Buurt voor Buurt 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Buurt voor Buurt 2012"

Transcriptie

1 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus GA Zwolle Telefoon (038) de.krikken@zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Dieze-Oost Opdrachtgever Opdrachtnemer Versie 1 Maatschappelijke Ontwikkeling Onderzoek & Statistiek

2 Colofon Buurt voor Buurt onderzoek 2012 Onderzoek & Statistiek, Afdeling Informatie, Gemeente Zwolle Maart 2013 Opdrachtgever Eenheid Ontwikkeling, afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling, Gemeente Zwolle Samenstelling Afdeling Informatie, Onderzoek & Statistiek, door D.E. Krikken, M. Middeldorp en A. Veldhuizen. In samenwerking met Geo-Informatie en Repro Gemeente Zwolle. Bronvermelding Overname uit deze publicatie is alleen toegestaan onder vermelding van de bron. 2/31

3 Inhoud De wijkmanager aan het woord Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Dieze-Oost 4 De wijk in beeld 5 Wijkkenmerken 7 Leefsituatie-index 8 Sociale index 10 Leefbaarheid en veiligheid 15 Hogenkamp 19 Buurtkenmerken 20 Leefsituatie-index 21 Sociale index 22 Leefbaarheid en veiligheid 26 3/31

4 Dieze-Oost Conclusies Dieze-Oost scoort ongunstig op de leefsituatie-index. Dit heeft met name te maken met de woonsituatie en het bezit van consumptiegoederen. Deze wijk scoort eveneens ongunstig op de sociale index. Op het aspect leefomgeving scoort Dieze-Oost zeer ongunstig en op alle andere aspecten ongunstig ten opzichte van het Zwols gemiddelde. De inwoners van Dieze-Oost beoordelen hun buurt het minst gunstig van alle Zwollenaren. Toch zijn ze over het algemeen positiever over hun buurt dan in Relatief veel bewoners vinden dat hun wijk het afgelopen jaar vooruit is gegaan en verwachten ook de komende jaren vooruitgang. Qua woonomgeving en op sociaal gebied zien we echter dat deze wijk nog behoorlijk ongunstig scoort ten opzichte van het Zwols gemiddelde. Dit geldt ook op het gebied van voorzieningen en veiligheid. Tenslotte is men ook iets minder positief dan de gemiddelde Zwollenaren over het functioneren van de gemeente wat betreft de aanpak van leefbaarheid en veiligheid. 4/31

5 De wijk in beeld De wijk Dieze-Oost bestaat uit de buurten Hogenkamp en Meppelerstraatweg-zuid. Om de leefsituatie-index en sociale index te berekenen hebben we dit jaar Zwollenaren van 15 jaar en ouder benaderd. Voorheen benaderden we alleen de Zwollenaren in de leeftijd van 18 tot 75 jaar. Om te kunnen vergelijken met vorige keer hebben we bij de 5/31

6 rapportage van het gedeelte Leefbaarheid en Veiligheid daarom alleen de groep 18 tot 75 jarigen meegenomen. Aantal respondenten in Dieze-Oost e.o. Hogenkamp Meppelerstraatweg-zuid Dieze-Oost Meppelerstraatweg-zuid heeft te weinig respondenten om apart op te rapporteren en wordt dus meegenomen in deze wijkbeschrijving. 6/31

7 Wijkkenmerken Dieze-Oost kent het grootste aandeel alleenstaanden in de huishoudensamenstelling (60%) vergeleken met de andere Zwolse wijken. Tweederde van de woningen in deze wijk is in de periode gebouwd. Dieze-Oost Zwolle inwoners huishoudens jongeren / ouderen 5% / 14% 11% / 14% koop- / huurwoningen 21% / 79% 52% / 48% hoogbouw 90% 34% werkloosheid 7,4% 4,3% huishoudens < 105% van sociaal minimum 15% 8% hoge inkomens 5% 18% eenoudergezinnen 7,4% 5,8% niet-westerse allochtonen 14,8% 9,3% Vergeleken met het beeld in 2011 is er relatief gezien wat minder werkloosheid, maar zijn er relatief meer huishoudens met een laag inkomen. 7/31

8 Leefsituatie-index De leefsituatie-index geeft in één cijfer een indicatie van de leefsituatie of het algehele welzijn van personen in een bepaald jaar. De leefsituatie-index is ontwikkeld door het Sociaal en Cultureel Planbureau en wordt berekend op basis van enquêtevragen. Deze vragen hebben we dit jaar voor het eerst opgenomen in het Buurt voor Buurtonderzoek. Volgens het SCP geven deze vragen een geobjectiveerde beschrijving van de leefsituatie. Als je meer wilt weten over deze index, kijk dan bij achtergronden. Omdat we dit keer de leefsituatie-index voor het eerst berekenen, geldt 2012 als basisjaar en wordt de gemiddelde score voor alle Zwollenaren op 100 gesteld. De inwoners van Dieze-Oost scoren gemiddeld 91 op de leefsituatie-index. Dit is de op één na laagste score van alle wijken, alleen Kamperpoort scoort nog iets lager. In de stedelijke rapportage hebben we laten zien welke groepen er laag scoren op de leefsituatie-index. Zie de infographic. Welke van deze groepen wonen er relatief gezien veel in Dieze-Oost en bepalen daarmee de lage score voor deze wijk? Het gaat om de volgende groepen: alleenstaanden, niet westerse allochtonen, bijstandsgerechtigden, arbeidsongeschikten 1 en lage inkomens. De indexscore is opgebouwd uit acht domeinen. Het is interessant om te weten te komen op welke gebieden de inwoners van Dieze-Oost dan ongunstiger scoren wat betreft de leefsituatie. Dit is te zien in de grafiek. 1 Volgens de achtergrondgegevens van de respondenten heeft 9% van de inwoners van Dieze-Oost een aouitkering (t.o.v. 4% gemiddeld in Zwolle). Maar volgens de gegevens van het CBS over 2010 (meest recent) is dit 4% en gelijk aan het Zwols gemiddelde. Het zou kunnen dat het aantal ao-uitkeringen in de afgelopen 2 jaar harder is gestegen in deze wijk, maar dat is dus niet helemaal zeker. 8/31

9 Dieze-Oost Zw ols gemiddelde ongunstig gunstig Wonen Vrije tijd Sociale participatie Sport Vakantie Consumptiegoederen Mobiliteit Gezondheid 2012 Uit de grafiek blijkt dat er in Dieze-Oost met name ongunstig wordt gescoord op de domeinen Wonen en Consumptiegoederen. In Dieze-Oost hebben relatief veel inwoners een huurwoning in de vorm van een appartement/flat. De oppervlakte van de woonkamer en het aantal kamers zijn dan ook kleiner dan gemiddeld genomen in Zwolle. Daarnaast bezitten de inwoners van Dieze-Oost minder consumptiegoederen. Zo bezit een kwart van de bewoners zowel een magnetron als een vaatwasser, dit percentage ligt in Zwolle als geheel veel hoger (62%). 9/31

10 Sociale index Net als de leefsituatie-index is ook de sociale index nieuw. De sociale index is opgezet door RIGO in samenwerking met de onderzoeksafdeling van de gemeente Rotterdam. De index wordt berekend op basis van een combinatie van enquêtevragen en registratiegegevens. De sociale index is een instrument dat ontwikkelingen ten behoeve van beleid signaleert. Wil je meer weten over de opbouw van deze index, dan kun je dat vinden in de achtergronden. Omdat we dit keer de sociale index voor het eerst berekenen, geldt 2012 als basisjaar en wordt de gemiddelde score voor Zwolle op 100 gesteld. Dieze-Oost scoort 87 op de sociale index en wijkt daarmee ongunstig af van het Zwolse gemiddelde. Door in de profieltaart op de aspecten te klikken (in de middelste ring), verschijnen de grafieken van de aspecten met daarin de onderliggende thema s en indicatoren. In de profieltaart is duidelijk zichtbaar dat deze wijk op alle aspecten ongunstig scoort en op het aspect Leefomgeving zelfs zeer ongunstig. 10/31

11 Capaciteiten Er wonen in Dieze-Oost relatief veel huishoudens met een laag inkomen en relatief veel huishoudens geven aan dat ze moeite hebben met rondkomen. Binnenstad - Capaciteiten Zwols gemiddelde Voortijdig schoolverlaten ongunstig gunstig Inkomen Gezondheid Opleiding Bevolking zonder startkw alificatie Jongeren met startkw alificatie Ervaren gezondheid Ervaren beperkingen Moeite met alledaagse handelingen Huishoudens met een laag inkomen Huishoudens die moeite hebben met rondkomen Huishoudens met schulddienstverlening Moeite met de Nederlandse taal /31

12 Leefomgeving De inwoners van Dieze-Oost zijn minder tevreden met hun huisvesting en woonomgeving dan gemiddeld in Zwolle. Over het onderhoud en beheer van de buurtvoorzieningen is men ook minder tevreden in Dieze-Oost. Verder ervaren de bewoners in deze wijk relatief vaak geluidsoverlast en voelen relatief veel inwoners zich wel eens onveilig in hun eigen buurt. Binnenstad - Leefomgeving Zwols gemiddelde Huisvesting en woonomgeving Buurtvoorzieningen Tevredenheid eigen w oning Tevredenheid w oonomgeving Indexcijfer w oonomgeving Tevredenheid onderhoud en beheer Tevredenheid buurtvoorzieningen Tevredenheid sociale voorzieningen ongunstig gunstig Verloedering Veilgheid Leefbaarheid Sociale overlast Verkeersoverlast Geluidsoverlast Leefbaarheidsincidenten Bedreigende voorvallen Vermogensdelicten Veiligheidsgevoel Veiligheidsoordeel Veiligheidsincidenten /31

13 Participatie In Dieze-Oost wonen relatief veel werkzoekenden en zijn er onder de jarigen die nog geen startkwalificatie hebben relatief veel voortijdig schoolverlaters. Ook zijn er significant meer bewoners in deze wijk die zich eenzaam voelen ten opzichte van het Zwolse gemiddelde. Opvallend: 57% van de bewoners geeft aan dat als ze last krijgen van beperkingen, ze dan niet in hun huidige woning kunnen blijven, gemiddeld is dat 27% in Zwolle. Binnenstad - Participatie Zwols gemiddelde ongunstig gunstig Werkzoekenden Werk en opleiding Sociale contacten Maatschappelijke inzet Deelname activiteiten Schoolgaande jeugd Langdurig werklozen Regelmatig contact familie en vrienden Sociaal isolement Eenzaamheid Sportdeelname Uitgaansfrequentie Culturele activiteiten Religieuze bijeenkomsten Inzet mantelzorg Inzet vrijw illigersw erk Inzet voor de buurt /31

14 Binding Dieze-Oost kent een wat minder stabiele bevolking. In deze wijk wordt meer verhuisd dan gemiddeld in Zwolle. De gemiddelde woonduur is dan ook korter dan gemiddeld in Zwolle. Ook willen relatief gezien veel bewoners graag uit hun buurt verhuizen. De bevolking van Dieze-Oost ervaart minder binding met hun buurt dan gemiddeld in Zwolle. Zo wordt de omgang tussen buurtbewoners als minder prettig ervaren dan gemiddeld in Zwolle het geval is. Verder voelen relatief minder bewoners zich verantwoordelijk voor de leefbaarheid van hun buurt en zetten ook relatief minder bewoners zich actief in voor hun buurt dan gemiddeld in Zwolle. Wel hebben de bewoners van Dieze-Oost veel vertrouwen in hun buurt. Relatief veel bewoners vinden dat hun buurt het afgelopen jaar vooruit is gegaan en verwachten dat hun buurt de komende jaren ook vooruit zal blijven gaan. Het vertrouwen in het lokaal bestuur is hier overigens wel wat minder gunstig dan het Zwolse gemiddelde. Binnenstad - Binding Zwols gemiddelde Mutatiegraad ongunstig gunstig Stabiele bevolking Vertrouwen Ervaren binding Verhuisgeneigdheid Lange w oonduur Familiariteit en omgang Verantw oordelijkheidsgevoel Actieve inzet Ontw ikkeling buurt (afgelopen jaar) Toekomstverw achting buurt Vertrouw en in lokaal bestuur /31

15 Leefbaarheid en veiligheid Algemeen De inwoners van Dieze-Oost beoordelen hun buurt net als in 2011 het minst gunstig van alle Zwolse wijken. In 2011 was men positief over de komende ontwikkeling van de wijk: 35% van de bewoners verwachtte dat hun buurt de komende jaren vooruit zou gaan. Die verwachting is uitgekomen, want in 2012 vond 41% van de bewoners dat hun buurt het afgelopen jaar vooruit is gegaan (in 2011 was dit 9%). Dit uit zich ook in het percentage bewoners dat voor de komende jaren ook nog vooruitgang verwacht, dit is gestegen naar 55%! Ten opzichte van 2011 zien we dus een positieve ontwikkeling als het gaat om de algemene beoordeling van de buurt. Woonomgeving Dieze-Oost scoort op alle aspecten beduidend minder gunstig dan het Zwolse gemiddelde. Ten opzichte van 2011 is er geen positieve of negatieve ontwikkeling te zien. Toch beoordelen de bewoners de woonomgeving en leefbaarheid gemiddeld nog steeds met voldoendes. De bewoners van Dieze-Oost beoordelen hun eigen woning met een 6,5 als gemiddeld rapportcijfer. Dit is verreweg het laagst van alle wijken in Zwolle, gemiddeld geven 15/31

16 Zwollenaren een 7,8 voor hun woning. De helft van de bewoners vindt dat er in hun buurt veel slecht onderhouden en/of onbewoonbaar verklaarde woningen staan. Dit is het hoogst van alle wijken, gemiddeld deelt 10% van de Zwollenaren die mening. Het is in Dieze-Oost ook erger geworden, want in 2011 was slechts 28% van de bewoners deze mening toegedaan. Ruim tweederde geeft aan in een sociale huurwoning te wonen, ten opzichte van ruim een kwart in heel Zwolle. Drie grootste buurtproblemen (komen volgens de meeste bewoners het vaakst voor) Dieze-Oost Zwolle Rommel op straat 46% 25% Te hard rijden 35% 32% Hondenpoep op straat 24% 26% De grootste buurtproblemen zijn hetzelfde als in 2011, namelijk rommel op straat, te hard rijden en hondenpoep op straat. Wel worden deze problemen door wat minder bewoners ervaren. Toch blijft rommel op straat op behoorlijk grote schaal plaats vinden in deze wijk vergeleken met het Zwols gemiddelde. Daarnaast wordt van alle wijken in Zwolle in deze wijk de meeste geluidsoverlast door buren ervaren (23% van de bewoners ervaart dit vaak ten opzichte van 11% gemiddeld in Zwolle). In de buurt Meppelerstraatweg-zuid ervaren bewoners met name zwerfvuil afkomstig van McDonald s en wordt erop gewezen dat er te hard wordt gereden op de Meppelerstraatweg. De politiecijfers ondersteunen de beleving van de bewoners. In Dieze-Oost komen relatief veel leefbaarheidsincidenten voor. Dit aantal is ook nog eens gestegen ten opzichte van Sociaal Ook op sociaal gebied blijft Dieze-Oost achter bij het Zwols gemiddelde, dit geldt voor vijf van de zes aspecten. Sociale participatie komt hier net zoveel voor als gemiddeld in Zwolle. Ook hier geldt dat we geen veranderingen zien ten opzichte van De sociale cohesie en inzet voor de buurt is het laagst van alle wijken in Zwolle. Meer dan de helft van de bewoners zegt dat men elkaar nauwelijks kent in de buurt (ten opzichte van een kwart gemiddeld in Zwolle). In 2011 gaf nog bijna de helft van de bewoners aan dat men prettig met elkaar omging in de buurt, nu is dat nog 37% tegenover 62% gemiddeld in Zwolle. Daarnaast wil slechts een kwart graag in hun buurt blijven wonen, dit is gemiddeld 61% in Zwolle. Ook worden de stellingen ik voel mij hier thuis, als je in deze buurt woont, heb je het goed getroffen en ik woon in een buurt waar mensen elkaar helpen en dingen samen doen hier het minst positief beoordeeld vergeleken met alle Zwolse wijken. Slechts 13% van de bewoners vindt dat er saamhorigheid is in hun buurt, dit is ook flink gedaald ten opzichte van 2011 (23%). In Dieze-Oost maken relatief gezien de minste bewoners een praatje met hun buren. De bewoners van Dieze-Oost geven dan ook logischerwijs het laagste rapportcijfer van heel Zwolle voor zowel de sfeer in de buurt, als de mensen in hun buurt. Toch is het ook 16/31

17 belangrijk om te blijven zien dat nog steeds driekwart van de bewoners deze buurt (zeer) prettig vinden om in te wonen. Voorzieningen In Dieze-Oost is men minder tevreden over de voorzieningen in de buurt dan gemiddeld in Zwolle, maar het gemiddelde rapportcijfer dat hier door de bewoners voor is gegeven is nog steeds een ruime voldoende. De inwoners van Dieze-Oost zijn wat minder te spreken over de hoeveelheid sociale voorzieningen en het onderhoud en beheer van de fysieke voorzieningen dan gemiddeld in Zwolle.Ten opzichte van 2011 is men hier niet minder tevreden over de buurtvoorzieningen, maar over heel Zwolle is de tevredenheid over buurtvoorzieningen wel toegenomen, waardoor het verschil in beoordeling groter is geworden tussen de wijk en het gemiddelde van Zwolle. Meest gemiste buurtvoorzieningen (komen volgens de meeste bewoners (veel) te weinig voor) Dieze-Oost Zwolle Hondenuitlaatstroken 45% 45% Voorzieningen voor jongeren 43% 30% Net als in 2011 worden hondenuitlaatstroken het meest gemist. Op de 2e plek staat nu voorzieningen voor jongeren. Deze haalde in 2011 nog niet de top 3. In 2011 werden speelvoorzieningen voor kinderen door 41% van de bewoners gemist, dat is nu gedaald 17/31

18 naar 32%. Daarnaast vindt net als in 2011 nog meer dan 40% dat er (veel) te weinig straatmeubilair is, maar dit geldt wel voor meer wijken (36% van de Zwollenaren is namelijk deze mening toegedaan) Incidenten in 2012 bekend bij de politie (per inw oners) leefbaarheid veiligheid Dieze-Oost Zw olle Veiligheid In Dieze-Oost voelen relatief veel bewoners zich wel eens onveilig. Ook ervaren relatief veel bewoners bedreigende voorvallen of vermogensdelicten vergeleken met het gemiddelde beeld in Zwolle. Ten opzichte van 2011 zien we geen verbetering of verslechtering in de veiligheidsbeleving optreden van de bewoners van Dieze-Oost. Als we naar de gemelde incidenten bij de politie kijken voor deze wijk, dan zien we dat het aantal veiligheidsincidenten per inwoners hier iets hoger is dan gemiddeld in Zwolle, maar nou ook niet heel veel hoger. Wel is het gemiddelde aantal incidenten ten opzichte van 2010 behoorlijk gedaald in deze wijk. Dit is helaas nog niet terug te zien in de beleving van de bewoners. Functioneren gemeente De bewoners van Dieze-Oost beoordelen het functioneren van de gemeente significant negatiever dan gemiddeld in Zwolle, als het gaat om de aanpak van leefbaarheid en veiligheid in de buurt, maar ook in het algemeen. Stellingen functioneren gemeente in de buurt Dieze-Oost Zwolle (% (helemaal) mee eens) Aandacht voor verbeteren van L&V 44% 40% 45% 41% Informeert over de aanpak van L&V 31% 38% 37% 33% Betrekt bij aanpak van L&V 30% 33% 31% 30% Is bereikbaar voor meldingen en klachten over L&V 41% 39% 43% 43% Reageert op meldingen en klachten over L&V 19% 20% 26% 24% Doet wat ze zegt bij verbeteren van L&V 13% 11% 18% 15% De helft van de bewoners geeft aan door de gemeente betrokken te willen worden bij ontwikkelingen in de buurt en een vijfde van de bewoners heeft die behoefte niet. 18/31

19 Hogenkamp Conclusies Hogenkamp scoort ongunstig op de leefsituatie-index. Men scoort met name ongunstig op de domeinen Wonen en Consumptiegoederen. Ook op de sociale index scoort deze buurt ongunstig. Hogenkamp scoort op alle aspecten ongunstig en op het aspect leefomgeving zelfs zeer ongunstig. De inwoners van Hogenkamp zijn over het algemeen positiever over hun buurt dan in 2011, maar nog steeds wordt de buurt behoorlijk ongunstig beoordeeld ten opzichte van het Zwols gemiddelde. Toch vinden gelukkig relatief veel bewoners dat hun buurt het afgelopen jaar vooruit is gegaan en verwachten ook de komende jaren vooruitgang. Qua woonomgeving en op sociaal gebied zien we echter dat deze buurt nog beneden het Zwolse gemiddelde scoort. Dit geldt ook op het gebied van voorzieningen en veiligheid. Over het functioneren van de gemeente met betrekking tot leefbaarheid en veiligheid wijkt de mening in Hogenkamp niet af van de gemiddelde mening in Zwolle. 19/31

20 Buurtkenmerken 60% van de woningen is in de periode gebouwd. 59% van de huishoudens is alleenstaand in deze buurt. Hogenkamp Zwolle inwoners huishoudens jongeren / ouderen 5% / 15% 11% / 14% koop- / huurwoningen 23% / 77% 52% / 48% hoogbouw 89% 34% werkloosheid 7,3% 4,3% huishoudens < 105% van sociaal minimum 15% 8% hoge inkomens 5% 18% eenoudergezinnen 7,4% 5,8% niet-westerse allochtonen 15,0% 9,3% Vergeleken met het beeld van vorig jaar is er relatief gezien wat minder werkloosheid, maar zijn er relatief meer huishoudens met een laag inkomen en juist minder hoge inkomens. 20/31

21 Leefsituatie-index De inwoners van Hogenkamp scoren gemiddeld 92 op de leefsituatie-index. Hogenkamp behoort tot de 5 minst scorende buurten op deze index. Welke groepen die laag op de leefsituatie-index scoren wonen er relatief gezien veel in Hogenkamp? Het gaat om de volgende groepen: alleenstaanden, niet westerse allochtonen, bijstandsgerechtigden, arbeidsongeschikten 2, lage inkomens. Hogenkamp Zw ols gemiddelde ongunstig gunstig Wonen Vrije tijd Sociale participatie Sport Vakantie Consumptiegoederen Mobiliteit Gezondheid 2012 In de grafiek is te zien op welke gebieden de inwoners van Hogenkamp ongunstiger scoren wat betreft de leefsituatie. Hier zien we hetzelfde beeld als we in de hele wijk Dieze-Oost al zagen. Er wordt met name ongunstig gescoord op de domeinen Wonen en Consumptiegoederen. In Hogenkamp hebben relatief veel inwoners een huurwoning in de vorm van een appartement/flat. De oppervlakte van de woonkamer en het aantal kamers zijn dan ook kleiner dan gemiddeld genomen in Zwolle. Daarnaast bezitten de inwoners van Hogenkamp minder consumptiegoederen (denk hierbij aan een vaatwasser of een computer) dan gemiddeld in Zwolle. 2 Volgens de achtergrondgegevens van de respondenten heeft 9% van de inwoners van Hogenkamp een aouitkering (t.o.v. 4% gemiddeld in Zwolle). Maar volgens de gegevens van het CBS over 2010 (meest recent) is dit 4% en gelijk aan het Zwols gemiddelde. Het zou kunnen dat het aantal ao-uitkeringen in de afgelopen 2 jaar harder is gestegen in deze buurt, maar dat is dus niet helemaal zeker. 21/31

22 Sociale index Hogenkamp scoort 87 op de sociale index en wijkt daarmee ongunstig af van het Zwolse gemiddelde. In de profieltaart is duidelijk zichtbaar dat deze wijk op alle aspecten ongunstig scoort en op het aspect Leefomgeving zelfs zeer ongunstig. 22/31

23 Capaciteiten Er wonen in Hogenkamp relatief veel huishoudens met een laag inkomen. Ook geven relatief veel huishoudens aan dat ze moeite hebben met rondkomen. Tevens is er een relatief groot aantal huishoudens dat gebruik maakt van een schulddienstregeling. Hogenkamp - Capaciteiten Zwols gemiddelde Voortijdig schoolverlaten ongunstig gunstig Inkomen Gezondheid Opleiding Bevolking zonder startkw alificatie Jongeren met startkw alificatie Ervaren gezondheid Ervaren beperkingen Moeite met alledaagse handelingen Huishoudens met een laag inkomen Huishoudens die moeite hebben met rondkomen Huishoudens met schulddienstverlening Moeite met de Nederlandse taal /31

24 Leefomgeving De inwoners van Hogenkamp zijn relatief ontevreden over hun huisvesting en woonomgeving vergeleken met het Zwolse gemiddelde. Over het onderhoud en beheer van de buurtvoorzieningen is men ook minder tevreden in Hogenkamp. Verder ervaren de bewoners in deze buurt vaker geluidsoverlast en voelen relatief veel inwoners zich wel eens onveilig in hun eigen buurt. Hogenkamp - Leefomgeving Zwols gemiddelde Huisvesting en woonomgeving Buurtvoorzieningen Tevredenheid eigen w oning Tevredenheid w oonomgeving Indexcijfer w oonomgeving Tevredenheid onderhoud en beheer Tevredenheid buurtvoorzieningen Tevredenheid sociale voorzieningen ongunstig gunstig Verloedering Veilgheid Leefbaarheid Sociale overlast Verkeersoverlast Geluidsoverlast Leefbaarheidsincidenten Bedreigende voorvallen Vermogensdelicten Veiligheidsgevoel Veiligheidsoordeel Veiligheidsincidenten /31

25 Participatie In Hogenkamp wonen relatief veel werkzoekenden, ook zijn er relatief veel langdurig werklozen. Daarnaast zijn er onder de jarigen die nog geen startkwalificatie hebben relatief veel voortijdig schoolverlaters. Ook zijn er significant meer bewoners in deze buurt die zich eenzaam voelen ten opzichte van het Zwolse gemiddelde. Opvallend: 56% van de bewoners geeft aan dat als ze last krijgen van beperkingen, ze dan niet in hun huidige woning kunnen blijven, gemiddeld is dat 27% in Zwolle. Hogenkamp - Participatie Zwols gemiddelde ongunstig gunstig Werkzoekenden Werk en opleiding Sociale contacten Maatschappelijke inzet Deelname activiteiten Schoolgaande jeugd Langdurig werklozen Regelmatig contact familie en vrienden Sociaal isolement Eenzaamheid Sportdeelname Uitgaansfrequentie Culturele activiteiten Religieuze bijeenkomsten Inzet mantelzorg Inzet vrijw illigersw erk Inzet voor de buurt /31

26 Binding In Hogenkamp wordt meer verhuisd dan gemiddeld in Zwolle. Ook willen relatief gezien veel bewoners graag uit hun buurt verhuizen. De gemiddelde woonduur is dan ook korter dan gemiddeld in Zwolle. In Hogenkamp ervaart men minder binding met hun buurt dan gemiddeld in Zwolle. Zo wordt de omgang tussen buurtbewoners als minder prettig ervaren dan gemiddeld in Zwolle het geval is. Verder voelen relatief minder bewoners zich verantwoordelijk voor de leefbaarheid van hun buurt en zetten ook relatief minder bewoners zich actief in voor hun buurt dan gemiddeld in Zwolle. Wel hebben de bewoners van Hogenkamp veel vertrouwen in hun buurt. Relatief veel bewoners vinden namelijk dat hun buurt het afgelopen jaar vooruit is gegaan en verwachten dat hun buurt de komende jaren ook vooruit zal blijven gaan. Hogenkamp - Binding Zwols gemiddelde Mutatiegraad ongunstig gunstig Stabiele bevolking Vertrouwen Ervaren binding Verhuisgeneigdheid Lange w oonduur Familiariteit en omgang Verantw oordelijkheidsgevoel Actieve inzet Ontw ikkeling buurt (afgelopen jaar) Toekomstverw achting buurt Vertrouw en in lokaal bestuur /31

27 Leefbaarheid en veiligheid Algemeen (buurtontwikkeling) De bewoners van Hogenkamp beoordelen hun buurt behoorlijk ongunstig ten opzichte van het Zwols gemiddelde. Toch is er wel een positieve ontwikkeling ten opzichte van Er zijn nu namelijk veel meer bewoners die vinden dat hun buurt het afgelopen jaar vooruit is gegaan (43% ten opzichte van 10% in 2011), dit komt volgens de bewoners zelf door de renovatie van woningen. Ook is men nog positiever dan men in 2011 al was over de toekomstige ontwikkeling van hun buurt in de komende jaren, dit komt volgens de bewoners zelf doordat er flats / sociale huurwoningen worden afgebroken en daarvoor in de plaats koop- / eengezinswoningen neergezet worden. Ten opzichte van 2011 zien we een positieve ontwikkeling in de beoordeling van de buurt door de bewoners van Hogenkamp. 27/31

28 Woonomgeving Op alle aspecten scoort deze buurt minder gunstig dan gemiddeld in Zwolle. Toch worden er voor de woonomgeving en leefbaarheid nog gemiddeld voldoendes gegeven in deze buurt. Ten opzichte van 2011 is er op het totale gebied van woonomgeving geen verbetering of verslechtering opgetreden. Drie grootste buurtproblemen (komen volgens de meeste bewoners het vaakst voor) Hogenkamp Zwolle Rommel op straat 45% 25% Te hard rijden 34% 32% Geluidsoverlast buren 22% 11% Net als in 2011 zijn de meest voorkomende buurtproblemen in Hogenkamp: rommel op straat en te hard rijden. Verder valt op dat geluidsoverlast van buren hier hoog is (22% ten opzichte van 11%) en ook bekladding van muren (21% tegenover 9%). De bewoners mochten zelf de twee belangrijkste problemen van hun buurt opschrijven die volgens hen aangepakt moeten worden: tweederde van de respondenten benoemt hier minimaal één probleem. Hier wordt van alles en nog wat genoemd: onderhoud groenvoorziening, onderhoud woningen, te hard rijden, rommel op straat, hondenpoep, drugsoverlast, parkeerproblemen, straatverlichting, etc. Opvallend: 51% van de bewoners vindt dat er in de buurt veel slecht onderhouden/ onbewoonbaar verklaarde woningen staan (dit is het hoogst van heel Zwolle, gemiddeld vindt 10% dit in Zwolle). 28/31

29 Sociaal Op sociaal gebied scoort Hogenkamp op vier van de zes aspecten ongunstiger dan gemiddeld. Dit geldt niet voor de actieve inzet om de leefbaarheid te verbeteren en de sociale participatie. Ten opzichte van 2011 zijn er geen veranderingen op dit gebied. Meer dan de helft van de bewoners geeft aan dat men elkaar nauwelijks kent in deze buurt (dit is het hoogst van heel Zwolle, gemiddeld vindt 24% dit in Zwolle). De stellingen de mensen in deze buurt blijven hier graag wonen en ik woon in een buurt waar mensen elkaar helpen en dingen samen doen worden hier dan ook het minst positief beoordeeld. 29/31

30 Voorzieningen In Hogenkamp is men niet zo tevreden over de buurtvoorzieningen als de gemiddelde Zwollenaar. Wel belangrijk is om te zien dat men niet significant ontevredener is ten opzichte van 2011, maar dat de gemiddelde tevredenheid in Zwolle is gestegen op dit gebied. Meest gemiste buurtvoorzieningen (komen volgens de meeste bewoners (veel) te weinig voor) Hogenkamp Zwolle Hondenuitlaatstroken 43% 45% Voorzieningen voor jongeren 42% 30% Hondenuitlaatstroken en voorzieningen voor jongeren worden hier het meest gemist. Een kwart van de bewoners vindt dat er (veel) te weinig straatverlichting is (gemiddeld is dat 13% in Zwolle). Veiligheid Vergeleken met het Zwols gemiddelde voelen relatief veel bewoners uit deze buurt zich wel eens onveilig. 1 op de 3 inwoners van Hogenkamp voelt zich onderweg op de fiets wel eens onveilig, gemiddeld geeft een kwart van de Zwollenaren dit aan. Ook voelt 13% zich wel eens in hun eigen huis onveilig, dit is 7% in heel Zwolle. De inwoners van Hogenkamp, die zich wel eens onveilig voelen geven aan dat dit vooral komt omdat er veel mensen rond lopen die dronken zijn of drugs gebruikt hebben. Ten opzichte van 2011 zijn de onveiligheidsgevoelens niet veranderd. Als we naar de gemelde incidenten bij de politie kijken voor deze buurt, dan zien we dat het aantal veiligheidsincidenten ook wel erg hoog is in Hogenkamp. Positief is wel dat het gemiddeld aantal veiligheidsincidenten behoorlijk is gedaald in Hogenkamp ten opzichte van Dit is helaas nog niet terug te zien in de beleving van de bewoners Incidenten in 2012 bekend bij de politie (per inw oners) leefbaarheid veiligheid Hogenkamp Zw olle 30/31

31 Functioneren gemeente De mening van de bewoners van Hogenkamp over het functioneren van de gemeente bij de aanpak van leefbaarheid en veiligheid wijkt niet af van het Zwols gemiddelde. Stellingen functioneren gemeente in de buurt Hogenkamp Zwolle (% (helemaal) mee eens) Aandacht voor verbeteren van L&V 45% 43% 45% 41% Informeert over de aanpak van L&V 31% 37% 37% 33% Betrekt bij aanpak van L&V 30% 32% 31% 30% Is bereikbaar voor meldingen en klachten over L&V 43% 41% 43% 43% Reageert op meldingen en klachten over L&V 19% 18% 26% 24% Doet wat ze zegt bij verbeteren van L&V 12% 11% 18% 15% De helft van de bewoners geeft aan door de gemeente betrokken te willen worden bij ontwikkelingen in de buurt. Ze noemen hier onderwerpen als bestemmingsplannen, herinrichting, groenvoorziening en veiligheid. 1 op de 5 bewoners uit Hogenkamp wil overigens niet door de gemeente betrokken worden bij ontwikkelingen in de buurt. 31/31

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Veerallee Opdrachtgever

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Buitengebied-Zuid

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Wipstrik Opdrachtgever

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Kamperpoort Opdrachtgever

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Dieze-West Opdrachtgever

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Assendorp Opdrachtgever

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Indischebuurt Opdrachtgever

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Aalanden Opdrachtgever

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Oldeneel Opdrachtgever

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Binnenstad Opdrachtgever

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Berkum Opdrachtgever

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Stadshagen Opdrachtgever

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Ittersum Opdrachtgever

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Holtenbroek Opdrachtgever

Nadere informatie

Buurt-voor-Buurt Onderzoek Wipstrik

Buurt-voor-Buurt Onderzoek Wipstrik Buurt-voor-Buurt Onderzoek In januari/februari 2018 is het Buurt-voor-Buurt Onderzoek van 2018 uitgevoerd. Ruim 10.500 Zwolse inwoners van 18 jaar en ouder hebben aan het onderzoek meegewerkt. Door deze

Nadere informatie

Wijkanalyses Assen. Inleiding wijkanalyse. Inleiding wijkanalyse

Wijkanalyses Assen. Inleiding wijkanalyse. Inleiding wijkanalyse Wijkanalyses Assen Inleiding wijkanalyse, leefomgeving, meedoen en binding. De wijkanalyse is ontstaan er problemen. Met de wijkanalyses wordt dit in beeld gebracht. Inhoudsopgave Centrum Hoofdlijnen uitkomst

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is de? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Tabellen Veiligheidsmonitor 2008 Leiden

Tabellen Veiligheidsmonitor 2008 Leiden Veiligheidsmonitor 2008, gemeente 1 Tabellen Veiligheidsmonitor 2008 In deze bijlage worden de uitkomsten van de monitor weergegeven in tabellen. Van de volgende gebieden worden cijfers gepresenteerd:

Nadere informatie

Buurtprofiel: Heugemerveld hoofdstuk 11

Buurtprofiel: Heugemerveld hoofdstuk 11 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Buurtrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is de buurt? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Empel. Wijk- en buurtmonitor 2016

Empel. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Empel Empel ligt ten noordoosten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit een ouder en een nieuwer gedeelte. De eerste woningen zijn in 1946 gebouwd. Deze oorspronkelijke kern

Nadere informatie

Rosmalen noord. Wijk- en buurtmonitor 2016

Rosmalen noord. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Rosmalen noord Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2018 De Groote Wielen

Wijk- en buurtmonitor 2018 De Groote Wielen Wijk- en buurtmonitor 2018 De Groote Wielen In het oostelijk deel van s-hertogenbosch ligt de Groote Wielen. Een nieuwe woonwijk, midden in de polder. In totaal komen er ongeveer 4.400 woningen, daarvan

Nadere informatie

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011 Maart Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor Hoe gaat het met de leefbaarheid in? Hoe heeft het oordeel van bewoners over leefbaarheid & veiligheid zich ontwikkeld? Telefoonnummer: 14036

Nadere informatie

Schildersbuurt. Concept Maatschappelijk Index, versie Maatschappelijke index 6

Schildersbuurt. Concept Maatschappelijk Index, versie Maatschappelijke index 6 Schildersbuurt D. Sociale binding Maatschappelijke index 6 4 2 A. Capaciteiten wijk 2012 wijk 2014 stadsdeel 2012 stadsdeel 2014 stad 2014 3,7 3,9 4,8 4,7 6,0 Maatschappelijke index 3,7 4,5 4,9 4,8 6,0

Nadere informatie

Stadswerven Zuid 2014 Een jaar na opening van het Energiehuis

Stadswerven Zuid 2014 Een jaar na opening van het Energiehuis Stadswerven Zuid Een jaar na opening van het Energiehuis Stadswerven Zuid is het tol van verschillende ontwikkelingen, met een gerenoveerd Energiehuis en de komst van een bioscoop met parkeergarage. In

Nadere informatie

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Engelen De wijk Engelen ligt ten noordwesten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit de dorpen Engelen en Bokhoven. Ook staat de wijk bekend om de kastelen. Engelen heeft zich

Nadere informatie

Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt?

Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt? VEILIGHEIDSMONITOR-WIJKPEILING ALMERE 2017 Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt? 23 mei 2018 Meer weten over uw eigen wijk? Ga naar www.wijkmonitoralmere.nl 1. INTRODUCTIE

Nadere informatie

Empel. Wijk- en buurtmonitor 2018

Empel. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Empel Empel ligt ten noordoosten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit een ouder en een nieuwer gedeelte. De eerste woningen zijn in 1946 gebouwd. Deze oorspronkelijke kern

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Veiligheidsmonitor gemeente Tabellenrapport April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/015 Datum April 2014 Opdrachtgever Auteurs

Nadere informatie

Wijkenmonitor Westerkoog

Wijkenmonitor Westerkoog Wijkenmonitor 2015 Inhoud 1 Inleiding 2 Leefomgeving 3 Capaciteiten 4 Meedoen 5 Sociale Binding 6 Verantwoording Leeswijzer Dit rapport bestaat uit 5 hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk geeft een samenvattend

Nadere informatie

Wijkenmonitor. Westerkoog

Wijkenmonitor. Westerkoog Wijkenmonitor Inhoud 1 Inleiding 2 Leefomgeving 3 Capaciteiten 4 Meedoen 5 Sociale Binding 6 Verantwoording Leeswijzer Dit rapport bestaat uit 5 hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk geeft een samenvattend

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Buurtprofiel: Limmel hoofdstuk 7

Buurtprofiel: Limmel hoofdstuk 7 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen In het oostelijk deel van s-hertogenbosch ligt, midden in de polder, een nieuwe woonwijk: de Groote Wielen. In totaal komen er ongeveer 4.350 woningen, daarvan

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor Gemeente Leiden Resultaten per stadsdeel en in de tijd Mediad Rotterdam, maart 2011 Veiligheidsmonitor, Gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Buurtprofiel: Pottenberg hoofdstuk 9

Buurtprofiel: Pottenberg hoofdstuk 9 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek Afdeling Vastgoed en Wonen 29 augustus 2014 2 Algemeen Deze notitie bevat cijfers over inwoners en woningvoorraad

Nadere informatie

WijkWijzer De tien Utrechtse wijken in cijfers.

WijkWijzer De tien Utrechtse wijken in cijfers. WijkWijzer 2011 De tien Utrechtse wijken in cijfers www.onderzoek.utrecht.nl Inleiding Voor u ligt de WijkWijzer 2011; een bron aan informatie over de tien Utrechtse wijken. Aan de hand van vijf belangrijke

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is het Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

7,5 50,4 7,2. Gemeente Enkhuizen, Leefbaarheid. Overlast in de buurt Enkhuizen. Veiligheidsbeleving Enkhuizen

7,5 50,4 7,2. Gemeente Enkhuizen, Leefbaarheid. Overlast in de buurt Enkhuizen. Veiligheidsbeleving Enkhuizen Leefbaarheid 7,5 Leefbaarheid (rapportcijfer) : 7,5 Fysieke voorzieningen (score) Sociale cohesie in de buurt (score) Aanpak gemeente L&V (% (zeer) ) Gemeente, 2015 6,3 29,0 38,2 Overlast in de buurt %

Nadere informatie

Resultaten gemeentebeleidsmonitor Veiligheid en leefbaarheid

Resultaten gemeentebeleidsmonitor Veiligheid en leefbaarheid Resultaten gemeentebeleidsmonitor 217 Veiligheid en leefbaarheid 1. Inleiding Om de twee jaar wordt er een onderzoek, de zogeheten gemeentebeleidsmonitor, uitgevoerd onder de inwoners naar verschillende

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is het? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Buurtprofiel: Wyckerpoort hoofdstuk 10

Buurtprofiel: Wyckerpoort hoofdstuk 10 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

Buurtprofiel: Nazareth hoofdstuk 5

Buurtprofiel: Nazareth hoofdstuk 5 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

Rosmalen noord. Wijk- en buurtmonitor 2018

Rosmalen noord. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Rosmalen noord Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD)

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD) Verslag U bent aan de buurt Berkum 29 mei 2013 Aanvang Locatie Aanwezige functionarissen Aanwezig vanuit de politiek 20.00 uur Wijkcentrum De Weijenbelt Hans Kempenaar (voorzitter) Erik Dannenberg (wijkwethouder)

Nadere informatie

Binnenstad. Wijk- en buurtmonitor 2016

Binnenstad. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Binnenstad De Binnenstad van s-hertogenbosch is het oudste deel van de stad. Karakteristiek zijn het middeleeuwse stratenpatroon en de historische panden, de vele bijzondere

Nadere informatie

- Buitengebied-Noord bestaat uit vier buurten met elk een laag inwonersaantal; Langenholte, Haerst, Bedrijventerrein Hessenpoort en Tolhuislanden.

- Buitengebied-Noord bestaat uit vier buurten met elk een laag inwonersaantal; Langenholte, Haerst, Bedrijventerrein Hessenpoort en Tolhuislanden. Stedelijke rapportage Algemeen stad De stedelijke rapportage begint met een vijftal vragen uit het buurt voor buurt onderzoek, die betrekking hebben op het oordeel over de stad Zwolle als geheel. De stad

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2018 Muntel/Vliert

Wijk- en buurtmonitor 2018 Muntel/Vliert Wijk- en buurtmonitor 2018 Muntel/Vliert Ten noorden van de Binnenstad ligt de wijk Muntel/Vliert. Deze wijk bestaat uit drie verschillende buurten: de Muntel, de Vliert en Orthenpoort. De wijk telt bijna

Nadere informatie

Buurtprofiel: Wittevrouwenveld hoofdstuk 3

Buurtprofiel: Wittevrouwenveld hoofdstuk 3 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

Analyse deelgebied Maaspoort 2016

Analyse deelgebied Maaspoort 2016 Analyse deelgebied Maaspoort 2016 Afdeling O&S December 2016 2 1. Aanleiding en doel In Maaspoort signaleren professionals meervoudige problematiek in een gedeelte van de wijk. Het gaat om het zuidelijk

Nadere informatie

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2018

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Engelen Engelen ligt ten noordwesten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit de dorpen Engelen en Bokhoven. Ook staat de wijk bekend om de kastelen. Engelen heeft zich in de

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Leiden? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Leiden Bijlagenrapport April 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/022 Datum April

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

Gegevensanalyse Schiedam-Oost. plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden

Gegevensanalyse Schiedam-Oost. plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden Gegevensanalyse Schiedam-Oost plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden Inwoners en woningen per 1-1-2014 Oost Schiedam inwoners 11.286

Nadere informatie

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen RESULTATEN GEMEENTE OSS 2011 Soort onderzoek : Enquêteonderzoek bevolking 15+ Opdrachtgever : Stadsbeleid Maatschappelijke Ontwikkeling Opdrachtnemer : Team O&S,

Nadere informatie

Muntel/Vliert. Wijk- en buurtmonitor 2016

Muntel/Vliert. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Muntel/Vliert Ten noorden van de Binnenstad ligt de wijk Muntel/Vliert. De wijk bestaat uit drie verschillende buurten: de Muntel, de Vliert en Orthenpoort. In de wijk wonen

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2016 Opzet

Wijk- en buurtmonitor 2016 Opzet Opzet De Wijk- en buurtmonitor 2016 bestaat uit 14 documenten. Iedere wijk in s-hertogenbosch wordt in een apart document gepresenteerd. U kunt deze documenten vinden op de volgende gemeentelijke pagina:

Nadere informatie

Wijktoets Aandachtswijk Gesworen Hoek 2016 Analyse

Wijktoets Aandachtswijk Gesworen Hoek 2016 Analyse Wijktoets Aandachtswijk Gesworen Hoek 21 Analyse Figuur 1: subwijken Gesworen Hoek Inleiding Met ingang van 214 voeren we 1 keer per 2 jaar de wijktoets uit in de gemeente Tilburg. De wijktoets is een

Nadere informatie

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN 2005-2015 OPZET EN UITVOERING Sinds 1999 voert de gemeente Ede elke twee jaar een onderzoek uit naar leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Tot en

Nadere informatie

Noord. Wijk- en buurtmonitor 2016

Noord. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Noord De wijk Noord ligt ten noorden van het stadscentrum. Het is een typische jaren 70 woonwijk. De wijk bestaat uit een aaneenschakeling van buurten, die uiteenlopend vormgegeven

Nadere informatie

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013 Politie Eenheid Fact sheet nummer 4 februari 213 Veiligheidsmonitor -Amstelland 28-212 Deze fact sheet brengt de veiligheid in de regio -Amstelland tussen 28 en 212 in kaart. blijkt op verschillende indicatoren

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Woerden

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Woerden Veiligheidsmonitor 20 Gemeente Woerden Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Gemeente Woerden DIMENSUS beleidsonderzoek April 202 Projectnummer 475 Samenvatting 3 Inleiding. Leefbaarheid van de buurt 3.

Nadere informatie

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Rosmalen zuid Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2018 Vinkel

Wijk- en buurtmonitor 2018 Vinkel Wijk- en buurtmonitor 2018 Vinkel Vinkel grenst in het noorden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Na een herindeling in 1993 viel het grootste gedeelte onder de gemeente Maasdonk. Begin

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

AARVELD/BEKKERVELD 2015

AARVELD/BEKKERVELD 2015 AARVELD/BEKKERVELD 1 1 7 1 3 8 8 1 9 13 7 7 9 8 8 11 1 73 13 1 81 1 1 8 8 1 3 7 9 11 13 1 3 1 1, 3,9 3,1 3,7 3,, 3,8 3, 7,1 3, 3,3 9 11, 3,8 3,, 3,3 3, 13 1 3,8, 3,7 3, 3, 3,3 3 1 1 3 7 9 11 13 1 Een selectie

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale contacten

Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale contacten Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale contacten Gemeente s-hertogenbosch, afdeling Onderzoek & Statistiek, februari 2019 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Vrijwilligerswerk... 4 3. Mantelzorg... 8

Nadere informatie

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 Leefbaarheid in Spijkenisse Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 datum woensdag 6 mei 2015 versie 3 Auteur(s) Tineke Last Postadres Postbus 25, 3200

Nadere informatie

Hoe veilig is Noord-Holland Noord?

Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Veiligheidsmonitor Noord-Holland Noord 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014-concept Datum April

Nadere informatie

WijkWijzer De tien Utrechtse wijken in cijfers

WijkWijzer De tien Utrechtse wijken in cijfers De tien Utrechtse wijken in cijfers Inhoud Inleiding 3 Utrechtse wijken vergeleken 4 Bevolking & wonen 4 Sociaal-economisch 4 Veiligheid 5 Sociale infrastructuur & participatie 5 Openbare ruimte & verkeer

Nadere informatie

Graafsepoort. Wijk- en buurtmonitor 2016

Graafsepoort. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Graafsepoort Graafsepoort ligt ten noordoosten van de Binnenstad. De wijk bestaat uit diverse stadsuitbreidingen die in een tijdsbestek van zo n negentig jaar tot stand zijn

Nadere informatie

Empel in Cijfers Januari 2007

Empel in Cijfers Januari 2007 Empel in Cijfers Januari 2007 bron gem. Den Bosch Minder/kleiner/lager Bekladding Vernieling Tevreden winkels Tevreden openbaar vervoer Rapportcijfer voorzieningen buurt Meldingen parkeerproblemen Tevreden

Nadere informatie

WijkWijzer 2016 De 10 Utrechtse wijken en 5 krachtwijken in cijfers. Utrecht.nl/onderzoek

WijkWijzer 2016 De 10 Utrechtse wijken en 5 krachtwijken in cijfers. Utrecht.nl/onderzoek WijkWijzer 2016 De 10 Utrechtse wijken en 5 krachtwijken in cijfers Utrecht.nl/onderzoek Inhoud Inleiding 3 Utrechtse wijken vergeleken 4 Bevolking & wonen 4 Sociaal-economisch 4 5 Sociale infrastructuur

Nadere informatie

Zuidoost. Wijk- en buurtmonitor 2018

Zuidoost. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Zuidoost De wijk Zuidoost ligt ten zuiden van de Binnenstad. Het uitbreidingsplan Zuid is in 1947 vastgesteld; de woonwijk is globaal in twintig jaar tijd tot stand gekomen.

Nadere informatie

B A S I S V O O R B E L E I D

B A S I S V O O R B E L E I D Monitor Veiligheidsbeleid Groningen september tot december 18 JANUARI 19 Elke vier maanden verzamelt de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek informatie over de stand van zaken op het gebied van

Nadere informatie

Toelichting Basismonitor gemeente Groningen (prototype)

Toelichting Basismonitor gemeente Groningen (prototype) Toelichting Basismonitor gemeente Groningen (prototype) In ontwikkeling Deze site en app is nog in ontwikkeling. Uw reactie gebruiken we graag om hem te verbeteren. Reageer via de knop Contact rechtsboven

Nadere informatie

Sociale samenhang in Groningen

Sociale samenhang in Groningen Sociale samenhang in Groningen Goede contacten zijn belangrijk voor mensen. Het blijkt dat hoe meer sociale contacten mensen hebben, hoe beter ze hun leefsituatie ervaren (Boelhouwer 2013). Ook voelen

Nadere informatie

Jaarrapport Integratie Bijlagen hoofdstuk 8 1

Jaarrapport Integratie Bijlagen hoofdstuk 8 1 Jaarrapport Integratie Sociaal en Cultureel Planbureau / Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum / Centraal Bureau voor de Statistiek september, 2005 Internetbijlagen bij hoofdstuk 8 Wonen,

Nadere informatie

WijkWijzer 2015 Utrecht

WijkWijzer 2015 Utrecht WijkWijzer 205 De tien se wijken in cijfers.nl Inhoud Inleiding 3 se wijken vergeleken 4 4 4 5 5 6 Ontwikkelingen vergeleken 6 Wijken 7 Wijk West 7 Wijk Noordwest 8 Wijk Overvecht 9 Wijk Noordoost 0 Wijk

Nadere informatie

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015 LelyStadsGeLUIDEN De mening van de inwoners gepeild Leefbaarheid 2015 April 2016 Colofon Dit is een rapportage opgesteld door: Cluster Onderzoek en Statistiek team Staf, Beleid Te downloaden op www.lelystad.nl/onderzoek

Nadere informatie

Kernrapport Veiligheidsmonitor ( ) Gemeente Leiden. Leefbaarheid in buurt

Kernrapport Veiligheidsmonitor ( ) Gemeente Leiden. Leefbaarheid in buurt Kernrapport Veiligheidsmonitor (2013-2017) Gemeente Leiden Leefbaarheid in buurt Inleiding In dit hoofdstuk staat het thema leefbaarheid in de woonbuurt centraal. Eerst komt aan de orde hoe Nederlanders

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011

Veiligheidsmonitor 2011 Veiligheidsmonitor 20 Dordtse scores op de MJP-indicatoren en vergeleken met andere gemeenten De gemeente Dordrecht heeft in 20 voor de derde keer deelgenomen aan de landelijke Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2018

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Rosmalen zuid Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Openbare Ruimte-

Stadsmonitor. -thema Openbare Ruimte- Stadsmonitor -thema Openbare Ruimte- Modules Samenvatting 1 Beeldkwaliteit stad 2 Beeld van openbare ruimte in buurt 4 Onderhoud openbare ruimte 10 Bronnen 19 Datum: februari 2016 Gemeente Nijmegen Onderzoek

Nadere informatie

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête meting maart, april, mei en juni

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête meting maart, april, mei en juni Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête meting maart, april, mei en juni 1. Leefbaarheid In de maand juni geven de Bredanaars Breda een 7,6 als gemeente om in te wonen. Breda scoort goed op alle

Nadere informatie

Gebiedsprofielen. gemeente Ede 2017

Gebiedsprofielen. gemeente Ede 2017 Gebiedsprofielen gemeente Ede 2017 1 Inleiding De Gebiedsprofielen Ede 2017 biedt iedere geïnteresseerde inzicht in de staat van de Edese wijken en dorpen. Op een integrale wijze laten we zien hoe de gebieden

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Dorien de Bruijn 23 mei 2014 Vanaf 1997 is de Amersfoortse Stadspeiling elke twee jaar voor een belangrijk deel

Nadere informatie

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari 2007 1 In deze rapportage worden de resultaten beschreven uit de Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête voor de maand januari. Tevens

Nadere informatie

Leefbaarheid in de buurt

Leefbaarheid in de buurt 12345678 Leefbaarheid in de buurt Nu het oordeel van de Dordtenaren over hun woonkwaliteit, woonomgeving en de geboden voorzieningen in kaart is gebracht, zullen we in dit hoofdstuk gaan kijken hoe de

Nadere informatie

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei ONDERZOEK VEILIGHEID Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei 14 GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting. Onderzoeksresultaten Voorvallen en misdrijven Veiligheid

Nadere informatie

Binnenstad. Wijk- en buurtmonitor 2018

Binnenstad. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Binnenstad De Binnenstad van s-hertogenbosch is het oudste deel van de stad. Karakteristiek zijn het middeleeuwse stratenpatroon en de historische panden, de vele bijzondere

Nadere informatie

de Makassarbuurt De Staat van

de Makassarbuurt De Staat van De Staat van de Makassarbuurt De Makassarbuurt ligt in de Indische Buurt tussen de de Zeeburgerdijk, Molukkenstraat, Insulindeweg en het Flevopark. De buurt beslaat 115 hectare, waarvan meer dan de helft

Nadere informatie

Groningers positief over sociale contacten in de woonbuurt

Groningers positief over sociale contacten in de woonbuurt Groningers positief over sociale contacten in de woonbuurt Sociale betrokkenheid, ofwel sociale cohesie, is een belangrijke eigenschap voor een leefbare woonomgeving. Zo blijkt dat hoe meer sociale contacten

Nadere informatie

B A S I S V O O R B E L E I D

B A S I S V O O R B E L E I D Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen mei - augustus 18 Elke vier maanden verzamelt de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek informatie over de stand van zaken op het gebied van veiligheid

Nadere informatie

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen mei - augustus 2018

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen mei - augustus 2018 Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen mei - augustus 18 OKTOBER 18 Elke vier maanden verzamelt de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek informatie over de stand van zaken op het gebied van

Nadere informatie