Uitgevoerd door Dimensus GBM Montfoort 2017

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitgevoerd door Dimensus GBM Montfoort 2017"

Transcriptie

1

2 Inhoudsopgave Onderzoeksbeschrijving Achtergrondkenmerken Leefomgeving Veiligheid Rol van gemeente en politie Mogelijke rampen en calamiteiten 2

3 Onderzoeksbeschrijving In het najaar van is in de gemeente Montfoort de Gemeentebeleidsmonitor uitgevoerd, waarin veel actuele beleidsonderwerpen zijn voorgelegd aan burgers. Er is onder andere aandacht besteed aan leefbaarheid en veiligheid, sociale kwaliteit en sociale kracht, wijkgericht werken en de openbare ruimte bewoners zijn uitgenodigd om aan het onderzoek mee te doen. Hiervan hebben er uiteindelijk 454 meegedaan, een respons van 35%. Om een zo hoog mogelijke en zo representatief mogelijke respons te behalen, konden de bewoners de enquêtevragen naar keuze online, op papier of telefonisch beantwoorden. De meeste enquêtes zijn online ingevuld (83%). Naast uitkomsten op het niveau van de gemeente is in het onderzoek ingezoomd op de kernen: Montfoort en Linschoten. Twee op de drie respondenten komen uit Montfoort (64%). Wijze Online 83% 17% Telefonisch Wijze van deelname door inwoners van de gemeente Montfoort. n=454 Waar woont u in de gemeente Montfoort? De belangrijkste uitkomsten zijn in deze factsheet-rapportage weergegeven en verwoord. Naast deze rapportage is een tabellenrapport opgesteld, waarin de uitkomsten op alle vragen, per kern, zijn opgenomen. 36% 64% Percentages onder de 5% worden in deze factsheetrapportage niet weergegeven in de figuren. In verband met overzichtelijkheid is, voor zover bekend, de n voor en weergegeven en niet van de jaren daarvoor. Door afrondingen van percentages kan het zijn dat het totaal niet exact op 100% uitkomt. Montfoort Linschoten 3

4 Achtergrondkenmerken Leeftijd Geslacht Etnische achtergrond Samenstelling huishouden Soort woning Opleidingsniveau Dagelijkse bezigheid 4

5 Kenmerken van de respondenten Leeftijd, geslacht, etnische achtergrond 21% 35% 13% 31% Jonger dan 25 jaar jaar jaar Leeftijd van respondenten. n=449 51% 49% Man Vrouw De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 48 jaar, in was dit 49 jaar. Een derde is jaar, ruim een derde jaar en een vijfde is 65 jaar of ouder. In Linschoten wonen in verhouding iets meer respondenten onder de 25 jaar dan gemiddeld (16% tegenover 13% gemiddeld). Geslacht van respondenten. n=454 Aan het onderzoek hebben dit jaar iets meer vrouwen (51%) dan mannen (49%) meegedaan. Bijna alle respondenten (97%) zijn in Nederland geboren. In Nederland geboren Niet in Nederland geboren 97% Etnische achtergrond respondenten. n=439 5

6 Kenmerken van de respondenten Samenstelling huishoudens Twee volwassenen met kind(eren) Koopwoning 87% 85% 18% 42% Twee volwassenen zonder kind(eren) Alleenstaand / alleenwonend Huurwoning van een woningcorporatie 10% 12% 35% Eén volwassene met kind(eren) / eenoudergezin Anders Woning gehuurd van een particuliere verhuurder Samenstelling van huishoudens van de gemeente Montfoort. n=445 Aandeel Montfoorters dat in een huurwoning of koopwoning woont. n=442 Bijna de helft van de respondenten (45%) maakt deel uit van een huishouden met kinderen, waarvan 3% van een eenoudergezin. Eén op de drie respondenten behoort tot een gezin zonder kinderen (35%) en twee op de tien respondenten wonen alleen (18%). De cijfers zijn vergelijkbaar met. Van de inwoners wonen er negen op de tien in een koopwoning (87%). Dit aandeel is nog iets groter in Linschoten (92%) dan in Montfoort (83%). Eén op de tien inwoners van Montfoort woont in een huurwoning (13%), waarvan het merendeel huurt van een woningcorporatie (10%). 6

7 Kenmerken van de respondenten Opleidingsniveau en dagelijkse bezigheid 13% 5% 12% Lagere school/basisonderwijs/geen onderwijs Vmbo/mavo Ik verricht betaald werk of ben zelfstandige 34% 6% 30% Vwo/havo Middelbaar beroepsonderwijs (mbo) Hoger beroepsonderwijs (hbo) Wetenschappelijk onderwijs (universiteit) 5% 5% Ik ben gepensioneerd / met pré-pensioen Ik studeer / volg een opleiding / zit op school (voltijd) Opleidingsniveau van respondenten. n=442 20% Ik heb nu geen betaald werk, maar ben wel op zoek naar werk 66% Ik neem deel aan een re-integratietraject Bijna de helft van de inwoners uit de gemeente Montfoort is hoger opgeleid (47%). Het aandeel hoger opgeleiden ligt wat hoger in Linschoten (51%). Het aandeel lager opgeleiden is iets groter in Montfoort (21%). Deze cijfers zijn te vergelijken met. De meeste respondenten uit Montfoort verrichten betaald werk of zijn zelfstandig (66%), 20% is gepensioneerd of met pré-pensioen en 5% zit op school. Tussen Montfoort en Linschoten zijn wat dit betreft geen verschillen aan te wijzen. Ik werk niet omdat ik langdurig ziek of arbeidsongeschikt ben Geen van deze Dagelijkse bezigheid die het meeste van toepassing is op respondenten. n=444 7

8 Leefomgeving Buurtkenmerken Aanbod en nabijheid van voorzieningen Sociale kwaliteit Ontwikkeling van de buurt Actieve inzet in de buurt Woonplezier Rapportcijfers buurtkwaliteiten Aanspreken van anderen bij overlast Beleving van buurtproblemen Indicatoren voor overlast Belangrijkste problemen in Montfoort 8

9 Buurtkenmerken Inwoners van Montfoort zijn het meest tevreden over groen in de buurt In mijn buurt is voldoende groen In onze buurt zijn weinig tot geen dingen kapot In de buurt zijn straten, paden en pleinen goed begaanbaar In mijn buurt is het buiten goed verlicht 79% 78% 77% 74% Onze buurt is schoon 66% Het riool in onze buurt kan het regenwater goed aan De buurt is goed toegankelijk voor mensen met een beperking In de buurt zijn perken, plantsoenen en parken goed onderhouden 48% 56% 63% 2013 In mijn buurt is voldoende parkeergelegenheid 45% Voorzieningen en onderhoud in de buurt, (helemaal) eens, gemeente Montfoort. n= ; n= Minimaal drie kwart van de inwoners is tevreden over het groen in de buurt (79%) en vindt dat er weinig tot geen dingen kapot zijn in de buurt (78%), dat straten, paden en pleinen goed begaanbaar zijn (77%) en dat de buurt goed verlicht is (74%). Inwoners zijn minder te spreken over de hoeveelheid parkeergelegenheid (45%) en over het onderhoud van perken, plantsoenen en parken (48%). Vergeleken met zijn inwoners over vrijwel alle aspecten iets minder tevreden. Dit geldt vooral voor de verlichting in de buurt (van 85% naar 74%) en het onderhoud van perken, plantsoenen en parken (van 56% naar 48%). 9

10 Buurtkenmerken Inwoners van Montfoort zijn het meest tevreden over groen in de buurt In mijn buurt is voldoende groen 75% 81% In onze buurt zijn weinig tot geen dingen kapot 77% 79% In mijn buurt is het buiten goed verlicht 74% 74% In de buurt zijn straten, paden en pleinen goed begaanbaar 73% 83% Onze buurt is schoon 62% 75% Het riool in onze buurt kan het regenwater goed aan 62% 66% De buurt is goed toegankelijk voor mensen met een beperking In mijn buurt is voldoende parkeergelegenheid 42% 48% 55% 56% Montfoort Linschoten In de buurt zijn perken, plantsoenen en parken goed onderhouden 46% 51% Voorzieningen en onderhoud in de buurt, (helemaal) eens, onderscheid Montfoort en Linschoten. n= Tussen de kernen verschilt de tevredenheid over de kwaliteiten en het onderhoud van de woonbuurten weinig. Respondenten uit Linschoten vinden hun buurt wel vaker dan gemiddeld schoon (75% tegenover 62% in Montfoort) en vinden vaker dat de straten, paden en pleinen goed begaanbaar zijn (83% tegenover 73% in Montfoort). In de kern Montfoort is men iets positiever over de hoeveelheid groen (81% tegenover 75%) en de parkeergelegenheid (48% tegenover 42% in Linschoten). 10

11 Aanbod en nabijheid van voorzieningen Meer dan 85% van de inwoners van de gemeente Montfoort is (zeer) tevreden over de nabijheid van het basisonderwijs, het verenigingsleven en sportmogelijkheden Basisonderwijs 96% Verenigingsleven Sportmogelijkheden Zorgvoorzieningen Winkels voor dagelijkse boodschappen Speelvoorzieningen Voorzieningen voor ouderen 68% 87% 87% 85% 83% 79% 2013 Over de nabijheid van bijna alle voorzieningen is meer dan de helft van de inwoners van Montfoort (zeer) tevreden. De enige uitzondering hierop is de tevredenheid over voorzieningen voor jongeren: 40% is (zeer) tevreden en 28% (zeer) ontevreden. Over de nabijheid van het basisonderwijs, het verenigingsleven, sportmogelijkheden, zorgvoorzieningen en winkels voor dagelijkse boodschappen is zelfs meer dan 80% van de mensen (zeer) tevreden. Vergeleken met is de tevredenheid over een groot aantal voorzieningen licht gedaald. Over de winkels voor dagelijkse boodschappen (van 72% naar 83%), de voorzieningen voor ouderen (van 58% naar 68%) en jongeren (van 34% naar 40%) zijn inwoners nu meer te spreken. Openbaar vervoer Welzijnsvoorzieningen Voorzieningen voor jongeren 40% 55% 53% Respondenten uit Montfoort zijn in vergelijking met Linschoten meer tevreden over voorzieningen voor jongeren (44% tegenover 33%), voorzieningen voor ouderen (73% tegenover 58%), welzijnsvoorzieningen (60% tegenover 41%) en het openbaar vervoer (69% tegenover 30%). % (zeer) tevreden over het aanbod van nabije voorzieningen. n= ; n=

