Zelfredzaamheid Eenzaamheid Financiële zelfredzaamheid Participatie - Leefbaarheid - Veiligheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zelfredzaamheid Eenzaamheid Financiële zelfredzaamheid Participatie - Leefbaarheid - Veiligheid"

Transcriptie

1 Zelfredzaamheid Eenzaamheid Financiële zelfredzaamheid Participatie - Leefbaarheid - Veiligheid Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht De Bilt /38

2 Onderzoeksbeschrijving De Monitor Sociale Kracht is in 2015 als pilot uitgevoerd in de gemeente Houten en wordt nu tevens uitgevoerd in alle U10-gemeenten. De insteek van de monitor is de veronderstelling dat de sociale kracht van het collectief van burgers wordt bepaald door zeven componenten die betrekking hebben op enerzijds de omgeving waarin men leeft (beleving van leefbaarheid en veiligheid in een wijk, buurt of kern, collectieve zelfredzaamheid) en anderzijds op de persoonlijke situatie en deelname aan de maatschappij (eenzaamheid, financiële zelfredzaamheid, participatie en individuele zelfredzaamheid). Participatie De indicatoren zijn samengestelde waarden op een schaal van 0 tot 10. Het zijn echter géén rapportcijfers. De indicatoren hebben dan ook vooral een relatieve waarde (zodat er vergelijkingen gemaakt kunnen worden in de tijd of tussen gebieden). De sociale kracht gemiddelden van de gemeente De Bilt kunnen bijvoorbeeld in de toekomst vergeleken worden met de gemiddelden van de U10 (de 10 gemeenten in de stadsregio Utrecht). De indicatoren lopen van slecht naar goed : hoe hoger de waarde, hoe beter. In de overzichten is met kleuren aangegeven hoeveel het desbetreffende gemiddelde verschilt van het gemiddelde waar op dat moment mee vergeleken wordt. Met rood is een negatief verschil van tenminste 1,0 aangegeven, met oranje een negatief verschil tussen de 0,5 en 1,0, met lichtgroen een positief verschil tussen de 0,5 en 1,0 en met donkergroen een positief verschil van tenminste 1,0. Zelfredzaam heid Collectieve zelfredzaam heid Leefbaarheid Sociale kracht Veiligheid Eenzaam heid Financiële zelfredzaam heid In het bijbehorende tabellenboek is met een sterretje (*) aangegeven welke vragen zijn gebruikt om de diverse indicatoren te berekenen. Dit overzicht laat zien welke aspecten bepalend zijn voor de waarde van de indicator. Ook hierin wordt met kleuren het verschil ten opzichte van het gemiddelde aangegeven. Met rood is een negatief verschil van tenminste 10% aangegeven, met roze een negatief verschil tussen 5% en 10%, met lichtgroen een positief verschil tussen 5% en 10% en met donkergroen een positief verschil van tenminste 10%. Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht De Bilt /38

3 Onderzoeksgebieden in de gemeente De Bilt Voor het onderzoek in de gemeente De Bilt is een steekproef getrokken uit het inwonersbestand, zodanig dat kon worden ingezoomd op 6 woonkernen: 1. Westbroek 2. Hollandsche Rading 3. Maartensdijk 4. Groenekan 5. Bilthoven 6. De Bilt Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht De Bilt /38

4 Sociale kracht Veiligheid 7,7 Zelfredzaamheid 8,2 7,2 Participatie Op basis van de scores op de zeven indicatoren kan een totaalscore worden berekend voor de sociale kracht van burgers. In 2015 scoort de gemeente De Bilt gemiddeld een 7,4 op de totale sociale kracht. Het verschil tussen de kernen is relatief klein (varieert van 7,3 tot 7,7). Leefbaarheid 7,0 5,9 Eenzaamheid De hoogste scores zijn voor de beperkte mate van eenzaamheid (8,4) en zelfredzaamheid (8,2). Voor collectieve zelfredzaamheid is de score het laagst (5,9). Collectieve Zelfredzaamheid 7,2 Financiële Zelfredzaamheid In het navolgende wordt ingezoomd op de verschillende indicatoren en wordt geïllustreerd hoe de indicatoren tot stand komen. Aan het eind van de rapportage is een overzicht van de indicatoren per kern opgenomen. Dit biedt aanknopingspunten om gericht maatregelen te kunnen inzetten. Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht De Bilt /38

5 Zelfredzaamheid Gemeente De Bilt Bilthoven De Bilt Groenekan Hollandsche Rading Maartensdijk 8,2 8,1 8,2 7,8 8,3 8,2 Zelfredzaamheid is het vermogen van mensen om zichzelf te redden met de voortdurende veranderingen en gevolgen van een ziekte of beperking, op alle levensterreinen. Zelfredzaamheid valt uiteen in: zichzelf kunnen redden in het dagelijkse leven en zelforganiserend vermogen. Gemiddeld scoort de gemeente De Bilt een 8,2 voor zelfredzaamheid. In Groenekan scoren inwoners wat lager dan gemiddeld op zelfredzaamheid (7,8). Westbroek 8,4 Mate van zelfredzaamheid onder inwoners van de gemeente De Bilt. N=603 Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht De Bilt /38

6 Zelfzorgend en zelforganiserend vermogen 80% tot 90% kan als men hulp of zorg nodig heeft terecht bij vrienden, familie en/of buurtgenoten Lichamelijke gezondheid 17% 5% Huishoudelijke taken Bewegen Aangaan sociale contacten Administratie/ financiën 9% 7% 10% 8% 4% 4% Psychische gezondheid Boodschappen doen Dagelijkse activiteiten Opvoeding van kinderen 8% 6% 5% 2% Enkele problemen Veel problemen Hoe goed inwoners zich kunnen redden als het gaat om de volgende activiteiten. N= Om de zelfredzaamheid van mensen te meten is een aantal aspecten voorgelegd met de vraag of men hiermee in het dagelijkse leven problemen ondervindt. Voor vrijwel alle aspecten geldt dat dit bij de meeste bewoners niet of nauwelijks het geval is. Eén op de vijf bewoners (22%) heeft echter wel veel (5%) of enkele (17%) problemen met hun gezondheid. Daarnaast heeft 4% veel problemen met bewegen en het uitvoeren van huishoudelijke taken. Vrienden Familie Buurtgenoten 61% 68% 34% 46% Ja, zeker Waarschijnlijk wel Nee 31% 19% 20% 9% 13% De meeste bewoners kunnen als men hulp of zorg nodig heeft, terugvallen op vrienden (92% zeker of waarschijnlijk) en familie (87%). Ook kan 80% zeker of waarschijnlijk een beroep doen op buurtbewoners. In Westbroek (88%) en Maartensdijk (86%) is dit meer dan gemiddeld het geval. Mate waarin inwoners denken terug te kunnen vallen op hun omgeving. N= Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht De Bilt /38

7 Weerbaarheid Negen op de tien inwoners slaan zich gemakkelijk door moeilijke tijden heen en pakken de draad op als het tegenzit Ik sla me makkelijk door moeilijke tijden heen Ik pak de draad gemakkelijk op als het even tegen heeft gezeten Ik regel/organiseer gemakkelijk zelf hulp als dat nodig is Ik schakel gemakkelijk vrienden, familie of kennissen in als het nodig is Mate waarin de stellingen van toepassing zijn op inwoners van de gemeente De Bilt. N= % 54% 51% 59% 31% 30% 37% (Vrijwel) altijd Vaak wel Soms Nee 33% 14% 6% 6% 25% 10% Minimaal vier op de vijf inwoners slaan zich makkelijk door moeilijke tijden heen (91%), pakken gemakkelijk de draad op als het even tegen zit (92%), regelen gemakkelijk hulp als het nodig is (81%), zien niet op tegen veranderingen (81%) en raken niet snel van slag als het tegen zit (86%). Dit geldt in mindere mate voor lager opgeleiden. Voor één op de tien inwoners is het moeilijk om vrienden, familie of kennissen in te schakelen als het nodig is (10%). Ik zie op tegen veranderingen 7% 12% 37% 44% Ik raak snel van slag als iets tegenzit/onduidelijk is 9% 32% 54% (Vrijwel) altijd Vaak wel Soms Nee Mate waarin de stellingen van toepassing zijn op inwoners van de gemeente De Bilt. N=762 Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht De Bilt /38

8 Participatie Gemeente De Bilt Bilthoven 7,2 6,8 Participatie heeft betrekking op de mate waarin iemand deelneemt aan de samenleving en aan het maatschappelijk leven. Participatie valt uiteen in: werk, opleiding, mantelzorg, vrijwilligerswerk en verenigingsleven. De Bilt Groenekan Hollandsche Rading 7,3 7,3 7,9 Gemiddeld scoort de gemeente De Bilt een 7,2 voor participatie. In Bilthoven ligt de participatie van inwoners wat lager dan gemiddeld (6,8), vooral door het relatief lage aandeel werkenden en het hogere aandeel ouderen. In Groenekan (7,9) ligt de participatie juist hoger dan gemiddeld, met name door een relatief hoog aandeel werkenden en mantelzorgers. Maartensdijk 7,5 Westbroek 7,7 Participatie van inwoners in de gemeente De Bilt. N=765 Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht De Bilt /38

9 Mate van participatie Twee op de drie bewoners zijn actief in het verenigingsleven Betaald werk of zelfstandige 49% Sportvereniging 36% Ik ben gepensioneerd 28% Religieuze of maatschappelijke vereniging 15% Ik volg een opleiding 8% Op school/het onderwijs/kinderopvang 14% Geen betaald werk, maar wel op zoek 5% Overige (vrijetijds)vereniging 14% Geen werk, langdurig ziek 5% In een zorginstelling 6% Deelname re-integratietraject 0% Gezelligheidsvereniging 5% Geen van deze 3% Niet actief geweest in verenigingsleven 37% Werk en studie van respondenten. N=737 Bij welke verenigingen inwoners de afgelopen 12 maanden actief zijn geweest. N=773 De helft van de respondenten heeft betaald werk (49%) en ongeveer één kwart is gepensioneerd (28%). Twee op de drie bewoners (63%) zijn actief in het verenigingsleven, als actief lid en/of als vrijwilliger. In Hollandsche Rading (46%) en in mindere mate in Maartensdijk (55%) is dit percentage lager dan gemiddeld, in de kern De Bilt iets hoger (69%). Inwoners zijn vooral actief in sportverenigingen. Meer dan één op de drie bewoners (36%) is hierin actief (geweest). In de kern De Bilt is dat zelfs 44%. Daarnaast is één op de zeven bewoners actief in een religieuze of maatschappelijke vereniging (15%), op school of in de kinderopvang (14%) en/of in een andere (vrijetijds)vereniging (14%). Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht De Bilt /38

10 Vrijwilligerswerk Twee op de vijf inwoners doen vrijwilligerswerk, meer dan de helft is dit van plan in de toekomst Momenteel vrijwilliger 18% 24% 57% Vrijwilliger in toekomst 29% 27% 29% 16% Ja, intensief Ja, incidenteel Nee (vrijwel) niet Vrijwilligerswerk onder inwoners het afgelopen jaar. N=756 Ja, zeker Ja, misschien Nee Weet ik niet Vrijwilligerswerk onder inwoners in de toekomst. N=756 Eén op de vijf inwoners doet momenteel intensief vrijwilligerswerk (18%), een kwart doet dit incidenteel (24%). In Maartensdijk (51%) en Westbroek (50%) doen inwoners vaker dan gemiddeld vrijwilligerswerk. Meer dan de helft van de inwoners doet (vrijwel) geen vrijwilligerswerk (57%). Dit geldt in hogere mate voor inwoners van Bilthoven (66%) en Hollandsche Rading (62%). Meer dan de helft van de inwoners van de gemeente De Bilt is in de nabije toekomst (waarschijnlijk of zeker) van plan om vrijwilligerswerk te (blijven) doen (56%). Eén op de zes inwoners weet niet of hij of zij dit wil (blijven) doen (16%). Meer dan één kwart wil geen vrijwilligerswerk (blijven) doen (29%). Inwoners in Westbroek (36%), Maartensdijk (37%) en Groenekan (35%) geven vaker dan gemiddeld aan in de toekomst zeker vrijwilligerswerk te willen (blijven) doen. Dit geldt in mindere mate voor inwoners van Bilthoven (25%). Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht De Bilt /38

11 Mantelzorg Eén op de vijf inwoners is intensief mantelzorger Hulp aan buren Aandacht voor buren Mantelzorg aan familie Mantelzorg aan vriend(in) Mantelzorg aan buurtbewoner 6% 7% 19% 20% 15% 43% 53% 22% 77% 83% 59% Mate waarin inwoners zich het afgelopen jaar hebben ingezet voor anderen. N= Overbelasting 49% 41% Intensief Incidenteel (vrijwel) nooit 56% 32% 10% Niet of nauwelijks overbelast Enigszins belast Tamelijk zwaar belast Zeer zwaar belast Overbelast Hoe belast mantelzorgers zich voelen momenteel. N=481 Vrijwilligerswerk Mantelzorg Informele zorg 18% 22% 39% 24% 28% 45% 57% 50% Ja, intensief Ja, incidenteel Nee (vrijwel) niet Vrijwilligerswerk onder inwoners het afgelopen jaar. N=756 16% Eén op de vijf inwoners is een intensieve mantelzorger (22%). Dit geldt in sterkere mate voor inwoners van Groenekan (27%) en Westbroek (31%). De meeste intensieve mantelzorg wordt gegeven aan familie (19%). Inwoners tussen de 50 en 75 jaar oud geven meer dan gemiddeld intensieve mantelzorg (30-33%). Inwoners jongeren dan 50 jaar (13%) en 75-plussers (14%) doen dit minder vaak. Meer dan de helft van de mantelzorgers geeft aan dat de mantelzorg niet of nauwelijks belastend is (56%). Eén derde vindt dit enigszins belastend (32%). Van de mantelzorgers geeft 3% aan zeer zwaar belast of overbelast te zijn. Informele zorg bestaat uit het doen van vrijwilligerswerk, mantelzorg geven aan familie, vrienden of buurtbewoners, hulp aan buren en aandacht voor buren. Vier op de vijf inwoners van de gemeente De Bilt verlenen incidentele of intensieve informele zorg (84%). Twee op de vijf inwoners geven intensieve informele zorg (39%). Dit geldt in sterkere mate voor inwoners van Hollandsche Rading (52%), Westbroek (50%) en Groenekan (45%). Inwoners van Bilthoven geven minder vaak intensieve informele zorg (34%). Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht De Bilt /38

12 Participatie in de samenleving Hulp aan buren Aandacht voor buren in een zorgwekkende situatie Zorg aan een hulpbehoevende naaste 38% 51% 47% 49% 48% 59% 62% 65% Inzet voor buurt in nabije toekomst (% zeker of misschien) Vrijwilligerswerk in nabije toekomst 65% 65% 66% 69% Gemeente De Bilt Provincie Utrecht Nederland 73% 73% 44% Zeker of misschien participatie in de toekomst (Bron: KING) 43% Vrijwilligerswerk 44% 44% Inzet voor leefbaarheid en veiligheid in de buurt 26% 29% 29% Inwoners van de gemeente De Bilt participeren ongeveer in gelijke mate in de samenleving als inwoners van de provincie Utrecht en Nederland. Gemeente De Bilt Provincie Utrecht Nederland Participatie in de afgelopen 12 maanden (Bron: KING) Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht De Bilt /38

13 Mate van eenzaamheid Gemeente De Bilt Bilthoven De Bilt Groenekan Hollandsche Rading 8,4 8,0 8,5 8,1 8,5 Eenzaamheid heeft betrekking op de mate waarin mensen terug kunnen vallen op anderen, zich met hen verbonden voelen, en de mate waarin zij zich alleen voelen. De score op mate van eenzaamheid loopt van slecht naar goed, dus: hoe hoger de waarde, des te minder sprake is van eenzaamheid. Gemiddeld scoort de gemeente De Bilt een 8,4 voor de mate van eenzaamheid. Met name de kernen Westbroek en Maartensdijk en ook Hollandsche Rading en de kern De Bilt scoren op dit punt nog iets hoger dan gemiddeld, omdat mensen hier meer dan gemiddeld kunnen terugvallen op anderen. Maartensdijk 8,7 Westbroek 9,1 Eenzaamheid onder inwoners van de gemeente De Bilt. N=736 Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht De Bilt /38

14 Sociale contacten Meer dan vier op de vijf inwoners hebben voldoende mensen om zich heen Er zijn voldoende mensen met wie ik me nauw verbonden voel 34% 48% 11% 5% Er zijn genoeg mensen op wie ik kan terugvallen 37% 43% 15% Ik heb veel mensen op wie ik volledig kan vertrouwen 34% Ja! Geheel mee eens Ja Min of meer Nee Nee! Geheel mee oneens In hoeverre de volgende uitspraken van toepassing zijn op hoe inwoners de laatste tijd zijn. N=751 43% 15% 7% Vier op de vijf inwoners geven aan zich verbonden te voelen met voldoende mensen (82%), op genoeg mensen terug te kunnen vallen (80%) en genoeg mensen volledig te kunnen vertrouwen (77%). Vaak voel ik me in de steek gelaten Ik ervaar een leegte om me heen 36% 35% 50% 56% 9% 5% 4% Meer dan vier op de vijf inwoners geven aan zich niet vaak in de steek gelaten te voelen (92%), geen leegte te ervaren om zich heen (85%) en geen mensen te missen om zich heen (85%). Ik mis mensen om me heen 30% 55% 8% Nee! Geheel mee oneens Nee Min of meer Ja Ja! Geheel mee eens In hoeverre de volgende uitspraken van toepassing zijn op hoe inwoners de laatste tijd zijn. N= % Inwoners van Bilthoven voelen vaker leegte om zich heen (10%) en hebben vaker het idee dat zij op weinig mensen kunnen vertrouwen (13%). Lager opgeleiden en 75-plussers scoren vaker negatief op de stellingen. Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht De Bilt /38

15 Financiële zelfredzaamheid Gemeente De Bilt Bilthoven De Bilt Groenekan 7,2 7,4 7,1 7,3 De financiële zelfredzaamheid van mensen zegt iets over hun financiële draagkracht en -last. Een aspect van de financiële zelfredzaamheid is de mate waarin inwoners kunnen rondkomen met het totale nettoinkomen van hun huishouden. Gemiddeld scoort de gemeente De Bilt een 7,2 voor financiële zelfredzaamheid. Het verschil tussen de kernen is beperkt. Maartensdijk en Westbroek scoren iets lager dan gemiddeld door een lager aandeel hoger opgeleiden. Hollandsche Rading 7,3 Maartensdijk 7,0 Westbroek 7,0 Financiële zelfredzaamheid van inwoners van de gemeente De Bilt. N=752 Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht De Bilt /38

16 Opleidingsniveau Meer dan de helft van de respondenten is hoger opgeleid 23% 6% 9% Lagere school / basisonderwijs / geen onderwijs Vmbo/mavo Gemeente De Bilt 15% 30% 55% 10% Havo/vwo 33% 19% MBO HBO WO Bilthoven De Bilt 15% 13% 24% 30% 61% 56% Opleidingsniveau van alle respondenten in procenten in N=729 Groenekan 6% 34% 59% Meer dan de helft van de respondenten is hoger opgeleid (55%), met name in Bilthoven (61%) en Hollandsche Rading (62%). Eén kwart is middelbaar opgeleid (30%). Ongeveer één op de zes respondenten is lager opgeleid (15%), in Westbroek ligt dit aandeel hoger dan gemiddeld (28%) en in Groenekan juist lager (6%). Hollandsche Rading 19% 19% 62% Maartensdijk Westbroek 19% 28% 43% 32% 38% 40% Lager Middelbaar Hoger Samengesteld opleidingsniveau van alle respondenten. N=729 Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht De Bilt /38

17 Woningbezit en rondkomen Drie kwart van de inwoners kan (zeer) gemakkelijk rondkomen 17% 8% Koopwoning 76% Huurwoning van een woningcorporatie Woning gehuurd van een particuliere verhuurder Drie kwart van de inwoners woont in een koopwoning (76%), dit geldt in sterkere mate voor inwoners van Groenekan (91%), Westbroek (88%) en Hollandsche Rading (85%). Eén kwart woont in een huurwoning (25%), waarvan het merendeel in een sociale huurwoning van een woningcorporatie (17%). In Bilthoven wonen inwoners vaker dan gemiddeld in een huurwoning (31%). Drie kwart van de inwoners kan (zeer) gemakkelijk rondkomen (74%). Van de inwoners kan 6% (zeer) moeilijk rondkomen. Aandeel inwoners dat in een huurwoning of koopwoning woont. N=732 Rondkomen 21% 53% 20% 5% Zeer gemakkelijk Gemakkelijk Kom net rond Moeilijk Zeer moeilijk Hoe gemakkelijk inwoners kunnen rondkomen met het netto-inkomen van het gezin. N=752 Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht De Bilt /38

18 Collectieve zelfredzaamheid Gemeente De Bilt Bilthoven De Bilt Groenekan Hollandsche Rading Maartensdijk 5,9 5,8 5,9 6,2 6,1 5,8 Collectieve zelfredzaamheid betreft de combinatie van samenhang of cohesie in de buurt en de bereidheid om zich in te zetten voor de buurt. Collectieve zelfredzaamheid is van belang voor het aanpakken en tegengaan van buurtverval en vormt een aanknopingspunt voor de ontwikkeling van buurten. Bij collectieve zelfredzaamheid kan onderscheid worden gemaakt in sociale cohesie en sociale controle. Gemiddeld scoort de gemeente De Bilt een 5,9 voor collectieve zelfredzaamheid. De collectieve zelfredzaamheid is wat hoger dan gemiddeld in Westbroek (6,5) door een grotere mate van sociale cohesie en sociale controle. In Groenekan is de inzet voor de buurt wat groter dan gemiddeld. Westbroek 6,5 Collectieve zelfredzaamheid onder inwoners van de gemeente De Bilt. N=579 Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht De Bilt /38

19 Sociale cohesie (1) Veel bewoners maken regelmatig een praatje met buurtbewoners Betrokkenheid 13% 38% 40% 8% Bijna iedereen Bij de meeste mensen Sommigen wel, sommigen niet Bij de meeste niet Bij bijna niemand Mate waarin inwoners van de gemeente De Bilt zich betrokken voelen bij mensen die in hun buurt wonen. N=783 Contact 9% 13% 34% 42% Eens per jaar of minder Aantal keren per jaar Een enkele keer per maand Aantal keren per maand Aantal keren per week of vaker Hoe vaak inwoners van de gemeente De Bilt het afgelopen jaar een praatje maakten met een buurtbewoner. N=788 Buurtbewoners staan voor elkaar klaar 10% 52% 29% 7% Helemaal eens Eens Neutraal Oneens Helemaal oneens Mate waarin inwoners van de gemeente De Bilt voor elkaar klaar staan. N=718 Voor de mate van betrokkenheid bij de buurt zijn enkele vragen gesteld waarmee iets kan worden gezegd over contacten met buurtbewoners. De helft van de bewoners (51%) voelt zich bij alle of de meeste buurtbewoners betrokken. Minder dan 10% voelt zich bij bijna niemand of bij de meeste mensen niet betrokken. De betrokkenheid bij de buurtbewoners is groter dan gemiddeld in Westbroek (70%) en Maartensdijk (61%). Bijna 90% van de bewoners maakt tenminste één keer per maand een praatje met medebuurtbewoners, 42% zelfs minstens meerdere keren per week. Bewoners van Westbroek (59%) en Maartensdijk (49%) hebben vaker dan gemiddeld tenminste wekelijks contact. Zes op de tien bewoners (62%) onderschrijven dat de bewoners in de buurt altijd voor elkaar klaar staan. Een kleine 10% is het met deze uitspraak niet eens. Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht De Bilt /38

20 Sociale cohesie (2) De meeste bewoners kunnen bij andere buurtbewoners terecht Bij afwezigheid houdt iemand een oogje in het zeil 68% 20% 6% Het merendeel van de bewoners (88%) geeft aan dat men buurtbewoners kan benaderen om een oogje in het zeil houden als men even afwezig is, 6% denkt dat dit niet te regelen is. Iemand houdt u op de hoogte van ontwikkelingen 34% 34% 17% 8% 7% Twee op de drie bewoners (68%) denken dat mensen in de buurt elkaar op de hoogte houden van ontwikkelingen als er iets belangrijks gebeurt in de buurt, 15% denkt dat dit niet het geval is. U kunt bij iemand terecht als iets vervelends gebeurt 37% 30% 13% 10% 10% Als er iets vervelends gebeurt, zijn de meeste mensen (67%) ervan overtuigd dat men bij iemand in de buurt terecht kan, één op de vijf bewoners denkt van niet (20%). U gaat naar georganiseerde activiteiten in de buurt 31% (bijna) altijd Meestal wel Soms wel / soms niet Meestal niet (bijna) nooit Mate waarin de stellingen van toepassing zijn op inwoners van de gemeente De Bilt. N= % 23% 11% 12% Als er iets sociaals georganiseerd wordt in de buurt, gaat circa de helft van de inwoners hier naartoe (54%). Bijna een kwart heeft hier geen behoefte aan (23%). In grote lijnen scoren Westbroek, Maartensdijk en Hollandsche Rading op deze aspecten positiever dan gemiddeld. Voor deelname aan georganiseerde activiteiten is het verschil tussen de kernen echter kleiner. Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht De Bilt /38

21 Eigen toezicht en buurttoezicht Bewoners reageren alert als men merkt dat men aan eigendommen komt Inbraak in buurt 91% 84% De bewoners is een aantal mogelijke voorvallen voorgelegd met de vraag of men hier zelf op zouden reageren en of dat men denkt dat buurtbewoners hierop reageren. Iemand bezig aan geparkeerde auto Graffiti spuitende jongeren Heftige woordenwisseling op straat Spijbelende kinderen 23% 30% 42% 45% 88% 80% 72% 66% Als men merkt dat er in de buurt wordt ingebroken of als iemand bezig is aan een geparkeerde auto zegt de meerderheid dat men hier zelf op zou reageren. Ook verwacht meer dan 80% reacties van buurtbewoners. Als men ziet dat jongeren graffiti aan het spuiten zijn reageert twee derde tot driekwart hierop (72% doet zelf iets, 66% verwacht dat de buurtbewoners iets doen). Bij het zien van een heftige woordenwisseling op straat en zeker bij het zien van spijbelende kinderen reageert men minder vaak (resp. 42% en 23% doet (waarschijnlijk) iets). Ook gaat men er bij deze voorvallen eerder vanuit dat andere buurtbewoners iets doen (resp. 45% en 30%). Gaat (waarschijnlijk) zelf iets doen Verwacht dat anderen (waarschijnlijk) iets doen Mate waarin inwoners zelf (zeker) denken iets te doen en denken of buurtgenoten iets zouden doen wanneer deze voorvallen bij hen in de buurt gebeuren. N= Er zijn geen significante verschillen in reacties tussen de kernen. Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht De Bilt /38

22 Feitelijke inzet Twee op de drie bewoners willen zich inzetten voor de buurt Actief ingezet afgelopen jaar Actief inzetten in toekomst 27% 74% Ja Nee Mate waarin inwoners van de gemeente De Bilt zich het afgelopen jaar actief hebben ingezet voor de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt. N=812 23% 46% 31% Ja, zeker Ja, misschien Nee Mate waarin inwoners van de gemeente De Bilt zich in de nabije toekomst actief willen (blijven) inzetten voor de buurt. N=667 Helpen bij buurtpreventie Meedenken over toekomst van gemeente Helpen met het onderhoud van de buurt 23% 13% 39% 50% 54% 23% 27% 32% 38% Helpen met organiseren van activiteiten Helpen met onderhoud openbaar groen 14% 19% 33% 21% 53% 60% Opzetten activiteiten voor jongeren 6% 22% 72% Heb ik gedaan Niet gedaan, maar ben ik wel toe bereid Niet gedaan en wil ik ook niet doen Mate waarin de stellingen van toepassing zijn op inwoners van de gemeente De Bilt. N= Op de vraag of men zich het afgelopen jaar actief heeft ingezet voor de leefbaarheid en veiligheid in de buurt antwoordt een kwart (27%) bevestigend. Dit aandeel is veel lager dan in 2013 (46%). In de nabije toekomst wil 23% zich zeker inzetten en 46% misschien. Inwoners van Groenekan hebben zich het afgelopen jaar vaker ingezet voor de buurt (33%), inwoners van Hollandsche Rading minder vaak (22%). Inwoners van Groenekan zijn ook in de toekomst vaker van plan zich actief te (blijven) inzetten (76%). Dit geldt in mindere mate voor Hollandsche Rading (64%) en Westbroek (63%). Lager opgeleiden hebben zich het afgelopen jaar minder vaak ingezet voor de leefbaarheid en veiligheid (17%) en zijn dit ook minder vaak van plan (13%). Als wordt ingezoomd op verschillende activiteiten, dan zegt 39% al te helpen bij het onderhoud van de buurt. Een vijfde tot een kwart helpt (ook) bij het onderhoud van het groen (19%) of draait mee in buurtpreventie (23%). Met name bij het opzetten van activiteiten voor jongeren is men minder betrokken. De bereidheid van mensen om zich in te zetten voor de buurt gaat vooral richting buurtpreventie en het meedenken met de gemeente over de toekomst van de buurt. Voor het opzetten van activiteiten voor jongeren lopen minder mensen warm. Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht De Bilt /38

23 Aanspreken van buurtgenoten De helft van de respondenten spreekt buurtgenoten wel eens aan als ze overlast veroorzaken Spelende kinderen Jongeren Andere buurtbewoners 12% 13% 12% 37% 34% 35% Stellingen over het aanspreken van kinderen, jongeren of andere buurtbewoners als zij overlast veroorzaken in de buurt. N= % 22% 22% 34% (bijna) altijd Soms Meestal niet Nooit 32% 32% In mijn buurt (vrijwel) geen overlast 30% Ik bemoei me niet met anderen 19% Dat is meer een taak voor de politie 18% Niemand in mijn buurt doet dat 17% Dat durf ik niet 10% Dat is meer een taak voor de gemeente 4% Ik ervaar de overlast niet als hinderlijk 4% Een andere reden 6% Redenen om jongeren niet aan te spreken als ze overlast veroorzaken. N=311 Circa 10% tot 15% van de bewoners spreekt spelende kinderen, maar ook jongeren of volwassen buurtbewoners ((bijna) altijd) aan op hun gedrag als ze overlast veroorzaken in de buurt, één op de drie bewoners doet dit soms. Aan de andere kant zegt ook de helft van de bewoners dat ze hun buurtgenoten (meestal) niet (16-22%) of nooit (32-34%) aanspreken op hun gedrag. Het is niet zo dat men kinderen eerder aanspreekt dan jongeren of volwassen buurtbewoners. In Westbroek spreken inwoners anderen wat vaker op aan op hun gedrag als zij overlast veroorzaken in de buurt. De meest genoemde reden waarom men buurtbewoners niet aanspreekt op hun gedrag is dat er eigenlijk geen reden voor is (omdat er (vrijwel) geen overlast voorkomt in de buurt). Daarnaast bemoeit men zich liever niet met anderen, spiegelt men zich aan buurtbewoners die het ook niet doen of vindt men dit meer een taak van de politie. Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht De Bilt /38

24 Leefbaarheid Gemeente De Bilt Bilthoven 7,0 7,1 Leefbaarheid heeft betrekking op de kwaliteit van buurten, wijken of kernen in termen van fijn leven in de wijk en prettige wonen in de buurt. Het gaat vooral om de leef- en woonomgeving van mensen, inclusief de voorzieningen in de buurt. Aspecten van leefbaarheid zijn: aanwezigheid van voorzieningen, onderhoud van de openbare ruimte en beleving van de woonomgeving. De Bilt Groenekan Hollandsche Rading 6,3 6,5 7,2 Gemiddeld scoort de gemeente De Bilt een 7,0 voor leefbaarheid. De score voor leefbaarheid is lager dan gemiddeld in Hollandsche Rading (6,5), Groenekan (6,3) en Westbroek (6,2) en dat is vooral te verklaren doordat het voorzieningenaanbod in deze kernen minder is. Het oordeel over de woonomgeving is wel positief. Maartensdijk 7,0 Westbroek 6,2 Rapportcijfer voor leefbaarheid van de buurt volgens inwoners van de gemeente De Bilt. N=442 Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht De Bilt /38

25 Staat openbare ruimte De meeste bewoners zijn positief over de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte Er is voldoende groen 27% 64% 5% 3% Weinig tot geen dingen zijn kapot 12% 69% 13% 2% 4% Mijn buurt is schoon 11% 60% 22% 2% 6% Er is voldoende parkeergelegenheid 15% 52% 18% 4% 11% Straten, paden en stoepen zijn goed begaanbaar 9% 55% 20% 3% 13% Helemaal mee eens Mee eens Niet eens / niet oneens Mee oneens Helemaal mee oneens Voorzieningen en onderhoud in de buurt in N= De grote meerderheid van de bewoners (91%) vindt dat er in de buurt voldoende groen aanwezig is. Over de hoeveelheid parkeergelegenheid is men minder positief, maar toch overwegend tevreden (67% (helemaal) eens). In Maartensdijk (58%) is men hier het minst tevreden over. Acht op de tien bewoners (81%) vinden dat er in de buurt weinig tot geen dingen kapot zijn, 6% is het met deze uitspraak niet eens. Het verschil tussen de kernen is op dit punt klein. Zeven op de tien bewoners vinden hun buurt schoon (71%). Hollandsche Rading springt er in positieve zin uit als het gaat om heel en schoon in de buurt. Over het onderhoud en de begaanbaarheid van straten, paden en stoepen is men minder te spreken: 64% is hierover (zeer) tevreden, 16% (helemaal) niet. Vooral in Westbroek is de tevredenheid hierover lager (44% (helemaal) eens) dan gemiddeld. Vergeleken met de provincie Utrecht en Nederland, zijn inwoners van de gemeente De Bilt wat positiever over de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte. Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht De Bilt /38

26 Indicator voorzieningen Bewoners van de kern De Bilt, Bilthoven en Maartensdijk zijn het meest tevreden over de nabijheid van voorzieningen Basisonderwijs is voldoende nabij 47% 49% Zorgvoorzieningen 16% 67% 12% 4% Welzijnsvoorzieningen 7% 52% 28% 11% Winkels voor dagelijkse boodschappen zijn voldoende nabij 45% 44% Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Helemaal niet mee eens Speelvoorzieningen 5% Zeer tevreden Niet tevreden, niet ontevreden Zeer ontevreden 51% Tevreden Ontevreden 23% 16% Tevredenheid over de nabijheid van voorzieningen. N= Tevredenheid over het aanbod van nabije voorzieningen. N= Het overgrote deel van de inwoners geeft aan dat basisonderwijs (96%) en winkels voor dagelijkse boodschappen (89%) voldoende nabij aanwezig zijn. Over de nabijheid van het basisonderwijs zijn de bewoners van alle kernen positief. Over de nabijheid van winkels is men minder tevreden in Westbroek (31% (helemaal) eens), Hollandsche Rading (39%) en Groenekan (57%). Drie op de vier bewoners (73%) zijn (zeer) tevreden over de zorgvoorzieningen in hun dorp. Over de nabijheid van welzijnsvoorzieningen (59%) en speelvoorzieningen voor kinderen (56%) is ruim de helft van de bewoners (zeer) tevreden. Inwoners van der kern De Bilt, Bilthoven en Maartensdijk zijn meer dan gemiddeld tevreden over de nabijheid van zorgvoorzieningen (85-89%). Met name in Groenekan is men minder dan gemiddeld te spreken over de welzijnsvoorzieningen (39%) en speelvoorzieningen (44%) in hun dorp. Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht De Bilt /38

27 Woonklimaat (1) Gemiddelde rapportcijfers voor het wonen in de gemeente De Bilt zijn hoog Woonplezier 34% 45% 16% 8,1 8,0 8,0 7,7 7,9 7,7 7,7 7,3 Woonomgeving 27% 50% 17% Leefbaarheid Veiligheid Leven en wonen in de gemeente 19% 18% 24% Hoe prettig inwoners het vinden om in hun buurt te wonen en hoe zij de woonomgeving, leefbaarheid en veiligheid van hun buurt beoordelen. N= % 50% 51% 25% 24% 9 of hoger of lager 19% 7,8 7,9 7,8 7,8 7,8 7,5 7,4 5% 4% 4% Woonplezier Woonomgeving Leefbaarheid Veiligheid Gemeente De Bilt Beoordeling woonklimaat. N=828 Utrechtse gemeenten Het leven en wonen in de gemeente De Bilt wordt in het algemeen positief gewaardeerd. Meer dan 90% van de bewoners waardeert zowel het woonplezier, de woonomgeving, de leefbaarheid als de veiligheid in de gemeente met een 7 of hoger. Gemiddeld levert dat voor alle aspecten een rapportcijfer op tussen 7,5 en 8,0. In 2013 gaf 96% van de inwoners aan (zeer) prettig te wonen in hun buurt. Vergeleken met andere Utrechtse gemeenten scoort de gemeente De Bilt iets hoger dan gemiddeld op de diverse aspecten van het woonklimaat. Gemeente totaal Bilthoven De Bilt Groenekan Hollandsche Rading Beoordeling van het leven en wonen in de gemeente, N= Maartensdijk Westbroek 2015 Voor het leven en wonen in de gemeente De Bilt geven de bewoners gemiddeld een 7,8. Dat is een fractie hoger dan in 2011 en Met name in Hollandsche Rading zijn de inwoners nog iets positiever over het leven en wonen in de gemeente. Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht De Bilt /38

28 Woonklimaat (2) Woonplezier 8,1 Woonomgeving Bilthoven 8,0 De Bilt Groenekan Leefbaarheid Veiligheid 7,9 7,7 Hollandsche Rading Maartensdijk Westbroek Gemiddeld Het verschil in gemiddelde beoordeling van het woonplezier, de woonomgeving en de leefbaarheid tussen de kernen is minimaal. De veiligheid scoort wat lager dan gemiddeld in Groenekan (7,5) en Bilthoven (7,6), maar ook dit is nog een ruime voldoende. Leven en wonen in de gemeente Hoe prettig inwoners van de gemeente De Bilt het vinden om in hun buurt te wonen. N=828 7,8 De bewoners van Westbroek (7,4) en Maartensdijk (7,5) geven een iets lager gemiddeld cijfer voor het leven en wonen in de gemeente De Bilt. Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht De Bilt /38

29 Veiligheid Gemeente De Bilt Bilthoven De Bilt Groenekan 7,7 7,7 7,6 7,5 Veiligheid is ook een indicator die iets zegt over de kwaliteit van buurten, wijken of kernen. In relatie tot sociale kracht gaat het hierbij vooral om de beleving van veiligheid. Onderscheid kan worden gemaakt in: overlast van anderen en het gevoel van veiligheid in de buurt. De gemiddelde score voor veiligheid in de gemeente is 7,7. De veiligheid wordt hoger dan gemiddeld beoordeeld in Hollandsche Rading (8,2) en Westbroek (8,1) door de zeer beperkte overlast van anderen en een hoge veiligheidsbeleving. Hollandsche Rading 8,2 Maartensdijk 7,7 Westbroek 8,1 Veiligheid in inwoners van de gemeente De Bilt. N=691 Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht De Bilt /38

30 Veiligheidsgevoel Gevoel van veiligheid in de gemeente De Bilt is groot. Ja, altijd Ja, meestal 41% 52% Veiligheidsbeleving 86% 93% 92% Soms wel, soms niet Nee, meestal niet / (vrijwel) nooit 1% 6% Mate waarin inwoners zich veilig voelen in hun buurt. N=816 Bilthoven 2% 5% Inbraak in buurt De Bilt 5% Iemand bezig aan geparkeerde Maartensdijk auto 7% Hollandsche Graffiti spuitende Rading 4% jongeren Groenekan 3% Heftige woordenwisseling Westbroek 7% Spijbelende Gemeente kinderen De Bilt 6% 11% 28% 41% 46% 58% Vaak 76% 79% Soms 93% 93% 92% 90% Aandeel bewoners dat zich vaak Gaat of (waarschijnlijk) soms niet veilig zelf voelt iets in hun doen buurt, naar kern. N=816 Gemeente De Bilt Provincie Utrecht Nederland Inwoners die zich meestal of altijd veilig voelt in de buurt. N=816 (bron: KING) Veruit de meeste bewoners voelen zich altijd (52%) of meestal (41%) veilig in hun buurt. Ongeveer 7% voelt zich niet altijd veilig, waarvan 1% zich meestal niet of bijna nooit veilig voelt in de buurt. De veiligheidsbeleving is in 2013 en daarvoor anders gevraagd en daarom niet exact vergelijkbaar. In 2013 gaf 81% van de respondenten aan zich zelden tot nooit onveilig te voelen in de eigen buurt, 1% gaf aan zich vaak onveilig te voelen. Het verschil tussen de kernen is niet groot, als wordt gekeken naar het percentage bewoners dat zich niet altijd veilig voelt in de buurt. Groenekan springt er enigszins uit in ongunstige zin: hier voelt 3% zich vrijwel nooit of meestal niet veilig en 11% voelt zich soms onveilig. Het gevoel van onveiligheid kan te maken hebben met sociale onveiligheid, maar bijvoorbeeld ook met verkeersonveiligheid. Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht De Bilt /38

31 Sociale overlast De overlast door jongeren of andere buurtbewoners is beperkt Overlast van buurtbewoners Overlast van jongeren in de buurt 4% 3% 13% 16% 24% 26% Heel veel Veel Niet veel/niet weinig Weinig Nauwelijks tot geen Mate van overlast van buurtbewoners en jongeren in de buurt. N= % 53% Frequentie criminaliteit jongeren 4% 30% 42% 23% Vaak Soms (bijna) nooit Weet ik niet Hoe vaak inwoners denken dat jongeren in hun buurt zich schuldig maken aan criminaliteit. N=830 De meeste inwoners van de gemeente De Bilt hebben weinig tot geen last van buurtbewoners (82%), noch meer specifiek van jongeren (79%). Van alle respondenten heeft 4% veel overlast van jongeren. Het aandeel inwoners dat overlast ervaart van buurtbewoners is gelijk aan dat van provincie Utrecht en Nederland. In Bilthoven is dit iets meer (6%). In Westbroek en Hollandsche Rading is de overlast van jongeren minimaal. In 2011 (7%) en 2013 (8%) gaven bewoners van gemeente De Bilt frequenter aan regelmatig of vaak overlast te ervaren van hangjongeren. Van alle respondenten heeft 5% (heel) veel overlast van buurtbewoners in het algemeen. In 2011 (6%) en 2013 (7%) gaven bewoners iets frequenter aan regelmatig of vaak overlast te ervaren door buurtbewoners. Eén op de drie bewoners denkt wel dat de jongeren in de buurt zich vaak (4%) of soms (30%) schuldig maken aan crimineel gedrag. In Bilthoven en de kern De Bilt ligt dit percentage iets hoger, tussen 35% en 40%. Bewoners van Westbroek (11%) en Hollandsche Rading (19%) denken minder vaak dat dit voorkomt. Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht De Bilt /38

32 Totale Sociale Kracht per kern Gemeente De Bilt Bilthoven De Bilt Groenekan Hollandsche Rading 7,4 7,3 7,5 7,4 7,5 Op basis van de onderliggende indicatoren voor participatie, zelfredzaamheid, collectieve zelfredzaamheid, financiële zelfredzaamheid, eenzaamheid, leefbaarheid, veiligheid is een indicator voor de sociale kracht afgeleid. Gemiddeld voor de gemeente De Bilt komt de indicator uit op 7,4. Het cijfer heeft vooral een relatieve, vergelijkende waarde. De sociale kracht verschilt in de gemeente De Bilt weinig tussen de kernen en varieert tussen de 7,3 in Bilthoven en Groenekan en 7,7 in Westbroek. Maartensdijk 7,5 Westbroek 7,7 Sociale kracht in de gemeente De Bilt. N=694 Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht De Bilt /38

33 Bilthoven Totale sociale kracht Zelfredzaamheid Participatie Eenzaamheid Financiële zelfredzaamheid Collectieve zelfredzaamheid Leefbaarheid Veiligheid 5,8 7,3 8,1 6,8 8,0 7,4 7,1 7,7 Gemeente De Bilt De kern Bilthoven scoort een 7,3 voor sociale kracht, een fractie lager dan gemiddeld in de gemeente. Overeenkomstig het beeld van de gemeente De Bilt zijn de indicatoren voor zelfredzaamheid (8,1) en het aandeel niet eenzame mensen (8,0) het hoogst, maar de scores zijn net iets minder dan gemiddeld. Dat geldt ook voor participatie en collectieve zelfredzaamheid, die ook in Bilthoven de laagste waarden hebben. De indicator financiële zelfredzaamheid is in Bilthoven juist iets hoger dan gemiddeld in de gemeente. Sociale kracht in Bilthoven. N=236 Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht De Bilt /38

34 De kern De Bilt Totale sociale kracht 7,5 Zelfredzaamheid Participatie 7,3 8,2 De kern De Bilt scoort een 7,5 voor sociale kracht. Eenzaamheid Financiële zelfredzaamheid Collectieve zelfredzaamheid 5,9 7,1 8,5 Alle onderliggende indicatoren komen sterk overeen met de gemiddelde waarden in de gemeente. Collectieve zelfredzaamheid geeft de laagste waarde. Leefbaarheid 7,2 Veiligheid 7,6 Gemeente De Bilt Sociale kracht in de kern De Bilt. N=284 Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht De Bilt /38

35 Groenekan Totale sociale kracht Zelfredzaamheid Participatie Eenzaamheid Financiële zelfredzaamheid Collectieve zelfredzaamheid 6,2 7,4 7,8 7,9 8,1 7,3 De sociale kracht in Groenekan heeft een score van 7,4, dezelfde waarde als die van de gemeente De Bilt. De indicator voor participatie is in Groenekan (7,9) hoger dan gemiddeld in de gemeente. Ook de score voor collectieve zelfredzaamheid is hoger dan gemiddeld. Voor leefbaarheid ligt de score voor Groenekan (6,3) juist onder het gemiddelde van de gemeente. Leefbaarheid Veiligheid 6,3 7,5 Gemeente De Bilt De collectieve zelfredzaamheid (6,2) en leefbaarheid (6,3) zijn ook in Groenekan de laagste indicatoren. Sociale kracht in Groenekan. N=31 Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht De Bilt /38

36 Hollandsche Rading Totale sociale kracht 7,5 Zelfredzaamheid 8,3 De kern Hollandsche Rading scoort een 7,5 voor sociale kracht. Participatie Eenzaamheid Financiële zelfredzaamheid Collectieve zelfredzaamheid Leefbaarheid Veiligheid 6,1 6,5 7,3 7,3 8,2 8,5 Op veel punten scoort Hollandsche Rading nog net iets beter dan gemiddeld in de gemeente De Bilt. Dat geldt met name voor veiligheid. Alleen de score voor leefbaarheid (6,5) is in deze kern iets lager en vormt samen met de score voor collectieve zelfredzaamheid (6,1) de laagste indicatoren. Gemeente De Bilt Sociale kracht in Holl Rading. N=22 Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht De Bilt /38

37 Maartensdijk Totale sociale kracht 7,5 Zelfredzaamheid Participatie Eenzaamheid Financiële zelfredzaamheid Collectieve zelfredzaamheid Leefbaarheid 5,8 8,2 7,5 8,7 7,0 7,0 De indicatorwaarde voor sociale kracht in Maartensdijk is 7,5. Met name het aandeel niet eenzame mensen (8,7) is hoog in Maartensdijk, vergeleken met het gemeentelijk gemiddelde. Ook de waarde voor participatie is iets hoger. De collectieve zelfredzaamheid (5,8) is de laagste indicator. Veiligheid 7,7 Gemeente De Bilt Sociale kracht in Maartensdijk. N=97 Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht De Bilt /38

38 Westbroek Totale sociale kracht Zelfredzaamheid Participatie Eenzaamheid Financiële zelfredzaamheid Collectieve zelfredzaamheid Leefbaarheid Veiligheid 7,7 8,4 7,7 9,1 7,0 6,5 6,3 8,1 Westbroek scoort een 7,7 voor sociale kracht en dat is hoger dan gemiddeld (7,4). Vrijwel alle waarden zijn in Westbroek hoger dan gemiddeld in de gemeente. Dat geldt vooral voor de het relatief lage aandeel eenzame mensen (score 9,1), de hoge mate van zelfredzaamheid (8,4), veiligheid (8,1), de mate van participatie (7,7) en collectieve zelfredzaamheid (6,5). Alleen de waarde voor leefbaarheid (6,3) ligt onder het gemeentelijk gemiddelde. Gemeente De Bilt Sociale kracht in Westbroek. N=24 Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht De Bilt /38

Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht IJsselstein

Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht IJsselstein Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht IJsselstein Onderzoeksbeschrijving De Monitor Sociale Kracht is in 2015 als pilot uitgevoerd in de gemeente Houten en wordt nu tevens uitgevoerd in alle

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Gemeentebeleidsmonitor 2015

Uitgevoerd door Dimensus Gemeentebeleidsmonitor 2015 Uitgevoerd door Dimensus Gemeentebeleidsmonitor 2015 Onderzoeksbeschrijving Wijze van deelname 6 3% 2 Online Papier Telefonisch Wijze van deelname door Woudenbergse inwoners. N=362 In het najaar van 2015

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht Houten 2016

Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht Houten 2016 Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht 2016 De Monitor Sociale Kracht: 7 pijlers Participatie De Monitor Sociale Kracht gaat uit van de beredeneerde veronderstelling dat de sociale kracht van

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht Houten 2016

Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht Houten 2016 Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht Houten 2016 Voorwoord De verhouding tussen overheid en burgers verandert sterk. Steeds meer wordt een beroep gedaan op de inzet van burgers. Dat geldt voor

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus GBM Stichtse Vecht 2018

Uitgevoerd door Dimensus GBM Stichtse Vecht 2018 Uitgevoerd door Dimensus GBM Stichtse Vecht Voorwoord De verhouding tussen overheid en inwoners verandert sterk. Meer en meer wordt een beroep gedaan op de inzet van inwoners. Dat geldt voor de zorg voor

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Burgerpeiling De Bilt /37

Uitgevoerd door Dimensus Burgerpeiling De Bilt /37 Uitgevoerd door Dimensus Burgerpeiling De Bilt 2015 1/37 Inhoudsopgave Onderzoeksbeschrijving Respondentkenmerken Woonklimaat Buurtontwikkeling Voorzieningen Overlast Slachtofferschap Veiligheid Sociale

Nadere informatie

Monitor Sociale Kracht

Monitor Sociale Kracht Monitor Sociale Kracht Sociale Kracht in de U10-Regio 2017-2018 Inhoud Waarom de Monitor Sociale Kracht? De zeven pijlers van sociale kracht Leeswijzer Sociale kracht Zelfredzaamheid Participatie (Mate

Nadere informatie

Betrokkenheid van buurtbewoners. Uitgevoerd door Dimensus in opdracht van gemeenten Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest Vergelijking gemeenten 2015

Betrokkenheid van buurtbewoners. Uitgevoerd door Dimensus in opdracht van gemeenten Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest Vergelijking gemeenten 2015 Leefbaarheid Jeugdhulp Sociaal Team Vrijwilligerswerk Mantelzorg Actief in de buurt Betrokkenheid van buurtbewoners Burenhulp Zelfredzaamheid Sociale contacten Financiële situatie Uitgevoerd door Dimensus

Nadere informatie

Uitgevoerd door Monitor Sociale Kracht Houten 2017

Uitgevoerd door Monitor Sociale Kracht Houten 2017 Uitgevoerd door Monitor Sociale Kracht Houten 2017 Voorwoord De verhouding tussen overheid en burgers verandert sterk. Steeds meer wordt een beroep gedaan op de inzet van burgers. Dat geldt voor de zorg

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Burgerpeiling De Bilt 2015

Uitgevoerd door Dimensus Burgerpeiling De Bilt 2015 Uitgevoerd door Dimensus Burgerpeiling De Bilt 2015 Onderzoeksbeschrijving GBM 2015 GemeenteBeleidsMonitor (GBM) 2015 : Burgerpeiling / belevingsonderzoek over actuele beleidsonderwerpen: o.a. leefbaarheid

Nadere informatie

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede Waar staat je gemeente Gemeente Enschede Inhoudsopgave Sheetnummer Samenvatting 3 Burgerpeiling Waar staat je gemeente & respons 4 Woon & leefomgeving Waardering & sociale samenhang 5 Veiligheid en overlast

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus GBM Culemborg 2018

Uitgevoerd door Dimensus GBM Culemborg 2018 Voorwoord De verhouding tussen overheid en burgers verandert sterk. Steeds meer wordt een beroep gedaan op de inzet van burgers. Dat geldt voor de zorg voor elkaar, maar ook voor de inrichting van en het

Nadere informatie

SOCIALE KRACHT BUNNIK 2017

SOCIALE KRACHT BUNNIK 2017 SOCIALE KRACHT BUNNIK 2017 Wat is de Monitor Sociale Kracht? Brede burgerpeiling over o.a. sociaal domein, leefbaarheid, veiligheid Belevingsonderzoek, naast cijferbronnen Gericht op: benutten wat er al

Nadere informatie

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014 in Houten Burgerpeiling 2014 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Houten Projectnummer 598 / 2015 Samenvatting Goede score voor Sociale Kracht in Houten Houten scoort over het algemeen goed als

Nadere informatie

Gemeente Houten Monitor Sociale Kracht 2016 Tabellenboek

Gemeente Houten Monitor Sociale Kracht 2016 Tabellenboek Gemeente Houten Monitor Sociale Kracht 2016 Tabellenboek Sociale kracht, leefbaarheid, veiligheid en voorzieningen Ga naar: 1. 2. 3. Bijlage: Monitor Sociale Kracht antwoorden Sociale Kracht scores Houten

Nadere informatie

Inwonersenquête 2015

Inwonersenquête 2015 Inwonersenquête 2015 Leefbaarheid Jeugdhulp Sociaal Team Oegstgeest Vrijwilligerswerk Mantelzorg Actief in de buurt Betrokkenheid van buurtbewoners Burenhulp Zelfredzaamheid Sociale contacten Financiële

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Burgerpeiling De Bilt /37

Uitgevoerd door Dimensus Burgerpeiling De Bilt /37 Uitgevoerd door Dimensus Burgerpeiling De Bilt 1/37 Inhoudsopgave Onderzoeksbeschrijving Respondentkenmerken Woonklimaat Buurtontwikkeling Voorzieningen Overlast Slachtofferschap Veiligheid Sociale cohesie

Nadere informatie

De vragen gaan over uw eigen situatie binnen de gemeente waarin u woont.

De vragen gaan over uw eigen situatie binnen de gemeente waarin u woont. Burgerpeiling Waar staat [gemeentenaam]? De vragen gaan over uw eigen situatie binnen de gemeente waarin u woont. In deze vragenlijst wordt gevraagd naar uw ervaringen met uw leefomgeving, en de inspanningen

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Burgerpeiling Culemborg 2016

Uitgevoerd door Dimensus Burgerpeiling Culemborg 2016 Uitgevoerd door Dimensus Burgerpeiling Culemborg 2016 Onderzoeksbeschrijving Werk 84% 14% Online Papier Telefonisch 46% 13% 9% 17% 16% Korter dan 2 jaar 2 tot 5 jaar 5 tot 10 jaar 10 tot 15 jaar 15 jaar

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale contacten

Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale contacten Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale contacten Gemeente s-hertogenbosch, afdeling Onderzoek & Statistiek, februari 2019 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Vrijwilligerswerk... 4 3. Mantelzorg... 8

Nadere informatie

WAAR STAAT GEMEENTE GRAVE?

WAAR STAAT GEMEENTE GRAVE? . WAAR STAAT GEMEENTE GRAVE? 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl Datum: November 2016 Januari

Nadere informatie

Weinig mensen sociaal aan de kant

Weinig mensen sociaal aan de kant Weinig mensen sociaal aan de kant Tevredenheid over de kwaliteit van relaties Hoge frequentie van contact met familie en vrienden Jongeren spreken of schrijven hun vrienden elke week 15 Drie op de tien

Nadere informatie

De gemeente en haar bewoners Openbare ruimte en wijkzaken

De gemeente en haar bewoners Openbare ruimte en wijkzaken Leefbaarheid Veiligheid Zelfredzaamheid Burenhulp Mantelzorg Vrijwilligerswerk Wijkteam Sociaal team Centrum Jeugd en Gezin RondZeist Sportdeelname De gemeente en haar bewoners Openbare ruimte en wijkzaken

Nadere informatie

Burgeronderzoek gemeente Velsen November 2017

Burgeronderzoek gemeente Velsen November 2017 Burgeronderzoek gemeente Velsen 2017 November 2017 DATUM November 2017 TITEL Burgeronderzoek gemeente Velsen 2017 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente Velsen Jeroen Lijzenga Boulevard Heuvelink

Nadere informatie

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014 Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Houten Projectnummer 598 / 2015 2 Inhoud Inleiding 5 Samenvatting 11 1. Sociale Kracht in Houten 19 1.1 Zelfredzaamheid

Nadere informatie

Empel. Wijk- en buurtmonitor 2016

Empel. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Empel Empel ligt ten noordoosten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit een ouder en een nieuwer gedeelte. De eerste woningen zijn in 1946 gebouwd. Deze oorspronkelijke kern

Nadere informatie

Monitor Sociale Kracht

Monitor Sociale Kracht Monitor Sociale Kracht - 2015-2016 1. Inhoudsopgave SOCIALE KRACHT IN DE U10-REGIO 9 SOCIALE KRACHT IN DE U10-REGIO EN DE ONDERLIGGENDE WAARDEN 10 ZELFREDZAAMHEID IN DE U10-REGIO 11 ZELFZORGEND VERMOGEN

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus GBM IJsselstein 2017

Uitgevoerd door Dimensus GBM IJsselstein 2017 Inhoudsopgave Onderzoeksbeschrijving Achtergrondvragen Leefomgeving Burenhulp, mantelzorg en vrijwilligerswerk Zelfredzaamheid en participatie Sociaal team en jeugdteam Veiligheid Mogelijke rampen en calamiteiten

Nadere informatie

Meer informatie:

Meer informatie: 2014 het PON, kennis in uitvoering. Het auteursrecht van deze publicatie berust bij het PON. Gehele of gedeeltelijke overname van teksten is toegestaan, mits daarbij de bron wordt vermeld. Vermenigvuldiging

Nadere informatie

Groningers positief over sociale contacten in de woonbuurt

Groningers positief over sociale contacten in de woonbuurt Groningers positief over sociale contacten in de woonbuurt Sociale betrokkenheid, ofwel sociale cohesie, is een belangrijke eigenschap voor een leefbare woonomgeving. Zo blijkt dat hoe meer sociale contacten

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl Burgerpeiling

Waarstaatjegemeente.nl Burgerpeiling Waarstaatjegemeente.nl Burgerpeiling oktober 2015 In opdracht van Gemeente Roerdalen www.flycatcher.eu Postbus 380 6200 AJ Maastricht tel. 043-326 29 92 info@flycatcher.nl www.flycatcher.eu volg ons op

Nadere informatie

Monitor Veiligheid en Leefomgeving

Monitor Veiligheid en Leefomgeving Monitor Veiligheid en Leefomgeving Gemeente Montfoort 2015 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: gemeente Montfoort DIMENSUS beleidsonderzoek Maart 2016 Projectnummer 641 2 INHOUD Uitkomsten in vogelvlucht

Nadere informatie

3.5 Voorzieningen in de buurt

3.5 Voorzieningen in de buurt 3.5 Voorzieningen in de buurt Samenvatting: Straatverlichting en straatmeubilair Veruit de meeste (8%) bewoners zijn (zeer) tevreden over de straatverlichting in hun buurt. De verschillen naar wijk zijn

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Waar staat je gemeente. Inwonerspanel Doetinchem Spreekt. Onderzoeksperiode: Kwartaal Referentie: 14086

Onderzoeksrapport Waar staat je gemeente. Inwonerspanel Doetinchem Spreekt. Onderzoeksperiode: Kwartaal Referentie: 14086 Onderzoeksrapport Waar staat je gemeente Inwonerspanel Doetinchem Spreekt Onderzoeksperiode: Kwartaal 3-2016 Referentie: 14086 Moventem oktober 2016 Referentie: 14086 Pagina 1-1 van 30 Inwonerspanel Doetinchem

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Buurtrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is de buurt? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Burgerpanel Gorinchem. 1 e peiling: Sociale monitor. Juli 2014

Burgerpanel Gorinchem. 1 e peiling: Sociale monitor. Juli 2014 Burgerpanel Gorinchem 1 e peiling: Sociale monitor Juli 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Villawal 19 3432 NX Nieuwegein Tel. (030) 23 34 342 www.ioresearch.nl Rapportnummer : abpgork14a-def Datum

Nadere informatie

Leefbaarheid - Team Mens op Maat - Centrum Jeugd en Gezin - Gemeentelijke dienstverlening - Voorzieningen - Sportdeelname

Leefbaarheid - Team Mens op Maat - Centrum Jeugd en Gezin - Gemeentelijke dienstverlening - Voorzieningen - Sportdeelname Leefbaarheid - Team Mens op Maat - Centrum Jeugd en Gezin - Gemeentelijke dienstverlening - Voorzieningen - Sportdeelname Uitgevoerd door Dimensus Burgerpeiling De Bilt 2015 1/33 Onderzoeksbeschrijving

Nadere informatie

Burgerpeiling Onderzoek uitgevoerd in opdracht van de gemeente Zeist. Uitgevoerd door Dimensus Burgerpeiling Zeist

Burgerpeiling Onderzoek uitgevoerd in opdracht van de gemeente Zeist. Uitgevoerd door Dimensus Burgerpeiling Zeist Burgerpeiling 2017 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van de gemeente Zeist Uitgevoerd door Dimensus Burgerpeiling Zeist 2017 1 Inhoudsopgave Leefbaarheid Veiligheid Slachtofferschap & Delicten Betrokkenheid

Nadere informatie

Sociale samenhang in Groningen

Sociale samenhang in Groningen Sociale samenhang in Groningen Goede contacten zijn belangrijk voor mensen. Het blijkt dat hoe meer sociale contacten mensen hebben, hoe beter ze hun leefsituatie ervaren (Boelhouwer 2013). Ook voelen

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en 10 (zeer positief).

Nadere informatie

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Engelen De wijk Engelen ligt ten noordwesten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit de dorpen Engelen en Bokhoven. Ook staat de wijk bekend om de kastelen. Engelen heeft zich

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016

Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016 Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016 Inleiding Met de transities in het sociale domein in 2015 zijn de voorwaarden en criteria voor het verkrijgen van huishoudelijke hulp

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Woerden

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Woerden Veiligheidsmonitor 20 Gemeente Woerden Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Gemeente Woerden DIMENSUS beleidsonderzoek April 202 Projectnummer 475 Samenvatting 3 Inleiding. Leefbaarheid van de buurt 3.

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is de? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Betrokkenheid van buurtbewoners. Sociale contacten Financiële situatie Duurzaamheid

Betrokkenheid van buurtbewoners. Sociale contacten Financiële situatie Duurzaamheid Leefbaarheid Jeugdhulp Sociaal Team Vrijwilligerswerk Mantelzorg Actief in de buurt Betrokkenheid van buurtbewoners Burenhulp Zelfredzaamheid Sociale contacten Financiële situatie Duurzaamheid Uitgevoerd

Nadere informatie

Woon- en leefomgeving, veiligheid en Sociale kracht

Woon- en leefomgeving, veiligheid en Sociale kracht Woon- en leefomgeving, veiligheid en Sociale kracht TOELICHTING DE VRAGENLIJST De vragenlijst is in overleg met de gemeente opgesteld en bevat vragen over verschillende onderwerpen, waarbij de nadruk ligt

Nadere informatie

Buurtenquête hostel Leidsche Maan

Buurtenquête hostel Leidsche Maan Buurtenquête hostel Leidsche Maan tussenmeting 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht (GG&GD) DIMENSUS beleidsonderzoek April 2013 Projectnummer 527 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016

Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016 Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016 Onderzoeksbeschrijving In 2016 is een enquête gehouden onder de inwoners van de gemeente Renswoude over de inzameling en scheiding van afval. De

Nadere informatie

4.3 Veiligheidsbeleving

4.3 Veiligheidsbeleving 4.3 Veiligheidsbeleving Samenvatting: Het gevoel van veiligheid in het algemeen is sinds 2002 vrij constant. Iets meer dan één op de drie bewoners voelt zich vaak of soms onveilig. Het gevoel van onveiligheid

Nadere informatie

Empel. Wijk- en buurtmonitor 2018

Empel. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Empel Empel ligt ten noordoosten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit een ouder en een nieuwer gedeelte. De eerste woningen zijn in 1946 gebouwd. Deze oorspronkelijke kern

Nadere informatie

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2018

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Rosmalen zuid Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek

Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? De leefbaarheid waar het

Nadere informatie

Toezichthouders in de wijk

Toezichthouders in de wijk Toezichthouders in de wijk Hoe ervaren inwoners uit Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht de aanwezigheid van Toezichthouders? Inhoud: 1 Conclusies 2 Bekendheid 3 Effect 4 Waardering taken Hondengerelateerde

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en de 10 (zeer

Nadere informatie

Ouderenmonitor

Ouderenmonitor Impressie van de Volwassenen- en Ouderenmonitor 2016-2017 Oirschot Presentatie Gemeenteraad 10 oktober 2017 Volwassenen- en Ouderenmonitor Monitors in 21 gemeenten Zuidoost-Brabant Steekproef van 19 t/m

Nadere informatie

7,5 50,4 7,2. Gemeente Enkhuizen, Leefbaarheid. Overlast in de buurt Enkhuizen. Veiligheidsbeleving Enkhuizen

7,5 50,4 7,2. Gemeente Enkhuizen, Leefbaarheid. Overlast in de buurt Enkhuizen. Veiligheidsbeleving Enkhuizen Leefbaarheid 7,5 Leefbaarheid (rapportcijfer) : 7,5 Fysieke voorzieningen (score) Sociale cohesie in de buurt (score) Aanpak gemeente L&V (% (zeer) ) Gemeente, 2015 6,3 29,0 38,2 Overlast in de buurt %

Nadere informatie

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2018

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Engelen Engelen ligt ten noordwesten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit de dorpen Engelen en Bokhoven. Ook staat de wijk bekend om de kastelen. Engelen heeft zich in de

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2018 De Groote Wielen

Wijk- en buurtmonitor 2018 De Groote Wielen Wijk- en buurtmonitor 2018 De Groote Wielen In het oostelijk deel van s-hertogenbosch ligt de Groote Wielen. Een nieuwe woonwijk, midden in de polder. In totaal komen er ongeveer 4.400 woningen, daarvan

Nadere informatie

Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor Someren

Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor Someren Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor 16-17 Someren Voorwoord Een goede gezondheid van lichaam én geest vergroot de mogelijkheden van mensen om (langer) mee te doen in het maatschappelijke leven. De

Nadere informatie

WAAR STAAT GEMEENTE TYNAARLO? Gemeente Tynaarlo Juni - augustus 2018

WAAR STAAT GEMEENTE TYNAARLO? Gemeente Tynaarlo Juni - augustus 2018 . WAAR STAAT GEMEENTE TYNAARLO? Gemeente Tynaarlo Juni - augustus 2018 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Vinkel. Wijk- en buurtmonitor 2016

Vinkel. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Vinkel Vinkel grenst in het noorden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Na een herindeling in 1993 viel het grootste gedeelte onder de gemeente Maasdonk. Begin

Nadere informatie

Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor Bladel

Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor Bladel Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor 2016-2017 Bladel Voorwoord Voor u ligt de rapportage van de Volwassenen- en Ouderenmonitor voor de gemeente Bladel. In deze rapportage kunt u de belangrijkste

Nadere informatie

Binnenstad. Wijk- en buurtmonitor 2016

Binnenstad. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Binnenstad De Binnenstad van s-hertogenbosch is het oudste deel van de stad. Karakteristiek zijn het middeleeuwse stratenpatroon en de historische panden, de vele bijzondere

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor Oirschot

Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor Oirschot Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor 2016-2017 Oirschot Voorwoord Een goede gezondheid van lichaam én geest vergroot de mogelijkheden van mensen om (langer) mee te doen in het maatschappelijke leven.

Nadere informatie

Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor Eersel

Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor Eersel Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor 2016-2017 Eersel Voorwoord Voor u ligt de rapportage van de Volwassenen- en Ouderenmonitor voor de gemeente Eersel. In deze rapportage kunt u de belangrijkste

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2018 Vinkel

Wijk- en buurtmonitor 2018 Vinkel Wijk- en buurtmonitor 2018 Vinkel Vinkel grenst in het noorden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Na een herindeling in 1993 viel het grootste gedeelte onder de gemeente Maasdonk. Begin

Nadere informatie

GEZONDHEIDSMONITOR 65+ jaar 2016 Kernindicatoren gemeente Houten, (sub)regio en Nederland

GEZONDHEIDSMONITOR 65+ jaar 2016 Kernindicatoren gemeente Houten, (sub)regio en Nederland GEZONDHEIDSMONITOR 65+ jaar 2016 Kernindicatoren gemeente Houten, (sub)regio en Nederland Indien percentages vetgedrukt zijn betekent het dat ze significant afwijken van het percentage waarmee ze vergeleken

Nadere informatie

Lokale kwaliteit Maart/april 2015

Lokale kwaliteit Maart/april 2015 Resultaten peiling Panel Lokale kwaliteit Maart/april 2015 Van 24 maart tot en met 6 april kon het Panel een peiling invullen over de kwaliteit van hun leefomgeving. Ruim 1.750 van de ongeveer 6.500 uitgenodigde

Nadere informatie

Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt?

Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt? VEILIGHEIDSMONITOR-WIJKPEILING ALMERE 2017 Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt? 23 mei 2018 Meer weten over uw eigen wijk? Ga naar www.wijkmonitoralmere.nl 1. INTRODUCTIE

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen In het oostelijk deel van s-hertogenbosch ligt, midden in de polder, een nieuwe woonwijk: de Groote Wielen. In totaal komen er ongeveer 4.350 woningen, daarvan

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2018 Muntel/Vliert

Wijk- en buurtmonitor 2018 Muntel/Vliert Wijk- en buurtmonitor 2018 Muntel/Vliert Ten noorden van de Binnenstad ligt de wijk Muntel/Vliert. Deze wijk bestaat uit drie verschillende buurten: de Muntel, de Vliert en Orthenpoort. De wijk telt bijna

Nadere informatie

Burgerpeiling 2017 gemeente Groningen Age Stinissen Maart 2018

Burgerpeiling 2017 gemeente Groningen Age Stinissen Maart 2018 Burgerpeiling 2017 gemeente Groningen Age Stinissen Maart 2018 www.os-groningen.nl Inhoud Inhoud 1 1. Inleiding 2 1.1 Aanleiding en doel van het onderzoek 2 1.2 Opzet van het onderzoek 2 2. Respons 3 3.

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2018 Nuland

Wijk- en buurtmonitor 2018 Nuland Wijk- en buurtmonitor 2018 Nuland Het oorspronkelijke landbouwdorp Nuland ligt ten zuiden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Tot 1993 was Nuland een zelfstandige gemeente. Hierna werd het

Nadere informatie

GemeenteBeleidsMonitor 2015 - Gemeente De Bilt

GemeenteBeleidsMonitor 2015 - Gemeente De Bilt GemeenteBeleidsMonitor 2015 - Gemeente De Bilt Onderzoeksbeschrijving In het najaar van 2015 is in opdracht van de Gemeente De Bilt een nieuwe gemeente-brede Burgerpeiling uitgevoerd onder de naam GemeenteBeleidsMonitor

Nadere informatie

Nuland. Wijk- en buurtmonitor 2016

Nuland. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Nuland Het oorspronkelijke landbouwdorp Nuland ligt ten zuiden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Tot 1993 was Nuland een zelfstandige gemeente. Hierna werd het

Nadere informatie

Rosmalen noord. Wijk- en buurtmonitor 2016

Rosmalen noord. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Rosmalen noord Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

Hoofdstuk 31. Mantelzorg

Hoofdstuk 31. Mantelzorg Hoofdstuk 31. Mantelzorg Samenvatting Mantelzorg is zorg aan een bekende uit de eigen omgeving, die voor langere tijd ziek, hulpbehoevend of gehandicapt is en kan bestaan uit het huishouden doen, wassen

Nadere informatie

Zorg verlenen en zorg ontvangen 2012

Zorg verlenen en zorg ontvangen 2012 Zorg verlenen en zorg ontvangen 2012 Onderzoek en Statistiek Gemeente Lelystad Telefoon: 0320-278574 E-mail: lelystadspanel@lelystad.nl www.lelystadspanel.nl Colofon Dit is een onderzoeksrapportage gemaakt

Nadere informatie

Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor Valkenswaard

Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor Valkenswaard Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor 2016-2017 Valkenswaard Voorwoord Een goede gezondheid zowel lichamelijk als psychisch vergroot de mogelijkheden van mensen om (langer) mee te doen in het maatschappelijke

Nadere informatie

Muntel/Vliert. Wijk- en buurtmonitor 2016

Muntel/Vliert. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Muntel/Vliert Ten noorden van de Binnenstad ligt de wijk Muntel/Vliert. De wijk bestaat uit drie verschillende buurten: de Muntel, de Vliert en Orthenpoort. In de wijk wonen

Nadere informatie

WAAR STAAT MOERDIJK 2015

WAAR STAAT MOERDIJK 2015 Rapport WAAR STAAT MOERDIJK 2015 Gemeente Moerdijk April 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam Tel.nr.: 020-3330670 Rapportnummer 2016/36 Datum April 2016

Nadere informatie

Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor Asten

Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor Asten Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor 2016-2017 Asten Voorwoord Een goede gezondheid van lichaam én geest vergroot de mogelijkheden van mensen om (langer) mee te doen in het maatschappelijke leven.

Nadere informatie

Leefbaarheid Inhoud. Gekozen gebied: Provincie: Gelderland Gekozen vergelijkingsgebied: Nederland

Leefbaarheid Inhoud. Gekozen gebied: Provincie: Gelderland Gekozen vergelijkingsgebied: Nederland Leefbaarheid - 2011 In dit rapport staat de leefbaarheid van de woonomgeving centraal. Aan de respondenten is gevraagd hun mening te geven over de kwaliteit van de fysieke buurtvoorzieningen. Men kon het

Nadere informatie

WAAR STAAT ENKHUIZEN?

WAAR STAAT ENKHUIZEN? Rapport WAAR STAAT ENKHUIZEN? Gemeente Enkhuizen Juni 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam Tel.nr.: 020-3330670 Rapportnummer 2017/87 Datum Juni 2017 Opdrachtgever

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl Beleidsthema s

Waarstaatjegemeente.nl Beleidsthema s Waarstaatjegemeente.nl Beleidsthema s Gemeente Hoogeveen 2016 B. van Dalen MSc drs. K. du Long het PON, kennis in uitvoering Tilburg, mei 2016 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van

Nadere informatie

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 Leefbaarheid in Spijkenisse Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 datum woensdag 6 mei 2015 versie 3 Auteur(s) Tineke Last Postadres Postbus 25, 3200

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is het Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015

Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015 Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015 Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland, Strijen Andrew Britt, Volkan Atalay, augustus 2015 INHOUD INLEIDING 1 HOOFDSTUK 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 2 WAARDERING

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt. Persoonlijke situatie. Jaar. Leefbaarheidsonderzoek Vlissingen 1

Enquête leefbaarheid in uw buurt. Persoonlijke situatie. Jaar. Leefbaarheidsonderzoek Vlissingen 1 Enquête leefbaarheid in uw buurt Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen 1 en 10, waarbij een hoog cijfer betekent

Nadere informatie

Samenvatting uitkomsten waarstaatjegemeente gemeente Voorschoten Inhoud van het onderzoek Het burgeronderzoek wordt via een vragenlijst uitgezet onder inwoners van de gemeente. In de vragenlijst komen

Nadere informatie

Wijkanalyses Assen. Inleiding wijkanalyse. Inleiding wijkanalyse

Wijkanalyses Assen. Inleiding wijkanalyse. Inleiding wijkanalyse Wijkanalyses Assen Inleiding wijkanalyse, leefomgeving, meedoen en binding. De wijkanalyse is ontstaan er problemen. Met de wijkanalyses wordt dit in beeld gebracht. Inhoudsopgave Centrum Hoofdlijnen uitkomst

Nadere informatie

Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor Nuenen

Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor Nuenen Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor 2016-2017 Nuenen Voorwoord Een goede gezondheid van lichaam én geest vergroot de mogelijkheden van mensen om (langer) mee te doen in het maatschappelijke leven.

Nadere informatie

Samenvatting uitkomsten waarstaatjegemeente gemeente Wassenaar

Samenvatting uitkomsten waarstaatjegemeente gemeente Wassenaar Samenvatting uitkomsten waarstaatjegemeente gemeente Wassenaar Inhoud van het onderzoek Het burgeronderzoek wordt via een vragenlijst uitgezet onder inwoners van de gemeente. In de vragenlijst komen de

Nadere informatie

Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor Veldhoven

Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor Veldhoven Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor 2016-2017 Veldhoven Voorwoord Een goede gezondheid van lichaam én geest vergroot de mogelijkheden van mensen om (langer) mee te doen in het maatschappelijke leven.

Nadere informatie

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Rosmalen zuid Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Inlogcode/ buurtnummer Enquête leefbaarheid in uw buurt Bij het onderzoeken van de leefbaarheid van de buurt, is het waardevol om te weten of er verschillen bestaan in beoordeling van de leefbaarheid naar

Nadere informatie

Rosmalen noord. Wijk- en buurtmonitor 2018

Rosmalen noord. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Rosmalen noord Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie