Burgeronderzoek Bodegraven-Reeuwijk. Gemeente Bodegraven-Reeuwijk Juli 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Burgeronderzoek Bodegraven-Reeuwijk. Gemeente Bodegraven-Reeuwijk Juli 2012"

Transcriptie

1 Burgeronderzoek Bodegraven-Reeuwijk Gemeente Bodegraven-Reeuwijk Juli 2012

2 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624NN Hoorn Tel. (0229) Rapportnummer : Datum : Juli 2012 Opdrachtgever : Gemeente Bodegraven-Reeuwijk Auteurs : Kim Franx MSc. drs. Marion Holzmann Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. 2

3 Inhoud 1. Samenvatting 2. Inleiding 3. Leefbaarheid en sociale samenhang 4. Gezondheid en zorg 5. Vrijwilligerswerk en mantelzorg 3

4 Hoofdstuk 1. Samenvatting

5 Samenvatting De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft in juni een online enquête uitgevoerd onder bijna 450 inwoners. Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de gezondheid, sociale contacten, mantelzorg en ondersteuningsbehoefte van inwoners. Ook wordt het oordeel over lokale voorzieningen en leefbaarheid in kaart gebracht. Deze samenvatting geeft de belangrijkste resultaten weer. Leefbaarheid algemeen sinds graag Inwoners van Bodegraven-Reeuwijk zijn over het tevreden over de leefbaarheid van hun wijk. Dit beeld is 2009 niet veranderd. De meerderheid blijft nog steeds in de eigen buurt wonen en voelt zich thuis in de wijk. Er is veel tevredenheid over de nabijheid van (buurt)winkels voor de dagelijkse boodschappen. Ook voor de afstand tot basisscholen, medischeen sportvoorzieningen bestaat veel waardering. Het minst tevreden zijn inwoners over de nabijheid van voortgezet onderwijs. Sociale samenhang De meeste inwoners van Bodegraven-Reeuwijk hebben voldoende contact met andere mensen. Toch lijkt de sociale samenhang enigszins te zijn afgenomen. Het aantal inwoners dat behoefte heeft aan meer contact is in de afgelopen drie jaar toegenomen van 12 naar 20 procent. Ook vinden inwoners iets vaker dat er onvoldoende activiteiten worden georganiseerd in de wijk voor sociaal contact. 5 Gezondheid De meeste inwoners beoordelen hun fysieke en geestelijke gezondheid als (zeer) goed. De kleine groep inwoners die hierover minder tevreden is bestaat voornamelijk uit senioren. Veertien procent van de inwoners ervaart in enige mate belemmeringen bij het dagelijks functioneren vanwege gezondheidsklachten. Dit beeld verschilt niet met Ondersteuning Zeven procent van de inwoners maakt gebruik van ondersteuning waarbij opvoedondersteuning het meest is of wordt gebruikt (3 procent). Daarnaast heeft 9 procent van de bevolking een onvervulde hulpbehoefte. Deze uitkomsten verschillen nauwelijks met Onbekendheid met de manier waarop ondersteuning kan worden aangevraagd en verwachtingen over te hoge kosten spelen hierbij de grootste rol. Niet iedereen weet goed waar men terecht kan met vragen over hulp of ondersteuning. Vierenzestig procent denkt te weten waar men terecht kan met vragen over onder andere ondersteuning. Een relatief kleine groep van 16 procent is bekend met de sociale kaart welke onlangs op de gemeentelijke website is gepubliceerd.

6 Samenvatting Wmo één Inwoners kunnen met vragen over de Wmo bij zowel het Informatieloket Bodegraven als bij het Wmo-loket terecht. Bijna vier op de tien inwoners zijn bekend met minstens van deze twee loketten. Niet iedere inwoner heeft op dit moment belang bij een Wmo of Informatieloket. De helft van de inwoners zegt hier enigszins belang bij te kunnen hebben. Mensen die dit zeggen zijn niet geheel tegen verwachting in vaker bekend met het loket (48 procent) dan mensen die er naar eigen zeggen geen belang bij hebben (26 procent). Wel betekent dit dat de helft van de mensen die enig belang hebben bij het loket onbekend is met het loket. De waardering voor het laatste contact met het loket is met een 6,1 relatief laag. Vrijwilligerswerk bezig als gedaan. De helft van de inwoners houdt zich met enige regelmaat met vrijwilligerswerk bezig, waarvan 29 procent wekelijks vrijwilliger de handen uit de mouwen steekt. Bij sportverenigingen wordt het vaakst vrijwilligerswerk Er ligt ook een potentieel aan vrijwilligers: de helft van de nietvrijwilligers in Bodegraven-Reeuwijk zou wellicht wel vrijwilligerswerk willen doen. De belangrijkste redenen om dit niet te willen doen is tijdgebrek vanwege betaald werk of een studie. Mantelzorg Nog steeds verlenen ongeveer twee op de tien inwoners mantelzorg. Acht de tien mantelzorgers besteden minder dan 8 uur per week aan mantelzorg. In vergelijking met 2009 ondervinden mantelzorgers wel iets vaker problemen. Drieënveertig procent zegt wel eens problemen te ervaren (in 2009: 37 procent). Het meest genoemde probleem is het combineren van mantelzorg met dagelijkse bezigheden. 6

