Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016"

Transcriptie

1 Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016

2 Onderzoeksbeschrijving In 2016 is een enquête gehouden onder de inwoners van de gemeente Renswoude over de inzameling en scheiding van afval. De belangrijkste onderzoeksvragen daarbij waren: hoe gaan de bewoners om met de verschillende soorten afval, hoe wordt de afvalinzameling van de gemeente per afvalstroom beoordeeld, welke knelpunten worden daarbij ervaren en hoe belangrijk vinden de bewoners de verschillende aspecten van de afvalinzameling: milieu, maatschappelijke aspecten, kosten en service? In de gemeente Renswoude is een willekeurige steekproef getrokken van 899 inwoners (verdeeld over het binnengebied en buitengebied van Renswoude). Hiervan hebben er uiteindelijk 417 meegedaan, een respons van 46%. Om een zo hoog en zo representatief mogelijke respons te behalen, konden de inwoners de enquêtevragen naar keuze online of telefonisch beantwoorden. De meeste enquêtes zijn online ingevuld (91%), daarnaast is 9% telefonisch afgenomen. Aan het databestand is geen weegfactor gekoppeld. Een correctiefactor is bedoeld om bij het berekenen van de uitkomsten recht te doen aan de werkelijke verhoudingen in de bevolking van Renswoude (verdeling van inwoners naar binnengebied-buitengebied en woningtype). Aangezien alle groepen al evenredig waren vertegenwoordigd in de respons, was het niet nodig om een correctiefactor toe te passen. De belangrijkste uitkomsten zijn in deze factsheet-rapportage weergegeven en verwoord. Indien relevant is er een onderscheid gemaakt tussen typen bewoners en woning (leeftijdsklasse, woningtype, buitengebied). Internet 9% 91% Telefonisch Wijze van deelname. N=417 Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude /19

3 Achtergrondkenmerken De helft van de respondenten maakt deel uit van een één- of tweepersoonshuishouden 15% 5% 80% Woningen binnen bebouwde kom Woningen buitenbebouwde kom Appartementen 23% 8% 5% 1 persoon 12% 2 personen 15% 38% 3 personen 4 personen 5 personen 6 personen of meer 21% 45% 8% 25% 18 tot 30 jaar 30 tot 45 jaar 45 tot 65 jaar 65 jaar en ouder Woonlocatie inwoners. N=417 Uit hoeveel personen huishoudens bestaan. N=415 Leeftijdsverdeling respondenten. N=413 Vier op de vijf respondenten wonen in een eengezinswoning binnen de bebouwde kom (80%), 5% in een appartement en 15% woont in een woning buiten de bebouwde kom. De helft van de respondenten heeft een huishouden dat bestaat uit 1 of 2 personen (50%). Meer dan één derde heeft een huishouden bestaande uit 3 of 4 personen (38%) en één op de acht respondenten uit 5 personen of meer (13%). Buiten de bebouwde kom komt dit laatste vaker voor (26%). Eén derde van de respondenten is jonger dan 45 jaar (33%). Bijna de helft is tussen de 45 en 65 jaar oud (45%) en één op de vijf is 65-plusser (21%). Het aandeel inwoners onder de 30 jaar en boven de 65 is hoger binnen de bebouwde kom en het aandeel 30 tot 65 jarigen juist iets lager. Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude /19

4 Afvalinzameling De afvalinzameling in zijn algemeenheid wordt beoordeeld met een 7,7 De afvalinzameling in zijn algemeenheid krijgt van de inwoners van Renswoude gemiddeld een 7,7. Eén op de zes inwoners waardeert de afvalinzameling zelf met een 9 of 10 (16%) en nog eens de helft geeft een 8 (49%). Eén op de negen inwoners waardeert de afvalinzameling wat negatiever (11% 6 of lager). Als wordt gekeken naar het onderscheid tussen de kern en het buitengebied blijkt dat de beoordeling van afvalinzameling daar niet significant verschillend is. Wanneer inwoners wordt gevraagd hoe vaak zij de diverse soorten afval gescheiden aanbieden, blijkt dat tenminste drie kwart van de inwoners altijd papier en karton (88%), glas (82%), gft (73%) en PMD (73%) gescheiden aanbiedt. Eén op de zeven inwoners biedt (bijna) nooit gft (15%), PMD (14%) en textiel (14%) gescheiden aan. In het buitengebied worden papier en karton (67%) en gft (18%) minder vaak altijd gescheiden aangeboden. Dit geldt tevens voor bewoners van appartementen (resp. 75% en 37%). Beoordeling afvalinzameling Papier/karton Flessen/glas Gft (groente/fruit/tuinafval) PMD (plastic/metaal/drankenkartons) Batterijen/elektrische apparaten 16% 49% 24% 7% 9 of hoger of lager Beoordeling van de afvalinzameling door de gemeente Renswoude in zijn algemeenheid. N=410 Textiel/kleding Hoe vaak de volgende soorten afval gescheiden worden aangeboden door inwoners. N= % 61% 73% 73% 88% 82% Altijd Soms (bijna) nooit 12% 13% 23% 25% 10% 6% 6% 8% 15% 14% 12% 14% Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude /19

5 Restafval en gft-afval (1) Gemiddeld krijgt de inzameling van restafval een 8,1 en de inzameling van gft-afval een 7,7 5% 5% Eigen container Inzameling restafval 35% 45% 14% 4% Gemeenschappelijke container Inzameling gft-afval 30% 41% 15% 5% 9% 90% De gemeentewerf 9 of hoger of lager Waarvan inwoners over het algemeen gebruik maken voor hun restafval en hun gft-afval. N=416 Beoordeling van de tevredenheid over de inzameling van het restafval en gft-afval. N= Negen op de tien inwoners maken over het algemeen gebruik van hun eigen container voor restafval en gft-afval, 5% gebruikt een gemeenschappelijke container en 5% gaat naar de Gemeentewerf. Gemiddeld geven de bewoners met een eigen afvalcontainer een 8,2 voor de inzameling van restafval en een 7,7 voor de inzameling van gft-afval. Bewoners die hun afval naar de Gemeentewerf brengen beoordelen de inzameling iets lager (resp. 7,8 en 7,4). De gemiddelde rapportcijfers voor de inzameling van restafval en gft-afval verschillen nauwelijks naar leeftijdscategorie. Van alle respondenten geeft één derde een 9 of hoger voor zowel de inzameling van restafval en gft-afval, en nog eens twee op de vijf geven een 8. Circa één op de tien inwoners geeft een onvoldoende voor de inzameling van gft-afval (9%), 7% is ontevreden over de inzameling van restafval. Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude /19

6 Restafval en gft-afval (2) Twee derde van de inwoners is tevreden over de inzameling van restafval en gft-afval Nee, ik ben overal tevreden over Container is te klein Afvalcontainers worden te weinig geleegd Heb geen aparte gft container Container is te groot Tijdstip waarop containers aan straat mogen staan 13% 10% 8% 6% 2% 64% Nee, ik ben overal tevreden over De container is vaak vol Er staat vaak vuilnis naast de gemeenschappelijke container De afstand tot de gemeenschappelijke container De grootte van de gemeenschappelijke container 16% 11% 5% 5% 68% Iets anders 6% Iets anders 5% Aspecten waarover inwoners van eengezinswoningen minder tevreden zijn als het om de inzameling van restafval en gft-afval gaat. N=373 Aspecten waarover bewoners van appartementen minder tevreden zijn als het om de inzameling van restafval en gft-afval gaat. N=19 Wanneer inwoners van eengezinswoningen gevraagd wordt naar hun tevredenheid over de inzameling van restafval en gft-afval, geeft bijna twee derde van de inwoners aan overal tevreden over te zijn (64%). Dit aandeel is lager onder inwoners van het buitengebied (46%). Inwoners die minder tevreden zijn over bepaalde aspecten van de inzameling geven met name aan problemen te hebben met het kleine formaat van de containers (13%), de lage frequentie waarin zij geleegd worden (10%) en het ontbreken van een aparte gft container (8%). Als dezelfde vraag wordt voorgelegd aan inwoners van appartementen, geeft meer dan twee derde van de inwoners aan overal tevreden over te zijn (68%). Aspecten waarover zij minder te spreken zijn, zijn het snel vol geraken van de container (16%) en de plaatsing van vuilnis naast de gemeenschappelijke container (11%). Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude /19

