Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd"

Transcriptie

1 Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd

2 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding Doelgroep Methode Respons 4 2. Resultaten Wmo Contact en toegankelijkheid van hulp of ondersteuning Kwaliteit van hulp of ondersteuning Wmo Effecten van hulp of ondersteuning Wmo Conclusies Wmo 8 3. Resultaten Jeugd Contact en toegankelijkheid van hulp en ondersteuning Kwaliteit van hulp en ondersteuning jeugd Effecten van hulp en ondersteuning jeugd Conclusies jeugd 19 2

3 Samenvatting De gemeente Beesel heeft in mei 2016 een clientervaringsonderzoek uitgevoerd onder inwoners die het afgelopen jaar zorg en ondersteuning hebben ontvangen in het kader van de Wmo of de Jeugdwet. In totaal hebben 217 mensen deelgenomen aan dit onderzoek, waarvan 155 aan het cliëntervaringsonderzoek Wmo en 62 aan het cliëntervaringsonderzoek Jeugd. De meerderheid van de Wmo-cliënten is tevreden over zowel het contact, de toegankelijkheid, de kwaliteit en de effecten van de hulp of ondersteuning. Op alle stellingen antwoord een ruimte meerderheid positief. Tegelijkertijd is bij elk onderdeel een klein deel van de respondenten minder positief. De mogelijkheid om gebruik te maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner is bij de meerderheid van de Wmocliënten niet bekend. Voor de jeugd-cliënten en hun ouders geldt ook dat de meerderheid tevreden is over het contact, de toegankelijkheid en de kwaliteit en effecten van de hulp en ondersteuning. De samenwerking tussen de verschillende organisaties is voor ouders een punt van aandacht. zijn minder tevreden over de informatie die zij over hun hulp en ondersteuning krijgen. en jeugdigen zijn positief over het effect van de hulp en ondersteuning. Geen van de respondenten heeft aangegeven dat de hulp of ondersteuning een negatief effect heeft. geven bij de stellingen over zelfredzaamheid en participatie vaker dan ouders aan dat de situatie met hulp en ondersteuning geen effect heeft (situatie is gelijk ). 3

4 1. Inleiding Gemeenten zijn zowel voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) als de Jeugdwet verplicht om jaarlijks de ervaringen van cliënten, jongeren en hun ouders te onderzoeken op het gebied van kwaliteit en toegankelijkheid van de maatschappelijke ondersteuning en de jeugdhulpvoorzieningen in de gemeente. Onderzoeksbureau Flycatcher heeft in opdracht van de gemeente Beesel in mei de clientervaringsonderzoeken uitgevoerd. 1.1 Doelgroep Inwoners van de gemeente Beesel die hulp hebben ontvangen in het kader van de Wmo of de Jeugdwet hebben in mei een uitnodiging ontvangen voor deelname aan de clientervaringsonderzoeken. 1.2 Methode Voor de uitvoering van dit onderzoek is gebruik gemaakt van schriftelijke vragenlijsten in combinatie met de mogelijkheid om de vragenlijst via internet in te vullen. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van drie modelvragenlijsten, opgesteld door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG): Vragenlijst Wmo, vragenlijst jeugdhulp voor ouders, vragenlijst jeugdhulp voor jongeren van 12 jaar en ouder. 1.3 Respons Er zijn 553 uitnodigingen verstuurd. In totaal hebben 217 inwoners deelgenomen, waarvan 155 aan het clientervaringsonderzoek Wmo, 50 ouders van kinderen die jeugdhulp ontvangen en 12 jongeren die jeugdhulp ontvangen. De respons bedraagt hiermee 39%. Hiervan is 8 schriftelijk afgerond en 2 via internet. Respons Jeugd-ouders Wmo 4

5 2. Resultaten Wmo Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van de uitkomsten van het onderzoek onder Wmocliënten. De resultaten zijn verdeeld naar de ervaringen op het gebied van het contact en de toegankelijkheid, de kwaliteit en de effecten van de hulp en ondersteuning. Hierbij geven de uitkomsten van de enquête een beeld van de ervaringen van alle Wmo-cliënten. 2.1 Contact en toegankelijkheid van hulp of ondersteuning Aan deelnemers is in een vijftal stellingen het contact en de toegankelijkheid van de hulp of ondersteuning voorgelegd. De eerste stelling luidde: Ik wist waar ik moest zijn met mijn hulpvraag. Van de respondenten is 71% het met deze stelling eens, waarvan 26% het helemaal mee eens. 12% van de respondenten is het niet of helemaal niet met de stelling eens en wist dus niet waar men moest zijn met de vraag om hulp en ondersteuning. Ik wist waar ik moest zijn met mijn hulpvraag 45% 26% 17% 9% 3% Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Helemaal niet mee eens De volgende stelling luidde: Ik werd snel geholpen. Ook hier is de meerderheid (74%) van de respondenten het mee eens: 2 helemaal mee eens, 54% mee eens. Het percentage respondenten dat het niet eens is met deze stelling is vergelijkbaar met de vorige vraag 12%, waarvan 6% helemaal niet. Ik werd snel geholpen 54% 2 13% 6% 6% Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Helemaal niet mee eens 5

6 De derde stelling over het contact en de toegankelijkheid van de hulpverlening of ondersteuning luidde: de medewerker nam mij serieus. Het aandeel respondenten dat het eens is met deze stelling is nog groter dan bij de vorige stellingen, namelijk 83%. Meer dan een derde (35%) van de clienten is het helemaal eens met de stelling. Een veel kleiner deel van de respondenten voelde zich niet serieus genomen, namelijk 1. De medewerker nam mij serieus 35% 48% 7% 4% 6% Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Helemaal niet mee eens De volgende stelling over dit thema was: we hebben in het gesprek samen naar oplossingen gezocht. Driekwart (75%) van de Wmo-cliënten is het eens. Ruim een tiende van de cliënten (12%) is niet van mening dat men in het gesprek samen naar oplossingen heeft gezocht. 34% De medewerker en ik hebben in het gesprek samen naar oplossingen gezocht 42% 13% 6% 6% Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Helemaal niet mee eens Tenslotte hebben we gevraagd of Wmo-cliënten weten dat ze gebruik kunnen maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Deze mogelijkheid is bij tweederde van de respondenten (68%) onbekend. 6

7 Wist u dat u gebruik kon maken van een onafhankelijke clientondersteuner? Ja Nee 32% 68% 2.2 Kwaliteit van hulp of ondersteuning Wmo Een grote meerderheid (84%) vindt de kwaliteit van hulp en ondersteuning die ze krijgt goed. 8% van cliënten is het niet eens met deze stelling en vindt de ondersteuning dus niet goed. Ik vind de kwaliteit van ondersteuning die ik krijg goed 41% 43% 8% 6% 2% Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Helemaal niet mee eens 7

