Toelichting uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichting uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016"

Transcriptie

1 Toelichting uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 Inleiding Op basis van de Wmo 2015 zijn gemeenten verplicht jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek uit te voeren. De vier Westerkwartiergemeenten hebben het Sociaal Planbureau Groningen (SPG) (onderdeel van CMO STAMM) opdracht gegeven voor dit onderzoek. Ook dertien andere Groninger gemeente hebben hiervoor het SPG opdracht verleend. Hierdoor is vergelijking van de uitkomsten van andere gemeenten mogelijk en komt naar voren wat de sterke en verbeterpunten van de eigen gemeente zijn. In 2015 is het CEO Wmo voor de eerste maal uitgevoerd. Dit maakt het mogelijk dat de uitkomsten vergelijkbaar zijn met vorig jaar. Dit geldt uiteraard alleen voor de vragen die in 2015 en 2016 op dezelfde wijze zijn gesteld. Populatie en steekproef In 2016 is er door de vier Westerkwartiergemeenten voor gekozen om alleen nieuwe Wmocliënten te benaderen. Hiermee is afgeweken van de eis die is gesteld in de Wmo. Hierin staat vermeld dat de steekproef getrokken moet worden uit nieuwe en oude cliënten. De reden om alleen nieuwe cliënten te benaderen was om irritatie bij de geënquêteerden te vermijden. Onder de groep bestaande cliënten vallen ook inwoners die al lange tijd een Wmovoorziening hebben en daarna geen contact meer hebben gehad met de gemeente. Nieuwe cliënten zijn cliënten die in 2016 een Wmo-beschikking hebben ontvangen. Dit heeft tot gevolg dat de doelgroep waaruit de steekproef is getrokken kleiner is dan in Een positief effect is dat de respons t.o.v aanzienlijk is toegenomen. Indien de respons hoger ligt dan 35 %, kunnen er betrouwbare uitspraken worden gedaan. Alleen de gemeente Grootegast ligt net onder deze grens. Gemeente Respons CEO Wmo 2015 Respons CEO Wmo 2016 Grootegast 31% 33% Leek 33% 42% Marum 28% 35% Zuidhorn 34% 44% Resultaten cliëntervaringsonderzoek Westerkwartier Contact met de gemeente De Wmo-cliënten zijn gevraagd om aan te geven hoe zij het contact met de gemeente hebben ervaren. Alle vier Westerkwartiergemeenten scoren boven het provinciaal gemiddelde op de stellingen de medewerker nam mij serieus en de medewerker en ik hebben in het gesprek samen naar een oplossing gezocht. Met uitzondering van Marum is ook hoog gescoord op de stelling ik werd snel geholpen. Opvallend is dat het percentage Wmo-cliënten in Grootegast dat wist waar ze moesten zijn met hun hulpvraag fors is gestegen t.o.v In Marum is juist hierin een daling te zien. In Leek ligt het percentage Wmo-clienten dat wist waar ze moesten zijn onder het provinciaal gemiddelde. Het aantal Wmo-cliënten in Marum dat eens is met de stelling ik ben snel

2 geholpen is gedaald t.o.v Wmo-cliënten in Leek geven aan dat zij ten opzichte van vorig jaar sneller zijn geholpen. Tevredenheid over het contact De Wmo-cliënten zijn in het algemeen zeer tevreden over het contact met diegene met wie het gesprek werd gevoerd. Alle vier gemeenten scoren bijzonder hoog t.o.v. het provinciaal gemiddelde. Wat opvalt is dat dit het percentage (heel) tevreden cliënten aanzienlijk hoger ligt dan in Ook zijn Wmo-cliënten in het Westerkwartier (zeer) tevreden over de deskundigheid van de medewerker, de gekozen oplossing en de manier waarop er geluisterd werd. Zuidhorn springt er opvallend positief uit en heeft voor wat betreft de tevredenheid over het contact gemiddeld de hoogste score van de provincie. Hulpvraag De voornaamste redenen dat de ondervraagden in het Westerkwartier contact hebben opgenomen is vraag om hulp in de huishouding en voor vervoerondersteuning. Gevolgd door de hulpvraag moeite met wassen en kleden, moeite met problemen oplossen en overbelasting mantelzorger. Inwoners van Marum nemen relatief vaker contact op met de gemeente i.v.m. overbelasting van de mantelzorger. Ook in de drie andere gemeenten ligt deze hulpvraag hoger dan het provinciaal gemiddelde. Ten opzichte van het provinciaal gemiddelde wordt in Leek vaker hulp gevraagd naar aanleiding van eenzaamheid. De vraag naar hulp in de huishouding ligt relatief hoog in de gemeente Leek. In Zuidhorn, Grootegast en Marum ligt de vraag naar hulp in de huishouding daarentegen relatief laag t.o.v. het provinciaal gemiddelde. Onafhankelijke cliëntondersteuner Aan de Wmo-cliënten is gevraagd of zij bekend zijn met het gebruik maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Rond de 30% van de Wmo-cliënten is hiervan op de hoogte (Zuidhorn ligt het percentage iets lager). Ten opzichte van 2015 zijn meer Wmocliënten hiervan op de hoogte. In 2015 lag het percentage rond de 20%. In 2016 hebben de gemeenten zich ingezet om meer bekendheid te geven aan de onafhankelijke cliëntondersteuner. Onder andere door vermelding in de ontvangstbevestiging. Dit effect lijkt in de cijfers van 2016 terug te zien. Het Sociaal Plan Bureau Groningen gaf aan dat uit onderzoek in Drenthe blijkt dat slechts een beperkt aantal cliënten behoefte heeft aan een onafhankelijke cliëntondersteuner. De relatief lage bekendheid van de onafhankelijke cliëntondersteuner kan dan ook in samenhang worden gezien met de beperkte behoefte hier aan. Soort en kwaliteit van de ondersteuning Zoals ook uit de hulpvraag blijkt, is in Leek de hulp bij de huishouding de meest ontvangen vorm van ondersteuning. Het percentage ligt boven het provinciaal gemiddelde. Opvallend is dat cliënten in Leek ook relatief veel gebruik maken van een particuliere schoonmaakster. Cliënten betalen een eigen bijdrage voor hulp in het huishouden. Wellicht dat een deel van de cliënten een particuliere schoonmaakster verwart met hulp in de huishouding vanuit de Wmo. Bij de andere drie gemeente ligt dit percentage hulp bij het huishouden ruim beneden het provinciaal gemiddelde. De ontvangen ondersteuning in Zuidhorn ligt ongeveer gelijk met het provinciaal gemiddelde. De enige uitzondering is dat in Zuidhorn in 2016 iets vaker dan gemiddeld rolstoelondersteuning is aangeboden.

3 In Grootegast valt op dat ondersteuning in de vorm van dagbesteding hoger ligt dan het provinciaal gemiddelde. In Marum komt ondersteuning in de vorm van een woonvoorziening, vergoeding voor vervoer en dagbesteding relatief meer voor. Aan de ondervraagden is de stelling voorgelegd of zij een betere kwaliteit van leven ervaren door de ondersteuning. Wmo-cliënten in Leek en Zuidhorn hebben opvallend positief deze stelling beantwoord (circa 80% is het hier mee eens). Marum en Grootgast scoren iets lager (rond 75%). Meer dan 80% van de Wmo-cliënten in Leek, Grootegast en Zuidhorn vinden dat de ondersteuning die zij hebben ontvangen, past bij de hulpvraag. In Zuidhorn is dit percentage zelfs zeer hoog 87,8%. Opvallend is dat in Marum dit percentage ruim onder het provinciaal gemiddelde ligt (71,1%). Ten opzichte van vorig jaar is dit een aanzienlijke daling. Uit nadere analyse van de gegevens blijkt dat de Wmo-cliënten die niet tevreden zijn ondersteuning hebben gevraagd bij hulp in de huishouding en collectief vervoer. De Wmo-cliënten in Marum zijn relatief ook minder positief over de stellingen: door de ondersteuning die ik krijg kan ik beter de dingen doen ik wil en door de ondersteuning kan ik mij beter redden Zuidhorn en Leek springen op deze stellingen er juist zeer positief uit. En Grootegast schommelt rond het provinciaal gemiddelde. Tevens is gevraagd naar hoe cliënten de kwaliteit ervaren van de ondersteuning die zij ontvangen. Wmo-Cliënten in Leek en Zuidhorn zijn zeer tevreden hierover. De tevredenheid van cliënten in Marum ligt iets onder het provinciaal gemiddelde. Opvallend is dat cliënten in Grootegast het minst tevreden zijn over de kwaliteit van de ondersteuning in de provincie Groningen (slechts 66,7 % is het eens met de stelling ik vind de kwaliteit van de ondersteuning goed ). Uit nadere analyse van de groep die niet tevreden is over de kwaliteit van de zorg in Grootegast, blijkt dat slecht een enkeling aangeeft (helemaal) niet tevreden te zijn met de kwaliteit van de ondersteuning. Het merendeel van deze groep heeft de optie neutraal ingevuld en geen antwoord/n.v.t.. De Wmo-cliënten in Grootegast die minder tevreden zijn over de kwaliteit van de ondersteuning maken voor het merendeel gebruik van het collectief vervoer. Cliënten maken naast de Wmo-voorzieningen ook gebruik van andere vormen van ondersteuning. Cliënten in Marum, Zuidhorn en Grootegast maken relatief weinig gebruik van voorzieningen in het buurthuis, boodschappendienst en klussendienst. Wmo-cliënten in Leek maken hier meer gebruik van. Mantelzorg In de enquête zijn twee vragen opgenomen over mantelzorg. Ten eerste is gevraagd of de cliënten hulp ontvangen van partners, familie, vrienden of buren. Hier zien we een aantal verschillen tussen de gemeenten. In Zuidhorn en Leek ligt het percentage cliënten dat mantelzorg ontvangt lager dan het provinciaal gemiddelde van 86%. In Leek en Zuidhorn ontvangt respectievelijk 75% en 80% van de Wmo-cliënten hulp van naasten. Wmo-cliënten in Marum ontvangen aanzienlijk meer hulp van derden (94%). In Grootegast ligt dit percentage op 87%. Aan de geënquêteerden is de vraag voorgelegd of hun naaste de zorg aan kan. Dit geeft een indicatie over de draagkracht van de mantelzorger. In Leek valt op dat 30% van de ondervraagden het idee heeft dat de partner de zorg niet aankan. Dit ligt hoger dan het provinciaal gemiddelde (20%). In Marum en Grootegast laten hetzelfde beeld zien als het

4 provinciaal gemiddelde. In Marum heeft 13% van de cliënten het idee heeft dat hij/zij de zorg niet aankan. Eigen bijdrage Tot slot is aan de Wmo-cliënten gevraagd of zij de eigen bijdrage aan een Wmo-voorziening als een probleem ervaren. Deze vraag is lastig meetbaar omdat er geen eenduidige definitie voor probleem is vast te stellen. Deze vraag is daarom gesteld ter oriëntatie. Over het algemeen kan gezegd worden dat de meerderheid cliënten (> 75%) in Zuidhorn, Leek en Grootegast dit niet als een probleem beschouwen. Van de Wmo-cliënten in Marum vindt 58% dit geen probleem. Opvallend is dus dat 42% van de cliënten in Marum de eigen bijdrage wel als een probleem ervaren. Conclusie Grootegast Verreweg de meeste Wmo-cliënten in de gemeente Grootegast rapporteren positieve ervaringen. Op vrijwel alle aspecten liggen (positieve) scores boven het provinciaal gemiddelde. Vooral de tevredenheid over de deskundigheid van de medewerkers en over de gekozen oplossing springer er gunstig uit. De kwaliteit van de ontvangen ondersteuning scoort in Grootegast onder het provinciaal gemiddelde en minder gunstig dan vorig jaar. Daar staat tegenover dat de bekendheid van de cliëntondersteuning duidelijk is toegenomen en dat veel vaker dan vorig jaar samen met de medewerker van de gemeente naar een oplossing is gezocht. Marum Verreweg de meeste Wmo-cliënten in de gemeente Marum rapporteren positieve ervaringen. In vergelijking met het provinciaal gemiddelde wijken de scores deels positief, deels negatief af. De tevredenheid over het contact met de gemeente ligt hoog; de snelheid waarmee Wmocliënten zijn geholpen scoort laag. In vergelijking met vorig jaar zijn de ervaringen in de gemeente Marum nu wat minder gunstig. Toch zijn dit jaar meer Wmo-cliënten tevreden. Verder is opmerkelijk dat de hoogte van de eigen bijdrage voor relatief veel cliënten een probleem is. Leek Verreweg de meeste Wmo-cliënten in de gemeente Leek rapporteren positieve ervaringen. Over de hele linie liggen de (positieve) scores boven het provinciaal gemiddelde. Ik wist waar ik moest zijn met de mijn hulpvraag is hierop een uitzondering. Ook valt op dat relatief veel Wmo-cliënten in Leek denken dat hun mantelzorger de zorg niet aan kan. Vorig jaar lagen de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek in de gemeente Leek rond of ruim boven het provinciaal gemiddelde. Dit jaar heeft de gemeente zich op bijna alle punten weten te verbeteren. Vooral bij de snelheid waarmee mensen zijn geholpen, de kwaliteit van de ontvangen ondersteuning en de tevredenheid over het contact met de gemeente zijn de positieve scores flink omhoog gegaan. Zuidhorn Verreweg de meeste Wmo-cliënten in de gemeente Zuidhorn rapporteren positieve ervaringen. Over de hele linie liggen de (positieve) scores boven het provinciaal gemiddelde. De bekendheid van de cliëntondersteuning is de enige uitzondering. Vorig jaar waren de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek voor Zuidhorn (al) zeer gunstig; dit jaar heeft de

5 gemeente zich op bijna alle punten nog weten te verbeteren. De tevredenheid over het contact met de gemeente is groot; bijna alle Wmo-cliënten voelen zich serieus genomen en vinden dat er goed naar hen is geluisterd. Ook het oordeel over de kwaliteit van de ontvangen ondersteuning is zeer positief.

Resultaten cliëntervaringsonderzoek Wmo

Resultaten cliëntervaringsonderzoek Wmo Resultaten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 Over het contact met de gemeente Ik wist waar ik moest zijn met mijn hulpvraag Ik werd snel geholpen De medewerker nam mij serieus De medewerker en ik hebben

Nadere informatie

Cliënten Wmo hebben meegewerkt aan het cliëntervaringsonderzoek

Cliënten Wmo hebben meegewerkt aan het cliëntervaringsonderzoek Verreweg de meeste Wmo-cliënten in de gemeente Westerwolde rapporteren positieve ervaringen. De scores liggen rond het gemiddelde in de 13 gemeenten waarvoor het Sociaal Planbureau Groningen het cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 1. Algemeen In het Westerkwartier is het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 afgerond en zijn de resultaten hiervan inmiddels bekend. In 18 van de 23 Groningse

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo WIJ-gebieden 2017 Laura de Jong Marjolein Kolstein Oktober 2018 Inge de Vries www.oisgroningen.nl Inhoud Samenvatting... 2 2.9 Tot slot... 20 Bijlage 1: de WIJ-gebieden...

Nadere informatie

Rol mantelzorger en eigen bijdrage aandachtspunten bij uitvoering Wmo

Rol mantelzorger en eigen bijdrage aandachtspunten bij uitvoering Wmo Rol mantelzorger en eigen bijdrage aandachtspunten bij uitvoering Wmo SOCIAAL PLANBUREAU GRONINGEN EN TRENDBUREAU DRENTHE ZIJN ONDERDEEL VAN CMO STAMM 1 1. Introductie De ervaringen met de Wmo waren in

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Ten Boer Laura de Jong Marjolein Kolstein Oktober 2018 Inge de Vries www.oisgroningen.nl Inhoud Inhoud... 1 2.8 Effect van de ondersteuning... 11 3. Conclusie... 13

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Groningen 2017 Laura de Jong Marjolein Kolstein Oktober 2018 Inge de Vries www.oisgroningen.nl Inhoud Inhoud... 2 Samenvatting... 3 2.7 Overige ondersteuning... 16

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Gemeente IJsselstein mei 2018 RESULTAAT KWALITEIT CONTACT 2017 Gemeente IJsselstein Deze samenvatting presenteert de belangrijkste uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek (CEO) Wmo over

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet

Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet Management Summary Gemeenten zijn verplicht om jaarlijks inzicht te krijgen in de ervaringen van cliënten vanuit de Wmo en Jeugdwet. Onderzoeksbureau Flycatcher

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Groningen 2016 Age Stinissen Erik van der Werff Juli 2017 Michiel Mollema www.os-groningen.nl Inhoud Samenvatting... 2 1. Inleiding... 5 1.1 Opzet van het onderzoek...

Nadere informatie

X Algemeen Bestuur (AB)

X Algemeen Bestuur (AB) Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Adviesnota Bestuur datum: 1 december 2016 Adviesnota voor: (kopieer en plak voor regel van toepassing) X Algemeen Bestuur (AB) Dagelijks Bestuur

Nadere informatie

Bijlage 2 Achtergrondinformatie Monitor Sociaal Domein 2016

Bijlage 2 Achtergrondinformatie Monitor Sociaal Domein 2016 Bijlage 2 Achtergrondinformatie Monitor Sociaal Domein 1. Jeugd Figuur 1.1 Vergelijking absolute aantallen Jeugd Gemiddelde gem. 25.000-100.000 Westerkwartier Gemiddelde gem.

Nadere informatie

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Definitieve rapportage 4 augustus 2016 DATUM 4 augustus 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL

Nadere informatie

Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Gemeente Utrechtse Heuvelrug Gemeente Utrechtse Heuvelrug Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Onderzoeksrapportage 19 september 2016 DATUM 19 september 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL Onderzoeksrapportage

Nadere informatie

Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo

Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo Deze vragenlijst gaat over u. U kunt hem alleen invullen, of samen met uw naaste (bijvoorbeeld uw partner of mantelzorger). Uw antwoorden zijn anoniem en hebben

Nadere informatie

Cliëntervaring Wmo. Gemeente Vlieland. Rapport Juli 2017 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH

Cliëntervaring Wmo. Gemeente Vlieland. Rapport Juli 2017 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH Cliëntervaring Wmo Rapport Juli 2017 Projectnummer: P002315 Correspondentienummer: DH-1107-8590 INHOUD HOOFDSTUK 1 INLEIDING 1 1.1 Aanleiding onderzoek 1 1.2 Doelgroep 1 1.3 Steekproef en respons 2 1.4

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo BMWE gemeenten 2016 Gemeente Bedum AHA! marktonderzoek en marketingadvies

Cliëntervaringsonderzoek Wmo BMWE gemeenten 2016 Gemeente Bedum AHA! marktonderzoek en marketingadvies Cliëntervaringsonderzoek Wmo gemeenten 2016 Gemeente AHA! marktonderzoek en marketingadvies Cliëntervaringsonderzoek Wmo gemeente Inleiding Voor u ligt het rapport met de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Landsmeer Augustus 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/134 Datum Augustus

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Stichtse Vecht november 2018 RESULTAAT KWALITEIT CONTACT Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2017 Gemeente Stichtse Vecht Deze samenvatting presenteert de belangrijkste

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Houten Augustus 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/143 Datum Augustus

Nadere informatie

Gemeente Moerdijk. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 20 juni 2017

Gemeente Moerdijk. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 20 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 20 juni 2017 DATUM 20 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Doelgroep 4 1.2 Methode 4 1.3 Respons 4 2. Resultaten Wmo 5 2.1 Contact en toegankelijkheid van hulp of ondersteuning

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016

Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 Afdeling: Maatschappelijke ontwikkeling Auteur : Nick Elshof Datum: 04-08-2017 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Samenvatting... 4 Algemene informatie geleverde ondersteuning...

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Nijkerk Juli 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/109 Datum Juli 2016 Opdrachtgever

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo gemeente Simpelveld

Cliëntervaringsonderzoek Wmo gemeente Simpelveld Cliëntervaringsonderzoek Wmo gemeente Simpelveld 2018 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda T 076 515 13 88 info@dimensus.nl www.dimensus.nl Inhoudsopgave o Onderzoeksbeschrijving

Nadere informatie

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016 Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch Nulmeting 2016 Afdeling Onderzoek & Statistiek Juli 2016 Samenvatting De gemeente s-hertogenbosch vindt het belangrijk om de ervaringen van cliënten met Wmoondersteuning

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Hof van Twente Juli 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/101 Datum Juli

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Elburg juni 2017 Samenvatting In maart t/m mei 2017 heeft ZorgfocuZ voor de gemeente Elburg het cliëntervaringsonderzoek Wmo uitgevoerd. De doelgroep voor

Nadere informatie

Gemeente IJsselstein. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Concept 12 juli 2016

Gemeente IJsselstein. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Concept 12 juli 2016 Gemeente IJsselstein Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Concept 12 juli 2016 DATUM 12 juli 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente IJsselstein Boulevard

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGEN WMO OVER 2018

CLIËNTERVARINGEN WMO OVER 2018 Rapport CLIËNTERVARINGEN WMO OVER 2018 Gemeente Houten Mei 2019 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer

Nadere informatie

Cliëntervaring Wmo. Gemeente Alkmaar. Rapport November 2017 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH

Cliëntervaring Wmo. Gemeente Alkmaar. Rapport November 2017 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH Cliëntervaring Wmo Gemeente Alkmaar Rapport November 2017 Projectnummer: P002315 Correspondentienummer: DH-1611-8873 INHOUD SAMENVATTING 1 HOOFDSTUK 1 INLEIDING 4 1.1 Aanleiding onderzoek 4 1.2 Doelgroep

Nadere informatie

Bijlage 4 Tabellenbijlage Noardwest Fryslân

Bijlage 4 Tabellenbijlage Noardwest Fryslân Bijlage 4 Tabellenbijlage Noardwest Fryslân BLOK 1: Contact Contact Ik wist waar ik moest zijn met mijn hulpvraag (%(helemaal)mee eens) Ik werd snel geholpen (%(helemaal)mee eens) De medewerker nam mij

Nadere informatie

Moerdük. ge meente. o 80% ervaart de geboden ondersteuning als nuttig RAADSINFORMAT EBRIEF

Moerdük. ge meente. o 80% ervaart de geboden ondersteuning als nuttig RAADSINFORMAT EBRIEF ge meente Moerdük RAADSINFORMAT EBRIEF Van Col van en wethouders Aan de leden van de qemeenteraad Onderuverp Nummer griffie Zaaknummer Documentnummer 7 g ð69 v2q 3q3 Cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Ede Juni 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/99 Datum Juni 2017 Opdrachtgever

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO Gemeente Purmerend September 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 7500 AN Enschede1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/172

Nadere informatie

P Mee eens. Helemaal mee eens

P Mee eens. Helemaal mee eens Deze vragenlijst gaat over u. U kunt hem alleen invullen, of samen met uw naaste (bijvoorbeeld uw partner of mantelzorger). Uw antwoorden zijn anoniem en hebben geen gevolgen voor uw (mogelijke) ondersteuning.

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Ede September 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/concept Datum September

Nadere informatie

Cliëntervaring Wmo. Gemeente Voorst. Rapport Augustus 2017 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH

Cliëntervaring Wmo. Gemeente Voorst. Rapport Augustus 2017 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH Cliëntervaring Wmo Voorst Rapport Augustus 2017 Projectnummer: P002315 Correspondentienummer: DH-0808-8661 INHOUD SAMENVATTING 1 HOOFDSTUK 1 INLEIDING 3 1.1 Aanleiding onderzoek 3 1.2 Doelgroep 3 1.3 Steekproef

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Gemeente Emmen september 2018 RESULTAAT KWALITEIT CONTACT 2017 Gemeente Emmen Deze samenvatting presenteert de belangrijkste uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek (CEO) Wmo over 2017.

Nadere informatie

Cliëntervaringen Wmo Gemeente Boxtel

Cliëntervaringen Wmo Gemeente Boxtel Cliëntervaringen Wmo Gemeente Boxtel Meting 2016 Juli 2016 Afdeling Onderzoek & Statistiek Gemeente s-hertogenbosch Samenvatting De gemeente Boxtel vindt het belangrijk om de ervaringen van cliënten met

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGEN WMO OVER 2017

CLIËNTERVARINGEN WMO OVER 2017 Rapport CLIËNTERVARINGEN WMO OVER 2017 ISD de Kempen: resultaten gemeente Eersel Juni 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam Zuiderval 70 Postbus 563 7500

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Noordenveld juli 2017 Samenvatting In april t/m juni 2017 heeft ZorgfocuZ voor de gemeente Noordenveld het cliëntervaringsonderzoek Wmo uitgevoerd. De doelgroep

Nadere informatie

BESLUIT: Het college besluit: Kennin te nemen van de resultaten van het oliëntervaringsondermek Wmo 2017, uitgevoerd door CMD~STAMM,

BESLUIT: Het college besluit: Kennin te nemen van de resultaten van het oliëntervaringsondermek Wmo 2017, uitgevoerd door CMD~STAMM, VOORSTEL AAN B EN W GEMEENTE LoPPERsUM oatuivi 5 juli 2018 Betreft briefingekomen: Van: Adviesnr 201805983 Onderwerp: Reaultaten oliëntervaringsondorzook WMO 2017 Zaaknr Z~18~23326 Ontwerp van: Kolmer,

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGEN WMO OVER 2017

CLIËNTERVARINGEN WMO OVER 2017 Rapport CLIËNTERVARINGEN WMO OVER 2017 Gemeente Ede Juli 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/104

Nadere informatie

Landelijk cliëntervaringsonderzoek

Landelijk cliëntervaringsonderzoek Landelijk cliëntervaringsonderzoek Monitor Januari t/m december 2016 Ons kenmerk: 17.0010587 Datum: 22-09-2017 Contactpersoon: Rosan Hilhorst E-mail: Contractbeheer@regiogv.nl Inhoud 1. Inleiding... 3

Nadere informatie

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Kenmerk: 148710 Sector: Inwonerszaken Team : Openbare Orde, Welzijn & Onderwijs Ontworpen door: W. Gerth Onderwerp: Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 Besluit: 1. Kennis te

Nadere informatie

Gemeente Nederweert. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 30 juni 2017

Gemeente Nederweert. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 30 juni 2017 Gemeente Nederweert Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 30 juni 2017 DATUM 30 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl

Nadere informatie

Cliëntervaring Wmo. Hoeksche Waard. Definitief rapport 17 juli 2017 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH

Cliëntervaring Wmo. Hoeksche Waard. Definitief rapport 17 juli 2017 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH Cliëntervaring Wmo Hoeksche Waard Definitief rapport 17 juli 2017 Projectnummer: P002315 Correspondentienummer: DH-0407-8563 INHOUD SAMENVATTING 1 HOOFDSTUK 1 INLEIDING 3 1.1 Aanleiding onderzoek 3 1.2

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo REGIO DRECHTSTEDEN - 2016 Inhoud Volgens de Wmo 2015 is iedere gemeente in Nederland verplicht jaarlijks te onderzoeken hoe cliënten de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Emmen juli 2017 Samenvatting In april t/m juni heeft ZorgfocuZ voor de gemeente Emmen het cliëntervaringsonderzoek Wmo uitgevoerd. De doelgroep voor dit

Nadere informatie

Ervaringen van cliënten Wet maatschappelijke ondersteuning

Ervaringen van cliënten Wet maatschappelijke ondersteuning verbind Advies en Faciliteiten AF Stadskantoor Lübeckplein Postbus 538 8000 AM Zwolle Telefoon (038) 498 2383 www.zwolle.nl Ervaringen van cliënten Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zwolle 2018

Nadere informatie

Cliëntervaring Wmo. Gemeente Stein. Rapport September 2017 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH

Cliëntervaring Wmo. Gemeente Stein. Rapport September 2017 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH Cliëntervaring Wmo Stein Rapport September 2017 Projectnummer: P002315 Correspondentienummer: DH-1809-8763 CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO INHOUD SAMENVATTING 1 HOOFDSTUK 1 INLEIDING 4 1.1 Aanleiding onderzoek

Nadere informatie

Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo

Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo gemeente Utrechtse Heuvelrug Deze vragenlijst gaat over u. U kunt hem alleen invullen, of samen met uw naaste (bijvoorbeeld uw partner of mantelzorger). Uw antwoorden

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek WMO Beemster Verantwoordingsjaar 2017

Cliëntervaringsonderzoek WMO Beemster Verantwoordingsjaar 2017 Cliëntervaringsonderzoek WMO Beemster Verantwoordingsjaar 2017 November 2018 Team Beleidsonderzoek en informatiemanagement Gemeente Purmerend CLIËNT ERVARINGS ONDERZOEK WMO BEEMSTER VERANTWOORDINGSJAAR

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek. Purmerend verantwoordingsjaar 2017

Cliëntervaringsonderzoek. Purmerend verantwoordingsjaar 2017 Cliëntervaringsonderzoek WMO Purmerend verantwoordingsjaar 2017 CLIËNT ERVARINGS ONDERZOEK WMO PURMEREND VERANTWOORDINGSJAAR 2017 Gemeente Purmerend Team B&I November 2018 Colofon In opdracht van Team

Nadere informatie

box-tial Stuk ter kennisname Onderwerp Voorstel Samenvatting Vervolg Bijlagen meewerkend

box-tial Stuk ter kennisname Onderwerp Voorstel Samenvatting Vervolg Bijlagen meewerkend meewerkend box-tial Stuk ter kennisname Datum: 28 juni 2017 Registratienummer: 28 juni 2017 Portefeuillehouder: Contactpersoon: S. van Vlerken, S.v.VIerken@MijnGemeenteDichtbij.nl, 0411-655391. Onderwerp

Nadere informatie

Cliëntervaring Wmo. Gemeente Terschelling. Rapport Juli 2017 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH

Cliëntervaring Wmo. Gemeente Terschelling. Rapport Juli 2017 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH Cliëntervaring Wmo Terschelling Rapport Juli 2017 Projectnummer: P002315 Correspondentienummer: DH-1107-8589 INHOUD SAMENVATTING 1 HOOFDSTUK 1 INLEIDING 4 1.1 Aanleiding onderzoek 4 1.2 Doelgroep 4 1.3

Nadere informatie

Cliëntervaring Wmo. Gemeente Westvoorne. Rapport Augustus 2017 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH

Cliëntervaring Wmo. Gemeente Westvoorne. Rapport Augustus 2017 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH Cliëntervaring Wmo Westvoorne Rapport Augustus 2017 Projectnummer: P002315 Correspondentienummer: DH-2908-8704 INHOUD SAMENVATTING 1 HOOFDSTUK 1 INLEIDING 4 1.1 Aanleiding onderzoek 4 1.2 Doelgroep 4 1.3

Nadere informatie

Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo

Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo onderzoek Deze vragenlijst gaat over u. U kunt hem alleen invullen, of samen met uw naaste (bijvoorbeeld uw partner of mantelzorger). Uw antwoorden zijn anoniem

Nadere informatie

Resultaten van het cliëntervaringsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2015

Resultaten van het cliëntervaringsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2015 Reg.nr.: I-SZ/2016/2119 / RIS 2016-446 (Bijlage) Resultaten van het cliëntervaringsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2015 Gemeente Boxmeer

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORT Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2017-2018 Gemeente Westvoorne juni 2019 RESULTAAT KWALITEIT CONTACT Gemeente Westvoorne Deze rapportage presenteert de belangrijkste uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Gemeente Haarlem februari 2019 RESULTAAT KWALITEIT CONTACT 2018 Gemeente Haarlem Deze samenvatting presenteert de belangrijkste uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek (CEO) Wmo over 2018.

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Houten Juni 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/85 Datum Juni 2017 Opdrachtgever

Nadere informatie

Datum vergadering: Nota openbaar: Ja, de nota is openbaar

Datum vergadering: Nota openbaar: Ja, de nota is openbaar Gemeente Hellendoorn Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 17INT1873 91 Datum vergadering: Nota openbaar: Ja, de nota is openbaar.12 SEP. 217 ^ Onderwerp: B&W-advies: Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 20 juni 2017

Gemeente Dalfsen. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 20 juni 2017 Gemeente Dalfsen Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage 20 juni 2017 DATUM 20 juni 2017 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Uitstroom Wmo DOCUMENT: ONDERZOEKSRAPPORTAGE CLIENTERVARINGSONDERZOEK WMO UITSTROOM OORGANISATIE: GEMEENTE VALKENSWAARD

Cliëntervaringsonderzoek Uitstroom Wmo DOCUMENT: ONDERZOEKSRAPPORTAGE CLIENTERVARINGSONDERZOEK WMO UITSTROOM OORGANISATIE: GEMEENTE VALKENSWAARD 2016 Cliëntervaringsonderzoek Uitstroom Wmo DOCUMENT: ONDERZOEKSRAPPORTAGE CLIENTERVARINGSONDERZOEK WMO UITSTROOM OORGANISATIE: GEMEENTE VALKENSWAARD STATUS: DEFINITIEF DATUM: DECEMBER 2016 Cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

Cliëntervaring Wmo. Gemeente Beuningen. Definitief rapport 3 juli 2017 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH

Cliëntervaring Wmo. Gemeente Beuningen. Definitief rapport 3 juli 2017 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH Cliëntervaring Wmo Beuningen Definitief rapport 3 juli 2017 Projectnummer: P002315 Correspondentienummer: DH-2606-8546 INHOUD SAMENVATTING 1 HOOFDSTUK 1 INLEIDING 4 1.1 Aanleiding onderzoek 4 1.2 Doelgroep

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Noordenveld juli 2018 RESULTAAT KWALITEIT CONTACT Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2017 Gemeente Noordenveld Deze rapportage presenteert de belangrijkste uitkomsten

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Best Definitief rapport September 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel N. Meys Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-0209-7037 CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO

Nadere informatie

Uw kenmerk Uw brief Zaaknummer Documentnummer U Raadsbrief 2017, nr juli 2017

Uw kenmerk Uw brief Zaaknummer Documentnummer U Raadsbrief 2017, nr juli 2017 Aan de gemeenteraad van Tubbergen Uw kenmerk Uw brief Zaaknummer Documentnummer 17.194 U17.12878 Inlichtingen bij De raadsgriffier Mevrouw H.J.M.J. van Limbeek ter Haar Bijlagen Onderwerp Datum Raadsbrief

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK SOCIAAL TEAM

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK SOCIAAL TEAM Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK SOCIAAL TEAM Gemeente Houten Augustus 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/142 Datum

Nadere informatie

Cliëntervaring Wmo. Gemeente Enkhuizen. Rapport 29 juni 2017 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH

Cliëntervaring Wmo. Gemeente Enkhuizen. Rapport 29 juni 2017 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH Cliëntervaring Wmo Enkhuizen Rapport 29 juni 2017 Projectnummer: P002315 Correspondentienummer: DH-2806-8553 CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO INHOUD SAMENVATTING 1 HOOFDSTUK 1 INLEIDING 3 1.1 Aanleiding onderzoek

Nadere informatie

WMO-raadpleging Gemeente Heemstede

WMO-raadpleging Gemeente Heemstede WMO-raadpleging Gemeente Heemstede Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een stichting zonder winstoogmerk met als doelstelling om tegen kostprijs

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Almere Oktober 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel A. Olsthoorn Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-1010-8027 CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO INHOUD INLEIDING

Nadere informatie

Cliëntervaring Wmo. Gemeente Sittard-Geleen. Rapport 12 juni 2017 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH

Cliëntervaring Wmo. Gemeente Sittard-Geleen. Rapport 12 juni 2017 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH Cliëntervaring Wmo Sittard-Geleen Rapport 12 juni 2017 Projectnummer: P002315 Correspondentienummer: DH-1206-8498 INHOUD SAMENVATTING 1 HOOFDSTUK 1 INLEIDING 4 1.1 Aanleiding onderzoek 4 1.2 Doelgroep

Nadere informatie

Aanvullend cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning. Rapportage tweede meting

Aanvullend cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning. Rapportage tweede meting Aanvullend cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Rapportage tweede meting Aanvullend cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Rapportage tweede meting Aanvullend

Nadere informatie

Aanvullend cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning

Aanvullend cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Aanvullend cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Rapportage meting 2016 Aanvullend cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Rapportage meting 2016 Aanvullend cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

Cliëntervaring Wmo. Gemeente Stede Broec. Rapport 29 juni 2017 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH

Cliëntervaring Wmo. Gemeente Stede Broec. Rapport 29 juni 2017 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH Cliëntervaring Wmo Stede Broec Rapport 29 juni 2017 Projectnummer: P002315 Correspondentienummer: DH-2806-8554 CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO INHOUD SAMENVATTING 1 HOOFDSTUK 1 INLEIDING 3 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Groningers positief over sociale contacten in de woonbuurt

Groningers positief over sociale contacten in de woonbuurt Groningers positief over sociale contacten in de woonbuurt Sociale betrokkenheid, ofwel sociale cohesie, is een belangrijke eigenschap voor een leefbare woonomgeving. Zo blijkt dat hoe meer sociale contacten

Nadere informatie

Cliëntervaring Wmo. Gemeente Franekeradeel. Rapport Juli 2017 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH

Cliëntervaring Wmo. Gemeente Franekeradeel. Rapport Juli 2017 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH Cliëntervaring Wmo Franekeradeel Rapport Juli 2017 Projectnummer: P002315 Correspondentienummer: DH-1107-8584 INHOUD SAMENVATTING 1 HOOFDSTUK 1 INLEIDING 4 1.1 Aanleiding onderzoek 4 1.2 Doelgroep 4 1.3

Nadere informatie

Informatienota raad. Cliëntervaringsonderzoeken Wmo, Jeugd, Participatiewet en

Informatienota raad. Cliëntervaringsonderzoeken Wmo, Jeugd, Participatiewet en Veldhoven Informatienota raad Cliëntervaringsonderzoeken Wmo, Jeugd, Participatiewet en Schulddienstverlening over 2018 Voor vragen Telefoonnummer: 14 040 E-mail: gemeente@veldhoven.nl Datum B en W: 27

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning

Cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Zwolle 2017 Status: definitief Versie 19 december 2017 Voor nadere informatie: Madelinde Tuk, senior Adviseur en Onderzoeker m.tuk@zwolle.nl

Nadere informatie

X Algemeen Bestuur (AB)

X Algemeen Bestuur (AB) Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Adviesnota Bestuur datum: 19 september 2017 Adviesnota voor: (kopieer en plak voor regel van toepassing) X Algemeen Bestuur (AB) Dagelijks Bestuur

Nadere informatie

Resultaten van het cliëntervaringsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in 2016

Resultaten van het cliëntervaringsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in 2016 Resultaten van het cliëntervaringsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in 16 Gemeente Sint Anthonis Afdeling Sociale Zaken Juni 17 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Cliëntervaring Wmo. Gemeente Drechterland. Rapport 29 juni 2017 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH

Cliëntervaring Wmo. Gemeente Drechterland. Rapport 29 juni 2017 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH Cliëntervaring Wmo Drechterland Rapport 29 juni 2017 Projectnummer: P002315 Correspondentienummer: DH-2806-8552 CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO INHOUD SAMENVATTING 1 HOOFDSTUK 1 INLEIDING 3 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Gemeente Ommen. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 28 juli 2017

Gemeente Ommen. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 28 juli 2017 Gemeente Ommen Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 28 juli 2017 DATUM 28 juli 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076)

Nadere informatie

Moerd U k RAADSINFORMATIEBRIEF

Moerd U k RAADSINFORMATIEBRIEF ge meente aa Moerd U k Van Aan Onderwerp Verantwoordel RAADSINFORMATIEBRIEF 31 okt 2017 Nummer griffie Zaaknummer 769735 Documentnummer 769737 Colleoe van buroemeester en wethouders de leden van de qemeenteraad

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Jeugd. Gemeente Bloemendaal. 5 oktober 2016 V1.0

Cliëntervaringsonderzoek Jeugd. Gemeente Bloemendaal. 5 oktober 2016 V1.0 Cliëntervaringsonderzoek 2015 Jeugd Gemeente Bloemendaal 5 oktober 2016 V1.0 Inhoudsopgave Doelstelling Blz. 3 Werkwijze Blz. 4 Onderzoeksdoelgroep Blz. 5 Resultaten cliëntervaringsonderzoek Blz. 6 Toegang

Nadere informatie

Cliëntervaring Wmo. Gemeente Lelystad. Rapport Juni 2018 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH

Cliëntervaring Wmo. Gemeente Lelystad. Rapport Juni 2018 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH \ Cliëntervaring Wmo Rapport Juni 2018 Projectnummer: P005099 Correspondentienummer: DH-2706-9288 INHOUD SAMENVATTING 1 HOOFDSTUK 1 INLEIDING 4 1.1 Aanleiding onderzoek 4 1.2 Doelgroep 4 1.3 Steekproef

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente De Bilt Rapport November 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel A. Olsthoorn Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-0411-8076 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING

Nadere informatie

Cliëntervaring Wmo. Gemeente Harlingen. Rapport juni 2018 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH

Cliëntervaring Wmo. Gemeente Harlingen. Rapport juni 2018 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH \ Cliëntervaring Wmo Harlingen Rapport juni 2018 Projectnummer: P005099 Correspondentienummer: DH-2706-9290 INHOUD SAMENVATTING 1 HOOFDSTUK 1 INLEIDING 4 1.1 Aanleiding onderzoek 4 1.2 Doelgroep 4 1.3

Nadere informatie

Pijnacker - Nootdorp

Pijnacker - Nootdorp Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo onderzoek Deze vragenlijst gaat over u. U kunt hem alleen invullen, of samen met uw naaste (bijvoorbeeld uw partner of mantelzorger). Uw antwoorden zijn anoniem

Nadere informatie

SAMENVATTING 1 HOOFDSTUK 1 INLEIDING Aanleiding onderzoek Doelgroep Steekproef en respons Referentiegroep 5

SAMENVATTING 1 HOOFDSTUK 1 INLEIDING Aanleiding onderzoek Doelgroep Steekproef en respons Referentiegroep 5 INHOUD SAMENVATTING 1 HOOFDSTUK 1 INLEIDING 4 1.1 Aanleiding onderzoek 4 1.2 Doelgroep 4 1.3 Steekproef en respons 5 1.4 Referentiegroep 5 1.5 Uitsplitsingen 5 1.6 Leeswijzer 5 HOOFDSTUK 2 HET CONTACT

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek 2016 Wmo begeleiding, huishoudelijke ondersteuning en scootmobiel

Cliëntervaringsonderzoek 2016 Wmo begeleiding, huishoudelijke ondersteuning en scootmobiel Cliëntervaringsonderzoek 2016 Wmo begeleiding, huishoudelijke ondersteuning en scootmobiel Tijdsperiode: 15-10-2016 t/m 31-03-2017 Aantal enquêtes: 475 Gemeente: Harderwijk Datum: 04 mei 2017 Opgesteld

Nadere informatie

Cliëntervaring Wmo. Gemeente Vlieland. Rapport Juni 2018 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH

Cliëntervaring Wmo. Gemeente Vlieland. Rapport Juni 2018 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH \ Cliëntervaring Wmo Vlieland Rapport Juni 2018 Projectnummer: P005099 Correspondentienummer: DH-1806-9275 INHOUD SAMENVATTING 1 HOOFDSTUK 1 INLEIDING 3 1.1 Aanleiding onderzoek 3 1.2 Doelgroep 3 1.3 Steekproef

Nadere informatie

Cliëntervaring Wmo. Gemeente Waadhoeke. Rapport Juni 2018 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH

Cliëntervaring Wmo. Gemeente Waadhoeke. Rapport Juni 2018 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH \ Cliëntervaring Wmo Gemeente Waadhoeke Rapport Juni 2018 Projectnummer: P005099 Correspondentienummer: DH-1806-9276 INHOUD SAMENVATTING 1 HOOFDSTUK 1 INLEIDING 3 1.1 Aanleiding onderzoek 3 1.2 Doelgroep

Nadere informatie

Cliëntervaring Wmo. Gemeente Harlingen. Rapport Juli 2017 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH

Cliëntervaring Wmo. Gemeente Harlingen. Rapport Juli 2017 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH Cliëntervaring Wmo Harlingen Rapport Juli 2017 Projectnummer: P002315 Correspondentienummer: DH-1107-8585 INHOUD SAMENVATTING 1 HOOFDSTUK 1 INLEIDING 4 1.1 Aanleiding onderzoek 4 1.2 Doelgroep 4 1.3 Steekproef

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGEN WMO OVER 2017

CLIËNTERVARINGEN WMO OVER 2017 Rapport CLIËNTERVARINGEN WMO OVER 2017 Gemeente Moerdijk Juni 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo REGIO DRECHTSTEDEN - 2017 Inhoud Volgens de Wmo 2015 is iedere gemeente in Nederland verplicht jaarlijks te onderzoeken hoe cliënten de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie