Buurt voor Buurt 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Buurt voor Buurt 2012"

Transcriptie

1 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus GA Zwolle Telefoon (038) de.krikken@zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Aalanden Opdrachtgever Opdrachtnemer Versie 1 Maatschappelijke Ontwikkeling Onderzoek & Statistiek

2 Colofon Buurt voor Buurt onderzoek 2012 Onderzoek & Statistiek, Afdeling Informatie, Gemeente Zwolle April 2013 Opdrachtgever Eenheid Ontwikkeling, afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling, Gemeente Zwolle Samenstelling Afdeling Informatie, Onderzoek & Statistiek, door D.E. Krikken, M. Middeldorp en A. Veldhuizen. In samenwerking met Geo-Informatie en Repro Gemeente Zwolle. Bronvermelding Overname uit deze publicatie is alleen toegestaan onder vermelding van de bron. 2/64

3 Inhoud De wijkmanager aan het woord Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Aalanden 4 De wijk in beeld 5 Wijkkenmerken 6 Leefsituatie-index 7 Sociale index 8 Leefbaarheid en veiligheid 13 Aalanden-zuid 16 Buurtkenmerken 17 Leefsituatie-index 17 Sociale index 19 Leefbaarheid en veiligheid 24 Aalanden-midden 29 Buurtkenmerken 30 Leefsituatie-index 31 Sociale index 32 Leefbaarheid en veiligheid 37 Aalanden-noord 41 Buurtkenmerken 42 Leefsituatie-index 43 Sociale index 44 Leefbaarheid en veiligheid 49 Aalanden-oost 53 Buurtkenmerken 54 Leefsituatie-index 55 Sociale index 56 Leefbaarheid en veiligheid 61 3/64

4 Aalanden Conclusies Aalanden scoort gemiddeld op de Zwolse leefsituatie-index. Dit geldt voor alle onderliggende domeinen. Deze wijk scoort eveneens gemiddeld op de sociale index. Dit geldt ook voor de vier onderliggende aspecten. De bewoners van Aalanden beoordelen hun wijk positiever dan de Zwolse bewoners gemiddeld. Over de ontwikkeling en de toekomst van hun wijk zijn ze minder positief. De woonomgeving en de voorzieningen in de buurt worden gunstiger beoordeeld in Aalanden vergeleken met het Zwolse gemiddelde. Ook met het sociale aspect zit het goed in deze wijk. Qua veiligheidsbeleving zijn de bewoners niet positiever of negatiever dan de gemiddelde Zwollenaar. Wel is men hier positiever over het functioneren van de gemeente bij de aanpak van leefbaarheid en veiligheid. 4/64

5 De wijk in beeld De wijk Aalanden bestaat uit de buurten Aalanden-zuid, -midden, -noord en oost. Om de leefsituatie-index en sociale index te berekenen hebben we dit jaar Zwollenaren van 15 jaar en ouder benaderd. Voorheen benaderden we alleen de Zwollenaren in de leeftijd van 18 tot 75 jaar. Om te kunnen vergelijken met vorige keer hebben we bij de rapportage van het gedeelte Leefbaarheid en Veiligheid daarom alleen de groep 18 tot 75 jarigen meegenomen. 5/64

6 Aantal respondenten in Aalanden e.o. Aalanden-zuid Aalanden-midden Aalanden-noord Aalanden-oost Aalanden Wijkkenmerken Driekwart van de woningen in Aalanden is gebouwd in de zeventiger jaren. De huishoudensamenstelling lijkt op die van het Zwols gemiddelde. Aalanden Zwolle inwoners huishoudens jongeren / ouderen 11% / 24% 11% / 14% koop- / huurwoningen 42% / 58% 52% / 48% hoogbouw 32% 34% werkloosheid 5,0% 4,3% huishoudens < 105% van sociaal minimum 8% 8% hoge inkomens 16% 18% eenoudergezinnen 6,9% 5,8% niet-westerse allochtonen 11,0% 9,3% Vergeleken met het beeld in 2011 is er weinig veranderd in de wijkkenmerken. 6/64

7 Leefsituatie-index De leefsituatie-index geeft in één cijfer een indicatie van de leefsituatie of het algehele welzijn van personen in een bepaald jaar. De leefsituatie-index is ontwikkeld door het Sociaal en Cultureel Planbureau en wordt berekend op basis van enquêtevragen. Deze vragen hebben we dit jaar voor het eerst opgenomen in het Buurt voor Buurtonderzoek. Volgens het SCP geven deze vragen een geobjectiveerde beschrijving van de leefsituatie. Als je meer wilt weten over deze index, kijk dan bij achtergronden. Omdat we dit keer de leefsituatie-index voor het eerst berekenen, geldt 2012 als basisjaar en wordt de gemiddelde score voor alle Zwollenaren op 100 gesteld. De inwoners van Aalanden scoren gemiddeld 99 op de leefsituatie-index. Dit is een gemiddelde score in vergelijking met heel Zwolle. In de stedelijke rapportage hebben we laten zien welke groepen er laag scoren op de leefsituatie-index. Zie de infographic. Welke van deze groepen wonen er relatief gezien veel in Aalanden? Het gaat om de volgende groepen: ouderen (75+), lager opgeleiden, niet-werkenden (m.n. gepensioneerden). De indexscore is opgebouwd uit acht domeinen. Het is interessant om te weten te komen op welke gebieden de inwoners van Aalanden (on)gunstiger scoren wat betreft de leefsituatie. Dit is te zien in de grafiek. Aalanden Zw ols gemiddelde ongunstig gunstig Wonen Vrije tijd Sociale participatie Sport Vakantie Consumptiegoederen Mobiliteit Gezondheid 2012 Uit de grafiek blijkt dat Aalanden op alle acht domeinen rond het Zwols gemiddelde zit. 7/64

8 Sociale index Net als de leefsituatie-index is ook de sociale index nieuw. De sociale index is opgezet door RIGO in samenwerking met de onderzoeksafdeling van de gemeente Rotterdam. De index wordt berekend op basis van een combinatie van enquêtevragen en registratiegegevens. De sociale index is een instrument dat ontwikkelingen ten behoeve van beleid signaleert. Wil je meer weten over de opbouw van deze index, dan kun je dat vinden in de achtergronden. Omdat we dit keer de sociale index voor het eerst berekenen, geldt 2012 als basisjaar en wordt de gemiddelde score voor Zwolle op 100 gesteld. Aalanden scoort 102 op de sociale index. Dit is vergelijkbaar met de gemiddelde score van Zwolle. In de profieltaart is zichtbaar dat deze wijk ook op alle vier aspecten gemiddeld scoort in vergelijking met Zwolle als geheel. 8/64

9 Capaciteiten In Aalanden is het aandeel jarigen zonder startkwalificatie iets hoger dan gemiddeld in de stad. Ook bij de totale bevolking van 15 tot 65 jaar is het percentage dat geen startkwalificatie heeft en ook geen baan iets groter dan gemiddeld in Zwolle. Deze verschillen zijn echter niet heel groot. Aalanden-oost - Capaciteiten Zwols gemiddelde Voortijdig schoolverlaten ongunstig gunstig Inkomen Gezondheid Opleiding Bevolking zonder startkw alificatie Jongeren met startkw alificatie Ervaren gezondheid Ervaren beperkingen Moeite met alledaagse handelingen Huishoudens met een laag inkomen Huishoudens die moeite hebben met rondkomen Huishoudens met schulddienstverlening Moeite met de Nederlandse taal /64

10 Leefomgeving Bij de leefomgeving zien we voor Aalanden een licht gunstige score op de onderdelen huisvesting en woonomgeving en buurtvoorzieningen. Met name is men in deze wijk meer tevreden over de hoeveelheid sociale voorzieningen in de buurt dan de gemiddelde Zwollenaar. Aalanden-oost - Leefomgeving Zwols gemiddelde Huisvesting en woonomgeving Buurtvoorzieningen Tevredenheid eigen w oning Tevredenheid w oonomgeving Indexcijfer w oonomgeving Tevredenheid onderhoud en beheer Tevredenheid buurtvoorzieningen Tevredenheid sociale voorzieningen ongunstig gunstig Verloedering Veilgheid Leefbaarheid Sociale overlast Verkeersoverlast Geluidsoverlast Leefbaarheidsincidenten Bedreigende voorvallen Vermogensdelicten Veiligheidsgevoel Veiligheidsoordeel Veiligheidsincidenten /64

11 Participatie Het werkloosheidspercentage in Aalanden ligt iets boven het Zwols gemiddelde. Dit geldt met name voor de langdurig werklozen (langer dan een jaar werkloos). Verder zien we dat de inwoners van deze wijk gemiddeld iets minder vaak contact met familie en vrienden hebben dan de gemiddelde Zwollenaar, maar verleent wel een groter deel van de inwoners dan gemiddeld in Zwolle mantelzorg. Aalanden-oost - Participatie Zwols gemiddelde ongunstig gunstig Werkzoekenden Werk en opleiding Sociale contacten Maatschappelijke inzet Deelname activiteiten Schoolgaande jeugd Langdurig werklozen Regelmatig contact familie en vrienden Sociaal isolement Eenzaamheid Sportdeelname Uitgaansfrequentie Culturele activiteiten Religieuze bijeenkomsten Inzet mantelzorg Inzet vrijw illigersw erk Inzet voor de buurt /64

12 Binding De inwoners van Aalanden wonen gemiddeld langer op hetzelfde adres dan de gemiddelde inwoner van Zwolle. Verder hebben de bewoners meer vertrouwen in het lokaal bestuur dan de gemiddelde Zwollenaar als het gaat om de aandacht voor en de aanpak van de leefbaarheid in veiligheid in de buurt. Aalanden-oost - Binding Zwols gemiddelde Mutatiegraad ongunstig gunstig Stabiele bevolking Vertrouwen Ervaren binding Verhuisgeneigdheid Lange w oonduur Familiariteit en omgang Verantw oordelijkheidsgevoel Actieve inzet Ontw ikkeling buurt (afgelopen jaar) Toekomstverw achting buurt Vertrouw en in lokaal bestuur /64

