Buurt-voor-Buurt Onderzoek Wipstrik

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Buurt-voor-Buurt Onderzoek Wipstrik"

Transcriptie

1 Buurt-voor-Buurt Onderzoek In januari/februari 2018 is het Buurt-voor-Buurt Onderzoek van 2018 uitgevoerd. Ruim Zwolse inwoners van 18 jaar en ouder hebben aan het onderzoek meegewerkt. Door deze grote respons is het mogelijk uitkomsten niet alleen voor als geheel te rapporteren, maar ook voor wijken en buurten. De uitkomsten van het Buurt-voor-Buurt Onderzoek zijn voor een groot deel verwerkt in zogenaamde indexen: de leefbaarheidsindex, veiligheidsindex, fysieke index en sociale index. Via indexen is eenvoudig een beeld te krijgen hoe de stad of een deel van de stad ervoor staat op een bepaald maatschappelijk vlak. Lees de toelichting op indexen voor meer informatie over de opzet van indexen of de korte toelichting op de uitvoering van het Buurt-voor-Buurt Onderzoek voor achtergronden over het onderzoek. Deze rapportage gaat in op de uitkomsten van. De wijk bestaat uit de buurten Wipstik-Noord en -Zuid, ook bekend onder de naam 'Zeeheldenbuurt'. Conclusies De algehele leefbaarheid, veiligheid en de sociale en fysieke gesteldheid van zijn in 2018 vergelijkbaar met die in Ook vergeleken met 2012 zien we niet tot nauwelijks veranderingen op de indexen. heeft op alle vier de indexen een score die vergelijkbaar is met het Zwolse gemiddelde. Ontwikkeling Ontwikkeling Score 2018 t.o.v. Leefbaarheidsindex gelijk gebleven gelijk gebleven gemiddeld Veiligheidsindex gelijk gebleven gelijk gebleven gemiddeld Fysieke index gelijk gebleven geen gegevens beschikbaar gemiddeld Sociale index gelijk gebleven gelijk gebleven gemiddeld Positieve ontwikkelingen: De meest in het oog springende positieve ontwikkeling is dat de bewoners van minder criminaliteit en overlast ervaren dan in 2016 én Verder zien we dat bewoners vergeleken met 2016 vaker aan het werk zijn, meer vertrouwen hebben en een positievere woonbeleving hebben. Wat betreft de fysieke gesteldheid zien we dat de populariteit van de woningen is toegenomen, dat er gunstigere fietsvoorzieningen zijn en dat er meer externe veiligheid is door een afname in fijnstof. Verder zijn bewoners meer tevreden over de politie, is er minder geregistreerde inbraak en gaat het sociaal economisch beter met de wijk. Vergeleken met 2012 scoort de wijk gunstiger wat betreft de opleidingen en de gezondheid van de bewoners. Ook nemen bewoners meer deel aan sociale en culturele activiteiten en is er meer sociale samenhang en bewonerstoezicht in de wijk. Verder is het beter gesteld met de sociale voorzieningen in de wijk, is er meer vertrouwen en minder geregistreerde inbraken en vandalisme dan in Negatieve ontwikkelingen: Een paar negatieve ontwikkelingen hebben zich voorgedaan in de wijk. Vergeleken met 2016 hebben bewoners minder sociale contacten en zijn bewoners minder tevreden met de gemeente. Verder scoort de wijk ongunstiger dan in 2016 wat betreft de energie en duurzaamheid en de verkeersveilighed.

2 Beeld van wijk De wijk is ontstaan rond de oostelijke toegangsweg van de stad, de kerallee. Aan de zuidkant wordt de wijk begrensd door het Almeloos kanaal en park de Wezenlanden. De wijk heeft op 1 januari inwoners. In de wijk zijn weinig winkels (een enkele supermarkt en een fietsenwinkel). is een kinderrijke wijk. In -Noord staan drie basisscholen (De Geert Grooteschool, De Koningin Emmaschool en de Oosterenk) en in -Zuid staat een school voor SO/VSO. Het wijkcentrum Bestevaer is een ontmoetingsplek voor wijkbewoners, met name uit -Zuid. Ongeveer vier op de tien woningen in zijn voooroorlogs. De rest van de wijk is geleidelijk ontstaan in de tweede helft van de 20e eeuw. Hierdoor is er een grote verscheidenheid aan woningen wat betreft de bouwstijl (laagbouw en etagebouw), het woningtype, de grootte en de eigendomssituatie (huur en koop). Kernindicatoren inwoners [2018] huishoudens [2018] % jongeren [2018] % ouderen [2018] % koopwoningen [2018] % huurwoningen [2018] % etagebouw [2018] % werkloosheid [2018] 5 5 % huishoudens < 105% van sociaal minimum [2015] 8 9 % hoge inkomens [2015] % eenouderhuishoudens [2018] 5 7 % niet-westerse migratieachtergrond [2018] 6 10 bevolkingsdichtheid (inwoners per ha) [2018] 58,4 11,3 Bron: gemeente, GBLT, UWV, CBS

