Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014"

Transcriptie

1 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling Gemeente Groesbeek Juni 2014

2 Colofon Uitgave : I&O Research BV Zuiderval AN Enschede Tel. (053) Rapportnummer : 2014/050 Datum : Juni 2014 Opdrachtgever : Gemeente Groesbeek Auteurs : Jasper Lohuis Rachel Beerepoot Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

3 Samenvatting De gemeente Groesbeek voerde in mei 2014 een klanttevredenheidsonderzoek uit onder haar Wmo-klanten. Centraal stond de waardering en ervaringen met de nieuwe kantelingswerkwijze. In totaal zijn 175 klanten telefonisch geïnterviewd, dit is een responspercentage van 45 procent. In dit hoofdstuk vatten we de uitkomsten kort samen. Ondersteuningsbehoefte De belangrijkste redenen om contact op te nemen met het Wmo-loket zijn vanwege problemen met het voeren van het huishouden en mobiliteitsproblemen. De helft van de melders was ten tijde van hun laatste melding al bekend bij de gemeente. Zij vroegen eerder al eens een Wmovoorziening aan. Gebruik hulp Ongeveer de helft van de klanten ontvangt mantelzorg en ruim een kwart krijgt hulp van buren, kennissen en vrienden. Het gebruik van de overige vormen van ondersteuning (buiten de Wmo om) is beperkt. Bijna alle klanten wisten van tevoren welke ondersteuning zij wensten. Een klein deel (7 procent) richtte zich tot de gemeente zonder een specifieke aanvraag van een Wmo-product of voorziening. Alternatieven Vier op de tien klanten zochten naar andere oplossingen voordat zij zich met hun hulpvraag tot de gemeente wendde. Een klein deel hiervan (8 procent) vond ook een andere oplossing. De meerderheid (59 procent) zocht niet naar andere oplossingen, veelal omdat zij geen andere oplossingen konden bedenken. Een groter beroep doen op de mantelzorgers vindt het merendeel van de klanten niet realistisch. Het draagvlak voor de inzet van vrijwilligers is groter. Gesprek Het gesprek met de Wmo-consulent ervaren de meeste klanten als (zeer) positief. Ook het huisbezoek ervaart men als waardevol. Tijdens het gesprek werd bij ruim de helft naar oplossingen binnen de eigen kracht en woonsituatie geïnformeerd. Acht op de tien klanten vindt het goed dat tijdens het gesprek gezocht wordt naar oplossingen binnen de eigen en sociale kracht. Oplossing Ondanks de oriëntatie op andere mogelijkheden werd de oplossing veelal gevonden in een individuele Wmo-voorziening. Voor driekwart kwam de oplossing overeen met wat zij verwacht hadden. Vier van de vijf klanten vindt dat er een goede oplossing gevonden is. Wel oordelen degenen die op eigen kracht verder moeten, duidelijk minder positief. Effectiviteit Bij de meeste cliënten werd het doel met de oplossing bereikt: in de meeste gevallen vergroot het ondersteuningsaanbod de zelfstandigheid van de gebruiker. Ook zegt een ruime meerderheid dat zij beter kunnen functioneren in de samenleving en dat de oplossing op langere termijn effectief is. Dit geldt vooral voor de klanten die een individuele Wmo-voorziening toegewezen kregen. Ook hier geldt dat degenen die op kracht verder moeten, minder positief zijn. 3

4 Samenvatting Algemeen oordeel Het algemene oordeel over het melden en aanvragen van maatschappelijke ondersteuning bij de gemeente Groesbeek is positief: de behandeling van de aanvraag wordt beoordeeld met een gemiddeld rapportcijfer van 7,3. Men vindt ondermeer de snelheid van de afhandeling, de vriendelijkheid van de medewerker van de gemeente en het meedenken met de klant positief. Daar staat tegenover dat 11 procent een onvoldoende geeft (een cijfer van 5 of lager). Verbeterpunten zijn de wachttijd tussen de aanvraag en de levering van het product en de informatievoorziening. 4

5 1. Inleiding Achtergrond onderzoek Sinds de invoering van de Wmo in 2007 is er rondom de visie en uitvoering van deze ondersteuningswet veel gewijzigd. Met de kanteling verschuift de aanbodgerichte Wmo naar een model waarbij de zelfred-zaamheid en het eigen initiatief van de burger steeds belangrijker wordt. Bij het zoeken naar oplossingen voor de ondersteuningsbehoeften van de inwoners leggen gemeenten steeds sterker de nadruk op de eigen kracht, het sociale netwerk van inwoners en de algemene voorzieningen. Als blijkt dat deze onvoldoende mogelijkheden bieden om de burger passend te ondersteunen, komt pas een individuele Wmo-voorziening van de gemeente in beeld. De kanteling van de Wmo heeft in MUG-gemeenten (Millingen, Ubbergen en Groesbeek) onder meer gestalte gekregen in een nieuwe melding en intakeprocedure voor aanvragers van maatschappelijke ondersteuning. Hierbij staan oplossingen gericht op eigen kracht en binnen het eigen netwerk voorop en wordt nadrukkelijk onderzocht of door middel van algemene en collectieve voorzieningen een individuele verstrekking kan worden voorkomen. De gemeente Groesbeek wil (net als Ubbergen en Millingen) graag monitoren wat de aanvragers van ondersteuning vinden van deze gekantelde werkwijze: hoe hebben ze de aanvraag en het thuisbezoek ervaren? En in hoeverre zien zij de uitkomst van het gesprek daadwerkelijk als een oplossing voor hun vraag of probleem? Om hierover meer informatie te verzamelen heeft Groesbeek een tevredenheidsonderzoek onder melders en aanvragers van een Wmo-voorzieningen laten uitvoeren. Doel Het Wmo-klanttevredenheidsonderzoek biedt inzicht in de tevredenheid van klanten met de procedure van melding en aanvraag van Wmovoorzieningen. Met deze informatie krijgt de gemeente Groesbeek een beeld van wat er goed gaat in de dienstverlening en wat er beter zou kunnen. Het onderzoek dient bovendien als jaarlijkse verantwoording richting het ministerie van VWS (artikel 9, Wmo). Werkwijze onderzoek Het onderzoek is uitgevoerd door middel van een telefonische vragenlijst. Het veldwerk vond plaats in mei De vragenlijst is in overleg met de gemeente Groesbeek vastgesteld. Het onderzoek concentreert zich op klanten die in 2013 een aanvraag of melding deden. Het gaat zowel om personen aan wie de voorziening is toegekend, als om personen van wie de aanvraag niet is gehonoreerd. In totaal hebben 175 klanten deelgenomen van de in totaal 389 aangeschreven klanten. Dit komt neer op een respons van 45 procent, voldoende om een representatief beeld te schetsen. Ruim tweederde van de klanten deed zelf mee aan het onderzoek, bij de rest werd de mantelzorger bevraagd. Analyse De antwoordcategorieën weet niet en geen antwoord zijn, mits anders aangegeven, buiten de analyse gehouden. Indien de percentages niet optellen tot 100 procent is dit het gevolg van afrondingsverschillen. 5

6 2. Aanleiding contact gemeente Met de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) is de gemeente Groesbeek verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning van haar burgers. In het kader van deze wetgeving kan men terecht bij het Wmo-loket van de gemeente. Hier kunnen burgers melding doen van hun ondersteuningsbehoefte. Vooral behoefte aan ondersteuning bij het huishouden De belangrijkste reden voor klanten om het Wmo-loket te benaderen is omdat men problemen heeft met het voeren van het huishouden. Ook mobiliteitsproblemen is voor één op de drie aanleiding om contact op te nemen met de gemeente. Bijna drie op de tien (29 procent) noemt een andere reden. Hierbij gaat het vaak om de aanvraag van een concrete Wmo voorziening, zoals scootmobiel, rolstoel, taxipas of parkeerkaart. Dit veronderstelt nog een sterke oriëntatie van klanten op producten in plaats van hulpbehoeften. Relatief veel bekende klanten Degenen die in 2013 melding deden, waren deels al bekend bij de gemeente Groesbeek. De helft kreeg reeds eerder een Wmo-voorziening toegewezen. Het ging veelal om huishoudelijke hulp en vervoersvoorzieningen, en in mindere mate om een woonvoorziening. Een ruime meerderheid (82 procent) wist van tevoren waar zij met hun hulpvraag terecht konden. Figuur 1 Aanleiding voor contact met Wmo-loket (meerdere antwoorden mogelijk) 1. 1 Moeite met huishouden (35%) 2 Problemen met lopen (34%) 3 Woning is niet meer geschikt om in te wonen (10%) 4 Moeite met persoonlijke verzorging (7%) 6 ¹ Het gaat hier om de aanvragen van de deelnemers aan de enquête, en niet om het totaal aan aanvragen in 2013.

7 3. Gebruik hulp of ondersteuning Merendeel krijgt huishoudelijke hulp De helft van de klanten maakt(e) al gebruik van een Wmo-voorziening toen zij hun laatste melding deden in 2013, veelal huishoudelijke hulp of een vervoersvoorziening. Daarnaast krijgt de meerderheid regelmatig of soms hulp van een mantelzorger (53 procent). Ruim een kwart (27 procent) ontvangt ondersteuning van buren, kennissen of vrienden. Van de andere vormen van ondersteuning maken de klanten nauwelijks gebruik (figuur 2). Bijna iedereen weet welke ondersteuning zij wensen Bijna vier op de tien klanten meldde zich bij de gemeente voor een vervoersvoorziening. Een iets kleinere groep (35 procent) ontvangt graag (meer) hulp met de huishouding en circa een op de zes een woonvoorziening. Een klein deel (7 procent) richtte zich tot de gemeente zonder een specifieke aanvraag van een Wmo-product of voorziening. Figuur 2 Gebruik andere vormen van hulp. mantelzorger buren/kennissen/vrienden Steunpunt Mantelzorg klussendienst van de SWG bezoek- en vervoersbegeleidersdienst een vrijwilligersorganisatie/kerk bezorgservice van supermarkt project Samen Meedoen (SWG) ouderenadviseur van het SWG open eettafel nog andere hulp 45% 11% 16% 5% 8% Tabel 1 Gewenste ondersteuning. ja, regelmatig ja, soms nee, (bijna) nooit vervoersvoorziening 38% huishoudelijke hulp 35% woonvoorziening 17% nog onbekend 7% anders 7% 7

8 4. Sociale kracht Vier op de tien verricht zelf mantelzorg De helft van de klanten geeft aan regelmatig iets voor een ander te doen. Daarnaast zet een aanzienlijk deel (41 procent) zich in als mantelzorger voor een partner of andere naaste. Een kwart verricht vrijwilligerswerk. Inzet vrijwilligers alternatief voor mantelzorg De meerderheid van de klanten vindt het niet realistisch om meer hulp te vragen van mantelzorgers (58 procent). Een goed alternatief zouden vrijwilligers kunnen zijn; tweederde vindt het niet erg als vrijwilligers zouden helpen met het verlenen van ondersteuning. Eveneens tweederde vindt dat mensen elkaar in de samenleving meer moeten gaan helpen. Ook heeft de helft geen moeite met het idee om een deel van de hulp zelf te bekostigen. Figuur 3 Mantelzorg en vrijwilligerswerk. Figuur 4 Stellingen sociale kracht. Ik doe regelmatig iets voor een ander Ik zorg zelf voor mijn partner of voor een andere naaste (onbetaalde zorg voor directe naaste = mantelzorg) Ik verricht vrijwilligerswerk (onbetaald, in enige mate georganiseerd) 25% 41% 51% 0% 20% 40% 60% 80% We moeten toe naar een samenleving waarin mensen elkaar meer gaan helpen Ik vind het goed als vrijwilligers ingezet worden om mij te helpen Ik vind het niet erg om een deel van mijn hulp en ondersteuning zelf te betalen Het is realistisch om meer zorg van familieleden te vragen voor hun zorgbehoevende naaste 66% 65% 50% 30% 12% 8% 14% 6% 42% 58% 20% 28% (zeer) mee eens neutraal (zeer) mee oneens 8

