CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK SOCIAAL TEAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK SOCIAAL TEAM"

Transcriptie

1 Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK SOCIAAL TEAM Gemeente Houten Augustus

2 COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade GM Amsterdam Rapportnummer 2016/142 Datum Augustus 2016 Opdrachtgever Gemeente Houten Auteur(s) Roy van der Hoeve, MSc. Priya Ramkisoen, MSc. Bestellingen Exemplaren zijn verkrijgbaar bij de opdrachtgever. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Cliëntervarings-onderzoek Sociaal team Colofon

3 INHOUDSOPGAVE 1. Samenvatting Inleiding... 7 Aanleiding... 7 Werkwijze... 7 Respons... 7 Analyse... 7 Leeswijzer Ervaringen met het Sociaal team... 9 Reden voor contact... 9 Tevredenheid over contact Effecten van de ondersteuning Succesfactoren en verbeterpunten Achtergrondgegevens Cliëntervarings-onderzoek Sociaal team Inhoudsopgave

4 1 HOOFDSTUK Samenvatting Cliëntervarings-onderzoek Sociaal team Samenvatting 4

5 1. Samenvatting Naast de verplichte cliëntervaringsonderzoeken voor Wmo en Jeugd heeft de gemeente Houten een onderzoek uitgevoerd onder cliënten van het Sociaal team. Voor dit onderzoek zijn 761 cliënten benaderd die in de periode contact hadden met het Sociaal team. In totaal vulden 111 cliënten de vragenlijst over hun ervaringen met het Sociaal team in. Dit brengt de respons op 15 procent. Hieronder staan de belangrijkste resultaten van het onderzoek. Ervaringen met het Sociaal team Houten Contact met het Sociaal team Bijna de helft van de cliënten die contact zochten met het Sociaal team had vragen over het gedrag van kinderen en jongeren. Dit is de meest voorkomende reden voor contact, gevolgd door vragen over school, werk of dagbesteding. Een op de drie zocht contact vanwege relationele problemen thuis. Men is over het algemeen tevreden over het contact met het Sociaal team. Twee derde werd snel geholpen en een even groot deel vindt het prettig dat het Sociaal team in het gemeentehuis zit. Iets meer dan de helft wist waar ze moesten zijn met hun hulpvraag. Dit geldt niet voor iedereen; een kwart was onbekend hiermee. Ook is 18 procent naar hun idee niet snel genoeg geholpen. Een belangrijk onderdeel van het contact is het gesprek met de medewerker van het Sociaal team. De meeste cliënten zijn positief over de bejegening van de medewerker tijdens het gesprek. Acht op de tien voelde zich serieus genomen in het gesprek en ook werd de privacy gerespecteerd. De helft is aangenaam verrast door de verleende service van de medewerker, al zijn twee op de tien cliënten dit niet. Men is positief over de mate waarin de situatie in beeld is gebracht. Over het gesprek is het merendeel positief; ruim driekwart is tevreden over de manier waarop er geluisterd werd en ook over de deskundigheid van de medewerker is men positief. Twee op de drie is tevreden over de gekozen oplossing. Bijna een kwart is hier minder over te spreken. Mantelzorg Veertien procent maakt gebruik van een mantelzorger, van hen meent de meerderheid deze zorg aan te kunnen. Zes procent zou graag hulp van een mantelzorger willen krijgen. In twee op de drie gesprekken kwam de eigen en sociale kracht aan bod, bij 38 procent werd daadwerkelijk gevraagd om meer zelf (of met hulp van anderen) te doen. In totaal ondernam 42 procent zelf (of met hulp) van anderen meer actie na aanleiding van het gesprek, waarvan de meesten meer hulp vragen aan familie, vrienden of buren. Redenen om niet meer de eigen en/of sociale kracht te benutten is vooral dat men al maximaal gebruik maakt van de eigen omgeving. Effecten van de ondersteuning Bij ongeveer de helft zorgt de hulp van het Sociaal team voor een verbeterde thuissituatie. Vier op de tien kan beter zijn of haar problemen oplossen en weet (ook) beter wat hij/zij moet doen als het niet goed gaat. Succesfactoren en verbeterpunten Sterke punten die benoemd worden over de ondersteuning van het Sociaal team zijn de deskundigheid en de informele, laagdrempelige aanpak. Veel cliënten zijn positief, maar als zij een verbeterpunt noemen is dat vaak de terugkoppeling van gemaakte afspraken die men mist. Ook geeft een deel van de cliënten aan dat de tijd tussen verschillende afspraken soms te lang is en een aantal heeft behoefte aan een follow-up gesprek na de verleende ondersteuning van het Sociaal team. Cliëntervarings-onderzoek Sociaal team Samenvatting 5

6 2 HOOFDSTUK Inleiding Cliëntervarings-onderzoek Sociaal team Inleiding 6

7 2. Inleiding Aanleiding Naast de verplichte cliëntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugd heeft de gemeente Houten een onderzoek uitgevoerd onder cliënten van het Sociaal team. De gemeente was benieuwd hoe de ervaringen zijn van deze cliënten met de ondersteuning vanuit het Sociaal team. Ook hier is ingegaan op de contactredenen en de tevredenheid over dit contact, evenals de effecten van de ondersteuning en de goede (en minder goede) punten van de dienstverlening. Dit onderzoek levert een beeld op van hoe cliënten de (effecten van) ondersteuning en begeleiding ervaren vanuit het Sociaal team in de gemeente Houten. Werkwijze De doelgroep van dit onderzoek zijn cliënten die in 2015 in contact zijn geweest met het Sociaal team. In mei 2016 zijn deze cliënten uit de gemeente Houten uitgenodigd om deel te nemen aan het cliëntervaringsonderzoek door een vragenlijst in te vullen. De cliënten ontvingen een uitnodigingsbrief samen met een schriftelijke vragenlijst en een retourenvelop. In de brief stond een persoonlijke inlogcode waarmee de vragenlijst naar keuze ook via internet ingevuld kon worden. Na twee weken ontvingen degenen die de vragenlijst niet hadden ingevuld een herinneringsbrief. Respons Voor dit onderzoek zijn 761 cliënten uitgenodigd. In totaal vulden 111 cliënten die contact hebben gehad met het Sociaal team van Houten de vragenlijst in. Dit brengt de respons op 15 procent. Analyse De antwoordcategorie geen antwoord is, mits anders aangegeven, buiten de analyse gehouden. Indien de percentages niet optellen tot 100% is dit het gevolg van afrondingsverschillen. Leeswijzer In het volgende hoofdstuk worden de ervaringen met het Sociaal team en het contact besproken. We gaan in op de reden(en) om contact op te nemen met het team en ook het gevoerde gesprek komt aan bod. Het daarop volgende hoofdstuk behandelt de (ervaringen met de) ondersteuning vanuit het Sociaal team. Hier bespreken we ook de effecten van de ondersteuning. Vervolgens gaan we in op enkele succesfactoren en verbeterpunten die cliënten noemen. Cliëntervarings-onderzoek Sociaal team Inleiding 7

8 3 HOOFDSTUK Ervaringen met het Sociaal team Cliëntervarings-onderzoek Sociaal team Ervaringen met het Sociaal team 8

9 3. Ervaringen met het Sociaal team Reden voor contact Het Sociaal team in de gemeente Houten wordt ingezet wanneer meer hulp nodig is. Inwoners richten zich met hulpvragen in eerste instantie tot hun huisarts, consultatiebureau-arts, het Sociaal Loket Houten, Centrum voor Jeugd en Gezin, wijkverpleging etc. Als blijkt dat meer hulp nodig is dan wordt doorverwezen naar het Sociaal team. Hier wordt gekeken of er aanvullende zorg ingezet moet worden en wat men zelf kan doen. Het Sociaal team biedt zelf ondersteuning en begeleiding, maar kan ook specialistische hulp inschakelen. Het kan daarnaast collectieve voorzieningen en individuele voorzieningen inzetten of een combinatie van beide. Bijna de helft nam contact op met het Sociaal team vanwege een vraag over zichzelf Cliënten die contact hadden met het Sociaal team is gevraagd hoe men (de weg naar) het contact over de hulpvraag heeft ervaren. Dit betreft het contact in de periode Inwoners die contact opnamen met het Sociaal team hadden in bijna de helft van de gevallen een vraag voor zichzelf. De meesten zijn 18 jaar en ouder, 5 procent is jonger. Een kwart zocht contact vanwege een vraag voor iemand anders en 9 procent had een vraag voor meerdere personen. Als men contact zocht voor iemand anders is dit in de meeste gevallen een jonger iemand (jonger dan 18 jaar). Figuur 3.1 Voor wie werd er contact opgenomen met het Sociaal team (nmin=111) ik had een vraag voor mijzelf en ben 18 jaar en ouder 43% ik had een vraag voor iemand anders 26% ik had een vraag voor meerdere personen ik had een vraag voor mijzelf en ben jonger dan 18 jaar anders 9% 5% 17% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Cliëntervarings-onderzoek Sociaal team Ervaringen met het Sociaal team 9

10 De helft heeft vragen rondom het gedrag van kinderen en jongeren De meest genoemde reden om contact op te nemen met het Sociaal team is vragen over het gedrag van kinderen en jongeren. Een iets kleiner deel heeft vragen over school, werk of dagbesteding, heeft hulp nodig bij het oplossen van problemen en het maken van keuzes. Een derde van de cliënten geeft relationele problemen aan als reden voor contact. Ruim 35 procent geeft ook andere redenen aan; hier noemt men bijvoorbeeld hulp voor kinderen bij dyslexie of persoonlijke problemen van anderen. Figuur 3.2 Reden voor contact met Sociaal team (nmin=74) Meerdere antwoorden mogelijk gedrag van kinderen/jongeren school, werk of dagbesteding hulp bij problemen oplossen relationele problemen opvoeding kinderen psychische problemen problemen met veiligheid contact met anderen financieën huisvesting mantelzorger overbelast echtscheiding van ouders huishoudelijk hulp anders 21% 19% 18% 12% 11% 10% 48% 43% 42% 37% 32% 29% 28% 35% 0% 25% 50% 75% 100% 48% nam contact met het Sociaal team op vanwege vragen over het gedrag van kinderen of jongeren Cliëntervarings-onderzoek Sociaal team Ervaringen met het Sociaal team 10

11 Tevredenheid over contact Merendeel is snel geholpen Cliënten van het Sociaal team krijgen naar aanleiding van hun contact een gesprek met een medewerker van het Sociaal team. In dit gesprek worden de vraag en de persoonlijke situatie van de cliënt besproken. Er wordt gekeken of er aanvullende zorg ingezet moet worden en wat men zelf kan doen. Hoe tevreden is men over dit contact en de weg naar het contact? Twee op de drie cliënten werden naar hun idee snel geholpen. Voor 18 procent geldt dit niet. De meeste cliënten vinden het prettig dat het Sociaal team in het gemeentehuis zit. Iets meer dan de helft was van te voren dan ook op de hoogte waar ze heen moesten met hun hulpvraag. Een kwart was hiermee niet bekend. Figuur 3.3 De weg naar het contact met het Sociaal team (nmin=89) snel geholpen 65% 17% 18% prettig dat het Sociaal Team in gemeentehuis zit 63% 27% 10% ik wist waar ik moest zijn met mijn hulpvraag 52% 24% 23% 0% 20% 40% 60% 80% 100% (helemaal) mee eens neutraal (helemaal) niet mee eens Cliënten zijn over het algemeen positief over bejegening van de medewerker Aspecten die van invloed zijn op waardering van het gesprek hebben te maken met de bejegening van de medewerker. De cliënten zijn hierover doorgaans positief; zo voelde 80 procent zich serieus genomen en werd hun privacy gerespecteerd. In driekwart van de gesprekken werd er samen naar oplossingen gezocht en kwam de medewerker gemaakte afspraken na. Minder vaak werd men aangenaam verrast door de verleende service van de medewerker. Ook werd voor een deel de situatie van de cliënt niet volledig weergegeven. Figuur 3.4 Bejegening van de medewerker van het Sociaal team (nmin=90) werd serieus genomen privacy werd gerespecteerd er is samen naar een oplossing gezocht gemaakte afspraken werden nagekomen medewerker deed uiterste best goed inlevingsvermogen situatie is volledig in beeld gebracht verrast door aangenaam verleende service 80% 80% 75% 73% 72% 69% 58% 50% 9% 11% 14% 6% 11% 14% 12% 15% 12% 16% 15% 15% 21% 21% 28% 22% 0% 20% 40% 60% 80% 100% (helemaal) mee eens neutraal (helemaal) niet mee eens Cliëntervarings-onderzoek Sociaal team Ervaringen met het Sociaal team 11