7 PMD (plastic, metaal, drankenkartons) (1) De inzameling van PMD wordt gemiddeld met een 7,3 beoordeeld 5% Belangrijk en wil er alles aan doen 45% 50% Belangrijk maar moet gemakkelijk kunnen Onbelangrijk Tevredenheid mogelijkheden aanbieden PMD 23% 33% 19% 9% 17% 9 of hoger of lager Welk van de stellingen het meeste van toepassing is op inwoners. N=411 Tevredenheid over de mogelijkheden om PMD afval aan te bieden. N=398 De inzameling van PMD in de gemeente Renswoude krijgt van de inwoners gemiddeld een 7,3. Eén op de zes respondenten heeft een onvoldoende gegeven (17%). Aan de andere kant geeft meer dan de helft van de inwoners een 8 of hoger (56%). Inwoners onder de 45 jaar zijn minder tevreden over de mogelijkheden om PMD aan te bieden (18-29 jaar 6,7; jaar 6,8) dan met name 65-plussers (7,9). Inwoners van appartementen zijn tevens minder tevreden (6,5). Slechts 5% van de inwoners geeft aan het scheiden van PMD niet belangrijk te vinden en het niet apart te houden. De helft van inwoners vindt het belangrijk en wil er alles aan doen om een bijdrage te leveren (50%) en nog eens bijna de helft vindt het belangrijk maar wil het alleen doen als het gemakkelijk is en zij het vaak kunnen aanbieden (45%). Inwoners onder de 30 jaar zijn minder vaak bereid alles te doen om een bijdrage te leveren aan de gescheiden inzameling van PMD (14%). Zij geven echter wel vaker dan gemiddeld aan dit te willen doen wanneer zij het gemakkelijk en vaak kunnen aanbieden (77%). Inwoners van appartementen geven vaker aan het niet belangrijk te vinden om PMD afval te scheiden en het om deze reden ook niet te doen (29%). Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude /19

8 PMD (plastic, metaal, drankenkartons) (2) Twee op de vijf inwoners zijn tevreden over de inzameling van PMD afval Ik ben overal tevreden over Ik zou het PMD liever verzamelen in een minicontainer Het PMD wordt niet vaak genoeg aan huis opgehaald Ik weet niet goed wat ik allemaal bij het PMD kan doen Er zijn te weinig plaatsen waar je de benodigde plastic zakken gratis kunt halen Er staan te weinig containers waar het PMD naar toe gebracht kan worden Slechte plastic zakken Plastic waait weg of wordt aangevreten Stank Iets anders N.v.t.: ik heb nooit apart PMD afval 11% 11% 7% 3% 3% 3% 2% 2% 4% 34% 43% Aspecten t.a.v. de inzameling van PMD afval waarover inwoners minder tevreden zijn. N=410 Twee op de vijf respondenten zijn over alle aspecten van de inzameling van PMD afval tevreden (43%). Eén derde van de respondenten die kritiekpunten hebben genoemd, geeft met name aan PMD afval liever te verzamelen in een minicontainer (34%). Ongeveer één op de tien geeft tevens aan dat het PMD niet vaak genoeg wordt opgehaald (11%), niet goed te weten wat bij het PMD te kunnen doen (11%) en dat er te weinig plaatsen zijn waar je de benodigde plastic zakken gratis kunt halen (7%). Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude /19

9 Papier en karton De inzameling van papier en karton wordt gemiddeld met een 7,6 beoordeeld Tevredenheid inzameling papier en karton 31% 37% 12% 10% 10% 9 of hoger of lager Tevredenheid over de inzameling van papier en karton. N=390 Ik ben overal tevreden over Zou liever een container hebben voor papier en karton Het aantal keren dat het papier en karton wordt opgehaald Er zijn te weinig plekken waar je je papier naartoe kan brengen Iets anders N.v.t.: ik heb nooit apart papier/karton afval Het tijdstip waarop het papier en karton aan straat mogen staan 1% 1% 5% 4% 16% 24% Aspecten t.a.v. de inzameling van papier en karton waarover inwoners minder tevreden zijn. N=379 63% Voor de inzameling van papier en karton geven de inwoners van Renswoude gemiddeld een 7,6. Eén derde geeft daarvoor een 9 of hoger (31%) en nog eens één derde een 8 (37%). Eén op de tien inwoners geeft een onvoldoende (10%). Dit geldt in hogere mate voor inwoners met een woning in het buitengebied (41%), wat logisch is omdat papier en karton hier niet apart wordt opgehaald. Uiteindelijk zijn twee op de drie inwoners tevreden over alle aspecten van de inzameling van papier en karton (63%). De respondenten die minder tevreden zijn, wijzen er onder andere op dat zij liever een container zouden hebben (24%) en dat het papier en karton vaker zou moeten worden opgehaald (16%). Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude /19

10 Glas De glasinzameling wordt gemiddeld met een 7,8 beoordeeld Tevredenheid mogelijkheden aanbieden glasafval 27% 45% 17% 7% Ik ben overal tevreden over 76% 9 of hoger of lager Tevredenheid over de mogelijkheden om glasafval aan te bieden in Renswoude. N=406 De afstand tot de container is te groot De containers zijn vaak vol 8% 6% Gemiddeld geven de inwoners van gemeente Renswoude een 7,8 voor de mogelijkheden om glas aan te bieden. Een kwart geeft een 9 of hoger (27%) en nog eens bijna de helft geeft een 8 (45%). Ongeveer één op de twintig inwoners is negatief over de glasinzameling (5%). Het gemiddelde rapportcijfer voor het inzamelen van glas verschilt niet veel per woningtype. Drie kwart van de inwoners is tevreden over de inzameling van glas (76%). De inwoners die kritiekpunten hebben, zouden liever hebben dat de afstand tot de container korter was (8%) en dat de containers vaker geleegd zouden worden (6%). Ik zou liever hebben dat glas huis-aan-huis wordt opgehaald Glas naast containers Iets anders N.v.t.: ik heb nooit glasafval 5% 3% 2% 2% Aspecten t.a.v. de inzameling van glasafval waarover inwoners minder tevreden zijn. N=401 Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude /19

11 Textiel De mogelijkheden om textiel aan te bieden worden met een 8,0 beoordeeld Breng ik naar containers in dorp 79% Breng ik naar kringloopwinkel Bied ik niet apart aan 8% Wat inwoners doen met hun oude textiel. N=411 27% 73% Wanneer inwoners textiel aanleveren. N=380 28% Alleen textiel dat nog door anderen kan worden gedragen Ik breng ook textiel dat kpot/versleten is naar containers Drie kwart van de inwoners brengt oud textiel naar containers in het dorp (79%) en/of één kwart brengt dit naar de kringloopwinkel (28%). 8% biedt oud textiel niet apart aan. Inwoners van het buitengebied brengen textiel minder vaak naar containers in het dorp (61%). Inwoners van het buitengebied (16%) en bewoners van appartementen (14%) geven vaker aan textiel niet apart aan te bieden. Drie kwart van de inwoners brengt alleen textiel dat nog door anderen gedragen kan worden (73%) Eén kwart brengt ook textiel dat kapot of versleten is (27%). Tevredenheid mogelijkheden aanbieden textiel 28% 47% 17% 4% 9 of hoger of lager Tevredenheid over de mogelijkheden om textiel aan te bieden. N=378 Het inzamelen van textiel in gemeente Renswoude krijgt van de inwoners gemiddeld een 8,0. Eén kwart van de inwoners geeft een 9 of hoger (28%) en nog eens de helft geeft een 8 (47%). Een klein aandeel (4%) geeft een onvoldoende. Dit aandeel verschilt nauwelijks per woningtype. Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude /19

12 Textiel Vier op de vijf inwoners zijn tevreden over de inzameling van textiel Ik ben overal tevreden over 81% De containers zijn vaak vol Het is mij niet duidelijk welk textiel allemaal in de containers kan worden gegooid De afstand tot de container is te groot Ik zou liever hebben dat textiel huis-aan-huis wordt opgehaald Iets anders N.v.t.: ik breng nooit textiel weg 5% 4% 3% 1% 2% 7% Aspecten t.a.v. de inzameling van textiel waarover inwoners minder tevreden zijn. N=400 Vier op de vijf inwoners van gemeente Renswoude zijn positief over de inzameling van textiel (81%). Inwoners van appartementen zijn hierover vaker tevreden (90%) en inwoners van het buitengebied juist minder vaak (68%). Wanneer respondenten gevraagd wordt aspecten te noemen ten aanzien van de inzameling van textiel waarover zij minder tevreden zijn, geeft een aantal respondenten aan dat de containers vaak vol zijn (5%) en dat het niet geheel duidelijk is welk textiel allemaal in de containers kan worden gegooid (4%). Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude /19

13 Grof huishoudelijk afval en grof snoeiafval Inzameling van grof vuil wordt met een 6,1 en inzameling van grof snoeiafval met een 6,8 beoordeeld Ik ben overal tevreden over Kosten voor ophalen of aanbieden van grof vuil zijn te hoog De openingstijden van de gemeentewerf zijn te beperkt 30% 36% 42% Aanbieden grof snoeiafval Aanbieden grof vuil 15% 10% 21% Tevredenheid over de mogelijkheden om grof huishoudelijk afval en grof snoeiafval aan te bieden in Renswoude. N= % 18% 21% 16% 14% 35% 9 of hoger of lager 20% Het is mij niet duidelijk op welke manier ik grof snoeiafval kwijt kan Het is mij niet duidelijk op welke manier ik grof vuil kwijt kan Iets anders De afstand tot de Gemeentewerf is te groot Onhandig systeem met sleutel 9% 8% 6% 4% 2% Voor het inzamelen van grof vuil geven inwoners gemiddeld een 6,1. Eén derde geeft een 8 of hoger hiervoor (31%), echter één derde van de respondenten geeft een onvoldoende (34%). Voor het inzamelen van grof snoeiafval geven inwoners gemiddeld een 6,8. Bijna de helft van de inwoners geeft hiervoor een 8 of hoger (45%), echter één vijfde geeft een onvoldoende (20%). Het oordeel over de mogelijkheden om grof huishoudelijk afval en snoeiafval aan te bieden verschilt nauwelijks tussen de verschillende woningtypes. N.v.t.: ik heb nooit grof vuil Aspecten t.a.v. de inzameling van grof vuil/snoeiafval waarover inwoners minder tevreden zijn. N=407 7% Drie op de tien inwoners zijn tevreden over de inzameling van grof afval (30%). Bewoners die minder tevreden zijn, wijzen met name op de hoge kosten voor ophalen of aanbieden van grof vuil (42%) en de beperkte openingstijden van de Gemeentewerf (36%). Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude /19

14 De Gemeentewerf De Gemeentewerf wordt gemiddeld met een 6,8 beoordeeld De Gemeentewerf wordt door de inwoners van Renswoude beoordeeld met een 6,8. Meer dan één derde geeft een 8 of hoger (37%), één vijfde geeft een onvoldoende (19%). De gemiddelde rapportcijfers voor de Gemeentewerf naar type woning zijn nagenoeg gelijk. Ik ben overal tevreden over De openingstijden van de Gemeentewerf zijn te beperkt 30% 36% Drie op de tien inwoners zijn tevreden over de Gemeentewerf (30%), dit geldt in hogere mate voor inwoners van een appartement (55%). Inwoners die ontevreden zijn, geven vooral aan dat de openingstijden van de Gemeentewerf te beperkt zijn (36%) evenals het aantal keren dat spullen gratis weggebracht kunnen worden (35%). Eén op de vijf inwoners geeft aan nooit bij de Gemeentewerf te komen (20%). Het aantal keren dat ik gratis spullen kan brengen is beperkt De inrichting van de Gemeentewerf is onhandig Deafstand tot de Gemeentewerf is groot 4% 1% 35% De wachttijden zijn te lang 1% Tevredenheid Gemeentewerf 11% 26% 27% 17% 19% Een andere reden 1% 9 of hoger of lager Tevredenheid over de Gemeentewerf. N=381 Ik kom nooit bij de Gemeentewerf 20% Aspecten t.a.v. de inzameling van de Gemeentewerf van de gemeente Renswoude waarover inwoners minder tevreden zijn. N=407 Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude /19

15 Informatievoorziening De informatievoorziening wordt gemiddeld met een 7,6 beoordeeld Informatievoorziening afvalinzameling 18% 41% 29% 8% Ik ben overal tevreden over De website van de gemeente is niet duidelijk 6% 86% 9 of hoger of lager De afvalkalender in de gemeentegids is niet duidelijk 4% Tevredenheid over de informatievoorziening van de gemeente Renswoude over de afvalinzameling. N=403 Iets anders Informatie over welk afval waarin mag 3% 2% De informatievoorziening door de gemeente over het afvalinzamelbeleid wordt gemiddeld met een 7,6 beoordeeld. Eén op de vijf inwoners geeft een 9 of 10 (18%) en nog een twee op de vijf geven een 8 (41%). Van de inwoners geeft 4% een onvoldoende. De verschillende informatiebronnen functioneren goed (86% positief). Circa een kwart van de inwoners is bekend met de recycle-app (23%) en daarvan gebruikt slechts 3% de app. Meer dan drie kwart van de inwoners is niet bekend hiermee (77%) Aspecten t.a.v. de informatie over afvalinzameling waarover inwoners minder tevreden zijn. N=389 77% 20% Aandeel inwoners dat de recycle-app kent en het aandeel dat hier ook wel eens gebruik van maakt. N=416 3% Ja, ik ken deze app en gebruik hem ook Ik weet dat deze app bestaat, maar gebruik hem niet Nee, die ken ik niet Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude /19

16 De toekomst Een schoon milieu is het belangrijkste argument voor afvalinzameling Schoon milieu 48% 44% 7% Lage kosten 39% 45% 14% Service 34% 51% 14% Maatschappelijk belang Hoe belangrijk inwoners de volgende aspecten voor de afvalinzameling vinden. N= % 17% 11% 31% Erg belangrijk Belangrijk Neutraal Onbelangrijk Totaal onbelangrijk 4% Het milieu 49% 52% Het maatschappelijk belang Het gemak/de service De kosten Weet ik niet Welk argument inwoners het belangrijkste vinden als het gaat om afvalinzameling. N=414 15% Tenminste vier op de vijf inwoners vinden alle vier de aspecten die samenhangen met een optimaal afvalbeleid (erg) belangrijk. Dit geldt in hogere mate voor het milieuaspect: meer dan negen op de tien inwoners vinden dit (erg) belangrijk (92%), waarvan de helft zelfs erg belangrijk (48%). Vrijwel niemand hecht hier geen belang aan (1%). Wanneer inwoners wordt gevraagd één van de vier aspecten aan te wijzen als belangrijkste wanneer het gaat om afvalinzameling, geeft de helft het milieu aan als belangrijkste argument (49%). Ongeveer één op de vijf vindt het gemak om afval in te zamelen (19%) en de kosten (17%) het belangrijkste argument. Eén op de tien noemt het maatschappelijke belang (11%). Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude /19

17 De toekomst Meer dan de helft van de inwoners scheidt hun afval al maximaal Ik scheid mijn afval nu al maximaal 53% Ik het gemakkelijk gescheiden kan aanbieden 32% Het mij geld oplevert 20% Opbrengsten positief voor maatschappelijke doelen Ik weet wat het nut is voor het milieu Niet meer afval scheiden omdat het teveel gedoe is 8% 7% 10% Niet meer afval scheiden omdat het geen nut heeft 3% Redenen waardoor inwoners meer afval zouden gaan scheiden. N=412 Inwoners is gevraagd wat hun belangrijkste drijfveer zou zijn om meer afval te scheiden. De helft van de inwoners geeft aan afval al optimaal te scheiden (53%), de andere helft doet dit echter nog niet (47%). Inwoners buiten de bebouwde kom (66%) en inwoners van appartementen (62%) geven vaker aan afval nog niet maximaal te scheiden. Dit geldt tevens voor de jongere leeftijdscategorieën. Van de inwoners onder de 30 scheidt 83% afval nog niet maximaal, voor inwoners tussen de 30 en 44, is dit 64%. Eén derde zou meer afval scheiden als zij het gemakkelijker konden aanbieden (32%). Eén op de vijf zou gemotiveerder zijn wanneer het hen geld op zou leveren (20%). Inwoners onder de 45 geven vaker dan de oudere inwoners aan dat zij meer afval zouden gaan scheiden wanneer het gemakkelijker zou zijn en geld zou opleveren. Eén tiende zou meer afval scheiden als het nut voor het milieu duidelijker zou zijn (8%) en opbrengsten ten goede zouden komen aan maatschappelijke doelen (10%). Nog eens één tiende geeft aan geen afval te scheiden omdat zij het geen nut vinden hebben en/of te veel gedoe (10%). Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude /19

