Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016"

Transcriptie

1 Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016

2 Inleiding Met de transities in het sociale domein in 2015 zijn de voorwaarden en criteria voor het verkrijgen van huishoudelijke hulp veranderd. De intentie is dat waar mogelijk de huishoudelijke hulp geregeld moet worden binnen het eigen informele circuit. Wanneer inwoners dit niet kunne, dan kan men bij de gemeente een aanvraag indienen. De gemeente kijkt in hoeverre de omgeving een rol kan spelen en bepaalt of inwoners in aanmerking komen voor een bijdrage van de gemeente. Dit kan in natura, maar ook via een persoonsgebonden budget. De gemeente vraagt afhankelijk van het inkomen een eigen bijdrage. Door de aanscherping van de regels betekent dit dat veel inwoners vanuit de gemeente geen hulp meer krijgen of minder hulp dan voorheen of dan aangevraagd. De gemeente Oosterhout is benieuwd hoe het gaat met de huishoudens die eerst via de gemeente huishoudelijke hulp kregen. Hoe hebben ze hun zorgvraag opgelost? Doen ze dit zelf (zelfredzaamheid), doen ze een beroep op het informele circuit of doen ze toch een beroep op de gemeente of op andere instanties en zo ja, wat levert dit beroep dan op? Waar lopen bewoners tegenaan? Daarnaast is het van belang te weten of er verschil is tussen bewoners die pas vanaf 2015 hulp hebben aangevraagd en bewoners die eerder hulp via de gemeente kregen. In totaal hebben bijna cliënten een brief gehad van de gemeente waarin het onderzoek werd aangekondigd. De cliënten konden zich aanmelden om mee te praten over de problematiek. Bij 58 cliënten die zich hebben aangemeld voor dit onderzoek is een persoonlijk interview afgenomen. Omdat het animo om aan het onderzoek mee te werken groter was, is vervolgens nog bij 39 bewoners een telefonische enquête afgenomen. In de voorliggende rapportage worden de resultaten van de interviews en de telefonische gesprekken weergegeven. In de gesprekken zijn verschillende onderdelen aan de orde gesteld. Zo is gevraagd op welke manier men op de hoogte is gebracht van de nieuwe regeling van de gemeente, de wijze waarop zij de hulp nadien hebben kunnen regelen, of ze hebben ingeleverd in uren, hoe de hulp haar werk doet en hoe belangrijk de hulp is. De uitkomsten hebben primair betrekking op de cliënten waarmee een gesprek is gevoerd of waarbij een enquête is afgenomen. Omdat er maar twee respondenten hebben meegedaan die pas in 2015 hulp hebben aangevraagd en geen bijzondere bijstand hebben gekregen, kunnen geen uitspraken worden gedaan over mogelijke verschillen tussen beide groepen. Er is nog geprobeerd meer mensen te bereiken hiervoor, maar veel potentiële aanvragers die mogelijk een afwijzing krijgen, worden hierover bij voorbaat geïnformeerd, waardoor ze niet in de administratie van de gemeente terecht komen. Om deze reden waren zij voor dit onderzoek ook vrijwel niet te bereiken. De toelichtingen die uit de gesprekken zijn gekomen, zijn in de rapportage cursief weergegeven. Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout /13

3 Huishoudenssamenstelling 25% 71% Woont alleen Woont samen met partner Woont samen met partner en kinderen Woont samen met kind(eren) Anders Zeven op de tien ondervraagde respondenten wonen alleen. De overige respondenten wonen veelal met een partner samen, 3% heeft nog kinderen die thuis wonen. Drie kwart van de cliënten heeft kinderen die niet meer thuis wonen, een vijfde heeft geen kinderen. Een derde van de huishoudens waarvan de kinderen uit huis zijn, heeft kinderen die in Oosterhout wonen, een kwart van de kinderen woont in een plaats in de buurt en de rest (42%) woont verder weg. 76% 24% ja nee Huishoudenssamenstelling (N=97) Aandeel niet thuiswonende kinderen (N=96) Oosterhout 32% In een plaats in de buurt 26% Verder weg 42% Waar wonen de kinderen? (N=72) Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout /13

4 De nieuwe regeling 44% 56% ja Aandeel bewoners dat gebruik heeft gemaakt van de overgangsregeling tot 1 juni 2015 (N=86) Brief Berichten uit de krant Persoonlijk gesprek Wmo-consulent Medewerker Sociaal Wijkteam Andere manier Hoe hebben bewoners gehoord dat men geen vergoeding meer krijgt van de gemeente. (N=86 ) nee 44% 56% ja 10% nee Vergoeding voor huishoudelijke hulp via bijzondere bijstand. (N=87) 2% 9% 17% 86% De meeste cliënten zijn door een brief van de gemeente op de hoogte gebracht van de afschaffing van een vergoeding voor huishoudelijke hulp. Een deel weet het via de Wmo-consulent. Opvallend is dat maar drie respondenten hebben aangegeven telefonisch op de hoogte te zijn gebracht terwijl iedereen gebeld is door de gemeente. Tijdens de persoonlijke interviews geven enkele bewoners aan dat men het zag aankomen, anderen wisten hier juist helemaal niets van. Meerdere bewoners vinden alleen een brief onpersoonlijk. Ook was het voor bewoners niet altijd duidelijk wat ze nu moesten doen. Sommigen bewoners zijn om die reden naar de gemeente gegaan om uitleg te krijgen. Bijna de helft van de bewoners die zijn ondervraagd, heeft gebruik gemaakt van de overgangsregeling die de gemeente Oosterhout tot 1 juni in het leven heeft geroepen. Uit de gesprekken kwam naar voren dat niet iedereen wist dat deze mogelijkheid er was. Bijna de helft van de respondenten krijgt op dit moment een vergoeding voor huishoudelijke hulp via de bijzondere bijstand. Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout /13

