Buurt voor Buurt 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Buurt voor Buurt 2012"

Transcriptie

1 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus GA Zwolle Telefoon (038) de.krikken@zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Stadshagen Opdrachtgever Opdrachtnemer Versie 1 Maatschappelijke Ontwikkeling Onderzoek & Statistiek

2 Colofon Buurt voor Buurt onderzoek 2012 Onderzoek & Statistiek, Afdeling Informatie, Gemeente Zwolle April 2013 Opdrachtgever Eenheid Ontwikkeling, afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling, Gemeente Zwolle Samenstelling Afdeling Informatie, Onderzoek & Statistiek, door D.E. Krikken, M. Middeldorp en A. Veldhuizen. In samenwerking met Geo-Informatie en Repro Gemeente Zwolle. Bronvermelding Overname uit deze publicatie is alleen toegestaan onder vermelding van de bron. 2/59

3 Inhoud Stadshagen 4 De wijk in beeld 5 Wijkkenmerken 6 Leefsituatie-index 7 Sociale index 8 Leefbaarheid en veiligheid 13 Frankhuis 16 Buurtkenmerken 16 Leefsituatie-index 17 Sociale index 18 Leefbaarheid en veiligheid 23 Schoonhorst 27 Buurtkenmerken 27 Leefsituatie-index 28 Sociale index 29 Leefbaarheid en veiligheid 34 Werkeren 38 Buurtkenmerken 38 Leefsituatie-index 39 Sociale index 40 Leefbaarheid en veiligheid 45 Milligen 49 Buurtkenmerken 49 Leefsituatie-index 50 Sociale index 51 Leefbaarheid en veiligheid 56 3/59

4 Stadshagen Conclusies De inwoners van Stadshagen scoren op de leefsituatie-index vergelijkbaar met de gemiddelde score van alle Zwollenaren. Ook op de sociale index wijkt Stadshagen vrijwel niet af van het Zwolse gemiddelde. Deze wijk scoort op het aspect Leefomgeving gunstig ten opzichte van Zwolle als geheel en op de andere aspecten gemiddeld. De inwoners van Stadshagen evalueren hun buurt hetzelfde als de gemiddelde Zwollenaar. Wel denken iets meer bewoners dat hun buurt de komende jaren achteruit zal gaan dan gemiddeld in Zwolle. Ten opzichte van 2011 zien we in Stadshagen dezelfde ontwikkeling in de beoordeling van de buurt als gemiddeld in Zwolle. De woonomgeving, buurtvoorzieningen en veiligheid worden gunstiger beoordeeld dan gemiddeld in Zwolle. Op sociaal vlak scoort deze wijk wat afwisselender, maar wel rondom het Zwolse gemiddelde. Er is een positieve ontwikkeling in de beoordeling van het functioneren van de gemeente met betrekking tot de aanpak van leefbaarheid en veiligheid. 4/59

5 De wijk in beeld De wijk Stadshagen bestaat uit negen buurten. De buurten die voldoende respondenten hebben en waar we over rapporteren zijn: Frankhuis, Schoonhorst, Werkeren en Milligen. De respondenten uit de overige buurten worden meegenomen in deze wijkrapportage. 5/59

6 Om de leefsituatie-index en sociale index te berekenen hebben we dit jaar Zwollenaren van 15 jaar en ouder benaderd. Voorheen benaderden we alleen de Zwollenaren in de leeftijd van 18 tot 75 jaar. Om te kunnen vergelijken met vorige keer hebben we bij de rapportage van het gedeelte Leefbaarheid en Veiligheid daarom alleen de groep 18 tot 75 jarigen meegenomen. Aantal respondenten in Stadshagen e.o. Frankhuis Mastenbroek 4 5 Schoonhorst Werkeren Milligen Tippe bij de IJssel 0 0 Breecamp Breezicht 2 2 Stadsbroek 7 7 Stadshagen Wijkkenmerken Aan Stadshagen wordt gebouwd vanaf % van de huishoudensamenstelling bestaat uit (echt)paren met kinderen, dit is het grootste aandeel vergeleken met alle andere Zwolse wijken. Stadshagen Zwolle inwoners huishoudens jongeren / ouderen 12% / 7% 11% / 14% koop- / huurwoningen 63% / 37% 52% / 48% hoogbouw 22% 34% werkloosheid 3,3% 4,3% huishoudens < 105% van sociaal minimum 5% 8% hoge inkomens 21% 18% eenoudergezinnen 5,8% 5,8% niet-westerse allochtonen 9,8% 9,3% Vergeleken met het beeld in 2011 is er weinig veranderd in de wijkkenmerken van Stadshagen. 6/59

7 Leefsituatie-index De leefsituatie-index geeft in één cijfer een indicatie van de leefsituatie of het algehele welzijn van personen in een bepaald jaar. De leefsituatie-index is ontwikkeld door het Sociaal en Cultureel Planbureau en wordt berekend op basis van enquêtevragen. Deze vragen hebben we dit jaar voor het eerst opgenomen in het Buurt voor Buurtonderzoek. Volgens het SCP geven deze vragen een geobjectiveerde beschrijving van de leefsituatie. Als je meer wilt weten over deze index, kijk dan bij achtergronden. Omdat we dit keer de leefsituatie-index voor het eerst berekenen, geldt 2012 als basisjaar en wordt de gemiddelde score voor alle Zwollenaren op 100 gesteld. De inwoners van Stadshagen scoren gemiddeld 103 op de leefsituatie-index. Dit is vergelijkbaar met de gemiddelde score van alle Zwollenaren. In de stedelijke rapportage hebben we laten zien welke groepen er laag scoren op de leefsituatie-index. Zie de infographic. Geen van deze groepen is in Stadshagen sterker vertegenwoordigd dan gemiddeld in Zwolle. De indexscore is opgebouwd uit acht domeinen. Het is interessant om te weten te komen op welke gebieden de inwoners van Stadshagen (on)gunstiger scoren wat betreft de leefsituatie. Dit is te zien in de grafiek. Stadshagen Zw ols gemiddelde ongunstig gunstig Wonen Vrije tijd Sociale participatie Sport Vakantie Consumptiegoederen Mobiliteit Gezondheid 2012 Uit de grafiek blijkt dat er op geen van de domeinen sterk anders wordt gescoord dan gemiddeld in Zwolle. 7/59

8 Sociale index Net als de leefsituatie-index is ook de sociale index nieuw. De sociale index is opgezet door RIGO in samenwerking met de onderzoeksafdeling van de gemeente Rotterdam. De index wordt berekend op basis van een combinatie van enquêtevragen en registratiegegevens. De sociale index is een instrument dat ontwikkelingen ten behoeve van beleid signaleert. Wil je meer weten over de opbouw van deze index, dan kun je dat vinden in de achtergronden. Omdat we dit keer de sociale index voor het eerst berekenen, geldt 2012 als basisjaar en wordt de gemiddelde score voor Zwolle op 100 gesteld. Stadshagen scoort 102 op de sociale index en wijkt daarmee vrijwel niet af van het Zwolse gemiddelde. In de profieltaart is zichtbaar dat deze wijk op het aspect Leefomgeving gunstig scoort ten opzichte van Zwolle als geheel en op de andere aspecten gemiddeld. 8/59

9 Capaciteiten In Stadshagen wonen minder huishoudens met een laag inkomen dan gemiddeld in Zwolle. Dit zien we ook terug in het aandeel van de huishoudens dat aangeeft moeite te hebben met rondkomen. Voor de rest wijkt Stadshagen vrijwel niet af van wat we gemiddeld in de stad zien. Stadshagen - Capaciteiten Zwols gemiddelde Inkomen Gezondheid Opleiding Voortijdig schoolverlaten Bevolking zonder startkw alificatie Jongeren met startkw alificatie Ervaren gezondheid Ervaren beperkingen Moeite met alledaagse handelingen Huishoudens met een laag inkomen Huishoudens die moeite hebben met rondkomen Huishoudens met schulddienstverlening Moeite met de Nederlandse taal ongunstig gunstig /59

10 Leefomgeving Stadshagen scoort gunstig qua leefomgeving. Zo zijn de bewoners bijvoorbeeld relatief tevreden over de sociale voorzieningen in hun buurt vergeleken met Zwolle gemiddeld. Ook ervaren de bewoners minder verloedering en overlast. Daarnaast is het aandeel inwoners dat zich weleens onveilig voelt in hun buurt lager dan gemiddeld in Zwolle. Stadshagen - Leefomgeving Zwols gemiddelde Huisvesting en woonomgeving Buurtvoorzieningen Tevredenheid eigen w oning Tevredenheid w oonomgeving Indexcijfer w oonomgeving Tevredenheid onderhoud en beheer Tevredenheid buurtvoorzieningen Tevredenheid sociale voorzieningen ongunstig gunstig Verloedering Veilgheid Leefbaarheid Sociale overlast Verkeersoverlast Geluidsoverlast Leefbaarheidsincidenten Bedreigende voorvallen Vermogensdelicten Veiligheidsgevoel Veiligheidsoordeel Veiligheidsincidenten /59

11 Participatie Op het gebied van participatie zien we bij Stadshagen geen grote verschillen met wat we gemiddeld in de stad zien. Qua werkloosheid scoort Stadshagen iets gunstiger dan Zwolle als geheel. Aan de andere kant zien we dat de inwoners van Stadshagen iets minder vaak culturele activiteiten bezoeken dan de gemiddelde Zwollenaar en het aandeel van de bewoners dat mantelzorg verleent is ook iets kleiner dan gemiddeld in de stad. Stadshagen - Participatie Zwols gemiddelde ongunstig gunstig Werkzoekenden Werk en opleiding Sociale contacten Maatschappelijke inzet Deelname activiteiten Schoolgaande jeugd Langdurig werklozen Regelmatig contact familie en vrienden Sociaal isolement Eenzaamheid Sportdeelname Uitgaansfrequentie Culturele activiteiten Religieuze bijeenkomsten Inzet mantelzorg Inzet vrijw illigersw erk Inzet voor de buurt /59

12 Binding Op dit aspect en de onderliggende thema s zijn er geen verschillen tussen Stadshagen en Zwolle als geheel. Stadshagen - Binding Zwols gemiddelde Mutatiegraad ongunstig gunstig Stabiele bevolking Vertrouwen Ervaren binding Verhuisgeneigdheid Lange w oonduur Familiariteit en omgang Verantw oordelijkheidsgevoel Actieve inzet Ontw ikkeling buurt (afgelopen jaar) Toekomstverw achting buurt Vertrouw en in lokaal bestuur /59

13 Leefbaarheid en veiligheid Algemeen De inwoners van Stadshagen evalueren hun buurt hetzelfde als de gemiddelde Zwollenaar. Wel denken iets meer bewoners dat hun buurt de komende jaren achteruit zal gaan dan gemiddeld in Zwolle. Ten opzichte van 2011 zien we in Stadshagen dezelfde ontwikkeling in de beoordeling van de buurt als gemiddeld in Zwolle. Zo is de schaalscore evaluatie buurt lager en vinden meer bewoners dat hun buurt het afgelopen jaar achteruit is gegaan en verwachten ook meer bewoners dat hun buurt de komende jaren achteruit zal gaan. Daartegenover staat dat er ook meer bewoners zijn die vinden dat hun buurt het afgelopen jaar vooruit is gegaan en verwachten ook meer bewoners dat hun buurt de komende jaren vooruit zal gaan. Per saldo zien we geen ontwikkeling als het gaat om de algemene beoordeling van de buurt. Woonomgeving Op 5 van de 6 aspecten met betrekking tot de woonomgeving scoort Stadshagen positiever dan gemiddeld in Zwolle. Ten opzichte van 2011 is hier net als gemiddeld in heel Zwolle verloedering en verkeersoverlast afgenomen. Drie grootste buurtproblemen (komen volgens de meeste bewoners het vaakst voor) Stadshagen Zwolle Te hard rijden 31% 32% Hondenpoep op straat 25% 26% Rommel op straat 18% 25% De grootste buurtproblemen zijn hetzelfde als in 2011, namelijk te hard rijden, hondenpoep en rommel op straat. De laatste twee problemen worden nu door iets minder bewoners van Stadshagen ervaren. 13/59

14 Als we naar het aantal gemelde leefbaarheidsincidenten kijken, dan valt op dat het gemiddeld aantal incidenten per inwoners in deze wijk lager ligt dan gemiddeld in Zwolle. Ten opzichte van 2011 is het aantal wel wat toegenomen, maar dit geldt voor heel Zwolle. In de buurt Breecamp ervaren bewoners met name nog problemen rondom onderhoud van groen- en/of speelvoorzieningen, maar ook dat de buurtbewoners verschillende normen en waarden erop na houden. Sociaal Op sociaal gebied laat Stadshagen een wisselend beeld zien. De gehechtheid aan de buurt en de sociale cohesie zijn in deze wijk lager dan gemiddeld in Zwolle. Wel is de inzet voor de buurt hoger dan gemiddeld in Zwolle. Op de overige aspecten soort Stadshagen gelijk aan het Zwols gemiddelde. Ten opzichte van 2011 zien we dat alleen de sociale cohesie hier significant is afgenomen. Voorzieningen Wat betreft de buurtvoorzieningen zijn de bewoners positiever dan de gemiddelde Zwollenaar. Ten opzichte van 2011 is de tevredenheid over de hoeveelheid fysieke voorzieningen in de buurt gestegen in Stadshagen. In Stadshagen zijn relatief meer bewoners (zeer) tevreden over de kinderopvang / peuterspeelzaal dan gemiddeld in Zwolle. Juist minder bewoners vinden dat er voldoende ontmoetingsplekken zijn. Vergeleken met de andere wijken in Zwolle zijn hier de meeste bewoners tevreden over het onderhoud en beheer van de trottoirs. Specifiek zijn ten opzichte van 2011 relatief meer bewoners in het algemeen (zeer) tevreden over de speelmogelijkheden voor kinderen, maar vinden minder bewoners dat er voldoende voorzieningen voor ouderen aanwezig zijn. 14/59

15 Meest gemiste buurtvoorzieningen (komen volgens de meeste bewoners (veel) te weinig voor) Stadshagen Zwolle Hondenuitlaatstroken 53% 45% Straatmeubilair 40% 36% Net als in 2011 worden hondenuitlaatstroken en straatmeubilair het meest gemist. Ze worden door nog net zoveel bewoners gemist als toen. Veiligheid Op alle aspecten rondom het thema veiligheid scoort deze wijk gunstiger dan gemiddeld in Zwolle. Slechts 11% van de bewoners geeft aan zich wel eens onveilig te voelen in hun eigen buurt. Ten opzichte van 2011 zien we geen verbetering of verslechtering hierin optreden. Als we naar de gemelde incidenten bij de politie kijken voor deze wijk, dan zien we dat het aantal veiligheidsincidenten lager ligt dan gemiddeld in Zwolle. Het gemiddeld aantal incidenten per inwoners is ten opzichte van 2010 wat gedaald, net als in heel Zwolle. 120 Incidenten in 2012 bekend bij de politie (per inw oners) Stadshagen Zw olle 20 0 leefbaarheid veiligheid Functioneren gemeente Er is een positieve ontwikkeling in de beoordeling van het functioneren van de gemeente met betrekking tot de aanpak van leefbaarheid en veiligheid. Zo vinden meer bewoners dat de gemeente hen bij veranderingen in de buurt betrekt dan in Ook krijgt de gemeente een hogere schaalscore voor de aanpak van leefbaarheid en veiligheid in de buurt dan in Stellingen functioneren gemeente in de buurt Stadshagen Zwolle (% (helemaal) mee eens) Aandacht voor verbeteren van L&V 44% 36% 45% 41% Informeert over de aanpak van L&V 34% 26% 37% 33% Betrekt bij aanpak van L&V 26% 22% 31% 30% Is bereikbaar voor meldingen en klachten over L&V 41% 39% 43% 43% Reageert op meldingen en klachten over L&V 24% 22% 26% 24% Doet wat ze zegt bij verbeteren van L&V 18% 14% 18% 15% 15/59

16 Frankhuis Conclusies De inwoners van Frankhuis scoren gemiddeld op de leefsituatie-index vergeleken met de score van alle Zwollenaren. Frankhuis wijkt op de sociale index ook niet af van het Zwolse gemiddelde. Deze buurt scoort op alle vier aspecten ongeveer gelijk aan het Zwolse gemiddelde. Het algemene oordeel over de buurt komt in Frankhuis overeen met de gemiddelde beoordeling van de buurten in Zwolle. Wel denken iets meer bewoners dat hun buurt de komende jaren achteruit zal gaan dan gemiddeld in Zwolle. Ten opzichte van 2011 zien we dat iets meer bewoners van Frankhuis vinden dat hun buurt het afgelopen jaar achteruit is gegaan. Op de thema s woonomgeving, sociaal, voorzieningen en veiligheid scoort de buurt veelal rondom het Zwolse gemiddelde. In zijn totaliteit is men hier niet positiever of negatiever dan de gemiddelde Zwollenaar over het functioneren van de gemeente bij de aanpak van leefbaarheid en veiligheid. Buurtkenmerken De woningen in Frankhuis zijn na 2000 gebouwd. 56% van de huishoudens bestaat uit (echt)paren met kinderen, dit is het hoogste aandeel vergeleken bij alle andere buurten in Zwolle. Frankhuis Zwolle inwoners huishoudens jongeren / ouderen 13% / 3% 11% / 14% koop- / huurwoningen 63% / 37% 52% / 48% hoogbouw 13% 34% werkloosheid 3,4% 4,3% huishoudens < 105% van sociaal minimum 4% 8% hoge inkomens 22% 18% eenoudergezinnen 6,8% 5,8% niet-westerse allochtonen 9,3% 9,3% Vergeleken met het beeld van vorig jaar hebben relatief gezien meer huishoudens een hoog inkomen. 16/59

17 Leefsituatie-index De inwoners van Frankhuis scoren gemiddeld 104 op de leefsituatie-index. Deze score is vergelijkbaar met de gemiddelde score van alle Zwollenaren. Welke groepen die laag op de leefsituatie-index scoren wonen er relatief gezien veel in Frankhuis? Hier zien we dat geen van deze groepen in Frankhuis sterker vertegenwoordigd is dan gemiddeld in de stad. In de grafiek is te zien op welke gebieden de inwoners van Frankhuis (on)gunstiger scoren wat betreft de leefsituatie. Te zien is dat in grote lijnen licht boven het gemiddelde van alle Zwollenaren wordt gescoord, maar op geen enkel domein is het verschil significant. Frankhuis Zw ols gemiddelde ongunstig gunstig Wonen Vrije tijd Sociale participatie Sport Vakantie Consumptiegoederen Mobiliteit Gezondheid /59

18 Sociale index Frankhuis scoort 101 op de sociale index en wijkt daarmee niet af van het Zwolse gemiddelde. In de profieltaart is zichtbaar dat deze buurt op alle vier aspecten ongeveer gelijk scoort aan het Zwolse gemiddelde. 18/59

19 Capaciteiten Op de meeste indicatoren van dit aspect wijkt Frankhuis qua score weinig af van de gemiddelde scores in Zwolle. Wel zien we dat er in Frankhuis relatief weinig voortijdig schoolverlaters zijn onder de 18 tot 23 jarigen en dat het percentage van de inwoners zonder startkwalificatie ook lager ligt dan gemiddeld in de stad. Frankhuis - Capaciteiten Zwols gemiddelde Inkomen Gezondheid Opleiding Voortijdig schoolverlaten Bevolking zonder startkw alificatie Jongeren met startkw alificatie Ervaren gezondheid Ervaren beperkingen Moeite met alledaagse handelingen Huishoudens met een laag inkomen Huishoudens die moeite hebben met rondkomen Huishoudens met schulddienstverlening Moeite met de Nederlandse taal ongunstig gunstig /59

20 Leefomgeving De inwoners van Frankhuis zijn tevreden over het onderhoud en beheer van de voorzieningen in de buurt. Verder zien we dat er in deze buurt wat minder verloedering en overlast wordt ervaren door de bewoners dan gemiddeld in Zwolle. Frankhuis - Leefomgeving Zwols gemiddelde Huisvesting en woonomgeving Buurtvoorzieningen Tevredenheid eigen w oning Tevredenheid w oonomgeving Indexcijfer w oonomgeving Tevredenheid onderhoud en beheer Tevredenheid buurtvoorzieningen Tevredenheid sociale voorzieningen ongunstig gunstig Verloedering Veilgheid Leefbaarheid Sociale overlast Verkeersoverlast Geluidsoverlast Leefbaarheidsincidenten Bedreigende voorvallen Vermogensdelicten Veiligheidsgevoel Veiligheidsoordeel Veiligheidsincidenten /59

21 Participatie De werkloosheid is in Frankhuis iets lager dan gemiddeld in de stad. Wel zien we hier een iets groter percentage van de inwoners dat zich eenzaam voelt dan gemiddeld in Zwolle. Verder zien we dat meer inwoners dan gemiddeld regelmatig aan sport doen en dat minder inwoners dan gemiddeld in Zwolle als mantelzorger actief zijn. Frankhuis - Participatie Zwols gemiddelde ongunstig gunstig Werkzoekenden Werk en opleiding Sociale contacten Maatschappelijke inzet Deelname activiteiten Schoolgaande jeugd Langdurig werklozen Regelmatig contact familie en vrienden Sociaal isolement Eenzaamheid Sportdeelname Uitgaansfrequentie Culturele activiteiten Religieuze bijeenkomsten Inzet mantelzorg Inzet vrijw illigersw erk Inzet voor de buurt /59

22 Binding Op dit aspect zien we weinig grote verschillen met het algemene beeld van Zwolle. Grootste uitschieters zijn een gunstige score op actieve inzet en een ongunstige op vertrouwen in lokaal bestuur. Bij de actieve inzet gaat het onder andere om het door de bewoners organiseren en bezoeken van buurtactiviteiten, het opruimen van zwerfvuil en het beheren van een speelplaatsje in de buurt. Het vertrouwen in het lokaal bestuur heeft betrekking op hoe de bewoners het functioneren van de gemeente beoordelen waar het gaat om de aanpak van leefbaarheid en veiligheid. Frankhuis - Binding Zwols gemiddelde Mutatiegraad ongunstig gunstig Stabiele bevolking Vertrouwen Ervaren binding Verhuisgeneigdheid Lange w oonduur Familiariteit en omgang Verantw oordelijkheidsgevoel Actieve inzet Ontw ikkeling buurt (afgelopen jaar) Toekomstverw achting buurt Vertrouw en in lokaal bestuur /59

23 Leefbaarheid en veiligheid Algemeen (buurtontwikkeling) Het algemene oordeel over de buurt komt in Frankhuis overeen met de gemiddelde beoordeling van de buurten in Zwolle. Wel denken iets meer bewoners dat hun buurt de komende jaren achteruit zal gaan dan gemiddeld in Zwolle. Men is ontevreden over de manier van afvalinzameling (door middel van ondergrondse containers). Ook komen er in de beleving van de bewoners meer huurwoningen bij, wat andere mensen zal aantrekken. Ten opzichte van 2011 zien we dat iets meer bewoners van Frankhuis vinden dat hun buurt het afgelopen jaar achteruit is gegaan. Men geeft aan dat er veel hangjeugd is, dat kinderen op straat spelen in plaats van in de speeltuin en dat er sommige woningen en bijbehorende tuinen slecht onderhouden worden. Woonomgeving In Frankhuis komen minder verloedering en sociale overlast voor dan gemiddeld in Zwolle. Op de overige aspecten beoordelen de bewoners Frankhuis gelijk aan het Zwolse gemiddelde. Ten opzichte van 2011 is hier, net als in heel Zwolle, de verloedering gedaald. Drie grootste buurtproblemen (komen volgens de meeste bewoners het vaakst voor) Frankhuis Zwolle Te hard rijden 37% 32% Hondenpoep op straat 25% 26% Rommel op straat 13% 25% Net als in 2011 zijn de meest voorkomende buurtproblemen in Frankhuis: te hard rijden, hondenpoep en rommel op straat. In 2011 vond ruim een derde van de bewoners dat hondenpoep op straat vaak voorkwam in hun buurt, dat is nu gezakt naar een kwart van de bewoners. 23/59

24 De bewoners mochten zelf de twee belangrijkste problemen van hun buurt opschrijven die volgens hen aangepakt moeten worden: driekwart van de respondenten benoemt hier minimaal één probleem. Dit zijn volgens de bewoners: de infrastructuur / bereikbaarheid / verkeersknip, te hard rijden (o.a. Frankhuizerallee), scoorters op fietspaden, verkeersveiligheid, te weinig speelvoorzieningen voor kinderen, overlast door jongeren, hondenpoep en ondergrondse containers. Als we naar het aantal gemelde leefbaarheidsincidenten kijken, dan valt op dat het gemiddeld aantal incidenten per inwoners in deze buurt lager ligt dan gemiddeld in Zwolle. Ten opzichte van 2010 is dit aantal niet toegenomen, wat gemiddeld genomen voor Zwolle wel geldt. Sociaal Frankhuis is op sociaal gebied een gemiddelde Zwolse buurt. Er zijn nog iets minder bewoners gehecht aan hun buurt dan gemiddeld in Zwolle. Dit komt met name doordat het om een nieuwe buurt gaat. De inzet voor de buurt, daarentegen, ligt hier hoger dan gemiddeld in Zwolle. Ten opzichte van 2011 zijn er geen significante veranderingen op dit gebied. 24/59

25 Voorzieningen De bewoners geven een 7,4 voor hun buurtvoorzieningen. Over het onderhoud en beheer van fysieke voorzieningen is men meer tevreden dan gemiddeld in Zwolle. Ten opzichte van 2011 zijn er in zijn totaliteit geen significante veranderingen op dit gebied. Wel is men over een aantal voorzieningen meer of minder tevreden. In het algemeen zijn meer bewoners tevreden over de speelmogelijkheden voor kinderen. Het onderhoud en beheer van de speelplekken wordt ook beter beoordeeld dan in 2011.Over de hoeveelheid hondenuitlaatstroken zijn meer bewoners tevreden, maar over de hoeveelheid voorzieningen voor ouderen juist weer minder. Meest gemiste buurtvoorzieningen (komen volgens de meeste bewoners (veel) te weinig voor) Frankhuis Zwolle Hondenuitlaatstroken 54% 45% Straatmeubilair 43% 36% Hondenuitlaatstroken en straatmeubilair worden hier het meest gemist. Dit was in 2011 ook het geval. 25/59

26 Veiligheid Er komen in Frankhuis volgens de bewoners minder bedreigende voorvallen voor dan gemiddeld in Zwolle. Ook geeft men hier een hoger rapportcijfer voor de veiligheid in de buurt dan gemiddeld in Zwolle. Ten opzichte van 2011 zijn er geen veranderingen in dit beeld. Als we naar de gemelde incidenten bij de politie kijken voor deze buurt, dan zien we dat het aantal veiligheidsincidenten lager ligt dan gemiddeld in Zwolle. Het gemiddeld aantal incidenten per inwoners is ten opzichte van 2010 wel licht gedaald in deze buurt, net als in heel Zwolle Incidenten in 2012 bekend bij de politie (per inw oners) Frankhuis Zw olle 20 0 leefbaarheid veiligheid Functioneren gemeente In Frankhuis is men minder tevreden over het betrekken van bewoners door de gemeente bij veranderingen in de buurt. Ten opzichte van 2011 is de tevredenheid overigens wel toegenomen. Zo vond in % van de bewoners dat de gemeente de buurt informeerde over de aanpak van leefbaarheid en veiligheid, nu is dat gestegen naar 33%. In zijn totaliteit is men hier niet positiever of negatiever dan de gemiddelde Zwollenaar over het functioneren van de gemeente bij de aanpak van leefbaarheid en veiligheid. Stellingen functioneren gemeente in de buurt Frankhuis Zwolle (% (helemaal) mee eens) Aandacht voor verbeteren van L&V 44% 35% 45% 41% Informeert over de aanpak van L&V 33% 22% 37% 33% Betrekt bij aanpak van L&V 25% 20% 31% 30% Is bereikbaar voor meldingen en klachten over L&V 41% 37% 43% 43% Reageert op meldingen en klachten over L&V 22% 21% 26% 24% Doet wat ze zegt bij verbeteren van L&V 15% 16% 18% 15% Tweederde van de bewoners geeft aan door de gemeente betrokken te willen worden bij ontwikkelingen in de buurt. Ze noemen hier onderwerpen als verkeerssituaties, veranderingen in de wijk (ontwikkeling/herinrichting/nieuwbouw), speelvoorzieningen en groen/duurzaamheid/energie. 26/59

27 Schoonhorst Conclusies De inwoners van Schoonhorst scoren als een gemiddelde buurt van Zwolle op de leefsituatie-index. Ook op de sociale index wordt in deze buurt gemiddeld gescoord ten opzichte van Zwolle als geheel. Schoonhorst scoort ongunstig op het aspect Capaciteiten en gunstig op het aspect Leefomgeving. Op de overige twee aspecten wordt gemiddeld gescoord. De bewoners van Schoonhorst beoordelen hun buurt wat minder gunstig dan de Zwollenaren gemiddeld doen. Ook qua buurtontwikkeling en toekomstverwachting is men minder positief dan de gemiddelde Zwollenaar over de eigen buurt. Ten opzichte van 2011 beoordelen de bewoners Schoonhorst minder gunstig. Op de verschillende thema s wordt gevarieerd gescoord, maar toch grotendeels rondom het Zwolse gemiddelde. De bewoners zijn in hun oordeel over de gemeente over het algemeen niet positiever of negatiever dan de gemiddelde Zwollenaar. Wel is men ten opzichte van 2011 positiever over het betrekken van de bewoners bij veranderingen in de buurt door de gemeente. Buurtkenmerken Schoonhorst is in de periode gebouwd. De samenstelling van de huishoudens lijkt redelijk op die van Zwolle. Schoonhorst Zwolle inwoners huishoudens jongeren / ouderen 13% / 9% 11% / 14% koop- / huurwoningen 55% / 45% 52% / 48% hoogbouw 27% 34% werkloosheid 3,5% 4,3% huishoudens < 105% van sociaal minimum 6% 8% hoge inkomens 20% 18% eenoudergezinnen 6,3% 5,8% niet-westerse allochtonen 11,4% 9,3% Vergeleken met het beeld van vorig jaar hebben er relatief gezien iets minder huishoudens een laag inkomen. 27/59

28 Leefsituatie-index De inwoners van Schoonhorst scoren gemiddeld 101 op de leefsituatie-index. Dit is vrijwel gelijk aan de gemiddelde score in heel Zwolle. Welke groepen die laag op de leefsituatie-index scoren wonen er relatief gezien veel in Schoonhorst? Net als in de andere buurten van Stadshagen is ook in Schoonhorst geen van deze groepen sterker vertegenwoordigd dan gemiddeld in Zwolle. In de grafiek is te zien op welke gebieden de inwoners van Schoonhorst (on)gunstiger scoren wat betreft de leefsituatie. Hier zien we dat de inwoners van deze buurt op alle domeinen vrijwel hetzelfde scoren als gemiddeld in de stad. Schoonhorst Zw ols gemiddelde ongunstig gunstig Wonen Vrije tijd Sociale participatie Sport Vakantie Consumptiegoederen Mobiliteit Gezondheid /59

29 Sociale index Schoonhorst scoort 99 op de sociale index en wijkt daarmee niet af van het Zwolse gemiddelde. In de profieltaart is zichtbaar dat Schoonhorst ongunstig scoort op het aspect Capaciteiten en gunstig op het aspect Leefomgeving. Op de overige twee aspecten wordt gemiddeld gescoord. 29/59

30 Capaciteiten Het percentage 18 tot 23 jarigen dat niet meer op school zit, maar ook geen startkwalificatie heeft, is in Schoonhorst groter dan gemiddeld in Zwolle. Als we naar de gehele bevolking van 15 tot 65 jaar kijken, dan is in deze buurt het aandeel inwoners dat niet werkt en geen startkwalificatie heeft groter dan gemiddeld in de stad. Gunstig is dat het aandeel huishoudens met een laag inkomen in deze buurt relatief klein is. Opvallend is wel weer dat een iets groter aandeel van de inwoners dan gemiddeld in Zwolle aangeeft enigszins moeite te hebben met de Nederlandse taal. Schoonhorst - Capaciteiten Zwols gemiddelde Inkomen Gezondheid Opleiding Voortijdig schoolverlaten Bevolking zonder startkw alificatie Jongeren met startkw alificatie Ervaren gezondheid Ervaren beperkingen Moeite met alledaagse handelingen Huishoudens met een laag inkomen Huishoudens die moeite hebben met rondkomen Huishoudens met schulddienstverlening Moeite met de Nederlandse taal ongunstig gunstig /59

31 Leefomgeving Op dit aspect scoort Schoonhorst gunstiger dan Zwolle gemiddeld. Zo zijn de inwoners in deze buurt tevredener over de voorzieningen in de buurt dan de gemiddelde Zwollenaar, ervaart men minder overlast (met name geluidsoverlast) en voelen minder bewoners dan gemiddeld in de stad zich onveilig in hun buurt. Schoonhorst - Leefomgeving Zwols gemiddelde Huisvesting en woonomgeving Buurtvoorzieningen Tevredenheid eigen w oning Tevredenheid w oonomgeving Indexcijfer w oonomgeving Tevredenheid onderhoud en beheer Tevredenheid buurtvoorzieningen Tevredenheid sociale voorzieningen ongunstig gunstig Verloedering Veilgheid Leefbaarheid Sociale overlast Verkeersoverlast Geluidsoverlast Leefbaarheidsincidenten Bedreigende voorvallen Vermogensdelicten Veiligheidsgevoel Veiligheidsoordeel Veiligheidsincidenten /59

32 Participatie Op het aspect Participatie scoort Schoonhorst gemiddeld in vergelijking met de stad als geheel. Dit geldt ook voor de onderliggende thema s. Schoonhorst - Participatie Zwols gemiddelde ongunstig gunstig Werkzoekenden Werk en opleiding Sociale contacten Maatschappelijke inzet Deelname activiteiten Schoolgaande jeugd Langdurig werklozen Regelmatig contact familie en vrienden Sociaal isolement Eenzaamheid Sportdeelname Uitgaansfrequentie Culturele activiteiten Religieuze bijeenkomsten Inzet mantelzorg Inzet vrijw illigersw erk Inzet voor de buurt /59

33 Binding Ook qua Binding is Schoonhorst een gemiddelde buurt. Wel zien we dat de bewoners nog iets minder met elkaar omgaan dan gemiddeld in Zwolle. Dit kan te maken hebben met de wat kortere woonduur in de buurt. Schoonhorst - Binding Zwols gemiddelde Mutatiegraad ongunstig gunstig Stabiele bevolking Vertrouwen Ervaren binding Verhuisgeneigdheid Lange w oonduur Familiariteit en omgang Verantw oordelijkheidsgevoel Actieve inzet Ontw ikkeling buurt (afgelopen jaar) Toekomstverw achting buurt Vertrouw en in lokaal bestuur /59

34 Leefbaarheid en veiligheid Algemeen (buurtontwikkeling) De bewoners beoordelen Schoonhorst wat minder gunstig dan de Zwollenaren gemiddeld doen. Ook qua buurtontwikkeling en toekomstverwachting is men minder positief dan de gemiddelde Zwollenaar over hun buurt. Ten opzichte van 2011 beoordelen de bewoners Schoonhorst ook minder gunstig. Dit heeft te maken met een ander soort mensen dat hier is komen wonen, achterstallig onderhoud aan tuinen en toegenomen ervaren overlast. Ook noemen meerdere bewoners de in mei 2012 gepleegde moord in de Knopenmakerstraat. Woonomgeving In Schoonhorst komt minder overlast voor dan in de gemiddelde Zwolse buurt. Op de overige aspecten scoort Schoonhorst gelijk aan het Zwolse gemiddelde. Ten opzichte van 2011 geeft men hier wel een lager rapportcijfer voor de woonomgeving, terwijl dit gemiddeld genomen in Zwolle gelijk is gebleven. Drie grootste buurtproblemen (komen volgens de meeste bewoners het vaakst voor) Schoonhorst Zwolle Hondenpoep op straat 31% 26% Te hard rijden 27% 32% Rommel op straat 19% 25% Net als in 2011 zijn de meest voorkomende buurtproblemen in Schoonhorst: hondenpoep op straat, te hard rijden en rommel op straat. De bewoners mochten zelf de twee belangrijkste problemen van hun buurt opschrijven die volgens hen aangepakt moeten worden: driekwart van de respondenten benoemt 34/59

35 hier minimaal één probleem. Hier worden vooral de volgende dingen genoemd: meer speelplekken voor kinderen, hangjongeren, tegengaan te hard rijden, bereikbaarheid/verkeersknip, overlast door jongeren, hondenpoep en parkeerproblemen. Als we naar het aantal gemelde leefbaarheidsincidenten kijken, dan valt op dat het gemiddeld aantal incidenten per inwoners in deze buurt redelijk tegen het Zwolse gemiddelde aanligt. Ten opzichte van 2010 is dit aantal, net als in heel Zwolle, toegenomen. Sociaal Op sociaal gebied blijft de sociale cohesie en de gehechtheid aan de buurt achter vergeleken bij het Zwols gemiddelde, toch is dit niet erg zorgwekkend gegeven het feit dat 92% van de bewoners hun buurt (zeer) prettig vindt om te wonen. Ten opzichte van 2011 is de sociale cohesie hier wat sterker afgenomen dan gemiddeld in Zwolle. Ten opzichte van 2011 geven meer bewoners aan dat de mensen in deze buurt elkaar nauwelijks kennen Daarnaast zijn minder bewoners dan in 2011 het eens met de volgende stellingen: - De mensen in deze buurt gaan op een prettige manier met elkaar om, daling van 65% naar 52%. - De mensen in deze buurt blijven hier graag wonen, daling van 65% naar 42% - Als je in deze buurt woont, heb je het goed getroffen, daling van 73% naar 56% - Ik voel mij thuis bij de mensen die in deze buurt wonen, daling van 55% naar 41% 35/59

36 Voorzieningen De bewoners geven een goed rapportcijfer voor de buurtvoorzieningen. En over het onderhoud en beheer van fysieke voorzieningen is men meer tevreden dan gemiddeld in Zwolle. Ten opzichte van 2011 is men meer tevreden over de speelmogelijkheden voor kinderen (in zijn algemeenheid, maar ook over de hoveelheid) en minder tevreden over de voorzieningen voor ouderen. Meest gemiste buurtvoorzieningen (komen volgens de meeste bewoners (veel) te weinig voor) Schoonhorst Zwolle Hondenuitlaatstroken 50% 45% Voorzieningen voor jongeren 37% 30% Hondenuitlaatstroken en voorzieningen voor jongeren worden hier het meest gemist. Beide net iets meer dan gemiddeld in Zwolle. 36/59

37 Veiligheid Slechts 10% van de bewoners voelt zich hier wel eens onveilig. Ook geeft men hier een hoger rapportcijfer voor de veiligheid in de buurt dan gemiddeld in Zwolle. Als we naar de gemelde incidenten bij de politie kijken voor deze buurt, dan zien we dat het aantal veiligheidsincidenten behoorlijk lager ligt dan gemiddeld in Zwolle. Ten opzichte van 2010 is het aantal incidenten gedaald, dit geldt overigens ook voor heel Zwolle Incidenten in 2012 bekend bij de politie (per inw oners) Schoonhorst Zw olle 20 0 leefbaarheid veiligheid Functioneren gemeente De bewoners zijn in hun oordeel over de gemeente over het algemeen niet positiever of negatiever dan de gemiddelde Zwollenaar. Wel is men ten opzichte van 2011 positiever over het betrekken van de bewoners bij veranderingen in de buurt door de gemeente. Stellingen functioneren gemeente in de buurt Schoonhorst Zwolle (% (helemaal) mee eens) Aandacht voor verbeteren van L&V 41% 39% 45% 41% Informeert over de aanpak van L&V 36% 29% 37% 33% Betrekt bij aanpak van L&V 31% 26% 31% 30% Is bereikbaar voor meldingen en klachten over L&V 44% 44% 43% 43% Reageert op meldingen en klachten over L&V 27% 24% 26% 24% Doet wat ze zegt bij verbeteren van L&V 23% 16% 18% 15% 1 op de 5 bewoners geeft aan niet door de gemeente betrokken te willen worden bij ontwikkelingen in de buurt, een meerderheid wil dit echter wel: 55%. Ze noemen hier onderwerpen als verkeerssituaties / infrastructuur, ontwikkeling van de buurt, speelgelegenheden voor kinderen. 37/59

38 Werkeren Conclusies De bewoners van Werkeren scoren gunstiger op de leefsituatie-index dan gemiddeld in Zwolle wordt gescoord. Er wordt met name gunstig gescoord op de domeinen Wonen en Consumptiegoederen. Ook op de sociale index scoort deze buurt gunstig ten opzichte van het gemiddelde in Zwolle. Werkeren scoort op alle aspecten gunstig in vergelijking met het Zwolse gemiddelde. De bewoners van Werkeren beoordelen hun buurt gunstiger dan de Zwolse bewoners gemiddeld doen. Ook qua buurtontwikkeling en toekomstverwachting van de buurt zijn ze positiever dan de gemiddelde Zwollenaar. Op alle thema s scoort Werkeren over het algemeen gunstiger dan een buurt gemiddeld in Zwolle doet. Ten opzichte van 2011 is men tevredener over de voorzieningen in de buurt. De bewoners van Werkeren zijn ook positiever over het functioneren van de gemeente dan in Buurtkenmerken De woningen in Werkeren zijn na 2000 gebouwd en het is daarmee, op Breecamp na, de nieuwste buurt van Zwolle. 56% van de huishoudens in Werkeren bestaat uit (echt)paren met kinderen. Werkeren Zwolle inwoners huishoudens jongeren / ouderen 9% / 8% 11% / 14% koop- / huurwoningen 72% / 28% 52% / 48% hoogbouw 12% 34% werkloosheid 2,6% 4,3% huishoudens < 105% van sociaal minimum 5% 8% hoge inkomens 22% 18% eenoudergezinnen 4,4% 5,8% niet-westerse allochtonen 6,3% 9,3% Vergeleken met het beeld van vorig jaar zijn er weer bijna 200 huishoudens bijgekomen in deze buurt. Ook is er nu verhoudingsgewijs wat minder hoogbouw dan in /59

39 Leefsituatie-index De inwoners van Werkeren scoren gemiddeld 106 op de leefsituatie-index. Hiermee wijkt deze buurt gunstig af van het gemiddelde van Zwolle. Welke groepen die laag op de leefsituatie-index scoren wonen er relatief gezien veel in Werkeren? Net als in de andere buurten van Stadshagen is geen van deze groepen sterker vertegenwoordigd in Werkeren dan gemiddeld in Zwolle. In de grafiek is te zien op welke gebieden de inwoners van Werkeren (on)gunstiger scoren wat betreft de leefsituatie. Werkeren Zw ols gemiddelde ongunstig gunstig Wonen Vrije tijd Sociale participatie Sport Vakantie Consumptiegoederen Mobiliteit Gezondheid 2012 Er wordt met name gunstig gescoord op de domeinen Wonen en Consumptiegoederen. In Werkeren wonen veel mensen in een relatief grote eengezinskoopwoning. Bijna een kwart woont in een vrijstaande woning. Verder bezitten meer inwoners dan gemiddeld in Zwolle consumptiegoederen, zoals een vaatwasser, een magnetron en een personal computer. Zo geeft niemand van de bewoners aan dat ze om financiële redenen geen vaatwasser hebben, terwijl dit gemiddeld voor 8% van de Zwollenaren geldt. 39/59

40 Sociale index Werkeren scoort 110 op de sociale index en wijkt daarmee in gunstige zin af van het Zwolse gemiddelde. In de profieltaart is te zien dat deze buurt op alle aspecten gunstig scoort in vergelijking met het gemiddelde van Zwolle. 40/59

41 Capaciteiten Van de 18 tot 23 jarigen in Werkeren hebben er maar heel weinig de school verlaten zonder het behalen van een startkwalificatie. Kijkend naar de hele bevolking van 15 tot 65 jaar, dan zien we dat bijna iedereen werkt of in ieder geval een startkwalificatie heeft. Voor de rest zien we dat in deze buurt maar een klein deel van de huishoudens een laag inkomen heeft en dat het gros van de inwoners geen moeite heeft met de Nederlandse taal. Werkeren - Capaciteiten Zwols gemiddelde Inkomen Gezondheid Opleiding Voortijdig schoolverlaten Bevolking zonder startkw alificatie Jongeren met startkw alificatie Ervaren gezondheid Ervaren beperkingen Moeite met alledaagse handelingen Huishoudens met een laag inkomen Huishoudens die moeite hebben met rondkomen Huishoudens met schulddienstverlening Moeite met de Nederlandse taal ongunstig gunstig /59

42 Leefomgeving Ook op het aspect Leefomgeving scoort Werkeren gunstig vergeleken met Zwolle als geheel. Dit geldt ook voor alle vier de onderliggende thema s. Zo zijn de bewoners bijvoorbeeld meer tevreden over de sociale voorzieningen dan de gemiddelde Zwollenaar en wordt er weinig verloedering en sociale overlast ervaren. Ook op het gebied van veiligheid scoort de buurt bovengemiddeld. Dit komt onder andere doordat de bewoners weinig vermogensdelicten ervaren in hun buurt. Werkeren - Leefomgeving Zwols gemiddelde Huisvesting en woonomgeving Buurtvoorzieningen Tevredenheid eigen w oning Tevredenheid w oonomgeving Indexcijfer w oonomgeving Tevredenheid onderhoud en beheer Tevredenheid buurtvoorzieningen Tevredenheid sociale voorzieningen ongunstig gunstig Verloedering Veilgheid Leefbaarheid Sociale overlast Verkeersoverlast Geluidsoverlast Leefbaarheidsincidenten Bedreigende voorvallen Vermogensdelicten Veiligheidsgevoel Veiligheidsoordeel Veiligheidsincidenten /59

43 Participatie De buurt scoort zeer gunstig op de onderdelen Werk en opleiding en sociale contacten. Zo is de werkloosheid in deze buurt heel laag en hebben de meeste inwoners regelmatig contact met familie en vrienden. De ongunstige score op het thema Maatschappelijke inzet heeft vooral te maken met het feit dat relatief weinig bewoners van Werkeren mantelzorg verlenen. Werkeren - Participatie Zwols gemiddelde ongunstig gunstig Werkzoekenden Werk en opleiding Sociale contacten Maatschappelijke inzet Deelname activiteiten Schoolgaande jeugd Langdurig werklozen Regelmatig contact familie en vrienden Sociaal isolement Eenzaamheid Sportdeelname Uitgaansfrequentie Culturele activiteiten Religieuze bijeenkomsten Inzet mantelzorg Inzet vrijw illigersw erk Inzet voor de buurt /59

44 Binding Relatief veel inwoners van Werkeren voelen zich medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid in hun buurt. We zien dit ook terug bij de inzet van de bewoners voor de buurt. Zo is er geen enkele andere buurt in Zwolle waar zo n groot deel van de bewoners wel eens zwerfvuil of troep opruimt in de buurt. Ook bezoeken relatief veel bewoners wel eens buurtactiviteiten of helpen mee deze te organiseren. De inwoners van Werkeren zijn positief over de ontwikkeling van de buurt. Bijna de helft van de inwoners vindt dat de buurt het afgelopen jaar vooruit is gegaan en een even groot deel verwacht ook voor de komende jaren vooruitgang van de buurt. Werkeren - Binding Zwols gemiddelde Mutatiegraad ongunstig gunstig Stabiele bevolking Vertrouwen Ervaren binding Verhuisgeneigdheid Lange w oonduur Familiariteit en omgang Verantw oordelijkheidsgevoel Actieve inzet Ontw ikkeling buurt (afgelopen jaar) Toekomstverw achting buurt Vertrouw en in lokaal bestuur /59

45 Leefbaarheid en veiligheid Algemeen (buurtontwikkeling) De bewoners van Werkeren beoordelen hun buurt gunstiger dan de Zwolse bewoners gemiddeld doen. Ook qua buurtontwikkeling en toekomstverwachting van de buurt zijn ze positiever dan de gemiddelde Zwollenaar. Dit is ook wel enigszins te verwachten van zo n nieuwe buurt. Ten opzichte van 2011 zijn er meer bewoners die vinden dat hun buurt vooruit is gegaan, maar ook iets meer bewoners die vinden dat dit achteruit is gegaan. Ook zijn er iets meer bewoners die denken dat Werkeren de komende jaren achteruit zal gaan. Maar het percentage bewoners dat vindt of verwacht dat deze buurt achteruit gaat is nog altijd lager dan gemiddeld in Zwolle het geval is. Woonomgeving Voor de woonomgeving geldt ook dat deze buurt op alle aspecten beter scoort dan de gemiddelde Zwolse buurt. Verloedering is hier net als in heel Zwolle gedaald. Veel buurtproblemen komen in Werkeren nagenoeg niet voor. En als er buurtproblemen worden ervaren, dan is dat vaak veel minder dan gemiddeld in Zwolle het geval is. Meest opvallend daarvan zijn rommel op straat (6% ten opzichte van 25% in Zwolle gemiddeld) en bekladding van muren of gebouwen (0% ten opzichte van 9%). Drie grootste buurtproblemen (komen volgens de meeste bewoners het vaakst voor) Werkeren Zwolle Te hard rijden 36% 32% Hondenpoep op straat 21% 26% Geluidsoverlast verkeer 11% 13% 45/59

46 Net als in 2011 zijn de meest voorkomende buurtproblemen in Werkeren te hard rijden en hondenpoep op straat. Beide worden wel door iets minder bewoners vaak ervaren dan in Rommel op straat is ook afgenomen in Werkeren, waardoor geluidsoverlast van verkeer nu in de top 3 van meest voorkomende buurtproblemen is gekomen. De bewoners mochten zelf de twee belangrijkste problemen van hun buurt opschrijven die volgens hen aangepakt moeten worden: ruim 70% van de respondenten benoemt hier minimaal één probleem. Hier worden genoemd: de bereikbaarheid / omrijden / verkeersknip, te hard rijden en hondenpoep. Als we naar het aantal gemelde leefbaarheidsincidenten kijken, dan valt op dat het gemiddeld aantal incidenten per inwoners in deze buurt veel lager ligt dan gemiddeld in Zwolle. Ten opzichte van 2010 is dit aantal wel wat toegenomen, wat gemiddeld genomen voor heel Zwolle ook geldt. Sociaal Op sociaal gebied zien we dat Werkeren het voor een nieuwe buurt heel goed doet. Vaak moet de gehechtheid aan de buurt door de jaren heen groeien, maar dat is hier niet het geval: 71% van de bewoners is (zeer) gehecht aan hun buurt, gemiddeld is 64% van de Zwollenaren (zeer) gehecht aan hun buurt. Ook vindt 97% van de bewoners Werkeren (zeer) prettig als woonbuurt. In Werkeren doet men veel voor de buurt. Zo ruimen hier de meeste bewoners wel eens zwerfvuil op vergeleken met de andere buurten van Zwolle. Ook geeft 99% van de bewoners aan een oogje in het zeil te houden van wat er op straat gebeurd. Daarnaast zien we dat ten opizchte van 2011 meer bewoners buurtactiviteiten bezoeken, maar ook meewerken aan het organiseren van buurtactiviteiten en actief zijn om de leefbaarheid van hun buurt te verbeteren. 46/59

47 Voorzieningen Wat betreft de voorzieningen in de buurt is men in Werkeren positiever dan de gemiddelde Zwollenaar. Dit was in 2011 nog niet zo, toen was men zelfs nog negatiever. Alle onderliggende aspecten worden positiever beoordeeld door de bewoners van Werkeren dan toen. Specifiek is de algemene tevredenheid toegenomen over de volgende voorzieningen: speelmogelijkheden voor de kinderen, straatverlichting, groenvoorzieningen, parkeergelegenheid, kinderopvang/peuterspeelzaal. Daarnaast vinden meer bewoners dan in 2011 dat de volgende voorzieningen (ruim) voldoende aanwezig zijn in de buurt: straatverlichting, openbaar groen, parkeerruimte, straatmeubilair, hondenuitlaatstroken, speelvoorzieningen, voorzieningen voor jongeren in openbare ruimte, zorgvoorzieningen. Ten slotte is men ook meer tevreden over het onderhoud en beheer van: straatverlichting, speelplekken, trottoirs, wegen en fietspaden. Meest gemiste buurtvoorzieningen (komen volgens de meeste bewoners (veel) te weinig voor) Werkeren Zwolle Hondenuitlaatstroken 74% 45% Straatmeubilair 42% 36% Hondenuitlaatstroken en straatmeubilair worden hier, net als in 2011, het meest gemist. Veiligheid Slechts 9% van de bewoners voelt zich wel eens onveilig in de buurt. Gemiddeld geldt dit voor 18% van de Zwollenaren. Bedreigende voorvallen en vermogensdelicten komen in Werkeren volgens de bewoners minder voor dan gemiddeld in Zwolle. 47/59

48 Als we naar de gemelde incidenten bij de politie kijken voor deze buurt, dan zien we ook dat het aantal veiligheidsincidenten behoorlijk lager ligt dan gemiddeld in Zwolle. Net als in heel Zwolle is het aantal hier ten opzichte van 2010 gedaald. Incidenten in 2012 bekend bij de politie (per inw oners) Werkeren Zw olle leefbaarheid veiligheid Functioneren gemeente De bewoners van Werkeren zijn over bijna alle stellingen met betrekking tot het functioneren van de gemeente positiever dan in 2011, waardoor de bewoners de gemeente op de verschillende onderdelen nu net zo beoordelen als gemiddeld in Zwolle. Stellingen functioneren gemeente in de buurt Werkeren Zwolle (% (helemaal) mee eens) Aandacht voor verbeteren van L&V 49% 36% 45% 41% Informeert over de aanpak van L&V 32% 17% 37% 33% Betrekt bij aanpak van L&V 25% 10% 31% 30% Is bereikbaar voor meldingen en klachten over L&V 39% 38% 43% 43% Reageert op meldingen en klachten over L&V 26% 15% 26% 24% Doet wat ze zegt bij verbeteren van L&V 20% 7% 18% 15% 70% van de bewoners geeft aan door de gemeente betrokken te willen worden bij ontwikkelingen in de buurt. Ze noemen hier onderwerpen als aanleg van voorzieningen, bouwplannen, inrichting van de buurt, infrastructuur, veiligheid en verkeersveiligheid. 48/59

49 Milligen Conclusies De inwoners van Milligen scoren gemiddeld op de leefsituatie-index ten opzichte van heel Zwolle. Ook op de sociale index scoort Milligen als een gemiddelde buurt van Zwolle. Milligen scoort gunstig op het aspect Leefomgeving en gemiddeld op de andere drie aspecten. Het algemeen oordeel over Milligen komt overeen met dat van de gemiddelde Zwolse buurt. Over de ontwikkeling van de buurt is een iets groter deel van de inwoners negatief gestemd dan positief. Maar ten opzichte van 2011 is het aandeel bewoners dat vindt of verwacht dat hun buurt vooruit gaat wel gestegen. Op sociaal vlak en qua buurtvoorzieningen wordt Milligen als een gemiddelde buurt van Zwolle beoordeeld. Op het gebied van woonomgeving en veiligheid beoordeelt men de eigen buurt gunstiger dan men in Zwolle gemiddeld doet. De bewoners zijn in hun oordeel over de gemeente over het algemeen niet positiever of negatiever dan de gemiddelde Zwollenaar. Wel is men positiever dan in 2011 het geval was. Buurtkenmerken 1 op de 3 woningen is tussen gebouwd, de rest van Milligen is na 2000 gebouwd. Er wonen wat meer (echt)paren met kinderen in deze buurt dan gemiddeld in Zwolle. Milligen Zwolle inwoners huishoudens jongeren / ouderen 12% / 9% 11% / 14% koop- / huurwoningen 66% / 34% 52% / 48% hoogbouw 31% 34% werkloosheid 2,9% 4,3% huishoudens < 105% van sociaal minimum 4% 8% hoge inkomens 21% 18% eenoudergezinnen 4,9% 5,8% niet-westerse allochtonen 10,4% 9,3% Vergeleken met het beeld van vorig jaar is er niet echt iets veranderd in de buurtkenmerken van Milligen. 49/59

50 Leefsituatie-index De inwoners van Milligen scoren gemiddeld 102 op de leefsituatie-index. Dit is ongeveer gelijk aan het gemiddelde in Zwolle. Welke groepen die laag op de leefsituatie-index scoren wonen er relatief gezien veel in Milligen? Ook hier zien we weer dat geen van deze groepen in deze buurt sterker vertegenwoordigd is dan gemiddeld in de stad. In de grafiek is te zien op welke gebieden de inwoners van Milligen (on)gunstiger scoren wat betreft de leefsituatie. Hier zien we dat de buurt op geen enkel domein sterk afwijkt van het gemiddelde van Zwolle. Milligen Zw ols gemiddelde ongunstig gunstig Wonen Vrije tijd Sociale participatie Sport Vakantie Consumptiegoederen Mobiliteit Gezondheid /59

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Veerallee Opdrachtgever

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Buitengebied-Zuid

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Wipstrik Opdrachtgever

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Oldeneel Opdrachtgever

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Aalanden Opdrachtgever

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Dieze-Oost Opdrachtgever

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Assendorp Opdrachtgever

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Dieze-West Opdrachtgever

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Berkum Opdrachtgever

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Kamperpoort Opdrachtgever

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Ittersum Opdrachtgever

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Binnenstad Opdrachtgever

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Indischebuurt Opdrachtgever

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Holtenbroek Opdrachtgever

Nadere informatie

Buurt-voor-Buurt Onderzoek Ittersum

Buurt-voor-Buurt Onderzoek Ittersum Buurt-voor-Buurt Onderzoek In januari/februari 2018 is het Buurt-voor-Buurt Onderzoek van 2018 uitgevoerd. Ruim 10.500 Zwolse inwoners van 18 jaar en ouder hebben aan het onderzoek meegewerkt. Door deze

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is de? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Buurt-voor-Buurt Onderzoek Wipstrik

Buurt-voor-Buurt Onderzoek Wipstrik Buurt-voor-Buurt Onderzoek In januari/februari 2018 is het Buurt-voor-Buurt Onderzoek van 2018 uitgevoerd. Ruim 10.500 Zwolse inwoners van 18 jaar en ouder hebben aan het onderzoek meegewerkt. Door deze

Nadere informatie

Empel. Wijk- en buurtmonitor 2016

Empel. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Empel Empel ligt ten noordoosten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit een ouder en een nieuwer gedeelte. De eerste woningen zijn in 1946 gebouwd. Deze oorspronkelijke kern

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Buurtrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is de buurt? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt?

Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt? VEILIGHEIDSMONITOR-WIJKPEILING ALMERE 2017 Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt? 23 mei 2018 Meer weten over uw eigen wijk? Ga naar www.wijkmonitoralmere.nl 1. INTRODUCTIE

Nadere informatie

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Engelen De wijk Engelen ligt ten noordwesten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit de dorpen Engelen en Bokhoven. Ook staat de wijk bekend om de kastelen. Engelen heeft zich

Nadere informatie

Rosmalen noord. Wijk- en buurtmonitor 2016

Rosmalen noord. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Rosmalen noord Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen In het oostelijk deel van s-hertogenbosch ligt, midden in de polder, een nieuwe woonwijk: de Groote Wielen. In totaal komen er ongeveer 4.350 woningen, daarvan

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is het? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Wijkanalyses Assen. Inleiding wijkanalyse. Inleiding wijkanalyse

Wijkanalyses Assen. Inleiding wijkanalyse. Inleiding wijkanalyse Wijkanalyses Assen Inleiding wijkanalyse, leefomgeving, meedoen en binding. De wijkanalyse is ontstaan er problemen. Met de wijkanalyses wordt dit in beeld gebracht. Inhoudsopgave Centrum Hoofdlijnen uitkomst

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2018 De Groote Wielen

Wijk- en buurtmonitor 2018 De Groote Wielen Wijk- en buurtmonitor 2018 De Groote Wielen In het oostelijk deel van s-hertogenbosch ligt de Groote Wielen. Een nieuwe woonwijk, midden in de polder. In totaal komen er ongeveer 4.400 woningen, daarvan

Nadere informatie

Buurtprofiel: Heugemerveld hoofdstuk 11

Buurtprofiel: Heugemerveld hoofdstuk 11 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

Binnenstad. Wijk- en buurtmonitor 2016

Binnenstad. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Binnenstad De Binnenstad van s-hertogenbosch is het oudste deel van de stad. Karakteristiek zijn het middeleeuwse stratenpatroon en de historische panden, de vele bijzondere

Nadere informatie

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011 Maart Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor Hoe gaat het met de leefbaarheid in? Hoe heeft het oordeel van bewoners over leefbaarheid & veiligheid zich ontwikkeld? Telefoonnummer: 14036

Nadere informatie

Tabellen Veiligheidsmonitor 2008 Leiden

Tabellen Veiligheidsmonitor 2008 Leiden Veiligheidsmonitor 2008, gemeente 1 Tabellen Veiligheidsmonitor 2008 In deze bijlage worden de uitkomsten van de monitor weergegeven in tabellen. Van de volgende gebieden worden cijfers gepresenteerd:

Nadere informatie

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2018

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Engelen Engelen ligt ten noordwesten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit de dorpen Engelen en Bokhoven. Ook staat de wijk bekend om de kastelen. Engelen heeft zich in de

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Rosmalen zuid Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

Empel. Wijk- en buurtmonitor 2018

Empel. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Empel Empel ligt ten noordoosten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit een ouder en een nieuwer gedeelte. De eerste woningen zijn in 1946 gebouwd. Deze oorspronkelijke kern

Nadere informatie

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015 LelyStadsGeLUIDEN De mening van de inwoners gepeild Leefbaarheid 2015 April 2016 Colofon Dit is een rapportage opgesteld door: Cluster Onderzoek en Statistiek team Staf, Beleid Te downloaden op www.lelystad.nl/onderzoek

Nadere informatie

Stadswerven Zuid 2014 Een jaar na opening van het Energiehuis

Stadswerven Zuid 2014 Een jaar na opening van het Energiehuis Stadswerven Zuid Een jaar na opening van het Energiehuis Stadswerven Zuid is het tol van verschillende ontwikkelingen, met een gerenoveerd Energiehuis en de komst van een bioscoop met parkeergarage. In

Nadere informatie

Resultaten gemeentebeleidsmonitor Veiligheid en leefbaarheid

Resultaten gemeentebeleidsmonitor Veiligheid en leefbaarheid Resultaten gemeentebeleidsmonitor 217 Veiligheid en leefbaarheid 1. Inleiding Om de twee jaar wordt er een onderzoek, de zogeheten gemeentebeleidsmonitor, uitgevoerd onder de inwoners naar verschillende

Nadere informatie

Wijkenmonitor Westerkoog

Wijkenmonitor Westerkoog Wijkenmonitor 2015 Inhoud 1 Inleiding 2 Leefomgeving 3 Capaciteiten 4 Meedoen 5 Sociale Binding 6 Verantwoording Leeswijzer Dit rapport bestaat uit 5 hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk geeft een samenvattend

Nadere informatie

Schildersbuurt. Concept Maatschappelijk Index, versie Maatschappelijke index 6

Schildersbuurt. Concept Maatschappelijk Index, versie Maatschappelijke index 6 Schildersbuurt D. Sociale binding Maatschappelijke index 6 4 2 A. Capaciteiten wijk 2012 wijk 2014 stadsdeel 2012 stadsdeel 2014 stad 2014 3,7 3,9 4,8 4,7 6,0 Maatschappelijke index 3,7 4,5 4,9 4,8 6,0

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is het Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

- Buitengebied-Noord bestaat uit vier buurten met elk een laag inwonersaantal; Langenholte, Haerst, Bedrijventerrein Hessenpoort en Tolhuislanden.

- Buitengebied-Noord bestaat uit vier buurten met elk een laag inwonersaantal; Langenholte, Haerst, Bedrijventerrein Hessenpoort en Tolhuislanden. Stedelijke rapportage Algemeen stad De stedelijke rapportage begint met een vijftal vragen uit het buurt voor buurt onderzoek, die betrekking hebben op het oordeel over de stad Zwolle als geheel. De stad

Nadere informatie

WijkWijzer De tien Utrechtse wijken in cijfers.

WijkWijzer De tien Utrechtse wijken in cijfers. WijkWijzer 2011 De tien Utrechtse wijken in cijfers www.onderzoek.utrecht.nl Inleiding Voor u ligt de WijkWijzer 2011; een bron aan informatie over de tien Utrechtse wijken. Aan de hand van vijf belangrijke

Nadere informatie

Buurtprofiel: Wyckerpoort hoofdstuk 10

Buurtprofiel: Wyckerpoort hoofdstuk 10 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

Buurtprofiel: Pottenberg hoofdstuk 9

Buurtprofiel: Pottenberg hoofdstuk 9 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

Wijkenmonitor. Westerkoog

Wijkenmonitor. Westerkoog Wijkenmonitor Inhoud 1 Inleiding 2 Leefomgeving 3 Capaciteiten 4 Meedoen 5 Sociale Binding 6 Verantwoording Leeswijzer Dit rapport bestaat uit 5 hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk geeft een samenvattend

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2018 Muntel/Vliert

Wijk- en buurtmonitor 2018 Muntel/Vliert Wijk- en buurtmonitor 2018 Muntel/Vliert Ten noorden van de Binnenstad ligt de wijk Muntel/Vliert. Deze wijk bestaat uit drie verschillende buurten: de Muntel, de Vliert en Orthenpoort. De wijk telt bijna

Nadere informatie

AARVELD/BEKKERVELD 2015

AARVELD/BEKKERVELD 2015 AARVELD/BEKKERVELD 1 1 7 1 3 8 8 1 9 13 7 7 9 8 8 11 1 73 13 1 81 1 1 8 8 1 3 7 9 11 13 1 3 1 1, 3,9 3,1 3,7 3,, 3,8 3, 7,1 3, 3,3 9 11, 3,8 3,, 3,3 3, 13 1 3,8, 3,7 3, 3, 3,3 3 1 1 3 7 9 11 13 1 Een selectie

Nadere informatie

Rosmalen noord. Wijk- en buurtmonitor 2018

Rosmalen noord. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Rosmalen noord Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN 2005-2015 OPZET EN UITVOERING Sinds 1999 voert de gemeente Ede elke twee jaar een onderzoek uit naar leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Tot en

Nadere informatie

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek Afdeling Vastgoed en Wonen 29 augustus 2014 2 Algemeen Deze notitie bevat cijfers over inwoners en woningvoorraad

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Veiligheidsmonitor gemeente Tabellenrapport April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/015 Datum April 2014 Opdrachtgever Auteurs

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor Gemeente Leiden Resultaten per stadsdeel en in de tijd Mediad Rotterdam, maart 2011 Veiligheidsmonitor, Gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

Buurtprofiel: Nazareth hoofdstuk 5

Buurtprofiel: Nazareth hoofdstuk 5 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

Muntel/Vliert. Wijk- en buurtmonitor 2016

Muntel/Vliert. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Muntel/Vliert Ten noorden van de Binnenstad ligt de wijk Muntel/Vliert. De wijk bestaat uit drie verschillende buurten: de Muntel, de Vliert en Orthenpoort. In de wijk wonen

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Woerden

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Woerden Veiligheidsmonitor 20 Gemeente Woerden Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Gemeente Woerden DIMENSUS beleidsonderzoek April 202 Projectnummer 475 Samenvatting 3 Inleiding. Leefbaarheid van de buurt 3.

Nadere informatie

7,5 50,4 7,2. Gemeente Enkhuizen, Leefbaarheid. Overlast in de buurt Enkhuizen. Veiligheidsbeleving Enkhuizen

7,5 50,4 7,2. Gemeente Enkhuizen, Leefbaarheid. Overlast in de buurt Enkhuizen. Veiligheidsbeleving Enkhuizen Leefbaarheid 7,5 Leefbaarheid (rapportcijfer) : 7,5 Fysieke voorzieningen (score) Sociale cohesie in de buurt (score) Aanpak gemeente L&V (% (zeer) ) Gemeente, 2015 6,3 29,0 38,2 Overlast in de buurt %

Nadere informatie

Keuze indicatoren voor rapportage Veiligheidsmonitor-Wijkpeiling Almere 2017

Keuze indicatoren voor rapportage Veiligheidsmonitor-Wijkpeiling Almere 2017 Keuze indicatoren voor rapportage Veiligheidsmonitor-Wijkpeiling Almere 2017 Indicatoren Deel van de Bijzonderheden vragenlijst ALGEMEEN Algemeen oordeel buurt - schaalscore (0=slecht, 10=goed) Ontwikkeling

Nadere informatie

Buurtprofiel: Limmel hoofdstuk 7

Buurtprofiel: Limmel hoofdstuk 7 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2018 Vinkel

Wijk- en buurtmonitor 2018 Vinkel Wijk- en buurtmonitor 2018 Vinkel Vinkel grenst in het noorden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Na een herindeling in 1993 viel het grootste gedeelte onder de gemeente Maasdonk. Begin

Nadere informatie

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD)

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD) Verslag U bent aan de buurt Berkum 29 mei 2013 Aanvang Locatie Aanwezige functionarissen Aanwezig vanuit de politiek 20.00 uur Wijkcentrum De Weijenbelt Hans Kempenaar (voorzitter) Erik Dannenberg (wijkwethouder)

Nadere informatie

Zuidoost. Wijk- en buurtmonitor 2018

Zuidoost. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Zuidoost De wijk Zuidoost ligt ten zuiden van de Binnenstad. Het uitbreidingsplan Zuid is in 1947 vastgesteld; de woonwijk is globaal in twintig jaar tijd tot stand gekomen.

Nadere informatie

Noord. Wijk- en buurtmonitor 2016

Noord. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Noord De wijk Noord ligt ten noorden van het stadscentrum. Het is een typische jaren 70 woonwijk. De wijk bestaat uit een aaneenschakeling van buurten, die uiteenlopend vormgegeven

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2018

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Rosmalen zuid Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

Graafsepoort. Wijk- en buurtmonitor 2016

Graafsepoort. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Graafsepoort Graafsepoort ligt ten noordoosten van de Binnenstad. De wijk bestaat uit diverse stadsuitbreidingen die in een tijdsbestek van zo n negentig jaar tot stand zijn

Nadere informatie

Leefbaarheid Inhoud. Gekozen gebied: Provincie: Gelderland Gekozen vergelijkingsgebied: Nederland

Leefbaarheid Inhoud. Gekozen gebied: Provincie: Gelderland Gekozen vergelijkingsgebied: Nederland Leefbaarheid - 2011 In dit rapport staat de leefbaarheid van de woonomgeving centraal. Aan de respondenten is gevraagd hun mening te geven over de kwaliteit van de fysieke buurtvoorzieningen. Men kon het

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2016 Opzet

Wijk- en buurtmonitor 2016 Opzet Opzet De Wijk- en buurtmonitor 2016 bestaat uit 14 documenten. Iedere wijk in s-hertogenbosch wordt in een apart document gepresenteerd. U kunt deze documenten vinden op de volgende gemeentelijke pagina:

Nadere informatie

Analyse deelgebied Maaspoort 2016

Analyse deelgebied Maaspoort 2016 Analyse deelgebied Maaspoort 2016 Afdeling O&S December 2016 2 1. Aanleiding en doel In Maaspoort signaleren professionals meervoudige problematiek in een gedeelte van de wijk. Het gaat om het zuidelijk

Nadere informatie

Vinkel. Wijk- en buurtmonitor 2016

Vinkel. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Vinkel Vinkel grenst in het noorden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Na een herindeling in 1993 viel het grootste gedeelte onder de gemeente Maasdonk. Begin

Nadere informatie

West. Wijk- en buurtmonitor 2016

West. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 West De wijk West ligt ten westen van het centrum van s-hertogenbosch. De wijk is ontstaan in de wederopbouwperiode (1945-1960) met het bedrijventerrein de Wolfsdonken. Van daaruit

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Leiden? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Leiden Bijlagenrapport April 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/022 Datum April

Nadere informatie

Buurtprofiel: Wittevrouwenveld hoofdstuk 3

Buurtprofiel: Wittevrouwenveld hoofdstuk 3 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

Dienstverlening Beheer en Programmering Openbare Ruimte

Dienstverlening Beheer en Programmering Openbare Ruimte Dienstverlening Beheer en Programmering Openbare Ruimte Juni 2018 Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Samenvatting In het najaar van 2017 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek

Nadere informatie

Binnenstad. Wijk- en buurtmonitor 2018

Binnenstad. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Binnenstad De Binnenstad van s-hertogenbosch is het oudste deel van de stad. Karakteristiek zijn het middeleeuwse stratenpatroon en de historische panden, de vele bijzondere

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Openbare Ruimte-

Stadsmonitor. -thema Openbare Ruimte- Stadsmonitor -thema Openbare Ruimte- Modules Samenvatting 1 Beeldkwaliteit stad 2 Beeld van openbare ruimte in buurt 4 Onderhoud openbare ruimte 10 Bronnen 19 Datum: februari 2016 Gemeente Nijmegen Onderzoek

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor Hoogvliet 2009

Leefbaarheidsmonitor Hoogvliet 2009 Leefbaarheidsmonitor 2009 Nieuw Engeland september 2009 een onderzoek in opdracht van deelgemeente, Woonbron en Vestia Rotterdam Onderzoeker Projectleider Veldwerk Opdrachtgever Interne begeleiding Andrea

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011

Veiligheidsmonitor 2011 Veiligheidsmonitor 20 Dordtse scores op de MJP-indicatoren en vergeleken met andere gemeenten De gemeente Dordrecht heeft in 20 voor de derde keer deelgenomen aan de landelijke Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 Leefbaarheid in Spijkenisse Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 datum woensdag 6 mei 2015 versie 3 Auteur(s) Tineke Last Postadres Postbus 25, 3200

Nadere informatie

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen RESULTATEN GEMEENTE OSS 2011 Soort onderzoek : Enquêteonderzoek bevolking 15+ Opdrachtgever : Stadsbeleid Maatschappelijke Ontwikkeling Opdrachtnemer : Team O&S,

Nadere informatie

Hoe veilig is Noord-Holland Noord?

Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Veiligheidsmonitor Noord-Holland Noord 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014-concept Datum April

Nadere informatie

Maaspoort. Wijk- en buurtmonitor 2016

Maaspoort. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Maaspoort Halverwege de jaren zeventig wordt besloten de stad in noordelijke richting te laten doorgroeien tot aan de oevers van de Maas: de wijk Maaspoort is geboren. Bij de

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2018 Nuland

Wijk- en buurtmonitor 2018 Nuland Wijk- en buurtmonitor 2018 Nuland Het oorspronkelijke landbouwdorp Nuland ligt ten zuiden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Tot 1993 was Nuland een zelfstandige gemeente. Hierna werd het

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Dorien de Bruijn 23 mei 2014 Vanaf 1997 is de Amersfoortse Stadspeiling elke twee jaar voor een belangrijk deel

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale contacten

Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale contacten Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale contacten Gemeente s-hertogenbosch, afdeling Onderzoek & Statistiek, februari 2019 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Vrijwilligerswerk... 4 3. Mantelzorg... 8

Nadere informatie

WijkWijzer De tien Utrechtse wijken in cijfers

WijkWijzer De tien Utrechtse wijken in cijfers De tien Utrechtse wijken in cijfers Inhoud Inleiding 3 Utrechtse wijken vergeleken 4 Bevolking & wonen 4 Sociaal-economisch 4 Veiligheid 5 Sociale infrastructuur & participatie 5 Openbare ruimte & verkeer

Nadere informatie

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede Waar staat je gemeente Gemeente Enschede Inhoudsopgave Sheetnummer Samenvatting 3 Burgerpeiling Waar staat je gemeente & respons 4 Woon & leefomgeving Waardering & sociale samenhang 5 Veiligheid en overlast

Nadere informatie

Fysieke leefomgeving I.B EELDKWALITEIT VAN DE STAD

Fysieke leefomgeving I.B EELDKWALITEIT VAN DE STAD Nijmegen is volgens veel Nijmegenaren een mooie en groene stad. Tweederde vindt Nijmegen bovendien een schone stad. Ook van buitenaf is er een gunstige indruk. Al enkele jaren oordelen bezoekers positief

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

Samenvatting 3. Inleiding 9. 1. Voorzieningen in de buurt 13 1.1 Voorzieningen 13 1.2 Het onderhoud 20

Samenvatting 3. Inleiding 9. 1. Voorzieningen in de buurt 13 1.1 Voorzieningen 13 1.2 Het onderhoud 20 INHOUD Samenvatting 3 Inleiding 9 1. Voorzieningen in de buurt 13 1.1 Voorzieningen 13 1.2 Het onderhoud 20 2. Leefbaarheid in de buurt 23 2.1 Waardering van de woonomgeving 23 2.2 Gehechtheid en medeverantwoordelijkheid

Nadere informatie

Gebiedsprofielen. gemeente Ede 2017

Gebiedsprofielen. gemeente Ede 2017 Gebiedsprofielen gemeente Ede 2017 1 Inleiding De Gebiedsprofielen Ede 2017 biedt iedere geïnteresseerde inzicht in de staat van de Edese wijken en dorpen. Op een integrale wijze laten we zien hoe de gebieden

Nadere informatie

Nuland. Wijk- en buurtmonitor 2016

Nuland. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Nuland Het oorspronkelijke landbouwdorp Nuland ligt ten zuiden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Tot 1993 was Nuland een zelfstandige gemeente. Hierna werd het

Nadere informatie

Samenvatting WijkWijzer 2017

Samenvatting WijkWijzer 2017 Samenvatting WijkWijzer 2017 Bevolking & wonen Inwoners Op 1 januari 2017 telt Utrecht 343.134 inwoners. Met 47.801 inwoners is Vleuten-De Meern de grootste wijk van Utrecht, gevolgd door de wijk Noordwest.

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Stad en Buurt- Modules. Datum: Stadsmonitor -thema Stad en Buurt- 1

Stadsmonitor. -thema Stad en Buurt- Modules. Datum: Stadsmonitor -thema Stad en Buurt- 1 Stadsmonitor -thema Stad en Buurt- Modules De Nijmegenaar en zijn stad 2 De Nijmegenaar en zijn buurt 7 Datum: 21-01-2014 Gemeente Nijmegen Onderzoek en Statistiek contactpersoon: Geert Schattenberg tel.:

Nadere informatie

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011 Sociaal-economische schets van Zuidwest 2011 Zuidwest is onderdeel van het en bestaat uit de buurten Haagwegnoord en -zuid, Boshuizen, Fortuinwijk-noord en -zuid en de Gasthuiswijk. Zuidwest heeft een

Nadere informatie

Veiligheidsbeleving 2015 Utrecht vergeleken

Veiligheidsbeleving 2015 Utrecht vergeleken Veiligheidsbeleving 2015 Utrecht vergeleken Uitkomsten landelijke Veiligheidsmonitor 2015 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286

Nadere informatie

WijkWijzer 2016 De 10 Utrechtse wijken en 5 krachtwijken in cijfers. Utrecht.nl/onderzoek

WijkWijzer 2016 De 10 Utrechtse wijken en 5 krachtwijken in cijfers. Utrecht.nl/onderzoek WijkWijzer 2016 De 10 Utrechtse wijken en 5 krachtwijken in cijfers Utrecht.nl/onderzoek Inhoud Inleiding 3 Utrechtse wijken vergeleken 4 Bevolking & wonen 4 Sociaal-economisch 4 5 Sociale infrastructuur

Nadere informatie