutraal (helemaal) mee oneens weet niet / niet ingevuld stelling 1 54% 16% 30% 0% stelling 2 54% 22% 22% 2% stelling 3 66% 17% 17% 0% stelling 4 41% 23% 31% 5% stelling 5 14% 27% 51% 8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Op basis van de eerder genoemde vijf stellingen is de indicator fysieke voorzieningen berekend. De schaalscore loopt van 0 tot 10, waarbij geldt: hoe hoger de score op deze indicator, hoe hoger de tevredenheid over de aanwezige voorzieningen. Onderstaande figuur toont de scores voor alle deelnemende gemeenten voor de jaren 2009 en Veendam scoort een 5,3. Dit is nagenoeg gelijk aan Hiermee scoort de gemeente vergeleken met de overige gemeenten in de middenmoot, de onderlinge verschillen zijn klein. Veendam scoort iets lager dan het landelijke en provinciale gemiddelde (5,9 en 6,0). Figuur 2.1: Indicator fysieke voorzieningen Haren Bedum Ten Boer Oldambt Eemsmond Veendam Stadskanaal Pekela Vlagtwedde 5,9 6,1 5,8 5,8 5,4 5,5 5,3 5,4 5,3 5,7 5,3 5,4 5,2 5,5 5, , Onderzoeksbureau CMO Groningen 8

16 2.2 Sociale cohesie De leefbaarheid van een woonbuurt wordt niet alleen bepaald door de aanwezigheid van verschillende fysieke voorzieningen. Ook de sociale cohesie in de woonbuurt speelt hierbij een rol. De sociale cohesie heeft betrekking op de sociale contacten tussen buurtbewoners en de betrokkenheid bij de buurt. De respondenten zijn zes stellingen voorgelegd over sociale cohesie: 1. De mensen kennen elkaar in de buurt nauwelijks 2. De mensen gaan in de buurt op een prettige manier met elkaar om 3. Ik woon in een gezellige buurt, waar veel saamhorigheid is 4. Ik voel me thuis bij de mensen die in de buurt wonen 5. Ik heb veel contact met andere buurtbewoners 6. Ik ben tevreden over de bevolkingssamenstelling in de buurt In Veendam vindt een meerderheid van de inwoners (62%) dat mensen in de buurt op een prettige manier met elkaar omgaan (stelling 2). Zestig procent van de inwoners is tevreden over de bevolkingssamenstelling in de buurt (stelling 6). Iets meer dan de helft van de mensen (54%) voelt zich thuis in de eigen buurt (stelling 4). Ruim een kwart van de inwoners is het eens met de eerste stelling dat de mensen in de buurt elkaar nauwelijks kennen. De inwoners van Veendam vinden in 34% van de gevallen dat de eigen woonbuurt gezellig is met veel saamhorigheid (stelling 3). Ruim 35% geeft aan dat er veel contact is met andere buurtbewoners (stelling 5). Figuur 2.3: Stellingen sociale cohesie, gemeente Veendam (helemaal) mee eens neutraal (helemaal) mee oneens weet niet / niet ingevuld stelling 1 26% 26% 47% 1% stelling 2 62% 25% 9% 4% stelling 3 34% 43% 21% 2% stelling 4 54% 32% 13% 2% stelling 5 36% 43% 20% 1% stelling 6 60% 27% 11% 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Op basis van de eerste vier stellingen is de indicator sociale cohesie in de woonbuurt berekend. De schaalscore loopt van 0 tot 10; een hogere score betekent meer sociale cohesie. Veendam scoort op sociale cohesie een 6,0. Dit is nagenoeg gelijk aan In vergelijking met andere gemeenten is de score voor sociale cohesie in Veendam het laagst, al zijn de verschillen klein. De sociale cohesie scoort in Veendam een fractie lager dan landelijk en provinciaal (beide 6,3). 9 Veiligheidsmonitor 2011, gemeente Veendam

17 Figuur 2.2: Indicator sociale cohesie Ten Boer Bedum Eemsmond Vlagtwedde Haren Stadskanaal Oldambt Pekela Veendam 7 6,9 6,7 6,7 6,6 6,7 6,6 6,7 6,4 6,4 6,3 6,1 6,2 6,3 6,1 6,2 6 6, Bewonersparticipatie Sociale betrokkenheid bij de buurt komt ook tot uiting in de eigen inzet voor de buurt waarin men woont. In de vragenlijst is gevraagd of men in het afgelopen jaar zelf actief is geweest om de eigen buurt te verbeteren. Dertien procent van de inwoners van Veendam is het afgelopen jaar actief geweest om de eigen woonbuurt te verbeteren. Dit is minder dan het provinciale percentage van 17% en het landelijke percentage van 18%. 2.3 Oordeel over de woonbuurt Deze paragraaf geeft zicht op het oordeel van inwoners over de woonbuurt. Aan respondenten is gevraagd rapportcijfers te geven voor drie aspecten van de woonomgeving: namelijk de woonomgeving zelf, de leefbaarheid in de woonomgeving en de veiligheid in de woonomgeving. In tabel 2.1 is te zien dat de inwoners van Veendam alle drie aspecten met een voldoende beoordelen. De veiligheid scoort het laagst, een 6,5. Veendam heeft samen met Pekela de laagste score op veiligheid in vergelijking met de overige gemeenten. De cijfers zijn vrijwel gelijk aan die van 2009 (woonomgeving 7,3, leefbaarheid 7,1 en veiligheid 6,6). Tabel 2.1: Rapportcijfers woonomgeving, leefbaarheid en veiligheid Woonomgeving Leefbaarheid Veiligheid Bedum 7,5 7,5 7,1 Eemsmond 7,4 7,4 7,3 Haren 7,9 7,8 7,5 Pekela 7,1 7,0 6,5 Stadskanaal 7,3 7,3 6,7 Ten Boer 7,6 7,6 7,4 Veendam 7,2 7,0 6,5 Vlagtwedde 7,6 7,4 6,9 Oldambt 7,2 7,1 6,8 Provinciaal 7,4 7,4 7,1 Landelijk 7,5 7,4 7,0 Onderzoeksbureau CMO Groningen 10

18 Oordeel ontwikkeling woonbuurt Het grootste deel van de inwoners van Veendam (61%) heeft het idee dat de situatie in hun buurt gelijk is gebleven ten opzichte van een jaar geleden. Ruim een kwart (27%) van de inwoners zegt dat de woonbuurt er het afgelopen jaar op achteruit is gegaan en een veel lager deel (8%) is van mening dat de buurt erop vooruit is gegaan. Provinciaal is het deel van de respondenten dat van mening is dat de buurt gelijk is gebleven iets hoger (66%). Gemiddeld zegt 14% van de inwoners van de provincie dat de buurt er op achteruit is gegaan en 15% vindt het omgekeerde, dat de buurt er op vooruit is gegaan. Landelijke percentages zijn vrijwel gelijk aan de provinciale (respectievelijk 67%, 14%, 14%). 2.4 Samenvatting Inwoners van Veendam scoren op de indicator fysieke voorzieningen (5,3) net onder het landelijke en provinciale gemiddelde (6,0 en 5,9). Ongeveer 66% van de inwoners vindt dat het in de buurt buiten goed verlicht is. Het minst tevreden is men over de aanwezigheid van voorzieningen voor jongeren. De sociale cohesie scoort in Veendam een fractie lager dan landelijk en provinciaal. Een meerderheid van de inwoners is positief over de bevolkingssamenstelling in de woonbuurt en over de manier waarop men met elkaar omgaat. Een minderheid van de inwoners geeft aan regelmatig contacten in de buurt te onderhouden. Dertien procent van de inwoners van Veendam geeft aan het afgelopen jaar actief te zijn geweest om de eigen woonbuurt te verbeteren. Veendam scoort voor woonomgeving een rapportcijfer 7,2, voor leefbaarheid ook een 7,0 en voor veiligheid een 6,5 dit is iets lager dan het provinciale en het landelijke gemiddelde. Veruit de meeste mensen in Veendam vinden dat de woonbuurt gelijk is gebleven ten opzichte van een jaar geleden. Het deel dat een achteruitgang bespeurt (27%) is veel hoger dan het deel dat zegt dat de woonbuurt er op vooruit is gegaan (8%). 11 Veiligheidsmonitor 2011, gemeente Veendam

19 Onderzoeksbureau CMO Groningen 12

20 3 Beleving buurtproblemen Dit hoofdstuk gaat in op de belangrijkste problemen die inwoners van de gemeente Veendam in hun woonbuurt ervaren. Voor 25 problemen is gevraagd of die volgens inwoners vaak, soms of (bijna) nooit voorkomen in de eigen buurt. Deze voorvallen zijn in te delen in vijf categorieën van buurtproblemen, namelijk fysieke verloedering, sociale overlast, dreiging, overlast van vermogensdelicten en verkeersoverlast. Ook is aan de inwoners gevraagd welke van deze problemen met voorrang zouden moeten worden aangepakt. Bij alle uitkomsten wordt weer een vergelijking gemaakt met de uitkomsten Veiligheidsmonitor 2009, de overige deelnemende Groningse gemeenten, de provincie Groningen en Nederland in totaal. 3.1 Fysieke verloedering Voorvallen die bijdragen aan de verloedering van een buurt worden gerekend tot de meest voorkomende buurtproblemen. Daarin zijn vier soorten te onderscheiden: bekladding van muren en gebouwen, rommel op straat, hondenpoep en vernieling van telefooncellen of bushokjes. De meest genoemde vorm van fysieke verloedering is hondenpoep; 41% van de inwoners geeft aan dat dit vaak in de buurt voorkomt. In iets mindere mate komen volgens de inwoners rommel op straat en vernieling van telefooncellen of bushokjes voor (respectievelijk 19% en 7%). Bekladding van muren en gebouwen komt het minst vaak voor (genoemd door 2% van de inwoners). In vergelijking met 2009 ervaren inwoners van Veendam gemiddeld minder overlast van vernieling van telefooncellen of bushokjes (van 15% naar 7%). De overlast van rommel op straat en hondenpoep is tussen 2009 en 2011 nagenoeg stabiel gebleven. Voor de fysieke verloedering van de woonbuurt is een schaalscore berekend op basis van de vier bovengenoemde buurtproblemen (score tussen 0 en 10). Hoe hoger deze score, hoe meer bewoners het gevoel hebben dat er sprake is van verloedering. De gemeente Veendam scoort gemiddeld een 3,6 op deze indicator (figuur 3.1). De inwoners van Veendam ervaren iets meer fysieke verloedering dan inwoners provinciaal en landelijk (scores respectievelijk 3,1 en 3,3). De scores voor de deelnemende gemeenten in de provincie Groningen variëren tussen 2,5 en 3,8. 13 Veiligheidsmonitor 2011, gemeente Veendam

21 Figuur 3.1: Indicator fysieke verloedering Pekela Veendam Stadskanaal Bedum Oldambt Eemsmond Vlagtwedde Ten Boer Haren 3,8 4 3,6 3,6 3,2 3,3 2,9 3,4 2,8 3,1 2,8 3 2,8 2,8 2,7 2,9 2,5 3, Dreiging en sociale overlast Gevoelens van onveiligheid hangen onder andere samen met de mate waarin inwoners geconfronteerd worden met verschillende bedreigende situaties en sociale overlast. In de vragenlijst is gevraagd naar negen vormen van overlast in de buurt die in meer of mindere mate als bedreigend kunnen worden ervaren. De eerste acht vormen bepalen de indicator bedreiging, de nummers 1, 3, 8 en 9 zijn opgenomen in de indicator sociale overlast. De negen vormen zijn: 1. mensen die op straat worden lastig gevallen 2. geweldsdelicten 3. drugsoverlast 4. bedreiging 5. jeugdcriminaliteit 6. straatroof 7. vrouwen en meisjes die op straat worden nagefloten 8. overlast van groepen jongeren 9. dronken mensen op straat Overlast van groepen jongeren is in Veendam naar verhouding de meest gesignaleerde vorm van overlast in de woonbuurt (figuur 3.2). Twaalf procent van de inwoners geeft aan dat dit vaak voorkomt. Overlast van dronken mensen op straat komt tevens geregeld voor; 11% van de inwoners geeft aan dat dit vaak voorkomt. Circa één derde van de inwoners geven aan dat beide vormen van overlast soms voorkomen. De andere vormen van dreiging en overlast komen aanzienlijk minder vaak voor. In vergelijking met 2009 ervaren inwoners van Veendam evenveel overlast van groepen jongeren, jeugdcriminaliteit en overlast van dronken mensen op straat. Onderzoeksbureau CMO Groningen 14

