CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO"

Transcriptie

1 Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Nijkerk Juli

2 COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade GM Amsterdam Rapportnummer 2016/109 Datum Juli 2016 Opdrachtgever Gemeente Nijkerk Auteur(s) Drs. Ankie Lempens Roy van der Hoeve, MSc. Bestellingen Exemplaren zijn verkrijgbaar bij de opdrachtgever. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Cliëntervarings-onderzoek Wmo Colofon

3 INHOUDSOPGAVE 1. Samenvatting Inleiding Aanleiding Werkwijze Respons Analyse Leeswijzer Ervaringen met de Wmo Contact over hulpvraag Reden contact gemeente Meest recente gesprek Ervaringen met ondersteuning Ontvangen ondersteuning Kwaliteit ondersteuning Overige ondersteuning Effect van de ondersteuning Bijlage 1. Achtergrondgegevens Cliëntervarings-onderzoek Wmo Inhoudsopgave

4 1 HOOFDSTUK Samenvatting Cliëntervarings-onderzoek Wmo Samenvatting 4

5 1. Samenvatting Gemeenten zijn volgens de WMO 2015 artikel verplicht om een cliëntervaringsonderzoek (CEO) uit te (laten) voeren. In 2016 is hiervoor een verplichte vragenset opgesteld, bestaande uit tien basisvragen over de toegankelijkheid en de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning en het ervaren effect op de zelfredzaamheid. Gemeente Nijkerk heeft naast de tien basisvragen extra vragen gesteld over het contact met de gemeente, het gesprek, ervaringen met ondersteuning en effect(en) van ondersteuning op zelfredzaamheid en participatie. Voor dit onderzoek zijn alle 846 Wmo-cliënten uitgenodigd. In totaal vulden 321 cliënten de vragenlijst in. Dit brengt de respons op 38 procent. Deze samenvatting geeft de belangrijkste resultaten van het onderzoek weer Contact met gemeente De meeste cliënten die in het afgelopen jaar contact hadden met de gemeente zijn tevreden over dit contact. Een ruime meerderheid voelde zich serieus genomen door de medewerker van de gemeente en ook werd men doorgaans snel geholpen. Achttien procent van de cliënten wist van tevoren niet waar hij of zij heen moest met de hulpvraag. De belangrijkste en voornaamste reden om contact te zoeken met de gemeente is het niet (meer) aankunnen van het huishoudelijk werk, gevolgd door vervoersproblemen. De helft van de cliënten werd doorverwezen door een huisarts of andere zorgverlener. In totaal had 61 procent van de cliënten in de afgelopen 12 maanden een (keukentafel)gesprek met een medewerker van het gebiedsteam of een zorgconsulent van de gemeente. Bij een merendeel van deze gesprekken (65 procent) was er iemand aanwezig, meestal was dit een naaste zoals een partner, kind, ouder of vriend. Over het algemeen is men tevreden over dit gesprek; men waardeert met name het contact met de gespreksvoerder en de manier waarop er geluisterd werd. In 70 procent van de gesprekken werd er samen naar een oplossing gezocht voor de hulpvraag. Bij 14 procent was dit niet het geval. Niet alle cliënten zijn positief over het gesprek; een kwart is niet te spreken over het contact en de gekozen oplossing. Twee op de tien zijn minder te spreken over de manier waarop er geluisterd werd en een even groot deel is (zeer) ontevreden over de deskundigheid van de medewerker. Ervaringen met de ondersteuning Hulp in huishouding is bij een ruime meerderheid (69 procent) van de cliënten de verkregen ondersteuning vanuit de Wmo. Vier op de tien ontvangt een collectief vervoerspasje en 18 procent een scootmobiel. Bijna de helft (49 procent) van de cliënten kreeg het afgelopen jaar te maken met een verandering in de ondersteuning vanuit de gemeente. Voor zeven op de tien Wmo-cliënten voldoet de ondersteuning (grotendeels) aan de behoefte, maar bij zeven procent is dit niet het geval en voor een vijfde een beetje. Bijna de helft van de cliënten krijgt (ook) op een andere manier ondersteuning; dit is meestal hulp van één of meer mantelzorgers. Van hen meent 29 procent deze mantelzorg niet aan te kunnen. Een ruime meerderheid krijgt passende ondersteuning vanuit de gemeente en ook is men doorgaans positief over de kwaliteit van de ondersteuning. De grootste bijdrage van de hulp of ondersteuning is het onderhouden van het huishouden, wat bij 46 procent (grotendeels) verbeterd is. Ook het op orde houden van de financiën en het onderhouden van sociale contacten zijn leefgebieden waar de hulp een positieve invloed op heeft. Effecten van de ondersteuning Cliënten geven aan dat zij positieve effecten ervaren als gevolg van de ondersteuning; 73 procent van de cliënten kan zich beter redden en twee derde kan beter dingen doen die hij of zij wil. Door de ondersteuning heeft een meerderheid (61 procent) een betere kwaliteit van leven. Cliëntervarings-onderzoek Wmo Samenvatting 5