13 Leefbaarheid en veiligheid Algemeen De bewoners van Aalanden beoordelen hun wijk positiever dan de Zwolse bewoners gemiddeld. Over de ontwikkeling en de toekomst van hun wijk zijn ze minder positief. Ten opzichte van 2011 zien we geen verandering in de algemene beoordeling van de buurt. Woonomgeving Aalanden scoort op 5 van de 6 aspecten positiever dan gemiddeld in Zwolle. Ten opzichte van 2011 zijn verloedering en verkeersoverlast afgenomen. Verloedering is hier nog sterker dan gemiddeld in Zwolle afgenomen. Drie grootste buurtproblemen (komen volgens de meeste bewoners het vaakst voor) Aalanden Zwolle Hondenpoep op straat 28% 26% Te hard rijden 26% 32% Rommel op straat 19% 25% De grootste buurtproblemen zijn hetzelfde als in 2011, namelijk hondenpoep op straat, te hard rijden en rommel op straat. Wel worden deze problemen door wat minder bewoners ervaren. Opvallend is dat 14% van de bewoners vindt dat er vaak woninginbraak plaats vindt in hun buurt. Dit is het hoogste aandeel, als we vergelijken met de andere wijken in Zwolle. Maar het is ook veel hoger dan in 2011 het geval was in Aalanden, toen gaf 4% dit aan. 13/64

14 Als we naar het aantal gemelde leefbaarheidsincidenten kijken, dan valt op dat het gemiddeld aantal incidenten per inwoners in deze wijk lager ligt dan gemiddeld in Zwolle. Ten opzichte van 2011 is het aantal wel wat toegenomen, maar dit geldt voor heel Zwolle. Sociaal Ook op sociaal gebied gaat het goed in Aalanden. De sociale cohesie is zelfs hoger dan gemiddeld in Zwolle, ook zijn veel bewoners gehecht aan hun buurt en woont men hier prettig. Net als in heel Zwolle is de sociale participatie hier achteruitgegaan ten opzichte van Voorzieningen In Aalanden is men meer tevreden over de voorzieningen in de buurt dan gemiddeld in Zwolle. Ten opzichte van 2011 is men meer tevreden over het onderhoud en beheer van de fysieke voorzieningen in de buurt (met name wegen en fietspaden). Meest gemiste buurtvoorzieningen (komen volgens de meeste bewoners (veel) te weinig voor) Aalanden Zwolle Hondenuitlaatstroken 48% 45% Straatmeubilair 38% 36% Net als in 2011 worden hondenuitlaatstroken en straatmeubilair het meest gemist. In Aalanden is 74% van de bewoners (zeer) tevreden over de parkeergelegenheid in de buurt. Dit is het hoogst van alle Zwolse wijken. Ten opzichte van 2011 zijn in Aalanden meer bewoners (zeer) tevreden over de speelmogelijkheden voor kinderen. 14/64

15 Veiligheid Qua veiligheidsbeleving zijn de bewoners niet positiever of negatiever dan de gemiddelde Zwollenaar. Ten opzichte van het Zwols gemiddelde komen er wel meer vermogensdelicten voor. Als we naar de gemelde incidenten bij de politie kijken voor deze wijk, dan zien we dat het aantal veiligheidsincidenten wel iets lager ligt dan gemiddeld in Zwolle. Ten opzichte van 2010 zijn er niet meer incidenten gemeld. 120 Incidenten in 2012 bekend bij de politie (per inw oners) Aalanden Zw olle 20 0 leefbaarheid veiligheid Functioneren gemeente De bewoners van Aalanden zijn in hun oordeel over de gemeente positiever dan de gemiddelde Zwollenaar. Stellingen functioneren gemeente in de buurt Aalanden Zwolle (% (helemaal) mee eens) Aandacht voor verbeteren van L&V 50% 48% 45% 41% Informeert over de aanpak van L&V 45% 45% 37% 33% Betrekt bij aanpak van L&V 37% 42% 31% 30% Is bereikbaar voor meldingen en klachten over L&V 46% 47% 43% 43% Reageert op meldingen en klachten over L&V 30% 28% 26% 24% Doet wat ze zegt bij verbeteren van L&V 18% 20% 18% 15% 15/64

16 Aalanden-zuid Conclusies Aalanden-zuid scoort gemiddeld wat ongunstiger op de leefsituatie-index. Men scoort met name ongunstig op het domein Wonen. Ook op de sociale index scoort deze buurt ongunstig ten opzichte van het Zwolse gemiddelde. Alleen op het aspect Leefomgeving wordt gemiddeld gescoord, de overige aspecten wijken ongunstig af van het Zwolse gemiddelde. De bewoners van Aalanden-zuid beoordelen hun buurt net als de gemiddelde Zwolse bewoner. Wel vinden meer bewoners dan gemiddeld in Zwolle en ten opzichte van 2011 dat hun buurt het afgelopen jaar achteruit is gegaan. Aalanden-zuid scoort op de thema s woonomgeving, sociaal, voorzieningen en veiligheid overwegend rond het Zwolse gemiddelde. De mening van de bewoners van Aalanden-zuid over het functioneren van de gemeente bij de aanpak van leefbaarheid en veiligheid komt ook overeen met het Zwols gemiddelde. 16/64

17 Buurtkenmerken Bijna 90% van de woningen in Aalanden-zuid is gebouwd in Het is daarmee de oudste buurt van de wijk Aalanden. In deze buurt wonen relatief veel eenoudergezinnen vergeleken met de huishoudensamenstelling van heel Zwolle. Aalanden-zuid Zwolle inwoners huishoudens jongeren / ouderen 12% / 25% 11% / 14% koop- / huurwoningen 19% / 81% 52% / 48% hoogbouw 44% 34% werkloosheid 5,3% 4,3% huishoudens < 105% van sociaal minimum 12% 8% hoge inkomens 9% 18% eenoudergezinnen 9,5% 5,8% niet-westerse allochtonen 15,5% 9,3% Vergeleken met het beeld van vorig jaar is er nagenoeg niks veranderd in de buurtkenmerken van Aalanden-zuid. Leefsituatie-index De inwoners van Aalanden-zuid scoren gemiddeld 95 op de leefsituatie-index. Hiermee scoren de inwoners van deze buurt iets ongunstiger dan de gemiddelde Zwollenaar. Welke groepen die laag op de leefsituatie-index scoren wonen er relatief gezien veel in Aalanden-zuid? Het gaat om meerdere groepen: ouderen (75+), eenoudergezinnen, lager opgeleiden, niet-werkenden, arbeidsongeschikten, gepensioneerden, lage inkomens. 17/64

18 Aalanden-zuid Zw ols gemiddelde ongunstig gunstig Wonen Vrije tijd Sociale participatie Sport Vakantie Consumptiegoederen Mobiliteit Gezondheid 2012 In de grafiek is te zien op welke gebieden de inwoners van Aalanden-zuid (on)gunstiger scoren wat betreft de leefsituatie. Hier zien we dat de inwoners van deze buurt op de meeste domeinen iets lager scoren dan de gemiddelde Zwollenaar. Er wordt met name ongunstig gescoord op het domein Wonen. In Aalanden-zuid wonen relatief veel inwoners in een huurwoning. 18/64

19 Sociale index Aalanden-zuid scoort 94 op de sociale index en wijkt daarmee ongunstig af van het Zwolse gemiddelde. In de profieltaart is zichtbaar dat deze buurt op drie van de vier aspecten ongunstig scoort. Op het aspect Leefomgeving scoort de buurt gemiddeld. 19/64

20 Capaciteiten Op alle vier de thema s van dit aspect behaalt Aalanden-zuid een ongunstige score in vergelijking met het Zwols gemiddelde. De buurt scoort met name ongunstig als we kijken naar het aandeel jarigen dat geen werk noch een startkwalificatie heeft. Aalanden-zuid - Capaciteiten Zwols gemiddelde Voortijdig schoolverlaten ongunstig gunstig Inkomen Gezondheid Opleiding Bevolking zonder startkw alificatie Jongeren met startkw alificatie Ervaren gezondheid Ervaren beperkingen Moeite met alledaagse handelingen Huishoudens met een laag inkomen Huishoudens die moeite hebben met rondkomen Huishoudens met schulddienstverlening Moeite met de Nederlandse taal /64

21 Leefomgeving Qua leefomgeving is Aalanden-zuid een gemiddelde Zwolse buurt zonder grote uitschieters. Aalanden-zuid - Leefomgeving Zwols gemiddelde Huisvesting en woonomgeving Buurtvoorzieningen Tevredenheid eigen w oning Tevredenheid w oonomgeving Indexcijfer w oonomgeving Tevredenheid onderhoud en beheer Tevredenheid buurtvoorzieningen Tevredenheid sociale voorzieningen ongunstig gunstig Verloedering Veilgheid Leefbaarheid Sociale overlast Verkeersoverlast Geluidsoverlast Leefbaarheidsincidenten Bedreigende voorvallen Vermogensdelicten Veiligheidsgevoel Veiligheidsoordeel Veiligheidsincidenten /64

22 Participatie Net als bij de capaciteiten scoort Aalanden-zuid ook op alle thema s van het aspect Participatie ongunstig. Op het thema activiteiten wordt zelfs zeer ongunstig gescoord in vergelijking met het Zwolse gemiddelde. Dit komt doordat de bewoners van deze buurt beduidend minder aan sport doen, uitgaan of in culturele activiteiten participeren. Verder is ook het percentage langdurig werklozen (langer dan een jaar werkloos) hoger dan gemiddeld in de stad en doet een kleiner deel van de bevolking dan gemiddeld aan vrijwilligerswerk. Aalanden-zuid - Participatie Zwols gemiddelde ongunstig gunstig Werkzoekenden Werk en opleiding Sociale contacten Maatschappelijke inzet Deelname activiteiten Schoolgaande jeugd Langdurig werklozen Regelmatig contact familie en vrienden Sociaal isolement Eenzaamheid Sportdeelname Uitgaansfrequentie Culturele activiteiten Religieuze bijeenkomsten Inzet mantelzorg Inzet vrijw illigersw erk Inzet voor de buurt /64

23 Binding De bewoners van Aalanden-zuid beoordelen de ontwikkeling van hun buurt ongunstig. Een kwart van de inwoners vindt dat de buurt het afgelopen jaar achteruit is gegaan. Alleen in Holtenbroek III is dit percentage hoger. Ook voor de komende jaren verwachten meer inwoners achteruitgang van de buurt dan vooruitgang. 23/64