18 Conclusies en aanbevelingen per afvalsoort De inzameling van restafval en textiel wordt het hoogste beoordeeld, die van grof snoeiafval en grof vuil wordt het laagste beoordeeld Afvalinzameling totaal Restafval Textiel Glasafval 7,7 8,1 8,0 7,8 De afvalinzameling in Renswoude wordt door de bewoners in het algemeen positief beoordeeld. Als de bewoner wordt gevraagd de afvalinzameling (in het algemeen) in de gemeente te waarderen met een rapportcijfer, dan levert dit gemiddeld een 7,7 op. Het inzamelen van restafval en textiel krijgt gemiddeld de hoogste waardering (resp. 8,1 en 8,0). De waardering voor de inzameling van grof vuil is aanzienlijk lager en krijgt een magere voldoende (6,1). Ook de inzameling van grof snoeiafval wordt lager beoordeeld (6,8). Alle afvalinzameling wordt echter met een voldoende gewaardeerd. Gft-afval Papier en karton PMD Grof snoeiafval Grof vuil Aspecten t.a.v. de inzameling van textiel waarover inwoners minder tevreden zijn. N= ,1 6,8 7,3 7,7 7,6 Bewoners hebben tevens kunnen aangeven over welke aspecten van de afvalinzameling men minder tevreden is. De meest genoemde knelpunten per afvalstroom zijn: Restafval en gft: de beperkte grootte van de containers (12%) PMD: liever verzamelen in een mini-container (34%) Papier en karton: liever een container voor papier en karton (24%) en de lage frequentie dat papier en karton wordt opgehaald (16%) Glasafval: grote afstand tot de containers (8%) Grof huishoudelijk afval en grof snoeiafval: kosten voor ophalen / aanbieden van grof vuil zijn te hoog (42%) en de openingstijden van het Gemeentewerf zijn te beperkt (36%) Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude /19

19 Woning binnengebied Woning buitengebied Appartement Totaal Conclusies en aanbevelingen per woningtype In het binnengebied wordt de inzameling van grof vuil het laagste beoordeeld, in het buitengebied de inzameling van gft en papier en karton en in appartementen het PMD afval en grof vuil Afvalinzameling totaal 7,7 7,4 7,4 7,7 Restafval 8,1 8,2 7,0 8,1 Gft-afval 8,0 3,8 8,0 7,7 PMD afval 7,3 7,3 6,5 7,3 Papier en karton 8,0 5,2 7,5 7,6 Glasafval 7,9 7,6 7,9 7,8 Textiel 8,0 7,8 7,4 8,0 Grof vuil 6,0 6,4 6,4 6,1 Grof snoeiafval 6,8 6,8 6,8 6,8 In het binnengebied wordt de afvalinzameling in zijn algemeenheid met een 7,7 beoordeeld. De inzameling van grof vuil springt er echter in negatieve zin uit (6,0). Deze relatief lage beoordeling hangt samen met de kosten voor het aanbieden van grof vuil, die inwoners te hoog vinden. Verder zijn inwoners negatief over de openingstijden van de Gemeentewerf. Sommige inwoners geven aan dat het hek van het Groendepot vaak dicht is en dat het systeem met een sleutel niet werkt. In het buitengebied wordt de afvalinzameling in zijn algemeenheid met een 7,4 beoordeeld. De inzameling van gft-afval wordt met een onvoldoende beoordeeld (3,8). De negatieve beoordeling van de inzameling is toe te schrijven aan het ontbreken van een aparte gft-container in het buitengebied. De inzameling van papier en karton wordt ook met een onvoldoende beoordeeld (5,2). Het papier en karton wordt in het buitengebied niet apart opgehaald en dit lijkt de reden te zijn van het negatieve oordeel. Inwoners van appartementen beoordelen de afvalinzameling in zijn algemeenheid met een 7,4. Zij beoordelen de inzameling van restafval en PMD wat lager dan gemiddeld. Zij zijn minder te spreken over het aantal keren dat de afvalcontainer met restafval geleegd wordt dan inwoners van eengezinswoningen. Met betrekking tot het PMD afval komt geen duidelijk aspect naar voren wat de relatief lagere score kan verklaren. Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude /19

93% papier en karton 86% flessen /glas 85% gft (groente/fruit/tuinafval) klein chemisch afval / elektrische apparaten 68% 66% textiel / kleding 55%

93% papier en karton 86% flessen /glas 85% gft (groente/fruit/tuinafval) klein chemisch afval / elektrische apparaten 68% 66% textiel / kleding 55% 1 2 4 papier en karton 93% flessen /glas 86% gft (groente/fruit/tuinafval) 85% klein chemisch afval / elektrische apparaten textiel / kleding 68% 66% grof snoeiafval 55% herbruikbare goederen (kringloop)

Nadere informatie

Afvalscheiding en afvalinzameling

Afvalscheiding en afvalinzameling Afvalscheiding en afvalinzameling in de gemeente Utrechtse Heuvelrug Resultaten bewonersenquête Onderzoek uitgevoerd in opdracht van gemeente Utrechtse Heuvelrug DIMENSUS beleidsonderzoek Juli 2 Inhoud

Nadere informatie

Gemeente IJsselstein

Gemeente IJsselstein Gemeente IJsselstein Verantwoording In het kader van het nieuwe regionale afvalbeleidsplan 2014-2018 is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente IJsselstein. Deze heeft plaatsgevonden van woensdag

Nadere informatie

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik.

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Gemeente Bunnik Verantwoording In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Deze heeft plaatsgevonden van 30 maart t/m

Nadere informatie

KTO Het Nieuwe Inzamelen Overvecht

KTO Het Nieuwe Inzamelen Overvecht KTO Het Nieuwe Inzamelen Overvecht Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht van Inzamelen, Markten

Nadere informatie

Raadsmemo. Geachte raad, Graag informeren wij u over het volgende.

Raadsmemo. Geachte raad, Graag informeren wij u over het volgende. Raadsmemo Nummer: 162495 Behandeld door: Jos van de Griend/C. van den Heuvel Onderwerp: Raadsmemo afvalinzameling Datum: 7 februari 2017 Geachte raad, Graag informeren wij u over het volgende. 1 Inleiding

Nadere informatie

Grafiek 15.1a Bekendheid met en bezoek aan kringloopwinkel Het Warenhuis, in procenten 47% 57% 0% 25% 50% 75% 100%

Grafiek 15.1a Bekendheid met en bezoek aan kringloopwinkel Het Warenhuis, in procenten 47% 57% 0% 25% 50% 75% 100% 15 AFVALINZAMELING EN KRINGLOOPWINKEL Om het scheiden en hergebruik van huishoudelijk restafval te stimuleren, wordt regelmatig onderzocht hoe de bewoners van Leiden met hun afval omgaan. Het is inmiddels

Nadere informatie

KTO Het Nieuwe Inzamelen Hoograven en Deel Zuidwest

KTO Het Nieuwe Inzamelen Hoograven en Deel Zuidwest KTO Het Nieuwe Inzamelen Hoograven en Deel Zuidwest (Dichterswijk, Rivierenwijk en Transwijk) Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030

Nadere informatie

Gescheiden gft inzameling Nesselande

Gescheiden gft inzameling Nesselande rotterdam.nl/onderzoek Gescheiden gft inzameling Nesselande Onderzoek en Business Intelligence Gescheiden gft inzameling Nesselande Een evaluatie M. van Rhee Onderzoek en Business Intelligence (OBI) 13

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 6: Afvalscheiding november 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de zesde peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Afvalscheiding nu en in de toekomst Onderzoek en Informatie, mei 2015

Afvalscheiding nu en in de toekomst Onderzoek en Informatie, mei 2015 Afvalscheiding nu en in de toekomst Onderzoek en Informatie, mei 2015 100% afval scheiden = 0 kg restafval! Dat is het doel waar Breda naar streeft. De gemeente onderschrijft daarmee het landelijk actieplan

Nadere informatie

NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 2015. Figuur 1: Aandeel afval dat nu apart wordt gehouden van het restafval (Nmax=709)

NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 2015. Figuur 1: Aandeel afval dat nu apart wordt gehouden van het restafval (Nmax=709) NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 201 Deze nieuwsbrief beschrijft in het kort de resultaten van een peiling over grondstoffenbeleid. Uit de resultaten komt naar voren dat driekwart van

Nadere informatie

Onderzoek Afval. Rapportage Onderzoek Afval. Utrecht, mei DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Dr. Eric Elphick

Onderzoek Afval. Rapportage Onderzoek Afval. Utrecht, mei DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Dr. Eric Elphick Rapportage In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Montfoort Rosita Driessen Utrecht, mei 2017 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Dr. Eric Elphick Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon: 030

Nadere informatie

SCHEIDING EN INZAMELING HUISHOUDELIJK AFVAL

SCHEIDING EN INZAMELING HUISHOUDELIJK AFVAL SCHEIDING EN INZAMELING HUISHOUDELIJK AFVAL Bewonerspeiling in gemeente Wormerland Januari 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019GM Amsterdam Rapportnummer 2017/015 Datum

Nadere informatie

Grafieken Inwoners Voorbeemd

Grafieken Inwoners Voorbeemd Grafieken Inwoners Voorbeemd 07-09-2015 0 Inhoudsopgave Afval inzamelen en sorteren... 2 Milieustraat... 7 Informatievoorziening... 9 Handhaving... 11 Verbeterpunten... 13 Respondenten... 14 1 Afval inzamelen

Nadere informatie

Resultaten peiling afvalinzameling Rijssen-Holten Panel. augustus 2018

Resultaten peiling afvalinzameling Rijssen-Holten Panel. augustus 2018 Resultaten peiling afvalinzameling Rijssen-Holten Panel augustus 2018 Inwonerpeiling afvalinzameling Inwonerpeiling Eind 2016 is er een aantal wijzigingen in de afvalinzameling doorgevoerd. De gemeente

Nadere informatie

Onderzoek proeven afvalinzameling in Vliedberg Vlijmen

Onderzoek proeven afvalinzameling in Vliedberg Vlijmen Onderzoek proeven afvalinzameling in Vliedberg Vlijmen Inhoud Samenvatting blz. 3 Onderzoeksopzet 4 Informatievoorziening over de afvalproeven 5 Hoeveel te besparen? 6 Tevredenheid over manier van ophalen

Nadere informatie

Onderzoek huishoudelijk afval

Onderzoek huishoudelijk afval Onderzoek huishoudelijk afval Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Marlies Visser 16 april 2014 Samenvatting Leden van het AmersfoortPanel hebben in maart 2014 deelgenomen aan een onderzoek over het

Nadere informatie

Afvalscheiding in Sliedrecht

Afvalscheiding in Sliedrecht Afvalscheiding in Sliedrecht Bewonerspanel Sliedrecht Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De gemeente Sliedrecht is bezig met het opstellen van een afvalbeleidsplan. Een belangrijk aspect daarbij

Nadere informatie

Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011

Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011 Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011 1. Achtergrond De gemeente doet onderzoek naar de wijze waarop ze het scheiden van afval kan verbeteren. Dit vormt een onderdeel van het nieuwe afvalbeleid

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER AFVAL

ALPHENPANEL OVER AFVAL ALPHENPANEL OVER AFVAL Gemeente Alphen aan den Rijn December 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN ENSCHEDE Rapportnummer 2015 / 185 Datum December 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

BEWONERSCONSULTATIE T.B.V. HET REGIONAAL AFVALBELEIDSPLAN

BEWONERSCONSULTATIE T.B.V. HET REGIONAAL AFVALBELEIDSPLAN BEWONERSCONSULTATIE T.B.V. HET REGIONAAL AFVALBELEIDSPLAN ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, MAART 2014 GfK 2014 Bewonersconsultatie Regionaal Afvalbeleidsplan Maart 2014 1 Inhoud 1. Samenvatting 2. Onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Omnibusenquête deelrapport. Huisvuilinzameling

Omnibusenquête deelrapport. Huisvuilinzameling Omnibusenquête 2015 deelrapport Huisvuilinzameling Omnibusenquête 2015 deelrapport Huisvuilinzameling OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport HUISVUILINZAMELING Zoetermeer, 14 januari 2016 Gemeente Zoetermeer

Nadere informatie

Onderzoek omgekeerd inzamelen in Braken-Oost

Onderzoek omgekeerd inzamelen in Braken-Oost Onderzoek omgekeerd inzamelen in Braken-Oost Inhoud Samenvatting blz. 3 Onderzoeksopzet 4 Informatievoorziening over het omgekeerd inzamelen 5 Oude situatie en kosten 6 Hoe vaak en hoe brengt men restafval

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2016 AFVAL

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2016 AFVAL BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2016 AFVAL Gemeente Oirschot Januari - Februari 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Stadspanel-onderzoek naar afval

Stadspanel-onderzoek naar afval Stadspanel-onderzoek naar afval Wat is het Stadspanel? De gemeente Assen heeft een digitaal stadspanel. Iedere inwoner kan meedoen. Momenteel telt het panel ruim 2000 leden. Elk lid van het panel krijgt

Nadere informatie

Enquête Afvalsortering

Enquête Afvalsortering Enquête Afvalsortering De gemeente doet op het moment onderzoek naar het sorteren van afval in Tilburg. Als gemeente doen we het al goed op het gebied van het sorteren van afval, maar het kan nog beter.

Nadere informatie

ONDERZOEK PLASTIC BLIK EN DRANKENKARTONS 0 - METING

ONDERZOEK PLASTIC BLIK EN DRANKENKARTONS 0 - METING ONDERZOEK PLASTIC BLIK EN DRANKENKARTONS 0 - METING NULMETING ONDERZOEK PLASTIC, BLIK EN DRANKENKARTONS Oktober 2015 In opdracht van: Joyce Scheenaard, Afdeling Afvalinzameling Uitvoering onderzoek: Josée

Nadere informatie

Afvalinzameling in Ten Boer

Afvalinzameling in Ten Boer Afvalinzameling in Age Stinissen Mei 2016 Kübra Ozisik www.os-groningen.nl Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek 3 1.2 Doel van het onderzoek 3 1.3 Opzet van het onderzoek

Nadere informatie

Uw afval verdient beter OPINIE INWONERS PAPENDRECHT OVER VERANDERING IN AFVALINZAMELING

Uw afval verdient beter OPINIE INWONERS PAPENDRECHT OVER VERANDERING IN AFVALINZAMELING Uw afval verdient beter OPINIE INWONERS PAPENDRECHT OVER VERANDERING IN AFVALINZAMELING Inhoud 1. Conclusies 2. Opinie over afvalscheiding 3. Voorkeur bewoners laagbouw 4. Voorkeur bewoners hoogbouw 5.

Nadere informatie

Omgekeerd Inzamelen. Datum: 11 augustus 2014. Versie 3.0. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Mevr M. Stam

Omgekeerd Inzamelen. Datum: 11 augustus 2014. Versie 3.0. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Mevr M. Stam Omgekeerd Inzamelen Datum: 11 augustus 2014 Versie 3.0 Uitgevoerd door: Auteurs: Opdrachtgever: Newcom Research & Consultancy B.V. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Gemeente Woerden Mevr M. Stam

Nadere informatie

Bewonerspanel Afvalinzameling

Bewonerspanel Afvalinzameling Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Afvalinzameling Novemberpeiling 2014: Afvalinzameling De gemeente Utrecht zet zich in om afval

Nadere informatie

ieldrop-mierlo behandeld Richard van der Krieken doorkiesnr. (040) 289 37 50 Geldrop 4 december 2006 onderwerp Enquête Beste meneer, mevrouw,

ieldrop-mierlo behandeld Richard van der Krieken doorkiesnr. (040) 289 37 50 Geldrop 4 december 2006 onderwerp Enquête Beste meneer, mevrouw, ieldrop-mierlo uw brief ons behandeld Richard van der Krieken doorkiesnr. (040) 289 37 50 Geldrop 4 december 2006 onderwerp Enquête Beste mer, mevrouw, Momenteel onderzoeken wij de uitvoering en waardering

Nadere informatie

Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens

Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens April 2016 Gemeente Elburg Gemeente Oldebroek Inhoudsopgave Deel 1. Inleiding 3 Deel 2. Motivatie afval scheiden 4 Deel 3. Afval

Nadere informatie

PEILING NIEUWE INZAMELEN HUISHOUDELIJK AFVAL

PEILING NIEUWE INZAMELEN HUISHOUDELIJK AFVAL PEILING NIEUWE INZAMELEN HUISHOUDELIJK AFVAL Gemeente Leusden November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN ENSCHEDE Rapportnummer ABPLEUAFV Datum November

Nadere informatie

Hoofdstuk 14. Afval en milieu

Hoofdstuk 14. Afval en milieu Hoofdstuk 14. Afval en milieu Samenvatting Negen op de tien Leidenaren is bekend met de kringloopwinkel Het Warenhuis en 36% heeft de winkel het afgelopen jaar bezocht. Na een stijging in de jaren 2001

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2003

Stadsenquête Leiden 2003 Hoofdstuk 21. Milieu Samenvatting Zeven op de tien Leidenaren kent de Milieustraat, aan de J.C. de Rijpstraat, een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk

Nadere informatie

Stadjers over afval Afval app en Diftar

Stadjers over afval Afval app en Diftar Stadjers over afval Afval app en Diftar Laura de Jong Mei 2016 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Stadjers over een afval app...

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2004

Stadsenquête Leiden 2004 Hoofdstuk 16. Milieu Samenvatting Leiden heeft een Milieustraat aan de J.C. Rijpstraat. Vergeleken met voorgaande jaren zijn zowel de bekendheid als het gebruik verder toegenomen. In de Stadsenquête van

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID

BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID Gemeente Eemnes November 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2001

Stadsenquête Leiden 2001 Hoofdstuk 9. Milieu Samenvatting De Milieustraat is een (vrij nieuwe) voorziening waar bewoners zich kunnen ontdoen van hun grof huishoudelijk afval. Ruim twee op de tien Leidenaren heeft hier al eens

Nadere informatie

Nijmeegse burgers over de afvalinzameling. resultaten burgerpeiling 2003

Nijmeegse burgers over de afvalinzameling. resultaten burgerpeiling 2003 Nijmeegse burgers over de afvalinzameling resultaten burgerpeiling 2003 Gemeente Nijmegen Afd. Onderzoek en Statistiek Juli 2003 Doel burgerpeiling Via een burgerpeiling over de afvalinzameling 2003 is

Nadere informatie

Voorkeurenonderzoek afvalscheiding GFT Gemeente Harlingen AHA! marktonderzoek en marketingadvies

Voorkeurenonderzoek afvalscheiding GFT Gemeente Harlingen AHA! marktonderzoek en marketingadvies Voorkeurenonderzoek afvalscheiding GFT Gemeente Harlingen AHA! marktonderzoek en marketingadvies Voorkeurenonderzoek afvalscheiding GFT Inleiding Voor u ligt het rapport met de uitkomsten van het voorkeurenonderzoek

Nadere informatie

Onderzoek Afvalscheiding

Onderzoek Afvalscheiding Rapportage Onderzoek Afvalscheiding In opdracht van: Contactpersonen: Gemeente Velsen Heleen de Mul en Edwin van t Hart Utrecht, maart 2014 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Drs. Marjan den

Nadere informatie

Hoofdstuk 23. Afval en milieu

Hoofdstuk 23. Afval en milieu Hoofdstuk 23. Afval en milieu Samenvatting De Milieustraat, aan de J.C. Rijpstraat, is een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk en ander afval kunnen

Nadere informatie

Rapporttitel. Tussenevaluatie bewonersonderzoek. Gemeente De Bilt. De Jonge Milieu Advies

Rapporttitel. Tussenevaluatie bewonersonderzoek. Gemeente De Bilt. De Jonge Milieu Advies Rapporttitel Tussenevaluatie bewonersonderzoek Gemeente De Bilt De Jonge Milieu Advies Concept Versie 0.1 Zeist, maart 2012 De Jonge Milieu Advies Utrechtseweg 9, 3704 HA Zeist T. 030-6991599 E. info@dejongemilieuadvies.nl

Nadere informatie

Zaanpanel 37: Duurzame afvalinzameling

Zaanpanel 37: Duurzame afvalinzameling Zaanpanel 37: Duurzame afvalinzameling Team Onderzoek & Statistiek Maart 2015 1 Inleiding Zaanstad wil in de komende jaren nog meer en op een betere manier afval gescheiden inzamelen. Gemiddeld mag elke

Nadere informatie

Aa en Hunze panel. Resultaten peiling 1: afvalscheiding. 1. Inleiding. Peiling november - december 2013

Aa en Hunze panel. Resultaten peiling 1: afvalscheiding. 1. Inleiding. Peiling november - december 2013 Aa en Hunze panel Resultaten peiling 1: afvalscheiding Peiling november - december 2013 1. Inleiding De gemeente Aa en Hunze heeft besloten om een online burgerpanel op te zetten. De gemeente zal via dit

Nadere informatie

Duurzaamheid en afvalinzameling

Duurzaamheid en afvalinzameling Duurzaamheid en afvalinzameling in Hendrik-Ido-Ambacht De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht gaat een campagne opzetten om inwoners te stimuleren om meer te doen aan energiebesparing en afvalscheiding. Om de

Nadere informatie

Resultaten onderzoek digitaal burgerpanel afvalscheiding en afvalinzameling

Resultaten onderzoek digitaal burgerpanel afvalscheiding en afvalinzameling Resultaten onderzoek digitaal burgerpanel afvalscheiding en afvalinzameling In de periode van 12 januari tot en met 31 januari 217 is een vragenlijst over afvalscheiding uitgezet onder de leden van het

Nadere informatie

1 1. Bent u een man of een vrouw? 1 antwoord per respondent. Aantal respondenten: 405. Antwoord Aantal Percentage. 1. Vrouw 238 59% 2.

1 1. Bent u een man of een vrouw? 1 antwoord per respondent. Aantal respondenten: 405. Antwoord Aantal Percentage. 1. Vrouw 238 59% 2. 1 1. Bent u een man of een vrouw? Aantal respondenten: 405 Antwoord Aantal Percentage 1. Vrouw 238 59% 2. Man 167 41% 2 2. Wat is uw leeftijd? Aantal respondenten: 414 1. 20 jaar en jonger 0 0% 2. 20-29

Nadere informatie

Het Enschedepanel over tariefdifferentiatie

Het Enschedepanel over tariefdifferentiatie Het Enschedepanel over tariefdifferentiatie Nieuwsbrief Maart 2008 Samenvatting Deze nieuwsbrief doet verslag van een peiling met het Enschedepanel over afvalscheiding en tariefdifferentiatie - oftewel

Nadere informatie

Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens

Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens BIJLAGE 2, nr. 248011 Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens April 2016 Gemeente Elburg Gemeente Oldebroek Inhoudsopgave Deel 1. Inleiding 3 Deel 2. Motivatie afval

Nadere informatie

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Duurzaam van Afval naar Grondstof Bewonersonderzoek De vragenlijst bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel gaat in op de situatie vóór de proef, het laatste

Nadere informatie

WAARDERING AFVALINZAMELING DOOR HVC

WAARDERING AFVALINZAMELING DOOR HVC Rapport WAARDERING AFVALINZAMELING DOOR HVC CAW-gemeenten April 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam Rapportnummer 2018/44 Datum April 2018 Opdrachtgever

Nadere informatie

Naam en telefoon Portefeuillehouder

Naam en telefoon Portefeuillehouder Onderwerp Evaluatie proef afvalinzameling en pilots Datum Afdeling 6 december 2016 SLWE Naam en telefoon Portefeuillehouder A. de Smit, 9287 J. van der Schoot Waarover wil ik u informeren? Op 1 januari

Nadere informatie

Afvalinzameling in Groningen. Een stadspanel onderzoek

Afvalinzameling in Groningen. Een stadspanel onderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Afvalinzameling in Groningen Een stadspanel onderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

Bestuurlijke toekomst gemeente Nuenen c.a.: de opvattingen van de inwoners

Bestuurlijke toekomst gemeente Nuenen c.a.: de opvattingen van de inwoners Bestuurlijke toekomst gemeente Nuenen c.a.: de opvattingen van de inwoners Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Provincie Noord-Brabant Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda T 076 515 13 88 info@dimensus.nl

Nadere informatie

INWONERS SCHAGEN OVER: AFVALSCHEIDING

INWONERS SCHAGEN OVER: AFVALSCHEIDING INWONERS SCHAGEN OVER: AFVALSCHEIDING Gemeente Schagen Mei 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn 0229-282555 Rapportnummer 2015-28 Datum Mei 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

Hoofdstuk 13. Afval en milieu

Hoofdstuk 13. Afval en milieu Hoofdstuk 13. Afval en milieu Samenvatting Negen op de tien Leidenaren is bekend met de kringloopwinkel Het Warenhuis en bijna vier op de tien is er in het afgelopen jaar geweest. Na een stijging in de

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Situatie en centrale vraagstelling. Resultaten. Bijlagen Onderzoeksverantwoording

Inhoudsopgave. Situatie en centrale vraagstelling. Resultaten. Bijlagen Onderzoeksverantwoording Rapport HEDRA 1-meting 06 april 2017 Inhoudsopgave Situatie en centrale vraagstelling Resultaten Bijlagen Onderzoeksverantwoording Tessa Dahlmans Consultant 033 330 3110 tessa.dahlmans@samr.nl Lisanne

Nadere informatie

Kansen voor gemeenten in communicatie, indien recyclen kan, wil men dit vaak ook wel doen.

Kansen voor gemeenten in communicatie, indien recyclen kan, wil men dit vaak ook wel doen. Kansen voor gemeenten in communicatie, indien recyclen kan, wil men dit vaak ook wel doen. Rapport HEDRA 0-meting 11 maart 2016 Inhoudsopgave Situatie en centrale vraagstelling Conclusies en aanbevelingen

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER HET AFVALBRENGSTATION

BURGERPANEL CAPELLE OVER HET AFVALBRENGSTATION BURGERPANEL CAPELLE OVER HET AFVALBRENGSTATION December 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 12e peiling met het burgerpanel van Gemeente Capelle aan den IJssel. Deze peiling

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Afvalcommunicatie en scheiden plastic afval

Onderzoek Inwonerspanel: Afvalcommunicatie en scheiden plastic afval 1 (23) Onderzoek Inwonerspanel: Afvalcommunicatie en scheiden plastic afval Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 24 november kregen de panelleden van dat moment van 19 jaar en ouder (1443 personen)

Nadere informatie

Afvalscheiding Krimpen aan den IJssel

Afvalscheiding Krimpen aan den IJssel Resultaten opiniepeiling Understanding today. Improving tomorrow. Resultaten opiniepeiling Auteur(s) Carolien van Balen-Peeters Mark van den Kieboom Opdrachtgever Gemeente Krimpen aan den IJssel Raadhuisplein

Nadere informatie

Afvalinzameling Maart 2013

Afvalinzameling Maart 2013 Afvalinzameling Maart 2013 1. Achtergrond Van 14 tot en met 24 maart 2013 is een korte peiling van 10 vragen gehouden onder het Twente Milieupanel. Met deze peiling wil Twente Milieu inzicht krijgen in

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek inwoners afvalinzameling. Land van Cuijk en Boekel 2015

Tevredenheidsonderzoek inwoners afvalinzameling. Land van Cuijk en Boekel 2015 Tevredenheidsonderzoek inwoners afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel 2015 Cuijk, oktober 2015 Colofon Opdrachtgever : Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel Project : Tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Respons Van de 779 benaderde panelleden hebben 544 de vragenlijst ingevuld. Dat is een respons van 70%.

Respons Van de 779 benaderde panelleden hebben 544 de vragenlijst ingevuld. Dat is een respons van 70%. Inleiding Keuze voor de toekomst: inzameling van afval De gemeente Oss moet de komende jaren besparen. Ook het inzamelen van huishoudelijk afval moet slimmer en goedkoper worden. Uit het oogpunt van duurzaamheid

Nadere informatie

AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012

AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012 AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012 omslag afvalscheiding in purmerend.indd 3 07-11-12 11:29 AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012 Colofon In opdracht van: Afdeling Uitvoering Contactpersonen opdrachtgever: Jaspert

Nadere informatie

Het Nieuwe Inzamelen Bewonersonderzoek. 23 april 2013

Het Nieuwe Inzamelen Bewonersonderzoek. 23 april 2013 Het Nieuwe Inzamelen Bewonersonderzoek 23 april 2013 1 Inhoud Bewonersonderzoek Opzet bewonersonderzoek Resultaten nulmeting fase 2-4 Tevredenheid Afvalscheidingsgedrag Informatievoorziening Resultaten

Nadere informatie

Verkenning afvalinzameling. Gewenste afvalinzameling van Enschedese huishoudens

Verkenning afvalinzameling. Gewenste afvalinzameling van Enschedese huishoudens Verkenning afvalinzameling Gewenste afvalinzameling van Enschedese huishoudens Verkenning afvalinzameling Gewenste afvalinzameling van Enschedese huishoudens Inhoud Inhoud... 2 Samenvatting... 3 1. Resultaten

Nadere informatie

EVALUATIE BEWONERSONDERZOEK AFVALINZAMELING. Gemeente Delfzijl

EVALUATIE BEWONERSONDERZOEK AFVALINZAMELING. Gemeente Delfzijl EVALUATIE BEWONERSONDERZOEK AFVALINZAMELING Gemeente Delfzijl EVALUATIE BEWONERSONDERZOEK AFVALINZAMELING Gemeente Delfzijl JMA, 10-12-2018 Utrechtseweg 9, 3704 HA Zeist T. 030 699 15 99 - info@jma.nl

Nadere informatie

Samenvatting. Klanttevredenheidsonderzoek. HVCinzameling 2009/2010

Samenvatting. Klanttevredenheidsonderzoek. HVCinzameling 2009/2010 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek HVCinzameling 2009/2010 Afdeling Communicatie Wendy Kamminga 4 februari 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksopzet 3 2.1 Methode 3 2.2 Respondenten 3 2.3

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR AFVALINZAMELING

ONDERZOEK NAAR AFVALINZAMELING ONDERZOEK NAAR AFVALINZAMELING Gemeente Westvoorne Juni 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/ 091 Datum Juni 2016 Opdrachtgever

Nadere informatie

Amsterdammers. December 2009 Susanne van den Buuse

Amsterdammers. December 2009 Susanne van den Buuse Afvalscheiding onder Amsterdammers December 2009 Susanne van den Buuse Inleiding In Nederland wordt veel gedaan om de afvalstroom zo klein mogelijk te houden. Een belangrijke manier om dit te bereiken,

Nadere informatie

Hoofdstuk 17. Afval en milieu

Hoofdstuk 17. Afval en milieu Hoofdstuk 17. Afval en milieu Samenvatting Leiden heeft een Milieustraat aan de J.C. Rijpstraat. Vergeleken met voorgaande jaren is de bekendheid hiervan verder toegenomen, het gebruik is vergelijkbaar

Nadere informatie

De schillenboer komt terug

De schillenboer komt terug De schillenboer komt terug In Waalre loopt een afvalproef. Er is een fiets met een aanhangbak ontworpen waarmee we in een proefwijk afval inzamelen. Twee keer in de week haalt Roel het keukenafval (voedselresten),

Nadere informatie

Gemeente Houten Onderzoek plastic afvalinzameling, straatmuzikanten. Den Dolder, 20 oktober2008 Ir. Martine van Doornmalen Drs.

Gemeente Houten Onderzoek plastic afvalinzameling, straatmuzikanten. Den Dolder, 20 oktober2008 Ir. Martine van Doornmalen Drs. Gemeente Houten Onderzoek plastic afvalinzameling, straatmuzikanten ADV Market Research B.V. Den Dolder, 20 oktober2008 Ir. Martine van Doornmalen Drs.Thomas Beffers MSc Het auteursrecht op dit rapport

Nadere informatie

Onderzoek Afvalmodellen

Onderzoek Afvalmodellen Onderzoek Afvalmodellen Projectleider Aha!: Ronald Peeks Onderzoekbegeleiding vanuit de gemeente Assen: Bart-Jan Delhaas Juli 2013 Contactgegevens A-Kerkhof 43-a 9712 BC GRONINGEN Tel.: 050-3137176 www.ahamarktonderzoek.nl

Nadere informatie

Bewonerstevredenheidsonderzoek 2018 Samenvatting Beuningen

Bewonerstevredenheidsonderzoek 2018 Samenvatting Beuningen Bewonerstevredenheidsonderzoek 201 Samenvatting Beuningen Luuk Bos MSc. Dr. Gijs Bijlstra Prof. dr. Rob Holland 2 Inleiding Voor u ligt de gemeentespecifieke samenvatting waarin we de belangrijkste resultaten

