Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cliëntervaringsonderzoek Wmo"

Transcriptie

1 RAPPORTAGE Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Elburg juni 2017

2 Samenvatting In maart t/m mei 2017 heeft ZorgfocuZ voor de gemeente Elburg het cliëntervaringsonderzoek Wmo uitgevoerd. De doelgroep voor dit onderzoek betreft cliënten die in 2016 een Wmo-maatwerkvoorziening van de gemeente hebben ontvangen. Cliënten is gevraagd naar hun ervaringen met de ondersteuning vanuit de Wmo in Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de verplichte standaardvragenlijst cliëntervaringsonderzoek Wmo. In overleg met de gemeente zijn er enkele vragen aan de vragenlijst toegevoegd. Alle cliënten die een Wmomaatwerkvoorziening van de gemeente ontvangen zijn benaderd. Voor dit onderzoek zijn 841 cliënten aangeschreven. Hieruit zijn 216 bruikbare reacties gekomen, hetgeen een respons van 25,7% betekent. Hieronder volgen de bevindingen uit het onderzoek op hoofdlijnen. Contact met de gemeente Van de respondenten geeft 75% aan te weten waar ze moesten zijn met hun hulpvraag, 66% geeft aan snel te zijn geholpen en 77% voelde zich serieus genomen door de medewerker. 68% van de respondenten geeft aan samen met de medewerker gezocht te hebben naar oplossingen. Een derde van de respondenten wist dat zij gebruik konden maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Vergelijkingen De ervaringen met het contact met de gemeente zijn vrijwel gelijk aan het landelijk gemiddelde, uitgezonderd voor de vraag De medewerker en ik hebben in het gesprek samen naar oplossingen gezocht, hier is het percentage oneens hoger dan het landelijk gemiddelde. De snelheid waarmee men geholpen is wordt in 2016 significant lager beoordeeld dan in Kwaliteit van de ondersteuning Van de respondenten geeft 72% aan dat ze de kwaliteit van de ondersteuning goed vinden, 67% vindt dat de ondersteuning die ze krijgen past bij hun hulpvraag. Vergelijkingen De ervaringen over de kwaliteit van de ondersteuning zijn lager dan het landelijk gemiddelde. De vraag of de zorg/ondersteuning past bij de hulpvraag wordt in 2016 significant lager beoordeeld dan in Samenvatting 1

3 Effect van de ondersteuning Van de respondenten geeft 68% aan dat ze door de ondersteuning beter de dingen doen die zij willen, 76% dat zij zich beter redden en 70% dat zij een betere kwaliteit van leven hebben. Vergelijkingen De ervaringen over het effect van de ondersteuning zijn vrijwel gelijk aan het landelijk gemiddelde, uitgezonderd voor de vraag Door de zorg/ondersteuning die ik krijg, kan ik beter de dingen doen die ik wil, hier is het percentage eens hoger dan het landelijk gemiddelde. Er zijn in 2016 geen significante verschillen te vinden wat betreft het effect van de ondersteuning als de resultaten vergeleken worden met Opmerkingen over de zorg en ondersteuning 39 cliënten geven aan een opmerking te hebben over de ondersteuning. Ongeveer twaalf van hen geven aan positieve ervaringen te hebben met de ondersteuning. De meeste genoemde positieve opmerkingen gaan over dat cliënten tevreden zijn met de zorg die zij ontvangen. Dit gaat met name over de huishoudelijke hulp waar veel respondenten blij en tevreden over zijn. Het meest genoemde verbeterpunt gegeven door de respondenten is dat ze graag meer uren hulp zouden willen hebben (tien cliënten). Het merendeel van deze cliënten geeft aan dat het om uren huishoudelijke ondersteuning gaat. Toegang tot de hulp Vier op de tien respondenten geeft aan dat een naaste contact met de gemeente heeft gezocht over hun hulpvraag, 38% heeft zelf contact met de gemeente gezocht. Keukentafelgesprek Van de respondenten geeft 42% aan een keukentafelgesprek te hebben gehad met een Wmoconsulent van de gemeente, 72% was tevreden over dit contact. Driekwart van respondenten geeft aan tevreden te zijn over de manier waarop er geluisterd werd, 69% geeft aan tevreden te zijn over de deskundigheid van de medewerker en 60% over de gekozen oplossing. Bij 60% van de respondenten is tijdens het keukentafelgesprek gekeken naar andere mogelijke problemen die zij hebben, 68% heeft na afloop van het keukentafelgesprek een verslag ontvangen met daarin de uitkomsten van het onderzoek. Het keukentafelgesprek wordt gemiddeld beoordeeld met het cijfer 6,8. Bij het keukentafelgesprek was bij 48% van de respondenten een naaste aanwezig, 28% geeft aan behoefte te hebben gehad aan een onafhankelijke cliëntondersteuner. Een derde van de Samenvatting 2

4 respondenten geeft aan de onafhankelijke cliëntondersteuner te kunnen vinden indien nodig, 72% was tevreden over deze ondersteuner. Van de respondenten geeft 83% aan dat de hulp direct of binnen 6 weken is gestart na het gesprek, 40% vond de wachttijd niet vervelend. Vergelijkingen Er zijn geen significante verschillen te vinden in de ervaringen met het keukentafelgesprek als de resultaten vergeleken worden met Privacy Van de respondenten geeft 76% aan dat ze het idee hebben dat de gemeente zorgvuldig met hun gegevens omgaat, 84% vertrouwt erop dat medewerkers niet zomaar over hen praten zonder dat ze daar toestemming voor gegeven hebben. Van de respondenten geeft 87% aan erop te vertrouwen dat alleen medewerkers die toestemming hebben hun gegevens inzien, 88% vertrouwt erop dat medewerkers hun privacy goed beschermen. Ervaringen met de ondersteuning die u ontvangt Van de respondenten geeft 83% aan tevreden te zijn over hun rolstoel, 69% over hun scootmobiel en 77% over hulp bij het huishouden. Over de woonvoorziening/woonaanpassing is 62% van de respondenten tevreden en over het collectief vervoerspasje 80%. Over de financiële vergoeding voor vervoer is 70% tevreden en over de begeleiding bij zelfstandig wonen 73%. Van de respondenten is 72% tevreden over de begeleiding bij structuur aanbrengen en 74% over de begeleiding bij dagbesteding/regie. Van de vijf respondenten zijn drie tevreden over de logeervoorziening, 79% is tevreden over andere vormen van ondersteuning. Van de respondenten geeft 85% aan dat de ondersteuning voldoet aan hun wensen en behoeften, 62% neemt alle zorg/ondersteuning af die ze in 2016 toegewezen hebben gekregen. De respondenten de minder zorg/ondersteuning afnemen dan is toegewezen, doen dat vooral omdat zij minder zorg nodig hebben, de eigen bijdrage te hoog is of de zorg niet aansluit of hun behoefte. Van de respondenten geeft 85% aan dat er vervanging wordt geregeld als hun hulp niet kan komen. Samenvatting 3

5 Mantelzorg Van de respondenten is er in 63% van de gevallen iemand in de omgeving die mantelzorg aan hen verleent. Van deze respondenten geeft 88% aan het idee te hebben dat die mantelzorger de zorg aankan. De meeste respondenten ontvangen zorg van hun partner of kind. Van de respondenten geeft 68% aan dat hun mantelzorger geen ondersteuning ontvangt en dat ook niet nodig heeft. Vergelijkingen Het idee dat de mantelzorger de zorg aankan wordt in 2016 significant beter beoordeeld dan in Opmerkingen over uw mantelzorger Een aantal respondenten geeft aan dat de mantelzorger ondersteuning ontvangt van WZU, EBC Thuiszorg, Ambulante begeleider Careander, stichting Wiel, kerk en familie of vrienden genoemd. Respondenten geven niet aan om welk soort ondersteuning het gaat. Een van de punten die genoemd wordt waarmee de mantelzorger ondersteund kan worden is huishoudelijke hulp. Ook wordt ambulante begeleiding, financiële ondersteuning en dagopvang benoemd. Overige ondersteuning De voorzieningen waar het meeste gebruikt van wordt gemaakt door de respondenten is de maaltijdservice (n=21), particuliere schoonmaakster (n=26) en activiteiten in het buurthuis (n=13). Over uzelf Eén op de tien respondenten maakt gebruik van een Persoonsgebonden budget om zelf hulp mee in te komen. Van de respondenten geeft 69% aan zelfstandig te wonen. Vergelijkingen Het gebruik van een PGB om zelf hulp mee in te kopen is niet significant veranderd vergeleken met Samenvatting 4

6 Inhoudsopgave Inleiding... 6 Aanleiding en doel... 6 Aanpak onderzoek... 6 Status van dit rapport en leeswijzer... 8 Vergelijking landelijke trend... 9 Vergelijking met vorig jaar Resultaten verplicht gedeelte Contact met de gemeente Kwaliteit van de ondersteuning Wat levert de ondersteuning mij op Samenvatting antwoorden op open vragen Aanvullende thema s Toegang tot de hulp Keukentafelgesprek Privacy Ervaringen met de ondersteuning die u ontvangt Mantelzorg Antwoorden op open vragen Overige ondersteuning Over uzelf Bijlage 1: Vragenlijst Samenvatting 5

7 Inleiding Aanleiding en doel Voor de gemeente Elburg is het belangrijk om te weten hoe inwoners de door de gemeente gefinancierde Wmohulp hebben ervaren. Om hier een beeld van te krijgen heeft de gemeente in samenwerking met ZorgfocuZ een ervaringsonderzoek uitgezet onder Wmo-cliënten. Met de informatie uit dit onderzoek krijgt de gemeente inzicht in de ervaringen van Wmo-cliënten en kan de gemeente haar dienstverlening optimaliseren. Vanaf 2016 zijn gemeenten verplicht om jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek uit te (laten) voeren. Met het doen van dit onderzoek voldoet de gemeente aan haar wettelijke plicht om een cliëntervaringsonderzoek uit te voeren. De resultaten van het onderzoek worden daarnaast gebruikt als input in de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein voor het thema klantervaringen. Aanpak onderzoek Hieronder wordt de aanpak van het onderzoek worden beschreven. Allereerst wordt beschreven wie voor dit onderzoek zijn aangeschreven, vervolgens wordt ingegaan op de vragenlijst en de wijze van aanschrijven. Tot slot wordt de respons op het onderzoek weergegeven. Doelgroep De doelgroep voor dit onderzoek bestaat uit alle inwoners van de gemeente Elburg die in 2016 een beschikking hadden voor een Wmo-maatwerkvoorziening. Vragenlijst Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de landelijke, verplichte standaardvragenlijst cliëntervaringsonderzoek Wmo, zoals opgesteld door VNG. Deze vragenlijst gaat in op de volgende thema s: Contact met de gemeente Kwaliteit van de zorg en/of ondersteuning Wat levert de ondersteuning mij op Inleiding 6

8 In overleg met de gemeente zijn er enkele vragen aan de vragenlijst toegevoegd. De extra vragen hebben betrekking op de volgende thema s: Toegang tot de hulp Keukentafelgesprek Privacy Ervaringen met de ondersteuning die u ontvangt Mantelzorg Overige ondersteuning Over uzelf In bijlage 1 is de vragenlijst die voor dit onderzoek is gebruikt opgenomen. Uitnodigen cliënten Cliënten hebben een uitnodigingsbrief met vragenlijst en antwoordenveloppe ontvangen. Na twee weken hebben de cliënten een herinneringsbrief met vragenlijst en antwoordenveloppe ontvangen. Cliënten konden de vragenlijst zowel schriftelijk invullen als digitaal via een link uit de brief. Cliënten hebben vier weken de tijd gehad om te reageren. Respons Onder mensen die bij de gemeente geregistreerd staan als Wmo-cliënt is een vragenlijst uitgezet. Alle cliënten zijn benaderd. De retour ontvangen vragenlijsten zijn gecontroleerd op dubbele vragenlijsten (mensen mogen de vragenlijst slechts één keer invullen). Vragenlijsten waarvan minder dan vier vragen zijn ingevuld zijn niet meegenomen in de analyse. Hierdoor zijn een aantal reacties afgevallen. Responstabel n % Aantal verzonden vragenlijsten ,0 Aantal reacties (Bruto respons) ,1 Aantal bruikbare vragenlijsten (Netto respons) ,7 Uitgaande van 216 reacties en een betrouwbaarheidsniveau van 95% is de foutmarge 5,8%. Een betrouwbaarheidsniveau houdt in dat als dezelfde vraag 100 keer gesteld wordt, in 95 gevallen de beantwoording binnen de nauwkeurigheidsmarges ligt. Een nauwkeurigheidsmarge geeft de maximale afwijking aan in vergelijking met een onderzoek onder de gehele populatie. Een nauwkeurigheidsmarge van 5,8% houdt in dat wanneer bijvoorbeeld 50% van de bewoners aangeeft zeer tevreden met de zorg te zijn, het daadwerkelijke percentage tussen de 44,2% en 55,8% ligt. Inleiding 7

9 Status van dit rapport en leeswijzer Voor u ligt de rapportage van het CEO Wmo over 2016 van de gemeente Elburg. In hoofdstuk 2 worden de resultaten van Elburg vergeleken met het landelijk gemiddelde (KING 2016). In hoofdstuk 3 worden de resultaten van Elburg vergeleken met de vorige meting. De vergelijkingen worden gedaan middels gemiddelden in tabellen. Voorbeeld tabel vergelijking De cijfers in de tabellen zijn de gemiddelde scores per gemeente op de betreffende stelling, waarbij 1 de laagst mogelijke score is, 5 is de hoogst mogelijke score. In de tabel zijn kleuren opgenomen. Met deze kleuren is aangegeven of een cijfer op een stelling significant afwijkt van het gemiddelde van het cijfer op deze stelling van de overige gemeenten. In de tabel werken wij met de volgende kleuren: Paars betekent een significant lagere score dan de andere groep. Groen betekent een significant hogere score dan de andere groep. Een significante afwijking wil zeggen dat de kans op een toevalsbevinding kleiner is dan 5%. Van een vakje dat gekleurd is, kan dus met 95% zekerheid gezegd worden dat er hoger of lager gescoord wordt dan in de rest van de gemeenten. Dit is uitgezonderd voor de vergelijking met de landelijke trend in hoofdstuk 2, hier wordt bij een afwijking van minimaal vijf procent aangegeven of er hoger of lager gescoord wordt. Vergelijking met de vorige meting Naam gemeente / kern A B C D Contact met de gemeente 1. Ik wist waar ik moest zijn met mijn hulpvraag 4,0 3,5 3,2 3,1 2. Ik werd snel geholpen 3,9 3,8 3,2 3,9 3. De medewerker nam mij serieus 3,7 3,7 3,1 3,9 4. De medewerker en ik hebben in het gesprek samen naar oplossingen gezocht 3,5 3,4 3,5 3,4 Cliëntondersteuner 5. Wist u dat u gebruik kon maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner?* 1,0 1,1 1,8 1,9 Kwaliteit van de ondersteuning 6. Ik vind de kwaliteit van de zorg/ondersteuning goed 4,0 4,2 3,2 3,9 7. De zorg/ondersteuning die ik krijg past bij mijn hulpvraag 4,2 4,5 3,2 4,1 Contact met de sociaal werker 8. Door de zorg/ondersteuning die ik krijg, kan ik beter de dingen doen die ik wil 4,8 4,6 3,5 3,9 9. Door de zorg/ondersteuning die ik krijg, kan ik mij beter redden 4,8 4,5 3,5 3,9 10. Door de zorg/ondersteuning die ik krijg, hebik een betere kwaliteit van leven 4,7 4,5 3,8 3,8 1= Helemaal niet mee eens, 5= helemaal mee eens; *=1=ja, 2=nee. In hoofdstuk 4 worden de resultaten voor het verplichte gedeelte van de vragenlijst weergegeven, zoals die aangeleverd worden bij de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein. In hoofdstuk 5 zijn de uitkomsten van de aanvullende vragen weergegeven. o De resultaten zijn in deze hoofdstukken zowel in tabellen als grafieken gerapporteerd. In de grafieken zijn de antwoorden geen mening, niet van toepassing en weet ik niet meer buiten beschouwing gelaten. De percentages die worden genoemd hebben dus betrekking op de antwoorden zonder geen mening en niet van toepassing. Deze antwoorden zijn wel in de tabellen opgenomen. Inleiding 8

10 Vergelijking landelijke trend In de volgende tabel worden de resultaten van de gemeente Elburg vergeleken met de landelijke trend. Dit kan alleen voor de tien verplichte vragen. Voor Elburg zijn de cijfers van de huidige meting gebruikt (ervaringen met de Wmo in 2016). Deze zijn vergeleken met de landelijke ervaringen uit De meest recente landelijke resultaten zijn namelijk nog niet bekend. Bij een afwijking van minimaal vijf procent wordt met kleuren aangegeven of er hoger of lager gescoord wordt. Gemeente Elburg 2016 Nederland 2015 % Eens % Oneens % Eens % Oneens 1. Ik wist waar ik moest zijn met mijn hulpvraag Ik werd snel geholpen De medewerker nam mij serieus De medewerker en ik hebben in het gesprek samen naar oplossingen gezocht Wist u dat u gebruik kon maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner?* Ik vind de kwaliteit van de zorg/ondersteuning die ik krijg goed De zorg/ondersteuning die ik krijg past bij mijn hulpvraag Door de zorg/ondersteuning die ik krijg, kan ik beter de dingen doen die ik wil Door de zorg/ondersteuning die ik krijg kan ik mij beter redden Door de zorg/ondersteuning die ik krijg heb ik een betere kwaliteit van leven * (% ja) Toelichting De gemeente Elburg scoort op de meeste vragen gelijk aan het landelijk gemiddelde. Als het gaat om de kwaliteit van de zorg/ondersteuning en het effect van de ondersteuning dan scoort Elburg meer dan vijf procent lager. Vergelijking landelijke trend 9

11 Vergelijking met vorig jaar In de volgende tabellen worden de gemiddelde resultaten van de huidige meting vergeleken met het onderzoek van vorig jaar. Alleen de vragen die deze keer op dezelfde wijze gesteld zijn worden vergeleken. In de linker kolom staan de ervaringen van cliënten met de Wmo in 2016, in de rechter kolom ervaringen van cliënten met de Wmo in Met kleuren is aangegeven of een score significant hoger of lager is (zie leeswijzer voor uitleg). Gemeente Elburg vergelijking Contact met de gemeente (1 = helemaal niet mee eens; 5 = helemaal mee eens) 1. Ik wist waar ik moest zijn met mijn hulpvraag 3,9 3,9 2. Ik werd snel geholpen 3, De medewerker nam mij serieus 3,9 4,1 4. De medewerker en ik hebben in het gesprek samen naar oplossingen gezocht 3,7 3,9 5. Wist u dat u gebruik kon maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner? (1 = nee; 2 = ja) 1,3 1,3 Kwaliteit van de ondersteuning (1 = helemaal niet mee eens; 5 = helemaal mee eens) 6. Ik vind de kwaliteit van de zorg/ondersteuning die ik krijg goed 3, De zorg/ondersteuning die ik krijg past bij mijn hulpvraag 3,7 3,9 Effect van de ondersteuning (1 = helemaal niet mee eens; 5 = helemaal mee eens) 8. Door de zorg/ondersteuning die ik krijg, kan ik beter de dingen doen die ik wil 3,7 3,9 9. Door de zorg/ondersteuning die ik krijg kan ik mij beter redden 3,9 3,9 10. Door de zorg/ondersteuning die ik krijg heb ik een betere kwaliteit van leven 3,8 3,8 Keukentafelgesprek (1 = heel ontevreden; 5 = heel tevreden) 13. Hebt u in 2016 een keukentafelgesprek gehad met een Wmo-consulent? (1 = nee; 2 = ja) 1,4 1,4 14. Hoe tevreden bent u over het contact met degene met wie u het keukentafelgesprek had? 3,7 3,8 15. Hoe tevreden bent u over de manier waarop er naar u geluisterd werd? 3,8 3,9 16. Hoe tevreden bent u over de deskundigheid van de medewerker? 3,8 3,8 17. Hoe tevreden bent u over de gekozen oplossing? 3,5 3,5 Ervaringen met de ondersteuning die u ontvangt 43. Voldoet de ondersteuning aan uw wensen en behoeften?* (1=nee, helemaal niet 4=ja, helemaal) 3,1 3,1 Mantelzorg (1=nee, 2=ja) 47. Is er iemand in uw omgeving die mantelzorg aan u verleent? (1 = nee; 2 = ja) 1,6 1,5 48. Heeft u het idee dat de mantelzorger die zorg aankan? (1 = nee; 2 = ja) 1,9 1,7 PGB 54. Maakt u gebruik van een PGB om zelf hulp mee in te kopen? (1=nee, 2=ja) 1,1 1,1 *Vorig jaar bestond deze vraag uit twee vragen (voldoet aan wensen/voldoet aan behoeften). Voor deze vergelijking is de vraag voldoet de ondersteuning aan uw wensen gebruikt Vergelijking met vorig jaar 10

12 21. Was er bij het keukentafelgesprek nog iemand anders aanwezig? (%)** Ja, een naaste (zoals partner, kind, ouder, vriend) 48% 44% Ja, iemand anders 15% 31% Ja, een onafhankelijke cliëntondersteuner 8% 2% Nee 29% 23% **Dit was vorige meting een meerkeuzevraag. In de vergelijking zijn alleen respondenten meegenomen die in 2015 één antwoordoptie aangevinkt hebben. Toelichting In vergelijking met de vorige meting zijn de resultaten op de meeste vragen ongeveer hetzelfde gebleven. Twee vragen worden significant lager beoordeeld, namelijk de snelheid waarmee men geholpen is (vraag 2) en de mate waarin de zorg goed aansluit bij de hulpvraag van de cliënt (vraag 7). Eén vraag is significant hoger beoordeeld, in vergelijking met 2015 geeft een groter deel van de respondenten aan het idee te hebben dat de mantelzorger de zorg aankan. Vergelijking met vorig jaar 11

13 Resultaten verplicht gedeelte In dit hoofdstuk worden de resultaten per vraag weergegeven voor de verplichte steekproef, zoals die aangeleverd wordt bij de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein. Contact met de gemeente 1. Ik wist waar ik moest zijn met mijn hulpvraag (n=146) 2. Ik werd snel geholpen (n=146) 3. De medewerker nam mij serieus (n=142) 4. De medewerker en ik hebben in het gesprek samen naar oplossingen gezocht (n=137) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Helemaal niet mee eens Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Helemaal niet mee eens Geen mening Niet van toepassing n % n % n % n % n % n % n % , ,2 16 9,7 13 7,9 7 4,2 1 0, , , , ,5 9 5,3 9 5,3 0 0, , , , ,9 5 3,0 5 3,0 0 0, , , , ,4 15 8,8 8 4,7 2 1, ,2 5. Wist u dat u gebruik kon maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner? (n=185) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja Nee 5. Wist u dat u gebruik kon maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner? n % Ja 54 29,2 Nee ,8 Totaal ,0 Resultaten verplicht gedeelte 12

14 Kwaliteit van de ondersteuning 6. Ik vind de kwaliteit van de ondersteuning die ik krijg goed (n=198) 7. De ondersteuning die ik krijg past bij mijn hulpvraag (n=195) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Helemaal niet mee eens Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Helemaal niet mee eens Geen mening Niet van toepassing n % n % n % n % n % n % n % , , ,4 15 7,0 10 4,7 0 0,0 17 7, , , , ,3 10 4,7 1 0,5 16 7,5 Wat levert de ondersteuning mij op 8. Door de ondersteuning die ik krijg kan ik beter de dingen doen die ik wil (n=180) 9. Door de ondersteuning die ik krijg kan ik mij beter redden (n=192) 10. Door de ondersteuning die ik krijg heb ik een betere kwaliteit van leven (n=193) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Helemaal niet mee eens Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Helemaal niet mee eens Geen mening Niet van toepassing n % n % n % n % n % n % n % , , ,4 13 6,3 8 3,9 3 1, , , , ,2 7 3,3 9 4,3 1 0,5 18 8, , , ,5 7 3,3 10 4,8 1 0,5 16 7,6 Resultaten verplicht gedeelte 13

15 Samenvatting antwoorden op open vragen Hieronder wordt een samenvatting gegeven van de vraag Heeft u nog opmerkingen over de zorg en/of ondersteuning die u krijgt? 39 cliënten geven aan een opmerking te hebben over de ondersteuning. Ongeveer twaalf van hen geven aan positieve ervaringen te hebben met de ondersteuning. De meeste genoemde positieve opmerkingen gaan over dat cliënten tevreden zijn met de zorg die zij ontvangen. Dit gaat met name over de huishoudelijke hulp waar veel respondenten blij en tevreden over zijn. Het meest genoemde verbeterpunt gegeven door de respondenten is dat ze graag meer uren hulp zouden willen hebben (tien cliënten). Het merendeel van deze cliënten geeft aan dat het om uren huishoudelijke ondersteuning gaat. Alle open antwoorden zijn integraal, geanonimiseerd, opgenomen in het bijlagerapport. Resultaten verplicht gedeelte 14

16 Aanvullende thema s In dit hoofdstuk rapporteren we de vragen die door de gemeente Elburg zijn toegevoegd aan de standaardvragenlijst. Toegang tot de hulp 12. Wie heeft er contact met de gemeente gezocht over uw hulpvraag? (n=158) Ikzelf Een naaste (bijv. partner, familie, vrienden) School Huisarts of specialist Weet ik niet (meer) Ikzelf Een naaste School Huisarts of specialist Weet ik niet (meer) n % n % n % n % n % , ,9 0 0, , ,8 Keukentafelgesprek 13. Heeft u in 2016 en keukentafelgesprek gehad met een Wmoconsulent van de gemeente? (n=196) Ja Nee 13. Heeft u in 2016 en keukentafelgesprek gehad met een Wmo-consulent van de gemeente? n % Ja 82 41,8 Nee ,2 Totaal ,0 Aanvullende thema s 15

17 Hoe tevreden bent u over Het contact met degene met wie u het keukentafelgesprek had (n=88) 15. De manier waarop en naar u geluisterd werd (n=87) 16. De deskundigheid van de medewerker (n=83) 17. De gekozen oplossing (n=84) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Heel tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Heel ontevreden Heel tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Heel ontevreden n % n % n % n % n % , , , ,9 1 1, , ,9 6 6, ,1 2 2, , , ,5 7 8,4 2 2, , , , ,0 4 4,8 18. Is er tijdens het keukentafelgesprek ook gekeken naar andere mogelijke problemen die u heeft? (n=87) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Weet ik niet (meer) Nee Ja Nee Weet ik niet (meer) n % n % n % , , ,4 Aanvullende thema s 16

18 19. Hebt u na uw laatste keukentafelgesprek een verslag ontvangen met daarin de uitkomsten van het onderzoek? (n=83) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Nee, maar had dat wel gewild Nee, en ook geen behoefte Ja Nee, maar had dat wel gewild Nee, en ook geen behoefte n % n % n % , ,1 7 8,4 20. Hoe heeft u het keukentafelgesprek ervaren? (1=zeer slecht, 10=zeer goed) n % 1 - helemaal niet tevreden 3 3, , , , , , , , , zeer tevreden 4 4,7 Gemiddelde 6,8 Aanvullende thema s 17

19 21. Was er bij het keukentafelgesprek nog iemand anders aanwezig? (n=85) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja, een naaste (zoals partner, kind, ouder, vriend) Ja, een onafhankelijke cliëntondersteuner Ja, iemand anders Nee 21. Was er bij het keukentafelgesprek nog iemand anders aanwezig? (n=85) Ja, een naaste Ja, iemand anders Ja, een onafhankelijke cliëntondersteuner n % n % n % n % , ,1 7 8, ,4 Nee 22. Had u behoefte aan een onafhankelijke cliëntondersteuner? (n=187) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Nee 22. Had u behoefte aan een onafhankelijke cliëntondersteuner? * n % Ja 48 28,1 Nee ,9 Totaal ,0 *Respondenten die op vragen 1 t/m 4 niet van toepassing hebben geantwoord zijn niet meegenomen in de analyse van deze vraag. 23. Wist u die onafhankelijke cliëntondersteuner te vinden? (n=49) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja, en ik heb er ook gebruik van gemaakt Ja, maar ik heb er geen gebruik van gemaakt Nee Aanvullende thema s 18

20 23. Wist u die onafhankelijke cliëntondersteuner te vinden? * n % Ja, en ik heb er ook gebruik van gemaakt 12 24,5 Ja, maar ik heb er geen gebruik van gemaakt 4 8,2 Nee 33 67,3 Totaal ,0 *Respondenten die op vragen 1 t/m 4 niet van toepassing hebben geantwoord zijn niet meegenomen in de analyse van deze vraag. 24. Hoe tevreden bent u over de onafhankelijke cliëntondersteuner (n=22) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Heel tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Heel ontevreden Heel tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Heel ontevreden n % n % n % n % n % , ,5 4 18,2 1 4,5 0 0,0 25. Hoe lang heeft het geduurd vanaf het gesprek totdat de hulp van start ging? (n=116) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% De hulp ging direct van start De hulp is binnen 3 maanden gestart De hulp is binnen 6 weken gestart Het heeft langer dan 3 maanden geduurd De hulp ging direct van start De hulp is binnen 6 weken gestart De hulp is binnen 3 maanden gestart Het heeft langer dan 3 maanden geduurd Weet ik niet (meer) / niet van toepassing n % n % n % n % n % , ,6 12 6,2 8 4, ,2 Aanvullende thema s 19

21 26. Wat vond u van deze wachttijd? (n=73) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Niet vervelend Een beetje vervelend Zeer vervelend Niet vervelend Een beetje vervelend Zeer vervelend Weet ik niet/n.v.t. n % n % n % n % , , , ,7 Privacy 27. Ik heb het idee dat de gemeente zorgvuldig met mijn gegevens omgaat (n=190) 28. Ik vertrouw erop dat medewerkers niet zomaar over mij praten zonder dat ik daarvoor toestemming heb gegeven (n=195) 29. Ik vertrouw erop dat alleen medewerkers die toestemming hebben mijn gegevens inzien (n=195) 30. Ik vertrouw erop dat medewerkers mijn privacy goed beschermen (n=198) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Helemaal niet mee eens Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Helemaal niet mee eens Geen mening Niet van toepassing n % n % n % n % n % n % n % , , ,4 5 2,4 1 0,5 9 4,4 7 3, , , ,5 2 1,0 3 1,4 6 2,9 7 3, , , ,1 2 1,0 2 1,0 5 2,4 8 3, , ,5 20 9,6 2 1,0 1 0,5 4 1,9 7 3,3 Aanvullende thema s 20

22 Ervaringen met de ondersteuning die u ontvangt Kunt u voor de vormen van ondersteuning die u van de gemeente ontvangt aangeven hoe tevreden u daar over bent? 31. Rolstoel (n=46) 32. Scootmobiel (n=29) 33. Hulp bij het huishouden (n=103) 34. Woonvoorziening/ woningaanpassing (n=21) 35. Collectief vervoerspasje (n=75) 37. Begeleiding bij het zelfstandig wonen (n=22) 38. Begeleiding bij structuur aanbrengen (n=32) 39. Begeleiding bij dagbesteding/regie (n=35) 40. Logeervoorziening/logeerhuis (n=5) 41. Andere ondersteuning (n=27) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Zeer tevreden Tevreden Ontevreden Zeer ontevreden Zeer tevreden Tevreden Ontevreden Zeer ontevreden Geen mening/n.v.t. n % n % n % n % n % , ,5 2 1,8 6 5, , , ,6 2 1,8 7 6, , , ,3 11 7,3 13 8, , ,9 8 7,8 4 3,9 4 3, , , ,7 4 3,5 6 5, , , ,5 1 0,9 5 4, , , ,2 4 3,4 5 4, , , ,0 2 1,7 7 6, , ,0 3 2,9 0 0,0 2 2, , , ,2 1 0,9 3 2, ,4 Aanvullende thema s 21

23 43. Voldoet de ondersteuning aan uw wensen en behoeften? (n=167) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja, helemaal Grotendeels Een beetje Nee, helemaal niet Ja, helemaal Grotendeels Een beetje Nee, helemaal niet N.v.t. n % n % n % n % n % , , ,1 11 5, ,0 44. Neemt u alle zorg/ondersteuning af die u in 2016 toegewezen hebt gekregen? (n=176) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Nee 44. Neemt u alle zorg/ondersteuning af die u in 2016 toegewezen hebt gekregen? (n=176) n % Ja ,9 Nee 67 38,1 Totaal ,0 Aanvullende thema s 22

24 45. Als u minder zorg/ondersteuning afneemt dan u in de indicatie is toegewezen, is dat dan omdat: U minder zorg nodig heeft De zorg niet aansluit op uw behoefte De (eigen) bijdrage te hoog is Omdat de zorgaanbieder zich niet aan de afspraken houdt Anders U minder zorg nodig heeft De zorg niet aansluit op uw behoefte De (eigen) bijdrage te hoog is Omdat de zorgaanbieder zich niet aan de afspraken houdt Anders n % n % n % n % n % , ,0 7 17,5 0 0, ,0 46. Als uw hulp niet komt vanwege ziekte of andere omstandigheden, word er dan vervanging geregeld? (n=119) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Altijd Meestal Soms Nooit Altijd Meestal Soms Nooit Niet van toepassing n % n % n % n % n % , ,2 9 4,5 9 4, ,9 Aanvullende thema s 23

25 Mantelzorg 47. Is er iemand in uw omgeving die mantelzorg aan u verleent? (n=201) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Nee 47. Is er iemand in uw omgeving die mantelzorg aan u verleent? (n=201) n % Ja ,2 Nee 74 36,8 Totaal ,0 48. Heeft u het idee dat die mantelzorger die zorg aankan? (n=112) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Nee Ja Nee Niet van toepassing Weet ik niet n % n % n % n % , ,6 4 3,3 5 4,1 Aanvullende thema s 24

26 49. Van wie ontvangt u mantelzorg? (n=101) Partner (n=35) Ouder (n=6) Kind (n=34) Broer(s) of zus(sen) (n=5) Schoondochter of -zoon (n=7) Ander familielid (n=5) Vriend of kennis (n=6) Buurtgenoten (n=2) Anders (n=1) Aantal respondenten 50. Denkt u dat uw mantelzorger zelf ondersteuning nodig heeft? (n=116) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Mijn mantelzorger ontvangt al voldoende ondersteuning Mijn mantelzorger ontvangt al ondersteuning, maar onvoldoende Mijn mantelzorger ontvangt geen ondersteuning, maar heeft dat wel nodig Mijn mantelzorger ontvangt geen ondersteuning, en heeft dat ook niet nodig Mijn mantelzorger ontvangt al voldoende ondersteuning Mijn mantelzorger ontvangt al ondersteuning, maar onvoldoende Mijn mantelzorger ontvangt geen ondersteuning, maar heeft dat wel nodig Mijn mantelzorger ontvangt geen ondersteuning, en heeft dat ook niet nodig n % n % n % n % ,2 5 4, , ,1 Aanvullende thema s 25

27 Antwoorden op open vragen Hieronder wordt een samenvatting gegeven van de vragen Als uw mantelzorger ondersteuning ontvangt, welke ondersteuning ontvangt hij/zij dan en via welke organisatie? en Als uw mantelzorger wel behoefte heeft aan ondersteuning, maar die nog niet ontvangt, hoe zou hij/zij ondersteund kunnen worden? Een aantal respondenten geeft aan dat de mantelzorger ondersteuning ontvangt van WZU, EBC Thuiszorg, Ambulante begeleider Careander, stichting Wiel, kerk en familie of vrienden. Respondenten geven niet aan om welke ondersteuning het gaat. Een van de punten die genoemd wordt waarmee de mantelzorger ondersteund kan worden is huishoudelijke hulp. Ook wordt ambulante begeleiding, financiële ondersteuning en dagopvang benoemd. Overige ondersteuning 53. Van welke andere voorzieningen maakt u gebruik? (meerdere antwoorden mogelijk) Boodschappenservice van de supermarkt (n=9) Vrijwilligerscentrale (n=6) Was- en strijkservice (n=5) Maaltijdservice (n=21) Activiteiten in het buurthuis (n=13) Klussendienst (n=8) Particuliere schoonmaakster (n=26) Inloop voorzieningen (n=10) Aantal respondenten Over uzelf 54. Maakt u gebruik van een Persoonsgebonden Budget (PGB) om zelf hulp mee in te kopen? (n=200) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Nee Aanvullende thema s 26

28 54. Maakt u gebruik van een Persoonsgebonden Budget (PGB) om zelf hulp mee in te kopen? (n=219) n % Ja 19 9,5 Nee ,5 Totaal ,0 55. Wat is uw woonsituatie? (n=195) Ik woon zelfstandig Ik woon zelfstandig in een aangepaste woning Ik woon bij mijn ouder(s)/ verzorger(s) Ik woon in een tehuis/ instelling Ik woon bij mijn kinderen Anders Ik woon zelfstandig Ik woon zelfstandig in een aangepaste woning Ik woon bij mijn ouder(s)/ verzorger(s) Ik woon in een tehuis/ instelling Ik woon bij mijn kinderen Anders n % n % n % n % n % n % , ,3 7 3,6 15 7,7 3 1,5 16 8,2 Aanvullende thema s 27

29 Bijlage 1: Vragenlijst Uw ervaringen met de Wmo Deze vragenlijst gaat over de zorg en/of ondersteuning die u in 2016 hebt ontvangen. Deze vragenlijst gaat over u. U kunt hem alleen invullen, of samen met iemand anders (bijvoorbeeld uw partner, mantelzorger of begeleider). Er zijn geen goede en geen foute antwoorden. Het gaat om uw mening! Hebt u per ongeluk een kruisje in een verkeerd hokje gezet? Zet dan haakjes om het verkeerde aangekruiste hokje: ( ) en kruis het juiste hokje aan. Alle informatie behandelen wij strikt vertrouwelijk. Uw gegevens en antwoorden worden niet één op één teruggekoppeld naar de gemeente en/of andere personen/organisaties. De antwoorden hebben geen gevolgen voor uw ondersteuning. Heeft u vragen over de vragenlijst of het onderzoek? Dan kunt u contact opnemen met de helpdesk: tel (op werkdagen tussen 9:00 en 17:00), Contact met de gemeente U heeft in het verleden contact gehad met de gemeente over een hulpvraag. De volgende vragen gaan over hoe er met uw hulpvraag is omgegaan. Als u in 2016 geen contact heeft gehad met de gemeente, of u weet niet meer of u contact gehad heeft dan kunt u doorgaan naar vraag 5. Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Helemaal niet mee eens Geen mening Niet van toepassing 1. Ik wist waar ik moest zijn met mijn hulpvraag 2. Ik werd snel geholpen 3. De medewerker nam mij serieus 4. De medewerker en ik hebben in het gesprek samen naar oplossingen gezocht 5. Wist u dat u gebruik kon maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner? (Een onafhankelijk cliëntondersteuner kan u helpen uw weg te vinden naar zorg/ondersteuning, bijvoorbeeld iemand van MEE, maatschappelijk werk). Ja Nee Kwaliteit van de ondersteuning U krijgt één of meerdere vormen van zorg/ondersteuning. Bijvoorbeeld: hulp in het huishouden, begeleiding, taxivervoer, een rolstoel of bezoek aan een activiteitencentrum of dagopvang. De volgende vragen gaan over wat u van deze zorg/ondersteuning vindt. 6. Ik vind de kwaliteit van de zorg/ondersteuning die ik krijg goed 7. De zorg/ondersteuning die ik krijg past bij mijn hulpvraag Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Helemaal niet mee eens Geen mening Niet van toepassing Bijlage 1: Vragenlijst 28

30 Wat levert de ondersteuning mij op De volgende vragen gaan over het effect van de zorg/ondersteuning op uw leven. 8. Door de zorg/ondersteuning die ik krijg, kan ik beter de dingen doen die ik wil 9. Door de zorg/ondersteuning die ik krijg kan ik mij beter redden 10. Door de zorg/ondersteuning die ik krijg heb ik een betere kwaliteit van leven Helemaal mee eens Mee eens Neutraal 11. Heeft u nog opmerkingen over de zorg en/of ondersteuning die u krijgt? Niet mee eens Helemaal niet mee eens Geen mening Niet van toepassing Toegang tot de hulp De volgende vraag gaat over het aanvragen van de hulp. Wij zijn benieuwd hoe u bij de gemeente terecht gekomen bent. 12. Wie heeft er contact met de gemeente gezocht over uw hulpvraag? Ikzelf Een naaste (bijv. partner, familie, vrienden) School Huisarts of specialist Weet ik niet (meer) Anders, namelijk.. Keukentafelgesprek Het keukentafelgesprek is het gesprek met een consulent van de gemeente, waarin uw hulpvraag besproken wordt. 13. Hebt u in 2016 een keukentafelgesprek gehad met een Wmo-consulent? Ja Nee Ga naar vraag 22 Hoe tevreden bent u over... Heel tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Heel ontevreden 14. Het contact met degene met wie u het keukentafelgesprek had 15. De manier waarop er naar u geluisterd werd 16. De deskundigheid van de medewerker 17. De gekozen oplossing 18. Is er tijdens het keukentafelgesprek ook gekeken naar andere mogelijke problemen die u heeft? (er is ook gekeken naar eventuele problemen op het gebied van wonen, financiën, sociale relaties, fysieke gezondheid, psychische gezondheid, werk en activiteit, zingeving) Ja Nee, ik miste een gebied namelijk:. Weet ik niet (meer) Bijlage 1: Vragenlijst 29

31 19. Hebt u na uw laatste keukentafelgesprek een verslag ontvangen met daarin de uitkomsten van het onderzoek? Ja Nee, maar had dat wel gewild Nee, en ook geen behoefte 20. Hoe heeft u het keukentafelgesprek ervaren? (1=zeer slecht, 10=zeer goed) Was er bij het keukentafelgesprek nog iemand anders aanwezig? Ja, een naaste (zoals partner, kind, ouder, vriend) Ja, iemand anders Ja, een onafhankelijke cliëntondersteuner (iemand die u helpt uw weg te vinden naar zorg en ondersteuning) Ga naar vraag 24 Nee 22. Had u behoefte aan een onafhankelijke cliëntondersteuner? (iemand die u helpt uw weg te vinden naar zorg en ondersteuning) Ja Nee Ga naar vraag Zo ja, wist u die onafhankelijke cliëntondersteuner te vinden? Ja, en ik heb er ook gebruik van gemaakt Ja, maar ik heb er geen gebruik van gemaakt Ga naar vraag 25 Nee Ga naar vraag 25 Hoe tevreden bent u over... Heel tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Heel ontevreden 24. De onafhankelijke cliëntondersteuner 25. Hoe lang heeft het geduurd vanaf het gesprek totdat de hulp van start ging? De hulp ging direct van start Ga naar vraag 27 De hulp is binnen 6 weken gestart De hulp is binnen 3 maanden gestart Het heeft langer dan 3 maanden geduurd Weet ik niet (meer) / niet van toepassing 26. Wat vond u van deze wachttijd? Niet vervelend Een beetje vervelend Zeer vervelend Weet ik niet / niet van toepassing Bijlage 1: Vragenlijst 30

32 Privacy 27. Ik heb het idee dat de gemeente zorgvuldig met mijn gegevens omgaat 28. Ik vertrouw erop dat medewerkers niet zomaar over mij praten zonder dat ik daarvoor toestemming heb gegeven 29. Ik vertrouw erop dat alleen medewerkers die toestemming hebben mijn gegevens inzien 30. Ik vertrouw erop dat medewerkers mijn privacy goed beschermen Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Helemaal niet mee eens Geen mening Niet van toepassing Ervaringen met de ondersteuning die u ontvangt Kunt u voor de vormen van ondersteuning die u van de gemeente ontvangt aangeven hoe tevreden u daarover bent? (Als u een vorm van ondersteuning niet ontvangt dan hoeft u daar ook geen beoordeling over te geven) Zeer ontevreden Ontevreden Tevreden Zeer tevreden 31. Rolstoel 32. Scootmobiel (of aangepaste fiets, auto, buggy enzovoorts) 33. Hulp bij het huishouden 34. Woonvoorziening/woningaanpassing (zoals bijvoorbeeld een traplift) 35. Collectief vervoerspasje (regiotaxi, Wmo-taxi, deeltaxi) 36. Financiële vergoeding voor vervoer 37. Begeleiding bij het zelfstandig wonen (bijvoorbeeld hulp bij de administratie) 38. Begeleiding bij structuur aanbrengen (zoals dagritme, spreiding maaltijden, bezigheden en dergelijke) 39. Begeleiding bij dagbesteding/regie 40. Logeervoorziening/logeerhuis 41. Andere ondersteuning 42. Een andere vorm van ondersteuning, namelijk: Geen mening/ N.v.t. 43. Voldoet de ondersteuning aan uw wensen en behoeften? Ja, helemaal Grotendeels Een beetje Nee, helemaal niet N.v.t. 44. Neemt u alle zorg/ondersteuning af die u in 2016 toegewezen hebt gekregen? (een willekeurig voorbeeld: u mag 4 keer per week naar een dagopvangverblijf, gaat u dan ook 4 keer?) Ja Ga naar vraag 46 Nee Bijlage 1: Vragenlijst 31

33 45. Als u minder zorg/ondersteuning afneemt dan u in de indicatie is toegewezen, is dat dan omdat: U minder zorg nodig heeft De zorg niet aansluit op uw behoefte De (eigen) bijdrage te hoog is Omdat de zorgaanbieder zich niet aan de afspraken houdt Andere reden, namelijk: 46. Als uw hulp niet komt vanwege ziekte of andere omstandigheden, wordt er dan vervanging geregeld? Nooit Soms Meestal Altijd Niet van toepassing Mantelzorg De volgende vragen gaan over mantelzorg. Een mantelzorger is een naaste die voor u zorgt. Als u een mantelzorger heeft, dan kunt u deze vragen alleen, of samen met uw mantelzorger invullen. 47. Is er iemand in uw omgeving die mantelzorg aan u verleent? Ja Nee Ga naar vraag Heeft u het idee dat die mantelzorger die zorg aankan? Ja Nee Niet van toepassing Weet ik niet 49. Van wie ontvangt u mantelzorg? Partner Ouder Kind Broer(s) of zus(sen) Schoondochter of -zoon Ander familielid Vriend of kennis Buurtgenoten Anders, namelijk Denkt u dat uw mantelzorger zelf ondersteuning nodig heeft? Mijn mantelzorger ontvangt al voldoende ondersteuning Mijn mantelzorger ontvangt al ondersteuning, maar onvoldoende Mijn mantelzorger ontvangt geen ondersteuning, maar heeft dat wel nodig Mijn mantelzorger ontvangt geen ondersteuning, en heeft dat ook niet nodig 51. Als uw mantelzorger ondersteuning ontvangt, welke ondersteuning ontvangt hij/zij dan en via welke organisatie? Bijlage 1: Vragenlijst 32

34 52. Als uw mantelzorger wel behoefte heeft aan ondersteuning, maar die nog niet ontvangt, hoe zou hij/zij ondersteund kunnen worden? Overige ondersteuning 53. Van welke andere voorzieningen maakt u gebruik? Boodschappenservice van de supermarkt Vrijwilligerscentrale Was- en strijkservice Maaltijdservice Activiteiten in het buurthuis Klussendienst Particuliere schoonmaakster Inloop voorzieningen Anders, nl Over uzelf 54. Maakt u gebruik van een Persoonsgebonden Budget (PGB) om zelf hulp mee in te kopen? Ja Nee 55. Wat is uw woonsituatie? Ik woon zelfstandig Ik woon zelfstandig in een aangepaste woning Ik woon bij mijn ouder(s)/verzorger(s) Ik woon in een tehuis/instelling Ik woon bij mijn kinderen Anders, namelijk Tot slot 56. Wij willen graag eens met een groep inwoners verder in gesprek over hun ervaringen met de ondersteuning vanuit de Wmo. Bent u bereid om binnenkort eens in een groepsgesprek of een (telefonisch) interview over dit onderwerp door te praten? NB. Deze gegevens worden los verwerkt van de rest van uw antwoorden. Uw antwoorden kunnen door de gemeente dus niet gekoppeld worden aan uw naam. Ja Laat dan hier uw ( )adres en telefoonnummer achter: Nee Hartelijk dank voor uw medewerking! Stuur de vragenlijst terug in de bijgevoegde retourenvelop. Bijlage 1: Vragenlijst 33

35 Uitgevoerd door Hoofdkantoor Sylviuslaan NS Groningen Kantoor Utrecht Graadt van Roggenweg AH Utrecht Contactpersoon Martin Bloem Postadres Postbus AL Groningen Foto omslag: Michiel Verbeek / Wikimedia Bijlage 1: Vragenlijst 34

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Noordenveld juli 2017 Samenvatting In april t/m juni 2017 heeft ZorgfocuZ voor de gemeente Noordenveld het cliëntervaringsonderzoek Wmo uitgevoerd. De doelgroep

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Emmen juli 2017 Samenvatting In april t/m juni heeft ZorgfocuZ voor de gemeente Emmen het cliëntervaringsonderzoek Wmo uitgevoerd. De doelgroep voor dit

Nadere informatie

Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo

Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo gemeente Utrechtse Heuvelrug Deze vragenlijst gaat over u. U kunt hem alleen invullen, of samen met uw naaste (bijvoorbeeld uw partner of mantelzorger). Uw antwoorden

Nadere informatie

Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Gemeente Utrechtse Heuvelrug Gemeente Utrechtse Heuvelrug Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Onderzoeksrapportage 19 september 2016 DATUM 19 september 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL Onderzoeksrapportage

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Houten Augustus 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/143 Datum Augustus

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Landsmeer Augustus 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/134 Datum Augustus

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo BMWE gemeenten 2016 Gemeente Bedum AHA! marktonderzoek en marketingadvies

Cliëntervaringsonderzoek Wmo BMWE gemeenten 2016 Gemeente Bedum AHA! marktonderzoek en marketingadvies Cliëntervaringsonderzoek Wmo gemeenten 2016 Gemeente AHA! marktonderzoek en marketingadvies Cliëntervaringsonderzoek Wmo gemeente Inleiding Voor u ligt het rapport met de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo

Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo onderzoek Deze vragenlijst gaat over u. U kunt hem alleen invullen, of samen met uw naaste (bijvoorbeeld uw partner of mantelzorger). Uw antwoorden zijn anoniem

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek RegioRijder (Wmo-vervoer)

Klanttevredenheidsonderzoek RegioRijder (Wmo-vervoer) RAPPORTAGE Klanttevredenheidsonderzoek RegioRijder (Wmo-vervoer) RegioRijder november 2017 Samenvatting In augustus en september 2017 heeft ZorgfocuZ in opdracht van de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal,

Nadere informatie

Pijnacker - Nootdorp

Pijnacker - Nootdorp Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo onderzoek Deze vragenlijst gaat over u. U kunt hem alleen invullen, of samen met uw naaste (bijvoorbeeld uw partner of mantelzorger). Uw antwoorden zijn anoniem

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Nijkerk Juli 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/109 Datum Juli 2016 Opdrachtgever

Nadere informatie

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016 Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch Nulmeting 2016 Afdeling Onderzoek & Statistiek Juli 2016 Samenvatting De gemeente s-hertogenbosch vindt het belangrijk om de ervaringen van cliënten met Wmoondersteuning

Nadere informatie

Gespreksverslag focusgroep CEO Wmo

Gespreksverslag focusgroep CEO Wmo RAPPORTAGE Gespreksverslag focusgroep CEO Wmo Gemeente Veenendaal augustus 2017 Inhoudsopgave 1 1 Inleiding... ".. "... """... "... "... 1 1.1 Aanleiding en doel""... "".".".. "".. "."..... """".""".""..

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Raalte Rapport Augustus 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel T. Plat Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-0908-6077 INHOUD INLEIDING 1 HOOFDSTUK 1 HET CONTACT

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Groningen 2016 Age Stinissen Erik van der Werff Juli 2017 Michiel Mollema www.os-groningen.nl Inhoud Samenvatting... 2 1. Inleiding... 5 1.1 Opzet van het onderzoek...

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Hof van Twente Juli 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/101 Datum Juli

Nadere informatie

Toelichting uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016

Toelichting uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 Toelichting uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 Inleiding Op basis van de Wmo 2015 zijn gemeenten verplicht jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek uit te voeren. De vier Westerkwartiergemeenten

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Ede September 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/concept Datum September

Nadere informatie

Cliëntervaring Wmo. Gemeente Sittard-Geleen. Rapport 12 juni 2017 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH

Cliëntervaring Wmo. Gemeente Sittard-Geleen. Rapport 12 juni 2017 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH Cliëntervaring Wmo Sittard-Geleen Rapport 12 juni 2017 Projectnummer: P002315 Correspondentienummer: DH-1206-8498 INHOUD SAMENVATTING 1 HOOFDSTUK 1 INLEIDING 4 1.1 Aanleiding onderzoek 4 1.2 Doelgroep

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Ede Juni 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/99 Datum Juni 2017 Opdrachtgever

Nadere informatie

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga juni 2017 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over het uitgevoerde cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet

Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet Management Summary Gemeenten zijn verplicht om jaarlijks inzicht te krijgen in de ervaringen van cliënten vanuit de Wmo en Jeugdwet. Onderzoeksbureau Flycatcher

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Houten Juni 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/85 Datum Juni 2017 Opdrachtgever

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Alphen aan den Rijn September 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel N. Meys Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-1409-7060 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning

Cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Zwolle 2016 Status: definitief Versie oktober 2016 Voor nadere informatie: Madelinde Tuk, senior Adviseur en Onderzoeker m.tuk@zwolle.nl 038

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Heeze-Leende Rapport Augustus 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel Naomi Meys Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-0908-6079 : CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 1. Algemeen In het Westerkwartier is het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 afgerond en zijn de resultaten hiervan inmiddels bekend. In 18 van de 23 Groningse

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Best Definitief rapport September 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel N. Meys Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-0209-7037 CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Cranendonck Rapport September 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel K.J. van de Werfhorst Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-2209-7081 INHOUD INLEIDING

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [X]Akkoordstukken [ ]Openbaar -- [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [X]Akkoordstukken [ ]Openbaar -- [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Cliëntervaringsonderzoek wmo 2016 1- Notagegevens Notanummer 2016-001395 Datum 30-08-2016 Programma: 08 Meedoen Portefeuillehouder Weth. Kolkman Team MOM

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Renkum Rapport Oktober 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel A. Olsthoorn Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-0610-8022 CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO INHOUD

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014 Gemeente Roosendaal Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 Concept 11 augustus 2014 DATUM 11 augustus 2014 TITEL Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Roosendaal

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO Gemeente Purmerend September 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 7500 AN Enschede1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/172

Nadere informatie

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Definitieve rapportage 4 augustus 2016 DATUM 4 augustus 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni 2015 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 1. Indienen melding...

Nadere informatie

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Augustus 2015 2 Samenvatting De gemeente wil weten hoe

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Valkenswaard Rapport September 2016 I. Dooms A. van den Heuvel A. Olsthoorn Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-0410-8013 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING

Nadere informatie

Resultaten van het cliëntervaringsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2015

Resultaten van het cliëntervaringsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2015 Reg.nr.: I-SZ/2016/2119 / RIS 2016-446 (Bijlage) Resultaten van het cliëntervaringsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2015 Gemeente Boxmeer

Nadere informatie

Cliëntervaring Wmo. Gemeente Heeze-Leende. Rapport Juli 2017 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH

Cliëntervaring Wmo. Gemeente Heeze-Leende. Rapport Juli 2017 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH Cliëntervaring Wmo Heeze-Leende Rapport Juli 2017 Projectnummer: P002315 Correspondentienummer: DH-1707-8609 INHOUD SAMENVATTING 1 HOOFDSTUK 1 INLEIDING 4 1.1 Aanleiding onderzoek 4 1.2 Doelgroep 4 1.3

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014 Gemeente Woerden Klanttevredenheid Wmo over 2013 31 juli 2014 DATUM 31 juli 2014 TITEL Klanttevredenheid Wmo over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Woerden Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus

Nadere informatie

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek 25 november 2015 GOM PAN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING GOM PAN EN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING DATUM 25 november 2015 TITEL Wmo

Nadere informatie

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga juni 2017 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over het uitgevoerde cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

DE ERVARINGEN VAN INWONERS MET DE WMO

DE ERVARINGEN VAN INWONERS MET DE WMO DE ERVARINGEN VAN INWONERS MET DE WMO EN JEUGDHULP IN 2015 GEMEENTE OUDEWATER Concept Woerden, 12 augustus 2016 Luci Torregrosa Mariska van der Steege Bart de Jong Colofon VanMontfoort Dit cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo REGIO DRECHTSTEDEN - 2016 Inhoud Volgens de Wmo 2015 is iedere gemeente in Nederland verplicht jaarlijks te onderzoeken hoe cliënten de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Leeuwarderadeel Rapport November 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel S. Wajer Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-1811-8104 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING

Nadere informatie

Aantal. respondenten per

Aantal. respondenten per Factsheet gemeente Utrecht Onderzoek Kinderombudsman naar de toegang tot en de kwaliteit van de jeugdhulp na decentralisatie: Resultaten kwantitatief onderzoeksdeel In deze factsheet worden de resultaten

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Terschelling Rapport November 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel S. Wajer Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-1811-8104 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Harlingen Rapport November 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel S. Wajer Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-1811-8104 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 3

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK SOCIAAL TEAM

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK SOCIAAL TEAM Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK SOCIAAL TEAM Gemeente Houten Augustus 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/142 Datum

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Het Bildt Rapport November 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel S. Wajer Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-1811-8104 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 3

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Menameradiel Rapport November 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel S. Wajer Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-1811-8104 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING

Nadere informatie

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2 Inhoud 1. Inleiding 1 1.1. Methode van onderzoek 1 1.2. Responsverantwoording 1 1.3. Leeswijzer 2 2. Tevredenheid Wmo-cliënten 3 2.1. Aanvragen van de voorzieningen 3 2.2. (On)Tevredenheid PGB 4 2.3. Tevredenheid

Nadere informatie

Aanvullend cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning

Aanvullend cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Aanvullend cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Rapportage meting 2016 Aanvullend cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Rapportage meting 2016 Aanvullend cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015

Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015 Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015 Afdeling: Maatschappelijke ontwikkeling Auteur : Nick Elshof Datum: 25-09-2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Samenvatting... 4 Verantwoording en achtergrond...

Nadere informatie

Cliëntervaring Wmo. Gemeente Oost Gelre. Rapport Augustus 2017 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH

Cliëntervaring Wmo. Gemeente Oost Gelre. Rapport Augustus 2017 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH Cliëntervaring Wmo Gemeente Oost Gelre Rapport Augustus 2017 Projectnummer: P002315 Correspondentienummer: DH-3008-8715 CLIËTERVARIGSODERZOEK WMO IHOUD SAMEVATTIG 1 HOOFDSTUK 1 ILEIDIG 3 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Gemeente Landsmeer. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 5 juni 2014

Gemeente Landsmeer. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 5 juni 2014 Gemeente Landsmeer Wmo-klanttevredenheid over 2013 5 juni 2014 DATUM 5 juni 2014 TITEL Wmo-klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Landsmeer Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015 Gemeente Zeist Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 8 juli 2015 DATUM 8 juli 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Zeist Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Onderzoeksrapportage 14 oktober 2016 DATUM 14 oktober 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL Onderzoeksrapportage OPDRACHTGEVER Gemeente

Nadere informatie

Gemeente Montfoort. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over augustus 2015

Gemeente Montfoort. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over augustus 2015 Gemeente Montfoort Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 24 augustus 2015 DATUM 24 augustus 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Montfoort Boulevard

Nadere informatie

Gemeente Alphen-Chaam

Gemeente Alphen-Chaam Gemeente Alphen-Chaam Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 23 oktober 2015 DATUM 23 oktober 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente Alphen-Chaam

Nadere informatie

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd...

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 4 4 De aanvraag... 8 5 Procedure... 14 6 Wachttijd... 16 7 Bejegening... 19 7 Toegewezen aanvragen...

Nadere informatie

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014 Gemeente Wmo klanttevredenheid over 2013 1 juli 2014 DATUM 1 juli 2014 TITEL Wmo klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Klanttevredenheidsonderzoek Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Resultaten van het cliëntervaringsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in 2016

Resultaten van het cliëntervaringsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in 2016 Resultaten van het cliëntervaringsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in 16 Gemeente Sint Anthonis Afdeling Sociale Zaken Juni 17 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Z Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Maart 2015 In opdracht van het Transitiebureau Wmo Team Kennisnetwerk Wmo Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Over het onderzoek 3 3. De resultaten 4 3.1 Omvang deelnemende

Nadere informatie

Cliëntervaring Wmo. Gemeente Winterswijk. Rapport September 2017 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH

Cliëntervaring Wmo. Gemeente Winterswijk. Rapport September 2017 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH Cliëntervaring Wmo Gemeente Winterswijk Rapport September 2017 Projectnummer: P002315 Correspondentienummer: DH-0409-8731 CLIËTERVARIGSODERZOEK WMO IHOUD SAMEVATTIG 1 HOOFDSTUK 1 ILEIDIG 3 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Hattem Rapport November 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel T. Plat Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-2511-8118 CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO INHOUD INLEIDING

Nadere informatie

Aanvullend cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning. Rapportage tweede meting

Aanvullend cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning. Rapportage tweede meting Aanvullend cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Rapportage tweede meting Aanvullend cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Rapportage tweede meting Aanvullend

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Gemeente Castricum mei juni 2008

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Gemeente Castricum mei juni 2008 Eindrapportage Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Gemeente Castricum mei juni 2008 Inhoudsopgave Inleiding... 5 1 Achtergrond, doelstelling en doelgroep... 7 1.1 Achtergrond voor het klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo REGIO DRECHTSTEDEN - 2017 Inhoud Volgens de Wmo 2015 is iedere gemeente in Nederland verplicht jaarlijks te onderzoeken hoe cliënten de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2014 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Shanon klein Goldewijk Juni 2014 Inhoud Samenvatting... 2 Inleiding... 4 1. Indienen

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Gemeente Ommen. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 28 juli 2017

Gemeente Ommen. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 28 juli 2017 Gemeente Ommen Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 28 juli 2017 DATUM 28 juli 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076)

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek 2016 Wmo begeleiding, huishoudelijke ondersteuning en scootmobiel

Cliëntervaringsonderzoek 2016 Wmo begeleiding, huishoudelijke ondersteuning en scootmobiel Cliëntervaringsonderzoek 2016 Wmo begeleiding, huishoudelijke ondersteuning en scootmobiel Tijdsperiode: 15-10-2016 t/m 31-03-2017 Aantal enquêtes: 475 Gemeente: Harderwijk Datum: 04 mei 2017 Opgesteld

Nadere informatie

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Ervaringen Wmo Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Inhoud 1. Achtergrond van het onderzoek... 2 2. Het regelen van ondersteuning... 4 3. Kwaliteit van de ondersteuning... 6 4. Vergelijking regio...

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Franekeradeel Rapport November 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel S. Wajer Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-1811-8104 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING

Nadere informatie

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Doelgroep 4 1.2 Methode 4 1.3 Respons 4 2. Resultaten Wmo 5 2.1 Contact en toegankelijkheid van hulp of ondersteuning

Nadere informatie

Gemeente IJsselstein. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over juli 2015

Gemeente IJsselstein. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over juli 2015 Gemeente IJsselstein Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 8 juli 2015 DATUM 8 juli 2015 TITEL ONDERTITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente IJsselstein Cathelijne

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015/2016

Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015/2016 Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015/2016 Rapportage Drunen, juli 2016 Jaap Heirman Inhoudsopgave Inleiding... 2 Aanleiding & onderzoeksdoel... 2 Vragenlijst... 2 Selectie respondenten & afname... 3 Kwalitatieve

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: de gemeente Nijkerk DIMENSUS beleidsonderzoek Juni 2008 Projectnummer 321 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 7 1

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGSONDERZOEK

CLIËNTERVARINGSONDERZOEK CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO Gemeente Eindhoven Juni 2016 Inleiding Aanleiding Gemeenten zijn volgens de Wmo 2015 artikel 2.5.1 verplicht om een cliëntervaringsonderzoek (CEO) uit te (laten) voeren. Het

Nadere informatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) januari 2017

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) januari 2017 De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) januari 2017 Wat als u ondersteuning nodig heeft? Het lukt thuis niet meer zonder ondersteuning en ik kom bijna niet meer de deur uit Wat kunt u doen om dit

Nadere informatie

Bijlage B: ingezette instrumenten

Bijlage B: ingezette instrumenten Bijlage B: ingezette instrumenten VILANS 28-04-2017 / Managementrapportage Verdiepend cliëntervaringsonderzoek Utrechtse Heuvelrug 3 Gespreksleidraad face-to-face interviews Kennismaking en introductie

Nadere informatie

Verslag Klanttevredenheidsonderzoek 2007 Gemeente Heusden

Verslag Klanttevredenheidsonderzoek 2007 Gemeente Heusden Resultaten Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2007 Verslag Klanttevredenheidsonderzoek 2007 Gemeente Heusden KTO Wmo 2007 1 Resultaten Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2007 Inleiding Introductie Op 1 januari

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015-2016 Inzicht in de ervaringen van inwoners met ondersteuning vanuit de Wmo in de gemeente Loon op Zand. Datum 17 augustus 2017 Titel Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015-2016

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek maatschappelijke ondersteuning Rapportage voor de gemeenten Goirle, Hilvarenbeek, Dongen en Oisterwijk

Cliëntervaringsonderzoek maatschappelijke ondersteuning Rapportage voor de gemeenten Goirle, Hilvarenbeek, Dongen en Oisterwijk Cliëntervaringsonderzoek maatschappelijke ondersteuning 2016 Rapportage voor de gemeenten Goirle, Hilvarenbeek, Dongen en Oisterwijk Cliëntervaringsonderzoek maatschappelijke ondersteuning 2016 Rapportage

Nadere informatie

Cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen s-hertogenbosch. Nulmeting 2017

Cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen s-hertogenbosch. Nulmeting 2017 Cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen s-hertogenbosch Nulmeting 2017 Afdeling Onderzoek & Statistiek Maart 2017 Samenvatting De gemeente geeft indicaties af voor Wmo hulpmiddelen. Voor de levering van de hulpmiddelen

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om:

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om: COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Te besluiten om: 1. De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 in het kader van artikel 9 Wmo juncto artikel 8.9 vierde lid

Nadere informatie

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010 Gemeente Lopik Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010 26 april 2011 Projectnr. 331.100 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026)

Nadere informatie

Effectmeting Wmo. Gemeente Westervoort

Effectmeting Wmo. Gemeente Westervoort Effectmeting Wmo Gemeente Westervoort Definitief rapport Oktober 2016 Naomi Meys MSc Volkan Atalay Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-0710-8023 EFFECTMETING WMO INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING

Nadere informatie

X Algemeen Bestuur (AB)

X Algemeen Bestuur (AB) Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Adviesnota Bestuur datum: 19 september 2017 Adviesnota voor: (kopieer en plak voor regel van toepassing) X Algemeen Bestuur (AB) Dagelijks Bestuur

Nadere informatie

Gemeente Ede. Memo. Aan : Gemeenteraad. Van : College van Burgemeester en Wethouders. Datum : 24 november 2015. Opgesteld door : Rolieke Sietsma

Gemeente Ede. Memo. Aan : Gemeenteraad. Van : College van Burgemeester en Wethouders. Datum : 24 november 2015. Opgesteld door : Rolieke Sietsma Gemeente Ede Memo Aan : Gemeenteraad Van : College van Burgemeester en Wethouders Datum : 24 november 2015 Opgesteld door : Rolieke Sietsma Bijlage : Factsheet gemeente Ede Onderzoek Kinderombudsman naar

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling Gemeente Groesbeek Juni 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Zuiderval 70 7500 AN Enschede Tel. (053) 4825000 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014/050

Nadere informatie

Effectmeting Wmo. Gemeente Hoorn. Rapport December 2016 Naomi Meys MSc Volkan Atalay Projectnummer: Correspondentienummer: DH

Effectmeting Wmo. Gemeente Hoorn. Rapport December 2016 Naomi Meys MSc Volkan Atalay Projectnummer: Correspondentienummer: DH Effectmeting Wmo Gemeente Hoorn Rapport December 2016 Naomi Meys MSc Volkan Atalay Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-0612-8137 EFFECTMETING WMO INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 3 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek 2016 Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Olst-Wijhe

Cliëntervaringsonderzoek 2016 Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Olst-Wijhe Cliëntervaringsonderzoek 2016 Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Olst-Wijhe Olst-Wijhe, augustus 2016. doc. nr.: 16.020085 Juni 2016 Jaap Barink Team Kennis en Verkenning Gemeente Deventer Cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2

2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 3 4 De aanvraag... 7 5 Procedure... 11 6 Bejegening... 14 7 Rechten en plichten... 16 8 Inspraak bij

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda Gemeten met de CQI index Februari 2015 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: februari 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek Cliëntervaringsonderzoek Hoofdrapportage Stichting Het Lichtpunt Meting april 2014 Uw consultant Carolien Wannyn E: carolien.wannyn@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

GEMEENTE ECHT-SUSTEREN

GEMEENTE ECHT-SUSTEREN Wmo-klanttevredenheidsonderzoek GEMEENTE ECHT-SUSTEREN 2009 VERSLAG VAN DE RESULTATEN VAN HET TEVREDENHEIDSONDERZOEK ONDER BURGERS MET EEN BEPERKING SAMENVATTING Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2009

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Emmen 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9 5

Nadere informatie