8 8 van de respondenten vindt de ondersteuning passend bij de hulpvraag. 8% van de cliënten is van mening dat de hulp of ondersteuning niet past bij hun behoeften. De ondersteuning die ik krijg past bij mijn hulpvraag 36% 44% 13% 5% 2% Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Helemaal niet mee eens Opmerkingen Dat een meerderheid van de Wmo-cliënten de kwaliteit van de hulp of ondersteuning als goed ervaart blijkt ook uit de opmerkingen van de respondenten bij dit onderwerp. Er klinken positieve geluiden over de personen en organisaties die diensten verlenen. Een aantal cliënten maken in hun toelichting opmerkingen over de kwantiteit van de hulp of ondersteuning. Sommige cliënten refereren hierbij aan het verminderde aantal uren per week dat zij aan huishoudelijke hulp ontvangen. De paar negatieve opmerkingen over de kwaliteit van de hulp of ondersteuning gaan over de doorlooptijd van een aanvraag en de korte looptijd van (sommige) indicaties. 2.3 Effecten van hulp of ondersteuning Wmo De Wet maatschappelijke ondersteuning is erop gericht mensen zoveel mogelijk te laten participeren in de maatschappij. Hierbij wordt de regie zoveel mogelijk bij de mensen zelf gelaten, wordt de eigen kracht en dat van het netwerk van de inwoner aangesproken en als dan nog ondersteuning nodig is om te kunnen participeren, wordt dit door de Wmo geboden. We mogen daarom verwachten dat de hulp of ondersteuning die is geboden effect heeft op zaken als zelfstandigheid en zelfredzaamheid. De Wmo-cliënten zijn daarom specifiek bevraagd over het effect van de hulp en ondersteuning op deze aspecten. 8

9 De derde en laatste set stellingen die aan de Wmo-cliënten is voorgelegd heeft hier betrekking op. 8 van de respondenten is het eens met de stelling dat door de hulp of ondersteuning die ze krijgen, ze de dingen die ze willen beter kunnen doen. 7% van de Wmocliënten is het niet eens met deze stelling. Door de ondersteuning die ik krijg, kan ik beter de dingen doen die ik wil 36% 44% 13% 5% 2% Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Helemaal niet mee eens De overgrote meerderheid (85%) van de respondenten is het eens met de stelling dat ze zich door de ondersteuning beter kunnen redden. 6% van de Wmo-cliënten kan zich niet beter redden door de ondersteuning. Door de ondersteuning die ik krijg, kan ik mij beter redden 37% 48% 1 4% 2% Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Helemaal niet mee eens 9

10 De derde en tevens laatste stelling luidde door de hulp of ondersteuning heb ik een betere kwaliteit van leven. Ook hierbij geeft de ruime meerderheid van de respondenten aan het eens te zijn (82%). Net als bij de andere stellingen is een klein deel (8%) van de Wmocliënten het niet eens met deze stelling. Door de ondersteuning die ik krijg, heb ik een betere kwaliteit van leven 42% 4 1 6% 2% Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Helemaal niet mee eens 2.4 Conclusies Wmo De meerderheid van de Wmo-cliënten is tevreden over zowel het contact, de toegankelijkheid, de kwaliteit en de effecten van de hulp of ondersteuning. Op alle stellingen antwoord een ruimte meerderheid positief. Tegelijkertijd is bij elk onderdeel een klein deel van de respondenten minder positief. De mogelijkheid om gebruik te maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner is bij de meerderheid van de Wmo-cliënten niet bekend. In dit onderzoek is niet de cliëntervaring per organisatie onderzocht. Er kunnen daarom geen conclusies per organisatie worden getrokken. 10

11 3. Resultaten Jeugd Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van de uitkomsten van het onderzoek onder jeugdcliënten, wederom verdeeld naar de ervaringen op het gebied van toegankelijkheid en contact, de kwaliteit en de effecten van de hulp en ondersteuning. Voor het cliëntervaringsonderzoek Jeugd zijn twee vragenlijsten gebruikt. Van jeugdigen jonger dan 12 jaar ontvingen ouders een vragenlijst. Van jeugdigen ouder dan 12 jaar hebben zowel de ouders als de jeugdige een vragenlijst ontvangen. 3.1 Contact en toegankelijkheid van hulp en ondersteuning en/of hun ouders kregen stellingen voorgelegd over het contact en de toegankelijkheid van de hulp of ondersteuning. Bijna driekwart van de ouders (73%) en 9 van de jeugdigen geeft aan te weten waar ze met een vraag terecht kunnen. Ongeveer een kwart van de ouders (27%) en 1 van de jeugdigen weet soms niet waar ze moeten zijn met een vraag om hulp of ondersteuning. Ik weet waar ik terecht kan als ik hulp nodig heb 6 44% 29% 3 27% 1 Altijd Vaak Soms Nooit 11

12 Over het algemeen vinden jeugdigen en hun ouders dat ze snel zijn geholpen (9 vs 8). Een vijfde (18%) van de ouders en 1 van de jeugdigen geven aan dat dit soms niet het geval is. Ik ben snel geholpen 8 38% 42% 1 18% 1 2% Altijd Vaak Soms Nooit Een zeer grote meerderheid (84%) van de jeugdigen en ouders zijn het eens met de derde stelling (ik kan de hulp krijgen die mijn kind nodig heeft/ ik nodig heb). Het overige gedeelte (1 jeugdigen en 16% ouders) is van mening dat dit soms niet het geval is. Ik kan de hulp krijgen die mijn kind nodig heeft/ ik nodig heb 6 45% 3 39% 16% 1 Altijd Vaak Soms Nooit Zowel ouders (84%) als jeugdigen (9) ervaren dat zij de hulp en ondersteuning krijgen die nodig is. 12

13 3.2 Kwaliteit van hulp en ondersteuning jeugd We hebben aan de hand van zeven stellingen de kwaliteit van hulp en ondersteuning bij ouders en jeugdigen uitgevraagd. Het overgrote merendeel van de respondenten ervaart de kwaliteit van hulp en ondersteuning als positief. In onderstaande tabellen staan per stelling de resultaten van ouders en jeugdigen naast elkaar weergegeven. Ik word goed geholpen bij mijn vragen 6 44% 44% 2 13% 2 Altijd Vaak Soms Nooit Het merendeel van zowel ouders (88%) als jeugdigen (8) vind dat ze goed worden geholpen bij hun vragen. De verschillende organisaties werken goed samen om mij te helpen 57% 36% 26% 29% 36% 14% 3% Altijd Vaak Soms Nooit Bijna twee derde (62%) van de ouders geven aan dat de verschillende organisaties altijd (36%) /vaak (26%) goed samenwerken. De andere ouders geven aan dat de samenwerking tussen organisaties soms (36%) of nooit (3%) goed verloopt. zijn positiever over de samenwerking tussen organisaties. 86% van de jeugdigen geeft aan dat dit altijd (57%) of vaak (29%) verloopt. 13

14 Ik krijg voldoende informatie over de hulp 56% 47% 38% 33% 11% 13% 2% Altijd Vaak Soms Nooit 85% van de ouders van jeugdigen ervaart dat ze voldoende informatie krijgen over de hulp die ze krijgen. ervaren dit anders. 56% van de jeugdigen geeft aan dat zij soms voldoende informatie krijgen over de hulp. Beslissingen over de hulp worden samen met mij genomen 63% % 2 6% Altijd Vaak Soms Nooit Zowel ouders (94%) als jeugdigen (8) ervaren dat beslissingen over de hulp samen met hen worden genomen. Een vijfde van de jongeren geeft aan dat dit soms het geval is. 14

15 De hulpverleners weten genoeg om mij te kunnen helpen 7 53% 3 26% 15% 6% Altijd Vaak Soms Nooit Alle jeugdige deelnemers aan het onderzoek geven aan dat hulpverleners genoeg weten om hen te kunnen helpen. Bij ouders ligt dit percentage lager (79%). Ik voel me serieus genomen door de hulpverleners 61% 64% 28% 36% 9% 2% Altijd Vaak Soms Nooit 15

16 Ik word met respect behandeld door de hulpverleners 91% 75% 17% 9% 8% Altijd Vaak Soms Nooit Het overgrote deel van de respondenten ervaart dat zij serieus worden genomen (89% ouders vs 10 jeugdigen) en met respect worden behandeld (92% ouders vs 10 jeugdigen) door de hulpverleners Opmerkingen De tevredenheid over de kwaliteit van zorg en ondersteuning blijkt ook uit de toelichting van de ouders en jeugdigen. Er klinken positieve geluiden over de hulp en ondersteuning van de gezinscoaches. Respondenten gebruiken in hun toelichting termen als: luisterend oor, empatisch, serieus genomen. 3.3 Effecten hulp en ondersteuning jeugd We hebben ouders en jeugdigen stellingen voorgelegd verdeeld naar de ervaringen van het effect van de hulp of ondersteuning op opgroeien, zelfstandigheid, zelfredzaamheid en participatie. In totaal betreft het 13 stellingen. De resultaten hiervan vindt u in de bijlage. We geven hier alleen een toelichting op de stellingen met opmerkelijke resultaten Opgroeien Het merendeel van zowel ouders als jeugdigen ervaart een positief effect van de hulp of ondersteuning op het opgroeien (zie tabel 1 t/m 4). 16

17 3.3.2 Zelfstandigheid Door de hulp weet mijn kind beter wat hij/zij wil 55% 43% 41% 18% 27% 16% beter Van de ouders is 83% van mening dat door de hulp en ondersteuning hun kind beter weet wat hij/zij wil. De jeugdigen zelf ervaren dit anders. 45% van de jeugdigen weet beter wat ze willen door de hulp en ondersteuning die zij ontvangen Zelfredzaamheid Door de hulp kan ik beter mijn problemen oplossen 43% % beter Slechts 5 van de jeugdigen ervaart dat zij door de hulp en ondersteuning hun problemen beter kan oplossen. De andere helft ervaart geen effect van hulp en ondersteuning op dit gebied. Bij ouders liggen deze percentages op 83% vs. 17%. 17

18 Door de hulp kan ik beter voor mezelf opkomen 43% 5 33% % beter De resultaten van jeugdigen bij de stelling door de hulp kan ik beter voor mezelf opkomen zijn vergelijkbaar met de vorige stelling. zijn in 76% van de gevallen van mening dat hun kind door de hulp en ondersteuning beter voor zichzelf opkomt Participatie Door de hulp besteedt mijn kind zijn/haar vrij tijd beter 5 38% 4 38% 25% 1 beter ervaren in 76% van de gevallen dat hun kind zijn/haar vrije tijd beter besteedt door de ontvangen hulp en ondersteuning. delen deze ervaring in 5 van de gevallen. De andere jeugdigen geven aan dat er geen effect is. 18

19 Door de hulp is de relatie met mijn kind met vrienden en anderen beter 36% 5 42% 5 21% beter De helft van de jeugdigen ervaren dat de relatie met vrienden en anderen beter is met hulp en ondersteuning. De andere helft ervaart geen verbetering. ervaren dit hetzelfde (57% vs. 42%). 3.4 Conclusies jeugd Voor de jeugd-cliënten en hun ouders geldt dat de meerderheid tevreden is over het contact, de toegankelijkheid en de kwaliteit en effecten van de hulp en ondersteuning. De samenwerking tussen de verschillende organisaties is voor ouders een puntje van aandacht. zijn iets minder tevreden over de informatie die zij over hun hulp en ondersteuning krijgen. en jeugdigen zijn positief over het effect van de hulp en ondersteuning. Van de respondenten heeft niemand aangegeven dat de hulp of ondersteuning een negatief effect heeft. geven bij de stellingen over zelfredzaamheid en participatie vaker dan ouders aan dat de situatie met hulp en ondersteuning gelijk is (geen effect). 19

20 Bijlagen: tabellen jeugd Effect hulp en ondersteuning bij opgroeien Tabel 1 Door de hulp voelt mijn kind zich beter 57% 45% 33% 27% 27% 1 beter Tabel 2 Door de hulp gaat het beter met het gedrag van mijn kind 51% 45% 27% 36% 22% 18% beter 20

21 Tabel 3 Door de hulp gaat het beter thuis 55% 55% 3 27% 18% 15% beter Tabel 4 Door de hulp voelt mijn kind zich veiliger 47% 41% % beter 21

22 Effect hulp en ondersteuning bij zelfstandigheid Door de hulp weet mijn kind beter wat hij/zij wil 55% 43% 41% 18% 27% 16% beter Door de hulp zegt mijn kind vaker wat hij/zij nodig heeft 55% 43% 41% 18% 27% 16% beter 22

23 Door de hulp voelt mijn kind zich beter gehoord 53% 33% 31% 33% 33% 17% beter Effect hulp en ondersteuning bij participatie Door de hulp besteedt mijn kind zijn/haar vrij tijd beter 38% 4 38% 5 25% 1 beter 23