22 Figuur 3.2: Dreigende voorvallen en sociale overlast, gemeente Veendam Komt vaak voor Komt soms voor overlast groepen jongeren dronken mensen op straat 12% 11% 33% 34% drugsoverlast 5% 11% jeugdcriminaliteit bedreiging 4% 3% 23% 22% vrouwen en meisjes op straat nagefloten 1% 13% gewelddelicten 1% 20% mensen op straat lastig gevallen 13% straatroof 7% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Dreiging De indicator dreiging is samengesteld uit de eerste acht vormen van overlast in de woonbuurt. Hoe hoger de score op deze schaal, hoe meer bewoners het gevoel hebben dat zij vaak te maken hebben met dreigingen in hun woonbuurt (score loopt van 0 tot 10). De waarde die inwoners van Veendam toekennen aan dreiging in de buurt is 1,3. Inwoners van Veendam ervaren meer dreigingen dan inwoners provinciaal en landelijk (respectievelijk 1,0 en 1,1). Vergeleken met de andere deelnemende gemeenten ervaren inwoners van Veendam en Pekela de meeste dreigingen in de woonbuurt. Figuur 3.3: Indicator dreiging Pekela Veendam Stadskanaal Oldambt Vlagtwedde Ten Boer Bedum Eemsmond Haren 1,3 1,4 1,3 1 0,7 1,1 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,9 0,6 0,6 0,5 0, Sociale overlast Hoeveel sociale overlast inwoners van Veendam ervaren is af te leiden uit de antwoorden over drugsoverlast, mensen die op straat worden lastig gevallen, overlast van groepen jongeren en dronken mensen op straat (nummers 1,3,8 en 9). 15 Veiligheidsmonitor 2011, gemeente Veendam

23 Op basis van de antwoorden van deze vormen van sociale overlast is een indicator samengesteld (score loopt van 0 tot 10). Hoe hoger de score op deze indicator, hoe meer bewoners het gevoel hebben dat zij vaak te maken hebben met sociale overlast in hun woonbuurt. Veendam scoort een 2 op de indicator, dit is relatief hoog. Vergeleken met de andere deelnemende gemeenten in de provincie heeft Veendam de hoogste score op deze indicator (score varieert van 0,8 tot 2). De score voor de provincie is een 1,6 en voor Nederland een 1,7. Figuur 3.4: Indicator sociale overlast Veendam Pekela Stadskanaal Ten Boer Bedum Oldambt Eemsmond Vlagtwedde Haren 2 1,7 1,8 1,8 1,3 1,4 1,2 1,2 1,1 1,5 1 1, ,2 0, Overlast van vermogensdelicten In de vragenlijst is gevraagd of bepaalde vermogensdelicten volgens de inwoners vaak voorkomen in de buurt. Het betreft fietsendiefstal, diefstal uit auto s, autovandalisme en inbraak in woningen. Autovandalisme komt volgens de inwoners in gemeente Veendam relatief het meeste voor; 12% van de respondenten zegt dat dit vaak voorkomt. Inbraak in woningen en fietsendiefstal zijn door respectievelijk 5% en 6% van de inwoners genoemd als vermogensdelicten die vaak voorkomen. Diefstal uit auto s komt volgens 1% van de inwoners vaak voor. In vergelijking met de provincie geldt dat autovandalisme in Veendam vaker voorkomt (12% tegenover 6%). Deze vier vormen van vermogensdelicten zijn opgenomen in de indicator overlast van vermogensdelicten. De score varieert tussen 0 (deze vormen van overlast komen niet voor) en 10 (alle vormen komen vaak voor). De gemeente Veendam scoort een 2,3 op deze indicator (figuur 3.5). Veendam scoort iets hoger dan de provinciale score (2,1) en iets lager dan de score voor Nederland (2,7). De scores van de deelnemende gemeenten in de provincie variëren tussen 1,0 en 2,3; in Veendam ervaren de meeste inwoners overlast van vermogensdelicten en in Eemsmond de minste. Onderzoeksbureau CMO Groningen 16

24 Figuur 3.5: Indicator overlast van vermogensdelicten Veendam Stadskanaal Pekela Oldambt Vlagtwedde Bedum Haren Ten Boer Eemsmond 2,3 2,3 2,2 2,6 2 1,8 1,8 1,7 1,5 1,5 1,4 1,5 1,5 1,3 1,2 1 1, Verkeersoverlast Verkeersoverlast kan in woonwijken, rond scholen en op plekken waar veel kinderen buiten spelen eenvoudig leiden tot onveilige situaties. Verkeersoverlast kenmerkt zich met name door parkeeroverlast, agressief verkeersgedrag, geluidsoverlast en te hard rijden. Te hard rijden is de meest gesignaleerde vorm van verkeersoverlast in de eigen buurt; 40% van de inwoners van Veendam vindt dat dit vaak in hun buurt voorkomt. Eén op de zes inwoners vindt dat agressief verkeersgedrag vaak voorkomt (17%). Parkeeroverlast en geluidsoverlast door verkeer komen volgens 14% van de inwoners vaak voor. In vergelijking met 2009 ervaren evenveel inwoners bovengenoemde vormen van verkeersoverlast. Vergeleken met de provincie (32%) ervaren gemiddeld meer inwoners van Veendam (40%) overlast van mensen die te hard rijden. De indicator op basis van deze vormen van overlast loopt van 0 tot 10. Hoe hoger de score, des te meer inwoners veel verkeersoverlast in hun buurt ervaren. De score voor verkeersoverlast ligt voor de gemeente Veendam met een 3,9 nagenoeg gelijk aan de score van 2009 (3,8). Wel scoort Veendam hoger dan provinciaal en landelijk (respectievelijk 3,3 en 3,6). Vergeleken met de andere deelnemende gemeenten in de provincie ervaren inwoners van Veendam en Pekela de meeste verkeersoverlast. 17 Veiligheidsmonitor 2011, gemeente Veendam

25 Figuur 3.6: Indicator verkeersoverlast Pekela Veendam Stadskanaal Oldambt Vlagtwedde Bedum Ten Boer Haren Eemsmond 4,1 3,8 3,9 3,8 3,6 3,7 3,3 3,8 3,3 3,4 3,1 3 3, , Overige overlast Tot slot is nog van een aantal problemen nagegaan in hoeverre die volgens bewoners in hun buurt voorkomen. Het gaat hier om overlast van omwonenden, andere vormen van geluidsoverlast, overlast van zwervers of daklozen en overlast van horeca. Veertien procent van de inwoners noemt andere vormen van geluidsoverlast als buurtprobleem dat in Veendam vaak voorkomt, 28% vindt dat dit soms voorkomt. Zeven procent ervaart vaak overlast door omwonenden (25% soms) en 4% ervaart vaak overlast van horecagelegenheden. Overlast door zwervers of daklozen werd door minder dan 1% genoemd als vaak voorkomend buurtprobleem, 3% van de inwoners geeft aan dat dit soms voorkomt. Deze vormen van overlast komen in Veendam minder vaak voor dan in de provincie en Nederland. Figuur 3.7: Overige overlast, gemeente Veendam Komt vaak voor Komt soms voor andere vormen geluidsoverlast 14% 28% overlast omwonenden 7% 25% overlast door horeca 4% 7% overlast zwervers / daklozen 3% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Onderzoeksbureau CMO Groningen 18

26 3.6 Belangrijkste problemen in de buurt In de voorgaande paragrafen zijn 25 buurtproblemen beschreven. Aan de inwoners is gevraagd welke buurtproblemen zij met voorrang aangepakt zouden willen zien. Te hard rijden wordt duidelijk het vaakst genoemd; 37% van de inwoners vindt dat te hard rijden met voorrang aangepakt zou moeten worden. Ook relatief vaak genoemd zijn: hondenpoep (28%), overlast van jongeren (12%) en rommel op straat (10%). In vergelijking met de landelijke en provinciale resultaten wijkt gemeente Veendam nauwelijks af (tabel 3.1). De twee belangrijkste problemen zijn hier hetzelfde. Wel vinden relatief meer inwoners van Veendam dat te hard rijden en hondenpoep op korte termijn aangepakt zou moeten worden. In 2009 stonden nagenoeg dezelfde buurtproblemen in de top vijf van problemen die met voorrang aangepakt zouden moeten worden. Tabel 3.1: Top 5 buurtproblemen die met voorrang aangepakt zouden moeten worden Veendam Provincie Groningen Nederland Te hard rijden (37%) Te hard rijden (28%) Te hard rijden (24%) Hondenpoep (28%) Hondenpoep (17%) Hondenpoep (16%) Overlast jongeren (12%) Rommel op straat (10%) Parkeeroverlast (14%) Rommel op straat (10%) Parkeeroverlast (10%) Rommel op straat (11%) autovandalisme (8%) Overlast jongeren (7%) Overlast jongeren (10%) 3.7 Samenvatting Inwoners van de gemeente Veendam ervaren meer fysieke verloedering van de woonbuurt dan inwoners provinciaal en landelijk. De meest genoemde vorm van fysieke verloedering is hondenpoep, gevolgd door rommel op straat. Inwoners van Veendam ervaren meer dreiging dan provinciaal en landelijk. Ook op sociale overlast scoort Veendam relatief hoog. De meest dreiging en overlast ervaren inwoners van groepen jongeren en dronken mensen op straat. Veendam heeft evenveel overlast van vermogensdelicten als de provincie Groningen. Autovandalisme komt volgens de inwoners relatief het meeste voor van de vermogensdelicten. Inwoners van Veendam ervaren net iets meer verkeersoverlast als inwoners provinciaal en in Nederland. Te hard rijden is de meest gesignaleerde vorm van verkeersoverlast in de eigen buurt, gevolgd door agressief verkeersgedrag. De vijf belangrijkste buurtproblemen die inwoners met voorrang aangepakt zouden willen zien, zijn: te hard rijden, hondenpoep, overlast jongeren, rommel op straat en autovandalisme. 19 Veiligheidsmonitor 2011, gemeente Veendam

27 Onderzoeksbureau CMO Groningen 20

28 Deel B: Veiligheid 21 Veiligheidsmonitor 2011, gemeente Veendam

29 Onderzoeksbureau CMO Groningen 22

30 4 Onveiligheidsbeleving In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de onveiligheidsbeleving. Deze onveiligheidsbeleving is opgebouwd uit onveiligheidsgevoelens, de gepercipieerde slachtofferkans, vermijdingsgedrag en preventiegedrag. Onveiligheidsbeleving beschrijft de subjectieve veiligheid, wat een belangrijke indicator van de actuele veiligheidssituatie is. Hoewel de subjectieve veiligheid in de belevingswereld van mensen ligt, kan ze wel beïnvloed worden door de objectieve veiligheid (daadwerkelijk slachtofferschap). Het daadwerkelijk slachtofferschap komt in hoofdstuk 5 aan de orde. 4.1 Onveiligheidsgevoelens Om de onveiligheidsgevoelens in kaart te brengen is aan de respondenten gevraagd of zij zich wel eens onveilig voelen en hoe vaak zij zich onveilig voelen. Hierin is onderscheid gemaakt tussen onveilig voelen in het algemeen en onveilig voelen in de eigen woonbuurt. Uit de resultaten blijkt dat 34% van de inwoners zich wel eens onveilig voelt; dit is hoger dan in 2009 (25%). Hiermee komt Veendam boven het provinciaal en landelijk gemiddelde (respectievelijk 23% en 25%). Tabel 4.1: Onveiligheidsbeleving algemeen en in eigen buurt, per gemeente Wel eens onveilig voelen Vaak onveilig voelen Wel eens onveilig voelen in eigen buurt Vaak onveilig voelen in eigen buurt Veendam 34% 2% 25% 3% Vlagtwedde 25% 2% 17% 2% Pekela 22% 3% 17% 2% Stadskanaal 22% 3% 17% 2% Bedum 21% 0% 12% 0% Oldambt 19% 2% 14% 2% Haren 19% 1% 14% 1% Ten Boer 19% 1% 11% 1% Eemsmond 19% 2% 10% 2% Provinciaal 23% 2% 15% 2% Landelijk 25% 3% 17% 2% Onveiligheidsgevoelens op specifieke plekken in eigen gemeente Tevens is aan de respondenten gevraagd of zij zich wel eens onveilig voelen op een aantal specifieke plekken in de eigen gemeente, zoals rondom uitgaansgelegenheden, in het centrum of op plekken waar groepen jongeren rondhangen. Plekken waar jongeren rondhangen worden in Veendam het vaakst als onveilig ervaren. Van alle respondenten geeft 49% aan dat zij zich daar wel eens onveilig voelen. Andere locaties die relatief vaak worden genoemd zijn en in het centrum (44%) rondom uitgaansgelegenheden (31%) en in het winkelgebied of winkelcentrum in de eigen buurt (29%). Voor vergelijking met de andere deelnemende gemeenten wordt verwezen naar de bijlage. 23 Veiligheidsmonitor 2011, gemeente Veendam

