KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN"

Transcriptie

1 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

2 Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp KWIZ Stavangerweg JC Groningen Uitgave Deze publicatie is een uitgave van KWIZ. Het overnemen van cijfers en / of teksten is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd en / of openbaar gemaakt worden in welke vorm dan ook zonder voorafgaande toestemming van KWIZ.

3 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Samenvatting Respondenten Respons Kenmerken respondenten Zorgaanbieder... 6 Uitkomsten enquête Uitvoering schoonmaakdienst Contact met de zorgaanbieder Contact met de gemeente Omvang schoonmaakdienst Bijdrage in de kosten Tips en adviezen Bijlage 1. Vragenlijst

4 Inleiding Sinds 1 januari 2016 biedt de gemeente Haren de Hulp bij het Huishouden aan in de vorm van een maatwerkvoorziening én als algemene voorziening: de schoonmaakdienst. Iedere burger kan deze schoonmaakdienst aanvragen, dus ook mensen zonder indicatie voor huishoudelijke hulp. De gemeente draagt nog wel (gedeeltelijk) bij aan de kosten voor de schoonmaakdienst. Voor mensen met een laag inkomen zijn extra financiële bijdragen in de vorm van vouchers mogelijk. Eind 2016 loopt deze algemene voorziening af. Het lijkt erop dat het huidige aanbod naar tevredenheid van de burgers verloopt; er zijn niet of nauwelijks klachten. De gemeente overweegt deze voorziening dan ook op de huidige wijze te handhaven, maar wil via een kort klanttevredenheidsonderzoek eerst evalueren hoe de burgers de dienstverlening hebben ervaren. Opzet van het onderzoek De doelgroep van het onderzoek bestaat uit de 295 huishoudens die in 2016 hulp krijgen via de schoonmaakdienst. Aan deze huishoudens is in oktober 2016 een vragenlijst gestuurd. Mensen hadden de mogelijkheid om deze op papier of via internet in te vullen. De vragenlijst bestond uit vragen over de uitvoering en de omvang van de schoonmaakdienst, het contact met de zorgaanbieder en de gemeente en vragen over de bijdrage in de kosten. Leeswijzer In het eerste hoofdstuk gaan we in op de respons en geven we een aantal kenmerken van de respondenten weer. In hoofdstuk twee gaan we in op de tevredenheid van de cliënten over de schoonmaakdienst. Vervolgens behandelen we de tevredenheid over het contact met de zorgaanbieder en de gemeente, de omvang en de bijdrage in de kosten. We sluiten het hoofdstuk af met een aantal tips en adviezen die de respondenten hebben gegeven. In de bijlage is de vragenlijst opgenomen. Omdat niet iedere vraag door elke respondent is ingevuld geven we bij veel vragen het aandeel per antwoordcategorie weer. Dit is het aantal respondenten dat het antwoord gaf, afgezet tegen alle respondenten die de vraag hebben ingevuld. Daarvoor laten we iedereen die de vraag niet van toepassing vond of geen mening had buiten beschouwing. Dit komt de leesbaarheid en inhoudelijke analyse ten goede. 2

5 Samenvatting Respondenten Aan alle 295 huishoudens die in 2016 hulp van de schoonmaakdienst hebben gehad, is een vragenlijst verstuurd. 140 mensen hebben de vragenlijst ingevuld, dit komt neer op een respons van 48 procent, wat voldoende is voor het doen van betrouwbare uitspraken. Van de 140 respondenten is een op de vijf jonger dan 75 jaar. 27 procent is tussen de 80 en 85 jaar en 24 procent is tussen de 85 en 90 jaar oud. Ruim de helft beoordeelt zijn/ haar gezondheid als matig en 22 procent als (zeer) slecht. Het grootste deel van de respondenten (32 procent) krijgt hulp van De Nieuwe Zorg Thuis, gevolgd door ZINN (Thuis)zorg Wonen Welzijn (23 procent). Uitvoering schoonmaakdienst De respondenten zijn over het algemeen (zeer) tevreden over de uitvoering van de schoonmaakdienst, zoals de soort werkzaamheden, de medewerkers en het tijdstip waarop ze hulp ontvangen. Gemiddeld geven de respondenten de schoonmaakdienst een 8,0 als rapportcijfer. Respondenten die hulp ontvangen van Beter Thuis Wonen Thuiszorg en Bions Thuiszorg geven met een 8,5 gemiddeld het hoogste cijfer (al zijn de aantallen respondenten klein), ZINN (Thuis)zorg Wonen Welzijn wordt met een 7,4 juist iets minder beoordeeld. Ruim de helft van de respondenten kon vrijwel zonder moeite een goede keuze maken tussen de zorgaanbieders en 23 procent kon dit alleen met hulp. 15 procent kon geen goede keuze maken. Contacten De meeste respondenten zijn (zeer) tevreden over het contact met de zorgaanbieder. Nagenoeg iedereen is positief over de telefonische bereikbaarheid en de bejegening. Iets minder tevreden is men over de vervanging van de vaste hulp bij ziekte of vakantie (21 procent is ontevreden) en over de duidelijkheid van de informatie (17 procent is ontevreden). Over het contact met de gemeente is ongeveer 90 procent (zeer) tevreden. Omvang schoonmaakdienst 42 procent van de alleenstaanden krijgt 2 uur per week hulp en 20 procent koopt zelf uren bij. Onder samenwonenden koopt slechts 4 procent zelf uren bij. Voor 84 procent van de respondenten is het aantal uren schoonmaakhulp dat ze krijgen voldoende om een schoon huishouden te voeren. Voor 13 procent is het onvoldoende, voornamelijk voor respondenten met een slechte gezondheid en respondenten die 85 jaar of ouder zijn. Een op de vijf respondenten krijgt naast hulp van de schoonmaakdienst ook nog andere schoonmaakhulp (voornamelijk van familie/ vrienden/ bekenden). Bijdrage in de kosten en de factuur Bijna de helft van de respondenten weet niet hoe hoog de bijdrage in de kosten is die ze van de gemeente krijgen. Cliënten van De Nieuwe Zorg Thuis en ZINN weten vaker dan andere cliënten wél hoe hoog deze bijdrage is. Twee op de drie respondenten vinden de hoogte van de bijdrage in de kosten precies goed. Verder zijn de meeste respondenten (zeer) tevreden over de factuur en de informatie over de bijdrage in de kosten. De factuur is duidelijk, komt op tijd en is juist. Een op de vijf respondenten is daarentegen (zeer) ontevreden over de duidelijkheid hoe de bijdrage wordt berekend en 13 procent is (zeer) ontevreden over de informatie die ze van de gemeente hebben gekregen over de bijdrage in de kosten. 3

6 Tips en adviezen Aan het einde van de vragenlijst was er ruimte om tips en adviezen te geven aan de gemeente. Hier onder geven we de opmerkingen weer die het vaakst werden genoemd. Het is niet altijd duidelijk hoe het bedrag dat op de factuur staat wordt berekend. En ook niet wat daarin precies de bijdrage van de gemeente is. Sommige mensen krijgen daarnaast de factuur heel laat. Mensen hebben voorkeur voor een vaste hulp. Vervanging van de hulp wordt niet altijd duidelijk gecommuniceerd. Een aantal respondenten geeft aan niet tevreden te zijn over de kwaliteit van de schoonmaak(hulp). Dit gaat dan voornamelijk over de jongere hulpen die ze nu krijgen. Het taalgebruik van de gemeente (in bijvoorbeeld brieven) is niet altijd even goed afgestemd op de doelgroep (ouderen, mensen met een beperking). Een aantal respondenten geeft nogmaals aan tevreden te zijn. 4

7 1. Respondenten In dit hoofdstuk gaan we nader in op de respons op de enquête en de achtergrondkenmerken van de respondenten Respons Onderstaande tabel geeft de respons weer. Tabel Respons vragenlijst Omvang populatie Aantal respondenten Respons % Aan 295 huishoudens die hulp krijgen van de schoonmaakdienst is een vragenlijst verstuurd. In totaal hebben 140 mensen de vragenlijst ingevuld, een respons van 48 procent. Dit is voldoende om betrouwbare uitspraken te doen Kenmerken respondenten In deze paragraaf geven we een aantal kenmerken van de respondenten weer. Deze kenmerken kunnen invloed hebben op de antwoorden die mensen geven. We beginnen met leeftijd. Figuur Leeftijdscategorieën respondenten Leeftijd jaar jaar jaar jaar 90 jaar of ouder 17% 21% 24% 11% 27% Een op de vijf respondenten is jonger dan 75 jaar. Verder is 27 procent tussen de 80 en 85 jaar en 24 procent valt in de categorie jaar. 1 De foutenmarge betreft 6 procent. 5

8 Aan de respondenten is gevraagd hoe ze hun gezondheid beoordelen. Figuur Gezondheid respondenten Gezondheid Zeer goed Goed Matig Slecht Zeer slecht 2% 1% 20% 18% 59% De meeste respondenten beoordelen hun gezondheid als matig. 22 procent beoordeelt hun gezondheid als (zeer) slecht Zorgaanbieder De volgende tabel geeft weer van welke zorgaanbieder de respondenten hulp krijgen. Tabel Zorgaanbieders respondenten Zorgaanbieder Aantal Aandeel Beter Thuis Wonen Thuiszorg 6 5% De Nieuwe Zorg Thuis 43 32% Bions Thuiszorg 8 6% ZINN (Thuis)zorg Wonen Welzijn 30 23% Thuiszorg Comfort 26 19% Senior Assist Care 20 15% Totaal ingevuld % De meeste respondenten (32 procent) krijgen hulp van De Nieuwe Zorg Thuis. Het aantal respondenten dat hulp krijgt van Beter Thuis Wonen Thuiszorg en Bions Thuiszorg is verhoudingsgewijs klein. 2 Niet alle respondenten hebben de vraag beantwoord. Daarom telt het totaal niet op tot

9 Uitkomsten enquête In dit hoofdstuk geven we de resultaten van de enquête weer. Dit doen we aan de hand van de opbouw van de vragenlijst. Waar mogelijk kijken we of er verschillen zijn tussen cliënten van de verschillende zorgaanbieders Uitvoering schoonmaakdienst Aan de respondenten is een vijftal stellingen voorgelegd over de uitvoering van de schoonmaakdienst. De volgende figuur geeft per stelling aan hoe tevreden de respondenten daarover zijn. Figuur Stellingen uitvoering schoonmaakdienst Zeer tevreden Tevreden Ontevreden Zeer ontevreden 39% 55% 36% 61% 50% 46% 54% 54% 44% 44% 5% 1% 2% 1% 3% 1% 1% 1% 2% De kwaliteit van de schoonmaak De soort werkzaamheden die de schoonmaakdienst uitvoert De inzet van de medewerker(s) (doen ze hun uiterste best) De communicatie met de medewerker(s) (luisteren ze naar uw wensen) Het tijdstip waarop u de hulp ontvangt De respondenten zijn over alle bevraagde punten (zeer) tevreden. Slechts een fractie geeft aan (zeer) ontevreden te zijn, zo is 6 procent ontevreden over de kwaliteit van de schoonmaak. Respondenten die hulp krijgen van Beter Thuis Wonen Thuiszorg en Bions Thuiszorg zijn vaker dan andere respondenten zeer tevreden over de kwaliteit en de soort werkzaamheden, al zijn deze aantallen respondenten klein. Daardoor is de vergelijking niet volledig betrouwbaar. De inzet van de medewerkers wordt door klanten van Beter Thuis Wonen Thuiszorg en De Nieuwe Zorg Thuis het beste beoordeeld. Cliënten die hulp krijgen van ZINN zijn minder vaak zeer tevreden over de communicatie met de medewerkers dan respondenten die hulp krijgen van een andere zorgaanbieder. 7

10 De volgende figuur geeft het gemiddelde rapportcijfer weer dat de respondenten de schoonmaakdienst geven. Figuur Gemiddeld rapportcijfer schoonmaakdienst naar zorgaanbieder 8,5 8,2 8,5 8,0 8,0 8,0 7,4 Beter Thuis Wonen Thuiszorg De Nieuwe Zorg Thuis Bions Thuiszorg ZINN (Thuis)zorg Wonen Welzijn Thuiszorg Comfort Senior Assist Care Totaal De respondenten geven de schoonmaakdienst gemiddeld een 8,0. Respondenten van Beter Thuis Wonen Thuiszorg en Bions Thuiszorg geven met een 8,5 gemiddeld het hoogste cijfer (al zijn de aantallen respondenten klein), ZINN (Thuis)zorg Wonen Welzijn wordt met een 7,4 juist iets lager dan gemiddeld beoordeeld. Aan de respondenten is gevraagd of ze een goede keuze konden maken tussen de zes verschillende zorgaanbieders. De volgende figuur geeft de antwoordverdeling weer. Figuur Kon u een goede keuze maken tussen de aanbieders? Kon u een goede keuze maken tussen de zorgaanbieders? 15% Ja, en vrijwel zonder moeite 23% 6% 56% Ja, maar dit kostte wel enige moeite Ja, maar alleen met hulp van een bekende / familielid / etc. Nee Meer dan de helft van de respondenten kon vrijwel zonder moeite een goede keuze maken tussen de zes zorgaanbieders. 23 procent had hier hulp voor nodig en 15 procent kon geen 8

11 goede keuze maken. Respondenten van 85 jaar en ouder hadden vaker dan anderen hulp nodig bij de keuze en gaven ook vaker aan dat ze geen goede keuze konden maken Contact met de zorgaanbieder De respondenten hebben aan de hand van vijf stellingen aangegeven hoe tevreden ze zijn over het contact met de zorgaanbieder. Onderstaande figuur geeft de antwoorden weer. Degenen die de stelling niet van toepassing achtten zijn buiten beschouwing gelaten 3. Figuur Stellingen contact zorgaanbieder Zeer tevreden Tevreden Ontevreden Zeer ontevreden 77% 66% 70% 72% 67% 19% 4% 13% 23% 19% 19% 16% 14% 11% 5% 2% 3% De telefonische bereikbaarheid van uw zorgaanbieder Vervanging van de vaste hulp bij ziekte of vakantie Wisselingen van De bejegening door medewerkers (het uw zorgaanbieder aantal mensen dat bij u thuis komt) De duidelijkheid van de informatie die u krijgt / heeft gekregen Veruit de meeste respondenten zijn (zeer) tevreden over het contact met de zorgaanbieder. Het meest tevreden zijn ze over de telefonische bereikbaarheid van en de bejegening door de zorgaanbieder, slechts een paar procent is daarover ontevreden. Over de vervanging van de vaste hulp bij ziekte of vakantie is een op de vijf respondenten ontevreden en ook de duidelijkheid van de informatie wordt door een deel niet goed beoordeeld. Cliënten van De Nieuwe Zorg Thuis zijn wat minder tevreden over vervanging van de vaste hulp bij ziekte of vakantie en over de bejegening door hun zorgaanbieder dan andere respondenten. Al is ook van deze groep de meerderheid tevreden. 3 Het aantal respondenten dat niet van toepassing heeft ingevuld varieert per stelling van 10 tot 32. 9

12 2.3. Contact met de gemeente Aan de hand van drie stellingen hebben de respondenten aangegeven hoe tevreden ze zijn over het contact met de gemeente 4. Figuur Stellingen contact gemeente Zeer tevreden Tevreden Ontevreden Zeer ontevreden 77% 73% 70% 12% 8% 17% 17% 10% 3% 5% 5% 3% De telefonische bereikbaarheid van de gemeente De bejegening door de gemeente De duidelijkheid van de informatie die u krijgt / heeft gekregen De respondenten zijn (zeer) tevreden over het contact met de gemeente. Ongeveer 10 procent is (zeer) ontevreden. Net als bij het contact met de zorgaanbieders, is men het minst tevreden over de duidelijkheid van de informatie die ze krijgen Omvang schoonmaakdienst Hier onder laten we zien hoeveel uren hulp men per week krijgt van de schoonmaakdienst. Figuur Uren hulp per week Alleenstaanden Minder dan 2 uur 2 uur Meer dan 2 uur (ik koop zelf uren bij) Samenwonenden Minder dan 3 uur 3 uur Meer dan 3 uur (ik koop zelf uren bij) 4% 20% 38% 23% 42% 73% 4 Het aantal respondenten dat niet van toepassing heeft ingevuld varieert per stelling van 14 tot

13 42 procent van de alleenstaanden krijgt 2 uur per week hulp en 20 procent koopt zelf uren bij. Onder samenwonenden koopt slechts 4 procent zelf uren bij. Vervolgens werd gevraagd of deze uren hulp voldoende zijn om een schoon huishouden te kunnen voeren. Figuur Uren schoonmaakhulp voldoende voor schoon huishouden? Uren hulp voldoende voor schoon huishouden? Het is ruim voldoende Het is voldoende Het is onvoldoende 13% 3% 84% Voor veruit de meeste respondenten is het aantal uren schoonmaakhulp dat ze krijgen voldoende om een schoon huishouden te kunnen voeren. Van de respondenten die aangeven dat de hulp onvoldoende is (13 procent) heeft bijna de helft een slechte gezondheid en is meer dan de helft 85 jaar of ouder. De volgende figuur geeft de antwoordverdeling op de vraag of men naast de schoonmaakdienst ook nog andere schoonmaakhulp krijgt. Figuur Krijgt u ook nog andere schoonmaakhulp? Krijgt u nog andere schoonmaakhulp? 2% Ja, van een professional 25% 18% Ja, van familie/ vrienden/ bekenden 55% Nee, maar ik (of mijn partner) maak daarnaast zelf schoon indien nodig Nee, en ik (of mijn partner) maak daarnaast zelf ook niet schoon 11

14 Een op de vijf respondenten krijgt nog andere schoonmaakhulp, voornamelijk van familie/ vrienden/ bekenden. Daarnaast maakt ruim de helft zelf (of hun partner) schoon indien nodig. Hoe beter iemands gezondheid, hoe vaker hij/ zij nog zelf schoonmaakt. Respondenten die aangeven dat de hulp die ze krijgen voldoende is maken daarnaast vaker zelf schoon dan respondenten voor wie de hulp onvoldoende is. Deze laatste groep krijgt wat vaker hulp van familie, vrienden en bekenden Bijdrage in de kosten De bijdrage die mensen zelf moeten betalen is afhankelijk van hun inkomen. De gemeente draagt voor iedereen 11,50 per uur bij en dat kan oplopen tot 18,50 voor alleenstaanden en 19,50 voor samenwonenden. De volgende figuur geeft aan hoe hoog de bijdrage is die de respondenten van de gemeente krijgen. Figuur Bijdrage van de gemeente Bijdrage van de gemeente 11,50 per uur Hoger dan 11,50 per uur Dat weet ik niet 45% 36% 19% Bijna de helft van de respondenten weet niet hoe hoog de bijdrage in de kosten is die ze van de gemeente krijgen. Cliënten van De Nieuwe Zorg Thuis en ZINN weten vaker dan andere cliënten wél hoe hoog deze bijdrage is. 12

15 Figuur Wat vindt u van de hoogte van de bijdrage in de kosten? Wat vindt u van de hoogte van de bijdrage in de kosten? Zeker niet te hoog Precies goed Te hoog 17% 17% 66% Twee derde (66 procent) van de respondenten vindt de hoogte van de bijdrage die ze moeten betalen precies goed. Onder respondenten die een bijdrage hoger dan 11,50 per uur krijgen vindt 79 procent de hoogte van de bijdrage precies goed. Figuur Stellingen factuur en bijdrage Zeer tevreden Tevreden Ontevreden Zeer ontevreden 74% 70% 77% 80% 79% 13% 17% 10% 10% 3% 3% 7% 9% 7% 9% 10% 6% 5% 6% 5% De informatie die u van de gemeente heeft gekregen over de bijdrage in de kosten De duidelijkheid over hoe de bijdrage wordt berekend De tijdigheid van de factuur (komt de factuur snel genoeg) De duidelijkheid van de factuur De juistheid van de factuur De respondenten zijn (zeer) tevreden over de bevraagde aspecten over de factuur en de bijdrage in de kosten. De factuur is voor de meeste respondenten duidelijk, komt op tijd en is juist. Een op de vijf respondenten is daarentegen (zeer) ontevreden over de duidelijkheid hoe de bijdrage wordt berekend en 13 procent is (zeer) ontevreden over de informatie die ze van de gemeente hebben gekregen over de bijdrage in de kosten. Respondenten die hulp krijgen van Thuiszorg Comfort zijn het meest tevreden over de duidelijkheid hoe de bijdrage wordt berekend. Cliënten van De Nieuwe Zorg Thuis zijn juist vaker ontevreden over de tijdigheid en de duidelijkheid van de factuur, al is ook onder die cliënten ruim driekwart nog (zeer) tevreden. 13

16 2.6. Tips en adviezen Aan het einde van de vragenlijst was er ruimte om tips en adviezen te geven aan de gemeente en/of de zorgaanbieder. Hier onder geven we de opmerkingen weer die het vaakst werden genoemd. Het is niet altijd duidelijk hoe het bedrag dat op de factuur staat wordt berekend. En ook niet wat daarin precies de bijdrage van de gemeente is. Sommige mensen krijgen daarnaast de factuur heel laat. Mensen hebben voorkeur voor een vaste hulp. Vervanging van de hulp wordt niet altijd duidelijk gecommuniceerd. Een aantal respondenten geeft aan niet tevreden te zijn over de kwaliteit van de schoonmaak(hulp). Dit gaat dan voornamelijk over de jongere hulpen die ze nu krijgen. Het taalgebruik van de gemeente (in bijvoorbeeld brieven) is niet altijd even goed afgestemd op de doelgroep (ouderen, mensen met een beperking). Een aantal respondenten geeft nogmaals aan tevreden te zijn. 14

17 Bijlage 1. Vragenlijst Uitvoering schoonmaakdienst 1. Kunt u aangeven hoe tevreden u bent over de kwaliteit van de schoonmaakdienst? Hoe tevreden/ontevreden bent u over Zeer tevreden Tevreden Ontevreden Zeer ontevreden De kwaliteit van de schoonmaak? De soort werkzaamheden die de schoonmaakdienst uitvoert? De inzet van de medewerker(s) (doen ze hun uiterste best)? De communicatie met de medewerker(s) (luisteren ze naar uw wensen)? Het tijdstip waarop u de hulp ontvangt? 2. Welk rapportcijfer geeft u de schoonmaakdienst? Kon u een goede keuze maken tussen de zes verschillende zorgaanbieders voor de schoonmaakdienst? Ja, en vrijwel zonder moeite Ja, maar alleen met hulp van een bekende / familielid / etc. Ja, maar dit kostte wel enige moeite Nee Contact met de zorgaanbieder 4. Kunt u aangeven hoe tevreden u bent over de zorgaanbieder? Hoe tevreden/ontevreden bent u over De telefonische bereikbaarheid van uw zorgaanbieder? Vervanging van de vaste hulp bij ziekte of vakantie? Zeer tevreden Tevreden Ontevreden Zeer ontevreden N.v.t. 15

18 Hoe tevreden/ontevreden bent u over Wisselingen van medewerkers (het aantal verschillende mensen dat bij u thuis komt)? De bejegening door uw zorgaanbieder? De duidelijkheid van de informatie die u krijgt / heeft gekregen? Zeer tevreden Tevreden Ontevreden Zeer ontevreden N.v.t. Contact met de gemeente 5. Kunt u aangeven hoe tevreden u bent over de gemeente? Hoe tevreden/ontevreden bent u over De telefonische bereikbaarheid van de gemeente? De bejegening door de gemeente? De duidelijkheid van de informatie die u krijgt / heeft gekregen? Zeer tevreden Tevreden Ontevreden Zeer ontevreden N.v.t. Omvang schoonmaakdienst 6. Hoeveel uur per week krijgt u hulp van de schoonmaakdienst? Let op: bij de antwoorden wordt onderscheid gemaakt tussen alleenstaanden en samenwonenden. Kies het antwoord dat bij uw huishoudsituatie past. Alleenstaande: Minder dan 2 uur 2 uur Meer dan 2 uur (ik koop zelf uren bij) Samenwonende: Minder dan 3 uur 3 uur Meer dan 3 uur (ik koop zelf uren bij) 7. Is dit voldoende voor u om een schoon huishouden te kunnen voeren? Het is ruim voldoende Het is voldoende Het is onvoldoende 16

19 8. Krijgt u naast de schoonmaakdienst ook nog andere schoonmaakhulp? Ja, van een professional Nee, maar ik (of mijn partner) maak daarnaast zelf schoon indien nodig Ja, van familie/ vrienden/ bekenden Nee, en ik (of mijn partner) maak daarnaast zelf ook niet schoon Bijdrage in de kosten De bijdrage die u moet betalen is afhankelijk van uw inkomen. De gemeente draagt voor iedereen 11,50 per uur bij en dat kan oplopen tot 18,50 voor alleenstaanden en 19,50 voor samenwonenden. 9. Hoe hoog is de bijdrage die u van de gemeente krijgt? 11,50 per uur Hoger dan 11,50 per uur Dat weet ik niet 10. Wat vindt u van de hoogte van de bijdrage in de kosten die u moet betalen? Zeker niet te hoog Precies goed Te hoog 11. Kunt u aangeven hoe tevreden u bent over de volgende aspecten? Hoe tevreden/ontevreden bent u over De informatie die u van de gemeente heeft gekregen over de bijdrage in de kosten? De duidelijkheid over hoe de bijdrage wordt berekend? Zeer tevreden Tevreden Ontevreden Zeer ontevreden De tijdigheid van de factuur (komt de factuur snel genoeg?) De duidelijkheid van de factuur? De juistheid van de factuur? 12. Wat is uw leeftijd? Algemene vragen jaar jaar jaar jaar 90 jaar of ouder 13. Hoe beoordeelt u uw gezondheid? Zeer goed Goed Matig Slecht Zeer slecht 17

20 14. Van welke zorgaanbieder krijgt u schoonmaakhulp? Beter Thuis Wonen Thuiszorg De Nieuwe Zorg Thuis ZINN (Thuis)zorg Wonen Welzijn Thuiszorg Comfort Bions Thuiszorg Senior Assist Care Tips en adviezen 15. Hieronder kunt u eventuele tips en adviezen kwijt aan de gemeente en/ of uw zorgaanbieder. Contact gemeente Wilt u dat de gemeente Haren naar aanleiding van deze vragen contact met u opneemt? Vul dan hier uw naam en telefoonnummer in. Indien u uw gegevens hier niet wilt invullen, maar wel in contact wil komen met de gemeente dan kunt u contact opnemen met het Wmo-loket. U kunt daarvoor bellen naar telefoonnummer of en naar Naam: Telefoonnummer: Dit is het einde van de vragenlijst. Hartelijk dank voor uw medewerking! 18

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN Tevredenheidsonderzoek ketenpartners SUN Groningen Colofon Opdrachtgever SUN Groningen Datum Maart 2017 Auteurs Bert van Putten David Scheffer KWIZ Stavangerweg

Nadere informatie

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Colofon "Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013" Klanttevredenheidsonderzoek naar het WMO vervoer in de gemeente Haren. Uitgave Deze publicatie is een uitgave

Nadere informatie

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016 Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch Nulmeting 2016 Afdeling Onderzoek & Statistiek Juli 2016 Samenvatting De gemeente s-hertogenbosch vindt het belangrijk om de ervaringen van cliënten met Wmoondersteuning

Nadere informatie

Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013

Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013 Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013 Colofon "Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013" Klanttevredenheidsonderzoek naar het WMO vervoer in de gemeente Opsterland. Uitgave Deze publicatie

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Onderzoek Huishoudelijke hulp 2011

Onderzoek Huishoudelijke hulp 2011 2011 1 (11) Onderzoek Huishoudelijke hulp 2011 Auteur Tineke Brouwers en Francien Wisman Respons onderzoek Op 17 mei 2011 kregen 1034 inwoners van Nieuwegein die huishoudelijke hulp ontvangen een vragenlijst

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni 2015 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 1. Indienen melding...

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014 Gemeente Roosendaal Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 Concept 11 augustus 2014 DATUM 11 augustus 2014 TITEL Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Roosendaal

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2014 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Shanon klein Goldewijk Juni 2014 Inhoud Samenvatting... 2 Inleiding... 4 1. Indienen

Nadere informatie

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 1. Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de gebruikerspeiling over de regeling Koopsubsidie. Meer specifiek gaat het

Nadere informatie

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009 Gemeentelijke Dienstverlening Omnibus 2009 Afdeling O&S Februari 2009 2 Samenvatting Inwoners vinden dat de gemeente haar dienstverlening heeft verbeterd De inwoners van s-hertogenbosch beoordelen de gemeentelijke

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 1-op-1 Relaties Trajecten

Klanttevredenheidsonderzoek 1-op-1 Relaties Trajecten Klanttevredenheidsonderzoek 1-op-1 Relaties Trajecten Rapportage van de tevredenheid bij cliënten van de één-op-één Relaties Trajecten Uitgevoerd in opdracht van Stichting Welzijn Ouderen Arnhem November

Nadere informatie

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2 Inhoud 1. Inleiding 1 1.1. Methode van onderzoek 1 1.2. Responsverantwoording 1 1.3. Leeswijzer 2 2. Tevredenheid Wmo-cliënten 3 2.1. Aanvragen van de voorzieningen 3 2.2. (On)Tevredenheid PGB 4 2.3. Tevredenheid

Nadere informatie

Enquête Dienstverlening in het stadhuis

Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Colofon Titel:Enquête Dienstverlening in het stadhuis Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Gemeente Alphen-Chaam

Gemeente Alphen-Chaam Gemeente Alphen-Chaam Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 23 oktober 2015 DATUM 23 oktober 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente Alphen-Chaam

Nadere informatie

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Doelgroep 4 1.2 Methode 4 1.3 Respons 4 2. Resultaten Wmo 5 2.1 Contact en toegankelijkheid van hulp of ondersteuning

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010 Uitgave : Eenheid Strategische Ontwikkeling Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (0570) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl Strategische Ontwikkeling

Nadere informatie

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!!

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! De brief: Het Venster F.D. Rooseveltlaan 18 Postbus 2157 5600 CD Eindhoven Eindhoven, 29 november 2011 Betreft: Enquete cliënttevredenheid Beste

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Cliënttevredenheidsonderzoek 2008 Wmo gemeente Helden-Kessel-Maasbree

Cliënttevredenheidsonderzoek 2008 Wmo gemeente Helden-Kessel-Maasbree Cliënttevredenheidsonderzoek 2008 Wmo gemeente Helden-Kessel-Maasbree Dit onderzoek geeft inzicht in de tevredenheid van mensen met beperkingen. Het onderzoek richt zich op mensen met een individuele voorziening.

Nadere informatie

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek 25 november 2015 GOM PAN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING GOM PAN EN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING DATUM 25 november 2015 TITEL Wmo

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID

BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID Gemeente Capelle aan den IJssel November 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016 / 190

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Afdeling Belastingen. Gemeente s-hertogenbosch

Klanttevredenheidsonderzoek Afdeling Belastingen. Gemeente s-hertogenbosch Klanttevredenheidsonderzoek Afdeling Belastingen Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Oktober 2012 2 Conclusies en aanbevelingen In 2012 is voor de tweede keer een klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: de gemeente Nijkerk DIMENSUS beleidsonderzoek Juni 2008 Projectnummer 321 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 7 1

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek schuldhulpverlening

Klanttevredenheidsonderzoek schuldhulpverlening Klanttevredenheidsonderzoek schuldhulpverlening Gemeente Pijnacker-Nootdorp mei 2015 Versie 23-06-15 Andrew Britt, Naomi Meys Projectnummer: 107748 Correspondentienummer: DH-2105-4345 INHOUD HOOFDSTUK

Nadere informatie

Gescheiden gft inzameling Nesselande

Gescheiden gft inzameling Nesselande rotterdam.nl/onderzoek Gescheiden gft inzameling Nesselande Onderzoek en Business Intelligence Gescheiden gft inzameling Nesselande Een evaluatie M. van Rhee Onderzoek en Business Intelligence (OBI) 13

Nadere informatie

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012 Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012 Publicatienummer: 1715 Datum: Februari 2013 In opdracht van: Gemeente Breda Kredietbank West-Brabant Uitgave: Gemeente Breda

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL

Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Respons... 3 Resultaten enquête... 4 Rapportcijfer behandeling... 4 Bereikbaarheid... 4 Wachttijden... 5 Informatievoorziening... 5

Nadere informatie

Kwaliteitsonderzoek huishoudelijke hulp gemeente Haren

Kwaliteitsonderzoek huishoudelijke hulp gemeente Haren Kwaliteitsonderzoek huishoudelijke hulp gemeente Haren Najaar 2016 Datum Auteur Versie November 2016 Wmo Support 1.0 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 3 2. Inleiding 4 2.1. Aanleiding 4 2.2. Uitvoering kwaliteitsonderzoek

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten 2013. Dienst SoZaWe NW Fryslân

Tevredenheid WWB-klanten 2013. Dienst SoZaWe NW Fryslân Tevredenheid WWB-klanten 2013 Dienst SoZaWe NW Fryslân COLOFON Samenstelling Andrew Britt Annelieke van den Heuvel Naomi Meys Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking Maart 2014 SGBO

Nadere informatie

Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015

Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015 Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015 Afdeling: Maatschappelijke ontwikkeling Auteur : Nick Elshof Datum: 25-09-2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Samenvatting... 4 Verantwoording en achtergrond...

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEID WWB. Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014

KLANTTEVREDENHEID WWB. Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014 KLANTTEVREDENHEID WWB Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Raalte Rapport Augustus 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel T. Plat Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-0908-6077 INHOUD INLEIDING 1 HOOFDSTUK 1 HET CONTACT

Nadere informatie

ABBW Kinderopvang en Buitenschoolse opvang. Klanttevredenheidsmeting

ABBW Kinderopvang en Buitenschoolse opvang. Klanttevredenheidsmeting ABBW Kinderopvang en Buitenschoolse opvang Klanttevredenheidsmeting Inhoud Inleiding... 3 De werkwijze... 3 Respons gegevens... Algemene aspecten dienstverlening... 6 De communicatie met de pedagogisch

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Best Definitief rapport September 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel N. Meys Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-0209-7037 CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO

Nadere informatie

Enquête Participatiewet

Enquête Participatiewet Deze vragenlijst gaat over uw ervaringen met de gemeente bij het aanvragen / krijgen van een bijstandsuitkering en / of uw participatie en re-integratietraject. Uw antwoorden zijn anoniem. Dat wil zeggen

Nadere informatie

HET BURGERPANEL OVER DE SOCIALE AGENDA

HET BURGERPANEL OVER DE SOCIALE AGENDA HET BURGERPANEL OVER DE SOCIALE AGENDA Gemeente Leiderdorp Januari 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/10 Datum Januari

Nadere informatie

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015 Gemeente Zeist Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 8 juli 2015 DATUM 8 juli 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Zeist Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD. Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad

DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD. Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad -

Nadere informatie

11 Drentse gemeenten. Tevredenheid Hulp bij het huishouden. 3 mei 2011

11 Drentse gemeenten. Tevredenheid Hulp bij het huishouden. 3 mei 2011 11 Drentse gemeenten Tevredenheid Hulp bij het huishouden 3 mei 2011 Projectnr. 2118.100 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

Brandweer en brandpreventie in Twente

Brandweer en brandpreventie in Twente Brandweer en brandpreventie in Twente Integrale Veiligheidsmonitor Twente 2011 Themarapport Brandweer April 2012 Brandweer en brandpreventie in Twente Integrale Veiligheidsmonitor Twente 2011 - Themarapport

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014 Gemeente Woerden Klanttevredenheid Wmo over 2013 31 juli 2014 DATUM 31 juli 2014 TITEL Klanttevredenheid Wmo over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Woerden Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus

Nadere informatie

CUMULATIEONDERZOEK GEMEENTE EMMEN 2015

CUMULATIEONDERZOEK GEMEENTE EMMEN 2015 CUMULATIEONDERZOEK GEMEENTE EMMEN 2015 Cumulatieonderzoek gemeente Emmen 2015 Een onderzoek naar het gebruik en meervoudig gebruik van de Wmo, Schuldhulpverlening en het Leerlingenvervoer in de gemeente

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 23: Informatiebehoefte over CITES-regelgeving 9 september 2013

Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 23: Informatiebehoefte over CITES-regelgeving 9 september 2013 Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 23: Informatiebehoefte over CITES-regelgeving 9 september 2013 1. Inleiding 1.1 Aanleiding Dienst Regelingen biedt op verschillende manieren (kanalen)

Nadere informatie

Rapportage Enquête Mantelzorgondersteuning 2012

Rapportage Enquête Mantelzorgondersteuning 2012 Rapportage Enquête Mantelzorgondersteuning 2012 November 2012 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 4 Onderzoeksopzet... 4 Doel... 4 Aanpak... 4 Blok I: Algemene gegevens... 5 Figuur 1: Leeftijd...

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 1. Algemeen In het Westerkwartier is het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 afgerond en zijn de resultaten hiervan inmiddels bekend. In 18 van de 23 Groningse

Nadere informatie

Het vertrouwen in Woonwaard

Het vertrouwen in Woonwaard Het vertrouwen in Woonwaard Achtste peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard juli 2014 Inleiding Aanleiding en doel onderzoek Woonwaard peilt periodiek de mening van de huurders over uiteenlopende onderwerpen

Nadere informatie

Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011

Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011 Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011 Samenvatting De afdeling Juridische Zaken (JZ) wil een vinger aan de

Nadere informatie

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd...

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 4 4 De aanvraag... 8 5 Procedure... 14 6 Wachttijd... 16 7 Bejegening... 19 7 Toegewezen aanvragen...

Nadere informatie

INVENTARISATIE DOELGROEP ARMOEDEBELEID AMELAND

INVENTARISATIE DOELGROEP ARMOEDEBELEID AMELAND INVENTARISATIE DOELGROEP ARMOEDEBELEID AMELAND Inventarisatie doelgroep armoedebeleid gemeente Ameland Colofon Opdrachtgever Gemeente Ameland Datum december 2014 Auteurs Harry Piepers Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING WEBSITE

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING WEBSITE BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 1 2016 WEBSITE Gemeente Wijdemeren Juni/juli 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 9: gezondheidsbeleid november 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 9e peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Onderzoek Klanttevredenheid Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Gemeente Noord-Beveland. Wmo-monitor 2014

Onderzoek Klanttevredenheid Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Gemeente Noord-Beveland. Wmo-monitor 2014 Onderzoek Klanttevredenheid Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Gemeente Noord-Beveland Wmo-monitor 2014 Middelburg, maart 2015 Onderzoek Klanttevredenheid Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

OP AFSPRAAK WERKEN? Voor gemeentelijke diensten en producten

OP AFSPRAAK WERKEN? Voor gemeentelijke diensten en producten OP AFSPRAAK WERKEN? Voor gemeentelijke diensten en producten OP AFSPRAAK WERKEN? VOOR GEMEENTELIJKE DIENSTEN EN PRODUCTEN 2014 Colofon In opdracht van: Afdeling Inwoners Uitgevoerd door: Gemeente Purmerend,

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2

2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 3 4 De aanvraag... 7 5 Procedure... 11 6 Bejegening... 14 7 Rechten en plichten... 16 8 Inspraak bij

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Houten Juni 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/85 Datum Juni 2017 Opdrachtgever

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling Gemeente Groesbeek Juni 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Zuiderval 70 7500 AN Enschede Tel. (053) 4825000 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014/050

Nadere informatie

Companen waar wonen beweegt

Companen waar wonen beweegt Projectnr. 2632.102/PL Companen waar wonen beweegt Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026)3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail Internet info@companen.nl www.companen.nl

Nadere informatie

Verleden en toekomst in Oud-West

Verleden en toekomst in Oud-West Verleden en toekomst in In mei 009 is aan de panelleden van stadsdeel gevraagd naar hun mening over de ontwikkelingen die in het stadsdeel zichtbaar zijn. Deze ontwikkelingen betreffen onder andere inkomsten,

Nadere informatie

Gemeente Beuningen. Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013. Concept. 3 april 2014

Gemeente Beuningen. Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013. Concept. 3 april 2014 Gemeente Beuningen Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013 Concept 3 april 2014 DATUM 3 april 2014 TITEL Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Beuningen

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO

Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO Samenvatting Juni 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding en respons p. 3 2. Algemene tevredenheid & loyaliteit p. 6 3. Communicatie & informatievoorziening p. 7 4. Opvangtijden

Nadere informatie

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Gemeente Castricum mei juni 2008

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Gemeente Castricum mei juni 2008 Eindrapportage Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Gemeente Castricum mei juni 2008 Inhoudsopgave Inleiding... 5 1 Achtergrond, doelstelling en doelgroep... 7 1.1 Achtergrond voor het klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2013

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2013 Reg.nr.: I-SZ/2014/446 / RIS 2014-252 Bijlage Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2013 Gemeente Boxmeer

Nadere informatie

Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012

Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012 Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012 Datum: 15 december 2012 Auteur: Coöperatie Austerlitz Zorgt U.A., Jan Smelik Inlichtingen: info@austerlitzzorgt.nl Verspreiding:

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 213, Leven a.s.r. Rapportcijfer 8, Rapportcijfer a.s.r., per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015 Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 1 Juni 1 Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de huidige mate van tevredenheid van tolken en vertalers, afnemers van tolk- en vertaaldiensten

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? onderzoek naar ervaringen met de zorg Opdrachtgever: dr. D.H.M. Frijters D.J. Homberg, MSc dr. H.C.M. Kamphuis drs. S.J.W. de Kroon drs. J.J.A. Stavenuiter drs.

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 13, Leven Allianz Rapportcijfer Allianz, per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar?

Nadere informatie

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014 Gemeente Wmo klanttevredenheid over 2013 1 juli 2014 DATUM 1 juli 2014 TITEL Wmo klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Klanttevredenheidsonderzoek Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Emmen 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9 5

Nadere informatie

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over fietsen in Groningen Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

Ervaringen met hulp bij het huishouden

Ervaringen met hulp bij het huishouden Ervaringen met hulp bij het huishouden Onderzoek via een enquête door ZorgDNA naar ervaringen van cliënten van u als aanbieder van hulp bij het huishouden Joost Zorgt, Hulp bij Huishouden Versie 1.0 drs.

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 13, Leven Avéro Achmea Rapportcijfer Avéro, per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar?

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Bewonerspanel Communicatie

Bewonerspanel Communicatie Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Communicatie Context Van 16 tot 30 november 2015 heeft IB Onderzoek een peiling gehouden onder

Nadere informatie

Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning

Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning Resultaten van de tweede schriftelijke vragenronde onder de deelnemers aan het GGZ-panel regio Delft Westland Oostland juli 2006 - L.M.

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Evaluatie deelname burgerpanel November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015 / 164 Datum November 2015

Nadere informatie

CABA 09-04-2013 Agendapunt: 8 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN

CABA 09-04-2013 Agendapunt: 8 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN CABA 09-04-2013 Agendapunt: 8 Sittard, 5 maart 2013 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN Onderwerp: Klanttevredenheidsonderzoek watertoetsloket Inleiding Voor het werkveld watertoets

Nadere informatie

Verslag Klanttevredenheidsonderzoek 2007 Gemeente Heusden

Verslag Klanttevredenheidsonderzoek 2007 Gemeente Heusden Resultaten Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2007 Verslag Klanttevredenheidsonderzoek 2007 Gemeente Heusden KTO Wmo 2007 1 Resultaten Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2007 Inleiding Introductie Op 1 januari

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Z Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Maart 2015 In opdracht van het Transitiebureau Wmo Team Kennisnetwerk Wmo Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Over het onderzoek 3 3. De resultaten 4 3.1 Omvang deelnemende

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Balie

Klanttevredenheidsonderzoek Balie Klanttevredenheidsonderzoek Balie Gemeente Cranendonck 2016 mevrouw B. van Dalen MSc het PON, kennis in uitvoering Tilburg januari 2017 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van gemeente

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016

Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016 Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016 Onderzoeksbeschrijving In 2016 is een enquête gehouden onder de inwoners van de gemeente Renswoude over de inzameling en scheiding van afval. De

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek dienstverlening gemeente Groningen op het gebied van sport

Klanttevredenheidsonderzoek dienstverlening gemeente Groningen op het gebied van sport B A S I S V O O R B E L E I D Klanttevredenheidsonderzoek dienstverlening gemeente Groningen op het gebied van sport Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 (meetjaar 2015) AdAlert September 2016

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 (meetjaar 2015) AdAlert September 2016 Klanttevredenheidsonderzoek 2016 (meetjaar 2015) AdAlert September 2016 Onderzoeker : Dr Frans Marcelissen Telefoon : 040 7630487 E-mail : frans.marcelissen@digipsy.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2.

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Zakelijk 2012. Centraal Beheer Achmea

Klanttevredenheidsonderzoek Zakelijk 2012. Centraal Beheer Achmea Klanttevredenheidsonderzoek Zakelijk 12 Centraal Beheer Achmea Rapportcijfer Per sector Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar? 7, 7,

Nadere informatie

Dit onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de wensen van de cliënt en het waar nodig verbeteren/ optimaliseren van de dienstverlening.

Dit onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de wensen van de cliënt en het waar nodig verbeteren/ optimaliseren van de dienstverlening. Cliënt tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Inleiding en samenvatting 1 In het kader van een cliënt tevredenheidsonderzoek heeft Olcea een vragenlijst samengesteld. Deze vragenlijst is bedoeld voor thuiswonenden

Nadere informatie

DB-vergadering 05-03-2013 Agendapunt 5

DB-vergadering 05-03-2013 Agendapunt 5 DB-vergadering 05-03-2013 Agendapunt 5 Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek watertoetsloket Portefeuillehouder(s) L.H. Dohmen / J.H.J. van der Linden Afdeling Beheer Bestuursprogramma Niet van toepassing

Nadere informatie

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Tevredenheid over MEE Brancherapport 2011 Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Zoetermeer, 21 december 2011 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 16: Gecombirde opgave Juli 2012 1. Inleiding Tussen 27 juni en 8 juli is een peiling uitgezet over de Gecombirde opgave 2012 (GO2012). Dienst Regelingen

Nadere informatie

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010 Gemeente Lopik Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010 26 april 2011 Projectnr. 331.100 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026)

Nadere informatie

WMO. Hulp bij het huishouden UNIT WMO

WMO. Hulp bij het huishouden UNIT WMO WMO Hulp bij het huishouden UNIT WMO 12 WMO Hulp bij het huishouden Schoonmaken, wassen, stofzuigen... soms zijn deze klussen door omstandig heden, zoals ziekte, ouderdom of een handicap, te zwaar geworden

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Alphen aan den Rijn September 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel N. Meys Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-1409-7060 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING

Nadere informatie

Monitor en klachten meldpunt Sociaal Domein

Monitor en klachten meldpunt Sociaal Domein Monitor en klachten meldpunt Sociaal Domein De ingekochte individuele maatwerkvoorzieningen en de gemeentelijke dienstverlening worden gemeten op hun kwaliteit. Wat zijn de eerste bevindingen? Alice van

Nadere informatie

Opinie project riolering Lijnbaan

Opinie project riolering Lijnbaan Opinie project riolering Lijnbaan Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen Stadsbeheer van de gemeente Dordrecht is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van rioolvervanging en herinrichtingsprojecten.

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief Van: J. Ragetlie Aan: de leden van de Gemeenteraad Onderwerp: Klanttevredenheidsonderzoek naar het functioneren van het CVV (Wmo) 2011 Steller: N.Vintcent Datum: 18 september 2012

Nadere informatie