24 Door de hulp is de relatie met mijn kind met vrienden en anderen beter 36% 5 42% 5 21% beter Door de hulp gaat het beter met mijn kind op school, werk of dagbesteding 44% 4 34% % beter 24

25 Effecten hulp en ondersteuning bij zelfredzaamheid Door de hulp kan ik beter mijn problemen oplossen 43% % beter Door de hulp kan ik beter voor mezelf opkomen 43% 5 33% % beter 25

26 Door de hulp heeft mijn kind meer vertrouwen in de toekomst 48% 55% 39% 27% 12% 18% beter 26

Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet

Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet Management Summary Gemeenten zijn verplicht om jaarlijks inzicht te krijgen in de ervaringen van cliënten vanuit de Wmo en Jeugdwet. Onderzoeksbureau Flycatcher

Nadere informatie

Landelijk cliëntervaringsonderzoek

Landelijk cliëntervaringsonderzoek Landelijk cliëntervaringsonderzoek Monitor Januari t/m december 2016 Ons kenmerk: 17.0010587 Datum: 22-09-2017 Contactpersoon: Rosan Hilhorst E-mail: Contractbeheer@regiogv.nl Inhoud 1. Inleiding... 3

Nadere informatie

Cliëntervaringen Wmo Gemeente Boxtel

Cliëntervaringen Wmo Gemeente Boxtel Cliëntervaringen Wmo Gemeente Boxtel Meting 2016 Juli 2016 Afdeling Onderzoek & Statistiek Gemeente s-hertogenbosch Samenvatting De gemeente Boxtel vindt het belangrijk om de ervaringen van cliënten met

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK JEUGD

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK JEUGD Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK JEUGD Gemeente Houten Augustus 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/141 Datum Augustus

Nadere informatie

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016 Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch Nulmeting 2016 Afdeling Onderzoek & Statistiek Juli 2016 Samenvatting De gemeente s-hertogenbosch vindt het belangrijk om de ervaringen van cliënten met Wmoondersteuning

Nadere informatie

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Definitieve rapportage 4 augustus 2016 DATUM 4 augustus 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Jeugd (ouders)

Cliëntervaringsonderzoek Jeugd (ouders) RAPPORTAGE Cliëntervaringsonderzoek Jeugd (ouders) Gemeente Emmen september 2018 RESULTAAT KWALITEIT TOEGANG Cliëntervaringsonderzoek Jeugd 2017 Gemeente Emmen Deze samenvatting presenteert de belangrijkste

Nadere informatie

Gemeente Moerdijk. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 20 juni 2017

Gemeente Moerdijk. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 20 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 20 juni 2017 DATUM 20 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Cliëntervaring jongeren en ouders met jeugdhulp. Gemeente Terschelling. Rapport Juli 2017 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH

Cliëntervaring jongeren en ouders met jeugdhulp. Gemeente Terschelling. Rapport Juli 2017 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH Cliëntervaring jongeren en met jeugdhulp Gemeente Terschelling Rapport Juli 2017 Projectnummer: P002315 Correspondentienummer: DH-1707-8608 CLIËTERVARIG JOGERE E OUDERS MET JEUGDHULP 2016 IHOUD SAMEVATTIG

Nadere informatie

Cliënt ervaringsonderzoek Jongeren en ouders met Jeugdhulp

Cliënt ervaringsonderzoek Jongeren en ouders met Jeugdhulp Cliënt ervaringsonderzoek Jongeren en ouders met Jeugdhulp Zwolle 2016 Status: definitief Versie 8-11-2016 Voor nadere informatie: Madelinde Tuk, senior Adviseur en Onderzoeker m.tuk@zwolle.nl 038 498

Nadere informatie

Gemeente Nederweert. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 30 juni 2017

Gemeente Nederweert. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 30 juni 2017 Gemeente Nederweert Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 30 juni 2017 DATUM 30 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Jeugd. Gemeente Bloemendaal. 5 oktober 2016 V1.0

Cliëntervaringsonderzoek Jeugd. Gemeente Bloemendaal. 5 oktober 2016 V1.0 Cliëntervaringsonderzoek 2015 Jeugd Gemeente Bloemendaal 5 oktober 2016 V1.0 Inhoudsopgave Doelstelling Blz. 3 Werkwijze Blz. 4 Onderzoeksdoelgroep Blz. 5 Resultaten cliëntervaringsonderzoek Blz. 6 Toegang

Nadere informatie

Cliëntervaring jongeren en ouders met jeugdhulp Gemeente Oost Gelre Rapport September 2018 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH

Cliëntervaring jongeren en ouders met jeugdhulp Gemeente Oost Gelre Rapport September 2018 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH Cliëntervaring jongeren met jeugdhulp Gemeente Oost Gelre Rapport September 2018 Projectnummer: P005099 Correspondentienummer: DH-0709-9479 CLIËTERVARIG JOGERE E OUDERS MET JEUGDHULP IHOUD SAMEVATTIG 1

Nadere informatie

Gemeente Ommen. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 28 juli 2017

Gemeente Ommen. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 28 juli 2017 Gemeente Ommen Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 28 juli 2017 DATUM 28 juli 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076)

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Ten Boer Laura de Jong Marjolein Kolstein Oktober 2018 Inge de Vries www.oisgroningen.nl Inhoud Inhoud... 1 2.8 Effect van de ondersteuning... 11 3. Conclusie... 13

Nadere informatie

DE ERVARINGEN VAN INWONERS MET DE WMO

DE ERVARINGEN VAN INWONERS MET DE WMO DE ERVARINGEN VAN INWONERS MET DE WMO EN JEUGDHULP IN 2015 GEMEENTE OUDEWATER Concept Woerden, 12 augustus 2016 Luci Torregrosa Mariska van der Steege Bart de Jong Colofon VanMontfoort Dit cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Landsmeer Augustus 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/134 Datum Augustus

Nadere informatie

Moerdük. ge meente. o 80% ervaart de geboden ondersteuning als nuttig RAADSINFORMAT EBRIEF

Moerdük. ge meente. o 80% ervaart de geboden ondersteuning als nuttig RAADSINFORMAT EBRIEF ge meente Moerdük RAADSINFORMAT EBRIEF Van Col van en wethouders Aan de leden van de qemeenteraad Onderuverp Nummer griffie Zaaknummer Documentnummer 7 g ð69 v2q 3q3 Cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 1. Algemeen In het Westerkwartier is het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 afgerond en zijn de resultaten hiervan inmiddels bekend. In 18 van de 23 Groningse

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGEN JEUGD OVER 2017

CLIËNTERVARINGEN JEUGD OVER 2017 Rapport CLIËNTERVARINGEN JEUGD OVER 2017 Gemeente Houten Juni 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer

Nadere informatie

Uw kenmerk Uw brief Zaaknummer Documentnummer U Raadsbrief 2017, nr juli 2017

Uw kenmerk Uw brief Zaaknummer Documentnummer U Raadsbrief 2017, nr juli 2017 Aan de gemeenteraad van Tubbergen Uw kenmerk Uw brief Zaaknummer Documentnummer 17.194 U17.12878 Inlichtingen bij De raadsgriffier Mevrouw H.J.M.J. van Limbeek ter Haar Bijlagen Onderwerp Datum Raadsbrief

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGSONDERZOEK JEUGD

CLIËNTERVARINGSONDERZOEK JEUGD Rapport CLIËNTERVARINGSONDERZOEK JEUGD Gemeente Nuth Augustus 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/147 Datum Augustus 2017

Nadere informatie

Resultaten van het cliëntervaringsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2015

Resultaten van het cliëntervaringsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2015 Reg.nr.: I-SZ/2016/2119 / RIS 2016-446 (Bijlage) Resultaten van het cliëntervaringsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2015 Gemeente Boxmeer

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo WIJ-gebieden 2017 Laura de Jong Marjolein Kolstein Oktober 2018 Inge de Vries www.oisgroningen.nl Inhoud Samenvatting... 2 2.9 Tot slot... 20 Bijlage 1: de WIJ-gebieden...

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGEN WMO OVER 2017

CLIËNTERVARINGEN WMO OVER 2017 Rapport CLIËNTERVARINGEN WMO OVER 2017 Gemeente Moerdijk Juni 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer

Nadere informatie

Uw kenmerk Uw brief Zaaknummer Documentnummer 23 augustus U

Uw kenmerk Uw brief Zaaknummer Documentnummer 23 augustus U Aan de gemeenteraad van Tubbergen Uw kenmerk Uw brief Zaaknummer Documentnummer 23 augustus 2016 16.17321 U16.017622 Inlichtingen bij De raadsgriffier Mevrouw H.J.M.J van Limbeek-ter Haar Onderwerp Raadsbrief

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO EN JEUGD

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO EN JEUGD Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO EN JEUGD Gemeente Hollands Kroon September 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/171

Nadere informatie

Cliëntervaring jongeren en ouders met jeugdhulp. Gemeente Oost Gelre. Rapport Augustus 2017 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH

Cliëntervaring jongeren en ouders met jeugdhulp. Gemeente Oost Gelre. Rapport Augustus 2017 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH nk Cliëntervaring jongeren en ouders met jeugdhulp Gemeente Oost Gelre Rapport Augustus 2017 Projectnummer: P002315 Correspondentienummer: DH-3008-8716 CLIËTERVARIG JOGERE E OUDERS MET JEUGDHULP 2016 IHOUD

Nadere informatie

Cliëntervaring jongeren en ouders met jeugdhulp. Gemeente Voorst. Rapport Augustus 2017 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH

Cliëntervaring jongeren en ouders met jeugdhulp. Gemeente Voorst. Rapport Augustus 2017 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH Cliëntervaring jongeren en met jeugdhulp Gemeente Voorst Rapport Augustus 2017 Projectnummer: P002315 Correspondentienummer: DH-0808-8660 CLIËTERVARIG JOGERE E OUDERS MET JEUGDHULP 2016 IHOUD SAMEVATTIG

Nadere informatie

Cliëntervaring jongeren en ouders met jeugdhulp. Gemeente Menameradiel. Rapport Juli 2017 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH

Cliëntervaring jongeren en ouders met jeugdhulp. Gemeente Menameradiel. Rapport Juli 2017 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH Cliëntervaring jongeren en met jeugdhulp Gemeente Menameradiel Rapport Juli 2017 Projectnummer: P002315 Correspondentienummer: DH-1707-8607 CLIËTERVARIG JOGERE E OUDERS MET JEUGDHULP 2016 IHOUD SAMEVATTIG

Nadere informatie

box-tial Stuk ter kennisname Onderwerp Voorstel Samenvatting Vervolg Bijlagen meewerkend

box-tial Stuk ter kennisname Onderwerp Voorstel Samenvatting Vervolg Bijlagen meewerkend meewerkend box-tial Stuk ter kennisname Datum: 28 juni 2017 Registratienummer: 28 juni 2017 Portefeuillehouder: Contactpersoon: S. van Vlerken, S.v.VIerken@MijnGemeenteDichtbij.nl, 0411-655391. Onderwerp

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Groningen 2017 Laura de Jong Marjolein Kolstein Oktober 2018 Inge de Vries www.oisgroningen.nl Inhoud Inhoud... 2 Samenvatting... 3 2.7 Overige ondersteuning... 16

Nadere informatie

Cliëntervaring jongeren en ouders met jeugdhulp

Cliëntervaring jongeren en ouders met jeugdhulp Cliëntervaring jongeren en ouders met jeugdhulp Gemeente Oude IJsselstreek Rapport Augustus 2017 Projectnummer: P002315 Correspondentienummer: DH-2908-8706 CLIËTERVARIG JOGERE E OUDERS MET JEUGDHULP 2016

Nadere informatie

Cliëntervaring jongeren en ouders met jeugdhulp. Gemeente Harlingen. Rapport Juli 2017 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH

Cliëntervaring jongeren en ouders met jeugdhulp. Gemeente Harlingen. Rapport Juli 2017 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH Cliëntervaring jongeren en met jeugdhulp Gemeente Harlingen Rapport Juli 2017 Projectnummer: P002315 Correspondentienummer: DH-1707-8604 CLIËTERVARIG JOGERE E OUDERS MET JEUGDHULP 2016 IHOUD SAMEVATTIG

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Alphen aan den Rijn September 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel N. Meys Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-1409-7060 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING

Nadere informatie

Cliëntervaring jongeren en ouders met jeugdhulp

Cliëntervaring jongeren en ouders met jeugdhulp Cliëntervaring jongeren en ouders met jeugdhulp Gemeente Winterswijk Rapport September 2017 Projectnummer: P002315 Correspondentienummer: DH-0409-8732 IHOUD SAMEVATTIG 1 HOOFDSTUK 1 ILEIDIG 3 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen s-hertogenbosch. Vervolgmeting 2018

Cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen s-hertogenbosch. Vervolgmeting 2018 Cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen s-hertogenbosch Vervolgmeting 2018 Afdeling Onderzoek & Statistiek Februari 2019 Samenvatting De gemeente geeft indicaties af voor Wmo hulpmiddelen. Welzorg verzorgt de

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Ede Juni 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/99 Datum Juni 2017 Opdrachtgever

Nadere informatie

Cliëntervaring jongeren en ouders met jeugdhulp. Gemeente Franekeradeel. Rapport Juli 2017 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH

Cliëntervaring jongeren en ouders met jeugdhulp. Gemeente Franekeradeel. Rapport Juli 2017 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH Cliëntervaring jongeren en met jeugdhulp Gemeente Franekeradeel Rapport Juli 2017 Projectnummer: P002315 Correspondentienummer: DH-1707-8603 CLIËTERVARIG JOGERE E OUDERS MET JEUGDHULP 2016 IHOUD SAMEVATTIG

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGEN JEUGD OVER 2017

CLIËNTERVARINGEN JEUGD OVER 2017 Rapport CLIËNTERVARINGEN JEUGD OVER 2017 Gemeente Langedijk Augustus 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer

Nadere informatie

Cliëntervaring jongeren en ouders met jeugdhulp

Cliëntervaring jongeren en ouders met jeugdhulp Cliëntervaring jongeren en met jeugdhulp Gemeente Leeuwarderadeel Rapport Juli 2017 Projectnummer: P002315 Correspondentienummer: DH-1707-8606 CLIËTERVARIG JOGERE E OUDERS MET JEUGDHULP 2016 IHOUD SAMEVATTIG

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016

Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 Afdeling: Maatschappelijke ontwikkeling Auteur : Nick Elshof Datum: 04-08-2017 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Samenvatting... 4 Algemene informatie geleverde ondersteuning...

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Houten Augustus 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/143 Datum Augustus

Nadere informatie

Datum vergadering: Nota openbaar: Ja, de nota is openbaar

Datum vergadering: Nota openbaar: Ja, de nota is openbaar Gemeente Hellendoorn Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 17INT1873 91 Datum vergadering: Nota openbaar: Ja, de nota is openbaar.12 SEP. 217 ^ Onderwerp: B&W-advies: Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Ede September 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/concept Datum September

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGSONDERZOEK JEUGD

CLIËNTERVARINGSONDERZOEK JEUGD Rapport CLIËNTERVARINGSONDERZOEK JEUGD Gemeenten Tilburg, Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk en Waalwijk Juli 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Houten Juni 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/85 Datum Juni 2017 Opdrachtgever

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Jeugd (jongeren)

Cliëntervaringsonderzoek Jeugd (jongeren) RAPPORTAGE Cliëntervaringsonderzoek Jeugd (jongeren) Gemeente Emmen september 2018 RESULTAAT KWALITEIT TOEGANG Cliëntervaringsonderzoek Jeugd 2017 Gemeente Emmen Deze samenvatting presenteert de belangrijkste

Nadere informatie

T e a m B I C L I E N T E R V A R I N G S O N D E R Z O E K J E U G D. Bijlage 4c1. Bijlage 4c1

T e a m B I C L I E N T E R V A R I N G S O N D E R Z O E K J E U G D. Bijlage 4c1. Bijlage 4c1 Aanleiding Vanaf 2016 zijn gemeenten vanuit de Jeugdwet verplicht om cliëntervaringsonderzoek uit te (laten) voeren voor jeugd. In overeenstemming met het WMO-artikel 2.5.1. en artikel 2.10 van de Jeugdwet

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo REGIO DRECHTSTEDEN - 2016 Inhoud Volgens de Wmo 2015 is iedere gemeente in Nederland verplicht jaarlijks te onderzoeken hoe cliënten de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Geachte voorzitter, Onderzoek cliëntervaring regio Haaglanden en Den Haag

Geachte voorzitter, Onderzoek cliëntervaring regio Haaglanden en Den Haag Typ teksttyp teksttyp tekst Saskia Bruines Wethouder van Kenniseconomie, Internationaal, Jeugd en Onderwijs, 060 Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag Aan de voorzitter van de Commissie Samenleving

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Gemeente Haarlem februari 2019 RESULTAAT KWALITEIT CONTACT 2018 Gemeente Haarlem Deze samenvatting presenteert de belangrijkste uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek (CEO) Wmo over 2018.

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Stichtse Vecht november 2018 RESULTAAT KWALITEIT CONTACT Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2017 Gemeente Stichtse Vecht Deze samenvatting presenteert de belangrijkste

Nadere informatie

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Kenmerk: 148710 Sector: Inwonerszaken Team : Openbare Orde, Welzijn & Onderwijs Ontworpen door: W. Gerth Onderwerp: Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 Besluit: 1. Kennis te

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Jeugdhulp

Cliëntervaringsonderzoek Jeugdhulp Cliëntervaringsonderzoek Jeugdhulp Rapportage onderzoek ervaringen cliënten jeugdhulp Almere 2018 COLOFON Onderzoek en rapportage Gemeente Almere/Onderzoek & Statistiek Mirjam Boon Mathijs Tuynman Opdrachtgevers:

Nadere informatie

Cliëntervaring jongeren en ouders met Jeugdhulp. Gemeente Waadhoeke. Rapport juli 2018 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH

Cliëntervaring jongeren en ouders met Jeugdhulp. Gemeente Waadhoeke. Rapport juli 2018 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH Cliëntervaring jongeren en ouders met Jeugdhulp Gemeente Waadhoeke Rapport juli 2018 Projectnummer: P005099 Correspondentienummer: DH-0907-9361 CLIËNTERVARING JONGEREN EN OUDERS MET JEUGDHULP INHOUD SAMENVATTING

Nadere informatie

Toelichting uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016

Toelichting uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 Toelichting uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 Inleiding Op basis van de Wmo 2015 zijn gemeenten verplicht jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek uit te voeren. De vier Westerkwartiergemeenten

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo BMWE gemeenten 2016 Gemeente Bedum AHA! marktonderzoek en marketingadvies

Cliëntervaringsonderzoek Wmo BMWE gemeenten 2016 Gemeente Bedum AHA! marktonderzoek en marketingadvies Cliëntervaringsonderzoek Wmo gemeenten 2016 Gemeente AHA! marktonderzoek en marketingadvies Cliëntervaringsonderzoek Wmo gemeente Inleiding Voor u ligt het rapport met de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

Gemeente Terschelling

Gemeente Terschelling *De gemeenten in de referentiegroep zijn: Almere, Achtkarspelen, het Bildt, Franekeradeel, Harlingen, Leeuwarderadeel, Smallingerland, Terschelling, Vlieland, Hardenberg, Ommen, Raalte, Duiven, Elburg,

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo gemeente Simpelveld

Cliëntervaringsonderzoek Wmo gemeente Simpelveld Cliëntervaringsonderzoek Wmo gemeente Simpelveld 2018 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda T 076 515 13 88 info@dimensus.nl www.dimensus.nl Inhoudsopgave o Onderzoeksbeschrijving

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Nijkerk Juli 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/109 Datum Juli 2016 Opdrachtgever

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGEN WMO OVER 2018

CLIËNTERVARINGEN WMO OVER 2018 Rapport CLIËNTERVARINGEN WMO OVER 2018 Gemeente Houten Mei 2019 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer

Nadere informatie

Cliëntervaringen jeugdhulp Regiorapport Noordoost-Brabant. Meting September 2017 Afdeling Onderzoek & Statistiek Gemeente s-hertogenbosch

Cliëntervaringen jeugdhulp Regiorapport Noordoost-Brabant. Meting September 2017 Afdeling Onderzoek & Statistiek Gemeente s-hertogenbosch Cliëntervaringen jeugdhulp Regiorapport Noordoost-Brabant Meting 2017 September 2017 Afdeling Onderzoek & Statistiek Gemeente s-hertogenbosch Samenvatting Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Best Definitief rapport September 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel N. Meys Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-0209-7037 CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGEN WMO OVER 2017

CLIËNTERVARINGEN WMO OVER 2017 Rapport CLIËNTERVARINGEN WMO OVER 2017 ISD de Kempen: resultaten gemeente Eersel Juni 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam Zuiderval 70 Postbus 563 7500

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGEN JEUGD OVER 2017

CLIËNTERVARINGEN JEUGD OVER 2017 Rapport CLIËNTERVARINGEN JEUGD OVER 2017 Gemeente Enschede Juni 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek 2015 Jeugd

Cliëntervaringsonderzoek 2015 Jeugd Cliëntervaringsonderzoek 2015 Jeugd Gemeente Heerhugowaard Gemeente Langedijk 3 oktober 2016 V1.0 Inhoudsopgave Doelstelling Blz. 3 Werkwijze Blz. 4 Onderzoeksdoelgroep Blz. 5 Resultaten cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

Moerd U k RAADSINFORMATIEBRIEF

Moerd U k RAADSINFORMATIEBRIEF ge meente aa Moerd U k Van Aan Onderwerp Verantwoordel RAADSINFORMATIEBRIEF 31 okt 2017 Nummer griffie Zaaknummer 769735 Documentnummer 769737 Colleoe van buroemeester en wethouders de leden van de qemeenteraad

Nadere informatie

Cliëntervaring jongeren en ouders met Jeugdhulp

Cliëntervaring jongeren en ouders met Jeugdhulp gemeente Brummen kenmerk 17.006422 Cliëntervaring jongeren en met Jeugdhulp Gemeente Brummen Eindrapport 25 juli 2017 Projectnummer: P002315 Correspondentienummer: DH-1906-8516 CLIËTERVARIG JOGERE E OUDERS

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK SOCIAAL TEAM

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK SOCIAAL TEAM Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK SOCIAAL TEAM Gemeente Houten Augustus 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/142 Datum

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Jongeren en ouders met Jeugdhulp Zwolle

Cliëntervaringsonderzoek Jongeren en ouders met Jeugdhulp Zwolle Cliëntervaringsonderzoek Jongeren en ouders met Jeugdhulp Zwolle Zwolle 2017 betrokken Status: definitief Versie 21 november 2017 Voor nadere informatie: Madelinde Tuk, senior Adviseur en Onderzoeker m.tuk@zwolle.nl

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGEN WMO OVER 2017

CLIËNTERVARINGEN WMO OVER 2017 Rapport CLIËNTERVARINGEN WMO OVER 2017 Gemeente Ede Juli 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/104

Nadere informatie

Cliëntervaring jongeren en ouders met jeugdhulp. Gemeente Harderwijk. september 2017 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH

Cliëntervaring jongeren en ouders met jeugdhulp. Gemeente Harderwijk. september 2017 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH Cliëntervaring jongeren en met jeugdhulp Gemeente Harderwijk september 2017 Projectnummer: P002315 Correspondentienummer: DH-1508-8671 CLIËTERVARIG JOGERE E OUDERS MET JEUGDHULP 2016 IHOUD SAMEVATTIG 1

Nadere informatie

X Algemeen Bestuur (AB)

X Algemeen Bestuur (AB) Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Adviesnota Bestuur datum: 1 december 2016 Adviesnota voor: (kopieer en plak voor regel van toepassing) X Algemeen Bestuur (AB) Dagelijks Bestuur

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Hof van Twente Juli 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/101 Datum Juli

Nadere informatie

Cliënten Wmo hebben meegewerkt aan het cliëntervaringsonderzoek

Cliënten Wmo hebben meegewerkt aan het cliëntervaringsonderzoek Verreweg de meeste Wmo-cliënten in de gemeente Westerwolde rapporteren positieve ervaringen. De scores liggen rond het gemiddelde in de 13 gemeenten waarvoor het Sociaal Planbureau Groningen het cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Gemeente Emmen september 2018 RESULTAAT KWALITEIT CONTACT 2017 Gemeente Emmen Deze samenvatting presenteert de belangrijkste uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek (CEO) Wmo over 2017.

Nadere informatie

WMO-raadpleging Gemeente Heemstede

WMO-raadpleging Gemeente Heemstede WMO-raadpleging Gemeente Heemstede Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een stichting zonder winstoogmerk met als doelstelling om tegen kostprijs

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Emmen juli 2017 Samenvatting In april t/m juni heeft ZorgfocuZ voor de gemeente Emmen het cliëntervaringsonderzoek Wmo uitgevoerd. De doelgroep voor dit

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Gemeente IJsselstein mei 2018 RESULTAAT KWALITEIT CONTACT 2017 Gemeente IJsselstein Deze samenvatting presenteert de belangrijkste uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek (CEO) Wmo over

Nadere informatie

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Ervaringen Wmo Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Inhoud 1. Achtergrond van het onderzoek... 2 2. Het regelen van ondersteuning... 4 3. Kwaliteit van de ondersteuning... 6 4. Vergelijking regio...

Nadere informatie

Gemeente IJsselstein. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Concept 12 juli 2016

Gemeente IJsselstein. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Concept 12 juli 2016 Gemeente IJsselstein Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Concept 12 juli 2016 DATUM 12 juli 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente IJsselstein Boulevard

Nadere informatie

Bijlage 1: Bevindingen cliëntervaringsonderzoeken Wmo 2015 en Jeugdwet, inclusief actiepunten

Bijlage 1: Bevindingen cliëntervaringsonderzoeken Wmo 2015 en Jeugdwet, inclusief actiepunten RIS.8510 Bijlage 1: Bevindingen cliëntervaringsonderzoeken Wmo 2015 en Jeugdwet, inclusief actiepunten Wmo 2015 1. Contact met de gemeente 73% van de respondenten geeft aan te weten waar ze moeten zijn

Nadere informatie

Cliëntervaring jongeren en ouders Jeugdhulp

Cliëntervaring jongeren en ouders Jeugdhulp Cliëntervaring jongeren en ouders Jeugdhulp Gemeente Hoorn Definitief rapport Oktober 2016 aomi Meys Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-3009-8007 CLIËTERVARIG JOGERE E OUDERS OVER JEUGDHULP

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Jeugd 2015/2016

Cliëntervaringsonderzoek Jeugd 2015/2016 Cliëntervaringsonderzoek Jeugd 2015/2016 Rapportage Drunen, juli 2016 Jaap Heirman Inhoudsopgave Inleiding... 2 Aanleiding & onderzoeksdoel... 2 Vragenlijst... 2 Selectie respondenten... 3 Afname... 3

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [X]Akkoordstukken [ ]Openbaar -- [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [X]Akkoordstukken [ ]Openbaar -- [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Cliëntervaringsonderzoek wmo 2016 1- Notagegevens Notanummer 2016-001395 Datum 30-08-2016 Programma: 08 Meedoen Portefeuillehouder Weth. Kolkman Team MOM

Nadere informatie

Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Gemeente Utrechtse Heuvelrug Gemeente Utrechtse Heuvelrug Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Onderzoeksrapportage 19 september 2016 DATUM 19 september 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL Onderzoeksrapportage

Nadere informatie

Cliëntervaring jongeren en ouders Jeugdhulp

Cliëntervaring jongeren en ouders Jeugdhulp Cliëntervaring jongeren en ouders Jeugdhulp Gemeente Cranendonck Rapport September 2016 Kees-Jan van de Werfhorst Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-2209-7082 CLIËTERVARIG JOGERE E OUDERS

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK JEUGD

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK JEUGD Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK JEUGD Gemeente Veenendaal December 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/215 Datum December

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Jeugd (jongeren)

Cliëntervaringsonderzoek Jeugd (jongeren) RAPPORTAGE Cliëntervaringsonderzoek Jeugd (jongeren) Gemeente IJsselstein juni 2018 RESULTAAT KWALITEIT CONTACT Cliëntervaringsonderzoek Jeugd 2017 Gemeente IJsselstein Deze rapportage presenteert de belangrijkste

Nadere informatie

Resultaten cliëntervaringsonderzoek Wmo

Resultaten cliëntervaringsonderzoek Wmo Resultaten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 Over het contact met de gemeente Ik wist waar ik moest zijn met mijn hulpvraag Ik werd snel geholpen De medewerker nam mij serieus De medewerker en ik hebben

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Noordenveld juli 2017 Samenvatting In april t/m juni 2017 heeft ZorgfocuZ voor de gemeente Noordenveld het cliëntervaringsonderzoek Wmo uitgevoerd. De doelgroep

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHULDDIENSTVERLENING GEMEENTE RIDDERKERK

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHULDDIENSTVERLENING GEMEENTE RIDDERKERK KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHULDDIENSTVERLENING GEMEENTE RIDDERKERK Klanttevredenheidsonderzoek schulddienstverlening gemeente Ridderkerk Colofon Opdrachtgever Datum Juli 2018 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Gemeente Ede. Memo. Aan : Gemeenteraad. Van : College van Burgemeester en Wethouders. Datum : 24 november 2015. Opgesteld door : Rolieke Sietsma

Gemeente Ede. Memo. Aan : Gemeenteraad. Van : College van Burgemeester en Wethouders. Datum : 24 november 2015. Opgesteld door : Rolieke Sietsma Gemeente Ede Memo Aan : Gemeenteraad Van : College van Burgemeester en Wethouders Datum : 24 november 2015 Opgesteld door : Rolieke Sietsma Bijlage : Factsheet gemeente Ede Onderzoek Kinderombudsman naar

Nadere informatie

PORTEFEUILLEHOUDER SE

PORTEFEUILLEHOUDER SE laevoorstel Verseon: 167781 PORTEFEUILLEHOUDER SE Vergadering van burgemeester en wethouders, d.d. 29 augustus 2017 nr. I Burgemeester Doornenbal Akkoord Bespreken Opmerkingen B/O/W* Secretaris Van Dijk

Nadere informatie

Cliëntervaring ouders en jongeren Jeugdhulp gemeente Delft Onderzoek naar kansen en verbeterpunten voor de jeugdhulp van de gemeente Delft

Cliëntervaring ouders en jongeren Jeugdhulp gemeente Delft Onderzoek naar kansen en verbeterpunten voor de jeugdhulp van de gemeente Delft Cliëntervaring ouders en jongeren Jeugdhulp gemeente Delft Onderzoek naar kansen en verbeterpunten voor de jeugdhulp van de gemeente Delft 09-06-2017 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Aanleiding... 3 Opzet

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Jeugd (ouders)

Cliëntervaringsonderzoek Jeugd (ouders) RAPPORTAGE Cliëntervaringsonderzoek Jeugd (ouders) Gemeente IJsselstein juni 2018 RESULTAAT KWALITEIT CONTACT Cliëntervaringsonderzoek Jeugd 2017 Gemeente IJsselstein Deze rapportage presenteert de belangrijkste

Nadere informatie

ERVARINGEN VAN INSTELLINGEN NA EEN JAAR DECENTRALISATIE

ERVARINGEN VAN INSTELLINGEN NA EEN JAAR DECENTRALISATIE ERVARINGEN VAN INSTELLINGEN NA EEN JAAR DECENTRALISATIE drs. Frank Kriek drs. Luuk Mallee drs. Katrien de Vaan dr. Miranda Witvliet Amsterdam, januari 2016 Regioplan Jollemanhof 18 1019 GW Amsterdam Tel.:

Nadere informatie

Cliëntervaring jongeren en ouders met jeugdhulp. Gemeente Oude IJsselstreek

Cliëntervaring jongeren en ouders met jeugdhulp. Gemeente Oude IJsselstreek Cliëntervaring jongeren en ouders met jeugdhulp Gemeente Oude IJsselstreek Rapport September 2018 Projectnummer: P005099 Correspondentienummer: DH-0509-9369 CLIËNTERVARING JONGEREN EN OUDERS MET JEUGDHULP

Nadere informatie