3 Uitkomsten Buurt-voor-Buurt Onderzoek en indexen In deze rapportage gaan we eerst in op uitkomsten van het Buurt-voor-Buurt Onderzoek die te maken hebben met het algemene beeld van bewoners over hun buurt en met de ervaren of verwachte ontwikkeling van de buurt. Hierna komen achtereenvolgens de hoofdstukken leefbaarheid, veiligheid, fysiek en sociaal aan bod. De bijbehorende indexen vormen daarbij de basis waarop we rapporteren. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een tabel waarin een aantal losse uitkomsten van het Buurt-voor-Buurt Onderzoek worden getoond. Algemeen De bewoners hebben een aantal vragen beantwoord die te maken hebben met het beeld dat zij hebben van hun eigen buurt. Van de gezamenlijke uitkomsten is een schaalscore berekend, die inzicht geeft in hoe bewoners hun buurt algemeen beoordelen. Ook hebben ze aangegeven hoe de buurt zich in het afgelopen jaar volgens hen heeft ontwikkeld en welke ontwikkeling zij voor de komende jaren verwachten. De bewoners in geven hun buurt in 2018 dezelfde beoordeling als in Het aandeel bewoners dat een vooruitgang ervaar of verwacht is toegenomen. Vergeleken met de gemiddelde bewoner van oordelen de bewoners van iets positiever over hun buurt. Vooruitgang/achteruitgang buurt, afgelopen jaar Vooruitgang/achteruitgang buurt, verwacht % vooruit 65 bleef gelijk 8 7 achteruit weet niet % vooruit 58 blijft gelijk 8 achteruit 13 weet niet De bewoners in -Noord noemen meestal de nieuwe bestrating en de fietsstraat als reden voor ervaren en verwachte vooruitgang. Voor de bewoners van -Zuid zijn de renovaties en nieuwbouw reden voor ervaren en verwachte vooruitgang. Ook de buurtactiviteiten en de betrokkenheid van bewoners zijn redenen voor de bewoners van -Zuid om vooruitgang te verwachten. /p> De bewoners die een achteruitgang ervaren en verwachten in -Noord noemen hiervoor meestal als reden dat ze overlast ervaren van buurtbewoners of dat er bewoners met andere normen en waarden in de buurt komen wonen. In -Zuid is de meestgenoemde reden voor achteruitgang de verkeersveiligheid. De bewoners van -Zuid die een achteruitgang verwachten, geven hiervoor meestal de toename in de bebouwing en de afname van groen als reden. Uitkomsten Buurt-voor-Buurt Onderzoek evaluatie buurt (schaalscore) 7,8 7,8 7,6 7,6 oordeel ontwikkeling buurt afgelopen jaar (% vooruit) oordeel ontwikkeling buurt afgelopen jaar (% achteruit) toekomstverwachting ontwikkeling buurt (% vooruit) toekomstverwachting ontwikkeling buurt (% achteruit) rapportcijfer als geheel 7,9 8,0 7,8 8,0

4 Leefbaarheid Om een beeld te krijgen van de leefbaarheid in hebben we de leefbaarheidsindex ontwikkeld. Deze index geeft een beeld van (de algehele waardering van) het woon- en leefklimaat. Lees voor meer informatie over de opbouw van deze index de toelichting op de leefbaarheidsindex. We gaan in dit hoofdstuk eerst in op de ontwikkeling tussen 2012 en 2018 op de totaalscore van de leefbaarheidsindex, om vervolgens meer op de inhoud van de index in te gaan met behulp van taartdiagrammen die de ontwikkeling op de index dan wel de stand op de index ten opzichte van het gemiddelde van tonen. Ontwikkeling Leefbaarheidsindex index De wijk scoort de afgelopen jaren nagenoeg stabiel op de leefbaarheidsindex. De scores van de wijk zijn vergelijkbaar met het Zwols gemiddelde. Ontwikkeling Leefbaarheidsindex

5 Samenstelling sterk negatief Sociaal-economisch Bevolking Woningen Openbare ruimte Fysieke woonomgeving Voorzieningenniveau negatief gelijk gebleven positief sterk positief Stedelijkheid Leefbaarheidsindex Saamhorigheid Criminaliteit Buurtproblemen Sociaal klimaat Actieve inzet Onderlinge spanningen Bewonerstoezicht Overlast Stabiliteit bevolking Ontwikkeling Score 2018 t.o.v. sterk negatief zeer ongunstig negatief ongunstig gelijk gebleven gemiddeld positief gunstig sterk positief zeer gunstig Vergroot bovenstaande afbeelding Vergroot bovenstaande afbeelding Het bovenstaande grote taartdiagram toont de ontwikkeling van op de leefbaarheidsindex tussen 2016 en De kleinere taartdiagrammen eronder laten zien hoe zich binnen de leefbaarheidsindex heeft ontwikkeld in vergelijking met 2012 (links) en hoe er in 2018 voor staat ten opzichte van gemiddeld (rechts). Vergeleken met 2016 is de leefbaarheid in de wijk nauwelijks veranderd. De enige (positieve) ontwikkelingen die we zien, is dat de criminaliteit is afgenomen en dat de sociaal-economische positie van de bewoners is verbeterd. Ook vergeleken met 2012 zien we nauwelijks wijzigingen, met als uitzondering dat er meer bewonerstoezicht is. De scores op de aspecten van de leefbaarheidsindex van de wijk zijn vergelijkbaar met die van als geheel. Binnen de aspecten zien we dat de wijk een minder gunstig voorzieningenniveau heeft, stedelijker is en dat er minder bewonerstoezicht is dan in als geheel. De samenstelling van de bevolking is echter gunstiger dan gemiddeld. Meest voorkomende buurtproblemen

6 hondenpoep op straat (% komt vaak voor) te hard rijden (% komt vaak voor) parkeeroverlast (% komt vaak voor) Tabel met alle buurtproblemen De meest voorkomende problemen in zijn hondenpoep op straat, te hard rijden en parkeeroverlast. Parkeeroverlast komt wat meer voor dan gemiddeld in. Problemen die volgens bewoners van de wijk moeten worden aangepakt, zijn de verkeersveiligheid (handhaving van de 30km-zones en veilige oversteekplekken) en parkeeroverlast/problemen. In -Zuid noemt men daarnaast ook hondenpoep op straat, gebrekkige bestrating en zwerfafval als aan te pakken problemen. Uitkomsten Buurt-voor-Buurt Onderzoek woonomgeving (rapportcijfer) 7,7 7,7 7,6 7,6 leefbaarheid (rapportcijfer) 7,6 7,6 7,5 7,6 hoeveelheid fysieke voorzieningen (schaalscore) 6,2 6,3 6,3 6,4 gemeente betrekt bewoners bij buurtveranderingen (% ja) sfeer in de buurt (rapportcijfer) 7,5 7,5 7,3 7,4 sociale participatie (schaalscore) 6,0 5,9 5,6 5,8 verloedering (schaalscore) 3,3 3,1 3,8 3,5 sociale overlast (schaalscore) 0,9 0,9 1,4 1,3 verkeersoverlast (schaalscore) 3,9 3,9 3,8 3,8 % ervaart minimaal 1 vorm van geluidsoverlast vaak

