Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede"

Transcriptie

1 Waar staat je gemeente Gemeente Enschede

2 Inhoudsopgave Sheetnummer Samenvatting 3 Burgerpeiling Waar staat je gemeente & respons 4 Woon & leefomgeving Waardering & sociale samenhang 5 Veiligheid en overlast 6 Buurtparticipatie 7 Openbare ruimte & voorzieningen 8 Relatie burger gemeente 9 Dienstverlening Rapportcijfers 10 Contact 11 Zorg en welzijn Gezondheid & contacten 12 Vrijwilligerswerk 13 Hulp 14 Beoordeling bijdrage gemeente aan maatschappelijke participatie 15

3 Burgerpeiling Waar staat je gemeente: Landelijke vragenlijst met 4 maatschappelijke thema s Rapportage volgens deze 4 thema s Per thema verschillende onderwerpen met een waardering voor de inspanningen van de gemeente Alleen belangrijkste bevindingen gerapporteerd; de grafieken geven de volledige informatie Resultaten verschillende gemeenten makkelijk te vergelijken; ze worden tevens gepubliceerd op site Met deze informatie weet de gemeente beter op welke punten ze het goed doet en waar minder en waaraan de burger veel waarde hecht. Bij het formuleren en aanpassen van beleid houdt de gemeente rekening met deze resultaten Burgerpeiling Waar staat je gemeente & respons Respons Uitnodigingen Respons Respons% Verzonden: ,2%

4 Samenvatting Woon- en leefomgeving Woonbuurt wordt goed beoordeeld, de zorg van de gemeente ervoor minder maar nog steeds voldoende; een derde deel zet zich ervoor in Meeste mensen voelen zich er thuis, veilig en de onderlinge omgang is goed Buurt ziet er goed uit, gemeente kan bijdrage leveren aan de leefbaarheid en veiligheid ervan Buurt afgelopen jaren vooral gelijk gebleven Dienstverlening Dienstverlening van de gemeente krijgt een ruime voldoende, heldere taal is aandachtspunt Meeste contact met de gemeente beperkt zich tot 1 of 2 keer en tot balie of internet De gemeente is goed toegankelijk Relatie burger gemeente Relatief veel mensen hebben (60%) een waardeoordeel gegeven over de vraag of er vertrouwen is in de wijze waarop de gemeente wordt bestuurd. 41 procent gebruikt de middenschaal van niet veel / niet weinig en 19% geeft weet niet / geen mening aan; 21% heeft weinig tot geen en 19% veel vertrouwen in gemeentebestuur Relatief klein deel respondenten vindt dat gemeente met burgers samenwerkt Zorg en welzijn Eigen gezondheid goed beoordeeld; mensen hebben voldoende contact en voelen zich niet eenzaam Fysiek functioneren (bewegen), algemene lichamelijke gezondheid en financiën belemmeren deelname aan het maatschappelijk leven meest 60% mensen actief in een vereniging; vooral in een sportvereniging Groot deel wil vrijwilligerswerk (blijven) doen; kwart niet vanwege tijdgebrek Inzet vooral incidenteel hulp aan buren; meest intensief aan vrijwilligerswerk Inzet mantelzorg 18% intensief en 31% incidenteel Bereidheid tot burenhulp vooral: een oogje in het zeil houden en hulp bij de boodschappen; 16% kan niet op familie/vrienden terugvallen voor hulp; 28% niet op mensen in de buurt Waardering van de inspanningen van de gemeente voor burgers: een voldoende; veiligheid en dienstverlening belangrijk in de beoordeling van de gemeente

5 Woonbuurt goed beoordeeld, de zorg van de gemeente ervoor minder, maar nog steeds voldoende: Eigen woonbuurt: 7,9 Zorg van de gemeente voor de woon- en leefomgeving: 6,4 Buurtbewoners beoordelen elkaar vooral positief: Thuis voelen: Bijna driekwart van de bewoners (71%) wil niet snel weg uit de eigen buurt 84% voelt zich thuis in deze buurt Cohesie: 72% vindt dat bewoners op een prettige manier met elkaar omgaan Bijna de helft van de inwoners vindt dat buurtbewoners voor elkaar klaar staan, maar 37% is het noch eens noch oneens met deze bewering Woon- en leefomgeving: waardering & sociale samenhang

6 Woon- en leefomgeving: veiligheid en overlast Fysieke staat buurt wordt goed beoordeeld, er kan meer gedaan worden aan leefbaarheid en veiligheid in de buurt: De meeste respondenten zijn van mening dat er weinig tot geen dingen kapot zijn in hun eigen buurt en dat bestrating goed begaanbaar is Het minst positief is men over hetgeen voor de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt wordt gedaan Meeste mensen voelen zich veilig in de eigen buurt en ervaren weinig overlast: Van de mensen voelt 85% zich veilig in de eigen woonbuurt 20% mensen ervaart vaak en 80% (vrijwel) nooit, zelden of soms onveilige verkeerssituaties in de buurt

7 Woon- en leefomgeving: buurtparticipatie Gemeente kan meer doen om bewoners bij de leefbaarheid en veiligheid van de buurt te betrekken: Meest positief beoordeelde stelling is de mate waarin de gemeente een beroep doet op buurtbewoners om zelf een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid en veiligheid in de buurt Op de stelling dat gemeente buurtinitiatieven op het gebied van leefbaarheid en veiligheid voldoende ondersteunt heeft iets meer dan de helft van de respondenten geen oordeel gegeven: 30% oordeelt niet eens/niet oneens en 24% zegt n.v.t. / weet niet Inzet voor de buurt, nog genoeg aan te boren potentieel: Ruim een derde deel van de mensen zet zich in voor de leefbaarheid en veiligheid in de buurt 20% is niet van plan zich in de nabije toekomst voor de leefbaarheid en veiligheid in de buurt in te zetten Van de mensen die aangegeven hebben dit wel te zullen doen zegt het overgrote deel misschien (47%). Zeker zegt 17%

8 Buurt afgelopen jaren voornamelijk gelijk gebleven: De helft van de mensen vindt dat de buurt de afgelopen jaren niet vooruit en ook niet achteruit is gegaan Van de mensen die het antwoord vooruit of achteruit gaven, zijn meer mensen van mening dat de buurt achteruit is gegaan (28%) dan vooruit (17%) Woon- en leefomgeving: openbare ruimte & voorzieningen Winkels zijn voldoende nabij en is er voldoende groen in de buurt: Winkels voldoende nabij, hiermee is 87% van de mensen het (helemaal) eens Buurt voldoende groen: (helemaal) eens zegt 84% Aanbod aan gezondheidsvoorzieningen en openbaar vervoer goed beoordeeld 1/3 deel respondenten geen mening over welzijnsvoorzieningen en nabijheid basisonderwijs

9 Relatie burger - gemeente Vertrouwen in bestuur gemeente kan beter: 60% heeft geen echt oordeel gegeven, waarvan 41% niet veel/niet weinig en 19% weet niet / geen mening Bijna 20% van de mensen heeft wel en 21% heeft geen vertrouwen in de manier waarom de gemeente wordt bestuurd Relatief klein deel respondenten vindt dat gemeente met burgers samenwerkt: Meest positief beoordeelde stellingen zijn dat gemeente inwoners voldoende betrekt bij haar plannen en dat inwoners en organisaties voldoende ruimte krijgen ideeën en initiatieven te realiseren Minst beoordeelde stellingen gaan over een flexibele opstelling van de gemeente en gemeente doet wat ze zegt (Helemaal) oneens is 33% van de mensen het met de stelling dat de gemeente voldoende toezicht houdt op het naleven van regels 6,1

10 Gemiddeld een ruime 6,5 voor dienstverlening van de gemeente: Gemiddeld genomen krijgt de gemeente voor haar dienstverlening een 6,5 Voor de digitale dienstverlening wordt gemiddeld een 6,9 gegeven Communicatie en voorlichting vanuit de gemeente worden beoordeeld met een 6,5 Bij alle drie gevraagde rapportcijfers is de 7 het meest gegeven cijfer (modus) en ligt de helft van de gegeven cijfers ook op een 7 (mediaan) Dienstverlening: rapportcijfers

11 Meeste contact via de balie en internet, meestal beperkt tot 1 of 2 keer: 66% mensen afgelopen 12 maanden contact met de gemeente gehad; meer dan de helft van de contacten beperkt zich tot 1 of 2 keer Weinig mensen vaker dan 10 keer contact met de gemeente Meeste contact via balie of internet; relatief weinig contacten via sociale media en de officiële post Gemeente voor meeste mensen makkelijk toegankelijk: Aanvragen of voorleggen vinden de meeste mensen (75%) makkelijk. Ook een groot deel (73%) is tevreden over de tijd die de afhandeling in beslag nam Laagste tevredenheid is er over heldere taal. Daarnaast velt 37% er geen oordeel over: 30% niet eens/niet oneens en 7% n.v.t./ weet niet Dienstverlening: contact

12 Eigen gezondheid goed beoordeeld: Gemiddeld geeft men een 7,3 voor eigen gezondheid; modus en mediaan liggen op een 8 Meesten hebben voldoende contact en voelen zich niet eenzaam: De meeste mensen hebben voldoende contact met anderen; 9% heeft te weinig contact Niet eenzaam voelt 81% zich van de mensen, echter 2% vaak Fysiek functioneren (bewegen), algemene lichamelijke gezondheid en financiën belemmeren deelname aan het maatschappelijk leven het meest Taal/cultuur en geestelijk welbevinden zijn nauwelijks een belemmering om aan het maatschappelijk leven deel te nemen Als er belemmeringen zijn gaat het om algemeen lichamelijke gezondheid, fysiek functioneren (bewegen) en financiën Zorg en welzijn: gezondheid & contacten

13 Meeste vrijwilligers actief in sportvereniging: 60% mensen actief in een vereniging en 40% niet Als men actief is in een vereniging is dat vooral de sportvereniging Inzet vooral voor hulp aan de buren, maar intensief aan vrijwilligerswerk: Mantelzorg geeft 49% van de respondenten (hulpbehoevende naaste) Een groot deel wil vrijwilligerswerk blijven doen, maar een kwart niet met tijdgebrek als belangrijkste reden Zorg en welzijn: vrijwilligerswerk

14 Klein deel respondenten kan of wil geen burenhulp geven: Als men burenhulp wil geven, dan vooral een oogje in het zeil houden en het leveren van hulp bij de boodschappen Familie vooral belangrijk om op terug te vallen als men hulp nodig heeft: Bijna de helft van de mensen kan zeker terugvallen op familie, vrienden en nog eens 31% waarschijnlijk ook Op mensen in de buurt kan ook een groot deel terugvallen: 16% zeker en 38% waarschijnlijk 16% kan niet op familie/vrienden en 28% niet op mensen in de buurt terugvallen Weinig mensen voelen zich belemmerd door het geven van mantelzorg: In het dagelijkse leven voelt 10% zich vaak en iets meer dan een kwart zich soms wel eens belemmerd door het geven van zorg aan een hulpbehoevende naaste (mantelzorg) Zorg en welzijn: hulp

15 Inspanning gemeente om burgers met een beperking te laten deelnemen aan de maatschappij laag beoordeeld: Gemiddeld genomen geeft men een 5,9 voor de inspanningen die de gemeente verricht om burgers te laten deelnemen aan de maatschappij Modus en mediaan liggen op een 6 Alle inspanningen van de gemeente voor haar burgers worden met een 6,3 beoordeeld: Ook hier liggen modus en mediaan op een 7 Veiligheid weegt het zwaarst in de beoordeling van de gemeente: In de beoordeling van diverse aspecten die het zwaarst wegen is veiligheid de belangrijkste factor gevolgd door dienstverlening en vertrouwen De inzet om burgers te laten deelnemen aan de maatschappij en samenwerking wegen het minst zwaar voor de mensen in de beoordeling van de gemeente Zorg en welzijn: beoordeling bijdrage gemeente aan maatschappelijke participatie