24 Leefbaarheid en veiligheid Aalanden-zuid - Binding Zwols gemiddelde Mutatiegraad ongunstig gunstig Stabiele bevolking Vertrouwen Ervaren binding Verhuisgeneigdheid Lange w oonduur Familiariteit en omgang Verantw oordelijkheidsgevoel Actieve inzet Ontw ikkeling buurt (afgelopen jaar) Toekomstverw achting buurt Vertrouw en in lokaal bestuur 2012 Algemeen (buurtontwikkeling) De bewoners van Aalanden-zuid beoordelen hun buurt net als de gemiddelde Zwolse bewoner. Wel vinden meer bewoners dan gemiddeld in Zwolle en ten opzichte van 2011 dat hun buurt het afgelopen jaar achteruit is gegaan. Als reden hiervoor geeft men met name aan dat er een bepaald soort bewoners is komen wonen die voor overlast zorgen. 24/64

25 Woonomgeving Sociale overlast en verkeersoverlast komen hier minder voor dan gemiddeld in Zwolle. Op de overige aspecten op het gebied van woonomgeving gaat Aalanden-zuid gelijk op met het Zwols gemiddelde. Ten opzichte van 2011 is verloedering gedaald in deze buurt, net als in heel Zwolle. Drie grootste buurtproblemen (komen volgens de meeste bewoners het vaakst voor) Aalanden-zuid Zwolle Inbraak in woningen 25% 8% Geluidsoverlast verkeer 22% 13% Te hard rijden 20% 32% In Aalanden-zuid spelen hele andere buurtproblemen dan in In 2011 bestond de top 3 nog uit te hard rijden, rommel en hondenpoep op straat. Deze problemen werden door ongeveer een kwart tot een derde van de bewoners vaak ervaren in Aalandenzuid. Al deze problemen worden nu door minder bewoners vaak ervaren. Ook bekladding van muren en / of gebouwen komt veel minder vaak voor (gedaald van 21% naar 6%). Meest opvallend is de mate waarin woninginbraken worden ervaren. In 2011 gaf 2% van de bewoners aan dit vaak te ervaren, dat is nu gestegen naar een kwart! De bewoners mochten zelf de twee belangrijkste problemen van hun buurt opschrijven die volgens hen aangepakt moeten worden: bijna tweederde van de respondenten benoemt hier minimaal één probleem. De meest genoemde problemen zijn slecht onderhouden wegdek (straten en stoepen), geluidsoverlast van de A28, te hard rijden en straatverlichting (te weinig/te weinig lichtgevend/kapot). Als we naar het aantal gemelde leefbaarheidsincidenten kijken, dan valt op dat het gemiddeld aantal incidenten per inwoners in deze wijk wat lager ligt dan gemiddeld in Zwolle. Ten opzichte van 2010 is het aantal gemelde incidenten gelijk gebleven, terwijl dit gemiddeld genomen in Zwolle wat is toegenomen. 25/64

26 Sociaal Op sociaal gebied zien we dat de sociale participatie in deze buurt iets achterblijft bij het Zwols gemiddelde. Op alle andere aspecten zit deze buurt op het Zwolse niveau. Ten opzichte van 2011 is het op dit gebied hetzelfde gebleven. Opmerkelijk om te zien is dat het percentage buurtbewoners dat deelneemt aan een buurtpreventieproject is gestegen van 5% naar 18%, waarschijnlijk door de toename van woninginbraken in deze buurt. De deelname aan een buurtpreventieproject is alleen hoger in de buurt Brinkhoek. Voorzieningen Wat betreft de hoeveelheid fysieke voorzieningen wijkt deze buurt af van het Zwols gemiddelde, men is hier meer tevreden over. Voor de rest is men even tevreden over de buurtvoorzieningen als de gemiddelde Zwollenaar. Ten opzichte van 2011 zijn meer bewoners tevreden over het onderhoud en beheer van de wegen en fietspaden in Aalanden-zuid. Ten opzichte van andere buurten in Zwolle zijn hier de meeste bewoners (zeer) tevreden over de parkeergelegenheid: 86% ten opzichte van 61% gemiddeld in Zwolle. Meest gemiste buurtvoorzieningen (komen volgens de meeste bewoners (veel) te weinig voor) Aalanden-zuid Zwolle Straatmeubilair 50% 36% Voorzieningen voor jongeren 40% 30% 26/64

27 Straatmeubilair en voorzieningen voor jongeren worden hier het meest gemist. In 2011 werden hondenuitlaatstroken het allermeest gemist, namelijk door 52% van de bewoners, dat is nu gedaald naar 27%. Veiligheid Er worden in deze buurt meer vermogensdelicten ervaren dan gemiddeld in Zwolle, dit heeft te maken met de woninginbraken. Ook geeft men hier een lager rapportcijfer voor de veiligheid van de buurt dan in Bewoners die zich onveilig voelen geven relatief vaak aan dat dit door de toename van woninginbraken komt. Als we naar de gemelde incidenten bij de politie kijken voor deze buurt, dan zien we dat het aantal veiligheidsincidenten redelijk tegen het Zwolse gemiddelde aan ligt. Gemiddeld genomen is het aantal gemelde veiligheidsincidenten in Zwolle licht gedaald, dat is hier niet het geval. Overigens klopt de beleving van de bewoners, het aantal woninginbraken is hier ook volgens de politiecijfers toegenomen. 120 Incidenten in 2012 bekend bij de politie (per inw oners) Aalanden-zuid Zw olle 20 0 leefbaarheid veiligheid 27/64

28 Functioneren gemeente De mening van de bewoners van Aalanden-zuid over het functioneren van de gemeente bij de aanpak van leefbaarheid en veiligheid komt overeen met het Zwols gemiddelde. In 2011 gaf 30% van de bewoners aan dat de gemeente hen goed betrok bij buurtveranderingen, nu is dat gestegen naar 49%! Stellingen functioneren gemeente in de buurt Aalanden-zuid Zwolle (% (helemaal) mee eens) Aandacht voor verbeteren van L&V 37% 32% 45% 41% Informeert over de aanpak van L&V 37% 23% 37% 33% Betrekt bij aanpak van L&V 34% 22% 31% 30% Is bereikbaar voor meldingen en klachten over L&V 44% 38% 43% 43% Reageert op meldingen en klachten over L&V 31% 26% 26% 24% Doet wat ze zegt bij verbeteren van L&V 17% 18% 18% 15% De helft van de bewoners geeft aan door de gemeente betrokken te willen worden bij ontwikkelingen in de buurt. Ze noemen hier onderwerpen als verkeersmaatregelen en groenvoorziening. 28/64

29 Aalanden-midden Conclusies Aalanden-midden scoort iets ongunstiger dan het Zwolse gemiddelde op de leefsituatie-index. Men scoort met name ongunstig op het domein Wonen. Op de sociale index scoort deze buurt bij het Zwolse gemiddelde. Aalanden-midden scoort op de aspecten Leefomgeving en Binding gemiddeld, maar op de aspecten Capaciteiten en Participatie scoren de bewoners wat ongunstiger. De bewoners van Aalanden-midden beoordelen hun buurt net als de gemiddelde Zwolse bewoner. Dit geldt niet voor de ontwikkeling en toekomstverwachting van de buurt: hierover is men negatiever dan gemiddeld in Zwolle. Aalanden-midden scoort op de thema s woonomgeving, sociaal en voorzieningen overwegend rond het Zwolse gemiddelde. Wel voelt men zich hier wat onveiliger dan gemiddeld in Zwolle. De mening van de bewoners over het functioneren van de gemeente bij de aanpak van leefbaarheid en veiligheid is positiever dan die van de gemiddelde Zwollenaar. 29/64

30 Buurtkenmerken 90% van de woningen is gebouwd in de periode Bijna de helft van de huishoudens bestaat uit één persoon in deze buurt. Aalanden-midden Zwolle inwoners huishoudens jongeren / ouderen 8% / 29% 11% / 14% koop- / huurwoningen 27% / 73% 52% / 48% hoogbouw 62% 34% werkloosheid 7,5% 4,3% huishoudens < 105% van sociaal minimum 9% 8% hoge inkomens 13% 18% eenoudergezinnen 8,3% 5,8% niet-westerse allochtonen 14,6% 9,3% Vergeleken met het beeld van vorig jaar is er weinig veranderd in de buurtkenmerken. 30/64

31 Leefsituatie-index De inwoners van Aalanden-midden scoren gemiddeld 95 op de leefsituatie-index. Deze score wijkt licht ongunstig af ten opzichte van het gemiddelde van alle Zwollenaren. Welke groepen die laag op de leefsituatie-index scoren wonen er relatief gezien veel in Aalanden-midden? Het gaat om de volgende groepen: ouderen (75+), alleenstaanden, eenoudergezinnen, lager opgeleiden, niet-werkenden (met name gepensioneerden). Aalanden-midden Zw ols gemiddelde ongunstig gunstig Wonen Vrije tijd Sociale participatie Sport Vakantie Consumptiegoederen Mobiliteit Gezondheid 2012 In de grafiek is te zien op welke gebieden de inwoners van Aalanden-midden (on)gunstiger scoren wat betreft de leefsituatie. Hier zien we dat de inwoners van deze buurt op alle domeinen (licht) ongunstiger scoren dan de gemiddelde Zwollenaar. Er wordt met name ongunstig gescoord op het domein Wonen. In Aalanden-midden wonen relatief meer inwoners dan gemiddeld in Zwolle in een huurwoning. Ook wonen relatief meer inwoners in een appartement/flat dan gemiddeld in de stad. 31/64

32 Sociale index Aalanden-midden scoort 96 op de sociale index. Dit is vergelijkbaar met het Zwols gemiddelde. In de profieltaart is zichtbaar dat deze buurt op de aspecten Leefomgeving en Binding rond het Zwols gemiddelde scoort, maar op de aspecten Capaciteiten en Participatie ongunstig. 32/64

33 Capaciteiten In Aalanden-midden wonen relatief veel jarigen die zonder startkwalificatie de school hebben verlaten. Ook binnen de bevolking van 15 tot 65 jaar zien we een relatief groot deel dat niet werkt en tevens geen startkwalificatie heeft in vergelijking met Zwolle als geheel. Verder heeft een groter deel van de bevolking dan gemiddeld in Zwolle last van een langdurige aandoening of een handicap. Aalanden-midden - Capaciteiten Zwols gemiddelde Voortijdig schoolverlaten ongunstig gunstig Inkomen Gezondheid Opleiding Bevolking zonder startkw alificatie Jongeren met startkw alificatie Ervaren gezondheid Ervaren beperkingen Moeite met alledaagse handelingen Huishoudens met een laag inkomen Huishoudens die moeite hebben met rondkomen Huishoudens met schulddienstverlening Moeite met de Nederlandse taal /64