7 Hoofdstuk 2. Inleiding

8 Inleiding Aanleiding De nieuwe gemeente Bodegraven-Reeuwijk is op 1 januari 2011 tot stand gekomen door een fusie van Bodegraven en Reeuwijk. Het fusieproces heeft aanleiding gegeven tot de nodige discussie en soms ook tot emoties bij inwoners. Ook voor de gemeentelijke organisatie heeft de samensmelting gevolgen. Zo biedt de fusie kansen om de dienstverlening verder te versterken. Voorafgaande aan de fusie is een onderzoek uitgevoerd om een beeld te geven van de waardering voor de dienstverlening door de toenmalige gemeenten. Bijna anderhalf jaar na de fusie acht de gemeente Bodegraven- Reeuwijk de tijd rijp om te kijken hoe de waardering door burgers zich inmiddels heeft ontwikkeld. Het onderzoek richt zich in de eerste plaats op de dienstverlening. Om de waardering van klanten in beeld te krijgen heeft de gemeente een onderzoek laten uitvoeren dat zich richt op de vier belangrijke kanalen waarlangs de dienstverlening plaatsvindt: per brief en , via de telefoon, aan de balie en via het internet. De uitkomsten van dit onderzoek zijn in een andere rapportage terug te vinden*. Daarnaast wil de gemeente ook inzicht in een aantal algemene thema s die al eerder in 2009 via een burgeronderzoek zijn onderzocht, waaronder leefbaarheid, sociale samenhang, gezondheid en mantelzorg. Deze rapportage beschrijft de belangrijkste bevindingen van het burgeronderzoek in 2012 en vergelijkt de uitkomsten waar mogelijk met Doel Het onderzoek geeft een actueel beeld van de gezondheid, sociale contacten, mantelzorg en ondersteuningsbehoefte van de bevolking van Bodegraven-Reeuwijk. Ook het oordeel over de (lokale) voorzieningen en de leefbaarheid is in kaart gebracht. Het onderzoek is eerder in 2009 uitgevoerd en dit onderzoek fungeert daarom als eenmeting. De uitkomsten dienen in beeld te brengen welke verschuivingen zich voor doen. De gemeenten kunnen naar aanleiding van de resultaten nadere prioriteiten bepalen en gerichte doelen stellen voor de toekomst. Methode van onderzoek Voor dit onderzoek zijn 448 inwoners per uitgenodigd om deel te nemen aan dit onderzoek**. Er is na ruim een week een rappel verstuurd. Daarnaast heeft de gemeente inwoners via een brief uitgenodigd om de online vragenlijst in te vullen. In totaal hebben 414 inwoners deze vragenlijst ingevuld. De respons komt daarmee uit op 29 procent. 8 *Klantmonitor Bodegraven-Reeuwijk I&O Research. ** I&O Research beschikt over 450 adressen die verzameld zijn in andere door I&O Research uitgevoerde onderzoeken.

9 Inleiding Tabel 1 Respons verzonden uitnodigingen ingevulde vragenlijsten respons Respons % De inwoners die hebben meegedaan aan het onderzoek zijn representatief voor de bevolking van Bodegraven-Reeuwijk wat betreft leeftijd en geslacht. Vragenlijst De vragenlijst is grotendeels gebaseerd op de vragenlijst die in 2009 is opgesteld en in overleg met de gemeente Bodegraven-Reeuwijk is opgesteld. Analyse De antwoordcategorieën weet niet/geen antwoord zijn (mits aangegeven) buiten de analyse gehouden. Indien de percentages niet optellen tot 100 procent is, dit tenzij anders aangegeven het gevolg van afrondingsverschillen. 9

10 Hoofdstuk 3 Leefbaarheid en sociale samenhang

11 Leefbaarheid Leefbaarheid goed gewaardeerd De leefbaarheid is inzichtelijk gemaakt aan de hand van stellingen over de woonwijk en de mensen in de buurt. In vergelijking met 2009 is er nauwelijks iets veranderd in de waardering voor de leefbaarheid. De meerderheid van de inwoners blijft nog steeds graag in de eigen buurt wonen en antwoordt het te hebben getroffen om in de wijk te wonen. Verder voelt 61 procent zich thuis bij de mensen in de wijk. Een minderheid is het eens met de stelling dat de mensen in de wijk elkaar nauwelijks kennen. Bijna 10 procent zegt te willen verhuizen uit de wijk indien dit mogelijk is. Slechts 3 procent van de inwoners vindt het vervelend in de wijk waar men woont. Tabel 2 Percentage (helemaal) mee eens met de volgende stelling In deze wijk blijf ik graag wonen 86% 84% De mensen gaan in deze wijk op een prettige wijze met elkaar om 67% 72% Als je in deze wijk woont, heb je het getroffen 65% 61% Ik voel me thuis bij de mensen in deze wijk 64% 61% Ik woon in een gezellige wijk met veel saamhorigheid 42% 42% De mensen in de wijk kennen elkaar nauwelijks 18% 14% Ik heb genoeg mogelijkheden om invloed uit te oefenen op gemeentelijke plannen voor mijn wijk 11% 9% Indien mogelijk ga ik uit deze wijk verhuizen 6% 9% Het is vervelend om in deze wijk te wonen 2% 3% 11

12 Leefbaarheid Voor een goede leefbaarheid is de nabijheid van verschillende voorzieningen van belang. Aan de inwoners van Bodegraven-Reeuwijk zijn daarom een aantal voorzieningen voorgelegd en is gevraagd hoe tevreden men is over de nabijheid van deze zaken en over de begaanbaarheid van voetpaden. Meeste voorzieningen dichtbij Minstens driekwart van de inwoners is (zeer) tevreden over de dichtbijheid van winkels voor dagelijkse boodschappen, basisscholen, medische en sportvoorzieningen. Het minst tevreden zijn inwoners over de dichtbijheid van het openbaar vervoer en voortgezet onderwijs. Een kwart is hier (zeer) ontevreden over. Helft tevreden over begaanbaarheid voetpaden De helft van de inwoners is (zeer) tevreden over de begaanbaarheid van de voetpaden voor kinderenwagens, rollators en rolstoelen. Een derde is hierover minder te spreken. Figuur 1 Hoe tevreden bent u over de nabijheid van: winkels dagelijkse boodschappen basisschool medische voorzieningen sportvoorzieningen openbaar vervoer voortgezet onderwijs 35% 53% Figuur 2 Hoe tevreden bent u over de begaanbaarheid van de voetpaden voor kinderwagen/ rollator/rolstoel etc. in uw woonomgeving? 48% 20% 32% 80% 78% 75% 74% 39% 22% 15% 12% 20% 19% 25% 26% 8% 10% 0% 25% 50% 75% 100% 3% 7% (zeer) tevreden neutraal (zeer) ontevreden 0% 25% 50% 75% 100% (zeer) tevreden neutraal (zeer) ontevreden 12

13 Sociale samenhang Voor een goede sociale cohesie en onderlinge ondersteuning is het van belang dat mensen elkaar (kunnen) ontmoeten. Aan de inwoners van Bodegraven- Reeuwijk is daarom gevraagd naar de behoefte aan contact met anderen en de tevredenheid over de aanwezige ontmoetingsmogelijkheden in de eigen wijk. Iets meer mensen zoeken meer contact met anderen De meerderheid van de inwoners vindt dat zij voldoende contact hebben met andere mensen. Een kleine groep inwoners van 7 procent vindt dat er te weinig contact is met anderen. Wel valt op dat het aantal inwoners dat behoefte heeft aan meer contact in vergelijking met 2009 is gestegen. Meer behoefte aan mogelijkheden voor sociale contact De behoefte aan meer contact komt ook terug in iets meer onvrede over de mogelijkheden om sociale contacten op te doen. Het aantal inwoners dat ontevreden is over de mogelijkheden voor sociaal contact in de wijk is namelijk ook iets toegenomen van 28 naar 37 procent. Figuur 3 Bent u van mening dat u voldoende contact heeft met anderen? % 83% 20% 12% 5% Figuur 4 Voldoende mogelijkheden/activiteiten in de wijk voor sociaal contact? % 0% 25% 50% 75% 100% 2012 voldoende voldoende, wil meer onvoldoende 38% 41% 28% 37% 34% 23% 0% 25% 50% 75% 100% voldoende onvoldoende weet niet/ geen menig 13

14 Sociale samenhang Gevraagd is wat volgens de bewoners de sociale contacten in de wijk kan bevorderen. Veel genoemde activiteiten zijn buurtfeesten, buurtbarbecues of andere gezamenlijke activiteiten zoals het ophangen van bloembakken of een autovrije dag organiseren. Enkele inwoners aan het woord: - Als bewoners samen iets organiseren zoals een buurtfeest. - Buurtinitiatieven zoals bijvoorbeeld een BBQ of opfleuren van de straat (bloembakken). - Het kan een neutrale activiteit zijn, zoals een auto vrije dag en dan een gezamenlijke activiteit zoals spelletjes op straat. - Meer activiteiten organiseren om meer van elkaar te weten te komen en zo elkaar ook beter te leren kennen. 14

15 Hoofdstuk 4 Gezondheid en ondersteuning

16 Gezondheid Inwoners positief over eigen gezondheid De inwoners van Bodegraven-Reeuwijk is gevraagd naar de waardering voor hun gezondheid. Over het algemeen beoordeelt de ruime meerderheid evenals in 2009 de eigen fysieke en geestelijke gezondheid (zeer) goed. Drie procent vindt de eigen fysieke gezondheid (zeer) slecht. Dit zijn voornamelijk senioren. Vrijwel niemand in Reeuwijk en Bodegraven kenschetst de geestelijke gezondheid als slecht tot zeer slecht. Een op de tien inwoners ervaart wegens gezondheidsredenen belemmeringen bij het dagelijks functioneren. Vier procent ervaart zelfs een sterke belemmering in het dagelijks leven. Dit is vrijwel gelijk aan Tabel 3 Oordeel fysieke en geestelijke gezondheid (% (zeer) goed) Geestelijke gezondheid 94% 96% Fysieke gezondheid 86% 88% Figuur 5 Belemmering gezondheid bij dagelijks functioneren % 13% 4% 10% 84% 86% 0% 25% 50% 75% 100% sterk een beetje niet 16

17 Gebruik ondersteuning Gemeenten hebben vanuit de Wmo de taak kwetsbare personen en mensen met gezondheidsproblemen te ondersteunen. Dit kan bijvoorbeeld door een woningaanpassing, door te voorzien in aangepast vervoer of in hulp bij het huishouden. Aan inwoners is gevraagd of men gebruik maakt van ondersteuning. Inwoners positief over eigen gezondheid In totaal maakt gemiddeld 7 procent van de bevolking gebruik van enige vorm van ondersteuning. Dit komt overeen met Per mogelijkheid tot ondersteuning gaat het om zo n 1 tot 3 procent van de inwoners. Van hulp bij opvoeden wordt het meest gebruik gemaakt; 3 procent van de inwoners heeft deze vorm van ondersteuning (gehad). Tabel 4 Gebruik verschillende vormen van ondersteuning Advies/hulp opvoeding 2% 3% Hulp in de huishouding 5% 2% Vervoersmogelijkheden 3% 2% Advies/hulp psychische problemen 2% 1% Woningaanpassing 2% 1% Advies/hulp vinden van werk 1% 1% Dagbestedingactiviteiten 1% 0% Maaltijdvoorziening 1% 0% Advies/hulp eenzaamheid 2% 0% Naast het werkelijk huidig gebruik is het van belang de potentiële hulpbehoefte te kennen. Negen procent van de inwoners heeft behoefte aan een bepaalde vorm van ondersteuning, maar maakt hiervan (nog) geen gebruik. Advies of hulp bij het vinden van werk en vervoermogelijkheden zijn hierbij de meest genoemde ondersteuningsvormen. Advies/hulp schulden 1% 0% Advies/hulp drank/middelengebruik 1% 0% Top 5: Behoefte aan ondersteuning 1. Advies/hulp vinden van werk (3%) 2. Vervoersmogelijkheden (3%) 3. Hulp in de huishouding (2%) 4. Woningaanpassing (2%) 5. Advies/hulp opvoeding (2%) 17

18 Gebruik ondersteuning Onbekendheid en geld spelen grootste rol bij onvervulde hulpbehoefte Waarom maken mensen met een onvervulde hulpbehoefte (nog) geen gebruik van het ondersteuningsaanbod? Drie op de tien inwoners weet niet goed hoe dit moet worden geregeld, Ook denkt één op de drie dat het (te) veel geld gaat kosten. Schaamte en geld spelen een minder grote rol. Website met sociale kaart wordt (nog) niet gebruikt Indien inwoners een vraag hebben over hulp of ondersteuning bij lichamelijke beperkingen, opvoeding of psychosociale vragen denkt bijna tweederde van de inwoners te weten waar men terecht kan. Als er sprake is van verontrustende signalen over gezinnen of jeugdigen zegt bijna de helft te weten waar zij dit kunnen melden. Verder wordt duidelijk dat nog geen enkele inwoner gebruik heeft gemaakt van de sociale kaart welke onlangs op de gemeentelijke website is gepubliceerd. Wel is 16 procent bekend met deze mogelijkheid. 64% denkt te weten waar men terecht kan met vragen over hulp of ondersteuning op gebied van lichamelijke beperkingen, opvoeding of psychosociale vragen. 48% weet waar verontrustende signalen over gezinnen en jeugdigen kunnen worden gemeld. 16% is bekend met de sociale kaart 18