9 5. Alternatieve oplossingen Zes op de tien zocht vooraf niet naar andere oplossing Vier op de tien klanten zocht naar andere oplossingen voordat zij zich met hun hulpvraag tot de gemeente wendde. Een klein deel (8 procent) vond ook een andere oplossing. De oplossing werd met name gezocht in een betaalde oplossing en (meer) hulp van een mantelzorger. Anderen vroegen (meer) hulp van buren, kennissen en vrienden. De klanten die wel zochten, maar geen oplossingen vonden (33 procent) geven het vaakst aan dat familie of vrienden niet konden bijspringen vanwege werk of de afstand. In Groesbeek ligt het percentage dat op zoek ging naar alternatieven het hoogst in de MUG gemeenten. Tabel 2 Gezochte oplossingen voor aanvraag (meerdere antwoorden mogelijk). (meer) hulp vragen van mantelzorger 49% betaalde oplossing 49% (meer) hulp vragen van buren, kennissen, vrienden 32% (meer) hulp vragen via een vrijwilligersorganisatie/kerk 8% Groesbeek Figuur 5 Heeft u gezocht naar andere oplossingen? Millingen Ubbergen Totaal 3% 8% 5% 6% 17% 26% 29% 33% 78% 70% 59% 65% gezocht naar andere oplossingen en gevonden gezocht naar andere oplossingen, maar niet gevonden niet gezocht naar andere oplossingen Zes van tien kon geen andere oplossing bedenken dan Wmo Klanten die niet naar andere oplossingen zochten voordat ze zich bij het Wmo-loket meldden, geven als belangrijkste reden dat zij geen andere oplossingen konden bedenken (61 procent). Daarnaast geeft circa een zesde aan niet te weten hoe zij een andere oplossing konden regelen. Anderen zochten niet omdat zij direct werden doorverwezen door andere partijen, of een verlenging van huishoudelijke hulp wilden aanvragen. Een klein deel zocht niet verder vanwege de tijd of de kosten. Tabel 3 Reden niet zoeken andere oplossing (meerdere antwoorden mogelijk). Ik kon geen andere oplossingen bedenken 61% Ik wist niet welke weg ik moest bewandelen om een andere oplossing te regelen 15% Vanwege de tijd (het zou misschien te lang duren) 3% Vanwege de kosten 3% Anders 16% 9

10 6. Gesprek met Wmo-consulent De gemeente Groesbeek besteedt in haar nieuwe werkwijze veel aandacht aan het bespreken van het probleem en het zoeken naar oplossingen binnen de eigen kracht, het sociale netwerk en de algemene voorzieningen. Dit gebeurt tijdens een gesprek dat in de thuissituatie van de klant plaatsvindt. De klanten zijn gevraagd naar hun ervaringen met dit gesprek. Naar eigen kracht is het meest geïnformeerd tijdens aanvraag Ruim een derde van de klanten (34 procent) was volgens eigen zeggen vooraf goed op de hoogte van de nieuwe werkwijze van de gemeente. Eén op de vijf (19 procent) was een beetje op de hoogte en het resterende deel (47 procent) niet. Bijna de helft (44 procent) geeft aan dat de nieuwe werkwijze tijdens het gesprek aan hen is uitgelegd. Aan 14 procent is dit een beetje uitgelegd en aan 43 procent (helemaal) niet. Volgens tweederde is tijdens het gesprek geïnformeerd naar de individuele situatie, oftewel wat men zelf nog kan. Bij ruim de helft is gevraagd naar de woonsituatie. Iets minder dan de helft kreeg vragen over hun sociale netwerk, mantelzorgsituatie en financiële situatie. De vrijetijdsbesteding is het minst vaak besproken in de beleving van de klanten. Acht op de tien heeft het gesprek, waarin gezocht is naar oplossingen op basis van wat men zelf en de omgeving kan doen, als (zeer) positief ervaren. Een op de zeven is minder tevreden (14 procent). Dit had vooral te maken met onvoldoende meedenken in de ogen van de klant (er wordt meer gevraagd van de eigen kracht dan in de ogen van de klant mogelijk is) en een betuttelende houding. Figuur 6 Geïnformeerd naar eventuele oplossingen binnen. uw individuele situatie/eigen kracht uw woonsituatie uw sociale netwerk uw mantelzorgsituatie uw financiële situatie uw vrijetijdsbesteding 32% 45% 44% 43% 57% 67% Figuur 7 Ervaring gesprek waarbij is gezocht naar oplossingen (wat men zelf nog kan). 78% 8% 14% (zeer) positief neutraal (zeer) negatief 10

11 6. Gesprek met Wmo-consulent Klanten positief over bejegening Bijna alle klanten (89 procent) zijn (zeer) tevreden over de ruimte tijdens het gesprek om het probleem goed toe te lichten. Een klein deel is (zeer) ontevreden (9 procent) en de overigen zijn neutraal (2 procent). De klanten zijn over het algemeen (zeer) tevreden over de medewerker/consulent met wie zij gesproken hebben. De vriendelijkheid waarderen zij het hoogst (7,8). Ook de andere aspecten scoren een ruime voldoende. Tabel 4 Percentage onvoldoende rapportcijfers bejegening. % onvoldoende rapportcijfer deskundigheid 8% mate van inleving in situatie 10% duidelijkheid van de gegeven informatie 8% Vriendelijkheid 5% Figuur 8 Rapportcijfer klanten voor het contact met consulent van de gemeente. De vriendelijkheid van de medewerker van de gemeente De duidelijkheid van de gegeven informatie 7,8 7,5 Veel belang gehecht aan thuisbezoek Bij tweederde van de klanten (63 procent) is een consulent van de gemeente Groesbeek thuis geweest. Het bezoek van de Wmoconsulente bij de klant thuis ervaren de meesten als (zeer) belangrijk. Een op de tien hecht hier minder belang aan. Figuur 9 Belang van thuisbezoek als onderdeel van de melding. De deskundigheid van de medewerker van de gemeente De mate waarin de medewerker van de gemeente zich in uw situatie heeft ingeleefd 7,5 7, % 10% (zeer) belangrijk neutraal (zeer) onbelangrijk 11

12 7. Oplossing Oplossing veelal een Wmo-voorziening Voor de meerderheid van de klanten is de oplossing gevonden in de vorm van een individuele Wmo-voorziening (79 procent). Eén op de tien gaat op eigen kracht verder en voor een enkeling is extra hulp vanuit de eigen omgeving gevonden. Bij een op de negen (12 procent) is een andere oplossing gevonden of soms ook (vooralsnog) geen oplossing. Ruime meerderheid is tevreden over oplossing Voor ruim driekwart was de oplossing in lijn met wat ze zelf verwachtten nodig te hebben. Een op de zeven had andere verwachtingen van de oplossing. Elf procent ervaart de uitkomst niet als oplossing voor het probleem. Met name klanten die op eigen kracht verder moeten, zijn ontevreden over deze oplossing (82 procent). Ook wanneer de oplossing niet overeenkomt met wat men had verwacht, is men vaker ontevreden over de oplossing. Figuur 10 Verschafte oplossing voor probleem. 1 Individuele voorziening (79%) Op eigen kracht verder (10%) Figuur 11 Mate waarin oplossing overeenkomt met verwachtingen. Meer hulp uit omgeving (1%) Algemene voorziening (1%) Figuur 12 Mate waarin uitkomst een goede oplossing is voor de klant. nee; 14% deels; 9% nee; 11% deels; 9% ja; 77% ja; 80% 12

13 8. Effectiviteit oplossing Tevredenheid over effectiviteit oplossing Doel van de Wmo is het vergroten van de maatschappelijke participatie. Om die reden is de effectiviteit van de oplossing onderzocht. Figuur 13 Beoordeling aspecten oplossing. De oplossing vergroot over het algemeen de zelfstandigheid van de gebruiker; 92 procent ervaart (enigszins) een verbetering. Het beter functioneren in de samenleving scoort vrijwel hetzelfde. De meeste klanten verwachten dat de oplossing ook op langere termijn effectief is (94 procent). Degenen die op eigen kracht verder moeten, beoordelen de effectiviteit van de oplossing lager. 7,8 Mate waarin oplossing ook op langere termijn effectief is Tabel 5 Beoordeling effectiviteit oplossing. % onvoldoende 7,6 Mate waarin oplossing bijdraagt aan beter functioneren in de samenleving zelfstandigheid vergroot 8% beter kunnen functioneren in de samenleving 9% op langere termijn effectief 6% 7,6 Mate waarin oplossing bijdraagt aan zelfstandigheid 13

14 9. Algemeen oordeel Veel tevredenheid over aanvraagproces Er worden (ruime) voldoendes gegeven voor de verschillende aspecten van het aanvraagproces. Voor de omgang met privacygevoelige gegevens krijgt de gemeente de meeste waardering; gemiddeld krijgt dit aspect een 7,5. Klanten waarderen de wachttijd tussen de melding en beslissing van de gemeente en de wachttijd tussen de uitslag van de (aan)vraag en de levering met resp. een 7,0 en 7,2. Een op de zes is ontevreden over de wachttijd tussen melding en besluit. De behandeling van de aanvraag wordt in zijn geheel beoordeeld met een rapportcijfer van 7,3. Zes op de tien waarderen het traject met een acht of hoger, terwijl 11 procent een onvoldoende geeft (een cijfer van 5 of lager). Tabel 6 Waardering aanvraagproces. de omgang met privacygevoelige gegevens door de gemeente gemiddeld rapportcijfer % onvoldoende 7,5 8% Informatievoorziening en openingstijden verbeterpunten Aanvragers konden aangeven waarover ze tevreden en ontevreden zijn. De tevredenheid komt vooral voort uit de snelle afhandeling. Ook is er waardering voor de hulpvaardigheid en vriendelijke bejegening door de medewerkers. De enkele negatieve reacties lopen inhoudelijk uiteen. Sommige aanvragers vonden de levering van het product lang duren of zijn ontevreden over de dienstverlening van de leverancier. Ook de openingstijden en het ontvangst bij het Wmo-loket noemt een enkeling als aandachtspunt. Anderen oordelen negatief over de afwijzing van de aanvraag of het niet verhelpen van het probleem. Meest tevreden over: snelheid van de afhandeling; vriendelijkheid Wmo-medewerker; het totaal (tevreden over alles); meedenken met klant; huishoudelijke hulp; de gevonden oplossing; de duidelijke informatie. Meest ontevreden over: lange wachttijd aanvraag/product; afwijzing; product/hulpverlening zelf; kosten; informatievoorziening; deskundigheid medewerker. wachttijd tussen de uitslag van uw aanvraag en het starten/leveren van de dienst/het product wachttijd tussen melding van aanvraag en beslissing van de gemeente 7,2 11% 7,0 16% Verbeterpunten: aanvraag sneller afhandelen; duidelijke informatie verstrekken; meedenken met/serieus nemen van klant. totaaloordeel aanvraagproces 7,3 11% 14 7,3 geven de klanten als gemiddeld rapportcijfer aan het aanvraagproces

15 Achtergrondgegevens Figuur 14 Respondent is: mantelzorger 31% cliënt/melder 69% Figuur 15 Thuissituatie ik woon alleen ik woon met partner en één of meer thuiswonende kinderen ik woon met partner zonder thuiswonende kinderen ik woon met één of meer kinderen, maar zonder partner ik woon in een verzorgingstehuis/verpleeghuis andere woonsituatie 10% 5% 5% 6% 39% 35% 15

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Drechterland Juni 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Drechterland Juni 2014 - de kanteling Gemeente Drechterland Juni 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014-2023 Datum : Juni 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015 Gemeente Zeist Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 8 juli 2015 DATUM 8 juli 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Zeist Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

I&O Research Rapport deel A: Bekendheid en ervaring met nieuwe taken gemeente, Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2015

I&O Research Rapport deel A: Bekendheid en ervaring met nieuwe taken gemeente, Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2015 I&O Research Rapport deel A: Bekendheid en ervaring met nieuwe taken gemeente, Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2015 GGD Brabant-Zuidoost Rapport deel B: Bekendheid en ervaringen met nieuwe taken gemeente,

Nadere informatie

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014 Gemeente Wmo klanttevredenheid over 2013 1 juli 2014 DATUM 1 juli 2014 TITEL Wmo klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Klanttevredenheidsonderzoek Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Annelieke van den Heuvel SGBO Benchmarking

Nadere informatie

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd...

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 4 4 De aanvraag... 8 5 Procedure... 14 6 Wachttijd... 16 7 Bejegening... 19 7 Toegewezen aanvragen...

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Zelfstandig wonen. Gemeente Opmeer Juli 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Zelfstandig wonen. Gemeente Opmeer Juli 2014 Zelfstandig wonen Gemeente Opmeer Juli 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014-2038 Datum : juli 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014 Gemeente Roosendaal Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 Concept 11 augustus 2014 DATUM 11 augustus 2014 TITEL Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Roosendaal

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Beek 20 mei 2014 Simon Wajer Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS 7 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord 13 juni 2014 Kees-Jan van de Werforst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014 Gemeente Woerden Klanttevredenheid Wmo over 2013 31 juli 2014 DATUM 31 juli 2014 TITEL Klanttevredenheid Wmo over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Woerden Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Inleiding en toelichting Het jaarlijkse Wmo-klanttevredenheidsonderzoek is in april en mei 2015 naar de cliënten verstuurd. Aan de cliënten werd gevraagd of zij de

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Dienst SoZaWe NW Fryslân juli 2015 Nelleke Koppelman Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 27 juni 2014 Kees-Jan van de Werfhorst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING

Nadere informatie

Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011

Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011 Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011 September 2011 1 Colofon Uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurs- en Concernzaken Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 bestuursinformatie@utrecht.nl

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude COLOFON Samenstelling Ingrid

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal 27 juni 2014 Kees-Jan van de Werfhorst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

WMO-VERVOER IN DEN HELDER

WMO-VERVOER IN DEN HELDER WMO-VERVOER IN DEN HELDER Klanttevredenheidsonderzoek Wmo onder gebruikers van de Wmo-taxi Augustus 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn 0229-282555 Rapportnummer

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Annelieke van den Heuvel Kees-Jan

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wmo. Rekenkamercommissie Zwijndrecht Mei 2013

Cliëntenonderzoek Wmo. Rekenkamercommissie Zwijndrecht Mei 2013 Rekenkamercommissie Zwijndrecht Mei 2013 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6C 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2013-1927 Datum : mei 2013 Opdrachtgever

Nadere informatie

Gemeente Beuningen. Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013. Concept. 3 april 2014

Gemeente Beuningen. Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013. Concept. 3 april 2014 Gemeente Beuningen Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013 Concept 3 april 2014 DATUM 3 april 2014 TITEL Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Beuningen

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Best Augustus 2015 Nelleke Koppelman Naomi Meys Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Gemeente Bergen op Zoom Companen BV Boulevard Heuvelink 04 688 KT Arnhem Postbus 74 680 BD Arnhem 06 35 5 3 info@companen.nl www.companen.nl Projectnummer: 748.04 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 0

Nadere informatie

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Bijlagenummer 01/10/14/06 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Adviesnota voor: (kopieer en plak voor regel van toepassing) X Onderwerp:

Nadere informatie

Companen. Gemeente Steenbergen. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012

Companen. Gemeente Steenbergen. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012 Companen Gemeente Steenbergen Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012 15 juni 2013 Projectnr. 748.104 Companen waar wonen beweegt Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om:

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om: COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Te besluiten om: 1. De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 in het kader van artikel 9 Wmo juncto artikel 8.9 vierde lid

Nadere informatie

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl PEILING 65-PLUSSERS Gemeente Enkhuizen januari 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telnr. : 0229-282555 Rapportnummer 2015-2080 Datum januari 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Enschede Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Enschede COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms

Nadere informatie

Klanttevredenheid van mantelzorgers. Ik zie mezelf niet als mantelzorger, zorgen voor je naasten doe je gewoon! Gemeente Langedijk Juli 2013

Klanttevredenheid van mantelzorgers. Ik zie mezelf niet als mantelzorger, zorgen voor je naasten doe je gewoon! Gemeente Langedijk Juli 2013 Klanttevredenheid van mantelzorgers Ik zie mezelf niet als mantelzorger, zorgen voor je naasten doe je gewoon! Gemeente Langedijk Juli 2013 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN

Nadere informatie

Gemeente Winterswijk. Wmo onderzoek over 2013. Welk effect hebben 'kantelingsgesprekken' bij mensen die geen voorziening hebben gekregen?

Gemeente Winterswijk. Wmo onderzoek over 2013. Welk effect hebben 'kantelingsgesprekken' bij mensen die geen voorziening hebben gekregen? Gemeente Winterswijk Wmo onderzoek over 203 Welk effect hebben 'kantelingsgesprekken' bij mensen die geen voorziening hebben gekregen? 27 juni 204 DATUM 27 juni 204 TITEL Wmo onderzoek over 203 ONDERTITEL

Nadere informatie

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010 Gemeente Lopik Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010 26 april 2011 Projectnr. 331.100 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026)

Nadere informatie

Fries burgerpanel Fryslân inzicht

Fries burgerpanel Fryslân inzicht Fries burgerpanel Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven.

Nadere informatie

Gemeente Landsmeer. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 5 juni 2014

Gemeente Landsmeer. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 5 juni 2014 Gemeente Landsmeer Wmo-klanttevredenheid over 2013 5 juni 2014 DATUM 5 juni 2014 TITEL Wmo-klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Landsmeer Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 en klanttevredenheid dienstverlening Gemeente Boskoop

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 en klanttevredenheid dienstverlening Gemeente Boskoop Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 en klanttevredenheid dienstverlening Gemeente Boskoop opdracht van: Onderzoek uitgevoerd in de gemeente Boskoop DIMENSUS beleidsonderzoek Juni 2008 Projectnummer 317

Nadere informatie

Resultaten van het onderzoek naar de tevredenheid over Wmo voorzieningen na de wijzigingen van het beleid in 2010 in de gemeente Borger-Odoorn

Resultaten van het onderzoek naar de tevredenheid over Wmo voorzieningen na de wijzigingen van het beleid in 2010 in de gemeente Borger-Odoorn Resultaten van het onderzoek naar de tevredenheid over Wmo voorzieningen na de wijzigingen van het beleid in 2010 in de gemeente Borger-Odoorn Exloo, mei 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Samenvatting...3

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Emmen 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9 5

Nadere informatie

Onderzoek onderhoudswerkzaamheden Woonwaard Eerste peiling

Onderzoek onderhoudswerkzaamheden Woonwaard Eerste peiling Onderzoek onderhoudswerkzaamheden Woonwaard Eerste peiling Woonwaard Oktober 2011 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer :

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL

Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Respons... 3 Resultaten enquête... 4 Rapportcijfer behandeling... 4 Bereikbaarheid... 4 Wachttijden... 5 Informatievoorziening... 5

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Papendrecht Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Papendrecht COLOFON Samenstelling Ingrid

Nadere informatie

Adviesnota Bestuur datum: 19 augustus 2015

Adviesnota Bestuur datum: 19 augustus 2015 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Adviesnota Bestuur datum: 19 augustus 2015 Adviesnota voor: (kopieer en plak voor regel van toepassing) X Onderwerp: Algemeen Bestuur (AB) Dagelijks

Nadere informatie

TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Onderzoek naar tevredenheid individuele voorzieningen Wmo 1 COLOFON Samenstelling Hein Quist SGBO Onderzoek > Advies > Implementatie Postbus 10242 2501 HE Den Haag SGBO NIETS

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek WMO over 2013

Klanttevredenheidsonderzoek WMO over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek WMO over 2013 Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Sectie Onderzoek en Statistiek Venlo, juni 2014 Samenvatting Een van de hoofddoelstellingen van de Wmo (Wet

Nadere informatie

Inbraakpreventie in Westfriesland

Inbraakpreventie in Westfriesland Inbraakpreventie in Westfriesland uitkomsten van een peiling onder inwoners Westfriese gemeenten Juni 2014 Belangrijkste uitkomsten Risico-perceptie De zes gemeenten die deel uit maken van het politiedistrict

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDS ONDERZOEK WMO

KLANTTEVREDENHEIDS ONDERZOEK WMO Rapport KLANTTEVREDENHEIDS ONDERZOEK WMO Gemeente Medemblik juli 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn 0229-282555 Rapportnummer 2015/concept Datum Juli 2015

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Datum: 16 juli 2013 Gemeente: Cuijk Focus: De Kanteling Auteur: ISD CGM Versie: 1.2 Status: Vastgesteld d.d. 16 juli 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 - De

Nadere informatie

Regionale Wmo monitor. Ervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2012 van de Gemeente Weesp. Bussum, juni 2013 13.

Regionale Wmo monitor. Ervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2012 van de Gemeente Weesp. Bussum, juni 2013 13. nale Wmo monitor Ervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2012 van de Gemeente Bussum, juni 2013 13.0004647 0 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Onderzoeksopzet 2 2.1 Algemene onderzoeksopzet

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Vianen 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...10

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek. cliënten Wmo

Tevredenheidsonderzoek. cliënten Wmo Tevredenheidsonderzoek cliënten Wmo September 2015 Inhoud pagina Inleiding 3 Meedoen in Loppersum 4 Opzet onderzoek 5 Verantwoording 6 Bevindingen per thema 7 Samenvattend beeld 12 Bijlagen Introductiebrief

Nadere informatie

Enquête Dienstverlening in het stadhuis

Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Colofon Titel:Enquête Dienstverlening in het stadhuis Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011

Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011 Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011 Samenvatting De afdeling Juridische Zaken (JZ) wil een vinger aan de

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010 Gemeente Olst-Wijhe

Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010 Gemeente Olst-Wijhe Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Olst-Wijhe Olst/Wijhe,. doc. nr.: 0728-20-ALLE-SR Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Olst-Wijhe

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Den Haag Maart 2015 Naomi Meys Volkan Atalay Projectnummer: 107696 Correspondentienummer: DH-2703-4284 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Boxtel INDEX Index...2 Inleiding...3 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9 5 Voorzieningen...6

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Haarlem 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9

Nadere informatie

Companen waar wonen beweegt

Companen waar wonen beweegt Projectnr. 2632.102/PL Companen waar wonen beweegt Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026)3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail Internet info@companen.nl www.companen.nl

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Hendrik-Ido-Ambacht 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9

Nadere informatie

2013, peiling 4 december 2013

2013, peiling 4 december 2013 resultaten 2013, peiling 4 december 2013 Van 25 november tot en met 8 december 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.685 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.701 leden de

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten 2013. Dienst SoZaWe NW Fryslân

Tevredenheid WWB-klanten 2013. Dienst SoZaWe NW Fryslân Tevredenheid WWB-klanten 2013 Dienst SoZaWe NW Fryslân COLOFON Samenstelling Andrew Britt Annelieke van den Heuvel Naomi Meys Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking Maart 2014 SGBO

Nadere informatie

Wmo Capelle a/d IJssel Klanttevredenheidsonderzoek meting 2012

Wmo Capelle a/d IJssel Klanttevredenheidsonderzoek meting 2012 Wmo Capelle a/d IJssel Klanttevredenheidsonderzoek meting 2012 Rapport BV Rotterdam, oktober 2013 Auteursrechten voorbehouden Niets uit dit rapport mag worden openbaar gemaakt en/of verveelvoudigd via

Nadere informatie

Evaluatie van de Wmo-voorzieningen 2013

Evaluatie van de Wmo-voorzieningen 2013 Evaluatie van de Wmo-voorzieningen 2013 Gemeente Waterland augustus 2014 Inhoudsopgave SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 3 2. CLIËNTTEVREDENHEID... 3 3. HET WMO-LOKET... 3 3.1 AANVRAGEN... 4 3.2 INDICATIES...

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Lelystad

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Lelystad Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Lelystad Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Lelystad COLOFON Samenstelling

Nadere informatie

Gemeente Breda. Onderzoek klanttevredenheid Wmo. Onderzoek en Informatie. Individuele voorzieningen in Breda (2007)

Gemeente Breda. Onderzoek klanttevredenheid Wmo. Onderzoek en Informatie. Individuele voorzieningen in Breda (2007) Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Onderzoek klanttevredenheid Wmo Individuele voorzieningen in Breda (2007) Datum: Mei 2008 In opdracht van: Gemeente Breda Directie Sociale Zaken Uitgave: Gemeente

Nadere informatie

Monitor en klachten meldpunt Sociaal Domein

Monitor en klachten meldpunt Sociaal Domein Monitor en klachten meldpunt Sociaal Domein De ingekochte individuele maatwerkvoorzieningen en de gemeentelijke dienstverlening worden gemeten op hun kwaliteit. Wat zijn de eerste bevindingen? Alice van

Nadere informatie

Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2011 Onderzoek onder alle Wmo doelgroepen, waaronder klanten Wmo-loket, gebruikers hulp bij het huishouden, mantelzorgondersteuning en andere individuele voorzieningen

Nadere informatie

Parlementaire enquête: Meer rechten voor de huurder

Parlementaire enquête: Meer rechten voor de huurder Parlementaire enquête: Meer rechten voor de huurder Negende peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard december 2014 Inleiding Aanleiding en doel onderzoek Woonwaard peilt periodiek de mening van de huurders

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c Klanttevredenheidsonderzoek gebruik OV-taxi en scootmobiel Gemeente Zandvoort Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel: (0229) 282555 Rapportnummer 2013-1940 Datum Juni

Nadere informatie

mei/juni 2015 Esther de Jong

mei/juni 2015 Esther de Jong Cliëntervaringsonderzoek WMO 2014 In de gemeente Heerhugowaard mei/juni 2015 Esther de Jong Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Samenvatting onderzoeksresultaten... 5 Aanbevelingen... 6 Achtergrond

Nadere informatie

De dienstverlening van Westerpark

De dienstverlening van Westerpark De dienstverlening van Westerpark Vanaf eind mei 2009 konden bewoners en ondernemers van Westerpark zich aanmelden bij het nieuw opgerichte digitale bewonerspanel. In deze rapportage wordt verslag gedaan

Nadere informatie

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Inhoud 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Dienstverlening Gemeentewinkel 3. Contact met de gemeente 4. Wensen en behoeften De gemeente Zwijndrecht heeft

Nadere informatie

Wat vindt de klant? Tevredenheidsonderzoek naar het Wmo-loket VIA Houten

Wat vindt de klant? Tevredenheidsonderzoek naar het Wmo-loket VIA Houten Wat vindt de klant? Tevredenheidsonderzoek naar het Wmo-loket VIA Houten Wat vindt de klant? Tevredenheidsonderzoek naar het Wmo-loket VIA Houten December 2010 COLOFON Samenstelling Johanneke Kroesbergen-Kamps

Nadere informatie

Panel Castricum. De gemeentelijke website, gemeentewinkel en participatie. Gemeente Castricum Juli 2014

Panel Castricum. De gemeentelijke website, gemeentewinkel en participatie. Gemeente Castricum Juli 2014 De gemeentelijke website, gemeentewinkel en participatie Gemeente Castricum Juli 2014 Inleiding Achtergrond van het onderzoek Gemeente Castricum wil graag weten wat haar inwoners vinden van de gemeentelijke

Nadere informatie

Preventief huisbezoek 75+

Preventief huisbezoek 75+ Hollandsspoor 37 3994 VT Houten Postbus 209 3990 GA Houten tel. 030-7001500 info@vanhoutenenco.nl www.vanhoutenenco.nl Preventief huisbezoek 75+ Houten Noord-West de ERVEN en het OUDE DORP 'van Houten&co'

Nadere informatie

Verdiepend tevredenheidsonderzoek onder jong gehandicapten (tot 50 jaar) in de gemeente Zevenaar

Verdiepend tevredenheidsonderzoek onder jong gehandicapten (tot 50 jaar) in de gemeente Zevenaar Verdiepend tevredenheidsonderzoek onder jong gehandicapten (tot 50 jaar) in de gemeente Zevenaar COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Maaike Woertel Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking

Nadere informatie

Kantelen in de praktijk

Kantelen in de praktijk Kantelen in de praktijk Kwalitatief onderzoek naar de ervaringen met de gekantelde Wmo werkwijze Gemeente IJsselstein COLOFON Samenstelling Myrte de Jong Barbara Wapstra-Van Damme Vormgeving binnenwerk

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Afdeling Belastingen. Gemeente s-hertogenbosch

Klanttevredenheidsonderzoek Afdeling Belastingen. Gemeente s-hertogenbosch Klanttevredenheidsonderzoek Afdeling Belastingen Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Oktober 2012 2 Conclusies en aanbevelingen In 2012 is voor de tweede keer een klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Augustus 2015 2 Samenvatting De gemeente wil weten hoe

Nadere informatie

Gemeente Harenkarspel. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011

Gemeente Harenkarspel. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011 Gemeente Harenkarspel Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011 30 juli 2012 Projectnr. 2632.103/PL Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Heerhugowaard

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Heerhugowaard Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Heerhugowaard Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Heerhugowaard COLOFON Samenstelling

Nadere informatie

Effecten van cliëntondersteuning. Samenvatting van een haalbaarheidsonderzoek naar de meetbaarheid van door de cliënt ervaren effecten

Effecten van cliëntondersteuning. Samenvatting van een haalbaarheidsonderzoek naar de meetbaarheid van door de cliënt ervaren effecten Effecten van cliëntondersteuning Samenvatting van een haalbaarheidsonderzoek naar de meetbaarheid van door de cliënt ervaren effecten MEE Nederland, 4 februari 2014 1. Inleiding In deze samenvatting beschrijven

Nadere informatie

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede Waar staat je gemeente Gemeente Enschede Inhoudsopgave Sheetnummer Samenvatting 3 Burgerpeiling Waar staat je gemeente & respons 4 Woon & leefomgeving Waardering & sociale samenhang 5 Veiligheid en overlast

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2010

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Sectie Onderzoek en Statistiek Venlo, mei 2011 2 Samenvatting De Wmo (Wet maatschappelijk ondersteuning) heeft als

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam

Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam Inleiding Het Tympaan Instituut heeft in de zomer van 2013 verschillende groepen (potentiële) zorgvragers en mantelzorgers

Nadere informatie

Onderzoek dienstverlening Wmo-loket. Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul

Onderzoek dienstverlening Wmo-loket. Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul Onderzoek dienstverlening Wmo-loket Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul Onderzoek dienstverlening Wmo-loket Telefonisch onderzoek onder cliënten van

Nadere informatie

Wmo Capelle a/d IJssel Klanttevredenheidsonderzoek meting 2013

Wmo Capelle a/d IJssel Klanttevredenheidsonderzoek meting 2013 Wmo Capelle a/d IJssel Klanttevredenheidsonderzoek meting 2013 Rapport BV Rotterdam, mei 2014 Auteursrechten voorbehouden Niets uit dit rapport mag worden openbaar gemaakt en/of verveelvoudigd via internet

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 2: Ervaringen E met de aanvraag van SNL 203 April 203. Inleiding In januari en februari 203 is een peiling georganiseerd over de ervaringen met de aanvraag

Nadere informatie

Onderzoek klanttevredenheid Wmo gemeente Vught

Onderzoek klanttevredenheid Wmo gemeente Vught Onderzoek klanttevredenheid Wmo gemeente Vught Onderzoek klanttevredenheid Wmo gemeente Vught mevrouw drs. K. du Long mevrouw drs. J. den Hartog PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder mensen met een manisch depressieve stoornis en hun betrokkenen

Tevredenheidsonderzoek onder mensen met een manisch depressieve stoornis en hun betrokkenen Tevredenheidsonderzoek onder mensen met een manisch depressieve stoornis en hun betrokkenen Patiënt redelijk tevreden, maar snelheid en betrokkenheid bij behandeling kan beter Index 1. Inleiding 2. Onderzoeksmethode

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek schooljaar 2011/2012: een inspectiebreed beeld

Tevredenheidsonderzoek schooljaar 2011/2012: een inspectiebreed beeld Tevredenheidsonderzoek schooljaar 2011/2012: een inspectiebreed beeld 1. Inleiding De Inspectie van het Onderwijs voert al lange tijd tevredenheidsonderzoeken uit onder besturen en scholen in de sectoren

Nadere informatie

Rapportage onderzoek collectie fictie. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek collectie fictie. voor bibliotheken Rapportage onderzoek collectie fictie voor bibliotheken Rapportage onderzoek collectie fictie Een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over de collectie fictie van de bibliotheek de Bibliotheek

Nadere informatie

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Tevredenheid over MEE Brancherapport 2011 Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Zoetermeer, 21 december 2011 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Jaarrapport Cenzo totaal 2013

Jaarrapport Cenzo totaal 2013 Jaarrapport Cenzo totaal 2013 Copyright Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cenzo worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. Voor het gebruik van de informatie

Nadere informatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Cliënten zijn tevreden over hoe het proces nu verloopt, voornamelijk door de inzet van traditionele communicatiekanalen 23 juli 2014 Versie 1,0 Inhoudsopgave Doelstelling

Nadere informatie

Omgekeerd Inzamelen. Datum: 11 augustus 2014. Versie 3.0. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Mevr M. Stam

Omgekeerd Inzamelen. Datum: 11 augustus 2014. Versie 3.0. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Mevr M. Stam Omgekeerd Inzamelen Datum: 11 augustus 2014 Versie 3.0 Uitgevoerd door: Auteurs: Opdrachtgever: Newcom Research & Consultancy B.V. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Gemeente Woerden Mevr M. Stam

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015 Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 1 Juni 1 Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de huidige mate van tevredenheid van tolken en vertalers, afnemers van tolk- en vertaaldiensten

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2010 BOARNSTERHIM

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2010 BOARNSTERHIM KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2010 BOARNSTERHIM Van Toepassing onderzoek en beleidsadvies Heerenveen, juli 2011 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING EN CONCLUSIES 2 Inleiding 8 Uitvoering WMO: Mienskipssoarch

Nadere informatie