KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN"

Transcriptie

1 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

2 Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp KWIZ Stavangerweg JC Groningen Uitgave Deze publicatie is een uitgave van KWIZ. Het overnemen van cijfers en / of teksten is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd en / of openbaar gemaakt worden in welke vorm dan ook zonder voorafgaande toestemming van KWIZ.

3 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Samenvatting Respondenten Respons Kenmerken respondenten Zorgaanbieder... 6 Uitkomsten enquête Uitvoering schoonmaakdienst Contact met de zorgaanbieder Contact met de gemeente Omvang schoonmaakdienst Bijdrage in de kosten Tips en adviezen Bijlage 1. Vragenlijst

4 Inleiding Sinds 1 januari 2016 biedt de gemeente Haren de Hulp bij het Huishouden aan in de vorm van een maatwerkvoorziening én als algemene voorziening: de schoonmaakdienst. Iedere burger kan deze schoonmaakdienst aanvragen, dus ook mensen zonder indicatie voor huishoudelijke hulp. De gemeente draagt nog wel (gedeeltelijk) bij aan de kosten voor de schoonmaakdienst. Voor mensen met een laag inkomen zijn extra financiële bijdragen in de vorm van vouchers mogelijk. Eind 2016 loopt deze algemene voorziening af. Het lijkt erop dat het huidige aanbod naar tevredenheid van de burgers verloopt; er zijn niet of nauwelijks klachten. De gemeente overweegt deze voorziening dan ook op de huidige wijze te handhaven, maar wil via een kort klanttevredenheidsonderzoek eerst evalueren hoe de burgers de dienstverlening hebben ervaren. Opzet van het onderzoek De doelgroep van het onderzoek bestaat uit de 295 huishoudens die in 2016 hulp krijgen via de schoonmaakdienst. Aan deze huishoudens is in oktober 2016 een vragenlijst gestuurd. Mensen hadden de mogelijkheid om deze op papier of via internet in te vullen. De vragenlijst bestond uit vragen over de uitvoering en de omvang van de schoonmaakdienst, het contact met de zorgaanbieder en de gemeente en vragen over de bijdrage in de kosten. Leeswijzer In het eerste hoofdstuk gaan we in op de respons en geven we een aantal kenmerken van de respondenten weer. In hoofdstuk twee gaan we in op de tevredenheid van de cliënten over de schoonmaakdienst. Vervolgens behandelen we de tevredenheid over het contact met de zorgaanbieder en de gemeente, de omvang en de bijdrage in de kosten. We sluiten het hoofdstuk af met een aantal tips en adviezen die de respondenten hebben gegeven. In de bijlage is de vragenlijst opgenomen. Omdat niet iedere vraag door elke respondent is ingevuld geven we bij veel vragen het aandeel per antwoordcategorie weer. Dit is het aantal respondenten dat het antwoord gaf, afgezet tegen alle respondenten die de vraag hebben ingevuld. Daarvoor laten we iedereen die de vraag niet van toepassing vond of geen mening had buiten beschouwing. Dit komt de leesbaarheid en inhoudelijke analyse ten goede. 2

5 Samenvatting Respondenten Aan alle 295 huishoudens die in 2016 hulp van de schoonmaakdienst hebben gehad, is een vragenlijst verstuurd. 140 mensen hebben de vragenlijst ingevuld, dit komt neer op een respons van 48 procent, wat voldoende is voor het doen van betrouwbare uitspraken. Van de 140 respondenten is een op de vijf jonger dan 75 jaar. 27 procent is tussen de 80 en 85 jaar en 24 procent is tussen de 85 en 90 jaar oud. Ruim de helft beoordeelt zijn/ haar gezondheid als matig en 22 procent als (zeer) slecht. Het grootste deel van de respondenten (32 procent) krijgt hulp van De Nieuwe Zorg Thuis, gevolgd door ZINN (Thuis)zorg Wonen Welzijn (23 procent). Uitvoering schoonmaakdienst De respondenten zijn over het algemeen (zeer) tevreden over de uitvoering van de schoonmaakdienst, zoals de soort werkzaamheden, de medewerkers en het tijdstip waarop ze hulp ontvangen. Gemiddeld geven de respondenten de schoonmaakdienst een 8,0 als rapportcijfer. Respondenten die hulp ontvangen van Beter Thuis Wonen Thuiszorg en Bions Thuiszorg geven met een 8,5 gemiddeld het hoogste cijfer (al zijn de aantallen respondenten klein), ZINN (Thuis)zorg Wonen Welzijn wordt met een 7,4 juist iets minder beoordeeld. Ruim de helft van de respondenten kon vrijwel zonder moeite een goede keuze maken tussen de zorgaanbieders en 23 procent kon dit alleen met hulp. 15 procent kon geen goede keuze maken. Contacten De meeste respondenten zijn (zeer) tevreden over het contact met de zorgaanbieder. Nagenoeg iedereen is positief over de telefonische bereikbaarheid en de bejegening. Iets minder tevreden is men over de vervanging van de vaste hulp bij ziekte of vakantie (21 procent is ontevreden) en over de duidelijkheid van de informatie (17 procent is ontevreden). Over het contact met de gemeente is ongeveer 90 procent (zeer) tevreden. Omvang schoonmaakdienst 42 procent van de alleenstaanden krijgt 2 uur per week hulp en 20 procent koopt zelf uren bij. Onder samenwonenden koopt slechts 4 procent zelf uren bij. Voor 84 procent van de respondenten is het aantal uren schoonmaakhulp dat ze krijgen voldoende om een schoon huishouden te voeren. Voor 13 procent is het onvoldoende, voornamelijk voor respondenten met een slechte gezondheid en respondenten die 85 jaar of ouder zijn. Een op de vijf respondenten krijgt naast hulp van de schoonmaakdienst ook nog andere schoonmaakhulp (voornamelijk van familie/ vrienden/ bekenden). Bijdrage in de kosten en de factuur Bijna de helft van de respondenten weet niet hoe hoog de bijdrage in de kosten is die ze van de gemeente krijgen. Cliënten van De Nieuwe Zorg Thuis en ZINN weten vaker dan andere cliënten wél hoe hoog deze bijdrage is. Twee op de drie respondenten vinden de hoogte van de bijdrage in de kosten precies goed. Verder zijn de meeste respondenten (zeer) tevreden over de factuur en de informatie over de bijdrage in de kosten. De factuur is duidelijk, komt op tijd en is juist. Een op de vijf respondenten is daarentegen (zeer) ontevreden over de duidelijkheid hoe de bijdrage wordt berekend en 13 procent is (zeer) ontevreden over de informatie die ze van de gemeente hebben gekregen over de bijdrage in de kosten. 3

6 Tips en adviezen Aan het einde van de vragenlijst was er ruimte om tips en adviezen te geven aan de gemeente. Hier onder geven we de opmerkingen weer die het vaakst werden genoemd. Het is niet altijd duidelijk hoe het bedrag dat op de factuur staat wordt berekend. En ook niet wat daarin precies de bijdrage van de gemeente is. Sommige mensen krijgen daarnaast de factuur heel laat. Mensen hebben voorkeur voor een vaste hulp. Vervanging van de hulp wordt niet altijd duidelijk gecommuniceerd. Een aantal respondenten geeft aan niet tevreden te zijn over de kwaliteit van de schoonmaak(hulp). Dit gaat dan voornamelijk over de jongere hulpen die ze nu krijgen. Het taalgebruik van de gemeente (in bijvoorbeeld brieven) is niet altijd even goed afgestemd op de doelgroep (ouderen, mensen met een beperking). Een aantal respondenten geeft nogmaals aan tevreden te zijn. 4

7 1. Respondenten In dit hoofdstuk gaan we nader in op de respons op de enquête en de achtergrondkenmerken van de respondenten Respons Onderstaande tabel geeft de respons weer. Tabel Respons vragenlijst Omvang populatie Aantal respondenten Respons % Aan 295 huishoudens die hulp krijgen van de schoonmaakdienst is een vragenlijst verstuurd. In totaal hebben 140 mensen de vragenlijst ingevuld, een respons van 48 procent. Dit is voldoende om betrouwbare uitspraken te doen Kenmerken respondenten In deze paragraaf geven we een aantal kenmerken van de respondenten weer. Deze kenmerken kunnen invloed hebben op de antwoorden die mensen geven. We beginnen met leeftijd. Figuur Leeftijdscategorieën respondenten Leeftijd jaar jaar jaar jaar 90 jaar of ouder 17% 21% 24% 11% 27% Een op de vijf respondenten is jonger dan 75 jaar. Verder is 27 procent tussen de 80 en 85 jaar en 24 procent valt in de categorie jaar. 1 De foutenmarge betreft 6 procent. 5

8 Aan de respondenten is gevraagd hoe ze hun gezondheid beoordelen. Figuur Gezondheid respondenten Gezondheid Zeer goed Goed Matig Slecht Zeer slecht 2% 1% 20% 18% 59% De meeste respondenten beoordelen hun gezondheid als matig. 22 procent beoordeelt hun gezondheid als (zeer) slecht Zorgaanbieder De volgende tabel geeft weer van welke zorgaanbieder de respondenten hulp krijgen. Tabel Zorgaanbieders respondenten Zorgaanbieder Aantal Aandeel Beter Thuis Wonen Thuiszorg 6 5% De Nieuwe Zorg Thuis 43 32% Bions Thuiszorg 8 6% ZINN (Thuis)zorg Wonen Welzijn 30 23% Thuiszorg Comfort 26 19% Senior Assist Care 20 15% Totaal ingevuld % De meeste respondenten (32 procent) krijgen hulp van De Nieuwe Zorg Thuis. Het aantal respondenten dat hulp krijgt van Beter Thuis Wonen Thuiszorg en Bions Thuiszorg is verhoudingsgewijs klein. 2 Niet alle respondenten hebben de vraag beantwoord. Daarom telt het totaal niet op tot

9 Uitkomsten enquête In dit hoofdstuk geven we de resultaten van de enquête weer. Dit doen we aan de hand van de opbouw van de vragenlijst. Waar mogelijk kijken we of er verschillen zijn tussen cliënten van de verschillende zorgaanbieders Uitvoering schoonmaakdienst Aan de respondenten is een vijftal stellingen voorgelegd over de uitvoering van de schoonmaakdienst. De volgende figuur geeft per stelling aan hoe tevreden de respondenten daarover zijn. Figuur Stellingen uitvoering schoonmaakdienst Zeer tevreden Tevreden Ontevreden Zeer ontevreden 39% 55% 36% 61% 50% 46% 54% 54% 44% 44% 5% 1% 2% 1% 3% 1% 1% 1% 2% De kwaliteit van de schoonmaak De soort werkzaamheden die de schoonmaakdienst uitvoert De inzet van de medewerker(s) (doen ze hun uiterste best) De communicatie met de medewerker(s) (luisteren ze naar uw wensen) Het tijdstip waarop u de hulp ontvangt De respondenten zijn over alle bevraagde punten (zeer) tevreden. Slechts een fractie geeft aan (zeer) ontevreden te zijn, zo is 6 procent ontevreden over de kwaliteit van de schoonmaak. Respondenten die hulp krijgen van Beter Thuis Wonen Thuiszorg en Bions Thuiszorg zijn vaker dan andere respondenten zeer tevreden over de kwaliteit en de soort werkzaamheden, al zijn deze aantallen respondenten klein. Daardoor is de vergelijking niet volledig betrouwbaar. De inzet van de medewerkers wordt door klanten van Beter Thuis Wonen Thuiszorg en De Nieuwe Zorg Thuis het beste beoordeeld. Cliënten die hulp krijgen van ZINN zijn minder vaak zeer tevreden over de communicatie met de medewerkers dan respondenten die hulp krijgen van een andere zorgaanbieder. 7

10 De volgende figuur geeft het gemiddelde rapportcijfer weer dat de respondenten de schoonmaakdienst geven. Figuur Gemiddeld rapportcijfer schoonmaakdienst naar zorgaanbieder 8,5 8,2 8,5 8,0 8,0 8,0 7,4 Beter Thuis Wonen Thuiszorg De Nieuwe Zorg Thuis Bions Thuiszorg ZINN (Thuis)zorg Wonen Welzijn Thuiszorg Comfort Senior Assist Care Totaal De respondenten geven de schoonmaakdienst gemiddeld een 8,0. Respondenten van Beter Thuis Wonen Thuiszorg en Bions Thuiszorg geven met een 8,5 gemiddeld het hoogste cijfer (al zijn de aantallen respondenten klein), ZINN (Thuis)zorg Wonen Welzijn wordt met een 7,4 juist iets lager dan gemiddeld beoordeeld. Aan de respondenten is gevraagd of ze een goede keuze konden maken tussen de zes verschillende zorgaanbieders. De volgende figuur geeft de antwoordverdeling weer. Figuur Kon u een goede keuze maken tussen de aanbieders? Kon u een goede keuze maken tussen de zorgaanbieders? 15% Ja, en vrijwel zonder moeite 23% 6% 56% Ja, maar dit kostte wel enige moeite Ja, maar alleen met hulp van een bekende / familielid / etc. Nee Meer dan de helft van de respondenten kon vrijwel zonder moeite een goede keuze maken tussen de zes zorgaanbieders. 23 procent had hier hulp voor nodig en 15 procent kon geen 8

11 goede keuze maken. Respondenten van 85 jaar en ouder hadden vaker dan anderen hulp nodig bij de keuze en gaven ook vaker aan dat ze geen goede keuze konden maken Contact met de zorgaanbieder De respondenten hebben aan de hand van vijf stellingen aangegeven hoe tevreden ze zijn over het contact met de zorgaanbieder. Onderstaande figuur geeft de antwoorden weer. Degenen die de stelling niet van toepassing achtten zijn buiten beschouwing gelaten 3. Figuur Stellingen contact zorgaanbieder Zeer tevreden Tevreden Ontevreden Zeer ontevreden 77% 66% 70% 72% 67% 19% 4% 13% 23% 19% 19% 16% 14% 11% 5% 2% 3% De telefonische bereikbaarheid van uw zorgaanbieder Vervanging van de vaste hulp bij ziekte of vakantie Wisselingen van De bejegening door medewerkers (het uw zorgaanbieder aantal mensen dat bij u thuis komt) De duidelijkheid van de informatie die u krijgt / heeft gekregen Veruit de meeste respondenten zijn (zeer) tevreden over het contact met de zorgaanbieder. Het meest tevreden zijn ze over de telefonische bereikbaarheid van en de bejegening door de zorgaanbieder, slechts een paar procent is daarover ontevreden. Over de vervanging van de vaste hulp bij ziekte of vakantie is een op de vijf respondenten ontevreden en ook de duidelijkheid van de informatie wordt door een deel niet goed beoordeeld. Cliënten van De Nieuwe Zorg Thuis zijn wat minder tevreden over vervanging van de vaste hulp bij ziekte of vakantie en over de bejegening door hun zorgaanbieder dan andere respondenten. Al is ook van deze groep de meerderheid tevreden. 3 Het aantal respondenten dat niet van toepassing heeft ingevuld varieert per stelling van 10 tot 32. 9

12 2.3. Contact met de gemeente Aan de hand van drie stellingen hebben de respondenten aangegeven hoe tevreden ze zijn over het contact met de gemeente 4. Figuur Stellingen contact gemeente Zeer tevreden Tevreden Ontevreden Zeer ontevreden 77% 73% 70% 12% 8% 17% 17% 10% 3% 5% 5% 3% De telefonische bereikbaarheid van de gemeente De bejegening door de gemeente De duidelijkheid van de informatie die u krijgt / heeft gekregen De respondenten zijn (zeer) tevreden over het contact met de gemeente. Ongeveer 10 procent is (zeer) ontevreden. Net als bij het contact met de zorgaanbieders, is men het minst tevreden over de duidelijkheid van de informatie die ze krijgen Omvang schoonmaakdienst Hier onder laten we zien hoeveel uren hulp men per week krijgt van de schoonmaakdienst. Figuur Uren hulp per week Alleenstaanden Minder dan 2 uur 2 uur Meer dan 2 uur (ik koop zelf uren bij) Samenwonenden Minder dan 3 uur 3 uur Meer dan 3 uur (ik koop zelf uren bij) 4% 20% 38% 23% 42% 73% 4 Het aantal respondenten dat niet van toepassing heeft ingevuld varieert per stelling van 14 tot

13 42 procent van de alleenstaanden krijgt 2 uur per week hulp en 20 procent koopt zelf uren bij. Onder samenwonenden koopt slechts 4 procent zelf uren bij. Vervolgens werd gevraagd of deze uren hulp voldoende zijn om een schoon huishouden te kunnen voeren. Figuur Uren schoonmaakhulp voldoende voor schoon huishouden? Uren hulp voldoende voor schoon huishouden? Het is ruim voldoende Het is voldoende Het is onvoldoende 13% 3% 84% Voor veruit de meeste respondenten is het aantal uren schoonmaakhulp dat ze krijgen voldoende om een schoon huishouden te kunnen voeren. Van de respondenten die aangeven dat de hulp onvoldoende is (13 procent) heeft bijna de helft een slechte gezondheid en is meer dan de helft 85 jaar of ouder. De volgende figuur geeft de antwoordverdeling op de vraag of men naast de schoonmaakdienst ook nog andere schoonmaakhulp krijgt. Figuur Krijgt u ook nog andere schoonmaakhulp? Krijgt u nog andere schoonmaakhulp? 2% Ja, van een professional 25% 18% Ja, van familie/ vrienden/ bekenden 55% Nee, maar ik (of mijn partner) maak daarnaast zelf schoon indien nodig Nee, en ik (of mijn partner) maak daarnaast zelf ook niet schoon 11

14 Een op de vijf respondenten krijgt nog andere schoonmaakhulp, voornamelijk van familie/ vrienden/ bekenden. Daarnaast maakt ruim de helft zelf (of hun partner) schoon indien nodig. Hoe beter iemands gezondheid, hoe vaker hij/ zij nog zelf schoonmaakt. Respondenten die aangeven dat de hulp die ze krijgen voldoende is maken daarnaast vaker zelf schoon dan respondenten voor wie de hulp onvoldoende is. Deze laatste groep krijgt wat vaker hulp van familie, vrienden en bekenden Bijdrage in de kosten De bijdrage die mensen zelf moeten betalen is afhankelijk van hun inkomen. De gemeente draagt voor iedereen 11,50 per uur bij en dat kan oplopen tot 18,50 voor alleenstaanden en 19,50 voor samenwonenden. De volgende figuur geeft aan hoe hoog de bijdrage is die de respondenten van de gemeente krijgen. Figuur Bijdrage van de gemeente Bijdrage van de gemeente 11,50 per uur Hoger dan 11,50 per uur Dat weet ik niet 45% 36% 19% Bijna de helft van de respondenten weet niet hoe hoog de bijdrage in de kosten is die ze van de gemeente krijgen. Cliënten van De Nieuwe Zorg Thuis en ZINN weten vaker dan andere cliënten wél hoe hoog deze bijdrage is. 12

15 Figuur Wat vindt u van de hoogte van de bijdrage in de kosten? Wat vindt u van de hoogte van de bijdrage in de kosten? Zeker niet te hoog Precies goed Te hoog 17% 17% 66% Twee derde (66 procent) van de respondenten vindt de hoogte van de bijdrage die ze moeten betalen precies goed. Onder respondenten die een bijdrage hoger dan 11,50 per uur krijgen vindt 79 procent de hoogte van de bijdrage precies goed. Figuur Stellingen factuur en bijdrage Zeer tevreden Tevreden Ontevreden Zeer ontevreden 74% 70% 77% 80% 79% 13% 17% 10% 10% 3% 3% 7% 9% 7% 9% 10% 6% 5% 6% 5% De informatie die u van de gemeente heeft gekregen over de bijdrage in de kosten De duidelijkheid over hoe de bijdrage wordt berekend De tijdigheid van de factuur (komt de factuur snel genoeg) De duidelijkheid van de factuur De juistheid van de factuur De respondenten zijn (zeer) tevreden over de bevraagde aspecten over de factuur en de bijdrage in de kosten. De factuur is voor de meeste respondenten duidelijk, komt op tijd en is juist. Een op de vijf respondenten is daarentegen (zeer) ontevreden over de duidelijkheid hoe de bijdrage wordt berekend en 13 procent is (zeer) ontevreden over de informatie die ze van de gemeente hebben gekregen over de bijdrage in de kosten. Respondenten die hulp krijgen van Thuiszorg Comfort zijn het meest tevreden over de duidelijkheid hoe de bijdrage wordt berekend. Cliënten van De Nieuwe Zorg Thuis zijn juist vaker ontevreden over de tijdigheid en de duidelijkheid van de factuur, al is ook onder die cliënten ruim driekwart nog (zeer) tevreden. 13

16 2.6. Tips en adviezen Aan het einde van de vragenlijst was er ruimte om tips en adviezen te geven aan de gemeente en/of de zorgaanbieder. Hier onder geven we de opmerkingen weer die het vaakst werden genoemd. Het is niet altijd duidelijk hoe het bedrag dat op de factuur staat wordt berekend. En ook niet wat daarin precies de bijdrage van de gemeente is. Sommige mensen krijgen daarnaast de factuur heel laat. Mensen hebben voorkeur voor een vaste hulp. Vervanging van de hulp wordt niet altijd duidelijk gecommuniceerd. Een aantal respondenten geeft aan niet tevreden te zijn over de kwaliteit van de schoonmaak(hulp). Dit gaat dan voornamelijk over de jongere hulpen die ze nu krijgen. Het taalgebruik van de gemeente (in bijvoorbeeld brieven) is niet altijd even goed afgestemd op de doelgroep (ouderen, mensen met een beperking). Een aantal respondenten geeft nogmaals aan tevreden te zijn. 14

17 Bijlage 1. Vragenlijst Uitvoering schoonmaakdienst 1. Kunt u aangeven hoe tevreden u bent over de kwaliteit van de schoonmaakdienst? Hoe tevreden/ontevreden bent u over Zeer tevreden Tevreden Ontevreden Zeer ontevreden De kwaliteit van de schoonmaak? De soort werkzaamheden die de schoonmaakdienst uitvoert? De inzet van de medewerker(s) (doen ze hun uiterste best)? De communicatie met de medewerker(s) (luisteren ze naar uw wensen)? Het tijdstip waarop u de hulp ontvangt? 2. Welk rapportcijfer geeft u de schoonmaakdienst? Kon u een goede keuze maken tussen de zes verschillende zorgaanbieders voor de schoonmaakdienst? Ja, en vrijwel zonder moeite Ja, maar alleen met hulp van een bekende / familielid / etc. Ja, maar dit kostte wel enige moeite Nee Contact met de zorgaanbieder 4. Kunt u aangeven hoe tevreden u bent over de zorgaanbieder? Hoe tevreden/ontevreden bent u over De telefonische bereikbaarheid van uw zorgaanbieder? Vervanging van de vaste hulp bij ziekte of vakantie? Zeer tevreden Tevreden Ontevreden Zeer ontevreden N.v.t. 15

18 Hoe tevreden/ontevreden bent u over Wisselingen van medewerkers (het aantal verschillende mensen dat bij u thuis komt)? De bejegening door uw zorgaanbieder? De duidelijkheid van de informatie die u krijgt / heeft gekregen? Zeer tevreden Tevreden Ontevreden Zeer ontevreden N.v.t. Contact met de gemeente 5. Kunt u aangeven hoe tevreden u bent over de gemeente? Hoe tevreden/ontevreden bent u over De telefonische bereikbaarheid van de gemeente? De bejegening door de gemeente? De duidelijkheid van de informatie die u krijgt / heeft gekregen? Zeer tevreden Tevreden Ontevreden Zeer ontevreden N.v.t. Omvang schoonmaakdienst 6. Hoeveel uur per week krijgt u hulp van de schoonmaakdienst? Let op: bij de antwoorden wordt onderscheid gemaakt tussen alleenstaanden en samenwonenden. Kies het antwoord dat bij uw huishoudsituatie past. Alleenstaande: Minder dan 2 uur 2 uur Meer dan 2 uur (ik koop zelf uren bij) Samenwonende: Minder dan 3 uur 3 uur Meer dan 3 uur (ik koop zelf uren bij) 7. Is dit voldoende voor u om een schoon huishouden te kunnen voeren? Het is ruim voldoende Het is voldoende Het is onvoldoende 16

19 8. Krijgt u naast de schoonmaakdienst ook nog andere schoonmaakhulp? Ja, van een professional Nee, maar ik (of mijn partner) maak daarnaast zelf schoon indien nodig Ja, van familie/ vrienden/ bekenden Nee, en ik (of mijn partner) maak daarnaast zelf ook niet schoon Bijdrage in de kosten De bijdrage die u moet betalen is afhankelijk van uw inkomen. De gemeente draagt voor iedereen 11,50 per uur bij en dat kan oplopen tot 18,50 voor alleenstaanden en 19,50 voor samenwonenden. 9. Hoe hoog is de bijdrage die u van de gemeente krijgt? 11,50 per uur Hoger dan 11,50 per uur Dat weet ik niet 10. Wat vindt u van de hoogte van de bijdrage in de kosten die u moet betalen? Zeker niet te hoog Precies goed Te hoog 11. Kunt u aangeven hoe tevreden u bent over de volgende aspecten? Hoe tevreden/ontevreden bent u over De informatie die u van de gemeente heeft gekregen over de bijdrage in de kosten? De duidelijkheid over hoe de bijdrage wordt berekend? Zeer tevreden Tevreden Ontevreden Zeer ontevreden De tijdigheid van de factuur (komt de factuur snel genoeg?) De duidelijkheid van de factuur? De juistheid van de factuur? 12. Wat is uw leeftijd? Algemene vragen jaar jaar jaar jaar 90 jaar of ouder 13. Hoe beoordeelt u uw gezondheid? Zeer goed Goed Matig Slecht Zeer slecht 17

20 14. Van welke zorgaanbieder krijgt u schoonmaakhulp? Beter Thuis Wonen Thuiszorg De Nieuwe Zorg Thuis ZINN (Thuis)zorg Wonen Welzijn Thuiszorg Comfort Bions Thuiszorg Senior Assist Care Tips en adviezen 15. Hieronder kunt u eventuele tips en adviezen kwijt aan de gemeente en/ of uw zorgaanbieder. Contact gemeente Wilt u dat de gemeente Haren naar aanleiding van deze vragen contact met u opneemt? Vul dan hier uw naam en telefoonnummer in. Indien u uw gegevens hier niet wilt invullen, maar wel in contact wil komen met de gemeente dan kunt u contact opnemen met het Wmo-loket. U kunt daarvoor bellen naar telefoonnummer of en naar Naam: Telefoonnummer: Dit is het einde van de vragenlijst. Hartelijk dank voor uw medewerking! 18

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO-VERVOER GEMEENTE RIDDERKERK

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO-VERVOER GEMEENTE RIDDERKERK KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO-VERVOER GEMEENTE RIDDERKERK Klanttevredenheidsonderzoek Wmo-vervoer gemeente Ridderkerk Colofon Opdrachtgever Gemeente Ridderkerk Datum Augustus 2017 Auteur Tessa Schoot

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK LEERLINGENVERVOER GEMEENTE RIDDERKERK

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK LEERLINGENVERVOER GEMEENTE RIDDERKERK KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK LEERLINGENVERVOER GEMEENTE RIDDERKERK Klanttevredenheidsonderzoek Leerlingenvervoer gemeente Ridderkerk Colofon Opdrachtgever Gemeente Ridderkerk Datum Augustus 2017 Auteur

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN Tevredenheidsonderzoek ketenpartners SUN Groningen Colofon Opdrachtgever SUN Groningen Datum Maart 2017 Auteurs Bert van Putten David Scheffer KWIZ Stavangerweg

Nadere informatie

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK BREED SOCIAAL LOKET GEMEENTE EDAM-VOLENDAM

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK BREED SOCIAAL LOKET GEMEENTE EDAM-VOLENDAM CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK BREED SOCIAAL LOKET GEMEENTE EDAM-VOLENDAM Cliënttevredenheidsonderzoek Breed Sociaal Loket gemeente Edam-Volendam Colofon Opdrachtgever Gemeente Edam-Volendam Datum April

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHULDDIENSTVERLENING GEMEENTE RIDDERKERK

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHULDDIENSTVERLENING GEMEENTE RIDDERKERK KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHULDDIENSTVERLENING GEMEENTE RIDDERKERK Klanttevredenheidsonderzoek schulddienstverlening gemeente Ridderkerk Colofon Opdrachtgever Datum Juli 2018 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Colofon "Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013" Klanttevredenheidsonderzoek naar het WMO vervoer in de gemeente Haren. Uitgave Deze publicatie is een uitgave

Nadere informatie

Betreft: Resultaten klanttevredenheidsonderzoeken doelgroepenvervoer

Betreft: Resultaten klanttevredenheidsonderzoeken doelgroepenvervoer Raadsinformatiebrief De gemeenteraad van Albrandswaard Uw brief van: Ons kenmerk: 1283331 Uw kenmerk: Contact: Bianca Weijs Bijlage(n): Doorkiesnummer: 010-5061734 E-mailadres: b.weijs@bar-organisatie.nl

Nadere informatie

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016 Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch Nulmeting 2016 Afdeling Onderzoek & Statistiek Juli 2016 Samenvatting De gemeente s-hertogenbosch vindt het belangrijk om de ervaringen van cliënten met Wmoondersteuning

Nadere informatie

Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013

Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013 Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013 Colofon "Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013" Klanttevredenheidsonderzoek naar het WMO vervoer in de gemeente Opsterland. Uitgave Deze publicatie

Nadere informatie

Cliëntervaringen Wmo Gemeente Boxtel

Cliëntervaringen Wmo Gemeente Boxtel Cliëntervaringen Wmo Gemeente Boxtel Meting 2016 Juli 2016 Afdeling Onderzoek & Statistiek Gemeente s-hertogenbosch Samenvatting De gemeente Boxtel vindt het belangrijk om de ervaringen van cliënten met

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Onderzoek Huishoudelijke hulp 2011

Onderzoek Huishoudelijke hulp 2011 2011 1 (11) Onderzoek Huishoudelijke hulp 2011 Auteur Tineke Brouwers en Francien Wisman Respons onderzoek Op 17 mei 2011 kregen 1034 inwoners van Nieuwegein die huishoudelijke hulp ontvangen een vragenlijst

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014 Gemeente Roosendaal Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 Concept 11 augustus 2014 DATUM 11 augustus 2014 TITEL Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Roosendaal

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni 2015 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 1. Indienen melding...

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo WIJ-gebieden 2017 Laura de Jong Marjolein Kolstein Oktober 2018 Inge de Vries www.oisgroningen.nl Inhoud Samenvatting... 2 2.9 Tot slot... 20 Bijlage 1: de WIJ-gebieden...

Nadere informatie

box-tial Stuk ter kennisname Onderwerp Voorstel Samenvatting Vervolg Bijlagen meewerkend

box-tial Stuk ter kennisname Onderwerp Voorstel Samenvatting Vervolg Bijlagen meewerkend meewerkend box-tial Stuk ter kennisname Datum: 28 juni 2017 Registratienummer: 28 juni 2017 Portefeuillehouder: Contactpersoon: S. van Vlerken, S.v.VIerken@MijnGemeenteDichtbij.nl, 0411-655391. Onderwerp

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016

Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 Afdeling: Maatschappelijke ontwikkeling Auteur : Nick Elshof Datum: 04-08-2017 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Samenvatting... 4 Algemene informatie geleverde ondersteuning...

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Ten Boer Laura de Jong Marjolein Kolstein Oktober 2018 Inge de Vries www.oisgroningen.nl Inhoud Inhoud... 1 2.8 Effect van de ondersteuning... 11 3. Conclusie... 13

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGEN WMO OVER 2017

CLIËNTERVARINGEN WMO OVER 2017 Rapport CLIËNTERVARINGEN WMO OVER 2017 Gemeente Moerdijk Juni 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2014 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Shanon klein Goldewijk Juni 2014 Inhoud Samenvatting... 2 Inleiding... 4 1. Indienen

Nadere informatie

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2 Inhoud 1. Inleiding 1 1.1. Methode van onderzoek 1 1.2. Responsverantwoording 1 1.3. Leeswijzer 2 2. Tevredenheid Wmo-cliënten 3 2.1. Aanvragen van de voorzieningen 3 2.2. (On)Tevredenheid PGB 4 2.3. Tevredenheid

Nadere informatie

Landelijk cliëntervaringsonderzoek

Landelijk cliëntervaringsonderzoek Landelijk cliëntervaringsonderzoek Monitor Januari t/m december 2016 Ons kenmerk: 17.0010587 Datum: 22-09-2017 Contactpersoon: Rosan Hilhorst E-mail: Contractbeheer@regiogv.nl Inhoud 1. Inleiding... 3

Nadere informatie

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 1. Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de gebruikerspeiling over de regeling Koopsubsidie. Meer specifiek gaat het

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010 Uitgave : Eenheid Strategische Ontwikkeling Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (0570) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl Strategische Ontwikkeling

Nadere informatie

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009 Gemeentelijke Dienstverlening Omnibus 2009 Afdeling O&S Februari 2009 2 Samenvatting Inwoners vinden dat de gemeente haar dienstverlening heeft verbeterd De inwoners van s-hertogenbosch beoordelen de gemeentelijke

Nadere informatie

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek 25 november 2015 GOM PAN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING GOM PAN EN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING DATUM 25 november 2015 TITEL Wmo

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK JEUGD

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK JEUGD Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK JEUGD Gemeente Houten Augustus 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/141 Datum Augustus

Nadere informatie

Enquête kwaliteit van de dienstverlening. van Idesta zorggroep aan haar cliënten in Grou

Enquête kwaliteit van de dienstverlening. van Idesta zorggroep aan haar cliënten in Grou Enquête kwaliteit van de dienstverlening van Idesta zorggroep aan haar cliënten in Grou November 07 Inleiding De enquête is opgesteld door de koepel van zorgorganisaties Actiz en aangevuld met enkele specifieke

Nadere informatie

Enquête Dienstverlening in het stadhuis

Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Colofon Titel:Enquête Dienstverlening in het stadhuis Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Doelgroep 4 1.2 Methode 4 1.3 Respons 4 2. Resultaten Wmo 5 2.1 Contact en toegankelijkheid van hulp of ondersteuning

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Houten Augustus 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/143 Datum Augustus

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 1-op-1 Relaties Trajecten

Klanttevredenheidsonderzoek 1-op-1 Relaties Trajecten Klanttevredenheidsonderzoek 1-op-1 Relaties Trajecten Rapportage van de tevredenheid bij cliënten van de één-op-één Relaties Trajecten Uitgevoerd in opdracht van Stichting Welzijn Ouderen Arnhem November

Nadere informatie

Cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen s-hertogenbosch. Vervolgmeting 2018

Cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen s-hertogenbosch. Vervolgmeting 2018 Cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen s-hertogenbosch Vervolgmeting 2018 Afdeling Onderzoek & Statistiek Februari 2019 Samenvatting De gemeente geeft indicaties af voor Wmo hulpmiddelen. Welzorg verzorgt de

Nadere informatie

Gemeente Alphen-Chaam

Gemeente Alphen-Chaam Gemeente Alphen-Chaam Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 23 oktober 2015 DATUM 23 oktober 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente Alphen-Chaam

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGEN WMO OVER 2017

CLIËNTERVARINGEN WMO OVER 2017 Rapport CLIËNTERVARINGEN WMO OVER 2017 ISD de Kempen: resultaten gemeente Eersel Juni 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam Zuiderval 70 Postbus 563 7500

Nadere informatie

ARMOEDE IN DE GEMEENTE WOUDENBERG

ARMOEDE IN DE GEMEENTE WOUDENBERG ARMOEDE IN DE GEMEENTE WOUDENBERG Armoede in de gemeente Woudenberg Een onderzoek naar de omvang en kenmerken van de doelgroep voor het minimabeleid en het gebruik van de minimaregelingen. Colofon Opdrachtgever

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Groningen 2017 Laura de Jong Marjolein Kolstein Oktober 2018 Inge de Vries www.oisgroningen.nl Inhoud Inhoud... 2 Samenvatting... 3 2.7 Overige ondersteuning... 16

Nadere informatie

Gemeente Moerdijk. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 20 juni 2017

Gemeente Moerdijk. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 20 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 20 juni 2017 DATUM 20 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Landsmeer Augustus 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/134 Datum Augustus

Nadere informatie

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Ervaringen Wmo Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Inhoud 1. Achtergrond van het onderzoek... 2 2. Het regelen van ondersteuning... 4 3. Kwaliteit van de ondersteuning... 6 4. Vergelijking regio...

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: de gemeente Nijkerk DIMENSUS beleidsonderzoek Juni 2008 Projectnummer 321 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 7 1

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Omega en Het Middelpunt 2016

Cliëntervaringsonderzoek Omega en Het Middelpunt 2016 Cliëntervaringsonderzoek Omega en Het Middelpunt 2016 resultaten cliënten wonen Den Haag, juli 2016 Ipso Facto Beleidsonderzoek Zwaardstraat 16, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K.

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale contacten

Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale contacten Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale contacten Gemeente s-hertogenbosch, afdeling Onderzoek & Statistiek, februari 2019 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Vrijwilligerswerk... 4 3. Mantelzorg... 8

Nadere informatie

Cliënttevredenheidsonderzoek 2008 Wmo gemeente Helden-Kessel-Maasbree

Cliënttevredenheidsonderzoek 2008 Wmo gemeente Helden-Kessel-Maasbree Cliënttevredenheidsonderzoek 2008 Wmo gemeente Helden-Kessel-Maasbree Dit onderzoek geeft inzicht in de tevredenheid van mensen met beperkingen. Het onderzoek richt zich op mensen met een individuele voorziening.

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Gemeente IJsselstein mei 2018 RESULTAAT KWALITEIT CONTACT 2017 Gemeente IJsselstein Deze samenvatting presenteert de belangrijkste uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek (CEO) Wmo over

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID

BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID Gemeente Capelle aan den IJssel November 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016 / 190

Nadere informatie

Gemeente Nederweert. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 30 juni 2017

Gemeente Nederweert. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 30 juni 2017 Gemeente Nederweert Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 30 juni 2017 DATUM 30 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Gemeente Haarlem februari 2019 RESULTAAT KWALITEIT CONTACT 2018 Gemeente Haarlem Deze samenvatting presenteert de belangrijkste uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek (CEO) Wmo over 2018.

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO Gemeente Eersel Juli 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/131 Datum Juli 2017 Opdrachtgever

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL

Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Respons... 3 Resultaten enquête... 4 Rapportcijfer behandeling... 4 Bereikbaarheid... 4 Wachttijden... 5 Informatievoorziening... 5

Nadere informatie

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!!

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! De brief: Het Venster F.D. Rooseveltlaan 18 Postbus 2157 5600 CD Eindhoven Eindhoven, 29 november 2011 Betreft: Enquete cliënttevredenheid Beste

Nadere informatie

Gemeente IJsselstein. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Concept 12 juli 2016

Gemeente IJsselstein. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Concept 12 juli 2016 Gemeente IJsselstein Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Concept 12 juli 2016 DATUM 12 juli 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente IJsselstein Boulevard

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEID WWB. Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014

KLANTTEVREDENHEID WWB. Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014 KLANTTEVREDENHEID WWB Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Stichtse Vecht november 2018 RESULTAAT KWALITEIT CONTACT Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2017 Gemeente Stichtse Vecht Deze samenvatting presenteert de belangrijkste

Nadere informatie

Gescheiden gft inzameling Nesselande

Gescheiden gft inzameling Nesselande rotterdam.nl/onderzoek Gescheiden gft inzameling Nesselande Onderzoek en Business Intelligence Gescheiden gft inzameling Nesselande Een evaluatie M. van Rhee Onderzoek en Business Intelligence (OBI) 13

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek RAPPORTAGE Zorg Intens februari 2019 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Aanleiding en doel... 1 Aanpak onderzoek... 1 Leeswijzer... 2 Resultaten... 3 Introductie... 3 Afspraken over uw thuiszorg en/of begeleiding...

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014 Gemeente Woerden Klanttevredenheid Wmo over 2013 31 juli 2014 DATUM 31 juli 2014 TITEL Klanttevredenheid Wmo over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Woerden Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus

Nadere informatie

Edo ter Maat, Persoons Gebonden Begeleiding

Edo ter Maat, Persoons Gebonden Begeleiding Verslag Clienttevredenheidsonderzoek Zorginstelling ETM: Edo ter Maat, Persoons Gebonden Begeleiding September 2018 Ans Herbers-Swennenhuis Toegepast Psycholoog September 2018 Inhoudsopgave Samenvatting...

Nadere informatie

Gemeente Montfoort. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over augustus 2015

Gemeente Montfoort. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over augustus 2015 Gemeente Montfoort Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 24 augustus 2015 DATUM 24 augustus 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Montfoort Boulevard

Nadere informatie

KTO Het Nieuwe Inzamelen Overvecht

KTO Het Nieuwe Inzamelen Overvecht KTO Het Nieuwe Inzamelen Overvecht Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht van Inzamelen, Markten

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek schuldhulpverlening

Klanttevredenheidsonderzoek schuldhulpverlening Klanttevredenheidsonderzoek schuldhulpverlening Gemeente Pijnacker-Nootdorp mei 2015 Versie 23-06-15 Andrew Britt, Naomi Meys Projectnummer: 107748 Correspondentienummer: DH-2105-4345 INHOUD HOOFDSTUK

Nadere informatie

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012 Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012 Publicatienummer: 1715 Datum: Februari 2013 In opdracht van: Gemeente Breda Kredietbank West-Brabant Uitgave: Gemeente Breda

Nadere informatie

Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015

Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015 Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015 Afdeling: Maatschappelijke ontwikkeling Auteur : Nick Elshof Datum: 25-09-2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Samenvatting... 4 Verantwoording en achtergrond...

Nadere informatie

2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2

2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 3 4 De aanvraag... 7 5 Procedure... 11 6 Bejegening... 14 7 Rechten en plichten... 16 8 Inspraak bij

Nadere informatie

EVALUATIEPEILING BURGERPANEL MOERDIJK

EVALUATIEPEILING BURGERPANEL MOERDIJK EVALUATIEPEILING BURGERPANEL MOERDIJK Gemeente Moerdijk Juli 2019 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3084800 Rapportnummer 2019/101 Datum Juli 2019 Opdrachtgever

Nadere informatie

Enquête Participatiewet

Enquête Participatiewet Deze vragenlijst gaat over uw ervaringen met de gemeente bij het aanvragen / krijgen van een bijstandsuitkering en / of uw participatie en re-integratietraject. Uw antwoorden zijn anoniem. Dat wil zeggen

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief Van: J. Ragetlie Aan: de leden van de Gemeenteraad Onderwerp: Klanttevredenheidsonderzoek naar het functioneren van het CVV (Wmo) 2011 Steller: N.Vintcent Datum: 18 september 2012

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO

Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO Samenvatting Juni 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding en respons p. 3 2. Algemene tevredenheid & loyaliteit p. 6 3. Communicatie & informatievoorziening p. 7 4. Opvangtijden

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Afdeling Belastingen. Gemeente s-hertogenbosch

Klanttevredenheidsonderzoek Afdeling Belastingen. Gemeente s-hertogenbosch Klanttevredenheidsonderzoek Afdeling Belastingen Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Oktober 2012 2 Conclusies en aanbevelingen In 2012 is voor de tweede keer een klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 1. Algemeen In het Westerkwartier is het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 afgerond en zijn de resultaten hiervan inmiddels bekend. In 18 van de 23 Groningse

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Best Definitief rapport September 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel N. Meys Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-0209-7037 CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO

Nadere informatie

HOOFDRAPPORTAGE ONDERZOEK TEVREDENHEID 2017 WMO VERVOER - VLISSINGEN.

HOOFDRAPPORTAGE ONDERZOEK TEVREDENHEID 2017 WMO VERVOER - VLISSINGEN. ONDERZOEK TEVREDENHEID 2017 WMO VERVOER - VLISSINGEN HOOFDRAPPORTAGE www.klantok.nl O Inhoudsopgave Æ Inleiding 3 Æ Samenvatting 4 Æ Een overall beeld 5 Het onderzoek 5 Toegekend eindcijfer vervoer 6 Beoordeling

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

Klantbeleving Team Inkomen en Voorzieningen 2018

Klantbeleving Team Inkomen en Voorzieningen 2018 Klantbeleving Team Inkomen en Voorzieningen 2018 BWRI Gemeente Midden-Groningen Definitief rapport 17 mei 2018 Andrew Britt Annelieke van den Heuvel Talitha de Boer Projectnummer: P005387 Correspondentienummer:

Nadere informatie

Kwaliteitsonderzoek huishoudelijke hulp gemeente Haren

Kwaliteitsonderzoek huishoudelijke hulp gemeente Haren Kwaliteitsonderzoek huishoudelijke hulp gemeente Haren Najaar 2016 Datum Auteur Versie November 2016 Wmo Support 1.0 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 3 2. Inleiding 4 2.1. Aanleiding 4 2.2. Uitvoering kwaliteitsonderzoek

Nadere informatie

04 Uitkomsten meting. 1 Inleiding. 2 De ontvangen zorg

04 Uitkomsten meting. 1 Inleiding. 2 De ontvangen zorg 04 Uitkomsten meting 1 Inleiding In dit hoofdstuk worden, per thema uit de vragenlijst, de resultaten van de meting gepresenteerd. De resultaten zullen op vraagniveau worden behandeld en waar mogelijk

Nadere informatie

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Definitieve rapportage 4 augustus 2016 DATUM 4 augustus 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL

Nadere informatie

11 Drentse gemeenten. Tevredenheid Hulp bij het huishouden. 3 mei 2011

11 Drentse gemeenten. Tevredenheid Hulp bij het huishouden. 3 mei 2011 11 Drentse gemeenten Tevredenheid Hulp bij het huishouden 3 mei 2011 Projectnr. 2118.100 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGSONDERZOEK

CLIËNTERVARINGSONDERZOEK CLIËNTERVARINGSONDERZOEK Huishoudelijke Hulp Gemeente Loppersum Wmo Support Datum: 15 maart 2017 Versie: Definitief 1 Inhoudsopgave 2 Inleiding... 3 2.1 Waarom huisbezoeken?... 3 2.2 Leeswijzer... 3 3

Nadere informatie

nee -> einde vragenlijst nee -> einde vragenlijst % ja % v01 0 0% %

nee -> einde vragenlijst nee -> einde vragenlijst % ja % v01 0 0% % 04 Uitkomsten meting 1 Inleiding In dit hoofdstuk worden, per thema uit de vragenlijst, de resultaten van de meting gepresenteerd. De resultaten zullen op vraagniveau worden behandeld en waar mogelijk

Nadere informatie

Tabellenboek gemeentelijke dienstverlening. Omnibus 2011

Tabellenboek gemeentelijke dienstverlening. Omnibus 2011 Tabellenboek gemeentelijke dienstverlening Omnibus 2011 Afdeling O&S Maart 2012 Inleiding Iedere twee jaar wordt door de afdeling Onderzoek & Statistiek een omnibusonderzoek gehouden. In dit onderzoek

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Houten Juni 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/85 Datum Juni 2017 Opdrachtgever

Nadere informatie

Evaluatieonderzoek parkeerregeling Scheveningen Hellingweg

Evaluatieonderzoek parkeerregeling Scheveningen Hellingweg Evaluatieonderzoek parkeerregeling Scheveningen Hellingweg DRAAGVLAKONDERZOEK PARKEERREGELING SCHEVENINGEN HELLINGWEG Alex Feijt The Research Company BV Maart 2019 In opdracht van: Gemeente Den Haag The

Nadere informatie

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Kenmerk: 148710 Sector: Inwonerszaken Team : Openbare Orde, Welzijn & Onderwijs Ontworpen door: W. Gerth Onderwerp: Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 Besluit: 1. Kennis te

Nadere informatie

OP AFSPRAAK WERKEN? Voor gemeentelijke diensten en producten

OP AFSPRAAK WERKEN? Voor gemeentelijke diensten en producten OP AFSPRAAK WERKEN? Voor gemeentelijke diensten en producten OP AFSPRAAK WERKEN? VOOR GEMEENTELIJKE DIENSTEN EN PRODUCTEN 2014 Colofon In opdracht van: Afdeling Inwoners Uitgevoerd door: Gemeente Purmerend,

Nadere informatie

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015 Gemeente Zeist Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 8 juli 2015 DATUM 8 juli 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Zeist Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Dienstverlening team Werk en Inkomen, gemeente Olst-Wijhe

Klanttevredenheidsonderzoek. Dienstverlening team Werk en Inkomen, gemeente Olst-Wijhe Klanttevredenheidsonderzoek Dienstverlening team Werk en Inkomen, gemeente Olst-Wijhe Aanleiding, methode en respons Aanleiding Gedurende de afgelopen jaren heeft de gemeente Olst-Wijhe meerdere onderzoeken

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Jeugd. Gemeente Bloemendaal. 5 oktober 2016 V1.0

Cliëntervaringsonderzoek Jeugd. Gemeente Bloemendaal. 5 oktober 2016 V1.0 Cliëntervaringsonderzoek 2015 Jeugd Gemeente Bloemendaal 5 oktober 2016 V1.0 Inhoudsopgave Doelstelling Blz. 3 Werkwijze Blz. 4 Onderzoeksdoelgroep Blz. 5 Resultaten cliëntervaringsonderzoek Blz. 6 Toegang

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten 2013. Dienst SoZaWe NW Fryslân

Tevredenheid WWB-klanten 2013. Dienst SoZaWe NW Fryslân Tevredenheid WWB-klanten 2013 Dienst SoZaWe NW Fryslân COLOFON Samenstelling Andrew Britt Annelieke van den Heuvel Naomi Meys Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking Maart 2014 SGBO

Nadere informatie

Verslag Klanttevredenheidsonderzoek 2007 Gemeente Heusden

Verslag Klanttevredenheidsonderzoek 2007 Gemeente Heusden Resultaten Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2007 Verslag Klanttevredenheidsonderzoek 2007 Gemeente Heusden KTO Wmo 2007 1 Resultaten Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2007 Inleiding Introductie Op 1 januari

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo. Gemeente Bloemendaal. 5 oktober 2016 V1.0

Cliëntervaringsonderzoek Wmo. Gemeente Bloemendaal. 5 oktober 2016 V1.0 Cliëntervaringsonderzoek 2015 Wmo Gemeente Bloemendaal 5 oktober 2016 V1.0 Inhoudsopgave Doelstellingen Blz. 3 Werkwijze Blz. 4 Onderzoeksdoelgroep Blz. 5 Resultaten Tevredenheidsonderzoek Blz. 6 Contact

Nadere informatie

HET BURGERPANEL OVER DE SOCIALE AGENDA

HET BURGERPANEL OVER DE SOCIALE AGENDA HET BURGERPANEL OVER DE SOCIALE AGENDA Gemeente Leiderdorp Januari 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/10 Datum Januari

Nadere informatie

Stadspanelonderzoek naar onze dienstverlening

Stadspanelonderzoek naar onze dienstverlening Stadspanelonderzoek naar onze dienstverlening Wat is het Stadspanel? De gemeente Assen heeft een digitaal stadspanel. Iedere inwoner kan meedoen. Momenteel telt het panel bijna 2000 leden. Elk lid van

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 9: gezondheidsbeleid november 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 9e peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Kwaliteitsonderzoek begeleiding

Kwaliteitsonderzoek begeleiding Kwaliteitsonderzoek begeleiding Kwaliteitsonderzoek Begeleiding najaar 2016 Pagina 1 van 18 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Werkwijze en verantwoording 5 Het doel van het onderzoek 5 Uitvoering onderzoek

Nadere informatie

Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015

Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015 Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015 Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland, Strijen Andrew Britt, Volkan Atalay, augustus 2015 INHOUD INLEIDING 1 HOOFDSTUK 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 2 WAARDERING

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO Gemeente Boxmeer

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO Gemeente Boxmeer Reg.nr.: I-SZ/2012/862 / RIS 2013-463 Bijlage KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2012 Gemeente Boxmeer Vragenlijst over het aanvragen van een Wmo-voorziening U heeft zich in 2012 bij de gemeente Boxmeer gemeld

Nadere informatie

Tevredenheid Abw-cliënten. Benchmark rapportage gemeente Maassluis. December 2003

Tevredenheid Abw-cliënten. Benchmark rapportage gemeente Maassluis. December 2003 Tevredenheid Abw-cliënten Benchmark rapportage gemeente Maassluis December 2003 Benchmark Werk, Inkomen en Zorg Postbus 85932 2508CP Den Haag telefoon (070) 346 93 00 e-mail: gsd.benchmark@vng.nl website:

Nadere informatie