Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016"

Transcriptie

1 Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch Nulmeting 2016 Afdeling Onderzoek & Statistiek Juli 2016

2 Samenvatting De gemeente s-hertogenbosch vindt het belangrijk om de ervaringen van cliënten met Wmoondersteuning regelmatig te monitoren. Vanaf 2015 verplicht de Wmo alle gemeenten om dit op eenzelfde wijze te doen en de resultaten te rapporteren aan de Minister. Daarmee zijn de resultaten tussen gemeenten vergelijkbaar. In dit rapport staan de resultaten van de nulmeting. Voor het onderzoek is een vragenlijst uitgezet onder inwoners die ondersteuning ontvangen via de Wmo, bijvoorbeeld een scootmobiel, traplift, hulp bij het huishouden, taxivervoer of dagbesteding. 509 cliënten hebben de vragenlijst ingevuld, dat is een respons van 36%. 7 op de 10 cliënten wisten waar zij terecht konden met hun hulpvraag Hoewel het merendeel van de cliënten wist waar zij terecht konden met hun hulpvraag, is dat nog niet voor iedereen bekend. 16% wist niet waar zij terecht konden. De meeste cliënten zijn tevreden over de snelheid waarmee zij zijn geholpen. 15% is hier ontevreden over. Ongeveer een kwart weet dat zij gebruik kunnen maken van onafhankelijke cliëntondersteuner Cliënten kunnen gebruik maken van hulp bij het aanvragen van ondersteuning, bijvoorbeeld van het sociaal netwerk of een onafhankelijke cliëntondersteuner. 23% van de cliënten weet dat zij gebruik kunnen maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Cliënten die aangeven dat ze niet weten waar zij terecht kunnen met hun hulpvraag, zijn hier minder dan gemiddeld bekend mee. Gemeente krijgt gemiddeld een 7,1 voor oppakken hulpvraag De meeste cliënten zijn tevreden over het gesprek met de gemeente over de oplossing voor hun hulpvraag. Ruim 8 op de 10 zijn tevreden over de tijd die voor hen werd genomen en ruim 7 op de 10 over de duidelijkheid van de informatie. Driekwart is tevreden over de deskundigheid van de medewerkers. De mate waarin rekening werd gehouden met de wensen en behoeften van de cliënt scoort iets minder hoog. Toch zijn bijna 7 op de 10 cliënten hier tevreden over. 1 op de 7 is hierover ontevreden. 8 op de 10 cliënten meer zelfredzaam door ondersteuning De meeste cliënten zijn tevreden met de kwaliteit van de ondersteuning die zij krijgen. In de meeste gevallen draagt deze bij aan hun zelfredzaamheid. 85% geeft aan dat zij zich door de ondersteuning beter kunnen redden, 78% heeft door de ondersteuning een betere kwaliteit van leven. Naast ondersteuning via de Wmo krijgt ongeveer twee derde van de cliënten ook ondersteuning van hun sociaal netwerk. Voor 1 op de 10 heeft de eigen bijdrage invloed (gehad) op de ondersteuning Voor de meeste Wmo-voorzieningen geldt een eigen bijdrage voor de cliënt. Deze is afhankelijk van inkomen en huishoudenssamenstelling. Ruim 1 op de 10 cliënten geeft aan dat de eigen bijdrage invloed heeft (gehad) op de ondersteuning die zij ontvangen. 7% heeft vanwege de eigen bijdrage getwijfeld om ondersteuning aan te vragen. Een klein deel (4%) is vanwege de eigen bijdrage minder ondersteuning gaan afnemen. Aanbevelingen Op basis van de resultaten worden de volgende aanbevelingen gedaan: - Zorg dat voor inwoners met een hulpvraag duidelijk is waar zij terecht kunnen. Het project Boschwijzer kan hier een belangrijke rol in spelen. Op dit moment wordt binnen dat project geïnventariseerd wat er kan verbeteren in de informatievoorziening aan inwoners/cliënten. - Zorg ervoor dat inwoners bekend zijn met de mogelijkheid om gebruik te maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Bijvoorbeeld door dit in het eerste gesprek met de cliënt toe te lichten of informatie hierover op te nemen in brieven aan cliënten. - Blijf monitoren of cliënten op basis van de hoogte van de eigen bijdrage minder of geen ondersteuning meer afnemen. Dit aandeel is nu nog relatief klein, maar het is niet wenselijk dat dit toeneemt en dat mensen vanwege de eigen bijdrage geen of onvoldoende ondersteuning afnemen. 2

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding Relatie met andere monitors Doel en vraagstelling Onderzoeksaanpak en respons Doelgroep Berekening steekproef De vragenlijst Respons Achtergrondkenmerken respondenten Opbouw rapport Contact met de gemeente Contact over hulpvraag Gesprek over de oplossing De ondersteuning Kwaliteit van de ondersteuning Andere ondersteuning Eigen bijdrage

