Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cliëntervaringsonderzoek Wmo"

Transcriptie

1 RAPPORTAGE Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Noordenveld juli 2017

2 Samenvatting In april t/m juni 2017 heeft ZorgfocuZ voor de gemeente Noordenveld het cliëntervaringsonderzoek Wmo uitgevoerd. De doelgroep voor dit onderzoek betreft cliënten die in 2016 een Wmo-maatwerkvoorziening van de gemeente hebben ontvangen. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de verplichte standaardvragenlijst cliëntervaringsonderzoek Wmo. In overleg met de gemeente zijn er enkele vragen aan de vragenlijst toegevoegd. Niet alle cliënten zijn benaderd, er is een steekproef van 1000 cliënten getrokken. Hieruit zijn 330 bruikbare reacties gekomen, hetgeen een respons van 33% betekent. Hieronder volgen de bevindingen uit het onderzoek op hoofdlijnen. Contact met de gemeente Van de respondenten geeft 78% aan te weten waar ze moesten zijn met hun hulpvraag, 80% is snel geholpen en 89% voelde zich serieus genomen door de medewerker van de gemeente. Bij 83% van de respondenten is samen met de medewerker gezocht naar oplossingen. 26% van de respondenten wist dat zij gebruik konden maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Kwaliteit van de ondersteuning Van de respondenten geeft 85% aan dat ze de kwaliteit van de ondersteuning goed vinden, 85% geeft aan dat de gekregen ondersteuning past bij hun hulpvraag. Effect van de ondersteuning 80% van de respondenten geeft aan dat ze door de ondersteuning beter de dingen kunnen doen die zij willen, 82% dat zij zich beter redden en 80% dat zij een betere kwaliteit van leven hebben. Opmerkingen over de zorg en ondersteuning De meeste genoemde positieve opmerkingen gaan over dat cliënten tevreden zijn met de zorg en/of ondersteuning die zij ontvangen, ongeveer vijftien respondenten geven dat aan. Eén respondent geeft aan dat de Wmo alle lof verdiend voor snel, net en accuraat handelen. Daarnaast geeft een respondent aan dat de gemeente Noordenveld bereid is om naar oplossingen op maat te kijken. Twee respondenten geven aan dat ze graag meer uren zorg zouden willen, een ander geeft aan dat het taxivervoer soms erg laat is. Ook benoemt een respondent het ongelijk verdeeld te vinden dat andere cliënten in een gemeente verschillende voorzieningen vergoed krijgen. Tot slot geeft een respondent aan dat het lang duurt voordat iets geregeld is. Samenvatting 1

3 Tevredenheid over de zorg/ondersteuning De respondenten zijn het meest tevreden over de rolstoel, scootmobiel, speciale fiets of aanpassing auto, 92% geeft aan tevreden te zijn. Daarna zijn de respondenten het meest tevreden over de begeleiding bij zelfstandig wonen, 90% geeft aan hier tevreden over te zijn. Bijna 150 respondenten hebben de open vraag over de tevredenheid over de zorg/ondersteuning ingevuld, het overgrote deel van deze reacties is positief. De respondenten zijn tevreden zijn met de zorg/ondersteuning die zij ontvangen. Ongeveer zeven respondenten geven aan blij te zijn met het taxivervoer. Ongeveer drie respondenten benoemen dat ze door de ontvangen hulp of ondersteuning zelfstandig kunnen blijven wonen. Een veelgenoemde verbeterpunt van respondenten is dat ze graag meer uren zorg zouden willen ontvangen, ongeveer acht respondenten geven dit aan. Eén respondenten geeft aan de regiotaxi een ramp te vinden, deze was vaak te vroeg of te laat. Tot slot geeft een respondent aan zich af te vragen waarom hij/zij geen vergoeding krijgt voor een cursus internet. Eigen bijdrage, financiering en facturatie Van de respondenten neemt 71% alle zorg/ondersteuning af die zij in 2016 toegewezen heeft gekregen. Van de respondenten die minder zorg/ondersteuning afnamen dan de indicatie komt dat bij 9% doordat zij minder zorg nodig hebben, ook geeft 9% aan dat door een andere reden komt zoals hulp van partner of het opbouwen van zorg naar behoefte. Algemene voorzieningen De meeste respondenten missen niks in hun dorp of wijk aan algemene voorzieningen. Rond de veertien respondenten geven aan dat ze de boodschappenservice missen in hun dorp of wijk. Daarnaast geven ongeveer tien respondenten aan dat ze graag gebruik zouden willen maken van een klussendienst. Ook geven vier respondenten aan dat ze graag meer bankjes zouden willen hebben om bijvoorbeeld uit te rusten. Tot slot geven ongeveer acht respondenten aan dat ze activiteiten missen voor een bepaalde doelgroep, een geeft aan een kookclub leuk te vinden, een ander benoemt een fietsclub als leuke toevoeging. Samenvatting 2

4 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Aanleiding en doel... 4 Aanpak onderzoek... 4 Status van dit rapport en leeswijzer... 5 Resultaten... 6 Contact met de gemeente... 6 Kwaliteit van de ondersteuning... 7 Effect van de ondersteuning... 7 Samenvatting antwoorden op open vragen... 8 Aanvullende thema s... 9 Tevredenheid over de zorg/ondersteuning... 9 Samenvatting antwoorden op open vragen Eigen bijdrage, financiering en facturatie Algemene voorzieningen Bijlage 1: Vragenlijst Samenvatting 3