6 2 HOOFDSTUK Inleiding Cliëntervarings-onderzoek Wmo Inleiding 6

7 2. Inleiding 2.1 Aanleiding Gemeenten zijn volgens de Wmo 2015 artikel verplicht om een cliëntervaringsonderzoek (CEO) uit te (laten) voeren. Het college is volgens dit artikel gehouden aan het verstrekken van de gegevens over de cliëntervaringen met de maatschappelijke ondersteuning voor 1 juli van elk jaar. In 2016 is hiervoor een verplichte set met vragen opgesteld, bestaande uit tien basisvragen over de toegankelijkheid en de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning en het ervaren effect op de zelfredzaamheid. Thema s verplichte vragenset: Contact met Gebiedsteam of Loket Maatschappelijke Ondersteuning Kwaliteit van de ondersteuning Effect van de ondersteuning VNG en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ontwikkelden in samenspraak met gemeenten een voorgeschreven aanpak voor dit cliëntervaringsonderzoek. Daarnaast is er een (optionele) modelvragenlijst uit het overleg voortgekomen die naast de tien basisvragen bestaat uit verschillende thema s die gemeenten naar inzicht mogen invullen. Op deze manier kan het CEO optimaal worden ingezet naar eigen behoefte. Het betreft een anonieme vragenlijst waarmee informatie op hoofdlijnen wordt verkregen. Het CEO levert een beeld op van hoe cliënten de (effecten van) zorg ervaren binnen hun gemeente. De gemeente Nijkerk heeft voor het CEO gebruikgemaakt van de modelvragenlijst. Daarbij zijn vragen gesteld over onderstaande thema s. Vervolg over contact Ondersteuningsachtergrond Overige ondersteuning Effect op zelfredzaamheid en participatie 2.2 Werkwijze Doelgroep van het CEO zijn alle cliënten met een individuele voorziening op basis van de Wmo Dus voorzieningen waaraan een beschikking ten grondslag ligt. In mei 2016 zijn alle cliënten met een individuele voorziening op basis van de Wmo uit de gemeente Nijkerk uitgenodigd om deel te nemen aan het cliëntervaringsonderzoek door een vragenlijst in te vullen. Alle cliënten ontvingen een uitnodigingsbrief samen met een schriftelijke vragenlijst en een retourenvelop. In de brief stond een persoonlijke inlogcode waarmee de vragenlijst naar keuze ook via internet ingevuld kon worden. Na twee weken ontvingen degenen die de vragenlijst niet hadden ingevuld een herinneringsbrief. 2.3 Respons Voor dit onderzoek zijn alle 846 Wmo-cliënten uitgenodigd. In totaal vulden 321 cliënten de vragenlijst in. Dit brengt de respons op 38 procent. Dit is voldoende om met 95 procent betrouwbaarheid en een foutmarge van 4 procent 1 uitspraken te doen over de Wmo-cliënten in de gemeente Nijkerk. 1 De nauwkeurigheidsmarge geeft aan welke afwijking de werkelijkheid kan hebben in vergelijking met de resultaten. Voor dit onderzoek bedraagt de nauwkeurigheidsmarge ongeveer 4%. Ter illustratie: bij een uitkomst van 50%, ligt de werkelijkheid (met 95% betrouwbaarheid) ergens tussen de 54% en 46%. Cliëntervarings-onderzoek Wmo Inleiding 7

8 2.4 Analyse De antwoordcategorieën weet niet, geen antwoord en niet van toepassing zijn, mits anders aangegeven, buiten de analyse gehouden. Indien de percentages niet optellen tot 100% is dit het gevolg van afrondingsverschillen. 2.5 Leeswijzer In het volgende hoofdstuk worden de ervaringen met de Wmo en het contact met de gemeente besproken. We gaan in op de reden(en) om contact op te nemen met de gemeente en ook het keukentafelgesprek komt aan bod. Het daarop volgende hoofdstuk behandelt de (ervaringen met de) ondersteuning vanuit de gemeente. Hier bespreken we ook de effecten van de ondersteuning. In de bijlage staat een overzicht van de achtergrondgegevens van de respondenten. Cliëntervarings-onderzoek Wmo Inleiding 8

9 3 HOOFDSTUK Ervaringen met de Wmo Cliëntervarings-onderzoek Wmo Ervaringen met de Wmo 9

10 3. Ervaringen met de Wmo 3.1 Contact over hulpvraag Bijna twee op de tien cliënten weten niet waar ze heen moeten met hulpvraag Wmo-cliënten is gevraagd hoe men (de weg naar) het contact over de hulpvraag ervaart met de gemeente Nijkerk. Dit betreft het contact tot een jaar geleden, cliënten voor wie het contact langer geleden was zijn buiten beschouwing gelaten (ongeveer een derde). Men is over het algemeen goed te spreken over dit contact. Een ruime meerderheid voelde zich serieus genomen door de medewerker van de gemeente en ook werd driekwart snel geholpen. Zeven op de tien cliënten weten waar ze moeten zijn met hun hulpvraag. Niet iedereen is te spreken over het contact; 14 procent werd niet snel geholpen en twee op de tien cliënten waren onbekend waar ze heen moesten met hun hulpvraag. In 70 procent van de gesprekken werd er samen naar oplossingen gezocht voor de hulpvraag. Veertien procent geeft aan dat dit niet het geval was. Figuur 3.1 Stellingen over het contact met de gemeente (nmin=181) De medewerker nam mij serieus 82% 11% 8% Ik werd snel geholpen 73% 13% 14% Ik wist waar ik moest zijn met mijn hulpvraag 70% 12% 18% De medewerkers en ik hebben in het gesprek samen naar oplossingen gezocht 70% 16% 14% (helemaal) mee eens neutraal (helemaal) mee oneens 34% wist dat hij/zij gebruik kon maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner Cliëntervarings-onderzoek Wmo Ervaringen met de Wmo 10

11 3.2 Reden contact gemeente Problemen met voeren van huishouden meest genoemde aanleiding contact De belangrijkste reden om contact te zoeken met de gemeente is het niet (meer) aankunnen van het huishoudelijke werk: zeven op de tien cliënten geven dit aan. Een op de drie zocht contact vanwege vervoersproblemen en voor 19 procent was moeite met het oplossen van problemen en keuzes de reden. Het missen van dagbesteding noemt men het minst vaak. Figuur 3.2 Contactreden gemeente (n=295) Meerdere antwoorden mogelijk niet meer aankunnen huishoudelijk werk vervoerproblemen moeite met oplossen problemen en maken van keuzes eenzaam voelen en behoefte aan meer contact moeite met wassen en te kleden moeite met financiële zaken administratie als mantelzorger overbelast (te raken) niet meer binnenshuis verplaatsen missen van dagbesteding anders 29% 19% 18% 17% 13% 10% 8% 8% 18% 72% Helft van de cliënten is doorverwezen door huisarts of andere zorgverlener Bij sommige cliënten spelen naast de bovengenoemde reden(en) andere dingen mee. Zo kreeg de helft een doorverwijzing van een huisarts of andere zorgverlener. Bij 40 procent kon de omgeving geen voldoende ondersteuning (meer) bieden en 30 procent wist niet hoe en waar men ondersteuning kon regelen. Een kwart overzag het probleem en de verschillende keuzes niet meer. Figuur 3.3 Andere contactredenen met gemeente (n=223) Meerdere antwoorden mogelijk doorverwijzing huisarts of andere zorgverlener 50% omgeving kan mij niet (meer) ondersteuning 40% wist niet waar en hoe ik ondersteuning kon regelen overzag het probleem en de keuzes niet meer 25% 30% 3.3 Meest recente gesprek 61% had in de afgelopen 12 maanden een (keuken)tafelgesprek met een medewerker van het Gebiedsteam of een zorgconsulent van de gemeente Cliëntervarings-onderzoek Wmo Ervaringen met de Wmo 11

12 Het gesprek is vaak niet alleen met cliënt De meeste cliënten (61 procent) hadden korter dan een jaar geleden het laatste contact met de gemeente over de Wmo-ondersteuning. Dit kan een (telefonisch) gesprek zijn met een zorgconsulent van de gemeente of een medewerker van het Gebiedsteam. Bij een meerderheid (65 procent) van de cliënten die in de afgelopen jaar contact hadden over de ondersteuning, was er iemand aanwezig bij dit gesprek. In de meeste gevallen was dit een naaste, zoals een partner, kind, ouder of vriend. Bij ongeveer een vijfde van de gesprekken was dit iemand anders en bij 12 procent een onafhankelijk cliëntondersteuner. Figuur 3.4 Anderen aanwezigen bij het (keukentafel)gesprek (n=161) een naaste (zoals partner, kind, ouder, vriend) 51% iemand anders 19% een onafhankelijke cliëntondersteuner 12% niemand 35% Merendeel is tevreden over het gesprek Men is over het algemeen positief over het (keukentafel)gesprek. Twee op de drie waardeert de manier waarop er geluisterd werd en 61 procent is (heel) tevreden over het contact met de gespreksvoerder. Over de deskundigheid van de medewerker en de gekozen oplossing is iets meer dan de helft te spreken. Niet alle cliënten zijn positief over het gesprek. Twee op de tien zijn (heel) ontevreden over de deskundigheid van de medewerker en de manier waarop er geluisterd werd. Een kwart is minder te spreken over het contact en de gekozen oplossing. Figuur 3.5 Waardering aspecten meest recente gesprek (n=181) de manier waarop er naar u geluisterd werd het contact met degene met wie u het (keukentafel)gesprek had de deskundigheid van de medewerker de gekozen oplossing 65% 61% 56% 55% 14% 13% 22% 19% 20% 25% 22% 26% Bij een (klein) deel van de Wmo-cliënten was er een onafhankelijk cliëntondersteuner aanwezig bij het gesprek. Een ruime meerderheid is positief over deze cliëntondersteuning. (heel) ontevreden neutraal (heel) ontevreden Cliëntervarings-onderzoek Wmo Ervaringen met de Wmo 12

13 4 HOOFDSTUK Ervaringen met ondersteuning Cliëntervarings-onderzoek Wmo Ervaringen met ondersteuning 13

14 4. Ervaringen met ondersteuning 4.1 Ontvangen ondersteuning Hulp bij huishouding is meest gebruikte ondersteuning De ondersteuning vanuit de Wmo, via de gemeente Nijkerk is bij een meerderheid (69 procent) hulp in de huishouding. Vier op de tien cliënten hebben een collectieve vervoerspas en 18 procent ontvangt een scootmobiel. Een enkeling ontvangt ondersteuning in de vorm van beschermd wonen en/of een logeervoorziening (beiden 2 procent). Figuur 4.1 Type ontvangen ondersteuning (n=306) Meerdere antwoorden mogelijk Hulp bij het huishouden 69% Collectief vervoerspasje 41% Scootmobiel Begeleiding bij dagbesteding Begeleiding bij het zelfstandig wonen Rolstoel Woonvoorziening/woningaanpassing Begeleiding bij structuur aanbrengen Financiële vergoeding voor vervoer Logeervoorziening/logeerhuis Beschermde woonvorm Anders 18% 14% 13% 12% 10% 10% 5% 2% 2% 16% Andere vormen van ondersteuning die men krijgt: Invaliden parkeerkaart Regiotaxi Traplift Zorgboerderij 4.2 Kwaliteit ondersteuning 49% kreeg te maken met een verandering in de ondersteuning vanuit de gemeente Cliëntervarings-onderzoek Wmo Ervaringen met ondersteuning 14

15 Ondersteuning voorziet (grotendeels) in behoefte van cliënt Voor zeven op de tien Wmo-cliënten voldoet de ondersteuning (grotendeels) aan de behoeften. Voor 7 procent is dit helemaal niet het geval en voor ongeveer een vijfde een beetje. Figuur 4.2 Kwaliteit ondersteuning (n=234) ondersteuning voldoet aan behoeften 34% 38% 21% 7% helemaal grotendeels een beetje helemaal niet Toelichting van cliënten: Te weinig ondersteuning in huishoudelijk hulp. Dat ik activiteiten en structuur in mijn dag heb nu. Het inperken van ondersteuning en het financiële deel vallen mij tegen. De ondersteuning voldoet bij lange na niet aan hetgeen ik nodig heb. Huishoudelijke hulp is te kort. 4.3 Overige ondersteuning Meeste cliënten krijgen (ook) op andere manier ondersteuning Naast ondersteuning van de gemeente krijgt de helft (ook) hulp van hun partner, familie, vrienden of buren. Dertien procent heeft een particuliere schoonma(akst)er in dienst en 6 procent maakt gebruik van voorzieningen zoals klussendienst of een boodschappenservice. Bij 5 procent helpt een individuele vrijwilliger. Figuur 4.3 Overige ondersteuning (n=302) Meerdere antwoorden mogelijk hulp van een naaste (partner, familie, vrienden of buren) 49% particuliere schoonma(akst)er 13% voorzieningengebruik (bv. klussendienst of boodschappenservice) 6% individuele vrijwilliger 5% Cliëntervarings-onderzoek Wmo Ervaringen met ondersteuning 15

