Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd"

Transcriptie

1 Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd

2 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding Doelgroep Methode Respons 4 2. Resultaten Wmo Contact en toegankelijkheid van hulp of ondersteuning Kwaliteit van hulp of ondersteuning Wmo Effecten van hulp of ondersteuning Wmo Conclusies Wmo 8 3. Resultaten Jeugd Contact en toegankelijkheid van hulp en ondersteuning Kwaliteit van hulp en ondersteuning jeugd Effecten van hulp en ondersteuning jeugd Conclusies jeugd 19 2

3 Samenvatting De gemeente Beesel heeft in mei 2016 een clientervaringsonderzoek uitgevoerd onder inwoners die het afgelopen jaar zorg en ondersteuning hebben ontvangen in het kader van de Wmo of de Jeugdwet. In totaal hebben 217 mensen deelgenomen aan dit onderzoek, waarvan 155 aan het cliëntervaringsonderzoek Wmo en 62 aan het cliëntervaringsonderzoek Jeugd. De meerderheid van de Wmo-cliënten is tevreden over zowel het contact, de toegankelijkheid, de kwaliteit en de effecten van de hulp of ondersteuning. Op alle stellingen antwoord een ruimte meerderheid positief. Tegelijkertijd is bij elk onderdeel een klein deel van de respondenten minder positief. De mogelijkheid om gebruik te maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner is bij de meerderheid van de Wmocliënten niet bekend. Voor de jeugd-cliënten en hun ouders geldt ook dat de meerderheid tevreden is over het contact, de toegankelijkheid en de kwaliteit en effecten van de hulp en ondersteuning. De samenwerking tussen de verschillende organisaties is voor ouders een punt van aandacht. zijn minder tevreden over de informatie die zij over hun hulp en ondersteuning krijgen. en jeugdigen zijn positief over het effect van de hulp en ondersteuning. Geen van de respondenten heeft aangegeven dat de hulp of ondersteuning een negatief effect heeft. geven bij de stellingen over zelfredzaamheid en participatie vaker dan ouders aan dat de situatie met hulp en ondersteuning geen effect heeft (situatie is gelijk ). 3

4 1. Inleiding Gemeenten zijn zowel voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) als de Jeugdwet verplicht om jaarlijks de ervaringen van cliënten, jongeren en hun ouders te onderzoeken op het gebied van kwaliteit en toegankelijkheid van de maatschappelijke ondersteuning en de jeugdhulpvoorzieningen in de gemeente. Onderzoeksbureau Flycatcher heeft in opdracht van de gemeente Beesel in mei de clientervaringsonderzoeken uitgevoerd. 1.1 Doelgroep Inwoners van de gemeente Beesel die hulp hebben ontvangen in het kader van de Wmo of de Jeugdwet hebben in mei een uitnodiging ontvangen voor deelname aan de clientervaringsonderzoeken. 1.2 Methode Voor de uitvoering van dit onderzoek is gebruik gemaakt van schriftelijke vragenlijsten in combinatie met de mogelijkheid om de vragenlijst via internet in te vullen. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van drie modelvragenlijsten, opgesteld door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG): Vragenlijst Wmo, vragenlijst jeugdhulp voor ouders, vragenlijst jeugdhulp voor jongeren van 12 jaar en ouder. 1.3 Respons Er zijn 553 uitnodigingen verstuurd. In totaal hebben 217 inwoners deelgenomen, waarvan 155 aan het clientervaringsonderzoek Wmo, 50 ouders van kinderen die jeugdhulp ontvangen en 12 jongeren die jeugdhulp ontvangen. De respons bedraagt hiermee 39%. Hiervan is 8 schriftelijk afgerond en 2 via internet. Respons Jeugd-ouders Wmo 4

5 2. Resultaten Wmo Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van de uitkomsten van het onderzoek onder Wmocliënten. De resultaten zijn verdeeld naar de ervaringen op het gebied van het contact en de toegankelijkheid, de kwaliteit en de effecten van de hulp en ondersteuning. Hierbij geven de uitkomsten van de enquête een beeld van de ervaringen van alle Wmo-cliënten. 2.1 Contact en toegankelijkheid van hulp of ondersteuning Aan deelnemers is in een vijftal stellingen het contact en de toegankelijkheid van de hulp of ondersteuning voorgelegd. De eerste stelling luidde: Ik wist waar ik moest zijn met mijn hulpvraag. Van de respondenten is 71% het met deze stelling eens, waarvan 26% het helemaal mee eens. 12% van de respondenten is het niet of helemaal niet met de stelling eens en wist dus niet waar men moest zijn met de vraag om hulp en ondersteuning. Ik wist waar ik moest zijn met mijn hulpvraag 45% 26% 17% 9% 3% Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Helemaal niet mee eens De volgende stelling luidde: Ik werd snel geholpen. Ook hier is de meerderheid (74%) van de respondenten het mee eens: 2 helemaal mee eens, 54% mee eens. Het percentage respondenten dat het niet eens is met deze stelling is vergelijkbaar met de vorige vraag 12%, waarvan 6% helemaal niet. Ik werd snel geholpen 54% 2 13% 6% 6% Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Helemaal niet mee eens 5

6 De derde stelling over het contact en de toegankelijkheid van de hulpverlening of ondersteuning luidde: de medewerker nam mij serieus. Het aandeel respondenten dat het eens is met deze stelling is nog groter dan bij de vorige stellingen, namelijk 83%. Meer dan een derde (35%) van de clienten is het helemaal eens met de stelling. Een veel kleiner deel van de respondenten voelde zich niet serieus genomen, namelijk 1. De medewerker nam mij serieus 35% 48% 7% 4% 6% Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Helemaal niet mee eens De volgende stelling over dit thema was: we hebben in het gesprek samen naar oplossingen gezocht. Driekwart (75%) van de Wmo-cliënten is het eens. Ruim een tiende van de cliënten (12%) is niet van mening dat men in het gesprek samen naar oplossingen heeft gezocht. 34% De medewerker en ik hebben in het gesprek samen naar oplossingen gezocht 42% 13% 6% 6% Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Helemaal niet mee eens Tenslotte hebben we gevraagd of Wmo-cliënten weten dat ze gebruik kunnen maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Deze mogelijkheid is bij tweederde van de respondenten (68%) onbekend. 6

7 Wist u dat u gebruik kon maken van een onafhankelijke clientondersteuner? Ja Nee 32% 68% 2.2 Kwaliteit van hulp of ondersteuning Wmo Een grote meerderheid (84%) vindt de kwaliteit van hulp en ondersteuning die ze krijgt goed. 8% van cliënten is het niet eens met deze stelling en vindt de ondersteuning dus niet goed. Ik vind de kwaliteit van ondersteuning die ik krijg goed 41% 43% 8% 6% 2% Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Helemaal niet mee eens 7

8 8 van de respondenten vindt de ondersteuning passend bij de hulpvraag. 8% van de cliënten is van mening dat de hulp of ondersteuning niet past bij hun behoeften. De ondersteuning die ik krijg past bij mijn hulpvraag 36% 44% 13% 5% 2% Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Helemaal niet mee eens Opmerkingen Dat een meerderheid van de Wmo-cliënten de kwaliteit van de hulp of ondersteuning als goed ervaart blijkt ook uit de opmerkingen van de respondenten bij dit onderwerp. Er klinken positieve geluiden over de personen en organisaties die diensten verlenen. Een aantal cliënten maken in hun toelichting opmerkingen over de kwantiteit van de hulp of ondersteuning. Sommige cliënten refereren hierbij aan het verminderde aantal uren per week dat zij aan huishoudelijke hulp ontvangen. De paar negatieve opmerkingen over de kwaliteit van de hulp of ondersteuning gaan over de doorlooptijd van een aanvraag en de korte looptijd van (sommige) indicaties. 2.3 Effecten van hulp of ondersteuning Wmo De Wet maatschappelijke ondersteuning is erop gericht mensen zoveel mogelijk te laten participeren in de maatschappij. Hierbij wordt de regie zoveel mogelijk bij de mensen zelf gelaten, wordt de eigen kracht en dat van het netwerk van de inwoner aangesproken en als dan nog ondersteuning nodig is om te kunnen participeren, wordt dit door de Wmo geboden. We mogen daarom verwachten dat de hulp of ondersteuning die is geboden effect heeft op zaken als zelfstandigheid en zelfredzaamheid. De Wmo-cliënten zijn daarom specifiek bevraagd over het effect van de hulp en ondersteuning op deze aspecten. 8

9 De derde en laatste set stellingen die aan de Wmo-cliënten is voorgelegd heeft hier betrekking op. 8 van de respondenten is het eens met de stelling dat door de hulp of ondersteuning die ze krijgen, ze de dingen die ze willen beter kunnen doen. 7% van de Wmocliënten is het niet eens met deze stelling. Door de ondersteuning die ik krijg, kan ik beter de dingen doen die ik wil 36% 44% 13% 5% 2% Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Helemaal niet mee eens De overgrote meerderheid (85%) van de respondenten is het eens met de stelling dat ze zich door de ondersteuning beter kunnen redden. 6% van de Wmo-cliënten kan zich niet beter redden door de ondersteuning. Door de ondersteuning die ik krijg, kan ik mij beter redden 37% 48% 1 4% 2% Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Helemaal niet mee eens 9

10 De derde en tevens laatste stelling luidde door de hulp of ondersteuning heb ik een betere kwaliteit van leven. Ook hierbij geeft de ruime meerderheid van de respondenten aan het eens te zijn (82%). Net als bij de andere stellingen is een klein deel (8%) van de Wmocliënten het niet eens met deze stelling. Door de ondersteuning die ik krijg, heb ik een betere kwaliteit van leven 42% 4 1 6% 2% Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Helemaal niet mee eens 2.4 Conclusies Wmo De meerderheid van de Wmo-cliënten is tevreden over zowel het contact, de toegankelijkheid, de kwaliteit en de effecten van de hulp of ondersteuning. Op alle stellingen antwoord een ruimte meerderheid positief. Tegelijkertijd is bij elk onderdeel een klein deel van de respondenten minder positief. De mogelijkheid om gebruik te maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner is bij de meerderheid van de Wmo-cliënten niet bekend. In dit onderzoek is niet de cliëntervaring per organisatie onderzocht. Er kunnen daarom geen conclusies per organisatie worden getrokken. 10

11 3. Resultaten Jeugd Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van de uitkomsten van het onderzoek onder jeugdcliënten, wederom verdeeld naar de ervaringen op het gebied van toegankelijkheid en contact, de kwaliteit en de effecten van de hulp en ondersteuning. Voor het cliëntervaringsonderzoek Jeugd zijn twee vragenlijsten gebruikt. Van jeugdigen jonger dan 12 jaar ontvingen ouders een vragenlijst. Van jeugdigen ouder dan 12 jaar hebben zowel de ouders als de jeugdige een vragenlijst ontvangen. 3.1 Contact en toegankelijkheid van hulp en ondersteuning en/of hun ouders kregen stellingen voorgelegd over het contact en de toegankelijkheid van de hulp of ondersteuning. Bijna driekwart van de ouders (73%) en 9 van de jeugdigen geeft aan te weten waar ze met een vraag terecht kunnen. Ongeveer een kwart van de ouders (27%) en 1 van de jeugdigen weet soms niet waar ze moeten zijn met een vraag om hulp of ondersteuning. Ik weet waar ik terecht kan als ik hulp nodig heb 6 44% 29% 3 27% 1 Altijd Vaak Soms Nooit 11

12 Over het algemeen vinden jeugdigen en hun ouders dat ze snel zijn geholpen (9 vs 8). Een vijfde (18%) van de ouders en 1 van de jeugdigen geven aan dat dit soms niet het geval is. Ik ben snel geholpen 8 38% 42% 1 18% 1 2% Altijd Vaak Soms Nooit Een zeer grote meerderheid (84%) van de jeugdigen en ouders zijn het eens met de derde stelling (ik kan de hulp krijgen die mijn kind nodig heeft/ ik nodig heb). Het overige gedeelte (1 jeugdigen en 16% ouders) is van mening dat dit soms niet het geval is. Ik kan de hulp krijgen die mijn kind nodig heeft/ ik nodig heb 6 45% 3 39% 16% 1 Altijd Vaak Soms Nooit Zowel ouders (84%) als jeugdigen (9) ervaren dat zij de hulp en ondersteuning krijgen die nodig is. 12