31 4.2 Gepercipieerde slachtofferkans In relatie tot de onveiligheidsbeleving is aan de respondenten gevraagd om aan te geven hoe groot zij de kans inschatten het komende jaar slachtoffer te worden van inbraak in de eigen woning, mishandeling en diefstal van de portemonnee. Van de inwoners denkt respectievelijk 7%, 2% en 3% een (heel) grote kans te hebben op respectievelijk inbraak, mishandeling en diefstal van de portemonnee. Dit is grotendeels vergelijkbaar met 2009 en is tevens met de provinciale en landelijke cijfers (provinciaal respectievelijk 4%, 1% en 4% en landelijk 7%, 2% en 5%). 4.3 Voorzorgsmaatregelen en preventiegedrag In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk wordt ingegaan op het preventiegedrag tegen criminaliteit. De preventiemaatregelen zijn onder te verdelen in sociopreventieve maatregelen (gedrag aanpassen) of techno preventieve maatregelen (technische aanpassingen). Techno preventieve maatregelen Aan de respondenten is gevraagd hoeveel van de volgende technopreventieve maatregelen bij hen thuis aanwezig zijn om inbraak te voorkomen: Buitenverlichting Extra veiligheidssloten op buitendeuren (Rol)luiken voor ramen/deuren Alarminstallatie Inwoners van Veendam geven aan gemiddeld 1,9 van de 4 techno preventieve maatregelen te hebben genomen; dit is net iets meer dan provinciaal en landelijk gemiddeld (respectievelijk 1,5 en 1,8). Figuur 4.1: Aantal techno preventieve maatregelen Veendam Vlagtwedde Haren Stadskanaal Oldambt Pekela Bedum Ten Boer Eemsmond 1,9 2 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 2 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 1,8 1,7 1,8 1,6 1,7 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 Onderzoeksbureau CMO Groningen 24

32 Socio preventieve maatregelen Aan de respondenten is tevens gevraagd hoeveel overige maatregelen ter voorkoming van criminaliteit zij hebben genomen. De vragen hadden betrekking op de volgende vier socio preventieve maatregelen: Waardevolle spullen meenemen uit auto s Avonds licht laten branden bij afwezigheid Fiets in bewaakte fietsenstalling Waardevolle spullen thuis laten Inwoners van Veendam geven aan gemiddeld 2,1 van de 4 socio preventieve maatregelen te hebben genomen; dit ligt net iets hoger dan provinciaal en landelijk (respectievelijk 1,7 en 2,0). Figuur 4.2: Aantal socio preventieve maatregelen Veendam Stadskanaal Oldambt Pekela Vlagtwedde Haren Bedum Eemsmond Ten Boer 2,1 2,1 2,1 2, ,2 2 2,1 1,9 2,1 1,9 2 1,8 1,7 1,8 1,9 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 Totaal preventiemaatregelen Waardevolle spullen meenemen uit de auto (82%), de aanwezigheid van buitenverlichting (64%) en extra veiligheidssloten en/of grendels op de buitendeuren (57%) zijn in Veendam de meest voorkomende preventieve maatregelen tegen inbraak. Ook s avonds licht laten branden bij afwezigheid, waardevolle spullen thuis laten en de fiets in een bewaakte fietsenstalling plaatsen zijn maatregelen die veel inwoners van Veendam nemen (respectievelijk 54%, 45% en 31%). Andere maatregelen tegen inbraak komen minder vaak voor. 25 Veiligheidsmonitor 2011, gemeente Veendam

33 Figuur 4.3: Totaal preventiemaatregelen, % (Bijna) altijd Soms (Bijna) nooit NVT / weet niet waardevolle spullen uit auto 82% 6% 4% 8% buitenverlichting 64% 22% 4% 11% extra sloten op buitendeuren 57% 6% 2% 35% s avonds licht laten branden bij afwezigheid 54% 26% 19% 1% waardevolle spullen thuislaten 45% 23% 20% 12% fiets in bewaakte rijwielstalling 31% 14% 24% 31% alarminstallatie 9% 1% 3% 87% (rol)luiken voor ramen/deuren 8% 2% 2% 88% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Vermijdingsgedrag De respondenten is verder gevraagd of zij bepaalde situaties vermijden vanwege een gevoel van onveiligheid in de buurt. Van alle inwoners van Veendam zegt 6% dat zij zich onveilig voelen als ze s avonds in de buurt over straat lopen. Ook geeft 5% van de inwoners aan dat ze s avonds en s nachts niet open doen als er onverwachts wordt aangebeld. Van alle inwoners geeft 4% aan dat het soms of vaak voorkomt dat zij omlopen of omrijden in de eigen buurt om onveilige plekken te mijden, geeft 3% aan zich niet op hun gemak te voelen als ze s avonds alleen thuis zijn en geeft 2% aan dat zij hun kinderen soms of vaak niet toestaan ergens naar toe te gaan in de buurt vanwege onveiligheid. 4.4 Samenvatting In Veendam voelt 34% van de inwoners zich wel eens onveilig; dit is lager het provinciaal en landelijk gemiddelde. Het percentage inwoners in Veendam dat zich wel eens onveilig voelt is toegenomen ten opzichte van 2009 (25%). Plekken waar jongeren rondhangen, worden in Veendam het vaakst als onveilig ervaren. Van de inwoners denkt respectievelijk 7%, 2% en 3% een (heel) grote kans te hebben op respectievelijk inbraak, mishandeling en diefstal van de portemonnee; dit is vergelijkbaar met de provinciale en landelijke cijfers. Inwoners van Veendam hebben gemiddeld 1,9 van de 4 technopreventieve en 2,1 van de 4 socio preventieve maatregelen genomen. Waardevolle spullen meenemen uit de auto is in Veendam de meest voorkomende preventieve maatregel tegen inbraak. Onderzoeksbureau CMO Groningen 26

34 5 Slachtofferschap In dit hoofdstuk staat de mate waarin de inwoners van Veendam zijn geconfronteerd met diverse vormen van veel voorkomende criminaliteit centraal. Het gaat hierbij om het zelfgerapporteerde slachtofferschap van delicten, uitgedrukt als het percentage van de inwoners (15 jaar en ouder) dat in de afgelopen twaalf maanden minstens één keer is geconfronteerd met een of meerdere delicten. Het hoofdstuk geeft daarmee geen zicht op de geregistreerde criminaliteit. Allereerst wordt ingegaan op het totale slachtofferschap in de gemeente, gevolgd door het slachtofferschap per delictsoort (vermogens, gewelds en vandalismedelicten). In de laatste twee paragrafen wordt kort ingegaan op de bekendheid met de dader en de plaats van het delict. 5.1 Slachtofferschap totaal Deze paragraaf schetst het totaalbeeld van de criminaliteit in Veendam. Het toont hoeveel inwoners in de twaalf maanden voorafgaand aan het onderzoek slachtoffer zijn geweest van één of meerdere specifieke delicten. De veertien bevraagde delicten zijn als volgt ingedeeld. Vermogensdelicten poging tot inbraak, inbraak, fietsendiefstal, diefstal uit auto s, diefstal van auto s, zakkenrollerij, diefstal met geweld, overige diefstal. Geweldsdelicten mishandeling, bedreiging, seksuele delicten. Vandalismedelicten diefstal of vernieling buitenkant auto s, overige vernielingen. Van alle inwoners van Veendam van 15 jaar en ouder werd 25% eenmaal of vaker slachtoffer van één of meer van de genoemde delicten. Dit percentage is gelijk aan het landelijke en provinciale gemiddelde (beide 25%). Vergeleken met 2009 is in Veendam het slachtofferpercentage iets gedaald. Het totale slachtofferpercentage van de deelnemende gemeenten in de provincie Groningen varieert tussen 15% en 26%. Figuur 5.1: Slachtofferpercentage totaal, afgelopen 12 maanden Stadskanaal Veendam Ten Boer Oldambt Pekela Haren Eemsmond Bedum Vlagtwedde 26% 23% 25% 32% 22% 17% 21% 24% 21% 21% 20% 22% 19% 21% 16% 26% 15% 19% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 27 Veiligheidsmonitor 2011, gemeente Veendam

35 5.2 Slachtofferschap naar delictsoort Slachtofferschap van geweldsdelicten Geweldsdelicten (mishandeling, dreiging en seksuele delicten) komen in Veendam niet veel voor. In 2011 werd 7% van de inwoners slachtoffer van één of meer geweldsdelicten. Dit percentage wijkt nauwelijks af van het provinciale en landelijke gemiddelde (beide 5%). Ook zijn er geen belangrijke verschillen tussen de gemeente Veendam en de andere deelnemende gemeenten in de provincie Groningen (percentage varieert van 2% tot 7%). Van de drie vormen van geweldsdelicten komt slachtofferschap van bedreiging relatief het vaakst voor (5%). Van seksuele delicten en van mishandeling werd respectievelijk 2% en 1% van de inwoners van Veendam slachtoffer. Figuur 5.2: Slachtofferschap geweldsdelicten, afgelopen 12 maanden Pekela Veendam Stadskanaal Ten Boer Oldambt Haren Eemsmond Vlagtwedde Bedum 7% 6% 7% 8% 6% 6% 5% 4% 5% 4% 5% 4% 4% 6% 4% 4% 2% 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Slachtofferschap van vermogensdelicten In 2011 geeft 11% van de inwoners aan in de afgelopen 12 maanden slachtoffer te zijn geweest van één of meer vermogensdelicten (poging tot inbraak, inbraak, fietsendiefstal, diefstal uit auto s, diefstal van auto s, zakkenrollerij, diefstal met geweld, overige diefstal). Dit percentage is iets lager dan het landelijke en provinciale gemiddelde (respectievelijk 14% en 13%). Het slachtofferpercentage van de deelnemende gemeenten in de provincie Groningen varieert van 6% tot 13% (figuur 5.3). Van alle inwoners werd 3% slachtoffer van fietsendiefstal en 2% werd slachtoffer van inbraak of een poging daartoe. Minder dan 1% werd slachtoffer van zakkenrollerij. Met tevens minder dan 1% kwam diefstal uit auto s nauwelijks voor in de gemeente Veendam. Niemand uit de gemeente Veendam werd slachtoffer van diefstal van een auto of van diefstal met geweld. Tot slot kwamen overige vormen van diefstal bij 7% van de inwoners voor. Onderzoeksbureau CMO Groningen 28

36 Figuur 5.3: Slachtofferschap vermogensdelicten, afgelopen 12 maanden Stadskanaal Veendam Haren Oldambt Pekela Eemsmond Ten Boer Vlagtwedde Bedum 13% 14% 11% 18% 10% 8% 9% 14% 9% 8% 8% 8% 8% 6% 7% 8% 6% 8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Slachtofferschap van vandalismedelicten Van alle inwoners werden relatief de meeste slachtoffer van vandalismedelicten. Van alle inwoners is 15% in het voorgaande jaar slachtoffer geweest van vandalismedelicten. Voor de andere deelnemende gemeenten varieert het slachtofferschap van vandalismedelicten tussen 5% en 12%. Landelijk ligt het slachtofferpercentage op 12% en voor de provincie Groningen op 11%. Figuur 5.4: Slachtofferschap vandalismedelicten, afgelopen 12 maanden Veendam Stadskanaal Ten Boer Oldambt Bedum Eemsmond Pekela Haren Vlagtwedde 15% 14% 12% 10% 12% 9% 11% 14% 10% 16% 10% 10% 9% 11% 9% 13% 5% 9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Net als in de rest van Nederland komt autovandalisme in de gemeente Veendam voor; ruim 10% van de inwoners werd slachtoffer van enige vorm van autovandalisme (beschadiging of diefstal vanaf buitenkant auto s). Dit ligt iets hoger dan het provinciale en landelijk gemiddelde (respectievelijk 6% en 8%). Naast vernielingen aan de auto kan men ook slachtoffer worden van vernielingen van andere persoonlijke bezittingen; 6% van de inwoners werd in het afgelopen jaar slachtoffer van overige vernielingen. 29 Veiligheidsmonitor 2011, gemeente Veendam

37 5.3 Plaats van voorval of delict en bekendheid met dader Plaats van voorval of delict In de Veiligheidsmonitor is bij alle delictsoorten behalve (poging tot) inbraak, gevraagd naar de geografische locatie waar het laatste voorval plaatsvond. Veruit de meeste delicten vonden plaats in de woongemeente van het slachtoffer en vaak zelfs in de eigen buurt. Bijna twee derde van de ondervonden delicten (63%) vond plaats in de eigen buurt, ruim een vijfde vond elders in de woongemeente plaats (22%). Van de ondervonden delicten speelde 14% zich buiten de gemeente Veendam af; 13% werd elders in Nederland slachtoffer van de genoemde delicten en 1% van de ondervonden delicten vond plaats in de buitenland. Bekendheid met dader Aan de slachtoffers van geweldsdelicten (bedreiging, mishandeling en seksuele mishandeling), zakkenrollerij met geweld, overige vernielingen en overige delicten is gevraagd of zij de dader(s) kenden. Ruim een derde (35%) van de slachtoffers bleek de dader te kennen; in 26% van de gevallen was de dader een buurtgenoot en in 19% van de gevallen een andere bekende. 5.4 Samenvatting Van alle inwoners van Veendam van 15 jaar en ouder werd 25% eenmaal of vaker slachtoffer van een delict. Dit percentage is gelijk aan het landelijke en provinciale gemiddelde (beide 25%). Inwoners van Veendam zijn het afgelopen jaar relatief het vaakst slachtoffer geworden van vandalisme (15%). Het aantal slachtoffers van vermogens en geweldsdelicten is lager (respectievelijk 11% en 5%). Veruit de meeste delicten vonden plaats in de woongemeente van het slachtoffer en vaak zelfs in de eigen buurt. Ruim een derde (35%) van de slachtoffers van geweldsdelicten bleek de dader te kennen. Onderzoeksbureau CMO Groningen 30

38 6 Aangiftegedrag van burgers In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de aangiftebereidheid en de meldingsbereidheid van burgers. Slecht een deel van de door de bevolking ondervonden delicten wordt door de politie geregistreerd en komt in de politiestatistieken terecht. De meeste voorvallen worden niet gemeld bij de politie. Van de voorvallen die wel bekend zijn bij politie, zijn in de politiestatistieken alleen die delicten terug te vinden waarvoor een ondertekende aangifte is gedaan of die via internet zijn gemeld. Omdat de gegevens in deze rapportage via een enquête verzameld zijn en slechts een klein deel van de respondenten in de afgelopen 12 maanden met delicten is geconfronteerd, zijn de absolute aantallen gemelde delicten per gemeente erg klein en minder representatief dan de andere uitkomsten die gemeld worden. Om dit probleem te ondervangen is ervoor gekozen het aangiftegedrag van alle negen deelnemende gemeenten in de provincie gezamenlijk te rapporteren. Hoewel door het optellen van de delicten de betrouwbaarheid toeneemt is het van belang de cijfers toch met voorzichtigheid te interpreteren. 6.1 Melding en aangifte Melding De meldingsbereidheid van slachtoffers geeft aan in welke mate slachtoffers een voorval melden bij de politie. Aan alle respondenten die in de afgelopen twaalf maanden slachtoffer zijn geweest van een delict, is gevraagd of zij het laatste voorval hebben gemeld bij de politie. Van melding is sprake als het voorval door of namens het slachtoffer is gemeld bij de politie. Uit de resultaten blijkt dat 36% van alle laatste delicten is gemeld bij de politie. Dit is hoger dan het regionale en landelijke gemiddelde (respectievelijk 31% en 35%). De mate waarin delicten bij de politie gemeld worden verschilt per soort delict. Slachtoffers van vermogensdelicten hebben het vaakst gemeld (48% van de vermogensdelicten werd gemeld). Slachtoffers van vandalismedelicten melden minder vaak (34%) en slachtoffers van gewelddelicten het minst (16%). Wijze van melding Indien het laatste voorval bij de politie is gemeld, is aan het slachtoffer gevraagd naar de wijze waarop dit is gebeurd. Als een delict gemeld werd, deed men dit het vaakst op het bureau (37%) of via de telefoon (32%). Vooral gewelds en vandalismedelicten worden op het bureau gemeld. Van de vandalismedelicten wordt een aanzienlijk deel (40%) via de telefoon gemeld. Bij gewelds en vandalismedelicten gebeurd dit slechts in een vijfde van de gevallen. Via internet werd 27% van de delicten gemeld. Het gaat hierbij uitsluitend om vermogens en vandalismedelicten. De 1% delicten die bij een agent op straat gemeld werden waren allemaal geweldsdelicten. Ten slotte is van 3% van de delicten niet bekend hoe zij bij de politie gemeld zijn. 31 Veiligheidsmonitor 2011, gemeente Veendam

39 Aangifte Aangifte kan gedaan worden door het ondertekenen van een schriftelijke verklaring of proces verbaal. Hoewel strikt genomen meldingen via internet niet ondertekend worden en dus geen aangiften zijn, worden steeds meer delicten via het internet bij de politie bekendgemaakt en zou het uitsluitend weergeven van de aangiften tot een onderschatting van de aangiftebereidheid leiden. Daarom worden in dit onderzoek de meldingen via internet bij de officiële aangiften opgeteld. Meer dan een kwart van de delicten werd in 2011 aangegeven bij de politie. Dit percentage is vergelijkbaar met het landelijke gemiddelde. Van vermogensdelicten wordt vaker aangifte gedaan (39%) dan van vandalisme en geweldsdelicten (respectievelijk 25% en 8%). Vermogensdelicten worden naar verhouding het meest via internet gemeld, terwijl geen van de geweldsdelicten via internet worden opgegeven. 6.2 Motieven al dan niet melden van voorvallen Voor het laatste voorval is gevraagd naar de belangrijkste reden om het voorval wel of niet te melden. Ook hier worden de resultaten weergegeven voor alle deelnemende gemeenten gezamenlijk. Reden voor niet melden In 36% van de gevallen wordt een delict niet gemeld om de reden dat dit niets helpt. Bij vermogensdelicten wordt dit zelfs door de helft van de slachtoffers als voornaamste reden genoemd. Ook werd vaak gezegd dat het niet zo belangrijk was (20%), of dat het geen zaak voor de politie was (14%). Bij 12% van de gevallen werd genoemd dat de zaak al was opgelost. Bij 6% van de delicten werd aangegeven dat de angst voor represailles de reden was om niet te melden. Het ging hierbij in alle gevallen om geweldsdelicten. Figuur 6.1 laat de belangrijkste redenen op regioniveau zien, voor de landelijke en provinciale cijfers zie bijlage 1. Figuur 6.1: Reden voor niet melden Anders en onbekend 13% Represailles 6% Helpt niets 36% Geen zaak politie 14% Opgelost 12% Niet zo belangrijk 20% Onderzoeksbureau CMO Groningen 32

40 Reden voor wel melden Op de vraag naar de voornaamste reden om wel te melden geeft 28% van de slachtoffers aan het noodzakelijk te vinden dat de politie op de hoogte kwam van het delict. Opvallend is dat voor alle geweldsdelicten dit als voornaamste reden werd genoemd. Verder zijn de dader moet gepakt worden en verzekeringsredenen belangrijke redenen om een delict te melden (respectievelijk 24% en 21%). Voor 13% van de delicten wordt het terug krijgen van gestolen goederen als voornaamste reden genoemd. Het gaat hier dan ook in alle gevallen om vermogensdelicten. Ten slotte wordt in 11% plicht als reden genoemd. Van 3% is niet exact bekend wat de reden van het melden was. Voor landelijke en provinciale cijfers wordt verwezen naar bijlage 1. Figuur 6.2: Reden voor melden Verzekeringsreden 21% Anders en onbekend 3% Dader moet gepakt worden 24% Politie moest dit weten 28% Gestolen goederen terug 13% Plicht 11% 6.3 Samenvatting Vanwege de kleine aantallen is besloten de uitkomsten uit dit hoofdstuk voor alle negen deelnemende gemeenten gezamenlijk weer te geven. Van de meest recente delicten in het afgelopen jaar is 36% gemeld bij de politie. Dit is hoger dan het regionale en landelijke gemiddelde (31% en 35%). Naar verhouding worden vermogensdelicten het meest gemeld. De meeste meldingen worden gedaan op het bureau (37%) of via de telefoon (32%). Via internet werd 27% van de delicten gemeld. Meer dan een kwart van de delicten werd in 2011 aangegeven, ofwel met getekend document, ofwel via internet. Dit percentage is vergelijkbaar met het landelijke gemiddelde. In 36% van de gevallen wordt een delict niet gemeld om de reden dat dit niets helpt. Bij 6% van de delicten werd aangegeven dat de angst voor represailles de reden was om niet te melden. Het ging hierbij in alle gevallen om geweldsdelicten. Op de vraag naar de voornaamste reden is om wel te melden geeft 28% van de slachtoffers aan het noodzakelijk te vinden dat de politie op de hoogte kwam van het delict. Verder zijn de dader moet gepakt worden en verzekeringsredenen belangrijke redenen om een delict te melden (24% en 21%). 33 Veiligheidsmonitor 2011, gemeente Veendam

41 Onderzoeksbureau CMO Groningen 34

42 7 Contacten tussen politie en burgers De politie heeft vier kerntaken: toezicht houden in de publieke ruimte; handhaving van de openbare orde; opsporing van strafbare feiten; en hulpverlening in nood. Het uitgangspunt bij de uitvoering van deze taken is servicegericht werken en contact houden met burgers. Goede dienstverlening is belangrijk voor het vertrouwen in de politie. In dit hoofdstuk gaat het over het contact tussen de politie en de burgers in het algemeen. Een burger kan om verschillende redenen contact hebben met de politie, zoals bij het melden of aangeven van een delict, bij hulpvragen, problemen met openbare orde of bij veiligheidskwesties. Hierbij komen de aard van het politiecontact, de tevredenheid over het contact en de redenen voor ontevredenheid over het contact met de politie aan bod. Dit hoofdstuk beschrijft uitsluitend contacten met de politie in de eigen woongemeente. 7.1 Contact met politie Bijna een derde van de inwoners van Veendam heeft in de voorgaande afgelopen 12 maanden contact gehad met de politie. In 2009 was dit 35%. Veendam scoort hiermee gelijk aan het provinciale en het landelijke percentage. Figuur 7.1: Politiecontact in afgelopen 12 maanden (%) Stadskanaal Veendam Eemsmond Haren Ten Boer Oldambt Bedum Pekela Vlagtwedde 33% 32% 31% 35% 29% 32% 29% 28% 28% 29% 23% 30% 23% 29% 23% 30% 22% 30% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Reden politiecontact De inwoners van Veendam die aangaven contact te hebben gehad met de politie in de voorafgaande 12 maanden, is gevraagd naar de reden van het laatste contact. De redenen voor het laatste politiecontact zijn ingedeeld in drie categorieën: handhaving, melding/aangifte en andere contacten. In bijna 19% van de gevallen was het contact met de politie vanwege handhaving, in bijna 30% van de gevallen vanwege aangifte en/of melding en in bijna 52% van de gevallen om één van de andere hierboven genoemde redenen. 35 Veiligheidsmonitor 2011, gemeente Veendam

43 In vergelijking met het regionale en landelijke gemiddelde valt op dat inwoners van Veendam relatief minder vaak in contact zijn getreden met de politie vanwege handhaving en een melding of aangifte en vaker vanwege een andere reden. Handhaving door politie bekeuringen, waarschuwingen en controles. Melding/aangifte door burger aangifte van eigen slachtofferschap, aangifte via internet, melden van verdachte situatie, melden van ongeval, opgeroepen als getuige van een delict. Andere contacten voorlichting/ open dag, informatie en advies, vergunningaanvraag of andere administratieve handelingen, hulpvraag. Tabel 7.1: Reden politiecontact, per gemeente handhaving melding/aangifte andere contacten Pekela 29,1% 22,8% 48,1% Bedum 22,8% 27,4% 49,8% Eemsmond 20,8% 29,3% 49,9% Oldambt 15,0% 33,4% 51,6% Haren 18,3% 22,1% 59,6% Ten Boer 15,1% 27,8% 57,0% Stadskanaal 13,6% 41,8% 44,6% Vlagtwedde 15,0% 30,8% 54,3% Veendam 18,6% 29,6% 51,7% Provinciaal 26,1% 33,6% 43,3% Landelijk 23,7% 36,3% 41,8% 7.2 Tevredenheid politieoptreden Van de inwoners van Veendam die in de voorafgaande 12 maanden contact hebben gehad met de politie is 60% (zeer) tevreden over dit contact. De volgende figuur geeft de percentages tevredenheid per gemeente weer voor 2009 en In de figuur is te zien dat de tevredenheid over het politiecontact bij inwoners van Veendam hoger is dan in Bijna 25% is overigens ontevreden over het contact. Veendam scoort laag ten opzichte van het provinciale gemiddelde van 69% tevredenheid. Landelijk is 62% tevreden over het politiecontact. Ontevreden tot zeer ontevreden scoort provinciaal 17% en landelijk 22%. Onderzoeksbureau CMO Groningen 36

44 Figuur 7.2: tevredenheid politieoptreden % (zeer) tevreden Bedum Oldambt Vlagtwedde Haren Stadskanaal Eemsmond Pekela Ten Boer Veendam 74% 63% 71% 70% 69% 73% 69% 66% 67% 67% 66% 72% 61% 61% 61% 60% 56% 83% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Reden ontevredenheid Respondenten die ontevreden waren over het laatste politieoptreden is gevraagd naar hun redenen voor die ontevredenheid 3. Vanwege de lage aantallen voor Veendam zijn in onderstaande figuur de percentages weergegeven voor alle negen deelnemende gemeenten. De redenen voor de geuite onvrede liggen ondermeer in het inefficiënt optreden van de politie, de bereikbaarheid of de komst van de politie, of in het resultaat van het contact. Onderstaande figuur geeft weer over welke specifieke punten de respondenten minder tevreden zijn. Figuur 7.3: Reden ontevredenheid, % (zeer) ontevreden, alle deelnemende gemeenten Politie deed niets 30% Politie was onverschillig 24% Problemen niet opgelost Niet efficient optreden 19% 21% Geen bericht over afloop Onvoldoende tijd/aandacht Te lang wachten 15% 14% 14% Politie gaf onvoldoende informatie Politie kon niets doen 9% 10% Politie kwam niet 7% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Vooral het feit dat de politie niets deed en zich onverschillig opstelde scoort hoog (respectievelijk 30% en 24%). Dat de problemen na contact met de politie niet zijn opgelost is de mening van 21%. Ook beoordeelt 19% het optreden van de politie als niet efficiënt. Dat er geen bericht over de afloop kwam vond 15% een reden voor onvrede. 3 De respondenten konden meer dan één reden noemen. 37 Veiligheidsmonitor 2011, gemeente Veendam

45 Landelijk en provinciaal ligt de onvrede met name in het feit dat de politie niets deed (respectievelijk 36% en 38%), de politie onverschillig was (27% en 34%) en de problemen niet werden opgelost (30% en 24%). Landelijk scoort als reden van ontevredenheid dat de politie niet efficiënt optrad hoog, terwijl dit in de provincie minder vaak een reden voor ontevredenheid is (30% en 19%). 7.3 Samenvatting In Veendam heeft 31% van de inwoners het afgelopen jaar contact gehad met de politie. Dit is gelijk aan het provinciale en het landelijke percentage van 31%. In 30% van de gevallen had men contact met de politie vanwege aangifte en/of melding (provincie: 34%, landelijk 36%), in 19% van de gevallen vanwege handhaving (provincie 26%, landelijk 24%) en in bijna 52% van de gevallen om een andere reden (provincie 43%, landelijk 42%). Een meerderheid, namelijk 60% van de mensen die met de politie contact heeft gehad is hierover tevreden tot zeer tevreden. Bij degenen die ontevreden waren over het contact met de politie is het feit dat de politie niets deed de meest genoemde reden. Landelijk is dit hetzelfde. Onderzoeksbureau CMO Groningen 38

46 Deel C: Politie en Gemeente 39 Veiligheidsmonitor 2011, gemeente Veendam

47 Onderzoeksbureau CMO Groningen 40

48 8 Beoordeling functioneren politie In hoofdstuk 7 stonden de ervaringen centraal van respondenten die daadwerkelijk met de politie te maken hebben gehad. Maar ook burgers die geen contact met de politie hebben gehad, kunnen een oordeel hebben over de politie. In dit hoofdstuk komt eerst het oordeel over het totale functioneren van de politie aan de orde. Vervolgens wordt ingegaan op het oordeel over de beschikbaarheid en de zichtbaarheid van de politie in de buurt. Daarna volgt het functioneren en optreden van de politie in de buurt. 8.1 Functioneren van politie Aan de inwoners van Veendam is gevraagd een oordeel te geven over het totale functioneren van de politie in de woonbuurt. Bijna een derde van de inwoners is (zeer) tevreden over het totale functioneren van de politie in de buurt (32%). Hiermee is de tevredenheid in Veendam lager dan in de provincie en in Nederland (45% en 44%). In vergelijking met 2009 is de tevredenheid nagenoeg gelijk. De inwoners zijn ook gevraagd te reageren op een aantal stellingen over het functioneren van de politie in de buurt. De volgende stellingen zijn de burgers voorgelegd: De politie.. 1. biedt de burgers in deze buurt bescherming 2. heeft hier contact met de bewoners uit de buurt 3. reageert op de problemen hier in de buurt 4. doet in deze buurt haar best 5. pakt de zaken in deze buurt efficiënt aan Figuur 8.1: Stellingen functioneren politie, gemeente Veendam (helemaal) mee eens neutraal (helemaal) mee oneens weet niet / niet ingevuld stelling 1 21% 44% 15% 20% stelling 2 11% 24% 37% 28% stelling 3 24% 32% 15% 28% stelling 4 20% 36% 15% 28% stelling 5 11% 36% 20% 33% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Bovenstaande figuur laat voor de gemeente Veendam de antwoorden per stelling zien. Bijna een kwart van de inwoners vindt dat de politie reageert op de problemen hier in de buurt (stelling 3). 41 Veiligheidsmonitor 2011, gemeente Veendam

49 Eén op de vijf inwoners is het eens met de stellingen de politie biedt de burgers in de buurt bescherming en de politie doet in deze buurt haar best (stellingen 1 en 4). Van alle ondervraagde aspecten over het functioneren van de politie in de buurt zijn de inwoners van Veendam het minst eens met de stellingen de politie pakt de zaken in deze buurt efficiënt aan en de politie heeft hier contact met de bewoners uit de buurt (stellingen 5 en 2). Voor het functioneren van de politie in de woonbuurt is een indicator berekend die gebaseerd is op bovengenoemde stellingen. Hiervoor geldt: hoe hoger de waarde, hoe meer inwoners vinden dat de politie goed functioneert. De score loopt van 0 (zeer ontevreden) tot 10 (zeer tevreden). De gemiddelde score voor het functioneren van de politie in Veendam ligt met een 4,8 nagenoeg gelijk aan de score van 2009 (figuur 8.2). De is lager dan de score voor de provincie Groningen de score voor heel Nederland (beide 5,3). De scores van de deelnemende gemeenten in de provincie variëren tussen 4,4 en 5,5; in Ten Boer vinden de meeste inwoners dat de politie goed functioneert en in Pekela de minste. Figuur 8.2: Indicator functioneren politie in de buurt Ten Boer Eemsmond Haren Stadskanaal Bedum Oldambt Vlagtwedde Veendam Pekela 5,5 5,5 5,3 5,2 5,3 4,7 5,1 5 5,1 5,1 4,9 4,8 4,8 4,8 4,8 4,6 4,4 4, Beschikbaarheid van politie Naast het functioneren van de politie is gevraagd naar de mate waarin de politie beschikbaar is. Inwoners zijn vijf stellingen voorgelegd over de beschikbaarheid van de politie. De vijf stellingen zijn als volgt: 1. Je ziet de politie in de buurt te weinig 2. De politie komt hier te weinig uit de auto 3. De politie is hier te weinig aanspreekbaar 4. De politie heeft hier te weinig tijd voor allerlei zaken 5. De politie komt hier niet snel als je ze roept Onderzoeksbureau CMO Groningen 42

50 Uit figuur 8.3 is af te lezen dat bijna de helft van de inwoners van Veendam vinden dat je de politie te weinig ziet in de buurt en dat de politie in de buurt te weinig uit de auto komt als ze er is (stellingen 1 en 2). Daarnaast vindt 38% dat de politie in de buurt te weinig aanspreekbaar is (stelling 3). Ruim een derde (35%) vindt dat de politie in de buurt te weinig tijd heeft voor allerlei zaken (stelling 4). Een op de zes inwoners (17%) vindt dat de politie niet snel komt als je ze roept (stelling 5). Figuur 8.3: Stellingen beschikbaarheid van de politie, gemeente Veendam (helemaal) mee eens neutraal (helemaal) mee oneens weet niet / niet ingevuld stelling 1 48% 23% 18% 12% stelling 2 49% 19% 10% 21% stelling 3 38% 30% 9% 22% stelling 4 35% 27% 8% 30% stelling 5 17% 36% 16% 32% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Deze stellingen zijn geclusterd tot de indicator beschikbaarheid politie. Hier geldt: hoe hoger de score, hoe meer inwoners vinden dat de politie goed beschikbaar is (score loopt van 0 tot 10). In Veendam is de totaalscore voor de beschikbaarheid van de politie een 4 (figuur 8.4). Dit ligt onder het regionale en landelijke gemiddeld (respectievelijk 4,6 en 4,4). De verschillen tussen de deelnemende gemeenten in de provincie zijn klein; de score varieert tussen 3,8 en 4,7. Figuur 8.4: Indicator beschikbaarheid van de politie Eemsmond Haren Ten Boer Bedum Oldambt Vlagtwedde Veendam Stadskanaal Pekela 4,7 4,8 4,6 4,3 4,6 4,7 4,2 4,2 4, ,9 4 3,9 4 3,8 3, Veiligheidsmonitor 2011, gemeente Veendam

51 8.3 Vertrouwen in politie Het vertrouwen in de politie is een belangrijk aspect van het functioneren van de politie. Iets minder dan de helft van de inwoners heeft vertrouwen in de politie; 45% denkt dat de politie er voor hen is als het er echt op aan komt en 49% zegt dat de politie dan het uiterste zal doen om hen te helpen. Hiermee is het vertrouwen in de politie in de gemeente Veendam in 2011 nagenoeg gelijk aan Daarnaast is in de Veiligheidsmonitor het beeld onderzocht dat de inwoners van Veendam hebben van de politie als crimefighter. Ruim een kwart van de inwoners vindt dat de politie boeven kan vangen (27%) en 14% is het eens met de stelling dat de politie de criminaliteit succesvol bestrijdt. De vier stellingen zijn als volgt geformuleerd: Vertrouwen in de politie 1. Als het er echt om gaat zal de politie het uiterste doen om je te helpen 2. Als het er echt op aan komt dan is de politie er voor je Politie als crimefighter 3. De politie weet hoe ze boeven moeten vangen 4. De politie bestrijdt succesvol de criminaliteit. Op grond van deze vier stellingen zijn twee indicatoren berekend. Een hogere score op de indicatoren betekent dat de inwoners (A) meer vertrouwen hebben in de politie en (B) van mening zijn dat de politie een crimefighter is (de score loopt van 0 tot 10). Voor de gemeente Veendam is de score voor het vertrouwen in de politie een 6,2, voor de politie als crimefighter een 4,9. De verschillen in scores tussen de deelnemende gemeenten zijn relatief klein. Opvallend is wel dat voor beide indicatoren geldt dat Haren de hoogste score heeft en Pekela de laagste score. De score voor vertrouwen in de politie bedraagt voor de provincie Groningen een 6,3 en voor Nederland een 6,4. De score voor politie als crimefighter ligt zowel regionaal als landelijk op een 5,2. Figuur 8.5: Indicator vertrouwen in de politie Haren Eemsmond Veendam Stadskanaal Ten Boer Bedum Vlagtwedde Oldambt Pekela 6,6 6,2 6,5 6,4 6,2 6,3 6,2 6,2 6,2 6,7 6,2 6,1 6, ,1 5,6 5, Onderzoeksbureau CMO Groningen 44

52 Figuur 8.6: Indicator politie als crimefighter Haren Eemsmond Bedum Stadskanaal Ten Boer Oldambt Veendam Vlagtwedde Pekela 5,4 5 5,4 5,3 5,4 4,6 5,1 5,2 5,1 5,6 5 4,9 4,9 4,9 5 4,5 4, Interactie tussen politie en burgers De interactie tussen politie en burgers is gemeten aan de hand van 7 stellingen. In figuur 8.7 zijn voor Veendam de percentages per stelling weergegeven. De zeven stellingen zijn als volgt: Wederkerigheid 1. De politie houdt rekening met de wensen van de samenleving 2. De politie werkt goed samen met de bewoners 3. De politie heeft hier contact met de bewoners uit de buurt 4. De politie neemt je serieus Communicatie 5. De politie is benaderbaar 6. De politie wil contact hebben met burgers 7. De politie informeert de burgers Ruim vier op de tien inwoners (42%) vindt dat de politie benaderbaar is en ruim een kwart (27%) vindt dat de politie je serieus neemt (stellingen 4 en 5). Iets minder dan een kwart van de inwoners vindt dat de politie de burgers informeert en rekening houdt met de wensen van de samenleving (stellingen 7 en 1). Met de stellingen de politie werkt goed samen met de bewoners en de politie wil contact hebben met burgers is één op de vijf inwoners het eens (stellingen 2 en 6). Tot slot is één op de tien inwoners het eens met de stelling dat de politie contact heeft met de bewoners uit de buurt (stelling 3). 45 Veiligheidsmonitor 2011, gemeente Veendam

53 Figuur 8.7: Stellingen interactie politie en burgers, gemeente Veendam (helemaal) mee eens neutraal (helemaal) mee oneens weet niet / niet ingevuld stelling 1 23% 42% 13% 22% stelling 2 19% 40% 18% 23% stelling 3 11% 24% 37% 28% stelling 4 27% 38% 10% 25% stelling 5 42% 32% 11% 15% stelling 6 20% 39% 17% 24% stelling 7 24% 43% 15% 19% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% De zeven stellingen komen in twee indicatoren samen: wederkerigheid tussen politie en burgers en communicatie tussen politie en burgers. Een hogere score op de indicatoren betekent dat meer inwoners vinden dat er sprake is van (A) wederkerigheid tussen de politie en de burgers en (B) goede communicatie tussen de politie en de burgers (de score loopt van 0 tot 10). De score voor wederkerigheid tussen politie en burgers (4,9) in de gemeente Veendam ligt onder de regionale en landelijke waarde (5,3). De inwoners van Veendam beoordelen de communicatie tussen politie en burgers met een 5,4, dat eveneens onder de regionale en landelijke waarde ligt (respectievelijk 5,7 en 5,6). Van de deelnemende gemeenten in de provincie vinden in Pekela de minste inwoners dat er sprake is van wederkerigheid en goede communicatie tussen de politie en de burgers. Figuur 8.8: Indicator wederkerigheid politie en burgers Ten Boer Eemsmond Bedum Haren Stadskanaal Veendam Vlagtwedde Oldambt Pekela 5,6 5,8 5,5 5,4 5,3 5,1 5,2 4,7 5,1 5,2 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,7 4,5 4, Onderzoeksbureau CMO Groningen 46

54 Figuur 8.9: indicator communicatie tussen politie en burgers Haren Eemsmond Veendam Stadskanaal Ten Boer Bedum Vlagtwedde Oldambt Pekela 5,9 5,5 5,8 5,7 5,4 5,4 5,3 5,5 5,8 6,1 5,7 5,4 5,3 5,1 5,3 5,2 5 4, Samenvatting Een derde van de inwoners is (zeer) tevreden over het totale functioneren van de politie in de woonbuurt (32%). Dit ligt onder het provinciale en landelijke gemiddelde (44% en 45%). Inwoners van Veendam scoren op de indicator beschikbaarheid politie (4,0) onder de provinciale en landelijke score (4,6 en 4,4). Bijna de helft van de inwoners vindt dat je de politie te weinig ziet in de buurt (48%). Iets minder dan de helft van de inwoners heeft vertrouwen in de politie en volgens één op de zeven inwoners bestrijdt zij de criminaliteit succesvol. De score voor wederkerigheid tussen politie en burgers in de gemeente Veendam (4,9) ligt onder de regionale en landelijke waarde (5,3). Volgens circa een kwart van de inwoners neemt de politie je serieus en houdt zij rekening met de wensen van de samenleving. De inwoners van Veendam beoordelen de communicatie tussen politie en burgers met een 5,3, dat eveneens onder de provinciale waarde ligt (5,7). Circa vier op de tien inwoners vindt dat de politie benaderbaar is (42%). 47 Veiligheidsmonitor 2011, gemeente Veendam

55 Onderzoeksbureau CMO Groningen 48

56 9 Beoordeling functioneren gemeente Als laatste onderwerp in de Veiligheidsmonitor wordt in dit hoofdstuk gekeken naar de mening van de burgers over wat op gemeentelijk niveau wordt gedaan aan de leefbaarheid en veiligheid in de buurt. De gemeente Veendam is op diverse terreinen actief om de gemeente veilig en leefbaar te houden. Ze werkt daarin samen met verschillende instanties, zoals de politie, woningcorporaties en welzijnsorganisaties. 9.1 Beoordeling gemeentelijke inzet De respondenten is gevraagd hoe ze aankijken tegen de gemeente als het gaat om veiligheid en leefbaarheid in de woonbuurt. De volgende zes stellingen zijn voorgelegd. De gemeente 1. heeft aandacht voor het verbeteren van leefbaarheid en veiligheid in de buurt 2. informeert de buurt over de aanpak van leefbaarheid en veiligheid in de buurt 3. betrekt de buurt bij de aanpak van de leefbaarheid en veiligheid in de buurt 4. is bereikbaar voor meldingen/klachten over leefbaarheid en overlast in buurt 5. reageert op meldingen en klachten over onveiligheid en overlast in de buurt 6. doet wat ze zegt bij het verbeteren van leefbaarheid en veiligheid in uw buurt Figuur 9.1: Stellingen functioneren gemeente, gemeente Veendam (helemaal) mee eens neutraal (helemaal) mee oneens weet niet / niet ingevuld stelling 1 35% 34% 18% 13% stelling 2 37% 31% 20% 12% stelling 3 32% 30% 23% 14% stelling 4 40% 27% 13% 20% stelling 5 22% 34% 18% 26% stelling 6 19% 43% 16% 21% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Met de stelling dat de gemeente bereikbaar is voor meldingen en klachten over leefbaarheid en overlast in de buurt is met 40% het grootste percentage van de inwoners het (helemaal) eens (stelling 4). Volgens 37% van de inwoners informeert de gemeente de buurt over de aanpak van leefbaarheid en veiligheid in de buurt (stelling 2). Met de stelling dat de gemeente aandacht heeft voor het verbeteren van leefbaarheid en veiligheid in de buurt stemt 35% in (stelling 1). Een derde van de inwoners vindt dat de gemeente de buurt betrekt bij de aanpak van de leefbaarheid en veiligheid in de buurt (stelling 3). 49 Veiligheidsmonitor 2011, gemeente Veendam

57 Circa één op de vijf inwoners is het eens met de stellingen de gemeente reageert op meldingen en klachten over onveiligheid en overlast in de buurt en de gemeente doet wat ze zegt bij het verbeteren van leefbaarheid en veiligheid in de buurt (stellingen 5 en 6). Op basis van bovengenoemde stellingen is de indicator functioneren gemeente opgesteld. De score geeft op een schaal van nul (zeer slecht) tot tien (zeer goed) aan hoe men het functioneren van de gemeente beoordeelt. Gemeente Veendam scoort gemiddeld een 5,4 op deze indicator (figuur 9.2). De verschillen tussen de deelnemende gemeenten zijn zeer klein (score tussen 5 en 5,9). De score bedraagt voor de provincie Groningen een 5,6 en voor Nederland een 5,7. Figuur 9.2: Indicator functioneren gemeente Eemsmond Ten Boer Haren Vlagtwedde Veendam Bedum Stadskanaal Oldambt Pekela 5,9 5,6 5,6 5,8 5,5 5,4 5,4 5,3 5,4 5 5,4 5,4 5,3 5,7 5,2 5,3 5 4, Samenvatting De tevredenheid over het functioneren van de gemeente wijkt gemiddeld nauwelijks af van landelijke of provinciale cijfers. Veendam scoort een 5,4 op deze indicator. Inwoners van Veendam zijn het vooral eens met de stellingen de gemeente is bereikbaar voor meldingen/klachten over de leefbaarheid en overlast in de buurt en de gemeente informeert de buurt over de aanpak van leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Een ruime minderheid vindt dat de gemeente doet wat ze zegt bij het verbeteren van leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Onderzoeksbureau CMO Groningen 50

58 Bijlage 1 Aanvullende tabellen Tabel 10.1: Onveilige plekken, per gemeente Rondom Plekken waar uitgaansgelegenheden jongeren groepen rondhangen In het centrum van uw gemeente Winkel gebied of centrum in de eigen buurt In het openbaar vervoer Bij het treinstation Oldambt 20% 33% 13% 9% 11% 20% Haren 11% 36% 8% 6% 12% 27% Ten Boer 10% 27% 7% 9% 7% Eemsmond 16% 33% 13% 9% 13% 24% Bedum 19% 37% 14% 12% 11% 26% Pekela 16% 42% 27% 31% 7% Stadskanaal 20% 36% 22% 14% 6% Vlagtwedde 11% 25% 13% 15% 9% Veendam 31% 49% 44% 29% 14% 16% Provinciaal 24% 39% 20% 13% 11% 18% Landelijk 23% 43% 22% 14% 16% 24% Tabel 10.2: Slachtofferkans inbraak, mishandeling en diefstal, per gemeente Grote kans komend jaar slachtoffer te worden inbraak in woning mishandeling diefstal van portemonnee van. Oldambt 7% 1% 5% Haren 2% 0% 2% Ten Boer 3% 1% 2% Eemsmond 4% 0% 3% Bedum 1% 1% 1% Pekela 7% 1% 2% Stadskanaal 5% 0% 4% Vlagtwedde 4% 1% 2% Veendam 7% 2% 3% Provinciaal 4% 1% 4% Landelijk 7% 2% 5% Tabel 10.3: Redenen voor wel of niet melden Provincie Landelijk Niet melden Helpt toch niet 35% 37% Was niet belangrijk 31% 27% Het is opgelost 6% 9% Geen zaak voor politie 13% 14% Angst voor represailles 1% 1% Anders 12% 12% Wel melden Dader moet gepakt worden 12% 18% Om gestolen goed terug te krijgen 19% 18% wast mijn plicht 9% 7% Politie moest het weten 26% 24% verzekering 30% 24% anders 3% 7% 51 Veiligheidsmonitor 2011, gemeente Veendam

59 Bijlage 2 Verantwoording betrouwbaarheid De in dit rapport gepresenteerde gegevens zijn gebaseerd op onderzoek onder de bevolking. Hiertoe zijn steekproeven getrokken die een representatief beeld moeten opleveren van de feitelijke situatie voor de gehele bevolking. Het steekproefkarakter van het onderzoek brengt met zich mee dat voor de uitkomsten een bepaalde mate van betrouwbaarheid geldt. Zeker bij kleine steekproeven kan het gebeuren dat door toevalsfactoren het aangetroffen beeld niet volledig overeenstemt met de werkelijkheid. De mate waarin toevalsfactoren invloed hebben op de betrouwbaarheid van de uitkomsten wordt uitgedrukt in een betrouwbaarheidsinterval. Wanneer bijvoorbeeld 50% van de respondenten aangeeft het eens te zijn met een bepaalde stelling is het mogelijk dat door toeval dit percentage in werkelijkheid iets hoger of iets lager is. Het betrouwbaarheidsinterval is het gebied waarbinnen het werkelijke percentage ligt. In het geval van een uitkomst van 50% met een betrouwbaarheidsmarge van plus of min 3%, ligt het werkelijke percentage in het interval tussen de 47 % en 53%. De marge van de betrouwbaarheid hangt af van de grootte van de steekproef en het percentage in de uitkomst. Tabel 1 laat voor het aantal respondenten van dit onderzoek zien hoe groot de betrouwbaarheidsmarge is voor een bepaald uitkomst. Dit is de marge die aangeeft hoeveel procent het werkelijke percentage hoger of lager kan zijn dan de uitkomst van de steekproef. De betrouwbaarheidsmarges zijn berekend met een waarschijnlijkheid van 95%. Als bijvoorbeeld 30% van de respondenten aangeeft het eens te zijn met een stelling houdt dit in dat het werkelijke percentage voor de gehele bevolking, met een waarschijnlijkheid van 95%, tussen de 27% en 33% ligt. Tabel 2: betrouwbaarheidsmarge per percentage, gemeente Veendam totale respons: 227 het percentage in de uitkomsten 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% betrouwbaarheidsmarge 2,8% 3,9% 4,7% 5,2% 5,6% 6,0% 6,2% 6,4% 6,5% 6,5% minimale percentage 2,2% 6,1% 10,3% 14,8% 19,4% 24,0% 28,8% 33,6% 38,5% 43,5% maximale percentage 7,8% 13,9% 19,7% 25,2% 30,6% 36,0% 41,2% 46,4% 51,5% 56,5% *voor percentages boven de 50% is de marge gelijk aan de percentages onder de 50%. Zo is de betrouwbaarheidsmarge voor 60% even groot als die voor 100% 60% = 40%. NB: De betrouwbaarheidsmarges zijn berekend met een methode voor enkelvoudige aselecte steekproeven. De respondenten van het CBS gedeelte van het onderzoek zijn via een andere steekproef methode geselecteerd, waarvoor in principe een andere methode voor het berekenen van de betrouwbaarheidsmarge vereist is. Aangezien het CBS deel maar een klein deel van totale steekproef vormt, wordt alleen de methode voor aselecte steekproeven gebruikt. Onderzoeksbureau CMO Groningen 52

60 Onderzoeksbureau Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Groningen

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Haren April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen 2011,

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Bedum April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen 2011,

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor Gemeente Leiden Resultaten per stadsdeel en in de tijd Mediad Rotterdam, maart 2011 Veiligheidsmonitor, Gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is het Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2013

Veiligheidsmonitor 2013 Veiligheidsmonitor 2013 Barometer voor lokale veiligheid Feiten bladen Bedum De Marne Eemsmond Haren Pekela Stadskanaal Veendam Vlagtwedde Veiligheidsmonitor 2013 Deelnemende gemeenten Aantal respondenten

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Leiden? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Leiden Bijlagenrapport April 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/022 Datum April

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen

Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 5 1. Leefbaarheid 6 1.1 Fysieke kwaliteit buurtvoorzieningen 6 1.2 Kwaliteit sociale woonomgeving 7 1.3 Actief in woonomgeving

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Reageren o.en.s@haarlem.nl Concernstaf Afdeling Onderzoek en Statistiek, Grote Markt 2, 2011 RD Haarlem november 2009 Gemeente Haarlem, Onderzoek en Statistiek Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Hoe veilig

Nadere informatie

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015)

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum Noord-Holland-Noord, Nederland Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum vergeleken met Politieregio Noord-Holland-Noord en Nederland Leefbaarheid

Nadere informatie

Blz. 9. Slachtofferschap Inbraak, fietsendiefstal, autocriminaliteit, beroving, vernieling, seksuele delicten, mishandeling. Blz.

Blz. 9. Slachtofferschap Inbraak, fietsendiefstal, autocriminaliteit, beroving, vernieling, seksuele delicten, mishandeling. Blz. Inleiding De integrale Veiligheidsmonitor (ivm) is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en het optreden van gemeente en politie. Dit onderzoek wordt op gemeentelijk en op landelijk

Nadere informatie

Leefbaarheid en overlast in buurt

Leefbaarheid en overlast in buurt 2013 Leefbaarheid en overlast in buurt Gemeente (2013): Scherpenzeel vergeleken met Regionale eenheid Oost-Nederland Landelijke conclusies Leefbaarheid buurt Zeven op de tien Nederlanders vinden leefbaarheid

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Bloemendaal? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Bloemendaal 2011 Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2012-1866

Nadere informatie

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%)

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) Leefbaarheid Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) mee eens niet mee eens Geen neutraal Wegen, paden en pleintjes goed onderhouden 51 21 25 3 Perken, plantsoenen

Nadere informatie

Hoe veilig is Noord-Holland Noord?

Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Integrale Veiligheidsmonitor Noord-Holland Noord 2011 April 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2012-1833

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Veiligheidsmonitor gemeente Tabellenrapport April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/015 Datum April 2014 Opdrachtgever Auteurs

Nadere informatie

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013 Politie Eenheid Fact sheet nummer 4 februari 213 Veiligheidsmonitor -Amstelland 28-212 Deze fact sheet brengt de veiligheid in de regio -Amstelland tussen 28 en 212 in kaart. blijkt op verschillende indicatoren

Nadere informatie

;/y;\ i&o. ^research. Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011. Juni 2012

;/y;\ i&o. ^research. Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011. Juni 2012 ;/y;\ i&o ^research Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011 Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

Hoe veilig is Katwijk?

Hoe veilig is Katwijk? Hoe veilig is Katwijk? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Katwijk Juni 2012 Hoe veilig is Katwijk? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Katwijk Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus

Nadere informatie

Hoe veilig is Hof van Twente?

Hoe veilig is Hof van Twente? Hoe veilig is Hof van Twente? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Juni 2012 Hoe veilig is Hof van Twente? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Juni 2012 Colofon

Nadere informatie

Hoe veilig is Kapelle?

Hoe veilig is Kapelle? Hoe veilig is Kapelle? Veiligheidsmonitor gemeente Kapelle 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer - Datum April 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN 2005-2015 OPZET EN UITVOERING Sinds 1999 voert de gemeente Ede elke twee jaar een onderzoek uit naar leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Tot en

Nadere informatie

Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel?

Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Veiligheidsmonitor gemeenten Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2008 Hollands Midden

Veiligheidsmonitor 2008 Hollands Midden Veiligheidsmonitor 2008 juni 2009 een onderzoek in opdracht van de Veiligheidsregio Onderzoeker Projectleider Opdrachtgever Andrea van der Meide Liesbeth Wendrich Paul van Wensveen Jolanda Verdurmen Veiligheidsregio

Nadere informatie

Hoe veilig is Coevorden?

Hoe veilig is Coevorden? Hoe veilig is Coevorden? Veiligheidsmonitor gemeente Coevorden 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/- Datum April 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen GEMEENTE Veiligheidsmonitor OSS in Brabant Resultaten op in beeld Bijlage in grafieken en tabellen RESULTATEN IN BEELD Bijlage in grafieken en tabellen 2009/2011 Oss Resultaten in beeld Inleiding In de

Nadere informatie

Hoe veilig is Nijkerk?

Hoe veilig is Nijkerk? Hoe veilig is Nijkerk? Veiligheidsmonitor gemeente Nijkerk 2013 Mei 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/016 Datum Mei 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor 2011

Leefbaarheidsmonitor 2011 Leefbaarheidsmonitor Foto voorpagina: Ton Heijnen Stadsfotograaf Velsen Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen I&O Research, juni Colofon Opdrachtgever Samensteller Gemeente Velsen I&O Research I&O Research

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011

Veiligheidsmonitor 2011 Veiligheidsmonitor 20 Dordtse scores op de MJP-indicatoren en vergeleken met andere gemeenten De gemeente Dordrecht heeft in 20 voor de derde keer deelgenomen aan de landelijke Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

HOE VEILIG IS ELBURG?

HOE VEILIG IS ELBURG? Rapport HOE VEILIG IS ELBURG? Veiligheidsmonitor gemeente april 2015 www.ioresearch.nl Hoe veilig is? COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/ Datum april

Nadere informatie

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010 Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente 2010 Tilburg Dienst Beleidsontwikkeling Onderzoek & Informatie Juli 2010 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 7 Hoofdstuk 1 Buurt en buurtproblemen...

Nadere informatie

Politie Gelderland-Midden. Veiligheidsmonitor Gelderland-Midden 2009 Regiorapport

Politie Gelderland-Midden. Veiligheidsmonitor Gelderland-Midden 2009 Regiorapport Politie Gelderland-Midden Veiligheidsmonitor Gelderland-Midden 2009 Regiorapport 9 juli 2010 Projectnr. 7587.100/g Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Samenvatting 1 Vermogensdelicten 2 Geweldsdelicten 5 Vernieling en overlast 7 Verdachten 10 Onveiligheidsgevoelens 11 Preventie 13 Oordeel over functioneren politie

Nadere informatie

Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant

Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant 2008/2011 Grave het PON, kennis in uitvoering Tilburg, 30 augustus 2012 1. Algemeen Deze rapportage is automatisch gegenereerd. De Brabantse Integrale

Nadere informatie

Hoe veilig is Tubbergen?

Hoe veilig is Tubbergen? Hoe veilig is Tubbergen? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Tubbergen 2011 April 2012 Hoe veilig is Tubbergen? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Tubbergen 2011 April 2012 Colofon Uitgave I&O Research

Nadere informatie

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 Leefbaarheid in Spijkenisse Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 datum woensdag 6 mei 2015 versie 3 Auteur(s) Tineke Last Postadres Postbus 25, 3200

Nadere informatie

HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL?

HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Rapport HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Veiligheidsmonitor gemeente Bloemendaal Augustus 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/062

Nadere informatie

Hoe veilig is Veere? Veiligheidsmonitor gemeente Veere april 2014

Hoe veilig is Veere? Veiligheidsmonitor gemeente Veere april 2014 Hoe veilig is Veere? Veiligheidsmonitor gemeente Veere 2013 april 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/018 Datum april 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Vermogensdelicten 2 Geweld 4 Vernieling en overlast 6 Verdachten 8 Onveiligheidsgevoelens 9 Preventie 11 Oordeel over functioneren politie en gemeente m.b.t. veiligheid

Nadere informatie

Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken

Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken Uitkomsten landelijke Veiligheidsmonitor 2013 1 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286

Nadere informatie

Hoe veilig is Noordenveld?

Hoe veilig is Noordenveld? Hoe veilig is Noordenveld? Veiligheidsmonitor gemeente Noordenveld 2013 Juni 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/037 Datum Juni 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-030 23 april 2010 9.30 uur Aantal slachtoffers criminaliteit stabiel, meer vandalisme Aantal ondervonden delicten stijgt door meer vandalisme Aantal

Nadere informatie

Veiligheidsbeleving 2015 Utrecht vergeleken

Veiligheidsbeleving 2015 Utrecht vergeleken Veiligheidsbeleving 2015 Utrecht vergeleken Uitkomsten landelijke Veiligheidsmonitor 2015 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286

Nadere informatie

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek Afdeling Vastgoed en Wonen 29 augustus 2014 2 Algemeen Deze notitie bevat cijfers over inwoners en woningvoorraad

Nadere informatie

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens Resultaten peiling EnschedePanel Inleiding Voor de verbetering van de leefbaarheid en aanpak van de veiligheid in de wijken is in oktober 2015 een onderzoek verricht. In dezelfde periode is de landelijke

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor 2011

Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Eindrapport gemeente Hengelo 2011 Juli 2012 Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Eindrapport gemeente Hengelo 2011 Juli 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei ONDERZOEK VEILIGHEID Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei 14 GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting. Onderzoeksresultaten Voorvallen en misdrijven Veiligheid

Nadere informatie

Hoe veilig is Noord-Holland Noord?

Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Veiligheidsmonitor Noord-Holland Noord 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014-concept Datum April

Nadere informatie

VEILIGHEIDSMONITOR OMMEN 2016

VEILIGHEIDSMONITOR OMMEN 2016 Rapport VEILIGHEIDSMONITOR OMMEN 2016 Juni 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2016/CONCEPT Datum Juni 2016 Opdrachtgever Auteur(s)

Nadere informatie

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11 De Eindhovense Eindhoven, oktober 11 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Objectieve index: 3 2.I Inbraak 3 2.II Diefstal 4 2.III Geweld 4 2.IV Overlast/vandalisme 4 2.V Veilig ondernemen (niet in index) 5 3 Subjectieve

Nadere informatie

HOE VEILIG IS HEEMSTEDE?

HOE VEILIG IS HEEMSTEDE? Rapport HOE VEILIG IS HEEMSTEDE? Veiligheidsmonitor gemeente Heemstede Juni 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/031 Datum Juni

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten het PON, kennis in uitvoering Tilburg, april 2012 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van gemeente

Nadere informatie

Hoe veilig is Waddinxveen?

Hoe veilig is Waddinxveen? Hoe veilig is Waddinxveen? Veiligheidsmonitor gemeente Waddinxveen 2013 Juni 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/- Datum Juni 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage Gemeente Breda Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting Rapportage Publicatienummer: 1751 Datum: Juli 2014 In opdracht van: Gemeente Breda Het College Uitgave: Gemeente Breda Afdeling Bedrijfsbureau

Nadere informatie

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 Integrale veiligheid resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 Respons 1 2 Veiligheidsgevoelens 3 2.1 Gevoel van veiligheid in specifieke situaties 3 2.2 Verschillen onderzoeksgroepen

Nadere informatie

Gemeente Tiel. Veiligheidsmonitor april 2014

Gemeente Tiel. Veiligheidsmonitor april 2014 Gemeente Tiel Veiligheidsmonitor 2013 16 april 2014 DATUM 16 april 2014 TITEL Veiligheidsmonitor 2013 ONDERTITEL Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem OPDRACHTGE Gemeente Tiel VER Postbus 1174 6801 BD

Nadere informatie

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen RESULTATEN GEMEENTE OSS 2011 Soort onderzoek : Enquêteonderzoek bevolking 15+ Opdrachtgever : Stadsbeleid Maatschappelijke Ontwikkeling Opdrachtnemer : Team O&S,

Nadere informatie

Slachtofferschap onder burgers naar delictsoort, volgens de VMR en de IVM*

Slachtofferschap onder burgers naar delictsoort, volgens de VMR en de IVM* 346 Criminaliteit en rechtshandhaving 2010 Tabellen bij hoofdstuk 3 Tabel 3.4 Slachtofferschap onder burgers naar delictsoort, volgens de VMR en de IVM* VMR IVM** 2005*** 2006*** 2007*** 2008**** 2009****

Nadere informatie

GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013

GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013 GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Etten-Leur DIMENSUS beleidsonderzoek Mei 2014 Projectnummer 545 1 2 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Dashboard Veiligheid

Nadere informatie

VEILIGHEIDSMONITOR HARDENBERG 2016

VEILIGHEIDSMONITOR HARDENBERG 2016 Rapport VEILIGHEIDSMONITOR HARDENBERG 2016 Juni 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2016/82 Datum Juni 2016 Opdrachtgever Auteur(s)

Nadere informatie

Waar staan de Drechtsteden?

Waar staan de Drechtsteden? Waar staan de? Burgers over de gemeentelijke dienstverlening Wat vinden de burgers van de van de gemeentelijke dienstverlening? Het oordeel van de burgers uit de vindt u in deze factsheet. Daarnaast worden

Nadere informatie

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011 Maart Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor Hoe gaat het met de leefbaarheid in? Hoe heeft het oordeel van bewoners over leefbaarheid & veiligheid zich ontwikkeld? Telefoonnummer: 14036

Nadere informatie

Drie jaar Taskforce Overlast

Drie jaar Taskforce Overlast Drie jaar Taskforce Overlast Duidelijke afname van ervaren overlast Centrum en Sinds 2010 werkt de gemeente Dordrecht met de Taskforce Overlast in de openbare ruimte aan het terugdringen van de overlast

Nadere informatie

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast 5. CONCLUSIES In dit afsluitende hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies besproken. Achtereenvolgens komen de overlast, de criminaliteit en de veiligheidsbeleving aan bod. Aan de 56 buurtbewoners

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Boxmeer. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten

Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Boxmeer. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Boxmeer mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten het PON, kennis in uitvoering Tilburg, maart 2012 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Stichtse Vecht

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Stichtse Vecht Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Stichtse Vecht DIMENSUS beleidsonderzoek Augustus 2011 Projectnummer 464 INHOUD Samenvatting 5 Inleiding 13 1. Leefbaarheid in de buurt 15 1.1 Voorzieningen in de buurt

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen

Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen Leef baar hei ds moni t or201 3 GEMEENTE VELSEN Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen, augustus Colofon Opdrachtgever Gemeente Velsen Samensteller Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telefoon: (0229) 282555

Nadere informatie

2012 b 2013 b 2012 b 2013 b (% één of meer keer slachtoffer)

2012 b 2013 b 2012 b 2013 b (% één of meer keer slachtoffer) 338 Criminaliteit en rechtshandhaving 2013 Tabellen bij hoofdstuk 3 Tabel 3.5 Slachtofferschap en door burgers ondervonden delicten naar delictsoort, volgens de VM a 2012 b 2013 b 2012 b 2013 b (% één

Nadere informatie

Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013

Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Leefbaarheid woonbuurt Bijlage 2.1a: Rapportcijfers voor de leefbaarheid in de buurt naar wijken, 2001-2013 Bijlage 2.1b: Rapportcijfers voor de woonomgeving naar

Nadere informatie

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen J. Snippe A. Beelen B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl Kantoor Groningen:

Nadere informatie

Slachtoffers van woninginbraak

Slachtoffers van woninginbraak 1 Slachtoffers van woninginbraak Fact sheet juli 2015 Woninginbraak behoort tot High Impact Crime, wat wil zeggen dat het een grote impact heeft en slachtoffers persoonlijk raakt. In de regio Amsterdam-Amstelland

Nadere informatie

Leefbaarheid Inhoud. Gekozen gebied: Provincie: Gelderland Gekozen vergelijkingsgebied: Nederland

Leefbaarheid Inhoud. Gekozen gebied: Provincie: Gelderland Gekozen vergelijkingsgebied: Nederland Leefbaarheid - 2011 In dit rapport staat de leefbaarheid van de woonomgeving centraal. Aan de respondenten is gevraagd hun mening te geven over de kwaliteit van de fysieke buurtvoorzieningen. Men kon het

Nadere informatie

HOE VEILIG IS ROERMOND?

HOE VEILIG IS ROERMOND? Rapport HOE VEILIG IS ROERMOND? Veiligheidsmonitor gemeente Roermond Juli 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2016/104 Datum Juli

Nadere informatie

Veiligheid HI-Ambacht

Veiligheid HI-Ambacht Veiligheid HI-Ambacht INTEGRALE VEILIGHEIDSMONITOR 015 Inhoud De landelijke Veiligheidsmonitor helpt n om een beeld te krijgen van de lokale veiligheidssituatie. Niet alleen van de situatie volgens de

Nadere informatie

Hoe veilig is Barneveld?

Hoe veilig is Barneveld? Hoe veilig is Barneveld? Veiligheidsmonitor gemeente Barneveld 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer - Datum April 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

Leefbaarheid - Team Mens op Maat - Centrum Jeugd en Gezin - Gemeentelijke dienstverlening - Voorzieningen - Sportdeelname

Leefbaarheid - Team Mens op Maat - Centrum Jeugd en Gezin - Gemeentelijke dienstverlening - Voorzieningen - Sportdeelname Leefbaarheid - Team Mens op Maat - Centrum Jeugd en Gezin - Gemeentelijke dienstverlening - Voorzieningen - Sportdeelname Uitgevoerd door Dimensus Burgerpeiling De Bilt 2015 1/33 Onderzoeksbeschrijving

Nadere informatie

Leefbaarheid in de buurt

Leefbaarheid in de buurt 12345678 Leefbaarheid in de buurt Nu het oordeel van de Dordtenaren over hun woonkwaliteit, woonomgeving en de geboden voorzieningen in kaart is gebracht, zullen we in dit hoofdstuk gaan kijken hoe de

Nadere informatie

Slachtofferschap onder burgers naar delictsoort, volgens de VMR en de IVM a

Slachtofferschap onder burgers naar delictsoort, volgens de VMR en de IVM a 336 Criminaliteit en rechtshandhaving 2012 Tabellen bij hoofdstuk 3 Tabel 3.4 Slachtofferschap onder burgers naar delictsoort, volgens de VMR en de IVM a VMR IVM b 2004 c 2005 c 2006 c 2007 c 2008 d 2009

Nadere informatie

Criminaliteit en slachtofferschap

Criminaliteit en slachtofferschap 3 Criminaliteit en slachtofferschap M.M.P. Akkermans Bijna één op de vijf Nederlanders van 15 jaar en ouder was in 2015 slachtoffer van veelvoorkomende criminaliteit zoals gewelds-, vermogensof vandalismedelicten.

Nadere informatie

Hoe veilig is Valkenswaard?

Hoe veilig is Valkenswaard? Hoe veilig is Valkenswaard? Veiligheidsmonitor gemeente Valkenswaard 2013 Juni 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/038 Datum juni 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

De Veiligheidsmonitor 2016 Gemeente Haarlem

De Veiligheidsmonitor 2016 Gemeente Haarlem De Veiligheidsmonitor 2016 Gemeente Haarlem Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Veiligheidsmonitor Gemeente Haarlem 5 2. Leefbaarheid woonbuurt 7 3. Beleving overlast in de buurt 9 4. Veiligheidsbeleving 11

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-024 31 maart 2009 9.30 uur Veiligheidsgevoel maakt pas op de plaats Aantal slachtoffers veel voorkomende criminaliteit verder gedaald Gevoel van veiligheid

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Dorien de Bruijn 23 mei 2014 Vanaf 1997 is de Amersfoortse Stadspeiling elke twee jaar voor een belangrijk deel

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor Geertruidenberg 2011 Uitkomsten van de enquête

Nadere informatie

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari 2007 1 In deze rapportage worden de resultaten beschreven uit de Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête voor de maand januari. Tevens

Nadere informatie

Bijlage 4 Tabellen. Verklaring van tekens in tabellen

Bijlage 4 Tabellen. Verklaring van tekens in tabellen Bijlage 4 Tabellen Verklaring van tekens in tabellen. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim - = nihil - = (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0) = het getal is kleiner

Nadere informatie

Het rapport in bijlage 1 doet verslag van de resultaten van dit grootschalige onderzoek binnen de gemeente Terneuzen in het najaar van 2015.

Het rapport in bijlage 1 doet verslag van de resultaten van dit grootschalige onderzoek binnen de gemeente Terneuzen in het najaar van 2015. de Raad van de gemeente Terneuzen ons kenmerk : 189720 contactpers. : Ruud van Leest telefoon : 0115-455 515 e-mail : r.vanleest@terneuzen.nl verzonden : Terneuzen, 31 mei 2016 Betreft: Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. Perceptie veiligheid 2009. De mening van de inwoners gepeild

LelyStadsGeluiden. Perceptie veiligheid 2009. De mening van de inwoners gepeild LelyStadsGeluiden De mening van de inwoners gepeild Perceptie veiligheid 09 In oktober 09 hebben.9 leden van het LelyStadsPanel en andere stadsbewoners een vragenlijst ingevuld over de beleving van hun

Nadere informatie

Hoe veilig voelen. de bewoners van de Drechtsteden zich in 2012? Figuur 1 Mattermap van de veiligheid in de Drechtsteden

Hoe veilig voelen. de bewoners van de Drechtsteden zich in 2012? Figuur 1 Mattermap van de veiligheid in de Drechtsteden Hoe veilig voelen de bewoners van de Drechtsteden zich in 2012? Inhoud: 1. Conclusies 2. Ontwikkeling eigen buurt 3. Slachtofferschap Veiligheid is een belangrijk thema binnen gemeenten. Bewoners wonen

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor Drimmelen 2011 Uitkomsten van de enquête en

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor Hoogvliet 2009

Leefbaarheidsmonitor Hoogvliet 2009 Leefbaarheidsmonitor 2009 Nieuw Engeland september 2009 een onderzoek in opdracht van deelgemeente, Woonbron en Vestia Rotterdam Onderzoeker Projectleider Veldwerk Opdrachtgever Interne begeleiding Andrea

Nadere informatie

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen J. Snippe A. Beelen B. Bieleman Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen Oktober 28 I NTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON St. INTRAVAL Postadres:

Nadere informatie

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête meting maart, april, mei en juni

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête meting maart, april, mei en juni Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête meting maart, april, mei en juni 1. Leefbaarheid In de maand juni geven de Bredanaars Breda een 7,6 als gemeente om in te wonen. Breda scoort goed op alle

Nadere informatie

Politiemonitor Bevolking 2004 Tabellenrapport

Politiemonitor Bevolking 2004 Tabellenrapport Politiemonitor Bevolking 2004 Tabellenrapport Den Haag/Hilversum, april 2004 Colofon In deze rapportage treft u de resultaten aan van de zevende meting van het landelijke onderzoek Politiemonitor Bevolking

Nadere informatie