Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek"

Transcriptie

1 Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek 25 november 2015 GOM PAN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING

2 GOM PAN EN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING DATUM 25 november 2015 TITEL Wmo klanttevredenheidsonderzoek ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Winterswijk Boulevard Heuvelink KT Arnhem Postbus BD Arnhem (026) BTWNL B01 IBAN NL95RABO KVK AÜTEÜR(S) Diana Boertien PROJECTNUMMER /G lil

3

4 Inhoud Samenvatting 1 1 Inleiding Onderzoeksopzet Responsverantwoording Leeswijzer 4 2 Het keukentafelgesprek Uitkomsten Factsheet 7 3 Resultaat van het gesprek Uitkomsten Factsheet 10 4 Belemmeringen en eigen bijdrage Uitkomsten Factsheet 12

5 Samenvatting Het Wmo-klanttevredenheidsonderzoek van de gemeente Winterswijk over 2015 is uitgevoerd middels een telefonische enquête onder 109 cliënten. Het veldwerk hiervoor is uitgevoerd in oktober Het keukentafelgesprek individuele begeleiding is de meest gebruikte voorziening onder de respondenten, gevolgd door dagopvang / dagbesteding en hulp bij het huishouden. Van alle cliënten heeft ruim 94% een uitgebreid gesprek gehad met de gemeente. De meeste respondenten hebben zelf aan iemand gevraagd om bij het gesprek aanwezig te zijn. Ook is aan de respondenten gevraagd of er één of twee personen van de gemeente / zorgaanbieder bij het gesprek aanwezig waren. Iets minder dan de helft geeft aan dat er twee personen aanwezig waren bij het gesprek, de meeste hebben dit wel als prettig ervaren. Over het algemeen waren de cliënten tevreden over het gesprek. Er is goed geluisterd door de medewerker(s) en zij kwamen deskundig over. Daarnaast is in de meeste gevallen breed gesproken over de huidige situatie en is in de meeste gevallen gesproken over de hulp die men ontvangt van familie, vrienden of kennissen. Bij ongeveer een derde van de gesprekken is gesproken over de tips en adviezen om zaken te regelen, bijvoorbeeld over hoe men dingen kan aanpakken of waar men terecht kan voor activiteiten of hulp van vrijwilligers, en de mogelijkheid tot het vragen om vrijwilligerswerk. Het gemiddelde rapportcijfer voor het keukentafelgesprek is in Winterswijk een 7,6. Resultaat van het gesprek Ongeacht het soort voorziening is er bij de meeste respondenten niet veel veranderd naar aanleiding van het gesprek. Bij de individuele begeleiding geeft wel een deel van de respondenten aan minder uren toegewezen te hebben gekregen dan voorheen. Na de (her)indicatie is bij ongeveer een vijfde van de gevallen de situatie verslechterd, voornamelijk met betrekking tot de persoonlijke situatie. Bij een tiende van de gevallen is de situatie verbeterd, in dit geval heeft dit vaker betrekking op de ondersteuning die men ontvangt. In de meeste gevallen heeft de verslechtering / verbetering betrekking op de persoonlijke situatie en in mindere mate op de ondersteuning die men ontvangt. Iets meer dan de helft van de respondenten geeft aan een tijdelijke indicatie te hebben ontvangen. Belemmeringen en eigen bijdrage Zonder begeleiding zou een groot deel van de cliënten belemmeringen ervaren in de geestelijke gezondheid, het sociale netwerk en de activiteiten in het dagelijkse leven. De meeste respondenten geven aan dat de begeleiding voldoende steun biedt om deze belemmeringen te verminderen. Ongeveer een derde vindt het terecht dat de overheid van cliënten verwacht ook zelf met oplossingen te komen. Twee vijfde van de respondenten is het hier niet mee eens. Daarnaast is 44% van de respondenten het ermee eens dat de cliënt een eigen bijdrage levert op basis van inkomen. Aanbevelingen Over het algemeen komt de gemeente Winterswijk goed naar voren bij het klanttevredenheidsonderzoek. Men is tevreden over het gesprek en de oplossing. Daarnaast werd er tijdens het gesprek goed geluisterd en kwamen de medewerkers deskundig over. Wel is er een kleine puntje waar de gemeente Winterswijk in de toekomst rekening mee kan houden. Bij een klein deel van de gesprekken is

6 gesproken over tips en adviezen over waar men terecht kan voor bijvoorbeeld activiteiten en vrijwilligerswerk. Om de tevredenheid en de zelfredzaamheid van cliënten te verhogen, zou het niet schaden hier meer aandacht aan te besteden bij komende gesprekken.

7 1 Inleiding De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verplicht gemeenten om jaarlijks onderzoek te verrichten onder de doelgroepen van de Wmo. Sinds 1 januari zijn de gemeenten Aalten en Winterswijk gestart met de keukentafelgesprekken voor de herindicaties AWBZ / Begeleiding. De wens is dan ook om het klanttevredenheidsonderzoek van dit jaar toe te spitsen op het keukentafelgesprek. Een belangrijk uitgangspunt bij de keukentafelgesprekken is dat niet alleen naar een eventuele (her)- indicatie wordt gekeken voor de aangevraagde of gebruikte voorziening, maar ook dat in de breedte wordt gekeken naar de hulpvraag van de aanvrager. Een uitgebreid keukentafelgesprek beoordeelt de Wmo-consulent wat de beste oplossingen zijn voor de hulpvraag. Dit hoeft niet altijd een individuele voorziening te zijn, maar kan ook gezocht worden binnen het eigen netwerk of door middel van algemene voorzieningen in de gemeente. 1.1 Onderzoeksopzet Om de tevredenheid in beeld te krijgen, is gekozen voor een telefonische enquête onder ongeveer 100 Wmo-cliënten. De betrokken doelgroep is telefonisch goed te bereiken, en respondenten waarderen deze persoonlijke benadering van de gemeente waarbij de ervaren enquêteurs van Companen eventueel de vragen kunnen toelichten aan de respondenten. Het veldwerk is uitgevoerd in oktober De volgende thema's kwamen aan de orde: Gebruik van voorzieningen Keukentafelgesprek Effect van de voorzieningen Eigen bijdrage 1.2 Responsverantwoording in totaal hebben 109 respondenten meegedaan met het onderzoek. De onderstaande tabel geeft de respons weer. Van de respondenten hebben 109 cliënten gebruik genomen van een voorziening. Hiervan hebben 103 cliënten een keukentafelgesprek gehad. Er zijn zes cliënten die geen gesprek hebben gehad, echter hebben deze wel het blok met betrekking tot mantelzorg en vrijwilligerswerk ingevuld, vandaar dat deze wel zijn meegenomen in de respons.

8 Tabel 1.1: Gemeente Winterswijk. Respons Wmo-klanttevredenheidsonderzoek Aantal respondenten Keukentafelgesprek 103 Gebruik Wmo-voorziening 109 Totaal aantal respondenten 109 Bron: Companen Wmo-klanttevredenheidsonderzoek Winterswijk Leeswijzer De hoofdstukken zijn opgesteld als 'factsheets' met daarbij een bondige samenvatting van de belangrijkste uitkomsten. Elk afzonderlijk hoofdstuk biedt zodoende een helder beeld van de huidige stand van zaken. De structuur van de rapportage is al volgt: Hoofdstuk 2: De voorzieningen en het gesprek Hoofdstuks: Het resultaat van het gesprek Hoofdstuk 4: Belemmeringen en eigen bijdrage

9 2 Het keukentafelgesprek In gemeente Winterswijk wordt gewerkt middels een gekantelde werkwijze. Dit houdt in dat men in breder perspectief kijkt naar de hulpvraag en de belemmeringen in het dagelijkse leven van de cliënt. Aan de hand van het uitgebreide keukentafelgesprek beoordeelt de Wmo-consulent wat de beste oplossingen zijn, dit hoeft namelijk niet altijd een individuele voorziening te zijn. Dit hoofdstuk gaat in op de gebruikte voorzieningen van de respondenten en het keukentafelgesprek die bij de respondenten heeft plaatsgevonden. Van de in totaal 109 respondenten, hebben 103 respondenten een keukentafelgesprek gehad. 2.1 Uitkomsten De meest gebruikte voorziening in Winterswijk is de individuele begeleiding, ruim 57% van de respondenten maakt gebruik van deze voorziening. De dagopvang / dagbesteding en de hulp bij het huishouden staan op tweede en derde plek met een respectievelijk 48% en 29% van de respondenten die hiervan gebruik maakt. Ruim 94% van de respondenten hebben een keukentafelgesprek gehad, vier respondenten geven aan geen keukentafelgesprek te hebben gehad, twee cliënten kunnen zich dit niet meer herinneren. Gesprek met de gemeente Aan degenen die hebben aangegeven een keukentafelgesprek te hebben gehad, is een aantal vragen gesteld. Deze vragen gingen voornamelijk in op de ervaring van de cliënten met het gesprek en de tevredenheid over de medewerkers die het gesprek voerden. Bijna iedereen (93%) heeft iemand uit het eigen netwerk gevraagd om bij het gesprek aanwezig te zijn. Deze persoon was in de meeste gevallen een familielid (partner, ouders, kinderen etc.) of een hulpverlener (mantelzorger of begeleider). Daarnaast is gevraagd over het aantal medewerkers die bij het gesprek aanwezig waren (één medewerker of meerdere) en waar deze medewerkers van waren (de gemeente of de zorgaanbieder). Bijna de helft van de respondenten geeft aan dat er twee mensen bij het gesprek aanwezig waren. Van de respondenten geeft 7% aan niet meer te weten of deze medewerker(s) van de gemeente of de zorgaanbieder waren. In het bestand dat is aangeleverd door de gemeente Winterswijk, staat vermeld wie de betreffende cliënt bezocht hebben. In dit bestand staan 205 mensen, waarvan ongeveer een kwart van de cliënten een gesprek met twee personen heeft gehad. Opmerkelijk is dan dat een veel kleiner percentage in het echt een gesprek met twee personen heeft gehad, vergeleken met de antwoorden uit de enquête. Aan de mensen die hebben aangegeven twee medewerkers te hebben gesproken, is gevraagd of men dit als prettig heeft ervaren. Van de respondenten geeft 55% aan dat men dit als prettig heeft ervaren. Zeven cliënten hebben dit als onprettig ervaren. Twee cliënten geven aan dat ze zich overdonderd voelden door de twee medewerkers. Eén cliënt vraagt zich af waarom ze met twee personen komen terwijl overal op bezuinigd wordt. Een beperkt aantal cliënten (10 respondenten, 20%) geeft aan dat ze liever het gesprek met maar één persoon hadden gevoerd. Ook hier geven de meeste aan het nogal overweldigend te vinden wanneer men met twee personen komt. De helft van de respondenten (51%) geeft aan hierover geen mening te hebben. Aan de respondenten die hebben aangegeven een gesprek met één persoon te hebben gehad, is gevraagd of men liever een gesprek met twee personen had gehad. Van de 54 respondenten geeft

10 52% (28 cliënten) aan dit niet te willen, 32% heeft hier geen mening over. Vijf cliënten geven aan liever wel met twee personen te hebben gesproken. Over het algemeen is men heel tevreden over het verloop van het keukentafelgesprek. Van de respondenten is 89% (zeer) tevreden. Daarnaast is een ruime meerderheid tevreden over de aandacht voor persoonlijke omstandigheden en ongeveer drie kwart is tevreden over de deskundigheid van de medewerker(s). Bijna iedereen geeft aan dat tijdens het gesprek goed is geluisterd en de persoonlijke situatie goed is bekeken (93%). Zes cliënten geven aan dat dit niet gebeurd is. Deze cliënten geven aan dat er wel geluisterd is, maar dat er verder niet echt op in is gegaan. Ook kreeg men de indruk dat het besluit al vaststond voor het gesprek plaatsvond. Van de respondenten geeft 86% aan dat er (enigszins) breed is gesproken over hoe het gaat met betrekking tot bijvoorbeeld de persoonlijke situatie, gezondheid, sociale netwerk, etc. Bij 73% van de cliënten is daarnaast ook gesproken over de hulp die men ontvangt van familie, vrienden, buren of anderen. Tot slot geeft 39% van de respondenten aan dat in het gesprek is ingegaan op tips en adviezen over hoe men zaken kan regelen, bijvoorbeeld over waar men terecht kan voor activiteiten en vrijwilligershulp. Dit laatste is bij 53% van de gevallen niet ter sprake gekomen. Het gemiddelde rapportcijfer voor het keukentafelgesprek in Winterswijk is een 7,6. Vergelijking met Aalten Een belangrijke aanleiding voor de twee gemeenten om samen het Wmo-klanttevredenheidonderzoek te doen, is omdat in gemeente Aalten twee medewerkers bij het gesprek aanwezig waren en bij de gemeente Winterswijk is dit er één geweest. In Winterswijk geeft 48% van de respondenten aan dat er twee personen aanwezig waren bij het keukentafelgesprek. In Aalten geeft 59% van de respondenten dit aan. Opmerkelijk aan de uitkomsten is dan ook dat niet iedereen in Aalten twee medewerkers heeft gesproken, terwijl deze in principe in duo zijn gekomen. Daarnaast geeft bijna de helft van de respondenten in Winterswijk aan dat er twee medewerkers zijn geweest, terwijl deze gemeente in principe altijd één persoon stuurt. In Aalten geven acht respondenten aan dat ze het gesprek liever met één persoon hadden gevoerd, tegenover 10 respondenten uit Winterswijk. Daarnaast zijn er in Winterswijk vijf respondenten die liever het gesprek met twee mensen had gehad, tegenover één persoon in Aalten. Het gemiddelde rapportcijfer voor de gesprekken is in Aalten een 7,7, en in Winterswijk een 7,6.

11 2.2 Factsheet Rapportcijfer Keukentafelgesprek Ten behoeve van de leesbaarheid zijn percentages on 5% niet weergegeven. Gebruik voorzieningen (N=109) Keukentafel gesprek gehad (N=109) Individuele begeleiding Dagopvang/besteding Hulp bij het huishouden Collectief vervoer Scootmobiel o.a. Woningaanpassing Rolstoel Weetniet Ua INee I Weet niet / geen antwoord Beschermd wonen Andere voorziening Logeeropvang 0% 20% 40% 60% Tevredenheid gesprek (N=103) Deskundigheid medewerkers Aandacht persoonlijke omstandigheden T % 6% Tevredenheid algemeen 72% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Zeer tevreden Ontevreden Tevreden IZeer ontevreden Niet tevreden, niet ontevreden I Weet niet/ geen antwoord Extra iemand voor aanwezigheid bij gesprek (N=103) Aanwezigheid door; N=103) Eén medewerker (gem) 1 Ua INee Twee of meer (gem IVIedewerker(s) van gemeente/zorgaanbied... Twee of meer personen Eén medewerker van een zorgaanbieder Twee of meer van zorgaanbieder 1 persoon 0% 10% 20% 30% 40% 50%

12 Prettige ervaring (N=49) Liever door één persoon (N=49) I Ja, prettig (goed op de hoogte) I Ja, prettig I Neutraal INee, overdonderd I Nee, onprettig 1% jja INee IGeen mening Liever door twee personen (N=54) Goed geluisterd tijdens gesprek (N=103) Ua INee IGeen mening I Weet niet Ua INee I Weet niet Gespreksonderwerpen (N=75) Breed gesproken Hulp familie e.d. Tips en adviezen 20% 30% 40% 50% 60% 100% Ja Enigszins Nee Weetniet Bron: Companen, Wmo-klanttevredenheidsonderzoek Winterswijk 2015.

13 3 Resultaat van het gesprek In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het resultaat en het effect van het gesprek, en de invloed hiervan op de voorzieningen. 3.1 Uitkomsten Uitkomst van het gesprek Ongeacht het soort voorziening, geven de meeste cliënten in Winterswijk aan dat er na aanleiding van het gesprek niet veel veranderd is. Wel geeft bij de individuele begeleiding ongeveer 10% aan dat ze minder uren hebben gekregen. Op de vraag of de situatie na het gesprek (of herindicatie) is verbeterd of verslechterd, geeft de meerderheid (68%) aan dat de situatie gelijk is gebleven, 20% van de respondenten geeft aan dat de situatie is verslechterd en 10% van de respondenten geeft aan dat de situatie is verbeterd. In ongeveer de helft van de gevallen heeft de verbetering/verslechtering betrekking op de persoonlijke situatie. Bij negen respondenten (29%) gaat het om de ondersteuning die men krijgt, zeven respondenten weten dit niet. Tijdelijke indicatie Als voorzieningen zijn veranderd, is ervoor gekozen om een tijdelijke indicatie af te geven. In een eventueel vervolggesprek wordt gekeken hoe men het heeft ervaren. Aan de hand van dit tweede keukentafelgesprek wordt een definitieve indicatie afgegeven. Het termijn van tijdelijke indicatie kan drie maanden zijn, maar ook één jaar of zelfs twee jaar is door de respondenten genoemd. Ongeveer de helft van de respondenten (54%) heeft een tijdelijke indicatie gekregen, daarnaast heeft 23% van de respondenten geen tijdelijke indicatie. De meningen over de tijdelijke indicatie door de respondenten die dit hebben, zijn divers; 19 respondenten (34%) vinden de tijdelijke indicatie prettig, een kwart van de respondenten staat er neutraal in en 27% van de respondenten ervaart de tijdelijke indicatie als onprettig. Acht respondenten hebben hier geen mening over. De mensen die de tijdelijke indicatie niet prettig vinden geven aan dat men steeds opnieuw dat traject in moet, wat velen toch ervaren als een spannende en belastende periode.

14 3.2 Factsheet Ten behoeve van de leesbaarheid zijn percentages onder de 5% niet weergegeven. Uitkomsten van het keukentafelgesprek (N=103) Hulp bij het huishouden Woningaanpassing Collectief Vervoer Scootmobiel o.a. Rolstoel Individuele begeleiding Dagopvang/besteding Leeropvang Beschermd wonen Anders 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Niets veranderd Andere aanbieder Meer uren I Minder uren Voorziening is afgekeurd Nieuwe voorziening aangevraagd I Weet niet / geen antwoord Situatie verbeterd of verslechterd (N=103) Anders Nvt, voorziening kreeg/krijg ik niet Betrekking op ondersteuning of persoonlijke situatie (N=31) IHet is slechter geworden IHet is gelijk gebleven I Het is verbeterd I Weet niet 23% ^ I Ondersteuning I Persoonlijke situatie I Heeft betrekking op beide Tijdelijke indicatie gekregen (N=103) Beoordeling tijdelijke indicatie (N=56) Ua INee I Weet niet/geen antwoord 1 Prettig I Neutraal 1 Onprettig Weet niet/geen mening Bron: Companen, Wmo-klanttevredenheidsonderzoek Winterswijk

15 4 Belemmeringen en eigen bijdrage Het laatste hoofdstuk gaat In op de belemmeringen die de respondenten ervaren in het dagelijks leven, en het effect van de voorziening. Als laatste wordt er nog ingegaan op de mening van de respondenten ten aanzien van het leveren van een eigen bijdrage. 4.1 Uitkomsten Belemmeringen Aan alle respondenten is gevraagd wat voor belemmeringen zij zouden ervaren zonder begeleiding, dus wat is voor hen moeilijk indien zij het alleen zouden moeten doen/regelen. Ruim de helft van de respondenten (57%) geeft aan belemmeringen in de geestelijke gezondheid te ervaren indien men geen begeleiding zou hebben. Daarnaast noemt men vooral het sociale netwerk (50%) en activiteiten in het dagelijks leven (49%) als grootste belemmeringen indien men geen begeleiding zou ontvangen. Van alle respondenten geeft 87% aan dat de begeleiding die men nu krijgt (gedeeltelijk) voldoende is om de belemmeringen te verminderen. Bij 11 respondenten is dit niet het geval en drie respondenten geven aan dit niet te weten. Eigen bijdrage Tot slot is aan de respondenten gevraagd in hoeverre ze het eens zijn met de verwachting van de overheid dat de cliënt en diens omgeving zelf naar oplossingen zoeken in plaats van een voorziening te verstrekken, en wat men ervan vindt dat ze een deel van de kosten zelf moeten betalen op basis van inkomen. Van de respondenten is 28% het ermee eens dat de overheid verwacht dat cliënten ook zelf met oplossingen komen, 40% van de respondenten is het hier niet mee eens. Daarnaast is 44% van de cliënten het ermee eens dat men een deel van de kosten zelf dient te betalen op basis van inkomen, een kwart van de respondenten is het hier niet mee eens en 18% van de respondenten staat er neutraal tegenover. 11

16 4.2 Factsheet Ten behoeve van de leesbaarheid zijn percentages onder de 5% niet weergegeven. Meeste belemmeringen (N=109) Geestelijke gezondheid Sociaal netwerk Activiteiten van het dagelijks leven Maatschappelijk participatie Lichamelijke gezondheid Dagbesteding Financiën Anders, namelijk... Huiselijke relaties Huisvesting Weet niet / geen antwoord Verslaving Justitie 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Effect van begeleiding (vermindering belemmering, N=109) 70% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Gedeeltelijk Nee Weet niet/geen antwoord Eigen bijdrage (N=109) Verwachting van overheid om zelf met oplossingen te komen 5% 28% Deel kosten o.b.v. inkomen 44% 19% J6% 13% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Heel erg mee eens Mee eens Neutraal Mee oneens Heel erg mee oneens Weet niet / geen mening iron: Companen, Wmo-klanttevredenheidsonderzoek Winterswijk

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015 Gemeente Zeist Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 8 juli 2015 DATUM 8 juli 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Zeist Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Gemeente IJsselstein. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over juli 2015

Gemeente IJsselstein. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over juli 2015 Gemeente IJsselstein Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 8 juli 2015 DATUM 8 juli 2015 TITEL ONDERTITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente IJsselstein Cathelijne

Nadere informatie

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Definitieve rapportage 4 augustus 2016 DATUM 4 augustus 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL

Nadere informatie

Gemeente Alphen-Chaam

Gemeente Alphen-Chaam Gemeente Alphen-Chaam Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 23 oktober 2015 DATUM 23 oktober 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente Alphen-Chaam

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014 Gemeente Woerden Klanttevredenheid Wmo over 2013 31 juli 2014 DATUM 31 juli 2014 TITEL Klanttevredenheid Wmo over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Woerden Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus

Nadere informatie

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014 Gemeente Wmo klanttevredenheid over 2013 1 juli 2014 DATUM 1 juli 2014 TITEL Wmo klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Klanttevredenheidsonderzoek Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Gemeente Montfoort. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over augustus 2015

Gemeente Montfoort. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over augustus 2015 Gemeente Montfoort Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 24 augustus 2015 DATUM 24 augustus 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Montfoort Boulevard

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014 Gemeente Roosendaal Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 Concept 11 augustus 2014 DATUM 11 augustus 2014 TITEL Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Roosendaal

Nadere informatie

Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Gemeente Utrechtse Heuvelrug Gemeente Utrechtse Heuvelrug Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Onderzoeksrapportage 19 september 2016 DATUM 19 september 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL Onderzoeksrapportage

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Moerdük. ge meente. o 80% ervaart de geboden ondersteuning als nuttig RAADSINFORMAT EBRIEF

Moerdük. ge meente. o 80% ervaart de geboden ondersteuning als nuttig RAADSINFORMAT EBRIEF ge meente Moerdük RAADSINFORMAT EBRIEF Van Col van en wethouders Aan de leden van de qemeenteraad Onderuverp Nummer griffie Zaaknummer Documentnummer 7 g ð69 v2q 3q3 Cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Gemeente Landsmeer. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 5 juni 2014

Gemeente Landsmeer. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 5 juni 2014 Gemeente Landsmeer Wmo-klanttevredenheid over 2013 5 juni 2014 DATUM 5 juni 2014 TITEL Wmo-klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Landsmeer Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Gemeente IJsselstein. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Concept 12 juli 2016

Gemeente IJsselstein. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Concept 12 juli 2016 Gemeente IJsselstein Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Concept 12 juli 2016 DATUM 12 juli 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente IJsselstein Boulevard

Nadere informatie

Gemeente Nederweert. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 30 juni 2017

Gemeente Nederweert. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 30 juni 2017 Gemeente Nederweert Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 30 juni 2017 DATUM 30 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl

Nadere informatie

Gemeente Moerdijk. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 20 juni 2017

Gemeente Moerdijk. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 20 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 20 juni 2017 DATUM 20 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Onderzoeksrapportage 14 oktober 2016 DATUM 14 oktober 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL Onderzoeksrapportage OPDRACHTGEVER Gemeente

Nadere informatie

Huurdersorganisatie WBSG

Huurdersorganisatie WBSG Huurdersorganisatie WBSG Panelmeting augustus - september 25 oktober 2017 DATUM 25 oktober 2017 TITEL Panelmeting augustus - september ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Huurdersorganisatie WBSG Boulevard Heuvelink

Nadere informatie

Gemeente Ommen. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 28 juli 2017

Gemeente Ommen. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 28 juli 2017 Gemeente Ommen Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 28 juli 2017 DATUM 28 juli 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076)

Nadere informatie

A besluit: het besluit staat op pagina 2 /

A besluit: het besluit staat op pagina 2 / nr(s) geregistreerde stuk(ken): 97674 blad: 1/5 datum nota: 29 januari 2016 programma: 10. Maatschappelijke participatie en zorg werkdoel: 539 - Maatwerkvoorzieningen Wmo /1552 transformatie sociaal domein

Nadere informatie

Gemeente Nunspeet. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012

Gemeente Nunspeet. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012 Gemeente Nunspeet Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012 mei 2013 Projectnr. 302.103 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702

Nadere informatie

Goeree-Overflakkee. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 13 maart 2014

Goeree-Overflakkee. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 13 maart 2014 Goeree-Overflakkee Wmo-klanttevredenheid over 2013 13 maart 2014 DATUM 13 maart 2014 TITEL Wmo-klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL - OPDRACHTGEVER Gemeente Goeree-Overflakkee Boulevard Heuvelink 104

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Ten Boer Laura de Jong Marjolein Kolstein Oktober 2018 Inge de Vries www.oisgroningen.nl Inhoud Inhoud... 1 2.8 Effect van de ondersteuning... 11 3. Conclusie... 13

Nadere informatie

Gemeente Beuningen. Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013. Concept. 3 april 2014

Gemeente Beuningen. Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013. Concept. 3 april 2014 Gemeente Beuningen Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013 Concept 3 april 2014 DATUM 3 april 2014 TITEL Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Beuningen

Nadere informatie

Gemeente Winterswijk. Wmo onderzoek over 2013. Welk effect hebben 'kantelingsgesprekken' bij mensen die geen voorziening hebben gekregen?

Gemeente Winterswijk. Wmo onderzoek over 2013. Welk effect hebben 'kantelingsgesprekken' bij mensen die geen voorziening hebben gekregen? Gemeente Winterswijk Wmo onderzoek over 203 Welk effect hebben 'kantelingsgesprekken' bij mensen die geen voorziening hebben gekregen? 27 juni 204 DATUM 27 juni 204 TITEL Wmo onderzoek over 203 ONDERTITEL

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 20 juni 2017

Gemeente Dalfsen. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 20 juni 2017 Gemeente Dalfsen Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage 20 juni 2017 DATUM 20 juni 2017 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo gemeente Simpelveld

Cliëntervaringsonderzoek Wmo gemeente Simpelveld Cliëntervaringsonderzoek Wmo gemeente Simpelveld 2018 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda T 076 515 13 88 info@dimensus.nl www.dimensus.nl Inhoudsopgave o Onderzoeksbeschrijving

Nadere informatie

Gemeente Bergen N-H. Klanttevredenheid brede gesprekken Wmo, WWB en Sociaal Wijkteam. Onderzoeksrapportage. 25 juli 2014

Gemeente Bergen N-H. Klanttevredenheid brede gesprekken Wmo, WWB en Sociaal Wijkteam. Onderzoeksrapportage. 25 juli 2014 Gemeente Bergen N-H Klanttevredenheid brede gesprekken Wmo, WWB en Sociaal Wijkteam Onderzoeksrapportage 25 juli 2014 DATUM 25 juli 2014 TITEL Klanttevredenheid brede gesprekken Wmo, WWB en Sociaal Wijkteam

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Stichtse Vecht november 2018 RESULTAAT KWALITEIT CONTACT Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2017 Gemeente Stichtse Vecht Deze samenvatting presenteert de belangrijkste

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Dienst SoZaWe NW Fryslan Juli 2014 Anouk Olsthoorn Projectnummer: 107560 Samenvatting Uw gemeente heeft meegedaan aan een klantonderzoek Wmo over 2013. De

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Landsmeer Augustus 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/134 Datum Augustus

Nadere informatie

Moerd U k RAADSINFORMATIEBRIEF

Moerd U k RAADSINFORMATIEBRIEF ge meente aa Moerd U k Van Aan Onderwerp Verantwoordel RAADSINFORMATIEBRIEF 31 okt 2017 Nummer griffie Zaaknummer 769735 Documentnummer 769737 Colleoe van buroemeester en wethouders de leden van de qemeenteraad

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Houten Augustus 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/143 Datum Augustus

Nadere informatie

Gemeente Zwartewaterland

Gemeente Zwartewaterland Gemeente Zwartewaterland Wmo-klanttevredenheidsonderzoek 2014 14 mei 2014 DATUM 2 mei 2014 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente Zwartewaterland Wietske

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGEN WMO OVER 2017

CLIËNTERVARINGEN WMO OVER 2017 Rapport CLIËNTERVARINGEN WMO OVER 2017 Gemeente Moerdijk Juni 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet

Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet Management Summary Gemeenten zijn verplicht om jaarlijks inzicht te krijgen in de ervaringen van cliënten vanuit de Wmo en Jeugdwet. Onderzoeksbureau Flycatcher

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo BMWE gemeenten 2016 Gemeente Bedum AHA! marktonderzoek en marketingadvies

Cliëntervaringsonderzoek Wmo BMWE gemeenten 2016 Gemeente Bedum AHA! marktonderzoek en marketingadvies Cliëntervaringsonderzoek Wmo gemeenten 2016 Gemeente AHA! marktonderzoek en marketingadvies Cliëntervaringsonderzoek Wmo gemeente Inleiding Voor u ligt het rapport met de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

Woningbouwstichting De Gemeenschap

Woningbouwstichting De Gemeenschap Woningbouwstichting De Gemeenschap U en WBSG panelmeting 2-2017 25 oktober 2017 DATUM 25 oktober 2017 TITEL U en WBSG - panelmeting 2-2017 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Woningbouwstichting De Gemeenschap Boulevard

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling Gemeente Groesbeek Juni 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Zuiderval 70 7500 AN Enschede Tel. (053) 4825000 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014/050

Nadere informatie

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Doelgroep 4 1.2 Methode 4 1.3 Respons 4 2. Resultaten Wmo 5 2.1 Contact en toegankelijkheid van hulp of ondersteuning

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: de gemeente Nijkerk DIMENSUS beleidsonderzoek Juni 2008 Projectnummer 321 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 7 1

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Groningen 2017 Laura de Jong Marjolein Kolstein Oktober 2018 Inge de Vries www.oisgroningen.nl Inhoud Inhoud... 2 Samenvatting... 3 2.7 Overige ondersteuning... 16

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Gemeente IJsselstein mei 2018 RESULTAAT KWALITEIT CONTACT 2017 Gemeente IJsselstein Deze samenvatting presenteert de belangrijkste uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek (CEO) Wmo over

Nadere informatie

Gemeente Houten. Klanttevredenheid Wmo over 2014 keukentafelgesprekken Sociaal Loket. 27 november 2014

Gemeente Houten. Klanttevredenheid Wmo over 2014 keukentafelgesprekken Sociaal Loket. 27 november 2014 Gemeente Houten Klanttevredenheid Wmo over 2014 keukentafelgesprekken Sociaal Loket 27 november 2014 DATUM 27 november 2014 TITEL Klanttevredenheid Wmo over 2014 ONDERTITEL Keukentafelgesprekken Sociaal

Nadere informatie

Companen. Gemeente Steenbergen. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012

Companen. Gemeente Steenbergen. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012 Companen Gemeente Steenbergen Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012 15 juni 2013 Projectnr. 748.104 Companen waar wonen beweegt Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Beek 20 mei 2014 Simon Wajer Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS 7 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016

Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 Afdeling: Maatschappelijke ontwikkeling Auteur : Nick Elshof Datum: 04-08-2017 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Samenvatting... 4 Algemene informatie geleverde ondersteuning...

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK JEUGD

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK JEUGD Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK JEUGD Gemeente Houten Augustus 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/141 Datum Augustus

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGEN WMO OVER 2018

CLIËNTERVARINGEN WMO OVER 2018 Rapport CLIËNTERVARINGEN WMO OVER 2018 Gemeente Houten Mei 2019 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO Gemeente Eersel Juli 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/131 Datum Juli 2017 Opdrachtgever

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Ede September 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/concept Datum September

Nadere informatie

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2 Inhoud 1. Inleiding 1 1.1. Methode van onderzoek 1 1.2. Responsverantwoording 1 1.3. Leeswijzer 2 2. Tevredenheid Wmo-cliënten 3 2.1. Aanvragen van de voorzieningen 3 2.2. (On)Tevredenheid PGB 4 2.3. Tevredenheid

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Gemeente Emmen september 2018 RESULTAAT KWALITEIT CONTACT 2017 Gemeente Emmen Deze samenvatting presenteert de belangrijkste uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek (CEO) Wmo over 2017.

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Nijkerk Juli 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/109 Datum Juli 2016 Opdrachtgever

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Beek (L.) 26 augustus 2015 Nelleke Koppelman Simon Wajer Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 2 SAMENVATTING 4 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Bijlage Rapportage monitor en resultaten eerste meting juni 2014 pilot Huishoudelijke Verzorging

Bijlage Rapportage monitor en resultaten eerste meting juni 2014 pilot Huishoudelijke Verzorging Bijlage Rapportage monitor en resultaten eerste meting juni 2014 pilot Huishoudelijke Verzorging Opzet van de monitor Huishoudelijke Verzorging De nieuwe manier van werken heeft 3 hoofdrolspelers namelijk

Nadere informatie

Cliëntbelevingsmonitor Wmo/Jeugdwet Inzicht in de meningen en ervaringen omtrent de dienstverlening

Cliëntbelevingsmonitor Wmo/Jeugdwet Inzicht in de meningen en ervaringen omtrent de dienstverlening Cliëntbelevingsmonitor Wmo/Jeugdwet Inzicht in de meningen en ervaringen omtrent de dienstverlening Scope Onderzoek B.V. KvK 64421279 Stadionstraat 11B9 4815NC Breda Cliëntbelevingsmonitor De cliëntbelevingsmonitor

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo WIJ-gebieden 2017 Laura de Jong Marjolein Kolstein Oktober 2018 Inge de Vries www.oisgroningen.nl Inhoud Samenvatting... 2 2.9 Tot slot... 20 Bijlage 1: de WIJ-gebieden...

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Inleiding en toelichting Het jaarlijkse Wmo-klanttevredenheidsonderzoek is in april en mei 2015 naar de cliënten verstuurd. Aan de cliënten werd gevraagd of zij de

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Best Definitief rapport September 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel N. Meys Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-0209-7037 CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO

Nadere informatie

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010 Gemeente Lopik Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010 26 april 2011 Projectnr. 331.100 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026)

Nadere informatie

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2011

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2011 Gemeente Lopik Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2011 7 maart 2012 Projectnr. 331.100/g Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026)

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Gemeente Bergen op Zoom Companen BV Boulevard Heuvelink 04 688 KT Arnhem Postbus 74 680 BD Arnhem 06 35 5 3 info@companen.nl www.companen.nl Projectnummer: 748.04 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 0

Nadere informatie

Woningstichting De Gemeenschap

Woningstichting De Gemeenschap Woningstichting De Gemeenschap Wonen in uw wijk Panelmeting maart 2018 23 april 2018 DATUM 23 april 2018 TITEL Wonen in uw wijk ONDERTITEL Panelmeting maart 2018 OPDRACHTGEVER Woningstichting De Gemeenschap

Nadere informatie

Binnenlands Bestuur. Resultaten onderzoek gemeenten voorbereiding Woningwet. Definitief rapport. 26 mei 2015

Binnenlands Bestuur. Resultaten onderzoek gemeenten voorbereiding Woningwet. Definitief rapport. 26 mei 2015 Binnenlands Bestuur Resultaten onderzoek gemeenten voorbereiding Woningwet Definitief rapport 26 mei 2015 DATUM 26 mei 2015 TITEL Resultaten onderzoek gemeenten voorbereiding Woningwet ONDERTITEL Definitief

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek WMO Beemster Verantwoordingsjaar 2017

Cliëntervaringsonderzoek WMO Beemster Verantwoordingsjaar 2017 Cliëntervaringsonderzoek WMO Beemster Verantwoordingsjaar 2017 November 2018 Team Beleidsonderzoek en informatiemanagement Gemeente Purmerend CLIËNT ERVARINGS ONDERZOEK WMO BEEMSTER VERANTWOORDINGSJAAR

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Ede Juni 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/99 Datum Juni 2017 Opdrachtgever

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORT Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2017-2018 Gemeente Westvoorne juni 2019 RESULTAAT KWALITEIT CONTACT Gemeente Westvoorne Deze rapportage presenteert de belangrijkste uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

Companen waar wonen beweegt

Companen waar wonen beweegt Projectnr. 2632.102/PL Companen waar wonen beweegt Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026)3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail Internet info@companen.nl www.companen.nl

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Elburg juni 2017 Samenvatting In maart t/m mei 2017 heeft ZorgfocuZ voor de gemeente Elburg het cliëntervaringsonderzoek Wmo uitgevoerd. De doelgroep voor

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord 13 juni 2014 Kees-Jan van de Werforst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN

Nadere informatie

Cliëntervaringen Wmo Gemeente Boxtel

Cliëntervaringen Wmo Gemeente Boxtel Cliëntervaringen Wmo Gemeente Boxtel Meting 2016 Juli 2016 Afdeling Onderzoek & Statistiek Gemeente s-hertogenbosch Samenvatting De gemeente Boxtel vindt het belangrijk om de ervaringen van cliënten met

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Hof van Twente Juli 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/101 Datum Juli

Nadere informatie

Resultaten cliëntervaringsonderzoek Wmo

Resultaten cliëntervaringsonderzoek Wmo Resultaten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 Over het contact met de gemeente Ik wist waar ik moest zijn met mijn hulpvraag Ik werd snel geholpen De medewerker nam mij serieus De medewerker en ik hebben

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Alphen aan den Rijn September 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel N. Meys Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-1409-7060 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING

Nadere informatie

V A L K E N S W A A R D de Hofnar 15

V A L K E N S W A A R D de Hofnar 15 V G E M E E N T E V A L K E N S W A A R D de Hofnar 15 Postbus 10100 5550 GA Gemeente Valkenswaard Aan de leden van de raad van de gemeente Valkenswaard Valkenswaard Telefoon (040) 208 34 44 Telefax (040)

Nadere informatie

Kwaliteitsonderzoek begeleiding

Kwaliteitsonderzoek begeleiding Kwaliteitsonderzoek begeleiding Kwaliteitsonderzoek Begeleiding najaar 2016 Pagina 1 van 18 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Werkwijze en verantwoording 5 Het doel van het onderzoek 5 Uitvoering onderzoek

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Best Augustus 2015 Nelleke Koppelman Naomi Meys Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Dongen september 2017 Samenvatting In april t/m juni 2017 heeft ZorgfocuZ voor de gemeente Dongen het cliëntervaringsonderzoek Wmo uitgevoerd. De doelgroep

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Heumen 20 mei 2014 Kees-Jan van de Werfhorst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen s-hertogenbosch. Vervolgmeting 2018

Cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen s-hertogenbosch. Vervolgmeting 2018 Cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen s-hertogenbosch Vervolgmeting 2018 Afdeling Onderzoek & Statistiek Februari 2019 Samenvatting De gemeente geeft indicaties af voor Wmo hulpmiddelen. Welzorg verzorgt de

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK SOCIAAL TEAM

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK SOCIAAL TEAM Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK SOCIAAL TEAM Gemeente Houten Augustus 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/142 Datum

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Annelieke van den Heuvel SGBO Benchmarking

Nadere informatie

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016 Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch Nulmeting 2016 Afdeling Onderzoek & Statistiek Juli 2016 Samenvatting De gemeente s-hertogenbosch vindt het belangrijk om de ervaringen van cliënten met Wmoondersteuning

Nadere informatie

Resultaten van het cliëntervaringsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2015

Resultaten van het cliëntervaringsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2015 Reg.nr.: I-SZ/2016/2119 / RIS 2016-446 (Bijlage) Resultaten van het cliëntervaringsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2015 Gemeente Boxmeer

Nadere informatie

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Bijlagenummer 01/10/14/06 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Adviesnota voor: (kopieer en plak voor regel van toepassing) X Onderwerp:

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Houten Juni 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/85 Datum Juni 2017 Opdrachtgever

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek. over 2009

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek. over 2009 Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2009 VERSLAG VAN DE RESULTATEN VAN HET CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK ONDER BURGERS MET EEN BEPERKING samenvatting Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Foto s: Bas Moerman

Nadere informatie

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Augustus 2015 2 Samenvatting De gemeente wil weten hoe

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGEN WMO OVER 2017

CLIËNTERVARINGEN WMO OVER 2017 Rapport CLIËNTERVARINGEN WMO OVER 2017 Gemeente Ede Juli 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/104

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Dienst SoZaWe NW Fryslân juli 2015 Nelleke Koppelman Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 1. Algemeen In het Westerkwartier is het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 afgerond en zijn de resultaten hiervan inmiddels bekend. In 18 van de 23 Groningse

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016

Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016 Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016 Inleiding Met de transities in het sociale domein in 2015 zijn de voorwaarden en criteria voor het verkrijgen van huishoudelijke hulp

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek. Purmerend verantwoordingsjaar 2017

Cliëntervaringsonderzoek. Purmerend verantwoordingsjaar 2017 Cliëntervaringsonderzoek WMO Purmerend verantwoordingsjaar 2017 CLIËNT ERVARINGS ONDERZOEK WMO PURMEREND VERANTWOORDINGSJAAR 2017 Gemeente Purmerend Team B&I November 2018 Colofon In opdracht van Team

Nadere informatie

ENQUÊTE SOCIALE WIJKTEAMS ARNHEM ONDERSTEUNING DOOR ZORGAANBIEDERS

ENQUÊTE SOCIALE WIJKTEAMS ARNHEM ONDERSTEUNING DOOR ZORGAANBIEDERS ENQUÊTE SOCIALE WIJKTEAMS ARNHEM EN ONDERSTEUNING DOOR ZORGAANBIEDERS 1 Voor u gaat invullen... Bedankt dat u wilt meewerken aan het ervaringsonderzoek over de sociale wijkteams in Arnhem. Het invullen

Nadere informatie

Cliëntervaring Wmo. Gemeente Vlieland. Rapport Juli 2017 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH

Cliëntervaring Wmo. Gemeente Vlieland. Rapport Juli 2017 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH Cliëntervaring Wmo Rapport Juli 2017 Projectnummer: P002315 Correspondentienummer: DH-1107-8590 INHOUD HOOFDSTUK 1 INLEIDING 1 1.1 Aanleiding onderzoek 1 1.2 Doelgroep 1 1.3 Steekproef en respons 2 1.4

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEID WMO GROESBEEK 2015

KLANTTEVREDENHEID WMO GROESBEEK 2015 KLANTTEVREDENHEID WMO GROESBEEK 2015 Juni 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 7543 EZ Enschede Rapportnummer 2015/49 Datum Juni 2015 Opdrachtgever Gemeente Groesbeek Auteurs:

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale contacten

Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale contacten Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale contacten Gemeente s-hertogenbosch, afdeling Onderzoek & Statistiek, februari 2019 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Vrijwilligerswerk... 4 3. Mantelzorg... 8

Nadere informatie

Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo

Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo gemeente Utrechtse Heuvelrug Deze vragenlijst gaat over u. U kunt hem alleen invullen, of samen met uw naaste (bijvoorbeeld uw partner of mantelzorger). Uw antwoorden

Nadere informatie