Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage"

Transcriptie

1 Gemeente Breda Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting Rapportage Publicatienummer: 1751 Datum: Juli 2014

2 In opdracht van: Gemeente Breda Het College Uitgave: Gemeente Breda Afdeling Bedrijfsbureau Ontwikkeling Projectnummer: Claudius Prinsenlaan DJ Breda Telefoon Bronvermelding verplicht

3 Gemeente Breda Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting Samenvatting en conclusies Inleiding Onderzoeksopzet Beleving van de bewoners Resultaten Politie Resultaten Bijlage 1. Categorie overig politieregistratie... 17

4 4

5 Gemeente Breda Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting Samenvatting en conclusies Vanaf augustus zullen de eerste asielzoekers worden gehuisvest in de Boschpoort. Het Collectief Orgaan Asielzoekers (COA) en de gemeenteraad van Breda hebben beloofd om de veiligheid en leefbaarheid in de omgeving van het asielzoekerscentrum (AZC) te volgen. In opdracht van het College is nu een nulmeting uitgevoerd naar de veiligheids- en leefbaarheidssituatie van 2013 en voorjaar Dit is ten eerste gedaan op basis van de belevingsgegevens van bewoners op het gebied van veiligheid en leefomgeving. Deze informatie is afkomstig uit de Gemeentelijke Beleidsmonitor (GBM), de enquête die in het najaar 2013 is gehouden. Ten tweede zijn de door de door de politie geregistreerde incidenten in het gebied gebruikt. Door de combinatie van zowel subjectieve als objectieve gegevens ontstaat een goede eerste indruk van de veiligheid- en leefbaarheidsituatie in het gebied. Daarnaast kunnen de resultaten waar mogelijk een vergeleken worden met die van totaal Breda. Het beheergebied bestaat uit de buurt Valkenberg en delen van de buurten Station en Brabantpark. Uit de GBM blijkt dat de bewoners in het beheergebied over het algemeen iets negatiever oordeelt dan de gemiddelde Bredanaar: Zij voelen zich zowel in het algemeen als in hun eigen buurt iets onveiliger; Zij ervaren vaker vervelende voorvallen en misdrijven in hun buurt zoals rommel op straat of fietsendiefstal; Zij benoemen een aantal situaties vaker als onveiliger zoals zich onveilig voelen als men s avonds op straat loopt door de buurt; Zij zijn in de afgelopen 12 maanden relatief vaker slachtoffer van delicten in de eigen buurt zoals vernieling aan auto s; Daarentegen zijn bewoners van het beheergebied wel positiever over de vooruitgang van hun buurt in het verleden en de toekomst. De mening voor de overige onderwerpen van leefbaarheid en de inspanningen van de gemeente op het gebied van leefbaarheid en veiligheid voor de buurt wijkt niet af van het beeld van de gemiddelde Bredanaar De ontwikkeling van het aantal incidenten tussen 1 januari 2013 en 1 juli 2014 vertoont een licht stijgende lijn. In vergelijking met het eerste half jaar van 2013 is het aantal incidenten in het eerste half jaar van 2014 met 9% gestegen. De meest voorkomende incidenten zijn: o diefstal van brom-, snor- en fietsen: hoofdzakelijk fietsendiefstal o mishandeling: met name om eenvoudige mishandeling en ruzie/twist o verkeersongevallen zoals aanrijdingen en verlaten van plaats van het ongeval en o overige vermogensdelicten: hoofdzakelijk eenvoudige diefstal. Wanneer wordt gekeken naar de ontwikkeling van elk afzonderlijk incident tussen 1 januari 2013 en 1 juli 2014 komt hier geen eenduidig beeld uit naar voren.

6 6

7 Gemeente Breda Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting 1. Inleiding Het college van B&W van Breda heeft na consultatie van de gemeenteraad ingestemd met de opvang van 400 asielzoekers in de voormalige gevangenis, de Boschpoort, bij de Koepel in het centrum van de stad. De asielzoekers zullen voornamelijk afkomstig zijn uit Irak, Eritrea en Syrië. De eerste asielzoekers worden in augustus verwacht. De voormalige gevangenis zal minimaal één en maximaal twee jaar als asielzoekerscentrum (AZC) dienst doen. Omtrent het plan bestaan veel zorgen, onzekerheden en bezwaren van buurtbewoners. Zij vinden het opvangen van asielzoekers onverstandig in een toch al kwetsbaar stukje stadscentrum. Het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) en het college hebben toegezegd de leefbaarheid en veiligheid in de omgeving van het AZC nauwkeurig te volgen / te monitoren. Voor het beheer van de omgeving rondom het AZC wordt een beheergroep geformeerd, bestaande uit vertegenwoordigers van de bewoners, COA, politie en gemeente. De beheergroep zal gebruik maken van de monitor. Het doel van de monitor is het volgen van de veiligheids- en leefbaarheidsituatie in de omgeving van het AZC. Voor de nulmeting is de huidige situatie in kaart gebracht. In het voorliggende rapport staan de resultaten van de nulmeting gepresenteerd. Tien maanden na deze nulmeting zal er een éénmeting volgen Onderzoeksopzet Als referentiepunt voor de nulmeting is de veiligheids- en leefbaarheidsituatie van 2013 en het voorjaar van 2014 rondom de Boschpoort aangehouden. De bronnen voor de nulmeting zijn: o De beleving van bewoners omtrent veiligheid en leefomgeving en o De door de politie geregistreerde incidenten. Door zowel de subjectieve als objectieve informatie te analyseren ontstaat een goed eerste beeld van de veiligheid- en leefbaarheidsituatie in het gebied. In overleg met de opdrachtgever is het gebied gedefinieerd. Het beheergebied bestaat uit de buurt Valkenberg en delen van de buurten Station en Brabantpark. Het beheergebied voor de toezichthouders van gemeente en voor de politie is groter dan het beheergebied van het belevingsonderzoek door het betrekken van het Valkenbergpark bij dat gebied.

8 8

9 Gemeente Breda Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting 2. Beleving van de bewoners In het najaar van 2013 heeft de gemeente Breda een belevingsonderzoek onder haar bewoners gehouden, genaamd Gemeentelijke Beleidsmonitor (GBM). Twee thema s in dit onderzoek waren veiligheid en leefomgeving. De resultaten uit de GBM zijn gebruikt om de beleving van bewoners over veiligheid en leefbaarheid in het gebied rondom de Boschpoort in beeld te brengen. Deze resultaten zijn niet gekleurd door het recente nieuws van de vestiging van de asielzoekers, omdat dat toen nog niet bekend was. Figuur 1 toont het beheergebied voor de belevingsgegevens. Er wonen circa personen. In totaal hebben in dit gebied 195 personen deelgenomen aan de GBM waardoor betrouwbare uitspraken kunnen worden gedaan. Tevens worden de resultaten van het gebied vergeleken met de resultaten van Breda. Figuur 1 Beheergebied belevingsgegevens Bron: Afdeling BBO/ONT 2.1. Resultaten Leefomgeving Bewoners is gevraagd een rapportcijfer te geven voor een aantal aspecten van de buurt. Op het gebied van leefbaarheid gaat het om de onderwerpen zoals benoemd in figuur 2. Men is in het beheergebied iets negatiever over de sfeer en de rust van de buurt dan de gemiddelde Bredanaar. Figuur 2 Rapportcijfer leefbaarheidsaspecten Aspect Rapportcijfer beheergebied Rapportcijfer Breda Leefbaarheid 7,3 7,3 Woonomgeving 7,3 7,4 Sfeer 6,7 7,1 Rust 6,4 6,9

10 Bewoners hebben hun mening kunnen geven over de ontwikkeling van de buurt in de afgelopen jaren en voor de toekomst. Zoals blijkt uit figuur 3 vindt het grootste gedeelte van de bewoners van zowel het beheergebied als Breda dat de buurt in de afgelopen jaren onveranderd is gebleven. Relatief meer bewoners van het beheergebied vinden hun buurt er de afgelopen jaren op vooruit gegaan. Ook over de toekomstverwachting zijn de buurtbewoners van het beheergebied positiever dan de bewoners van Breda, een derde verwacht dat de buurt de komende jaren vooruit zal gaan. Figuur 3 Ontwikkeling van de buurt Aspect Vooruit Gelijk Achteruit Weet niet Het uiterlijk in afgelopen jaren Beheergebied Breda 21% 16% 48% 62% 19% 15% 12% 7% De sfeer in afgelopen jaren Beheergebied Breda 9% 8% 64% 70% 13% 12% 15% 9% Buurt in afgelopen jaar Beheergebied Breda 23% 12% 49% 65% 21% 18% 7% 5% Buurt in komende jaren Beheergebied Breda 33% 14% 39% 58% 16% 16% 12% 12% De bewoners is gevraagd hoe vaak bepaalde vervelende voorvallen en misdrijven voorkomen in hun woonbuurt. In onderstaand figuur zijn de resultaten op deze vraag weergegeven. Bewoners van het beheergebied rapporteren van bijna alle vervelende voorvallen relatief vaker dat deze soms of vaak voorkomen dan de gemiddelde Bredanaar. Alleen woninginbraken, te hard rijden en het vernielen van telefooncellen en bushokjes worden minder genoemd. Wat woninginbraken betreft is dit verschil opvallend groot: 40% tegenover 61% voor totaal Breda. 10

11 Gemeente Breda Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting Figuur 4 Voorkomen van vervelende voorvallen en misdrijven in de buurt in procenten rommel op straat hondenpoep fietsendiefstal te hard rijden dronken mensen op straat bekladding van muren en/of gebouwen parkeeroverlast geluidsoverlast door verkeer auto's: beschadiging/vernieling/diefstal vanaf drugsoverlast overlast van groepen jongeren andere vormen van geluidsoverlast diefstal uit auto's agressief verkeersgedrag inbraak in woningen overlast door omwonenden mensen die op straat worden lastig gevallen vernieling van telefooncellen of bushokjes bedreiging Nafluiten etc. vrouwen en meisjes geweldsdelicten overlast van zwervers / daklozen jeugdcriminaliteit overlast door horecagelegenheden straatroof komt vaak voor komt soms voor totaal Breda Gevraagd naar de twee belangrijkste problemen in de buurt waarvan men vindt dat die met voorrang moeten worden aangepakt worden het vaakst parkeeroverlast en te hard rijden genoemd. Onveiligheidsbeleving Eén op de drie respondenten in het beheergebied voelt zich wel eens onveilig. Dit is iets hoger dan het Bredase gemiddelde. Van de bewoners in het beheergebied zegt 5% zich vaak, 17% zich soms en tweederde deel zich zelden onveilig te voelen. Gevraagd naar het hebben van onveiligheidsgevoelens in de eigen woonbuurt is het percentage ook hoger dan gemiddeld Breda: 29% tegenover 21%. De meeste van deze bewoners in het beheergebied hebben zelden of soms een onveilig gevoel in de eigen buurt; slechts 5% heeft dit gevoel vaak. Als rapportcijfer voor veiligheid in de buurt geven de bewoners een 6,1. Dit is iets lager dan het gemiddelde cijfer van Breda van een 6,5. Aan de bewoners is gevraagd of zij bepaalde situaties als onveilig ervaren. In figuur 5 staan de antwoorden weergegeven. Over het algemeen oordelen de bewoners van het beheergebied negatiever dan overige Bredanaars, behalve ten aanzien van het toestaan van kinderen om ergens naar toe te gaan in de buurt, maar dit verschil is klein.