13 3.2 Kwaliteit van hulp en ondersteuning jeugd We hebben aan de hand van zeven stellingen de kwaliteit van hulp en ondersteuning bij ouders en jeugdigen uitgevraagd. Het overgrote merendeel van de respondenten ervaart de kwaliteit van hulp en ondersteuning als positief. In onderstaande tabellen staan per stelling de resultaten van ouders en jeugdigen naast elkaar weergegeven. Ik word goed geholpen bij mijn vragen 6 44% 44% 2 13% 2 Altijd Vaak Soms Nooit Het merendeel van zowel ouders (88%) als jeugdigen (8) vind dat ze goed worden geholpen bij hun vragen. De verschillende organisaties werken goed samen om mij te helpen 57% 36% 26% 29% 36% 14% 3% Altijd Vaak Soms Nooit Bijna twee derde (62%) van de ouders geven aan dat de verschillende organisaties altijd (36%) /vaak (26%) goed samenwerken. De andere ouders geven aan dat de samenwerking tussen organisaties soms (36%) of nooit (3%) goed verloopt. zijn positiever over de samenwerking tussen organisaties. 86% van de jeugdigen geeft aan dat dit altijd (57%) of vaak (29%) verloopt. 13

14 Ik krijg voldoende informatie over de hulp 56% 47% 38% 33% 11% 13% 2% Altijd Vaak Soms Nooit 85% van de ouders van jeugdigen ervaart dat ze voldoende informatie krijgen over de hulp die ze krijgen. ervaren dit anders. 56% van de jeugdigen geeft aan dat zij soms voldoende informatie krijgen over de hulp. Beslissingen over de hulp worden samen met mij genomen 63% % 2 6% Altijd Vaak Soms Nooit Zowel ouders (94%) als jeugdigen (8) ervaren dat beslissingen over de hulp samen met hen worden genomen. Een vijfde van de jongeren geeft aan dat dit soms het geval is. 14

15 De hulpverleners weten genoeg om mij te kunnen helpen 7 53% 3 26% 15% 6% Altijd Vaak Soms Nooit Alle jeugdige deelnemers aan het onderzoek geven aan dat hulpverleners genoeg weten om hen te kunnen helpen. Bij ouders ligt dit percentage lager (79%). Ik voel me serieus genomen door de hulpverleners 61% 64% 28% 36% 9% 2% Altijd Vaak Soms Nooit 15

16 Ik word met respect behandeld door de hulpverleners 91% 75% 17% 9% 8% Altijd Vaak Soms Nooit Het overgrote deel van de respondenten ervaart dat zij serieus worden genomen (89% ouders vs 10 jeugdigen) en met respect worden behandeld (92% ouders vs 10 jeugdigen) door de hulpverleners Opmerkingen De tevredenheid over de kwaliteit van zorg en ondersteuning blijkt ook uit de toelichting van de ouders en jeugdigen. Er klinken positieve geluiden over de hulp en ondersteuning van de gezinscoaches. Respondenten gebruiken in hun toelichting termen als: luisterend oor, empatisch, serieus genomen. 3.3 Effecten hulp en ondersteuning jeugd We hebben ouders en jeugdigen stellingen voorgelegd verdeeld naar de ervaringen van het effect van de hulp of ondersteuning op opgroeien, zelfstandigheid, zelfredzaamheid en participatie. In totaal betreft het 13 stellingen. De resultaten hiervan vindt u in de bijlage. We geven hier alleen een toelichting op de stellingen met opmerkelijke resultaten Opgroeien Het merendeel van zowel ouders als jeugdigen ervaart een positief effect van de hulp of ondersteuning op het opgroeien (zie tabel 1 t/m 4). 16

17 3.3.2 Zelfstandigheid Door de hulp weet mijn kind beter wat hij/zij wil 55% 43% 41% 18% 27% 16% beter Van de ouders is 83% van mening dat door de hulp en ondersteuning hun kind beter weet wat hij/zij wil. De jeugdigen zelf ervaren dit anders. 45% van de jeugdigen weet beter wat ze willen door de hulp en ondersteuning die zij ontvangen Zelfredzaamheid Door de hulp kan ik beter mijn problemen oplossen 43% % beter Slechts 5 van de jeugdigen ervaart dat zij door de hulp en ondersteuning hun problemen beter kan oplossen. De andere helft ervaart geen effect van hulp en ondersteuning op dit gebied. Bij ouders liggen deze percentages op 83% vs. 17%. 17

18 Door de hulp kan ik beter voor mezelf opkomen 43% 5 33% % beter De resultaten van jeugdigen bij de stelling door de hulp kan ik beter voor mezelf opkomen zijn vergelijkbaar met de vorige stelling. zijn in 76% van de gevallen van mening dat hun kind door de hulp en ondersteuning beter voor zichzelf opkomt Participatie Door de hulp besteedt mijn kind zijn/haar vrij tijd beter 5 38% 4 38% 25% 1 beter ervaren in 76% van de gevallen dat hun kind zijn/haar vrije tijd beter besteedt door de ontvangen hulp en ondersteuning. delen deze ervaring in 5 van de gevallen. De andere jeugdigen geven aan dat er geen effect is. 18

19 Door de hulp is de relatie met mijn kind met vrienden en anderen beter 36% 5 42% 5 21% beter De helft van de jeugdigen ervaren dat de relatie met vrienden en anderen beter is met hulp en ondersteuning. De andere helft ervaart geen verbetering. ervaren dit hetzelfde (57% vs. 42%). 3.4 Conclusies jeugd Voor de jeugd-cliënten en hun ouders geldt dat de meerderheid tevreden is over het contact, de toegankelijkheid en de kwaliteit en effecten van de hulp en ondersteuning. De samenwerking tussen de verschillende organisaties is voor ouders een puntje van aandacht. zijn iets minder tevreden over de informatie die zij over hun hulp en ondersteuning krijgen. en jeugdigen zijn positief over het effect van de hulp en ondersteuning. Van de respondenten heeft niemand aangegeven dat de hulp of ondersteuning een negatief effect heeft. geven bij de stellingen over zelfredzaamheid en participatie vaker dan ouders aan dat de situatie met hulp en ondersteuning gelijk is (geen effect). 19

