Buurt voor Buurt 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Buurt voor Buurt 2012"

Transcriptie

1 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus GA Zwolle Telefoon (038) de.krikken@zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Berkum Opdrachtgever Opdrachtnemer Versie 1 Maatschappelijke Ontwikkeling Onderzoek & Statistiek

2 Colofon Buurt voor Buurt onderzoek 2012 Onderzoek & Statistiek, Afdeling Informatie, Gemeente Zwolle April 2013 Opdrachtgever Eenheid Ontwikkeling, afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling, Gemeente Zwolle Samenstelling Afdeling Informatie, Onderzoek & Statistiek, door D.E. Krikken, M. Middeldorp en A. Veldhuizen. In samenwerking met Geo-Informatie en Repro Gemeente Zwolle. Bronvermelding Overname uit deze publicatie is alleen toegestaan onder vermelding van de bron. 2/39

3 Inhoud Berkum (wijk) 4 De wijk in beeld 5 Wijkkenmerken 6 Leefsituatie-index 7 Sociale index 8 Leefbaarheid en veiligheid 12 Brinkhoek 17 Buurtkenmerken 17 Leefsituatie-index 18 Sociale index 20 Leefbaarheid en veiligheid 24 Berkum (buurt) 29 Buurtkenmerken 29 Leefsituatie-index 30 Sociale index 31 Leefbaarheid en veiligheid 35 3/39

4 Berkum (wijk) Conclusies De wijk Berkum scoort gemiddeld op de leefsituatie-index. Wel scoort de wijk gunstiger dan gemiddeld op het domein Wonen. Op de sociale index scoort deze wijk gunstiger dan het Zwolse gemiddelde. Op het aspect Leefomgeving wordt rond het Zwolse gemiddelde gescoord, op de andere aspecten gunstiger. De bewoners van Berkum beoordelen hun wijk erg positief. Op nagenoeg alle onderwerpen scoort Berkum gunstiger dan het Zwolse gemiddelde, inclusief de beoordeling van het functioneren van de gemeente voor wat betreft de aanpak van leefbaarheid en veiligheid in de buurt. 4/39

5 De wijk in beeld De wijk Berkum bestaat uit de buurten Brinkhoek, Berkum, bedrijventerrein de Vrolijkheid, Veldhoek en kantorenterrein Oosterenk. Om de leefsituatie-index en sociale index te berekenen hebben we dit jaar Zwollenaren van 15 jaar en ouder benaderd. Voorheen benaderden we alleen de Zwollenaren in de leeftijd van 18 tot 75 jaar. Om te kunnen vergelijken met vorige keer hebben we bij de 5/39

6 rapportage van het gedeelte Leefbaarheid en Veiligheid daarom alleen de groep 18 tot 75 jarigen meegenomen. Aantal respondenten in Berkum e.o. Brinkhoek Berkum (buurt) Bedrijventerrein de Vrolijkheid 1 1 Veldhoek Kantorenterrein Oosterenk 4 4 Berkum (wijk) Gezien het aantal respondenten rapporteren we alleen over de buurten Brinkhoek en Berkum. De antwoorden van de respondenten uit de andere buurten nemen we wel mee in de rapportage van de hele wijk Berkum. Wijkkenmerken In Berkum zijn door de jaren heen steeds woningen bijgebouwd. Deze wijk heeft het grootste aandeel tweepersoonshuishoudens (42%) vergeleken met de andere Zwolse wijken. Berkum (wijk) Zwolle inwoners huishoudens jongeren / ouderen 12% / 30% 11% / 14% koop- / huurwoningen 70% / 30% 52% / 48% hoogbouw 9% 34% werkloosheid 2,7% 4,3% huishoudens < 105% van sociaal minimum 4% 8% hoge inkomens 32% 18% eenoudergezinnen 3,6% 5,8% niet-westerse allochtonen 2,4% 9,3% Vergeleken met het beeld in 2011 is er weinig veranderd in de kenmerken van de wijk. 6/39

7 Leefsituatie-index De leefsituatie-index geeft in één cijfer een indicatie van de leefsituatie of het algehele welzijn van personen in een bepaald jaar. De leefsituatie-index is ontwikkeld door het Sociaal en Cultureel Planbureau en wordt berekend op basis van enquêtevragen. Deze vragen hebben we dit jaar voor het eerst opgenomen in het Buurt voor Buurtonderzoek. Volgens het SCP geven deze vragen een geobjectiveerde beschrijving van de leefsituatie. Als je meer wilt weten over deze index, kijk dan bij achtergronden. Omdat we dit keer de leefsituatie-index voor het eerst berekenen, geldt 2012 als basisjaar en wordt de gemiddelde score voor alle Zwollenaren op 100 gesteld. De inwoners van Berkum scoren gemiddeld 105 op de leefsituatie-index. Dit wijkt niet veel af van de gemiddelde score in Zwolle. In de stedelijke rapportage hebben we laten zien welke groepen er laag scoren op de leefsituatie-index. Zie de infographic. Welke van deze groepen wonen er relatief gezien veel in Berkum? Het gaat om de volgende groepen: ouderen (75+), niet-werkenden, gepensioneerden. De indexscore is opgebouwd uit acht domeinen. Het is interessant om te weten te komen op welke gebieden de inwoners van Berkum (on)gunstiger scoren wat betreft de leefsituatie. Dit is te zien in de grafiek. Berkum (wijk) Zw ols gemiddelde ongunstig gunstig Wonen Vrije tijd Sociale participatie Sport Vakantie Consumptiegoederen Mobiliteit Gezondheid 2012 Uit de grafiek blijkt dat er in Berkum op geen enkel domein ongunstig wordt gescoord. Er wordt met name gunstig gescoord op het domein Wonen. Een groot deel van de inwoners van Berkum woont in een vrijstaande of andere eengezinskoopwoning. Deze woningen zijn ook relatief groot in vergelijking met de gemiddelde woning in Zwolle. 7/39

8 Sociale index Net als de leefsituatie-index is ook de sociale index nieuw. De sociale index is opgezet door RIGO in samenwerking met de onderzoeksafdeling van de gemeente Rotterdam. De index wordt berekend op basis van een combinatie van enquêtevragen en registratiegegevens. De sociale index is een instrument dat ontwikkelingen ten behoeve van beleid signaleert. Wil je meer weten over de opbouw van deze index, dan kun je dat vinden in de achtergronden. Omdat we dit keer de sociale index voor het eerst berekenen, geldt 2012 als basisjaar en wordt de gemiddelde score voor Zwolle op 100 gesteld. Berkum scoort 109 op de sociale index en wijkt daarmee gunstig af van het Zwolse gemiddelde. Door in de profieltaart op de aspecten te klikken (in de middelste ring), verschijnen de grafieken van de aspecten met daarin de onderliggende thema s en indicatoren. In de profieltaart is duidelijk zichtbaar dat deze wijk op drie aspecten gunstig scoort en op het aspect Leefomgeving rond het Zwolse gemiddelde. 8/39

9 Capaciteiten In Berkum ervaren relatief minder bewoners beperkingen en hebben minder bewoners moeite met alledaagse handelingen dan gemiddeld in Zwolle. Ook hebben hier minder huishoudens moeite met rondkomen. Verder hebben weinig inwoners van Berkum moeite met de Nederlandse taal. Berkum (wijk) - Capaciteiten Zwols gemiddelde Inkomen Gezondheid Opleiding Voortijdig schoolverlaten Bevolking zonder startkw alificatie Jongeren met startkw alificatie Ervaren gezondheid Ervaren beperkingen Moeite met alledaagse handelingen Huishoudens met een laag inkomen Huishoudens die moeite hebben met rondkomen Huishoudens met schulddienstverlening Moeite met de Nederlandse taal ongunstig gunstig /39

10 Leefomgeving De inwoners van Berkum ervaren minder vaak verloedering en geluidsoverlast dan de gemiddelde Zwollenaar. Ook voelen minder bewoners zich hier wel eens onveilig dan gemiddeld in Zwolle. Berkum (wijk) - Leefomgeving Zwols gemiddelde Huisvesting en woonomgeving Buurtvoorzieningen Tevredenheid eigen w oning Tevredenheid w oonomgeving Indexcijfer w oonomgeving Tevredenheid onderhoud en beheer Tevredenheid buurtvoorzieningen Tevredenheid sociale voorzieningen ongunstig gunstig Verloedering Veilgheid Leefbaarheid Sociale overlast Verkeersoverlast Geluidsoverlast Leefbaarheidsincidenten Bedreigende voorvallen Vermogensdelicten Veiligheidsgevoel Veiligheidsoordeel Veiligheidsincidenten /39

11 Participatie Wat hier vooral opvalt is het aandeel bewoners dat religieuze bijeenkomsten bezoekt en het percentage bewoners dat zich inzet voor vrijwilligerswerk. Beide liggen hier behoorlijk hoger dan het Zwolse gemiddelde. Berkum (wijk) - Participatie Zwols gemiddelde ongunstig gunstig Werkzoekenden Werk en opleiding Sociale contacten Maatschappelijke inzet Deelname activiteiten Schoolgaande jeugd Langdurig werklozen Regelmatig contact familie en vrienden Sociaal isolement Eenzaamheid Sportdeelname Uitgaansfrequentie Culturele activiteiten Religieuze bijeenkomsten Inzet mantelzorg Inzet vrijw illigersw erk Inzet voor de buurt /39

12 Binding De inwoners van Berkum wonen hier relatief lang. De inzet voor de buurt en het verantwoordelijkheidsgevoel voor de leefbaarheid van de buurt is hier veel hoger dan gemiddeld in Zwolle. Mensen voelen zich hier thuis, ervaren saamhorigheid en gaan veelal op een prettige manier met elkaar om. Tenslotte is het vertrouwen in het lokale besuur hier ook gunstiger dan gemiddeld in Zwolle. Berkum (wijk) - Binding Zwols gemiddelde Mutatiegraad ongunstig gunstig Stabiele bevolking Vertrouwen Ervaren binding Verhuisgeneigdheid Lange w oonduur Familiariteit en omgang Verantw oordelijkheidsgevoel Actieve inzet Ontw ikkeling buurt (afgelopen jaar) Toekomstverw achting buurt Vertrouw en in lokaal bestuur /39

13 Leefbaarheid en veiligheid Algemeen De bewoners van Berkum beoordelen hun wijk erg positief. Ook zijn er minder bewoners die vinden of verwachten dat hun buurt achteruit gaat dan gemiddeld in Zwolle. Ten opzichte van 2011 is de schaalscore algemeen oordeel buurt wel gedaald. Dit komt doordat wat minder bewoners dan in 2011 het eens zijn met de stellingen: Als je in deze buurt woont, heb je het goed getroffen en De mensen in deze buurt blijven hier graag wonen. Wel vinden meer bewoners dat hun buurt vooruit is gegaan dan in Dit geldt ook voor de toekomstverwachting. Woonomgeving De woonomgeving wordt op 5 van de 6 aspecten door de bewoners positiever beoordeeld dan gemiddeld in Zwolle. Ten opzichte van 2011 komt er minder verloedering voor in de ogen van de bewoners, maar wordt er ook een lager rapportcijfer gegeven voor de leefbaarheid van de buurt. Er zijn een heel aantal problemen die in Berkum het minst voorkomen vergeleken met de andere wijken van Zwolle. Dit zijn: rommel op straat, dronken mensen op straat, drugsoverlast, fietsendiefstal, beschadiging aan auto s of diefstal vanaf auto s, geluidsoverlast door buren, andere vormen van geluidsoverlast. Drie grootste buurtproblemen (komen volgens de meeste bewoners het vaakst voor) Berkum (wijk) Zwolle Te hard rijden 39% 32% Hondenpoep op straat 22% 26% Geluidsoverlast verkeer 12% 13% 13/39

14 De grootste buurtproblemen in Berkum zijn hetzelfde als in 2011, namelijk: te hard rijden, hondenpoep op straat en geluidsoverlast verkeer. Hondenpoep op straat wordt nu alleen door iets minder bewoners ervaren. We vroegen de bewoners aan te geven welke twee problemen de gemeente het eerst zou moeten aanpakken in hun buurt. De antwoorden van de bewoners van Brinkhoek en de buurt Berkum staan in de buurtrapportages. De bewoners van Veldhoek geven met name verkeersproblemen (sluipverkeer, te hard rijden, overlast) aan. Als we naar het aantal gemelde leefbaarheidsincidenten kijken, dan valt op dat het gemiddeld aantal incidenten per inwoners in deze wijk wat hoger ligt dan gemiddeld in Zwolle. Ten opzichte van 2010 is het aantal hier ook behoorlijk toegenomen, toen was het gemiddeld aantal incidenten hier ook nog lager dan gemiddeld in Zwolle het geval was. Sociaal Ook op sociaal gebied scoort Berkum gunstiger dan het Zwols gemiddelde, dit geldt voor 5 van de 6 aspecten. De sociale participatie is hier zelfs het hoogst van alle wijken in Zwolle. Ten opzichte van 2011 is de sociale cohesie afgenomen, maar dit geldt voor heel Zwolle. In deze wijk is 85% van de bewoners het eens met de stelling De mensen in deze buurt blijven hier graag wonen. Dit is het hoogste percentage vergeleken met de andere Zwolse wijken. Gemiddeld is 61% van de Zwollenaren het eens met deze stelling. Ook maken hier de meeste bewoners wel eens een praatje met hun buren, vergeleken met de andere wijken in Zwolle. In Berkum werken minder bewoners mee aan schoonmaakacties in de buurt en beheren minder bewoners een speelplaatsje dan gemiddeld in Zwolle. Tot slot lijkt het erop dat de verschillende culturen binnen de buurt niet op een goede manier met elkaar omgaan, er wordt namelijk laag gescoord op de stelling In mijn buurt kunnen de verschillende culturen prima met elkaar leven. 14/39

15 Voorzieningen Wat betreft de hoeveelheid fysieke en sociale voorzieningen is men hier meer tevreden dan gemiddeld in Zwolle. Ten opzichte van 2011 geven de bewoners van Berkum een hoger rapportcijfer voor de buurtvoorzieningen in het algemeen. In Berkum is men het meest tevreden van alle wijken over de groenvoorzieningen en de (hoeveelheid) voorzieningen voor ouderen. Het minst tevreden is men hier over de bibliotheken, slechts 11% is hier tevreden over, dit is gemiddeld in Zwolle 64%. Ten opzichte van 2011 zijn meer bewoners tevreden over de zorgvoorzieningen en de sociaal-culturele voorzieningen. Ook is men meer tevreden over het onderhoud en beheer van de wegen en fietspaden dan in Meest gemiste buurtvoorzieningen (komen volgens de meeste bewoners (veel) te weinig voor) Berkum (wijk) Zwolle Straatmeubilair 28% 36% Voorzieningen voor jongeren 27% 30% In 2011 werden hondenuitlaatstroken en winkels het meest gemist, beide worden nu door iets minder bewoners gemist, waardoor straatmeubilair en voorzieningen voor jongeren nu voorop komen te staan. Overigens worden deze voorzieningen minder hard gemist dan gemiddeld in Zwolle het geval is. Veiligheid Met de veiligheidsgevoelens gaat het goed in deze buurt, net als in Op bijna alle aspecten scoort men beter dan het Zwols gemiddelde. Zo voelen hier de minste bewoners zich wel eens onveilig vergeleken met de andere wijken in Zwolle.Ten opzichte van 2011 zien we geen verbetering of verslechtering hierin optreden. 15/39

16 Als we naar de gemelde incidenten bij de politie kijken voor deze wijk, dan zien we dat het aantal veiligheidsincidenten iets hoger ligt dan gemiddeld in Zwolle. Het gemiddeld aantal gemelde incidenten is hier wel licht gedaald ten opzichte van Dit geldt overigens voor heel Zwolle. 140 Incidenten in 2012 bekend bij de politie (per inw oners) Berkum (w ijk) Zw olle leefbaarheid veiligheid Functioneren gemeente De bewoners zijn in hun oordeel over de gemeente positiever dan de gemiddelde Zwollenaar. Dit was in 2011 ook het geval en is dus niet veranderd. Stellingen functioneren gemeente in de buurt Berkum Zwolle (% (helemaal) mee eens) Aandacht voor verbeteren van L&V 51% 42% 45% 41% Informeert over de aanpak van L&V 45% 35% 37% 33% Betrekt bij aanpak van L&V 39% 33% 31% 30% Is bereikbaar voor meldingen en klachten over L&V 50% 44% 43% 43% Reageert op meldingen en klachten over L&V 32% 30% 26% 24% Doet wat ze zegt bij verbeteren van L&V 19% 17% 18% 15% De bewoners van Veldhoek willen graag door de gemeente betrokken worden bij de onderwerpen: bouwplannen en verkeer(smaatregelen). 16/39

17 Brinkhoek Conclusies Brinkhoek scoort van alle buurten in Zwolle het hoogst op de leefsituatie-index. De bewoners scoren gunstiger dan gemiddeld in Zwolle op de domeinen Wonen, Consumptiegoederen, Mobiliteit, Sociale participatie, Vakantie en Sport. Ook op de sociale index scoort deze buurt het meest gunstig van alle Zwolse buurten. Op de leefomgeving scoort Brinkhoek rond het Zwolse gemiddelde, op het aspect Binding wordt gunstiger gescoord en op de aspecten Capaciteiten en Participatie zelfs zeer gunstig. Brinkhoek krijgt van haar bewoners de meest positieve beoordeling van alle buurten in Zwolle. Zowel op sociaal gebied als qua woonomgeving zijn de bewoners meer dan tevreden. Over de buurtvoorzieningen, de veiligheid in de buurt en het functioneren van de gemeente wat betreft de aanpak van leefbaarheid en veiligheid in de buurt scoort Brinkhoek rond het Zwolse gemiddelde. Buurtkenmerken 40% van de woningen is in de periode gebouwd, de rest zowel in de jaren ervoor als daarna. Deze buurt kent relatief gezien de meeste tweepersoonshuishoudens (56%) en nagenoeg geen eenoudergezinnen in haar huishoudensamenstelling. Brinkhoek Zwolle inwoners huishoudens jongeren / ouderen 14% / 31% 11% / 14% koop- / huurwoningen 83% / 17% 52% / 48% hoogbouw 0% 34% werkloosheid 2,1% 4,3% huishoudens < 105% van sociaal minimum 4% 8% hoge inkomens 60% 18% eenoudergezinnen 1,7% 5,8% niet-westerse allochtonen 1,5% 9,3% 17/39

18 Leefsituatie-index De inwoners van Brinkhoek scoren gemiddeld 112 op de leefsituatie-index. Dit is de hoogste score van alle buurten in Zwolle. Welke groepen die laag op de leefsituatie-index scoren wonen er relatief gezien veel in Brinkhoek? Het gaat om de volgende groepen: ouderen (75+), niet-werkenden, gepensioneerden.. In de grafiek is te zien op welke gebieden de inwoners van Brinkhoek (on)gunstiger scoren wat betreft de leefsituatie. Hier zien we dat op alle domeinen gunstiger wordt gescoord dan gemiddeld in Zwolle. Brinkhoek Zw ols gemiddelde ongunstig gunstig Wonen Vrije tijd Sociale participatie Sport Vakantie Consumptiegoederen Mobiliteit Gezondheid 2012 Er wordt met name gunstig gescoord op de domeinen Wonen, Consumptiegoederen, Mobiliteit, Sociale participatie, Vakantie en Sport. Bijna alle inwoners van Brinkhoek wonen in een vrijstaande koopwoning met relatief veel kamers en een grote woonkamer. Veel huishoudens beschikken ook over de verschillende soorten consumptiegoederen die we in dit onderzoek hebben opgenomen. Het gaat dan bijvoorbeeld om een vaatwasser, personal computer en een magnetron. Op het vlak van de mobiliteit zien we dat (bijna) alle huishoudens van deze buurt een auto bezitten en ook nog bijna de helft van de bewoners is in het bezit van een abonnement op het openbaar vervoer. Een groot deel van de inwoners van Brinkhoek is als vrijwilliger actief en de score op sociaal isolement is gunstiger dan in welke buurt van Zwolle ook. Negen van de tien inwoners van de buurt is het afgelopen jaar minimaal één keer op vakantie geweest. Driekwart van de bewoners is meer dan één keer op vakantie geweest in de 18/39

19 afgelopen 12 maanden. Dit aandeel is in geen andere buurt van Zwolle hoger. Ook de sportdeelname is in Brinkhoek heel groot. Slechts 20% van de inwoners sport minder dan één keer per maand. Alleen in Schellerhoek is dit percentage nog lager. 19/39

20 Sociale index Brinkhoek scoort 113 op de sociale index en is daarmee de hoogst scorende buurt van Zwolle. In de profieltaart is zichtbaar dat de Leefomgeving rond het Zwolse gemiddelde scoort, op het aspect Binding wordt gunstiger gescoord en op de aspecten Capaciteiten en Participatie zelfs zeer gunstig. 20/39

21 Capaciteiten In Brinkhoek hebben vrijwel alle jarigen die niet meer op school zitten een startkwalificatie. Overigens wonen er niet veel jarigen in Brinkhoek. Verder hebben relatief veel bewoners in Brinkhoek een goede gezondheid. En met het inkomen van de huishoudens in Brinkhoek is het ook goed gesteld. Tot slot hebben weinig inwoners moeite met de Nederlandse taal. Brinkhoek - Capaciteiten Zwols gemiddelde Inkomen Gezondheid Opleiding Voortijdig schoolverlaten Bevolking zonder startkw alificatie Jongeren met startkw alificatie Ervaren gezondheid Ervaren beperkingen Moeite met alledaagse handelingen Huishoudens met een laag inkomen Huishoudens die moeite hebben met rondkomen Huishoudens met schulddienstverlening Moeite met de Nederlandse taal ongunstig gunstig /39

22 Leefomgeving De inwoners van Brinkhoek zijn minder tevreden over de sociale voorzieningen in de buurt en over het onderhoud en beheer van de fysieke voorzieningen dan gemiddeld in Zwolle. Men ervaart wel minder verloedering, sociale overlast en verkeersoverlast dan de gemiddelde Zwollenaar. Brinkhoek - Leefomgeving Zwols gemiddelde Huisvesting en woonomgeving Buurtvoorzieningen Tevredenheid eigen w oning Tevredenheid w oonomgeving Indexcijfer w oonomgeving Tevredenheid onderhoud en beheer Tevredenheid buurtvoorzieningen Tevredenheid sociale voorzieningen ongunstig gunstig Verloedering Veilgheid Leefbaarheid Sociale overlast Verkeersoverlast Geluidsoverlast Leefbaarheidsincidenten Bedreigende voorvallen Vermogensdelicten Veiligheidsgevoel Veiligheidsoordeel Veiligheidsincidenten /39

23 Participatie In Brinkhoek bezoeken relatief minder bewoners religieuze bijeenkomsten. De uitgaansfrequentie ligt rond het Zwolse gemiddelde. Op alle overige indicatoren scoort Brinkhoek gunstiger dan het gemiddelde van Zwolle. Brinkhoek - Participatie Zwols gemiddelde ongunstig gunstig Werkzoekenden Werk en opleiding Sociale contacten Maatschappelijke inzet Deelname activiteiten Schoolgaande jeugd Langdurig werklozen Regelmatig contact familie en vrienden Sociaal isolement Eenzaamheid Sportdeelname Uitgaansfrequentie Culturele activiteiten Religieuze bijeenkomsten Inzet mantelzorg Inzet vrijw illigersw erk Inzet voor de buurt /39

24 Binding In Brinkhoek wonen de mensen over het algemeen lang. Ook is hier de inzet voor de buurt hoger dan gemiddeld in Zwolle en voelen veel bewoners zich verantwoordelijk voor de leefbaarheid van de buurt. Men kent elkaar, gaat op een prettige manier met elkaar om en er is relatief veel saamhorigheid. Brinkhoek - Binding Zwols gemiddelde Mutatiegraad ongunstig gunstig Stabiele bevolking Vertrouwen Ervaren binding Verhuisgeneigdheid Lange w oonduur Familiariteit en omgang Verantw oordelijkheidsgevoel Actieve inzet Ontw ikkeling buurt (afgelopen jaar) Toekomstverw achting buurt Vertrouw en in lokaal bestuur /39

25 Leefbaarheid en veiligheid Deze buurt had in 2011 nog niet genoeg respondenten om op te kunnen rapporteren, daardoor kan er geen vergelijking gemaakt worden met de vorige keer. Algemeen (buurtontwikkeling) De bewoners van Brinkhoek beoordelen hun buurt het meest positief van alle buurten in Zwolle. Ook vinden of verwachten hier minder bewoners dan gemiddeld in Zwolle dat hun buurt achteruit gaat. Woonomgeving Op 5 van de 6 aspecten scoort deze buurt beduidend positiever dan gemiddeld in Zwolle. De bewoners geven hier gemiddeld de hoogste rapportcijfers vergeleken met alle andere buurten van Zwolle voor de eigen woning, de woonomgeving en de leefbaarheid in de buurt. Verder staan er in deze buurt geen slecht onderhouden en/of onbewoonbaar verklaarde woningen. 93% van de bewoners vindt dat als je in deze buurt woont, je het goed getroffen hebt. Verloedering komt hier het minst voor. Ook hebben ze hier geen overlast van dronken mensen op straat, groepen jongeren, zwervers, omwonenden of drugs. Van geluidsoverlast door buren is hier ook geen sprake. Fietsendiefstal, beschadiging aan auto's of diefstal vanaf auto's, en agressief verkeersgedrag, komen hier nagenoeg niet voor. Verkeersoverlast in zijn totaliteit komt hier ook veel minder voor dan gemiddeld in Zwolle. Drie grootste buurtproblemen (komen volgens de meeste bewoners het vaakst voor) Brinkhoek Zwolle Inbraak in woningen 27% 8% Te hard rijden 22% 32% Geluidsoverlast verkeer 14% 13% 25/39

26 Inbraak in woningen is het meest ervaren buurtprobleem van Brinkhoek. Ruim een kwart van de bewoners geeft aan dat dit vaak in hun buurt voorkomt, dit is een veel groter aandeel dan gemiddeld in Zwolle het geval is. De bewoners mochten zelf de twee belangrijkste problemen van hun buurt opschrijven die volgens hen aangepakt moeten worden: ruim tweederde van de respondenten benoemt hier minimaal één probleem. Met stip op één staat hier het groenonderhoud (bomen te hoog, te weinig gesnoeid). Op twee staat te hard rijden. Als we naar het aantal gemelde leefbaarheidsincidenten kijken, dan valt op dat het gemiddeld aantal incidenten per inwoners in deze buurt hoger ligt dan gemiddeld in Zwolle. Ten opzichte van 2010 is dit aantal ook toegenomen, dit geldt overigens in mindere mate ook voor heel Zwolle. Sociaal Op sociaal gebied scoort Brinkhoek op 4 van de 6 aspecten gunstiger dan gemiddeld. De inzet voor de buurt en de sociale participatie zijn hier het hoogst vergeleken met alle buurten van Zwolle. 26/39

27 Voorzieningen In Brinkhoek is men minder tevreden dan de gemiddelde Zwollenaar over het onderhoud en beheer van de fysieke buurtvoorzieningen. Met name het onderhoud van trottoirs springt eruit. Over de hoeveelheid fysieke voorzieningen in de buurt is men juist meer tevreden. Overigens is men hier niet zo te spreken over de bereikbaarheid van de buurt(voorzieningen) met het openbaar vervoer. Over de bereikbaarheid met de auto is men juist weer het meest te spreken vergeleken met andere buurten van Zwolle. Meest gemiste buurtvoorzieningen (komen volgens de meeste bewoners (veel) te weinig voor) Brinkhoek Zwolle Speelvoorzieningen voor kinderen 42% 21% Straatmeubilair 32% 36% Speelvoorzieningen voor kinderen en straatmeubilair worden hier het meest gemist. De speelvoorzieningen worden hier dubbel zo hard gemist als gemiddeld in Zwolle. 27/39

28 Veiligheid Bedreigende voorvallen komen hier nauwelijks voor in de beleving van de bewoners. Op de overige aspecten rondom veiligheidsbeleving scoort Brinkhoek als een gemiddelde buurt van Zwolle. Bijna een kwart van de bewoners werkt hier overigens mee aan een buurtpreventieproject om de veiligheid in de buurt te vergroten. Dit is het hoogst van alle buurten in Zwolle (gemiddeld 7%). Als we naar de gemelde incidenten bij de politie kijken voor deze buurt, dan zien we dat het aantal veiligheidsincidenten iets hoger ligt dan gemiddeld in Zwolle. Het gaat veelal om woninginbraken en verkeersongevallen. Het gemiddeld aantal gemelde incidenten is in Brinkhoek wel flink gedaald ten opzichte van Incidenten in 2012 bekend bij de politie (per inw oners) Brinkhoek Zw olle leefbaarheid veiligheid Functioneren gemeente De mening van de bewoners van Brinkhoek over het functioneren van de gemeente bij de aanpak van leefbaarheid en veiligheid komt overeen met die van het Zwols gemiddelde. Stellingen functioneren gemeente in de buurt Brinkhoek Zwolle (% (helemaal) mee eens) Aandacht voor verbeteren van L&V 43% - 45% 41% Informeert over de aanpak van L&V 41% - 37% 33% Betrekt bij aanpak van L&V 31% - 31% 30% Is bereikbaar voor meldingen en klachten over L&V 44% - 43% 43% Reageert op meldingen en klachten over L&V 31% - 26% 24% Doet wat ze zegt bij verbeteren van L&V 18% - 18% 15% 71% van de bewoners geeft aan door de gemeente betrokken te willen worden bij ontwikkelingen in de buurt. Bouw- en bestemmingsplannen zijn hier veruit het meest genoemd; daarnaast ook onderhoud van het groen. 28/39

29 Berkum (buurt) Conclusies Berkum scoort rond het Zwols gemiddelde op de leefsituatie-index. Men scoort hier gunstiger dan gemiddeld in Zwolle op het domein Wonen. Op de sociale index scoort deze buurt gunstig. Berkum scoort op alle aspecten gunstiger dan het Zwolse gemiddelde. De bewoners van Berkum beoordelen hun buurt erg gunstig. Op nagenoeg alle onderwerpen scoort Berkum positiever dan het Zwolse gemiddelde, inclusief de beoordeling van het functioneren van de gemeente voor wat betreft de aanpak van leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Buurtkenmerken 60% van de woningen in deze buurt zijn gebouwd in de periode In deze buurt wonen relatief veel tweepersoonshuishoudens (39%). Berkum (buurt) Zwolle inwoners huishoudens jongeren / ouderen 12% / 30% 11% / 14% koop- / huurwoningen 67% / 33% 52% / 48% hoogbouw 11% 34% werkloosheid 3,0% 4,3% huishoudens < 105% van sociaal minimum 4% 8% hoge inkomens 27% 18% eenoudergezinnen 3,8% 5,8% niet-westerse allochtonen 2,3% 9,3% Vergeleken met het beeld van vorig jaar is er weinig veranderd in de kenmerken van de buurt Berkum. 29/39

30 Leefsituatie-index De inwoners van de buurt Berkum scoren gemiddeld 103 op de leefsituatie-index. Dit is vergelijkbaar met het gemiddelde van alle Zwollenaren. Welke groepen die laag op de leefsituatie-index scoren wonen er relatief gezien veel in de buurt Berkum? Het gaat om de volgende groepen: ouderen (75+), niet-werkenden en gepensioneerden. In de grafiek is te zien op welke gebieden de inwoners van Berkum (on)gunstiger scoren wat betreft de leefsituatie. Berkum (buurt) Zw ols gemiddelde ongunstig gunstig Wonen Vrije tijd Sociale participatie Sport Vakantie Consumptiegoederen Mobiliteit Gezondheid 2012 Er wordt met name gunstig gescoord op het domein Wonen. In Berkum woont een groot deel van de bewoners in een eengezins (of vrijstaande) koopwoning. Ook hebben deze woningen meer kamers dan de gemiddelde woning in Zwolle. 30/39

31 Sociale index Berkum scoort 109 op de sociale index en wijkt daarmee gunstig af van het Zwolse gemiddelde. In de profieltaart is duidelijk zichtbaar dat deze wijk op alle aspecten gunstiger scoort dan het Zwolse gemiddelde. 31/39

32 Capaciteiten In Berkum geven relatief weinig bewoners aan dat ze moeite hebben met rondkomen. Ook zijn er nagenoeg geen huishoudens die gebruik maken van een schulddienstregeling. Met de Nederlandse taal hebben relatief weinig bewoners moeite. Berkum (buurt) - Capaciteiten Zwols gemiddelde Inkomen Gezondheid Opleiding Voortijdig schoolverlaten Bevolking zonder startkw alificatie Jongeren met startkw alificatie Ervaren gezondheid Ervaren beperkingen Moeite met alledaagse handelingen Huishoudens met een laag inkomen Huishoudens die moeite hebben met rondkomen Huishoudens met schulddienstverlening Moeite met de Nederlandse taal ongunstig gunstig /39

33 Leefomgeving De inwoners van Berkum ervaren met name minder geluidsoverlast dan gemiddeld in Zwolle. Ook voelen minder bewoners zich wel eens onveilig in hun buurt vergeleken met het Zwolse gemiddelde. Berkum (buurt) - Leefomgeving Zwols gemiddelde Huisvesting en woonomgeving Buurtvoorzieningen Tevredenheid eigen w oning Tevredenheid w oonomgeving Indexcijfer w oonomgeving Tevredenheid onderhoud en beheer Tevredenheid buurtvoorzieningen Tevredenheid sociale voorzieningen ongunstig gunstig Verloedering Veilgheid Leefbaarheid Sociale overlast Verkeersoverlast Geluidsoverlast Leefbaarheidsincidenten Bedreigende voorvallen Vermogensdelicten Veiligheidsgevoel Veiligheidsoordeel Veiligheidsincidenten /39

34 Participatie In Berkum bezoeken relatief meer bewoners religieuze bijeenkomsten dan gemiddeld in Zwolle. Ook zetten relatief veel bewoners zich in voor vrijwilligerswerk. Zo is 87% in het afgelopen jaar actief geweest als vrijwilliger in minimaal 1 vereniging of organisatie, gemiddeld geldt dat voor 68% van de Zwollenaren. Berkum (buurt) - Participatie Zwols gemiddelde ongunstig gunstig Werkzoekenden Werk en opleiding Sociale contacten Maatschappelijke inzet Deelname activiteiten Schoolgaande jeugd Langdurig werklozen Regelmatig contact familie en vrienden Sociaal isolement Eenzaamheid Sportdeelname Uitgaansfrequentie Culturele activiteiten Religieuze bijeenkomsten Inzet mantelzorg Inzet vrijw illigersw erk Inzet voor de buurt /39

35 Binding Men woont hier over het algemeen wat langer dan de gemiddelde Zwollenaar op zijn of haar adres woont. Mensen voelen zich hier thuis, ervaren saamhorigheid en gaan veelal op een prettige manier met elkaar om. Ook voelen relatief veel bewoners zich verantwoordelijk voor de leefbaarheid van de buurt. Tot slot is het vertrouwen in het lokaal bestuur hier wat groter dan gemiddeld in Zwolle. Berkum (buurt) - Binding Zwols gemiddelde Mutatiegraad ongunstig gunstig Stabiele bevolking Vertrouwen Ervaren binding Verhuisgeneigdheid Lange w oonduur Familiariteit en omgang Verantw oordelijkheidsgevoel Actieve inzet Ontw ikkeling buurt (afgelopen jaar) Toekomstverw achting buurt Vertrouw en in lokaal bestuur /39

36 Leefbaarheid en veiligheid Algemeen (buurtontwikkeling) De bewoners van Berkum beoordelen hun buurt erg positief. Ten opzichte van 2011 is de schaalscore wel gedaald. Dit komt doordat wat minder bewoners dan in 2011 het eens zijn met de stellingen: Als je in deze buurt woont, heb je het goed getroffen en De mensen in deze buurt blijven hier graag wonen. Wel vinden meer bewoners dat hun buurt vooruit is gegaan dan in Deze vooruitgang komt met name door de verbetering van de wegen/bestrating Campherbeeklaan en Boerendanserdijk. Maar ook is men tevreden over het goede onderhoud van het groen. Ook verwachten meer bewoners dat hun buurt vooruit zal gaan dan in Deze verwachting is er vanwege de (geplande) nieuwe voorzieningen, verbetering infrastructuur en verjonging van de buurt, huizen worden opgeknapt. Toch zijn er ook mensen die vinden of verwachten dat hun buurt achteruit gaat. Redenen hiervoor zijn: komst van a-sociale bewoners en toegenomen verkeersdrukte. Woonomgeving Op bijna alle aspecten scoort deze buurt positiever dan gemiddeld in Zwolle. Ten opzichte van 2011 worden er lagere rapportcijfers gegeven voor de woonomgeving en de leefbaarheid van de buurt. In 2011 waren die hier het hoogst van heel Zwolle, dat is nu niet meer het geval. Drie grootste buurtproblemen (komen volgens de meeste bewoners het vaakst voor) Berkum (buurt) Zwolle Te hard rijden 41% 32% Hondenpoep op straat 25% 26% Agressief verkeersgedrag 12% 11% 36/39

37 Net als in 2011 zijn de meest voorkomende buurtproblemen in Berkum: te hard rijden en hondenpoep op straat. In 2011 stond geluidsoverlast verkeer op nummer 3, nu is dat agressief verkeersgedrag. De bewoners mochten zelf de twee belangrijkste problemen van hun buurt opschrijven die volgens hen aangepakt moeten worden: bijna driekwart van de respondenten benoemt hier minimaal één probleem. De vier meest genoemde problemen zijn verkeersoverlast (te hard rijden, sluipverkeer en parkeren), hondenpoep, overlast van hangjeugd en jongeren en problemen in de openbare ruimte door jeugd en jongeren, en onderhoud van de openbare ruimte. Als we naar het aantal gemelde leefbaarheidsincidenten kijken, dan valt op dat het gemiddeld aantal incidenten per inwoners in deze buurt veel lager ligt dan gemiddeld in Zwolle. Ten opzichte van 2010 is het aantal wel behoorlijk toegenomen, maar dit geldt in mindere mate ook voor heel Zwolle. Sociaal Op sociaal gebied scoort Berkum op 5 van de 6 aspecten gunstiger dan gemiddeld. Ten opzichte van 2011 is de sociale cohesie hier gedaald, in wat sterkere mate dan gemiddeld in Zwolle. 37/39

38 Voorzieningen Wat betreft het onderhoud en de hoeveelheid van voorzieningen wijkt deze buurt af van het Zwols gemiddelde, men is hier meer tevreden over. Ten opzichte van 2011 geeft men ook nog eens een hoger rapportcijfer voor de buurtvoorzieningen in het algemeen. De algemene tevredenheid over de voorzieningen voor ouderen is in Berkum het hoogst van alle buurten in Zwolle: 77% van de bewoners is hierover (zeer) tevreden, gemiddeld geldt dat voor 44% van de Zwollenaren. Over de bibliotheken is men juist het minst tevreden, slechts 7% is hier (zeer) tevreden over, terwijl dit in heel Zwolle 64% is. Ten opzichte van 2011 zijn in Berkum meer bewoners tevreden over het onderhoud van de wegen en fietspaden in Berkum. Meest gemiste buurtvoorzieningen (komen volgens de meeste bewoners (veel) te weinig voor) Berkum (buurt) Zwolle Straatmeubilair 28% 36% Voorzieningen voor jongeren 27% 30% In 2011 werden hondenuitlaatstroken en winkels het meest gemist, beide worden nu door wat minder bewoners gemist, waardoor straatmeubilair en voorzieningen voor jongeren nu voorop komen te staan. Overigens worden deze voorzieningen minder hard gemist dan gemiddeld in Zwolle het geval is. Veiligheid Met de veiligheidsgevoelens gaat het goed in deze buurt. Voor de veiligheid wordt een hoger rapportcijfer gegeven dan gemiddeld in Zwolle. Daarnaast zijn de onveiligheidsgevoelens hier het laagst van heel Zwolle: 7% van de bewoners geeft aan zich wel eens onveilig te voelen in de eigen buurt (in heel Zwolle is dit 18%). 38/39

39 Als we naar de gemelde incidenten bij de politie kijken voor deze buurt, dan zien we dat het aantal veiligheidsincidenten behoorlijk lager ligt dan gemiddeld in Zwolle. Het gemiddeld aantal gemelde incidenten is hier, net als in heel Zwolle, licht gedaald ten opzichte van Incidenten in 2012 bekend bij de politie (per inw oners) Berkum (buurt) Zw olle 20 0 leefbaarheid veiligheid Functioneren gemeente De bewoners zijn in hun oordeel over de gemeente positiever dan de gemiddelde Zwollenaar. Ten opzichte van 2011 is men nog meer tevreden over de aandacht van de gemeente voor het verbeteren van leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Stellingen functioneren gemeente in de buurt Berkum Zwolle (% (helemaal) mee eens) Aandacht voor verbeteren van L&V 53% 42% 45% 41% Informeert over de aanpak van L&V 46% 36% 37% 33% Betrekt bij aanpak van L&V 41% 35% 31% 30% Is bereikbaar voor meldingen en klachten over L&V 51% 45% 43% 43% Reageert op meldingen en klachten over L&V 32% 31% 26% 24% Doet wat ze zegt bij verbeteren van L&V 20% 17% 18% 15% 62% van de bewoners geeft aan door de gemeente betrokken te willen worden bij ontwikkelingen in de buurt. De drie meest genoemde onderwerpen zijn infrastructurele veranderingen, verkeersmaatregelen en woningbouw. 39/39

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Veerallee Opdrachtgever

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Buitengebied-Zuid

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Wipstrik Opdrachtgever

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Dieze-Oost Opdrachtgever

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Oldeneel Opdrachtgever

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Aalanden Opdrachtgever

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Kamperpoort Opdrachtgever

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Dieze-West Opdrachtgever

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Assendorp Opdrachtgever

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Stadshagen Opdrachtgever

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Ittersum Opdrachtgever

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Indischebuurt Opdrachtgever

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Binnenstad Opdrachtgever

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Holtenbroek Opdrachtgever

Nadere informatie

Buurt-voor-Buurt Onderzoek Wipstrik

Buurt-voor-Buurt Onderzoek Wipstrik Buurt-voor-Buurt Onderzoek In januari/februari 2018 is het Buurt-voor-Buurt Onderzoek van 2018 uitgevoerd. Ruim 10.500 Zwolse inwoners van 18 jaar en ouder hebben aan het onderzoek meegewerkt. Door deze

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is de? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Buurtrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is de buurt? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek Afdeling Vastgoed en Wonen 29 augustus 2014 2 Algemeen Deze notitie bevat cijfers over inwoners en woningvoorraad

Nadere informatie

Tabellen Veiligheidsmonitor 2008 Leiden

Tabellen Veiligheidsmonitor 2008 Leiden Veiligheidsmonitor 2008, gemeente 1 Tabellen Veiligheidsmonitor 2008 In deze bijlage worden de uitkomsten van de monitor weergegeven in tabellen. Van de volgende gebieden worden cijfers gepresenteerd:

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is het Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is het? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Stadswerven Zuid 2014 Een jaar na opening van het Energiehuis

Stadswerven Zuid 2014 Een jaar na opening van het Energiehuis Stadswerven Zuid Een jaar na opening van het Energiehuis Stadswerven Zuid is het tol van verschillende ontwikkelingen, met een gerenoveerd Energiehuis en de komst van een bioscoop met parkeergarage. In

Nadere informatie

Empel. Wijk- en buurtmonitor 2016

Empel. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Empel Empel ligt ten noordoosten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit een ouder en een nieuwer gedeelte. De eerste woningen zijn in 1946 gebouwd. Deze oorspronkelijke kern

Nadere informatie

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Engelen De wijk Engelen ligt ten noordwesten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit de dorpen Engelen en Bokhoven. Ook staat de wijk bekend om de kastelen. Engelen heeft zich

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Woerden

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Woerden Veiligheidsmonitor 20 Gemeente Woerden Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Gemeente Woerden DIMENSUS beleidsonderzoek April 202 Projectnummer 475 Samenvatting 3 Inleiding. Leefbaarheid van de buurt 3.

Nadere informatie

AARVELD/BEKKERVELD 2015

AARVELD/BEKKERVELD 2015 AARVELD/BEKKERVELD 1 1 7 1 3 8 8 1 9 13 7 7 9 8 8 11 1 73 13 1 81 1 1 8 8 1 3 7 9 11 13 1 3 1 1, 3,9 3,1 3,7 3,, 3,8 3, 7,1 3, 3,3 9 11, 3,8 3,, 3,3 3, 13 1 3,8, 3,7 3, 3, 3,3 3 1 1 3 7 9 11 13 1 Een selectie

Nadere informatie

Rosmalen noord. Wijk- en buurtmonitor 2016

Rosmalen noord. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Rosmalen noord Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

Schildersbuurt. Concept Maatschappelijk Index, versie Maatschappelijke index 6

Schildersbuurt. Concept Maatschappelijk Index, versie Maatschappelijke index 6 Schildersbuurt D. Sociale binding Maatschappelijke index 6 4 2 A. Capaciteiten wijk 2012 wijk 2014 stadsdeel 2012 stadsdeel 2014 stad 2014 3,7 3,9 4,8 4,7 6,0 Maatschappelijke index 3,7 4,5 4,9 4,8 6,0

Nadere informatie

Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt?

Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt? VEILIGHEIDSMONITOR-WIJKPEILING ALMERE 2017 Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt? 23 mei 2018 Meer weten over uw eigen wijk? Ga naar www.wijkmonitoralmere.nl 1. INTRODUCTIE

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor Gemeente Leiden Resultaten per stadsdeel en in de tijd Mediad Rotterdam, maart 2011 Veiligheidsmonitor, Gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen In het oostelijk deel van s-hertogenbosch ligt, midden in de polder, een nieuwe woonwijk: de Groote Wielen. In totaal komen er ongeveer 4.350 woningen, daarvan

Nadere informatie

Resultaten gemeentebeleidsmonitor Veiligheid en leefbaarheid

Resultaten gemeentebeleidsmonitor Veiligheid en leefbaarheid Resultaten gemeentebeleidsmonitor 217 Veiligheid en leefbaarheid 1. Inleiding Om de twee jaar wordt er een onderzoek, de zogeheten gemeentebeleidsmonitor, uitgevoerd onder de inwoners naar verschillende

Nadere informatie

Empel. Wijk- en buurtmonitor 2018

Empel. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Empel Empel ligt ten noordoosten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit een ouder en een nieuwer gedeelte. De eerste woningen zijn in 1946 gebouwd. Deze oorspronkelijke kern

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011 Maart Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor Hoe gaat het met de leefbaarheid in? Hoe heeft het oordeel van bewoners over leefbaarheid & veiligheid zich ontwikkeld? Telefoonnummer: 14036

Nadere informatie

Binnenstad. Wijk- en buurtmonitor 2016

Binnenstad. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Binnenstad De Binnenstad van s-hertogenbosch is het oudste deel van de stad. Karakteristiek zijn het middeleeuwse stratenpatroon en de historische panden, de vele bijzondere

Nadere informatie

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN 2005-2015 OPZET EN UITVOERING Sinds 1999 voert de gemeente Ede elke twee jaar een onderzoek uit naar leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Tot en

Nadere informatie

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen RESULTATEN GEMEENTE OSS 2011 Soort onderzoek : Enquêteonderzoek bevolking 15+ Opdrachtgever : Stadsbeleid Maatschappelijke Ontwikkeling Opdrachtnemer : Team O&S,

Nadere informatie

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Rosmalen zuid Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

Wijkanalyses Assen. Inleiding wijkanalyse. Inleiding wijkanalyse

Wijkanalyses Assen. Inleiding wijkanalyse. Inleiding wijkanalyse Wijkanalyses Assen Inleiding wijkanalyse, leefomgeving, meedoen en binding. De wijkanalyse is ontstaan er problemen. Met de wijkanalyses wordt dit in beeld gebracht. Inhoudsopgave Centrum Hoofdlijnen uitkomst

Nadere informatie

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2018

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Engelen Engelen ligt ten noordwesten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit de dorpen Engelen en Bokhoven. Ook staat de wijk bekend om de kastelen. Engelen heeft zich in de

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2018 De Groote Wielen

Wijk- en buurtmonitor 2018 De Groote Wielen Wijk- en buurtmonitor 2018 De Groote Wielen In het oostelijk deel van s-hertogenbosch ligt de Groote Wielen. Een nieuwe woonwijk, midden in de polder. In totaal komen er ongeveer 4.400 woningen, daarvan

Nadere informatie

Wijkenmonitor Westerkoog

Wijkenmonitor Westerkoog Wijkenmonitor 2015 Inhoud 1 Inleiding 2 Leefomgeving 3 Capaciteiten 4 Meedoen 5 Sociale Binding 6 Verantwoording Leeswijzer Dit rapport bestaat uit 5 hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk geeft een samenvattend

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Leiden? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Leiden Bijlagenrapport April 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/022 Datum April

Nadere informatie

7,5 50,4 7,2. Gemeente Enkhuizen, Leefbaarheid. Overlast in de buurt Enkhuizen. Veiligheidsbeleving Enkhuizen

7,5 50,4 7,2. Gemeente Enkhuizen, Leefbaarheid. Overlast in de buurt Enkhuizen. Veiligheidsbeleving Enkhuizen Leefbaarheid 7,5 Leefbaarheid (rapportcijfer) : 7,5 Fysieke voorzieningen (score) Sociale cohesie in de buurt (score) Aanpak gemeente L&V (% (zeer) ) Gemeente, 2015 6,3 29,0 38,2 Overlast in de buurt %

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2018 Muntel/Vliert

Wijk- en buurtmonitor 2018 Muntel/Vliert Wijk- en buurtmonitor 2018 Muntel/Vliert Ten noorden van de Binnenstad ligt de wijk Muntel/Vliert. Deze wijk bestaat uit drie verschillende buurten: de Muntel, de Vliert en Orthenpoort. De wijk telt bijna

Nadere informatie

Wijkenmonitor. Westerkoog

Wijkenmonitor. Westerkoog Wijkenmonitor Inhoud 1 Inleiding 2 Leefomgeving 3 Capaciteiten 4 Meedoen 5 Sociale Binding 6 Verantwoording Leeswijzer Dit rapport bestaat uit 5 hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk geeft een samenvattend

Nadere informatie

WijkWijzer De tien Utrechtse wijken in cijfers.

WijkWijzer De tien Utrechtse wijken in cijfers. WijkWijzer 2011 De tien Utrechtse wijken in cijfers www.onderzoek.utrecht.nl Inleiding Voor u ligt de WijkWijzer 2011; een bron aan informatie over de tien Utrechtse wijken. Aan de hand van vijf belangrijke

Nadere informatie

- Buitengebied-Noord bestaat uit vier buurten met elk een laag inwonersaantal; Langenholte, Haerst, Bedrijventerrein Hessenpoort en Tolhuislanden.

- Buitengebied-Noord bestaat uit vier buurten met elk een laag inwonersaantal; Langenholte, Haerst, Bedrijventerrein Hessenpoort en Tolhuislanden. Stedelijke rapportage Algemeen stad De stedelijke rapportage begint met een vijftal vragen uit het buurt voor buurt onderzoek, die betrekking hebben op het oordeel over de stad Zwolle als geheel. De stad

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011

Veiligheidsmonitor 2011 Veiligheidsmonitor 20 Dordtse scores op de MJP-indicatoren en vergeleken met andere gemeenten De gemeente Dordrecht heeft in 20 voor de derde keer deelgenomen aan de landelijke Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 Leefbaarheid in Spijkenisse Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 datum woensdag 6 mei 2015 versie 3 Auteur(s) Tineke Last Postadres Postbus 25, 3200

Nadere informatie

Analyse deelgebied Maaspoort 2016

Analyse deelgebied Maaspoort 2016 Analyse deelgebied Maaspoort 2016 Afdeling O&S December 2016 2 1. Aanleiding en doel In Maaspoort signaleren professionals meervoudige problematiek in een gedeelte van de wijk. Het gaat om het zuidelijk

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor 2011

Leefbaarheidsmonitor 2011 Leefbaarheidsmonitor Foto voorpagina: Ton Heijnen Stadsfotograaf Velsen Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen I&O Research, juni Colofon Opdrachtgever Samensteller Gemeente Velsen I&O Research I&O Research

Nadere informatie

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013 Politie Eenheid Fact sheet nummer 4 februari 213 Veiligheidsmonitor -Amstelland 28-212 Deze fact sheet brengt de veiligheid in de regio -Amstelland tussen 28 en 212 in kaart. blijkt op verschillende indicatoren

Nadere informatie

Noord. Wijk- en buurtmonitor 2016

Noord. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Noord De wijk Noord ligt ten noorden van het stadscentrum. Het is een typische jaren 70 woonwijk. De wijk bestaat uit een aaneenschakeling van buurten, die uiteenlopend vormgegeven

Nadere informatie

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD)

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD) Verslag U bent aan de buurt Berkum 29 mei 2013 Aanvang Locatie Aanwezige functionarissen Aanwezig vanuit de politiek 20.00 uur Wijkcentrum De Weijenbelt Hans Kempenaar (voorzitter) Erik Dannenberg (wijkwethouder)

Nadere informatie

Empel in Cijfers Januari 2007

Empel in Cijfers Januari 2007 Empel in Cijfers Januari 2007 bron gem. Den Bosch Minder/kleiner/lager Bekladding Vernieling Tevreden winkels Tevreden openbaar vervoer Rapportcijfer voorzieningen buurt Meldingen parkeerproblemen Tevreden

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2018 Vinkel

Wijk- en buurtmonitor 2018 Vinkel Wijk- en buurtmonitor 2018 Vinkel Vinkel grenst in het noorden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Na een herindeling in 1993 viel het grootste gedeelte onder de gemeente Maasdonk. Begin

Nadere informatie

Gegevensanalyse Schiedam-Oost. plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden

Gegevensanalyse Schiedam-Oost. plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden Gegevensanalyse Schiedam-Oost plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden Inwoners en woningen per 1-1-2014 Oost Schiedam inwoners 11.286

Nadere informatie

Graafsepoort. Wijk- en buurtmonitor 2016

Graafsepoort. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Graafsepoort Graafsepoort ligt ten noordoosten van de Binnenstad. De wijk bestaat uit diverse stadsuitbreidingen die in een tijdsbestek van zo n negentig jaar tot stand zijn

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

Keuze indicatoren voor rapportage Veiligheidsmonitor-Wijkpeiling Almere 2017

Keuze indicatoren voor rapportage Veiligheidsmonitor-Wijkpeiling Almere 2017 Keuze indicatoren voor rapportage Veiligheidsmonitor-Wijkpeiling Almere 2017 Indicatoren Deel van de Bijzonderheden vragenlijst ALGEMEEN Algemeen oordeel buurt - schaalscore (0=slecht, 10=goed) Ontwikkeling

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2016 Opzet

Wijk- en buurtmonitor 2016 Opzet Opzet De Wijk- en buurtmonitor 2016 bestaat uit 14 documenten. Iedere wijk in s-hertogenbosch wordt in een apart document gepresenteerd. U kunt deze documenten vinden op de volgende gemeentelijke pagina:

Nadere informatie

Tabellenboek. Leefbaarheidsmonitor Leiden 2000

Tabellenboek. Leefbaarheidsmonitor Leiden 2000 Tabellenboek behorende bij de Leefbaarheidsmonitor 2000 N. Goezinne P. van Wensveen juli 2000 een onderzoek in opdracht van de Gemeente Onderzoeker Projectleider Opdrachtgever Interne begeleiding Nico

Nadere informatie

Buurtprofiel: Heugemerveld hoofdstuk 11

Buurtprofiel: Heugemerveld hoofdstuk 11 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

Rosmalen noord. Wijk- en buurtmonitor 2018

Rosmalen noord. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Rosmalen noord Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2018

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Rosmalen zuid Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

Muntel/Vliert. Wijk- en buurtmonitor 2016

Muntel/Vliert. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Muntel/Vliert Ten noorden van de Binnenstad ligt de wijk Muntel/Vliert. De wijk bestaat uit drie verschillende buurten: de Muntel, de Vliert en Orthenpoort. In de wijk wonen

Nadere informatie

WijkWijzer De tien Utrechtse wijken in cijfers

WijkWijzer De tien Utrechtse wijken in cijfers De tien Utrechtse wijken in cijfers Inhoud Inleiding 3 Utrechtse wijken vergeleken 4 Bevolking & wonen 4 Sociaal-economisch 4 Veiligheid 5 Sociale infrastructuur & participatie 5 Openbare ruimte & verkeer

Nadere informatie

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010 Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente 2010 Tilburg Dienst Beleidsontwikkeling Onderzoek & Informatie Juli 2010 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 7 Hoofdstuk 1 Buurt en buurtproblemen...

Nadere informatie

Zuidoost. Wijk- en buurtmonitor 2018

Zuidoost. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Zuidoost De wijk Zuidoost ligt ten zuiden van de Binnenstad. Het uitbreidingsplan Zuid is in 1947 vastgesteld; de woonwijk is globaal in twintig jaar tijd tot stand gekomen.

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor 2009 Gemeente Velsen

Leefbaarheidsmonitor 2009 Gemeente Velsen Leefbaarheidsmonitor 2009 I&O Research, september 2009 Colofon Opdrachtgever Samensteller I&O Research I&O Research Stationsplein 11 Postbus 563 7500 AN Enschede Telefoon: (053) 48 25 000 Projectcoördinatie

Nadere informatie

Wijktoets Aandachtswijk Gesworen Hoek 2016 Analyse

Wijktoets Aandachtswijk Gesworen Hoek 2016 Analyse Wijktoets Aandachtswijk Gesworen Hoek 21 Analyse Figuur 1: subwijken Gesworen Hoek Inleiding Met ingang van 214 voeren we 1 keer per 2 jaar de wijktoets uit in de gemeente Tilburg. De wijktoets is een

Nadere informatie

Vinkel. Wijk- en buurtmonitor 2016

Vinkel. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Vinkel Vinkel grenst in het noorden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Na een herindeling in 1993 viel het grootste gedeelte onder de gemeente Maasdonk. Begin

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus GBM Montfoort 2017

Uitgevoerd door Dimensus GBM Montfoort 2017 Inhoudsopgave Onderzoeksbeschrijving Achtergrondkenmerken Leefomgeving Veiligheid Rol van gemeente en politie Mogelijke rampen en calamiteiten 2 Onderzoeksbeschrijving In het najaar van is in de gemeente

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Veiligheidsmonitor gemeente Tabellenrapport April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/015 Datum April 2014 Opdrachtgever Auteurs

Nadere informatie

West. Wijk- en buurtmonitor 2016

West. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 West De wijk West ligt ten westen van het centrum van s-hertogenbosch. De wijk is ontstaan in de wederopbouwperiode (1945-1960) met het bedrijventerrein de Wolfsdonken. Van daaruit

Nadere informatie

Buurtprofiel: Wyckerpoort hoofdstuk 10

Buurtprofiel: Wyckerpoort hoofdstuk 10 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen GEMEENTE Veiligheidsmonitor OSS in Brabant Resultaten op in beeld Bijlage in grafieken en tabellen RESULTATEN IN BEELD Bijlage in grafieken en tabellen 2009/2011 Oss Resultaten in beeld Inleiding In de

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor Geertruidenberg 2011 Uitkomsten van de enquête

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor Drimmelen 2011 Uitkomsten van de enquête en

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

Buurtprofiel: Limmel hoofdstuk 7

Buurtprofiel: Limmel hoofdstuk 7 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

Kijk op de Wijk 2005

Kijk op de Wijk 2005 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.nl Communicatie en juridische zaken Kijk op de Wijk 2005 Stadscentrum, Merwestein en Overige wijken Datum 10 april 2006 Auteur C. F. Brouwers

Nadere informatie

Groningers positief over sociale contacten in de woonbuurt

Groningers positief over sociale contacten in de woonbuurt Groningers positief over sociale contacten in de woonbuurt Sociale betrokkenheid, ofwel sociale cohesie, is een belangrijke eigenschap voor een leefbare woonomgeving. Zo blijkt dat hoe meer sociale contacten

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Reageren o.en.s@haarlem.nl Concernstaf Afdeling Onderzoek en Statistiek, Grote Markt 2, 2011 RD Haarlem november 2009 Gemeente Haarlem, Onderzoek en Statistiek Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Hoe veilig

Nadere informatie

Maaspoort. Wijk- en buurtmonitor 2016

Maaspoort. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Maaspoort Halverwege de jaren zeventig wordt besloten de stad in noordelijke richting te laten doorgroeien tot aan de oevers van de Maas: de wijk Maaspoort is geboren. Bij de

Nadere informatie

Leefbaarheid in de buurt

Leefbaarheid in de buurt 12345678 Leefbaarheid in de buurt Nu het oordeel van de Dordtenaren over hun woonkwaliteit, woonomgeving en de geboden voorzieningen in kaart is gebracht, zullen we in dit hoofdstuk gaan kijken hoe de

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2018 Nuland

Wijk- en buurtmonitor 2018 Nuland Wijk- en buurtmonitor 2018 Nuland Het oorspronkelijke landbouwdorp Nuland ligt ten zuiden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Tot 1993 was Nuland een zelfstandige gemeente. Hierna werd het

Nadere informatie

Buurtprofiel: Pottenberg hoofdstuk 9

Buurtprofiel: Pottenberg hoofdstuk 9 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen

Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 5 1. Leefbaarheid 6 1.1 Fysieke kwaliteit buurtvoorzieningen 6 1.2 Kwaliteit sociale woonomgeving 7 1.3 Actief in woonomgeving

Nadere informatie

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015 LelyStadsGeLUIDEN De mening van de inwoners gepeild Leefbaarheid 2015 April 2016 Colofon Dit is een rapportage opgesteld door: Cluster Onderzoek en Statistiek team Staf, Beleid Te downloaden op www.lelystad.nl/onderzoek

Nadere informatie

Samenvatting 3. Inleiding 9. 1. Voorzieningen in de buurt 13 1.1 Voorzieningen 13 1.2 Het onderhoud 20

Samenvatting 3. Inleiding 9. 1. Voorzieningen in de buurt 13 1.1 Voorzieningen 13 1.2 Het onderhoud 20 INHOUD Samenvatting 3 Inleiding 9 1. Voorzieningen in de buurt 13 1.1 Voorzieningen 13 1.2 Het onderhoud 20 2. Leefbaarheid in de buurt 23 2.1 Waardering van de woonomgeving 23 2.2 Gehechtheid en medeverantwoordelijkheid

Nadere informatie

WijkWijzer 2016 De 10 Utrechtse wijken en 5 krachtwijken in cijfers. Utrecht.nl/onderzoek

WijkWijzer 2016 De 10 Utrechtse wijken en 5 krachtwijken in cijfers. Utrecht.nl/onderzoek WijkWijzer 2016 De 10 Utrechtse wijken en 5 krachtwijken in cijfers Utrecht.nl/onderzoek Inhoud Inleiding 3 Utrechtse wijken vergeleken 4 Bevolking & wonen 4 Sociaal-economisch 4 5 Sociale infrastructuur

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Valkenswaard bureau Beleidsinformatie en Onderzoek van de sector Control BiO-rapport nr. 1180 Mei 2012 1 2 Inhoudsopgave 1. De veiligheid in Valkenswaard op hoofdlijnen 5 2. Gemeenten vergeleken

Nadere informatie