12 Opmerkelijk is het aanzienlijk grotere percentage bewoners (44%) in het beheergebied dat zich s avonds op straat onveilig voelt in hun buurt vergeleken met de andere Bredanaars (28%). Figuur 5 Mate waarin men de situatie als onveilig ervaart in procenten zich onveilig voelt als u s avonds bij u in de buurt over straat loopt? zich onveilig voelt als u s avonds bij u in de buurt over straat loopt? s avonds of s nachts niet open doet, omdat u het niet veilig vindt?' s avonds of s nachts niet open doet, omdat u het niet veilig vindt?' in uw eigen buurt omloopt of omrijdt om onveilige plekken te vermijden in uw eigen buurt omloopt of omrijdt om onveilige plekken te vermijden zich niet op uw gemak voelt als u s avonds alleen thuis bent? zich niet op uw gemak voelt als u s avonds alleen thuis bent? uw kind(eren) niet toestaat ergens naartoe te gaan bij u in de buurt uw kind(eren) niet toestaat ergens naartoe te gaan bij in de buurt omdat u het niet veilig vindt? omdat het niet veilig vindt? komt vaak komt voor vaak voor komt soms komt voor soms voor Reeks3 Totaal Breda Slachtofferschap De respondenten hebben aangegeven of ze in de afgelopen 12 maanden slachtoffer zijn geworden van delicten in hun eigen buurt. Figuur 6 laat zien dat over het algemeen de mate waarin men in het beheergebied aangeeft slachtoffer te zijn geworden van een delict gelijk aan of groter is dan voor overig Breda. Negatieve uitschieters zijn duidelijk vernielingen aan auto s en fietsendiefstal. Een positieve uitschieter is poging tot inbraak zonder diefstal: in het beheergebied wordt men naar eigen zeggen relatief minder slachtoffer van dit feit. Figuur 6 Slachtofferschap in afgelopen 12 maanden in eigen buurt in procenten vernieling aan auto diefstal fiets beschadiging/vernieling (huis of tuin) inbraak in uw woning, met diefstal diefstal uit auto bedreiging met geweld diefstal portemonnee zonder geweld overige diefstal poging tot inbraak, zonder diefstal huiselijk geweld diefstal portemonnee met geweld mishandeling buitenshuis

13 Gemeente Breda Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting Gemeente De bewoners is gevraagd naar hun mening over de inzet van de gemeente voor de leefbaarheid in de buurt. De bewoners van het beheergebied beoordelen de inzet van de gemeente met een 6,2. Dit is ongeveer gelijk aan het gemiddelde rapportcijfer van Breda. De bewoners van het beheergebied hebben ten aanzien van de inspanningen van de gemeente op het gebied van leefbaarheid en veiligheid van hun omgeving ongeveer dezelfde mening als de gemiddelde Bredanaar (zie figuur 7). Men is iets vaker dan gemiddeld van mening dat de gemeente bereikbaar is voor meldingen en klachten over onveiligheid en overlast. Figuur 7 Mening over inspanningen van de gemeente op het gebied van verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in de buurt in procenten De gemeente is bereikbaar voor meldingen en klachten over onveiligheid en overlast. De gemeente informeert haar bewoners over de aanpak van de leefbaarheid en veiligheid De gemeente heeft aandacht voor het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid De gemeente betrekt de buurt bij de aanpak van de leefbaarheid en veiligheid De gemeente reageert op meldingen en klachten over de onveiligheid en overlast De gemeente doet wat ze zegt bij het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid helemaal mee eens mee eens totaal Breda

14 14

15 Gemeente Breda Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting 3. Politie De politieregistratie geeft een beeld van het aantal en soort incidenten in de omgeving van de Boschpoort. Figuur 8 toont het beheergebied voor de politie. Er is voor dit gebied een opsomming gevraagd van alle incidenten gedurende drie periodes, te weten: 1 januari 30 juni 2013, 1 juli 31 december 2013 en 1 januari 30 juni Deze drie periodes zijn onderscheiden om bij de 1-meting te kunnen nagaan hoe deze gegevens zich ontwikkelen na de vestiging van de asielzoekers in de tweede helft van De incidenten zijn gegroepeerd naar hoofdcategorie en zullen waar nodig worden uitgesplitst. Figuur 8 Beheergebied politie Bron: Afdeling BBO/ONT 3.1. Resultaten In figuur 9 staat het aantal incidenten voor het beheergebied weergegeven naar de drie perioden. Voor de uitsplitsing van de categorie overig zie bijlage 1. In dit onderzoek wordt deze categorie buiten beschouwing gelaten.

16 De ontwikkeling van het aantal incidenten tussen 1 januari 2013 en 1 juli 2014 vertoont een licht stijgende lijn. In vergelijking met het eerste half jaar van 2013 is het aantal incidenten in het eerste half jaar van 2014 met 9% gestegen. De meest voorkomende incidenten zijn: o diefstal van brom-, snor- en fietsen waarbij het hoofdzakelijk om fietsendiefstal gaat; o mishandeling waarbij het met name om eenvoudige mishandeling en ruzie/twist gaat; o verkeersongevallen zoals aanrijdingen en verlaten van plaats na het ongeval en o overige vermogensdelicten waarbij het hoofdzakelijk om eenvoudige diefstal gaat. Wanneer wordt gekeken naar de ontwikkeling van elk afzonderlijk incident tussen 1 januari 2013 en 1 juli 2014 komt hier geen eenduidig beeld uit naar voren. Figuur 9 Incidenten in het beheergebied tussen 1 januari 2013 en 1 juli 2014 (aantallen) 1 januari - 1 juli juli januari - december juli 2014 Incident Diefstal/inbraak woning Diefstal/inbraak box/garage/schuur/tuinhuis Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen Diefstal van motorvoertuigen Diefstal van brom-, snor-, fietsen waarvan Diefstal van fiets Zakkenrollerij Diefstal af/uit/van overige voertuigen Verkeersongevallen Zedenmisdrijf Moord, doodslag 5 2 Openlijk geweld (persoon) Bedreiging Mishandeling waarvan Eenvoudige mishandeling waarvan Ruzie/twist Straatroof Overval Overige vermogensdelicten waarvan Overige eenvoudige diefstal Drugs/drankoverlast waarvan Overlast ivm drugs Vernieling cq. zaakbeschadiging Verkeersoverlast Diefstal/inbraak bedrijven en instellingen Winkeldiefstal Milieu waarvan Geluid Overlast waarvan Melding jeugdoverlast waarvan Overlast door gestoord/gespannen persoon Drugshandel Fraude Rijden onder invloed Subtotaal Overig Totaal

17 Gemeente Breda Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting Bijlage 1. Categorie overig politieregistratie 1 januari - 1 juli juli januari - december juli 2014 Overig Diefstallen op water 2 Brand/ontploffing Burengerucht (relatieproblemen) Huisvredebreuk Bijzondere wetten 1 2 Overige leefbaarheid - Restcategorie waarvan Afhandeling overige meldingen Wapenhandel Mensenhandel 1 Snelheid 1 2 Weg overig waarvan Overige verkeerszaken Evenementen overig Aantasting openbare orde Vreemdelingenzorg Overige maatschappelijke integriteit - Restcategorie waarvan Algemene mutatie Dienstverlening - Preventiecontrole Dienstverlening - Hulpverlening aan personen Dienstverlening - Hulpverlening aan instanties Overige dienstverlening Algemeen Overige dienstverlening - Restcategorie Totaal

Aangifteverloop per woonkern in Utrechtse Heuvelrug

Aangifteverloop per woonkern in Utrechtse Heuvelrug waar: Amerongen 1.1.1. Diefstal/inbraak woning 18 13 24 15 1.1.2. Diefstal/inbraak box/garage/schuur/tuinhuis 2 2 0 2 1.2.1. Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen 17 20 14 10 1.2.2. Diefstal van motorvoertuigen

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor Gemeente Leiden Resultaten per stadsdeel en in de tijd Mediad Rotterdam, maart 2011 Veiligheidsmonitor, Gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: Situatieschets na zeven maanden. Rapportage

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: Situatieschets na zeven maanden. Rapportage Gemeente Breda Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: Situatieschets na zeven maanden Rapportage Publicatienummer: 1775 Datum: juli 2015 In opdracht van: Gemeente Breda Het College Uitgave: Gemeente Breda

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11 De Eindhovense Eindhoven, oktober 11 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Objectieve index: 3 2.I Inbraak 3 2.II Diefstal 4 2.III Geweld 4 2.IV Overlast/vandalisme 4 2.V Veilig ondernemen (niet in index) 5 3 Subjectieve

Nadere informatie

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen GEMEENTE Veiligheidsmonitor OSS in Brabant Resultaten op in beeld Bijlage in grafieken en tabellen RESULTATEN IN BEELD Bijlage in grafieken en tabellen 2009/2011 Oss Resultaten in beeld Inleiding In de

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor Geertruidenberg 2011 Uitkomsten van de enquête

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Leiden? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Leiden Bijlagenrapport April 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/022 Datum April

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor Drimmelen 2011 Uitkomsten van de enquête en

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen

Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 5 1. Leefbaarheid 6 1.1 Fysieke kwaliteit buurtvoorzieningen 6 1.2 Kwaliteit sociale woonomgeving 7 1.3 Actief in woonomgeving

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Samenvatting 1 Vermogensdelicten 2 Geweldsdelicten 5 Vernieling en overlast 7 Verdachten 10 Onveiligheidsgevoelens 11 Preventie 13 Oordeel over functioneren politie

Nadere informatie

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%)

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) Leefbaarheid Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) mee eens niet mee eens Geen neutraal Wegen, paden en pleintjes goed onderhouden 51 21 25 3 Perken, plantsoenen

Nadere informatie

In dit hoofdstuk worden de cijfers beschreven op de volgende niveaus:

In dit hoofdstuk worden de cijfers beschreven op de volgende niveaus: Politiecijfers Dit hoofdstuk bevat politiecijfers van het gebied waarin de horeca zich vooral concentreert, namelijk het stadscentrum en de Flevoweg in Harderwijk. Het betreffen cijfers over opgenomen

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Vermogensdelicten 2 Geweld 4 Vernieling en overlast 6 Verdachten 8 Onveiligheidsgevoelens 9 Preventie 11 Oordeel over functioneren politie en gemeente m.b.t. veiligheid

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Reageren o.en.s@haarlem.nl Concernstaf Afdeling Onderzoek en Statistiek, Grote Markt 2, 2011 RD Haarlem november 2009 Gemeente Haarlem, Onderzoek en Statistiek Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Hoe veilig

Nadere informatie

District Land van Cuijk. Boxmeer. Politie Brabant-Noord. District Land van Cuijk

District Land van Cuijk. Boxmeer. Politie Brabant-Noord. District Land van Cuijk District Land van Cuijk Boxmeer Het zwaartepunt ligt bij vermogenscriminaliteit. Met name diefstal uit/vanaf motorvoertuigen komt vaak voor. De meeste feiten spelen zich af in de plaats Boxmeer. Op de

Nadere informatie

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010 Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente 2010 Tilburg Dienst Beleidsontwikkeling Onderzoek & Informatie Juli 2010 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 7 Hoofdstuk 1 Buurt en buurtproblemen...

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Etten-Leur Uitkomsten van de enquête en

Nadere informatie

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 Integrale veiligheid resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 Respons 1 2 Veiligheidsgevoelens 3 2.1 Gevoel van veiligheid in specifieke situaties 3 2.2 Verschillen onderzoeksgroepen

Nadere informatie

Leefbaarheid in de buurt

Leefbaarheid in de buurt 12345678 Leefbaarheid in de buurt Nu het oordeel van de Dordtenaren over hun woonkwaliteit, woonomgeving en de geboden voorzieningen in kaart is gebracht, zullen we in dit hoofdstuk gaan kijken hoe de

Nadere informatie

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan nulmeting Projectnummer 11067 In opdracht van stadsdeel Centrum Josca Boers Nienke Laan Emmie van Oirschot Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten het PON, kennis in uitvoering Tilburg, april 2012 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van gemeente

Nadere informatie

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei ONDERZOEK VEILIGHEID Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei 14 GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting. Onderzoeksresultaten Voorvallen en misdrijven Veiligheid

Nadere informatie

Eénmeting Leefbaarheid en veiligheid 2014 Beheergebied Van Broeckhovenlaan, s-hertogenbosch

Eénmeting Leefbaarheid en veiligheid 2014 Beheergebied Van Broeckhovenlaan, s-hertogenbosch Eénmeting Leefbaarheid en veiligheid 2014 Beheergebied Van Broeckhovenlaan, s-hertogenbosch Bron: www.brabantwonen.nl Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente s-hertogenbosch DIMENSUS beleidsonderzoek

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid. beheergebied hostel Blekerstraat Almere. Eenmeting, Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Almere

Monitor Leefbaarheid. beheergebied hostel Blekerstraat Almere. Eenmeting, Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Almere Monitor Leefbaarheid beheergebied hostel Blekerstraat Almere Eenmeting, Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Almere DIMENSUS beleidsonderzoek September Projectnummer 524 Inhoud Samenvatting

Nadere informatie

Leefbaarheid en overlast in buurt

Leefbaarheid en overlast in buurt 2013 Leefbaarheid en overlast in buurt Gemeente (2013): Scherpenzeel vergeleken met Regionale eenheid Oost-Nederland Landelijke conclusies Leefbaarheid buurt Zeven op de tien Nederlanders vinden leefbaarheid

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Veendam April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Haren April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen 2011,

Nadere informatie

Drie jaar Taskforce Overlast

Drie jaar Taskforce Overlast Drie jaar Taskforce Overlast Duidelijke afname van ervaren overlast Centrum en Sinds 2010 werkt de gemeente Dordrecht met de Taskforce Overlast in de openbare ruimte aan het terugdringen van de overlast

Nadere informatie

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 Leefbaarheid in Spijkenisse Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 datum woensdag 6 mei 2015 versie 3 Auteur(s) Tineke Last Postadres Postbus 25, 3200

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011

Veiligheidsmonitor 2011 Veiligheidsmonitor 20 Dordtse scores op de MJP-indicatoren en vergeleken met andere gemeenten De gemeente Dordrecht heeft in 20 voor de derde keer deelgenomen aan de landelijke Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Monitor leefbaarheid en veiligheid Woonvoorziening Boschdijk, Eindhoven

Monitor leefbaarheid en veiligheid Woonvoorziening Boschdijk, Eindhoven Monitor leefbaarheid en veiligheid Woonvoorziening Boschdijk, Eindhoven één-meting, 2012 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Eindhoven DIMENSUS beleidsonderzoek November 2012 Projectnummer 497

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid. beheergebied hostel Blekerstraat Almere. Tweemeting, Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Almere

Monitor Leefbaarheid. beheergebied hostel Blekerstraat Almere. Tweemeting, Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Almere Monitor Leefbaarheid beheergebied hostel Blekerstraat Almere Tweemeting, 2014 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Almere DIMENSUS beleidsonderzoek September 2014 Projectnummer 580 Leeswijzer

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK REDACTIE: AGNES VAN LEEUWEN PROCESBEGELEIDER MKB NEDERLAND

PLAN VAN AANPAK REDACTIE: AGNES VAN LEEUWEN PROCESBEGELEIDER MKB NEDERLAND PLAN VAN AANPAK KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN BEDRIJVENTERREIN CONTINUE SAMENWERKEN DAMPTEN, MAELSONSTRAAT, NIEUWE STEEN, VAN DEDEMSTRAAT EN GILDENWEG TE HOORN JANUARI 2015 REDACTIE: AGNES VAN LEEUWEN PROCESBEGELEIDER

Nadere informatie

Leefbaarheid - Team Mens op Maat - Centrum Jeugd en Gezin - Gemeentelijke dienstverlening - Voorzieningen - Sportdeelname

Leefbaarheid - Team Mens op Maat - Centrum Jeugd en Gezin - Gemeentelijke dienstverlening - Voorzieningen - Sportdeelname Leefbaarheid - Team Mens op Maat - Centrum Jeugd en Gezin - Gemeentelijke dienstverlening - Voorzieningen - Sportdeelname Uitgevoerd door Dimensus Burgerpeiling De Bilt 2015 1/33 Onderzoeksbeschrijving

Nadere informatie

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari 2007 1 In deze rapportage worden de resultaten beschreven uit de Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête voor de maand januari. Tevens

Nadere informatie

Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013

Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Leefbaarheid woonbuurt Bijlage 2.1a: Rapportcijfers voor de leefbaarheid in de buurt naar wijken, 2001-2013 Bijlage 2.1b: Rapportcijfers voor de woonomgeving naar

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Bedum April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen 2011,

Nadere informatie

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 2015

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 2015 Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 215 Deze publicatie is uitgegeven door Onderzoek en Statistiek Groningen februari 216 In dit rapport worden politiestatistieken en resultaten

Nadere informatie

Raadsvergadering december 2015

Raadsvergadering december 2015 Raadsvergadering december 2015 Beeld Onderdeel basisteam Ommelanden Midden 1 gebiedsverantwoordelijke Operationeel Expert; 2 wijkagenten; Onderdeel opschalingsmodel (van noodhulp tot ME) 2 Artikel 3 Politiewet

Nadere informatie

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête meting maart, april, mei en juni

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête meting maart, april, mei en juni Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête meting maart, april, mei en juni 1. Leefbaarheid In de maand juni geven de Bredanaars Breda een 7,6 als gemeente om in te wonen. Breda scoort goed op alle

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Veiligheidsmonitor gemeente Tabellenrapport April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/015 Datum April 2014 Opdrachtgever Auteurs

Nadere informatie

Gegevensanalyse Schiedam-Oost. plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden

Gegevensanalyse Schiedam-Oost. plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden Gegevensanalyse Schiedam-Oost plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden Inwoners en woningen per 1-1-2014 Oost Schiedam inwoners 11.286

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Dorien de Bruijn 23 mei 2014 Vanaf 1997 is de Amersfoortse Stadspeiling elke twee jaar voor een belangrijk deel

Nadere informatie

Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014

Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014 Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014 Veiligheidssituatie steeds beter De veiligheidssituatie in s-hertogenbosch verbetert. Dit bleek al uit de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Hoe veilig is Noord-Holland Noord?

Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Integrale Veiligheidsmonitor Noord-Holland Noord 2011 April 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2012-1833

Nadere informatie

Veiligheidsenquête Landhorst

Veiligheidsenquête Landhorst Veiligheidsenquête Landhorst 1. Uitwerking enquête 2. Bijlage: Open vraag Oktober 2006 Gemeente Sint Anthonis Vereniging Peelbelang Landhorst RESULTATEN ENQUÊTE VEILIGHEID GEMEENTE SINT ANTHONIS/ KERN

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Vermogensdelicten 2 Geweld 5 Vernieling en overlast 7 Verdachten 10 Onveiligheidsgevoelens 11 Preventie 13 Oordeel over functioneren politie en gemeente m.b.t. veiligheid

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Bloemendaal? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Bloemendaal 2011 Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2012-1866

Nadere informatie

Gemeente Raalte Veiligheidsmonitor 2014

Gemeente Raalte Veiligheidsmonitor 2014 Gemeente Raalte Veiligheidsmonitor 2014 Uitgevoerd door: Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Marieke Hottenhuis Juni 2014 I Conclusies Hieronder leest u per hoofdstuk de belangrijkste conclusies

Nadere informatie

Politie Gelderland-Midden. Veiligheidsmonitor Gelderland-Midden 2009 Regiorapport

Politie Gelderland-Midden. Veiligheidsmonitor Gelderland-Midden 2009 Regiorapport Politie Gelderland-Midden Veiligheidsmonitor Gelderland-Midden 2009 Regiorapport 9 juli 2010 Projectnr. 7587.100/g Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532

Nadere informatie

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens Resultaten peiling EnschedePanel Inleiding Voor de verbetering van de leefbaarheid en aanpak van de veiligheid in de wijken is in oktober 2015 een onderzoek verricht. In dezelfde periode is de landelijke

Nadere informatie

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 8

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 8 RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 8 Datum: 11 juni 2013. Deelsessie: 21.00 21.50 uur in de Presentatiezaal. Doel: Beeldvorming. Onderwerp: Criminaliteitsbeeld 2012. Toelichting: Het criminaliteitsbeeld

Nadere informatie

Gemeente Breda. Leefbaarheid en veiligheid rondom de Vliet. SSC Onderzoek en Informatie. 0-meting

Gemeente Breda. Leefbaarheid en veiligheid rondom de Vliet. SSC Onderzoek en Informatie. 0-meting Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Leefbaarheid en veiligheid rondom de Vliet 0-meting Publicatienummer: 1729 Datum: september 2013 In opdracht van: Ontwikkeling / Wonen en Samenleven Uitgave:

Nadere informatie

;/y;\ i&o. ^research. Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011. Juni 2012

;/y;\ i&o. ^research. Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011. Juni 2012 ;/y;\ i&o ^research Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011 Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer

Nadere informatie

Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof. Nulmeting november 2013

Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof. Nulmeting november 2013 Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof Nulmeting november 2013 Opdrachtgever: Veiligheid en Wijken Frank Claus Opdrachtnemer: Informatie en Kenniscentrum Margot Hutten Januari 2014 Inhoud Inleiding...3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011 Integrale Veiligheidsrapportage Gemeente Littenseradiel Januari t/m december 2011 Gemeente Littenseradiel Openbaar Ministerie Politie Fryslân Integrale Veiligheidsrapportage gemeente Littenseradiel - januari

Nadere informatie

Kijk op de Wijk 2005

Kijk op de Wijk 2005 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.nl Communicatie en juridische zaken Kijk op de Wijk 2005 Stadscentrum, Merwestein en Overige wijken Datum 10 april 2006 Auteur C. F. Brouwers

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

Blz. 9. Slachtofferschap Inbraak, fietsendiefstal, autocriminaliteit, beroving, vernieling, seksuele delicten, mishandeling. Blz.

Blz. 9. Slachtofferschap Inbraak, fietsendiefstal, autocriminaliteit, beroving, vernieling, seksuele delicten, mishandeling. Blz. Inleiding De integrale Veiligheidsmonitor (ivm) is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en het optreden van gemeente en politie. Dit onderzoek wordt op gemeentelijk en op landelijk

Nadere informatie

MONITOR OVERLAST EN ONVEILIGHEID A-KWARTIER GRONINGEN

MONITOR OVERLAST EN ONVEILIGHEID A-KWARTIER GRONINGEN MONITOR OVERLAST EN ONVEILIGHEID A-KWARTIER GRONINGEN B. Bieleman R. Nijkamp J. Snippe R. Voogd MONITOR OVERLAST EN ONVEILIGHEID A-KWARTIER GRONINGEN Juli 213 INTRAVAL Groningen-Rotterdam INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Monitor verplaatsing coffeeshop Amsterdam-Oost

Monitor verplaatsing coffeeshop Amsterdam-Oost Monitor verplaatsing coffeeshop Amsterdam-Oost B. Bieleman R. Mennes M. Sijtstra MONITOR VERPLAATSING COFFEESHOP AMSTERDAM-OOST September INTRAVAL Groningen-Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Hoofdstuk Inleiding.

Nadere informatie

BURGERPANEL VEENENDAAL PEILING VEILIGHEID

BURGERPANEL VEENENDAAL PEILING VEILIGHEID BURGERPANEL VEENENDAAL PEILING 2 2014 VEILIGHEID Gemeente Veenendaal September/Oktober 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Tips bij het invullen

Tips bij het invullen Tips bij het invullen Wilt u voordat u deze vragenlijst invult eerst de volgende aanwijzingen lezen? Wie vult de vragenlijst in? Het is de bedoeling dat u zelf (zie adressering) de vragenlijst invult en

Nadere informatie

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast 5. CONCLUSIES In dit afsluitende hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies besproken. Achtereenvolgens komen de overlast, de criminaliteit en de veiligheidsbeleving aan bod. Aan de 56 buurtbewoners

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. Perceptie veiligheid 2009. De mening van de inwoners gepeild

LelyStadsGeluiden. Perceptie veiligheid 2009. De mening van de inwoners gepeild LelyStadsGeluiden De mening van de inwoners gepeild Perceptie veiligheid 09 In oktober 09 hebben.9 leden van het LelyStadsPanel en andere stadsbewoners een vragenlijst ingevuld over de beleving van hun

Nadere informatie

Bijlage 4 Tabellen. Verklaring van tekens in tabellen

Bijlage 4 Tabellen. Verklaring van tekens in tabellen Bijlage 4 Tabellen Verklaring van tekens in tabellen. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim - = nihil - = (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0) = het getal is kleiner

Nadere informatie

Monitor Operatie Hartslag Heerlen Follow-up meting 2004

Monitor Operatie Hartslag Heerlen Follow-up meting 2004 Monitor Operatie Hartslag Heerlen Follow-up meting 2004 Bureau Onderzoek en Statistiek van de gemeente Heerlen Telefoon: 045 5604747 E-mail: o&s@heerlen.nl Heerlen, augustus 2004 Gegevens mogen worden

Nadere informatie

Hoe veilig is Tubbergen?

Hoe veilig is Tubbergen? Hoe veilig is Tubbergen? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Tubbergen 2011 April 2012 Hoe veilig is Tubbergen? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Tubbergen 2011 April 2012 Colofon Uitgave I&O Research

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp gemeente Haarlemmer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid Veiligheid kernthema: De criminaliteitscijfers en de slachtoffercijfers laten over het algemeen een positief beeld zien voor Utrecht in. Ook de aangiftebereidheid van Utrechters is relatief hoog (29%).

Nadere informatie

Openbare orde en veiligheid

Openbare orde en veiligheid Kerncijfers 91 Openbare orde en veiligheid.1 Politie.2 Brandweer Amsterdam in cijfers 2014 92 Openbare orde en veiligheid Geregistreerde misdrijven In 2014 registreerde de Politie Eenheid Amsterdam het

Nadere informatie

Samenvatting. Brongebruik

Samenvatting. Brongebruik Samenvatting In dit onderzoek wordt een methode beschreven om zo betrouwbaar mogelijk ontwikkelingen in criminaliteit, overlast en onveiligheidsbeleving in Nederland te beschrijven. Dit onderzoek komt

Nadere informatie

openbare orde en veiligheid

openbare orde en veiligheid 125 openbare orde en veiligheid 12 126 Openbare orde en veiligheid Aantal alternatieve straffen voor jeugdigen neemt af In 2003 zijn 68 jeugdigen op alternatieve wijze gestraft. De trend in alternatieve

Nadere informatie

Hoe veilig is Hof van Twente?

Hoe veilig is Hof van Twente? Hoe veilig is Hof van Twente? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Juni 2012 Hoe veilig is Hof van Twente? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Juni 2012 Colofon

Nadere informatie

Veiligheid HI-Ambacht

Veiligheid HI-Ambacht Veiligheid HI-Ambacht INTEGRALE VEILIGHEIDSMONITOR 015 Inhoud De landelijke Veiligheidsmonitor helpt n om een beeld te krijgen van de lokale veiligheidssituatie. Niet alleen van de situatie volgens de

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld Zaltbommel 2007

Veiligheidsbeeld Zaltbommel 2007 Veiligheidsbeeld Zaltbommel 2007 Veiligheidsbeeld Zaltbommel 2007 Opdrachtgever: Gemeente Zaltbommel Onderzoek en rapportage: Oostveen Beleidsonderzoek en Advies Colofon Opdrachtgever: Gemeente Zaltbommel.

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2008 Hollands Midden

Veiligheidsmonitor 2008 Hollands Midden Veiligheidsmonitor 2008 juni 2009 een onderzoek in opdracht van de Veiligheidsregio Onderzoeker Projectleider Opdrachtgever Andrea van der Meide Liesbeth Wendrich Paul van Wensveen Jolanda Verdurmen Veiligheidsregio

Nadere informatie

openbare orde en veiligheid

openbare orde en veiligheid 127 openbare orde en veiligheid 12 128 Openbare orde en veiligheid Daling aantal inbraken, maar toename van diefstal op straat. In 2005 zijn 370 huis-gerelateerde diefstallen gepleegd. Dit zijn diefstallen/inbraken

Nadere informatie

Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel?

Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Veiligheidsmonitor gemeenten Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede

Nadere informatie

Gemeente Breda. SSC Onderzoek en Informatie. Veiligheidsmonitor 2012

Gemeente Breda. SSC Onderzoek en Informatie. Veiligheidsmonitor 2012 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Veiligheidsmonitor 2012 Publicatienummer: 1702 Datum: September 2012 In opdracht van: Gemeente Breda Kabinet Burgemeester Uitgave: Gemeente Breda Afdeling SSC

Nadere informatie

VEILIGHEIDSRAPPORTAGE ROTTERDAM-RIJNMOND 2008 EMBARGO TOT 7 JULI 2008

VEILIGHEIDSRAPPORTAGE ROTTERDAM-RIJNMOND 2008 EMBARGO TOT 7 JULI 2008 VEILIGHEIDSRAPPORTAGE ROTTERDAM-RIJNMOND 2008 EMBARGO TOT 7 JULI 2008 Colofon 1 e druk juli 2008 Uitgave van de Begeleidingscommissie Integrale Veiligheid en de Politie -Rijnmond, in opdracht van het naal

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor Tiel 2003 > 2005

Leefbaarheidsmonitor Tiel 2003 > 2005 Leefbaarheidsmonitor Tiel 2003 > 2005 Tabellenboek Sander Flight Leefbaarheidsmonitor Tiel 2003 > 2005 Tabellenboek Amsterdam, 28 juni 2005 Sander Flight Met medewerking van: Willemijn Roorda DSP groep

Nadere informatie

VEILIGHEIDSMONITOR 2006 Tabellenrapport

VEILIGHEIDSMONITOR 2006 Tabellenrapport FEDERALE POLITIE ALGEMENE DIRECTIE OPERATIONELE ONDERSTEUNING Directie van de nationale gegevensbank Dienst Beleidsgegevens VEILIGHEIDSMONITOR 2006 Tabellenrapport Verantw. uitgever : Federale Politie

Nadere informatie

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 2 2014 VEILIGHED

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 2 2014 VEILIGHED BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 2 2014 VEILIGHED Gemeente Wijdemeren November/December 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Statistisch Jaarboek diversen

Statistisch Jaarboek diversen 123 12 124 Diversen Veiligheid: Voorheen werden door de Regiopolitie Twente jaarlijks gegevens verstrekt van het aantal incidenten en aangiften m.b.t. veiligheid, leefbaarheid, etc.. Onder meer doordat

Nadere informatie

Rapportage derde meting (december 2011)

Rapportage derde meting (december 2011) Rapportage derde meting (december 2011) Rapportage Opdrachtgever: Auteur: Simon van den Bighelaar Van den Bighelaar & Honig Onderzoeksbureau i.o.v. Gemeente Maastricht - Onderzoek & Statistiek Drs. Paul

Nadere informatie

Veiligheid. Aangiftes politie (per 1000 inwoners) Rapportcijfers door bewoners. Criminaliteit in de buurt. hoofdstuk 6

Veiligheid. Aangiftes politie (per 1000 inwoners) Rapportcijfers door bewoners. Criminaliteit in de buurt. hoofdstuk 6 hoofdstuk 6 Aangiftes politie (per 1000 inwoners) 2006 2008 woninginbraak 3,5 4,5 diefstal schuur 4,7 2,2 autocriminalit. 6,4 6,3 fietsendiefstal 7,2 6,2 overige diefst. 1,0 1,8 geweld 5,8 5,5 vandalisme

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor opvangvoorziening Baden Powellweg

Leefbaarheidsmonitor opvangvoorziening Baden Powellweg nulmeting Amsterdam, 0 mei 00 Hette Tulner Inhoudsopgave 1 Inleiding Woongenot 5 Veiligheid & overlast 7 4 Opvangvoorziening en verslaafden- en zwerversoverlast 11 Bijlage Onderzoeksverantwoording 1 Pagina

Nadere informatie

Misdrijven en incidenten Colmschate-Zuid

Misdrijven en incidenten Colmschate-Zuid Misdrijven en incidenten Colmschate-Zuid 27 28 29 21 211 Diefstal/inbraak woning 52 4 41 25 35 Voertuigcriminaliteit 57 58 72 55 52 Diefstal brom-, snorfietsen, fietsen 61 2 47 32 34 Diefstal/inbraak bedrijven/instellingen

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014 Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal januari 2015 In 2014 registreerde de politie voor Amersfoort 9.134 misdrijven. Ten opzichte van een jaar eerder

Nadere informatie

BIJLAGE II OBJECTIEVE EN SUBJECTIEVE VEILIGHEID

BIJLAGE II OBJECTIEVE EN SUBJECTIEVE VEILIGHEID BIJLAGE II OBJECTIEVE EN SUBJECTIEVE VEILIGHEID Situatie objectieve en subjectieve veiligheid burgers en Cijfers met betrekking tot Bron 2002 objectieve veiligheid burgers (landelijk) feitelijk ondervonden

Nadere informatie

Hoe veilig is Kapelle?

Hoe veilig is Kapelle? Hoe veilig is Kapelle? Veiligheidsmonitor gemeente Kapelle 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer - Datum April 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

Slachtofferschap onder burgers naar delictsoort, volgens de VMR en de IVM a

Slachtofferschap onder burgers naar delictsoort, volgens de VMR en de IVM a 336 Criminaliteit en rechtshandhaving 2012 Tabellen bij hoofdstuk 3 Tabel 3.4 Slachtofferschap onder burgers naar delictsoort, volgens de VMR en de IVM a VMR IVM b 2004 c 2005 c 2006 c 2007 c 2008 d 2009

Nadere informatie

7. Vragenlijst Leefbaarheidsmonitor Leiden 2004

7. Vragenlijst Leefbaarheidsmonitor Leiden 2004 7. Vragenlijst Leefbaarheidsmonitor Leiden 2004 (Inclusief de antwoorden voor heel Leiden) A. Voorzieningen in de buurt a1. Als eerste willen wij u een aantal vragen stellen over de voorzieningen in uw

Nadere informatie

Regionale Veiligheidsrapportage Amsterdam-Amstelland 2015-2, gemeente Amstelveen

Regionale Veiligheidsrapportage Amsterdam-Amstelland 2015-2, gemeente Amstelveen VVH - Openbare orde en Veiligheid De Raad van Amstelveen Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief Datum 7 december 2015 Betreft Regionale Veiligheidsrapportage

Nadere informatie