4 1. Inleiding Vanaf januari 2015 is er een nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente s-hertogenbosch vindt het belangrijk om de ervaringen van cliënten met Wmo-ondersteuning regelmatig te monitoren. In de nieuwe wet is de verplichting opgenomen voor gemeenten om ervaringen van Wmo-cliënten op uniforme wijze te monitoren en daarover te rapporteren aan de Minister. Dat maakt het mogelijk om effecten van de nieuwe wet tussen gemeenten te vergelijken. VNG heeft hiervoor een modelvragenlijst ontwikkeld. In 2016 heeft de gemeente s-hertogenbosch deze vragenlijst voor het eerst uitgezet onder haar Wmo-cliënten. Afdeling Onderzoek & Statistiek is gevraagd deze meting uit te voeren. In dit rapport staan de resultaten van deze nulmeting. 1.1 Relatie met andere monitors In 2015 heeft de gemeente ook al cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd. Omdat de doelgroep van onderzoek toen anders was en voor een belangrijk deel andere vragen zijn gesteld, wordt er in dit rapport geen vergelijking gemaakt met het onderzoek uit Deze meting wordt gezien als nulmeting voor cliëntervaringen Wmo en zal de komende jaren worden herhaald. Daarnaast zijn er meer specifieke onderzoeken, zoals de monitor hulp bij het huishouden, die wordt gebruikt om specifieke ontwikkelingen voor hulp bij het huishouden te monitoren. 1.2 Doel en vraagstelling Het doel van het onderzoek is: Inzicht krijgen in ervaringen van Wmo-cliënten met a) de toegang tot hulp, b) de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning en c) het effect op de zelfredzaamheid. Doelgroep van het onderzoek zijn alle cliënten met individuele voorzieningen op basis van de Wmo 2015 (inclusief cliënten beschermd wonen). Hoofdvragen die met het onderzoek beantwoord moeten worden, zijn: - Hoe ervaren de cliënten de toegang tot de hulp? - Hoe ervaren cliënten de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning? - Hoe ervaren cliënten het effect van de ondersteuning op hun zelfredzaamheid? 1.3 Onderzoeksaanpak en respons Voor het onderzoek is een schriftelijke vragenlijst uitgezet onder cliënten met ondersteuning via de Wmo. De cliënten hebben een uitnodigingsbrief ontvangen met daarbij een papieren vragenlijst. Deze konden zij terugsturen in een bijgesloten antwoordenvelop. Als alternatief werd in de brief de mogelijkheid geboden om de vragenlijst online in te vullen. Met behulp van een unieke inlogcode kon de cliënt toegang krijgen tot de digitale vragenlijst Doelgroep De vragenlijst is uitgezet onder nieuwe en bestaande cliënten. Nieuwe cliënten hebben een voorziening met een startdatum in 2015 die minimaal doorliep tot mei Bestaande cliënten hebben een voorziening met een startdatum vóór 1 januari Ook voor hen was de voorziening op het moment van uitzetten van de vragenlijst nog niet beëindigd. Sommige cliënten hebben meerdere voorzieningen. Waardoor zij zowel tot de groep bestaande cliënten behoren als tot de groep nieuwe cliënten. In dat geval zijn zij voor berekening van de steekproef meegenomen als nieuwe cliënt. 4

5 Voor woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen zijn alleen cliënten meegenomen met een voorziening die na 1 januari 2015 is verstrekt. Zodat er een grote kans is dat de cliënt de voorziening nog steeds gebruikt. Om huishoudens niet te veel te belasten met vragenlijsten is er maximaal één vragenlijst per huishouden verstuurd. Omdat er recent een ander onderzoek is uitgezet onder cliënten met Wmo hulp bij het huishouden zijn cliënten met alleen hulp bij het huishouden voor dit onderzoek niet aangeschreven. Zij zijn in de steekproef buiten beschouwing gelaten. Als een cliënt naast hulp bij het huishouden nog een andere Wmo-voorziening had, is deze wel meegenomen in de steekproef Berekening steekproef Het totale steekproefbestand bestond uit 3733 cliënten, waarvan 509 nieuwe cliënten en 3224 bestaande cliënten. Uitgaande van een betrouwbaarheid van 95% en een nauwkeurigheid van 5% was de vereiste steekproefomvang voor de totale doelgroep 349 respondenten. Bij de steekproeftrekking is er rekening mee gehouden dat er in de steekproef voldoende nieuwe cliënten zouden zitten. Uitgaande van een betrouwbaarheid van 95% en een nauwkeurigheid van 5% betekent dit dat er een respons moest zijn van 220 nieuwe cliënten. Om dit te kunnen bereiken zijn alle 509 nieuwe cliënten aangeschreven. Vervolgens is berekend hoeveel bestaande cliënten nog moesten worden aangeschreven. Daarvoor is uitgegaan van een respons van 30%. Dat betekent dat er nog minimaal 653 bestaande cliënten aan de steekproef moesten worden toegevoegd (10/3 * (349-(0,3*509)) = 653). Om de resultaten mogelijk uit te kunnen splitsen naar type voorziening, is ervoor gekozen om voor de bestaande cliënten een iets grotere steekproef te nemen dan deze 653. Er zijn in totaal 887 bestaande cliënten aangeschreven. Tabel 1.1. berekening steekproef Bestaande cliënten Nieuwe cliënten Totaal Populatie Vereiste minimale niet relevant respons Vereiste 10/3 * (349-(0,3*509)) 10/3 * 219 = 730 (349/30) * 100 = steekproefomvang = 653 Werkelijke (maximaal aantal steekproefomvang aan te schrijven cliënten) 1 Alleen voor de groep nieuwe cliënten is er een minimale respons vereist, omdat een deel van de vragen uit de vragenlijst alleen door deze cliënten beantwoord kan worden. Er moeten daarom voldoende nieuwe cliënten in de steekproef zitten De vragenlijst Voor de vragenlijst is de modelvragenlijst van VNG gehanteerd aangevuld met een aantal extra vragen over: - Het gesprek over de oplossing - Andere ondersteuning die cliënten krijgen naast ondersteuning via de Wmo - De Wmo vertrouwenspersoon - De eigen bijdrage Tevens zijn een aantal vragen over achtergrondkenmerken toegevoegd. Ook is gevraagd of respondenten hulp hebben gehad bij het invullen van de vragenlijst. De helft van de respondenten heeft hulp gehad bij het invullen, met name van een naaste (partner, familielid, vriend) Respons In totaal hebben 509 cliënten de vragenlijst ingevuld. Dat is een respons van 36%. In tabel 1.2. is te zien hoeveel respondenten er zijn per type voorziening. Iets meer dan de helft van de respondenten heeft meer dan één Wmo-voorziening. Daarom tellen de cijfers in de figuur niet op tot 509 respondenten. 5

6 Tabel 1.2. Respondenten naar type voorziening Type voorziening Aantal respondenten Rolstoelvoorziening 98 Vervoersvoorziening 369 Woonvoorziening 56 Hulp bij het huishouden 199 Begeleiding 150 Beschermd wonen Analyse De antwoordcategorieën geen mening en niet van toepassing zijn buiten de analyse gelaten. Indien de percentages in de figuren niet optellen tot 100% is dat het gevolg van afrondingsverschillen. Wanneer een vraag door minder dan 50 respondenten is beantwoord, worden er voor die vraag geen percentages gepresenteerd. De resultaten worden in dat geval kwalitatief beschreven. In het rapport wordt bij iedere figuur met N aangegeven hoeveel respondenten de vraag hebben beantwoord Achtergrondkenmerken respondenten De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 69 jaar. De oudste respondent is 97, de jongste 19 jaar. Het grootste deel van de respondenten is alleenstaand en woont zelfstandig. 14% woont zelfstandig in een aangepaste woning. Figuur 1.1. huishoudenssituatie respondenten N=507 alleenstaand (echt)paar zonder thuiswonende kinderen (echt)paar met thuiswonende kinderen één ouder met thuiswonende kinderen anders 4% 4% 5% 24% 63% Figuur 1.2. woonsituatie respondenten N=506 woont zelfstandig woont zelfstandig in een aangepaste woning woont in een tehuis/instelling woont in bij eigen kinderen anders 14% 9% 7% 70% 6

7 1.4 Opbouw rapport In hoofdstuk 2 gaat het over het contact dat cliënten hebben gehad met de gemeente over hun hulpvraag en het gesprek over de oplossing. In hoofdstuk 3 gaat het over de ondersteuning die de cliënten krijgen en de effecten van de ondersteuning. Ook gaat het over ervaringen van cliënten met de Wmo vertrouwenspersoon en de invloed van de eigen bijdrage op de ondersteuning die cliënten ontvangen. 7

8 2. Contact met de gemeente In dit hoofdstuk gaat het over het contact dat de cliënt heeft gehad met de gemeente over zijn/haar hulpvraag. Hoe tevreden zijn cliënten met dit contact en zijn cliënten bekend met de mogelijkheid om gebruik te maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner. De resultaten uit dit hoofdstuk gaan over cliënten die in het afgelopen jaar contact hebben gehad met de gemeente voor een hulpvraag op het gebied van de Wmo. 2.1 Contact over hulpvraag 7 op de 10 cliënten wisten waar zij terecht konden met hun hulpvraag Aan de cliënten die het afgelopen jaar contact hebben gehad met de gemeente zijn een aantal vragen voorgelegd over dat contact. 72% wist waar zij terecht konden met hun hulpvraag. Voor 16% was dit onvoldoende duidelijk. Ruim twee derde van de cliënten vindt dat zij snel werden geholpen. 15% is het daar niet mee eens. De meeste cliënten vinden dat zij door de medewerker van de gemeente serieus zijn genomen. Twee derde vindt dat de medewerker van de gemeente samen met de cliënt naar oplossingen heeft gezocht. 15% van de cliënten is het daar niet mee eens. Figuur 2.1. Stellingen over contact met de gemeente N=328; 340; 344; 330 Ik wist waar ik moest zijn met mijn hulpvraag 72% 13% 16% Ik werd snel geholpen 68% 17% 15% De medewerker nam mij serieus De medewerker en ik hebben in het gesprek samen naar oplossingen gezocht 67% 81% 18% 11% 8% 15% (helemaal) mee eens neutraal (helemaal) niet mee eens Bijna een kwart is bekend met onafhankelijk cliëntondersteuner Cliënten kunnen gebruik maken van hulp bij het aanvragen van ondersteuning, bijvoorbeeld van iemand uit het sociaal netwerk of een onafhankelijk cliëntondersteuner. 23% van de cliënten weet dat zij gebruik kunnen maken van een onafhankelijk cliëntondersteuner. Cliënten die aangeven dat ze niet weten waar zij terecht kunnen met hun hulpvraag, zijn hier minder dan gemiddeld bekend mee. 2.2 Gesprek over de oplossing Aan de cliënten die het afgelopen jaar met de gemeente een gesprek hebben gehad over een oplossing voor hun hulpvraag zijn een aantal vragen voorgelegd over dit gesprek. Dat gesprek vond bijvoorbeeld plaats met een Wmo-consulent of een medewerker van een sociaal wijkteam. Meeste cliënten tevreden over gesprek over de oplossing Ruim 8 op de 10 cliënten zijn tevreden over de tijd die voor hen werd genomen in het gesprek over de oplossing (zie figuur 2.2.). Over de duidelijkheid van de informatie zijn ruim 7 op de 10 cliënten tevreden. Driekwart is tevreden over de deskundigheid van de medewerkers. Over de mate waarin de medewerker van de gemeente rekening houdt met hun wensen en behoeften zijn cliënten iets minder tevreden. Maar nog steeds zijn bijna 7 op de 10 cliënten hierover tevreden. 1 op de 7 is hierover ontevreden. 8

9 Figuur 2.2. Stellingen over gesprek met gemeente over de oplossing N=320; 320; 315; 320 Tijd die werd genomen 83% 12% 5% Duidelijkheid van de informatie 73% 16% 11% Deskundigheid van de medewerkers Mate waarin rekening werd gehouden met wensen en behoeften van de client 75% 69% 16% 14% 10% 14% (heel) tevreden neutraal (heel) ontevreden Driekwart vindt dat de oplossing aansluit bij de hulpvraag Tijdens het gesprek zijn met de cliënt afspraken gemaakt over een oplossing. 76% van de cliënten vindt dat deze oplossing aansluit bij de hulpvraag. 11% vindt van niet. Figuur 2.3. Stelling de oplossing sluit aan bij mijn hulpvraag N=380 76% 13% 11% (helemaal) mee eens neutraal (helemaal) niet mee eens Rapportcijfer oppakken hulpvraag: 7,1 Cliënten geven gemiddeld een 7,1 voor de manier waarop de gemeente hun hulpvraag heeft opgepakt. 13% gaf hiervoor een onvoldoende. 9

10 3. De ondersteuning In dit hoofdstuk gaat het over wat de cliënten vinden van de kwaliteit van de ondersteuning en welke andere ondersteuning zij krijgen naast ondersteuning via de Wmo. Ook gaat het over de effecten die cliënten ervaren van de ondersteuning die zij krijgen, bijvoorbeeld als het gaat om hun kwaliteit van leven. Tot slot gaat het over ervaringen met de Wmo vertrouwenspersoon en de invloed van de eigen bijdrage op de ondersteuning die cliënten ontvangen. 3.1 Kwaliteit van de ondersteuning Meeste cliënten tevreden over kwaliteit van de ondersteuning De cliënten krijgen ondersteuning via de Wmo, bijvoorbeeld in de vorm begeleiding, hulp bij het huishouden, taxivervoer, een traplift, een rolstoel, dagbesteding of kortdurend verblijf. 8 op de 10 cliënten vinden de kwaliteit van de ondersteuning die zij krijgen goed. Ongeveer eenzelfde groep vindt dat de ondersteuning past bij de hulpvraag. 1 op de 10 is het daar niet mee eens. Figuur 3.1. Stellingen kwaliteit van de ondersteuning N=467; 463 De kwaliteit van de ondersteuning is goed 81% 11% 7% De ondersteuning past bij mijn hulpvraag 78% 11% 11% (helemaal) mee eens neutraal (helemaal) niet mee eens 8 op de 10 cliënten meer zelfredzaam door de ondersteuning Aan de cliënten is gevraagd naar de effecten van de ondersteuning op hun zelfredzaamheid en hun kwaliteit van leven. 85% kan zich door de ondersteuning beter redden en 79% kan beter de dingen doen die zij willen. 78% vindt dat zij door de ondersteuning via de Wmo een betere kwaliteit van leven hebben. Figuur 3.2. Stellingen over effecten van de ondersteuning Door de ondersteuning die ik krijg, N=447; 452; 446 kan ik beter de dingen doen die ik wil 79% 14% 7% kan ik mij beter redden 85% 9% 6% heb ik een betere kwaliteit van leven 78% 16% 6% (helemaal) mee eens neutraal (helemaal) niet mee eens Aan de cliënten is in de vragenlijst de mogelijkheid geboden om opmerkingen te plaatsen over de ondersteuning die zij krijgen. 112 cliënten hebben dit gedaan. De opmerkingen zijn zeer divers. Sommige clienten zijn erg tevreden over de ondersteuning die zij krijgen of geven aan dat zij door de ondersteuning zich beter kunnen redden. Maar er zijn ook clienten die ontevreden zijn, bijvoorbeeld over de hoeveelheid ondersteuning die zij krijgen of over de bejegening. 10

11 3.2 Andere ondersteuning Aan de cliënten is gevraagd of zij naast de ondersteuning via de Wmo nog andere ondersteuning krijgen en van wie zij die krijgen. Driekwart van de cliënten krijgt andere ondersteuning naast die van de Wmo. Vooral ondersteuning van sociaal netwerk Bijna twee derde van de cliënten krijgt ook ondersteuning van hun sociaal netwerk. Het gaat dan om de partner, familie, vrienden of buren. Het aandeel cliënten dat ondersteuning krijgt van vrijwilligers is met 7% een stuk kleiner. Datzelfde geldt voor het aandeel dat ondersteuning krijgt van een organisatie waar men zonder verwijzing terecht kan. Bij anders, namelijk noemen cliënten vooral: Reinier van Arkel, Cello, verzorgingstehuis, dagopvang en thuiszorg. Figuur 3.3. Van wie krijgt u ondersteuning naast de ondersteuning via de Wmo? N=487 Partner, familie, vrienden of buren 63% Vrijwilligers Een organisatie waar ik zonder verwijzing terecht kan 7% 6% Ik krijg geen andere ondersteuning 24% Anders, namelijk: 13% 7% van clienten heeft contact gehad met Wmo vertrouwenspersoon Aan de cliënten is gevraagd of zij bekend zijn met de Wmo vertrouwenspersoon en of zij hier het afgelopen jaar contact mee hebben gehad. 17% is er bekend mee, 7% heeft er contact mee gehad. Zij hadden vooral contact omdat dat ze zich niet gehoord/begrepen voelden door de gemeente of dat ze het niet eens waren met een besluit van de gemeente of. Het merendeel van de cliënten die contact hebben gehad met de Wmo vertrouwenspersoon geven aan dat zij baat hebben gehad bij het contact. Cliënten noemen vooral dat zij zich gehoord en begrepen voelden en dat zij informatie/advies hebben gekregen waarmee zij verder konden Eigen bijdrage Voor de meeste Wmo-voorzieningen geldt een eigen bijdrage voor de cliënt. Deze is afhankelijk van inkomen en huishoudenssamenstelling. Aan de cliënten is gevraagd of de eigen bijdrage invloed heeft (gehad) op de ondersteuning die zij ontvangen. Voor 65% is dat niet het geval. Naar verwachting zal een deel hiervan vanwege een laag inkomen geen eigen bijdrage hoeven te betalen. Voor 1 op de 10 cliënten heeft de eigen bijdrage invloed (gehad) op de ondersteuning Ruim 1 op de 10 cliënten geeft aan dat de eigen bijdrage invloed heeft (gehad) op de ondersteuning die zij ontvangen. In de meeste gevallen betekent dat dat cliënten vanwege de eigen bijdrage hebben getwijfeld om ondersteuning aan te vragen. Maar ook is een deel vanwege de eigen bijdrage minder ondersteuning gaan afnemen. In het laatste geval gaat het om 4% van de cliënten. Bij anders, namelijk is onder andere genoemd dat men de eigen bijdrage hoog vindt of dat de hoogte van de eigen bijdrage in de toekomst wellicht wel een rol gaat spelen. 1 Omdat er weinig respondenten zijn die contact hebben gehad met de Wmo vertrouwenspersoon, worden er geen percentages gepresenteerd voor dit onderdeel. 11

12 Figuur 3.4. Heeft de eigen bijdrage invloed (gehad) op de ondersteuning die u nu ontvangt? N=497 Nee 65% Ik heb getwijfeld om ondersteuning aan te vragen Ik ben minder ondersteuning gaan afnemen Ik twijfel om de ondersteuning stop te zetten Weet ik niet Anders, namelijk: 7% 4% 1% 18% 8% 12

Cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen s-hertogenbosch. Nulmeting 2017

Cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen s-hertogenbosch. Nulmeting 2017 Cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen s-hertogenbosch Nulmeting 2017 Afdeling Onderzoek & Statistiek Maart 2017 Samenvatting De gemeente geeft indicaties af voor Wmo hulpmiddelen. Voor de levering van de hulpmiddelen

Nadere informatie

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Doelgroep 4 1.2 Methode 4 1.3 Respons 4 2. Resultaten Wmo 5 2.1 Contact en toegankelijkheid van hulp of ondersteuning

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Houten Juni 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/85 Datum Juni 2017 Opdrachtgever

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Houten Augustus 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/143 Datum Augustus

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Landsmeer Augustus 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/134 Datum Augustus

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo BMWE gemeenten 2016 Gemeente Bedum AHA! marktonderzoek en marketingadvies

Cliëntervaringsonderzoek Wmo BMWE gemeenten 2016 Gemeente Bedum AHA! marktonderzoek en marketingadvies Cliëntervaringsonderzoek Wmo gemeenten 2016 Gemeente AHA! marktonderzoek en marketingadvies Cliëntervaringsonderzoek Wmo gemeente Inleiding Voor u ligt het rapport met de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga juni 2017 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over het uitgevoerde cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Raalte Rapport Augustus 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel T. Plat Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-0908-6077 INHOUD INLEIDING 1 HOOFDSTUK 1 HET CONTACT

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Emmen juli 2017 Samenvatting In april t/m juni heeft ZorgfocuZ voor de gemeente Emmen het cliëntervaringsonderzoek Wmo uitgevoerd. De doelgroep voor dit

Nadere informatie

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Augustus 2015 2 Samenvatting De gemeente wil weten hoe

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO Gemeente Purmerend September 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 7500 AN Enschede1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/172

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Best Definitief rapport September 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel N. Meys Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-0209-7037 CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Nijkerk Juli 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/109 Datum Juli 2016 Opdrachtgever

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Noordenveld juli 2017 Samenvatting In april t/m juni 2017 heeft ZorgfocuZ voor de gemeente Noordenveld het cliëntervaringsonderzoek Wmo uitgevoerd. De doelgroep

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Hof van Twente Juli 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/101 Datum Juli

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Ede September 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/concept Datum September

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Ede Juni 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/99 Datum Juni 2017 Opdrachtgever

Nadere informatie

DE ERVARINGEN VAN INWONERS MET DE WMO

DE ERVARINGEN VAN INWONERS MET DE WMO DE ERVARINGEN VAN INWONERS MET DE WMO EN JEUGDHULP IN 2015 GEMEENTE OUDEWATER Concept Woerden, 12 augustus 2016 Luci Torregrosa Mariska van der Steege Bart de Jong Colofon VanMontfoort Dit cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Gemeente Utrechtse Heuvelrug Gemeente Utrechtse Heuvelrug Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Onderzoeksrapportage 19 september 2016 DATUM 19 september 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL Onderzoeksrapportage

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Alphen aan den Rijn September 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel N. Meys Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-1409-7060 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo REGIO DRECHTSTEDEN - 2017 Inhoud Volgens de Wmo 2015 is iedere gemeente in Nederland verplicht jaarlijks te onderzoeken hoe cliënten de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Toelichting uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016

Toelichting uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 Toelichting uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 Inleiding Op basis van de Wmo 2015 zijn gemeenten verplicht jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek uit te voeren. De vier Westerkwartiergemeenten

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK SOCIAAL TEAM

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK SOCIAAL TEAM Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK SOCIAAL TEAM Gemeente Houten Augustus 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/142 Datum

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling Gemeente Groesbeek Juni 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Zuiderval 70 7500 AN Enschede Tel. (053) 4825000 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014/050

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Elburg juni 2017 Samenvatting In maart t/m mei 2017 heeft ZorgfocuZ voor de gemeente Elburg het cliëntervaringsonderzoek Wmo uitgevoerd. De doelgroep voor

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGSONDERZOEK

CLIËNTERVARINGSONDERZOEK CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO Gemeente Eindhoven Juni 2016 Inleiding Aanleiding Gemeenten zijn volgens de Wmo 2015 artikel 2.5.1 verplicht om een cliëntervaringsonderzoek (CEO) uit te (laten) voeren. Het

Nadere informatie

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Ervaringen Wmo Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Inhoud 1. Achtergrond van het onderzoek... 2 2. Het regelen van ondersteuning... 4 3. Kwaliteit van de ondersteuning... 6 4. Vergelijking regio...

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet

Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet Management Summary Gemeenten zijn verplicht om jaarlijks inzicht te krijgen in de ervaringen van cliënten vanuit de Wmo en Jeugdwet. Onderzoeksbureau Flycatcher

Nadere informatie

Gemeente Ommen. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 28 juli 2017

Gemeente Ommen. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 28 juli 2017 Gemeente Ommen Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 28 juli 2017 DATUM 28 juli 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076)

Nadere informatie

Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015

Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015 Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015 Afdeling: Maatschappelijke ontwikkeling Auteur : Nick Elshof Datum: 25-09-2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Samenvatting... 4 Verantwoording en achtergrond...

Nadere informatie

Cliëntervaring Wet maatschappelijke ondersteuning

Cliëntervaring Wet maatschappelijke ondersteuning Cliëntervaring Wet maatschappelijke ondersteuning Harderwijk, 10-10-2017 Inleiding Sinds 2008 moeten gemeenten volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) onderzoek doen onder de cliënten die zich

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni 2015 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 1. Indienen melding...

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 1. Algemeen In het Westerkwartier is het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 afgerond en zijn de resultaten hiervan inmiddels bekend. In 18 van de 23 Groningse

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo REGIO DRECHTSTEDEN - 2016 Inhoud Volgens de Wmo 2015 is iedere gemeente in Nederland verplicht jaarlijks te onderzoeken hoe cliënten de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd...

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 4 4 De aanvraag... 8 5 Procedure... 14 6 Wachttijd... 16 7 Bejegening... 19 7 Toegewezen aanvragen...

Nadere informatie

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Definitieve rapportage 4 augustus 2016 DATUM 4 augustus 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015/2016

Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015/2016 Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015/2016 Rapportage Drunen, juli 2016 Jaap Heirman Inhoudsopgave Inleiding... 2 Aanleiding & onderzoeksdoel... 2 Vragenlijst... 2 Selectie respondenten & afname... 3 Kwalitatieve

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2014 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Shanon klein Goldewijk Juni 2014 Inhoud Samenvatting... 2 Inleiding... 4 1. Indienen

Nadere informatie

Cliënt ervaringsonderzoek Jongeren en ouders met Jeugdhulp

Cliënt ervaringsonderzoek Jongeren en ouders met Jeugdhulp Cliënt ervaringsonderzoek Jongeren en ouders met Jeugdhulp Zwolle 2016 Status: definitief Versie 8-11-2016 Voor nadere informatie: Madelinde Tuk, senior Adviseur en Onderzoeker m.tuk@zwolle.nl 038 498

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [X]Akkoordstukken [ ]Openbaar -- [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [X]Akkoordstukken [ ]Openbaar -- [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Cliëntervaringsonderzoek wmo 2016 1- Notagegevens Notanummer 2016-001395 Datum 30-08-2016 Programma: 08 Meedoen Portefeuillehouder Weth. Kolkman Team MOM

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010 Uitgave : Eenheid Strategische Ontwikkeling Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (0570) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl Strategische Ontwikkeling

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Groningen 2016 Age Stinissen Erik van der Werff Juli 2017 Michiel Mollema www.os-groningen.nl Inhoud Samenvatting... 2 1. Inleiding... 5 1.1 Opzet van het onderzoek...

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014 Gemeente Roosendaal Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 Concept 11 augustus 2014 DATUM 11 augustus 2014 TITEL Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Roosendaal

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Drechterland Juni 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Drechterland Juni 2014 - de kanteling Gemeente Drechterland Juni 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014-2023 Datum : Juni 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEID WMO

KLANTTEVREDENHEID WMO Rapport KLANTTEVREDENHEID WMO 2-meting Gemeente Venray Juni 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/concept Datum Juni 2016

Nadere informatie

Aanvullend cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning

Aanvullend cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Aanvullend cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Rapportage meting 2016 Aanvullend cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Rapportage meting 2016 Aanvullend cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga juni 2017 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over het uitgevoerde cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2

2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 3 4 De aanvraag... 7 5 Procedure... 11 6 Bejegening... 14 7 Rechten en plichten... 16 8 Inspraak bij

Nadere informatie

Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo

Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo gemeente Utrechtse Heuvelrug Deze vragenlijst gaat over u. U kunt hem alleen invullen, of samen met uw naaste (bijvoorbeeld uw partner of mantelzorger). Uw antwoorden

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning

Cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Zwolle 2016 Status: definitief Versie oktober 2016 Voor nadere informatie: Madelinde Tuk, senior Adviseur en Onderzoeker m.tuk@zwolle.nl 038

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Heeze-Leende Rapport Augustus 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel Naomi Meys Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-0908-6079 : CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO

Nadere informatie

Cliëntervaring Wmo. Gemeente Oost Gelre. Rapport Augustus 2017 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH

Cliëntervaring Wmo. Gemeente Oost Gelre. Rapport Augustus 2017 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH Cliëntervaring Wmo Gemeente Oost Gelre Rapport Augustus 2017 Projectnummer: P002315 Correspondentienummer: DH-3008-8715 CLIËTERVARIGSODERZOEK WMO IHOUD SAMEVATTIG 1 HOOFDSTUK 1 ILEIDIG 3 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Cliëntervaring Wmo. Gemeente Sittard-Geleen. Rapport 12 juni 2017 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH

Cliëntervaring Wmo. Gemeente Sittard-Geleen. Rapport 12 juni 2017 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH Cliëntervaring Wmo Sittard-Geleen Rapport 12 juni 2017 Projectnummer: P002315 Correspondentienummer: DH-1206-8498 INHOUD SAMENVATTING 1 HOOFDSTUK 1 INLEIDING 4 1.1 Aanleiding onderzoek 4 1.2 Doelgroep

Nadere informatie

Aanvullend cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning. Rapportage tweede meting

Aanvullend cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning. Rapportage tweede meting Aanvullend cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Rapportage tweede meting Aanvullend cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Rapportage tweede meting Aanvullend

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Renkum Rapport Oktober 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel A. Olsthoorn Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-0610-8022 CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO INHOUD

Nadere informatie

Resultaten van het cliëntervaringsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2015

Resultaten van het cliëntervaringsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2015 Reg.nr.: I-SZ/2016/2119 / RIS 2016-446 (Bijlage) Resultaten van het cliëntervaringsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2015 Gemeente Boxmeer

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek 2016 Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Olst-Wijhe

Cliëntervaringsonderzoek 2016 Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Olst-Wijhe Cliëntervaringsonderzoek 2016 Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Olst-Wijhe Olst-Wijhe, augustus 2016. doc. nr.: 16.020085 Juni 2016 Jaap Barink Team Kennis en Verkenning Gemeente Deventer Cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om:

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om: COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Te besluiten om: 1. De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 in het kader van artikel 9 Wmo juncto artikel 8.9 vierde lid

Nadere informatie

Cliëntervaring Wmo. Gemeente Winterswijk. Rapport September 2017 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH

Cliëntervaring Wmo. Gemeente Winterswijk. Rapport September 2017 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH Cliëntervaring Wmo Gemeente Winterswijk Rapport September 2017 Projectnummer: P002315 Correspondentienummer: DH-0409-8731 CLIËTERVARIGSODERZOEK WMO IHOUD SAMEVATTIG 1 HOOFDSTUK 1 ILEIDIG 3 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN Tevredenheidsonderzoek ketenpartners SUN Groningen Colofon Opdrachtgever SUN Groningen Datum Maart 2017 Auteurs Bert van Putten David Scheffer KWIZ Stavangerweg

Nadere informatie

Pijnacker - Nootdorp

Pijnacker - Nootdorp Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo onderzoek Deze vragenlijst gaat over u. U kunt hem alleen invullen, of samen met uw naaste (bijvoorbeeld uw partner of mantelzorger). Uw antwoorden zijn anoniem

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek 2016 Wmo begeleiding, huishoudelijke ondersteuning en scootmobiel

Cliëntervaringsonderzoek 2016 Wmo begeleiding, huishoudelijke ondersteuning en scootmobiel Cliëntervaringsonderzoek 2016 Wmo begeleiding, huishoudelijke ondersteuning en scootmobiel Tijdsperiode: 15-10-2016 t/m 31-03-2017 Aantal enquêtes: 475 Gemeente: Harderwijk Datum: 04 mei 2017 Opgesteld

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015-2016 Inzicht in de ervaringen van inwoners met ondersteuning vanuit de Wmo in de gemeente Loon op Zand. Datum 17 augustus 2017 Titel Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015-2016

Nadere informatie

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in 2013 Gemeente Sint Anthonis Afdeling Sociale Zaken April

Nadere informatie

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2013

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2013 Reg.nr.: I-SZ/2014/446 / RIS 2014-252 Bijlage Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2013 Gemeente Boxmeer

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Zederik Conceptrapport Augustus 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel Tom Plat Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-1708-6098 INHOUD INLEIDING 1 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Onderzoek klanttevredenheid Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2011. Gemeente Hulst

Onderzoek klanttevredenheid Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2011. Gemeente Hulst Onderzoek klanttevredenheid Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2011 Gemeente Hulst Middelburg, juni 2012 Colofon Scoop 2012 Samenstelling Peter van Kooten Wim van Gorsel In opdracht van de Vereniging

Nadere informatie

Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo

Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo onderzoek Deze vragenlijst gaat over u. U kunt hem alleen invullen, of samen met uw naaste (bijvoorbeeld uw partner of mantelzorger). Uw antwoorden zijn anoniem

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

Monitor en klachten meldpunt Sociaal Domein

Monitor en klachten meldpunt Sociaal Domein Monitor en klachten meldpunt Sociaal Domein De ingekochte individuele maatwerkvoorzieningen en de gemeentelijke dienstverlening worden gemeten op hun kwaliteit. Wat zijn de eerste bevindingen? Alice van

Nadere informatie

Resultaten van het onderzoek naar de tevredenheid over Wmo voorzieningen na de wijzigingen van het beleid in 2010 in de Gemeente Borger-Odoorn

Resultaten van het onderzoek naar de tevredenheid over Wmo voorzieningen na de wijzigingen van het beleid in 2010 in de Gemeente Borger-Odoorn Resultaten van het onderzoek naar de tevredenheid over Wmo voorzieningen na de wijzigingen van het beleid in 2010 in de Gemeente Borger-Odoorn Mei 2011 In 2010 heeft de gemeente een aantal regels voor

Nadere informatie

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 1. Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de gebruikerspeiling over de regeling Koopsubsidie. Meer specifiek gaat het

Nadere informatie

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2014

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2014 Reg.nr.: I-SZ/2015/876 Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2014 Gemeente Boxmeer Afdeling Sociale

Nadere informatie

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek 25 november 2015 GOM PAN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING GOM PAN EN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING DATUM 25 november 2015 TITEL Wmo

Nadere informatie

X Algemeen Bestuur (AB)

X Algemeen Bestuur (AB) Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Adviesnota Bestuur datum: 19 september 2017 Adviesnota voor: (kopieer en plak voor regel van toepassing) X Algemeen Bestuur (AB) Dagelijks Bestuur

Nadere informatie

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl PEILING 65-PLUSSERS Gemeente Enkhuizen januari 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telnr. : 0229-282555 Rapportnummer 2015-2080 Datum januari 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011

Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011 Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011 September 2011 1 Colofon Uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurs- en Concernzaken Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 bestuursinformatie@utrecht.nl

Nadere informatie

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015 Gemeente Zeist Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 8 juli 2015 DATUM 8 juli 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Zeist Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEID WMO GROESBEEK 2015

KLANTTEVREDENHEID WMO GROESBEEK 2015 KLANTTEVREDENHEID WMO GROESBEEK 2015 Juni 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 7543 EZ Enschede Rapportnummer 2015/49 Datum Juni 2015 Opdrachtgever Gemeente Groesbeek Auteurs:

Nadere informatie

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 61%.

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 61%. Samenvatting Parkeren 2016 Cluster Ruimte en Economie/afdeling Advies heeft O&S gevraagd een onderzoek naar parkeren uit te zetten onder de leden van het Delft Internet Panel (DIP). In april 2016 is het

Nadere informatie

Onderzoek klanttevredenheid Wmo gemeente Vught

Onderzoek klanttevredenheid Wmo gemeente Vught Onderzoek klanttevredenheid Wmo gemeente Vught Onderzoek klanttevredenheid Wmo gemeente Vught mevrouw drs. K. du Long mevrouw drs. J. den Hartog PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Emmen 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9 5

Nadere informatie

Monitorrapportage Gezamenlijke WMO-taken & Beschermd Wonen

Monitorrapportage Gezamenlijke WMO-taken & Beschermd Wonen 11 mei 2017 Monitorrapportage Gezamenlijke WMO-taken & Beschermd Wonen Brabant Noordoost-Oost 2016 Dr. Ir. Jing Zhang Team: Contractmanagement en Inkoop Doelen van de monitorrapportage WMO regio Gebruik:

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wmo. Rekenkamercommissie Zwijndrecht Mei 2013

Cliëntenonderzoek Wmo. Rekenkamercommissie Zwijndrecht Mei 2013 Rekenkamercommissie Zwijndrecht Mei 2013 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6C 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2013-1927 Datum : mei 2013 Opdrachtgever

Nadere informatie

T e a m B I C L I E N T E R V A R I N G S O N D E R Z O E K J E U G D. Bijlage 4c1. Bijlage 4c1

T e a m B I C L I E N T E R V A R I N G S O N D E R Z O E K J E U G D. Bijlage 4c1. Bijlage 4c1 Aanleiding Vanaf 2016 zijn gemeenten vanuit de Jeugdwet verplicht om cliëntervaringsonderzoek uit te (laten) voeren voor jeugd. In overeenstemming met het WMO-artikel 2.5.1. en artikel 2.10 van de Jeugdwet

Nadere informatie

Verslag Klanttevredenheidsonderzoek 2007 Gemeente Heusden

Verslag Klanttevredenheidsonderzoek 2007 Gemeente Heusden Resultaten Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2007 Verslag Klanttevredenheidsonderzoek 2007 Gemeente Heusden KTO Wmo 2007 1 Resultaten Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2007 Inleiding Introductie Op 1 januari

Nadere informatie

Nulmeting Wmo Gemeente Oldebroek. Rapportage December 2015 Projectnummer: Correspondentienummer: Wmo

Nulmeting Wmo Gemeente Oldebroek. Rapportage December 2015 Projectnummer: Correspondentienummer: Wmo Nulmeting Wmo 2015 Gemeente Oldebroek Rapportage December 2015 Projectnummer: 107696 Correspondentienummer: Wmo-1412-4716 INHOUD INLEIDING 1 HOOFDSTUK 1 SOCIALE SAMENHANG, EENZAAMHEID EN MEEDOEN 2 1.1

Nadere informatie

IIIIIII llltl Illl llllll IIIII lllll lllll

IIIIIII llltl Illl llllll IIIII lllll lllll gemeente Nieuwkoop Directie nieuwkoop Aan de leden van de gemeenteraad IIIIIII llltl Illl llllll IIIII lllll lllll VERZONDEN 0 9 SEP2016 datum uw brief/kenmerk registratienummer behandeld door betreft

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: de gemeente Nijkerk DIMENSUS beleidsonderzoek Juni 2008 Projectnummer 321 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 7 1

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Gemeente Castricum mei juni 2008

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Gemeente Castricum mei juni 2008 Eindrapportage Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Gemeente Castricum mei juni 2008 Inhoudsopgave Inleiding... 5 1 Achtergrond, doelstelling en doelgroep... 7 1.1 Achtergrond voor het klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning

Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning Resultaten van de tweede schriftelijke vragenronde onder de deelnemers aan het GGZ-panel regio Delft Westland Oostland juli 2006 - L.M.

Nadere informatie

Geachte voorzitter, Onderzoek cliëntervaring regio Haaglanden en Den Haag

Geachte voorzitter, Onderzoek cliëntervaring regio Haaglanden en Den Haag Typ teksttyp teksttyp tekst Saskia Bruines Wethouder van Kenniseconomie, Internationaal, Jeugd en Onderwijs, 060 Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag Aan de voorzitter van de Commissie Samenleving

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Valkenswaard Rapport September 2016 I. Dooms A. van den Heuvel A. Olsthoorn Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-0410-8013 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Tytsjerksteradiel Eindrapport September 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel T. Plat Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-0709-7046 CLIËNTERVARINGSONDERZOEK

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Onderzoeksrapportage 14 oktober 2016 DATUM 14 oktober 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL Onderzoeksrapportage OPDRACHTGEVER Gemeente

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek WMO over 2013

Klanttevredenheidsonderzoek WMO over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek WMO over 2013 Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Sectie Onderzoek en Statistiek Venlo, juni 2014 Samenvatting Een van de hoofddoelstellingen van de Wmo (Wet

Nadere informatie

Cliëntervaring jongeren en ouders met jeugdhulp. Gemeente Voorst. Rapport Augustus 2017 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH

Cliëntervaring jongeren en ouders met jeugdhulp. Gemeente Voorst. Rapport Augustus 2017 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH Cliëntervaring jongeren en met jeugdhulp Gemeente Voorst Rapport Augustus 2017 Projectnummer: P002315 Correspondentienummer: DH-0808-8660 CLIËTERVARIG JOGERE E OUDERS MET JEUGDHULP 2016 IHOUD SAMEVATTIG

Nadere informatie

WMO-VERVOER IN DEN HELDER

WMO-VERVOER IN DEN HELDER WMO-VERVOER IN DEN HELDER Klanttevredenheidsonderzoek Wmo onder gebruikers van de Wmo-taxi Augustus 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn 0229-282555 Rapportnummer

Nadere informatie