19 WMO Helft inwoners heeft belang bij het Informatie of Wmo-loket Het Informatieloket Bodegraven wordt uitgevoerd door de Stichting Welzijn Ouderen Bodegraven in opdracht van de gemeente en in samenwerking met MEE Midden Holland. Het informatieloket biedt informatie, advies, en ondersteuning bij vragen over de Wmo. Bij het Wmo-loket van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk kunnen inwoners een aanvraag indienen, maar ook vragen stellen. Ongeveer de helft van de inwoners (53 procent) denkt belang te hebben bij de diensten en informatie die via deze twee loketten te verkrijgen zijn. Mensen die zeggen enig belang te hebben bij het loket zijn er logischerwijs ook vaker mee bekend (48 procent) dan mensen die geen belang hebben bij het loket (26 procent). Van de inwoners die enig belang hebben bij de loketten heeft 29 procent in het verleden wel eens contact gehad. Van het Wmo-loket is door deze groep inwoners iets vaker gebruik gemaakt (13 procent) dan van het Informatieloket (8 procent). Voor inwoners is niet altijd bekend met welk loket er contact is geweest. Vijf procent van de inwoners die in het verleden contact heeft gehad weet namelijk niet met welk loket. Tabel 5 Belang wmo- en/of informatieloket 2012 zeer belangrijk 7% enigszins belangrijk 18% niet zo belangrijk 28% helemaal niet belangrijk 47% Tabel 6 Gebruik wmo- en/of informatieloket door inwoners die enig belang bij loketten hebben 2012 Informatieloket 8% Wmo-loket 13% Zowel informatie als Wmo-loket 3% Onbekend welk loket 5% Geen contact 71% 19

20 WMO Contact met loket scoort net aan voldoende De waardering voor het laatste contact is relatief laag; men geeft gemiddeld een 6,1. Men is vooral positief over het contact met de medewerker. - Contact met de betreffende ambtenaar was prettig. - Als er vragen zijn, wordt je keurig netjes geholpen. - Ik ben goed geholpen toen mijn moeder ernstig ziek was. Twintig procent geeft een onvoldoende. Onvrede lijkt vooral voort te komen uit beperkte bereikbaarheid van de medewerker en terugkoppeling. - Ik had een vraag, maar dat viel buiten de kantoortijden dus moest later terug komen. - Ik heb nooit een reactie ontvangen op een per gestelde vraag. - Ik ben zeer correct te woord gestaan, maar ik mis een soort nazorg. - Er blijkt slecht één medewerker over de dossiers te gaan. Wanneer zij met vakantie blijkt, blijft het verder akelig stil. 20

21 Werk en inkomen Meerderheid onbekend met afdeling Werk en Inkomen De afdeling Werk en Inkomen is niet alleen bedoeld voor inwoners die een uitkering nodig hebben om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Ook andere inwoners met een laag inkomen kunnen bij de afdeling Werk en Inkomen terecht en gebruik maken van de voorzieningen die er zijn voor minima. Tabel 7 Bekendheid en gebruik afdeling Werk en Inkomen 2012 bekend en contact mee gehad 3% bekend en geen contact mee gehad 30% onbekend 67% Een derde van de inwoners is bekend met de afdeling Werk en Inkomen. Een aanzienlijk kleiner deel, namelijk 3 procent, heeft ooit contact met deze afdeling gehad.* 21 Omdat maar 8 inwoners een cijfer hebben gegeven voor dit loket kan er geen gemiddeld rapportcijfer worden berekend.

22 Hoofdstuk 5 Vrijwilligerswerk en mantelzorg

23 Vrijwilligerswerk Kleine meerderheid verricht vrijwilligerswerk Ongeveer de helft van de inwoners is actief als vrijwilliger. Drie op de tien inwoners besteden wekelijks tijd aan vrijwilligerswerk. De vrijwilligers die wekelijks tijd aan vrijwilligerswerk besteden doen dit gemiddeld 7 uur per week. De vrijwilligers voeren het vrijwilligerswerk vooral uit bij sportverenigingen, kerken of scholen. Minder vrijwilligers werken bij de kinderopvang en/of peuterwerk en op het gebied van kunst en cultuur. Verder zijn er meerdere vrijwilligers die collecteren voor goede doelen, in de wereldwinkel werken of voor de wijkvereniging taken uitvoeren. De helft van de niet-vrijwilligers zou in de nabije toekomst eventueel wel vrijwilligerswerk willen doen. Redenen om meer vrijwilligerswerk te gaan doen zijn vaak tijdgebonden. Indien inwoners na pensionering meer tijd beschikbaar hebben of als de kinderen het huis uit zijn zullen inwoners eerder vrijwilligerswerk gaan doen. Tabel 8 Frequentie vrijwilligerswerk Vrijwilligers Gemiddeld aantal uren Wekelijks 29% 7,0 Maandelijks 13% 8,8 Jaarlijks 12% - Geen vrijwilligerswerk 46% - Top 5: Type vrijwilligerswerk 1. Sport (30%) 2. Kerk (29%) 3. Onderwijs (14%) 4. Ouderenwerk (13%) 5. Zorg / Jeugd en jongerenwerk (9%) 23

24 Mantelzorg Zelfde percentage mantelzorgers als in 2009 Ongeveer twee op de tien inwoners verlenen mantelzorg. Dit verschilt niet met Vijftien procent van de bevolking houdt zich minstens 1 keer per week met mantelzorg bezig. Evenals in 2009 besteed 78 procent van de mantelzorgers minder dan 8 uur per week aan de zorg van iemand in de directe omgeving. In het kader van de Wmo is het van belang inzicht te hebben in de ondersteuningsbehoefte van mantelzorgers. Ongeveer twee op de vijf (43 procent) mantelzorgers ondervindt wel eens problemen bij het uitvoeren van de zorg. In 2009 hadden iets minder mantelzorgers problemen (37 procent). Van de groep mantelzorgers die wel problemen ervaart, vindt een kleine meerderheid het lastig om de zorg te combineren met andere activiteiten. Ook vindt ongeveer één op de zes mantelzorgers het werk fysiek zwaar en heeft problemen om afstand te nemen van de zorg. Relatief weinig mantelzorgers ervaren de relatie met andere hulpverleners als knelpunt. De meest genoemde knelpunten komen overeen met Tabel 9 Frequentie mantelzorg Dagelijks 4% 6% Wekelijks 9% 9% Maandelijks 5% 4% Jaarlijks 3% 2% Geen mantelzorg 79% 79% Top 4: knelpunten mantelzorg 1. Combineren met dagelijkse bezigheden is lastig (56%) 2. Het is fysiek zwaar (17%) 3. Problemen om afstand te nemen van zorg (16%) 4. Weinig waardering (10%) 24