20 Bijlagen: tabellen jeugd Effect hulp en ondersteuning bij opgroeien Tabel 1 Door de hulp voelt mijn kind zich beter 57% 45% 33% 27% 27% 1 beter Tabel 2 Door de hulp gaat het beter met het gedrag van mijn kind 51% 45% 27% 36% 22% 18% beter 20

21 Tabel 3 Door de hulp gaat het beter thuis 55% 55% 3 27% 18% 15% beter Tabel 4 Door de hulp voelt mijn kind zich veiliger 47% 41% % beter 21

22 Effect hulp en ondersteuning bij zelfstandigheid Door de hulp weet mijn kind beter wat hij/zij wil 55% 43% 41% 18% 27% 16% beter Door de hulp zegt mijn kind vaker wat hij/zij nodig heeft 55% 43% 41% 18% 27% 16% beter 22

23 Door de hulp voelt mijn kind zich beter gehoord 53% 33% 31% 33% 33% 17% beter Effect hulp en ondersteuning bij participatie Door de hulp besteedt mijn kind zijn/haar vrij tijd beter 38% 4 38% 5 25% 1 beter 23

24 Door de hulp is de relatie met mijn kind met vrienden en anderen beter 36% 5 42% 5 21% beter Door de hulp gaat het beter met mijn kind op school, werk of dagbesteding 44% 4 34% % beter 24

25 Effecten hulp en ondersteuning bij zelfredzaamheid Door de hulp kan ik beter mijn problemen oplossen 43% % beter Door de hulp kan ik beter voor mezelf opkomen 43% 5 33% % beter 25

26 Door de hulp heeft mijn kind meer vertrouwen in de toekomst 48% 55% 39% 27% 12% 18% beter 26

Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet

Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet Management Summary Gemeenten zijn verplicht om jaarlijks inzicht te krijgen in de ervaringen van cliënten vanuit de Wmo en Jeugdwet. Onderzoeksbureau Flycatcher

Nadere informatie

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016 Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch Nulmeting 2016 Afdeling Onderzoek & Statistiek Juli 2016 Samenvatting De gemeente s-hertogenbosch vindt het belangrijk om de ervaringen van cliënten met Wmoondersteuning

Nadere informatie

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Definitieve rapportage 4 augustus 2016 DATUM 4 augustus 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL

Nadere informatie

Cliënt ervaringsonderzoek Jongeren en ouders met Jeugdhulp

Cliënt ervaringsonderzoek Jongeren en ouders met Jeugdhulp Cliënt ervaringsonderzoek Jongeren en ouders met Jeugdhulp Zwolle 2016 Status: definitief Versie 8-11-2016 Voor nadere informatie: Madelinde Tuk, senior Adviseur en Onderzoeker m.tuk@zwolle.nl 038 498

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 1. Algemeen In het Westerkwartier is het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 afgerond en zijn de resultaten hiervan inmiddels bekend. In 18 van de 23 Groningse

Nadere informatie

DE ERVARINGEN VAN INWONERS MET DE WMO

DE ERVARINGEN VAN INWONERS MET DE WMO DE ERVARINGEN VAN INWONERS MET DE WMO EN JEUGDHULP IN 2015 GEMEENTE OUDEWATER Concept Woerden, 12 augustus 2016 Luci Torregrosa Mariska van der Steege Bart de Jong Colofon VanMontfoort Dit cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

Uw kenmerk Uw brief Zaaknummer Documentnummer 23 augustus U

Uw kenmerk Uw brief Zaaknummer Documentnummer 23 augustus U Aan de gemeenteraad van Tubbergen Uw kenmerk Uw brief Zaaknummer Documentnummer 23 augustus 2016 16.17321 U16.017622 Inlichtingen bij De raadsgriffier Mevrouw H.J.M.J van Limbeek-ter Haar Onderwerp Raadsbrief

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Landsmeer Augustus 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/134 Datum Augustus

Nadere informatie

Gemeente Ommen. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 28 juli 2017

Gemeente Ommen. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 28 juli 2017 Gemeente Ommen Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 28 juli 2017 DATUM 28 juli 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076)

Nadere informatie

Cliëntervaring jongeren en ouders met jeugdhulp. Gemeente Voorst. Rapport Augustus 2017 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH

Cliëntervaring jongeren en ouders met jeugdhulp. Gemeente Voorst. Rapport Augustus 2017 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH Cliëntervaring jongeren en met jeugdhulp Gemeente Voorst Rapport Augustus 2017 Projectnummer: P002315 Correspondentienummer: DH-0808-8660 CLIËTERVARIG JOGERE E OUDERS MET JEUGDHULP 2016 IHOUD SAMEVATTIG

Nadere informatie

Resultaten van het cliëntervaringsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2015

Resultaten van het cliëntervaringsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2015 Reg.nr.: I-SZ/2016/2119 / RIS 2016-446 (Bijlage) Resultaten van het cliëntervaringsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2015 Gemeente Boxmeer

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Alphen aan den Rijn September 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel N. Meys Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-1409-7060 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Ede Juni 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/99 Datum Juni 2017 Opdrachtgever

Nadere informatie

T e a m B I C L I E N T E R V A R I N G S O N D E R Z O E K J E U G D. Bijlage 4c1. Bijlage 4c1

T e a m B I C L I E N T E R V A R I N G S O N D E R Z O E K J E U G D. Bijlage 4c1. Bijlage 4c1 Aanleiding Vanaf 2016 zijn gemeenten vanuit de Jeugdwet verplicht om cliëntervaringsonderzoek uit te (laten) voeren voor jeugd. In overeenstemming met het WMO-artikel 2.5.1. en artikel 2.10 van de Jeugdwet

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo REGIO DRECHTSTEDEN - 2016 Inhoud Volgens de Wmo 2015 is iedere gemeente in Nederland verplicht jaarlijks te onderzoeken hoe cliënten de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Houten Augustus 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/143 Datum Augustus

Nadere informatie

Toelichting uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016

Toelichting uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 Toelichting uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 Inleiding Op basis van de Wmo 2015 zijn gemeenten verplicht jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek uit te voeren. De vier Westerkwartiergemeenten

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Houten Juni 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/85 Datum Juni 2017 Opdrachtgever

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Ede September 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/concept Datum September

Nadere informatie

Geachte voorzitter, Onderzoek cliëntervaring regio Haaglanden en Den Haag

Geachte voorzitter, Onderzoek cliëntervaring regio Haaglanden en Den Haag Typ teksttyp teksttyp tekst Saskia Bruines Wethouder van Kenniseconomie, Internationaal, Jeugd en Onderwijs, 060 Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag Aan de voorzitter van de Commissie Samenleving

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo BMWE gemeenten 2016 Gemeente Bedum AHA! marktonderzoek en marketingadvies

Cliëntervaringsonderzoek Wmo BMWE gemeenten 2016 Gemeente Bedum AHA! marktonderzoek en marketingadvies Cliëntervaringsonderzoek Wmo gemeenten 2016 Gemeente AHA! marktonderzoek en marketingadvies Cliëntervaringsonderzoek Wmo gemeente Inleiding Voor u ligt het rapport met de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Nijkerk Juli 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/109 Datum Juli 2016 Opdrachtgever

Nadere informatie

Gemeente Terschelling

Gemeente Terschelling *De gemeenten in de referentiegroep zijn: Almere, Achtkarspelen, het Bildt, Franekeradeel, Harlingen, Leeuwarderadeel, Smallingerland, Terschelling, Vlieland, Hardenberg, Ommen, Raalte, Duiven, Elburg,

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Best Definitief rapport September 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel N. Meys Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-0209-7037 CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK SOCIAAL TEAM

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK SOCIAAL TEAM Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK SOCIAAL TEAM Gemeente Houten Augustus 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/142 Datum

Nadere informatie

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Ervaringen Wmo Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Inhoud 1. Achtergrond van het onderzoek... 2 2. Het regelen van ondersteuning... 4 3. Kwaliteit van de ondersteuning... 6 4. Vergelijking regio...

Nadere informatie

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Augustus 2015 2 Samenvatting De gemeente wil weten hoe

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [X]Akkoordstukken [ ]Openbaar -- [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [X]Akkoordstukken [ ]Openbaar -- [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Cliëntervaringsonderzoek wmo 2016 1- Notagegevens Notanummer 2016-001395 Datum 30-08-2016 Programma: 08 Meedoen Portefeuillehouder Weth. Kolkman Team MOM

Nadere informatie

Cliëntervaring jongeren en ouders Jeugdhulp

Cliëntervaring jongeren en ouders Jeugdhulp Cliëntervaring jongeren en ouders Jeugdhulp Gemeente Hoorn Definitief rapport Oktober 2016 aomi Meys Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-3009-8007 CLIËTERVARIG JOGERE E OUDERS OVER JEUGDHULP

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK JEUGD

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK JEUGD Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK JEUGD Gemeente Veenendaal December 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/215 Datum December

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Emmen juli 2017 Samenvatting In april t/m juni heeft ZorgfocuZ voor de gemeente Emmen het cliëntervaringsonderzoek Wmo uitgevoerd. De doelgroep voor dit

Nadere informatie

Cliëntervaring jongeren en ouders Jeugdhulp

Cliëntervaring jongeren en ouders Jeugdhulp Cliëntervaring jongeren en ouders Jeugdhulp Gemeente Raalte Rapport Augustus 2016 Tom Plat Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-0908-6078 CLIËTERVARIG JOGERE E OUDERS OVER JEUGDHULP 2016 IHOUD

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Hof van Twente Juli 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/101 Datum Juli

Nadere informatie

Gemeente Ede. Memo. Aan : Gemeenteraad. Van : College van Burgemeester en Wethouders. Datum : 24 november 2015. Opgesteld door : Rolieke Sietsma

Gemeente Ede. Memo. Aan : Gemeenteraad. Van : College van Burgemeester en Wethouders. Datum : 24 november 2015. Opgesteld door : Rolieke Sietsma Gemeente Ede Memo Aan : Gemeenteraad Van : College van Burgemeester en Wethouders Datum : 24 november 2015 Opgesteld door : Rolieke Sietsma Bijlage : Factsheet gemeente Ede Onderzoek Kinderombudsman naar

Nadere informatie

Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Gemeente Utrechtse Heuvelrug Gemeente Utrechtse Heuvelrug Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Onderzoeksrapportage 19 september 2016 DATUM 19 september 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL Onderzoeksrapportage

Nadere informatie

Cliëntervaring Wmo. Gemeente Oost Gelre. Rapport Augustus 2017 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH

Cliëntervaring Wmo. Gemeente Oost Gelre. Rapport Augustus 2017 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH Cliëntervaring Wmo Gemeente Oost Gelre Rapport Augustus 2017 Projectnummer: P002315 Correspondentienummer: DH-3008-8715 CLIËTERVARIGSODERZOEK WMO IHOUD SAMEVATTIG 1 HOOFDSTUK 1 ILEIDIG 3 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Noordenveld juli 2017 Samenvatting In april t/m juni 2017 heeft ZorgfocuZ voor de gemeente Noordenveld het cliëntervaringsonderzoek Wmo uitgevoerd. De doelgroep

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek 2016 Wmo begeleiding, huishoudelijke ondersteuning en scootmobiel

Cliëntervaringsonderzoek 2016 Wmo begeleiding, huishoudelijke ondersteuning en scootmobiel Cliëntervaringsonderzoek 2016 Wmo begeleiding, huishoudelijke ondersteuning en scootmobiel Tijdsperiode: 15-10-2016 t/m 31-03-2017 Aantal enquêtes: 475 Gemeente: Harderwijk Datum: 04 mei 2017 Opgesteld

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Raalte Rapport Augustus 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel T. Plat Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-0908-6077 INHOUD INLEIDING 1 HOOFDSTUK 1 HET CONTACT

Nadere informatie

Cliëntervaring jongeren en ouders Jeugdhulp

Cliëntervaring jongeren en ouders Jeugdhulp Cliëntervaring jongeren en ouders Jeugdhulp Regio Haaglanden Februari 2017 Ingrid Dooms Simon Wajer Naomi Meys Volkan Atalay Projectnummer: 107946 Correspondentienummer: DH-0802-8252 INHOUD INLEIDING 1

Nadere informatie

Portefeuillehouder : mevr. F. Langerak-Oostrom Zaaknummer : Verantwoordelijk MT-lid Datum : 13 september 2016

Portefeuillehouder : mevr. F. Langerak-Oostrom Zaaknummer : Verantwoordelijk MT-lid Datum : 13 september 2016 INFORMATIENOTA bij stukken die ter informatie naar de raad gaan Portefeuillehouder : mevr. F. Langerak-Oostrom Zaaknummer : 284831 Verantwoordelijk MT-lid Datum : 13 september 2016 Onderwerp: Cl iëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

Cliëntervaring Wmo. Gemeente Winterswijk. Rapport September 2017 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH

Cliëntervaring Wmo. Gemeente Winterswijk. Rapport September 2017 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH Cliëntervaring Wmo Gemeente Winterswijk Rapport September 2017 Projectnummer: P002315 Correspondentienummer: DH-0409-8731 CLIËTERVARIGSODERZOEK WMO IHOUD SAMEVATTIG 1 HOOFDSTUK 1 ILEIDIG 3 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Cliëntervaring jongeren en ouders Jeugdhulp

Cliëntervaring jongeren en ouders Jeugdhulp Cliëntervaring jongeren en ouders Jeugdhulp Gemeente Oldebroek Definitief rapport ovember 2016 aomi Meys Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-0310-8008 CLIËTERVARIG JOGERE E OUDERS OVER JEUGDHULP

Nadere informatie

Cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen s-hertogenbosch. Nulmeting 2017

Cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen s-hertogenbosch. Nulmeting 2017 Cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen s-hertogenbosch Nulmeting 2017 Afdeling Onderzoek & Statistiek Maart 2017 Samenvatting De gemeente geeft indicaties af voor Wmo hulpmiddelen. Voor de levering van de hulpmiddelen

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO Gemeente Purmerend September 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 7500 AN Enschede1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/172

Nadere informatie

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga juni 2017 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over het uitgevoerde cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

Resultaten van het cliëntervaringsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in 2016

Resultaten van het cliëntervaringsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in 2016 Resultaten van het cliëntervaringsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in 16 Gemeente Sint Anthonis Afdeling Sociale Zaken Juni 17 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek 25 november 2015 GOM PAN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING GOM PAN EN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING DATUM 25 november 2015 TITEL Wmo

Nadere informatie

X Algemeen Bestuur (AB)

X Algemeen Bestuur (AB) Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Adviesnota Bestuur datum: 19 september 2017 Adviesnota voor: (kopieer en plak voor regel van toepassing) X Algemeen Bestuur (AB) Dagelijks Bestuur

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014 Gemeente Woerden Klanttevredenheid Wmo over 2013 31 juli 2014 DATUM 31 juli 2014 TITEL Klanttevredenheid Wmo over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Woerden Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO, JEUGD & PARTICIPATIE

CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO, JEUGD & PARTICIPATIE Rapport CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO, JEUGD & PARTICIPATIE Gemeente Horst aan de Maas September 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling Gemeente Groesbeek Juni 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Zuiderval 70 7500 AN Enschede Tel. (053) 4825000 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014/050

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGSONDERZOEK

CLIËNTERVARINGSONDERZOEK CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO Gemeente Eindhoven Juni 2016 Inleiding Aanleiding Gemeenten zijn volgens de Wmo 2015 artikel 2.5.1 verplicht om een cliëntervaringsonderzoek (CEO) uit te (laten) voeren. Het

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni 2015 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 1. Indienen melding...

Nadere informatie

2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2

2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 3 4 De aanvraag... 7 5 Procedure... 11 6 Bejegening... 14 7 Rechten en plichten... 16 8 Inspraak bij

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Groningen 2016 Age Stinissen Erik van der Werff Juli 2017 Michiel Mollema www.os-groningen.nl Inhoud Samenvatting... 2 1. Inleiding... 5 1.1 Opzet van het onderzoek...

Nadere informatie

... Uitkomsten gemeentelijke cliëntervaringsonderzoeken Jeugdwet: landelijke rapportage l08. rapport

... Uitkomsten gemeentelijke cliëntervaringsonderzoeken Jeugdwet: landelijke rapportage l08. rapport ............ Uitkomsten gemeentelijke cliëntervaringsonderzoeken Jeugdwet: landelijke rapportage 2016... 16851-l08 rapport 24 november 2016 I Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 2 Gebruik MCJO en respons...

Nadere informatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Cliënten zijn tevreden over hoe het proces nu verloopt, voornamelijk door de inzet van traditionele communicatiekanalen 23 juli 2014 Versie 1,0 Inhoudsopgave Doelstelling

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Onderzoeksrapportage 14 oktober 2016 DATUM 14 oktober 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL Onderzoeksrapportage OPDRACHTGEVER Gemeente

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo REGIO DRECHTSTEDEN - 2017 Inhoud Volgens de Wmo 2015 is iedere gemeente in Nederland verplicht jaarlijks te onderzoeken hoe cliënten de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Ervaringen Wmo en Jeugdhulp Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2016

Ervaringen Wmo en Jeugdhulp Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2016 Ervaringen Wmo en Jeugdhulp Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2016 O&S Nijmegen september 2016 2 Inhoudsopgave Samenvatting en belangrijkste resultaten 5 Hoofdstuk 1 Toelichting op het onderzoek 7 1.1

Nadere informatie

Cliëntervaring jongeren en ouders Jeugdhulp

Cliëntervaring jongeren en ouders Jeugdhulp Cliëntervaring jongeren en ouders Jeugdhulp Gemeente Elburg Definitief rapport Oktober 2016 aomi Meys Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-2909-7098 CLIËTERVARIG JOGERE E OUDERS OVER JEUGDHULP

Nadere informatie

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015 Gemeente Zeist Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 8 juli 2015 DATUM 8 juli 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Zeist Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Gemeente IJsselstein. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over juli 2015