12 De meeste gesprekken zijn niet alleen met cliënt Bij een kleine meerderheid van de gesprekken was er iemand aanwezig. In de meeste gevallen was dit een naaste, zoals een partner, kind, ouder of vriend. Bij 12 procent was er iemand anders aanwezig en bij 7 procent was dit een cliëntondersteuner. Bij 47 procent was er niemand anders aanwezig, dit was meestal ook niet nodig. Acht procent had graag iemand erbij gehad tijdens het gesprek. Andere aanwezigen bij gesprek: Een naaste (41 procent) Een onafhankelijk cliëntondersteuner (7 procent) Iemand anders (12 procent) Niemand, was ook niet nodig (39 procent) Niemand, maar had dit wel gewild (8 procent) Merendeel is positief over het gesprek De meeste cliënten zijn positief over het gesprek dat ze hadden met de medewerker van het Sociaal team. Het meest te spreken is men over de manier waarop er geluisterd werd, maar ook de deskundigheid van de medewerker waardeert men. Driekwart is (heel) tevreden over het contact met de gespreksvoerder. Twee derde is positief over de gekozen oplossing in het gesprek, een vijfde is hier niet over te spreken. Figuur 3.5 Waardering gesprek (nmin= 99) manier waarop er geluisterd wordt 79% 9% 13% deskundigheid medewerker 79% 9% 13% contact met gesprekvoerder 75% 10% 16% gekozen oplossing 64% 14% 22% 0% 20% 40% 60% 80% 100% (helemaal) tevreden neutraal (helemaal) niet tevreden In twee op de drie gesprekken kwam de eigen en sociale kracht aan bod In een merendeel van de gesprekken is er besproken wat de cliënt zelf, of met hulp van anderen nog kan ondernemen. Bij een vijfde van de gesprekken kwam dit niet naar voren. Bij 38 procent werd ook daadwerkelijk gevraagd om meer zelf (of met hulp van anderen) te doen. Vier op de tien geeft aan dit ook te doen naar aanleiding van het gesprek. Figuur 3.6 Eigen en sociale kracht (nmin=96) Bij 38 procent van de cliënten is in het gesprek gevraagd om zelf (of met hulp van anderen) meer actie te ondernemen. In totaal ondernam 42 procent zelf (of met hulp) meer actie na het gesprek. de medewerker heeft ook besproken wat ik zelf (of met hulp van anderen) nog kan doen 66% 14% 21% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Helemaal mee eens Neutraal (helmaal) niet mee eens Cliëntervarings-onderzoek Sociaal team Ervaringen met het Sociaal team 12

13 Cliënten die na het gesprek zijn aangespoord om meer actie (zelf of met anderen) te ondernemen, zoeken dit met name in hun omgeving; 47 procent vraagt meer hulp van familie, vrienden of buren. Circa 5 procent doet (meer) beroep op (algemene) voorzieningen en 2 procent maakt meer gebruik van een individuele vrijwilliger. Ruim vier op de tien noemt andere vormen van hulp, zoals professionele instanties, de werkgever en het inschakelen van een meldpunt. In het gesprek aangespoord om(meer) gebruik te maken van: Hulp uit de omgeving (47%) Algemene voorziening (6%) Voorziening (bv. klussendienst) (4%) Individuele vrijwilliger (2%) Anders (45%) 64% is (heel) tevreden over het resultaat van de ontvangen hulp Drie op de tien heeft geen actie ondernomen om meer zelf of met hulp van andere te doen. Redenen om niet meer de eigen en/of de sociale kracht te benutten is voor een derde dat men al maximaal gebruikmaakt van de eigen omgeving. Vijftien procent kent niemand om te helpen en/of heeft onvoldoende geld om iets te financieren. De andere genoemde redenen zijn uiteenlopend. Figuur 3.7 Redenen om niet meer (zelf of met anderen) te ondernemen (nmin=27) 1 meerdere antwoorden mogelijk ik maak al maximaal gebruik van mijn omgeving en voorzieningen 33% ik ken niemand die mij kan helpen 15% ik heb niet voldoende geld om dit te organiseren ik vind dat ik recht heb op professionele ondersteuning 15% 4% anders 30% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 14% maakt gebruik van een mantelzorger, van hen meent de meerderheid deze zorg aan te kunnen. 6% zou graag hulp van een mantelzorger willen krijgen 1 Vanwege het lage aantal waarnemingen dienen deze resultaten voorzichtig te worden geïnterpreteerd Cliëntervarings-onderzoek Sociaal team Ervaringen met het Sociaal team 13

14 4 HOOFDSTUK Effecten van de ondersteuning Cliëntervarings-onderzoek Sociaal team Effecten va de ondersteuning 14

15 4. Effecten van de ondersteuning Bij de helft zorgt de hulp van het Sociaal team voor een verbeterde thuissituatie Bij 52 procent gaat het thuis beter door de ondersteuning van het Sociaal team. Vier op de tien kan beter zijn of haar problemen oplossen en weet (ook) wat hij of zij kan doen als het niet goed gaat. Een vijfde geeft aan dat de kind-ouder-relatie is verbeterd, al is dit effect voor driekwart niet van toepassing. Voor 2 tot 7 procent zorgt de ondersteuning van het Sociaal team voor het omgekeerde effect. Bij het overige deel is er geen effect zichtbaar of is het niet van toepassing. Per saldo zien we duidelijke verbeteringen voor de cliënten voor wie onderstaande effecten van toepassing zijn ten gevolge van de hulp. Figuur 4.1 Effect van de hulp door het Sociaal team (nmin=106) gaat het thuis beter 52% 13% 7% 28% weet ik wat ik zelf kan doen als het niet goed gaat 42% 13% 5% 39% kan ik beter mijn problemen oplossen 41% 18% 5% 36% gaat het beter tussen mij en mijn ouders 19% 6% 2% 73% 0% 20% 40% 60% 80% 100% beter geworden hetzelfde gebleven slechter geworden niet van toepassing 55% kan volwaardig meedoen in de maatschappij, voor een kwart geldt dit niet Cliëntervarings-onderzoek Sociaal team Effecten va de ondersteuning 15

16 5 HOOFDSTUK Succesfactoren en verbeterpunten Cliëntervarings-onderzoek Sociaal team Succesfactoren en verbeterpunten 16

17 5. Succesfactoren en verbeterpunten Deel van cliënten stapt in geval van ontevredenheid naar Sociaal team of Sociaal Loket Cliënten is gevraagd welke actie men zou ondernemen bij ontevredenheid over de dienstverlening. De helft is echter tevreden over de dienstverlening. Bij ontevredenheid zou een op de zeven contact opnemen met het Sociaal team of het Sociaal Loket. Een even groot deel zou niets doen. Zeven procent neemt contact op met de gemeente en 3 procent schakelt een vertrouwenspersoon in. Bij anders noemt men onder andere contact via een advocaat of het zelf oplossen. Figuur 5.1 Actie bij mogelijke ontevredenheid over de dienstverlening (nmin=111) meerdere antwoorden mogelijk neem ik contact op met Sociaal team/sociaal loket doe ik niets neem ik contact op met gemeente neem ik contact op met vertrouwenspersoon neem ik contact op met onafhankelijk cliëntondersteuner doe ik iets anders 14% 14% 7% 3% 15% 0% 50% 100% Verbeterpunten Sterke punten die men noemt gaan vaak over de geschonken aandacht en de effecten daarvan In dit hoofdstuk gaan we in op tips en de verbeterpunten van de hulp of begeleiding die de cliënten benoemen. Veel sterke punten van de hulp door het Sociaal team hebben te maken met de manier waarop er geluisterd wordt en hoe serieus men zich genomen vond. De cliënten vinden het fijn dat er een laagdrempelige, informele aanpak is. Ook geeft men aan dat er over het algemeen goed advies wordt gegeven en dat afspraken worden nagekomen. De terugkoppeling van gemaakte afspraken wordt vaak genoemd Naast de sterke punten is gevraagd naar punten die in de ogen van de cliënten minder goed gaan. Veel cliënten zijn positief en benoemen geen slechte punten. Als men deze wel aandraagt, noemt men hier de terugkoppeling van gemaakte afspraken met het team. Ook vinden sommige cliënten dat het lang duurt voordat het Sociaal team contact opneemt als zij bijvoorbeeld zijn doorverwezen door iemand anders. Na afloop van de ondersteuning hoort men soms niets meer van het Sociaal team, daarom geven een aantal cliënten aan dat er een betere follow-up moet zijn om te kijken of alles nog in orde is. Een enkeling zou willen dat de afspraken elkaar sneller opvolgen. Succesfactoren Men voelt zich gehoord Deskundige en laagdrempelige informele aanpak Afspraken worden nagekomen Veel begrip en gespecialiseerde hulp Goede advisering Cliëntervarings-onderzoek Sociaal team Succesfactoren en verbeterpunten 17

18 Verbeterpunten Snellere terugkoppeling van gemaakte afspraken Sneller in verbinding komen met een medewerker na doorverwijzing Follow-up na gesprek en ondersteuning Tijden tussen verschillende afspraken te lang Cliëntervarings-onderzoek Sociaal team Succesfactoren en verbeterpunten 18

19 1 BIJLAGE Achtergrondgegevens Cliëntervarings-onderzoek Sociaal team Achtergrondgegevens 19

20 Achtergrondgegevens Tabel 1 Geslacht GESLACHT (N=111) Man/jongen 31% Vrouw/meisje 68% TOTAAL 100% Tabel 2 Leeftijd LEEFTIJD (N=109) t/m 30 26% jaar 64% jaar 10% 75 en ouder 0% TOTAAL 100% Tabel 3 Hoogst afgeronde opleiding HOOGST AFGERONDE OPLEIDING (N=111) Geen opleiding 12% LBO, Mavo, VMBO, MBO 1 30% Havo, VWO MBO % HBO/UNIVERSITEIT 30% TOTAAL 100% Tabel 4 Financiële situatie FINANCIEEL RONDKOMEN (N=111) Zeer goed 4% Goed 31% Redelijk 26% Nauwelijks 17% Niet 1% Nog niet financieel zelfstandig 14% Geen antwoord 7% TOTAAL 100% Cliëntervarings-onderzoek Sociaal team Succesfactoren en verbeterpunten 20

21 Tabel 5 Woonsituatie WOONSITUATIE Ik woon met partner en een of meer thuiswonende kinderen (N=111) 41% Ik woon zelfstandig, alleen 9% Ik woon met partner zonder thuiswonende kinderen 4% Ik woon met een of meer thuiswonende kinderen zonder partner 20% Ik woon bij mijn ouders 17% Anders namelijk, 9% TOTAAL 100% Tabel 6 Wijk in Houten WIJK IN HOUTEN ( N=111) Noord-West 23% Noord- Oost 22% Zuid-West 19% Zuidoost 20% Overige 8% Geen antwoord 8% TOTAAL 100% Cliëntervarings-onderzoek Sociaal team Succesfactoren en verbeterpunten 21

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling Gemeente Groesbeek Juni 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Zuiderval 70 7500 AN Enschede Tel. (053) 4825000 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014/050

Nadere informatie

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016 Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch Nulmeting 2016 Afdeling Onderzoek & Statistiek Juli 2016 Samenvatting De gemeente s-hertogenbosch vindt het belangrijk om de ervaringen van cliënten met Wmoondersteuning

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEID WMO GROESBEEK 2015

KLANTTEVREDENHEID WMO GROESBEEK 2015 KLANTTEVREDENHEID WMO GROESBEEK 2015 Juni 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 7543 EZ Enschede Rapportnummer 2015/49 Datum Juni 2015 Opdrachtgever Gemeente Groesbeek Auteurs:

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID

BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID Gemeente Capelle aan den IJssel November 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016 / 190

Nadere informatie

Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo

Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo onderzoek Deze vragenlijst gaat over u. U kunt hem alleen invullen, of samen met uw naaste (bijvoorbeeld uw partner of mantelzorger). Uw antwoorden zijn anoniem

Nadere informatie

INFORMATIE & SOCIAL MEDIA

INFORMATIE & SOCIAL MEDIA INFORMATIE & SOCIAL MEDIA Peiling Huurderspanel Woonwaard Mei 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-333 0670 www.ioresearch.nl Rapportnummer 2016/050

Nadere informatie

Pijnacker - Nootdorp

Pijnacker - Nootdorp Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo onderzoek Deze vragenlijst gaat over u. U kunt hem alleen invullen, of samen met uw naaste (bijvoorbeeld uw partner of mantelzorger). Uw antwoorden zijn anoniem

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Drechterland Juni 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Drechterland Juni 2014 - de kanteling Gemeente Drechterland Juni 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014-2023 Datum : Juni 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

KTO ISD BOLLENSTREEK. Samenvatting. Klanttevredenheidsonderzoek ISD Bollenstreek Mei 2016

KTO ISD BOLLENSTREEK. Samenvatting. Klanttevredenheidsonderzoek ISD Bollenstreek Mei 2016 KTO ISD BOLLENSTREEK Klanttevredenheidsonderzoek ISD Bollenstreek 2015 Mei 2016 Samenvatting Doel van het onderzoek Het klanttevredenheidsonderzoek 2015 van ISD Bollenstreek heeft als doel om de klantervaringen

Nadere informatie

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl PEILING 65-PLUSSERS Gemeente Enkhuizen januari 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telnr. : 0229-282555 Rapportnummer 2015-2080 Datum januari 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

KWALITEIT WONING BIJ OPLEVERING

KWALITEIT WONING BIJ OPLEVERING KWALITEIT WONING BIJ OPLEVERING Peiling Huurderspanel Woonwaard Oktober 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-333 0670 www.ioresearch.nl Rapportnummer

Nadere informatie

Klanttevredenheid van mantelzorgers. Ik zie mezelf niet als mantelzorger, zorgen voor je naasten doe je gewoon! Gemeente Langedijk Juli 2013

Klanttevredenheid van mantelzorgers. Ik zie mezelf niet als mantelzorger, zorgen voor je naasten doe je gewoon! Gemeente Langedijk Juli 2013 Klanttevredenheid van mantelzorgers Ik zie mezelf niet als mantelzorger, zorgen voor je naasten doe je gewoon! Gemeente Langedijk Juli 2013 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN

Nadere informatie

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Augustus 2015 2 Samenvatting De gemeente wil weten hoe

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 1. Algemeen In het Westerkwartier is het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 afgerond en zijn de resultaten hiervan inmiddels bekend. In 18 van de 23 Groningse

Nadere informatie

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek 25 november 2015 GOM PAN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING GOM PAN EN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING DATUM 25 november 2015 TITEL Wmo

Nadere informatie

BEHOEFTEPEILING JONGERENHUISVESTING

BEHOEFTEPEILING JONGERENHUISVESTING BEHOEFTEPEILING JONGERENHUISVESTING Gemeente Castricum November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2015/168 Datum November

Nadere informatie

DE GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTE

DE GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTE DE GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTE Peiling Huurderspanel Woonwaard September 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Best Definitief rapport September 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel N. Meys Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-0209-7037 CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN

BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN Gemeente Capelle aan den IJssel April 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016

Nadere informatie

INWONERS SCHAGEN OVER: PARTICIPATIE

INWONERS SCHAGEN OVER: PARTICIPATIE INWONERS SCHAGEN OVER: PARTICIPATIE Gemeente Schagen April 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016-concept Datum April 2016

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

Parlementaire enquête: Meer rechten voor de huurder

Parlementaire enquête: Meer rechten voor de huurder Parlementaire enquête: Meer rechten voor de huurder Negende peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard december 2014 Inleiding Aanleiding en doel onderzoek Woonwaard peilt periodiek de mening van de huurders

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Colofon "Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013" Klanttevredenheidsonderzoek naar het WMO vervoer in de gemeente Haren. Uitgave Deze publicatie is een uitgave

Nadere informatie

WMO-VERVOER IN DEN HELDER

WMO-VERVOER IN DEN HELDER WMO-VERVOER IN DEN HELDER Klanttevredenheidsonderzoek Wmo onder gebruikers van de Wmo-taxi Augustus 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn 0229-282555 Rapportnummer

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Zelfstandig wonen. Gemeente Opmeer Juli 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Zelfstandig wonen. Gemeente Opmeer Juli 2014 Zelfstandig wonen Gemeente Opmeer Juli 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014-2038 Datum : juli 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEID WWB. Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014

KLANTTEVREDENHEID WWB. Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014 KLANTTEVREDENHEID WWB Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Wmo-kanteling. Raadpleging Inwonerpanel Dongen

Wmo-kanteling. Raadpleging Inwonerpanel Dongen Wmo-kanteling Raadpleging Inwonerpanel Dongen Even voorstellen 2 Stephan Dijcks GfK onderzoekt gedrag consumenten en burgers Beheer en onderzoek Inwonerpanel Dongen Uitvoerder landelijke Wmo-evaluatie

Nadere informatie

Inbraakpreventie in Westfriesland

Inbraakpreventie in Westfriesland Inbraakpreventie in Westfriesland uitkomsten van een peiling onder inwoners Westfriese gemeenten Juni 2014 Belangrijkste uitkomsten Risico-perceptie De zes gemeenten die deel uit maken van het politiedistrict

Nadere informatie

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015 Gemeente Zeist Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 8 juli 2015 DATUM 8 juli 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Zeist Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013

Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013 Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013 Colofon "Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013" Klanttevredenheidsonderzoek naar het WMO vervoer in de gemeente Opsterland. Uitgave Deze publicatie

Nadere informatie

Burgerpeiling Langedijk. Gemeente Langedijk Maart 2012

Burgerpeiling Langedijk. Gemeente Langedijk Maart 2012 Gemeente Langedijk Maart 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2012-1827 Datum : Maart 2012 Opdrachtgever : Gemeente

Nadere informatie

BURGERPANEL VEENENDAAL PEILING JEUGDBELEID

BURGERPANEL VEENENDAAL PEILING JEUGDBELEID BURGERPANEL VEENENDAAL PEILING 2 2015 JEUGDBELEID Gemeente Veenendaal Oktober/november 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wmo. Rekenkamercommissie Zwijndrecht Mei 2013

Cliëntenonderzoek Wmo. Rekenkamercommissie Zwijndrecht Mei 2013 Rekenkamercommissie Zwijndrecht Mei 2013 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6C 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2013-1927 Datum : mei 2013 Opdrachtgever

Nadere informatie

PEILING MOERDIJKPANEL

PEILING MOERDIJKPANEL PEILING MOERDIJKPANEL Hoe denken inwoners van gemeente Moerdijk over een verruiming van de zondagsopenstelling voor winkels binnen hun gemeente? November 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Heeze-Leende Rapport Augustus 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel Naomi Meys Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-0908-6079 : CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO

Nadere informatie

Bijlagen. Tevredenheid van potentiële werknemers

Bijlagen. Tevredenheid van potentiële werknemers Bijlagen Tevredenheid van potentiële werknemers Evaluatie Pastiel Bijlagen Tevredenheid van potentiële werknemers Pastiel Drs. Jan Dirk Gardenier MBA Erik Geerlink, MSc Lotte Piekema, MSc Februari 2014

Nadere informatie

Het bewonersblad Thuis!

Het bewonersblad Thuis! Het bewonersblad Thuis! Zevende peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard Februari 2014 Inleiding Aanleiding en doel onderzoek Het Huurderspanel van Woonwaard peilt periodiek de mening van de huurders

Nadere informatie

1-meting NEDERLANDERS EN DE DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN. I&O Research

1-meting NEDERLANDERS EN DE DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN. I&O Research NEDERLANDERS EN DE DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN I&O Research Peter Kanne en Rachel Beerepoot Congres Transformatie in het sociaal domein Jaarbeurs Utrecht, 18 juni 2015 1-meting 1-meting De decentralisaties

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot Inhoudsopgave Inleiding... 4 Leeswijzer... 5 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 6 De gemeente... 6 Het Wmoloket... 6 Het gesprek... 7 2. Het gesprek voorbereiden... 8 Woonsituatie... 9 Huishouden...

Nadere informatie

Onderzoek onderhoudswerkzaamheden Woonwaard Eerste peiling

Onderzoek onderhoudswerkzaamheden Woonwaard Eerste peiling Onderzoek onderhoudswerkzaamheden Woonwaard Eerste peiling Woonwaard Oktober 2011 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer :

Nadere informatie

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd...

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 4 4 De aanvraag... 8 5 Procedure... 14 6 Wachttijd... 16 7 Bejegening... 19 7 Toegewezen aanvragen...

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014 Gemeente Roosendaal Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 Concept 11 augustus 2014 DATUM 11 augustus 2014 TITEL Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Roosendaal

Nadere informatie

Klanttevredenheid Sociaal Domein

Klanttevredenheid Sociaal Domein Klanttevredenheid Sociaal Domein Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk Rapport 26 april 2016 Nora Kornalijnslijper Tammy Lie Kees-Jan van de Werfhorst Projectnummer: 342138 Correspondentienummer: DH-2604-4988

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Lokaal Loket Lisse

Tevredenheidsonderzoek Lokaal Loket Lisse W032521 / 22309 Onderzoeken uitvoering Tevredenheidsonderzoek Lokaal Loket Lisse Oktober 2012 Uitgevoerd door: S. Boekestijn beleidsmedewerker gemeente Lisse INHOUDSOPGAVE Inleiding p. 2 1 Onderzoeksopzet

Nadere informatie

Onderzoek Huishoudelijke hulp 2011

Onderzoek Huishoudelijke hulp 2011 2011 1 (11) Onderzoek Huishoudelijke hulp 2011 Auteur Tineke Brouwers en Francien Wisman Respons onderzoek Op 17 mei 2011 kregen 1034 inwoners van Nieuwegein die huishoudelijke hulp ontvangen een vragenlijst

Nadere informatie

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2013

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2013 Reg.nr.: I-SZ/2014/446 / RIS 2014-252 Bijlage Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2013 Gemeente Boxmeer

Nadere informatie

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl OOG TV en Radio Marjolein Kolstein Laura de Jong Mei 2016 Kübra Ozisik www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Inhoud 1 Samenvatting 3 1. Inleiding 5 1.1 Aanleiding van het onderzoek 5 1.2 Doel van

Nadere informatie

Overheidsmaatregelen Zesde peiling Huurderspanel Woonwaard

Overheidsmaatregelen Zesde peiling Huurderspanel Woonwaard Overheidsmaatregelen Zesde peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard December 2013 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer

Nadere informatie

HET PANEL OVER HET CENTRUM IN GIETEN

HET PANEL OVER HET CENTRUM IN GIETEN HET PANEL OVER HET CENTRUM IN GIETEN Gemeente Aa en Hunze Januari 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/13 Datum Januari 2017

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek schuldhulpverlening

Klanttevredenheidsonderzoek schuldhulpverlening Klanttevredenheidsonderzoek schuldhulpverlening Gemeente Pijnacker-Nootdorp mei 2015 Versie 23-06-15 Andrew Britt, Naomi Meys Projectnummer: 107748 Correspondentienummer: DH-2105-4345 INHOUD HOOFDSTUK

Nadere informatie

BETAALBAARHEID VAN HUURWONINGEN

BETAALBAARHEID VAN HUURWONINGEN BETAALBAARHEID VAN HUURWONINGEN Peiling Huurderspanel Woonwaard Maart 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer

Nadere informatie

DE SOCIALE KRACHT VAN PUTTEN

DE SOCIALE KRACHT VAN PUTTEN DE SOCIALE KRACHT VAN PUTTEN Een onderzoek onder inwoners en over buurtcohesie, vrijwilligerswerk, mantelzorg, hulpbereidheid en zelfredzaamheid December 2014 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research

Nadere informatie

Stadspanel Enkhuizen. Gemeente Enkhuizen Januari 2012

Stadspanel Enkhuizen. Gemeente Enkhuizen Januari 2012 Gemeente Enkhuizen Januari 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2012-1815 Datum : Januari 2012 Opdrachtgever : Gemeente

Nadere informatie

Monitor en klachten meldpunt Sociaal Domein

Monitor en klachten meldpunt Sociaal Domein Monitor en klachten meldpunt Sociaal Domein De ingekochte individuele maatwerkvoorzieningen en de gemeentelijke dienstverlening worden gemeten op hun kwaliteit. Wat zijn de eerste bevindingen? Alice van

Nadere informatie

AA EN HUNZE PANEL. Resultaten peiling 5: Zorgen voor elkaar. Januari 2016

AA EN HUNZE PANEL. Resultaten peiling 5: Zorgen voor elkaar. Januari 2016 AA EN HUNZE PANEL Resultaten peiling 5: Zorgen voor elkaar Januari 2016 1.1 Inleiding De vijfde peiling van het Aa en Hunze panel had als onderwerp zorgen voor elkaar en burenhulp. De gemeente Aa en Hunze

Nadere informatie

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Tevredenheid over MEE Brancherapport 2011 Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Zoetermeer, 21 december 2011 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Gemeente Winterswijk. Wmo onderzoek over 2013. Welk effect hebben 'kantelingsgesprekken' bij mensen die geen voorziening hebben gekregen?

Gemeente Winterswijk. Wmo onderzoek over 2013. Welk effect hebben 'kantelingsgesprekken' bij mensen die geen voorziening hebben gekregen? Gemeente Winterswijk Wmo onderzoek over 203 Welk effect hebben 'kantelingsgesprekken' bij mensen die geen voorziening hebben gekregen? 27 juni 204 DATUM 27 juni 204 TITEL Wmo onderzoek over 203 ONDERTITEL

Nadere informatie

Rapport tevredenheid burgers Wmo Gemeente Oss

Rapport tevredenheid burgers Wmo Gemeente Oss Rapport tevredenheid burgers Wmo Gemeente Oss Rapport tevredenheid burgers Wmo Gemeente Oss Juni 2008 COLOFON Samenstelling Michelle Rijken Mark Gremmen Vormgeving binnenwerk Roelfien Pranger Druk HEGA

Nadere informatie

Aanvullend cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning

Aanvullend cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Aanvullend cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Rapportage meting 2016 Aanvullend cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Rapportage meting 2016 Aanvullend cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

Leusdenpanel Zevende peiling: Voorzieningen en activiteiten in Leusden

Leusdenpanel Zevende peiling: Voorzieningen en activiteiten in Leusden Zevende peiling: Voorzieningen en activiteiten in Leusden Gemeente Leusden Juni 212 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer

Nadere informatie

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009 Gemeentelijke Dienstverlening Omnibus 2009 Afdeling O&S Februari 2009 2 Samenvatting Inwoners vinden dat de gemeente haar dienstverlening heeft verbeterd De inwoners van s-hertogenbosch beoordelen de gemeentelijke

Nadere informatie

Naamsbekendheid Ouder- en Kindteams. nulmeting. Onderzoek, Informatie en Statistiek

Naamsbekendheid Ouder- en Kindteams. nulmeting. Onderzoek, Informatie en Statistiek Naamsbekendheid Ouder- en Kindteams nulmeting In opdracht van: Ouder- en Kindteams Amsterdam Projectnummer: Anne Huijzer Esther Jakobs Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal Postbus, AR Amsterdam a.huijzer@amsterdam.nl

Nadere informatie

HET LEIDERDORPPANEL OVER...

HET LEIDERDORPPANEL OVER... HET LEIDERDORPPANEL OVER... Resultaten peiling 13: Meedenken en meedoen in de openbare ruimte april 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 13 e peiling met het burgerpanel van

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD

BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD Gemeente Eemnes Juni/Juli 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Resultaten peiling Water November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015 / 163 Datum November 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

Discriminatieklimaat Groningen

Discriminatieklimaat Groningen Discriminatieklimaat Groningen November 2009 Drs. Marion Holzmann Layla Leerschool MSc. Drs. Ankie Lempens Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.: 0229-282555 Rapportnummer

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Hardinxveld-Giessendam Rapport September 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel Tom Plat Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-3009-8002 INHOUD INLEIDING 1

Nadere informatie

I&O Research Rapport deel A: Bekendheid en ervaring met nieuwe taken gemeente, Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2015

I&O Research Rapport deel A: Bekendheid en ervaring met nieuwe taken gemeente, Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2015 I&O Research Rapport deel A: Bekendheid en ervaring met nieuwe taken gemeente, Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2015 GGD Brabant-Zuidoost Rapport deel B: Bekendheid en ervaringen met nieuwe taken gemeente,

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Alphen aan den Rijn September 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel N. Meys Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-1409-7060 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING

Nadere informatie

Uitkomsten peiling Strategisch Meerjarenplan 2016-2018

Uitkomsten peiling Strategisch Meerjarenplan 2016-2018 Uitkomsten peiling Strategisch Meerjarenplan 2016-2018 Een peiling onder 639 stomadragers 1. Aanleiding, aanpak en deelname 1.1 Waarom dit onderzoek? De Stomavereniging heeft de stomadrager uitgenodigd

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [X]Akkoordstukken [ ]Openbaar -- [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [X]Akkoordstukken [ ]Openbaar -- [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Cliëntervaringsonderzoek wmo 2016 1- Notagegevens Notanummer 2016-001395 Datum 30-08-2016 Programma: 08 Meedoen Portefeuillehouder Weth. Kolkman Team MOM

Nadere informatie

Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Ruim zeven op de tien Leidenaren

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

Ouderenonderzoek Kennemerland

Ouderenonderzoek Kennemerland Ouderenonderzoek Kennemerland Een onderzoek naar de gezondheid en het wel bevinden van 65-plussers en hun behoefte aan voor zieningen, zorg en vervoer. Ouderenonderzoek Kennemerland HET ONDERZOEK In het

Nadere informatie

Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander

Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in 2013 Gemeente Sint Anthonis Afdeling Sociale Zaken April

Nadere informatie

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2 Inhoud 1. Inleiding 1 1.1. Methode van onderzoek 1 1.2. Responsverantwoording 1 1.3. Leeswijzer 2 2. Tevredenheid Wmo-cliënten 3 2.1. Aanvragen van de voorzieningen 3 2.2. (On)Tevredenheid PGB 4 2.3. Tevredenheid

Nadere informatie

MBO-instellingen en gemeenten

MBO-instellingen en gemeenten MBO-instellingen en gemeenten Hoe verloopt de samenwerking? Een tabellenrapport MBO-instellingen en gemeenten Hoe verloopt de samenwerking? Een tabellenrapport Opdrachtgever: Ministerie van OCW Utrecht,

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: de gemeente Nijkerk DIMENSUS beleidsonderzoek Juni 2008 Projectnummer 321 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 7 1

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Onderzoeksrapportage 14 oktober 2016 DATUM 14 oktober 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL Onderzoeksrapportage OPDRACHTGEVER Gemeente

Nadere informatie

rt lzz 92. Evaluatie Sociaal Team Oegstgeest GEMEENTE OEGSTGEEST 3 0 tl0v xzooadb2aild* Z-t6-t5486 / rt988 r4o7r Datum B.J.M.

rt lzz 92. Evaluatie Sociaal Team Oegstgeest GEMEENTE OEGSTGEEST 3 0 tl0v xzooadb2aild* Z-t6-t5486 / rt988 r4o7r Datum B.J.M. r illlt ililil ililt ililt ilfl il] ilil tiltil ilt tilt tilil ilt ilt xzooadb2aild* GEMEENTE OEGSTGEEST rt lzz Aan: Gemeenteraad Oegstgeest Datum Verzonden Ons kenmerk Contactpersoon Telefoonnummer z9

Nadere informatie

Gemeente Houten Onderzoek plastic afvalinzameling, straatmuzikanten. Den Dolder, 20 oktober2008 Ir. Martine van Doornmalen Drs.

Gemeente Houten Onderzoek plastic afvalinzameling, straatmuzikanten. Den Dolder, 20 oktober2008 Ir. Martine van Doornmalen Drs. Gemeente Houten Onderzoek plastic afvalinzameling, straatmuzikanten ADV Market Research B.V. Den Dolder, 20 oktober2008 Ir. Martine van Doornmalen Drs.Thomas Beffers MSc Het auteursrecht op dit rapport

Nadere informatie

Cliëntbelevingsmonitor Wmo/Jeugdwet Inzicht in de meningen en ervaringen omtrent de dienstverlening

Cliëntbelevingsmonitor Wmo/Jeugdwet Inzicht in de meningen en ervaringen omtrent de dienstverlening Cliëntbelevingsmonitor Wmo/Jeugdwet Inzicht in de meningen en ervaringen omtrent de dienstverlening Scope Onderzoek B.V. KvK 64421279 Stadionstraat 11B9 4815NC Breda Cliëntbelevingsmonitor De cliëntbelevingsmonitor

Nadere informatie

Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015

Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015 Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015 Afdeling: Maatschappelijke ontwikkeling Auteur : Nick Elshof Datum: 25-09-2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Samenvatting... 4 Verantwoording en achtergrond...

Nadere informatie

Zorgen over het keukentafelgesprek De bedoeling en werkwijze van het keukentafelgesprek in de Wmo AVI / VNG / 19 april 2015

Zorgen over het keukentafelgesprek De bedoeling en werkwijze van het keukentafelgesprek in de Wmo AVI / VNG / 19 april 2015 Zorgen over het keukentafelgesprek De bedoeling en werkwijze van het keukentafelgesprek in de Wmo AVI / VNG / 19 april 2015 De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) is er op gericht dat gemeenten

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2014 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Shanon klein Goldewijk Juni 2014 Inhoud Samenvatting... 2 Inleiding... 4 1. Indienen

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel Jongerenonderzoek: alcohol

Onderzoek Inwonerspanel Jongerenonderzoek: alcohol 1 (19) Onderzoek Inwonerspanel Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 5 december kregen de panelleden van 12 tot en met 18 jaar (280 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014: Ervaringen van mantelzorgers

Klantonderzoek Wmo over 2014: Ervaringen van mantelzorgers Klantonderzoek Wmo over 2014: Ervaringen van mantelzorgers Over 2014 Gemeente Best Augustus 2015 Naomi Meys Ingrid Dooms Volkan Atalay Projectnummer: 107560 Correspondentienummer: DH-1208-4547 INHOUD INLEIDING

Nadere informatie

Resultaten van het cliëntervaringsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2015

Resultaten van het cliëntervaringsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2015 Reg.nr.: I-SZ/2016/2119 / RIS 2016-446 (Bijlage) Resultaten van het cliëntervaringsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2015 Gemeente Boxmeer

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO Gemeente Boxmeer

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO Gemeente Boxmeer Reg.nr.: I-SZ/2012/862 / RIS 2013-463 Bijlage KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2012 Gemeente Boxmeer Vragenlijst over het aanvragen van een Wmo-voorziening U heeft zich in 2012 bij de gemeente Boxmeer gemeld

Nadere informatie

Evaluatie bewonerspanel Oud-West

Evaluatie bewonerspanel Oud-West Evaluatie bewonerspanel Oud-West Van 18 oktober tot en met 24 oktober 2007 is het bewonerspanel van Oud-West vragen voorgelegd over het bewonerspanel zelf: wat vinden de panelleden van de onderwerpen waar

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Maatschappelijke stage (MAS)

Onderzoek Inwonerspanel: Maatschappelijke stage (MAS) 1 (13) Onderzoek Inwonerspanel: Maatschappelijke stage (MAS) Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 31 mei kregen de panelleden van 12 tot en met 16 jaar (89 personen) een e-mail met de vraag of zij

Nadere informatie

2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2

2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 3 4 De aanvraag... 7 5 Procedure... 11 6 Bejegening... 14 7 Rechten en plichten... 16 8 Inspraak bij

Nadere informatie

Zondagopenstelling Drechterland Peiling onder inwoners. Gemeente Drechterland Augustus 2013

Zondagopenstelling Drechterland Peiling onder inwoners. Gemeente Drechterland Augustus 2013 Zondagopenstelling Drechterland Peiling onder inwoners Gemeente Drechterland Augustus 2013 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Annelieke van den Heuvel SGBO Benchmarking

Nadere informatie

Stadjers over het CJG Groningen

Stadjers over het CJG Groningen Stadjers over het CJG Groningen Een Stadspanelonderzoek 2013 Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht onderzoek, het toegankelijk

Nadere informatie

Effecten van cliëntondersteuning. Samenvatting van een haalbaarheidsonderzoek naar de meetbaarheid van door de cliënt ervaren effecten

Effecten van cliëntondersteuning. Samenvatting van een haalbaarheidsonderzoek naar de meetbaarheid van door de cliënt ervaren effecten Effecten van cliëntondersteuning Samenvatting van een haalbaarheidsonderzoek naar de meetbaarheid van door de cliënt ervaren effecten MEE Nederland, 4 februari 2014 1. Inleiding In deze samenvatting beschrijven

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDS ONDERZOEK WMO

KLANTTEVREDENHEIDS ONDERZOEK WMO Rapport KLANTTEVREDENHEIDS ONDERZOEK WMO Gemeente Medemblik juli 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn 0229-282555 Rapportnummer 2015/concept Datum Juli 2015

Nadere informatie