34 Leefomgeving De inwoners van Aalanden-midden zijn tevreden over hun woning. Ook krijgt de woonomgeving een relatief goede beoordeling vanuit de BOR-schouw. Verder zien we ook dat de bewoners relatief tevreden zijn over de buurtvoorzieningen en dan met name de sociale voorzieningen in vergelijking met de gemiddelde Zwollenaar. Wel ervaren de bewoners van deze buurt meer vermogensdelicten voelt een groter deel van de inwoners zich wel eens onveilig in de buurt ten opzichte van de gemiddelde Zwollenaar. Aalanden-midden - Leefomgeving Zwols gemiddelde Huisvesting en woonomgeving Buurtvoorzieningen Tevredenheid eigen w oning Tevredenheid w oonomgeving Indexcijfer w oonomgeving Tevredenheid onderhoud en beheer Tevredenheid buurtvoorzieningen Tevredenheid sociale voorzieningen ongunstig gunstig Verloedering Veilgheid Leefbaarheid Sociale overlast Verkeersoverlast Geluidsoverlast Leefbaarheidsincidenten Bedreigende voorvallen Vermogensdelicten Veiligheidsgevoel Veiligheidsoordeel Veiligheidsincidenten /64

35 Participatie Het aantal werkzoekenden is in Aalanden-midden ongeveer twee maal zo groot als gemiddeld in Zwolle. Dit geldt ook voor de langdurig werklozen (langer dan een jaar werkloos). Verder zien we dat een aanmerkelijk kleiner deel van de inwoners regelmatig contact heeft met familie of vrienden dan gemiddeld in de stad. Ook wordt er door de inwoners van deze buurt minder aan sport gedaan en minder uit gegaan dan gemiddeld. Wel zien we dat relatief veel inwoners mantelzorg verlenen. Aalanden-midden - Participatie Zwols gemiddelde ongunstig gunstig Werkzoekenden Werk en opleiding Sociale contacten Maatschappelijke inzet Deelname activiteiten Schoolgaande jeugd Langdurig werklozen Regelmatig contact familie en vrienden Sociaal isolement Eenzaamheid Sportdeelname Uitgaansfrequentie Culturele activiteiten Religieuze bijeenkomsten Inzet mantelzorg Inzet vrijw illigersw erk Inzet voor de buurt /64

36 Binding De bewoners van Aalanden-midden beoordelen de ontwikkeling van hun buurt ongunstig. Ongeveer een kwart van de inwoners vindt dat de buurt het afgelopen jaar achteruit is gegaan, waar dat gemiddeld in Zwolle geldt voor 15% van de inwoners. Ook voor de komende jaren verwachten meer inwoners achteruitgang van de buurt dan vooruitgang. De inwoners van deze buurt hebben wel meer vertrouwen in de aanpak door de gemeente van de leefbaarheid en veiligheid in de buurt dan de gemiddelde Zwollenaar. Aalanden-midden - Binding Zwols gemiddelde Mutatiegraad ongunstig gunstig Stabiele bevolking Vertrouwen Ervaren binding Verhuisgeneigdheid Lange w oonduur Familiariteit en omgang Verantw oordelijkheidsgevoel Actieve inzet Ontw ikkeling buurt (afgelopen jaar) Toekomstverw achting buurt Vertrouw en in lokaal bestuur /64

37 Leefbaarheid en veiligheid Algemeen (buurtontwikkeling) De bewoners van Aalanden-midden beoordelen hun buurt net als de gemiddelde Zwolse bewoner. Dit geldt niet voor de ontwikkeling en toekomstverwachting van de buurt. Een kwart van de buurtbewoners vindt dat Aalanden-midden het afgelopen jaar achteruit is gegaan. Dit komt volgens de buurtbewoners met name door de komst van nieuwe bewoners die de boel wat laten verslonzen rondom de woning. Slechts 10% van de bewoners verwacht dat hun buurt de komende jaren vooruit zal gaan. Ten opzichte van 2011 zien we geen verandering in de beoordeling van de buurt door de bewoners. 37/64

38 Woonomgeving Op alle aspecten gaat Aalanden-midden gelijk op met het Zwols gemiddelde. Ten opzichte van 2011 is, net als in heel Zwolle, de verloedering afgenomen. Drie grootste buurtproblemen (komen volgens de meeste bewoners het vaakst voor) Aalanden-midden Zwolle Hondenpoep op straat 31% 26% Te hard rijden 28% 32% Rommel op straat 27% 25% Net als in 2011 zijn de meest voorkomende buurtproblemen in Aalanden-midden: hondenpoep op straat, te hard rijden en rommel op straat. De laatste twee buurtproblemen worden nu wel door minder bewoners vaak ervaren dan in De bewoners mochten zelf de twee belangrijkste problemen van hun buurt opschrijven die volgens hen aangepakt moeten worden: 70% van de respondenten benoemt hier minimaal één probleem. De meest genoemde problemen zijn hangjongeren, te hard rijden, hondenpoep en beheer openbare ruimte (zwerfvuil, groenbeheer, strooien bij gladheid). Als we naar het aantal gemelde leefbaarheidsincidenten kijken, dan valt op dat het gemiddeld aantal incidenten per inwoners in deze buurt net iets hoger ligt dan gemiddeld in Zwolle. Ten opzichte van 2011 is het gemelde aantal incidenten behoorlijk toegenomen in deze buurt. 38/64

39 Sociaal Driekwart van de bewoners is (zeer) gehecht aan Aalanden-midden. Deze gehechtheid is groter dan gemiddeld in Zwolle (64%). Op alle overige aspecten scoort deze buurt rond het Zwolse gemiddelde. Ten opzichte van 2011 is het op dit gebied hetzelfde gebleven. Voorzieningen De bewoners beoordelen hun buurtvoorzieningen met een goed rapportcijfer: 7,7. Ten opzichte van 2011 is men meer te spreken over het onderhoud en beheer van de fysieke voorzieningen in de buurt. Dit geldt met name voor de speelplekken, de trottoirs, de wegen en de fietspaden in Aalanden-midden. Ten opzichte van 2011 zijn meer bewoners (zeer) tevreden over zowel de speelmogelijkheden voor kinderen, als de voorzieningen voor ouderen in Aalandenmidden. Meest gemiste buurtvoorzieningen (komen volgens de meeste bewoners (veel) te weinig voor) Aalanden-midden Zwolle Hondenuitlaatstroken 56% 45% Straatmeubilair 37% 36% Hondenuitlaatstroken worden hier het meest gemist. Voorzieningen voor jongeren stond in 2011 nog op de 2 e plek, dat is nu straatmeubilair geworden. In 2011 vond 59% van de bewoners dat er (ruim) voldoende voorzieningen voor jongeren waren, dat is nu gestegen naar 74%. Ook zijn er meer bewoners dan in 2011 tevreden over de hoeveelheid speelvoorzieningen voor kinderen in de buurt. 39/64

40 Veiligheid De bewoners ervaren hier meer vermogensdelicten dan gemiddeld in Zwolle. Ook voelen hier meer bewoners zich wel eens onveilig dan gemiddeld in Zwolle. Ten opzichte van 2011 zijn de onveiligheidsgevoelens niet veranderd. Als we naar de gemelde incidenten bij de politie kijken voor deze buurt, dan zien we dat het aantal veiligheidsincidenten iets hoger ligt dan gemiddeld in Zwolle. Het aantal gemelde incidenten is ten opzichte van 2010 wel iets gedaald, net als in heel Zwolle. 120 Incidenten in 2012 bekend bij de politie (per inw oners) Aalanden-midden Zw olle 20 0 leefbaarheid veiligheid Functioneren gemeente De mening van de bewoners van Aalanden-midden over het functioneren van de gemeente bij de aanpak van leefbaarheid en veiligheid is positiever dan die van de gemiddelde Zwollenaar. Stellingen functioneren gemeente in de buurt Aalanden-midden Zwolle (% (helemaal) mee eens) Aandacht voor verbeteren van L&V 51% 48% 45% 41% Informeert over de aanpak van L&V 44% 45% 37% 33% Betrekt bij aanpak van L&V 40% 42% 31% 30% Is bereikbaar voor meldingen en klachten over L&V 46% 45% 43% 43% Reageert op meldingen en klachten over L&V 25% 23% 26% 24% Doet wat ze zegt bij verbeteren van L&V 18% 17% 18% 15% Een kwart van de bewoners geeft aan niet door de gemeente betrokken te willen worden bij ontwikkelingen in de buurt, 44% wil dit wel. Ze noemen hier onderwerpen als bestemmingsplannen, herinrichting buurt en verkeersveiligheid. 40/64

41 Aalanden-noord Conclusies Aalanden-noord scoort rond het Zwolse gemiddelde op de leefsituatie-index. Dit geldt ook voor de onderliggende domeinen. Op de sociale index scoort deze buurt gunstiger dan gemiddeld in Zwolle. Dit geldt voor alle vier de onderliggende aspecten. De bewoners van Aalanden-noord beoordelen hun buurt gunstiger dan de Zwolse bewoners gemiddeld doen. Qua buurtontwikkeling en toekomstverwachting is men iets minder positief. Op de thema s woonomgeving, sociaal en voorzieningen wordt over het algemeen gunstiger gescoord dan gemiddeld in Zwolle. De bewoners zijn in hun oordeel over de gemeente over het algemeen positiever dan de gemiddelde Zwollenaar. 41/64

42 Buurtkenmerken 80% van de woningen in deze buurt zijn gebouwd tussen Er wonen relatief veel tweepersoonshuishoudens (41%) vergeleken met de gemiddelde huishoudensamenstelling in Zwolle. Aalanden-noord Zwolle inwoners huishoudens jongeren / ouderen 12% / 23% 11% / 14% koop- / huurwoningen 61% / 39% 52% / 48% hoogbouw 7% 34% werkloosheid 3,2% 4,3% huishoudens < 105% van sociaal minimum 6% 8% hoge inkomens 22% 18% eenoudergezinnen 4,7% 5,8% niet-westerse allochtonen 6,7% 9,3% Vergeleken met het beeld van vorig jaar wonen er verhoudingsgewijs wat meer ouderen in Aalanden-noord. 42/64

43 Leefsituatie-index De inwoners van Aalanden-noord scoren gemiddeld 104 op de leefsituatie-index. Dit is vergelijkbaar met het gemiddelde van de Zwolse buurten. Welke groepen die laag op de leefsituatie-index scoren wonen er relatief gezien veel in Aalanden-noord? Het gaat om de volgende groep: gepensioneerden (en daarmee ook de groep niet-werkenden). Aalanden-noord Zw ols gemiddelde ongunstig gunstig Wonen Vrije tijd Sociale participatie Sport Vakantie Consumptiegoederen Mobiliteit Gezondheid 2012 In de grafiek is te zien op welke gebieden de inwoners van Aalanden-noord (on)gunstiger scoren wat betreft de leefsituatie. We zien hier dat de inwoners op alle domeinen rond het gemiddelde van Zwolle scoren. 43/64

44 Sociale index Aalanden-noord scoort 108 op de sociale index en wijkt daarmee gunstig af van het Zwolse gemiddelde. In de profieltaart is zichtbaar dat deze buurt op alle vier aspecten gunstig scoort. 44/64

45 Capaciteiten Vooral op het gebied van inkomen wijkt deze buurt gunstig af van het Zwols gemiddelde. Zo is het aandeel huishoudens met een laag inkomen en het aandeel huishoudens dat moeite heeft met rondkomen beduidend lager dan gemiddeld in Zwolle. Verder heeft ook maar een heel klein aandeel van de inwoners moeite met de Nederlandse taal. Aalanden-noord - Capaciteiten Zwols gemiddelde Voortijdig schoolverlaten ongunstig gunstig Inkomen Gezondheid Opleiding Bevolking zonder startkw alificatie Jongeren met startkw alificatie Ervaren gezondheid Ervaren beperkingen Moeite met alledaagse handelingen Huishoudens met een laag inkomen Huishoudens die moeite hebben met rondkomen Huishoudens met schulddienstverlening Moeite met de Nederlandse taal /64

46 Leefomgeving De inwoners van Aalanden-noord zijn erg tevreden over hun woning en de woonomgeving. Ook is men erg tevreden over de voorzieningen in de buurt. Men ervaart daarnaast ook relatief weinig overlast in vergelijking met de gemiddelde Zwollenaar. Dit geldt zowel voor geluidsoverlast als verkeersoverlast en sociale overlast. Aalanden-noord - Leefomgeving Zwols gemiddelde Huisvesting en woonomgeving Buurtvoorzieningen Tevredenheid eigen w oning Tevredenheid w oonomgeving Indexcijfer w oonomgeving Tevredenheid onderhoud en beheer Tevredenheid buurtvoorzieningen Tevredenheid sociale voorzieningen ongunstig gunstig Verloedering Veilgheid Leefbaarheid Sociale overlast Verkeersoverlast Geluidsoverlast Leefbaarheidsincidenten Bedreigende voorvallen Vermogensdelicten Veiligheidsgevoel Veiligheidsoordeel Veiligheidsincidenten /64

47 Participatie Op het gebied van participatie scoort Aalanden-noord over het algemeen gunstig in vergelijking met Zwolle als geheel. Met name zien we een hoge mate van deelname aan culturele activiteiten, zoals het bezoeken van opera-, toneel- en cabaretvoorstellingen, concerten van klassieke muziek, dansuitvoeringen en musea. Aalanden-noord - Participatie Zwols gemiddelde ongunstig gunstig Werkzoekenden Werk en opleiding Sociale contacten Maatschappelijke inzet Deelname activiteiten Schoolgaande jeugd Langdurig werklozen Regelmatig contact familie en vrienden Sociaal isolement Eenzaamheid Sportdeelname Uitgaansfrequentie Culturele activiteiten Religieuze bijeenkomsten Inzet mantelzorg Inzet vrijw illigersw erk Inzet voor de buurt /64

48 Binding In Aalanden-noord wordt niet veel verhuisd. Tweederde van de bewoners woont al langer dan 10 jaar op het huidige adres. Een groot deel van de inwoners voelt zich medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid in de buurt. Daarnaast beoordeelt men het functioneren van de gemeente wat betreft de aanpak van de leefbaarheid en veiligheid in de buurt gunstiger dan de gemiddelde inwoner van Zwolle. Aalanden-noord - Binding Zwols gemiddelde Mutatiegraad ongunstig gunstig Stabiele bevolking Vertrouwen Ervaren binding Verhuisgeneigdheid Lange w oonduur Familiariteit en omgang Verantw oordelijkheidsgevoel Actieve inzet Ontw ikkeling buurt (afgelopen jaar) Toekomstverw achting buurt Vertrouw en in lokaal bestuur /64

49 Leefbaarheid en veiligheid Algemeen (buurtontwikkeling) De bewoners van Aalanden-noord beoordelen hun buurt gunstiger dan de Zwolse bewoners gemiddeld doen. Qua buurtontwikkeling en toekomstverwachting is men iets minder positief: men ziet minder vooruitgang en verwacht dit ook minder dan gemiddeld in Zwolle in de komende jaren. Ten opzichte van 2011 zien we geen verandering in de beoordeling van de buurt door de bewoners. 49/64

50 Woonomgeving Verloedering is afgenomen ten opzichte van 2011 en komt nu net zoveel voor als gemiddeld in Zwolle. Voor de overige aspecten geldt dat deze gunstiger worden beoordeeld door de bewoners dan gemiddeld in Zwolle. Ten opzichte van 2011 is ook de sociale overlast afgenomen in Aalanden-noord. Drie grootste buurtproblemen (komen volgens de meeste bewoners het vaakst voor) Aalanden-noord Zwolle Te hard rijden 25% 32% Hondenpoep op straat 22% 26% Inbraak in woningen 16% 8% Net als in 2011 zijn de meest voorkomende buurtproblemen in Aalanden-noord: te hard rijden en hondenpoep op straat. Hondenpoep op straat wordt wel door veel minder bewoners vaak ervaren dan in 2011, toen nog 37% dit aangaf. Ook rommel op straat wordt minder vaak ervaren, maar woninginbraak wordt juist door meer bewoners vaak ervaren. De bewoners mochten zelf de twee belangrijkste problemen van hun buurt opschrijven die volgens hen aangepakt moeten worden: ruim 70% van de respondenten benoemt hier minimaal één probleem. Problemen die relatief vaak genoemd worden, zijn: onderhoud bestrating (o.a. boomwortels die tegels omhoogdrukken), parkeerproblemen, woninginbraken, loslopende honden en hondenpoep. Als we naar het aantal gemelde leefbaarheidsincidenten kijken, dan valt op dat het gemiddeld aantal incidenten per inwoners in deze buurt veel lager ligt dan gemiddeld in Zwolle. Ten opzichte van 2011 is het aantal ook niet toegenomen, terwijl dit gemiddeld genomen in Zwolle wel het geval is geweest. 50/64

51 Sociaal Nagenoeg alle bewoners geven aan dat ze hun buurt (zeer) prettig vinden om in te wonen. Ook de gehechtheid en sociale cohesie worden hier nog positiever beoordeeld dan het toch al gunstige Zwolse gemiddelde. Ten opzichte van 2011 is het op dit gebied hetzelfde gebleven. Voorzieningen In Aalanden-noord is men meer tevreden over de voorzieningen in de buurt dan gemiddeld in Zwolle. Ten opzichte van 2011 is men meer tevreden over het onderhoud en beheer van de fysieke voorzieningen in de buurt. Dit geldt met name voor de speelplekken, de wegen en de fietspaden in Aalanden-noord. Meest gemiste buurtvoorzieningen (komen volgens de meeste bewoners (veel) te weinig voor) Aalanden-noord Zwolle Hondenuitlaatstroken 44% 45% Straatmeubilair 30% 36% Hondenuitlaatstroken en straatmeubilar worden hier, net als in 2011, het meest gemist. 51/64

52 Veiligheid Men geeft hier een hoger rapportcijfer voor de veiligheid in de buurt dan gemiddeld in Zwolle wordt gegeven. Ook komen er ten opzichte van 2011 minder bedreigende voorvallen voor volgens de bewoners. Als we naar de gemelde incidenten bij de politie kijken voor deze buurt, dan zien we dat het aantal veiligheidsincidenten veel lager ligt dan gemiddeld in Zwolle.Ten opzichte van 2010 is het aantal gemelde incidenten in deze buurt gelijk gebleven. 120 Incidenten in 2012 bekend bij de politie (per inw oners) Aalanden-noord Zw olle 20 0 leefbaarheid veiligheid Functioneren gemeente De bewoners zijn in hun oordeel over de gemeente over het algemeen positiever dan de gemiddelde Zwollenaar. Dit was in 2011 ook het geval. 60% van de bewoners van Aalanden-noord vindt dat de gemeente voldoende doet om bewoners te betrekken bij veranderingen in de buurt. Dit is het hoogste aandeel vergeleken met alle andere buurten in Zwolle. Stellingen functioneren gemeente in de buurt Aalanden-noord Zwolle (% (helemaal) mee eens) Aandacht voor verbeteren van L&V 53% 51% 45% 41% Informeert over de aanpak van L&V 48% 46% 37% 33% Betrekt bij aanpak van L&V 39% 46% 31% 30% Is bereikbaar voor meldingen en klachten over L&V 50% 48% 43% 43% Reageert op meldingen en klachten over L&V 34% 28% 26% 24% Doet wat ze zegt bij verbeteren van L&V 18% 19% 18% 15% De helft van de bewoners geeft aan door de gemeente betrokken te willen worden bij ontwikkelingen in de buurt. Ze noemen hier veranderingen in het algemeen. 52/64

53 Aalanden-oost Conclusies Aalanden-oost scoort gemiddeld op de leefsituatie-index. Dit geldt ook voor de onderliggende domeinen. Op de sociale index scoort deze buurt gunstig ten opzichte van het Zwolse gemiddelde. Aalanden-oost scoort op de aspecten Capaciteiten en Participatie rond het Zwolse gemiddelde en op de aspecten Leefomgeving en Binding gunstiger. De bewoners van Aalanden-oost beoordelen hun buurt gunstiger dan de Zwolse bewoners gemiddeld doen. Qua buurtontwikkeling en toekomstverwachting is men iets minder positief. Op alle thema s scoort deze buurt overwegend gunstiger ten opzichte van het Zwolse gemiddelde. De bewoners zijn in hun oordeel over de gemeente positiever dan de gemiddelde Zwollenaar. 53/64

54 Buurtkenmerken 94% van de woningen in Aalanden-Oost zijn gebouwd tussen Bijna 40% van de huishoudens in deze buurt bestaat uit 2 personen. Aalanden-oost Zwolle inwoners huishoudens jongeren / ouderen 12% / 19% 11% / 14% koop- / huurwoningen 60% / 40% 52% / 48% hoogbouw 8% 34% werkloosheid 4,4% 4,3% huishoudens < 105% van sociaal minimum 6% 8% hoge inkomens 19% 18% eenoudergezinnen 5,4% 5,8% niet-westerse allochtonen 8,6% 9,3% Vergeleken met het beeld van vorig jaar wonen er verhoudingsgewijs meer ouderen. Het percentage huurwoningen is iets gedaald en het percentage koop gestegen. En er is iets meer hoogbouw bijgekomen. 54/64

55 Leefsituatie-index De inwoners van Aalanden-oost scoren gemiddeld 102 op de leefsituatie-index. Dit ligt op het Zwols gemiddelde. Welke groepen die laag op de leefsituatie-index scoren wonen er relatief gezien veel in Aalanden-oost? Het gaat om de volgende groepen: gepensioneerden (en daarmee ook de groep niet-werkenden). In de grafiek is te zien op welke gebieden de inwoners van Aalanden-oost (on)gunstiger scoren wat betreft de leefsituatie. Net als in Aalanden-noord zien we dat de inwoners ook hier op alle domeinen rond het gemiddelde van Zwolle scoren. Aalanden-oost Zw ols gemiddelde ongunstig gunstig Wonen Vrije tijd Sociale participatie Sport Vakantie Consumptiegoederen Mobiliteit Gezondheid /64

56 Sociale index Aalanden-oost scoort 106 op de sociale index en wijkt daarmee gunstig af van het Zwolse gemiddelde. In de profieltaart is zichtbaar dat deze buurt op de aspecten Leefomgeving en Binding gunstig scoort en op de andere twee aspecten rond het Zwols gemiddelde. 56/64

57 Capaciteiten Op dit aspect scoort de buurt over het algemeen rond het gemiddelde van de hele gemeente. Wel zien we dat iets minder huishoudens dan gemiddeld moeite hebben met rondkomen en ook hebben iets minder inwoners moeite met het Nederlands. Aalanden-oost - Capaciteiten Zwols gemiddelde Voortijdig schoolverlaten ongunstig gunstig Inkomen Gezondheid Opleiding Bevolking zonder startkw alificatie Jongeren met startkw alificatie Ervaren gezondheid Ervaren beperkingen Moeite met alledaagse handelingen Huishoudens met een laag inkomen Huishoudens die moeite hebben met rondkomen Huishoudens met schulddienstverlening Moeite met de Nederlandse taal /64

58 Leefomgeving De Leefomgeving scoort in Aalanden-oost iets gunstiger dan gemiddeld in Zwolle. Men is vooral tevreden over de hoeveelheid sociale voorzieningen, vergeleken met het Zwols gemiddelde. Verder wordt ook de veiligheid in de eigen buurt gunstiger beoordeeld dan gemiddeld in Zwolle. Aalanden-oost - Leefomgeving Zwols gemiddelde Huisvesting en woonomgeving Buurtvoorzieningen Tevredenheid eigen w oning Tevredenheid w oonomgeving Indexcijfer w oonomgeving Tevredenheid onderhoud en beheer Tevredenheid buurtvoorzieningen Tevredenheid sociale voorzieningen ongunstig gunstig Verloedering Veilgheid Leefbaarheid Sociale overlast Verkeersoverlast Geluidsoverlast Leefbaarheidsincidenten Bedreigende voorvallen Vermogensdelicten Veiligheidsgevoel Veiligheidsoordeel Veiligheidsincidenten /64

59 Participatie Op het gebied van participatie wijkt deze buurt nauwelijks af van het gemiddelde in de stad. Wel zien we dat een relatief groot aandeel van de inwoners zich inzet als mantelzorger: 62% van de bewoners heeft het afgelopen jaar voor iemand gezorgd die langdurig ziek is, dit aandeel is vergeleken met andere buurten in Zwolle het hoogst.. Aalanden-oost - Participatie Zwols gemiddelde ongunstig gunstig Werkzoekenden Werk en opleiding Sociale contacten Maatschappelijke inzet Deelname activiteiten Schoolgaande jeugd Langdurig werklozen Regelmatig contact familie en vrienden Sociaal isolement Eenzaamheid Sportdeelname Uitgaansfrequentie Culturele activiteiten Religieuze bijeenkomsten Inzet mantelzorg Inzet vrijw illigersw erk Inzet voor de buurt /64

60 Binding Net als in Aalanden-noord wordt er ook in deze buurt weinig verhuisd. Ook hier woont tweederde deel van de bewoners al langer dan 10 jaar op het huidige adres. Een groot deel van de inwoners van Aalanden-oost voelt zich medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid in de buurt. Tevens geven meer inwoners dan gemiddeld in Zwolle aan dat de gemeente aandacht heeft voor de leefbaarheid en veiligheid in de buurt en de buurt hier ook over informeert. Aalanden-oost - Binding Zwols gemiddelde Mutatiegraad ongunstig gunstig Stabiele bevolking Vertrouwen Ervaren binding Verhuisgeneigdheid Lange w oonduur Familiariteit en omgang Verantw oordelijkheidsgevoel Actieve inzet Ontw ikkeling buurt (afgelopen jaar) Toekomstverw achting buurt Vertrouw en in lokaal bestuur /64

61 Leefbaarheid en veiligheid Algemeen (buurtontwikkeling) De bewoners van Aalanden-oost beoordelen hun buurt gunstiger dan de Zwolse bewoners gemiddeld doen. Qua buurtontwikkeling en toekomstverwachting is men iets minder positief: men ziet minder vooruitgang en verwacht dit ook minder dan gemiddeld in Zwolle in de komende jaren. Ten opzichte van 2011 zien we geen veranderingen. 61/64

62 Woonomgeving Alleen op verloedering scoort deze buurt negatiever dan gemiddeld in Zwolle. Op alle overige aspecten is dit juist positiever dan het Zwolse gemiddelde. Ten opzichte van 2011 is verloedering overigens wel afgenomen in deze buurt, maar dit geldt voor heel Zwolle, waardoor het ongunstig blijft afsteken tegen het Zwolse gemiddelde. Drie grootste buurtproblemen (komen volgens de meeste bewoners het vaakst voor) Aalanden-oost Zwolle Hondenpoep op straat 36% 26% Te hard rijden 29% 32% Vernieling van straatmeubilair 21% 6% Net als in 2011 is hondenpoep op straat het grootste buurtprobleem in Aalanden-oost. Rommel op straat komt veel minder vaak voor dan in Te hard rijden komt nog steeds zoveel voor als in De bewoners mochten zelf de twee belangrijkste problemen van hun buurt opschrijven die volgens hen aangepakt moeten worden: 70% van de respondenten benoemt hier minimaal één probleem. Problemen die relatief vaak genoemd worden: hondenpoep, parkeerproblemen, te hard rijden en te hoge bomen. Als we naar het aantal gemelde leefbaarheidsincidenten kijken, dan valt op dat het gemiddeld aantal incidenten per inwoners in deze buurt veel lager ligt dan gemiddeld in Zwolle. Ten opzichte van 2010 is het aantal ook niet toegenomen, wat gemiddeld genomen wel voor Zwolle als geheel het geval is. 62/64

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Veerallee Opdrachtgever

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Buitengebied-Zuid

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Wipstrik Opdrachtgever

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Oldeneel Opdrachtgever

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Dieze-Oost Opdrachtgever

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Assendorp Opdrachtgever

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Berkum Opdrachtgever

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Stadshagen Opdrachtgever

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Kamperpoort Opdrachtgever

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Dieze-West Opdrachtgever

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Binnenstad Opdrachtgever

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Ittersum Opdrachtgever

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Indischebuurt Opdrachtgever

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Holtenbroek Opdrachtgever

Nadere informatie

Buurt-voor-Buurt Onderzoek Wipstrik

Buurt-voor-Buurt Onderzoek Wipstrik Buurt-voor-Buurt Onderzoek In januari/februari 2018 is het Buurt-voor-Buurt Onderzoek van 2018 uitgevoerd. Ruim 10.500 Zwolse inwoners van 18 jaar en ouder hebben aan het onderzoek meegewerkt. Door deze

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is de? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Buurtrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is de buurt? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Resultaten gemeentebeleidsmonitor Veiligheid en leefbaarheid

Resultaten gemeentebeleidsmonitor Veiligheid en leefbaarheid Resultaten gemeentebeleidsmonitor 217 Veiligheid en leefbaarheid 1. Inleiding Om de twee jaar wordt er een onderzoek, de zogeheten gemeentebeleidsmonitor, uitgevoerd onder de inwoners naar verschillende

Nadere informatie

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Engelen De wijk Engelen ligt ten noordwesten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit de dorpen Engelen en Bokhoven. Ook staat de wijk bekend om de kastelen. Engelen heeft zich

Nadere informatie

Empel. Wijk- en buurtmonitor 2016

Empel. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Empel Empel ligt ten noordoosten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit een ouder en een nieuwer gedeelte. De eerste woningen zijn in 1946 gebouwd. Deze oorspronkelijke kern

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is het? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Schildersbuurt. Concept Maatschappelijk Index, versie Maatschappelijke index 6

Schildersbuurt. Concept Maatschappelijk Index, versie Maatschappelijke index 6 Schildersbuurt D. Sociale binding Maatschappelijke index 6 4 2 A. Capaciteiten wijk 2012 wijk 2014 stadsdeel 2012 stadsdeel 2014 stad 2014 3,7 3,9 4,8 4,7 6,0 Maatschappelijke index 3,7 4,5 4,9 4,8 6,0

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen In het oostelijk deel van s-hertogenbosch ligt, midden in de polder, een nieuwe woonwijk: de Groote Wielen. In totaal komen er ongeveer 4.350 woningen, daarvan

Nadere informatie

Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt?

Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt? VEILIGHEIDSMONITOR-WIJKPEILING ALMERE 2017 Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt? 23 mei 2018 Meer weten over uw eigen wijk? Ga naar www.wijkmonitoralmere.nl 1. INTRODUCTIE

Nadere informatie

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011 Maart Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor Hoe gaat het met de leefbaarheid in? Hoe heeft het oordeel van bewoners over leefbaarheid & veiligheid zich ontwikkeld? Telefoonnummer: 14036

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is het Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Empel. Wijk- en buurtmonitor 2018

Empel. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Empel Empel ligt ten noordoosten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit een ouder en een nieuwer gedeelte. De eerste woningen zijn in 1946 gebouwd. Deze oorspronkelijke kern

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

AARVELD/BEKKERVELD 2015

AARVELD/BEKKERVELD 2015 AARVELD/BEKKERVELD 1 1 7 1 3 8 8 1 9 13 7 7 9 8 8 11 1 73 13 1 81 1 1 8 8 1 3 7 9 11 13 1 3 1 1, 3,9 3,1 3,7 3,, 3,8 3, 7,1 3, 3,3 9 11, 3,8 3,, 3,3 3, 13 1 3,8, 3,7 3, 3, 3,3 3 1 1 3 7 9 11 13 1 Een selectie

Nadere informatie

Tabellen Veiligheidsmonitor 2008 Leiden

Tabellen Veiligheidsmonitor 2008 Leiden Veiligheidsmonitor 2008, gemeente 1 Tabellen Veiligheidsmonitor 2008 In deze bijlage worden de uitkomsten van de monitor weergegeven in tabellen. Van de volgende gebieden worden cijfers gepresenteerd:

Nadere informatie

WijkWijzer De tien Utrechtse wijken in cijfers.

WijkWijzer De tien Utrechtse wijken in cijfers. WijkWijzer 2011 De tien Utrechtse wijken in cijfers www.onderzoek.utrecht.nl Inleiding Voor u ligt de WijkWijzer 2011; een bron aan informatie over de tien Utrechtse wijken. Aan de hand van vijf belangrijke

Nadere informatie

Stadswerven Zuid 2014 Een jaar na opening van het Energiehuis

Stadswerven Zuid 2014 Een jaar na opening van het Energiehuis Stadswerven Zuid Een jaar na opening van het Energiehuis Stadswerven Zuid is het tol van verschillende ontwikkelingen, met een gerenoveerd Energiehuis en de komst van een bioscoop met parkeergarage. In

Nadere informatie

Rosmalen noord. Wijk- en buurtmonitor 2016

Rosmalen noord. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Rosmalen noord Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

Buurtprofiel: Heugemerveld hoofdstuk 11

Buurtprofiel: Heugemerveld hoofdstuk 11 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

- Buitengebied-Noord bestaat uit vier buurten met elk een laag inwonersaantal; Langenholte, Haerst, Bedrijventerrein Hessenpoort en Tolhuislanden.

- Buitengebied-Noord bestaat uit vier buurten met elk een laag inwonersaantal; Langenholte, Haerst, Bedrijventerrein Hessenpoort en Tolhuislanden. Stedelijke rapportage Algemeen stad De stedelijke rapportage begint met een vijftal vragen uit het buurt voor buurt onderzoek, die betrekking hebben op het oordeel over de stad Zwolle als geheel. De stad

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2018 De Groote Wielen

Wijk- en buurtmonitor 2018 De Groote Wielen Wijk- en buurtmonitor 2018 De Groote Wielen In het oostelijk deel van s-hertogenbosch ligt de Groote Wielen. Een nieuwe woonwijk, midden in de polder. In totaal komen er ongeveer 4.400 woningen, daarvan

Nadere informatie

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD)

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD) Verslag U bent aan de buurt Berkum 29 mei 2013 Aanvang Locatie Aanwezige functionarissen Aanwezig vanuit de politiek 20.00 uur Wijkcentrum De Weijenbelt Hans Kempenaar (voorzitter) Erik Dannenberg (wijkwethouder)

Nadere informatie

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Rosmalen zuid Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek Afdeling Vastgoed en Wonen 29 augustus 2014 2 Algemeen Deze notitie bevat cijfers over inwoners en woningvoorraad

Nadere informatie

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2018

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Engelen Engelen ligt ten noordwesten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit de dorpen Engelen en Bokhoven. Ook staat de wijk bekend om de kastelen. Engelen heeft zich in de

Nadere informatie

Binnenstad. Wijk- en buurtmonitor 2016

Binnenstad. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Binnenstad De Binnenstad van s-hertogenbosch is het oudste deel van de stad. Karakteristiek zijn het middeleeuwse stratenpatroon en de historische panden, de vele bijzondere

Nadere informatie

Rosmalen noord. Wijk- en buurtmonitor 2018

Rosmalen noord. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Rosmalen noord Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

7,5 50,4 7,2. Gemeente Enkhuizen, Leefbaarheid. Overlast in de buurt Enkhuizen. Veiligheidsbeleving Enkhuizen

7,5 50,4 7,2. Gemeente Enkhuizen, Leefbaarheid. Overlast in de buurt Enkhuizen. Veiligheidsbeleving Enkhuizen Leefbaarheid 7,5 Leefbaarheid (rapportcijfer) : 7,5 Fysieke voorzieningen (score) Sociale cohesie in de buurt (score) Aanpak gemeente L&V (% (zeer) ) Gemeente, 2015 6,3 29,0 38,2 Overlast in de buurt %

Nadere informatie

Wijkanalyses Assen. Inleiding wijkanalyse. Inleiding wijkanalyse

Wijkanalyses Assen. Inleiding wijkanalyse. Inleiding wijkanalyse Wijkanalyses Assen Inleiding wijkanalyse, leefomgeving, meedoen en binding. De wijkanalyse is ontstaan er problemen. Met de wijkanalyses wordt dit in beeld gebracht. Inhoudsopgave Centrum Hoofdlijnen uitkomst

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2018 Muntel/Vliert

Wijk- en buurtmonitor 2018 Muntel/Vliert Wijk- en buurtmonitor 2018 Muntel/Vliert Ten noorden van de Binnenstad ligt de wijk Muntel/Vliert. Deze wijk bestaat uit drie verschillende buurten: de Muntel, de Vliert en Orthenpoort. De wijk telt bijna

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

Buurtprofiel: Wyckerpoort hoofdstuk 10

Buurtprofiel: Wyckerpoort hoofdstuk 10 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

Noord. Wijk- en buurtmonitor 2016

Noord. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Noord De wijk Noord ligt ten noorden van het stadscentrum. Het is een typische jaren 70 woonwijk. De wijk bestaat uit een aaneenschakeling van buurten, die uiteenlopend vormgegeven

Nadere informatie

Buurtprofiel: Limmel hoofdstuk 7

Buurtprofiel: Limmel hoofdstuk 7 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

Buurtprofiel: Pottenberg hoofdstuk 9

Buurtprofiel: Pottenberg hoofdstuk 9 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor Gemeente Leiden Resultaten per stadsdeel en in de tijd Mediad Rotterdam, maart 2011 Veiligheidsmonitor, Gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2018 Vinkel

Wijk- en buurtmonitor 2018 Vinkel Wijk- en buurtmonitor 2018 Vinkel Vinkel grenst in het noorden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Na een herindeling in 1993 viel het grootste gedeelte onder de gemeente Maasdonk. Begin

Nadere informatie

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN 2005-2015 OPZET EN UITVOERING Sinds 1999 voert de gemeente Ede elke twee jaar een onderzoek uit naar leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Tot en

Nadere informatie

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015 LelyStadsGeLUIDEN De mening van de inwoners gepeild Leefbaarheid 2015 April 2016 Colofon Dit is een rapportage opgesteld door: Cluster Onderzoek en Statistiek team Staf, Beleid Te downloaden op www.lelystad.nl/onderzoek

Nadere informatie

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen RESULTATEN GEMEENTE OSS 2011 Soort onderzoek : Enquêteonderzoek bevolking 15+ Opdrachtgever : Stadsbeleid Maatschappelijke Ontwikkeling Opdrachtnemer : Team O&S,

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Veiligheidsmonitor gemeente Tabellenrapport April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/015 Datum April 2014 Opdrachtgever Auteurs

Nadere informatie

Graafsepoort. Wijk- en buurtmonitor 2016

Graafsepoort. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Graafsepoort Graafsepoort ligt ten noordoosten van de Binnenstad. De wijk bestaat uit diverse stadsuitbreidingen die in een tijdsbestek van zo n negentig jaar tot stand zijn

Nadere informatie

Buurtprofiel: Nazareth hoofdstuk 5

Buurtprofiel: Nazareth hoofdstuk 5 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

Zuidoost. Wijk- en buurtmonitor 2018

Zuidoost. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Zuidoost De wijk Zuidoost ligt ten zuiden van de Binnenstad. Het uitbreidingsplan Zuid is in 1947 vastgesteld; de woonwijk is globaal in twintig jaar tijd tot stand gekomen.

Nadere informatie

WijkWijzer De tien Utrechtse wijken in cijfers

WijkWijzer De tien Utrechtse wijken in cijfers De tien Utrechtse wijken in cijfers Inhoud Inleiding 3 Utrechtse wijken vergeleken 4 Bevolking & wonen 4 Sociaal-economisch 4 Veiligheid 5 Sociale infrastructuur & participatie 5 Openbare ruimte & verkeer

Nadere informatie

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2018

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Rosmalen zuid Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

Empel in Cijfers Januari 2007

Empel in Cijfers Januari 2007 Empel in Cijfers Januari 2007 bron gem. Den Bosch Minder/kleiner/lager Bekladding Vernieling Tevreden winkels Tevreden openbaar vervoer Rapportcijfer voorzieningen buurt Meldingen parkeerproblemen Tevreden

Nadere informatie

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013 Politie Eenheid Fact sheet nummer 4 februari 213 Veiligheidsmonitor -Amstelland 28-212 Deze fact sheet brengt de veiligheid in de regio -Amstelland tussen 28 en 212 in kaart. blijkt op verschillende indicatoren

Nadere informatie

Muntel/Vliert. Wijk- en buurtmonitor 2016

Muntel/Vliert. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Muntel/Vliert Ten noorden van de Binnenstad ligt de wijk Muntel/Vliert. De wijk bestaat uit drie verschillende buurten: de Muntel, de Vliert en Orthenpoort. In de wijk wonen

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Woerden

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Woerden Veiligheidsmonitor 20 Gemeente Woerden Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Gemeente Woerden DIMENSUS beleidsonderzoek April 202 Projectnummer 475 Samenvatting 3 Inleiding. Leefbaarheid van de buurt 3.

Nadere informatie

Tabellenboek. Leefbaarheidsmonitor Leiden 2000

Tabellenboek. Leefbaarheidsmonitor Leiden 2000 Tabellenboek behorende bij de Leefbaarheidsmonitor 2000 N. Goezinne P. van Wensveen juli 2000 een onderzoek in opdracht van de Gemeente Onderzoeker Projectleider Opdrachtgever Interne begeleiding Nico

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Dorien de Bruijn 23 mei 2014 Vanaf 1997 is de Amersfoortse Stadspeiling elke twee jaar voor een belangrijk deel

Nadere informatie

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 Leefbaarheid in Spijkenisse Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 datum woensdag 6 mei 2015 versie 3 Auteur(s) Tineke Last Postadres Postbus 25, 3200

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011

Veiligheidsmonitor 2011 Veiligheidsmonitor 20 Dordtse scores op de MJP-indicatoren en vergeleken met andere gemeenten De gemeente Dordrecht heeft in 20 voor de derde keer deelgenomen aan de landelijke Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Binnenstad. Wijk- en buurtmonitor 2018

Binnenstad. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Binnenstad De Binnenstad van s-hertogenbosch is het oudste deel van de stad. Karakteristiek zijn het middeleeuwse stratenpatroon en de historische panden, de vele bijzondere

Nadere informatie

Samenvatting 3. Inleiding 9. 1. Voorzieningen in de buurt 13 1.1 Voorzieningen 13 1.2 Het onderhoud 20

Samenvatting 3. Inleiding 9. 1. Voorzieningen in de buurt 13 1.1 Voorzieningen 13 1.2 Het onderhoud 20 INHOUD Samenvatting 3 Inleiding 9 1. Voorzieningen in de buurt 13 1.1 Voorzieningen 13 1.2 Het onderhoud 20 2. Leefbaarheid in de buurt 23 2.1 Waardering van de woonomgeving 23 2.2 Gehechtheid en medeverantwoordelijkheid

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Leiden? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Leiden Bijlagenrapport April 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/022 Datum April

Nadere informatie

West. Wijk- en buurtmonitor 2016

West. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 West De wijk West ligt ten westen van het centrum van s-hertogenbosch. De wijk is ontstaan in de wederopbouwperiode (1945-1960) met het bedrijventerrein de Wolfsdonken. Van daaruit

Nadere informatie

Analyse deelgebied Maaspoort 2016

Analyse deelgebied Maaspoort 2016 Analyse deelgebied Maaspoort 2016 Afdeling O&S December 2016 2 1. Aanleiding en doel In Maaspoort signaleren professionals meervoudige problematiek in een gedeelte van de wijk. Het gaat om het zuidelijk

Nadere informatie

Buurtprofiel: Wittevrouwenveld hoofdstuk 3

Buurtprofiel: Wittevrouwenveld hoofdstuk 3 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

Hoe veilig is Noord-Holland Noord?

Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Veiligheidsmonitor Noord-Holland Noord 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014-concept Datum April

Nadere informatie

Wijkenmonitor Westerkoog

Wijkenmonitor Westerkoog Wijkenmonitor 2015 Inhoud 1 Inleiding 2 Leefomgeving 3 Capaciteiten 4 Meedoen 5 Sociale Binding 6 Verantwoording Leeswijzer Dit rapport bestaat uit 5 hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk geeft een samenvattend

Nadere informatie

Wijkenmonitor. Westerkoog

Wijkenmonitor. Westerkoog Wijkenmonitor Inhoud 1 Inleiding 2 Leefomgeving 3 Capaciteiten 4 Meedoen 5 Sociale Binding 6 Verantwoording Leeswijzer Dit rapport bestaat uit 5 hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk geeft een samenvattend

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

Bewoners aan zet. Gouda-Oost. Wijkanalyse en visie Colofon: Auteur: Hester van Dijk (gemeente Gouda) Colofon:

Bewoners aan zet. Gouda-Oost. Wijkanalyse en visie Colofon: Auteur: Hester van Dijk (gemeente Gouda) Colofon: Colofon: Auteur: Hester van Dijk (gemeente Gouda) Bewoners aan zet. Wijkanalyse en visie 2013-2015 Gouda-Oost Colofon: Auteur: Johan den Ambtman (gemeente Gouda) Inhoud Waar mogelijk is de wijkindeling

Nadere informatie

WijkWijzer 2016 De 10 Utrechtse wijken en 5 krachtwijken in cijfers. Utrecht.nl/onderzoek

WijkWijzer 2016 De 10 Utrechtse wijken en 5 krachtwijken in cijfers. Utrecht.nl/onderzoek WijkWijzer 2016 De 10 Utrechtse wijken en 5 krachtwijken in cijfers Utrecht.nl/onderzoek Inhoud Inleiding 3 Utrechtse wijken vergeleken 4 Bevolking & wonen 4 Sociaal-economisch 4 5 Sociale infrastructuur

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2018 Nuland

Wijk- en buurtmonitor 2018 Nuland Wijk- en buurtmonitor 2018 Nuland Het oorspronkelijke landbouwdorp Nuland ligt ten zuiden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Tot 1993 was Nuland een zelfstandige gemeente. Hierna werd het

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2017) Gemeente Leiden vergeleken met Nederland en Grotestedenbeleid G32. Leefbaarheid in de buurt

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2017) Gemeente Leiden vergeleken met Nederland en Grotestedenbeleid G32. Leefbaarheid in de buurt Gemeente Leiden Nederland en Grotestedenbeleid G32 Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2017) Gemeente Leiden vergeleken met Nederland en Grotestedenbeleid G32 Leefbaarheid in de buurt Landelijke

Nadere informatie

de Makassarbuurt De Staat van

de Makassarbuurt De Staat van De Staat van de Makassarbuurt De Makassarbuurt ligt in de Indische Buurt tussen de de Zeeburgerdijk, Molukkenstraat, Insulindeweg en het Flevopark. De buurt beslaat 115 hectare, waarvan meer dan de helft

Nadere informatie

Leefbaarheid Inhoud. Gekozen gebied: Provincie: Gelderland Gekozen vergelijkingsgebied: Nederland

Leefbaarheid Inhoud. Gekozen gebied: Provincie: Gelderland Gekozen vergelijkingsgebied: Nederland Leefbaarheid - 2011 In dit rapport staat de leefbaarheid van de woonomgeving centraal. Aan de respondenten is gevraagd hun mening te geven over de kwaliteit van de fysieke buurtvoorzieningen. Men kon het

Nadere informatie

Samenvatting WijkWijzer 2017

Samenvatting WijkWijzer 2017 Samenvatting WijkWijzer 2017 Bevolking & wonen Inwoners Op 1 januari 2017 telt Utrecht 343.134 inwoners. Met 47.801 inwoners is Vleuten-De Meern de grootste wijk van Utrecht, gevolgd door de wijk Noordwest.

Nadere informatie

Dienstverlening Beheer en Programmering Openbare Ruimte

Dienstverlening Beheer en Programmering Openbare Ruimte Dienstverlening Beheer en Programmering Openbare Ruimte Juni 2018 Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Samenvatting In het najaar van 2017 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek

Nadere informatie

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede Waar staat je gemeente Gemeente Enschede Inhoudsopgave Sheetnummer Samenvatting 3 Burgerpeiling Waar staat je gemeente & respons 4 Woon & leefomgeving Waardering & sociale samenhang 5 Veiligheid en overlast

Nadere informatie

B A S I S V O O R B E L E I D

B A S I S V O O R B E L E I D Monitor Veiligheidsbeleid Groningen september tot december 18 JANUARI 19 Elke vier maanden verzamelt de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek informatie over de stand van zaken op het gebied van

Nadere informatie

Fysieke leefomgeving I.B EELDKWALITEIT VAN DE STAD

Fysieke leefomgeving I.B EELDKWALITEIT VAN DE STAD Nijmegen is volgens veel Nijmegenaren een mooie en groene stad. Tweederde vindt Nijmegen bovendien een schone stad. Ook van buitenaf is er een gunstige indruk. Al enkele jaren oordelen bezoekers positief

Nadere informatie

Leefbaarheid in de buurt

Leefbaarheid in de buurt 12345678 Leefbaarheid in de buurt Nu het oordeel van de Dordtenaren over hun woonkwaliteit, woonomgeving en de geboden voorzieningen in kaart is gebracht, zullen we in dit hoofdstuk gaan kijken hoe de

Nadere informatie

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011 Sociaal-economische schets van Zuidwest 2011 Zuidwest is onderdeel van het en bestaat uit de buurten Haagwegnoord en -zuid, Boshuizen, Fortuinwijk-noord en -zuid en de Gasthuiswijk. Zuidwest heeft een

Nadere informatie

Keuze indicatoren voor rapportage Veiligheidsmonitor-Wijkpeiling Almere 2017

Keuze indicatoren voor rapportage Veiligheidsmonitor-Wijkpeiling Almere 2017 Keuze indicatoren voor rapportage Veiligheidsmonitor-Wijkpeiling Almere 2017 Indicatoren Deel van de Bijzonderheden vragenlijst ALGEMEEN Algemeen oordeel buurt - schaalscore (0=slecht, 10=goed) Ontwikkeling

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Openbare Ruimte-

Stadsmonitor. -thema Openbare Ruimte- Stadsmonitor -thema Openbare Ruimte- Modules Samenvatting 1 Beeldkwaliteit stad 2 Beeld van openbare ruimte in buurt 4 Onderhoud openbare ruimte 10 Bronnen 19 Datum: februari 2016 Gemeente Nijmegen Onderzoek

Nadere informatie

B A S I S V O O R B E L E I D

B A S I S V O O R B E L E I D Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen mei - augustus 18 Elke vier maanden verzamelt de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek informatie over de stand van zaken op het gebied van veiligheid

Nadere informatie