7 Veiligheid Voor inzicht op het gebied van veiligheid maken we gebruik van de veiligheidsindex. Deze index toont aspecten die van invloed zijn op de veiligheidssituatie en beleving van inwoners. Lees voor meer informatie over de opbouw van deze index de toelichting op de veiligheidsindex. We zoomen eerst in op de ontwikkeling van de totaalscore op de veiligheidsindex. Vervolgens bekijken we de ontwikkeling van binnen de gehele index en de stand van ten opzichte van het Zwols gemiddelde. Ontwikkeling Veiligheidsindex index De score van op de veiligheidsindex is na 2014 geleidelijk gestegen. De score van de buurt lag tot 2016 iets boven het Zwols gemiddelde. Echter, omdat het Zwols gemiddelde sterker is gestegen, is er in 2018 geen verschil meer tussen de wijk en als geheel. Ontwikkeling Veiligheidsindex

8 Geweld Overlast Vandalisme Bevolkingssamenstelling Verzorgde woonomgeving sterk negatief negatief gelijk gebleven positief sterk positief Diefstal Ervaren criminaliteit en overlast Leefklimaat Sociale samenhang Inbraak Bewonersinzet Veiligheidsindex Vandalisme Overlast Geregistreerde criminaliteit en overlast Functioneren professionals Gemeente Geweld Diefstal Inbraak Politie Ontwikkeling Score 2018 t.o.v. sterk negatief zeer ongunstig negatief ongunstig gelijk gebleven gemiddeld positief gunstig sterk positief zeer gunstig Vergroot bovenstaande afbeelding Vergroot bovenstaande afbeelding Het grote taartdiagram hierboven laat zien hoe zich op de veiligheidsindex heeft ontwikkeld tussen 2016 en De kleinere taartdiagrammen tonen de ontwikkeling van op de veiligheidsindex in vergelijking met 2012 (links) en de stand van in 2018 ten opzichte van gemiddeld (rechts). Vergeleken met 2016 en 2012 ervaren de bewoners van minder criminaliteit en overlast. Ook is er minder geregistreerde inbraak dan in 2016 en Bewoners zijn verder meer tevreden met de politie maar minder met de gemeente, dan in Vergeleken met 2012 is er meer sociale samenhang in de wijk en minder geregistreerd vandalisme. De scores van de wijk op de vier aspecten van de veiligheidsindex zijn nagenoeg hetzelfde als die van als geheel. Binnen de aspecten zien we wel enkele verschillen. Zo zetten bewoners van zich minder vaak in voor hun buurt en zijn ze minder tevreden met de gemeente. Ze ervaren daarentegen minder geweld en overlast dan in gemiddeld. Uitkomsten Buurt-voor-Buurt Onderzoek

9 veiligheid buurt (rapportcijfer) 7,6 7,6 7,3 7, % voelt zich weleens onveilig in eigen buurt bedreigende voorvallen (schaalscore) 0,6 0,4 1,2 0,8 vermogensdelicten (schaalscore) 2,5 1,9 2,6 2,0 aandacht van gemeente voor buurtproblemen (% veel + voldoende) functioneren gemeente bij aanpak leefbaarheid en veiligheid (rapportcijfer) 6,8 6,7 6,8 6,8 tevredenheid functioneren politie in de buurt (score) 5,4 5,5 5,5 5,6

10 Fysiek Om de fysieke gesteldheid van een gebied inzichtelijk te maken, gebruiken we de fysieke index. De fysieke index is in 2016 ontwikkeld. Lees voor meer informatie over de opbouw van deze index de toelichting op de fysieke index. In dit hoofdstuk laten we eerst de ontwikkeling van tussen 2016 en 2018 zien van de totaalscore op de fysieke index, gevolgd door de ontwikkeling binnen de index en de stand van ten opzichte van het gemiddelde van. Ontwikkeling Fysieke index index De score van op de fysieke index is in 2018 nagenoeg hetzelfde als in Bovendien is de score gelijk aan het Zwols gemiddelde. Ontwikkeling Fysieke index sterk negatief Schoon Stank Geluid Water en klimaat Externe veiligheid Veilig (verkeer) Fysieke Overlast Lucht Woonbeleving woning Kwaliteit eigen Woning Kwaliteit woningen in de buurt Populariteit woningen in de buurt Kwaliteit woningvoorraad Energie / duurzaamheid negatief gelijk gebleven positief sterk positief Scholen Fietsvoorzieningen Fysieke index Kinderopvang Autovoorzieningen Mobiliteit Sociale voorzieningen Winkels Wijk- en ontmoetingscentra Openbaar vervoer Sport en spel Groen Buitenruimte Straat en pad Straatmeubilair Horecavoorzieningen Cultuurvoorzieningen Zorgvoorzieningen

11 Vergelijking niet mogelijk. Fysieke index bestaat vanaf Score 2018 t.o.v. zeer ongunstig ongunstig gemiddeld gunstig zeer gunstig Vergroot bovenstaande afbeelding Het grote taartdiagram geeft weer hoe zich binnen de fysieke index heeft ontwikkeld tussen 2016 en De fysieke index is in 2016 voor het eerst uitgebracht, waardoor alleen de ontwikkeling ten opzichte van 2016 kan worden getoond. Het kleine taartdiagram laat de vergelijking van op de fysieke index van 2018 met het gemiddelde van zien. De scores op de vijf aspecten van de fysieke index zijn de afgelopen twee jaar niet of nauwelijks gewijzigd. Binnen de aspecten zien we dat de woonbeleving en de populariteit van de woningen zijn toegenomen. Ook zijn de fietsvoorzieningen gunstiger en is de externe veiligheid (fijnstof) toegenomen. Op de thema s zorgvoorzieningen en luchtkwaliteit zien we juist een negatieve ontwikkeling sinds De scores van de wijk op de vijf aspecten van de fysieke index zijn vergelijkbaar met die van als geheel. Binnen de aspecten zien we dat de wijk gunstiger scoort op woonbeleving, de populariteit van de woningen en de scholen. Verder is de wijk schoner en is er minder wateroverlast dan in als geheel. De wijk scoort echter ongunstig wat betreft energie en duurzaamheid van woningen en de verkeersveiligheid. Meest gemiste voorzieningen straatmeubilair (% te weinig aanwezig) voorzieningen voor ouderen (% te weinig aanwezig) hondenuitlaatplekken (% te weinig aanwezig) Tabel met alle gemiste voorzieningen De bewoners hebben van meerdere voorzieningen aangegeven of deze volgens hen voldoende aanwezig zijn in hun buurt. De percentages in de tabel zijn gebaseerd op mensen die hun mening hierover hebben gegeven. Straatmeubilair, voorzieningen voor ouderen, hondenuitlaatplekken en een bibliotheek zijn de meest gemiste voorzieningen in. Voor -Noord geldt dat ook voorzieningen voor jongeren worden gemist. Voorzieningen voor ouderen en een bibliotheek worden, vergeleken met als geheel, vaker gemist in de wijk. Vergeleken met 2016 worden voorzieningen voor ouderen meer gemist. Uitkomsten Buurt-voor-Buurt Onderzoek eigen woning (rapportcijfer) 7,9 7,8 7,9 7,9 aantrekkelijkheid woningen in de buurt (score) 6,5 6,6 6,4 6,6 aanwezigheid winkels (score) 7,0 6,9 7,4 7,5 tevredenheid groenvoorziening (score) 6,9 6,7 6,9 6,9 tevredenheid parkeergelegenheid (score) 6,0 5,8 6,1 6,2 onderhoud fysieke voorzieningen (schaalscore) 6,1 6,1 6,2 6,3

12 aanwezigheid straatverlichting (score) 6,8 6,7 7,0 7,3 overlast door water in tuinen of binnenterreinen (score) 0,3 0,4 0,8 0,8

13 Sociaal Inzicht in de sociale gesteldheid van de Zwolse inwoners verkrijgen we via de sociale index. Deze index laat aspecten zien die van invloed zijn op de maatschappelijke weerbaarheid van de Zwolse inwoners. Lees voor meer informatie over de opbouw van deze index de toelichting op de sociale index. We gaan eerst in op de ontwikkeling tussen 2012 en 2018 op de totaalscore van de sociale index, waarna we meer op de inhoud van de index ingaan met behulp van taartdiagrammen; deze tonen de ontwikkeling op de index en de stand van de ten opzichte van het gemiddelde van. Ontwikkeling Sociale index index De score van op de sociale index is de afgelopen jaren licht gestegen. De scores liggen steeds iets boven het Zwolse gemiddelde. Ontwikkeling Sociale index

14 Betrokkenheid sterk negatief Vertrouwen Opleiding Gezondheid negatief gelijk gebleven positief sterk positief Binding Capaciteiten Inkomen en vermogen Stabiliteit bevolking Taalbeheersing Sociale index Maatschappelijke inzet Woonomgeving en sociaal klimaat Sociale en culturele activiteiten Participatie Veiligheid Leefomgeving Sociale voorzieningen Sociale contacten Werk Leefbaarheid Ontwikkeling Score 2018 t.o.v. sterk negatief zeer ongunstig negatief ongunstig gelijk gebleven gemiddeld positief gunstig sterk positief zeer gunstig Vergroot bovenstaande afbeelding Vergroot bovenstaande afbeelding Het grote taartdiagram hierboven laat zien hoe zich op de sociale index heeft ontwikkeld tussen 2016 en De kleinere taartdiagrammen tonen de ontwikkeling van op de sociale index in vergelijking met 2012 (links) en de stand van in 2018 ten opzichte van gemiddeld (rechts). De scores op de vier aspecten van de sociale index zijn in 2018 nagenoeg gelijk aan die van 2016 én Binnen de aspecten zien we wel enkele ontwikkelingen. Het aandeel bewoners dat werkzaam is, is toegenomen en bewoners hebben meer vertrouwen in hun buurt dan in 2016 en Bewoners hebben echter minder sociale contacten dan in Vergeleken met 2012 zien we op enkele thema's positieve ontwikkelingen. Dit geldt voor de thema's opleiding, gezondheid, vertrouwen, sociale voorzieningen, veiligheid en deelname aan culturele en sociale activiteiten. De scores van de buurt op de vier aspecten van de sociale index zijn vergelijkbaar met die van als geheel. Binnen de aspecten zien we dat gunstiger scoort wat betreft opleiding en taalbeheersing van de bewoners, veiligheid en deelname aan sociale en culturele activiteiten. De buurt scoort ongunstiger dan gemiddeld wat betreft de sociale voorzieningen. Uitkomsten Buurt-voor-Buurt Onderzoek

15 sociale cohesie (schaalscore) 6,1 6,1 6,0 6,0 gehechtheid aan buurt (score) 6,7 6,4 6,2 6,2 buurt prettig om in te wonen (score) 8,1 8,2 7,9 7,9 verhuisgeneigdheid (schaalscore) 2,3 2,3 2,7 2,7 inzet voor buurt (schaalscore) 3,5 3,5 3,5 3,5 tevredenheid sociale voorzieningen (schaalscore) 6,4 6,3 6,6 6,7 ervaren gezondheid (score) 6,9 6,9 rondkomen met inkomen (score) 7,9 8,0 7,7 7,9 eenzaamheidsgevoelens (score) 1,8 1,8 2,0 1,9 sociale eenzaamheidsscore 0,9 1,1 1,1 1,1 emotionele eenzaamheidsscore 0,9 0,9 1,0 1,0

16 Meer cijfers In deze rapportage is een deel van de uitkomsten van het Buurt-voor-Buurt Onderzoek verwerkt. Het merendeel van alle uitkomsten hebben we opgeslagen in onze database Cijfers over. Behalve de onderzoeksuitkomsten zijn in deze database ook andere cijfers over terug te vinden, voor meerdere jaren. Wilt u meer weten over of over uw buurt of wijk, ga dan naar de database 'Cijfers over '.

Buurt-voor-Buurt Onderzoek Ittersum

Buurt-voor-Buurt Onderzoek Ittersum Buurt-voor-Buurt Onderzoek In januari/februari 2018 is het Buurt-voor-Buurt Onderzoek van 2018 uitgevoerd. Ruim 10.500 Zwolse inwoners van 18 jaar en ouder hebben aan het onderzoek meegewerkt. Door deze

Nadere informatie

Buurt-voor-Buurt Onderzoek Dieze-West

Buurt-voor-Buurt Onderzoek Dieze-West Buurt-voor-Buurt Onderzoek In januari/februari 2018 is het Buurt-voor-Buurt Onderzoek van 2018 uitgevoerd. Ruim 10.500 Zwolse inwoners van 18 jaar en ouder hebben aan het onderzoek meegewerkt. Door deze

Nadere informatie

Buurt-voor-Buurt Onderzoek Dieze-Oost

Buurt-voor-Buurt Onderzoek Dieze-Oost Buurt-voor-Buurt Onderzoek In januari/februari 2018 is het Buurt-voor-Buurt Onderzoek van 2018 uitgevoerd. Ruim 10.500 Zwolse inwoners van 18 jaar en ouder hebben aan het onderzoek meegewerkt. Door deze

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Buurtrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is de buurt? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Resultaten gemeentebeleidsmonitor Veiligheid en leefbaarheid

Resultaten gemeentebeleidsmonitor Veiligheid en leefbaarheid Resultaten gemeentebeleidsmonitor 217 Veiligheid en leefbaarheid 1. Inleiding Om de twee jaar wordt er een onderzoek, de zogeheten gemeentebeleidsmonitor, uitgevoerd onder de inwoners naar verschillende

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is de? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is het? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt?

Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt? VEILIGHEIDSMONITOR-WIJKPEILING ALMERE 2017 Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt? 23 mei 2018 Meer weten over uw eigen wijk? Ga naar www.wijkmonitoralmere.nl 1. INTRODUCTIE

Nadere informatie

Tabellen Veiligheidsmonitor 2008 Leiden

Tabellen Veiligheidsmonitor 2008 Leiden Veiligheidsmonitor 2008, gemeente 1 Tabellen Veiligheidsmonitor 2008 In deze bijlage worden de uitkomsten van de monitor weergegeven in tabellen. Van de volgende gebieden worden cijfers gepresenteerd:

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Aalanden Opdrachtgever

Nadere informatie

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek Afdeling Vastgoed en Wonen 29 augustus 2014 2 Algemeen Deze notitie bevat cijfers over inwoners en woningvoorraad

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Veerallee Opdrachtgever

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2018 Vinkel

Wijk- en buurtmonitor 2018 Vinkel Wijk- en buurtmonitor 2018 Vinkel Vinkel grenst in het noorden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Na een herindeling in 1993 viel het grootste gedeelte onder de gemeente Maasdonk. Begin

Nadere informatie

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2018

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Engelen Engelen ligt ten noordwesten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit de dorpen Engelen en Bokhoven. Ook staat de wijk bekend om de kastelen. Engelen heeft zich in de

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor Gemeente Leiden Resultaten per stadsdeel en in de tijd Mediad Rotterdam, maart 2011 Veiligheidsmonitor, Gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Wipstrik Opdrachtgever

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Oldeneel Opdrachtgever

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Buitengebied-Zuid

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Assendorp Opdrachtgever

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2018 Muntel/Vliert

Wijk- en buurtmonitor 2018 Muntel/Vliert Wijk- en buurtmonitor 2018 Muntel/Vliert Ten noorden van de Binnenstad ligt de wijk Muntel/Vliert. Deze wijk bestaat uit drie verschillende buurten: de Muntel, de Vliert en Orthenpoort. De wijk telt bijna

Nadere informatie

Stadswerven Zuid 2014 Een jaar na opening van het Energiehuis

Stadswerven Zuid 2014 Een jaar na opening van het Energiehuis Stadswerven Zuid Een jaar na opening van het Energiehuis Stadswerven Zuid is het tol van verschillende ontwikkelingen, met een gerenoveerd Energiehuis en de komst van een bioscoop met parkeergarage. In

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Woerden

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Woerden Veiligheidsmonitor 20 Gemeente Woerden Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Gemeente Woerden DIMENSUS beleidsonderzoek April 202 Projectnummer 475 Samenvatting 3 Inleiding. Leefbaarheid van de buurt 3.

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2018 De Groote Wielen

Wijk- en buurtmonitor 2018 De Groote Wielen Wijk- en buurtmonitor 2018 De Groote Wielen In het oostelijk deel van s-hertogenbosch ligt de Groote Wielen. Een nieuwe woonwijk, midden in de polder. In totaal komen er ongeveer 4.400 woningen, daarvan

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is het Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Empel. Wijk- en buurtmonitor 2016

Empel. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Empel Empel ligt ten noordoosten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit een ouder en een nieuwer gedeelte. De eerste woningen zijn in 1946 gebouwd. Deze oorspronkelijke kern

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Inlogcode/ buurtnummer Enquête leefbaarheid in uw buurt Bij het onderzoeken van de leefbaarheid van de buurt, is het waardevol om te weten of er verschillen bestaan in beoordeling van de leefbaarheid naar

Nadere informatie

Empel. Wijk- en buurtmonitor 2018

Empel. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Empel Empel ligt ten noordoosten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit een ouder en een nieuwer gedeelte. De eerste woningen zijn in 1946 gebouwd. Deze oorspronkelijke kern

Nadere informatie

Rosmalen noord. Wijk- en buurtmonitor 2016

Rosmalen noord. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Rosmalen noord Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Engelen De wijk Engelen ligt ten noordwesten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit de dorpen Engelen en Bokhoven. Ook staat de wijk bekend om de kastelen. Engelen heeft zich

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011 Maart Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor Hoe gaat het met de leefbaarheid in? Hoe heeft het oordeel van bewoners over leefbaarheid & veiligheid zich ontwikkeld? Telefoonnummer: 14036

Nadere informatie

Schildersbuurt. Concept Maatschappelijk Index, versie Maatschappelijke index 6

Schildersbuurt. Concept Maatschappelijk Index, versie Maatschappelijke index 6 Schildersbuurt D. Sociale binding Maatschappelijke index 6 4 2 A. Capaciteiten wijk 2012 wijk 2014 stadsdeel 2012 stadsdeel 2014 stad 2014 3,7 3,9 4,8 4,7 6,0 Maatschappelijke index 3,7 4,5 4,9 4,8 6,0

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnummer: Met deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot 10 (zeer

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2018 Nuland

Wijk- en buurtmonitor 2018 Nuland Wijk- en buurtmonitor 2018 Nuland Het oorspronkelijke landbouwdorp Nuland ligt ten zuiden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Tot 1993 was Nuland een zelfstandige gemeente. Hierna werd het

Nadere informatie

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Rosmalen zuid Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

Rosmalen noord. Wijk- en buurtmonitor 2018

Rosmalen noord. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Rosmalen noord Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011

Veiligheidsmonitor 2011 Veiligheidsmonitor 20 Dordtse scores op de MJP-indicatoren en vergeleken met andere gemeenten De gemeente Dordrecht heeft in 20 voor de derde keer deelgenomen aan de landelijke Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen In het oostelijk deel van s-hertogenbosch ligt, midden in de polder, een nieuwe woonwijk: de Groote Wielen. In totaal komen er ongeveer 4.350 woningen, daarvan

Nadere informatie

Buurtprofiel: Heugemerveld hoofdstuk 11

Buurtprofiel: Heugemerveld hoofdstuk 11 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

WijkWijzer De tien Utrechtse wijken in cijfers.

WijkWijzer De tien Utrechtse wijken in cijfers. WijkWijzer 2011 De tien Utrechtse wijken in cijfers www.onderzoek.utrecht.nl Inleiding Voor u ligt de WijkWijzer 2011; een bron aan informatie over de tien Utrechtse wijken. Aan de hand van vijf belangrijke

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Leiden? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Leiden Bijlagenrapport April 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/022 Datum April

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Dieze-West Opdrachtgever

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Ittersum Opdrachtgever

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en de 10 (zeer

Nadere informatie

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2018

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Rosmalen zuid Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot en met 10 (zeer positief).

Nadere informatie

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN 2005-2015 OPZET EN UITVOERING Sinds 1999 voert de gemeente Ede elke twee jaar een onderzoek uit naar leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Tot en

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Berkum Opdrachtgever

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

Muntel/Vliert. Wijk- en buurtmonitor 2016

Muntel/Vliert. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Muntel/Vliert Ten noorden van de Binnenstad ligt de wijk Muntel/Vliert. De wijk bestaat uit drie verschillende buurten: de Muntel, de Vliert en Orthenpoort. In de wijk wonen

Nadere informatie

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013 Politie Eenheid Fact sheet nummer 4 februari 213 Veiligheidsmonitor -Amstelland 28-212 Deze fact sheet brengt de veiligheid in de regio -Amstelland tussen 28 en 212 in kaart. blijkt op verschillende indicatoren

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Kamperpoort Opdrachtgever

Nadere informatie

Buurtprofiel: Wyckerpoort hoofdstuk 10

Buurtprofiel: Wyckerpoort hoofdstuk 10 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Stadshagen Opdrachtgever

Nadere informatie

- Buitengebied-Noord bestaat uit vier buurten met elk een laag inwonersaantal; Langenholte, Haerst, Bedrijventerrein Hessenpoort en Tolhuislanden.

- Buitengebied-Noord bestaat uit vier buurten met elk een laag inwonersaantal; Langenholte, Haerst, Bedrijventerrein Hessenpoort en Tolhuislanden. Stedelijke rapportage Algemeen stad De stedelijke rapportage begint met een vijftal vragen uit het buurt voor buurt onderzoek, die betrekking hebben op het oordeel over de stad Zwolle als geheel. De stad

Nadere informatie

7,5 50,4 7,2. Gemeente Enkhuizen, Leefbaarheid. Overlast in de buurt Enkhuizen. Veiligheidsbeleving Enkhuizen

7,5 50,4 7,2. Gemeente Enkhuizen, Leefbaarheid. Overlast in de buurt Enkhuizen. Veiligheidsbeleving Enkhuizen Leefbaarheid 7,5 Leefbaarheid (rapportcijfer) : 7,5 Fysieke voorzieningen (score) Sociale cohesie in de buurt (score) Aanpak gemeente L&V (% (zeer) ) Gemeente, 2015 6,3 29,0 38,2 Overlast in de buurt %

Nadere informatie

Buurtprofiel: Nazareth hoofdstuk 5

Buurtprofiel: Nazareth hoofdstuk 5 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

Binnenstad. Wijk- en buurtmonitor 2018

Binnenstad. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Binnenstad De Binnenstad van s-hertogenbosch is het oudste deel van de stad. Karakteristiek zijn het middeleeuwse stratenpatroon en de historische panden, de vele bijzondere

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Dieze-Oost Opdrachtgever

Nadere informatie

Buurtprofiel: Limmel hoofdstuk 7

Buurtprofiel: Limmel hoofdstuk 7 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Binnenstad Opdrachtgever

Nadere informatie

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen RESULTATEN GEMEENTE OSS 2011 Soort onderzoek : Enquêteonderzoek bevolking 15+ Opdrachtgever : Stadsbeleid Maatschappelijke Ontwikkeling Opdrachtnemer : Team O&S,

Nadere informatie

Leefbaarheidsenquête ALGEMENE VRAGEN. Dorpnr.: 1

Leefbaarheidsenquête ALGEMENE VRAGEN. Dorpnr.: 1 Dorpnr.: 1 Leefbaarheidsenquête In deze enquête worden diverse vragen gesteld op het gebied van leefbaarheid. Hier kunt u een oordeel over geven door middel van een cijfer van 1 (zeer negatief) t/m 10

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Dorien de Bruijn 23 mei 2014 Vanaf 1997 is de Amersfoortse Stadspeiling elke twee jaar voor een belangrijk deel

Nadere informatie

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 Leefbaarheid in Spijkenisse Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 datum woensdag 6 mei 2015 versie 3 Auteur(s) Tineke Last Postadres Postbus 25, 3200

Nadere informatie

drenthe rapportage september 2016 leefbaarheid

drenthe rapportage september 2016 leefbaarheid kennis. onderzoek. advies drenthe rapportage september 2016 Hoe tevreden is het Drents panel over leven in Drenthe en hoe ervaren zij de gevolgen van bevolkingskrimp op de? vooraf Drenthe heeft te maken

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

Samenvatting WijkWijzer 2017

Samenvatting WijkWijzer 2017 Samenvatting WijkWijzer 2017 Bevolking & wonen Inwoners Op 1 januari 2017 telt Utrecht 343.134 inwoners. Met 47.801 inwoners is Vleuten-De Meern de grootste wijk van Utrecht, gevolgd door de wijk Noordwest.

Nadere informatie

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015 LelyStadsGeLUIDEN De mening van de inwoners gepeild Leefbaarheid 2015 April 2016 Colofon Dit is een rapportage opgesteld door: Cluster Onderzoek en Statistiek team Staf, Beleid Te downloaden op www.lelystad.nl/onderzoek

Nadere informatie

Zuidoost. Wijk- en buurtmonitor 2018

Zuidoost. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Zuidoost De wijk Zuidoost ligt ten zuiden van de Binnenstad. Het uitbreidingsplan Zuid is in 1947 vastgesteld; de woonwijk is globaal in twintig jaar tijd tot stand gekomen.

Nadere informatie

AARVELD/BEKKERVELD 2015

AARVELD/BEKKERVELD 2015 AARVELD/BEKKERVELD 1 1 7 1 3 8 8 1 9 13 7 7 9 8 8 11 1 73 13 1 81 1 1 8 8 1 3 7 9 11 13 1 3 1 1, 3,9 3,1 3,7 3,, 3,8 3, 7,1 3, 3,3 9 11, 3,8 3,, 3,3 3, 13 1 3,8, 3,7 3, 3, 3,3 3 1 1 3 7 9 11 13 1 Een selectie

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnr: Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven. Daarbij geldt: een hoger cijfer (10)

Nadere informatie

Graafsepoort. Wijk- en buurtmonitor 2016

Graafsepoort. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Graafsepoort Graafsepoort ligt ten noordoosten van de Binnenstad. De wijk bestaat uit diverse stadsuitbreidingen die in een tijdsbestek van zo n negentig jaar tot stand zijn

Nadere informatie

Buurtprofiel: Pottenberg hoofdstuk 9

Buurtprofiel: Pottenberg hoofdstuk 9 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid Hengelo Rapportage Leefbaarheid en veiligheid HengeloPanel 2017

Leefbaarheid en veiligheid Hengelo Rapportage Leefbaarheid en veiligheid HengeloPanel 2017 Leefbaarheid en veiligheid 2017 Rapportage Leefbaarheid en veiligheid Panel 2017 Juli 2018 RESULTATEN HENGELOPANEL PEILING LEEFBAARHEID EN VEILIGHEID 2017 Van 19 oktober tot en met 1 november 2017 is er

Nadere informatie

Binnenstad. Wijk- en buurtmonitor 2016

Binnenstad. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Binnenstad De Binnenstad van s-hertogenbosch is het oudste deel van de stad. Karakteristiek zijn het middeleeuwse stratenpatroon en de historische panden, de vele bijzondere

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze enquête stellen wij u graag een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en 10 (zeer positief).

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Indischebuurt Opdrachtgever

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Openbare Ruimte-

Stadsmonitor. -thema Openbare Ruimte- Stadsmonitor -thema Openbare Ruimte- Modules Samenvatting 1 Beeldkwaliteit stad 2 Beeld van openbare ruimte in buurt 4 Onderhoud openbare ruimte 10 Bronnen 19 Datum: februari 2016 Gemeente Nijmegen Onderzoek

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor Hoogvliet 2009

Leefbaarheidsmonitor Hoogvliet 2009 Leefbaarheidsmonitor 2009 Nieuw Engeland september 2009 een onderzoek in opdracht van deelgemeente, Woonbron en Vestia Rotterdam Onderzoeker Projectleider Veldwerk Opdrachtgever Interne begeleiding Andrea

Nadere informatie

Wijktoets Aandachtswijk Gesworen Hoek 2016 Analyse

Wijktoets Aandachtswijk Gesworen Hoek 2016 Analyse Wijktoets Aandachtswijk Gesworen Hoek 21 Analyse Figuur 1: subwijken Gesworen Hoek Inleiding Met ingang van 214 voeren we 1 keer per 2 jaar de wijktoets uit in de gemeente Tilburg. De wijktoets is een

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en 10 (zeer positief).

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Veiligheidsmonitor gemeente Tabellenrapport April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/015 Datum April 2014 Opdrachtgever Auteurs

Nadere informatie

Een aantal gegevens over de wijken is bijeengebracht in het onderliggende rapport. Hierin zijn de volgende onderwerpen opgenomen:

Een aantal gegevens over de wijken is bijeengebracht in het onderliggende rapport. Hierin zijn de volgende onderwerpen opgenomen: Ruim zestien jaar is er ervaring met het bevorderen van leefbaarheid in de wijken in Dordrecht via wijkbeheer. Leefbaarheid in wijken heeft veel dimensies. Enkele trefwoorden zijn: schoon, heel, veilig,

Nadere informatie

Nuland. Wijk- en buurtmonitor 2016

Nuland. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Nuland Het oorspronkelijke landbouwdorp Nuland ligt ten zuiden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Tot 1993 was Nuland een zelfstandige gemeente. Hierna werd het

Nadere informatie

Bijlage 2: integrale monitor malberg

Bijlage 2: integrale monitor malberg 1 Bijlage 2: integrale monitor malberg INTEGRALE MONITOR MALBERG Doelstelling Indicator MALBERG Prettige wijk voor verschillende woonen leefculturen gemiddeld aantal reacties van woningzoekenden op vrijkomende

Nadere informatie

Buurtprofiel: Wittevrouwenveld hoofdstuk 3

Buurtprofiel: Wittevrouwenveld hoofdstuk 3 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

Noord. Wijk- en buurtmonitor 2018

Noord. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Noord De wijk Noord ligt ten noorden van het stadscentrum. Het is een typische jaren 70 woonwijk. De wijk bestaat uit een aaneenschakeling van buurten, die in opzet verschillen.

Nadere informatie

Bewoners aan zet. Gouda-Oost. Wijkanalyse en visie Colofon: Auteur: Hester van Dijk (gemeente Gouda) Colofon:

Bewoners aan zet. Gouda-Oost. Wijkanalyse en visie Colofon: Auteur: Hester van Dijk (gemeente Gouda) Colofon: Colofon: Auteur: Hester van Dijk (gemeente Gouda) Bewoners aan zet. Wijkanalyse en visie 2013-2015 Gouda-Oost Colofon: Auteur: Johan den Ambtman (gemeente Gouda) Inhoud Waar mogelijk is de wijkindeling

Nadere informatie

WijkWijzer 2016 De 10 Utrechtse wijken en 5 krachtwijken in cijfers. Utrecht.nl/onderzoek

WijkWijzer 2016 De 10 Utrechtse wijken en 5 krachtwijken in cijfers. Utrecht.nl/onderzoek WijkWijzer 2016 De 10 Utrechtse wijken en 5 krachtwijken in cijfers Utrecht.nl/onderzoek Inhoud Inleiding 3 Utrechtse wijken vergeleken 4 Bevolking & wonen 4 Sociaal-economisch 4 5 Sociale infrastructuur

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Stad en Buurt- Modules. Datum: Stadsmonitor -thema Stad en Buurt- 1

Stadsmonitor. -thema Stad en Buurt- Modules. Datum: Stadsmonitor -thema Stad en Buurt- 1 Stadsmonitor -thema Stad en Buurt- Modules De Nijmegenaar en zijn stad 2 De Nijmegenaar en zijn buurt 7 Datum: 21-01-2014 Gemeente Nijmegen Onderzoek en Statistiek contactpersoon: Geert Schattenberg tel.:

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus GBM Montfoort 2017

Uitgevoerd door Dimensus GBM Montfoort 2017 Inhoudsopgave Onderzoeksbeschrijving Achtergrondkenmerken Leefomgeving Veiligheid Rol van gemeente en politie Mogelijke rampen en calamiteiten 2 Onderzoeksbeschrijving In het najaar van is in de gemeente

Nadere informatie

Maaspoort. Wijk- en buurtmonitor 2018

Maaspoort. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Maaspoort Halverwege de jaren 70 wordt besloten de stad in noordelijke richting te laten doorgroeien tot aan de oevers van de Maas: de wijk Maaspoort is geboren. Bij de start

Nadere informatie

Leefbaarheid & Veiligheid 2008

Leefbaarheid & Veiligheid 2008 Leefbaarheid & Veiligheid 2008 O&S januari 2009 Samenvatting 5 1 Inleiding 9 2 Leefbaarheid 11 2.1 Leefbaarheid in de buurt 11 2.2 Fysieke woonomgeving 14 2.3 Sociale woonomgeving 16 2.4 Betrokkenheid

Nadere informatie

Waar staan de Drechtsteden?

Waar staan de Drechtsteden? Waar staan de? Burgers over de gemeentelijke dienstverlening Wat vinden de burgers van de van de gemeentelijke dienstverlening? Het oordeel van de burgers uit de vindt u in deze factsheet. Daarnaast worden

Nadere informatie

Monitor Veiligheid en Leefomgeving

Monitor Veiligheid en Leefomgeving Monitor Veiligheid en Leefomgeving Gemeente Montfoort 2015 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: gemeente Montfoort DIMENSUS beleidsonderzoek Maart 2016 Projectnummer 641 2 INHOUD Uitkomsten in vogelvlucht

Nadere informatie