Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Utrechtse Heuvelrug"

Transcriptie

1 Gemeente Utrechtse Heuvelrug Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Onderzoeksrapportage 19 september 2016

2 DATUM 19 september 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL Onderzoeksrapportage OPDRACHTGEVER Gemeente Utrechtse Heuvelrug Boulevard Heuvelink KT Arnhem Postbus BD Arnhem (026) BTW NL B01 IBAN NL95RABO KVK AUTEUR(S) Diana Boertien PROJECTNUMMER /G

3

4 Inhoud Samenvatting en aanbevelingen 1 1 Inleiding 3 2 Uitkomsten individuele Wmo-voorzieningen Contact tussen de cliënt en het sociaal dorpsteam Kwaliteit van de ondersteuning Wat levert de ondersteuning de cliënt op? De persoonlijke eigenschappen van de cliënt Factsheet 7

5 Samenvatting en aanbevelingen Het cliëntervaringsonderzoek onder Wmo-cliënten over 2015 is uitgevoerd middels een schriftelijke vragenlijst. Van de 745 benaderde cliënten hebben 233 cliënten de vragenlijst van de gemeente Utrechtse Heuvelrug ingevuld. De vragenlijsten zijn afgenomen in juni Contact met de gemeente De cliënten die in het afgelopen jaar contact hebben gehad met iemand van het sociaal dorpsteam zijn over het algemeen (zeer) tevreden over dit contact. Een ruime meerderheid is van mening dat ze goed wisten waar ze moesten zijn, dat ze snel zijn geholpen en dat er samen naar oplossingen is gezocht. Men voelde zich vooral serieus genomen door de medewerkers, ruim 80% geeft aan het eens te zijn met die stelling. Ongeveer twee vijfde van de respondenten heeft een keukentafelgesprek gehad. Het huishoudelijke werk thuis niet meer aankunnen is als meest voorkomende reden genoemd om naar het sociaal dorpsteam te stappen. In de meeste gevallen heeft men een doorverwijzing van de huisarts gekregen. Een aandachtspunt is de informatievoorziening bij cliënten. Het grootste aandeel van de cliënten was niet op de hoogte van de mogelijkheid om gebruik te maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Ook geeft een groot aandeel aan niet voldoende informatie te hebben ontvangen over het gebruik van een persoonsgebonden budget (PGB). Informatie over een eigen bijdrage is bij een derde van de cliënten niet aan de orde gekomen. Kwaliteit van de ondersteuning Een grote meerderheid is positief over de kwaliteit van de ondersteuning die men ontvangt. Ook voldoet de ondersteuning aan de wensen en de behoeften van de cliënt. De meeste cliënten geven daarnaast aan dat er in het afgelopen jaar geen veranderingen zijn geweest in hun ondersteuning. De meest gebruikte ondersteuning betreft hulp bij het huishouden en het vervoerspasje voor de regiotaxi. Bijna alle cliënten ontvangen, naast de Wmo-voorziening, ook hulp van een naaste (partner, familie, vrienden of buren). Effect van de ondersteuning De meeste cliënten geven aan dat men door de Wmo-ondersteuning zich beter kan redden, een hogere kwaliteit van leven ervaart en dat men beter de dingen kan doen die men wil doen. Ook helpt het cliënten om familie en vrienden te zien of spreken, en het op orde houden van de financiën en het huishouden. Persoonlijke kenmerken van cliënten Het grootste aandeel van de respondenten is vrouw, en ook zijn de meeste respondenten ouder dan 75 jaar. Een groot aandeel heeft op dit moment een beperking of aandoening en dit betreft dan vooral problemen met bewegen en verplaatsen of een andere lichamelijke handicap. Een meerderheid kan goed of redelijk rondkomen met het inkomen dat men nu heeft. Aanbevelingen Over het algemeen komt de gemeente Utrechtse Heuvelrug goed naar voren in het cliëntervaringsonderzoek. De tevredenheid rondom het contact met het sociaal dorpsteam, de kwaliteit en het effect van de ondersteuning is groot. Er zijn dan ook geen directe zaken die vragen om een aanpassing van het beleid of werkwijze /G Cliëntervaringsonderzoek Wmo over

6 Informatievoorziening Op verschillende gebieden geven cliënten aan dat ze geen informatie hebben ontvangen (of er niet van op de hoogte zijn). Een relatief klein deel van de cliënten was op de hoogte van de mogelijkheid om gebruik te maken van een individuele cliëntondersteuner. Daarnaast geeft de meerderheid van de cliënten aan niet voldoende informatie te hebben ontvangen over het persoonsgebonden budget. Het is daarom verstandig om na te gaan of er voldoende aandacht wordt geschonken aan deze onderwerpen bij het sociaal dorpsteam /G Cliëntervaringsonderzoek Wmo over

7 1 Inleiding De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verplicht gemeenten om jaarlijks onderzoek te doen naar de ervaringen van Wmo-doelgroepen. Door dit onderzoek stelt de gemeente zich in staat te bezien in hoeverre de voorzieningen bijdragen aan de doelen van de Wmo, met name op het gebied van ondersteuning van zelfredzaamheid en participatie. De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft bureau Companen opdracht gegeven het cliëntervaringsonderzoek over het jaar 2015 uit te voeren. Vragenlijst Sinds januari 2016 wordt bij dit cliëntervaringsonderzoek (CEO) gewerkt met standaardvragenlijsten, waarvan tien verplichte vragen. Dit heeft als doel de onderlinge vergelijkbaarheid van de resultaten per gemeente te vergroten. De standaardvragenlijst is aangepast aan de lokale situatie. In de vragenlijst komen onder andere het contact naar aanleiding van de hulpvraag, de kwaliteit en het effect van de ondersteuning aan bod. Verder zijn er vragen gesteld over de effecten van de ondersteuning op de zelfredzaamheid van de cliënten, vragen met betrekking tot het persoonsgebonden budget en vragen over de persoonlijke eigenschappen van de doelgroep. Doelgroepen van het onderzoek Voor dit onderzoek zijn cliënten benaderd die in 2015 gebruik hebben gemaakt van één of meerdere voorzieningen en/of ondersteuningsvormen. Dit zijn enerzijds cliënten die in 2015 ondersteuning toegewezen hebben gekregen, anderzijds cliënten die al vóór 2015 gebruik maakten van ondersteuning. Onderzoeksopzet De enquête is via twee kanalen uitgezet. Alle respondenten hebben een schriftelijke vragenlijst toegezonden gekregen. Om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van de respondenten is hen daarnaast de mogelijkheid geboden om de enquête via internet in te vullen. Het veldwerk is uitgevoerd in juni Ten behoeve van de respons is er na drie weken een herinneringsbrief verstuurd naar alle respondenten. De resultaten van de tien verplichte vragen worden tevens gepubliceerd op de website waar de uitkomsten kunnen worden vergeleken met andere gemeenten. Responsverantwoording Voor het onderzoek zijn 745 cliënten benaderd. De uitkomsten in deze rapportage zijn gebaseerd op de ingevulde vragenlijsten van 233 cliënten die binnen de enquêteperiode aan het onderzoek hebben deelgenomen. De effectieve respons bedraagt hiermee 31%, en daarmee ligt de respons iets onder de benodigde respons volgens de richtlijnen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Het verschil is echter niet groot, waardoor deze resultaten wel een goede indicatie zijn van de ervaringen met de ondersteuning via de Wmo in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Leeswijzer In hoofdstuk 2 gaan we in op de resultaten van het onderzoek op gemeenteniveau, met daarbij een factsheet met daarin de uitkomsten /G Cliëntervaringsonderzoek Wmo over

8 2 Uitkomsten individuele Wmo-voorzieningen In dit hoofdstuk komen de 233 respondenten aan bod die in 2015 gebruik hebben gemaakt van een Wmo-voorziening. We kijken naar de tevredenheid van de cliënten met betrekking tot het contact met het sociaal dorpsteam, de kwaliteit van de ondersteuning en het effect van de ondersteuning op de levens van de cliënten in de gehele gemeente. 2.1 Contact tussen de cliënt en het sociaal dorpsteam Aan de cliënten die het afgelopen jaar contact hebben gehad met het sociaal dorpsteam van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, zijn vragen gesteld over hoe er met hun hulpvraag is omgegaan door medewerkers van het sociaal dorpsteam van de gemeente. Over het algemeen waren de respondenten tevreden over dit contact. Een meerderheid van ruim 65% geeft aan dat men wist waar men moest zijn met de hulpvraag, 18% wist dit niet zo goed. Van de cliënten geeft 67% aan dat men snel geholpen is. In 71% van de gevallen heeft de medewerker samen met de cliënt naar een oplossing gezocht. De mate waarin cliënten zich serieus genomen voelden, valt met een positieve respons van ruim 80% hoger uit. Wat opvalt is dat 74% van de cliënten niet op de hoogte was van het feit dat men gebruik kon maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Wellicht kan worden onderzocht in hoeverre de communicatie naar cliënten hierover kan worden verbeterd. Daarnaast zijn er een aantal extra vragen gesteld over het contact met het sociaal dorpsteam. Van de respondenten geeft 70% aan niet eerder contact te hebben gehad met het dorpsteam, 17% heeft wel eerder contact gehad. Van de cliënten heeft 37% een (keukentafel)gesprek te hebben gehad met de gemeente in de afgelopen 12 maanden. Een ruime meerderheid geeft aan geen gesprek te hebben gehad met de gemeente. Ook is er gevraagd waarom met contact heeft opgenomen met het sociaal dorpsteam. De meeste cliënten hebben contact gezocht met het sociaal dorpsteam omdat zij het huishoudelijke werk thuis niet meer aan kunnen (3), of omdat men zonder vervoer nergens naartoe kan (2). Daarnaast geeft 22% van de cliënten aan een andere reden te hebben. Redenen als het niet binnenshuis rond kunnen lopen, weinig te doen hebben overdag, moeite met het regelen van financiële zaken en/of overbelasting doordat men ook mantelzorger is, worden naar verhouding minder vaak genoemd om contact op te nemen met het sociaal dorpsteam (minder dan 10%). Vervolgens is aan de cliënten gevraagd welke redenen mee hebben gespeeld om naar het sociaal dorpsteam te stappen. Een meerderheid van de cliënten gaf aan dat men niet wist waar en/of hoe men ondersteuning kon regelen (59%). Bijna driekwart is doorverwezen door de huisarts of een andere zorgverlener. Ongeveer 40% geeft aan dat ze het probleem en de keuzes niet meer konden overzien, en bij 42% van de cliënten kan de omgeving de cliënt niet goed meer ondersteunen. De vraag of men tevreden is over de cliëntondersteuner is door 11 mensen beantwoord. Zes cliënten hiervan geven aan (heel) tevreden te zijn over de cliëntondersteuner. Drie cliënten staan hier neutraal in, en twee cliënten geven aan heel ontevreden te zijn. Over het algemeen zijn de cliënten (heel) tevreden over het contact dat zij met het sociaal dorpsteam hebben gehad. Van de cliënten geeft 65% aan dat men tevreden is over het contact tijdens het /G Cliëntervaringsonderzoek Wmo over

9 (keukentafel)gesprek. Daarnaast is 64% (heel) tevreden met de deskundigheid van de medewerker, en over de gekozen oplossing (60%). Ruim 70% is daarnaast tevreden over de manier waarop er naar hen geluisterd is. Een groot verschil is er te zien tussen de informatievoorziening over een eventueel verschuldigde eigen bijdrage en de mogelijkheid om gebruik te maken van een persoonsgebonden budget (PGB). Ongeveer de helft van de cliënten geeft aan voldoende informatie te hebben ontvangen over een eventuele verschuldigde eigen bijdrage, 21% geeft aan hier een beetje informatie over te hebben ontvangen en een derde van de cliënten heeft hier geen informatie over ontvangen. Bij de vraag of men voldoende informatie heeft ontvangen over de mogelijkheden om gebruik te maken van een PGB geeft een kleine 20% een bevestigend antwoord, 14% van de cliënten geeft aan hier een beetje informatie over te hebben gekregen, maar een meerderheid (68%) geeft aan niet voldoende informatie te hebben ontvangen over de mogelijkheden om gebruik te maken van een PGB. 2.2 Kwaliteit van de ondersteuning Alle ondervraagde cliënten ontvangen één of meer vormen van ondersteuning. Hen is gevraagd wat zij van deze ondersteuningsvormen (in totaal) vinden. Over het geheel gezien zijn de cliënten in de Utrechtse Heuvelrug positief over de ontvangen ondersteuning. Ruim 80% van de cliënten vindt de kwaliteit van de ondersteuning goed. Een even groot aandeel geeft bovendien aan dat de ondersteuning volgens hen past bij de hulpvraag waarmee men bij de gemeente is gekomen. Slechts een handjevol cliënten is hier ontevreden over. De meeste cliënten ontvangen hulp bij het huishouden of hebben een collectief vervoerspasje voor de regiotaxi. Bij beide voorzieningen geeft 22% van de cliënten aan dat dit zorg in natura betreft, 7% geeft aan dat dit door middel van het PGB gefinancierd wordt. Bij de meeste cliënten (ruim 80%) voldoet de ondersteuning (grotendeels) aan de wensen en de behoeften van de cliënt. Bij 13% van de cliënten voldoet de ondersteuning een beetje aan de wensen en behoeften. Slechts een aantal cliënten (minder dan 5%) geeft aan dat de ondersteuning en hulpmiddelen niet helemaal niet voldoen aan de wensen en behoeften van de cliënt. Er zijn 14 cliënten die hebben aangegeven een PGB te ontvangen. Voor 11 van deze cliënten is het PGB voldoende, bij drie cliënten is dit onvoldoende. Een ruime meerderheid (70%) geeft aan dat er het afgelopen jaar geen veranderingen zijn geweest in de ondersteuning en hulpmiddelen die men van het sociaal dorpsteam ontvangt. Aan de cliënten is tevens gevraagd of zij nog andere vormen van ondersteuning ontvangen. De meesten geven aan ook hulp te ontvangen van partner, familie, vrienden of buren (91%), of een particuliere schoonmaakster (22%). Van de cliënten geeft aan dat zij gebruik maken van voorzieningen als activiteiten in het buurthuis, klussendienst, boodschappenservice, of was- en strijkservice. Ongeveer de helft (53%) van de cliënten die hulp van een naaste ontvangen, heeft het idee dat die naaste de zorg aankan. Ongeveer 20% geeft aan dat diegene dit niet aankan en 29% weet het niet /G Cliëntervaringsonderzoek Wmo over

10 2.3 Wat levert de ondersteuning de cliënt op? Ook is aan cliënten gevraagd naar het effect van de ondersteuning op zelfredzaamheid en participatie in het dagelijkse leven van de cliënt. In het algemeen is een ruime meerderheid van de cliënten heel positief over de effecten, en dragen de ondersteuning en hulpmiddelen (grotendeels) bij aan de zelfredzaamheid en participatie van de cliënt. Driekwart van de respondenten geeft aan dat men beter de dingen kan doen die men wil. Ruim 80% geeft bovendien aan dat men zich door de ondersteuning beter kan redden. Van de respondenten ervaart 77% bovendien een hogere kwaliteit van leven. Op de vraag welk effect de voorzieningen hebben op zelfredzaamheid en participatie, geven de meeste cliënten aan dat de voorziening hen helpt om anderen te zien en spreken (62%) en het op orde houden van financiën (60%). Slechts in beperkte mate draagt de ondersteuning bij aan werken en/of leren, het helpen van anderen, en wassen, kleden en verzorgen van de cliënt. 2.4 De persoonlijke eigenschappen van de cliënt Tot slot is er gevraagd naar een aantal persoonskenmerken van de cliënten. Een ruime meerderheid van de respondenten in vrouw (61%). Ook zijn de cliënten veelal van een wat hogere leeftijd; 65% van de respondenten is ouder dan 75 jaar. Maar een beperkt clubje is jonger dan 30 jaar oud. Wel geeft de meerderheid (77%) aan dat zij een beperking of aandoening hebben, en deze beperking is vooral op het vlak van bewegen en verplaatsen (62%) of een andere lichamelijke handicap (43%). Ondanks de lichamelijke beperking woont ruim 70% van de respondenten zelfstandig. De meeste cliënten geven aan dat VMBO/MAVO/(M)ULO hun hoogst genoten opleiding is (21%), 18% heeft alleen de basisschool afgerond en 1 van de cliënten heeft in het verleden een universitaire opleiding gedaan. Iets meer dan 40% geeft aan financieel goed te kunnen rondkomen, 44% geeft aan redelijk te kunnen rondkomen. Ongeveer 20% van de cliënten kan op dit moment niet of nauwelijks rondkomen van het maandelijkse inkomen. Tot slot geeft 35% aan hulp te hebben gehad bij het invullen van de vragenlijst, bijna 60% heeft geen hulp gehad /G Cliëntervaringsonderzoek Wmo over

11 2.5 Factsheet Ten behoeve van de leesbaarheid zijn percentages onder de 5% niet weergegeven. Blok 1: Contact Ik wist waar ik moest zijn met mijn hulpvraag 20% 45% 19% 12% Ik werd snel geholpen 22% 45% 20% 7% De medewerker nam mij serieus 38% 44% 10% De medewerker en ik hebben in het gesprek samen naar een oplossing gezocht 28% 43% 1 7% 7% Blok 1: Contact Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Helemaal niet mee eens Wist u dat u gebruik kon maken van een onafhankelijker cliëntondersteuner? 74% 2 Ja Nee Blok 2: Kwaliteit van de ondersteuning Ik vind de kwaliteit van de ondersteuning die ik krijg goed 35% 48% 13% De ondersteuning die ik krijg past bij mijn hulpvraag 34% 49% 10% Blok 3: Wat levert de ondersteuning mij op? Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Helemaal niet mee eens Door de ondersteuning die ik krijg, kan ik beter de dingen doen die ik wil 28% 47% 19% Door de ondersteuning die ik krijg kan ik mij beter redden 35% 45% 1 Door de ondersteuning die ik krijg heb ik een betere kwalitieit van leven 30% 47% 17% 5% Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Helemaal niet mee eens /G Cliëntervaringsonderzoek Wmo over

12 Blok 4: Extra vragen contact met het sociaal dorpsteam Heeft u eerder contact met het sociaal dorpsteam gehad over een (andere) ondersteuningsvraag- of probleem? 13% 70% 17% Ja Nee Weet niet Heeft u in de afgelopen 12 maanden een (keukentafel)gesprek gehad op afspraak namens het sociaal dorpsteam? 57% 37% Ja Nee Weet niet Waarom nam u contact op (of iemand anders namens u) met het sociaal dorpsteam? Omdat ik moeite heb met me zelf te wassen en te kleden 11% Omdat ik het huishoudelijke werk thuis niet meer aan kan 3 Omdat ik nergens meer natoe kan omdat ik geen vervoer heb 2 Omdat ik niet meer binnenshuis rond kan lopen/rijden Omdat ik me eenzaam voel en meer contact wil met andere mensen Omdat ik overdag niks te doen heb Omdat ik moeite heb om mijn financiële zaken te regelen en de administratie te doen Omdat ik niet weet h oe ik bepaalde problemen kan oplossen en wat ik moet kiezen Omdat ik als mantelzorger overbelast ben of dreig te raken 5% 11% 9% 11% 9% Anders 22% 0% 20% 40% Speelde één van de volgende redenen mee om naar het sociaal dorpsteam te gaan? Ik wist niet waar en hoe ik ondersteuning kon regelen 59% 41% Ik overzag het probleem en de keuzes niet meer Mijn omgeving (partner, kind, ouder) kan mij niet, of niet meer, ondersteunen Ik ben doorverwezen door mijn huisarts of door een andere zorgverlener 39% 42% 73% 61% 58% 27% Ja Nee /G Cliëntervaringsonderzoek Wmo over

13 Bent u tevreden over.. Het contact met degene met wie u het (keukentafel) gesprek had 12% 17% 42% 23% De manier waarop er naar u geluisterd werd 5% 8% 17% 4 24% De deskundigheid van de medewerker 14% 17% 38% 2 De gekozen oplossing 7% 12% 20% 3 24% Heel ontevreden Ontevreden Neutraal Tevreden Heel tevreden Was er bij het (keukentafel)gesprek nog iemand anders aanwezig? Een naaste 43% Onafhankelijke cliëntondersteuner 14% Iemand anders 18% Niemand 24% 0% 20% 40% 60% Bent u tevreden over.. Bent u tevreden over de cliëntondersteuning? 18% 27% 27% 27% Heel ontevreden Ontevreden Neutraal Tevreden Heel tevreden Hebt u voldoene inforamatie ontvangen over... een eventueel verschuldigde eigen bijdrage? 32% 21% 47% de mogelijkheden om gebruik te maken van een persoonsgebonden budget (pgb)? 68% 14% 19% Nee, helemaal geen informatie ontvangen Een beetje informatie ontvangen Ja, voldoende informatie ontvangen /G Cliëntervaringsonderzoek Wmo over

14 Blok 5: Ervaringen met de ondersteuning en hulpmiddelen vanuit het sociaal dorpsteam/de gemeente Tevredenheid ondersteuning vanuit het sociaal dorpsteam? Voldoet de ondersteuning aan uw behoeften 13% 30% 52% Voldoet de ondersteuning aan uw wensen? 13% 33% 49% Nee, helemaal niet Een beetje Grotendeels Ja, helemaal Welke ondersteuning ontvangt u of heeft u ontvangen vanuit het sociaal dorpsteam? Rolstoel Scootmobiel (of aangepaste fiets, auto, buggy, enzovoorts) 10% 8% Hulp bij het huishouden 7% 22% Woonvoorziening/woningaanpassing Collectief vervoerspasje Financiële vergoeding voor vervoer 7% 22% Begeleiding bij het zelfstandig wonen Begeleiding bij structuur aanbrengen Begeleiding bij dagbesteding/regie 5% Logeervoorziening/logeerhuis Wonend in beschermde woonvorm (psychische problemen) Anders 9% Persoongebonden Budget 0% 20% 40% Zorg in Natura Is er in het afgelopen jaar iets veranderd in de ondersteuning die u ontvangt van het sociaal dorpsteam? Indien u een pgb heeft ontvangen, was het budget voldoende? 15% 15% Ja 21% Ja, het budget was voldoende 70% Nee Weet ik niet 79% Nee, het budget was onvoldoende Blok 6: Overige ondersteuning Vormen van overige ondersteuning Gebruik maken van voorzieningen Particuliere schoonmaakster 22% Hulp (voor u of uw partner) van een individuele vrijwilliger 9% Hulp van uw partner, van uw familie, vrienden of buren 91% /G Cliëntervaringsonderzoek Wmo over

15 Heeft u het idee dat uw naaste die voor u zorgt het aankan? 29% 19% 53% Ja Nee Weet ik niet Blok 7: Effect(en) van ondersteuning en hulpmiddelen op zelfredzaamheid en participatie Dragen ondersteuning en hulpmiddelen bij aan Werken en/of leren 64% 19% 7% 10% Anderen helpen 41% 32% 12% 15% De mogelijkheid om familie, vrienden en anderen te zien en te spreken 8% 30% 17% 45% Uw financiën regelen en op orde houden 22% 19% 19% 41% Uw huishoudens regelen en op orde houden 17% 25% 30% 28% U wassen, kleden en verzorgen 2 15% 23% 3 Binnen en buiten uw huis rond lopen/rijden 13% 28% 28% 31% Nee, helemaal niet Een beetje Grotendeels Ja, helemaal Blok 8: Over uzelf Geslacht Leeftijd 5% 10% Onder de 30 jaar 61% 39% Man Vrouw 2 39% 20% 30 t/m 54 jaar 55 t/m 75 jaar 75 t/m 85 jaar Ouder dan 85 jaar In hoeverre kan u financieel rondkomen? Heeft u een aandoening? Zeer goed 13% 38% Goed Redelijk Nauwelijks 23% Ja Nee 44% Niet 77% /G Cliëntervaringsonderzoek Wmo over

16 Op welk vlak heeft u een aandoening? Leggen van sociale contacten Lichamelijke handicap Gedragsproblemen Geheugen- en oriëntatieproblemen Zintuiglijke beperking Verstandelijke beperking Bewegen en verplaatsen Psychisch functioneren Anders 13% 7% 28% 14% 18% 20% 43% 62% Woonsituatie Ik woon zelfstandig Ik woon zelfstandig in een aangepaste Ik woon bij mijn ouders/verzorgers 5% Ik woon in een tehuis/instelling 10% Ik woon in bij mijn kinderen Anders 8% 71% Hoogst behaalde opleiding Lagere school/ Basisschool LBO/VMBO basis kader VMBO theoretisch/mavo/(m)ulo HAVO/MMS/ HBS/VWO MBO HBO/Universiteit Anders Weet ik niet 18% 12% 21% 11% 12% 1 5% Tot slot Hulp bij het invullen Nee 35% 57% Ja, van een naaste (bijvoorbeeld partner, familielid of vriend) Ja, van een hulp- of zorgverlener Ja, van iemand anders Bron: Cliëntervaringsonderzoek Wmo gemeente Utrechtse Heuvelrug over 2015, Companen /G Cliëntervaringsonderzoek Wmo over

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014 Gemeente Roosendaal Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 Concept 11 augustus 2014 DATUM 11 augustus 2014 TITEL Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Roosendaal

Nadere informatie

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015 Gemeente Zeist Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 8 juli 2015 DATUM 8 juli 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Zeist Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014 Gemeente Woerden Klanttevredenheid Wmo over 2013 31 juli 2014 DATUM 31 juli 2014 TITEL Klanttevredenheid Wmo over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Woerden Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus

Nadere informatie

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014 Gemeente Wmo klanttevredenheid over 2013 1 juli 2014 DATUM 1 juli 2014 TITEL Wmo klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Klanttevredenheidsonderzoek Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Gemeente Landsmeer. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 5 juni 2014

Gemeente Landsmeer. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 5 juni 2014 Gemeente Landsmeer Wmo-klanttevredenheid over 2013 5 juni 2014 DATUM 5 juni 2014 TITEL Wmo-klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Landsmeer Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Augustus 2015 2 Samenvatting De gemeente wil weten hoe

Nadere informatie

Cliëntbelevingsmonitor Wmo/Jeugdwet Inzicht in de meningen en ervaringen omtrent de dienstverlening

Cliëntbelevingsmonitor Wmo/Jeugdwet Inzicht in de meningen en ervaringen omtrent de dienstverlening Cliëntbelevingsmonitor Wmo/Jeugdwet Inzicht in de meningen en ervaringen omtrent de dienstverlening Scope Onderzoek B.V. KvK 64421279 Stadionstraat 11B9 4815NC Breda Cliëntbelevingsmonitor De cliëntbelevingsmonitor

Nadere informatie

Gemeente Beuningen. Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013. Concept. 3 april 2014

Gemeente Beuningen. Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013. Concept. 3 april 2014 Gemeente Beuningen Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013 Concept 3 april 2014 DATUM 3 april 2014 TITEL Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Beuningen

Nadere informatie

Gemeente Houten. Klanttevredenheid Wmo over 2014 keukentafelgesprekken Sociaal Loket. 27 november 2014

Gemeente Houten. Klanttevredenheid Wmo over 2014 keukentafelgesprekken Sociaal Loket. 27 november 2014 Gemeente Houten Klanttevredenheid Wmo over 2014 keukentafelgesprekken Sociaal Loket 27 november 2014 DATUM 27 november 2014 TITEL Klanttevredenheid Wmo over 2014 ONDERTITEL Keukentafelgesprekken Sociaal

Nadere informatie

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010 Gemeente Lopik Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010 26 april 2011 Projectnr. 331.100 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026)

Nadere informatie

Companen. Gemeente Steenbergen. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012

Companen. Gemeente Steenbergen. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012 Companen Gemeente Steenbergen Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012 15 juni 2013 Projectnr. 748.104 Companen waar wonen beweegt Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon

Nadere informatie

Ongeveer 14% van de VvE s heeft geen onderhoudscontract. In Tabel 1 wordt weergegeven om welk soort onderhoudscontracten het gaat.

Ongeveer 14% van de VvE s heeft geen onderhoudscontract. In Tabel 1 wordt weergegeven om welk soort onderhoudscontracten het gaat. DATUM 27 maart 2014 PROJECTNUMMER 7661.103 OPDRACHTGEVER VvE belang Onderzoek juiste toepassing 6-BTW 1 Inleiding Doel van het onderzoek VvE Belang voert regelmatig een online meningspeiling uit onder

Nadere informatie

1-meting NEDERLANDERS EN DE DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN. I&O Research

1-meting NEDERLANDERS EN DE DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN. I&O Research NEDERLANDERS EN DE DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN I&O Research Peter Kanne en Rachel Beerepoot Congres Transformatie in het sociaal domein Jaarbeurs Utrecht, 18 juni 2015 1-meting 1-meting De decentralisaties

Nadere informatie

Gemeente Winterswijk. Wmo onderzoek over 2013. Welk effect hebben 'kantelingsgesprekken' bij mensen die geen voorziening hebben gekregen?

Gemeente Winterswijk. Wmo onderzoek over 2013. Welk effect hebben 'kantelingsgesprekken' bij mensen die geen voorziening hebben gekregen? Gemeente Winterswijk Wmo onderzoek over 203 Welk effect hebben 'kantelingsgesprekken' bij mensen die geen voorziening hebben gekregen? 27 juni 204 DATUM 27 juni 204 TITEL Wmo onderzoek over 203 ONDERTITEL

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling Gemeente Groesbeek Juni 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Zuiderval 70 7500 AN Enschede Tel. (053) 4825000 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014/050

Nadere informatie

Gemeente Zwartewaterland

Gemeente Zwartewaterland Gemeente Zwartewaterland Wmo-klanttevredenheidsonderzoek 2014 14 mei 2014 DATUM 2 mei 2014 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente Zwartewaterland Wietske

Nadere informatie

Companen waar wonen beweegt

Companen waar wonen beweegt Projectnr. 2632.102/PL Companen waar wonen beweegt Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026)3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail Internet info@companen.nl www.companen.nl

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord 13 juni 2014 Kees-Jan van de Werforst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Gemeente Bergen op Zoom Companen BV Boulevard Heuvelink 04 688 KT Arnhem Postbus 74 680 BD Arnhem 06 35 5 3 info@companen.nl www.companen.nl Projectnummer: 748.04 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 0

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Beek 20 mei 2014 Simon Wajer Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS 7 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Best Augustus 2015 Nelleke Koppelman Naomi Meys Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Dienst SoZaWe NW Fryslân juli 2015 Nelleke Koppelman Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Emmen 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9 5

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 27 juni 2014 Kees-Jan van de Werfhorst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om:

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om: COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Te besluiten om: 1. De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 in het kader van artikel 9 Wmo juncto artikel 8.9 vierde lid

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal 27 juni 2014 Kees-Jan van de Werfhorst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011

Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011 Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011 September 2011 1 Colofon Uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurs- en Concernzaken Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 bestuursinformatie@utrecht.nl

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Inleiding en toelichting Het jaarlijkse Wmo-klanttevredenheidsonderzoek is in april en mei 2015 naar de cliënten verstuurd. Aan de cliënten werd gevraagd of zij de

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

Nieuwsbrief zomer 2015 Inhoud o.a.

Nieuwsbrief zomer 2015 Inhoud o.a. Nieuwsbrief zomer 2015 Inhoud o.a. Wat is onafhankelijke cliëntondersteuning Misverstanden over WMO 2015 Mantelzorgcompliment aanvragen Niet vergeten Gehandicaptenraad Westervoort Molenacker 79 6932 JG

Nadere informatie

Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning

Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning Resultaten van de tweede schriftelijke vragenronde onder de deelnemers aan het GGZ-panel regio Delft Westland Oostland juli 2006 - L.M.

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 en klanttevredenheid dienstverlening Gemeente Boskoop

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 en klanttevredenheid dienstverlening Gemeente Boskoop Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 en klanttevredenheid dienstverlening Gemeente Boskoop opdracht van: Onderzoek uitgevoerd in de gemeente Boskoop DIMENSUS beleidsonderzoek Juni 2008 Projectnummer 317

Nadere informatie

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Tevredenheid over MEE Brancherapport 2011 Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Zoetermeer, 21 december 2011 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Papendrecht Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Papendrecht COLOFON Samenstelling Ingrid

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Enschede Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Enschede COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 2 De Wet maatschappelijke ondersteuning 13 Ben je ouder dan 18 jaar? Woon je in je eigen

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 213, Leven a.s.r. Rapportcijfer 8, Rapportcijfer a.s.r., per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 13, Leven Allianz Rapportcijfer Allianz, per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar?

Nadere informatie

A. Nieuwe Wmo Verordening prestatieveld 6

A. Nieuwe Wmo Verordening prestatieveld 6 Onderzoeksopzet Evaluatie Wmo 2013 Op 1 januari 2013 is de nieuwe Verordening Voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning Drechtsteden 2013 in werking getreden. Tevens is op die datum een nieuwe aanpak

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Inhoud Waarom moest het veranderen? Wat is veranderd? Wat heeft de gemeente gedaan? Wat betekent dat voor jullie? Wat voor ondersteuning? Waar zijn

Nadere informatie

Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen. Zo werkt het in Best. Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1

Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen. Zo werkt het in Best. Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1 Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1 Zelfstandig leven en wonen Heeft u ondersteuning nodig? Zo werkt het

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 13, Leven Avéro Achmea Rapportcijfer Avéro, per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar?

Nadere informatie

Gemeente Druten. Klanttevredenheidsonderzoek 2010

Gemeente Druten. Klanttevredenheidsonderzoek 2010 Gemeente Druten Klanttevredenheidsonderzoek 200 6 augustus 200 Projectnr. 225.00/G Boulevard Heuvelink 04 6828 KT Arnhem Postbus 74 680 BD Arnhem Telefoon (026) 352532 Telefax (026) 4458702 E-mail Internet

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Vianen 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...10

Nadere informatie

Ervaringen klanten met begeleiding 2015

Ervaringen klanten met begeleiding 2015 Ervaringen klanten met begeleiding 2015 IJMOND-GEMEENTEN Januari 2016 I. Dooms BBA Projectnummer: 183081 Correspondentienummer: DH-2701-4768 INHOUD HOOFDSTUK 1 SAMENVATTING 1 HOOFDSTUK 2 INLEIDING EN WERKWIJZE

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014: Ervaringen van mantelzorgers

Klantonderzoek Wmo over 2014: Ervaringen van mantelzorgers Klantonderzoek Wmo over 2014: Ervaringen van mantelzorgers Over 2014 Gemeente Best Augustus 2015 Naomi Meys Ingrid Dooms Volkan Atalay Projectnummer: 107560 Correspondentienummer: DH-1208-4547 INHOUD INLEIDING

Nadere informatie

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd...

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 4 4 De aanvraag... 8 5 Procedure... 14 6 Wachttijd... 16 7 Bejegening... 19 7 Toegewezen aanvragen...

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek WMO over 2013

Klanttevredenheidsonderzoek WMO over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek WMO over 2013 Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Sectie Onderzoek en Statistiek Venlo, juni 2014 Samenvatting Een van de hoofddoelstellingen van de Wmo (Wet

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Z Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Maart 2015 In opdracht van het Transitiebureau Wmo Team Kennisnetwerk Wmo Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Over het onderzoek 3 3. De resultaten 4 3.1 Omvang deelnemende

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Hendrik-Ido-Ambacht 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9

Nadere informatie

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!!

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! De brief: Het Venster F.D. Rooseveltlaan 18 Postbus 2157 5600 CD Eindhoven Eindhoven, 29 november 2011 Betreft: Enquete cliënttevredenheid Beste

Nadere informatie

Zorgen over het keukentafelgesprek De bedoeling en werkwijze van het keukentafelgesprek in de Wmo AVI / VNG / 19 april 2015

Zorgen over het keukentafelgesprek De bedoeling en werkwijze van het keukentafelgesprek in de Wmo AVI / VNG / 19 april 2015 Zorgen over het keukentafelgesprek De bedoeling en werkwijze van het keukentafelgesprek in de Wmo AVI / VNG / 19 april 2015 De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) is er op gericht dat gemeenten

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis 1 Inleiding Hulp en ondersteuning thuis Hulp en ondersteuning thuis valt deels onder de Wmo (gemeente) maar soms ook onder de AWBZ of uw zorg verzekering. Dit maakt

Nadere informatie

Preventief huisbezoek 75+

Preventief huisbezoek 75+ Hollandsspoor 37 3994 VT Houten Postbus 209 3990 GA Houten tel. 030-7001500 info@vanhoutenenco.nl www.vanhoutenenco.nl Preventief huisbezoek 75+ Houten Noord-West de ERVEN en het OUDE DORP 'van Houten&co'

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ondersteuning voor mensen die beperkingen ondervinden in het dagelijks leven

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ondersteuning voor mensen die beperkingen ondervinden in het dagelijks leven Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ondersteuning voor mensen die beperkingen ondervinden in het dagelijks leven Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De gemeente stimuleert inwoners om langer

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Rapport meldactie Administratieve lasten Jolet van der Steen, junior beleidsmedewerker Patiëntenfederatie NPCF Januari 2016

Rapport meldactie Administratieve lasten Jolet van der Steen, junior beleidsmedewerker Patiëntenfederatie NPCF Januari 2016 Rapport meldactie Administratieve lasten Jolet van der Steen, junior beleidsmedewerker Patiëntenfederatie NPCF Januari 2016 Rapport Administratieve lasten 1 COLOFON Patiëntenfederatie NPCF Postbus 1539

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude COLOFON Samenstelling Ingrid

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Annelieke van den Heuvel SGBO Benchmarking

Nadere informatie

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld.

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld. rriercoj Gemeenteraad Barneveld Postbus 63 3770 AB BARNEVELD Barneveld, 27 augustus 2015 f Ons kenmerk: Ö^OOJcfc Behandelend ambtenaar: I.M.T. Spoor Doorkiesnummer: 0342-495 830 Uw brief van: Bijlage(n):

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning

Zorg en ondersteuning Zorg en ondersteuning Veranderingen in 2015 in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren in de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Ondersteuning thuis Mensen

Nadere informatie

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Bijlagenummer 01/10/14/06 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Adviesnota voor: (kopieer en plak voor regel van toepassing) X Onderwerp:

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Annelieke van den Heuvel Kees-Jan

Nadere informatie

Onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit cliëntenperspectief. De stand van zaken medio 2015

Onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit cliëntenperspectief. De stand van zaken medio 2015 Onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit cliëntenperspectief De stand van zaken medio 2015 AVI-toolkit 22 April 2015 Inhoudsopgave Onafhankelijke cliëntondersteuning... 3 1. Het belang van onafhankelijke

Nadere informatie

Gemeente Zwartewaterland

Gemeente Zwartewaterland Gemeente Zwartewaterland Wmo-klanttevredenheidsonderzoek 2013 Verslag interviews over het gekantelde werken 26 juni 2013 Projectnr. 1896.101 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD

Nadere informatie

De nadere regels voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Arnhem 2015

De nadere regels voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Arnhem 2015 Blz. 1 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ARNHEM gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Arnhem 2015, b e s l u i t vast te stellen: De nadere

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2012

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2012 Onderzoeksbureau Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2012 Onderzoek individuele voorzieningen Drs. G. Eijkhout Rapport GEMEENTE BUREN Wmo-klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL

Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Respons... 3 Resultaten enquête... 4 Rapportcijfer behandeling... 4 Bereikbaarheid... 4 Wachttijden... 5 Informatievoorziening... 5

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget (pgb)

Persoonsgebonden budget (pgb) Persoonsgebonden budget (pgb) Welkomstwoord door Jocko Rensen, wethouder Wmo Toelichting persoonsgebonden budget Wmo door Aagje Meijer, projectleider 2 Wmo en pgb Algemene informatie veranderingen Inzoomen

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Lelystad

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Lelystad Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Lelystad Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Lelystad COLOFON Samenstelling

Nadere informatie

IMPACT OP PARTICIPATIE EN AUTONOMIE (IPA) VRAGENLIJST. Ontwikkeld door M. Cardol, Nivel

IMPACT OP PARTICIPATIE EN AUTONOMIE (IPA) VRAGENLIJST. Ontwikkeld door M. Cardol, Nivel IMPACT OP PARTICIPATIE EN AUTONOMIE (IPA) VRAGENLIJST Ontwikkeld door M. Cardol, Nivel Versie augustus 2004, bewerkt en aangepast door Nyfer, augustus 2013 IPA Vragenlijst : 'Impact op Participatie en

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Drechterland Juni 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Drechterland Juni 2014 - de kanteling Gemeente Drechterland Juni 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014-2023 Datum : Juni 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Vragen en antwoorden Klankbordgroep In het najaar van 2014 hebben een aantal cliënten en mantelzorgers uit de zes Dongemondgemeenten (Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem)

Nadere informatie

Gemeente Oegstgeest. Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg. 11 maart 2015

Gemeente Oegstgeest. Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg. 11 maart 2015 Gemeente Oegstgeest Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg 11 maart 2015 DATUM 11 maart 2015 TITEL Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg OPDRACHTGEVER

Nadere informatie

Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo)

Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo) Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo) Het kabinet wil dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Daarvoor is het belangrijk dat zorg en maatschappelijke ondersteuning zo dicht mogelijk

Nadere informatie

Wijziging voorzieningen Wmo

Wijziging voorzieningen Wmo In te vullen door gemeente Registratienr Procesnr Paraaf Wijziging voorzieningen Wmo Dit formulier opsturen naar: Gemeente Heerlen 39050/Bureau Wmo voorzieningen Postbus 1 6400 AA Heerlen 14 045 +31(0)45

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 1 De wet langdurige zorg 4 Woon je in een instelling en heb je 24 uur per dag zorg en ondersteuning

Nadere informatie

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015?

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015? Ik heb hulp en ondersteuning thuis Wat verandert er in 2015? Meestal kunt u met hulp van familie of buren uw leven prima organiseren. Maar soms heeft u hulp nodig. Voor ondersteuning in de huishouding.

Nadere informatie

Rapportage Enquête Mantelzorgondersteuning 2012

Rapportage Enquête Mantelzorgondersteuning 2012 Rapportage Enquête Mantelzorgondersteuning 2012 November 2012 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 4 Onderzoeksopzet... 4 Doel... 4 Aanpak... 4 Blok I: Algemene gegevens... 5 Figuur 1: Leeftijd...

Nadere informatie

Mensen met een chronische ziekte of beperking hebben voor hun ondersteuning bijna altijd te maken met meerdere wettelijke regelingen www.nivel.

Mensen met een chronische ziekte of beperking hebben voor hun ondersteuning bijna altijd te maken met meerdere wettelijke regelingen  www.nivel. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Mensen met een chronische ziekte of beperking hebben voor hun ondersteuning bijna altijd te maken met meerdere wettelijke

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Datum: 16 juli 2013 Gemeente: Cuijk Focus: De Kanteling Auteur: ISD CGM Versie: 1.2 Status: Vastgesteld d.d. 16 juli 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 - De

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Haarlem 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9

Nadere informatie

Welzijnsbezoek. Voorbeelden van aanpassingen aan het huis die nodig zijn:

Welzijnsbezoek. Voorbeelden van aanpassingen aan het huis die nodig zijn: Welzijnsbezoek 2014 Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen MEE Drechtsteden voerde in 2014 welzijnsbezoeken uit onder ouderen van 75, 80 en. Aan de hand van een vragenlijst komen zes onderwerpen aan

Nadere informatie

Auteur: Thomas Peters Opdrachtgever: Gezondheidscentrum Velserbroek

Auteur: Thomas Peters Opdrachtgever: Gezondheidscentrum Velserbroek Auteur: Thomas Peters Opdrachtgever: Gezondheidscentrum Velserbroek Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Geslacht/Leeftijd... 4 Assistentes... 4 Huisartsen... 5 Algemeen... 6 Management samenvatting...

Nadere informatie

Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers

Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers Ervaring in de driehoek Cello heeft in de periode mei juni van dit jaar onderzoek laten uitvoeren naar de ervaringen van cliënten, ouders / vertegenwoordigers

Nadere informatie

Scootmobielhouders in s-hertogenbosch

Scootmobielhouders in s-hertogenbosch Scootmobielhouders in s-hertogenbosch O&S September 2011 2 Samenvatting Achtergrond In s-hertogenbosch hebben ruim 750 inwoners een scootmobiel. Deze is hen door de gemeente op grond van de Wmo toegekend.

Nadere informatie

Monitor en klachten meldpunt Sociaal Domein

Monitor en klachten meldpunt Sociaal Domein Monitor en klachten meldpunt Sociaal Domein De ingekochte individuele maatwerkvoorzieningen en de gemeentelijke dienstverlening worden gemeten op hun kwaliteit. Wat zijn de eerste bevindingen? Alice van

Nadere informatie

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Voor wie is dit onderzoek? 1) Zelfstandig wonende ouderen

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Boxtel INDEX Index...2 Inleiding...3 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9 5 Voorzieningen...6

Nadere informatie

De Wmo en vervoersvoorzieningen. mei 2012

De Wmo en vervoersvoorzieningen. mei 2012 De Wmo en vervoersvoorzieningen mei 2012 De Wet maatschappelijke ondersteuning(wmo) De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen en actief

Nadere informatie

Toelichting toegangsproces beschermd wonen

Toelichting toegangsproces beschermd wonen Toelichting toegangsproces beschermd wonen 1. Toegangspoort beschermd wonen Centrumgemeente Nijmegen organiseert de toegang tot beschermd wonen voor de regio Rijk van Nijmegen en Rivierenland. Vanwege

Nadere informatie

Alvast bedankt voor het invullen!

Alvast bedankt voor het invullen! Deze vragenlijst gaat over jongeren die steun of hulp geven aan een familielid. Wij zijn erg benieuwd hoeveel jongeren er binnen onze school steun of hulp geven en hoe zij dit ervaren. De vragenlijst is

Nadere informatie

Aanvraagformulier Wmo Cluster Maatschappelijke Zaken

Aanvraagformulier Wmo Cluster Maatschappelijke Zaken In te vullen door gemeente Oldambt Cliëntnummer : WPnummer : Consulent : Aanvraagformulier Wmo Cluster Maatschappelijke Zaken Met dit formulier kunt u een aanvraag voor een Wmovoorziening doen. Langsbrengen

Nadere informatie