5 Huishoudelijke hulp Ikzelf 17% 26% 34% Andere hulp 33% 41% 26% Dezelfde hulp 15% 17% 12% Familielid 7% 16% 24% Vrienden/kennissen 0% 9% 18% Iemand anders 12% 4% 21% totaal bijzondere bijstand geen bijzondere bijstand Hoe hebben mensen nu de hulp geregeld. (N=86) In Oosterhout, niet direct in de buurt Dichtbij in Oosterhout 44% 34% In een andere gemeente in de regio 15% Verder weg 7% Waar woont de hulp. (N=85) Een derde van de respondenten krijgt nu een andere hulp (33%), een zesde heeft nog steeds dezelfde hulp als daarvoor (15%). De overige respondenten hebben gekozen voor een andere oplossing: een kwart doet het nu (ook) zelf (26%) of schakelt een familielid in (16%) en één op de tien respondenten doet hiervoor een beroep op vrienden en kennissen (9%). Alleenstaande ouderen hebben meer dan gemiddeld een hulp (79%), echtparen hebben iets meer dan gemiddeld hulp van vrienden of familie (25% tegenover 16% gemiddeld). Respondenten die geen bijzondere bijstand krijgen, maken vaker zelf (mee) schoon (34% tegenover 17% van de bewoners met bijzondere bijstand). Daarnaast hebben zij vaker een familielid (24%) of vrienden (18%) gevraagd hiervoor. Bewoners die bijzondere bijstand hebben, hebben nu vaker een andere hulp (41%). Bij één op de zes (17%) is de hulp niet veranderd. Bewoners die geen bijzondere bijstand hebben, hebben deels ook dezelfde hulp gehouden (12%). Bij vier van de tien bewoners woont de hulp vlakbij in de buurt, bij een derde wel in Oosterhout, maar niet in de directe omgeving, bij één op de zes bewoners in een gemeente in de regio en bij 7% verder weg. Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout /13

6 Regelen huishoudelijke hulp 74% 8% 18% Eenvoudig Enige moeite Veel moeite Kostte het veel moeite om iemand te regelen voor de huishoudelijke hulp? (N=93) Ik wist niet waar ik iemand kon vinden ik kan hulp zonder vergoeding niet betalen Moeilijk goede hulp te vinden Moeilijk om hulp te vragen Andere reden Waarom had u (veel) moeite om dit te regelen? (N=24) Geen hulp gehad Hulp van familie 11% Hulp van Sociaal Wijkteam 6% Hulp van vrienden 5% Hulp van iemand anders 19% 33% 25% 8% 8% 25% 59% Heeft u hulp gekregen bij het regelen van huishoudelijke hulp? Zo ja, van wie? (N=93) Drie kwart van de respondenten had geen moeite om iets te regelen toen de huishoudelijke hulp wegviel, één op de vijf wel en 8% enigszins. Respondenten die geen vergoeding meer krijgen, hadden meer dan gemiddeld moeite hiermee (36%). Bewoners die nog hulp via de bijzondere bijstand ontvangen, zijn positief over de hulp die zij hierbij hebben gehad van de gemeente. Bewoners die nu geen hulp meer hebben via de bijzondere bijstand, geven aan het financieel niet te kunnen betalen, niet te weten hoe men dit moet regelen, het moeilijk te vinden om anderen te vragen hiervoor en/of geen goede hulp te vinden of een hulp die men vertrouwt. Vier op de tien respondenten hebben hulp gehad bij het regelen van een nieuwe hulp. Dit kregen ze zowel van familie (11%), het Sociale Wijkteam (6%), vrienden (5%), maar vaak van iemand anders (19%). Vrijwel iedereen noemt hierbij de gemeente. Bewoners die geen bijzondere bijstand hebben, hebben vaker geen hulp gehad (72%). Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout /13

7 Vergoeding huishoudelijke hulp Iets meer dan de helft van respondenten betaalt een vergoeding voor de huishoudelijke hulp. De bedragen die respondenten zelf betalen (of bijdragen) variëren erg. Gemiddeld gaat het bij respondenten met bijzondere bijstand om een eigen bijdrage van circa 4,30 per uur en bij respondenten zonder bijzondere bijstand om circa 7,-. De meeste bewoners zijn nu meer gaan betalen dan voorheen. Bijna de helft van hen geeft aan dat dit geen groot probleem is (45%), voor vier op de tien respondenten zijn de extra kosten echter wel een groot probleem en voor 15% is dit enigszins het geval. Bewoners wijzen er vooral op dat het inkomen gelijk blijft en de kosten zijn gestegen. Een deel geeft aan dat wanneer niet een deel van de kosten via de bijzondere bijstand zou worden vergoed, men zich geen hulp kon veroorloven. Eén respondent geeft aan dat men nu geen geld meer heeft om ergens koffie te gaan drinken. 23% meer dan 10 39% 5% 6 tot en met 10 15% 23% maximaal 5 0% 50% Geen financiele vergoeding 46% bijzondere bijstand geen bijzondere bijstand Financiële vergoeding die men voor de hulp zelf bijdraagt/betaalt. (N=81) 45% 15% 40% Geen groot probleem Enigszins een probleem Groot probleem Zijn de extra kosten voor u een groot probleem? (N=73) Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout /13

8 Aantal hulpen Meerdere hulpen 37% 25% 29% 46% Nog steeds dezelfde hulp 63% Maakt me niet uit Niet altijd even prettig Heel vervelend Heeft u sinds het wegvallen van de hulp via de gemeente meerdere hulpen gehad? (N=76) Vond u dit vervelend of maakte u dit niet zoveel uit? (N=28) Zes van de tien bewoners hebben sinds de afschaffing van de huishoudelijke hulp door de gemeente nog steeds dezelfde hulp. De overige bewoners hebben meerdere hulpen gehad. In de meeste gevallen beperkt dit zich tot maximaal vier, maar veelal waren dit twee verschillende hulpen. Bijna de helft van de respondenten vindt het vervelend dat men meerdere hulpen heeft gehad. Je moet toch steeds wennen. Niet alle hulpen zijn ook even goed: sommige respondenten zijn erop vooruit gegaan en andere juist op achteruit. Je merkt duidelijk een verschil tussen jongere en oudere hulpen, wordt vaker aangegeven. Een nieuwe hulp kost iedere keer weer energie. Uit de gesprekken komt echter ook naar voren dat als ze eenmaal gewend zijn aan een nieuwe hulp, dit geen probleem is. Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout /13