12 Sociale kwaliteit Drie kwart van de Montfoorters vindt dat de buurtbewoners op een prettige manier met elkaar omgaan De mensen in de buurt gaan op een prettige manier met elkaar om 76% Ik ben tevreden over de bevolkingssamenstelling in de buurt 68% Ik voel me thuis bij de mensen die in de buurt wonen Ik woon in een gezellige buurt, waar veel saamhorigheid is 46% 62% Ik heb veel contact met andere buurtbewoners 40% De mensen kennen elkaar in de buurt nauwelijks 17% Uitkomsten van stellingen over de bewoners in de buurt ((helemaal) eens). n= ; n= Drie kwart van de Montfoorters vindt dat de buurtbewoners op een prettige manier met elkaar omgaan (76%). Zeven op de tien respondenten zijn tevreden over de bevolkingssamenstelling (68%) en zes op de tien voelen zich thuis in de buurt (62%). Bijna de helft vindt dat men in een gezellige buurt woont waar veel saamhorigheid is (46%). Vier op de tien inwoners hebben veel contacten met andere buurtbewoners (40%). Eén op de zes is van mening dat mensen elkaar nauwelijks kennen in de buurt (17%). Vergeleken met zijn inwoners wat minder positief over de sociale kwaliteiten van de buurt. Dit geldt vooral voor de tevredenheid over de bevolkingssamenstelling in de buurt (van 78% naar 68%). Tussen de kernen Montfoort en Linschoten verschillen de uitkomsten nauwelijks. 12

13 Sociale kwaliteit Driekwart van de Montfoorters wil graag in deze buurt blijven wonen De mensen in deze buurt blijven hier graag wonen 77% Als je in deze buurt woont, heb je het goed getroffen 69% Iedereen die in deze buurt wil komen wonen, is welkom Buurtbewoners staan altijd voor elkaar klaar 60% 63% Als het maar even kan, ga ik uit deze buurt verhuizen 6% Het is vervelend om in deze buurt te wonen 5% Uitkomsten van stellingen over de bewoners in de buurt, gemeente Montfoort. n= ; n= Inwoners zijn over het algemeen positief over hun buurt. Zo wil drie kwart 77%) graag in de buurt blijven wonen en vinden zeven op de tien respondenten dat je het hebt getroffen als je in deze buurt woont (69%). Circa zes op de tien inwoners vinden dat iedereen welkom is die in de buurt wil komen wonen (63%) en dat buurtbewoners altijd voor elkaar klaar staan (60%). Het aandeel inwoners dat negatief is over de buurt is beperkt. Vergeleken met zijn inwoners iets positiever over hun buurt om er te wonen. Alleen het aandeel dat aangeeft dat mensen graag in de buurt blijven wonen is gedaald (van 83% naar 77%). Tussen de kernen Montfoort en Linschoten verschillen de uitkomsten nauwelijks. 13

14 Sociale kwaliteit De mensen in deze buurt blijven hier graag wonen De mensen in de buurt gaan op een prettige manier met elkaar om Als je in deze buurt woont, heb je het goed getroffen Ik ben tevreden over de bevolkingssamenstelling in de buurt Iedereen die in deze buurt wil komen wonen, is welkom Ik voel me thuis bij de mensen die in de buurt wonen Buurtbewoners staan altijd voor elkaar klaar Ik woon in een gezellige buurt, waar veel saamhorigheid is Ik heb veel contact met andere buurtbewoners De mensen kennen elkaar in de buurt nauwelijks Als het maar even kan, ga ik uit deze buurt verhuizen Het is vervelend om in deze buurt te wonen 6% 5% 5% 4% 18% 17% 41% 39% 46% 48% 78% 75% 78% 74% 69% 68% 67% 70% 62% 65% 60% 65% 59% 61% Montfoort Linschoten Uitkomsten van stellingen over de bewoners in de buurt per wijk, onderscheid Montfoort en Linschoten. n= De verschillen tussen de kernen Montfoort en Linschoten zijn klein, de trends zijn hetzelfde. 14

15

16 Ontwikkeling van de buurt De meeste respondenten vinden dat hun buurt gelijk is gebleven Afgelopen jaar 14% 73% 6% 6% Afgelopen jaar De komende jaren De komende jaren 11% 14% 15% 75% 58% 64% 10% 15% 12% 18% 16% Ook als wordt gevraagd of de buurt in het algemeen is veranderd, geven ook hier de meeste mensen dat het gelijk is gebleven (73%). Het aandeel dat vindt dat de buurt achteruit is gegaan, is groter (14%) dan het aandeel dat van mening is de buurt vooruit is gegaan (6%). Achteruit Gelijk gebleven Vooruit Geen mening Het oordeel over de voor- of achteruitgang van hun buurt het afgelopen jaar en komende jaren. n=453; n= Afgelopen jaar Montfoort Afgelopen jaar Linschoten De komende jaren Montfoort De komende jaren Linschoten 14% 14% 13% 15% Achteruit Gelijk gebleven Vooruit Geen mening 61% 54% 75% 71% 10% 10% 4% 10% 16% 20% 7% Vergeleken met zijn inwoners minder positief (van 12% vooruitgang naar 6%). Als het gaat om de ontwikkeling in de afgelopen jaren dan is het aandeel dat vindt dat de buurt achteruit is gegaan (14%) groter dan het aandeel dat vindt dat de buurt vooruit is gegaan (6%). Als het gaat om de ontwikkeling in de komende jaren dan verwacht één op de zes (14%) een achteruitgang. Eén op de tien denkt dat de buurt vooruit zal gaan (10%). In Linschoten is men positiever over de buurt: 10% denkt dat de buurt het afgelopen jaar vooruit is gegaan tegenover 4% in Montfoort. Als het gaat om de ontwikkeling in de komende jaren denkt men in Linschoten vaker dat de buurt achteruit zal gaan (15% tegenover 13% in Montfoort). Het oordeel over de voor- of achteruitgang van hun buurt in verleden en toekomst per wijk. n Montfoort=288; n Linschoten=164 16

17 Actieve inzet in de buurt Inwoners uit de gemeente Montfoort voelen zich verantwoordelijk voor de buurt Heeft u zich het afgelopen jaar actief ingezet voor uw buurt? 29% 71% Voelt u zich medeverantwoordelijk voor leefbaarheid/veiligheid in buurt? 88% 12% Kent u activiteiten/initiatieven in de buurt die een positieve bijdrage leveren aan woongenot? Inzet in de buurt. n= % Ja 58% Nee Helpen met schoonhouden/onderhouden van buurt Helpen bij buurtpreventie Helpen met het onderhoud aan het openbaar groen Helpen met organiseren (sociale) activiteiten Meedenken met gemeente over toekomst van buurt Mee opzetten/organiseren activiteiten voor jongeren in de buurt 37% 32% 21% 14% 8% 7% 27% 24% 31% 49% 20% 54% 34% 43% 49% 27% 56% 8% 16% 6% 9% 15% 10% Heb ik gedaan Niet gedaan, maar wel toe bereid Niet gedaan en wil ook niet doen Weet niet Betrokkenheid bij de buurt. n= % Montfoort 89% 82% Linschoten 89% Voelt u zich medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid en veiligheid in uw buurt? n Montfoort=256; n Linschoten=158 Negen op de tien respondenten (88%) voelen zich medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid en veiligheid in de buurt, drie op de tien (29%) inwoners zetten zich actief in. Als wordt ingezoomd op de inzet voor de buurt, dan helpen de meeste respondenten of zijn bereid te helpen bij buurtpreventie. Ongeveer een derde heeft dit ook gedaan (32%). Het schoonhouden en onderhouden van de buurt wordt het meest gedaan: 37% van de respondenten helpt hiermee. De bereidheid om te helpen met het onderhoud aan het openbaar groen (41%) en het organiseren van activiteiten voor jongeren (34%) is iets minder groot. In Montfoort voelt men zich vaker mede-verantwoordelijk voor de buurt dan in Linschoten (92% tegenover 82%). Het aandeel dat zich inzet voor de buurt is op vrijwel alle punten groter in Linschoten dan in Montfoort. Dit geldt bijvoorbeeld voor het organiseren van activiteiten voor de buurt (11% in Montfoort tegenover 20% in Linschoten). Helpen bij buurtpreventie wordt juist in Montfoort (35%) meer gedaan dan in Linschoten (26%). 17

18 Actieve inzet in de buurt Helpen met schoonhouden/onderhouden van de buurt 37% 36% Helpen bij buurtpreventie 32% 33% Helpen met het onderhoud aan het openbaar groen 16% 21% Helpen met het organiseren van (sociale) activiteiten voor de buurt Meedenken met de gemeente over de toekomst van de buurt Mee opzetten en organiseren van activiteiten voor jongeren in de buurt 14% 14% 8% 11% 7% 5% Vergeleken met is de betrokkenheid van inwoners bij de buurt op een aantal punten licht toegenomen. Dat geldt bijvoorbeeld voor het mee opzetten en organiseren van activiteiten voor jongeren (van 5% naar 7%) en het helpen met het onderhoud aan het openbaar groen (van 16% naar 21%). Het aandeel inwoners dat meedenkt met de gemeente over de toekomst van de buurt is echter licht gedaald (van 11% naar 8%). Betrokkenheid bij de buurt (heb ik gedaan). n= ; n= Medeverantwoordelijk 88% 89% 85% Het aandeel dat zich medeverantwoordelijk voelt voor de buurt en het aandeel dat zich actief heeft ingezet, is vergelijkbaar met voorgaande jaren. Actief geweest 29% 28% 21% 2013 Betrokkenheid bij de buurt. n= ; n=

19 Woonplezier Inwoners uit Montfoort zijn het meest tevreden over het woonplezier Woonplezier Woonomgeving Leefbaarheid Veiligheid 5% 7% 5% 6% 14% 17% 31% 30% 11% 29% 49% 44% 45% 36% 27% 13% 14% 11% Inwoners van de gemeente Montfoort zijn tevreden over hun buurt. Minimaal de helft van de respondenten geeft een 8 of hoger voor de woonomgeving (57%) en de leefbaarheid in de buurt (59%). Drie kwart (76%) geeft zelfs een 8 of hoger voor het woonplezier in de buurt. Het minst tevreden zijn de respondenten over de veiligheid in de wijk: een kwart (25%) geeft een 6 of lager, 14% zelfs een onvoldoende. Vergeleken met is de beoordeling van de buurt vrijwel gelijk gebleven. Over de veiligheid van de buurt zijn de respondenten uit de gemeente Montfoort nu iets minder te spreken (van een 7,3 naar 7,0). 5 of lager of hoger Tussen de kernen Montfoort en Linschoten verschilt de beoordeling nauwelijks. Rapportcijfers voor het woonplezier, de woonomgeving, leefbaarheid en veiligheid van de buurt. n= ,0 8,0 Montfoort 7,5 7,6 7,5 7,7 7,0 7,3 8,0 8,0 Linschoten 7,57,6 7,5 7,5 7,3 7,1 7,0 8,0 8,0 7,3 7,5 7,6 7,4 7,5 7,6 7,5 7,4 6, Veiligheid Leefbaarheid Woonomgeving Woonplezier Gemiddelde rapportcijfers voor de woonomgeving, leefbaarheid en veiligheid. n= , n=431 Gemiddelde rapportcijfers voor de woonomgeving, leefbaarheid en veiligheid. n Montfoort= ; n Linschoten=

20 Rapportcijfers buurtkwaliteiten Inwoners van Montfoort beoordelen de kwaliteit van woningen het beste met gemiddeld een 7,6 Kwaliteit van de woningen De sfeer in de buurt 8% 8% 8% 28% 34% 41% 35% 18% 15% 7,6 7,5 7,4 7,4 6,7 7,0 7,2 7,4 7,4 6,8 7,1 6,2 6,6 6,5 De zorg van bewoners voor woning/tuin 11% 13% 35% 31% 10% Onderhoud van de openbare ruimte 17% 17% 35% 36% 5% De verkeersveiligheid in de buurt 25% 21% 5 of lager of hoger 29% 21% 5% Kwaliteit van de woningen Onderhoud openbare ruimte Zorg voor woning/tuin 2013 Sfeer in de buurt Verkeersveiligheid in de buurt Rapportcijfer voor buurtkwaliteiten. n= ; n= Beoordeling van voorzieningen en onderhoud in de buurt. n= n= Minimaal de helft van de respondenten beoordeelt de kwaliteit van de woningen (59%) en de sfeer in de buurt (50%) met een 8 of hoger. Over het onderhoud van de openbare ruimte en de verkeersveiligheid zijn de inwoners van de gemeente Montfoort minder te spreken (resp. 34% en 46% geeft een 6 of lager). Respectievelijk 15% en 25% geeft zelfs een onvoldoende. 7,7 7,5 6,8 7,0 7,3 6,7 7,0 7,4 6,0 6,5 Vergeleken met is de beoordeling licht gedaald. Dit geldt vooral voor de verkeersveiligheid in de buurt (van 6,6 naar 6,2). Tussen de kernen Montfoort en Linschoten verschilt de beoordeling van de buurt nauwelijks. Alleen over de verkeersveiligheid denken de respondenten anders. In de kern Montfoort wordt gemiddeld een 6,0 gegeven, in Linschoten geeft men gemiddeld een 6,5. Kwaliteit van de woningen Onderhoud openbare ruimte Montfoort Zorg voor woning/tuin Sfeer in de buurt Verkeersveiligheid in de buurt Linschoten Beoordeling van voorzieningen en onderhoud in de buurt. n Montfoort= n Linschoten=

21 Aanspreken van anderen bij overlast Ongeveer de helft van de Montfoorters spreekt anderen aan bij overlast Overlast van jongeren in de buurt Overlast van jongeren in de buurt Spelende kinderen Spelende kinderen 17% 13% 30% 38% 14% 16% 39% 33% 26% 21% Jongeren 15% 46% 17% 22% 71% 76% Jongeren 14% 51% 19% 16% Ja, vaak Ja, soms Nee (bijna) nooit Overlast van jongeren in de buurt. n=445; n=431 De meeste respondenten (71%) ervaren geen overlast van jongeren in de buurt (71%). Circa 30% ervaart vaak (4%) of soms (26%) overlast (26%). Vergeleken met (24%) is de overlast van jongeren toegenomen. Circa één op de zes tot zeven respondenten die overlast ervaren, spreekt overlastveroorzakers aan op hun gedrag. Zo doet 17% dit ((bijna) altijd) als het gaat om spelende kinderen, 15% als het gaat om jongeren en 14% als het gaat om andere buurtbewoners. Vergeleken met worden alle overlastveroorzakers in iets minder vaak aangesproken. Respondenten uit Montfoort spreken de overlastveroorzakers vaker aan dan inwoners uit Linschoten. Dit geldt vooral als het gaat om spelende kinderen (21% tegenover 10%) en andere buurtbewoners (17% tegenover 9%). Andere buurtbewoners Andere buurtbewoners 14% 10% 35% 40% Aanspreken van kinderen, jongeren of andere buurtbewoners als zij overlast veroorzaken in de buurt. n= ; n= % 24% (bijna) altijd Soms Meestal niet Nooit 21% 17% 17% 11% 11% 10% Spelende kinderen Montfoort Jongeren Andere buurtbewoners 19% 14% 10% 12% Spelende kinderen Linschoten Jongeren (Bijna) altijd aanspreken van overlastveroorzakers per wijk. n= ; n= % 26% 9% 5% Andere buurtbewoners 21

22 Aanspreken van anderen bij overlast De meeste mensen uit Montfoort spreken anderen niet aan bij overlast omdat ze zich niet met anderen bemoeien Ik bemoei me niet met anderen 24% Dat durf ik niet 24% Dat is meer een taak voor de politie Dat is meer een taak voor de gemeente Niemand in mijn buurt doet dat Een andere reden 10% 9% 17% 45% Bewoners die anderen niet aanspreken op hun gedrag, brengen hiervoor verschillende redenen naar voren. Het meeste naar voren wordt gebracht dat respondenten zich niet met anderen bemoeien (24%) en/of dat ze het niet durven (24%). Dit wordt gevolgd door de reden dat het meer een taak is voor de politie (17%). Eén op de tien vindt het een taak voor de gemeente (10%) of doet het niet omdat niemand het doet (9%). Bijna de helft noemt een andere reden. Het feit dat de overlast s nachts plaatsvindt, wordt hierbij meerdere keren genoemd. Redenen waarom mensen uit Montfoort anderen niet aanspreken bij overlast. n=47 22

23 Indicatoren voor overlast 3,3 3,2 3,1 2,8 3,4 3,4 2,3 2,2 3,1 Op basis van het vóórkomen van de diverse voorvallen in de buurt zijn schaalscores op een schaal van 1 tot 10 voor vijf vormen van overlast berekend. Hiermee zijn vergelijkingen in de tijd en tussen de kernen mogelijk. Bij de scores geldt: hoe hoger de waarde, hoe ongunstiger de situatie. 1,3 1,2 1,1 0,8 0,7 0,6 Verkeersoverlast is de meest voorkomende vorm van overlast (3,2) gevolgd door verloedering (2,8), vermogensdelicten (2,2), sociale overlast (1,2) en dreiging (0,7). Vergeleken met is er niet veel veranderd in de scores. Alleen de mate van verloedering is sterk gedaald (van 3,4 naar 2,8) en is nauwelijks toegenomen ten opzichte van. De score van verloedering is sterk afgenomen. De scores van vermogensdelicten, sociale overlast en dreiging zijn ten opzichte van nauwelijks veranderd. Vergeleken met 2013 is de overlast van vermogensdelicten in de gemeente wel lager. In de kern Montfoort komen alle vormen van overlast iets meer voor dan in Linschoten. Dit geldt vooral voor verkeersoverlast (3,4 tegenover 2,9) en vermogensdelicten (2,4 tegenover 1,9) Overlast indicatoren. n=

24 Indicatoren Verkeersoverlast Verloedering Vermogensdelicten Montfoort 3,0 3,3 3,4 Montfoort 2,9 3,4 3,1 Montfoort 2,0 2,4 2,6 Linschoten 2,9 3,2 3,3 Linschoten 1,9 3,5 3,9 Linschoten 1,9 2,8 3, Verkeersoverlast. n=394; n=408 Verloedering. n=352; n=337 Vermogensdelicten. n=320; n=303 Dreiging Sociale overlast Montfoort 0,8 1,3 Montfoort 0,7 1,2 0,5 1,1 0,5 Linschoten 0,9 Linschoten 1,0 0,6 1, Sociale overlast. n=318; n=380 Dreiging. n=268; n=303 1,2 In de kern Montfoort zijn de overlastscores vergeleken met wat hoger, behalve die van verloedering. Er is met name meer sprake van verkeersoverlast. In Linschoten zijn de scores over de hele linie lager dan in, wat duidt op een verdere afname van de overlast. Ook is de mate van overlast in Linschoten lager dan in de kern Montfoort. 24

25 Beleving van buurtproblemen Te hard rijden Hondenpoep Parkeeroverlast Geluidsoverlast door verkeer Rommel op straat Agressief verkeersgedrag Vernieling voorzieningen in openbare ruimtes Overlast groepen jongeren Inbraak in woningen Beschadiging of vernielig aan auto's en diefstal Overlast door buurtbewoners Fietsendiefstal Diefstal UIT auto's Dronken mensen op straat Drugsoverlast Inbraak in schuren en bergingen Jeugdcriminaliteit Bekladding van muren of gebouwen / graffiti Vrouwen en meisjes die op straat worden Mensen die op straat lastig worden gevallen Bedreiging Geweldsdelicten Straatroof Overlast van zwervers 35% 28% 27% 16% 20% 15% 11% 28% 7% 25% 30% 44% 27% 22% 21% 27% 27% 14% 27% 12% 11% 6% 5% 9% 9% 39% 40% 34% 59% 42% 52% 53% 62% 38% 55% 68% 55% 54% 64% 62% 48% 69% 75% 72% 79% 68% 70% 76% 80% 36% 41% 29% 23% 15% 21% 21% 22% 9% 13% 14% 6% 16% 18% 22% 22% 21% 21% 19% 14% 16% 6% De volgens de inwoners meest voorkomende problemen in de buurten zijn te hard rijden (35% vaak), hondenpoep (28%) en parkeeroverlast (28%). Deze voorvallen werden ook in als de drie meest voorkomende opgegeven. Problemen die volgens inwoners (bijna) nooit voorkomen, zijn geweldsdelicten, straatroof en overlast van zwervers. Komt vaak voor Komt soms voor Komt (bijna) nooit voor Weet niet / geen mening Beleving van buurtproblemen. n=

26 Beleving van buurtproblemen Te hard rijden 35% Parkeeroverlast 32% Hondenpoep Geluidsoverlast door verkeer Rommel op straat 16% 15% 28% 2013 Vergeleken met is het aandeel van de inwoners dat vindt dat te hard rijden (van 30% naar 25%), parkeeroverlast (van 20% naar 32%) en geluidsoverlast door verkeer (van 10% naar 16%) vaak voorkomen, gestegen. Men heeft in minder last van hondenpoep (van 34% naar 28%). Het aandeel dat vindt dat zwerfafval vaak voorkomt is vrijwel hetzelfde gebleven (van 16% naar 15%). Top 5 van problemen in de buurt (komt vaak voor). n= n= Te hard rijden 27% Parkeeroverlast 26% 28% 40% De meeste voorvallen komen vaker dan gemiddeld voor in de kern Montfoort: te hard rijden (40%), rommel op straat (17%), agressief verkeersgedrag (14%), vernieling van bushokjes (12%), beschadiging aan auto s (6%), overlast van groepen jongeren (6%), dronken mensen (4%), diefstal uit auto s (4%), inbraak in schuren (3%), geweldsdelicten (1%) en overlast van zwervers (1%). Hondenpoep Geluidsoverlast door verkeer 16% 16% 27% 30% Montfoort Linschoten Rommel op straat 12% 17% Top 5 van problemen in de buurt (komt vaak voor). n= n=

27 Belangrijkste problemen in Montfoort Ongeveer een derde van de inwoners vindt te hard rijden een van de twee grootste problemen in de buurt Te hard rijden 37% Parkeeroverlast 31% Hondenpoep Rommel op straat Geluidsoverlast door verkeer Inbraak in woningen 11% 10% 9% 25% Als vervolgens wordt gevraagd welke van de voorgelegde problemen men het belangrijkste probleem in de buurt vindt, dat met voorrang zou moeten worden aangepakt, dan staan met stip bovenaan: te hard rijden (37%), parkeeroverlast (31%) en hondenpoep (25%). Rommel op straat (11%), geluidsoverlast door verkeer (10%), inbraak in woningen (9%) en overlast van buurtbewoners (8%) worden door bijna één op de tien bewoners als belangrijkste probleem naar voren gebracht. Overlast van buurtbewoners Beschadiging of vernieling aan auto's en diefstal vanaf auto's, bijv. wieldoppen etc. 5% 8% 2013 Vergeleken met vinden de respondenten vooral te hard rijden (van 28% naar 37%) en parkeeroverlast (van 23% naar 31%) belangrijker om direct aan te pakken. Hondenpoep is minder belangrijk dan in (van 31% naar 25%). Overlast door (groepen) jongeren Diefstal UIT auto's Geen enkele 5% 5% 13% Respondenten in de kern Montfoort vinden te hard rijden vaker het belangrijkste probleem dat met voorrang zou moeten worden aangepakt (41% tegenover 29% in Linschoten). Het belangrijkste probleem in Linschoten is de parkeeroverlast (36% tegenover 28% in Montfoort). Ook vinden respondenten in Linschoten meer dan in Montfoort dat de hondenpoep moet worden aangepakt (30% tegenover 21%). Problemen die volgens inwoners met voorrang moeten worden aangepakt >5%. n=431; n=429 27

28 Veiligheid Veiligheidsbeleving Onveilige plekken Veiligheidsmaatregelen voor de woning Slachtofferschap 28

29 Veiligheidsbeleving Ja. Vaak Ja. Soms 8% Ja. Zelden Nee 89% Mate waarin inwoners zich wel eens onveilig voelen in gemeente Montfoort. n=454 Ja. Vaak Ja. Soms 7% Ja. Zelden Nee 88% Mate waarin inwoners zich wel eens onveilig voelen in de kern Montfoort. n=281 Ja. Vaak Ja. Soms 9% Ja. Zelden Nee 89% Mate waarin inwoners zich wel eens onveilig voelen in de kern Linschoten. n=163 Ja. Vaak Ja. Soms 7% Ja. Zelden Nee 89% Mate waarin inwoners zich wel eens onveilig voelen in hun eigen buurt. n=454 Donker/niet goed verlicht 22% Verkeer 20% Gedrag van buurtbewoners 17% Gedrag van jongeren 15% Inbraken 15% Drugsoverlast 4% Anders 7% Redenen waarom mensen zich onveilig voelen. n=46 Eén op de tien (11%) bewoners geeft aan zich wel eens onveilig te voelen. Dit betekent dat negen op de tien bewoners (89%) zich zelden of nooit onveilig voelen in de gemeente Montfoort. Vervolgens is de bewoners die zich wel eens onveilig voelen gevraagd of men zich vaak, soms of zelden onveilig voelt. Dan blijkt dat ongeveer 1% van de bewoners zich vaak onveilig voelt, 8% soms en 3% zelden. Van de inwoners voelt 11% zich wel eens onveilig in de eigen buurt, waarvan 1% vaak, 7% soms en 3% zelden. Tussen de kernen Montfoort en Linschoten verschillen de percentages nauwelijks. Als mensen zich onveilig voelen komt dat vooral omdat het donker is op straat (22%), gevolgd door het verkeer (20%). Eén op de zes voelt zich onveilig door gedrag van buurtbewoners (17%), gedrag van jongeren (15%) en/of inbraken (15%). Drugsoverlast zorgt voor onveilige gevoelens bij 4% van de inwoners. 29

30 Veiligheidsbeleving 11% 11% Ja 8% Ja 6% Nee 14% 89% 92% 86% 2013 Nee 15% % 94% 85% Vergeleken met zijn de gevoelens van onveiligheid in de gemeente en in de buurt wel licht gestegen. Het percentage inwoners dat zich in het algemeen wel eens onveilig voelt ging van 8% naar 11%, het percentage dat zich in de buurt wel eens onveilig voelt van 6% naar 11%. Voelt u zich wel eens onveilig in gemeente Montfoort? n=454; n=425 Voelt u zich wel eens onveilig in uw buurt? n=454 ; n=425 30

31 Onveilige plekken De meeste Montfoorters voelen zich s avonds op straat onveilig 's Avonds op straat 15% 16% 19% Bij de bushalte / sneltramhalte Op doorgaande fietsroutes In een winkelcentrum Bij de sporthal / sportveld / zwembad In tunnels Bij horecagelegenheden 7% 7% 6% 10% 10% 11% 6% 8% 7% 5% 2013 De inwoners is gevraagd of ze zich op bepaalde plaatsen in de eigen buurt of elders in de gemeente Montfoort wel eens onveilig voelen. Eén op de zes bewoners heeft aangegeven zich s avonds op straat in de eigen buurt of elders in de gemeente wel eens onveilig te voelen (15%). Voor ongeveer één op de tien geldt dit voor doorgaande fietsroutes in de gemeente (10%) en bij de bushalte/sneltramhalte (7%). Op de andere voorgelegde plekken in de buurt of elders in de gemeente voelt minder dan 10% van de bewoners zich wel eens onveilig. Vergeleken met zijn de onveilige plekken nauwelijks veranderd. Het aandeel dat s avonds op straat, in een winkelcentrum en bij de sporthal onveilig vindt, is iets gedaald (resp. van 16% naar 15%, van 4% naar 3% en van 8% naar 6%). Ergens anders 7% Inwoners van Montfoort voelen zich vaker onveilig dan inwoners van Linschoten. Dit geldt vooral op straat (18% tegenover 8%) en bij de bushalte (11% tegenover 1%). Mate waarin inwoners zich onveilig voelen op plekken in de wijk en elders in Montfoort. n= (meer antwoorden zijn mogelijk) 31

32 Onveilige plekken s Avonds of 's niet open doet, omdat u het niet veilig vindt? 24% 30% 31% Uw kind(eren) niet toestaat ergens naartoe te gaan bij u in de buurt omdat u het niet veilig vindt? Zich onveilig voelt als u 's avonds bij u in de buurt over straat loopt? In uw eigen buurt omloopt of omrijdt om onveilige plekken te vermijden? 6% 9% 10% 12% 14% 14% 14% 18% 27% 2013 Zich niet op uw gemak voelt als u 's avonds alleen thuis bent? 11% 13% 14% Situaties die (soms/vaak) voorkomen, gemeente Montfoort. n= ; n= Ongeveer één op de drie mensen uit de gemeente Montfoort doet s avonds de deur niet open omdat hij/zij het niet veilig vindt (31%) en een kwart staat kinderen niet toe ergens naartoe te gaan omdat het niet veilig is (27%). Circa één op de tien voelt zich s avonds op straat onveilig (14%), voelt zich s avonds alleen thuis niet op zijn gemak (13%) en loopt of rijdt om, om onveilige plekken te vermijden (10%). Vergeleken met voelen mensen zich s avonds in de buurt onveiliger en passen zij vaker hun gedrag aan. Het aandeel is bij iedere stelling sterk gestegen, vooral wat betreft het s avonds niet opendoen (van 24% naar 31%) en kinderen niet toestaan om ergens naartoe te gaan (van 14% naar 27%). 32

33 Onveilige plekken s Avonds of 's niet open doet, omdat u het niet veilig vindt? 22% 36% Uw kind(eren) niet toestaat ergens naartoe te gaan bij u in de buurt omdat u het niet veilig vindt? 18% 32% Zich onveilig voelt als u 's avonds bij u in de buurt over straat loopt? In uw eigen buurt omloopt of omrijdt om onveilige plekken te vermijden? 8% 10% 11% 17% Montfoort Linschoten Zich niet op uw gemak voelt als u 's avonds alleen thuis bent? 8% 16% Situaties die (soms/vaak) voorkomen, onderscheid Montfoort en Linschoten. n Montfoort= ; n Linschoten= In Linschoten voelt men zich s avonds minder onveilig dan in Montfoort. Respondenten uit Montfoort doen vaker s avonds de deur niet open, omdat ze het onveilig vinden (36% tegenover 22% in Linschoten) en voelen zich vaker niet op hun gemak als zij s avonds alleen thuis zijn (16% tegenover 8% in Linschoten). 33

34 Veiligheidsmaatregelen voor de woning Meer dan 80% van de Montfoorters heeft buitenverlichting en een werkende rookmelder Buitenverlichting Een werkende rookmelder Extra veiligheidssloten of grendels op buitendeuren Brandblusmiddelen, zoals brandblusser en/of branddeken Afspraken over het onvluchten van de woning bij brand 32% 33% 46% 55% 76% 78% 76% 89% 89% 85% Circa negen op de tien bewoners beschikken over buitenverlichting (89%) en een werkende rookmelder (85%). Drie kwart van de bewoners heeft extra veiligheidssloten of grendels op buitendeuren (78%) geplaatst en iets meer dan de helft heeft brandblusmiddelen aangeschaft (55%). Een derde van de respondenten heeft afspraken gemaakt over het ontvluchten van de woning bij brand (32%). Als inbraakpreventie heeft één op de vijf een braakalarminstallatie (22%) en één op de zes heeft rolluiken (15%). Vergeleken met is het aandeel dat veiligheidsmaatregelen heeft genomen licht gestegen. Dit geldt vooral voor een werkende rookmelder (van 76% naar 85%), brandblusmiddelen (van 46% naar 55%) en rolluiken (van 12% naar 15%). Bij andere veiligheidsmaatregelen zijn de verschillen minimaal. Een braak-alarminstallatie Rolluiken of luiken voor ramen en/of deuren 12% 15% 22% 23% Bewoners in Montfoort hebben vaker dan gemiddeld een inbraakinstallatie (26% tegenover 14% in Linschoten). Ook zijn er in Montfoort iets meer werkende rookmelders dan in Linschoten (88% tegenover 80%) en hebben iets meer respondenten afspraken gemaakt over het ontvluchten van de woning bij brand (34% tegenover 29%). (% Ja) Veiligheidsmaatregelen voor de woning. n=

35 Veiligheidsmaatregelen voor de woning Iets meer dan de helft van de inwoners heeft een brief met inbraakpreventietips gehad van de gemeente Hang- en sluitwerk verbeterd Brief met inbraakpreventietips gekregen 30% 32% 38% 5% 5% 19% 68% Inbraakalarm Politiekeurmerk Goed opletten bij verlaten huis Verlichting Brief met inbraakpreventietips gekregen 32% 31% 38% Anders Toelichting iets gedaan met inbraakpreventietips. n=39 Ja Nee Weet niet meer Aandeel inwoners dat een brief over inbraak in de buurt met inbraakpreventietips van de gemeente heeft gekregen. n=453; n=434 Drie op de tien respondenten (30%) hebben van de gemeente wel eens een brief met inbraakpreventietips gekregen. Ongeveer hetzelfde aandeel inwoners geeft aan nooit een dergelijke brief te hebben ontvangen (32%) en een groot deel (38%) weet het niet meer. Vergeleken met is het aandeel inwoners dat een brief heeft gehad nauwelijks veranderd. Iets gedaan met inbraakpreventietips 28% 52% 19% Ja Nee Weet niet meer Meer dan de helft (53%) heeft niets gedaan met de tips, maar bijna drie op de tien (28%) wel. Zij hebben dan vooral het hang- en sluitwerk verbeterd (68%). Inwoners van Linschoten geven vaker aan dat ze geen brief hebben gehad van de gemeente (33% tegenover 29% in Montfoort). Aandeel inwoners dat iets met de tips in de brief gedaan heeft. n=135 35

36 Slachtofferschap Het merendeel van de voorvallen heeft plaatsgevonden in de eigen buurt Beschadiging auto 12% Beschadiging of vernieling (aan uw huis of tuin) 8% Diefstal UIT de auto 5% Fietsendiefstal Overige diefstal Bedreiging met lichamelijk geweld Diefstal portemonnee etc. Inbraak in woning, zonder diefstal Inbraak in schuur, garage of berging Inbraak woning, met diefstal Mishandeling (buitenshuis) Huiselijk geweld Van de genoemde misdrijven zijn huishoudens het vaakst het slachtoffer geworden van beschadiging aan de auto (13%, waarvan 12% in de eigen buurt) en aan het huis of de tuin (8% in de eigen buurt). Daarnaast komen diefstal uit de auto (6%), fietsendiefstal (6%), overige diefstal (5%) en bedreiging met lichamelijk geweld (5%) in verhouding iets vaker voor. Vergeleken met zijn de voorvallen uit de top 5 vrijwel niet veranderd. Fietsendiefstal (van 9% naar 6%) en overige diefstal (van 8% naar 5%) zijn licht gedaald. In de kern Montfoort komen diefstal uit de auto (6% tegenover 4% in Linschoten) en beschadiging aan auto s (12% tegenover 10% in Linschoten) vaker voor in de eigen buurt. Eigen buurt Elders in gemeente Buiten eigen gemeente Voorvallen waar men het afgelopen jaar slachtoffer van is geweest. n=

37 Slachtofferschap Eén op de vijf is in het slachtoffer geweest van tenminste één delict Totaal 23% 27% 25% Totaal 23% 27% Montfoort 24% 22% 27% 2013 Linschoten 21% 27% 28% Vermogensdelicten 12% 17% Totaal slachtofferschap per wijk. n Montfoort=290; n Linschoten=164; waarvan zakkenrollerij Ongeveer een kwart van de bewoners van de gemeente Montfoort (23%) heeft aangegeven het afgelopen jaar slachtoffer te zijn geweest van één of meer delicten of vormen van criminaliteit. Vergeleken met is het aandeel dat het afgelopen jaar slachtoffer is geweest, gedaald (van 27% naar 23%). Alleen bij vandalisme en vernielingen en geweldsdelicten is het aandeel gelijk gebleven, bij de andere delictgroepen is het percentage afgenomen. waarvan poging tot inbraak Vandalisme en vernielingen Geweldsdelicten 7% 18% 18% In Montfoort is men iets vaker slachtoffer geweest dan in Linschoten (24% tegenover 21% in Linschoten). Slachtofferschap per delictgroep. n=454 37

38 Rol van de gemeente en politie De politie Aandacht voor problemen in de wijk Mate van vertrouwen in de politie De gemeente Rapportcijfer inzet gemeente veiligheid en leefbaarheid Aandacht voor problemen in de wijk Stellingen gemeente Meldingen van overlast Meldingen over de woon- en leefomgeving bij de gemeente 38

39 De politie Vier op de tien Montfoorters hebben vertrouwen in de politie in de wijk Aandacht voor problemen in de wijk 28% 26% 45% Vertrouwen in de politie 44% 25% 7% 25% Aandacht voor problemen in de wijk 27% 29% 42% Aandacht voor problemen in de wijk % 25% 36% Vertrouwen in de politie 35% 36% 5% 23% Veel Voldoende Weinig Weet niet/ geen mening Veel Weinig Geen Weet niet/ geen mening Mate waarin men de politie aandacht heeft voor de problemen in de wijk. n=449; n=425 Mate waarin men de inwoners vertrouwen hebben in de politie in de wijk. n=448 n=426 Circa drie op de tien vinden (29%) dat de politie voldoende (28%) of zelfs veel (1%) aandacht heeft voor de problemen in de buurt. Een zelfde deel van de inwoners (26%) is van mening dat de politie hier onvoldoende aandacht voor heeft. Bijna de helft (45%) heeft hierover geen mening. Vergeleken met denken de respondenten vrijwel hetzelfde over de aandacht die de politie voor de problemen in de wijk heeft. Tussen de kernen Montfoort en Linschoten verschillen de uitkomsten nauwelijks. Iets meer dan vier op de tien (44%) inwoners van Montfoort hebben veel vertrouwen in de politie als het gaat om de wijk. Een kwart (25%) heeft weinig vertrouwen en 7% heeft geen vertrouwen in de politie in de wijk. Een kwart van de respondenten (25%) weet dit niet of heeft er geen mening over. Vergeleken met is het vertrouwen in de politie toegenomen (van 35% naar 44%). Tussen Montfoort en Linschoten verschilt het vertrouwen in de politie bijna niet (43% in Montfoort tegenover 46% in Linschoten). 39

40 De gemeente Inwoners van Montfoort geven gemiddeld een 6,3 voor de wijze waarop de gemeente zich inzet voor de leefbaarheid en veiligheid in de buurt Aandacht voor problemen in de wijk 40% 28% 30% Rapportcijfer 21% 25% 37% 16% Aandacht voor problemen in de wijk 42% 33% 24% 5 of lager of hoger Beoordeling tevredenheid met inzet voor leefbaarheid en veiligheid in de buurt door de gemeente. n=438 Aandacht voor problemen in de wijk % 28% Veel Voldoende Weinig Weet niet/ geen mening Mate waarin gemeente aandacht heeft voor problemen in de wijk. n=450; n=431 26% Als de bewoners wordt gevraagd om de inzet van de gemeente Montfoort te waarderen door middel van een rapportcijfer, levert dat net als in een 6,3 op. In de kern Montfoort zijn inwoners iets positiever over de inzet: zij geven een 6,5 en in Linschoten een 6,1. Vier op de tien inwoners (42%) vinden dat de gemeente Montfoort voldoende (40%) of zelfs veel (2%) aandacht heeft voor de problemen in de buurt. Drie op de tien vinden de aandacht echter te weinig (28%) of kan of wil hier geen uitspraak over doen (30%). Het percentage inwoners dat de aandacht voldoende vindt, is iets afgenomen (van 42% naar 40%), maar ook het percentage dat de aandacht te weinig vindt, is afgenomen (van 33% naar 28%). De bewoners van de kern Montfoort zijn iets positiever over de gemeente (44% veel of voldoende aandacht tegenover 38% in Linschoten) 40

41 De gemeente De gemeente heeft aandacht voor het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid 38% 36% De gemeente is bereikbaar voor meldingen en klachten over onveiligheid en overlast 37% 36% De gemeente betrekt burgers voldoende bij haar plannen, activiteiten en voorzieningen 32% 32% De gemeente doet beroep op buurtbewoners voor bijdrage leefbaarheid en veiligheid De gemeente reageert op meldingen en klachten over de onveiligheid en overlast 23% 21% 30% 28% De gemeente ondersteunt buurtinitiatieven bij leefbaarheid en veiligheid voldoende 21% 21% De gemeente luistert naar de mening van haar burgers 18% 23% Beoordeling tevredenheid met inzet voor leefbaarheid en veiligheid in de buurt door de gemeente, (helemaal) eens. n= ; n= Inwoners zijn het meest te spreken over de aandacht die de gemeente heeft voor het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid (38% (helemaal) eens) en over de bereikbaarheid voor meldingen en klachten over onveiligheid en overlast (37%), gevolgd door het betrekken van de gemeente bij haar plannen en activiteiten (32%) en het beroep doen op burgers voor een bijdrage voor de leefbaarheid en veiligheid (30%). Twee op de tien inwoners zijn tevreden over de reactie op meldingen en klachten over de onveiligheid (23%), de ondersteuning van buurtinitiatieven (21%) en het luisteren naar de mening van burgers (18%). Vergeleken met is de tevredenheid over een groot aantal stellingen toegenomen. Over de aandacht voor het verbeteren van de leefbaarheid (van 36% naar 38) en de reactie op meldingen en klachten over de onveiligheid (van 21% naar 23%) zijn de inwoners nu iets meer te spreken. Over het luisteren naar de mening van de burgers zijn de respondenten juist minder te spreken (van 23% naar 18%). In Montfoort is men positiever over de gemeente dan in Linschoten. Dat is te zien bij alle stellingen, behalve bij De gemeente heeft aandacht voor het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid. Hierover zijn inwoners van Linschoten juist iets positiever. 41

42 Melden van overlast Melden 16% 77% 7% Melden 19% 11% Melden Melden % 13% 85% 87% Melden Melden % 13% 11% 18% Montfoort Linschoten Ja Nee Weet niet (meer) Melden van overlast afgelopen jaar. n=444; n=423 Melden van overlast afgelopen jaar. n=444; n=423 Gemeente Politie Woningbouwvereniging 7% 6% Ergens anders 7% 33% 38% 50% 44% Instanties waar laatste melding van overlast gedaan is. n=73; n=52 59% 57% 2013 Eén op de zes respondenten (16%) heeft het afgelopen jaar een melding van overlast gedaan. Dit is iets meer dan in (van 11% naar 16%). In Montfoort hebben meer mensen dan gemiddeld een melding van overlast gedaan (19% tegenover 11% in Linschoten). In is de helft van de meldingen terecht gekomen bij de gemeente (50%) en bijna de helft (44%) bij de politie. Een klein gedeelte is terecht gekomen bij de woningbouwvereniging (3%) of ergens anders (3%). Vergeleken met is het aandeel meldingen dat bij de gemeente binnenkomt, gedaald (van 59% naar 50%) en bij de politie juist gestegen (van 33% naar 44%). Tussen de kernen Montfoort en Linschoten verschillen de uitkomsten nauwelijks. 42

43 Meldingen over de woon- en leefomgeving bij de gemeente Nee 71% Nee 42% 54% Ja, voor een melding over de woonomgeving Ja, voor het verkrijgen van informatie 6% 13% Ja Weet niet (meer) / geen mening 23% 32% 23% 27% Ja, voor een afspraak voor het ophalen van grof vuil 2013 Geïnformeerd over afhandeling van melding. n=117; n=98 Ja, ergens anders voor Telefonisch of via de website een melding over de woon- en leefomgeving ingediend. n=445; n=433 Ja, de melding is goed en snel opgelost De melding is goed opgelost, maar niet snel De melding is snel opgelost, maar niet goed 15% 18% 10% 24% 8% 36% Van de bewoners die contact hebben gezocht met de gemeente heeft het merendeel contact gehad voor een melding over de woonomgeving (13%). Over deze onderwerpen werden in ook de meeste meldingen gedaan (14%). In de kern Montfoort heeft men vaker een melding ingediend over de woonomgeving dan in Linschoten (15% tegenover 8%). De helft (51%) van de mensen die het afgelopen jaar een melding heeft gedaan, is ontevreden over de afhandeling. Een kwart (24%) vindt dat de melding goed en snel is opgelost. Vergeleken met is de tevredenheid gedaald (van 36% goed en snel opgelost naar 24%). Nee, ontevreden Tevredenheid afhandeling melding. n=117; n=106 51% 45% Wanneer er niet direct actie werd ondernomen, heeft 54% niets meer gehoord van de gemeente, bijna een kwart (23%) wel. Het percentage dat niets heeft terug gehoord, is sterk toegenomen ten opzichte van (van 42% naar 54%). 43

44 Mogelijke rampen en calamiteiten Zorgen over grote calamiteit of ramp Plaatselijke nieuws 44

45 Rampen en calamiteiten Zorgen om calamiteit of ramp 16% 32% 51% 12% 68% 20% Zorgen om calamiteit of ramp Zorgen om calamiteit of ramp % 12% 31% 29% 52% 59% Vaak Soms Zelden Nooit % 12% 60% 72% 22% 16% Precies Ongeveer Niet Mate waarin men zich wel eens zorgen maakt over een grote calamiteit of ramp. n=448; n=425 Weten respondenten wat te doen tijdens een ramp? n=448; n= % 24% 34% 46% 48% 42% 31% 24% 28% Iets meer dan één op de zes inwoners (16%) maakt zich soms zorgen over een grote ramp. Een derde (31%) doet dit zelden en de helft (51%) doet dit nooit. Vergeleken met is de mate waarin men zich wel eens zorgen maakt, vrijwel onveranderd. In Montfoort maakt men zich vaker zorgen dan in Linschoten (53% wel eens tegenover 42% in Linschoten). Precies Ongeveer Niet Welk TV-/radiostation luisteren tijdens een ramp. n=447; n=425 Acht op de tien inwoners weten wat ze moeten doen tijdens een ramp: 12% weet dit precies en 68% weet dit ongeveer. Twee op de tien inwoners weten dit niet (20%). Vergeleken met weten iets meer inwoners wat ze (ongeveer) moeten doen (80% tegenover 77% in ). Tussen de kernen verschillen de uitkomsten niet. In de kern Montfoort weet 12% wat zij moeten doen tegenover 13% in Linschoten % 14% 16% 84% 86% 84% Ja Bekend met n=440; n=421 Nee Ongeveer zeven op de tien (69%) weten (ongeveer) naar welk TV-/radiostation men zou moeten luisteren tijdens een ramp: 23% weet dit precies en 46% ongeveer. Vergeleken met is hierin nauwelijks iets veranderd. In de kern Linschoten weten respondenten (vaker) ongeveer wat zij moeten (71% tegenover 67% in Montfoort). Van alle respondenten is één op de zes (16%) bekend met de website 84% is hier echter helemaal niet bekend mee. Deze cijfers zijn vergelijkbaar met. 45

46 Plaatselijk nieuws De IJsselbode Buren, vrienden, kennissen e.d. Social media (twitter, facebook e.d.) Regionaal dagblad / AD / UN RTV Utrecht Gemeenteberichten Website van de gemeente Ik hoor of lees geen plaatselijk nieuws RTV 9 Iets anders 67% 64% 34% 58% 47% 61% 36% 27% 20% 31% 38% 53% 29% 34% 25% 19% 17% 20% % 12% 9% 3% 3% 3% 2% 11% 10% Op de vraag Hoe komt u aan het plaatselijke nieuws? antwoorden de meeste mensen: De IJsselbode (67%), het informele circuit (buren, vrienden en kennissen) (58%), social media (36%) en/of de regionale krant (31%) of RTV Utrecht (29%). Twee op de tien gebruiken de gemeenteberichten (19%) en één op de zes de website van de gemeente (14%). Vergeleken met is vooral het informele circuit (van 47% naar 58%) en social media (van 27% naar 36%) toegenomen. Het plaatselijke nieuws wordt minder uit een regionaal dagblad (van 38% naar 31%) en RTV Utrecht (van 34% naar 29%) gehaald. In Linschoten komt men vaker aan het plaatselijke nieuws door buren, vrienden en kennissen (61% tegenover 56% in Montfoort) en in Montfoort komt men via de IJsselbode vooral aan het nieuws (71% tegenover 60% in Linschoten). Bron plaatselijk nieuws. n=434; n=453 46

Toelichting bij "Tabellenboek", van Dimensus Monitor Veiligheid en Leefomgeving, 2014 IJsselstein 26 Juni 2014

Toelichting bij Tabellenboek, van Dimensus Monitor Veiligheid en Leefomgeving, 2014 IJsselstein 26 Juni 2014 Toelichting bij "Tabellenboek", van Dimensus Monitor Veiligheid en Leefomgeving, 2014 IJsselstein 26 Juni 2014 Het kan zijn dat de cijfers in het tabellenboek soms iets (meestal 1%) afwijken van de cijfers

Nadere informatie

Tabellen Veiligheidsmonitor 2008 Leiden

Tabellen Veiligheidsmonitor 2008 Leiden Veiligheidsmonitor 2008, gemeente 1 Tabellen Veiligheidsmonitor 2008 In deze bijlage worden de uitkomsten van de monitor weergegeven in tabellen. Van de volgende gebieden worden cijfers gepresenteerd:

Nadere informatie

Monitor Veiligheid en Leefomgeving

Monitor Veiligheid en Leefomgeving Monitor Veiligheid en Leefomgeving Gemeente Montfoort 2015 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: gemeente Montfoort DIMENSUS beleidsonderzoek Maart 2016 Projectnummer 641 2 INHOUD Uitkomsten in vogelvlucht

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Buurtrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is de buurt? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is de? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Woerden

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Woerden Veiligheidsmonitor 20 Gemeente Woerden Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Gemeente Woerden DIMENSUS beleidsonderzoek April 202 Projectnummer 475 Samenvatting 3 Inleiding. Leefbaarheid van de buurt 3.

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is het Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Resultaten gemeentebeleidsmonitor Veiligheid en leefbaarheid

Resultaten gemeentebeleidsmonitor Veiligheid en leefbaarheid Resultaten gemeentebeleidsmonitor 217 Veiligheid en leefbaarheid 1. Inleiding Om de twee jaar wordt er een onderzoek, de zogeheten gemeentebeleidsmonitor, uitgevoerd onder de inwoners naar verschillende

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor Gemeente Leiden Resultaten per stadsdeel en in de tijd Mediad Rotterdam, maart 2011 Veiligheidsmonitor, Gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is het? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%)

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) Leefbaarheid Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) mee eens niet mee eens Geen neutraal Wegen, paden en pleintjes goed onderhouden 51 21 25 3 Perken, plantsoenen

Nadere informatie

Leefbaarheid - Team Mens op Maat - Centrum Jeugd en Gezin - Gemeentelijke dienstverlening - Voorzieningen - Sportdeelname

Leefbaarheid - Team Mens op Maat - Centrum Jeugd en Gezin - Gemeentelijke dienstverlening - Voorzieningen - Sportdeelname Leefbaarheid - Team Mens op Maat - Centrum Jeugd en Gezin - Gemeentelijke dienstverlening - Voorzieningen - Sportdeelname Uitgevoerd door Dimensus Burgerpeiling De Bilt 2015 1/33 Onderzoeksbeschrijving

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus GBM IJsselstein 2017

Uitgevoerd door Dimensus GBM IJsselstein 2017 Inhoudsopgave Onderzoeksbeschrijving Achtergrondvragen Leefomgeving Burenhulp, mantelzorg en vrijwilligerswerk Zelfredzaamheid en participatie Sociaal team en jeugdteam Veiligheid Mogelijke rampen en calamiteiten

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Gemeentebeleidsmonitor 2015

Uitgevoerd door Dimensus Gemeentebeleidsmonitor 2015 Uitgevoerd door Dimensus Gemeentebeleidsmonitor 2015 Onderzoeksbeschrijving Wijze van deelname 6 3% 2 Online Papier Telefonisch Wijze van deelname door Woudenbergse inwoners. N=362 In het najaar van 2015

Nadere informatie

Stadswerven Zuid 2014 Een jaar na opening van het Energiehuis

Stadswerven Zuid 2014 Een jaar na opening van het Energiehuis Stadswerven Zuid Een jaar na opening van het Energiehuis Stadswerven Zuid is het tol van verschillende ontwikkelingen, met een gerenoveerd Energiehuis en de komst van een bioscoop met parkeergarage. In

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Leiden? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Leiden Bijlagenrapport April 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/022 Datum April

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Burgerpeiling Culemborg 2016

Uitgevoerd door Dimensus Burgerpeiling Culemborg 2016 Uitgevoerd door Dimensus Burgerpeiling Culemborg 2016 Onderzoeksbeschrijving Werk 84% 14% Online Papier Telefonisch 46% 13% 9% 17% 16% Korter dan 2 jaar 2 tot 5 jaar 5 tot 10 jaar 10 tot 15 jaar 15 jaar

Nadere informatie

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek Afdeling Vastgoed en Wonen 29 augustus 2014 2 Algemeen Deze notitie bevat cijfers over inwoners en woningvoorraad

Nadere informatie

Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt?

Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt? VEILIGHEIDSMONITOR-WIJKPEILING ALMERE 2017 Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt? 23 mei 2018 Meer weten over uw eigen wijk? Ga naar www.wijkmonitoralmere.nl 1. INTRODUCTIE

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

Gemeenten + Wijken Index

Gemeenten + Wijken Index Gemeenten + Wijken Index '-' betekent minder dan 50 antwoorden 2012 2013 2014 2015 2016 Gemeente Leiden ( + = positief verschil; - = negatief verschil) verschil 2013-2016 verschil 2014-2016 verschil 2015-2016

Nadere informatie

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013 Politie Eenheid Fact sheet nummer 4 februari 213 Veiligheidsmonitor -Amstelland 28-212 Deze fact sheet brengt de veiligheid in de regio -Amstelland tussen 28 en 212 in kaart. blijkt op verschillende indicatoren

Nadere informatie

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei ONDERZOEK VEILIGHEID Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei 14 GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting. Onderzoeksresultaten Voorvallen en misdrijven Veiligheid

Nadere informatie

7,5 50,4 7,2. Gemeente Enkhuizen, Leefbaarheid. Overlast in de buurt Enkhuizen. Veiligheidsbeleving Enkhuizen

7,5 50,4 7,2. Gemeente Enkhuizen, Leefbaarheid. Overlast in de buurt Enkhuizen. Veiligheidsbeleving Enkhuizen Leefbaarheid 7,5 Leefbaarheid (rapportcijfer) : 7,5 Fysieke voorzieningen (score) Sociale cohesie in de buurt (score) Aanpak gemeente L&V (% (zeer) ) Gemeente, 2015 6,3 29,0 38,2 Overlast in de buurt %

Nadere informatie

Zelfredzaamheid Eenzaamheid Financiële zelfredzaamheid Participatie - Leefbaarheid - Veiligheid

Zelfredzaamheid Eenzaamheid Financiële zelfredzaamheid Participatie - Leefbaarheid - Veiligheid Zelfredzaamheid Eenzaamheid Financiële zelfredzaamheid Participatie - Leefbaarheid - Veiligheid Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht De Bilt 2015 1/38 Onderzoeksbeschrijving De Monitor Sociale

Nadere informatie

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN 2005-2015 OPZET EN UITVOERING Sinds 1999 voert de gemeente Ede elke twee jaar een onderzoek uit naar leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Tot en

Nadere informatie

Monitor Veiligheid en Leefomgeving Gemeente IJsselstein 2015

Monitor Veiligheid en Leefomgeving Gemeente IJsselstein 2015 Monitor Veiligheid en Leefomgeving Gemeente IJsselstein 2015 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: gemeente IJsselstein DIMENSUS beleidsonderzoek Maart 2016 2 INHOUD Uitkomsten in vogelvlucht 5 Samenvatting

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor 2011

Leefbaarheidsmonitor 2011 Leefbaarheidsmonitor Foto voorpagina: Ton Heijnen Stadsfotograaf Velsen Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen I&O Research, juni Colofon Opdrachtgever Samensteller Gemeente Velsen I&O Research I&O Research

Nadere informatie

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage Gemeente Breda Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting Rapportage Publicatienummer: 1751 Datum: Juli 2014 In opdracht van: Gemeente Breda Het College Uitgave: Gemeente Breda Afdeling Bedrijfsbureau

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2013

Veiligheidsmonitor 2013 Veiligheidsmonitor 2013 Barometer voor lokale veiligheid Feiten bladen Bedum De Marne Eemsmond Haren Pekela Stadskanaal Veendam Vlagtwedde Veiligheidsmonitor 2013 Deelnemende gemeenten Aantal respondenten

Nadere informatie

Burgerpeiling Onderzoek uitgevoerd in opdracht van de gemeente Zeist. Uitgevoerd door Dimensus Burgerpeiling Zeist

Burgerpeiling Onderzoek uitgevoerd in opdracht van de gemeente Zeist. Uitgevoerd door Dimensus Burgerpeiling Zeist Burgerpeiling 2017 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van de gemeente Zeist Uitgevoerd door Dimensus Burgerpeiling Zeist 2017 1 Inhoudsopgave Leefbaarheid Veiligheid Slachtofferschap & Delicten Betrokkenheid

Nadere informatie

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 Leefbaarheid in Spijkenisse Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 datum woensdag 6 mei 2015 versie 3 Auteur(s) Tineke Last Postadres Postbus 25, 3200

Nadere informatie

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2017) Gemeente Leiden vergeleken met Nederland en Grotestedenbeleid G32. Leefbaarheid in de buurt

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2017) Gemeente Leiden vergeleken met Nederland en Grotestedenbeleid G32. Leefbaarheid in de buurt Gemeente Leiden Nederland en Grotestedenbeleid G32 Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2017) Gemeente Leiden vergeleken met Nederland en Grotestedenbeleid G32 Leefbaarheid in de buurt Landelijke

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Veiligheidsmonitor gemeente Tabellenrapport April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/015 Datum April 2014 Opdrachtgever Auteurs

Nadere informatie

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010 Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente 2010 Tilburg Dienst Beleidsontwikkeling Onderzoek & Informatie Juli 2010 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 7 Hoofdstuk 1 Buurt en buurtproblemen...

Nadere informatie

Leefbaarheid woonbuurt. Functioneren gemeente. Overlast in de buurt. Gemeente Leiden. significantie ( + = positief verschil; - = negatief verschil)

Leefbaarheid woonbuurt. Functioneren gemeente. Overlast in de buurt. Gemeente Leiden. significantie ( + = positief verschil; - = negatief verschil) Resultaten Veiligheidsmonitor: alle items gemeente Leiden, 2012 t/m 2017 Dezelfde overzichten zijn bechikbaar van alle Leidse wijken en stadsdelen en ook van alle gemeenten in de politie-eenheid Den Haag

Nadere informatie

Kernrapport Veiligheidsmonitor ( ) Gemeente Leiden. Leefbaarheid in buurt

Kernrapport Veiligheidsmonitor ( ) Gemeente Leiden. Leefbaarheid in buurt Kernrapport Veiligheidsmonitor (2013-2017) Gemeente Leiden Leefbaarheid in buurt Inleiding In dit hoofdstuk staat het thema leefbaarheid in de woonbuurt centraal. Eerst komt aan de orde hoe Nederlanders

Nadere informatie

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens Resultaten peiling EnschedePanel Inleiding Voor de verbetering van de leefbaarheid en aanpak van de veiligheid in de wijken is in oktober 2015 een onderzoek verricht. In dezelfde periode is de landelijke

Nadere informatie

Monitor Veiligheid en Leefomgeving

Monitor Veiligheid en Leefomgeving Monitor Veiligheid en Leefomgeving Gemeente IJsselstein 2014 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: gemeente IJsselstein DIMENSUS beleidsonderzoek Maart 2014 Projectnummer 551 2 INHOUD Uitkomsten in vogelvlucht

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Reageren o.en.s@haarlem.nl Concernstaf Afdeling Onderzoek en Statistiek, Grote Markt 2, 2011 RD Haarlem november 2009 Gemeente Haarlem, Onderzoek en Statistiek Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Hoe veilig

Nadere informatie

De gemeente en haar bewoners Openbare ruimte en wijkzaken

De gemeente en haar bewoners Openbare ruimte en wijkzaken Leefbaarheid Veiligheid Zelfredzaamheid Burenhulp Mantelzorg Vrijwilligerswerk Wijkteam Sociaal team Centrum Jeugd en Gezin RondZeist Sportdeelname De gemeente en haar bewoners Openbare ruimte en wijkzaken

Nadere informatie

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 Integrale veiligheid resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 Respons 1 2 Veiligheidsgevoelens 3 2.1 Gevoel van veiligheid in specifieke situaties 3 2.2 Verschillen onderzoeksgroepen

Nadere informatie

000495201509/001 ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT. Waarom deze enquête?

000495201509/001 ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT. Waarom deze enquête? ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT 000495201509/001 Waarom deze enquête? Dank u dat u wilt meewerken aan de Enquête Leefbaarheid Binnenstad Weert. De Bewonersorganisatie Binnenstad (BOB) onderzoekt

Nadere informatie

Leefbaarheid in de buurt

Leefbaarheid in de buurt 12345678 Leefbaarheid in de buurt Nu het oordeel van de Dordtenaren over hun woonkwaliteit, woonomgeving en de geboden voorzieningen in kaart is gebracht, zullen we in dit hoofdstuk gaan kijken hoe de

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Samenvatting 1 Vermogensdelicten 2 Geweldsdelicten 5 Vernieling en overlast 7 Verdachten 10 Onveiligheidsgevoelens 11 Preventie 13 Oordeel over functioneren politie

Nadere informatie

GBM Moerdijk Veiligheid en Leefomgeving 2013

GBM Moerdijk Veiligheid en Leefomgeving 2013 GBM Moerdijk Veiligheid en Leefomgeving 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Moerdijk DIMENSUS beleidsonderzoek Mei 2014 Projectnummer 545 2 Inhoud Inleiding 1. Inleiding 5 2. Dashboard

Nadere informatie

Publiekshal. Het Rond 1, Zeist Postbus 513, 3700 AM Zeist Telefoon

Publiekshal. Het Rond 1, Zeist Postbus 513, 3700 AM Zeist Telefoon Publiekshal. Het Rond 1, Zeist Postbus 513, 3700 AM Zeist Telefoon 14 030 zeist@zeist.n1 www.zeist.n1 www.twitter.com/gemeentezeist vvww.facebook.com/gemeentezeist Gemeenteraad Datum 14 maart 2018 Ons

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Stichtse Vecht

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Stichtse Vecht Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Stichtse Vecht DIMENSUS beleidsonderzoek Augustus 2011 Projectnummer 464 INHOUD Samenvatting 5 Inleiding 13 1. Leefbaarheid in de buurt 15 1.1 Voorzieningen in de buurt

Nadere informatie

Keuze indicatoren voor rapportage Veiligheidsmonitor-Wijkpeiling Almere 2017

Keuze indicatoren voor rapportage Veiligheidsmonitor-Wijkpeiling Almere 2017 Keuze indicatoren voor rapportage Veiligheidsmonitor-Wijkpeiling Almere 2017 Indicatoren Deel van de Bijzonderheden vragenlijst ALGEMEEN Algemeen oordeel buurt - schaalscore (0=slecht, 10=goed) Ontwikkeling

Nadere informatie

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015)

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum Noord-Holland-Noord, Nederland Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum vergeleken met Politieregio Noord-Holland-Noord en Nederland Leefbaarheid

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Dorien de Bruijn 23 mei 2014 Vanaf 1997 is de Amersfoortse Stadspeiling elke twee jaar voor een belangrijk deel

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnummer: Met deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot 10 (zeer

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht IJsselstein

Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht IJsselstein Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht IJsselstein Onderzoeksbeschrijving De Monitor Sociale Kracht is in 2015 als pilot uitgevoerd in de gemeente Houten en wordt nu tevens uitgevoerd in alle

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Inlogcode/ buurtnummer Enquête leefbaarheid in uw buurt Bij het onderzoeken van de leefbaarheid van de buurt, is het waardevol om te weten of er verschillen bestaan in beoordeling van de leefbaarheid naar

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor 2009 Politieregio Utrecht Tabellenrapport

Integrale Veiligheidsmonitor 2009 Politieregio Utrecht Tabellenrapport Integrale Veiligheidsmonitor 2009 Politieregio Utrecht Tabellenrapport DIMENSUS beleidsonderzoek Juni 2010 Projectnummer 379 Colofon Informatie DIMENSUS Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1c 4818 AA Breda

Nadere informatie

Burgerpanel Wijdemeren

Burgerpanel Wijdemeren BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 1 2018 VEILIGHEID Gemeente Februari/Maart 2018 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011

Veiligheidsmonitor 2011 Veiligheidsmonitor 20 Dordtse scores op de MJP-indicatoren en vergeleken met andere gemeenten De gemeente Dordrecht heeft in 20 voor de derde keer deelgenomen aan de landelijke Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Gemeente Stichtse Vecht

Gemeente Stichtse Vecht Gemeente Stichtse Vecht Monitor Veiligheid en leefbaarheid 201 Definitief 11 augustus 201 DATUM 11 augustus 201 TITEL Monitor Veiligheid en leefbaarheid 201 ONDERTITEL Definitief OPDRACHTGEVER Gemeente

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen

Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen Leef baar hei ds moni t or201 3 GEMEENTE VELSEN Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen, augustus Colofon Opdrachtgever Gemeente Velsen Samensteller Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telefoon: (0229) 282555

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen

Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 5 1. Leefbaarheid 6 1.1 Fysieke kwaliteit buurtvoorzieningen 6 1.2 Kwaliteit sociale woonomgeving 7 1.3 Actief in woonomgeving

Nadere informatie

Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013

Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Leefbaarheid woonbuurt Bijlage 2.1a: Rapportcijfers voor de leefbaarheid in de buurt naar wijken, 2001-2013 Bijlage 2.1b: Rapportcijfers voor de woonomgeving naar

Nadere informatie

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen GEMEENTE Veiligheidsmonitor OSS in Brabant Resultaten op in beeld Bijlage in grafieken en tabellen RESULTATEN IN BEELD Bijlage in grafieken en tabellen 2009/2011 Oss Resultaten in beeld Inleiding In de

Nadere informatie

Monitor Veiligheidsbeleid Groningen januari tot april 2019

Monitor Veiligheidsbeleid Groningen januari tot april 2019 Monitor Veiligheidsbeleid Groningen januari tot april 19 JUNI 19 Elke vier maanden verzamelt de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek informatie over de stand van zaken op het gebied van veiligheid

Nadere informatie

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid 2016

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid 2016 Raadsnummer Versie Datum Maart 2017 1 (67) Onderzoek & Statistiek Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid 2016 Tabellenrapport: tabellen, vragenlijst Gemeente Nieuwegein Raadsnummer Datum November 2017 Auteur

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Haren April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen 2011,

Nadere informatie

Leefbaarheid en overlast in buurt

Leefbaarheid en overlast in buurt 2013 Leefbaarheid en overlast in buurt Gemeente (2013): Scherpenzeel vergeleken met Regionale eenheid Oost-Nederland Landelijke conclusies Leefbaarheid buurt Zeven op de tien Nederlanders vinden leefbaarheid

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Veendam April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Bedum April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen 2011,

Nadere informatie

B A S I S V O O R B E L E I D

B A S I S V O O R B E L E I D Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen mei - augustus 18 Elke vier maanden verzamelt de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek informatie over de stand van zaken op het gebied van veiligheid

Nadere informatie

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen mei - augustus 2018

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen mei - augustus 2018 Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen mei - augustus 18 OKTOBER 18 Elke vier maanden verzamelt de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek informatie over de stand van zaken op het gebied van

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en 10 (zeer positief).

Nadere informatie

Drie jaar Taskforce Overlast

Drie jaar Taskforce Overlast Drie jaar Taskforce Overlast Duidelijke afname van ervaren overlast Centrum en Sinds 2010 werkt de gemeente Dordrecht met de Taskforce Overlast in de openbare ruimte aan het terugdringen van de overlast

Nadere informatie

HOE VEILIG IS KATWIJK?

HOE VEILIG IS KATWIJK? Rapport HOE VEILIG IS KATWIJK? Veiligheidsmonitor gemeente Katwijk 2017 Juni 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/087 Datum Juni

Nadere informatie

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen RESULTATEN GEMEENTE OSS 2011 Soort onderzoek : Enquêteonderzoek bevolking 15+ Opdrachtgever : Stadsbeleid Maatschappelijke Ontwikkeling Opdrachtnemer : Team O&S,

Nadere informatie

Tabellenboek. Leefbaarheidsmonitor Leiden 2000

Tabellenboek. Leefbaarheidsmonitor Leiden 2000 Tabellenboek behorende bij de Leefbaarheidsmonitor 2000 N. Goezinne P. van Wensveen juli 2000 een onderzoek in opdracht van de Gemeente Onderzoeker Projectleider Opdrachtgever Interne begeleiding Nico

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Burgerpeiling De Bilt /37

Uitgevoerd door Dimensus Burgerpeiling De Bilt /37 Uitgevoerd door Dimensus Burgerpeiling De Bilt 2015 1/37 Inhoudsopgave Onderzoeksbeschrijving Respondentkenmerken Woonklimaat Buurtontwikkeling Voorzieningen Overlast Slachtofferschap Veiligheid Sociale

Nadere informatie

GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013

GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013 GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Etten-Leur DIMENSUS beleidsonderzoek Mei 2014 Projectnummer 545 1 2 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Dashboard Veiligheid

Nadere informatie

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast 5. CONCLUSIES In dit afsluitende hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies besproken. Achtereenvolgens komen de overlast, de criminaliteit en de veiligheidsbeleving aan bod. Aan de 56 buurtbewoners

Nadere informatie

Hoe veilig is Katwijk?

Hoe veilig is Katwijk? Hoe veilig is Katwijk? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Katwijk Juni 2012 Hoe veilig is Katwijk? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Katwijk Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus

Nadere informatie

B A S I S V O O R B E L E I D

B A S I S V O O R B E L E I D Monitor Veiligheidsbeleid Groningen september tot december 18 JANUARI 19 Elke vier maanden verzamelt de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek informatie over de stand van zaken op het gebied van

Nadere informatie

Wijktoets Aandachtswijk Gesworen Hoek 2016 Analyse

Wijktoets Aandachtswijk Gesworen Hoek 2016 Analyse Wijktoets Aandachtswijk Gesworen Hoek 21 Analyse Figuur 1: subwijken Gesworen Hoek Inleiding Met ingang van 214 voeren we 1 keer per 2 jaar de wijktoets uit in de gemeente Tilburg. De wijktoets is een

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Burgerpeiling De Bilt 2015

Uitgevoerd door Dimensus Burgerpeiling De Bilt 2015 Uitgevoerd door Dimensus Burgerpeiling De Bilt 2015 Onderzoeksbeschrijving GBM 2015 GemeenteBeleidsMonitor (GBM) 2015 : Burgerpeiling / belevingsonderzoek over actuele beleidsonderwerpen: o.a. leefbaarheid

Nadere informatie

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari 2007 1 In deze rapportage worden de resultaten beschreven uit de Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête voor de maand januari. Tevens

Nadere informatie

Buurt-voor-Buurt Onderzoek Wipstrik

Buurt-voor-Buurt Onderzoek Wipstrik Buurt-voor-Buurt Onderzoek In januari/februari 2018 is het Buurt-voor-Buurt Onderzoek van 2018 uitgevoerd. Ruim 10.500 Zwolse inwoners van 18 jaar en ouder hebben aan het onderzoek meegewerkt. Door deze

Nadere informatie

Waar staan de Drechtsteden?

Waar staan de Drechtsteden? Waar staan de? Burgers over de gemeentelijke dienstverlening Wat vinden de burgers van de van de gemeentelijke dienstverlening? Het oordeel van de burgers uit de vindt u in deze factsheet. Daarnaast worden

Nadere informatie

Enquête Burgertevredenheidsonderzoek Onderzoek naar de dienstverlening van de gemeente Vlagtwedde

Enquête Burgertevredenheidsonderzoek Onderzoek naar de dienstverlening van de gemeente Vlagtwedde Enquête Burgertevredenheidsonderzoek Onderzoek naar de dienstverlening van de gemeente Vlagtwedde De gemeente Vlagtwedde wil graag uw mening weten over verschillende onderwerpen binnen de gemeente en heeft

Nadere informatie

B A S I S V O O R B E L E I D

B A S I S V O O R B E L E I D Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen januari-april 18 Elke vier maanden verzamelen wij informatie over de stand van zaken op het gebied van veiligheid in de gemeente. Deze monitor bestaat uit drie

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor Tiel 2003 > 2005

Leefbaarheidsmonitor Tiel 2003 > 2005 Leefbaarheidsmonitor Tiel 2003 > 2005 Tabellenboek Sander Flight Leefbaarheidsmonitor Tiel 2003 > 2005 Tabellenboek Amsterdam, 28 juni 2005 Sander Flight Met medewerking van: Willemijn Roorda DSP groep

Nadere informatie

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011 Maart Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor Hoe gaat het met de leefbaarheid in? Hoe heeft het oordeel van bewoners over leefbaarheid & veiligheid zich ontwikkeld? Telefoonnummer: 14036

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid/veiligheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid/veiligheid in uw buurt Buurtnr: Vragenlijstnr: Enquête leefbaarheid/veiligheid in uw buurt Deze vragenlijst gaat over de leefbaarheid en veiligheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven. Daarbij geldt: hoe hoger

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

De vragen gaan over uw eigen situatie binnen de gemeente waarin u woont.

De vragen gaan over uw eigen situatie binnen de gemeente waarin u woont. Burgerpeiling Waar staat [gemeentenaam]? De vragen gaan over uw eigen situatie binnen de gemeente waarin u woont. In deze vragenlijst wordt gevraagd naar uw ervaringen met uw leefomgeving, en de inspanningen

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor Hoogvliet 2009

Leefbaarheidsmonitor Hoogvliet 2009 Leefbaarheidsmonitor 2009 Nieuw Engeland september 2009 een onderzoek in opdracht van deelgemeente, Woonbron en Vestia Rotterdam Onderzoeker Projectleider Veldwerk Opdrachtgever Interne begeleiding Andrea

Nadere informatie