5 Inleiding Aanleiding en doel Voor de gemeente Noordenveld is het belangrijk om te weten hoe inwoners de door de gemeente gefinancierde ondersteuning vanuit de Wmo hebben ervaren. Om hier een beeld van te krijgen heeft de gemeente in samenwerking met ZorgfocuZ een cliëntervaringsonderzoek uitgezet onder Wmo-cliënten. Met de informatie uit dit onderzoek krijgt de gemeente inzicht in de ervaringen van Wmo-cliënten en kan de gemeente haar dienstverlening optimaliseren. Verder zijn gemeenten vanuit de Wmo 2015 artikel verplicht om jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek uit te (laten) voeren. Met het doen van dit onderzoek voldoet de gemeente aan haar wettelijk plicht om een cliëntervaringsonderzoek uit te voeren. Aanpak onderzoek Hieronder wordt de aanpak van het onderzoek beschreven. Allereerst wordt beschreven wie voor dit onderzoek zijn aangeschreven, vervolgens wordt ingegaan op de vragenlijst en de wijze van aanschrijven. Tot slot wordt de respons op het onderzoek weergegeven. Doelgroep De doelgroep voor dit onderzoek bestaat uit alle inwoners van de gemeente Noordenveld die in 2016 een beschikking hadden voor een Wmo-maatwerkvoorziening. Vragenlijst Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de landelijke, verplichte standaardvragenlijst cliëntervaringsonderzoek Wmo, zoals opgesteld door VNG. Deze vragenlijst gaat in op de volgende thema s: Contact met de gemeente Kwaliteit van de ondersteuning Effect van de ondersteuning In overleg met de gemeente zijn er enkele vragen aan de vragenlijst toegevoegd. De extra vragen hebben betrekking op de volgende thema s: Tevredenheid over de zorg/ondersteuning Eigen bijdrage, financiering en facturatie Algemene voorzieningen Inleiding 4

6 Uitnodigen cliënten De gemeente heeft een vooraankondiging van het onderzoek geplaatst in de krant en op de website. In de vooraankondiging is het doel van het onderzoek uitgelegd en hebben cliënten de mogelijkheid gekregen om zich af te melden voor het onderzoek. Vervolgens hebben de cliënten een uitnodigingsbrief met vragenlijst en antwoordenveloppe ontvangen. Na twee weken hebben de cliënten een herinneringsbrief ontvangen. Cliënten konden de vragenlijst zowel schriftelijk invullen als digitaal via een link uit de brief. Cliënten hebben vier weken de tijd gehad om te reageren. Respons Onder alle mensen die bij de gemeente geregistreerd staan als Wmo-cliënt is een vragenlijst uitgezet. Niet alle cliënten zijn benaderd, er is een steekproef van 1000 cliënten getrokken. De retour ontvangen vragenlijsten zijn gecontroleerd om te kijken of zij uniek zijn (mensen kunnen de vragenlijst slechts één keer invullen). Vragenlijsten waarvan meer dan vier vragen van het verplichte gedeelte niet zijn ingevuld zijn niet meegenomen in de analyse (opschoningscriteria VNG). Hierdoor zijn een aantal reacties afgevallen. Responstabel n % Aantal verzonden vragenlijsten ,0 Aantal reacties (Bruto respons) ,8 Aantal bruikbare vragenlijsten (Netto respons) ,0 Uitgaande van 330 reacties en een betrouwbaarheidsniveau van 95% is de foutmarge 4,4%. Een betrouwbaarheidsniveau houdt in dat als dezelfde vraag 100 keer gesteld wordt, in 95 gevallen de beantwoording binnen de nauwkeurigheidsmarges ligt. Een nauwkeurigheidsmarge geeft de maximale afwijking aan in vergelijking met een onderzoek onder de gehele populatie. Een nauwkeurigheidsmarge van 4,4% houdt in dat wanneer bijvoorbeeld 50% van de bewoners aangeeft zeer tevreden met de zorg te zijn, het daadwerkelijke percentage tussen de 45,6% en 54,4% ligt. Status van dit rapport en leeswijzer Dit rapport betreft een basisrapportage van de resultaten. In hoofdstuk 2 worden eerst de resultaten voor het verplichte gedeelte van de vragenlijst weergegeven, zoals die aangeleverd worden bij de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein. In hoofdstuk 3 zijn de uitkomsten van de aanvullende vragen weergegeven. De resultaten zijn in deze hoofdstukken zowel in tabellen als grafieken gerapporteerd. In de grafieken zijn de antwoorden geen mening, niet van toepassing en weet ik niet meer buiten beschouwing gelaten. De absolute aantallen van deze antwoordopties zijn wel in de tabellen opgenomen. Inleiding 5

7 Resultaten In dit hoofdstuk worden de resultaten per vraag weergegeven voor de verplichte steekproef, zoals die aangeleverd wordt bij de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein. Contact met de gemeente 1. Ik wist waar ik moest zijn met mijn hulpvraag (n=229) 2. Ik werd snel geholpen (n=228) 3. De medewerker nam mij serieus (n=230) 4. De medewerker en ik hebben in het gesprek samen naar oplossingen gezocht (n=222) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Helemaal mee Mee Neutraal Niet mee Helemaal niet mee Helemaal mee Mee Neutraal Niet mee Helemaal niet mee Geen mening Niet van toepassing n % n % n % n % n % n n , , ,8 8 3,5 8 3, , , ,6 12 5,3 3 1, , ,0 18 7,8 6 2,6 1 0, , , ,8 11 5,0 3 1, Wist u dat u gebruik kon maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner? (n=282) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Nee 5. Wist u dat u gebruik kon maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner? n % Ja 73 25,9 Nee ,1 Totaal ,0 Resultaten 6

8 Kwaliteit van de ondersteuning 6. Ik vind de kwaliteit van de ondersteuning die ik krijg goed (n=292) 7. De ondersteuning die ik krijg past bij mijn hulpvraag (n=284) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Helemaal mee Mee Neutraal Niet mee Helemaal niet mee Helemaal mee Mee Neutraal Niet mee Helemaal niet mee Geen mening Niet van toepassing n % n % n % n % n % n n , , ,3 5 1,7 2 0, , ,2 27 9,5 13 4,6 3 1, Effect van de ondersteuning 8. Door de ondersteuning die ik krijg kan ik beter de dingen doen die ik wil (n=290) 9. Door de ondersteuning die ik krijg kan ik mij beter redden (n=288) 10. Door de ondersteuning die ik krijg heb ik een betere kwaliteit van leven (n=289) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Helemaal mee Mee Neutraal Niet mee Helemaal niet mee Helemaal mee Mee Neutraal Niet mee Helemaal niet mee Geen mening Niet van toepassing n % n % n % n % n % n n , , ,6 4 1,4 6 2, , , ,5 8 2,8 4 1, , , ,9 8 2,8 3 1, Resultaten 7

9 Samenvatting antwoorden op open vragen Hieronder wordt een samenvatting gegeven van de vraag Heeft u nog opmerkingen over de zorg en/of ondersteuning die u krijgt? De meeste genoemde positieve opmerkingen gaan over dat cliënten tevreden zijn met de zorg en/of ondersteuning die zij ontvangen, ongeveer vijftien respondenten geven dat aan. Eén respondent geeft aan dat de Wmo alle lof verdiend voor snel, net en accuraat handelen. Daarnaast geeft een respondent aan dat de gemeente Noordenveld bereid is om naar oplossingen op maat te kijken. Twee respondenten geven aan dat ze graag meer uren zorg zouden willen, een ander geeft aan dat het taxivervoer soms erg laat is. Ook benoemt een respondent het ongelijk verdeeld te vinden dat andere cliënten in een gemeente verschillende voorzieningen vergoed krijgen. Tot slot geeft een respondent aan dat het lang duurt voordat iets geregeld is. Alle open antwoorden zijn integraal, geanonimiseerd, opgenomen in het bijlagerapport. Resultaten 8

10 Aanvullende thema s In dit hoofdstuk rapporteren we de vragen die door de gemeente Noordenveld zijn toegevoegd aan de standaardvragenlijst. Tevredenheid over de zorg/ondersteuning 12. Kunt u voor de vormen van zorg/ondersteuning die u ontvangt aangeven hoe tevreden u daarover bent? 12.1 Rolstoel, scootmobiel, speciale fiets, aanpassing auto (n=79) 12.2 Woonvoorziening/woningaanpassing (bijvoorbeeld een traplift, deuropener, douche-stoel, bouwkundige aanpassing) (n=56) 12.3 Collectief vervoerspasje (Regio-taxi) (n=156) 12.4 Begeleiding bij het zelfstandig wonen (hulp bij de administratie) (thuisondersteuning) (inzet ondersteuner) (n=67) 12.5 Groepsgerichte ondersteuning (dagbesteding of dagopvang) (n=47) 12.6 Hulp bij het huishouden (n=192) 12.7 Een andere vorm van ondersteuning (n=22) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Zeer tevreden Tevreden Ontevreden Zeer ontevreden Zeer tevreden Tevreden Ontevreden Zeer ontevreden Geen mening/ niet van toepassing n % n % n % n % n , ,8 2 2,5 4 5, , ,1 5 8,9 7 12, , ,4 7 4, , , ,2 2 3,0 5 7, , ,4 1 2,1 4 8, , ,4 7 3,6 19 9, , ,6 1 4,5 3 13,6 135 Aanvullende thema s 9

11 Samenvatting antwoorden op open vragen Onderstaand wordt een samenvatting gegeven van de vraag Waarom bent u wel of niet tevreden over de zorg/ondersteuning die u ontvangt? Ongeveer 140 respondenten hebben deze vraag ingevuld, het overgrote deel van deze reacties is positief, respondenten zijn tevreden zijn met de zorg/ondersteuning die zij ontvangen. Een aantal genoemde antwoorden is dat respondenten blij zijn met het taxivervoer, ongeveer zeven geven dat aan. Ongeveer drie respondenten benoemen dat ze door de ontvangen hulp of ondersteuning zelfstandig kunnen blijven wonen. Een veelgenoemde verbeterpunt van respondenten is dat ze graag meer uren zorg zouden willen ontvangen, ongeveer acht respondenten geven dit aan. Eén respondent geeft aan de regiotaxi een ramp te vinden, deze was vaak te vroeg of te laat. Een andere respondent geeft aan zich af te vragen waarom hij/zij geen vergoeding krijgt voor een cursus internet. Alle open antwoorden zijn integraal, geanonimiseerd, opgenomen in het bijlagerapport. Eigen bijdrage, financiering en facturatie 14. Neemt u alle zorg/ondersteuning af die u in 2016 toegewezen hebt gekregen? (n=253) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Nee 14. Neemt u alle zorg/ondersteuning af die u in 2016 toegewezen hebt gekregen? n % Ja ,1 Nee 73 28,9 Totaal ,0 Aanvullende thema s 10

12 15. Als u minder zorg/ondersteuning afneemt dan u in de indicatie is toegewezen, is dat dan omdat: U minder zorg nodig heeft (n=14) 9% De zorg niet aansluit op uw behoefte (n=6) De (eigen) bijdrage te hoog is (n=8) 4% 5% Omdat de zorgaanbieder zich niet aan de afspraken houdt (n=2) 1% Andere (n=13) 9% Percentage (%) Bij andere reden benoemen twee respondenten dat ze hulp van hun partner krijgen, één respondent geeft aan de zorg op te bouwen naar behoefte. Algemene voorzieningen Onderstaand wordt een samenvatting gegeven van de vraag Wat mist u in uw dorp of wijk als het gaat om algemene voorzieningen? (bijv. boodschappenservice, klussendienst, activiteiten in het buurthuis, etc.) De meeste respondenten missen niks in hun dorp of wijk aan algemene voorzieningen. Rond de veertien respondenten geven aan dat ze de boodschappenservice missen in hun dorp of wijk. Daarnaast geven ongeveer tien respondenten aan dat ze graag gebruik zouden willen maken van een klussendienst. Ook geven vier respondenten aan dat ze graag meer bankjes zouden willen hebben om bijvoorbeeld uit te rusten. Tot slot geven ongeveer acht respondenten aan dat ze activiteiten missen voor een bepaalde doelgroep, een geeft aan een kookclub leuk te vinden, een ander benoemt een fietsclub als leuke toevoeging. Alle open antwoorden zijn integraal, geanonimiseerd, opgenomen in het bijlagerapport. Aanvullende thema s 11

13 Bijlage 1: Vragenlijst Gemeente Noordenveld - Uw ervaringen met de Wmo Deze vragenlijst gaat over de zorg en/of ondersteuning die u in 2016 hebt ontvangen. Deze vragenlijst gaat over u. U kunt hem alleen invullen, of samen met iemand anders (bijvoorbeeld uw partner, mantelzorger of begeleider). Er zijn geen goede en geen foute antwoorden. Het gaat om uw mening! Heeft u per ongeluk een kruisje in een verkeerd hokje gezet? Zet dan haakjes om het verkeerde aangekruiste hokje: ( ) en kruis het juiste hokje aan. Alle informatie behandelen wij strikt vertrouwelijk. Uw gegevens en antwoorden worden niet één op één teruggekoppeld naar de gemeente en/of andere personen/organisaties. De antwoorden hebben geen gevolgen voor uw (mogelijke) ondersteuning. Heeft u vragen over de vragenlijst of het onderzoek? Dan kunt u contact opnemen met de helpdesk. Telefonisch via (op werkdagen tussen 9:00 en 17:00) of via de via Algemeen U heeft in het verleden contact gehad met een medewerker van de gemeente Noordenveld (De Noordenveldwerker) over een hulpvraag. De volgende vragen gaan over hoe er met uw hulpvraag is omgegaan. Als u in 2016 geen contact gehad heeft met de gemeente, vult u dan voor de vragen 1 t/m 4 niet van toepassing in. Helemaal mee Mee Neutraal Niet mee Helemaal niet mee Geen mening Niet van toepassing 1. Ik wist waar ik moest zijn met mijn hulpvraag 2. Ik werd snel geholpen 3. De medewerker nam mij serieus 4. De medewerker en ik hebben in het gesprek samen naar oplossingen gezocht 5. Wist u dat u gebruik kon maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner? (Een cliëntondersteuner is een onafhankelijk persoon van MEE Drenthe die u (gratis) kan ondersteunen bij het voeren van het gesprek met de gemeente, bij een eventuele beroepsprocedure en bij het zoeken en vinden van hulp en steun) Ja Nee U krijgt één of meerdere vormen van zorg/ondersteuning. Bijvoorbeeld: begeleiding, taxivervoer, een rolstoel of bezoek aan een activiteitencentrum of dagopvang. De volgende vragen gaan over wat u van deze zorg/ondersteuning vindt. 6. Ik vind de kwaliteit van de zorg/ondersteuning die ik krijg goed 7. De zorg/ondersteuning die ik krijg past bij mijn hulpvraag Helemaal mee Mee Neutraal De volgende vragen gaan over het effect van de zorg/ondersteuning op uw leven. 8. Door de zorg/ondersteuning die ik krijg, kan ik beter de dingen doen die ik wil Niet mee Helemaal niet mee Geen mening Niet van toepassing Helemaal mee Mee Neutraal Niet mee Helemaal niet mee Geen mening Niet van toepassing Bijlage 1: Vragenlijst 12

14 9. Door de zorg/ondersteuning die ik krijg kan ik mij beter redden 10. Door de zorg/ondersteuning die ik krijg heb ik een betere kwaliteit van leven 11. Heeft u nog opmerkingen over de zorg en/of ondersteuning die u krijgt? Tevredenheid over de zorg/ondersteuning 12. Kunt u voor de vormen van zorg/ondersteuning die u ontvangt aangeven hoe tevreden u daarover bent? (Als u een vorm van ondersteuning niet ontvangt dan hoeft u daar ook geen beoordeling over te geven) Zeer ontevreden Ontevreden Tevreden Zeer tevreden Rolstoel, scootmobiel, speciale fiets, aanpassing auto Woonvoorziening/woningaanpassing (bijvoorbeeld een traplift, deuropener, douche-stoel, bouwkundige aanpassing) Collectief vervoerspasje (Regio-taxi) Begeleiding bij het zelfstandig wonen (hulp bij de administratie) (thuisondersteuning) (inzet ondersteuner) Groepsgerichte ondersteuning (dagbesteding of dagopvang) Hulp bij het huishouden Een andere vorm van ondersteuning, namelijk: Geen mening/ N.v.t. 13. Waarom bent u wel of niet tevreden over de zorg/ondersteuning die u ontvangt? Eigen bijdrage, financiering en facturatie 14. Neemt u alle zorg/ondersteuning af die u in 2016 toegewezen hebt gekregen? (Een willekeurig voorbeeld: u mag 4 keer per week naar een dagopvangverblijf, gaat u dan ook 4 keer? Of: u gebruikt minder uren huishoudelijke hulp dan waar u recht op heeft) Ja Ga naar vraag 16 Nee 15. Als u minder zorg/ondersteuning afneemt dan u in de indicatie is toegewezen, is dat dan omdat: (meerkeuze) U minder zorg nodig heeft De zorg niet aansluit op uw behoefte De (eigen) bijdrage te hoog is Omdat de zorgaanbieder zich niet aan de afspraken houdt Andere reden, namelijk: Bijlage 1: Vragenlijst 13

15 Algemene voorzieningen 16. Wat mist u in uw dorp of wijk als het gaat om algemene voorzieningen? (bijv. boodschappenservice, klussendienst, activiteiten in het buurthuis, etc.) Tot slot 17. Wij zouden graag met een groep inwoners verder in gesprek gaan over hun ervaringen met de ondersteuning vanuit de Wmo. Bent u bereid om binnenkort in een groepsgesprek of een (telefonisch) interview over dit onderwerp door te praten? NB. Deze gegevens worden los verwerkt van de rest van uw antwoorden. Uw antwoorden kunnen door de gemeente dus niet gekoppeld worden aan uw naam. Ja Laat dan hier uw ( )adres en telefoonnummer achter: Nee Hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst! U kunt de vragenlijst versturen in bijgevoegde antwoordenvelop. Bijlage 1: Vragenlijst 14

16 Uitgevoerd door Hoofdkantoor Sylviuslaan NS Groningen Kantoor Utrecht Graadt van Roggenweg AH Utrecht Postadres Postbus AL Groningen Contactpersoon Martin Bloem Bijlage 1: Vragenlijst 1

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Emmen juli 2017 Samenvatting In april t/m juni heeft ZorgfocuZ voor de gemeente Emmen het cliëntervaringsonderzoek Wmo uitgevoerd. De doelgroep voor dit