Gemeente IJsselstein. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over juli 2015 Gemeente IJsselstein Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 8 juli 2015 DATUM 8 juli 2015 TITEL ONDERTITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente IJsselstein Cathelijne

Nadere informatie

Cliëntervaring jongeren en ouders Jeugdhulp

Cliëntervaring jongeren en ouders Jeugdhulp Cliëntervaring jongeren en ouders Jeugdhulp Gemeente Achtkarspelen Conceptrapport Augustus 2016 Tom Plat Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-2908-7022 CLIËTERVARIG JOGERE E OUDERS OVER JEUGDHULP

Nadere informatie

Cliëntervaring jongeren en ouders jeugdhulp

Cliëntervaring jongeren en ouders jeugdhulp Cliëntervaring jongeren en ouders jeugdhulp Gemeente Best Definitief rapport September 2016 aomi Meys Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-0209-7038 CLIËTERVARIG JOGERE E OUDERS OVER JEUGDHULP

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2014 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Shanon klein Goldewijk Juni 2014 Inhoud Samenvatting... 2 Inleiding... 4 1. Indienen

Nadere informatie

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd...

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 4 4 De aanvraag... 8 5 Procedure... 14 6 Wachttijd... 16 7 Bejegening... 19 7 Toegewezen aanvragen...

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek 2016 Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Olst-Wijhe

Cliëntervaringsonderzoek 2016 Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Olst-Wijhe Cliëntervaringsonderzoek 2016 Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Olst-Wijhe Olst-Wijhe, augustus 2016. doc. nr.: 16.020085 Juni 2016 Jaap Barink Team Kennis en Verkenning Gemeente Deventer Cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

10% 23% 40% 20% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 2 Bent u bekend met het werk van de gemeenteraad van Zeewolde? (n=547) in grote lijnen.

10% 23% 40% 20% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 2 Bent u bekend met het werk van de gemeenteraad van Zeewolde? (n=547) in grote lijnen. Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 6: gemeenteraad juni 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 6 e peiling met het burgerpanel van Zeewolde. De vragen gingen deze keer over

Nadere informatie

Betrokkenheid van buurtbewoners. Uitgevoerd door Dimensus in opdracht van gemeenten Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest Vergelijking gemeenten 2015

Betrokkenheid van buurtbewoners. Uitgevoerd door Dimensus in opdracht van gemeenten Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest Vergelijking gemeenten 2015 Leefbaarheid Jeugdhulp Sociaal Team Vrijwilligerswerk Mantelzorg Actief in de buurt Betrokkenheid van buurtbewoners Burenhulp Zelfredzaamheid Sociale contacten Financiële situatie Uitgevoerd door Dimensus

Nadere informatie

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld.

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld. rriercoj Gemeenteraad Barneveld Postbus 63 3770 AB BARNEVELD Barneveld, 27 augustus 2015 f Ons kenmerk: Ö^OOJcfc Behandelend ambtenaar: I.M.T. Spoor Doorkiesnummer: 0342-495 830 Uw brief van: Bijlage(n):

Nadere informatie

Jongeren en ouders/ verzorgers over de jeugdhulp

Jongeren en ouders/ verzorgers over de jeugdhulp Jongeren en ouders/ verzorgers over de jeugdhulp CliëntErvaringsMonitor Zorg voor Jeugd 2015 voor de regio's Zaanstreek-Waterland en Amsterdam-Amstelland Jongeren en ouders/ verzorgers over de jeugdhulp

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Renkum Rapport Oktober 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel A. Olsthoorn Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-0610-8022 CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO INHOUD

Nadere informatie

Verdiepend Cliëntervaringsonderzoek. Utrechtse Heuvelrug

Verdiepend Cliëntervaringsonderzoek. Utrechtse Heuvelrug Verdiepend Cliëntervaringsonderzoek Utrechtse Heuvelrug Inhoudsopgave Inleiding Onderzoeksvragen Methode Resultaten 1. Toegang tot de Wmo: dorpsteam wordt steeds bekender 2. Informatievoorziening is verbeterd,

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014 Gemeente Roosendaal Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 Concept 11 augustus 2014 DATUM 11 augustus 2014 TITEL Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Roosendaal

Nadere informatie

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID Onderdeel Pleegzorg. november 2008, uitgevoerd door:

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID Onderdeel Pleegzorg. november 2008, uitgevoerd door: RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2008 Onderdeel Pleegzorg november 2008, uitgevoerd door: www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl ONDERDEEL: INHOUDSOPGAVE Pagina Inleiding 3 Onderdeel: Pleegkinderen

Nadere informatie

Cliëntervaring jongeren en ouders over Jeugdhulp. Via welke ingang is de hulp geregeld?

Cliëntervaring jongeren en ouders over Jeugdhulp. Via welke ingang is de hulp geregeld? Gemeente Zeewolde Cliëntervaring jongeren en ouders over Jeugdhulp september 2017 Deze factsheet geeft inzicht in de cliëntervaringen van jongeren en ouders met jeugdhulp in uw gemeente. Hoe tevreden zijn

Nadere informatie

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 61%.

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 61%. Samenvatting Parkeren 2016 Cluster Ruimte en Economie/afdeling Advies heeft O&S gevraagd een onderzoek naar parkeren uit te zetten onder de leden van het Delft Internet Panel (DIP). In april 2016 is het

Nadere informatie

Cliëntervaring Wet maatschappelijke ondersteuning

Cliëntervaring Wet maatschappelijke ondersteuning Cliëntervaring Wet maatschappelijke ondersteuning Harderwijk, 10-10-2017 Inleiding Sinds 2008 moeten gemeenten volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) onderzoek doen onder de cliënten die zich

Nadere informatie

Bewonerspanel Communicatie

Bewonerspanel Communicatie Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Communicatie Context Van 16 tot 30 november 2015 heeft IB Onderzoek een peiling gehouden onder

Nadere informatie

Tussenrapportage sociaal domein. 1 e helft 2016

Tussenrapportage sociaal domein. 1 e helft 2016 Tussenrapportage sociaal domein e helft 206 . Inleiding In 206 is een eerste rapportage in de nieuwe vorm opgesteld voor 205 en het e kwartaal van 206. Voor het vervolg is in de Raad van juli 206 besloten

Nadere informatie

Burgerpanel Gorinchem. 1 e peiling: Sociale monitor. Juli 2014

Burgerpanel Gorinchem. 1 e peiling: Sociale monitor. Juli 2014 Burgerpanel Gorinchem 1 e peiling: Sociale monitor Juli 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Villawal 19 3432 NX Nieuwegein Tel. (030) 23 34 342 www.ioresearch.nl Rapportnummer : abpgork14a-def Datum

Nadere informatie

Cliëntervaring Wmo. Gemeente Sittard-Geleen. Rapport 12 juni 2017 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH

Cliëntervaring Wmo. Gemeente Sittard-Geleen. Rapport 12 juni 2017 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH Cliëntervaring Wmo Sittard-Geleen Rapport 12 juni 2017 Projectnummer: P002315 Correspondentienummer: DH-1206-8498 INHOUD SAMENVATTING 1 HOOFDSTUK 1 INLEIDING 4 1.1 Aanleiding onderzoek 4 1.2 Doelgroep

Nadere informatie

18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% jaar jaar jaar 65+ Man Vrouw Ja Nee. Deventer gemiddelde

18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% jaar jaar jaar 65+ Man Vrouw Ja Nee. Deventer gemiddelde Bewonersonderzoek Deventer 2009: onderdeel mantelzorg Met de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in 2007 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning van mantelzorgers. Mantelzorgers

Nadere informatie

Aantal. respondenten per

Aantal. respondenten per Factsheet gemeente Utrecht Onderzoek Kinderombudsman naar de toegang tot en de kwaliteit van de jeugdhulp na decentralisatie: Resultaten kwantitatief onderzoeksdeel In deze factsheet worden de resultaten

Nadere informatie

Wmo-kanteling. Raadpleging Inwonerpanel Dongen

Wmo-kanteling. Raadpleging Inwonerpanel Dongen Wmo-kanteling Raadpleging Inwonerpanel Dongen Even voorstellen 2 Stephan Dijcks GfK onderzoekt gedrag consumenten en burgers Beheer en onderzoek Inwonerpanel Dongen Uitvoerder landelijke Wmo-evaluatie

Nadere informatie

Het keukentafel gesprek. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014

Het keukentafel gesprek. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Het keukentafel gesprek Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Elburg - 25 juni 2014 - 1 - - 2 - Inhoudsopgave Inleiding 3 Samenvatting 4 1 Onderzoeksmethode.. 6 1.1 Eerste onderzoeksopzet. 6 1.2 Nieuwe

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEID WMO GROESBEEK 2015

KLANTTEVREDENHEID WMO GROESBEEK 2015 KLANTTEVREDENHEID WMO GROESBEEK 2015 Juni 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 7543 EZ Enschede Rapportnummer 2015/49 Datum Juni 2015 Opdrachtgever Gemeente Groesbeek Auteurs:

Nadere informatie

Hendrik-Ido-Ambacht. jeugdhulp 9,9% 11,7% 10,3% 10,8% 10,2% 12,3% 10,0% jeugdbescherming 0,9% 1,6% 0,7% 1,1% 1,1% 1,3% 1,2%

Hendrik-Ido-Ambacht. jeugdhulp 9,9% 11,7% 10,3% 10,8% 10,2% 12,3% 10,0% jeugdbescherming 0,9% 1,6% 0,7% 1,1% 1,1% 1,3% 1,2% JEUGDHULP jeugdhulp 10,0% 9,9% 11,7% Papendrecht 10,3% 10,8% Sliedrecht Zwijndrecht 10,2% 12,3% Welzijn en Zorg Zo n één op de tien jeugdigen tot 18 jaar in de Drechtsteden ontvangt enige vorm van jeugdhulp.

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Z Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Maart 2015 In opdracht van het Transitiebureau Wmo Team Kennisnetwerk Wmo Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Over het onderzoek 3 3. De resultaten 4 3.1 Omvang deelnemende

Nadere informatie

HET BURGERPANEL OVER DE SOCIALE AGENDA

HET BURGERPANEL OVER DE SOCIALE AGENDA HET BURGERPANEL OVER DE SOCIALE AGENDA Gemeente Leiderdorp Januari 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/10 Datum Januari

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Elburg juni 2017 Samenvatting In maart t/m mei 2017 heeft ZorgfocuZ voor de gemeente Elburg het cliëntervaringsonderzoek Wmo uitgevoerd. De doelgroep voor

Nadere informatie

Cliëntbelevingsmonitor Wmo/Jeugdwet Inzicht in de meningen en ervaringen omtrent de dienstverlening

Cliëntbelevingsmonitor Wmo/Jeugdwet Inzicht in de meningen en ervaringen omtrent de dienstverlening Cliëntbelevingsmonitor Wmo/Jeugdwet Inzicht in de meningen en ervaringen omtrent de dienstverlening Scope Onderzoek B.V. KvK 64421279 Stadionstraat 11B9 4815NC Breda Cliëntbelevingsmonitor De cliëntbelevingsmonitor

Nadere informatie

HET LEIDERDORPPANEL OVER...

HET LEIDERDORPPANEL OVER... HET LEIDERDORPPANEL OVER... Resultaten peiling 13: Meedenken en meedoen in de openbare ruimte april 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 13 e peiling met het burgerpanel van

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 6: Afvalscheiding november 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de zesde peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN Tevredenheidsonderzoek ketenpartners SUN Groningen Colofon Opdrachtgever SUN Groningen Datum Maart 2017 Auteurs Bert van Putten David Scheffer KWIZ Stavangerweg

Nadere informatie

/2202. gemeente werkendam. werkendam. 12DEC2012. Gemeenteraad Postbus DA Werkendam. clienttevredenheidsonderzoek Wmo

/2202. gemeente werkendam. werkendam. 12DEC2012. Gemeenteraad Postbus DA Werkendam. clienttevredenheidsonderzoek Wmo gemeente werkendam /2202 Raadhuispiein 1 4251 VZ Werkendam Gemeenteraad Postbus 16 4250 DA Werkendam Telefoon: (0183) 507200 Fax: (0183) 50 73 00 E-mail: info@werkendam.nl onderwerp clienttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie