KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN"

Transcriptie

1 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

2 Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp KWIZ Stavangerweg JC Groningen Uitgave Deze publicatie is een uitgave van KWIZ. Het overnemen van cijfers en / of teksten is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd en / of openbaar gemaakt worden in welke vorm dan ook zonder voorafgaande toestemming van KWIZ.

3 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Samenvatting Respondenten Respons Kenmerken respondenten Zorgaanbieder... 6 Uitkomsten enquête Uitvoering schoonmaakdienst Contact met de zorgaanbieder Contact met de gemeente Omvang schoonmaakdienst Bijdrage in de kosten Tips en adviezen Bijlage 1. Vragenlijst

4 Inleiding Sinds 1 januari 2016 biedt de gemeente Haren de Hulp bij het Huishouden aan in de vorm van een maatwerkvoorziening én als algemene voorziening: de schoonmaakdienst. Iedere burger kan deze schoonmaakdienst aanvragen, dus ook mensen zonder indicatie voor huishoudelijke hulp. De gemeente draagt nog wel (gedeeltelijk) bij aan de kosten voor de schoonmaakdienst. Voor mensen met een laag inkomen zijn extra financiële bijdragen in de vorm van vouchers mogelijk. Eind 2016 loopt deze algemene voorziening af. Het lijkt erop dat het huidige aanbod naar tevredenheid van de burgers verloopt; er zijn niet of nauwelijks klachten. De gemeente overweegt deze voorziening dan ook op de huidige wijze te handhaven, maar wil via een kort klanttevredenheidsonderzoek eerst evalueren hoe de burgers de dienstverlening hebben ervaren. Opzet van het onderzoek De doelgroep van het onderzoek bestaat uit de 295 huishoudens die in 2016 hulp krijgen via de schoonmaakdienst. Aan deze huishoudens is in oktober 2016 een vragenlijst gestuurd. Mensen hadden de mogelijkheid om deze op papier of via internet in te vullen. De vragenlijst bestond uit vragen over de uitvoering en de omvang van de schoonmaakdienst, het contact met de zorgaanbieder en de gemeente en vragen over de bijdrage in de kosten. Leeswijzer In het eerste hoofdstuk gaan we in op de respons en geven we een aantal kenmerken van de respondenten weer. In hoofdstuk twee gaan we in op de tevredenheid van de cliënten over de schoonmaakdienst. Vervolgens behandelen we de tevredenheid over het contact met de zorgaanbieder en de gemeente, de omvang en de bijdrage in de kosten. We sluiten het hoofdstuk af met een aantal tips en adviezen die de respondenten hebben gegeven. In de bijlage is de vragenlijst opgenomen. Omdat niet iedere vraag door elke respondent is ingevuld geven we bij veel vragen het aandeel per antwoordcategorie weer. Dit is het aantal respondenten dat het antwoord gaf, afgezet tegen alle respondenten die de vraag hebben ingevuld. Daarvoor laten we iedereen die de vraag niet van toepassing vond of geen mening had buiten beschouwing. Dit komt de leesbaarheid en inhoudelijke analyse ten goede. 2

5 Samenvatting Respondenten Aan alle 295 huishoudens die in 2016 hulp van de schoonmaakdienst hebben gehad, is een vragenlijst verstuurd. 140 mensen hebben de vragenlijst ingevuld, dit komt neer op een respons van 48 procent, wat voldoende is voor het doen van betrouwbare uitspraken. Van de 140 respondenten is een op de vijf jonger dan 75 jaar. 27 procent is tussen de 80 en 85 jaar en 24 procent is tussen de 85 en 90 jaar oud. Ruim de helft beoordeelt zijn/ haar gezondheid als matig en 22 procent als (zeer) slecht. Het grootste deel van de respondenten (32 procent) krijgt hulp van De Nieuwe Zorg Thuis, gevolgd door ZINN (Thuis)zorg Wonen Welzijn (23 procent). Uitvoering schoonmaakdienst De respondenten zijn over het algemeen (zeer) tevreden over de uitvoering van de schoonmaakdienst, zoals de soort werkzaamheden, de medewerkers en het tijdstip waarop ze hulp ontvangen. Gemiddeld geven de respondenten de schoonmaakdienst een 8,0 als rapportcijfer. Respondenten die hulp ontvangen van Beter Thuis Wonen Thuiszorg en Bions Thuiszorg geven met een 8,5 gemiddeld het hoogste cijfer (al zijn de aantallen respondenten klein), ZINN (Thuis)zorg Wonen Welzijn wordt met een 7,4 juist iets minder beoordeeld. Ruim de helft van de respondenten kon vrijwel zonder moeite een goede keuze maken tussen de zorgaanbieders en 23 procent kon dit alleen met hulp. 15 procent kon geen goede keuze maken. Contacten De meeste respondenten zijn (zeer) tevreden over het contact met de zorgaanbieder. Nagenoeg iedereen is positief over de telefonische bereikbaarheid en de bejegening. Iets minder tevreden is men over de vervanging van de vaste hulp bij ziekte of vakantie (21 procent is ontevreden) en over de duidelijkheid van de informatie (17 procent is ontevreden). Over het contact met de gemeente is ongeveer 90 procent (zeer) tevreden. Omvang schoonmaakdienst 42 procent van de alleenstaanden krijgt 2 uur per week hulp en 20 procent koopt zelf uren bij. Onder samenwonenden koopt slechts 4 procent zelf uren bij. Voor 84 procent van de respondenten is het aantal uren schoonmaakhulp dat ze krijgen voldoende om een schoon huishouden te voeren. Voor 13 procent is het onvoldoende, voornamelijk voor respondenten met een slechte gezondheid en respondenten die 85 jaar of ouder zijn. Een op de vijf respondenten krijgt naast hulp van de schoonmaakdienst ook nog andere schoonmaakhulp (voornamelijk van familie/ vrienden/ bekenden). Bijdrage in de kosten en de factuur Bijna de helft van de respondenten weet niet hoe hoog de bijdrage in de kosten is die ze van de gemeente krijgen. Cliënten van De Nieuwe Zorg Thuis en ZINN weten vaker dan andere cliënten wél hoe hoog deze bijdrage is. Twee op de drie respondenten vinden de hoogte van de bijdrage in de kosten precies goed. Verder zijn de meeste respondenten (zeer) tevreden over de factuur en de informatie over de bijdrage in de kosten. De factuur is duidelijk, komt op tijd en is juist. Een op de vijf respondenten is daarentegen (zeer) ontevreden over de duidelijkheid hoe de bijdrage wordt berekend en 13 procent is (zeer) ontevreden over de informatie die ze van de gemeente hebben gekregen over de bijdrage in de kosten. 3

6 Tips en adviezen Aan het einde van de vragenlijst was er ruimte om tips en adviezen te geven aan de gemeente. Hier onder geven we de opmerkingen weer die het vaakst werden genoemd. Het is niet altijd duidelijk hoe het bedrag dat op de factuur staat wordt berekend. En ook niet wat daarin precies de bijdrage van de gemeente is. Sommige mensen krijgen daarnaast de factuur heel laat. Mensen hebben voorkeur voor een vaste hulp. Vervanging van de hulp wordt niet altijd duidelijk gecommuniceerd. Een aantal respondenten geeft aan niet tevreden te zijn over de kwaliteit van de schoonmaak(hulp). Dit gaat dan voornamelijk over de jongere hulpen die ze nu krijgen. Het taalgebruik van de gemeente (in bijvoorbeeld brieven) is niet altijd even goed afgestemd op de doelgroep (ouderen, mensen met een beperking). Een aantal respondenten geeft nogmaals aan tevreden te zijn. 4

7 1. Respondenten In dit hoofdstuk gaan we nader in op de respons op de enquête en de achtergrondkenmerken van de respondenten Respons Onderstaande tabel geeft de respons weer. Tabel Respons vragenlijst Omvang populatie Aantal respondenten Respons % Aan 295 huishoudens die hulp krijgen van de schoonmaakdienst is een vragenlijst verstuurd. In totaal hebben 140 mensen de vragenlijst ingevuld, een respons van 48 procent. Dit is voldoende om betrouwbare uitspraken te doen Kenmerken respondenten In deze paragraaf geven we een aantal kenmerken van de respondenten weer. Deze kenmerken kunnen invloed hebben op de antwoorden die mensen geven. We beginnen met leeftijd. Figuur Leeftijdscategorieën respondenten Leeftijd jaar jaar jaar jaar 90 jaar of ouder 17% 21% 24% 11% 27% Een op de vijf respondenten is jonger dan 75 jaar. Verder is 27 procent tussen de 80 en 85 jaar en 24 procent valt in de categorie jaar. 1 De foutenmarge betreft 6 procent. 5

8 Aan de respondenten is gevraagd hoe ze hun gezondheid beoordelen. Figuur Gezondheid respondenten Gezondheid Zeer goed Goed Matig Slecht Zeer slecht 2% 1% 20% 18% 59% De meeste respondenten beoordelen hun gezondheid als matig. 22 procent beoordeelt hun gezondheid als (zeer) slecht Zorgaanbieder De volgende tabel geeft weer van welke zorgaanbieder de respondenten hulp krijgen. Tabel Zorgaanbieders respondenten Zorgaanbieder Aantal Aandeel Beter Thuis Wonen Thuiszorg 6 5% De Nieuwe Zorg Thuis 43 32% Bions Thuiszorg 8 6% ZINN (Thuis)zorg Wonen Welzijn 30 23% Thuiszorg Comfort 26 19% Senior Assist Care 20 15% Totaal ingevuld % De meeste respondenten (32 procent) krijgen hulp van De Nieuwe Zorg Thuis. Het aantal respondenten dat hulp krijgt van Beter Thuis Wonen Thuiszorg en Bions Thuiszorg is verhoudingsgewijs klein. 2 Niet alle respondenten hebben de vraag beantwoord. Daarom telt het totaal niet op tot

9 Uitkomsten enquête In dit hoofdstuk geven we de resultaten van de enquête weer. Dit doen we aan de hand van de opbouw van de vragenlijst. Waar mogelijk kijken we of er verschillen zijn tussen cliënten van de verschillende zorgaanbieders Uitvoering schoonmaakdienst Aan de respondenten is een vijftal stellingen voorgelegd over de uitvoering van de schoonmaakdienst. De volgende figuur geeft per stelling aan hoe tevreden de respondenten daarover zijn. Figuur Stellingen uitvoering schoonmaakdienst Zeer tevreden Tevreden Ontevreden Zeer ontevreden 39% 55% 36% 61% 50% 46% 54% 54% 44% 44% 5% 1% 2% 1% 3% 1% 1% 1% 2% De kwaliteit van de schoonmaak De soort werkzaamheden die de schoonmaakdienst uitvoert De inzet van de medewerker(s) (doen ze hun uiterste best) De communicatie met de medewerker(s) (luisteren ze naar uw wensen) Het tijdstip waarop u de hulp ontvangt De respondenten zijn over alle bevraagde punten (zeer) tevreden. Slechts een fractie geeft aan (zeer) ontevreden te zijn, zo is 6 procent ontevreden over de kwaliteit van de schoonmaak. Respondenten die hulp krijgen van Beter Thuis Wonen Thuiszorg en Bions Thuiszorg zijn vaker dan andere respondenten zeer tevreden over de kwaliteit en de soort werkzaamheden, al zijn deze aantallen respondenten klein. Daardoor is de vergelijking niet volledig betrouwbaar. De inzet van de medewerkers wordt door klanten van Beter Thuis Wonen Thuiszorg en De Nieuwe Zorg Thuis het beste beoordeeld. Cliënten die hulp krijgen van ZINN zijn minder vaak zeer tevreden over de communicatie met de medewerkers dan respondenten die hulp krijgen van een andere zorgaanbieder. 7

10 De volgende figuur geeft het gemiddelde rapportcijfer weer dat de respondenten de schoonmaakdienst geven. Figuur Gemiddeld rapportcijfer schoonmaakdienst naar zorgaanbieder 8,5 8,2 8,5 8,0 8,0 8,0 7,4 Beter Thuis Wonen Thuiszorg De Nieuwe Zorg Thuis Bions Thuiszorg ZINN (Thuis)zorg Wonen Welzijn Thuiszorg Comfort Senior Assist Care Totaal De respondenten geven de schoonmaakdienst gemiddeld een 8,0. Respondenten van Beter Thuis Wonen Thuiszorg en Bions Thuiszorg geven met een 8,5 gemiddeld het hoogste cijfer (al zijn de aantallen respondenten klein), ZINN (Thuis)zorg Wonen Welzijn wordt met een 7,4 juist iets lager dan gemiddeld beoordeeld. Aan de respondenten is gevraagd of ze een goede keuze konden maken tussen de zes verschillende zorgaanbieders. De volgende figuur geeft de antwoordverdeling weer. Figuur Kon u een goede keuze maken tussen de aanbieders? Kon u een goede keuze maken tussen de zorgaanbieders? 15% Ja, en vrijwel zonder moeite 23% 6% 56% Ja, maar dit kostte wel enige moeite Ja, maar alleen met hulp van een bekende / familielid / etc. Nee Meer dan de helft van de respondenten kon vrijwel zonder moeite een goede keuze maken tussen de zes zorgaanbieders. 23 procent had hier hulp voor nodig en 15 procent kon geen 8

11 goede keuze maken. Respondenten van 85 jaar en ouder hadden vaker dan anderen hulp nodig bij de keuze en gaven ook vaker aan dat ze geen goede keuze konden maken Contact met de zorgaanbieder De respondenten hebben aan de hand van vijf stellingen aangegeven hoe tevreden ze zijn over het contact met de zorgaanbieder. Onderstaande figuur geeft de antwoorden weer. Degenen die de stelling niet van toepassing achtten zijn buiten beschouwing gelaten 3. Figuur Stellingen contact zorgaanbieder Zeer tevreden Tevreden Ontevreden Zeer ontevreden 77% 66% 70% 72% 67% 19% 4% 13% 23% 19% 19% 16% 14% 11% 5% 2% 3% De telefonische bereikbaarheid van uw zorgaanbieder Vervanging van de vaste hulp bij ziekte of vakantie Wisselingen van De bejegening door medewerkers (het uw zorgaanbieder aantal mensen dat bij u thuis komt) De duidelijkheid van de informatie die u krijgt / heeft gekregen Veruit de meeste respondenten zijn (zeer) tevreden over het contact met de zorgaanbieder. Het meest tevreden zijn ze over de telefonische bereikbaarheid van en de bejegening door de zorgaanbieder, slechts een paar procent is daarover ontevreden. Over de vervanging van de vaste hulp bij ziekte of vakantie is een op de vijf respondenten ontevreden en ook de duidelijkheid van de informatie wordt door een deel niet goed beoordeeld. Cliënten van De Nieuwe Zorg Thuis zijn wat minder tevreden over vervanging van de vaste hulp bij ziekte of vakantie en over de bejegening door hun zorgaanbieder dan andere respondenten. Al is ook van deze groep de meerderheid tevreden. 3 Het aantal respondenten dat niet van toepassing heeft ingevuld varieert per stelling van 10 tot 32. 9

12 2.3. Contact met de gemeente Aan de hand van drie stellingen hebben de respondenten aangegeven hoe tevreden ze zijn over het contact met de gemeente 4. Figuur Stellingen contact gemeente Zeer tevreden Tevreden Ontevreden Zeer ontevreden 77% 73% 70% 12% 8% 17% 17% 10% 3% 5% 5% 3% De telefonische bereikbaarheid van de gemeente De bejegening door de gemeente De duidelijkheid van de informatie die u krijgt / heeft gekregen De respondenten zijn (zeer) tevreden over het contact met de gemeente. Ongeveer 10 procent is (zeer) ontevreden. Net als bij het contact met de zorgaanbieders, is men het minst tevreden over de duidelijkheid van de informatie die ze krijgen Omvang schoonmaakdienst Hier onder laten we zien hoeveel uren hulp men per week krijgt van de schoonmaakdienst. Figuur Uren hulp per week Alleenstaanden Minder dan 2 uur 2 uur Meer dan 2 uur (ik koop zelf uren bij) Samenwonenden Minder dan 3 uur 3 uur Meer dan 3 uur (ik koop zelf uren bij) 4% 20% 38% 23% 42% 73% 4 Het aantal respondenten dat niet van toepassing heeft ingevuld varieert per stelling van 14 tot

13 42 procent van de alleenstaanden krijgt 2 uur per week hulp en 20 procent koopt zelf uren bij. Onder samenwonenden koopt slechts 4 procent zelf uren bij. Vervolgens werd gevraagd of deze uren hulp voldoende zijn om een schoon huishouden te kunnen voeren. Figuur Uren schoonmaakhulp voldoende voor schoon huishouden? Uren hulp voldoende voor schoon huishouden? Het is ruim voldoende Het is voldoende Het is onvoldoende 13% 3% 84% Voor veruit de meeste respondenten is het aantal uren schoonmaakhulp dat ze krijgen voldoende om een schoon huishouden te kunnen voeren. Van de respondenten die aangeven dat de hulp onvoldoende is (13 procent) heeft bijna de helft een slechte gezondheid en is meer dan de helft 85 jaar of ouder. De volgende figuur geeft de antwoordverdeling op de vraag of men naast de schoonmaakdienst ook nog andere schoonmaakhulp krijgt. Figuur Krijgt u ook nog andere schoonmaakhulp? Krijgt u nog andere schoonmaakhulp? 2% Ja, van een professional 25% 18% Ja, van familie/ vrienden/ bekenden 55% Nee, maar ik (of mijn partner) maak daarnaast zelf schoon indien nodig Nee, en ik (of mijn partner) maak daarnaast zelf ook niet schoon 11

14 Een op de vijf respondenten krijgt nog andere schoonmaakhulp, voornamelijk van familie/ vrienden/ bekenden. Daarnaast maakt ruim de helft zelf (of hun partner) schoon indien nodig. Hoe beter iemands gezondheid, hoe vaker hij/ zij nog zelf schoonmaakt. Respondenten die aangeven dat de hulp die ze krijgen voldoende is maken daarnaast vaker zelf schoon dan respondenten voor wie de hulp onvoldoende is. Deze laatste groep krijgt wat vaker hulp van familie, vrienden en bekenden Bijdrage in de kosten De bijdrage die mensen zelf moeten betalen is afhankelijk van hun inkomen. De gemeente draagt voor iedereen 11,50 per uur bij en dat kan oplopen tot 18,50 voor alleenstaanden en 19,50 voor samenwonenden. De volgende figuur geeft aan hoe hoog de bijdrage is die de respondenten van de gemeente krijgen. Figuur Bijdrage van de gemeente Bijdrage van de gemeente 11,50 per uur Hoger dan 11,50 per uur Dat weet ik niet 45% 36% 19% Bijna de helft van de respondenten weet niet hoe hoog de bijdrage in de kosten is die ze van de gemeente krijgen. Cliënten van De Nieuwe Zorg Thuis en ZINN weten vaker dan andere cliënten wél hoe hoog deze bijdrage is. 12

15 Figuur Wat vindt u van de hoogte van de bijdrage in de kosten? Wat vindt u van de hoogte van de bijdrage in de kosten? Zeker niet te hoog Precies goed Te hoog 17% 17% 66% Twee derde (66 procent) van de respondenten vindt de hoogte van de bijdrage die ze moeten betalen precies goed. Onder respondenten die een bijdrage hoger dan 11,50 per uur krijgen vindt 79 procent de hoogte van de bijdrage precies goed. Figuur Stellingen factuur en bijdrage Zeer tevreden Tevreden Ontevreden Zeer ontevreden 74% 70% 77% 80% 79% 13% 17% 10% 10% 3% 3% 7% 9% 7% 9% 10% 6% 5% 6% 5% De informatie die u van de gemeente heeft gekregen over de bijdrage in de kosten De duidelijkheid over hoe de bijdrage wordt berekend De tijdigheid van de factuur (komt de factuur snel genoeg) De duidelijkheid van de factuur De juistheid van de factuur De respondenten zijn (zeer) tevreden over de bevraagde aspecten over de factuur en de bijdrage in de kosten. De factuur is voor de meeste respondenten duidelijk, komt op tijd en is juist. Een op de vijf respondenten is daarentegen (zeer) ontevreden over de duidelijkheid hoe de bijdrage wordt berekend en 13 procent is (zeer) ontevreden over de informatie die ze van de gemeente hebben gekregen over de bijdrage in de kosten. Respondenten die hulp krijgen van Thuiszorg Comfort zijn het meest tevreden over de duidelijkheid hoe de bijdrage wordt berekend. Cliënten van De Nieuwe Zorg Thuis zijn juist vaker ontevreden over de tijdigheid en de duidelijkheid van de factuur, al is ook onder die cliënten ruim driekwart nog (zeer) tevreden. 13

16 2.6. Tips en adviezen Aan het einde van de vragenlijst was er ruimte om tips en adviezen te geven aan de gemeente en/of de zorgaanbieder. Hier onder geven we de opmerkingen weer die het vaakst werden genoemd. Het is niet altijd duidelijk hoe het bedrag dat op de factuur staat wordt berekend. En ook niet wat daarin precies de bijdrage van de gemeente is. Sommige mensen krijgen daarnaast de factuur heel laat. Mensen hebben voorkeur voor een vaste hulp. Vervanging van de hulp wordt niet altijd duidelijk gecommuniceerd. Een aantal respondenten geeft aan niet tevreden te zijn over de kwaliteit van de schoonmaak(hulp). Dit gaat dan voornamelijk over de jongere hulpen die ze nu krijgen. Het taalgebruik van de gemeente (in bijvoorbeeld brieven) is niet altijd even goed afgestemd op de doelgroep (ouderen, mensen met een beperking). Een aantal respondenten geeft nogmaals aan tevreden te zijn. 14

17 Bijlage 1. Vragenlijst Uitvoering schoonmaakdienst 1. Kunt u aangeven hoe tevreden u bent over de kwaliteit van de schoonmaakdienst? Hoe tevreden/ontevreden bent u over Zeer tevreden Tevreden Ontevreden Zeer ontevreden De kwaliteit van de schoonmaak? De soort werkzaamheden die de schoonmaakdienst uitvoert? De inzet van de medewerker(s) (doen ze hun uiterste best)? De communicatie met de medewerker(s) (luisteren ze naar uw wensen)? Het tijdstip waarop u de hulp ontvangt? 2. Welk rapportcijfer geeft u de schoonmaakdienst? Kon u een goede keuze maken tussen de zes verschillende zorgaanbieders voor de schoonmaakdienst? Ja, en vrijwel zonder moeite Ja, maar alleen met hulp van een bekende / familielid / etc. Ja, maar dit kostte wel enige moeite Nee Contact met de zorgaanbieder 4. Kunt u aangeven hoe tevreden u bent over de zorgaanbieder? Hoe tevreden/ontevreden bent u over De telefonische bereikbaarheid van uw zorgaanbieder? Vervanging van de vaste hulp bij ziekte of vakantie? Zeer tevreden Tevreden Ontevreden Zeer ontevreden N.v.t. 15

18 Hoe tevreden/ontevreden bent u over Wisselingen van medewerkers (het aantal verschillende mensen dat bij u thuis komt)? De bejegening door uw zorgaanbieder? De duidelijkheid van de informatie die u krijgt / heeft gekregen? Zeer tevreden Tevreden Ontevreden Zeer ontevreden N.v.t. Contact met de gemeente 5. Kunt u aangeven hoe tevreden u bent over de gemeente? Hoe tevreden/ontevreden bent u over De telefonische bereikbaarheid van de gemeente? De bejegening door de gemeente? De duidelijkheid van de informatie die u krijgt / heeft gekregen? Zeer tevreden Tevreden Ontevreden Zeer ontevreden N.v.t. Omvang schoonmaakdienst 6. Hoeveel uur per week krijgt u hulp van de schoonmaakdienst? Let op: bij de antwoorden wordt onderscheid gemaakt tussen alleenstaanden en samenwonenden. Kies het antwoord dat bij uw huishoudsituatie past. Alleenstaande: Minder dan 2 uur 2 uur Meer dan 2 uur (ik koop zelf uren bij) Samenwonende: Minder dan 3 uur 3 uur Meer dan 3 uur (ik koop zelf uren bij) 7. Is dit voldoende voor u om een schoon huishouden te kunnen voeren? Het is ruim voldoende Het is voldoende Het is onvoldoende 16

19 8. Krijgt u naast de schoonmaakdienst ook nog andere schoonmaakhulp? Ja, van een professional Nee, maar ik (of mijn partner) maak daarnaast zelf schoon indien nodig Ja, van familie/ vrienden/ bekenden Nee, en ik (of mijn partner) maak daarnaast zelf ook niet schoon Bijdrage in de kosten De bijdrage die u moet betalen is afhankelijk van uw inkomen. De gemeente draagt voor iedereen 11,50 per uur bij en dat kan oplopen tot 18,50 voor alleenstaanden en 19,50 voor samenwonenden. 9. Hoe hoog is de bijdrage die u van de gemeente krijgt? 11,50 per uur Hoger dan 11,50 per uur Dat weet ik niet 10. Wat vindt u van de hoogte van de bijdrage in de kosten die u moet betalen? Zeker niet te hoog Precies goed Te hoog 11. Kunt u aangeven hoe tevreden u bent over de volgende aspecten? Hoe tevreden/ontevreden bent u over De informatie die u van de gemeente heeft gekregen over de bijdrage in de kosten? De duidelijkheid over hoe de bijdrage wordt berekend? Zeer tevreden Tevreden Ontevreden Zeer ontevreden De tijdigheid van de factuur (komt de factuur snel genoeg?) De duidelijkheid van de factuur? De juistheid van de factuur? 12. Wat is uw leeftijd? Algemene vragen jaar jaar jaar jaar 90 jaar of ouder 13. Hoe beoordeelt u uw gezondheid? Zeer goed Goed Matig Slecht Zeer slecht 17

20 14. Van welke zorgaanbieder krijgt u schoonmaakhulp? Beter Thuis Wonen Thuiszorg De Nieuwe Zorg Thuis ZINN (Thuis)zorg Wonen Welzijn Thuiszorg Comfort Bions Thuiszorg Senior Assist Care Tips en adviezen 15. Hieronder kunt u eventuele tips en adviezen kwijt aan de gemeente en/ of uw zorgaanbieder. Contact gemeente Wilt u dat de gemeente Haren naar aanleiding van deze vragen contact met u opneemt? Vul dan hier uw naam en telefoonnummer in. Indien u uw gegevens hier niet wilt invullen, maar wel in contact wil komen met de gemeente dan kunt u contact opnemen met het Wmo-loket. U kunt daarvoor bellen naar telefoonnummer of en naar Naam: Telefoonnummer: Dit is het einde van de vragenlijst. Hartelijk dank voor uw medewerking! 18

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014 Gemeente Roosendaal Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 Concept 11 augustus 2014 DATUM 11 augustus 2014 TITEL Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Roosendaal

Nadere informatie

Enquête Dienstverlening in het stadhuis

Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Colofon Titel:Enquête Dienstverlening in het stadhuis Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL

Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Respons... 3 Resultaten enquête... 4 Rapportcijfer behandeling... 4 Bereikbaarheid... 4 Wachttijden... 5 Informatievoorziening... 5

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 1-op-1 Relaties Trajecten

Klanttevredenheidsonderzoek 1-op-1 Relaties Trajecten Klanttevredenheidsonderzoek 1-op-1 Relaties Trajecten Rapportage van de tevredenheid bij cliënten van de één-op-één Relaties Trajecten Uitgevoerd in opdracht van Stichting Welzijn Ouderen Arnhem November

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012 Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012 Publicatienummer: 1715 Datum: Februari 2013 In opdracht van: Gemeente Breda Kredietbank West-Brabant Uitgave: Gemeente Breda

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Afdeling Belastingen. Gemeente s-hertogenbosch

Klanttevredenheidsonderzoek Afdeling Belastingen. Gemeente s-hertogenbosch Klanttevredenheidsonderzoek Afdeling Belastingen Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Oktober 2012 2 Conclusies en aanbevelingen In 2012 is voor de tweede keer een klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!!

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! De brief: Het Venster F.D. Rooseveltlaan 18 Postbus 2157 5600 CD Eindhoven Eindhoven, 29 november 2011 Betreft: Enquete cliënttevredenheid Beste

Nadere informatie

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015 Gemeente Zeist Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 8 juli 2015 DATUM 8 juli 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Zeist Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD. Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad

DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD. Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad -

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten 2013. Dienst SoZaWe NW Fryslân

Tevredenheid WWB-klanten 2013. Dienst SoZaWe NW Fryslân Tevredenheid WWB-klanten 2013 Dienst SoZaWe NW Fryslân COLOFON Samenstelling Andrew Britt Annelieke van den Heuvel Naomi Meys Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking Maart 2014 SGBO

Nadere informatie

Gescheiden gft inzameling Nesselande

Gescheiden gft inzameling Nesselande rotterdam.nl/onderzoek Gescheiden gft inzameling Nesselande Onderzoek en Business Intelligence Gescheiden gft inzameling Nesselande Een evaluatie M. van Rhee Onderzoek en Business Intelligence (OBI) 13

Nadere informatie

Gemeente Beuningen. Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013. Concept. 3 april 2014

Gemeente Beuningen. Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013. Concept. 3 april 2014 Gemeente Beuningen Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013 Concept 3 april 2014 DATUM 3 april 2014 TITEL Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Beuningen

Nadere informatie

Companen waar wonen beweegt

Companen waar wonen beweegt Projectnr. 2632.102/PL Companen waar wonen beweegt Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026)3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail Internet info@companen.nl www.companen.nl

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling Gemeente Groesbeek Juni 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Zuiderval 70 7500 AN Enschede Tel. (053) 4825000 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014/050

Nadere informatie

Rapportage Enquête Mantelzorgondersteuning 2012

Rapportage Enquête Mantelzorgondersteuning 2012 Rapportage Enquête Mantelzorgondersteuning 2012 November 2012 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 4 Onderzoeksopzet... 4 Doel... 4 Aanpak... 4 Blok I: Algemene gegevens... 5 Figuur 1: Leeftijd...

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014 Gemeente Woerden Klanttevredenheid Wmo over 2013 31 juli 2014 DATUM 31 juli 2014 TITEL Klanttevredenheid Wmo over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Woerden Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus

Nadere informatie

ABBW Kinderopvang en Buitenschoolse opvang. Klanttevredenheidsmeting

ABBW Kinderopvang en Buitenschoolse opvang. Klanttevredenheidsmeting ABBW Kinderopvang en Buitenschoolse opvang Klanttevredenheidsmeting Inhoud Inleiding... 3 De werkwijze... 3 Respons gegevens... Algemene aspecten dienstverlening... 6 De communicatie met de pedagogisch

Nadere informatie

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010 Gemeente Lopik Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010 26 april 2011 Projectnr. 331.100 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026)

Nadere informatie

Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011

Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011 Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011 Samenvatting De afdeling Juridische Zaken (JZ) wil een vinger aan de

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Z Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Maart 2015 In opdracht van het Transitiebureau Wmo Team Kennisnetwerk Wmo Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Over het onderzoek 3 3. De resultaten 4 3.1 Omvang deelnemende

Nadere informatie

Tabellenboek Wijkkranten

Tabellenboek Wijkkranten Tabellenboek Wijkkranten Sociaal Geografisch Bureau bureau voor beleidsonderzoek en statistiek Dordrecht drs. J.M.A. Schalk januari 2007 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie Maatschappelijke

Nadere informatie

OP AFSPRAAK WERKEN? Voor gemeentelijke diensten en producten

OP AFSPRAAK WERKEN? Voor gemeentelijke diensten en producten OP AFSPRAAK WERKEN? Voor gemeentelijke diensten en producten OP AFSPRAAK WERKEN? VOOR GEMEENTELIJKE DIENSTEN EN PRODUCTEN 2014 Colofon In opdracht van: Afdeling Inwoners Uitgevoerd door: Gemeente Purmerend,

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Aan: Gedeputeerde Staten van Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN

Aan: Gedeputeerde Staten van Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN Aan: Gedeputeerde Staten van Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN Assen, 5 november 2008 Ons kenmerk: 08.032/32000118.05 Behandeld door: drs. J. de Witt (0592) 365941 Onderwerp: aanbieding onderzoeksrapport

Nadere informatie

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Augustus 2015 2 Samenvatting De gemeente wil weten hoe

Nadere informatie

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over fietsen in Groningen Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd...

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 4 4 De aanvraag... 8 5 Procedure... 14 6 Wachttijd... 16 7 Bejegening... 19 7 Toegewezen aanvragen...

Nadere informatie

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Tevredenheid over MEE Brancherapport 2011 Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Zoetermeer, 21 december 2011 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion

Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion Resultaat externe tevredenheidsmeting Pagina 1 Rinske Rill en Dea Bobeldijk. 21 mei 1 Inhoud Samenvatting... 1. Inleiding... 4 2. Aantallen respondenten...

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? onderzoek naar ervaringen met de zorg Opdrachtgever: dr. D.H.M. Frijters D.J. Homberg, MSc dr. H.C.M. Kamphuis drs. S.J.W. de Kroon drs. J.J.A. Stavenuiter drs.

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014 Gemeente Wmo klanttevredenheid over 2013 1 juli 2014 DATUM 1 juli 2014 TITEL Wmo klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Klanttevredenheidsonderzoek Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Duurzaam in de buurt. Over groene stroom en investeren. Enquête leefbaarheid en veiligheid 2008. Bureau Onderzoek Gemeente Groningen

Duurzaam in de buurt. Over groene stroom en investeren. Enquête leefbaarheid en veiligheid 2008. Bureau Onderzoek Gemeente Groningen Duurzaam in de buurt Over groene stroom en investeren Enquête leefbaarheid en veiligheid 2008 Bureau Onderzoek Gemeente Groningen Bureau Onderzoek is ondergebracht bij de dienst Sozawe van de Gemeente

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO

Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO Samenvatting Juni 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding en respons p. 3 2. Algemene tevredenheid & loyaliteit p. 6 3. Communicatie & informatievoorziening p. 7 4. Opvangtijden

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 213, Leven a.s.r. Rapportcijfer 8, Rapportcijfer a.s.r., per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 13, Leven Allianz Rapportcijfer Allianz, per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar?

Nadere informatie

CABA 09-04-2013 Agendapunt: 8 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN

CABA 09-04-2013 Agendapunt: 8 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN CABA 09-04-2013 Agendapunt: 8 Sittard, 5 maart 2013 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN Onderwerp: Klanttevredenheidsonderzoek watertoetsloket Inleiding Voor het werkveld watertoets

Nadere informatie

Evaluatie online panel O+S

Evaluatie online panel O+S Evaluatie online panel O+S rapportage Project: 8029 In opdracht van: O+S dr. Clemens Wenneker drs. Elise Bos Eyssen dr. Esther Jakobs Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 16: Gecombirde opgave Juli 2012 1. Inleiding Tussen 27 juni en 8 juli is een peiling uitgezet over de Gecombirde opgave 2012 (GO2012). Dienst Regelingen

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

[ENQUETE COMMUNICATIE]

[ENQUETE COMMUNICATIE] 13 [ENQUETE COMMUNICATIE] Enquête communicatie Brederode Wonen Inleiding Brederode Wonen zet zich in voor optimale communicatie met haar huurders en goede informatievoorziening voor een ieder die daar

Nadere informatie

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl PEILING 65-PLUSSERS Gemeente Enkhuizen januari 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telnr. : 0229-282555 Rapportnummer 2015-2080 Datum januari 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 13, Leven Avéro Achmea Rapportcijfer Avéro, per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar?

Nadere informatie

DB-vergadering 05-03-2013 Agendapunt 5

DB-vergadering 05-03-2013 Agendapunt 5 DB-vergadering 05-03-2013 Agendapunt 5 Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek watertoetsloket Portefeuillehouder(s) L.H. Dohmen / J.H.J. van der Linden Afdeling Beheer Bestuursprogramma Niet van toepassing

Nadere informatie

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf December 2011 Auteurs: Leonie Oosterwaal, beleidsmedewerker ABU Judith Huitenga en Marit Hoffer, medewerkers Servicepunt

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Artemis Coaching

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Artemis Coaching Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Artemis Coaching Juni 2008 1 Bedrijfsnaam: Artemis Coaching Inleiding Voor u ligt het rapport van het tevredenheidsonderzoek van Blik

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015 Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 1 Juni 1 Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de huidige mate van tevredenheid van tolken en vertalers, afnemers van tolk- en vertaaldiensten

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Emmen 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9 5

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Lelystad

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Lelystad Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Lelystad Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Lelystad COLOFON Samenstelling

Nadere informatie

Factsheet: Monitor Hervorming van de Langdurige Zorg 2015

Factsheet: Monitor Hervorming van de Langdurige Zorg 2015 Factsheet: Monitor Hervorming van de Langdurige Zorg 2015 ActiZ 1 oktober 2014 drs. S. van Klaveren K.J. van de Werfhorst MSc Projectnummer: 419052 Correspondentienummer: DH-0110-4067 Inhoud SAMENVATTING

Nadere informatie

Resultaten. Vragenlijst Hulp bij het huishouden gemeente Reeuwijk

Resultaten. Vragenlijst Hulp bij het huishouden gemeente Reeuwijk Resultaten Vragenlijst Hulp bij het huishouden gemeente Reeuwijk Inhoudsopgave Inleiding 2. Algemeen 3 2. Aanvraagprocedure 4 3. Kwaliteit 5 4. Slotopmerkingen 7 Bijlagen Bijlage - Brief bij vragenlijst

Nadere informatie

Deze vragenlijst vul je in door aan te kruisen in welke mate je het eens bent met de uitspraken in de vragenlijst.

Deze vragenlijst vul je in door aan te kruisen in welke mate je het eens bent met de uitspraken in de vragenlijst. Wij, Verloskundigenpraktijk Baarn, hebben je begeleid tijdens je zwangerschap, bevalling en/of kraambed. Omdat wij graag kwalitatief goede zorg willen aanbieden, zijn wij zelf voortdurend aan het onderzoeken

Nadere informatie

Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011

Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011 Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011 September 2011 1 Colofon Uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurs- en Concernzaken Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 bestuursinformatie@utrecht.nl

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek dienstverlening gemeente Groningen op het gebied van sport

Klanttevredenheidsonderzoek dienstverlening gemeente Groningen op het gebied van sport B A S I S V O O R B E L E I D Klanttevredenheidsonderzoek dienstverlening gemeente Groningen op het gebied van sport Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling

Nadere informatie

Tevredenheid van familieleden en mantelzorgers met casemanagement bij dementie

Tevredenheid van familieleden en mantelzorgers met casemanagement bij dementie Tevredenheid van familieleden en mantelzorgers met casemanagement bij dementie (in te vullen door mantelzorgers) Codering tevredenheidsonderzoek : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Datum verzending : _ _ - _ _ - _

Nadere informatie

1 Samenvatting kwaliteitsmeting 2010

1 Samenvatting kwaliteitsmeting 2010 1 Samenvatting kwaliteitsmeting 2010 1.1 Inleiding De acht deelnemende gemeenten in Noord-Groningen willen meer grip krijgen op de kwaliteit van het doelgroepenvervoer. Daarom hebben zij Mobycon gevraagd

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

Gemeenten en de spreiding van opdrachten voor schilderwerk

Gemeenten en de spreiding van opdrachten voor schilderwerk Gemeenten en de spreiding van opdrachten voor schilderwerk Gemeenten en de spreiding van opdrachten voor schilderwerk september 2005 COLOFON Samenstelling Drs. M.H. (Mark) Gremmen drs. A.J.H. (Bert Jan)

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Best Augustus 2015 Nelleke Koppelman Naomi Meys Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Samenvatting uit het Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013

Samenvatting uit het Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013 Samenvatting uit het Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013 Onderzoek is uitgevoerd en gerapporteerd door Panteia in opdracht van Loopbaankamer Tilburg Bronvermelding van hieronder vermeldde gegevens: Panteia,

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek WMO over 2013

Klanttevredenheidsonderzoek WMO over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek WMO over 2013 Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Sectie Onderzoek en Statistiek Venlo, juni 2014 Samenvatting Een van de hoofddoelstellingen van de Wmo (Wet

Nadere informatie

Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012

Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012 Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012 Datum: 15 december 2012 Auteur: Coöperatie Austerlitz Zorgt U.A., Jan Smelik Inlichtingen: info@austerlitzzorgt.nl Verspreiding:

Nadere informatie

Home : Evaluatieformulier

Home : Evaluatieformulier Home : Evaluatieformulier Evaluatieformulier voor cliënten in Verloskundigenpraktijk Montferland Praktijkinrichting on 1. De praktijk is goed toegankelijk (ook voor kinderwagens en rolstoelen). `sh nvt

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING nieuwsbrief Februari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het. Deze peiling ging over de zondagsopenstelling. De gemeenteraad

Nadere informatie

Onderzoek onderhoudswerkzaamheden Woonwaard Eerste peiling

Onderzoek onderhoudswerkzaamheden Woonwaard Eerste peiling Onderzoek onderhoudswerkzaamheden Woonwaard Eerste peiling Woonwaard Oktober 2011 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer :

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Zakelijk 2012. Centraal Beheer Achmea

Klanttevredenheidsonderzoek Zakelijk 2012. Centraal Beheer Achmea Klanttevredenheidsonderzoek Zakelijk 12 Centraal Beheer Achmea Rapportcijfer Per sector Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar? 7, 7,

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel Jongerenonderzoek: alcohol

Onderzoek Inwonerspanel Jongerenonderzoek: alcohol 1 (19) Onderzoek Inwonerspanel Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 5 december kregen de panelleden van 12 tot en met 18 jaar (280 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst

Nadere informatie

Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning

Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning Resultaten van de tweede schriftelijke vragenronde onder de deelnemers aan het GGZ-panel regio Delft Westland Oostland juli 2006 - L.M.

Nadere informatie

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Kübra Ozisik 13 Juni 2016 Laura de Jong www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Resultaten... 3 2.1 Respons... 3

Nadere informatie

WMO. Hulp bij het huishouden UNIT WMO

WMO. Hulp bij het huishouden UNIT WMO WMO Hulp bij het huishouden UNIT WMO 12 WMO Hulp bij het huishouden Schoonmaken, wassen, stofzuigen... soms zijn deze klussen door omstandig heden, zoals ziekte, ouderdom of een handicap, te zwaar geworden

Nadere informatie

Ledenraadpleging zeggenschap huurders

Ledenraadpleging zeggenschap huurders Ledenraadpleging zeggenschap huurders Van maandag 15 september tot en met zondag 5 oktober 2014 hield de Woonbond een digitale raadpleging onder lidorganisaties en persoonlijke leden van de Woonbond. Onderwerp

Nadere informatie

Opinie project riolering Lijnbaan

Opinie project riolering Lijnbaan Opinie project riolering Lijnbaan Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen Stadsbeheer van de gemeente Dordrecht is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van rioolvervanging en herinrichtingsprojecten.

Nadere informatie

Een schoon en leefbaar huis

Een schoon en leefbaar huis Een schoon en leefbaar huis Onderzoek schoonmaakondersteuning Voorjaar 2015 1/28 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Werkwijze en verantwoording 5 2.1 Het doel van het onderzoek 5 2.2 Definitie van een schoon en

Nadere informatie

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Behorende

Nadere informatie

Wat is de totale omvang van de doelgroep? (u kunt een schatting maken) 880 mensen. Hoeveel mensen heeft u benaderd in het onderzoek?

Wat is de totale omvang van de doelgroep? (u kunt een schatting maken) 880 mensen. Hoeveel mensen heeft u benaderd in het onderzoek? Doelgroep 'mensen met lichamelijke beperking' Met welke methode(n) heeft u het onderzoek uitgevoerd? Schriftelijk Internet Telefonisch Face-to-face Anders, namelijk Wat is de totale omvang van de doelgroep?

Nadere informatie

Dit onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de wensen van de cliënt en het waar nodig verbeteren/ optimaliseren van de dienstverlening.

Dit onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de wensen van de cliënt en het waar nodig verbeteren/ optimaliseren van de dienstverlening. Cliënt tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Inleiding en samenvatting 1 In het kader van een cliënt tevredenheidsonderzoek heeft Olcea een vragenlijst samengesteld. Deze vragenlijst is bedoeld voor thuiswonenden

Nadere informatie

INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM

INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM Gemeente Cuijk Juli/Augustus/September 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om:

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om: COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Te besluiten om: 1. De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 in het kader van artikel 9 Wmo juncto artikel 8.9 vierde lid

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude COLOFON Samenstelling Ingrid

Nadere informatie

Parlementaire enquête: Meer rechten voor de huurder

Parlementaire enquête: Meer rechten voor de huurder Parlementaire enquête: Meer rechten voor de huurder Negende peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard december 2014 Inleiding Aanleiding en doel onderzoek Woonwaard peilt periodiek de mening van de huurders

Nadere informatie

Monitor en klachten meldpunt Sociaal Domein

Monitor en klachten meldpunt Sociaal Domein Monitor en klachten meldpunt Sociaal Domein De ingekochte individuele maatwerkvoorzieningen en de gemeentelijke dienstverlening worden gemeten op hun kwaliteit. Wat zijn de eerste bevindingen? Alice van

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Papendrecht Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Papendrecht COLOFON Samenstelling Ingrid

Nadere informatie

Bedrijfsnummer: 159. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Matchcare re-integratie

Bedrijfsnummer: 159. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Matchcare re-integratie Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Matchcare re-integratie April 2009 1 Bedrijfsnaam: Matchcare re-integratie Inleiding Voor u ligt het rapport van het tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Dienst SoZaWe NW Fryslân juli 2015 Nelleke Koppelman Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Klanttevredenheid marktkooplieden - 2008

Klanttevredenheid marktkooplieden - 2008 Klanttevredenheid marktkooplieden - 2008 Klanttevredenheid marktkooplieden - 2008 Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) februari 2009 In opdracht van Stadstoezicht afdeling B&O Centrum

Nadere informatie

Onderzoek klanttevredenheid Proces klachtbehandeling 2011... Antidiscriminatievoorziening Limburg

Onderzoek klanttevredenheid Proces klachtbehandeling 2011... Antidiscriminatievoorziening Limburg Proces klachtbehandeling 2011................................................................... Antidiscriminatievoorziening Limburg Mei 2012...................................................................

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Beek 20 mei 2014 Simon Wajer Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS 7 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal 27 juni 2014 Kees-Jan van de Werfhorst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek diensten PGO Support

Tevredenheidsonderzoek diensten PGO Support Tevredenheidsonderzoek diensten PGO Support Esther Poort en Annemarie Venemans Maart, 2014 Leiden: De Onderzoekerij www.onderzoekerij.nl 1 1. Inleiding Deze rapportage beschrijft de resultaten van een

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Annelieke van den Heuvel SGBO Benchmarking

Nadere informatie

Conceptrapportage Klantenonderzoek radiozendamateurs Agentschap Telecom

Conceptrapportage Klantenonderzoek radiozendamateurs Agentschap Telecom Conceptrapportage Klantenonderzoek radiozendamateurs Agentschap Telecom In opdracht van: Contactpersonen: Agentschap Telecom mevrouw Y. Veenstra, de heer A. Ballast Utrecht, april 2013 DUO MARKET RESEARCH

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Gemeente Bergen op Zoom Companen BV Boulevard Heuvelink 04 688 KT Arnhem Postbus 74 680 BD Arnhem 06 35 5 3 info@companen.nl www.companen.nl Projectnummer: 748.04 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 0

Nadere informatie

Companen. Gemeente Steenbergen. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012

Companen. Gemeente Steenbergen. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012 Companen Gemeente Steenbergen Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012 15 juni 2013 Projectnr. 748.104 Companen waar wonen beweegt Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015)

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) In het voorjaar van 2015 is een tevredenheidsonderzoek onder de particuliere klanten van Warmtenet Hengelo gehouden. Aan alle particuliere klanten van Warmtenet

Nadere informatie