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Elburg juni 2017 Samenvatting In maart t/m mei 2017 heeft ZorgfocuZ voor de gemeente Elburg het cliëntervaringsonderzoek Wmo uitgevoerd. De doelgroep voor

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek RegioRijder (Wmo-vervoer)

Klanttevredenheidsonderzoek RegioRijder (Wmo-vervoer) RAPPORTAGE Klanttevredenheidsonderzoek RegioRijder (Wmo-vervoer) RegioRijder november 2017 Samenvatting In augustus en september 2017 heeft ZorgfocuZ in opdracht van de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal,

Nadere informatie

Gespreksverslag focusgroep CEO Wmo

Gespreksverslag focusgroep CEO Wmo RAPPORTAGE Gespreksverslag focusgroep CEO Wmo Gemeente Veenendaal augustus 2017 Inhoudsopgave 1 1 Inleiding... ".. "... """... "... "... 1 1.1 Aanleiding en doel""... "".".".. "".. "."..... """".""".""..

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Houten Augustus 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/143 Datum Augustus

Nadere informatie

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016 Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch Nulmeting 2016 Afdeling Onderzoek & Statistiek Juli 2016 Samenvatting De gemeente s-hertogenbosch vindt het belangrijk om de ervaringen van cliënten met Wmoondersteuning

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [X]Akkoordstukken [ ]Openbaar -- [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [X]Akkoordstukken [ ]Openbaar -- [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Cliëntervaringsonderzoek wmo 2016 1- Notagegevens Notanummer 2016-001395 Datum 30-08-2016 Programma: 08 Meedoen Portefeuillehouder Weth. Kolkman Team MOM

Nadere informatie

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga juni 2017 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over het uitgevoerde cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Gemeente Utrechtse Heuvelrug Gemeente Utrechtse Heuvelrug Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Onderzoeksrapportage 19 september 2016 DATUM 19 september 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL Onderzoeksrapportage

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Landsmeer Augustus 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/134 Datum Augustus

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Raalte Rapport Augustus 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel T. Plat Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-0908-6077 INHOUD INLEIDING 1 HOOFDSTUK 1 HET CONTACT

Nadere informatie

Toelichting uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016

Toelichting uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 Toelichting uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 Inleiding Op basis van de Wmo 2015 zijn gemeenten verplicht jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek uit te voeren. De vier Westerkwartiergemeenten

Nadere informatie

Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo

Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo gemeente Utrechtse Heuvelrug Deze vragenlijst gaat over u. U kunt hem alleen invullen, of samen met uw naaste (bijvoorbeeld uw partner of mantelzorger). Uw antwoorden

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Nijkerk Juli 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/109 Datum Juli 2016 Opdrachtgever

Nadere informatie

Resultaten van het cliëntervaringsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2015

Resultaten van het cliëntervaringsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2015 Reg.nr.: I-SZ/2016/2119 / RIS 2016-446 (Bijlage) Resultaten van het cliëntervaringsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2015 Gemeente Boxmeer

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo BMWE gemeenten 2016 Gemeente Bedum AHA! marktonderzoek en marketingadvies

Cliëntervaringsonderzoek Wmo BMWE gemeenten 2016 Gemeente Bedum AHA! marktonderzoek en marketingadvies Cliëntervaringsonderzoek Wmo gemeenten 2016 Gemeente AHA! marktonderzoek en marketingadvies Cliëntervaringsonderzoek Wmo gemeente Inleiding Voor u ligt het rapport met de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Doelgroep 4 1.2 Methode 4 1.3 Respons 4 2. Resultaten Wmo 5 2.1 Contact en toegankelijkheid van hulp of ondersteuning

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Best Definitief rapport September 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel N. Meys Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-0209-7037 CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO

Nadere informatie

Gemeente Ommen. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 28 juli 2017

Gemeente Ommen. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 28 juli 2017 Gemeente Ommen Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 28 juli 2017 DATUM 28 juli 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076)

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Groningen 2016 Age Stinissen Erik van der Werff Juli 2017 Michiel Mollema www.os-groningen.nl Inhoud Samenvatting... 2 1. Inleiding... 5 1.1 Opzet van het onderzoek...

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Ede September 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/concept Datum September

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning

Cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Zwolle 2016 Status: definitief Versie oktober 2016 Voor nadere informatie: Madelinde Tuk, senior Adviseur en Onderzoeker m.tuk@zwolle.nl 038

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Houten Juni 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/85 Datum Juni 2017 Opdrachtgever

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek 2016 Wmo begeleiding, huishoudelijke ondersteuning en scootmobiel

Cliëntervaringsonderzoek 2016 Wmo begeleiding, huishoudelijke ondersteuning en scootmobiel Cliëntervaringsonderzoek 2016 Wmo begeleiding, huishoudelijke ondersteuning en scootmobiel Tijdsperiode: 15-10-2016 t/m 31-03-2017 Aantal enquêtes: 475 Gemeente: Harderwijk Datum: 04 mei 2017 Opgesteld

Nadere informatie

Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo

Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo onderzoek Deze vragenlijst gaat over u. U kunt hem alleen invullen, of samen met uw naaste (bijvoorbeeld uw partner of mantelzorger). Uw antwoorden zijn anoniem

Nadere informatie

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga juni 2017 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over het uitgevoerde cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Ede Juni 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/99 Datum Juni 2017 Opdrachtgever

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Hof van Twente Juli 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/101 Datum Juli

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni 2015 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 1. Indienen melding...

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Alphen aan den Rijn September 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel N. Meys Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-1409-7060 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING

Nadere informatie

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Definitieve rapportage 4 augustus 2016 DATUM 4 augustus 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo REGIO DRECHTSTEDEN - 2016 Inhoud Volgens de Wmo 2015 is iedere gemeente in Nederland verplicht jaarlijks te onderzoeken hoe cliënten de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 1. Algemeen In het Westerkwartier is het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 afgerond en zijn de resultaten hiervan inmiddels bekend. In 18 van de 23 Groningse

Nadere informatie

Aanvullend cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning

Aanvullend cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Aanvullend cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Rapportage meting 2016 Aanvullend cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Rapportage meting 2016 Aanvullend cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014 Gemeente Roosendaal Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 Concept 11 augustus 2014 DATUM 11 augustus 2014 TITEL Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Roosendaal

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Z Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Maart 2015 In opdracht van het Transitiebureau Wmo Team Kennisnetwerk Wmo Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Over het onderzoek 3 3. De resultaten 4 3.1 Omvang deelnemende

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK SOCIAAL TEAM

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK SOCIAAL TEAM Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK SOCIAAL TEAM Gemeente Houten Augustus 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/142 Datum

Nadere informatie

Cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen s-hertogenbosch. Nulmeting 2017

Cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen s-hertogenbosch. Nulmeting 2017 Cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen s-hertogenbosch Nulmeting 2017 Afdeling Onderzoek & Statistiek Maart 2017 Samenvatting De gemeente geeft indicaties af voor Wmo hulpmiddelen. Voor de levering van de hulpmiddelen

Nadere informatie

Aanvullend cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning. Rapportage tweede meting

Aanvullend cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning. Rapportage tweede meting Aanvullend cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Rapportage tweede meting Aanvullend cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Rapportage tweede meting Aanvullend

Nadere informatie

Cliëntervaring Wmo. Gemeente Sittard-Geleen. Rapport 12 juni 2017 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH

Cliëntervaring Wmo. Gemeente Sittard-Geleen. Rapport 12 juni 2017 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH Cliëntervaring Wmo Sittard-Geleen Rapport 12 juni 2017 Projectnummer: P002315 Correspondentienummer: DH-1206-8498 INHOUD SAMENVATTING 1 HOOFDSTUK 1 INLEIDING 4 1.1 Aanleiding onderzoek 4 1.2 Doelgroep

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGSONDERZOEK

CLIËNTERVARINGSONDERZOEK CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO Gemeente Eindhoven Juni 2016 Inleiding Aanleiding Gemeenten zijn volgens de Wmo 2015 artikel 2.5.1 verplicht om een cliëntervaringsonderzoek (CEO) uit te (laten) voeren. Het

Nadere informatie

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek 25 november 2015 GOM PAN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING GOM PAN EN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING DATUM 25 november 2015 TITEL Wmo

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Gemeente Castricum mei juni 2008

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Gemeente Castricum mei juni 2008 Eindrapportage Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Gemeente Castricum mei juni 2008 Inhoudsopgave Inleiding... 5 1 Achtergrond, doelstelling en doelgroep... 7 1.1 Achtergrond voor het klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Pijnacker - Nootdorp

Pijnacker - Nootdorp Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo onderzoek Deze vragenlijst gaat over u. U kunt hem alleen invullen, of samen met uw naaste (bijvoorbeeld uw partner of mantelzorger). Uw antwoorden zijn anoniem

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014 Gemeente Woerden Klanttevredenheid Wmo over 2013 31 juli 2014 DATUM 31 juli 2014 TITEL Klanttevredenheid Wmo over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Woerden Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus

Nadere informatie

Instructie Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015

Instructie Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 Instructie Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 CEO Colofon Het Cliëntervaringsonderzoek Wmo (CEO Wmo) is op verzoek van de VNG/VWS ontwikkeld door BMC onderzoek, met inbreng van een klankbordgroep van cliëntenorganisaties

Nadere informatie

DE ERVARINGEN VAN INWONERS MET DE WMO

DE ERVARINGEN VAN INWONERS MET DE WMO DE ERVARINGEN VAN INWONERS MET DE WMO EN JEUGDHULP IN 2015 GEMEENTE OUDEWATER Concept Woerden, 12 augustus 2016 Luci Torregrosa Mariska van der Steege Bart de Jong Colofon VanMontfoort Dit cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

Gemeente Alphen-Chaam

Gemeente Alphen-Chaam Gemeente Alphen-Chaam Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 23 oktober 2015 DATUM 23 oktober 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente Alphen-Chaam

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Heeze-Leende Rapport Augustus 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel Naomi Meys Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-0908-6079 : CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO

Nadere informatie

Gemeente Montfoort. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over augustus 2015

Gemeente Montfoort. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over augustus 2015 Gemeente Montfoort Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 24 augustus 2015 DATUM 24 augustus 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Montfoort Boulevard

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO Gemeente Purmerend September 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 7500 AN Enschede1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/172

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet

Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet Management Summary Gemeenten zijn verplicht om jaarlijks inzicht te krijgen in de ervaringen van cliënten vanuit de Wmo en Jeugdwet. Onderzoeksbureau Flycatcher

Nadere informatie

Gemeente Landsmeer. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 5 juni 2014

Gemeente Landsmeer. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 5 juni 2014 Gemeente Landsmeer Wmo-klanttevredenheid over 2013 5 juni 2014 DATUM 5 juni 2014 TITEL Wmo-klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Landsmeer Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2014 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Shanon klein Goldewijk Juni 2014 Inhoud Samenvatting... 2 Inleiding... 4 1. Indienen

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Cranendonck Rapport September 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel K.J. van de Werfhorst Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-2209-7081 INHOUD INLEIDING

Nadere informatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Cliënten zijn tevreden over hoe het proces nu verloopt, voornamelijk door de inzet van traditionele communicatiekanalen 23 juli 2014 Versie 1,0 Inhoudsopgave Doelstelling

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om:

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om: COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Te besluiten om: 1. De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 in het kader van artikel 9 Wmo juncto artikel 8.9 vierde lid

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden. Hattem

Hulp bij het huishouden. Hattem Rapport: Hulp bij het huishouden Hattem Uw gegevens: Driezorg Wonen, Welzijn & Zorg Postbus 658 8000 AR Zwolle (038) 453 67 11 www.driezorg.nl Contactpersoon Mevr. J. Kloosterboer Uitvoerende organisatie

Nadere informatie

BURGERPANEL VEENENDAAL PEILING 1 2015 WMO

BURGERPANEL VEENENDAAL PEILING 1 2015 WMO BURGERPANEL VEENENDAAL PEILING 1 2015 WMO Gemeente Veenendaal Juli 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Cliëntervaring Wmo. Gemeente Oost Gelre. Rapport Augustus 2017 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH

Cliëntervaring Wmo. Gemeente Oost Gelre. Rapport Augustus 2017 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH Cliëntervaring Wmo Gemeente Oost Gelre Rapport Augustus 2017 Projectnummer: P002315 Correspondentienummer: DH-3008-8715 CLIËTERVARIGSODERZOEK WMO IHOUD SAMEVATTIG 1 HOOFDSTUK 1 ILEIDIG 3 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Onderzoeksrapportage 14 oktober 2016 DATUM 14 oktober 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL Onderzoeksrapportage OPDRACHTGEVER Gemeente

Nadere informatie

Cliëntervaring Wmo. Gemeente Winterswijk. Rapport September 2017 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH

Cliëntervaring Wmo. Gemeente Winterswijk. Rapport September 2017 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH Cliëntervaring Wmo Gemeente Winterswijk Rapport September 2017 Projectnummer: P002315 Correspondentienummer: DH-0409-8731 CLIËTERVARIGSODERZOEK WMO IHOUD SAMEVATTIG 1 HOOFDSTUK 1 ILEIDIG 3 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Cliëntervaring Wet maatschappelijke ondersteuning

Cliëntervaring Wet maatschappelijke ondersteuning Cliëntervaring Wet maatschappelijke ondersteuning Harderwijk, 10-10-2017 Inleiding Sinds 2008 moeten gemeenten volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) onderzoek doen onder de cliënten die zich

Nadere informatie

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Augustus 2015 2 Samenvatting De gemeente wil weten hoe

Nadere informatie

IIIIIII llltl Illl llllll IIIII lllll lllll

IIIIIII llltl Illl llllll IIIII lllll lllll gemeente Nieuwkoop Directie nieuwkoop Aan de leden van de gemeenteraad IIIIIII llltl Illl llllll IIIII lllll lllll VERZONDEN 0 9 SEP2016 datum uw brief/kenmerk registratienummer behandeld door betreft

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Renkum Rapport Oktober 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel A. Olsthoorn Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-0610-8022 CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO INHOUD

Nadere informatie

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2 Inhoud 1. Inleiding 1 1.1. Methode van onderzoek 1 1.2. Responsverantwoording 1 1.3. Leeswijzer 2 2. Tevredenheid Wmo-cliënten 3 2.1. Aanvragen van de voorzieningen 3 2.2. (On)Tevredenheid PGB 4 2.3. Tevredenheid

Nadere informatie

Resultaten van het cliëntervaringsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in 2016

Resultaten van het cliëntervaringsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in 2016 Resultaten van het cliëntervaringsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in 16 Gemeente Sint Anthonis Afdeling Sociale Zaken Juni 17 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015-2016 Inzicht in de ervaringen van inwoners met ondersteuning vanuit de Wmo in de gemeente Loon op Zand. Datum 17 augustus 2017 Titel Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015-2016

Nadere informatie

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010 Gemeente Lopik Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010 26 april 2011 Projectnr. 331.100 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026)

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Valkenswaard Rapport September 2016 I. Dooms A. van den Heuvel A. Olsthoorn Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-0410-8013 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING

Nadere informatie

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd...

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 4 4 De aanvraag... 8 5 Procedure... 14 6 Wachttijd... 16 7 Bejegening... 19 7 Toegewezen aanvragen...

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015/2016

Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015/2016 Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015/2016 Rapportage Drunen, juli 2016 Jaap Heirman Inhoudsopgave Inleiding... 2 Aanleiding & onderzoeksdoel... 2 Vragenlijst... 2 Selectie respondenten & afname... 3 Kwalitatieve

Nadere informatie

2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2

2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 3 4 De aanvraag... 7 5 Procedure... 11 6 Bejegening... 14 7 Rechten en plichten... 16 8 Inspraak bij

Nadere informatie

Cliënt ervaringsonderzoek Jongeren en ouders met Jeugdhulp

Cliënt ervaringsonderzoek Jongeren en ouders met Jeugdhulp Cliënt ervaringsonderzoek Jongeren en ouders met Jeugdhulp Zwolle 2016 Status: definitief Versie 8-11-2016 Voor nadere informatie: Madelinde Tuk, senior Adviseur en Onderzoeker m.tuk@zwolle.nl 038 498

Nadere informatie

Portefeuillehouder : mevr. F. Langerak-Oostrom Zaaknummer : Verantwoordelijk MT-lid Datum : 13 september 2016

Portefeuillehouder : mevr. F. Langerak-Oostrom Zaaknummer : Verantwoordelijk MT-lid Datum : 13 september 2016 INFORMATIENOTA bij stukken die ter informatie naar de raad gaan Portefeuillehouder : mevr. F. Langerak-Oostrom Zaaknummer : 284831 Verantwoordelijk MT-lid Datum : 13 september 2016 Onderwerp: Cl iëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld.

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld. rriercoj Gemeenteraad Barneveld Postbus 63 3770 AB BARNEVELD Barneveld, 27 augustus 2015 f Ons kenmerk: Ö^OOJcfc Behandelend ambtenaar: I.M.T. Spoor Doorkiesnummer: 0342-495 830 Uw brief van: Bijlage(n):

Nadere informatie

Uw kenmerk Uw brief Zaaknummer Documentnummer 23 augustus U

Uw kenmerk Uw brief Zaaknummer Documentnummer 23 augustus U Aan de gemeenteraad van Tubbergen Uw kenmerk Uw brief Zaaknummer Documentnummer 23 augustus 2016 16.17321 U16.017622 Inlichtingen bij De raadsgriffier Mevrouw H.J.M.J van Limbeek-ter Haar Onderwerp Raadsbrief

Nadere informatie

Instructie Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015

Instructie Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 Instructie Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 CEO Colofon Het Cliëntervaringsonderzoek Wmo (CEO Wmo) is op verzoek van de VNG/VWS ontwikkeld door BMC onderzoek, met inbreng van een klankbordgroep van cliëntenorganisaties

Nadere informatie

Cliëntervaring Wmo. Gemeente Heeze-Leende. Rapport Juli 2017 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH

Cliëntervaring Wmo. Gemeente Heeze-Leende. Rapport Juli 2017 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH Cliëntervaring Wmo Heeze-Leende Rapport Juli 2017 Projectnummer: P002315 Correspondentienummer: DH-1707-8609 INHOUD SAMENVATTING 1 HOOFDSTUK 1 INLEIDING 4 1.1 Aanleiding onderzoek 4 1.2 Doelgroep 4 1.3

Nadere informatie

Conceptrapportage Klantenonderzoek radiozendamateurs Agentschap Telecom

Conceptrapportage Klantenonderzoek radiozendamateurs Agentschap Telecom Conceptrapportage Klantenonderzoek radiozendamateurs Agentschap Telecom In opdracht van: Contactpersonen: Agentschap Telecom mevrouw Y. Veenstra, de heer A. Ballast Utrecht, april 2013 DUO MARKET RESEARCH

Nadere informatie

Klantervaringsonderzoek ten behoeve van aanbesteding Wmo hulpmiddelen Zwolle

Klantervaringsonderzoek ten behoeve van aanbesteding Wmo hulpmiddelen Zwolle Klantervaringsonderzoek ten behoeve van aanbesteding Wmo hulpmiddelen Zwolle Zwolle 2017 betrokken Status: concept Versie 19 september 2017 Voor nadere informatie: Madelinde Tuk, senior Adviseur en Onderzoeker

Nadere informatie

Verkorte rapportage. Cliënten over de kwaliteit van de zorg en dienstverlening van AC Praag en Werkerij (InteraktContour)

Verkorte rapportage. Cliënten over de kwaliteit van de zorg en dienstverlening van AC Praag en Werkerij (InteraktContour) Verkorte rapportage Cliënten over de kwaliteit van de zorg en dienstverlening van AC Praag en Werkerij (InteraktContour) Utrecht, november 2013 Geschreven door: Rinskje Dijkstra Postbus 8224 3503 RE Utrecht

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek maatschappelijke ondersteuning Rapportage voor de gemeenten Goirle, Hilvarenbeek, Dongen en Oisterwijk

Cliëntervaringsonderzoek maatschappelijke ondersteuning Rapportage voor de gemeenten Goirle, Hilvarenbeek, Dongen en Oisterwijk Cliëntervaringsonderzoek maatschappelijke ondersteuning 2016 Rapportage voor de gemeenten Goirle, Hilvarenbeek, Dongen en Oisterwijk Cliëntervaringsonderzoek maatschappelijke ondersteuning 2016 Rapportage

Nadere informatie

CQ-Index GGZ Beschermd Wonen

CQ-Index GGZ Beschermd Wonen CQ-Index GGZ Beschermd Wonen Rapportage cliëntervaringsonderzoek Levantogroep Uitkomsten 2014 november 2014 ARGO BV 2 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING EN UITVOERING VAN HET ONDERZOEK... 5 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek 2016 Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Olst-Wijhe

Cliëntervaringsonderzoek 2016 Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Olst-Wijhe Cliëntervaringsonderzoek 2016 Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Olst-Wijhe Olst-Wijhe, augustus 2016. doc. nr.: 16.020085 Juni 2016 Jaap Barink Team Kennis en Verkenning Gemeente Deventer Cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo REGIO DRECHTSTEDEN - 2017 Inhoud Volgens de Wmo 2015 is iedere gemeente in Nederland verplicht jaarlijks te onderzoeken hoe cliënten de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Monitor en klachten meldpunt Sociaal Domein

Monitor en klachten meldpunt Sociaal Domein Monitor en klachten meldpunt Sociaal Domein De ingekochte individuele maatwerkvoorzieningen en de gemeentelijke dienstverlening worden gemeten op hun kwaliteit. Wat zijn de eerste bevindingen? Alice van

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN Tevredenheidsonderzoek ketenpartners SUN Groningen Colofon Opdrachtgever SUN Groningen Datum Maart 2017 Auteurs Bert van Putten David Scheffer KWIZ Stavangerweg

Nadere informatie

Kwaliteitsonderzoek doelgroepenvervoer Zuidoost-Drenthe 2012 Eindrapport

Kwaliteitsonderzoek doelgroepenvervoer Zuidoost-Drenthe 2012 Eindrapport Kwaliteitsonderzoek doelgroepenvervoer Zuidoost-Drenthe 2012 Eindrapport Kwaliteitsonderzoek doelgroepenvervoer Zuidoost-Drenthe 2012 Eindrapport in opdracht van Gemeente Emmen, gemeente Coevorden en gemeente

Nadere informatie

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014 Gemeente Wmo klanttevredenheid over 2013 1 juli 2014 DATUM 1 juli 2014 TITEL Wmo klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Klanttevredenheidsonderzoek Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo. voor de. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo. voor de. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo voor de Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude mei-juni Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een stichting

Nadere informatie

Internetpeiling ombuigingen

Internetpeiling ombuigingen Internetpeiling ombuigingen In opdracht van: Gemeente Sittard-Geleen januari 2012 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Colofon "Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013" Klanttevredenheidsonderzoek naar het WMO vervoer in de gemeente Haren. Uitgave Deze publicatie is een uitgave

Nadere informatie

Cliënten aan het woord

Cliënten aan het woord Cliënten aan het woord Instrument om ervaringen van cliënten in kaart te brengen Versie Wonen Naam cliënt : Woning cliënt : Datum : Je ontvangt deze vragenlijst omdat we graag willen weten hoe je het wonen

Nadere informatie

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen?

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Marjolein Kolstein Juli 2017 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek

Nadere informatie

Instructie Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015

Instructie Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 Instructie Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 CEO Colofon Het Cliëntervaringsonderzoek Wmo (CEO Wmo) is op verzoek van de VNG/VWS ontwikkeld door BMC onderzoek, met inbreng van een klankbordgroep van cliëntenorganisaties

Nadere informatie

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 1. Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de gebruikerspeiling over de regeling Koopsubsidie. Meer specifiek gaat het

Nadere informatie