Burgerpanel Gorinchem. 1 e peiling: Sociale monitor. Juli 2014

Burgerpanel Gorinchem. 1 e peiling: Sociale monitor. Juli 2014 Burgerpanel Gorinchem 1 e peiling: Sociale monitor Juli 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Villawal 19 3432 NX Nieuwegein Tel. (030) 23 34 342 www.ioresearch.nl Rapportnummer : abpgork14a-def Datum

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

Het vertrouwen in Woonwaard

Het vertrouwen in Woonwaard Het vertrouwen in Woonwaard Achtste peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard juli 2014 Inleiding Aanleiding en doel onderzoek Woonwaard peilt periodiek de mening van de huurders over uiteenlopende onderwerpen

Nadere informatie

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede Waar staat je gemeente Gemeente Enschede Inhoudsopgave Sheetnummer Samenvatting 3 Burgerpeiling Waar staat je gemeente & respons 4 Woon & leefomgeving Waardering & sociale samenhang 5 Veiligheid en overlast

Nadere informatie

Burgerpeiling Langedijk. Gemeente Langedijk Maart 2012

Burgerpeiling Langedijk. Gemeente Langedijk Maart 2012 Gemeente Langedijk Maart 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2012-1827 Datum : Maart 2012 Opdrachtgever : Gemeente

Nadere informatie

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl PEILING 65-PLUSSERS Gemeente Enkhuizen januari 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telnr. : 0229-282555 Rapportnummer 2015-2080 Datum januari 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

HET BURGERPANEL OVER DE SOCIALE AGENDA

HET BURGERPANEL OVER DE SOCIALE AGENDA HET BURGERPANEL OVER DE SOCIALE AGENDA Gemeente Leiderdorp Januari 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/10 Datum Januari

Nadere informatie

Klanttevredenheid van mantelzorgers. Ik zie mezelf niet als mantelzorger, zorgen voor je naasten doe je gewoon! Gemeente Langedijk Juli 2013

Klanttevredenheid van mantelzorgers. Ik zie mezelf niet als mantelzorger, zorgen voor je naasten doe je gewoon! Gemeente Langedijk Juli 2013 Klanttevredenheid van mantelzorgers Ik zie mezelf niet als mantelzorger, zorgen voor je naasten doe je gewoon! Gemeente Langedijk Juli 2013 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN

Nadere informatie

Leefbaarheidsonderzoek: Wognum. Gemeente Medemblik Januari 2011

Leefbaarheidsonderzoek: Wognum. Gemeente Medemblik Januari 2011 Leefbaarheidsonderzoek: Gemeente Medemblik Januari 2011 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2011-1741 K Datum : januari

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Houten Juni 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/85 Datum Juni 2017 Opdrachtgever

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Zelfstandig wonen. Gemeente Opmeer Juli 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Zelfstandig wonen. Gemeente Opmeer Juli 2014 Zelfstandig wonen Gemeente Opmeer Juli 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014-2038 Datum : juli 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK SOCIAAL TEAM

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK SOCIAAL TEAM Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK SOCIAAL TEAM Gemeente Houten Augustus 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/142 Datum

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID

BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID Gemeente Capelle aan den IJssel November 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016 / 190

Nadere informatie

Zondagopenstelling Drechterland Peiling onder inwoners. Gemeente Drechterland Augustus 2013

Zondagopenstelling Drechterland Peiling onder inwoners. Gemeente Drechterland Augustus 2013 Zondagopenstelling Drechterland Peiling onder inwoners Gemeente Drechterland Augustus 2013 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Houten Augustus 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/143 Datum Augustus

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Ede Juni 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/99 Datum Juni 2017 Opdrachtgever

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Landsmeer Augustus 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/134 Datum Augustus

Nadere informatie

Parlementaire enquête: Meer rechten voor de huurder

Parlementaire enquête: Meer rechten voor de huurder Parlementaire enquête: Meer rechten voor de huurder Negende peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard december 2014 Inleiding Aanleiding en doel onderzoek Woonwaard peilt periodiek de mening van de huurders

Nadere informatie

OPENBARE RUIMTE IN BEELD

OPENBARE RUIMTE IN BEELD OPENBARE RUIMTE IN BEELD ONDERZOEK NAAR DE KWALITEIT VAN DE OPENBARE RUIMTE Gemeente Hollands Kroon Mei www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer

Nadere informatie

DE SOCIALE KRACHT VAN PUTTEN

DE SOCIALE KRACHT VAN PUTTEN DE SOCIALE KRACHT VAN PUTTEN Een onderzoek onder inwoners en over buurtcohesie, vrijwilligerswerk, mantelzorg, hulpbereidheid en zelfredzaamheid December 2014 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling Gemeente Groesbeek Juni 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Zuiderval 70 7500 AN Enschede Tel. (053) 4825000 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014/050

Nadere informatie

INWONERSPANEL CUIJK PEILING LAND VAN CUIJK

INWONERSPANEL CUIJK PEILING LAND VAN CUIJK INWONERSPANEL CUIJK PEILING 2 2015 LAND VAN CUIJK Gemeente Cuijk Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

INWONERS SCHAGEN OVER: PARTICIPATIE

INWONERS SCHAGEN OVER: PARTICIPATIE INWONERS SCHAGEN OVER: PARTICIPATIE Gemeente Schagen April 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016-concept Datum April 2016

Nadere informatie

INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING LAND VAN CUIJK

INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING LAND VAN CUIJK INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING 2 2015 LAND VAN CUIJK Gemeente Mill en Sint Hubert Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

INWONERSPANEL GRAVE PEILING LAND VAN CUIJK

INWONERSPANEL GRAVE PEILING LAND VAN CUIJK INWONERSPANEL GRAVE PEILING 2 2015 LAND VAN CUIJK Gemeente Grave Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Woonwaard in de wijk Derde peiling Huurderspanel Woonwaard

Woonwaard in de wijk Derde peiling Huurderspanel Woonwaard Derde peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard Juni 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2012-1872 Datum : Juni

Nadere informatie

Rapport tevredenheid burgers Wmo Gemeente Oss

Rapport tevredenheid burgers Wmo Gemeente Oss Rapport tevredenheid burgers Wmo Gemeente Oss Rapport tevredenheid burgers Wmo Gemeente Oss Juni 2008 COLOFON Samenstelling Michelle Rijken Mark Gremmen Vormgeving binnenwerk Roelfien Pranger Druk HEGA

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING BESTUURLIJKE TOEKOMST II

BURGERPANEL EEMNES PEILING BESTUURLIJKE TOEKOMST II BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2016 BESTUURLIJKE TOEKOMST II Gemeente Eemnes Mei 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

WMO-VERVOER IN DEN HELDER

WMO-VERVOER IN DEN HELDER WMO-VERVOER IN DEN HELDER Klanttevredenheidsonderzoek Wmo onder gebruikers van de Wmo-taxi Augustus 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn 0229-282555 Rapportnummer

Nadere informatie

DE GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTE

DE GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTE DE GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTE Peiling Huurderspanel Woonwaard September 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer

Nadere informatie

Leefbaarheidsonderzoek: Nibbixwoud en Hauwert. Gemeente Medemblik Januari 2011

Leefbaarheidsonderzoek: Nibbixwoud en Hauwert. Gemeente Medemblik Januari 2011 Leefbaarheidsonderzoek: Gemeente Medemblik Januari 2011 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2011-1741 F Datum : januari

Nadere informatie

BEHOEFTEPEILING JONGERENHUISVESTING

BEHOEFTEPEILING JONGERENHUISVESTING BEHOEFTEPEILING JONGERENHUISVESTING Gemeente Castricum November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2015/168 Datum November

Nadere informatie

Leusdenpanel Zevende peiling: Voorzieningen en activiteiten in Leusden

Leusdenpanel Zevende peiling: Voorzieningen en activiteiten in Leusden Zevende peiling: Voorzieningen en activiteiten in Leusden Gemeente Leusden Juni 212 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN

BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN Gemeente Capelle aan den IJssel April 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Evaluatie deelname burgerpanel November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015 / 164 Datum November 2015

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wmo. Rekenkamercommissie Zwijndrecht Mei 2013

Cliëntenonderzoek Wmo. Rekenkamercommissie Zwijndrecht Mei 2013 Rekenkamercommissie Zwijndrecht Mei 2013 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6C 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2013-1927 Datum : mei 2013 Opdrachtgever

Nadere informatie

Betrokkenheid van buurtbewoners. Uitgevoerd door Dimensus in opdracht van gemeenten Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest Vergelijking gemeenten 2015

Betrokkenheid van buurtbewoners. Uitgevoerd door Dimensus in opdracht van gemeenten Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest Vergelijking gemeenten 2015 Leefbaarheid Jeugdhulp Sociaal Team Vrijwilligerswerk Mantelzorg Actief in de buurt Betrokkenheid van buurtbewoners Burenhulp Zelfredzaamheid Sociale contacten Financiële situatie Uitgevoerd door Dimensus

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Hof van Twente Juli 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/101 Datum Juli

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Leusdenpanel Zesde peiling: Vervuiling van de openbare ruimte

Leusdenpanel Zesde peiling: Vervuiling van de openbare ruimte Zesde peiling: Vervuiling van de openbare ruimte Gemeente Leusden Januari 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2012-1820

Nadere informatie

Discriminatieklimaat Groningen

Discriminatieklimaat Groningen Discriminatieklimaat Groningen November 2009 Drs. Marion Holzmann Layla Leerschool MSc. Drs. Ankie Lempens Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.: 0229-282555 Rapportnummer

Nadere informatie

Welzijnsbezoek. Voorbeelden van aanpassingen aan het huis die nodig zijn:

Welzijnsbezoek. Voorbeelden van aanpassingen aan het huis die nodig zijn: Welzijnsbezoek 2014 Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen MEE Drechtsteden voerde in 2014 welzijnsbezoeken uit onder ouderen van 75, 80 en. Aan de hand van een vragenlijst komen zes onderwerpen aan

Nadere informatie

Het bewonersblad Thuis!

Het bewonersblad Thuis! Het bewonersblad Thuis! Zevende peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard Februari 2014 Inleiding Aanleiding en doel onderzoek Het Huurderspanel van Woonwaard peilt periodiek de mening van de huurders

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Ede September 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/concept Datum September

Nadere informatie

WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND

WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND Gemeente Koggenland Maart 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/concept Datum Maart

Nadere informatie

Waardering van voorzieningen, vervoer en werk

Waardering van voorzieningen, vervoer en werk Waardering van voorzieningen, vervoer en werk Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 Een afname van het inwoneraantal heeft gevolgen voor het voorzieningenniveau. Er zal immers niet

Nadere informatie

KNELPUNTEN IN HET VERKEER

KNELPUNTEN IN HET VERKEER KNELPUNTEN IN HET VERKEER Gemeente Lansingerland Augustus 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017 / 134 Datum Augustus 2017

Nadere informatie

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Doelgroep 4 1.2 Methode 4 1.3 Respons 4 2. Resultaten Wmo 5 2.1 Contact en toegankelijkheid van hulp of ondersteuning

Nadere informatie

Onderzoek onderhoudswerkzaamheden Woonwaard Eerste peiling

Onderzoek onderhoudswerkzaamheden Woonwaard Eerste peiling Onderzoek onderhoudswerkzaamheden Woonwaard Eerste peiling Woonwaard Oktober 2011 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer :

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Nijkerk Juli 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/109 Datum Juli 2016 Opdrachtgever

Nadere informatie

Discriminatieklimaat Gelderland-Zuid

Discriminatieklimaat Gelderland-Zuid Discriminatieklimaat Gelderland-Zuid oktober 2009 Drs. Marion Holzmann Layla Leerschool MSc. Drs. Ankie Lempens Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.: 0229-282555 Rapportnummer

Nadere informatie

Leusdenpanel Vierde peiling: Recreatie

Leusdenpanel Vierde peiling: Recreatie Vierde peiling: Gemeente Leusden December 2010 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2010-1739 Datum : december 2010 Opdrachtgever

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEID WWB. Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014

KLANTTEVREDENHEID WWB. Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014 KLANTTEVREDENHEID WWB Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Panel Castricum. De gemeentelijke website, gemeentewinkel en participatie. Gemeente Castricum Juli 2014

Panel Castricum. De gemeentelijke website, gemeentewinkel en participatie. Gemeente Castricum Juli 2014 De gemeentelijke website, gemeentewinkel en participatie Gemeente Castricum Juli 2014 Inleiding Achtergrond van het onderzoek Gemeente Castricum wil graag weten wat haar inwoners vinden van de gemeentelijke

Nadere informatie

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek 25 november 2015 GOM PAN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING GOM PAN EN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING DATUM 25 november 2015 TITEL Wmo

Nadere informatie

STADSPANEL HOORN OVER VUURWERK

STADSPANEL HOORN OVER VUURWERK STADSPANEL HOORN OVER VUURWERK Gemeente Hoorn September 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017 / 169 Datum September 2017

Nadere informatie

Peiling 65-plussers. Gemeente Enkhuizen Mei 2012

Peiling 65-plussers. Gemeente Enkhuizen Mei 2012 Peiling 65-plussers Gemeente Enkhuizen Mei 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624NN Hoorn Tel. (0229) 282560 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2012-1842 Datum : Mei 2012 Opdrachtgever

Nadere informatie

Inbraakpreventie in Westfriesland

Inbraakpreventie in Westfriesland Inbraakpreventie in Westfriesland uitkomsten van een peiling onder inwoners Westfriese gemeenten Juni 2014 Belangrijkste uitkomsten Risico-perceptie De zes gemeenten die deel uit maken van het politiedistrict

Nadere informatie

minder dan 5 jaar tussen de 5 en de 10 jaar tussen de 10 en de 15 jaar langer dan 15 jaar

minder dan 5 jaar tussen de 5 en de 10 jaar tussen de 10 en de 15 jaar langer dan 15 jaar Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 3: Wmo-nota juli 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 3 e peiling met het burgerpanel van Zeewolde. De peiling ging over de sociale netwerken

Nadere informatie

Onderzoek Huishoudelijke hulp 2011

Onderzoek Huishoudelijke hulp 2011 2011 1 (11) Onderzoek Huishoudelijke hulp 2011 Auteur Tineke Brouwers en Francien Wisman Respons onderzoek Op 17 mei 2011 kregen 1034 inwoners van Nieuwegein die huishoudelijke hulp ontvangen een vragenlijst

Nadere informatie

ZOEKEN NAAR WONINGEN. Peiling Huurderspanel Woonwaard Januari

ZOEKEN NAAR WONINGEN. Peiling Huurderspanel Woonwaard Januari ZOEKEN NAAR WONINGEN Peiling Huurderspanel Woonwaard Januari 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-333 0670 www.ioresearch.nl Rapportnummer 2017/24

Nadere informatie

Stadspanel Enkhuizen. Gemeente Enkhuizen Januari 2012

Stadspanel Enkhuizen. Gemeente Enkhuizen Januari 2012 Gemeente Enkhuizen Januari 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2012-1815 Datum : Januari 2012 Opdrachtgever : Gemeente

Nadere informatie

BETAALBAARHEID VAN HUURWONINGEN

BETAALBAARHEID VAN HUURWONINGEN BETAALBAARHEID VAN HUURWONINGEN Peiling Huurderspanel Woonwaard Maart 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer

Nadere informatie

HET PANEL OVER HET CENTRUM IN GIETEN

HET PANEL OVER HET CENTRUM IN GIETEN HET PANEL OVER HET CENTRUM IN GIETEN Gemeente Aa en Hunze Januari 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/13 Datum Januari 2017

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Vrijwilligerswerk (en mantelzorg)

Hoofdstuk 19. Vrijwilligerswerk (en mantelzorg) Hoofdstuk 19. Vrijwilligerswerk (en mantelzorg) Samenvatting Ruim een kwart van de Leidenaren verricht op dit moment vrijwilligerswerk. Dit is vergelijkbaar met vorig jaar. De meeste vrijwilligers zijn

Nadere informatie

Huurdersparticipatie Tweede peiling Huurderspanel Woonwaard

Huurdersparticipatie Tweede peiling Huurderspanel Woonwaard Huurdersparticipatie Tweede peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard Maart 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer :

Nadere informatie

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen?

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Marjolein Kolstein Juli 2017 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek

Nadere informatie

Fries burgerpanel Fryslân inzicht

Fries burgerpanel Fryslân inzicht Fries burgerpanel Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Fries burgerpanel over voorzieningen in Fryslân september 2015 Wij gaan er van uit

Nadere informatie

drenthe rapportage september 2016 leefbaarheid

drenthe rapportage september 2016 leefbaarheid kennis. onderzoek. advies drenthe rapportage september 2016 Hoe tevreden is het Drents panel over leven in Drenthe en hoe ervaren zij de gevolgen van bevolkingskrimp op de? vooraf Drenthe heeft te maken

Nadere informatie

Overheidsmaatregelen Zesde peiling Huurderspanel Woonwaard

Overheidsmaatregelen Zesde peiling Huurderspanel Woonwaard Overheidsmaatregelen Zesde peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard December 2013 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Waar staat je gemeente. Inwonerspanel Doetinchem Spreekt. Onderzoeksperiode: Kwartaal Referentie: 14086

Onderzoeksrapport Waar staat je gemeente. Inwonerspanel Doetinchem Spreekt. Onderzoeksperiode: Kwartaal Referentie: 14086 Onderzoeksrapport Waar staat je gemeente Inwonerspanel Doetinchem Spreekt Onderzoeksperiode: Kwartaal 3-2016 Referentie: 14086 Moventem oktober 2016 Referentie: 14086 Pagina 1-1 van 30 Inwonerspanel Doetinchem

Nadere informatie

INFORMATIE & SOCIAL MEDIA

INFORMATIE & SOCIAL MEDIA INFORMATIE & SOCIAL MEDIA Peiling Huurderspanel Woonwaard Mei 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-333 0670 www.ioresearch.nl Rapportnummer 2016/050

Nadere informatie

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Colofon "Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013" Klanttevredenheidsonderzoek naar het WMO vervoer in de gemeente Haren. Uitgave Deze publicatie is een uitgave

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014 Gemeente Roosendaal Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 Concept 11 augustus 2014 DATUM 11 augustus 2014 TITEL Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Roosendaal

Nadere informatie

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009 Gemeentelijke Dienstverlening Omnibus 2009 Afdeling O&S Februari 2009 2 Samenvatting Inwoners vinden dat de gemeente haar dienstverlening heeft verbeterd De inwoners van s-hertogenbosch beoordelen de gemeentelijke

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDS ONDERZOEK WMO

KLANTTEVREDENHEIDS ONDERZOEK WMO Rapport KLANTTEVREDENHEIDS ONDERZOEK WMO Gemeente Medemblik juli 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn 0229-282555 Rapportnummer 2015/concept Datum Juli 2015

Nadere informatie

Wijkactiviteiten Papendrecht BEKENDHEID, DEELNAME, VRIJWILLIGERSWERK & EIGEN INITIATIEVEN

Wijkactiviteiten Papendrecht BEKENDHEID, DEELNAME, VRIJWILLIGERSWERK & EIGEN INITIATIEVEN Wijkactiviteiten Papendrecht BEKENDHEID, DEELNAME, VRIJWILLIGERSWERK & EIGEN INITIATIEVEN Inhoud 1. Conclusies 2. Wijkactiviteiten 3. Vrijwilligerswerk bij activiteiten 4. Eigen initiatief voor activiteiten

Nadere informatie

Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM. Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes

Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM. Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes Toelichting op project Waarom Doelstellingen: Daadwerkelijke

Nadere informatie

AA EN HUNZE PANEL. Resultaten peiling 5: Zorgen voor elkaar. Januari 2016

AA EN HUNZE PANEL. Resultaten peiling 5: Zorgen voor elkaar. Januari 2016 AA EN HUNZE PANEL Resultaten peiling 5: Zorgen voor elkaar Januari 2016 1.1 Inleiding De vijfde peiling van het Aa en Hunze panel had als onderwerp zorgen voor elkaar en burenhulp. De gemeente Aa en Hunze

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN Tevredenheidsonderzoek ketenpartners SUN Groningen Colofon Opdrachtgever SUN Groningen Datum Maart 2017 Auteurs Bert van Putten David Scheffer KWIZ Stavangerweg

Nadere informatie

1-meting NEDERLANDERS EN DE DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN. I&O Research

1-meting NEDERLANDERS EN DE DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN. I&O Research NEDERLANDERS EN DE DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN I&O Research Peter Kanne en Rachel Beerepoot Congres Transformatie in het sociaal domein Jaarbeurs Utrecht, 18 juni 2015 1-meting 1-meting De decentralisaties

Nadere informatie

Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek

Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? De leefbaarheid waar het

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEID WMO GROESBEEK 2015

KLANTTEVREDENHEID WMO GROESBEEK 2015 KLANTTEVREDENHEID WMO GROESBEEK 2015 Juni 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 7543 EZ Enschede Rapportnummer 2015/49 Datum Juni 2015 Opdrachtgever Gemeente Groesbeek Auteurs:

Nadere informatie

KWALITEIT WONING BIJ OPLEVERING

KWALITEIT WONING BIJ OPLEVERING KWALITEIT WONING BIJ OPLEVERING Peiling Huurderspanel Woonwaard Oktober 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-333 0670 www.ioresearch.nl Rapportnummer

Nadere informatie

HET LEIDERDORPPANEL OVER...

HET LEIDERDORPPANEL OVER... HET LEIDERDORPPANEL OVER... Resultaten peiling 13: Meedenken en meedoen in de openbare ruimte april 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 13 e peiling met het burgerpanel van

Nadere informatie

Programma. 1. Presentatie onderzoek: Fadoua Achgaph uur. 2. Presentatie van organisaties uur Pluspunt MEE Activite

Programma. 1. Presentatie onderzoek: Fadoua Achgaph uur. 2. Presentatie van organisaties uur Pluspunt MEE Activite Programma 1. Presentatie onderzoek: Fadoua Achgaph 19.35-19.55 uur 2. Presentatie van organisaties 19.55-20.10 uur Pluspunt MEE Activite 3. Presentatie 20.15-20.20 uur Gemiva Mezzo LVvm 4. Workshops in

Nadere informatie

MOERDIJKPANEL OVER COMMUNICATIE

MOERDIJKPANEL OVER COMMUNICATIE MOERDIJKPANEL OVER COMMUNICATIE Gemeente Moerdijk Juni 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/concept Datum Juni 2017 Opdrachtgever

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20 Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek 2015 1/20 1. Inleiding In december 2015 is voor de gemeente De Bilt het tweejaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Hiervoor zijn personen

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs Utrecht, juni 2016 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Liesbeth van der Woud Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon: 0302631080 e-mail: info@duo-onderwijsonderzoek.nl

Nadere informatie

Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012

Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012 Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012 Datum: 15 december 2012 Auteur: Coöperatie Austerlitz Zorgt U.A., Jan Smelik Inlichtingen: info@austerlitzzorgt.nl Verspreiding:

Nadere informatie

3.5 Voorzieningen in de buurt

3.5 Voorzieningen in de buurt 3.5 Voorzieningen in de buurt Samenvatting: Straatverlichting en straatmeubilair Veruit de meeste (8%) bewoners zijn (zeer) tevreden over de straatverlichting in hun buurt. De verschillen naar wijk zijn

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk in s-hertogenbosch

Vrijwilligerswerk in s-hertogenbosch Vrijwilligerswerk in s-hertogenbosch Enquête over het vrijwilligerswerk in de gemeente s-hertogenbosch en de behoefte aan ondersteuning Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: de gemeente s-hertogenbosch

Nadere informatie

Preventief huisbezoek 75+

Preventief huisbezoek 75+ Hollandsspoor 37 3994 VT Houten Postbus 209 3990 GA Houten tel. 030-7001500 info@vanhoutenenco.nl www.vanhoutenenco.nl Preventief huisbezoek 75+ Houten Noord-West de ERVEN en het OUDE DORP 'van Houten&co'

Nadere informatie

Rapport Belevingsonderzoek onder burgers, prestatievelden 1 t/m 4. Gemeente Rotterdam

Rapport Belevingsonderzoek onder burgers, prestatievelden 1 t/m 4. Gemeente Rotterdam Rapport Belevingsonderzoek onder burgers, prestatievelden 1 t/m 4 Gemeente Rotterdam Rapport Belevingsonderzoek onder burgers, prestatievelden 1 t/m 4 Gemeente Rotterdam juni 2009 COLOFON Samenstelling

Nadere informatie

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015 LelyStadsGeLUIDEN De mening van de inwoners gepeild Leefbaarheid 2015 April 2016 Colofon Dit is een rapportage opgesteld door: Cluster Onderzoek en Statistiek team Staf, Beleid Te downloaden op www.lelystad.nl/onderzoek

Nadere informatie

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Engelen De wijk Engelen ligt ten noordwesten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit de dorpen Engelen en Bokhoven. Ook staat de wijk bekend om de kastelen. Engelen heeft zich

Nadere informatie