Resultaten van het cliëntervaringsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Resultaten van het cliëntervaringsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2015"

Transcriptie

1 Reg.nr.: I-SZ/2016/2119 / RIS (Bijlage) Resultaten van het cliëntervaringsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2015 Gemeente Boxmeer Afdeling Sociale Zaken juli 2016

2 Inhoudsopgave 1. Opzet onderzoek 1.1. Aanleiding Onderzoeksmethode Populatie Respons 4 2. Resultaten blok 1: contact 2.1. Stelling Stelling Stelling Stelling Vraag Resultaten blok 2: 3.1. Stelling Stelling Resultaten blok 3: 4.1. Stelling Stelling Stelling De balans opgemaakt: 5.1. Samenvatting resultaten blok 1: contact Samenvatting resultaten blok 2: kwaliteit van de ondersteuning Samenvatting resultaten blok 3: effect van de ondersteuning Conclusie in relatie tot de opmerkingen van de Wmo-cliënten Verdieping en aanbevelingen 19 Bijlage 1: meetinstrument CEO

3 1. Opzet onderzoek 1.1. Aanleiding onderzoek Sinds de invoering van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (hierna Wmo) is de regelgeving rondom het jaarlijks terugkerende klanttevredenheidsonderzoek gewijzigd. In de oude Wmo was een wetsartikel (artikel 9) opgenomen dat gemeenten ieder jaar verplichtte om de klanttevredenheid te meten. Vanaf 2015 zijn gemeenten verplicht om op basis van een standaardvragenlijst te onderzoeken hoe cliënten de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning ervaren. Met uitzondering van het jaar 2016 (cliëntervaringsonderzoek over kalenderjaar 2015) blijft de regel, om de uitkomsten van het onderzoek voor 1 juli van elk jaar te publiceren, bestaan. Gemeenten zijn verplicht om het cliëntervaringsonderzoek (hierna CEO) uit te voeren op basis van een standaardvragenlijst, zodat onderlinge vergelijkbaarheid (benchmarking) tussen gemeenten kan worden geregistreerd. Het gaat om vragen die gesteld moeten worden aan de cliënten die een (aanvraag voor een) maatwerkvoorziening in het kader van de Wmo hebben gedaan. De verplichte vragenlijst is opgebouwd uit een set van stellingen en een open vraag. De vragen gaan over: - De ervaring met de toegang; - De kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning; - Het ervaren effect op de zelfredzaamheid. De doelgroep die voor het CEO moet worden geselecteerd zijn alle cliënten met een maatwerkvoorziening in het kader van de Wmo Dus voorzieningen waaraan een beschikking ten grondslag ligt. De gemeente Boxmeer vindt het belangrijk om te weten hoe klanten de (effecten van) ondersteuning vanuit de Wmo ervaren. De uitkomsten van dit onderzoek fungeren hierbij als barometer. Het CEO heeft een signaleringsfunctie voor de gemeente, de vragers van maatschappelijke ondersteuning en de Wmo-aanbieders. Op deze manier wordt het onderzoek gebruikt als instrument om gezamenlijk te zoeken naar een (nog) betere uitvoering van de Wmo. De resultaten kunnen ook leiden tot een signaal waarvoor verder (verdiepend) onderzoek nodig is in een volgend CEO. Vooruitblik De verplichte vragenlijst en de randvoorwaarden voor de uitvoering van het CEO 2015 is door het ministerie van VWS vertraagd en daardoor niet in het najaar van 2015, maar pas in het voorjaar van 2016 bekend gemaakt. Vanwege deze vertraging en de relatief korte voorbereidingstijd van het onderzoek is ervoor gekozen om het CEO 2015 uit te voeren op basis van de standaardvragenlijst zonder lokale aanvullingen. Op basis van de uitkomsten van het CEO 2015 en het advies van de Burgerparticipatieraad zal de vragenlijst voor het CEO in 2016 geoptimaliseerd worden. 3

4 1.2. Onderzoeksmethode Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van een schriftelijke vragenlijst. Het voordeel van deze methode is dat mensen zelf het tijdstip van invullen bepalen. Ze geven antwoord op de vragen op een voor hun gelegen moment en sturen de vragenlijst dan weer terug. Voordelen van schriftelijk enquêteren zijn: - De mening van de interviewer kan niet de mening van de geïnterviewde kleuren; - De aangeschreven persoon kan de vragenlijst invullen op een tijdstip dat hem/ haar uitkomt; - Aangeschreven personen die de taal niet machtig zijn, kunnen hulp krijgen van vrienden, buren en familie om de vragen te beantwoorden. Dit is bij andere vormen van ondervragen niet mogelijk. Om de respons van het CEO 2015 te verhogen is een week voor de uiterlijke inleverdatum een oproep in het Boxmeers Weekblad en de website geplaatst. Uit ervaring in het verleden hebben is gebleken dat deze respons verhogende activiteit voor veel mensen duidelijker is dan een herinneringsbrief De populatie Het CEO 2015 omvat alle burgers met een maatwerkvoorziening in het kader van de Wmo Het gaat hierbij dus om burgers met een voorziening waaraan een beschikking ten grondslag ligt. Om een goed beeld te krijgen van de ervaringen van cliënten kan worden volstaan met een gestratificeerde steekproef. Hiervoor zijn de Wmo cliënten ingedeeld in twee groepen: Groep 1: nieuwe cliënten Inwoners die in 2015 (opnieuw) Wmo cliënt zijn geworden. Het gaat hier niet om ambtelijke verlengingen en herindicaties zonder dat de cliënt opnieuw gezien is door de klantmanager Wmo. Groep 2: Bestaande cliënten Inwoners die eerder dan 2015 toegang tot de Wmo hebben gekregen, c.q. Wmo cliënt zijn geworden en in 2015 niet meer door een klantmanager Wmo zijn gezien De respons Dit is het eerste jaar dat er een cliëntervaringsonderzoek wordt uitgevoerd in plaats van een klanttevredenheidsonderzoek. Om deze reden is er geen vergelijking gemaakt met de respons van voorgaande jaren. Aanbevolen wordt om de komende jaren de respons van het CEO af te zetten tegen de respons van voorgaande jaren. Het is de opdracht aan gemeenten om een representatieve steekproef te bepalen, zodat de uitkomsten van het onderzoek zo betrouwbaar mogelijk zijn. Op basis van de door het Rijk opgestelde criteria en met behulp van steekproefcalculator is berekend dat een steekproef van 280 cliënten een representatieve uitkomst van het onderzoek biedt. Deze uitkomst staat weergegeven in tabel 1: Tabel 1: uitkomst steekproefcalculator i.c.m. eisen rijk Aantal cliënten Betrouwbaarheidsniveau Vereiste respons Verwacht respons percentage Nieuwe & bestaande cliënten Vereiste bruto steekproef Aanschrijven % 98 35%

5 Hoewel de populatie bestaat uit bestaande en nieuwe cliënten is in dit onderzoek het onderscheid tussen deze twee groepen niet gemaakt. Aanbevolen wordt om deze groepen in CEO 2016 wel inzichtelijk te maken. Zoals in tabel 1 is na te lezen is de minimale aanbevolen omvang voor een representatieve steekproef van de onderzoekspopulatie 280. Er zijn 300 cliënten aangeschreven. In totaal hebben 162 cliënten de enquête geretourneerd, waarvan 155 ook daadwerkelijk ingevuld. We zijn in deze rapportage uitgegaan van de ingevulde enquêtes. Daarmee is de netto respons 51,7%. Dit percentage kan als goed worden aangeduid, omdat dit percentage ruim boven de minimaal verwachte respons van 35% ligt (zie tabel 1). Om cliënten alsnog te motiveren om de vragenlijst in te vullen is een oproep op de website van de gemeente Boxmeer en in het Boxmeers weekblad gedaan. Na deze oproep zijn er nog 48 reacties binnengekomen. Dit betekent dat 16% van het totaal aantal respondenten na de reminder nog een ingevulde vragenlijst heeft geretourneerd. Dit is zelfs een percentage van 30,3% van het totaal aan ingestuurde en ingevulde vragenlijsten. Door deze percentages kan geconcludeerd worden dat een oproep op de gemeentelijke website en in het Boxmeers weekblad leidt tot meer reacties en dat dit de representativiteit van het CEO ten goede komt. In onderstaande tabel staat de bruto en netto respons weergegeven. Tabel 2 bruto/ netto respons Bruto respons voor reminder N % Totaal verstuurde vragenlijsten Niet geretourneerde vragenlijsten Geretourneerde vragenlijsten Netto respons (voor en na reminder) N % Niet geretourneerde vragenlijsten Geretourneerde ingevulde vragenlijst ,7 Geretourneerde vragenlijst niet ingevuld 7 2,3 Totaal N= aantal personen Leeswijzer In de volgende hoofdstukken worden de resultaten van het onderzoek beschreven. In het laatste hoofdstuk wordt aan de hand van een samenvatting van de resultaten en de gemaakte opmerkingen ingegaan op de conclusie en de aanbevelingen. Opgemerkt kan worden dat bij de tabellen N het aantal respondenten aangeeft dat de vraag heeft beantwoord. Aangezien niet alle respondenten elke vraag heeft beantwoord, kan dit aantal per vraag verschillen. Daarnaast zijn de percentages afgerond en daardoor kan het voorkomen dat totalen niet precies op 100% uitkomen. 5

6 2. Resultaten blok 1: contact Deze rapportage geeft een beschrijving van de uitkomsten van het onderzoek onder Wmocliënten. De resultaten zijn verdeeld naar de ervaringen op het gebied van het contact, de kwaliteit en de effecten van de ondersteuning. Hierbij geven de uitkomsten van de enquête een beeld van de ervaringen van alle Wmo-cliënten. Alle respondenten is een viertal stellingen over het contact voorgelegd. Het gaat hier om stelling 1 t/m 4 van de vragenlijst. In vraag 5 wordt ingegaan op de bekendheid van de kosteloze en onafhankelijke cliëntondersteuning Stelling 1 Burgers die informatie willen over een voorziening of een aanvraag in willen dienen voor een Wmo-voorziening kunnen contact opnemen met het Zorgloket. Het Zorgloket is op alle werkdagen van uur telefonisch bereikbaar. Mensen kunnen bellen voor meer informatie over een voorziening of over een aanvraag. De eerste stelling luidde ik wist waar ik moest zijn met mijn hulpvraag. Van de Wmo-cliënten is 52% het met deze stelling eens, waarvan 22% helemaal mee eens. 7% van de Wmo-cliënten is het niet of helemaal niet met de stelling eens en wist dus niet waar men moest zijn met de vraag om ondersteuning. Hieronder volgt een schematische weergave van het resultaat, waarin ook te zien is hoeveel cliënten niet van toepassing antwoordde of geen mening had. (N=151) 6

7 2.2. Stelling 2 De tweede stelling luidde: ik werd snel geholpen. Ook hier is de meerderheid (54%) van de Wmo-cliënten het mee eens: 30% antwoordde mee eens, 25% helemaal mee eens. Bijna gelijk aan de eerste stelling is 8% van de Wmo-cliënten het niet of helemaal niet met de stelling eens. Zij vonden dus dat zij niet snel genoeg zijn geholpen. Hieronder volgt een schematische weergave van het resultaat, waarin ook te zien is hoeveel cliënten niet van toepassing antwoordde of geen mening had. (N=149) 2.3. Stelling 3 Mensen kunnen het Zorgloket bellen voor meer informatie over een voorziening of over een aanvraag. Wanneer er sprake is van een aanmelding voor een Wmo-voorziening gaat een medewerker van het Zorgloket op huisbezoek bij de aanvrager voor een intakegesprek. Doel is om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de klant. Na het huisbezoek maakt de Wmoconsulent een gespreksverslag. Het gespreksverslag is tevens de aanvraag. Er hoeven dus geen verdere formulieren ingevuld te worden. De derde stelling over het thema contact luidde: de medewerker nam mij serieus. Ook met deze stelling is een meerderheid van de Wmo-cliënten het (helemaal) eens. Dit aandeel is nog groter dan bij de vorige twee stellingen, namelijk 57%. Iets meer dan een vierde (26%) van de cliënten is het met de stelling eens. Een veel kleiner deel van de respondenten voelde zich niet serieus genomen, namelijk 6%. 7

8 Hieronder volgt een schematische weergave van het resultaat, waarin ook te zien is hoeveel cliënten niet van toepassing antwoordde of geen mening had. (N=149) 2.4. Stelling 4 Tijdens het intakegesprek wordt samen met de klant naar de beste oplossing voor ondersteuning gezocht. Het kan zijn dat in plaats van of gelijktijdig met een Wmo-voorziening andere instanties of mantelzorg een oplossing bieden. De vierde stelling over het thema contact luidde: de medewerker en ik hebben in het gesprek samen naar oplossingen gezocht. Ook hier is een meerderheid van de Wmo-cliënten het (helemaal) mee eens, namelijk 52%. 8% van de Wmo-cliënten is niet van mening dat men in het gesprek samen naar oplossingen heeft gezocht. Opvallend is wel het relatief grote deel cliënten dat bij deze stelling geen mening had of antwoordde dat de stelling niet van toepassing was. Dit kan erop duiden dat een deel van de cliënten het lastig vindt om de stelling toe te passen op hun persoonlijke situatie of geen gesprek heeft gehad. In het overzicht op de volgende pagina staat een schematische weergave van het resultaat, waarin ook te zien is hoeveel cliënten niet van toepassing antwoordde of geen mening had. 8

9 (N=149) 2.5. Stelling 5 Een cliëntondersteuner is iemand die informatie, advies en ondersteuning biedt bij vragen over zorg en welzijn (bijvoorbeeld de MEE-consulent of een ouderenadviseur). Cliënten kunnen zich bij het keukentafelgesprek met de gemeente of bij de aanvraag van een voorziening bij laten staan door iemand uit hun netwerk (bijvoorbeeld partner of familie). Zij hebben ook recht op onafhankelijke en gratis cliëntondersteuning via de MEE organisatie. 33% van de Wmo-cliënten is op de hoogte is van het feit dat zij gebruik kunnen maken van onafhankelijke cliëntondersteuning. Een hoger percentage (67%) weet dit nog niet of heeft de vraag niet beantwoord (12%). Op de volgende pagina staat een schematische weergave van het resultaat, waarin ook te zien is hoeveel cliënten niet van toepassing antwoordde of geen mening had. 9

10 (n=111) Geconcludeerd kan worden dat het gebruik van onafhankelijke cliëntondersteuning nog vooral onvoldoende bekend is onder de Wmo-cliënten. Aanbevolen wordt om in de toegang en door de inzet van diverse communicatiemiddelen extra aandacht te besteden aan dit onderwerp. 10

11 3. Resultaten blok 2: Kwaliteit van de ondersteuning Alle respondenten is een tweetal stellingen over de kwaliteit van de ondersteuning voorgelegd. Het gaat hier om stelling 6 en 7 van de vragenlijst. 3.1 Stelling 6 Het overgrote merendeel van de Wmo-cliënten ervaart de kwaliteit van de ondersteuning die zij krijgen als goed, namelijk 74%. Krap een tiende (7%) van de Wmo-cliënten ervaart de kwaliteit daarentegen niet als voldoende. Hieronder volgt een schematische weergave van het resultaat, waarin ook te zien is hoeveel cliënten niet van toepassing antwoordde of geen mening had. (N=122) 3.2. Stelling 7 De volgende stelling over de kwaliteit van de ondersteuning luidde de ondersteuning die ik krijg, past bij mijn hulpvraag. Wederom is een ruime meerderheid van de Wmo-cliënten het met deze stelling (helemaal) eens, namelijk 71%. Iets meer dan een tiende, namelijk 12% van de Wmo-cliënten is het met deze stelling oneens en is dus van mening dat ondersteuning niet voldoende aansluit bij hun hulpvraag. Op de volgende pagina staat een schematische weergave van het resultaat, waarin ook te zien is hoeveel cliënten niet van toepassing antwoordde of geen mening had. 11

12 (N=121) Dat een meerderheid van de Wmo-cliënten de kwaliteit van de ondersteuning als goed ervaart, blijkt ook uit de opmerkingen van de Wmo-cliënten die betrekking hadden op dit onderwerp. De opmerkingen bestonden vooral uit positieve geluiden over de personen die de ondersteuning bieden. Een aantal cliënten heeft opmerkingen geplaatst over de kwaliteit van de ondersteuning. Het grootste deel refereerde hierbij aan het verminderde aantal uren ondersteuning dat zij aan huishoudelijke verzorging ontvangen. 12

13 4. Resultaten blok 3: wat levert de ondersteuning mij op De Wmo is erop gericht om mensen te laten participeren in de maatschappij en zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Hierbij wordt de regie zoveel als mogelijk bij de cliënt zelf gelaten, wordt de eigen kracht en dat van het sociaal netwerk van de cliënt aangesproken. Waar dan nog ondersteuning nodig is, wordt deze geboden door de Wmo. Hiervan mag worden verwacht dat de geboden ondersteuning een positief effect heeft op de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de cliënt. Het derde blok met als onderwerp wat levert de ondersteuning mij op is de laatste set stellingen die aan de Wmo-cliënten is voorgelegd. Deze stellingen gaan in op de effecten van de ondersteuning. Het gaat hier om stelling 8, 9 en 10 van de vragenlijst. 4.1 Stelling 8 De eerste stelling van blok 3 luidde door de ondersteuning die ik krijg, kan ik beter de dingen doen die ik wil. Een ruime meerderheid (57%)van de Wmo-cliënten is het eens met de stelling. Ruim een tiende (12%) van de Wmo-cliënten is het niet met de stellingen eens en is dus niet van mening dat door de ondersteuning die men krijgt, beter de dingen te kunnen doen die men wil. Hieronder volgt een schematische weergave van het resultaat, waarin ook te zien is hoeveel cliënten niet van toepassing antwoordde of geen mening had. (N=119) 4.2 Stelling 9 De tweede stelling die betrekking had op het thema wat levert de ondersteuning mij op luidde door de ondersteuning die ik krijg, kan ik mij beter redden. Meer dan de helft (77%) van de Wmo-cliënten geeft aan het eens te zijn met deze stelling. Krap een tiende (9%) is het niet eens met deze stelling en is dus van mening zich niet beter te kunnen redden door de ondersteuning die hij of zij krijgt. 13

14 Hieronder volgt een schematische weergave van het resultaat, waarin ook te zien is hoeveel cliënten niet van toepassing antwoordde of geen mening had. (N=121) 4.3. Stelling 10 De derde en tevens laatste stelling van het thema wat levert de ondersteuning mij op luidde door de ondersteuning die ik krijg, heb ik en betere kwaliteit van leven. Ook hierbij geeft een ruime meerderheid van de Wmo-cliënten aan het (helemaal) eens te zijn met de stelling (65%). Krap een tiende (8%) is het niet eens met de stelling en is dus van mening geen betere kwaliteit van leven te hebben door de geboden ondersteuning. Op de volgende pagina staat een schematische weergave van het resultaat, waarin ook te zien is hoeveel cliënten niet van toepassing antwoordde of geen mening had. 14

15 (N=121) 15

16 5. De balans opgemaakt De meerderheid van de Wmo-cliënten ervaart het contact, de kwaliteit en de effecten van de ondersteuning als goed. Op alle stellingen antwoordt een ruime meerderheid positief. Tegelijkertijd is bij elk onderdeel een deel van de Wmo-cliënten minder positief. Het is lastig om hier conclusies uit te trekken, omdat de achtergrond van de ervaring niet bekend is Samenvatting blok 1: contact Hieronder de schematische weergave van de resultaten van de eerste vier stellingen over het contact. De viertal stellingen luidde: 1. Ik wist waar ik moest zijn met mijn hulpvraag; 2. Ik werd snel geholpen; 3. De medewerker nam mij serieus; 4. De medewerker en ik hebben in het gesprek samen naar oplossingen gezocht. Contact Opvallend is dat relatief gezien een groot deel van de cliënten bij de viertal stellingen antwoordde dat de stelling niet van toepassing was (zie hiervoor de resultaten van blok 1). Dit antwoord konden cliënten geven als zij langer dan een jaar geleden contact hadden gehad met een Wmo-consulent (zie bijlage 1: vragenlijst CEO 2015). De overige cliënten hebben de stellingen overwegend positief beantwoordt met (helemaal) mee eens en in mindere mate (helemaal) niet mee eens. Dit zijn de resultaten die bij het ministerie aangeleverd moeten worden via waarstaatjegemeente.nl. 16

17 5.2. Samenvatting blok 2: kwaliteit van de ondersteuning Hieronder een schematische weergave van de resultaten over de kwaliteit van de ondersteuning (stelling 6 en 7) De tweetal stellingen luidde: 1. Ik vind de kwaliteit van de ondersteuning die ik krijg goed; 2. De ondersteuning die ik krijg, past bij mijn hulpvraag. Kwaliteit van de ondersteuning De vragen over de kwaliteit van de ondersteuning zijn evenals de eerste vier stellingen uit blok 1 overwegend positief beantwoord. Niet iedere Wmo-cliënt ervaart de kwaliteit van de ondersteuning als goed. 17

18 5.3. Samenvatting blok 3: effect van de ondersteuning Hieronder een schematische weergave van de resultaten over het effect van de ondersteuning (stelling 8, 9 en 10) De drietal stellingen luidde: 1. Door de ondersteuning die ik krijg, kan ik beter de dingen doen die ik wil; 2. Door de ondersteuning die ik krijg, kan ik mij beter redden; 3. Door de ondersteuning die ik krijg, heb ik een betere kwaliteit van leven. Effecten van de ondersteuning De vragen over het effect van de ondersteuning zijn evenals de overige stellingen overwegend positief beantwoord. Niet iedere Wmo-cliënt ervaart het effect van de ondersteuning als goed Conclusie in relatie tot de opmerkingen van de Wmo-cliënten In het algemeen kan worden gesteld dat Wmo-cliënten het contact, kwaliteit en het effect van de ondersteuning als positief ervaren. Dit blijkt ook uit de opmerkingen die Wmo-cliënten hebben gemaakt. Deze opmerkingen bestonden veelal uit positieve geluiden over de medewerkers van het zorgloket of de medewerkers die de ondersteuning bieden. Ook is een aantal malen opgemerkt dat door de geboden ondersteuning het mogelijk is om langer thuis te blijven wonen en dat het als positief wordt ervaren dat het sociaal netwerk wordt ontlast. Een relatief kleine groep Wmo-cliënten ervaart het contact, kwaliteit en het effect van de ondersteuning als minder positief. Uit de opmerkingen die zijn gemaakt komen een aantal knelpunten naar voren die hebben geleid tot een negatief oordeel. Er zijn veelal opmerkingen gemaakt over het verminderde aantal uren huishoudelijke verzorging dat zij ontvangen. Een 18

19 enkele opmerking is gemaakt over de duur van de indicatiestelling (veelal in complexe situaties) en een hoge eigen bijdrage. Een aantal Wmo-cliënten heeft vragen gesteld of opmerkingen geplaatst over de individuele situatie, zoals ik zou wel meer uren huishoudelijke verzorging willen. Omdat de enquête anoniem is, kunnen de gestelde vragen niet beantwoord worden. Wat we wel kunnen doen is de informatievoorziening beter stroomlijnen met de vragen die zijn gesteld. Bijvoorbeeld door het uitbreiden of aanpassen van de veel gestelde vragen op boxmeer.nl Verdieping en aanbevelingen Er is een kwalitatieve verdieping nodig om te achterhalen waarom cliënten de enquête op een bepaalde manier hebben ingevuld. Dit zou kunnen door alle cliënten die deel hebben genomen aan de enquête (het kwantitatieve onderdeel van het onderzoek) te vragen of ze hun mening willen toelichten in een (groeps)gesprek. Afhankelijk van het aantal cliënten dat zich hiervoor inschrijft, kan een selectie worden gemaakt. In de gesprekken met deze cliënten kunnen ervaringen uit de praktijk worden gekoppeld aan de positieve en negatieve ervaringen van cliënten. Dit levert informatie en inzicht op vanuit de praktijk. Door deze verdiepingslag te maken zou bijvoorbeeld duidelijk kunnen worden dat Wmo-cliënten met een relatief eenvoudige hulpvraag of een relatief lichte behoefte aan ondersteuning de hulp als toegankelijker ervaren dan degenen met een meer complexe problematiek en grote behoefte aan ondersteuning. Ook zou bijvoorbeeld achterhaald kunnen worden wat het effect van de ondersteuning is op de mantelzorger(s). Naar aanleiding van de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek 2015 kunnen de aanbevelingen worden ingedeeld in twee thema s: 1. Communicatie - Veel gestelde vragen op de gemeentelijke webpagina aanpassen naar vragen die gesteld zijn CEO in de toegang en door de inzet van diverse communicatiemiddelen extra aandacht te besteden aan de mogelijkheid van een onafhankelijk cliëntondersteuner. 2. Cliëntervaringsonderzoek Een herinneringsoproep op de gemeentelijke website en het Boxmeers weekblad te plaatsen. Dit verhoogt de respons en de representativiteit van het onderzoek. - De respons vergelijken met de respons van het cliëntervaringsonderzoek Inzichtelijk maken hoeveel nieuwe en bestaande cliënten deel uit maken van de steekproef. - Het kwantitatieve onderzoek (enquête) optimaliseren - Het kwantitatieve onderzoek (enquête) aan te vullen met kwalitatief onderzoek, bijvoorbeeld in de vorm van (groeps)gesprekken. 19

20 Bijlage 1 Vragenlijst cliëntervaringsonderzoek

21 CLIENTERVARINGSONDERZOEK WMO 2015 Gemeente Boxmeer en Sint Anthonis Vragenlijst over het aanvragen van een Wmo-voorziening U heeft zich in 2015 of eerder bij de gemeente Boxmeer of Sint Anthonis gemeld voor een voorziening uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Daarom ontvangt u van de gemeente deze vragenlijst. Wij vinden het erg belangrijk om te weten hoe u de kwaliteit van de dienstverlening heeft ervaren. Wij zouden het daarom fijn vinden als u deze vragenlijst in wilt vullen en met de antwoordenvelop terug wilt sturen. Alvast bedankt voor uw medewerking! Met vriendelijke groet, Namens de colleges van burgemeester en wethouders, Willy Hendriks van Haren, Wethouder Sociale Zaken Roos Aben Bellemakers, Wethouder Sociale Zaken Boxmeer Sint Anthonis 21

22 Blok 1 Contact U heeft in het verleden contact opgenomen met het zorgloket van de gemeente Boxmeer en Sint Anthonis met een hulpvraag. De vragen in dit blok gaan over hoe er met uw hulpvraag is omgegaan. Als het contact langer dan een jaar geleden is vult u dan voor de vragen van dit blok niet van toepassing in. 1 Ik wist waar ik moest zijn met mijn hulpvraag. Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Helemaal niet mee eens Geen mening Niet van toepassing 2 Ik werd snel geholpen. 3 De medewerker nam mij serieus. 4 De medewerker en ik hebben in het gesprek samen naar oplossingen gezocht. 5. Wist u dat u gebruik kon maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner? Ja Nee Een cliëntondersteuner is iemand die u informatie, advies en ondersteuning biedt bij vragen over zorg en welzijn (bijvoorbeeld de MEE-consulent of een ouderenadviseur). Bij het keukentafelgesprek met de gemeente of bij de aanvraag van een voorziening kunt u zich bij laten staan door iemand uit uw sociaal netwerk (bijvoorbeeld uw partner of familie). Maar u hebt ook recht op onafhankelijke en gratis cliëntondersteuning via de MEE organisatie. 22

23 Blok 2 Kwaliteit van de ondersteuning U krijgt een of meerdere vormen van ondersteuning. Bijvoorbeeld: hulp in het huishouden, begeleiding, dagbesteding, een Regiotaxipas of een traplift. De vragen in dit blok gaan over wat u van deze ondersteuning vindt. 6 Ik vind de kwaliteit van de ondersteuning die ik krijg goed. 7 De ondersteuning die ik krijg past bij mijn hulpvraag. Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Helemaal niet mee eens Geen mening Niet van toepassing 23

24 Blok 3 Wat levert de ondersteuning mij op De vragen in dit blok gaan over het effect op uw leven van de ondersteuning die u krijgt. 8 Door de ondersteuning die ik krijg, kan ik beter de dingen doen die ik wil. 9 Door de ondersteuning die ik krijg, kan ik mij beter redden. 10 Door de ondersteuning die ik krijg, heb ik een betere kwaliteit van leven. Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Helemaal niet mee eens Geen mening Niet van toepassing Heeft u nog opmerkingen over de ondersteuning die u krijgt? Wilt u binnen de lijnen van het vak hieronder schrijven. Hartelijk dank voor uw medewerking! 24

25 25

Juli 2O16. over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in Afdeling Sociale Zaken

Juli 2O16. over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in Afdeling Sociale Zaken Reg. nr. : I-SZI 2Ot6/2Ot3 Resultaten van het cliëntervaringsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in 2015 Gemeente Sint Anthonis Afdeling

Nadere informatie

Resultaten van het cliëntervaringsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in 2016

Resultaten van het cliëntervaringsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in 2016 Resultaten van het cliëntervaringsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in 16 Gemeente Sint Anthonis Afdeling Sociale Zaken Juni 17 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2014

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2014 Reg.nr.: I-SZ/2015/876 Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2014 Gemeente Boxmeer Afdeling Sociale

Nadere informatie

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in 2013 Gemeente Sint Anthonis Afdeling Sociale Zaken April

Nadere informatie

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2013

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2013 Reg.nr.: I-SZ/2014/446 / RIS 2014-252 Bijlage Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2013 Gemeente Boxmeer

Nadere informatie

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Doelgroep 4 1.2 Methode 4 1.3 Respons 4 2. Resultaten Wmo 5 2.1 Contact en toegankelijkheid van hulp of ondersteuning

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO Gemeente Boxmeer

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO Gemeente Boxmeer Reg.nr.: I-SZ/2012/862 / RIS 2013-463 Bijlage KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2012 Gemeente Boxmeer Vragenlijst over het aanvragen van een Wmo-voorziening U heeft zich in 2012 bij de gemeente Boxmeer gemeld

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Emmen juli 2017 Samenvatting In april t/m juni heeft ZorgfocuZ voor de gemeente Emmen het cliëntervaringsonderzoek Wmo uitgevoerd. De doelgroep voor dit

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo REGIO DRECHTSTEDEN - 2016 Inhoud Volgens de Wmo 2015 is iedere gemeente in Nederland verplicht jaarlijks te onderzoeken hoe cliënten de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga juni 2017 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over het uitgevoerde cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [X]Akkoordstukken [ ]Openbaar -- [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [X]Akkoordstukken [ ]Openbaar -- [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Cliëntervaringsonderzoek wmo 2016 1- Notagegevens Notanummer 2016-001395 Datum 30-08-2016 Programma: 08 Meedoen Portefeuillehouder Weth. Kolkman Team MOM

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Noordenveld juli 2017 Samenvatting In april t/m juni 2017 heeft ZorgfocuZ voor de gemeente Noordenveld het cliëntervaringsonderzoek Wmo uitgevoerd. De doelgroep

Nadere informatie

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Definitieve rapportage 4 augustus 2016 DATUM 4 augustus 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 1. Algemeen In het Westerkwartier is het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 afgerond en zijn de resultaten hiervan inmiddels bekend. In 18 van de 23 Groningse

Nadere informatie

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016 Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch Nulmeting 2016 Afdeling Onderzoek & Statistiek Juli 2016 Samenvatting De gemeente s-hertogenbosch vindt het belangrijk om de ervaringen van cliënten met Wmoondersteuning

Nadere informatie

Toelichting uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016

Toelichting uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 Toelichting uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 Inleiding Op basis van de Wmo 2015 zijn gemeenten verplicht jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek uit te voeren. De vier Westerkwartiergemeenten

Nadere informatie

Cliëntervaring Wmo. Gemeente Oost Gelre. Rapport Augustus 2017 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH

Cliëntervaring Wmo. Gemeente Oost Gelre. Rapport Augustus 2017 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH Cliëntervaring Wmo Gemeente Oost Gelre Rapport Augustus 2017 Projectnummer: P002315 Correspondentienummer: DH-3008-8715 CLIËTERVARIGSODERZOEK WMO IHOUD SAMEVATTIG 1 HOOFDSTUK 1 ILEIDIG 3 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Alphen aan den Rijn September 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel N. Meys Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-1409-7060 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING

Nadere informatie

Cliëntervaring Wmo. Gemeente Winterswijk. Rapport September 2017 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH

Cliëntervaring Wmo. Gemeente Winterswijk. Rapport September 2017 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH Cliëntervaring Wmo Gemeente Winterswijk Rapport September 2017 Projectnummer: P002315 Correspondentienummer: DH-0409-8731 CLIËTERVARIGSODERZOEK WMO IHOUD SAMEVATTIG 1 HOOFDSTUK 1 ILEIDIG 3 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Raalte Rapport Augustus 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel T. Plat Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-0908-6077 INHOUD INLEIDING 1 HOOFDSTUK 1 HET CONTACT

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Landsmeer Augustus 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/134 Datum Augustus

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Houten Juni 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/85 Datum Juni 2017 Opdrachtgever

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGSONDERZOEK

CLIËNTERVARINGSONDERZOEK CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO Gemeente Eindhoven Juni 2016 Inleiding Aanleiding Gemeenten zijn volgens de Wmo 2015 artikel 2.5.1 verplicht om een cliëntervaringsonderzoek (CEO) uit te (laten) voeren. Het

Nadere informatie

Gemeente Ommen. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 28 juli 2017

Gemeente Ommen. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 28 juli 2017 Gemeente Ommen Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 28 juli 2017 DATUM 28 juli 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076)

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek 2016 Wmo begeleiding, huishoudelijke ondersteuning en scootmobiel

Cliëntervaringsonderzoek 2016 Wmo begeleiding, huishoudelijke ondersteuning en scootmobiel Cliëntervaringsonderzoek 2016 Wmo begeleiding, huishoudelijke ondersteuning en scootmobiel Tijdsperiode: 15-10-2016 t/m 31-03-2017 Aantal enquêtes: 475 Gemeente: Harderwijk Datum: 04 mei 2017 Opgesteld

Nadere informatie

Cliëntervaring Wet maatschappelijke ondersteuning

Cliëntervaring Wet maatschappelijke ondersteuning Cliëntervaring Wet maatschappelijke ondersteuning Harderwijk, 10-10-2017 Inleiding Sinds 2008 moeten gemeenten volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) onderzoek doen onder de cliënten die zich

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Best Definitief rapport September 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel N. Meys Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-0209-7037 CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO

Nadere informatie

DE ERVARINGEN VAN INWONERS MET DE WMO

DE ERVARINGEN VAN INWONERS MET DE WMO DE ERVARINGEN VAN INWONERS MET DE WMO EN JEUGDHULP IN 2015 GEMEENTE OUDEWATER Concept Woerden, 12 augustus 2016 Luci Torregrosa Mariska van der Steege Bart de Jong Colofon VanMontfoort Dit cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015/2016

Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015/2016 Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015/2016 Rapportage Drunen, juli 2016 Jaap Heirman Inhoudsopgave Inleiding... 2 Aanleiding & onderzoeksdoel... 2 Vragenlijst... 2 Selectie respondenten & afname... 3 Kwalitatieve

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Houten Augustus 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/143 Datum Augustus

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo REGIO DRECHTSTEDEN - 2017 Inhoud Volgens de Wmo 2015 is iedere gemeente in Nederland verplicht jaarlijks te onderzoeken hoe cliënten de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

IIIIIII llltl Illl llllll IIIII lllll lllll

IIIIIII llltl Illl llllll IIIII lllll lllll gemeente Nieuwkoop Directie nieuwkoop Aan de leden van de gemeenteraad IIIIIII llltl Illl llllll IIIII lllll lllll VERZONDEN 0 9 SEP2016 datum uw brief/kenmerk registratienummer behandeld door betreft

Nadere informatie

Instructie Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015

Instructie Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 Instructie Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 CEO Colofon Het Cliëntervaringsonderzoek Wmo (CEO Wmo) is op verzoek van de VNG/VWS ontwikkeld door BMC onderzoek, met inbreng van een klankbordgroep van cliëntenorganisaties

Nadere informatie

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek 25 november 2015 GOM PAN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING GOM PAN EN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING DATUM 25 november 2015 TITEL Wmo

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Ede Juni 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/99 Datum Juni 2017 Opdrachtgever

Nadere informatie

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Ervaringen Wmo Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Inhoud 1. Achtergrond van het onderzoek... 2 2. Het regelen van ondersteuning... 4 3. Kwaliteit van de ondersteuning... 6 4. Vergelijking regio...

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling Gemeente Groesbeek Juni 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Zuiderval 70 7500 AN Enschede Tel. (053) 4825000 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014/050

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Ede September 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/concept Datum September

Nadere informatie

Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Gemeente Utrechtse Heuvelrug Gemeente Utrechtse Heuvelrug Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Onderzoeksrapportage 19 september 2016 DATUM 19 september 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL Onderzoeksrapportage

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo BMWE gemeenten 2016 Gemeente Bedum AHA! marktonderzoek en marketingadvies

Cliëntervaringsonderzoek Wmo BMWE gemeenten 2016 Gemeente Bedum AHA! marktonderzoek en marketingadvies Cliëntervaringsonderzoek Wmo gemeenten 2016 Gemeente AHA! marktonderzoek en marketingadvies Cliëntervaringsonderzoek Wmo gemeente Inleiding Voor u ligt het rapport met de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Onderzoeksrapportage 14 oktober 2016 DATUM 14 oktober 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL Onderzoeksrapportage OPDRACHTGEVER Gemeente

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Groningen 2016 Age Stinissen Erik van der Werff Juli 2017 Michiel Mollema www.os-groningen.nl Inhoud Samenvatting... 2 1. Inleiding... 5 1.1 Opzet van het onderzoek...

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Elburg juni 2017 Samenvatting In maart t/m mei 2017 heeft ZorgfocuZ voor de gemeente Elburg het cliëntervaringsonderzoek Wmo uitgevoerd. De doelgroep voor

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Z Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Maart 2015 In opdracht van het Transitiebureau Wmo Team Kennisnetwerk Wmo Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Over het onderzoek 3 3. De resultaten 4 3.1 Omvang deelnemende

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet

Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet Management Summary Gemeenten zijn verplicht om jaarlijks inzicht te krijgen in de ervaringen van cliënten vanuit de Wmo en Jeugdwet. Onderzoeksbureau Flycatcher

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om:

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om: COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Te besluiten om: 1. De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 in het kader van artikel 9 Wmo juncto artikel 8.9 vierde lid

Nadere informatie

Rol mantelzorger en eigen bijdrage aandachtspunten bij uitvoering Wmo

Rol mantelzorger en eigen bijdrage aandachtspunten bij uitvoering Wmo Rol mantelzorger en eigen bijdrage aandachtspunten bij uitvoering Wmo SOCIAAL PLANBUREAU GRONINGEN EN TRENDBUREAU DRENTHE ZIJN ONDERDEEL VAN CMO STAMM 1 1. Introductie De ervaringen met de Wmo waren in

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Hof van Twente Juli 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/101 Datum Juli

Nadere informatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Cliënten zijn tevreden over hoe het proces nu verloopt, voornamelijk door de inzet van traditionele communicatiekanalen 23 juli 2014 Versie 1,0 Inhoudsopgave Doelstelling

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Nijkerk Juli 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/109 Datum Juli 2016 Opdrachtgever

Nadere informatie

Cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen s-hertogenbosch. Nulmeting 2017

Cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen s-hertogenbosch. Nulmeting 2017 Cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen s-hertogenbosch Nulmeting 2017 Afdeling Onderzoek & Statistiek Maart 2017 Samenvatting De gemeente geeft indicaties af voor Wmo hulpmiddelen. Voor de levering van de hulpmiddelen

Nadere informatie

Instructie Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015

Instructie Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 Instructie Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 CEO Colofon Het Cliëntervaringsonderzoek Wmo (CEO Wmo) is op verzoek van de VNG/VWS ontwikkeld door BMC onderzoek, met inbreng van een klankbordgroep van cliëntenorganisaties

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN Tevredenheidsonderzoek ketenpartners SUN Groningen Colofon Opdrachtgever SUN Groningen Datum Maart 2017 Auteurs Bert van Putten David Scheffer KWIZ Stavangerweg

Nadere informatie

Instructie Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015

Instructie Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 Instructie Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 CEO Colofon Het Cliëntervaringsonderzoek Wmo (CEO Wmo) is op verzoek van de VNG/VWS ontwikkeld door BMC onderzoek, met inbreng van een klankbordgroep van cliëntenorganisaties

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO Gemeente Purmerend September 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 7500 AN Enschede1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/172

Nadere informatie

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld.

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld. rriercoj Gemeenteraad Barneveld Postbus 63 3770 AB BARNEVELD Barneveld, 27 augustus 2015 f Ons kenmerk: Ö^OOJcfc Behandelend ambtenaar: I.M.T. Spoor Doorkiesnummer: 0342-495 830 Uw brief van: Bijlage(n):

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo & Jeugd 2016

Cliëntervaringsonderzoek Wmo & Jeugd 2016 Cliëntervaringsonderzoek Wmo & Jeugd 2016 Inleiding Zowel in de Wmo als in de Jeugdwet is opgenomen dat gemeenten jaarlijks de ervaringen van cliënten moeten onderzoeken. Daarbij wordt vanaf 2016 voor

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014 Gemeente Roosendaal Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 Concept 11 augustus 2014 DATUM 11 augustus 2014 TITEL Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Roosendaal

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Gemeente Castricum mei juni 2008

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Gemeente Castricum mei juni 2008 Eindrapportage Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Gemeente Castricum mei juni 2008 Inhoudsopgave Inleiding... 5 1 Achtergrond, doelstelling en doelgroep... 7 1.1 Achtergrond voor het klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014 Gemeente Wmo klanttevredenheid over 2013 1 juli 2014 DATUM 1 juli 2014 TITEL Wmo klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Klanttevredenheidsonderzoek Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga juni 2017 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over het uitgevoerde cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015 Gemeente Zeist Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 8 juli 2015 DATUM 8 juli 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Zeist Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Bijlagenummer 01/10/14/06 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Adviesnota voor: (kopieer en plak voor regel van toepassing) X Onderwerp:

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief Van: J. Ragetlie Aan: de leden van de Gemeenteraad Onderwerp: Klanttevredenheidsonderzoek naar het functioneren van het CVV (Wmo) 2011 Steller: N.Vintcent Datum: 18 september 2012

Nadere informatie

X Algemeen Bestuur (AB)

X Algemeen Bestuur (AB) Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Adviesnota Bestuur datum: 19 september 2017 Adviesnota voor: (kopieer en plak voor regel van toepassing) X Algemeen Bestuur (AB) Dagelijks Bestuur

Nadere informatie

Instructie Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015

Instructie Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 Instructie Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 CEO Colofon Het Cliëntervaringsonderzoek Wmo (CEO Wmo) is op verzoek van de VNG/VWS ontwikkeld door BMC onderzoek, met inbreng van een klankbordgroep van cliëntenorganisaties

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Datum: 16 juli 2013 Gemeente: Cuijk Focus: De Kanteling Auteur: ISD CGM Versie: 1.2 Status: Vastgesteld d.d. 16 juli 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 - De

Nadere informatie

Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo

Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo onderzoek Deze vragenlijst gaat over u. U kunt hem alleen invullen, of samen met uw naaste (bijvoorbeeld uw partner of mantelzorger). Uw antwoorden zijn anoniem

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 1-op-1 Relaties Trajecten

Klanttevredenheidsonderzoek 1-op-1 Relaties Trajecten Klanttevredenheidsonderzoek 1-op-1 Relaties Trajecten Rapportage van de tevredenheid bij cliënten van de één-op-één Relaties Trajecten Uitgevoerd in opdracht van Stichting Welzijn Ouderen Arnhem November

Nadere informatie

Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo

Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo gemeente Utrechtse Heuvelrug Deze vragenlijst gaat over u. U kunt hem alleen invullen, of samen met uw naaste (bijvoorbeeld uw partner of mantelzorger). Uw antwoorden

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014 Gemeente Woerden Klanttevredenheid Wmo over 2013 31 juli 2014 DATUM 31 juli 2014 TITEL Klanttevredenheid Wmo over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Woerden Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Gemeente Montfoort. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over augustus 2015

Gemeente Montfoort. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over augustus 2015 Gemeente Montfoort Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 24 augustus 2015 DATUM 24 augustus 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Montfoort Boulevard

Nadere informatie

Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015

Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015 Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015 Afdeling: Maatschappelijke ontwikkeling Auteur : Nick Elshof Datum: 25-09-2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Samenvatting... 4 Verantwoording en achtergrond...

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni 2015 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 1. Indienen melding...

Nadere informatie

Rapportage Ervaringsonderzoek WOT's

Rapportage Ervaringsonderzoek WOT's Rapportage Ervaringsonderzoek WOT's Versie 5.0.0 Drs. J.J. Laninga December 2015 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over het uitgevoerde ervaringsonderzoek naar

Nadere informatie

Gespreksverslag focusgroep CEO Wmo

Gespreksverslag focusgroep CEO Wmo RAPPORTAGE Gespreksverslag focusgroep CEO Wmo Gemeente Veenendaal augustus 2017 Inhoudsopgave 1 1 Inleiding... ".. "... """... "... "... 1 1.1 Aanleiding en doel""... "".".".. "".. "."..... """".""".""..

Nadere informatie

Monitorrapportage Gezamenlijke WMO-taken & Beschermd Wonen

Monitorrapportage Gezamenlijke WMO-taken & Beschermd Wonen 11 mei 2017 Monitorrapportage Gezamenlijke WMO-taken & Beschermd Wonen Brabant Noordoost-Oost 2016 Dr. Ir. Jing Zhang Team: Contractmanagement en Inkoop Doelen van de monitorrapportage WMO regio Gebruik:

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Beek 20 mei 2014 Simon Wajer Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS 7 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

/2202. gemeente werkendam. werkendam. 12DEC2012. Gemeenteraad Postbus DA Werkendam. clienttevredenheidsonderzoek Wmo

/2202. gemeente werkendam. werkendam. 12DEC2012. Gemeenteraad Postbus DA Werkendam. clienttevredenheidsonderzoek Wmo gemeente werkendam /2202 Raadhuispiein 1 4251 VZ Werkendam Gemeenteraad Postbus 16 4250 DA Werkendam Telefoon: (0183) 507200 Fax: (0183) 50 73 00 E-mail: info@werkendam.nl onderwerp clienttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord 13 juni 2014 Kees-Jan van de Werforst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN

Nadere informatie

Schakel(en) tussen klanten

Schakel(en) tussen klanten Schakel(en) tussen klanten Onderzoek naar klanttevredenheid dienstverlening Agentschap SZW EUROPESE UNIE Europees Sociaal Fonds Het Agentschap SZW voert Europese en nationale subsidieregelingen uit op

Nadere informatie

Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers

Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers Ervaring in de driehoek Cello heeft in de periode mei juni van dit jaar onderzoek laten uitvoeren naar de ervaringen van cliënten, ouders / vertegenwoordigers

Nadere informatie

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012 Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012 Publicatienummer: 1715 Datum: Februari 2013 In opdracht van: Gemeente Breda Kredietbank West-Brabant Uitgave: Gemeente Breda

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Heeze-Leende Rapport Augustus 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel Naomi Meys Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-0908-6079 : CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO

Nadere informatie

Opvoeden in Nederland 2010 Onderzoeksverantwoording. Sociaal en Cultureel Planbureau

Opvoeden in Nederland 2010 Onderzoeksverantwoording. Sociaal en Cultureel Planbureau Opvoeden in Nederland 2010 Onderzoeksverantwoording In opdracht van: Sociaal en Cultureel Planbureau Date : 19 april 2010 Reference : 14280.PW.ND.mr GfK Panel Services Benelux is gecertificeerd voor het

Nadere informatie

2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2

2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 3 4 De aanvraag... 7 5 Procedure... 11 6 Bejegening... 14 7 Rechten en plichten... 16 8 Inspraak bij

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning

Cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Zwolle 2016 Status: definitief Versie oktober 2016 Voor nadere informatie: Madelinde Tuk, senior Adviseur en Onderzoeker m.tuk@zwolle.nl 038

Nadere informatie

Enquête Dienstverlening in het stadhuis

Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Colofon Titel:Enquête Dienstverlening in het stadhuis Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Beek (L.) 26 augustus 2015 Nelleke Koppelman Simon Wajer Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 2 SAMENVATTING 4 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

COLLEGENOTA. Onderwerp: Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Aantal bijlage(n): 1. Beslispunten:

COLLEGENOTA. Onderwerp: Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Aantal bijlage(n): 1. Beslispunten: COLLEGENOTA Portefeuillehouder: E. Janissen Paraaf Datum Afdeling: MRB Steller: F. Muller-De Vos Afd. Manager Medewerker Datum: 22-10-2013 Openbaar: Ja x Nee Fin. Jur. Pers. Naar griffier: Ja Nee Consulent

Nadere informatie

Gemeente Landsmeer. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 5 juni 2014

Gemeente Landsmeer. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 5 juni 2014 Gemeente Landsmeer Wmo-klanttevredenheid over 2013 5 juni 2014 DATUM 5 juni 2014 TITEL Wmo-klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Landsmeer Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Best Augustus 2015 Nelleke Koppelman Naomi Meys Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

Portefeuillehouder : mevr. F. Langerak-Oostrom Zaaknummer : Verantwoordelijk MT-lid Datum : 13 september 2016

Portefeuillehouder : mevr. F. Langerak-Oostrom Zaaknummer : Verantwoordelijk MT-lid Datum : 13 september 2016 INFORMATIENOTA bij stukken die ter informatie naar de raad gaan Portefeuillehouder : mevr. F. Langerak-Oostrom Zaaknummer : 284831 Verantwoordelijk MT-lid Datum : 13 september 2016 Onderwerp: Cl iëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek schuldhulpverlening

Klanttevredenheidsonderzoek schuldhulpverlening Klanttevredenheidsonderzoek schuldhulpverlening Gemeente Pijnacker-Nootdorp mei 2015 Versie 23-06-15 Andrew Britt, Naomi Meys Projectnummer: 107748 Correspondentienummer: DH-2105-4345 INHOUD HOOFDSTUK

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek inwoners afvalinzameling. Land van Cuijk en Boekel 2015

Tevredenheidsonderzoek inwoners afvalinzameling. Land van Cuijk en Boekel 2015 Tevredenheidsonderzoek inwoners afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel 2015 Cuijk, oktober 2015 Colofon Opdrachtgever : Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel Project : Tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie