Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016"

Transcriptie

1 Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch Nulmeting 2016 Afdeling Onderzoek & Statistiek Juli 2016

2 Samenvatting De gemeente s-hertogenbosch vindt het belangrijk om de ervaringen van cliënten met Wmoondersteuning regelmatig te monitoren. Vanaf 2015 verplicht de Wmo alle gemeenten om dit op eenzelfde wijze te doen en de resultaten te rapporteren aan de Minister. Daarmee zijn de resultaten tussen gemeenten vergelijkbaar. In dit rapport staan de resultaten van de nulmeting. Voor het onderzoek is een vragenlijst uitgezet onder inwoners die ondersteuning ontvangen via de Wmo, bijvoorbeeld een scootmobiel, traplift, hulp bij het huishouden, taxivervoer of dagbesteding. 509 cliënten hebben de vragenlijst ingevuld, dat is een respons van 36%. 7 op de 10 cliënten wisten waar zij terecht konden met hun hulpvraag Hoewel het merendeel van de cliënten wist waar zij terecht konden met hun hulpvraag, is dat nog niet voor iedereen bekend. 16% wist niet waar zij terecht konden. De meeste cliënten zijn tevreden over de snelheid waarmee zij zijn geholpen. 15% is hier ontevreden over. Ongeveer een kwart weet dat zij gebruik kunnen maken van onafhankelijke cliëntondersteuner Cliënten kunnen gebruik maken van hulp bij het aanvragen van ondersteuning, bijvoorbeeld van het sociaal netwerk of een onafhankelijke cliëntondersteuner. 23% van de cliënten weet dat zij gebruik kunnen maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Cliënten die aangeven dat ze niet weten waar zij terecht kunnen met hun hulpvraag, zijn hier minder dan gemiddeld bekend mee. Gemeente krijgt gemiddeld een 7,1 voor oppakken hulpvraag De meeste cliënten zijn tevreden over het gesprek met de gemeente over de oplossing voor hun hulpvraag. Ruim 8 op de 10 zijn tevreden over de tijd die voor hen werd genomen en ruim 7 op de 10 over de duidelijkheid van de informatie. Driekwart is tevreden over de deskundigheid van de medewerkers. De mate waarin rekening werd gehouden met de wensen en behoeften van de cliënt scoort iets minder hoog. Toch zijn bijna 7 op de 10 cliënten hier tevreden over. 1 op de 7 is hierover ontevreden. 8 op de 10 cliënten meer zelfredzaam door ondersteuning De meeste cliënten zijn tevreden met de kwaliteit van de ondersteuning die zij krijgen. In de meeste gevallen draagt deze bij aan hun zelfredzaamheid. 85% geeft aan dat zij zich door de ondersteuning beter kunnen redden, 78% heeft door de ondersteuning een betere kwaliteit van leven. Naast ondersteuning via de Wmo krijgt ongeveer twee derde van de cliënten ook ondersteuning van hun sociaal netwerk. Voor 1 op de 10 heeft de eigen bijdrage invloed (gehad) op de ondersteuning Voor de meeste Wmo-voorzieningen geldt een eigen bijdrage voor de cliënt. Deze is afhankelijk van inkomen en huishoudenssamenstelling. Ruim 1 op de 10 cliënten geeft aan dat de eigen bijdrage invloed heeft (gehad) op de ondersteuning die zij ontvangen. 7% heeft vanwege de eigen bijdrage getwijfeld om ondersteuning aan te vragen. Een klein deel (4%) is vanwege de eigen bijdrage minder ondersteuning gaan afnemen. Aanbevelingen Op basis van de resultaten worden de volgende aanbevelingen gedaan: - Zorg dat voor inwoners met een hulpvraag duidelijk is waar zij terecht kunnen. Het project Boschwijzer kan hier een belangrijke rol in spelen. Op dit moment wordt binnen dat project geïnventariseerd wat er kan verbeteren in de informatievoorziening aan inwoners/cliënten. - Zorg ervoor dat inwoners bekend zijn met de mogelijkheid om gebruik te maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Bijvoorbeeld door dit in het eerste gesprek met de cliënt toe te lichten of informatie hierover op te nemen in brieven aan cliënten. - Blijf monitoren of cliënten op basis van de hoogte van de eigen bijdrage minder of geen ondersteuning meer afnemen. Dit aandeel is nu nog relatief klein, maar het is niet wenselijk dat dit toeneemt en dat mensen vanwege de eigen bijdrage geen of onvoldoende ondersteuning afnemen. 2

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding Relatie met andere monitors Doel en vraagstelling Onderzoeksaanpak en respons Doelgroep Berekening steekproef De vragenlijst Respons Achtergrondkenmerken respondenten Opbouw rapport Contact met de gemeente Contact over hulpvraag Gesprek over de oplossing De ondersteuning Kwaliteit van de ondersteuning Andere ondersteuning Eigen bijdrage

4 1. Inleiding Vanaf januari 2015 is er een nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente s-hertogenbosch vindt het belangrijk om de ervaringen van cliënten met Wmo-ondersteuning regelmatig te monitoren. In de nieuwe wet is de verplichting opgenomen voor gemeenten om ervaringen van Wmo-cliënten op uniforme wijze te monitoren en daarover te rapporteren aan de Minister. Dat maakt het mogelijk om effecten van de nieuwe wet tussen gemeenten te vergelijken. VNG heeft hiervoor een modelvragenlijst ontwikkeld. In 2016 heeft de gemeente s-hertogenbosch deze vragenlijst voor het eerst uitgezet onder haar Wmo-cliënten. Afdeling Onderzoek & Statistiek is gevraagd deze meting uit te voeren. In dit rapport staan de resultaten van deze nulmeting. 1.1 Relatie met andere monitors In 2015 heeft de gemeente ook al cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd. Omdat de doelgroep van onderzoek toen anders was en voor een belangrijk deel andere vragen zijn gesteld, wordt er in dit rapport geen vergelijking gemaakt met het onderzoek uit Deze meting wordt gezien als nulmeting voor cliëntervaringen Wmo en zal de komende jaren worden herhaald. Daarnaast zijn er meer specifieke onderzoeken, zoals de monitor hulp bij het huishouden, die wordt gebruikt om specifieke ontwikkelingen voor hulp bij het huishouden te monitoren. 1.2 Doel en vraagstelling Het doel van het onderzoek is: Inzicht krijgen in ervaringen van Wmo-cliënten met a) de toegang tot hulp, b) de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning en c) het effect op de zelfredzaamheid. Doelgroep van het onderzoek zijn alle cliënten met individuele voorzieningen op basis van de Wmo 2015 (inclusief cliënten beschermd wonen). Hoofdvragen die met het onderzoek beantwoord moeten worden, zijn: - Hoe ervaren de cliënten de toegang tot de hulp? - Hoe ervaren cliënten de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning? - Hoe ervaren cliënten het effect van de ondersteuning op hun zelfredzaamheid? 1.3 Onderzoeksaanpak en respons Voor het onderzoek is een schriftelijke vragenlijst uitgezet onder cliënten met ondersteuning via de Wmo. De cliënten hebben een uitnodigingsbrief ontvangen met daarbij een papieren vragenlijst. Deze konden zij terugsturen in een bijgesloten antwoordenvelop. Als alternatief werd in de brief de mogelijkheid geboden om de vragenlijst online in te vullen. Met behulp van een unieke inlogcode kon de cliënt toegang krijgen tot de digitale vragenlijst Doelgroep De vragenlijst is uitgezet onder nieuwe en bestaande cliënten. Nieuwe cliënten hebben een voorziening met een startdatum in 2015 die minimaal doorliep tot mei Bestaande cliënten hebben een voorziening met een startdatum vóór 1 januari Ook voor hen was de voorziening op het moment van uitzetten van de vragenlijst nog niet beëindigd. Sommige cliënten hebben meerdere voorzieningen. Waardoor zij zowel tot de groep bestaande cliënten behoren als tot de groep nieuwe cliënten. In dat geval zijn zij voor berekening van de steekproef meegenomen als nieuwe cliënt. 4

5 Voor woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen zijn alleen cliënten meegenomen met een voorziening die na 1 januari 2015 is verstrekt. Zodat er een grote kans is dat de cliënt de voorziening nog steeds gebruikt. Om huishoudens niet te veel te belasten met vragenlijsten is er maximaal één vragenlijst per huishouden verstuurd. Omdat er recent een ander onderzoek is uitgezet onder cliënten met Wmo hulp bij het huishouden zijn cliënten met alleen hulp bij het huishouden voor dit onderzoek niet aangeschreven. Zij zijn in de steekproef buiten beschouwing gelaten. Als een cliënt naast hulp bij het huishouden nog een andere Wmo-voorziening had, is deze wel meegenomen in de steekproef Berekening steekproef Het totale steekproefbestand bestond uit 3733 cliënten, waarvan 509 nieuwe cliënten en 3224 bestaande cliënten. Uitgaande van een betrouwbaarheid van 95% en een nauwkeurigheid van 5% was de vereiste steekproefomvang voor de totale doelgroep 349 respondenten. Bij de steekproeftrekking is er rekening mee gehouden dat er in de steekproef voldoende nieuwe cliënten zouden zitten. Uitgaande van een betrouwbaarheid van 95% en een nauwkeurigheid van 5% betekent dit dat er een respons moest zijn van 220 nieuwe cliënten. Om dit te kunnen bereiken zijn alle 509 nieuwe cliënten aangeschreven. Vervolgens is berekend hoeveel bestaande cliënten nog moesten worden aangeschreven. Daarvoor is uitgegaan van een respons van 30%. Dat betekent dat er nog minimaal 653 bestaande cliënten aan de steekproef moesten worden toegevoegd (10/3 * (349-(0,3*509)) = 653). Om de resultaten mogelijk uit te kunnen splitsen naar type voorziening, is ervoor gekozen om voor de bestaande cliënten een iets grotere steekproef te nemen dan deze 653. Er zijn in totaal 887 bestaande cliënten aangeschreven. Tabel 1.1. berekening steekproef Bestaande cliënten Nieuwe cliënten Totaal Populatie Vereiste minimale niet relevant respons Vereiste 10/3 * (349-(0,3*509)) 10/3 * 219 = 730 (349/30) * 100 = steekproefomvang = 653 Werkelijke (maximaal aantal steekproefomvang aan te schrijven cliënten) 1 Alleen voor de groep nieuwe cliënten is er een minimale respons vereist, omdat een deel van de vragen uit de vragenlijst alleen door deze cliënten beantwoord kan worden. Er moeten daarom voldoende nieuwe cliënten in de steekproef zitten De vragenlijst Voor de vragenlijst is de modelvragenlijst van VNG gehanteerd aangevuld met een aantal extra vragen over: - Het gesprek over de oplossing - Andere ondersteuning die cliënten krijgen naast ondersteuning via de Wmo - De Wmo vertrouwenspersoon - De eigen bijdrage Tevens zijn een aantal vragen over achtergrondkenmerken toegevoegd. Ook is gevraagd of respondenten hulp hebben gehad bij het invullen van de vragenlijst. De helft van de respondenten heeft hulp gehad bij het invullen, met name van een naaste (partner, familielid, vriend) Respons In totaal hebben 509 cliënten de vragenlijst ingevuld. Dat is een respons van 36%. In tabel 1.2. is te zien hoeveel respondenten er zijn per type voorziening. Iets meer dan de helft van de respondenten heeft meer dan één Wmo-voorziening. Daarom tellen de cijfers in de figuur niet op tot 509 respondenten. 5

6 Tabel 1.2. Respondenten naar type voorziening Type voorziening Aantal respondenten Rolstoelvoorziening 98 Vervoersvoorziening 369 Woonvoorziening 56 Hulp bij het huishouden 199 Begeleiding 150 Beschermd wonen Analyse De antwoordcategorieën geen mening en niet van toepassing zijn buiten de analyse gelaten. Indien de percentages in de figuren niet optellen tot 100% is dat het gevolg van afrondingsverschillen. Wanneer een vraag door minder dan 50 respondenten is beantwoord, worden er voor die vraag geen percentages gepresenteerd. De resultaten worden in dat geval kwalitatief beschreven. In het rapport wordt bij iedere figuur met N aangegeven hoeveel respondenten de vraag hebben beantwoord Achtergrondkenmerken respondenten De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 69 jaar. De oudste respondent is 97, de jongste 19 jaar. Het grootste deel van de respondenten is alleenstaand en woont zelfstandig. 14% woont zelfstandig in een aangepaste woning. Figuur 1.1. huishoudenssituatie respondenten N=507 alleenstaand (echt)paar zonder thuiswonende kinderen (echt)paar met thuiswonende kinderen één ouder met thuiswonende kinderen anders 4% 4% 5% 24% 63% Figuur 1.2. woonsituatie respondenten N=506 woont zelfstandig woont zelfstandig in een aangepaste woning woont in een tehuis/instelling woont in bij eigen kinderen anders 14% 9% 7% 70% 6

7 1.4 Opbouw rapport In hoofdstuk 2 gaat het over het contact dat cliënten hebben gehad met de gemeente over hun hulpvraag en het gesprek over de oplossing. In hoofdstuk 3 gaat het over de ondersteuning die de cliënten krijgen en de effecten van de ondersteuning. Ook gaat het over ervaringen van cliënten met de Wmo vertrouwenspersoon en de invloed van de eigen bijdrage op de ondersteuning die cliënten ontvangen. 7

8 2. Contact met de gemeente In dit hoofdstuk gaat het over het contact dat de cliënt heeft gehad met de gemeente over zijn/haar hulpvraag. Hoe tevreden zijn cliënten met dit contact en zijn cliënten bekend met de mogelijkheid om gebruik te maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner. De resultaten uit dit hoofdstuk gaan over cliënten die in het afgelopen jaar contact hebben gehad met de gemeente voor een hulpvraag op het gebied van de Wmo. 2.1 Contact over hulpvraag 7 op de 10 cliënten wisten waar zij terecht konden met hun hulpvraag Aan de cliënten die het afgelopen jaar contact hebben gehad met de gemeente zijn een aantal vragen voorgelegd over dat contact. 72% wist waar zij terecht konden met hun hulpvraag. Voor 16% was dit onvoldoende duidelijk. Ruim twee derde van de cliënten vindt dat zij snel werden geholpen. 15% is het daar niet mee eens. De meeste cliënten vinden dat zij door de medewerker van de gemeente serieus zijn genomen. Twee derde vindt dat de medewerker van de gemeente samen met de cliënt naar oplossingen heeft gezocht. 15% van de cliënten is het daar niet mee eens. Figuur 2.1. Stellingen over contact met de gemeente N=328; 340; 344; 330 Ik wist waar ik moest zijn met mijn hulpvraag 72% 13% 16% Ik werd snel geholpen 68% 17% 15% De medewerker nam mij serieus De medewerker en ik hebben in het gesprek samen naar oplossingen gezocht 67% 81% 18% 11% 8% 15% (helemaal) mee eens neutraal (helemaal) niet mee eens Bijna een kwart is bekend met onafhankelijk cliëntondersteuner Cliënten kunnen gebruik maken van hulp bij het aanvragen van ondersteuning, bijvoorbeeld van iemand uit het sociaal netwerk of een onafhankelijk cliëntondersteuner. 23% van de cliënten weet dat zij gebruik kunnen maken van een onafhankelijk cliëntondersteuner. Cliënten die aangeven dat ze niet weten waar zij terecht kunnen met hun hulpvraag, zijn hier minder dan gemiddeld bekend mee. 2.2 Gesprek over de oplossing Aan de cliënten die het afgelopen jaar met de gemeente een gesprek hebben gehad over een oplossing voor hun hulpvraag zijn een aantal vragen voorgelegd over dit gesprek. Dat gesprek vond bijvoorbeeld plaats met een Wmo-consulent of een medewerker van een sociaal wijkteam. Meeste cliënten tevreden over gesprek over de oplossing Ruim 8 op de 10 cliënten zijn tevreden over de tijd die voor hen werd genomen in het gesprek over de oplossing (zie figuur 2.2.). Over de duidelijkheid van de informatie zijn ruim 7 op de 10 cliënten tevreden. Driekwart is tevreden over de deskundigheid van de medewerkers. Over de mate waarin de medewerker van de gemeente rekening houdt met hun wensen en behoeften zijn cliënten iets minder tevreden. Maar nog steeds zijn bijna 7 op de 10 cliënten hierover tevreden. 1 op de 7 is hierover ontevreden. 8

9 Figuur 2.2. Stellingen over gesprek met gemeente over de oplossing N=320; 320; 315; 320 Tijd die werd genomen 83% 12% 5% Duidelijkheid van de informatie 73% 16% 11% Deskundigheid van de medewerkers Mate waarin rekening werd gehouden met wensen en behoeften van de client 75% 69% 16% 14% 10% 14% (heel) tevreden neutraal (heel) ontevreden Driekwart vindt dat de oplossing aansluit bij de hulpvraag Tijdens het gesprek zijn met de cliënt afspraken gemaakt over een oplossing. 76% van de cliënten vindt dat deze oplossing aansluit bij de hulpvraag. 11% vindt van niet. Figuur 2.3. Stelling de oplossing sluit aan bij mijn hulpvraag N=380 76% 13% 11% (helemaal) mee eens neutraal (helemaal) niet mee eens Rapportcijfer oppakken hulpvraag: 7,1 Cliënten geven gemiddeld een 7,1 voor de manier waarop de gemeente hun hulpvraag heeft opgepakt. 13% gaf hiervoor een onvoldoende. 9

10 3. De ondersteuning In dit hoofdstuk gaat het over wat de cliënten vinden van de kwaliteit van de ondersteuning en welke andere ondersteuning zij krijgen naast ondersteuning via de Wmo. Ook gaat het over de effecten die cliënten ervaren van de ondersteuning die zij krijgen, bijvoorbeeld als het gaat om hun kwaliteit van leven. Tot slot gaat het over ervaringen met de Wmo vertrouwenspersoon en de invloed van de eigen bijdrage op de ondersteuning die cliënten ontvangen. 3.1 Kwaliteit van de ondersteuning Meeste cliënten tevreden over kwaliteit van de ondersteuning De cliënten krijgen ondersteuning via de Wmo, bijvoorbeeld in de vorm begeleiding, hulp bij het huishouden, taxivervoer, een traplift, een rolstoel, dagbesteding of kortdurend verblijf. 8 op de 10 cliënten vinden de kwaliteit van de ondersteuning die zij krijgen goed. Ongeveer eenzelfde groep vindt dat de ondersteuning past bij de hulpvraag. 1 op de 10 is het daar niet mee eens. Figuur 3.1. Stellingen kwaliteit van de ondersteuning N=467; 463 De kwaliteit van de ondersteuning is goed 81% 11% 7% De ondersteuning past bij mijn hulpvraag 78% 11% 11% (helemaal) mee eens neutraal (helemaal) niet mee eens 8 op de 10 cliënten meer zelfredzaam door de ondersteuning Aan de cliënten is gevraagd naar de effecten van de ondersteuning op hun zelfredzaamheid en hun kwaliteit van leven. 85% kan zich door de ondersteuning beter redden en 79% kan beter de dingen doen die zij willen. 78% vindt dat zij door de ondersteuning via de Wmo een betere kwaliteit van leven hebben. Figuur 3.2. Stellingen over effecten van de ondersteuning Door de ondersteuning die ik krijg, N=447; 452; 446 kan ik beter de dingen doen die ik wil 79% 14% 7% kan ik mij beter redden 85% 9% 6% heb ik een betere kwaliteit van leven 78% 16% 6% (helemaal) mee eens neutraal (helemaal) niet mee eens Aan de cliënten is in de vragenlijst de mogelijkheid geboden om opmerkingen te plaatsen over de ondersteuning die zij krijgen. 112 cliënten hebben dit gedaan. De opmerkingen zijn zeer divers. Sommige clienten zijn erg tevreden over de ondersteuning die zij krijgen of geven aan dat zij door de ondersteuning zich beter kunnen redden. Maar er zijn ook clienten die ontevreden zijn, bijvoorbeeld over de hoeveelheid ondersteuning die zij krijgen of over de bejegening. 10

11 3.2 Andere ondersteuning Aan de cliënten is gevraagd of zij naast de ondersteuning via de Wmo nog andere ondersteuning krijgen en van wie zij die krijgen. Driekwart van de cliënten krijgt andere ondersteuning naast die van de Wmo. Vooral ondersteuning van sociaal netwerk Bijna twee derde van de cliënten krijgt ook ondersteuning van hun sociaal netwerk. Het gaat dan om de partner, familie, vrienden of buren. Het aandeel cliënten dat ondersteuning krijgt van vrijwilligers is met 7% een stuk kleiner. Datzelfde geldt voor het aandeel dat ondersteuning krijgt van een organisatie waar men zonder verwijzing terecht kan. Bij anders, namelijk noemen cliënten vooral: Reinier van Arkel, Cello, verzorgingstehuis, dagopvang en thuiszorg. Figuur 3.3. Van wie krijgt u ondersteuning naast de ondersteuning via de Wmo? N=487 Partner, familie, vrienden of buren 63% Vrijwilligers Een organisatie waar ik zonder verwijzing terecht kan 7% 6% Ik krijg geen andere ondersteuning 24% Anders, namelijk: 13% 7% van clienten heeft contact gehad met Wmo vertrouwenspersoon Aan de cliënten is gevraagd of zij bekend zijn met de Wmo vertrouwenspersoon en of zij hier het afgelopen jaar contact mee hebben gehad. 17% is er bekend mee, 7% heeft er contact mee gehad. Zij hadden vooral contact omdat dat ze zich niet gehoord/begrepen voelden door de gemeente of dat ze het niet eens waren met een besluit van de gemeente of. Het merendeel van de cliënten die contact hebben gehad met de Wmo vertrouwenspersoon geven aan dat zij baat hebben gehad bij het contact. Cliënten noemen vooral dat zij zich gehoord en begrepen voelden en dat zij informatie/advies hebben gekregen waarmee zij verder konden Eigen bijdrage Voor de meeste Wmo-voorzieningen geldt een eigen bijdrage voor de cliënt. Deze is afhankelijk van inkomen en huishoudenssamenstelling. Aan de cliënten is gevraagd of de eigen bijdrage invloed heeft (gehad) op de ondersteuning die zij ontvangen. Voor 65% is dat niet het geval. Naar verwachting zal een deel hiervan vanwege een laag inkomen geen eigen bijdrage hoeven te betalen. Voor 1 op de 10 cliënten heeft de eigen bijdrage invloed (gehad) op de ondersteuning Ruim 1 op de 10 cliënten geeft aan dat de eigen bijdrage invloed heeft (gehad) op de ondersteuning die zij ontvangen. In de meeste gevallen betekent dat dat cliënten vanwege de eigen bijdrage hebben getwijfeld om ondersteuning aan te vragen. Maar ook is een deel vanwege de eigen bijdrage minder ondersteuning gaan afnemen. In het laatste geval gaat het om 4% van de cliënten. Bij anders, namelijk is onder andere genoemd dat men de eigen bijdrage hoog vindt of dat de hoogte van de eigen bijdrage in de toekomst wellicht wel een rol gaat spelen. 1 Omdat er weinig respondenten zijn die contact hebben gehad met de Wmo vertrouwenspersoon, worden er geen percentages gepresenteerd voor dit onderdeel. 11

12 Figuur 3.4. Heeft de eigen bijdrage invloed (gehad) op de ondersteuning die u nu ontvangt? N=497 Nee 65% Ik heb getwijfeld om ondersteuning aan te vragen Ik ben minder ondersteuning gaan afnemen Ik twijfel om de ondersteuning stop te zetten Weet ik niet Anders, namelijk: 7% 4% 1% 18% 8% 12

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Augustus 2015 2 Samenvatting De gemeente wil weten hoe

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling Gemeente Groesbeek Juni 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Zuiderval 70 7500 AN Enschede Tel. (053) 4825000 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014/050

Nadere informatie

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd...

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 4 4 De aanvraag... 8 5 Procedure... 14 6 Wachttijd... 16 7 Bejegening... 19 7 Toegewezen aanvragen...

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014 Gemeente Roosendaal Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 Concept 11 augustus 2014 DATUM 11 augustus 2014 TITEL Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Roosendaal

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Drechterland Juni 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Drechterland Juni 2014 - de kanteling Gemeente Drechterland Juni 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014-2023 Datum : Juni 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om:

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om: COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Te besluiten om: 1. De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 in het kader van artikel 9 Wmo juncto artikel 8.9 vierde lid

Nadere informatie

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl PEILING 65-PLUSSERS Gemeente Enkhuizen januari 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telnr. : 0229-282555 Rapportnummer 2015-2080 Datum januari 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011

Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011 Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011 September 2011 1 Colofon Uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurs- en Concernzaken Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 bestuursinformatie@utrecht.nl

Nadere informatie

WMO-VERVOER IN DEN HELDER

WMO-VERVOER IN DEN HELDER WMO-VERVOER IN DEN HELDER Klanttevredenheidsonderzoek Wmo onder gebruikers van de Wmo-taxi Augustus 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn 0229-282555 Rapportnummer

Nadere informatie

Monitor en klachten meldpunt Sociaal Domein

Monitor en klachten meldpunt Sociaal Domein Monitor en klachten meldpunt Sociaal Domein De ingekochte individuele maatwerkvoorzieningen en de gemeentelijke dienstverlening worden gemeten op hun kwaliteit. Wat zijn de eerste bevindingen? Alice van

Nadere informatie

Effecten van cliëntondersteuning. Samenvatting van een haalbaarheidsonderzoek naar de meetbaarheid van door de cliënt ervaren effecten

Effecten van cliëntondersteuning. Samenvatting van een haalbaarheidsonderzoek naar de meetbaarheid van door de cliënt ervaren effecten Effecten van cliëntondersteuning Samenvatting van een haalbaarheidsonderzoek naar de meetbaarheid van door de cliënt ervaren effecten MEE Nederland, 4 februari 2014 1. Inleiding In deze samenvatting beschrijven

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015 Gemeente Zeist Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 8 juli 2015 DATUM 8 juli 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Zeist Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wmo. Rekenkamercommissie Zwijndrecht Mei 2013

Cliëntenonderzoek Wmo. Rekenkamercommissie Zwijndrecht Mei 2013 Rekenkamercommissie Zwijndrecht Mei 2013 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6C 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2013-1927 Datum : mei 2013 Opdrachtgever

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Emmen 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9 5

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014 Gemeente Woerden Klanttevredenheid Wmo over 2013 31 juli 2014 DATUM 31 juli 2014 TITEL Klanttevredenheid Wmo over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Woerden Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek WMO over 2013

Klanttevredenheidsonderzoek WMO over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek WMO over 2013 Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Sectie Onderzoek en Statistiek Venlo, juni 2014 Samenvatting Een van de hoofddoelstellingen van de Wmo (Wet

Nadere informatie

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Tevredenheid over MEE Brancherapport 2011 Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Zoetermeer, 21 december 2011 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Omnibusenquête 2015. deelrapport. Studentenhuisvesting

Omnibusenquête 2015. deelrapport. Studentenhuisvesting Omnibusenquête 2015 deelrapport Studentenhuisvesting Omnibusenquête 2015 deelrapport Studentenhuisvesting OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport STUDENTENHUISVESTING Zoetermeer, 9 december 2015 Gemeente Zoetermeer

Nadere informatie

Onderzoek klanttevredenheid Wmo gemeente Vught

Onderzoek klanttevredenheid Wmo gemeente Vught Onderzoek klanttevredenheid Wmo gemeente Vught Onderzoek klanttevredenheid Wmo gemeente Vught mevrouw drs. K. du Long mevrouw drs. J. den Hartog PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in

Nadere informatie

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Behorende

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Z Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Maart 2015 In opdracht van het Transitiebureau Wmo Team Kennisnetwerk Wmo Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Over het onderzoek 3 3. De resultaten 4 3.1 Omvang deelnemende

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Vianen 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...10

Nadere informatie

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld.

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld. rriercoj Gemeenteraad Barneveld Postbus 63 3770 AB BARNEVELD Barneveld, 27 augustus 2015 f Ons kenmerk: Ö^OOJcfc Behandelend ambtenaar: I.M.T. Spoor Doorkiesnummer: 0342-495 830 Uw brief van: Bijlage(n):

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten 2013. Dienst SoZaWe NW Fryslân

Tevredenheid WWB-klanten 2013. Dienst SoZaWe NW Fryslân Tevredenheid WWB-klanten 2013 Dienst SoZaWe NW Fryslân COLOFON Samenstelling Andrew Britt Annelieke van den Heuvel Naomi Meys Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking Maart 2014 SGBO

Nadere informatie

Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning

Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning Resultaten van de tweede schriftelijke vragenronde onder de deelnemers aan het GGZ-panel regio Delft Westland Oostland juli 2006 - L.M.

Nadere informatie

Instructie Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015

Instructie Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 Instructie Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 CEO Colofon Het Cliëntervaringsonderzoek Wmo (CEO Wmo) is op verzoek van de VNG/VWS ontwikkeld door BMC onderzoek, met inbreng van een klankbordgroep van cliëntenorganisaties

Nadere informatie

Cliëntbelevingsmonitor Wmo/Jeugdwet Inzicht in de meningen en ervaringen omtrent de dienstverlening

Cliëntbelevingsmonitor Wmo/Jeugdwet Inzicht in de meningen en ervaringen omtrent de dienstverlening Cliëntbelevingsmonitor Wmo/Jeugdwet Inzicht in de meningen en ervaringen omtrent de dienstverlening Scope Onderzoek B.V. KvK 64421279 Stadionstraat 11B9 4815NC Breda Cliëntbelevingsmonitor De cliëntbelevingsmonitor

Nadere informatie

Cliëntervaringen in beeld

Cliëntervaringen in beeld Cliëntervaringen in beeld Jaarrapportage contactpersonen de Herbergier 2011 dr. C.P. van Linschoten drs. M. Cardol drs. W. Betten februari 2012 ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV Inhoudsopgave 1. INLEIDING

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek Cliëntervaringsonderzoek Hoofdrapportage mei - juni 2014 Uw consultant Carolien Wannyn E: carolien.wannyn@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding en verantwoording...3

Nadere informatie

Resultaten van het onderzoek naar de tevredenheid over Wmo voorzieningen na de wijzigingen van het beleid in 2010 in de gemeente Borger-Odoorn

Resultaten van het onderzoek naar de tevredenheid over Wmo voorzieningen na de wijzigingen van het beleid in 2010 in de gemeente Borger-Odoorn Resultaten van het onderzoek naar de tevredenheid over Wmo voorzieningen na de wijzigingen van het beleid in 2010 in de gemeente Borger-Odoorn Exloo, mei 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Samenvatting...3

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Beek 20 mei 2014 Simon Wajer Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS 7 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal 27 juni 2014 Kees-Jan van de Werfhorst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

BURGERPANEL VEENENDAAL PEILING 1 2015 WMO

BURGERPANEL VEENENDAAL PEILING 1 2015 WMO BURGERPANEL VEENENDAAL PEILING 1 2015 WMO Gemeente Veenendaal Juli 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord 13 juni 2014 Kees-Jan van de Werforst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek verstrekkingen Wmo woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen

Tevredenheidsonderzoek verstrekkingen Wmo woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen 191 formulieren verstuurd 109 formulieren retour = 57,7% Tevredenheidsonderzoek verstrekkingen Wmo woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen Vragenlijst gemeente Wieringermeer maart 2011 Vragen

Nadere informatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Cliënten zijn tevreden over hoe het proces nu verloopt, voornamelijk door de inzet van traditionele communicatiekanalen 23 juli 2014 Versie 1,0 Inhoudsopgave Doelstelling

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Annelieke van den Heuvel SGBO Benchmarking

Nadere informatie

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014 Gemeente Wmo klanttevredenheid over 2013 1 juli 2014 DATUM 1 juli 2014 TITEL Wmo klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Klanttevredenheidsonderzoek Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Gemeente Bergen op Zoom Companen BV Boulevard Heuvelink 04 688 KT Arnhem Postbus 74 680 BD Arnhem 06 35 5 3 info@companen.nl www.companen.nl Projectnummer: 748.04 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 0

Nadere informatie

Evenementen in Hoek van Holland - 2009

Evenementen in Hoek van Holland - 2009 Evenementen in Hoek van Holland - 2009 Evenementen in Hoek van Holland - 2009 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2009 In opdracht van deelgemeente Hoek

Nadere informatie

Companen. Gemeente Steenbergen. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012

Companen. Gemeente Steenbergen. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012 Companen Gemeente Steenbergen Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012 15 juni 2013 Projectnr. 748.104 Companen waar wonen beweegt Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon

Nadere informatie

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 In de Eemsdelta zijn verschillende ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de leefbaarheid.

Nadere informatie

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010 Gemeente Lopik Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010 26 april 2011 Projectnr. 331.100 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026)

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Annelieke van den Heuvel Kees-Jan

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Best Augustus 2015 Nelleke Koppelman Naomi Meys Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Zelfstandig wonen. Gemeente Opmeer Juli 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Zelfstandig wonen. Gemeente Opmeer Juli 2014 Zelfstandig wonen Gemeente Opmeer Juli 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014-2038 Datum : juli 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Revalidatiecentra Kinderen en Jongeren

Werkinstructies voor de CQI Revalidatiecentra Kinderen en Jongeren Werkinstructies voor de Kinderen en Jongeren 1. De vragenlijsten Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg rond revalidatie te meten vanuit het perspectief van de jonge patiënt. Het

Nadere informatie

Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers

Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers Ervaring in de driehoek Cello heeft in de periode mei juni van dit jaar onderzoek laten uitvoeren naar de ervaringen van cliënten, ouders / vertegenwoordigers

Nadere informatie

Stadjers en instellingen over de gebiedsgebonden aanpak van het sociale domein

Stadjers en instellingen over de gebiedsgebonden aanpak van het sociale domein Stadjers en instellingen over de gebiedsgebonden aanpak van het sociale domein Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

Gemeente Beuningen. Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013. Concept. 3 april 2014

Gemeente Beuningen. Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013. Concept. 3 april 2014 Gemeente Beuningen Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013 Concept 3 april 2014 DATUM 3 april 2014 TITEL Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Beuningen

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude COLOFON Samenstelling Ingrid

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 27 juni 2014 Kees-Jan van de Werfhorst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING

Nadere informatie

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten.

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten. Lezersonderzoek 2015 Het lezersonderzoek is gehouden in het Delft Internet Panel (DIP). Daarnaast is er een steekproef getrokken voor respondenten met achtergrondgegevens, die minder vaak in het DIP voorkomen.

Nadere informatie

Gemeente Breda. Onderzoek klanttevredenheid Wmo. Onderzoek en Informatie. Individuele voorzieningen in Breda (2007)

Gemeente Breda. Onderzoek klanttevredenheid Wmo. Onderzoek en Informatie. Individuele voorzieningen in Breda (2007) Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Onderzoek klanttevredenheid Wmo Individuele voorzieningen in Breda (2007) Datum: Mei 2008 In opdracht van: Gemeente Breda Directie Sociale Zaken Uitgave: Gemeente

Nadere informatie

Conceptrapportage Klantenonderzoek radiozendamateurs Agentschap Telecom

Conceptrapportage Klantenonderzoek radiozendamateurs Agentschap Telecom Conceptrapportage Klantenonderzoek radiozendamateurs Agentschap Telecom In opdracht van: Contactpersonen: Agentschap Telecom mevrouw Y. Veenstra, de heer A. Ballast Utrecht, april 2013 DUO MARKET RESEARCH

Nadere informatie

Impact Crisis op Pensioen Gedrag

Impact Crisis op Pensioen Gedrag Impact Crisis op Pensioen Gedrag Een onderzoek onder het Klankbord Geld & Toekomst panel (en de NetPanel Adviesraad) In opdracht van: Joris de Jongh Martijn van der Veen INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Resultaten

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Dienst SoZaWe NW Fryslân juli 2015 Nelleke Koppelman Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Ouders/ vertegenwoordigers raadpleging Sector Specialistisch

Ouders/ vertegenwoordigers raadpleging Sector Specialistisch Ouders/ vertegenwoordigers raadpleging Sector Specialistisch Hoofdrapportage Meting oktober 2013 Uw consultant Onno de Wildt E: onno.de.wildt@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek Cliëntervaringsonderzoek Hoofdrapportage Stichting Het Lichtpunt Meting april 2014 Uw consultant Carolien Wannyn E: carolien.wannyn@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Hendrik-Ido-Ambacht 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9

Nadere informatie

Inspectie Jeugdzorg. Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014

Inspectie Jeugdzorg. Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014 Inspectie Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014 Samenvatting Opzet belevingsonderzoek naar klanttevredenheid De Inspectie heeft een belevingsonderzoek naar klanttevredenheid gedaan, om inzicht

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

Rapport Thermometer cliëntwaarderingsonderzoek

Rapport Thermometer cliëntwaarderingsonderzoek Rapport Thermometer cliëntwaarderingsonderzoek RVZe: Fornhese Regio: Amersfoort Meetmoment: juni 2013 Meetprocedure: Thermometerweken Inleiding In juni 2013 is gedurende twee weken de Thermometer cliëntwaardering

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010 Gemeente Olst-Wijhe

Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010 Gemeente Olst-Wijhe Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Olst-Wijhe Olst/Wijhe,. doc. nr.: 0728-20-ALLE-SR Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Olst-Wijhe

Nadere informatie

Factsheet: Monitor Hervorming van de Langdurige Zorg 2015

Factsheet: Monitor Hervorming van de Langdurige Zorg 2015 Factsheet: Monitor Hervorming van de Langdurige Zorg 2015 ActiZ 1 oktober 2014 drs. S. van Klaveren K.J. van de Werfhorst MSc Projectnummer: 419052 Correspondentienummer: DH-0110-4067 Inhoud SAMENVATTING

Nadere informatie

Onderzoek Wonen Welzijn Zorg Kampen

Onderzoek Wonen Welzijn Zorg Kampen inzicht Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 25 69 R.Dekker@zwolle.nl www.zwolle.nl Onderzoek Wonen Welzijn Zorg Kampen Onderzoeksvoorstel

Nadere informatie

Companen waar wonen beweegt

Companen waar wonen beweegt Projectnr. 2632.102/PL Companen waar wonen beweegt Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026)3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail Internet info@companen.nl www.companen.nl

Nadere informatie

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen Van goed naar beter 23-11-2015 Inhoudsopgave Werkwijze 3 Resultaten huurderstevredenheidonderzoek per kern 4 - Over de respondent

Nadere informatie

Scootmobielhouders in s-hertogenbosch

Scootmobielhouders in s-hertogenbosch Scootmobielhouders in s-hertogenbosch O&S September 2011 2 Samenvatting Achtergrond In s-hertogenbosch hebben ruim 750 inwoners een scootmobiel. Deze is hen door de gemeente op grond van de Wmo toegekend.

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO

Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO Samenvatting Juni 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding en respons p. 3 2. Algemene tevredenheid & loyaliteit p. 6 3. Communicatie & informatievoorziening p. 7 4. Opvangtijden

Nadere informatie

Klanttevredenheid marktkooplieden - 2008

Klanttevredenheid marktkooplieden - 2008 Klanttevredenheid marktkooplieden - 2008 Klanttevredenheid marktkooplieden - 2008 Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) februari 2009 In opdracht van Stadstoezicht afdeling B&O Centrum

Nadere informatie

Rapportage Dagbesteding en Vervoer. www.triqs.nl

Rapportage Dagbesteding en Vervoer. www.triqs.nl Rapportage Dagbesteding en Vervoer Versie 1.0.0 Juli 2012 Drs. J.J. Laninga DBV2.0 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde meting. Deze rapportage

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Artemis Coaching

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Artemis Coaching Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Artemis Coaching Juni 2008 1 Bedrijfsnaam: Artemis Coaching Inleiding Voor u ligt het rapport van het tevredenheidsonderzoek van Blik

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Haarlem 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9

Nadere informatie

Opinie project riolering Lijnbaan

Opinie project riolering Lijnbaan Opinie project riolering Lijnbaan Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen Stadsbeheer van de gemeente Dordrecht is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van rioolvervanging en herinrichtingsprojecten.

Nadere informatie

Lichtpunten in deze samenleving

Lichtpunten in deze samenleving Lichtpunten in deze samenleving Mate van tevredenheid bij bezoekers van woonspreekuren Onderzoeksverslag mei 2009, Stedelijk Bureau Inhoud Tevredenheidsmeting spreekuren 2009 3 Resultaten 4 Stellingen

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2008

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2008 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2008 onder Wmo-aanvragers van de gemeenten: Brunssum, Heerlen, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal Gemeente Heerlen Bureau Onderzoek & Statistiek 11 juni

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2010

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Sectie Onderzoek en Statistiek Venlo, mei 2011 2 Samenvatting De Wmo (Wet maatschappelijk ondersteuning) heeft als

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Papendrecht Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Papendrecht COLOFON Samenstelling Ingrid

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Den Haag Maart 2015 Naomi Meys Volkan Atalay Projectnummer: 107696 Correspondentienummer: DH-2703-4284 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Audiciens

Werkinstructies voor de CQI Audiciens Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg bij audiciens te meten vanuit het perspectief van de cliënt. De vragenlijst kan worden gebruikt

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Hartfalen

Werkinstructies voor de CQI Hartfalen Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van hartfalenzorg te meten vanuit het perspectief van patiënten met chronisch hartfalen. De vragenlijst kan

Nadere informatie

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 1. Inleiding Vanaf 2015 verandert het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (vanaf

Nadere informatie

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Digitaal Cursisten - Panelonderzoek 1 WoonWerk Jonna Stasse Woerden, mei 2007 In geval van overname van het datamateriaal is bronvermelding

Nadere informatie

Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen. Zo werkt het in Best. Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1

Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen. Zo werkt het in Best. Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1 Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1 Zelfstandig leven en wonen Heeft u ondersteuning nodig? Zo werkt het

Nadere informatie

Verordening Individuele Voorzieningen. Een onderzoek onder leden van Digipanel Haarlem

Verordening Individuele Voorzieningen. Een onderzoek onder leden van Digipanel Haarlem Verordening Individuele Voorzieningen Een onderzoek onder leden van Digipanel Haarlem Onderzoek en Statistiek Haarlem, november 2009 1 Colofon Opdrachtgever: Samensteller: Gemeente Haarlem Programmabureau

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting. Rijn en Valleizorg. Ervaringen met de zorg thuis

Rapportage CQI-meting. Rijn en Valleizorg. Ervaringen met de zorg thuis Rapportage CQI-meting Rijn en Valleizorg Ervaringen met de zorg thuis Onderzoeksleider: Margo de Leijer Meetorganisatie: Kleemans B.V. Onderzoeksperiode: November 2012 Januari 2013 Datum rapportage: 04-02-2013

Nadere informatie

Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012

Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012 Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012 Datum: 15 december 2012 Auteur: Coöperatie Austerlitz Zorgt U.A., Jan Smelik Inlichtingen: info@austerlitzzorgt.nl Verspreiding:

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL

Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Respons... 3 Resultaten enquête... 4 Rapportcijfer behandeling... 4 Bereikbaarheid... 4 Wachttijden... 5 Informatievoorziening... 5

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Enschede Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Enschede COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms

Nadere informatie

Evaluatie Sport Mobiliteit Centrum 2014

Evaluatie Sport Mobiliteit Centrum 2014 Evaluatie Sport Mobiliteit Centrum 2014 Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het publieke domein. CAOP Research & Europa is het onderzoeks-

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Jeugdgezondheidszorg

Werkinstructies voor de CQI Jeugdgezondheidszorg Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de CQI JGZ bedoeld? De CQI Jeugdgezondheidzorg (CQI JGZ) is bedoeld om de kwaliteit van zorg rond de jeugdgezondheidzorg te meten vanuit het perspectief

Nadere informatie

Gezondheidsbeleid 2013. Onderzoek onder gemeentepanel Venlo

Gezondheidsbeleid 2013. Onderzoek onder gemeentepanel Venlo Gezondheidsbeleid 2013 Onderzoek onder gemeentepanel Venlo Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Onderzoek en Statistiek Venlo, mei 2013 2 Samenvatting Inleiding In mei 2011 is de landelijke

Nadere informatie

Bedrijfsnummer: 159. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Matchcare re-integratie

Bedrijfsnummer: 159. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Matchcare re-integratie Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Matchcare re-integratie April 2009 1 Bedrijfsnaam: Matchcare re-integratie Inleiding Voor u ligt het rapport van het tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Brief op maat benchmark Wmo 2010: Individuele Voorzieningen ROGplus

Brief op maat benchmark Wmo 2010: Individuele Voorzieningen ROGplus Brief op maat benchmark Wmo 2010: Individuele Voorzieningen ROGplus Inleiding ROGplus heeft in 2010 samen met 98 andere organisaties deelgenomen aan de module Individuele voorzieningen van de benchmark

Nadere informatie

Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011

Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011 Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011 Samenvatting De afdeling Juridische Zaken (JZ) wil een vinger aan de

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c Klanttevredenheidsonderzoek gebruik OV-taxi en scootmobiel Gemeente Zandvoort Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel: (0229) 282555 Rapportnummer 2013-1940 Datum Juni

Nadere informatie