Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2011"

Transcriptie

1 Gemeente Lopik Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over maart 2012

2 Projectnr /g Boulevard Heuvelink KT Arnhem Postbus BD Arnhem Telefoon (026) Telefax (026) Internet Gemeente Lopik Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over maart 2012

3 Inhoud 1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Vergelijking met omliggende gemeenten Leeswijzer 3 2. Tevredenheid Wmo-cliënten Aanvragen van de voorzieningen (On)Tevredenheid PGB Tevredenheid over procesaspecten Tevredenheid over kwaliteit van de voorzieningen zelf 9 3. Effect van de voorziening Samenvatting en aanbevelingen 16 Bijlage 1: Vergelijking met SUW gemeenten 1

4

5 1. Inleiding De Wmo verplicht elke gemeente om jaarlijks tevredenheidsmetingen te verrichten onder de gebruikers / klanten van individuele Wmo-voorzieningen. Hiermee heeft de gemeente jaarlijks een tevredenheidstoets die uitwijst, of de dienstverlening van de Wmo aansluit bij datgene waaraan burgers behoefte hebben. De gemeente Lopik heeft dit jaar, net als in 2010, bureau Companen een tevredenheidsonderzoek laten uitvoeren onder klanten van Wmo-voorzieningen. De gemeente heeft het onderzoek laten uitvoeren om te voldoen aan de wettelijke verplichting in dit kader, maar vooral om grip te houden op de kwaliteit van de dienstverlening binnen de Wmo Methode van onderzoek Om de tevredenheid van de Wmo-cliënten in beeld te krijgen, is gekozen voor een telefonische enquête. Met telefonisch onderzoek is het mogelijk om in relatief korte tijd het onderzoek uit te kunnen voeren. De telefonische enquêtes duren tussen de 10 en 15 minuten per respondent. Het veldwerk is uitgevoerd in week 5 en 6 (de eerste twee weken van februari) In de rapportage maken we onderscheid tussen Hulp bij het huishouden en de WRVvoorzieningen (voormalige Wvg-voorzieningen). De WRV-voorzieningen bestaan uit de woonvoorziening, vervoersvoorziening (Regiotaxi, etc.), de rolstoelen (o.a. rolstoel, handbike, duwondersteuning) en vervoersmiddelen (o.a. scootmobielen, aangepaste fiets). Onderscheid rolstoel en vervoersmiddel Ten opzichte van het onderzoek in 2010 is er een kleine wijziging in de indeling van de Wmo-voorzieningen. In 2010 werden rolstoel en scootmobiel nog als één categorie beschouwd. Vanaf 2011 wordt tussen deze twee voorzieningen wel onderscheid gemaakt in de klanttevredenheidsmeting. De volgende voorzieningen vallen onder de twee opties: Rolstoel: o.a. (elektrische) rolstoel, sportrolstoel, handbike, duwondersteuning. Vervoersmiddel: o.a. scootmobielen, aangepaste fiets, ander verplaatsingmiddel. Opgelet: een vervoersmiddel is dus wat anders dan een vervoersvoorziening (Regiotaxi, etc.) Responsverantwoording Vooraf is bepaald hoeveel respondenten per voorziening bevraagd zouden worden. Binnen de gemeente zijn in totaal 189 cliënten bevraagd over de kwaliteit van de Wmovoorzieningen; in tabel 1.1 zijn de behaalde aantallen per voorziening weergegeven. We gaan uit van een nauwkeurigheidsmarge van 6% en een betrouwbaarheidsmarge van 5%. Beide percentages zijn gebruikelijk en methodisch uiterst verantwoorde percentages die resulteren in: betrouwbaarheid van 95% (representatieve uitspraken over de totale groep Wmocliënten waarbij je met 95% zekerheid mag aannemen dat die kloppen); - 1 -

6 steekproefnauwkeurigheid van 94% (dus 94% kans dat je met de steekproef daadwerkelijk de beoogde populatie representeert). Respondenten die meer dan één WRV-voorziening hebben, zijn over alle door hen gebruikte voorzieningen bevraagd naar hun tevredenheid. Hetzelfde geldt voor de cliënten die zowel een voorziening voor Hulp bij het huishouden als een WRVvoorziening hebben. Iedere voorziening had een eigen deelvragenlijst binnen de totale vragenlijst en in de onderstaande tabel is het aantal afgenomen deelvragenlijsten weergegeven. Tabel 1.1: Respons per deelvoorziening en aangevraagd in 2011 Woning- Lopik totaal HH WRV aanpassing Vervoervoorziening Rolstoel Vervoermiddel Omdat het in dit onderzoek echt gaat om de tevredenheid over het jaar 2011, zijn de vragen over het proces van aanvraag en afhandeling van de voorzieningen en over PGBinformatie alleen gesteld aan cliënten die aangaven ook daadwerkelijk in 2011 een aanvraag hebben ingediend. Uiteraard zijn de vragen over de andere onderdelen (PGB-gebruik en inhoudelijke waardering van de voorziening) ook gesteld aan respondenten die hun voorziening in eerdere jaren hebben aangevraagd. Tabel 1.2: Leeftijdsverdeling respondenten Leeftijd % Tot 55 jaar 17% 55 tot 65 jaar 12% 65 tot 75 jaar 21% 75 tot 85 jaar 31% 85 jaar en ouder 20% De leeftijdscategorie met de meeste respondenten is de categorie tussen de 75 en 85 jaar (31%). Ongeveer 17% van de respondenten is jonger dan 55 jaar Vergelijking met omliggende gemeenten In de afgelopen vier jaar heeft Companen de klanttevredenheidsmetingen voor de SUWgemeenten (Samenwerking Utrecht-West) uitgevoerd. Dit is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten De Ronde Venen, Stichtse Vecht, Montfoort, Oudewater en Woerden. Op verzoek van de gemeente Lopik hebben we een vergelijking met de meeste van deze gemeenten opgenomen als bijlage. Omdat de meting voor de gemeente Stichtse Vecht nog niet is afgerond, zijn de resultaten van deze gemeente niet meegenomen in deze vergelijking. De SUW-gemeenten hanteren een indeling naar voorzieningen die iets afwijkt van Lopik. De SUW-gemeenten beschouwen rolstoel en scootmobiel (vervoermiddel) als één categorie. Hierdoor kunnen we de scores op deze afzonderlijke kenmerken niet één-opéén vergelijken

7 1.4. Leeswijzer In hoofdstuk twee bekijken we de tevredenheid van de cliënten voor wat betreft de aanvraagprocedure, gebruik van PGB, procesaspecten en de kwaliteit van de voorzieningen zelf. In hoofdstuk drie is het effect meegenomen van de Wmo-voorzieningen op het zelfstandig leven van de cliënt of op de deelname van de cliënt aan de samenleving Hoofdstuk vier geeft een samenvatting van de onderzoeksresultaten, met daaraan enkele aanbevelingen gekoppeld. In de bijlage is de vergelijking opgenomen met de SUW-gemeenten De Ronde Venen, Montfoort, Oudewater en Woerden

8 2. Tevredenheid Wmo-cliënten In dit hoofdstuk schetsen we de tevredenheid van de cliënten. We behandelen de resultaten in de volgorde van het proces dat de cliënt doorloopt: Het aanvragen van de voorziening (duidelijkheid, waar en wie). Het proces, gemeten aan de hand van aspecten als procedures, contact en informatievoorziening (tevredenheid). De voorziening zelf (tevredenheid) Aanvragen van de voorzieningen Het verkrijgen van een Wmo-voorziening begint bij het aanvragen van de voorziening. We hebben gevraagd of voor cliënten duidelijk was bij welke instantie dat moest gebeuren, waar de aanvraag is gedaan en wie die heeft gedaan (cliënten zelf of een ander). Duidelijk bij welke instantie aanvraag moet worden gedaan Is het voor de cliënten in de gemeente Lopik duidelijk bij welke instantie ze de voorziening moeten aanvragen? Figuur 2.1: Duidelijkheid gemeente Lopik bij welke instantie aanvragen voorziening Hulp bij het huishouden WRV-voorzieningen Woonvoorziening Vervoervoorziening Rolstoel Vervoersmiddelen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Zeer duidelijk Duidelijk Neutraal Onduidelijk Zeer onduidelijk Voor veruit de meeste cliënten was het (zeer) duidelijk waar zij of hun contactpersoon de voorziening moesten aanvragen. Voor slechts 8% van de cliënten die Hulp bij het huishouden aanvroeg en bij 2% van de cliënten die een WRV-voorziening aanvroeg, was het niet duidelijk waar ze deze moesten aanvragen. Bij de WRV-voorzieningen ging het voornamelijk om onduidelijkheden bij de aanvraag van een vervoersvoorziening

9 Duidelijkheid aanvraag: vergelijking Lopik met meting over 2010 Tabel 2.1: Vergelijking duidelijkheid aanvraag voorziening in gemeente Lopik 2010 en Meting 2010 Meting 2011 Hulp bij het huishouden 95% 91% WRV-voorziening 98% 98% Woonvoorziening 100% 100% Vervoersvoorziening 100% 95% Rolstoel 96% 100% Vervoersmiddel 96% 100% negatieve afwijking ( 5%) positieve afwijking ( 5%) (vrijwel) gelijk * Rolstoel- en vervoersmiddelaanvragers werden in 2010 nog als één categorie beschouwd. * In het percentage tevredenheid is het aandeel weet niet/geen ervaring mee en neutraal in beide jaren niet meegenomen. Wanneer de uitkomsten van 2011 worden vergeleken met 2010 blijkt dat de duidelijkheid wat betreft de aanvraag van de voorziening vrijwel gelijk is gebleven. Alleen bij de aanvraag van een vervoersvoorziening is een achteruitgang van 5% zichtbaar. Voorzieningen vooral bij gemeente aangevraagd In de onderstaande grafieken hebben we weergegeven: waar de voorziening is aangevraagd; wie de voorziening heeft aangevraagd. In de grafieken is onderscheid gemaakt tussen de Hulp bij het huishouden en de WRVvoorzieningen. Figuur 2.2: Aanvraag voorziening Waar aangevraagd? 100% 80% 60% 40% 20% 0% Gemeente Wmo-loket Zorgkantoor Zorgleverancier Huisarts Anders Weet niet 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Wie aangevraagd? Zelf Ander Weet niet HH WRV-voorziening Iets meer dan de helft (56%) van de cliënten geeft aan dat de Hulp bij het huishouden of de voorziening bij de gemeente is aangevraagd. Bij de Hulp bij het huishouden noemt 19% spontaan het Wmo-loket, bij de WRV voorzieningen is dat 23%. Van de cliënten met een aanvraag voor Hulp bij het huishouden weet 7% niet waar de hulp is aangevraagd. Van de cliënten met een WRV-voorziening weet 11% niet waar de aanvraag is gedaan. Ongeveer 63% geeft aan dat de Hulp bij het huishouden door henzelf is aangevraagd en 37% heeft de hulp door een ander laten aanvragen. Bij de WRV-voorziening zien we het omgekeerde beeld; 37% heeft de aanvraag zelf gedaan, 63% heeft een ander de aanvraag laten doen

10 Vergelijking met 2010: Het aandeel mensen dat aangeeft de voorziening bij de gemeente te hebben aangevraagd is ongeveer gelijk aan Dat geldt ook voor de spontane naamsbekendheid van het Wmo-loket. In vergelijking met 2010 heeft een meerderheid van de cliënten zelf hun Hulp bij het huishouden aangevraagd. Vorig jaar gaf een meerderheid nog aan dat een ander voor hen de aanvraag had gedaan. Het aandeel cliënten dat zelf een WRVvoorziening heeft aangevraagd, is vrijwel gelijk gebleven (On)Tevredenheid PGB In de volgende grafieken hebben we op gemeentelijk niveau weergegeven: het gebruik van PGB per voorziening; de tevredenheid daarover. In de grafieken is onderscheid gemaakt tussen de hulp bij het huishouden en de WRVvoorzieningen. Figuur 2.3: PGB, gebruik en tevredenheid cliënten gemeente Lopik Gebruik PGB Tevredenheid PGB 100% 80% 60% 40% 20% 0% Ja Nee Weet niet 100% 80% 60% 40% 20% 0% Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden HH WRV-voorziening HH WRV-voorziening Weinig cliënten maken gebruik van het PGB Het aandeel cliënten dat gebruik maakt van een PGB, is laag. PGB wordt vooral benut door de cliënten met hulp bij het huishouden; 22% van hen (17 cliënten) gebruiken een PGB. Bij de cliënten met een WRV-voorziening is dit percentage veel lager, ongeveer 3% (4 cliënten). Tevredenheid PGB is groot Het grootste deel van de PGB-gebruikers is tevreden over de mogelijkheden van het PGB. Slechts één persoon is ontevreden. Van de cliënten met een WRV-voorziening die gebruik maken van een PGB, is één cliënt neutraal en de rest is tevreden. Vooraf informatie over PGB Van de mensen met een aanvraag voor huishoudelijke hulp heeft 41% aangegeven vooraf informatie te hebben gekregen over de mogelijkheden van het Persoonsgebonden Budget. Onder aanvragers van een WRV-voorziening ligt dat percentage lager, 21% van hen geeft aan informatie over het PGB te hebben ontvangen

11 Figuur 2.4: Vooraf informatie ontvangen over gebruik van PGB Vooraf info over PGB 100% 80% 60% 40% 20% 0% Ja Nee Weet niet HH WRV-voorziening Vergelijking met 2010: De scores van het gebruik, de tevredenheid en de informatie over het PGB komen voor een groot deel overeen met vorig jaar. Vorig jaar was de tevredenheid over het PGB bij Hulp bij het huishouden ook erg hoog. Het percentage aanvragers van huishoudelijke hulp dat vooraf informatie heeft gekregen van de mogelijkheden van het PGB is licht gedaald Tevredenheid over procesaspecten Respondenten is gevraagd naar hun tevredenheid over procesaspecten tijdens de aanvraag en afhandeling van de voorziening. Het gaat om aspecten als verloop van procedures, contacten met de gemeente en informatievoorziening. Tevredenheid procesaspecten groot Onderstaande grafiek geeft per aspect het aandeel (zeer) tevreden, neutrale en (zeer) ontevreden cliënten weer. Deze vraag is alleen gesteld aan cliënten die de voorziening in 2011 hebben aangevraagd (27 cliënten Hulp bij het huishouden en 70 cliënten met een WRV-voorziening). Figuur 2.5: Tevredenheid procedures, contact en informatievoorziening Tijd tussen goedkeuring en levering Tijd tussen aanvraag en goedkeuring Hulp bij kiezen voorziening Contact met de gemeente Informatie voorziening Informatie afhandeling aanvraag 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden - 7 -

12 Cliënten zijn erg tevreden over de procesaspecten van hun aanvraag. Vooral de informatie over de voorziening en het contact met de gemeente, scoren hoog. De grootste ontevredenheid zien we bij de wachttijd tussen de aanvraag van de voorziening en de goedkeuring ervan (16%). Deze relatief lagere tevredenheid zien we in veel andere gemeenten in Nederland terug. In mindere mate zijn mensen ontevreden over de tijd tussen de goedkeuring van de aanvraag en de levering van de voorziening (13% ontevreden) en de informatie over de afhandeling van de aanvraag (8% ontevreden). Uitleg over de mogelijkheid om bezwaar in te dienen Cliënten hebben de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen, als zij het niet eens zijn met de beschikking die zij van de gemeente krijgen. We hebben cliënten gevraagd hoe tevreden zij zijn met de informatie die ze hierover hebben gekregen. Figuur 2.6: Uitleg over de mogelijkheid om bezwaar in te dienen HH WRV 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden Geen uitleg gekregen In de eerste plaats valt op dat relatief veel cliënten aangeven (zeer) tevreden te zijn over de uitleg van mogelijkheden om bezwaar in te dienen. Slechts een klein percentage (4%) van de cliënten die een WRV-voorziening aanvroegen was ontevreden over de uitleg van de mogelijkheden om bezwaar in te dienen. Van de cliënten met een aanvraag voor een Hulp bij het huishouden heeft 18% geen uitleg over de bezwaarmogelijkheden gekregen. Bij de aanvragers van een WRVvoorziening lag dat percentage op 14%. Tevredenheid procesgang: Vergelijking met 2010 Tabel 2.2: Vergelijking tevredenheid proces aanvraag gemeente Lopik 2010 en 2011 Meting 2010 Meting 2011 Informatie afhandeling aanvraag 96% 91% Informatie voorziening 99% 94% Contact met de gemeente 97% 97% Hulp bij kiezen voorziening 97% 96% Uitleg mogelijkheid bezwaar 100% 96% Tijd tussen aanvraag en goedkeuring 89% 83% Tijd tussen goedkeuring en levering 90% 87% negatieve afwijking ( 5%) positieve afwijking ( 5%) (vrijwel) gelijk * In het percentage tevredenheid is het aandeel weet niet/geen ervaring mee en neutraal in beide jaren niet meegenomen. Wanneer de uitkomsten van 2011 worden vergeleken met de uitkomsten van 2010, blijkt dat op het gebied van informatie over de afhandeling van de aanvraag, de informatievoorziening en de tijd tussen aanvraag en goedkeuring de ontevredenheid is toegenomen. Op de overige punten is de tevredenheid op hetzelfde niveau gebleven. Positief is de sterke afname van het aandeel cliënten dat geen uitleg over de bezwaarmogelijkheden heeft gekregen. In 2010 had 49% van de HH-cliënten en 63% van - 8 -

13 de WRV-cliënten geen uitleg gekregen. Nu geldt dat nog voor 18% van de HH-cliënten en slechts 14% van de WRV-cliënten Tevredenheid over kwaliteit van de voorzieningen zelf Uiteraard willen we ook weten of cliënten tevreden zijn over de voorziening zelf. Hoe beoordeelt men de kwaliteit van de geleverde hulp of voorziening? We hebben de tevredenheid over de voorziening in deze paragraaf gesplitst in de tevredenheid over de Hulp bij het huishouden en de WRV-voorzieningen. Kwaliteit Hulp bij het huishouden Voordat we zijn ingegaan op de mening die cliënten hebben over de kwaliteit van de voorziening zelf, hebben we eerst gevraagd naar: het type hulp dat cliënten hebben, HH1 of HH2, de organisatie die de Hulp bij het huishouden uitvoert en tevredenheid over de keuzemogelijkheid van de organisatie die de HH uitvoert. Type hulp bij het huishouden vooral HH1 De onderverdeling van HH-cliënten is naar eigen zeggen als volgt: HH1 = 85% HH2 = 15% Organisatie die hulp bij het huishouden uitvoert In onderstaande figuur staat weergegeven welke organisatie de Hulp bij het huishouden uitvoert. In de meeste gevallen is dat Rivas Zorggroep (32%). Daarachter volgen Axxion Continu (24%), Vierstroom Hulp Thuis (13%) en particulieren (9%). Figuur 2.7: Uitvoerende organisatie HH 4% 3% 9% 13% 32% Rivas zorggroep Axion Continu Particulier Vierstroom Hulp Thuis Anders Tzorg 24% - 9 -

14 Kwaliteit Hulp bij het huishouden De onderstaande grafiek geeft op gemeenteniveau de tevredenheid weer van de cliënten over de kwaliteit van de Hulp bij het huishouden. Figuur 2.8: Tevredenheid Hulp bij het huishouden Kwaliteit van het schoonmaken Het contact met de hulp bij het huishouden Het aantal uren dat is toegewezen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden De tevredenheid over de kwaliteit van de Hulp bij het huishouden is groot. Het meest tevreden zijn de cliënten over het contact met de hulp: 92% is hierover (zeer) tevreden. Ruim twee derde van de cliënten is daarover zelfs zeer tevreden (68%). Ook over het aantal uren dat voor Hulp bij het huishouden is toegewezen, is men overwegend tevreden: 92% is hierover tevreden, en 5% is ontevreden en 3% geeft aan neutraal te zijn. De ontevredenheid heeft vrijwel uitsluitend te maken met dat het aantal uren te beperkt is, volgens de cliënt. Ten slotte is 91% van de cliënten (zeer) tevreden over de kwaliteit van het schoonmaken; bijna 60% van de cliënten is zelfs zeer tevreden over het schoonmaken. Slechts 3% van de cliënten (twee respondenten) geeft aan ontevreden te zijn. Redenen daarvoor is dat de Hulp het schoonmaakwerk niet goed of te weinig uitvoert. Aantal uren hulp dat is afgesproken wordt ook ontvangen We hebben de cliënten die Hulp bij het huishouden ontvangen ook gevraagd of zij ook daadwerkelijk het aantal uren hulp krijgen dat hen is toegewezen. In onderstaand figuur is te zien dat 91% van de cliënten aangeeft dat de hulp hetzelfde aantal uren aanwezig is als is toegewezen; 5% (vier cliënten) geeft aan dat de hulp minder uren aanwezig is dan is afgesproken. Figuur 2.9: Aantal uren hulp dat is afgesproken Het aantal uren aanwezig dat is afgesproken 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Nee, te weinig Nee, te veel Tevredenheid kwaliteit Hulp bij het huishouden in vergelijking met vorig jaar Tabel 2.3: Vergelijking kwaliteit Hulp bij het huishouden gemeente Lopik 2010 en Meting 2010 Meting 2011 Kwaliteit van het schoonmaken 90% 97% Het contact met de hulp bij het huishouden 100% 100% Het aantal uren dat is toegewezen 91% 95% negatieve afwijking ( 5%) positieve afwijking ( 5%) (vrijwel) gelijk * In het percentage tevredenheid is het aandeel weet niet/geen ervaring mee en neutraal in beide jaren niet meegenomen

15 In vergelijking met vorig jaar is de tevredenheid over de kwaliteit van de Hulp bij het huishouden grotendeels gelijk gebleven. De tevredenheid over de kwaliteit van het schoonmaken is wel duidelijk verbeterd. Wisselen van hulp In bijna elke meting blijft het geluid doorklinken dat er nogal eens gewisseld zou worden van hulp. Hiermee wordt bedoeld dat de vaste hulp vaak zou wegvallen, en dat men dat erg vervelend vindt. In de volgende grafiek is de mening van de cliënten weergegeven. Figuur 2.10: Wisselen van hulp 100% 80% 60% 40% 20% 0% Vaak gewisseld van hulp Niet vaak gewisseld van hulp Vaak gewisseld van hulp? Weet het niet Ja Een beetje Nee Zo ja, vindt u dat erg? Het overgrote deel (90%) geeft aan dat er niet vaak gewisseld wordt van hulp. 9% (7 cliënten) geeft aan dat dit wel vaak gebeurt. Vrijwel alle cliënten die aangeven dat er vaak van hulp wordt gewisseld, vinden dit erg vervelend. In vergelijking met vorig jaar is het aantal cliënten dat aangeeft dat er vaak gewisseld wordt van hulp ongeveer gelijk gebleven. Kwaliteit WRV-voorziening Ook aan de cliënten van de woon- en vervoersvoorziening, rolstoel en vervoersmiddel is gevraagd naar de tevredenheid over de voorziening zelf. Figuur 2.11: Tevredenheid WRV-voorziening Woonvoorziening Vervoervoorziening Rolstoel Vervoersmiddel 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden Opvallend is het verschil in de tevredenheid over verschillende voorzieningen. De grootste tevredenheid zien we terug bij de vervoersmiddelen: 93% van de cliënten is hierover tevreden, bijna 40% van de cliënten is zelfs zeer tevreden. De ontevredenheid zit slechts bij 5% (twee cliënten)

16 Ook over de rolstoel is een groot deel van de cliënten tevreden: 85% is tevreden, 11% (vijf cliënten) is ontevreden en nog eens 2% (één cliënt) is zeer ontevreden. Redenen hiervoor zijn dat de rolstoel niet lekker zit en niet goed rijdt. Bij de woonvoorziening is 80% tevreden: 9% (vier cliënten) is ontevreden en 4% (twee cliënten) zeer ontevreden. De redenen van de ontevredenheid is zeer divers. Een aantal keer is het te laat of niet goed aanleggen van een oprit voor de rolstoel genoemd. De grootste ontevredenheid zien we bij de vervoersvoorziening (Regiotaxi): 65% is tevreden over deze voorziening en 23% is ontevreden (waarvan 10% zeer ontevreden). De meest genoemde reden voor deze ontevredenheid is de lange reisafstand / omrijden (18% van de ontevreden cliënten noemde deze reden). Overige redenen lopen uiteen: lange wachttijden, beperkte behulpzaamheid van de chauffeur en de prijs per rit. Tevredenheid kwaliteit overige Wmo-voorzieningen: Vergelijking met vorig jaar Tabel 2.4: Vergelijking kwaliteit overige Wmo voorzieningen gemeente Lopik 2010 en Meting 2010 Meting 2011 Woningaanpassing 96% 86% Vervoersvoorziening 57% 74% Rolstoel 92% 87% Vervoersmiddel 92% 95% negatieve afwijking ( 5%) positieve afwijking ( 5%) (vrijwel) gelijk * Rolstoel- en vervoersmiddelaanvragers werden in 2010 nog als één categorie beschouwd. * In het percentage tevredenheid is het aandeel weet niet/geen ervaring mee en neutraal in beide jaren niet meegenomen. In vergelijking met vorig jaar zien we een aantal verschillen. De tevredenheid over de woningaanpassing ligt duidelijk lager dan in Anderzijds is de kwaliteit van de vervoersvoorziening volgens de cliënten sterk verbeterd. De tevredenheid over de rolstoel was in 2010 hoger dan in Dat komt mogelijk doordat de kwaliteit van de vervoersmiddelen (toen nog als één categorie met de rolstoel) het percentage in 2010 positief beïnvloedde. Vervoervoorziening: veelal Regiotaxi Cliënten met een vervoersvoorziening is gevraagd van welke vervoersvoorziening zij gebruik maken: 95% geeft aan gebruik te maken van de Regiotaxi, 5% maakt gebruik van een andere vervoersvoorziening of tegemoetkoming van de vervoerskosten. Leveranciers rolstoel We hebben cliënten gevraagd wie de leverancier is van de rolstoel. In onderstaande figuur is te zien welke leveranciers werden genoemd

17 Figuur 2.12: Leverancier van rolstoel Leverancier rolstoel 63% 23% 7% 2% 2% 2% MRS (voorheen Meyra) Welzorg Vitaal Harting Bank Double Performance Weet niet Bijna twee derde van de rolstoelbezitters (63%) weet niet precies wie de leverancier is. Ongeveer een kwart van de cliënten met een rolstoel geeft aan dat MRS (of de oude naam Meyra wordt genoemd) daarvan de leverancier is en 7% noemt Welzorg. De leveranciers die maar door een paar cliënten worden genoemd, zijn Vitaal, Harting Bank en Double Performance. Vervoersmiddel Ook aan cliënten met een vervoersmiddel is gevraagd wie de leverancier van hun voorziening was: Figuur 2.13: Leverancier van vervoersmiddel. Leverancier vervoersmiddel 32% MRS (voorheen Meyra) 46% Welzorg Harting Bank Handicare 3% 3% 5% 11% Bever Bodegraven Weet niet Bijna de helft van de cliënten met een vervoersmiddel weet niet wie de leverancier was (46%) Net als bij de rolstoel is ook bij de vervoersmiddelen MRS het meest genoemd als leverancier (32%), gevolgd door Welzorg (11%). Overige genoemde leveranciers waren: Harting Bank, Handicare en Bever Bodegraven. Tevredenheid servicedienst rolstoel en vervoersmiddelen groot Tot slot hebben we de cliënten met een rolstoel en/of vervoersmiddel gevraagd naar het gebruik van het onderhoudsbedrijf van rolstoel en scootmobielen en de verleende service van het onderhoudsbedrijf. Maakt men gebruik van de service? Worden problemen met de rolstoel of scootmobiel snel opgelost?

18 Bijna 40% van de cliënten met een rolstoel maakt gebruik van de servicedienst; 11% weet het niet (vijf cliënten). Bij de gebruikers van een vervoersmiddel maakt de helft weleens gebruik van de servicedienst. Figuur 2.14: Tevredenheid over service van onderhoudsbedrijf rolstoel en vervoersmiddel Service onderhoudsbedrijf rolstoel Service onderhoudsbedrijf vervoersmiddel 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden De tevredenheid over de servicedienst is groot: Alle gebruikers van de servicedienst bij de vervoersmiddelen zijn hierover tevreden. Over de servicedienst van de rolstoel is 83% tevreden; 17% (drie cliënten) is ontevreden. Dit heeft te maken met het lang moeten wachten op de monteur of omdat men het probleem aan de rolstoel niet goed verholpen heeft

19 3. Effect van de voorziening Naast de diverse tevredenheidsaspecten is het natuurlijk van belang te weten of cliënten het idee hebben dat de voorzieningen het effect sorteren waarvoor zij zijn aangevraagd. Aan de cliënten is de vraag gesteld of zij door de voorziening langer zelfstandig kunnen blijven wonen, aan meer activiteiten buitenshuis deelnemen, of hierdoor beter kunnen functioneren in de samenleving. Tabel 3.1: Effect van de voorziening Totaal HH WRV Rolstoel Woningaanpassing Vervoersvoorziening Vervoersmiddel Ja 85% 91% 82% 89% 80% 78% 81% Nee 14% 8% 16% 9% 18% 22% 17% weet niet/geen antwoord 2% 1% 2% 2% 2% 0% 2% Het effect van de voorzieningen is aanzienlijk: 85% geeft aan dat de verstrekte voorziening effect heeft op het zelfstandig functioneren of op het zelfstandig kunnen blijven wonen. Het effect van de huishoudelijke hulp is groter dan van de overige voorzieningen. Cliënten met een rolstoel geven het vaakst aan dat de voorziening geen effect heeft op het ondernemen van activiteiten buitenshuis. Dit komt omdat de rolstoel met name wordt gebruikt om vanuit huis naar de arts of het ziekenhuis te gaan. Daarnaast is men niet altijd tevreden over de kwaliteit van de rolstoel. Vergelijking met vorig jaar: Het effect van de voorziening op de zelfstandigheid en participatie van de cliënt is lager dan in Dit geldt voor alle voorzieningen

20 4. Samenvatting en aanbevelingen Over het algemeen zijn veruit de meeste cliënten tevreden over zijn of haar Wmovoorziening. Dit geldt voor zowel Hulp bij het huishouden als WRV-voorzieningen. Aanvraag (welke instantie, waar, door wie) duidelijk Voor veruit de meeste cliënten is duidelijk bij welke instantie ze de voorziening moeten aanvragen. De aanvraag van Hulp bij huishouden roept slechts in 8% van de gevallen onduidelijkheden op, van de WRV-voorzieningen in 2% van de gevallen. De voorzieningen worden voornamelijk bij de gemeente aangevraagd; 19% van de HH-cliënten noemt spontaan het Wmo-loket als locatie van aanvraag. Bij de WRVcliënten is dat 23%. Van alle HH-cliënten heeft 63% de voorziening zelf aangevraagd. Dat is een flinke toename ten opzichte van 2010 (40%). Conclusie en aanbevelingen: Net als vorig jaar zijn er op dit vlak geen bijzondere aandachtspunten. Gebruik PGB beperkt, maar grote tevredenheid Net als vorig jaar is het aandeel cliënten dat gebruik maakt van een PGB laag. Van cliënten met huishoudelijke hulp heeft 22% een PGB. Van de mensen met een WRVvoorziening hebben slechts vier cliënten een PGB. Cliënten met een PGB zijn over het algemeen wel behoorlijk tevreden over hun PGB. Het aandeel cliënten dat vooraf informatie heeft gekregen over het PGB is beperkt: 41% van de HH-cliënten en slechts 21% van de WRV-cliënten. Conclusie en aanbevelingen: Net als vorig jaar blijkt ook nu weer het PGB-gebruik laag. Anderzijds zijn de mensen die hiervan gebruik maken wel erg tevreden. Ook blijkt, net als vorig jaar, slechts een minderheid van de cliënten hierover informatie te hebben ontvangen. Indien de gemeente het gebruik van het PGB wil verhogen, kan men ervoor kiezen om het PGB gebruik actief te stimuleren door bijvoorbeeld meer informatievoorziening of het vereenvoudigen van de aanvraagprocedure van het PGB. Tevredenheid over procesaspecten iets teruggelopen Cliënten zijn over het algemeen erg te spreken over de verschillende procesaspecten. Het meest tevreden is men over het contact met de gemeente en de informatie over de voorziening. Ook nu weer blijft de tevredenheid over de wachttijden (tijd tussen aanvraag en goedkeuring en tussen goedkeuring en levering) achter bij de andere procesaspecten. Het aandeel cliënten dat geen uitleg heeft gekregen over de mogelijkheid om bezwaar te maken is sterk afgenomen ten opzichte van De gemeente heeft hierop dus een flinke inspanning gedaan. In vergelijking met 2010 is de tevredenheid op een aantal onderdelen wel iets afgenomen. Met name de informatievoorziening (over voorziening zelf en afhandeling aanvraag) is wat teruggelopen. Ook is de ontevredenheid over de tijd tussen aanvraag en goedkeuring verder toegenomen. Conclusie en aanbevelingen: Over het algemeen scoort de gemeente nog altijd goed op dit onderdeel. Toch is de ontevredenheid over met name de informatievoorziening toegenomen. Ook de wachttijd tussen aanvraag en goedkeuring en tussen goedkeuring

21 en levering blijven aandachtspunten. Positief is de sterke toename van het aandeel cliënten dat info heeft gekregen over de mogelijkheden om bezwaar aan te tekenen. Tevredenheid over kwaliteit Hulp bij het huishouden toegenomen De cliënten met Hulp bij het huishouden zijn tevreden over hun voorziening. De tevredenheid ligt zelfs nog iets hoger dan in Over het contact met de hulp is 92% van de cliënten tevreden. Hetzelfde percentage is van toepassing voor de tevredenheid over het aantal uur dat men toegewezen heeft gekregen. De kwaliteit van het schoonmaken scoorde vorig jaar iets minder, maar de tevredenheid is dit jaar duidelijk toegenomen; 91% is tevreden en slechts twee cliënten zijn ontevreden. Van de cliënten geeft 91% aan dat de hulp het aantal uren aanwezig is dat is afgesproken; 5% geeft aan dat de hulp te weinig aanwezig is. Ruim 90% is van mening dat er niet vaak wordt gewisseld van hulp. De cliënten die aangeven dat er wel vaak wordt gewisseld, vinden dit allemaal erg vervelend. Conclusie en aanbevelingen: De tevredenheid over de kwaliteit van de Hulp bij het huishouden was vorig jaar al groot en is dit jaar zelfs nog iets verbeterd. Er lijken geen grote aandachtspunten te zijn op dit gebied. Kwaliteit WRV-voorziening: tevredenheid vervoersvoorziening toegenomen Cliënten met een vervoersmiddel (vaak een scootmobiel) zijn het meest tevreden over hun voorziening; 93% van hen is tevreden. Ook over de rolstoel is een grote meerderheid van de cliënten tevreden (85%). Wel is de tevredenheid over de rolstoel wat lager dan in 2010 (mogelijk doordat rolstoel en scootmobiel toen nog als één categorie werden beschouwd). Over de woningaanpassing is 80% tevreden. De ontevredenheid is ten opzichte van 2010 iets toegenomen. De reden van de ontevredenheid is divers, maar komt onder andere door het te laat of niet goed aanleggen van een oprit voor een rolstoel. Over de vervoersvoorziening (meestal Regiotaxi) was men vorig jaar voornamelijk ontevreden. Slechts 42% was toen tevreden. Dit jaar scoort de vervoersvoorziening nog steeds het slechtst van de WRV-voorzieningen, maar we zien een sterke verbetering in de tevredenheid: 65% is tevreden. Toch blijft dit onderdeel een aandachtspunt. Conclusie en aanbevelingen: Het onderdeel vervoersvoorziening blijft een punt van aandacht. Niettemin is de tevredenheid hierover wel sterk verbeterd ten opzichte van

22

23 Bijlage 1: Vergelijking met SUW gemeenten Tabel 1: Duidelijkheid over instantie voorzieningaanvraag, vergelijking met SUW. De Ronde Venen Montfoort Oudewater Woerden Lopik HH 100% 100% 100% 90% 91% WRV-voorziening 100% 95% 100% 96% 98% Woonvoorziening 100% 100% 100% 100% 100% Rolstoel/scootmobiel 100% 100% 100% 90% - Rolstoel % Vervoersmiddel % Vervoersvoorziening 100% 90% 100% 100% 95% Tabel 2: Waar is de HH aangevraagd? Vergelijking met SUW. De Ronde Venen Montfoort Oudewater Woerden Lopik Gemeente 60% 45% 38% 54% 60% Wmo-loket gemeente 20% 40% 38% 42% 20% Zorgkantoor 0% 0% 0% 4% 0% Indicatieorgaan 0% 0% 0% 0% 0% Zorgleverancier 0% 10% 0% 0% 4% Huisarts 0% 0% 0% 0% 0% Anders 20% 5% 23% 0% 16% Tabel 3: Wie heeft de voorziening aangevraagd? Vergelijking met SUW. Huishoudelijke hulp De Ronde Venen Zelf 0% 28% 40% 55% 63% Ander 100% 72% 60% 42% 37% Weet niet 0% 0% 0% 3% 0% WRV Zelf 33% 33% 36% 44% 37% Ander 67% 67% 61% 56% 63% Weet niet 0% 0% 3% 0% 0% Montfoort Oudewater Woerden Lopik - 1 -

24 Tabel 4: Maakt de cliënt gebruik van PGB? Vergelijking met SUW. Huishoudelijke hulp De Ronde Venen Ja 6% 10% 4% 11% 22% Nee 77% 76% 79% 80% 71% Weet niet 17% 14% 17% 9% 8% WRV Ja 2% 8% 2% 8% 3% Nee 83% 77% 77% 82% 92% Weet niet 15% 16% 21% 10% 5% Montfoort Oudewater Woerden Lopik Tabel 5: Tevredenheid PGB, vergelijking met SUW. % tevreden De Ronde Venen HH 100% 100% 100% 100% 94% WRV 100% 100% 100% 100% 100% Montfoort Oudewater Woerden Lopik Tabel 6: Tevredenheid over procesaspecten, vergelijking met SUW. % Tevreden De Ronde Venen Tijd tussen goedkeuring en levering 100% 87% 88% 98% 87% Tijd tussen aanvraag en goedkeuring 96% 79% 71% 81% 83% Uitleg mogelijkheid bezwaar 100% 100% 100% 100% 96% Hulp bij het kiezen voorziening 85% 92% 100% 95% 96% Contact met de gemeente 93% 96% 96% 98% 97% Informatie voorziening 94% 93% 97% 95% 94% Informatie afhandeling aanvraag 100% 89% 89% 96% 91% Montfoort Oudewater Woerden Lopik Tabel 7: Effect van de voorziening, vergelijking met SUW. % Effect De Ronde Venen HH 96% 96% 96% 98% 92% WRV-voorziening 92% 88% 90% 88% 83% Woonvoorziening 100% 100% 100% 90% 91% Rolstoel/scootmobiel 88% 89% 83% 89% - Rolstoel 78% Vervoersmiddel 83% Vervoervoorziening 88% 77% 88% 83% 81% Montfoort Oudewater Woerden Lopik - 2 -

25 Tabel 8: Tevredenheid Hulp bij het huishouden, vergelijking met SUW. % Tevreden De Ronde Venen Kwaliteit van het schoonmaken 90% 90% 96% 87% 97% Contact met de hulp 94% 97% 100% 98% 100% Aantal uren dat is toegewezen 89% 77% 88% 87% 95% Tabel 10: Wordt er vaak gewisseld van hulp? Vergelijking met SUW. Montfoort Oudewater Woerden Lopik Wisselen van hulp De Ronde Venen Ja 14% 11% 9% 5% 9% Nee 86% 89% 91% 95% 91% Montfoort Oudewater Woerden Lopik Tabel 10: Vindt de cliënt het erg dat er gewisseld wordt? Vergelijking met SUW. Vindt het vervelend De Ronde Venen Ja 100% 100% 80% 67% 100% Nee 0% 0% 20% 33% 0% Montfoort Oudewater Woerden Lopik Tabel 11: Tevredenheid kwaliteit WRV-voorzieningen, vergelijking met SUW % Tevreden De Ronde Venen Woonvoorziening 96% 89% 89% 95% 86% Rolstoel/scootmobiel 90% 72% 94% 79% - Rolstoel % Vervoersmiddel % Vervoersvoorziening 68% 68% 56% 43% 74% Montfoort Oudewater Woerden Lopik - 3 -

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010 Gemeente Lopik Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010 26 april 2011 Projectnr. 331.100 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026)

Nadere informatie

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2 Inhoud 1. Inleiding 1 1.1. Methode van onderzoek 1 1.2. Responsverantwoording 1 1.3. Leeswijzer 2 2. Tevredenheid Wmo-cliënten 3 2.1. Aanvragen van de voorzieningen 3 2.2. (On)Tevredenheid PGB 4 2.3. Tevredenheid

Nadere informatie

Gemeente Nunspeet. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012

Gemeente Nunspeet. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012 Gemeente Nunspeet Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012 mei 2013 Projectnr. 302.103 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702

Nadere informatie

Companen waar wonen beweegt

Companen waar wonen beweegt Projectnr. 2632.102/PL Companen waar wonen beweegt Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026)3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail Internet info@companen.nl www.companen.nl

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014 Gemeente Woerden Klanttevredenheid Wmo over 2013 31 juli 2014 DATUM 31 juli 2014 TITEL Klanttevredenheid Wmo over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Woerden Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus

Nadere informatie

Gemeente Beuningen. Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013. Concept. 3 april 2014

Gemeente Beuningen. Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013. Concept. 3 april 2014 Gemeente Beuningen Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013 Concept 3 april 2014 DATUM 3 april 2014 TITEL Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Beuningen

Nadere informatie

Gemeente Alphen-Chaam

Gemeente Alphen-Chaam Gemeente Alphen-Chaam Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 23 oktober 2015 DATUM 23 oktober 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente Alphen-Chaam

Nadere informatie

Companen. Gemeente Steenbergen. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012

Companen. Gemeente Steenbergen. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012 Companen Gemeente Steenbergen Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012 15 juni 2013 Projectnr. 748.104 Companen waar wonen beweegt Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014 Gemeente Roosendaal Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 Concept 11 augustus 2014 DATUM 11 augustus 2014 TITEL Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Roosendaal

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Gemeente Bergen op Zoom Companen BV Boulevard Heuvelink 04 688 KT Arnhem Postbus 74 680 BD Arnhem 06 35 5 3 info@companen.nl www.companen.nl Projectnummer: 748.04 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 0

Nadere informatie

Gemeente IJsselstein. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over juli 2015

Gemeente IJsselstein. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over juli 2015 Gemeente IJsselstein Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 8 juli 2015 DATUM 8 juli 2015 TITEL ONDERTITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente IJsselstein Cathelijne

Nadere informatie

Gemeente Rhenen. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo

Gemeente Rhenen. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Gemeente Rhenen Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 3 juli 2009 Projectnr. 340.00 Boulevard Heuvelink 04 6828 KT Arnhem Postbus 74 680 BD Arnhem Telefoon (026) 352532 Telefax (026) 4458702 E-mail Internet

Nadere informatie

Gemeente Landsmeer. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 5 juni 2014

Gemeente Landsmeer. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 5 juni 2014 Gemeente Landsmeer Wmo-klanttevredenheid over 2013 5 juni 2014 DATUM 5 juni 2014 TITEL Wmo-klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Landsmeer Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Gemeente Lansingerland. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012

Gemeente Lansingerland. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012 Gemeente Lansingerland Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012 6 mei 2013 Projectnr. 1621.101 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax

Nadere informatie

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015 Gemeente Zeist Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 8 juli 2015 DATUM 8 juli 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Zeist Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Gemeente Druten. Klanttevredenheidsonderzoek 2010

Gemeente Druten. Klanttevredenheidsonderzoek 2010 Gemeente Druten Klanttevredenheidsonderzoek 200 6 augustus 200 Projectnr. 225.00/G Boulevard Heuvelink 04 6828 KT Arnhem Postbus 74 680 BD Arnhem Telefoon (026) 352532 Telefax (026) 4458702 E-mail Internet

Nadere informatie

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014 Gemeente Wmo klanttevredenheid over 2013 1 juli 2014 DATUM 1 juli 2014 TITEL Wmo klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Klanttevredenheidsonderzoek Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Gemeente Harenkarspel. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011

Gemeente Harenkarspel. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011 Gemeente Harenkarspel Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011 30 juli 2012 Projectnr. 2632.103/PL Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2014 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Shanon klein Goldewijk Juni 2014 Inhoud Samenvatting... 2 Inleiding... 4 1. Indienen

Nadere informatie

Wat is de totale omvang van de doelgroep? (u kunt een schatting maken) 880 mensen. Hoeveel mensen heeft u benaderd in het onderzoek?

Wat is de totale omvang van de doelgroep? (u kunt een schatting maken) 880 mensen. Hoeveel mensen heeft u benaderd in het onderzoek? Doelgroep 'mensen met lichamelijke beperking' Met welke methode(n) heeft u het onderzoek uitgevoerd? Schriftelijk Internet Telefonisch Face-to-face Anders, namelijk Wat is de totale omvang van de doelgroep?

Nadere informatie

Gemeente Bergen. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012

Gemeente Bergen. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012 Gemeente Bergen Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012 8 april 2013 Projectnr. 373.101 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702

Nadere informatie

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek 25 november 2015 GOM PAN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING GOM PAN EN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING DATUM 25 november 2015 TITEL Wmo

Nadere informatie

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd...

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 4 4 De aanvraag... 8 5 Procedure... 14 6 Wachttijd... 16 7 Bejegening... 19 7 Toegewezen aanvragen...

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Emmen 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9 5

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Inleiding en toelichting Het jaarlijkse Wmo-klanttevredenheidsonderzoek is in april en mei 2015 naar de cliënten verstuurd. Aan de cliënten werd gevraagd of zij de

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: de gemeente Nijkerk DIMENSUS beleidsonderzoek Juni 2008 Projectnummer 321 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 7 1

Nadere informatie

11 Drentse gemeenten. Tevredenheid Hulp bij het huishouden. 3 mei 2011

11 Drentse gemeenten. Tevredenheid Hulp bij het huishouden. 3 mei 2011 11 Drentse gemeenten Tevredenheid Hulp bij het huishouden 3 mei 2011 Projectnr. 2118.100 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek WMO over 2013

Klanttevredenheidsonderzoek WMO over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek WMO over 2013 Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Sectie Onderzoek en Statistiek Venlo, juni 2014 Samenvatting Een van de hoofddoelstellingen van de Wmo (Wet

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Enschede Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Enschede COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek. over 2009

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek. over 2009 Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2009 VERSLAG VAN DE RESULTATEN VAN HET CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK ONDER BURGERS MET EEN BEPERKING samenvatting Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Foto s: Bas Moerman

Nadere informatie

Goeree-Overflakkee. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 13 maart 2014

Goeree-Overflakkee. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 13 maart 2014 Goeree-Overflakkee Wmo-klanttevredenheid over 2013 13 maart 2014 DATUM 13 maart 2014 TITEL Wmo-klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL - OPDRACHTGEVER Gemeente Goeree-Overflakkee Boulevard Heuvelink 104

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Mantelzorgers Gemeente Roermond Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Mantelzorgers Gemeente Roermond COLOFON

Nadere informatie

Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015

Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015 Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015 Afdeling: Maatschappelijke ontwikkeling Auteur : Nick Elshof Datum: 25-09-2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Samenvatting... 4 Verantwoording en achtergrond...

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Mantelzorgers. Gemeente Zoetermeer

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Mantelzorgers. Gemeente Zoetermeer Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Mantelzorgers Gemeente Zoetermeer Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Mantelzorgers Gemeente Zoetermeer COLOFON

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om:

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om: COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Te besluiten om: 1. De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 in het kader van artikel 9 Wmo juncto artikel 8.9 vierde lid

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Dienst SoZaWe NW Fryslân juli 2015 Nelleke Koppelman Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Beek (L.) 26 augustus 2015 Nelleke Koppelman Simon Wajer Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 2 SAMENVATTING 4 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Vianen 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...10

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2013

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2013 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2013 onder Wmo-cliënten van de gemeenten: Brunssum, Nuth, Onderbanken en Simpelveld Rapportage gemeente Simpelveld Gemeente Heerlen Bureau Onderzoek & Statistiek Augustus

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Haarlem 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Beek 20 mei 2014 Simon Wajer Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS 7 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Boxtel INDEX Index...2 Inleiding...3 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9 5 Voorzieningen...6

Nadere informatie

GEMEENTE ECHT-SUSTEREN

GEMEENTE ECHT-SUSTEREN Wmo-klanttevredenheidsonderzoek GEMEENTE ECHT-SUSTEREN 2009 VERSLAG VAN DE RESULTATEN VAN HET TEVREDENHEIDSONDERZOEK ONDER BURGERS MET EEN BEPERKING SAMENVATTING Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2009

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Papendrecht Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Papendrecht COLOFON Samenstelling Ingrid

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Stein

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Stein Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Stein Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Stein COLOFON Samenstelling Ingrid

Nadere informatie

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Bijlagenummer 01/10/14/06 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Adviesnota voor: (kopieer en plak voor regel van toepassing) X Onderwerp:

Nadere informatie

2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2

2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 3 4 De aanvraag... 7 5 Procedure... 11 6 Bejegening... 14 7 Rechten en plichten... 16 8 Inspraak bij

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2009

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2009 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2009 onder Wmo-aanvragers van de gemeenten: Brunssum, Heerlen, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal GEMEENTE HEERLEN Gemeente Heerlen Bureau Onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Hendrik-Ido-Ambacht 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Best Augustus 2015 Nelleke Koppelman Naomi Meys Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011

Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011 Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011 September 2011 1 Colofon Uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurs- en Concernzaken Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 bestuursinformatie@utrecht.nl

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Lelystad

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Lelystad Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Lelystad Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Lelystad COLOFON Samenstelling

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2008

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2008 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2008 onder Wmo-aanvragers van de gemeenten: Brunssum, Heerlen, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal Gemeente Heerlen Bureau Onderzoek & Statistiek 11 juni

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 27 juni 2014 Kees-Jan van de Werfhorst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Heerhugowaard

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Heerhugowaard Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Heerhugowaard Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Heerhugowaard COLOFON Samenstelling

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord 13 juni 2014 Kees-Jan van de Werforst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling Gemeente Groesbeek Juni 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Zuiderval 70 7500 AN Enschede Tel. (053) 4825000 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014/050

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Dienst SoZaWe NW Fryslan Juli 2014 Anouk Olsthoorn Projectnummer: 107560 Samenvatting Uw gemeente heeft meegedaan aan een klantonderzoek Wmo over 2013. De

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 en klanttevredenheid dienstverlening Gemeente Boskoop

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 en klanttevredenheid dienstverlening Gemeente Boskoop Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 en klanttevredenheid dienstverlening Gemeente Boskoop opdracht van: Onderzoek uitgevoerd in de gemeente Boskoop DIMENSUS beleidsonderzoek Juni 2008 Projectnummer 317

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Gemeente Castricum mei juni 2008

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Gemeente Castricum mei juni 2008 Eindrapportage Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Gemeente Castricum mei juni 2008 Inhoudsopgave Inleiding... 5 1 Achtergrond, doelstelling en doelgroep... 7 1.1 Achtergrond voor het klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Onderzoeksrapportage 14 oktober 2016 DATUM 14 oktober 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL Onderzoeksrapportage OPDRACHTGEVER Gemeente

Nadere informatie

Gemeente Breda. Onderzoek klanttevredenheid Wmo. Onderzoek en Informatie. Individuele voorzieningen in Breda (2007)

Gemeente Breda. Onderzoek klanttevredenheid Wmo. Onderzoek en Informatie. Individuele voorzieningen in Breda (2007) Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Onderzoek klanttevredenheid Wmo Individuele voorzieningen in Breda (2007) Datum: Mei 2008 In opdracht van: Gemeente Breda Directie Sociale Zaken Uitgave: Gemeente

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2011

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2011 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2011 onder Wmo-cliënten van de gemeenten: Brunssum, Heerlen, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal Rapportage gemeente Nuth Gemeente Heerlen Bureau Onderzoek

Nadere informatie

Onderzoek klanttevredenheid Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2011. Gemeente Hulst

Onderzoek klanttevredenheid Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2011. Gemeente Hulst Onderzoek klanttevredenheid Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2011 Gemeente Hulst Middelburg, juni 2012 Colofon Scoop 2012 Samenstelling Peter van Kooten Wim van Gorsel In opdracht van de Vereniging

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Haarlem

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Haarlem Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Haarlem Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Haarlem COLOFON Samenstelling Ingrid

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal 27 juni 2014 Kees-Jan van de Werfhorst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Gemeente Zwartewaterland

Gemeente Zwartewaterland Gemeente Zwartewaterland Wmo-klanttevredenheidsonderzoek 2014 14 mei 2014 DATUM 2 mei 2014 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente Zwartewaterland Wietske

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen ROGplus Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen ROGplus COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Anja van

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Heemstede November 2015 Nelleke Koppelman Naomi Meys Projectnummer: 107696 Kenmerknummer: Wmo-2409-4588 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Samenvatting basisbenchmark en cliënttevredenheidsonderzoek individuele voorzieningen Wmo

Samenvatting basisbenchmark en cliënttevredenheidsonderzoek individuele voorzieningen Wmo Samenvatting basisbenchmark en cliënttevredenheidsonderzoek individuele voorzieningen Wmo Inleiding Hoewel het gaat om twee afzonderlijke onderzoeken is vanwege de samenhang (de Wmo) ervoor gekozen om

Nadere informatie

31 Fysieke kopieën naar: College^ BenW, Secr, '/7. y Q /, Dirj^e^riffïer, BCA, Concernled^n. Ons kenmerk. Deeltaxi

31 Fysieke kopieën naar: College^ BenW, Secr, '/7. y Q /, Dirj^e^riffïer, BCA, Concernled^n. Ons kenmerk. Deeltaxi WW w IN.1113101 gemeente QoSterflOUt Gemeente Oosterhout ontvangen AC ben: & Cff 0^»* -J JUL 2011 kopi«aan de gemeenteraad 31 Fysieke kopieën naar: De gemeenteraadsleden 18 Digitale Digitale kopieën Kopieën

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Den Haag Maart 2015 Naomi Meys Volkan Atalay Projectnummer: 107696 Correspondentienummer: DH-2703-4284 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Gemeente Breda. Onderzoek klanttevredenheid Wmo. Onderzoek en Informatie. Individuele voorzieningen in Breda (2011)

Gemeente Breda. Onderzoek klanttevredenheid Wmo. Onderzoek en Informatie. Individuele voorzieningen in Breda (2011) Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Onderzoek klanttevredenheid Wmo Individuele voorzieningen in Breda (2011) Publicatienummer: 1688 Datum: mei 2012 In opdracht van: Gemeente Breda Directie Dienstverlening

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Annelieke van den Heuvel SGBO Benchmarking

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Leiden

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Leiden Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Leiden Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Leiden COLOFON Samenstelling Ingrid

Nadere informatie

Gemeente Breda. Onderzoek klanttevredenheid Wmo. Onderzoek en Informatie. Individuele voorzieningen in Breda (2010)

Gemeente Breda. Onderzoek klanttevredenheid Wmo. Onderzoek en Informatie. Individuele voorzieningen in Breda (2010) Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Onderzoek klanttevredenheid Wmo Individuele voorzieningen in Breda (2010) Publicatienummer: 1656 Datum: April 2011 In opdracht van: Gemeente Breda Directie Sociale

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Annelieke van den Heuvel Kees-Jan

Nadere informatie

Adviesnota Bestuur datum: 19 augustus 2015

Adviesnota Bestuur datum: 19 augustus 2015 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Adviesnota Bestuur datum: 19 augustus 2015 Adviesnota voor: (kopieer en plak voor regel van toepassing) X Onderwerp: Algemeen Bestuur (AB) Dagelijks

Nadere informatie

Hoe tevreden bent u over de volgende onderdelen van het Wmo-loket?

Hoe tevreden bent u over de volgende onderdelen van het Wmo-loket? Vragenlijst Hulp bij het huishouden 1. Algemene gegevens 1a) Uw geboortejaar :.. 1b) Postcode :... (alleen de cijfers) 1c) Bent u een man of een vrouw? Man Vrouw 2. Wmo-loket Voor de uitvoering van de

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2012

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2012 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2012 onder Wmo-cliënten van de gemeenten: Brunssum, Heerlen, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal Rapportage gemeente Voerendaal Gemeente Heerlen Bureau

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2009 Gemeente Olst-Wijhe

Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2009 Gemeente Olst-Wijhe Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Olst-Wijhe Olst/Wijhe,. doc. nr.: 0728-20-ALLE-SR Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Olst-Wijhe

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Dordrecht Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Dordrecht COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief Van: J. Ragetlie Aan: de leden van de Gemeenteraad Onderwerp: Klanttevredenheidsonderzoek naar het functioneren van het CVV (Wmo) 2011 Steller: N.Vintcent Datum: 18 september 2012

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude COLOFON Samenstelling Ingrid

Nadere informatie

TEVREDENHEID CLIËNTEN W MO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Venlo

TEVREDENHEID CLIËNTEN W MO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Venlo RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Venlo 1 INDEX Index... 2 Inleiding... 3 1 Samenvatting... 4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens... 5 3 Toegang tot de ondersteuning... 7 4 Hulp bij het huishouden...

Nadere informatie

TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Onderzoek naar tevredenheid individuele voorzieningen Wmo 1 COLOFON Samenstelling Hein Quist SGBO Onderzoek > Advies > Implementatie Postbus 10242 2501 HE Den Haag SGBO NIETS

Nadere informatie

Venlo, Juni 2012 Gemeente Venlo Afd. Maatschappelijke Ontwikkeling

Venlo, Juni 2012 Gemeente Venlo Afd. Maatschappelijke Ontwikkeling Venlo, Juni 2012 Gemeente Venlo Afd. Maatschappelijke Ontwikkeling 1 Inhoudsopgave: 1. Inleiding. 2. De Bevolkingsontwikkeling. 3. De Vergrijzing. 4. De Individuele Wmo voorzieningen. a. Hulp in de Huishouding

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Westland

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Westland Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Westland Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Westland COLOFON Samenstelling

Nadere informatie

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2009

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2009 Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2009 Gemeente Boxmeer Afdeling Welzijn en leefbaarheid Maart

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2012

Klantonderzoek Wmo over 2012 Klantonderzoek Wmo over 2012 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Den Haag Klantonderzoek Wmo over 2012 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Den Haag COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Annelieke van den

Nadere informatie

Resultaten KTO Regiotaxi Utrecht najaar 2009

Resultaten KTO Regiotaxi Utrecht najaar 2009 Resultaten KTO Regiotaxi Utrecht najaar 2009 Inhoudsopgave 1. Aanleiding en doel 3 2. Uitvoeringsverantwoording 5 3. Resultaten 8 4. Conclusies 47 Klanttevredenheid Regiotaxi Utrecht najaar 2009 2 Aanleiding

Nadere informatie

WMO-KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK over 2009 GEMEENTE CULEMBORG

WMO-KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK over 2009 GEMEENTE CULEMBORG WMO-KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK over 2009 GEMEENTE CULEMBORG VERSLAG VAN DE RESULTATEN VAN HET CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK ONDER BURGERS MET EEN BEPERKING EN MANTELZORGERS VERANTWOORDING EN ANALYSE Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl

Nadere informatie

Uitkomsten aanvullende telefonische interviews

Uitkomsten aanvullende telefonische interviews Uitkomsten aanvullende telefonische interviews De ervaringen van cliënten met de Wmo is een belangrijke graadmeter voor het beleid van de gemeente Barneveld. Daarom heeft de gemeente in februari 2012 een

Nadere informatie

Gemeente Kampen. Wmo klanttevredenheid eerste kwartaal Rapportage 31 juli 2014

Gemeente Kampen. Wmo klanttevredenheid eerste kwartaal Rapportage 31 juli 2014 Gemeente Kampen Wmo klanttevredenheid eerste kwartaal 2014 Rapportage 31 juli 2014 DATUM 31 juli 2014 TITEL Wmo klanttevredenheid eerste kwartaal 2014 ONDERTITEL Rapportage OPDRACHTGEVER Gemeente Kampen

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015)

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) In het voorjaar van 2015 is een tevredenheidsonderzoek onder de particuliere klanten van Warmtenet Hengelo gehouden. Aan alle particuliere klanten van Warmtenet

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010 Gemeente Olst-Wijhe

Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010 Gemeente Olst-Wijhe Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Olst-Wijhe Olst/Wijhe,. doc. nr.: 0728-20-ALLE-SR Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Olst-Wijhe

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Rapport tevredenheid cliënten Wmo-voorzieningen gemeente Haarlem 2007. 1. Bestuurlijke context.

Nota van B&W. Onderwerp Rapport tevredenheid cliënten Wmo-voorzieningen gemeente Haarlem 2007. 1. Bestuurlijke context. Nota van B&W Onderwerp Rapport tevredenheid cliënten Wmo-voorzieningen gemeente Haarlem 2007 Portefeuille H. van der Molen Auteur G. Nijland Telefoon 5114182 E-mail: gnijland@haarlem.nl DV/WMO Reg.nr.

Nadere informatie

Gemeente Lopik. Maart 2009.

Gemeente Lopik. Maart 2009. Evaluatie van het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV, regiotaxi) gezien in het kader van de vervoersvoorzieningen die de gemeente Lopik biedt aan mensen met een beperking. Gemeente Lopik. Maart 2009.

Nadere informatie