9 Aantal uren hulp per week Aantal uur huishoudelijke hulp per week (N=82) 37% 46% 10% 7% 1 tot 2 uur 3 uur 4 uur meer dan 4 uur 14% 47% 39% Aantal uren t.o.v. vóór (N=85) Meer Gelijk Minder Vier op de tien respondenten hebben 1 of 2 uur hulp per week en een vergelijkbaar aandeel 3 uur. Het aandeel bewoners met 4 uur hulp is beperkt tot één op de tien. Van de respondenten heeft 7% meer dan 4 uur hulp per week. Gemiddeld krijgen respondenten die bijzondere bijstand hebben iets meer uur hulp per week (3,1) dan respondenten die geen bijzondere bijstand hebben (2,1). Bij de helft van de respondenten is er niets veranderd in het aantal uren hulp dat men krijgt. De overige respondenten hebben eerder minder (39%) dan meer uren hulp gekregen (14%). Respondenten die hulp krijgen via de bijzondere bijstand zijn er veel minder op achteruit gegaan in uren (8%) dan respondenten die geen vergoeding meer krijgen (64%). Respondenten die nu minder uren krijgen, zijn zelf meer gaan doen, kunnen niet meer betalen of merken op dat er voor het sociale deel nu geen tijd meer is. Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout /13

10 Kwaliteit huishoudelijke hulp 86% 11% 4% Doet de huishoudelijke hulp zijn/haar werk goed? (N=85) Ja Deels wel, deels niet Nee Een ruime meerderheid is van mening dat de hulp het werk goed doet. Slechts 4% is niet tevreden over het werk van de hulp. De overige respondenten zijn deels tevreden, deels ook niet. Enkele respondenten geven aan dat de hulp te weinig tijd heeft, waardoor ook niet alles wat nodig is, gedaan kan worden. Iets meer dan de helft van de respondenten geeft aan dat de hulp ook aandacht heeft voor de persoonlijke situatie. Bij één op de vijf is dit enigszins het geval en bij één op de vijf niet echt. De meeste geven aan dat er vooral bij de koffie wordt gekletst, maar dat het vaak gaat om alledaagse dingen en niet zozeer over persoonlijke zaken. Dit bespreken ze liever met familie. Bij respondenten waar de hulp geen aandacht hiervoor heeft, wordt dit ook niet echt gemist. 60% 22% 18% Ja, zeer zeker Enigszins Nee, niet echt Heeft de hulp ook aandacht voor uw persoonlijke situatie? (N=88) Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout /13

11 Hulp op andere fronten Hulp bij persoonlijke problemen 49% Financiële zaken 14% Zaken regelen met instanties Vervoer Iets anders Enkel hulp bij schoonmaken van het huis 13% 13% 10% 42% Respondenten hebben de vraag gekregen of men, indien nodig, bij hun hulp terecht zou kunnen over persoonlijke zaken. Ondanks dat de gesprekken met de hulp niet altijd gaan over persoonlijke dingen, heeft de helft wel het gevoel dat men bij de hulp terecht kan met persoonlijke problemen. Als het gaat om financiële zaken dan geldt dit voor 14% van de respondenten en voor het regelen van zaken met instanties voor 13% of voor vervoer (ook 13%). Meerdere respondenten merken op dat de hulp vaker boodschappen voor hen doet. Zaken waarvoor een beroep kan worden gedaan op de hulp. (N=86) Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout /13

12 Zelfstandig blijven wonen 73% 21% 5% Heel belangrijk Belangrijk Niet zo belangrijk Belang van contact met de hulp om zelfstandig te kunnen blijven wonen. (N=94) Het contact met de hulp om zelfstandig te kunnen blijven wonen, vinden de respondenten heel belangrijk (73%). Maar 5 respondenten hebben aangegeven dit niet belangrijk te vinden. Uit de gesprekken komt naar voren dat mensen het anders echt niet zouden redden en dat de boel zou vervuilen. Cliënten zijn vaak niet meer in staat om dit zelf te doen. Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout /13

13 Conclusie Uit het onderzoek en met name uit de toelichtingen tijdens de interviews, komt naar voren dat de hulp in het huishouden niet alleen nodig is vanwege het schoonmaken, maar ook zeer wordt gewaardeerd vanwege de vaste contactmomenten. Veel respondenten zijn eenzaam. In dat kader is een hulp voor hen heel belangrijk, niet eens zozeer om persoonlijke problemen te bespreken als wel om gewoon regelmatig contact te hebben met iemand. Het is opvallend hoe weinig contact mensen hebben met buurtbewoners en kinderen leiden vaak een eigen leven. Die willen ze vaak niet lastig vallen, die hebben het al druk genoeg met hun eigen leven. De interviewers hebben de situatie van de respondenten weergegeven voor wat betreft de opgeruimdheid van het huis, de fysieke gezondheids- en de emotionele situatie. De netheid van de woning is slechts bij een klein deel van de mensen aangemerkt als onvoldoende of zorgelijk. Voor vier op de tien personen is de gezondheidssituatie als onvoldoende of zorgelijk beoordeeld en voor een kwart de emotionele situatie. Veel mensen kunnen het huishouden niet meer zelf doen, zeker meer ingrijpende klussen, zoals ramen wassen en dergelijke. De meeste respondenten zijn hier fysiek niet meer toe in staat. Een groot deel van de ondervraagden heeft via de bijzondere bijstand huishoudelijke hulp kunnen behouden. Hier zijn ze heel blij mee. Vaak hebben ze wel moeten switchen van hulp (ook vanwege het faillissement van Thebe). Dit vinden ze niet fijn, maar over het algemeen went men wel weer aan een nieuwe hulp. Er zijn maar heel weinig mensen niet tevreden over hun hulp. Er zijn wel mensen met minder goede ervaringen, maar dit hebben ze vaak kunnen oplossen door over te stappen naar een andere hulp. Voor mensen die nu nog een hulp hebben waar ze niet tevreden over zijn, is dit heel vervelend, want je merkt dat een hulp in het huishouden heel belangrijk is voor ze. Het is voor deze mensen heel belangrijk dat iemand regelmatig komt, die gewoon betaald wordt en die ze met van alles kan helpen zonder zich schuldig te hoeven voelen. En gezien de beperkte contacten die men heeft, is de kans op vervuiling veel kleiner door een hulp die er regelmatig is. Slechts een beperkt aantal respondenten heeft zelf particuliere hulp geregeld, nadat ze geen hulp meer kregen van de gemeente. Een deel heeft dit niet gedaan omdat ze het geld hier niet voor hebben of voor over hebben of men niet weet hoe dit te regelen is. Het Sociale wijkteam is nauwelijks bekend als partner om naartoe te gaan. Zij kunnen de mensen echter heel goed helpen hiermee. Of mensen die pas in 2015 huishoudelijke hulp hebben aangevraagd en die een afwijzing voor bijzondere bijstand hebben gekregen hier anders tegen aan kijken, is helaas niet te zeggen vanwege het beperkte aantal personen dat bij de gemeente als zodanig geregistreerd staat. Enerzijds zijn zij niet gewend aan een vergoeding door de gemeente en zullen hiervoor ook minder bij de gemeente aankloppen, anderzijds krijgen zij vaak bij voorbaat te horen dat het aanvragen van bijzondere bijstand geen zin heeft. Op basis van de gevoerde gesprekken is het de vraag of men zelf goed genoeg hun weg kunnen vinden naar hulp die zo belangrijk voor hen blijkt te zijn. Het advies is dan ook dat het Sociaal Wijkteam op zoek moet gaan naar deze mensen om hen te helpen huishoudelijke hulp te vinden. Daarnaast is het zinvol dat zoveel mogelijk mensen op de hoogte worden gebracht van wat het Sociaal Wijkteam allemaal voor hen kan betekenen. Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout /13

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014 Gemeente Roosendaal Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 Concept 11 augustus 2014 DATUM 11 augustus 2014 TITEL Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Roosendaal

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 en klanttevredenheid dienstverlening Gemeente Boskoop

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 en klanttevredenheid dienstverlening Gemeente Boskoop Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 en klanttevredenheid dienstverlening Gemeente Boskoop opdracht van: Onderzoek uitgevoerd in de gemeente Boskoop DIMENSUS beleidsonderzoek Juni 2008 Projectnummer 317

Nadere informatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie Hoofdstuk 24 Financiële situatie Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Zes op de tien Leidenaren zijn bekend

Nadere informatie

1-meting NEDERLANDERS EN DE DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN. I&O Research

1-meting NEDERLANDERS EN DE DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN. I&O Research NEDERLANDERS EN DE DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN I&O Research Peter Kanne en Rachel Beerepoot Congres Transformatie in het sociaal domein Jaarbeurs Utrecht, 18 juni 2015 1-meting 1-meting De decentralisaties

Nadere informatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie Hoofdstuk 23 Discriminatie Samenvatting Van de zes voorgelegde vormen van discriminatie komt volgens Leidenaren discriminatie op basis van afkomst het meest voor en discriminatie op basis van sekse het

Nadere informatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 43. Financiële situatie Samenvatting Circa tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, ruim een kwart komt net rond en kan moeilijk

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling Gemeente Groesbeek Juni 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Zuiderval 70 7500 AN Enschede Tel. (053) 4825000 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014/050

Nadere informatie

Welzijnsbezoek. Voorbeelden van aanpassingen aan het huis die nodig zijn:

Welzijnsbezoek. Voorbeelden van aanpassingen aan het huis die nodig zijn: Welzijnsbezoek 2014 Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen MEE Drechtsteden voerde in 2014 welzijnsbezoeken uit onder ouderen van 75, 80 en. Aan de hand van een vragenlijst komen zes onderwerpen aan

Nadere informatie

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Augustus 2015 2 Samenvatting De gemeente wil weten hoe

Nadere informatie

Buurtenquête hostel Leidsche Maan

Buurtenquête hostel Leidsche Maan Buurtenquête hostel Leidsche Maan tussenmeting 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht (GG&GD) DIMENSUS beleidsonderzoek April 2013 Projectnummer 527 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning

Zorg en ondersteuning Zorg en ondersteuning Veranderingen in 2015 in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Zorg in Nederland verandert in 2015 Gemeenten betalen en regelen jeugdhulp en vrijwel alle ondersteuning

Nadere informatie

De Wmo en de inkomensondersteuning. mei 2012

De Wmo en de inkomensondersteuning. mei 2012 De Wmo en de inkomensondersteuning Zorgpoort mei 2012 De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven

Nadere informatie

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015 Gemeente Zeist Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 8 juli 2015 DATUM 8 juli 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Zeist Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

minder dan 5 jaar tussen de 5 en de 10 jaar tussen de 10 en de 15 jaar langer dan 15 jaar

minder dan 5 jaar tussen de 5 en de 10 jaar tussen de 10 en de 15 jaar langer dan 15 jaar Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 3: Wmo-nota juli 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 3 e peiling met het burgerpanel van Zeewolde. De peiling ging over de sociale netwerken

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014 Gemeente Woerden Klanttevredenheid Wmo over 2013 31 juli 2014 DATUM 31 juli 2014 TITEL Klanttevredenheid Wmo over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Woerden Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus

Nadere informatie

Dit onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de wensen van de cliënt en het waar nodig verbeteren/ optimaliseren van de dienstverlening.

Dit onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de wensen van de cliënt en het waar nodig verbeteren/ optimaliseren van de dienstverlening. Cliënt tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Inleiding en samenvatting 1 In het kader van een cliënt tevredenheidsonderzoek heeft Olcea een vragenlijst samengesteld. Deze vragenlijst is bedoeld voor thuiswonenden

Nadere informatie

Het keukentafelgesprek

Het keukentafelgesprek Het keukentafelgesprek Informatie over het keukentafelgesprek Waarom een keukentafelgesprek? De Wmo heeft andere uitgangspunten dan de AWBZ. De AWBZ kent een recht op zorg. Er zijn landelijke richtlijnen

Nadere informatie

Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012

Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012 Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012 Datum: 15 december 2012 Auteur: Coöperatie Austerlitz Zorgt U.A., Jan Smelik Inlichtingen: info@austerlitzzorgt.nl Verspreiding:

Nadere informatie

Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011

Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011 Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011 September 2011 1 Colofon Uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurs- en Concernzaken Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 bestuursinformatie@utrecht.nl

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Ons kenmerk 10.1461895

Ons kenmerk 10.1461895 gemeente WW w Oosterhout Fractie GroenLinks t.a.v. de heer W.J.W.A. van der Zanden Hoogstraat 6 4901 PK OOSTERHOUT Datum 13 januari 2015 Uw kenmerk Ons kenmerk 10.1461895 In behandeling bij a.burqer(5)oosterïiout.nl

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Gemeente Bergen op Zoom Companen BV Boulevard Heuvelink 04 688 KT Arnhem Postbus 74 680 BD Arnhem 06 35 5 3 info@companen.nl www.companen.nl Projectnummer: 748.04 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 0

Nadere informatie

Companen waar wonen beweegt

Companen waar wonen beweegt Projectnr. 2632.102/PL Companen waar wonen beweegt Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026)3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail Internet info@companen.nl www.companen.nl

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29%

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29% 26 DISCRIMINATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het vóórkomen en melden van discriminatie in Leiden en de bekendheid van en het contact met het Bureau Discriminatiezaken. Daarnaast komt aan de orde

Nadere informatie

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg JANUARI 2010 INHOUDSOPGAVE Waar gaat deze folder over? Welke zorg hoort bij de AWBZ? Vijf zorgfuncties

Nadere informatie

(HH-algemeen) In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

(HH-algemeen) In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl (HH-algemeen) In de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 1 De wet langdurige zorg 4 Woon je in een instelling en heb je 24 uur per dag zorg en ondersteuning

Nadere informatie

Markt- en Opinieonderzoek. Zeker Meten. KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK HULP BIJ HUISHOUDEN

Markt- en Opinieonderzoek. Zeker Meten. KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK HULP BIJ HUISHOUDEN Markt- en Opinieonderzoek. Zeker Meten. KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK HULP BIJ HUISHOUDEN 1 PROJECT I1754 Rapportagedatum : 12 februari 2015 Klant : Gemeente Amstelveen Contactpersoon bij klant : Celina

Nadere informatie

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd...

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 4 4 De aanvraag... 8 5 Procedure... 14 6 Wachttijd... 16 7 Bejegening... 19 7 Toegewezen aanvragen...

Nadere informatie

Questionnaire (in Dutch): LASAE189 / LASAF189 / LASAG189 / LASAH189

Questionnaire (in Dutch): LASAE189 / LASAF189 / LASAG189 / LASAH189 NB. Medical care indication is also asked in LASA*177 and LASA*178 (Med. Interview), and LASA *610, LASA*611, LASA*710 and LASA*711 (Tel. interview) LASAE189 L. Medische Indicatie De volgende vragen gaan

Nadere informatie

Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2010 Klanten hulp bij het huishouden, mantelzorgondersteuning en andere individuele voorzieningen

Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2010 Klanten hulp bij het huishouden, mantelzorgondersteuning en andere individuele voorzieningen Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2010 Klanten hulp bij het huishouden, mantelzorgondersteuning en andere individuele voorzieningen Gemeente Huizen Inleiding... 3 1. Verantwoording onderzoek...

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014

Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014 Alfahulp en huishoudelijke hulp Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014 Inhoudsopgave Geschreven voor Achtergrond & doelstelling 3 Conclusies 5 Resultaten 10 Bereidheid tot betalen 11 Naleven regels 17

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 213, Leven a.s.r. Rapportcijfer 8, Rapportcijfer a.s.r., per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over

Nadere informatie

Scootmobielhouders in s-hertogenbosch

Scootmobielhouders in s-hertogenbosch Scootmobielhouders in s-hertogenbosch O&S September 2011 2 Samenvatting Achtergrond In s-hertogenbosch hebben ruim 750 inwoners een scootmobiel. Deze is hen door de gemeente op grond van de Wmo toegekend.

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 13, Leven Allianz Rapportcijfer Allianz, per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar?

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek

Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek In het najaar van 2013 hebben wij 190 inwoners uit Westerbeek een vragenlijst gegeven over de thema's wonen, welzijn, zorg in hun omgeving.

Nadere informatie

Enquête Hengstdal: Lijsterbesstraat & Ahornstraat

Enquête Hengstdal: Lijsterbesstraat & Ahornstraat Enquête Hengstdal: Lijsterbesstraat & Ahornstraat SP Afdeling Nijmegen juli 2015 SP afdeling Nijmegen, Molenweg 95, 6543 VA Nijmegen T (024) 322 93 88 F (024) 322 93 88 E nijmegen@sp.nl I www.nijmegen.sp.nl

Nadere informatie

Nieuwsbrief zomer 2015 Inhoud o.a.

Nieuwsbrief zomer 2015 Inhoud o.a. Nieuwsbrief zomer 2015 Inhoud o.a. Wat is onafhankelijke cliëntondersteuning Misverstanden over WMO 2015 Mantelzorgcompliment aanvragen Niet vergeten Gehandicaptenraad Westervoort Molenacker 79 6932 JG

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 13, Leven Avéro Achmea Rapportcijfer Avéro, per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar?

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Drechterland Juni 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Drechterland Juni 2014 - de kanteling Gemeente Drechterland Juni 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014-2023 Datum : Juni 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Gemeente Beuningen. Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013. Concept. 3 april 2014

Gemeente Beuningen. Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013. Concept. 3 april 2014 Gemeente Beuningen Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013 Concept 3 april 2014 DATUM 3 april 2014 TITEL Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Beuningen

Nadere informatie

Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning

Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning Alles over uw rechten en plichten en de aanvraagprocedure binnen de Wmo 2015 Ondersteuning voor thuiswonende Hagenaars Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten

Nadere informatie

Monitoring tevredenheid en gebruik Nulmeting onder bewoners. Zomer 2014

Monitoring tevredenheid en gebruik Nulmeting onder bewoners. Zomer 2014 Monitoring tevredenheid en gebruik Nulmeting onder bewoners Zomer 2014 nulmeting Monitoring tevredenheid en gebruik van het OV onder bewoners Monitoren tevredenheid en gebruik Om na afloop van de pilot

Nadere informatie

Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening Samenvatting In dit hoofdstuk wordt allereerst gekeken naar de bekendheid en het gebruik van vijf inkomensondersteunende regelingen, te weten: Kwijtschelding gemeentelijke

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014 Gemeente Wmo klanttevredenheid over 2013 1 juli 2014 DATUM 1 juli 2014 TITEL Wmo klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Klanttevredenheidsonderzoek Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Rapportage Juli 2013 Meer informatie: info@wijzeringeldzaken.nl Samenvatting (1/3) 1. Veel 17-jarigen maken de indruk verstandig om te gaan

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 2 De Wet maatschappelijke ondersteuning 13 Ben je ouder dan 18 jaar? Woon je in je eigen

Nadere informatie

ONDERZOEK: OUDERENZORG

ONDERZOEK: OUDERENZORG ONDERZOEK: OUDERENZORG INLEIDING *Vereist 1. BENT U OP DE HOOGTE VAN DE WIJZIGINGEN PER 1 NUARI 2015? * IK BEN GOED GEÏNFORMEERD IK BEN REDELIJK GEÏNFORMEERD IK WEET ER WEINIG VAN IK WEET ER ZO GOED ALS

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

Tevredenheid over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Tevredenheid over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heid over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De vragenlijst start hier 1. Volgens onze gegevens heeft u in / hulp bij het huishouden ontvangen. Hoe lang ontvangt u al hulp bij

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder mensen met een manisch depressieve stoornis en hun betrokkenen

Tevredenheidsonderzoek onder mensen met een manisch depressieve stoornis en hun betrokkenen Tevredenheidsonderzoek onder mensen met een manisch depressieve stoornis en hun betrokkenen Patiënt redelijk tevreden, maar snelheid en betrokkenheid bij behandeling kan beter Index 1. Inleiding 2. Onderzoeksmethode

Nadere informatie

Persoonlijke financiën: Inzicht en overzicht. Resultaten onderzoek Waar blijft mijn geld TNS NIPO

Persoonlijke financiën: Inzicht en overzicht. Resultaten onderzoek Waar blijft mijn geld TNS NIPO Persoonlijke financiën: Inzicht en overzicht Resultaten onderzoek Waar blijft mijn geld TNS NIPO Inleiding Voor u ligt de rapportage naar aanleiding van het onderzoek Waar blijft mijn geld? In totaal hebben

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Rapportage levensverzekeringen 2011

Klanttevredenheidsonderzoek. Rapportage levensverzekeringen 2011 Klanttevredenheidsonderzoek Rapportage levensverzekeringen 2011 Rapportcijfer: per klantgroep 2010-2011 Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 10 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar?

Nadere informatie

Companen. Gemeente Steenbergen. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012

Companen. Gemeente Steenbergen. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012 Companen Gemeente Steenbergen Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012 15 juni 2013 Projectnr. 748.104 Companen waar wonen beweegt Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden

Hulp bij het huishouden Hulp bij het huishouden GroenekruisDomicura: voor alle zorg bij u thuis Als het om uw gezondheid gaat, of om die van uw kind of iemand anders die u dierbaar is, dan neemt u geen enkel risico. Dan is alleen

Nadere informatie

Persoonlijk plan (WMO)

Persoonlijk plan (WMO) Persoonlijk plan (WMO) 1.Wie ben ik? Opgesteld op: Ingevuld door: a. Persoonsgegevens van degene die ondersteuning nodig heeft. Naam: BSN: Geboortedatum: Adres: Telefoon: Email: Gezinssamenstelling: Mede

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Particulier 2012, Zorg

Klanttevredenheidsonderzoek. Particulier 2012, Zorg Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 2012, Zorg Rapportcijfer Per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 10 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar? Rapportcijfer

Nadere informatie

1. Wat vind je het vervelendste huishoudelijke klusje? (meerdere antwoorden mogelijk)

1. Wat vind je het vervelendste huishoudelijke klusje? (meerdere antwoorden mogelijk) Huishoudelijke hulp 45% 35% 25% 15% 5% 21% 1. Wat vind je het vervelendste huishoudelijke klusje? (meerdere antwoorden mogelijk) 27% 18% 18% 6% 38% 14% 9% 8% 33% 18% 13% 31% 1. Stofzuigen 2. Dweilen 3.

Nadere informatie

Samenvatting basisbenchmark en cliënttevredenheidsonderzoek individuele voorzieningen Wmo

Samenvatting basisbenchmark en cliënttevredenheidsonderzoek individuele voorzieningen Wmo Samenvatting basisbenchmark en cliënttevredenheidsonderzoek individuele voorzieningen Wmo Inleiding Hoewel het gaat om twee afzonderlijke onderzoeken is vanwege de samenhang (de Wmo) ervoor gekozen om

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

Elke locatie heeft een eigen karakter en. eigen specifieke diensten. Maar wel. allemaal vanuit de zorgvisie dat. mensen elkaar nodig hebben.

Elke locatie heeft een eigen karakter en. eigen specifieke diensten. Maar wel. allemaal vanuit de zorgvisie dat. mensen elkaar nodig hebben. uw zorg, onze zorg uw zorg, onze zorg mosae thuiszorg Mosae Thuiszorg is onderdeel van Mosae Zorggroep, samen met de zorglocaties Campagne, Daalhof, Scharwyerveld, Sint Gerlachus en Licht & Liefde. Elke

Nadere informatie

Verzorging Begeleiding Speciale Zorg Dagbesteding Hulp bij het huishouden

Verzorging Begeleiding Speciale Zorg Dagbesteding Hulp bij het huishouden Overzicht ZZP 1 t/m 7. Versie 17-05-11. Zorgzwaartepakket 1 = enige begeleiding in een veilige omgeving. U krijgt hulp bij de De medewerker helpt Niet van toepassing. dagelijkse verzorging u om zo veel

Nadere informatie

Gemeente Winterswijk. Wmo onderzoek over 2013. Welk effect hebben 'kantelingsgesprekken' bij mensen die geen voorziening hebben gekregen?

Gemeente Winterswijk. Wmo onderzoek over 2013. Welk effect hebben 'kantelingsgesprekken' bij mensen die geen voorziening hebben gekregen? Gemeente Winterswijk Wmo onderzoek over 203 Welk effect hebben 'kantelingsgesprekken' bij mensen die geen voorziening hebben gekregen? 27 juni 204 DATUM 27 juni 204 TITEL Wmo onderzoek over 203 ONDERTITEL

Nadere informatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Cliënten zijn tevreden over hoe het proces nu verloopt, voornamelijk door de inzet van traditionele communicatiekanalen 23 juli 2014 Versie 1,0 Inhoudsopgave Doelstelling

Nadere informatie

Hoofdstuk 20. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 20. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 20. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het gebruik van zeven Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen

Nadere informatie

Gemeente Landsmeer. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 5 juni 2014

Gemeente Landsmeer. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 5 juni 2014 Gemeente Landsmeer Wmo-klanttevredenheid over 2013 5 juni 2014 DATUM 5 juni 2014 TITEL Wmo-klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Landsmeer Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Mantelzorgcompliment, evaluatie gemeente Asten en Someren

Mantelzorgcompliment, evaluatie gemeente Asten en Someren Mantelzorgcompliment, evaluatie gemeente Asten en Someren Inleiding Voor u ligt de evaluatie van de mantelzorgwaardering 2015. In deze evaluatie wordt teruggeblikt op de invulling en uitvoering van het

Nadere informatie

Huisbezoekproject 75 jarigen

Huisbezoekproject 75 jarigen Huisbezoekproject 75 jarigen IJsselstein Noord 2013 1 Inleiding Dit rapport Huisbezoekproject 75 jarigen in IJsselstein Noord 2013 geeft informatie over de resultaten van de 232 interviews die gehouden

Nadere informatie

Mobiel blijven. óók met een beperking

Mobiel blijven. óók met een beperking Servicepunt Zorg Mobiel blijven óók met een beperking Door ouderdom, ziekte of een handicap kan het soms moeilijk zijn om u te verplaatsen. U kunt bijvoorbeeld niet meer lopend naar de winkels of reizen

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting Hfst 9. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële positie van de Leidenaar. De resultaten

Nadere informatie

Klantmeting Wmo 'direct beschikken' Onderzoek in het kader van Ontwikkelagenda AmSZ

Klantmeting Wmo 'direct beschikken' Onderzoek in het kader van Ontwikkelagenda AmSZ Klantmeting Wmo 'direct beschikken' Onderzoek in het kader van Ontwikkelagenda AmSZ Gemeente 's-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Mei 2011 1 Samenvatting Voor de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Gemeente Houten. Klanttevredenheid Wmo over 2014 keukentafelgesprekken Sociaal Loket. 27 november 2014

Gemeente Houten. Klanttevredenheid Wmo over 2014 keukentafelgesprekken Sociaal Loket. 27 november 2014 Gemeente Houten Klanttevredenheid Wmo over 2014 keukentafelgesprekken Sociaal Loket 27 november 2014 DATUM 27 november 2014 TITEL Klanttevredenheid Wmo over 2014 ONDERTITEL Keukentafelgesprekken Sociaal

Nadere informatie

Thuiszorg. Thuiszorg op maat, voor iedereen

Thuiszorg. Thuiszorg op maat, voor iedereen Thuiszorg Thuiszorg op maat, voor iedereen De meeste mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen in de eigen omgeving, en als het nodig is, met hulp van thuiszorg. Pas wanneer dat niet meer

Nadere informatie

Het gesprek met het Wijkteam

Het gesprek met het Wijkteam Het gesprek met het Wijkteam Stad met een hart Het gesprek met het Wijkteam (keukentafelgesprek) U heeft zich aangemeld bij het Wijkteam. Binnenkort heeft u een gesprek met een medewerker van het Wijkteam.

Nadere informatie

WONEN PLUS ZORG AAN HUIS HOGE VEER RIVIERZICHT HOGE VEER COMPLEX HET HOGE VEER

WONEN PLUS ZORG AAN HUIS HOGE VEER RIVIERZICHT HOGE VEER COMPLEX HET HOGE VEER HET HOGE VEER WONEN PLUS ZORG AAN HUIS HOGE VEER RIVIERZICHT HOGE VEER COMPLEX U wilt graag zo lang en zo goed mogelijk voor uzelf kunnen zorgen. U wilt de touwtjes in eigen handen houden. Dat begrijpen

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2003

Stadsenquête Leiden 2003 Hoofdstuk 21. Milieu Samenvatting Zeven op de tien Leidenaren kent de Milieustraat, aan de J.C. de Rijpstraat, een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk

Nadere informatie

Internetpanel over de lokale media

Internetpanel over de lokale media Internetpanel over de lokale media In opdracht van: Afdeling Communicatie Rapportage door: Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Gemeente Purmerend J. van Poorten november 2008 Verkrijgbaar bij:

Nadere informatie

Klantmeting Bijzondere bijstand. Onderzoek in het kader van Ontwikkelagenda AmSZ

Klantmeting Bijzondere bijstand. Onderzoek in het kader van Ontwikkelagenda AmSZ Klantmeting Bijzondere bijstand Onderzoek in het kader van Ontwikkelagenda AmSZ Gemeente 's-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Oktober 2010 1 Samenvatting In september en oktober 2010 heeft

Nadere informatie

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Voor wie is dit onderzoek? 1) Zelfstandig wonende ouderen

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Hulp bij het Huishouden (categorie A) De toekomst in de Leidse regio. P. Paardekoper Gemeente Leiderdorp en C. Duyvendak Gemeente Oegstgeest

Hulp bij het Huishouden (categorie A) De toekomst in de Leidse regio. P. Paardekoper Gemeente Leiderdorp en C. Duyvendak Gemeente Oegstgeest 1 Hulp bij het Huishouden (categorie A) De toekomst in de Leidse regio P. Paardekoper Gemeente Leiderdorp en C. Duyvendak Gemeente Oegstgeest 2 Inhoud presentatie Aanleiding Huidige situatie Scenario s

Nadere informatie

Wmo-loket. In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning

Wmo-loket. In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning Wmo-loket In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning sopgave 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 5 De gemeente... 5 Het Wmo loket... 5 Het gesprek... 6 2. Het gesprek voorbereiden... 7 Woonsituatie...

Nadere informatie

Aanpassing Hulp bij het Huishouden

Aanpassing Hulp bij het Huishouden Aanpassing Hulp bij het Huishouden november Nv N Zo Dalfsen, 31 oktober 2014 Aanpassing hulp bij het huishouden Pagina 0 Inhoud Aanpassing Hulp bij het Huishouden... 0 Inhoud... 1 Inleiding... 1 Visie

Nadere informatie

Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015

Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015 Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015 Afdeling: Maatschappelijke ontwikkeling Auteur : Nick Elshof Datum: 25-09-2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Samenvatting... 4 Verantwoording en achtergrond...

Nadere informatie

Ervaring van de cliënt ten aanzien van De Kanteling

Ervaring van de cliënt ten aanzien van De Kanteling Wmo-tevredenheidonderzoek Dienstverlening 2014 Ervaring van de cliënt ten aanzien van De Kanteling 28 juli 2015 V0.1 Inhoudsopgave Doelstelling en onderzoeksvragen 3 Werkwijze 4 Onderzoeksdoelgroep 5 Resultaten

Nadere informatie

Preventief huisbezoek 75+

Preventief huisbezoek 75+ Hollandsspoor 37 3994 VT Houten Postbus 209 3990 GA Houten tel. 030-7001500 info@vanhoutenenco.nl www.vanhoutenenco.nl Preventief huisbezoek 75+ Houten Noord-West de ERVEN en het OUDE DORP 'van Houten&co'

Nadere informatie

M.F.L.A. van Oosterhout. Maatschappelijke Aangelegenheden. S.A.J. Terlouw

M.F.L.A. van Oosterhout. Maatschappelijke Aangelegenheden. S.A.J. Terlouw Raadsbrief Made, 10 januari 2012 Registratienr.: Onderwerp: Risico's gemeentelijk inkomensbeleid m.b.t. de Wmo Portefeuillehouder: Ambtelijke coördinatie: Steller: M.F.L.A. van Oosterhout Maatschappelijke

Nadere informatie

ANTES ONDERSTEUNING - HUISHOUDEN - FINANCIËN - WERK - GEZONDHEID - WONEN

ANTES ONDERSTEUNING - HUISHOUDEN - FINANCIËN - WERK - GEZONDHEID - WONEN ANTES ONDERSTEUNING - HUISHOUDEN - FINANCIËN - WERK - GEZONDHEID - WONEN De juiste keuze voor u! ONDERSTEUNING & BEGELEIDING WMO ROTTERDAM www.antesgroep.nl/rotterdam INHOUD SOCIAAL EN PERSOONLIJK FUNCTIONEREN

Nadere informatie

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010 Gemeente Lopik Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010 26 april 2011 Projectnr. 331.100 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026)

Nadere informatie

A. Nieuwe Wmo Verordening prestatieveld 6

A. Nieuwe Wmo Verordening prestatieveld 6 Onderzoeksopzet Evaluatie Wmo 2013 Op 1 januari 2013 is de nieuwe Verordening Voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning Drechtsteden 2013 in werking getreden. Tevens is op die datum een nieuwe aanpak

Nadere informatie

Rapportage straatinterviews. preventief fouilleren. in veiligheidsrisicogebied Hollands Spoor en omgeving. op 17 februari 2006

Rapportage straatinterviews. preventief fouilleren. in veiligheidsrisicogebied Hollands Spoor en omgeving. op 17 februari 2006 Rapportage straatinterviews preventief fouilleren in veiligheidsrisicogebied Hollands Spoor en omgeving op 17 februari 2006 21 februari 2006 WBK Marktonderzoek Postbus 64755 2506 CD Den Haag Tel: 070-3235292

Nadere informatie

Rapport. Eigen regie en zelfredzaamheid ; een enquête onder senioren

Rapport. Eigen regie en zelfredzaamheid ; een enquête onder senioren Rapport Eigen regie en zelfredzaamheid ; een enquête onder senioren Woerden, juli 2014 Inhoudsopgave I. Omvang en samenstelling groep respondenten p. 3 II. Wat verstaan senioren onder eigen regie en zelfredzaamheid?

Nadere informatie