16 Ruime meerderheid krijgt passende ondersteuning vanuit de gemeente Men is doorgaans positief over de kwaliteit van de ondersteuning. Driekwart vindt de kwaliteit goed en 69 procent spreekt van een passende ondersteuning bij de hulpvraag. Bij zestien procent is de ontvangen ondersteuning minder passend. Acht procent geeft aan de kwaliteit van de ondersteuning niet goed te vinden. Figuur 4.4 Stellingen over de kwaliteit van ondersteuning (nmin=268) Ik vind de kwaliteit van de ondersteuning die ik krijg goed 76% 16% 8% De ondersteuning die ik krijg past bij mijn hulpvraag 69% 15% 16% (helemaal) mee eens neutraal (helemaal) mee oneens 76% vindt de kwaliteit van de ondersteuning goed Deel van mantelzorgers kan de zorg niet aan Hulp van mantelzorger: Naast de ondersteuning vanuit de gemeente krijgt Mantelzorger kan de zorg aan (45%) de helft van de cliënten ook hulp van een of meer Mantelzorger kan de zorg niet aan (29%) mantelzorgers. Van hen geeft 29 procent aan dat Weet niet of mantelzorger de zorg aankan (26%) de mantelzorger de zorg niet aan kan. Enkele mantelzorgers (9 procent) maken gebruik van (mantelzorg)ondersteuning. Genoemde ondersteuningsvormen zijn: huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging, Buurtzorg Hoevelaken en GGZ via de huisarts. Toelichting van cliënten over de mantelzorg: Het is erg veel voor mijn dochters. Kinderen doen wat zij kunnen, maar hebben ook hun baan, gezin enz. Mijn partner is zelf ook ziek en enigszins gehandicapt. Te grote belasting naast druk gezin. Weinig familie woont in de directe omgeving. Mijn moeder geeft wel aan dat het haar teveel is, maar ze kan het ook niet loslaten. Cliëntervarings-onderzoek Wmo Ervaringen met ondersteuning 16

17 4.4 Effect van de ondersteuning Ondersteuning heeft het meeste effect op het huishouden van cliënten Wat is het effect van de hulp of ondersteuning die Wmo-cliënten krijgen? De grootste bijdrage van de hulp of ondersteuning is het onderhouden van het huishouden; dit is bij 46 procent (grotendeels) verbeterd. Het op orde houden van de financiën is bij 30 procent helemaal en bij 14 procent grotendeels verbeterd. Bij een derde zorgt de hulp of ondersteuning voor het beter onderhouden van de sociale contacten. Voor een substantieel van de cliënten geldt dat de ontvangen ondersteuning geen invloed heeft op onderstaande effecten. Dit geldt het meest bij het helpen van anderen en werken/leren. Figuur 4.5 Mate waarin ondersteuning of hulp bijdraagt aan.. (n=241) huishouden regelen en op orde houden 19% 27% 17% 11% 27% financiën regelen en op orde houden 30% 14% 9% 13% 33% de mogelijkheid om familie, vrienden en anderen te zien en spreken 20% 17% 20% 9% 34% binnen en buiten uw huis lopen/rijden 8% 18% 15% 17% 42% wassen, kleden en verzorgen 13% 12% 10% 19% 45% anderen helpen 3% 5% 9% 18% 66% werken en/of leren 4% 4% 7% 17% 68% helemaal grotendeels een beetje helemaal niet niet van toepassing Verbeterde zelfredzaamheid door ondersteuning Cliënten geven aan dat zij positieve effecten ervaren als gevolg van de ondersteuning. Zo kan 73 procent zich beter redden en kan bijna twee derde beter de dingen doen die hij of zij wil. Voor een deel van de cliënten (respectievelijk 10 en 14 procent) geldt dit niet. Zes op de tien heeft door de hulp een betere kwaliteit van leven. Bij 14 procent is dit niet het geval. Figuur 4.6 Stellingen over de effecten van ondersteuning (nmin=251) kan ik mij beter redden 73% 17% 10% kan ik beter de dingen doen die ik wil 65% 21% 14% heb ik een betere kwaliteit van leven 61% 25% 14% (helemaal) mee eens neutraal (helemaal) mee oneens Cliëntervarings-onderzoek Wmo Ervaringen met ondersteuning 17

18 61% heeft door de ondersteuning een betere kwaliteit van leven Opmerkingen over de ondersteuning: Te weinig huishoudelijke hulp; maar 2 uur. Dankbaar dat de mogelijkheid er is voor begeleiding en ondersteuning. Jammer dat ik twee keer tijd moest inleveren. Deze hulp is erg belangrijk voor mij, hierdoor kan ik beter functioneren in de samenleving. Het financiële gedeelte loopt niet altijd even soepel. Cliëntervarings-onderzoek Wmo Ervaringen met ondersteuning 18

19 1 BIJLAGE Achtergrondgegevens Cliëntervarings-onderzoek Wmo Bijlage: achtergrondgegevens 19

20 Bijlage 1. Achtergrondgegevens GESLACHT ABSOLUUT PERCENTAGE man 93 30% vrouw % TOTAAL % LEEFTIJD ABSOLUUT PERCENTAGE t/m 34 jaar 22 7% jaar 28 9% jaar 83 27% 75 en ouder % TOTAAL % BEPERKING ABSOLUUT PERCENTAGE ja % nee 44 15% TOTAAL % TYPE BEPERKING (MEERDERE MOGELIJKHEDEN) ABSOLUUT PERCENTAGE Leggen van sociale contacten 34 13% Zintuiglijke beperking 28 11% Lichamelijke handicap % Verstandelijke beperking 26 10% Gedragsproblemen 12 5% Bewegen en verplaatsen % Geheugen- en oriëntatieproblemen 73 29% Psychisch functioneren 39 15% Anders 73 29% WOONSITUATIE ABSOLUUT PERCENTAGE Ik woon zelfstandig % Ik woon in een tehuis/ instelling 13 4% Ik woon zelfstandig in een aangepaste woning 8 3% Ik woon in bij mijn kinderen 4 1% Ik woon bij mijn ouders/verzorgers 61 20% Ik woon in een tehuis/ instelling 10 3% Anders 4 1% TOTAAL % Cliëntervarings-onderzoek Wmo Bijlage: achtergrondgegevens 20

21 HOOGST AFGERONDE OPLEIDING ABSOLUUT PERCENTAGE Lagere school/ Basisschool % Lager of voorbereidend beroepsonderwijs/ VMBO basis kader 52 21% VMBO theoretisch/ MAVO/ (M)ULO 15 6% HAVO, MMS, HBS, VWO 20 8% MBO 22 9% HBO/Universiteit 19 8% Anders 12 5% Weet ik niet 1 0% TOTAAL % MATE VAN FINANCIEEL RONDKOMEN ABSOLUUT PERCENTAGE Zeer goed 2 1% Goed 94 31% Redelijk % Nauwelijks 43 14% Niet 4 1% TOTAAL % GEBRUIKMAKING INKOMENS ONDERSTEUNING ABSOLUUT PERCENTAGE ja 59 20% nee % TOTAAL % Cliëntervarings-onderzoek Wmo Bijlage: achtergrondgegevens 21

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Houten Augustus 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/143 Datum Augustus

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Landsmeer Augustus 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/134 Datum Augustus

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Ede September 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/concept Datum September

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Hof van Twente Juli 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/101 Datum Juli

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Ede Juni 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/99 Datum Juni 2017 Opdrachtgever

Nadere informatie

Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo

Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo gemeente Utrechtse Heuvelrug Deze vragenlijst gaat over u. U kunt hem alleen invullen, of samen met uw naaste (bijvoorbeeld uw partner of mantelzorger). Uw antwoorden

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK SOCIAAL TEAM

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK SOCIAAL TEAM Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK SOCIAAL TEAM Gemeente Houten Augustus 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/142 Datum

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Houten Juni 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/85 Datum Juni 2017 Opdrachtgever

Nadere informatie

Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Gemeente Utrechtse Heuvelrug Gemeente Utrechtse Heuvelrug Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Onderzoeksrapportage 19 september 2016 DATUM 19 september 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL Onderzoeksrapportage

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO Gemeente Purmerend September 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 7500 AN Enschede1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/172

Nadere informatie

Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo

Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo onderzoek Deze vragenlijst gaat over u. U kunt hem alleen invullen, of samen met uw naaste (bijvoorbeeld uw partner of mantelzorger). Uw antwoorden zijn anoniem

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo BMWE gemeenten 2016 Gemeente Bedum AHA! marktonderzoek en marketingadvies

Cliëntervaringsonderzoek Wmo BMWE gemeenten 2016 Gemeente Bedum AHA! marktonderzoek en marketingadvies Cliëntervaringsonderzoek Wmo gemeenten 2016 Gemeente AHA! marktonderzoek en marketingadvies Cliëntervaringsonderzoek Wmo gemeente Inleiding Voor u ligt het rapport met de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

Pijnacker - Nootdorp

Pijnacker - Nootdorp Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo onderzoek Deze vragenlijst gaat over u. U kunt hem alleen invullen, of samen met uw naaste (bijvoorbeeld uw partner of mantelzorger). Uw antwoorden zijn anoniem

Nadere informatie

Cliëntervaring Wmo. Gemeente Sittard-Geleen. Rapport 12 juni 2017 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH

Cliëntervaring Wmo. Gemeente Sittard-Geleen. Rapport 12 juni 2017 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH Cliëntervaring Wmo Sittard-Geleen Rapport 12 juni 2017 Projectnummer: P002315 Correspondentienummer: DH-1206-8498 INHOUD SAMENVATTING 1 HOOFDSTUK 1 INLEIDING 4 1.1 Aanleiding onderzoek 4 1.2 Doelgroep

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Groningen 2016 Age Stinissen Erik van der Werff Juli 2017 Michiel Mollema www.os-groningen.nl Inhoud Samenvatting... 2 1. Inleiding... 5 1.1 Opzet van het onderzoek...

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Heeze-Leende Rapport Augustus 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel Naomi Meys Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-0908-6079 : CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Renkum Rapport Oktober 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel A. Olsthoorn Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-0610-8022 CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO INHOUD

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet

Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet Management Summary Gemeenten zijn verplicht om jaarlijks inzicht te krijgen in de ervaringen van cliënten vanuit de Wmo en Jeugdwet. Onderzoeksbureau Flycatcher

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGSONDERZOEK

CLIËNTERVARINGSONDERZOEK CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO Gemeente Eindhoven Juni 2016 Inleiding Aanleiding Gemeenten zijn volgens de Wmo 2015 artikel 2.5.1 verplicht om een cliëntervaringsonderzoek (CEO) uit te (laten) voeren. Het

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Cranendonck Rapport September 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel K.J. van de Werfhorst Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-2209-7081 INHOUD INLEIDING

Nadere informatie

Cliëntervaring Wmo. Gemeente Heeze-Leende. Rapport Juli 2017 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH

Cliëntervaring Wmo. Gemeente Heeze-Leende. Rapport Juli 2017 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH Cliëntervaring Wmo Heeze-Leende Rapport Juli 2017 Projectnummer: P002315 Correspondentienummer: DH-1707-8609 INHOUD SAMENVATTING 1 HOOFDSTUK 1 INLEIDING 4 1.1 Aanleiding onderzoek 4 1.2 Doelgroep 4 1.3

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Raalte Rapport Augustus 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel T. Plat Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-0908-6077 INHOUD INLEIDING 1 HOOFDSTUK 1 HET CONTACT

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Terschelling Rapport November 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel S. Wajer Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-1811-8104 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING

Nadere informatie

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016 Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch Nulmeting 2016 Afdeling Onderzoek & Statistiek Juli 2016 Samenvatting De gemeente s-hertogenbosch vindt het belangrijk om de ervaringen van cliënten met Wmoondersteuning

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Valkenswaard Rapport September 2016 I. Dooms A. van den Heuvel A. Olsthoorn Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-0410-8013 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING

Nadere informatie

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Doelgroep 4 1.2 Methode 4 1.3 Respons 4 2. Resultaten Wmo 5 2.1 Contact en toegankelijkheid van hulp of ondersteuning

Nadere informatie

Toelichting uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016

Toelichting uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 Toelichting uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 Inleiding Op basis van de Wmo 2015 zijn gemeenten verplicht jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek uit te voeren. De vier Westerkwartiergemeenten

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Elburg juni 2017 Samenvatting In maart t/m mei 2017 heeft ZorgfocuZ voor de gemeente Elburg het cliëntervaringsonderzoek Wmo uitgevoerd. De doelgroep voor

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling Gemeente Groesbeek Juni 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Zuiderval 70 7500 AN Enschede Tel. (053) 4825000 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014/050

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Leeuwarderadeel Rapport November 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel S. Wajer Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-1811-8104 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Harlingen Rapport November 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel S. Wajer Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-1811-8104 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 3

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Het Bildt Rapport November 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel S. Wajer Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-1811-8104 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 3

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO, JEUGD & PARTICIPATIE

CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO, JEUGD & PARTICIPATIE Rapport CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO, JEUGD & PARTICIPATIE Gemeente Horst aan de Maas September 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Menameradiel Rapport November 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel S. Wajer Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-1811-8104 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Hattem Rapport November 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel T. Plat Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-2511-8118 CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO INHOUD INLEIDING

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Best Definitief rapport September 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel N. Meys Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-0209-7037 CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO

Nadere informatie

Cliëntervaring Wmo. Gemeente Oost Gelre. Rapport Augustus 2017 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH

Cliëntervaring Wmo. Gemeente Oost Gelre. Rapport Augustus 2017 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH Cliëntervaring Wmo Gemeente Oost Gelre Rapport Augustus 2017 Projectnummer: P002315 Correspondentienummer: DH-3008-8715 CLIËTERVARIGSODERZOEK WMO IHOUD SAMEVATTIG 1 HOOFDSTUK 1 ILEIDIG 3 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Noordenveld juli 2017 Samenvatting In april t/m juni 2017 heeft ZorgfocuZ voor de gemeente Noordenveld het cliëntervaringsonderzoek Wmo uitgevoerd. De doelgroep

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Effectmeting Wmo. Gemeente Westervoort

Effectmeting Wmo. Gemeente Westervoort Effectmeting Wmo Gemeente Westervoort Definitief rapport Oktober 2016 Naomi Meys MSc Volkan Atalay Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-0710-8023 EFFECTMETING WMO INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING

Nadere informatie

T e a m B I C L I E N T E R V A R I N G S O N D E R Z O E K J E U G D. Bijlage 4c1. Bijlage 4c1

T e a m B I C L I E N T E R V A R I N G S O N D E R Z O E K J E U G D. Bijlage 4c1. Bijlage 4c1 Aanleiding Vanaf 2016 zijn gemeenten vanuit de Jeugdwet verplicht om cliëntervaringsonderzoek uit te (laten) voeren voor jeugd. In overeenstemming met het WMO-artikel 2.5.1. en artikel 2.10 van de Jeugdwet

Nadere informatie

Nulmeting Wmo Gemeente Oldebroek. Rapportage December 2015 Projectnummer: Correspondentienummer: Wmo

Nulmeting Wmo Gemeente Oldebroek. Rapportage December 2015 Projectnummer: Correspondentienummer: Wmo Nulmeting Wmo 2015 Gemeente Oldebroek Rapportage December 2015 Projectnummer: 107696 Correspondentienummer: Wmo-1412-4716 INHOUD INLEIDING 1 HOOFDSTUK 1 SOCIALE SAMENHANG, EENZAAMHEID EN MEEDOEN 2 1.1

Nadere informatie

Cliëntervaring Wmo. Gemeente Winterswijk. Rapport September 2017 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH

Cliëntervaring Wmo. Gemeente Winterswijk. Rapport September 2017 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH Cliëntervaring Wmo Gemeente Winterswijk Rapport September 2017 Projectnummer: P002315 Correspondentienummer: DH-0409-8731 CLIËTERVARIGSODERZOEK WMO IHOUD SAMEVATTIG 1 HOOFDSTUK 1 ILEIDIG 3 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Franekeradeel Rapport November 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel S. Wajer Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-1811-8104 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Drechterland Juni 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Drechterland Juni 2014 - de kanteling Gemeente Drechterland Juni 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014-2023 Datum : Juni 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Aanvullend cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning

Aanvullend cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Aanvullend cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Rapportage meting 2016 Aanvullend cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Rapportage meting 2016 Aanvullend cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek maatschappelijke ondersteuning Rapportage voor de gemeenten Goirle, Hilvarenbeek, Dongen en Oisterwijk

Cliëntervaringsonderzoek maatschappelijke ondersteuning Rapportage voor de gemeenten Goirle, Hilvarenbeek, Dongen en Oisterwijk Cliëntervaringsonderzoek maatschappelijke ondersteuning 2016 Rapportage voor de gemeenten Goirle, Hilvarenbeek, Dongen en Oisterwijk Cliëntervaringsonderzoek maatschappelijke ondersteuning 2016 Rapportage

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Alphen aan den Rijn September 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel N. Meys Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-1409-7060 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING

Nadere informatie

Effectmeting Wmo. Gemeente Hoorn. Rapport December 2016 Naomi Meys MSc Volkan Atalay Projectnummer: Correspondentienummer: DH

Effectmeting Wmo. Gemeente Hoorn. Rapport December 2016 Naomi Meys MSc Volkan Atalay Projectnummer: Correspondentienummer: DH Effectmeting Wmo Gemeente Hoorn Rapport December 2016 Naomi Meys MSc Volkan Atalay Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-0612-8137 EFFECTMETING WMO INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 3 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo REGIO DRECHTSTEDEN - 2016 Inhoud Volgens de Wmo 2015 is iedere gemeente in Nederland verplicht jaarlijks te onderzoeken hoe cliënten de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Definitieve rapportage 4 augustus 2016 DATUM 4 augustus 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEID WMO

KLANTTEVREDENHEID WMO Rapport KLANTTEVREDENHEID WMO 2-meting Gemeente Venray Juni 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/concept Datum Juni 2016

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Emmen juli 2017 Samenvatting In april t/m juni heeft ZorgfocuZ voor de gemeente Emmen het cliëntervaringsonderzoek Wmo uitgevoerd. De doelgroep voor dit

Nadere informatie

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek 25 november 2015 GOM PAN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING GOM PAN EN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING DATUM 25 november 2015 TITEL Wmo

Nadere informatie

Aanvullend cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning. Rapportage tweede meting

Aanvullend cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning. Rapportage tweede meting Aanvullend cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Rapportage tweede meting Aanvullend cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Rapportage tweede meting Aanvullend

Nadere informatie

X Algemeen Bestuur (AB)

X Algemeen Bestuur (AB) Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Adviesnota Bestuur datum: 19 september 2017 Adviesnota voor: (kopieer en plak voor regel van toepassing) X Algemeen Bestuur (AB) Dagelijks Bestuur

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEID WMO GROESBEEK 2015

KLANTTEVREDENHEID WMO GROESBEEK 2015 KLANTTEVREDENHEID WMO GROESBEEK 2015 Juni 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 7543 EZ Enschede Rapportnummer 2015/49 Datum Juni 2015 Opdrachtgever Gemeente Groesbeek Auteurs:

Nadere informatie

Gemeente Ommen. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 28 juli 2017

Gemeente Ommen. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 28 juli 2017 Gemeente Ommen Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 28 juli 2017 DATUM 28 juli 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076)

Nadere informatie

DE ERVARINGEN VAN INWONERS MET DE WMO

DE ERVARINGEN VAN INWONERS MET DE WMO DE ERVARINGEN VAN INWONERS MET DE WMO EN JEUGDHULP IN 2015 GEMEENTE OUDEWATER Concept Woerden, 12 augustus 2016 Luci Torregrosa Mariska van der Steege Bart de Jong Colofon VanMontfoort Dit cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

Bijlage B: ingezette instrumenten

Bijlage B: ingezette instrumenten Bijlage B: ingezette instrumenten VILANS 28-04-2017 / Managementrapportage Verdiepend cliëntervaringsonderzoek Utrechtse Heuvelrug 3 Gespreksleidraad face-to-face interviews Kennismaking en introductie

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK JEUGD

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK JEUGD Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK JEUGD Gemeente Veenendaal December 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/215 Datum December

Nadere informatie

WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND

WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND Gemeente Koggenland Maart 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/concept Datum Maart

Nadere informatie

Burgerpanel Gorinchem. 1 e peiling: Sociale monitor. Juli 2014

Burgerpanel Gorinchem. 1 e peiling: Sociale monitor. Juli 2014 Burgerpanel Gorinchem 1 e peiling: Sociale monitor Juli 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Villawal 19 3432 NX Nieuwegein Tel. (030) 23 34 342 www.ioresearch.nl Rapportnummer : abpgork14a-def Datum

Nadere informatie

Klanttevredenheid van mantelzorgers. Ik zie mezelf niet als mantelzorger, zorgen voor je naasten doe je gewoon! Gemeente Langedijk Juli 2013

Klanttevredenheid van mantelzorgers. Ik zie mezelf niet als mantelzorger, zorgen voor je naasten doe je gewoon! Gemeente Langedijk Juli 2013 Klanttevredenheid van mantelzorgers Ik zie mezelf niet als mantelzorger, zorgen voor je naasten doe je gewoon! Gemeente Langedijk Juli 2013 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN

Nadere informatie

WMO-VERVOER IN DEN HELDER

WMO-VERVOER IN DEN HELDER WMO-VERVOER IN DEN HELDER Klanttevredenheidsonderzoek Wmo onder gebruikers van de Wmo-taxi Augustus 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn 0229-282555 Rapportnummer

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Onderzoeksrapportage 14 oktober 2016 DATUM 14 oktober 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL Onderzoeksrapportage OPDRACHTGEVER Gemeente

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID

BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID Gemeente Capelle aan den IJssel November 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016 / 190

Nadere informatie

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Colofon "Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013" Klanttevredenheidsonderzoek naar het WMO vervoer in de gemeente Haren. Uitgave Deze publicatie is een uitgave

Nadere informatie

KWALITEIT WONING BIJ OPLEVERING

KWALITEIT WONING BIJ OPLEVERING KWALITEIT WONING BIJ OPLEVERING Peiling Huurderspanel Woonwaard Oktober 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-333 0670 www.ioresearch.nl Rapportnummer

Nadere informatie

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga juni 2017 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over het uitgevoerde cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [X]Akkoordstukken [ ]Openbaar -- [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [X]Akkoordstukken [ ]Openbaar -- [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Cliëntervaringsonderzoek wmo 2016 1- Notagegevens Notanummer 2016-001395 Datum 30-08-2016 Programma: 08 Meedoen Portefeuillehouder Weth. Kolkman Team MOM

Nadere informatie

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl PEILING 65-PLUSSERS Gemeente Enkhuizen januari 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telnr. : 0229-282555 Rapportnummer 2015-2080 Datum januari 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

Resultaten van het cliëntervaringsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in 2016

Resultaten van het cliëntervaringsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in 2016 Resultaten van het cliëntervaringsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in 16 Gemeente Sint Anthonis Afdeling Sociale Zaken Juni 17 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Cliënt ervaringsonderzoek Jongeren en ouders met Jeugdhulp

Cliënt ervaringsonderzoek Jongeren en ouders met Jeugdhulp Cliënt ervaringsonderzoek Jongeren en ouders met Jeugdhulp Zwolle 2016 Status: definitief Versie 8-11-2016 Voor nadere informatie: Madelinde Tuk, senior Adviseur en Onderzoeker m.tuk@zwolle.nl 038 498

Nadere informatie

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Ervaringen Wmo Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Inhoud 1. Achtergrond van het onderzoek... 2 2. Het regelen van ondersteuning... 4 3. Kwaliteit van de ondersteuning... 6 4. Vergelijking regio...

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 1. Algemeen In het Westerkwartier is het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 afgerond en zijn de resultaten hiervan inmiddels bekend. In 18 van de 23 Groningse

Nadere informatie

Rol mantelzorger en eigen bijdrage aandachtspunten bij uitvoering Wmo

Rol mantelzorger en eigen bijdrage aandachtspunten bij uitvoering Wmo Rol mantelzorger en eigen bijdrage aandachtspunten bij uitvoering Wmo SOCIAAL PLANBUREAU GRONINGEN EN TRENDBUREAU DRENTHE ZIJN ONDERDEEL VAN CMO STAMM 1 1. Introductie De ervaringen met de Wmo waren in

Nadere informatie

Onderzoek Huishoudelijke hulp 2011

Onderzoek Huishoudelijke hulp 2011 2011 1 (11) Onderzoek Huishoudelijke hulp 2011 Auteur Tineke Brouwers en Francien Wisman Respons onderzoek Op 17 mei 2011 kregen 1034 inwoners van Nieuwegein die huishoudelijke hulp ontvangen een vragenlijst

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Hardinxveld-Giessendam Rapport September 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel Tom Plat Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-3009-8002 INHOUD INLEIDING 1

Nadere informatie

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015 Gemeente Zeist Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 8 juli 2015 DATUM 8 juli 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Zeist Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Gemeente Tilburg laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016

Gemeente Tilburg laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016 Gemeente Tilburg laat zien waar e zorg om draait oktober 2016 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Tilburg.

Nadere informatie

Het vertrouwen in Woonwaard

Het vertrouwen in Woonwaard Het vertrouwen in Woonwaard Achtste peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard juli 2014 Inleiding Aanleiding en doel onderzoek Woonwaard peilt periodiek de mening van de huurders over uiteenlopende onderwerpen

Nadere informatie

STADSPANEL HOORN OVER VUURWERK

STADSPANEL HOORN OVER VUURWERK STADSPANEL HOORN OVER VUURWERK Gemeente Hoorn September 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017 / 169 Datum September 2017

Nadere informatie

Gemeente Ede laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2017

Gemeente Ede laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2017 Gemeente Ede laat zien waar e zorg om draait oktober 2017 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Ede. Sinds

Nadere informatie

Programma. 1. Presentatie onderzoek: Fadoua Achgaph uur. 2. Presentatie van organisaties uur Pluspunt MEE Activite

Programma. 1. Presentatie onderzoek: Fadoua Achgaph uur. 2. Presentatie van organisaties uur Pluspunt MEE Activite Programma 1. Presentatie onderzoek: Fadoua Achgaph 19.35-19.55 uur 2. Presentatie van organisaties 19.55-20.10 uur Pluspunt MEE Activite 3. Presentatie 20.15-20.20 uur Gemiva Mezzo LVvm 4. Workshops in

Nadere informatie

Gemeente Hoogeveen laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2017

Gemeente Hoogeveen laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2017 Gemeente Hoogeveen laat zien waar e zorg om draait oktober 2017 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Hoogeveen.

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Zederik Conceptrapport Augustus 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel Tom Plat Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-1708-6098 INHOUD INLEIDING 1 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wmo. Rekenkamercommissie Zwijndrecht Mei 2013

Cliëntenonderzoek Wmo. Rekenkamercommissie Zwijndrecht Mei 2013 Rekenkamercommissie Zwijndrecht Mei 2013 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6C 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2013-1927 Datum : mei 2013 Opdrachtgever

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014 Gemeente Roosendaal Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 Concept 11 augustus 2014 DATUM 11 augustus 2014 TITEL Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Roosendaal

Nadere informatie

KNELPUNTEN IN HET VERKEER

KNELPUNTEN IN HET VERKEER KNELPUNTEN IN HET VERKEER Gemeente Lansingerland Augustus 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017 / 134 Datum Augustus 2017

Nadere informatie

Gemeente Groningen laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016

Gemeente Groningen laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016 Gemeente Groningen laat zien waar e zorg om draait oktober 2016 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Groningen.

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Zelfstandig wonen. Gemeente Opmeer Juli 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Zelfstandig wonen. Gemeente Opmeer Juli 2014 Zelfstandig wonen Gemeente Opmeer Juli 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014-2038 Datum : juli 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

KTO ISD BOLLENSTREEK. Samenvatting. Klanttevredenheidsonderzoek ISD Bollenstreek Mei 2016

KTO ISD BOLLENSTREEK. Samenvatting. Klanttevredenheidsonderzoek ISD Bollenstreek Mei 2016 KTO ISD BOLLENSTREEK Klanttevredenheidsonderzoek ISD Bollenstreek 2015 Mei 2016 Samenvatting Doel van het onderzoek Het klanttevredenheidsonderzoek 2015 van ISD Bollenstreek heeft als doel om de klantervaringen

Nadere informatie

1-meting NEDERLANDERS EN DE DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN. I&O Research

1-meting NEDERLANDERS EN DE DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN. I&O Research NEDERLANDERS EN DE DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN I&O Research Peter Kanne en Rachel Beerepoot Congres Transformatie in het sociaal domein Jaarbeurs Utrecht, 18 juni 2015 1-meting 1-meting De decentralisaties

Nadere informatie

Maatwerkdeel: Resultaten uit de schriftelijke enquëtë vöör H é gemeente Midden-Delfland

Maatwerkdeel: Resultaten uit de schriftelijke enquëtë vöör H é gemeente Midden-Delfland 2014-01898 (BIJLAGE) Z-2Q14-QQ151 Maatwerkdeel: Resultaten uit de schriftelijke enquëtë vöör H é gemeente Midden-Delfland Achtergrondkenmerken van de cliënten uit Midden-Delfland Aantal aangeschreven cliënten

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning

Cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Zwolle 2016 Status: definitief Versie oktober 2016 Voor nadere informatie: Madelinde Tuk, senior Adviseur en Onderzoeker m.tuk@zwolle.nl 038

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN Tevredenheidsonderzoek ketenpartners SUN Groningen Colofon Opdrachtgever SUN Groningen Datum Maart 2017 Auteurs Bert van Putten David Scheffer KWIZ Stavangerweg

Nadere informatie

HET BURGERPANEL OVER DE SOCIALE AGENDA

HET BURGERPANEL OVER DE SOCIALE AGENDA HET BURGERPANEL OVER DE SOCIALE AGENDA Gemeente Leiderdorp Januari 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/10 Datum Januari

Nadere informatie

Gemeente Nijmegen laat zien waar goede zorg om draait. maart 2017

Gemeente Nijmegen laat zien waar goede zorg om draait. maart 2017 Gemeente Nijmegen laat zien waar e zorg om draait maart 2017 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Nijmegen.

Nadere informatie