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Restafvalsysteem in 2020

Veelgestelde vragen Restafvalsysteem in 2020 Veelgestelde vragen Restafvalsysteem in 2020 Vanaf 1 januari 2020 gaan we over op een andere manier van het inzamelen van ons restafval. Al het herbruikbare afval (grondstoffen noemen we dat) blijft de

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUÊTE AFVALINZAMELING. Gemeente Castricum

RESULTATEN ENQUÊTE AFVALINZAMELING. Gemeente Castricum RESULTATEN ENQUÊTE AFVALINZAMELING Gemeente Castricum RESULTATEN ENQUÊTE AFVALINZAMELING Gemeente Castricum de Jonge Milieu Advies, 25 juni 2018 Utrechtseweg 9, 3704 HA Zeist T. 030 699 15 99 - info@jma.nl

Nadere informatie

Kunststofafval: De mening van de bevolking over het inzamelingsysteem

Kunststofafval: De mening van de bevolking over het inzamelingsysteem Kunststofafval: De mening van de bevolking over het inzamelingsysteem . Kunststofafval: De mening van de bevolking over het inzamelingsysteem. . Titel: Kunststofafval 2010, de mening van de bevolking over

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUÊTE AFVALINZAMELING. Gemeente Uitgeest

RESULTATEN ENQUÊTE AFVALINZAMELING. Gemeente Uitgeest RESULTATEN ENQUÊTE AFVALINZAMELING Gemeente Uitgeest RESULTATEN ENQUÊTE AFVALINZAMELING Gemeente Uitgeest de Jonge Milieu Advies, 25 juni 2018 Utrechtseweg 9, 3704 HA Zeist T. 030 699 15 99 - info@jma.nl

Nadere informatie

Evaluatie afvalproef / Realisatie VANG-doelstellingen. Presentatie t.b.v. raadscommissie gemeente Heerenveen d.d. 27 augustus 2015

Evaluatie afvalproef / Realisatie VANG-doelstellingen. Presentatie t.b.v. raadscommissie gemeente Heerenveen d.d. 27 augustus 2015 Evaluatie afvalproef / Realisatie VANG-doelstellingen Presentatie t.b.v. raadscommissie gemeente Heerenveen d.d. 27 augustus 2015 Uitgangspositie en kenmerken gemeente Heerenveen Aanbod restafval Friesland

Nadere informatie

Geef afval waarde. Samen naar een duurzaam Westvoorne

Geef afval waarde. Samen naar een duurzaam Westvoorne Afvalspecial 2019 1 Wat doen we met ons afval? Het scheiden van afval bespaart ook geld. Elke kilo afval voor de verbrandingsinstallatie, kost de gemeente dit jaar 22 cent. Dat wordt via de afvalstoffenheffing

Nadere informatie

AFVALINZAMELING IN ZEEWOLDE

AFVALINZAMELING IN ZEEWOLDE AFVALINZAMELING IN ZEEWOLDE Gemeente Zeewolde Mei 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020 333 0670 Rapportnummer 2016 / 53 Datum Mei 2016 Opdrachtgever

Nadere informatie

Evaluatie afvalproef / Realisatie VANG-doelstellingen. Raadscommissie gemeente Heerenveen 27 augustus 2015

Evaluatie afvalproef / Realisatie VANG-doelstellingen. Raadscommissie gemeente Heerenveen 27 augustus 2015 Evaluatie afvalproef / Realisatie VANG-doelstellingen Raadscommissie gemeente Heerenveen 27 augustus 2015 VANG-doelstelling huishoudelijk afval VANG=Van Afval Naar Grondstof Eén van de zeven prioriteiten

Nadere informatie

Inzameling en scheiding van afval in Leusden Uitkomsten

Inzameling en scheiding van afval in Leusden Uitkomsten Inzameling en scheiding van afval in Leusden Uitkomsten eerste peiling van het Leusdenpanel December 2009 Inleiding In november 2009 is de eerste peiling van het Leusdenpanel gehouden. Het digitale burgerpanel

Nadere informatie

Burgerpanel gemeente Bergen op Zoom AFVALINZAMELING

Burgerpanel gemeente Bergen op Zoom AFVALINZAMELING Burgerpanel gemeente Bergen op Zoom AFVALINZAMELING Frans Geurts, oktober 2017 ONDERZOEKSOPZET Deze rapportage bevat de resultaten van het onderzoek dat gemeente Bergen op Zoom heeft uitgevoerd onder de

Nadere informatie

VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN?

VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN? VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN? VERHUIZEN Eindelijk komt het er van het huis op te ruimen en afstand te doen van die oude klok die al jaren ligt te verstoffen op zolder. En wat te denken van de

Nadere informatie

Rapporttitel. Resultaten bewonersonderzoek afvalscheiding. Gemeente De Bilt. De Jonge Milieu Advies

Rapporttitel. Resultaten bewonersonderzoek afvalscheiding. Gemeente De Bilt. De Jonge Milieu Advies Rapporttitel Resultaten bewonersonderzoek afvalscheiding Gemeente De Bilt De Jonge Milieu Advies Versie 1.0 Zeist, maart 2016 De Jonge Milieu Advies Utrechtseweg 9, 3704 HA Zeist T. 030-6991599 E. info@dejongemilieuadvies.nl

Nadere informatie

Verkeerd neergezet afval

Verkeerd neergezet afval LeidenPanel Verkeerd neergezet afval BELEIDSONDERZOEK 071-516 5123 I info@leidenincijfers.nl I www.leidenincijfers.nl Inleiding De gemeente Leiden gaat de komende tijd proberen om de overlast door verkeerd

Nadere informatie

Onderwerp resultaten enquête afvalproeven Vlijmen Vliedberg en afvalcijfers 2014 en 2015

Onderwerp resultaten enquête afvalproeven Vlijmen Vliedberg en afvalcijfers 2014 en 2015 Zaaknummer 00458630 Onderwerp resultaten enquête afvalproeven Vlijmen Vliedberg en afvalcijfers 2014 en 2015 Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis In 2015 zijn in een deel van de wijk Vlijmen Vliedberg

Nadere informatie

NULMETING AFVAL & DUUR- ZAAMHEID STICHTSE VECHT

NULMETING AFVAL & DUUR- ZAAMHEID STICHTSE VECHT NULMETING AFVAL & DUUR- ZAAMHEID STICHTSE VECHT Mei 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Villawal 19 3432 NX Nieuwegein Rapportnummer 2015/ concept Datum Mei 2015 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

AFVALSCHEIDING HELMOND. Onderzoek naar de mening van de bevolking over de afvalscheiding in Helmond

AFVALSCHEIDING HELMOND. Onderzoek naar de mening van de bevolking over de afvalscheiding in Helmond Logo in Grijs: PA Rood: P AFVALSCHEIDING HELMOND Onderzoek naar de mening van de bevolking over de afvalscheiding in Helmond AFVALSCHEIDING HELMOND Onderzoek naar de mening van de bevolking over de afvalscheiding

Nadere informatie

Bewonerspanel Groente- en fruitafval

Bewonerspanel Groente- en fruitafval Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Groente- en fruitafval Zeven op de tien panelleden met een eengezinswoning scheidt groenteen

Nadere informatie

Samenvatting resultaten consultatie bewoners binnenstad Amersfoort

Samenvatting resultaten consultatie bewoners binnenstad Amersfoort Samenvatting resultaten consultatie bewoners binnenstad Amersfoort Ervaringen, beleving en tevredenheid over afvalinzameling Inhoudsopgave 1. Algemene kenmerken van de bewoners in de binnenstad... 2 2.

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUÊTE AFVALINZAMELING. Gemeente Heiloo

RESULTATEN ENQUÊTE AFVALINZAMELING. Gemeente Heiloo RESULTATEN ENQUÊTE AFVALINZAMELING Gemeente Heiloo RESULTATEN ENQUÊTE AFVALINZAMELING Gemeente Heiloo de Jonge Milieu Advies, 25 juni 2018 Utrechtseweg 9, 3704 HA Zeist T. 030 699 15 99 - info@jma.nl www.jma.nl

Nadere informatie

VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN?

VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN? VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN? In uw gemeente haalt Avri het huishoudelijk afval op. Liever noemen wij uw afval grondstof, omdat er nieuwe producten van kunnen worden gemaakt. Tenminste, als u

Nadere informatie