Turkse ouderen in Alblasserdam

Turkse ouderen in Alblasserdam Turkse ouderen in Alblasserdam Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. A.E. de Jong dr. M.G. Weide november 2009 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie Gemeente Alblasserdam Onderzoekcentrum Drechtsteden

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Deurne Kernpunten Jeugdmonitor 12- t/m 18- jarigen 2011-2012 Kernpunten gemeente Deurne GGD Brabant-Zuidoost Sector Gezondheidsbevordering Kim Ensinck, Reineke

Nadere informatie

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten Rapportage flitspanelbestand Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

Centrum Monitoring Wijkprogramma s

Centrum Monitoring Wijkprogramma s Centrum Monitoring Wijkprogramma s Inhoud: 1. Onze buren in voormalig Badhuis 2. Evenementen Raadhuisplein 3. Verlichting park Willem van Oranjelaan 4. Jaarlijkse wijkschouw 5. Speelvoorzieningen 6. Wijkplatform

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Rotterdammers over duurzaamheid 2015 Resultaten uit de Omnibusenquête 2015

Rotterdammers over duurzaamheid 2015 Resultaten uit de Omnibusenquête 2015 rotterdam.nl/onderzoek Rotterdammers over duurzaamheid 2015 Resultaten uit de Omnibusenquête 2015 Onderzoek en Business Intelligence Rotterdammers over duurzaamheid 2015 Resultaten uit de Omnibusenquête

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN

ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN Onderzoeksrapportage voor hulpverleners, onderzoekers en (beleids)medewerkers in de ouderenzorg Ilse Zwart-Olde Marianne Jacobs Marjolein Broese van Groenou Zorgnetwerken

Nadere informatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie Afdeling Onderzoek & Statistiek Gemeente Deventer Karen Teunissen April 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Bekendheid en betrokkenheid 4 Samenvatting 8 Hoofdstuk 2 Communicatie 9 Samenvatting 12

Nadere informatie

Samenleven met verschillen in Amersfoortse wijken

Samenleven met verschillen in Amersfoortse wijken Samenleven met verschillen in Amersfoortse wijken Kruiskamp, Koppel, Liendert en Zielhorst Ron van Wonderen Erik van Marissing September 2011 2 Inhoud Samenvatting en conclusies 5 1 Achtergrond en doelstelling

Nadere informatie

Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening.

Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening. Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een, chronische ziekte of psychische aandoening Februari 2014 in samenwerking met: PG werkt samen Dit is een uitgave Ieder(in) voorheen

Nadere informatie

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 INWONERS AAN ZET Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 KERNGEGEVENS hier komen de verhalen uit hun huizen, staan de stoelen klaar voor vertrek. hier spreekt men af, ergens in de tijd, in

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel

Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel faculteit ruimtelijke wetenschappen nr. 334 Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel R.A. Bijker, T. Haartsen en D. Strijker Januari 2011 Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel > 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

2013, peiling 2 juli 2013

2013, peiling 2 juli 2013 resultaten 2013, peiling 2 juli 2013 Van 14 mei tot en met 26 mei 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.715 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.615 leden de vragenlijst ingevuld.

Nadere informatie

Sociaal uitgesloten in de grote stad

Sociaal uitgesloten in de grote stad Sociaal uitgesloten in de grote stad Cijfers, ervaringen en adviezen uit het veld Sociale uitsluiting is zowel een oorzaak als een gevolg van een slechtere gezondheid. De Gemeente Utrecht en de Academische

Nadere informatie

Gemeente Houten: Sporten en Bewegen 55+ Vraag en aanbod. Den Dolder, 07-07-2010 Drs. Casper de Vos

Gemeente Houten: Sporten en Bewegen 55+ Vraag en aanbod. Den Dolder, 07-07-2010 Drs. Casper de Vos Gemeente Houten: Sporten en Bewegen 55+ Vraag en aanbod Den Dolder, 07-07-2010 Drs. Casper de Vos 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV). De opdrachtgever mag deze uitgave

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Duurzaamheidsagenda Nieuwegein

Onderzoek Inwonerspanel: Duurzaamheidsagenda Nieuwegein 1 (33) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 18 december kregen de panelleden van 19 jaar en ouder (1.081 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst

Nadere informatie

Hoeveel potentie tot buurtparticipatie in Amsterdam?

Hoeveel potentie tot buurtparticipatie in Amsterdam? Hoeveel potentie tot buurtparticipatie in Amsterdam? Met een terugtrekkende overheid die niet meer alle zorg kan en wil dragen, doet men steeds meer een beroep op de verantwoordelijkheid van de burgers.

Nadere informatie

Duurzaamheid Houten Resultaten onderzoek Burgerpanel 2013 In opdracht van de gemeente Houten

Duurzaamheid Houten Resultaten onderzoek Burgerpanel 2013 In opdracht van de gemeente Houten Duurzaamheid Houten Resultaten onderzoek Burgerpanel 2013 In opdracht van de gemeente Houten September 2013 Rianne van Beek MSc Freek Damen MSc Totta Research N.V. Burgemeester Stramanweg 105F 1101 AA

Nadere informatie

Vraag het de VMBO er! Snuffelonderzoek naar VMBO vanuit leerling-perspectief. Januari 2011 P.S. Onderzoek Nijmegen

Vraag het de VMBO er! Snuffelonderzoek naar VMBO vanuit leerling-perspectief. Januari 2011 P.S. Onderzoek Nijmegen Vraag het de VMBO er! Snuffelonderzoek naar VMBO vanuit leerling-perspectief Januari 2011 P.S. Onderzoek Nijmegen Opdrachtgever LAKS Contactpersonen: Chanine Drijver en Anne Hertman Opdrachtnemer P.S.

Nadere informatie

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME STAGNATIE DREIGT, ALERTHEID BLIJFT GEBODEN 'Zijn Nederlandse zorginstellingen klaar voor de aangekondigde transities in de zorgsector?'

Nadere informatie

Monitor Agressie en Geweld Openbaar Bestuur 2014

Monitor Agressie en Geweld Openbaar Bestuur 2014 Monitor Agressie en Geweld Openbaar Bestuur 2014 In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken Juni 2014 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Rapportnummer 2014/029 Datum

Nadere informatie

Onderzoek Externe Communicatie Gemeente Houten. December 2006

Onderzoek Externe Communicatie Gemeente Houten. December 2006 Onderzoek Externe Communicatie December 2006 Onderzoek Externe Communicatie December 2006 Auteurs: drs. Aart van Grootheest en drs. Joyce van der Laan Publicatiedatum: 18 december 2006 Trendview Radioweg

Nadere informatie

Verslag Tevredenheidspeiling ICBS de Windroos november 12

Verslag Tevredenheidspeiling ICBS de Windroos november 12 Verslag Tevredenheidspeiling ICBS de Windroos november 12 1 Inhoudsopgave 1. Wat vinden ouders en leerlingen van de Windroos? 3 2. Het onderzoek 4 3. De respons 6 4. Resultaten ten opzichte van het landelijk

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2013

Veiligheidsmonitor 2013 Veiligheidsmonitor 2013 Veiligheidsmonitor 2013 Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig cijfer x Geheim Nihil (Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met

Nadere informatie

Sociale Mediagedrag Jongeren Eindrapportage Rotterdam Festivals September 2011

Sociale Mediagedrag Jongeren Eindrapportage Rotterdam Festivals September 2011 Sociale Mediagedrag Jongeren Eindrapportage Rotterdam Festivals September 2011 Sociale Mediagedrag Jongeren Eindrapportage Rotterdam Festivals September 2011 Contactgegevens: Rotterdam Festivals: Markteffect:

Nadere informatie