Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in"

Transcriptie

1 Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in 2013 Gemeente Sint Anthonis Afdeling Sociale Zaken April 2014

2 Inhoudsopgave 1. Opzet onderzoek 1.1. Aanleiding Onderzoeksmethode Populatie Respons Achtergrondgegevens 6 2. Contact met de Wmo-consulent 2.1. Eerste contact Bereikbaarheid Intakegesprek/ aanvraag/ voorziening 8 3. Het intakegesprek met de Wmo-consulent 3.1. Algemene tevredenheid Intake/ aanvraag/ voorziening Bezwaar- en klachtenprocedure De aanvraagprocedure 4.1. Aanvraag voorziening Contact externe deskundige Bezwaar- en klachtenprocedure 5.1. Bezwaarprocedure Klachtenprocedure De balans opgemaakt 6.1. Conclusies Aanbevelingen 18 Bijlage 1: meetinstrument en resultaten KTO

3 1. Opzet onderzoek 1.1. Aanleiding onderzoek Het doel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (hierna Wmo) is het vergroten van maatschappelijke participatie. Met de komst van de Wmo hebben gemeenten een extra taak gekregen om de ondersteuning van burgers vorm te geven. De gemeente maakt het Wmo-beleid samen met belanghebbenden. Dat brengt ook een nieuwe vorm van verantwoording afleggen met zich mee, namelijk horizontale verantwoording. De beleidskeuzes worden op lokaal niveau gemaakt en daarom vindt de verantwoording niet verticaal plaats (van gemeente naar Rijk) maar horizontaal (van gemeente naar burger). Om in beeld te krijgen wat burgers van de Wmo vinden, moet de gemeente jaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek (hierna KTO) verrichten (artikel 9 van de Wmo). De resultaten van dit tevredenheidsonderzoek zijn vooral een barometer voor de uitvoering van de Wmo. Het onderzoek heeft een signaleringsfunctie voor de gemeente, de vragers van maatschappelijke ondersteuning en de instellingen. Op deze manier wordt het onderzoek gebruikt als instrument om gezamenlijk te zoeken naar een (nog) betere uitvoering van de Wmo. De gemeente Sint Anthonis vindt het belangrijk om te weten hoe de klanten denken over de dienstverlening die ze ontvangen zodra men zich meldt bij het loket. Voor het onderzoek in 2013 zijn alle personen geselecteerd die zich bij het Wmo-loket hebben gemeld en een intakegesprek hebben gehad. De vragenlijst heeft betrekking op de dienstverlening van de gemeente en richt zich op het eerste contact met de Wmoconsulent, het intakegesprek met de Wmo-consulent, de aanvraagprocedure en de bezwaar- en klachtenprocedure. 3

4 1.2. Onderzoeksmethode Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van een schriftelijke vragenlijst. Het voordeel van deze methode is dat mensen zelf het tijdstip van invullen bepalen. Ze geven antwoord op de vragen op een voor hun gelegen moment en sturen de vragenlijst dan weer terug. Voordelen van schriftelijk enquêteren zijn: - De mening van de interviewer kan niet de mening van de geïnterviewde kleuren; - De aangeschreven persoon kan de vragenlijst invullen op een tijdstip dat hem/ haar uitkomt; - Aangeschreven personen die de taal niet machtig zijn, kunnen hulp krijgen van vrienden, buren en familie om de vragen te beantwoorden. Dit is bij andere vormen van ondervragen niet mogelijk. Omdat niet alle enquêtes voor de sluitingsdatum binnen waren, is er een herinneringsbrief verstuurd. In verband met de waarborging van de anonimiteit hebben zowel de personen die de enquête al hadden ingevuld als de personen die dit nog niet hadden gedaan een herinneringsbrief ontvangen De populatie Het klanttevredenheidsonderzoek 2013 omvat alle burgers die zich in 2013 hebben gemeld met een Wmo-vraag en een intakegesprek hebben gehad. De keuze voor deze doelgroep geeft een zuiver beeld van de kanteling binnen de Wmo in de gemeente Sint Anthonis. Het zogenaamde gesprek aan de keukentafel, waarbij integraal wordt gekeken naar de situatie van de klant en de mogelijkheden voor ondersteuning vanuit de eigen omgeving. De gemeente Sint Anthonis werkt al langer op deze wijze. Daarom is het belangrijk om te onderzoeken hoe deze werkwijze bij de klanten bevalt. Het verschil met KTO 2012 is dat geen steekproef is genomen uit het totaal aantal Wmo-klanten, maar dat alle mensen die een aanvraag hebben ingediend zijn benaderd. Ook diegene waarbij de aanvraag niet heeft geleid tot een Wmo-voorziening De respons Voor KTO 2013 zijn er in totaal 122 vragenlijsten verstuurd. 78 vragenlijsten zijn geretourneerd. De respons is met 63,9 % goed te noemen. De respons is in vergelijking met KTO 2012 sterk gestegen (toen, 24 %). Tabel 1 Respons 2011/2012/2013 Respons % , , ,9 4

5 Conclusie 1 De respons van KTO 2013 ligt 39,3 % hoger dan van KTO Dit heeft te maken met beter gestructureerd proces (zoals een tijdige verzending van vragenlijsten) en een klantvriendelijke manier van enquêteren. Na de sluitingsdatum van 30 januari 2014 is een herinneringsbrief (reminder) verstuurd om mensen alsnog te motiveren om de vragenlijst in te vullen. In KTO 2012 is niet bijgehouden hoeveel brieven er na de herinnering nog zijn binnengekomen. In KTO 2013 is hier wel voor gekozen, omdat zo het rendement van de herinneringsbrief bepaald kan worden. Er zijn na het versturen van de herinneringsbrief nog 8 reacties binnengekomen. Dit betekent dat 6,6% van het totaal aantal respondenten na de herinneringsbrief nog een ingevulde vragenlijst heeft geretourneerd. Dit is zelfs een percentage van 10,3% van het totaal ingestuurde vragenlijsten. Door deze percentages kan geconcludeerd worden dat een herinneringsbrief leidt tot meer reacties en dat dit de representativiteit van het KTO ten goede komt. Tabel 2 Respons voor en na reminder Bruto respons (voor reminder) N % Totaal verstuurde vragenlijsten Niet geretourneerde vragenlijsten 52 42,6 Geretourneerde vragenlijsten 70 57,4 Netto respons (voor en na reminder) N % Niet geretourneerde vragenlijsten 44 36,1 Geretourneerde vragenlijsten 78 63,9 Totaal 100 N = aantal personen Conclusie 2 De respons van KTO wordt verhoogd door respondenten een herinneringsbrief te versturen. Hierdoor wordt de representativiteit van het onderzoek verhoogd. Aanbeveling 1 Het versturen van een herinneringsbrief ook in KTO 2014 voortzetten. Dit komt de respons en de representativiteit van het onderzoek ten goede. 5

6 1.5. Achtergrondgegevens Uit onderstaande tabel blijkt dat de meeste respondenten vrouwen zijn, 62,8 % tegenover 37,2 % mannen. Tabel 3 percentage geslacht Geslacht % Man 37,2% Vrouw 62,8% Aan de respondenten is gevraagd welke voorziening men heeft ontvangen. In tabel 4 is duidelijk te zien dat de voorziening Hulp bij het Huishouden de meest verstrekte voorziening betreft. Tabel 4 verstrekte voorzieningen Verstrekte voorziening % Hulp bij het huishouden 56,4 Vervoersvoorziening 15,4 Rolstoelvoorziening 23,1 Woonvoorziening 12,8 Geen voorziening 10,3 In hoofdstuk 4 wordt aandacht besteed aan de respondenten waar de aanvraag niet heeft geleid tot een Wmo-voorziening. 6

7 2. Contact met de Wmo-consulent 2.1. Eerste contact Burgers die informatie willen over een voorziening of een aanvraag in willen dienen voor een Wmo-voorziening kunnen contact opnemen met het zorgloket. In tabel 5 is te zien welk percentage van de respondenten zich heeft gemeld bij het zorgloket en op welke manier. Tabel 5 Wijze van benaderen zorgloket Benadering zorgloket % Telefonisch 57,7 Aan het loket 33,3 Per mail 1,3 Per brief 1,3 Niet van toepassing 6,4 De meerderheid van de respondenten heeft ervoor gekozen om het zorgloket telefonisch te benaderen. 2.2 bereikbaarheid Het zorgloket is op alle werkdagen van uur telefonisch bereikbaar. Mensen kunnen bellen voor meer informatie over een voorziening of over een aanvraag. Hieronder in tabel 6 en 7 is te zien of de respondenten tevreden zijn over de openingstijden van het loket en of zij tevreden zijn over de telefonische bereikbaarheid. Tabel 6 tevredenheid openingstijden loket Openingstijden loket % 44,9 6,4 Niet van toepassing 48,7 Een groot aantal respondenten (48,7 %) heeft niet aangegeven of zij tevreden zijn over de openingstijden van het loket. Dit komt doordat deze respondenten het loket niet hebben bezocht of hier geen mening over hebben. Van de mensen die de vraag wel beantwoord hebben, is te zien dat de overgrote meerderheid tevreden is over de openingstijden. Tabel 7 tevredenheid telefonische bereikbaarheid Telefonische bereikbaarheid % 61,5 9 Niet van toepassing 29,5 7

8 Uit tabel 7 blijkt dat een aantal respondenten (29,5 %) de vraag niet heeft kunnen beantwoorden. Ook hier heeft dat te maken met het feit dat 29,5 % niet gebeld heeft met het zorgloket en om die reden ook niet kan aangeven of zij tevreden zijn over de bereikbaarheid. Van de mensen die de vraag wel beantwoord hebben, is te zien dat het overgrote deel tevreden is over de telefonische bereikbaarheid. Conclusie 3 - De meerderheid is tevreden over de openingstijden van het loket en de telefonische bereikbaarheid. Aanbeveling 2 Een groot aantal respondenten heeft de tevredenheid over de openingstijden van het loket en over de telefonische bereikbaarheid niet ingevuld, omdat zij hier niet mee te maken hebben gehad. Aanbevolen wordt om in de vragenlijst voor KTO 2014 aandacht aan deze vraagstelling te schenken, zodat non-respons kan worden tegengegaan. Dit geldt voor alle vragen waarbij een groot percentage van de respondenten niets invult. 2.3 Tevredenheid over de consulent en opmerkingen Er is onderzocht of de respondenten tevreden zijn over de ontvangst en bejegening aan het loket, de manier waarop zij telefonisch te woord zijn gestaan en of zij tevreden zijn over de tijd die zit tussen het indienen van een aanvraag en het bezoek van de Wmoconsulent. In tabel 8, 9 en 10 zijn de resultaten op deze vragen te zien. Tabel 8 tevredenheid over ontvangst loket Ontvangst loket % 46,2 5,1 Niet van toepassing 48,7 Van de respondenten die deze vraag hebben beantwoord is bijna iedereen tevreden. Slechts 5,1 % is ontevreden. Tabel 9 tevredenheid over het telefonisch te woord staan Telefonisch te woord staan % 67,9 5,1 Niet van toepassing 26,9 8

9 Van de respondenten die contact hebben gehad met het zorgloket is het overgrote deel tevreden over de manier waarop zij telefonisch te woord zijn gestaan. Zowel in tabel 8 als 9 is na te lezen dat een groot aantal respondenten de vraag niet heeft beantwoordt, omdat zij niet aan het loket zijn geweest of niet telefonisch te woord zijn gestaan. Hierdoor kan deze groep respondenten ook niet aangeven of zij tevreden zijn. Voor die respondenten die de tevredenheid wel hebben kunnen aangeven, is het overgrote deel tevreden. Tabel 10 tevredenheid over tijd tussen aanvraag en bezoek Tijd tussen aanvraag en bezoek % 65,4 24,4 Niet van toepassing 10,3 Het merendeel van de respondenten is tevreden over de tijd die zit tussen het indienen van een aanvraag en het bezoek van een Wmo-consulent. 24,4 % is ontevreden, dit is een aandachtspunt. Opmerkingen Na deze vragen konden de respondenten nog opmerkingen plaatsen over het contact met de Wmo-consulent. 23,0% van de respondenten heeft dit gedaan. Opmerkingen zijn vooral geplaatst door mensen die de vraag met nee hebben beantwoord. Er wordt gesproken over zelf veelvuldig moeten bellen om een afspraak te krijgen en de beperkte beschikbaarheid van de consulent. Conclusie 4 - Het overgrote deel van de respondenten is tevreden over: o de ontvangst en bejegening bij het loket o de manier waarop men telefonisch te woord is gestaan. o de tijd die zit tussen het indienen van een aanvraag en het bezoek van een Wmo-consulent. - Opmerkingen zijn vooral gericht op de tijd tussen aanvraag en bezoek van de consulent en de beperkte beschikbaarheid van de consulent. Aanbeveling 3 De bereikbaarheid van de Wmo-consulent uit Sint Anthonis heeft door de ambtelijke samenwerking met Boxmeer tijdelijk onder druk gestaan. Bij ontwikkelingen op het gebied van de Wmo is het informeren van klanten van groot belang. Het kwartaalblad NieuwSZaken is hierbij een effectief middel. NieuwSZaken wordt nu nog alleen verstrekt aan klanten uit Boxmeer. Aanbevolen wordt om NieuwSZaken ook aan klanten uit Sint Anthonis te verstrekken. 9

10 3. Het intakegesprek met de Wmo-consulent Wanneer er sprake is van een aanmelding voor een Wmo-voorziening gaat een medewerker van het zorgloket op huisbezoek bij de aanvrager voor een intakegesprek. Doel is om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de klant. Er is de respondenten gevraagd of de medewerker van het zorgloket bij het eerste contact duidelijk verteld heeft waarom er een huisbezoek plaatsvindt. Tabel 11 reden huisbezoek uitgelegd Reden huisbezoek uitgelegd % 56,6 16,7 Geen mening 26,9 Voor de meerderheid van de respondenten is duidelijk waarom er bij de aanvraag van een Wmo-voorziening een huisbezoek door een medewerker van het zorgloket wordt afgelegd. Voor 16,7 % van de respondenten is niet duidelijk waarom de Wmo-consulent op huisbezoek komt en 26,9 % heeft geen mening. Aanbeveling 4 De non-respons op de vraag reden huisbezoek is relatief hoog. Aanbevolen wordt om in enquêteformulier van KTO 2014 de vraagstelling te verbeteren Rapportcijfers Wmo-consulent In de vragenlijst is gevraagd om op een aantal punten de Wmo-consulent een rapportcijfer te geven. Met dit rapportcijfer valt af te leiden hoe de algemene tevredenheid van de klant is. In tabel 12 vindt u de bijbehorende rapportcijfers. Tabel 12 tevredenheid over Wmo-consulent Tevredenheid Wmo-consulent Cijfer Luisteren naar wat u te vertellen heeft 7,68 De manier waarop de consulent met u omgaat 7,70 De deskundigheid van de consulent 7,68 De manier waarop met u werd meegedacht 7,59 Samen met u een oplossing proberen te vinden 7,43 Uitleg aanvraagprocedure en bijbehorende gegevens 7,44 Gemiddeld 7,59 Conclusie 5 De consulent krijgt hele mooie rapportcijfers, op ieder punt verdient de consulent gemiddeld een dikke 7. 10

11 3.3. Tevredenheid en opmerkingen intake In de vragenlijst is de respondenten gevraagd naar de algemene tevredenheid van het intakegesprek en of ze nog opmerkingen hadden over dit gesprek. In tabel 13 is te zien welk percentage van de respondenten tevreden is over het intakegesprek. Tabel 13 tevredenheid intakegesprek en (bespreken) gespreksverslag Intakegesprek en (bespreken) gespreksverslag Geen mening Tevreden over het intakegesprek met de consulent 70,5 12,8 16,7 Tevreden met het verslag van het gesprek 56,4 7,7 34,9 Inhoud verlag na gesprek nog besproken 17,9 47,4 34,7 Conclusie 6 - De meeste respondenten (70,5 %) zijn tevreden over het intakegesprek. - De meeste respondenten zijn (56,4 %) zijn tevreden over het gespreksverslag. - Het verslag is met bijna de helft van de respondenten (47,4 %) niet nabesproken, omdat de inhoud duidelijk was. - Het valt op dat een groot aantal respondenten geen mening hebben gegeven over de vragen m.b.t. het intakegesprek en (bespreken) gespreksverslag. Opmerkingen Opmerkingen zijn vooral geplaatst door de 12,8 % respondenten die niet tevreden zijn over het intakegesprek. De opmerkingen gaan over een te lange tijdsduur voordat het intakegesprek plaatsvindt nadat het gesprek is aangevraagd. Wel moet daarbij een kanttekening worden geplaatst, omdat maar een paar respondenten opmerkingen heeft geplaatst en daarvan zijn er maar zeer weinig negatief zoals hierboven genoemd. Er worden ook veel persoonlijke opmerkingen geplaatst die over de inhoud van de aanvraag gaan. 11

12 4. De aanvraagprocedure 4.1. Aanvraag voorziening De intake bestaat uit een huisbezoek. Na het huisbezoek maakt de Wmo-consulent een gespreksverslag. Het gespreksverslag is tevens de aanvraag. Er hoeven dus geen verdere formulieren ingevuld te worden. 59,0 % van de respondenten heeft na het gesprek een voorziening aangevraagd. 24,4 % heeft zelf een oplossing gevonden en geen aanvraag ingediend. Dit betekent dat in het voortraject (het gesprek) al duidelijk is welke voorziening mensen wel of niet kunnen krijgen in tabel 14 wordt dit schematisch weergegeven. Tabel 14 aanvraag voorziening na het intakegesprek Aanvraag voorziening na gesprek % Voorziening aangevraagd 59 Geen voorziening aangevraagd 24,4 Niet van toepassing 16,6 Tabel 15 verstrekte voorzieningen Verstrekte voorziening % Hulp bij het huishouden 56,4 Vervoersvoorziening 15,4 Rolstoelvoorziening 23,1 Woonvoorziening 12,8 Geen voorziening 10,3 Uit bovenstaande percentages kan worden afgeleid dat in het gesprek duidelijk wordt welke voorziening een klant wel of niet krijgt. Indien er een voorziening wordt aangevraagd wordt deze bijna altijd gehonoreerd (89,7 %) Tijdens het intakegesprek wordt samen met de klant naar de beste oplossing voor ondersteuning gezocht. Het kan zijn dat in plaats van of gelijktijdig met een Wmovoorziening andere instanties of mantelzorg een oplossing bieden. De respondenten is gevraagd of de gevonden oplossing afwijkt van de verwachting. Tabel 16 geeft de resultaten op deze vraag weer. Tabel 16 wijkt de oplossing af van de verwachting? Wijkt oplossing af van verwachting? %, doorverwezen naar een andere instantie 6,4, beroep op mantelzorg 6,4, geholpen door familie, buren of vrienden 0, andere oplossing 5,1 61,5 Niet ingevuld 20,5 In tabel 16 is te zien dat het kantelen binnen de Wmo steeds bekender wordt en steeds meer wordt toegepast. 12

13 In tabel 14 is te lezen dat 59 % van de respondenten na het gesprek een Wmovoorziening heeft aangevraagd. Daarvan heeft 89,7 % de aangevraagde voorziening ook gekregen. Er werd ook gevraagd of de respondenten wanneer ze een voorziening kregen, tevreden zijn met die voorziening. In tabel 17 zijn de resultaten weergegeven. Tabel 17 tevreden met aangevraagde voorziening Tevreden met aangevraagde voorziening % 92,2 7,8 Niet ingevuld 0 Van de respondenten is 92,2 % tevreden met de gekregen voorziening. In de vragenlijst is de respondenten gevraagd of zij bekend waren met mantelzorg alvorens het intakegesprek plaatsvond. In tabel 18 staan de resultaten van deze vraag weergegeven. 18 Bekendheid mantelzorg voor intakegesprek Bekend met mantelzorg? % 55,1 26,9 Niet ingevuld 18 Iets meer dan de helft van de respondenten was al bekend met mantelzorg voordat het intakegesprek plaatsvond. Toch was ook 26,9 % van de respondenten hier niet mee bekend. In de praktijk herkennen mantelzorgers zichzelf niet als dusdanig. Ook diegene die wordt ondersteund door een mantelzorger, bijvoorbeeld een partner of familielid, zal dit vaak anders bestempelen. De bekendheid en herkenning van mantelzorg blijft aandachtspunt. Conclusie 7 - In het Gesprek wordt duidelijk welke voorziening burgers wel of niet krijgen - 59 % van de respondenten heeft na het gesprek een voorziening aangevraagd, wat betekent dat voor de rest duidelijk was dat er een andere oplossing mogelijk was. - 89,7 % van de aanvragen is uitgemond in een Wmo-voorziening - 92,2 % is tevreden met de aangevraagde voorziening, dit is zeer goed. - Bij het merendeel van de respondenten wijkt de gevonden oplossing (voorziening, mantelzorg, andere instantie etc.) niet af van de verwachting. - In de praktijk herkennen mantelzorgers zichzelf niet als dusdanig. Dit geldt ook voor diegene die mantelzorg ontvangen. 13

14 Aanbeveling 5 Het begrip mantelzorg is nog niet bij iedereen bekend. Waardoor eerst een beroep wordt gedaan op de gemeente, terwijl een mantelzorger wellicht ook iets voor de klant kan betekenen. Vanuit de transitie AWBZ zal aandacht besteedt worden aan de bekendheid voor mantelzorg, en aan het ondersteunen van mantelzorgers Contact externe deskundige Soms is het nodig dat er na het intakegesprek een extra onderzoek nodig is om te bepalen welke beperkingen de aanvrager precies heeft en om te beoordelen of de aanvrager in aanmerking komt voor een voorziening. In dat geval wordt een externe deskundige ingeschakeld. Er is de respondenten gevraagd of ze contact hebben gehad met de externe deskundige. In tabel 19 is te zien welk percentage respondenten contact heeft gehad met een externe deskundige en in tabel 20 is te zien welk percentage tevreden is over de externe deskundige. Tabel 19 is er contact geweest met een externe deskundige? Contact externe deskundige % 16,7 64,1 Niet van toepassing 19,2 Bij slechts 16,7 % van de ondervraagden was het nodig om contact op te nemen met een extern deskundige. Bij 64,1% was het niet nodig om contact op te nemen met een extern deskundige en was het intakegesprek afdoende om een beslissing te kunnen nemen. De overige 19,2 % heeft de vraag niet ingevuld. Tabel 20 tevreden over contact externe deskundige Tevreden over contact externe deskundige % 89,5 10,5 Van het lage percentage respondenten waarbij contact met een extern deskundige nodig was (22,1%), is wel bijna 90 % tevreden over deze deskundige. Conclusie 8 - Bij slechts 16,7 % van de respondenten was het nodig om contact op te nemen met een externe deskundige. Dit betekent ook dat het intakegesprek in de meeste gevallen afdoende is om een goede beslissing te kunnen nemen. - Van de respondenten die contact hebben gehad met een externe deskundige is bijna 90 % hier tevreden over. 14

15 Aanbeveling 6 Slechts weinigen zijn ontevreden over de externe deskundigen, maar toch is het interessant om respondenten opmerkingen te kunnen laten plaatsen over specifiek de externe deskundige. Momenteel is het mogelijk om opmerkingen te plaatsen over de consulent, de intake en de bezwaar- en klachtenprocedure. Het is goed om ook te kijken naar de opmerkingen over de externe deskundige. 15

16 5. Bezwaar- en klachtenprocedure 5.1. Bezwaar In KTO 2013 is gekeken naar de bekendheid van de bezwaarprocedure. Respondenten is gevraagd of zij weten dat het mogelijk is om een bezwaar in te dienen wanneer zij het niet eens zijn met een besluit van het college. Ook is gevraagd of de Wmo-consulent de respondenten op deze mogelijkheid heeft gewezen. In tabel 21 is te zien bij welk percentage deze mogelijkheid bekend is bij de respondenten en bij welk percentage de consulent hier op gewezen heeft. Tabel 21 bekendheid bezwaarprocedure Bezwaarprocedure bekend? % % % Geen mening Wist u dat u bezwaar kunt indienen? 51,3 29,5 19,2 Bent u gewezen op de mogelijkheid tot bezwaar? 25,6 42,3 32,1 Het blijkt dat bij meer dan de helft van de respondenten de mogelijkheid van een bezwaar duidelijk is. De Wmo-consulent wijst de klant, in gevallen waar dat aan de orde kan zijn, op de mogelijkheid om een bezwaar in te dienen. Daarnaast staat de procedure om een bezwaar in te dienen vermeld op iedere beschikking Klacht In KTO 2013 is gekeken naar de bekendheid van de klachtenprocedure. Respondenten is gevraagd of zij weten dat het mogelijk is om een klacht in te dienen wanneer ze het niet eens zijn met de manier waarop een medewerker van de gemeente de aanvrager behandeld. Ook is gevraagd of de consulent de aanvrager heeft gewezen op deze mogelijkheid. In tabel 22 zijn de resultaten te zien. Tabel 22 bekendheid klachtenprocedure Klachtenprocedure bekend % % % Geen mening Wist u dat u klacht kunt indienen? 44,9 25,6 29,5 Bent u gewezen op de mogelijkheid tot een klacht? 20,5 39,7 39,8 Bijna 45 % weet van de mogelijkheid om een klacht in te dienen. In 20,5 % van de gevallen is de respondent door de Wmo-consulent gewezen op deze mogelijkheid. Daarnaast valt op dat er relatief veel respondenten zijn die geen mening hebben over deze vraag (29,5 & 39,8). Conclusie 9 - Bij meer dan de helft van de respondenten is de bezwaar- en klachtenprocedure bekend. - De Wmo-consulent heeft, waar nodig, de bezwaar- en klachtenprocedure uitgelegd. Beide procedures worden ook toegelicht op de beschikking. 16

17 6. De balans opgemaakt 6.1. Conclusies 1. De respons van KTO 2013 ligt 39,3 % hoger dan van KTO Dit heeft te maken met beter gestructureerd proces (zoals een tijdige verzending van vragenlijsten) en een klantvriendelijke manier van enquêteren. 2. De respons van KTO wordt verhoogd door respondenten een herinneringsbrief te versturen. Hierdoor wordt de representativiteit van het onderzoek verhoogd. 3. De meerderheid van de respondenten is tevreden over de openingstijden van het loket en de telefonische bereikbaarheid. 4. Het overgrote deel van de respondenten is tevreden over: o o o de ontvangst en bejegening bij het loket de manier waarop men telefonisch te woord is gestaan. de tijd die zit tussen het indienen van een aanvraag en het bezoek van een Wmo-consulent. Opmerkingen zijn vooral gericht op de tijd tussen aanvraag en bezoek van de consulent en de beperkte beschikbaarheid van de consulent. 5. De consulent krijgt hele mooie rapportcijfers, op ieder punt verdient de consulent gemiddeld een dikke Conclusies met betrekking tot de tevredenheid van het intakegesprek en (bespreken) van het gespreksverslag zijn: - De meeste respondenten (70,5 %) zijn tevreden over het intakegesprek. - De meeste respondenten zijn (56,4 %) tevreden of het gespreksverslag. - Het verslag is met bijna de helft van de respondenten (47,4 %) niet nabesproken, omdat de inhoud duidelijk was. - Het valt op dat een groot aantal respondenten geen mening hebben gegeven over de vragen m.b.t. het intakegesprek en (bespreken) gespreksverslag. 7. Naar aanleiding van de vragen over de aanvraagprocedure kan het volgende geconcludeerd worden: - In het Gesprek wordt duidelijk welke voorziening burgers wel of niet krijgen - 59 % van de respondenten heeft na het gesprek een voorziening aangevraagd, wat betekent dat voor de rest duidelijk was dat er een andere oplossing mogelijk was. - 89,7 % van de aanvragen is uitgemond in een Wmo-voorziening - 92,2 % is tevreden met de aangevraagde voorziening, dit is zeer goed. - Bij het merendeel van de respondenten wijkt de gevonden oplossing (voorziening, mantelzorg, andere instantie etc. niet af van de verwachting. - In de praktijk herkennen mantelzorgers zichzelf niet als dusdanig. Dit geldt ook voor diegene die mantelzorg ontvangen. 8. Conclusies met betrekking tot de externe deskundige zijn: - Bij slechts 16,7 % van de respondenten was het nodig om contact op te nemen met een externe deskundige. Dit betekent ook dat het intakegesprek in de meeste gevallen afdoende is om een goede beslissing te kunnen nemen. - Van de respondenten die contact hebben gehad met een externe deskundige is 17

18 bijna 90 % hier tevreden over. 9. Conclusies met betrekking tot de bezwaar- en klachtenprocedure zijn: - Bij meer dan de helft van de respondenten is de bezwaar- en klachtenprocedure bekend. - De Wmo-consulent heeft, waar nodig, de bezwaar- en klachtenprocedure uitgelegd. Beide procedures worden ook toegelicht op de beschikking Aanbevelingen 1. Een reminder alleen versturen als de respons lager dan 60% is. De respons voldoet daarmee ruim aan de kwaliteitseisen vanuit het Rijk en geeft voldoende informatie om de klanttevredenheid te meten. 2. Een groot aantal respondenten heeft de tevredenheid over de openingstijden van het loket en over de telefonische bereikbaarheid niet ingevuld, omdat zij hier niet mee te maken hebben gehad. Aanbevolen wordt om in de vragenlijst voor KTO 2014 aandacht aan deze vraagstelling te schenken, zodat non-respons kan worden tegengegaan. Dit geldt voor alle vragen waarbij een groot percentage van de respondenten niets invult. 3. De bereikbaarheid van de Wmo-consulent uit Sint Anthonis heeft door de ambtelijke samenwerking met Boxmeer tijdelijk onder druk gestaan. Bij ontwikkelingen op het gebied van de Wmo is het informeren van klanten van groot belang. Het kwartaalblad NieuwSZaken is hierbij een effectief middel. NieuwSZaken wordt nu nog alleen verstrekt aan klanten uit Boxmeer. Aanbevolen wordt om NieuwSZaken ook aan klanten uit Sint Anthonis te verstrekken. 4. De non-respons op de vraag reden huisbezoek is relatief hoog. Aanbevolen wordt om in enquêteformulier van KTO 2014 de vraagstelling te verbeteren. 5. Het begrip mantelzorg is nog niet bij iedereen bekend. Waardoor eerst een beroep wordt gedaan op de gemeente, terwijl een mantelzorger wellicht ook iets voor de klant kan betekenen. Vanuit de transitie AWBZ zal aandacht besteedt worden aan de bekendheid voor mantelzorg, en aan het ondersteunen van mantelzorgers. 6. Slechts weinigen zijn ontevreden over de externe deskundigen, maar toch is het interessant om respondenten opmerkingen te kunnen laten plaatsen over specifiek de externe deskundige. Momenteel is het mogelijk om opmerkingen te plaatsen over de consulent, de intake en de bezwaar- en klachtenprocedure. Het is goed om ook te kijken naar de opmerkingen over de externe deskundige. 18

19 Bijlage 1 Meetinstrument KTO

20 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2013 Gemeente Boxmeer en Sint Anthonis Vragenlijst over het aanvragen van een Wmo-voorziening U heeft zich in 2013 bij de gemeente Boxmeer of Sint Anthonis gemeld voor een Wmovoorziening. Daarom ontvangt u van de gemeente deze vragenlijst. Wij vinden het erg belangrijk om te weten of mensen, die een verzoek doen bij het Zorgloket, tevreden zijn over onze service. Wij zouden het daarom fijn vinden als u deze vragenlijst in wilt vullen en met de antwoordenvelop terug wilt sturen. Alvast bedankt voor uw medewerking! Met vriendelijke groet, Namens de colleges van burgemeester en wethouders, Willy Hendriks van Haren, Wethouder Sociale Zaken Boxmeer Roos Aben Bellemakers, Wethouder Sociale Zaken Sint Anthonis 1. Uw gegevens Wat is uw geboortejaar?.. Kruis aan wat van toepassing is: 1.2 Bent u een man of een vrouw? Man Vrouw 1 Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de onderzoeksresultaten beter te kunnen interpreteren. 20

21 1.3 Woont u in de gemeente Boxmeer of Sint Anthonis? Boxmeer Sint Anthonis 21

22 2. Het eerste contact met de Wmo-consulent In het gemeentehuis is een Zorgloket, daar kan iedereen terecht met vragen over de Wmo. U kunt langskomen, een brief of sturen of bellen met een medewerker, een Wmoconsulent. Wanneer u een voorziening wilt aanvragen kunt u een afspraak maken met een Wmo-consulent voor een intakegesprek bij u thuis. 2.1 Hoe heeft u zich gemeld bij het Zorgloket? Per telefoon Bij het loket Per mail Per brief 2.2 Hebt u het Zorgloket op het gemeentehuis wel eens bezocht? (ga verder met vraag 2.5) 2.3 Bent u tevreden over de openingstijden van het loket? 2.4 Bent u tevreden over de ontvangst aan het loket? 2.5 Hebt u wel eens gebeld met een medewerker van het Zorgloket? (ga verder met vraag 2.8) 2.6 Bent u tevreden over de telefonische bereikbaarheid? 2.7 Bent u tevreden over de manier waarop u telefonisch te woord bent gestaan? 2.8 Bent u tevreden over de tijd die zit tussen het indienen van een aanvraag en het bezoek van de Wmo-consulent? 2.9 Hebt u nog opmerkingen over de contacten met de Wmo-consulent? 22

23 , ik heb nog een opmerking over het contact met de Wmo-consulent, namelijk.. 23

24 3. Het intakegesprek met de Wmo-consulent Wanneer u een Wmo-voorziening wilt aanvragen, wordt er met u een afspraak gemaakt voor een intakegesprek bij u thuis. Tijdens dit bezoek bespreekt de Wmo-consulent samen met u uw persoonlijke situatie. De Wmo-consulent krijgt zo een duidelijk beeld waar u hulp bij nodig heeft, wat u zelf nog kunt en bij welke oplossing u het meest bent gebaat. Over dat gesprek met de Wmo-consulent stellen we u nu een aantal vragen. 3.1 Heeft de medewerker van het Zorgloket u bij het eerste contact duidelijk verteld waarom men bij u op huisbezoek komt? Als u een rapportcijfer mag geven aan de Wmo-consulent (10 is uitstekend en 1 is ruim onvoldoende), wat zou u dan voor een cijfer geven voor: 3.2 Luisteren naar wat u te vertellen hebt 3.3 De manier waarop hij/zij met u omgaat 3.4 Zijn/haar deskundigheid 3.5 De manier waarop met u werd meegedacht 3.6 Samen met u een oplossing proberen te vinden 3.7 De uitleg over de aanvraagprocedure en bijbehorende gegevens Rapportcijfer (1 t/m 10) Tijdens het gesprek wordt samen met u naar de beste oplossing voor ondersteuning gezocht. Het kan zijn dat andere instanties of mantelzorg iets voor u kunnen doen. De Wmo-consulent zal de mogelijkheden van hulp via familie, buren of vrienden ook met u bespreken. U kunt van de gemeente hulp en ondersteuning verwachten daar waar uw eigen mogelijkheden ophouden. 3.8 Wijkt de oplossing die is gevonden af van wat u had verwacht?, ik ben doorverwezen naar een andere instantie, ik kan een beroep doen op mantelzorg, ik word geholpen door familie, buren of vrienden, andere oplossing, namelijk. 3.9 Was u al bekend met mantelzorg voor het intakegesprek plaatsvond? 24

25 3.10 Bent u tevreden over het intakegesprek met de Wmo-consulent? 3.11 Hebt u nog opmerkingen over het intakegesprek?, mijn opmerking over het intakegesprek is:.. 25

26 4. De aanvraagprocedure De Wmo-consulent stelt na het gesprek bij u thuis een intakeverslag op en zal er voor zorgen dat u dit krijgt. 4.1 Heeft u dit verslag ontvangen? (ga verder met vraag 4.4) 4.2 Bent u tevreden met het verslag van het gesprek dat u hebt ontvangen?, ik ben niet tevreden met het verslag van het gesprek dat ik heb ontvangen, omdat Hebt u daarna nog gesproken met de Wmo-consulent over de inhoud van het verslag? Op basis van het gesprek bij u thuis bepaalt de Wmo-consulent of u een indicatie krijgt voor een Wmo-voorziening via de gemeente. Pas dan is er sprake van een aanvraag. 4.4 Hebt u na het gesprek een voorziening aangevraagd? 4.5 Hebt u een voorziening gekregen? (meerdere antwoorden mogelijk), hulp bij het huishouden, een vervoersvoorziening, een rolstoelvoorziening, een woonvoorziening (ga verder met vraag 4.7) 4.6 Bent u tevreden over deze voorziening? Soms is het nodig dat er na het intakegesprek een extra onderzoek nodig is om te bepalen welke beperkingen u precies heeft en om te beoordelen of u in aanmerking komt voor een Wmo-voorziening. In dat geval wordt een externe deskundige ingeschakeld. Deze adviseur (arts of ergotherapeut) neemt dan contact met u op voor aanvullende vragen. Het kan ook zijn dat de adviseur met uw schriftelijke toestemming informatie opvraagt bij uw huisarts of medisch specialist. Verder kan de extern adviseur u uitnodigen om op het spreekuur te komen of aangeven u thuis te willen bezoeken. 26

27 4.7 Hebt u contact gehad met een externe deskundige? (ga verder met vraag 4.9) 4.8 Bent u tevreden over het contact met de externe deskundige? 4.9 Hebt u nog opmerkingen over de aanvraagprocedure?, ik heb nog opmerkingen over de aanvraagprocedure namelijk.. 27

28 5. Bezwaar- en klachtenprocedure Wanneer u een aanvraag doet bij de gemeente en u bent het niet eens met de beslissing, dan kunt u bezwaar indienen. 5.1 Wist u dat u een bezwaar in kunt dienen wanneer u het niet eens bent met een besluit van het college? 5.2 Heeft de consulent u gewezen op de mogelijkheid van een bezwaar? Als u niet tevreden bent over de manier waarop u behandeld bent door een Wmo-consulent kunt u een klacht indienen. 5.3 Wist u dat u een klacht in kunt dienen wanneer u het niet eens bent met de manier waarop een medewerker van het zorgloket u behandeld? 5.4 Heeft de consulent u gewezen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen? 5.5 Hebt u nog opmerkingen over de bezwaar- en klachtenprocedure?, mijn opmerking over de bezwaar- en klachtenprocedure is: Hartelijk bedankt voor uw medewerking! Heeft u naar aanleiding van deze vragenlijst nog vragen, of wilt u meer informatie over Wmovoorzieningen? Dan kunt u contact opnemen met het Zorgloket van de gemeente Boxmeer. Dit geldt ook voor de inwoners van de gemeente Sint Anthonis. Het zorgloket kunt u bereiken via telefoonnummer:

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2013

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2013 Reg.nr.: I-SZ/2014/446 / RIS 2014-252 Bijlage Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2013 Gemeente Boxmeer

Nadere informatie

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2014

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2014 Reg.nr.: I-SZ/2015/876 Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2014 Gemeente Boxmeer Afdeling Sociale

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO Gemeente Boxmeer

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO Gemeente Boxmeer Reg.nr.: I-SZ/2012/862 / RIS 2013-463 Bijlage KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2012 Gemeente Boxmeer Vragenlijst over het aanvragen van een Wmo-voorziening U heeft zich in 2012 bij de gemeente Boxmeer gemeld

Nadere informatie

Resultaten van het cliëntervaringsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2015

Resultaten van het cliëntervaringsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2015 Reg.nr.: I-SZ/2016/2119 / RIS 2016-446 (Bijlage) Resultaten van het cliëntervaringsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2015 Gemeente Boxmeer

Nadere informatie

Hoe tevreden bent u over de volgende onderdelen van het Wmo-loket?

Hoe tevreden bent u over de volgende onderdelen van het Wmo-loket? Vragenlijst Hulp bij het huishouden 1. Algemene gegevens 1a) Uw geboortejaar :.. 1b) Postcode :... (alleen de cijfers) 1c) Bent u een man of een vrouw? Man Vrouw 2. Wmo-loket Voor de uitvoering van de

Nadere informatie

1. Algemene gegevens. 1a) Uw geboortejaar :.. 1b) Postcode :... (alleen de cijfers) 1c) Bent u een man of een vrouw? Man Vrouw

1. Algemene gegevens. 1a) Uw geboortejaar :.. 1b) Postcode :... (alleen de cijfers) 1c) Bent u een man of een vrouw? Man Vrouw Vragenlijst Woonvoorziening WMO 1. Algemene gegevens 1a) Uw geboortejaar :.. 1b) Postcode :... (alleen de cijfers) 1c) Bent u een man of een vrouw? Man Vrouw 2. Wmo-loket Voor de uitvoering van de Wet

Nadere informatie

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2009

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2009 Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2009 Gemeente Boxmeer Afdeling Welzijn en leefbaarheid Maart

Nadere informatie

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd...

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 4 4 De aanvraag... 8 5 Procedure... 14 6 Wachttijd... 16 7 Bejegening... 19 7 Toegewezen aanvragen...

Nadere informatie

Verslag Klanttevredenheidsonderzoek 2007 Gemeente Heusden

Verslag Klanttevredenheidsonderzoek 2007 Gemeente Heusden Resultaten Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2007 Verslag Klanttevredenheidsonderzoek 2007 Gemeente Heusden KTO Wmo 2007 1 Resultaten Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2007 Inleiding Introductie Op 1 januari

Nadere informatie

Cliënttevredenheidsonderzoek 2008 Wmo gemeente Helden-Kessel-Maasbree

Cliënttevredenheidsonderzoek 2008 Wmo gemeente Helden-Kessel-Maasbree Cliënttevredenheidsonderzoek 2008 Wmo gemeente Helden-Kessel-Maasbree Dit onderzoek geeft inzicht in de tevredenheid van mensen met beperkingen. Het onderzoek richt zich op mensen met een individuele voorziening.

Nadere informatie

2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2

2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 3 4 De aanvraag... 7 5 Procedure... 11 6 Bejegening... 14 7 Rechten en plichten... 16 8 Inspraak bij

Nadere informatie

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014 Gemeente Wmo klanttevredenheid over 2013 1 juli 2014 DATUM 1 juli 2014 TITEL Wmo klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Klanttevredenheidsonderzoek Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling Gemeente Groesbeek Juni 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Zuiderval 70 7500 AN Enschede Tel. (053) 4825000 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014/050

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Gemeente Castricum mei juni 2008

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Gemeente Castricum mei juni 2008 Eindrapportage Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Gemeente Castricum mei juni 2008 Inhoudsopgave Inleiding... 5 1 Achtergrond, doelstelling en doelgroep... 7 1.1 Achtergrond voor het klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Resultaten van het cliëntervaringsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in 2016

Resultaten van het cliëntervaringsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in 2016 Resultaten van het cliëntervaringsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in 16 Gemeente Sint Anthonis Afdeling Sociale Zaken Juni 17 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016 Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch Nulmeting 2016 Afdeling Onderzoek & Statistiek Juli 2016 Samenvatting De gemeente s-hertogenbosch vindt het belangrijk om de ervaringen van cliënten met Wmoondersteuning

Nadere informatie

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015 Gemeente Zeist Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 8 juli 2015 DATUM 8 juli 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Zeist Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 1. Algemeen In het Westerkwartier is het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 afgerond en zijn de resultaten hiervan inmiddels bekend. In 18 van de 23 Groningse

Nadere informatie

Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2011 Onderzoek onder alle Wmo doelgroepen, waaronder klanten Wmo-loket, gebruikers hulp bij het huishouden, mantelzorgondersteuning en andere individuele voorzieningen

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Emmen juli 2017 Samenvatting In april t/m juni heeft ZorgfocuZ voor de gemeente Emmen het cliëntervaringsonderzoek Wmo uitgevoerd. De doelgroep voor dit

Nadere informatie

COLLEGENOTA. Onderwerp: Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Aantal bijlage(n): 1. Beslispunten:

COLLEGENOTA. Onderwerp: Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Aantal bijlage(n): 1. Beslispunten: COLLEGENOTA Portefeuillehouder: E. Janissen Paraaf Datum Afdeling: MRB Steller: F. Muller-De Vos Afd. Manager Medewerker Datum: 22-10-2013 Openbaar: Ja x Nee Fin. Jur. Pers. Naar griffier: Ja Nee Consulent

Nadere informatie

GEMEENTE ECHT-SUSTEREN

GEMEENTE ECHT-SUSTEREN Wmo-klanttevredenheidsonderzoek GEMEENTE ECHT-SUSTEREN 2009 VERSLAG VAN DE RESULTATEN VAN HET TEVREDENHEIDSONDERZOEK ONDER BURGERS MET EEN BEPERKING SAMENVATTING Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2009

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEID WWB. Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014

KLANTTEVREDENHEID WWB. Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014 KLANTTEVREDENHEID WWB Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014 Gemeente Woerden Klanttevredenheid Wmo over 2013 31 juli 2014 DATUM 31 juli 2014 TITEL Klanttevredenheid Wmo over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Woerden Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Drechterland Juni 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Drechterland Juni 2014 - de kanteling Gemeente Drechterland Juni 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014-2023 Datum : Juni 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Rapport Klanttevredenheidsonderzoek Kredietbank Nederland 2013 / 2014 Gemeente Renkum

Rapport Klanttevredenheidsonderzoek Kredietbank Nederland 2013 / 2014 Gemeente Renkum Rapport Klanttevredenheidsonderzoek Kredietbank Nederland 2013 / 2014 Gemeente Renkum 3 april 2015 Right Marktonderzoek Emmawijk 55-8011 CN Zwolle T 038 421 21 85 E info@rightmarktonderzoek.nl www.rightmarktonderzoek.nl

Nadere informatie

Onderzoek klanttevredenheid Wmo gemeente Vught

Onderzoek klanttevredenheid Wmo gemeente Vught Onderzoek klanttevredenheid Wmo gemeente Vught Onderzoek klanttevredenheid Wmo gemeente Vught mevrouw drs. K. du Long mevrouw drs. J. den Hartog PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK JEUGD

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK JEUGD Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK JEUGD Gemeente Houten Augustus 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/141 Datum Augustus

Nadere informatie

Kwaliteitsonderzoek begeleiding

Kwaliteitsonderzoek begeleiding Kwaliteitsonderzoek begeleiding Kwaliteitsonderzoek Begeleiding najaar 2016 Pagina 1 van 18 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Werkwijze en verantwoording 5 Het doel van het onderzoek 5 Uitvoering onderzoek

Nadere informatie

Gemeente IJsselstein. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Concept 12 juli 2016

Gemeente IJsselstein. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Concept 12 juli 2016 Gemeente IJsselstein Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Concept 12 juli 2016 DATUM 12 juli 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente IJsselstein Boulevard

Nadere informatie

Monitor en klachten meldpunt Sociaal Domein

Monitor en klachten meldpunt Sociaal Domein Monitor en klachten meldpunt Sociaal Domein De ingekochte individuele maatwerkvoorzieningen en de gemeentelijke dienstverlening worden gemeten op hun kwaliteit. Wat zijn de eerste bevindingen? Alice van

Nadere informatie

Gemeente Nunspeet. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012

Gemeente Nunspeet. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012 Gemeente Nunspeet Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012 mei 2013 Projectnr. 302.103 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Inleiding en toelichting Het jaarlijkse Wmo-klanttevredenheidsonderzoek is in april en mei 2015 naar de cliënten verstuurd. Aan de cliënten werd gevraagd of zij de

Nadere informatie

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2 Inhoud 1. Inleiding 1 1.1. Methode van onderzoek 1 1.2. Responsverantwoording 1 1.3. Leeswijzer 2 2. Tevredenheid Wmo-cliënten 3 2.1. Aanvragen van de voorzieningen 3 2.2. (On)Tevredenheid PGB 4 2.3. Tevredenheid

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Annelieke van den Heuvel SGBO Benchmarking

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Dienstverlening team Werk en Inkomen, gemeente Olst-Wijhe

Klanttevredenheidsonderzoek. Dienstverlening team Werk en Inkomen, gemeente Olst-Wijhe Klanttevredenheidsonderzoek Dienstverlening team Werk en Inkomen, gemeente Olst-Wijhe Aanleiding, methode en respons Aanleiding Gedurende de afgelopen jaren heeft de gemeente Olst-Wijhe meerdere onderzoeken

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEID WMO GROESBEEK 2015

KLANTTEVREDENHEID WMO GROESBEEK 2015 KLANTTEVREDENHEID WMO GROESBEEK 2015 Juni 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 7543 EZ Enschede Rapportnummer 2015/49 Datum Juni 2015 Opdrachtgever Gemeente Groesbeek Auteurs:

Nadere informatie

Cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen s-hertogenbosch. Vervolgmeting 2018

Cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen s-hertogenbosch. Vervolgmeting 2018 Cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen s-hertogenbosch Vervolgmeting 2018 Afdeling Onderzoek & Statistiek Februari 2019 Samenvatting De gemeente geeft indicaties af voor Wmo hulpmiddelen. Welzorg verzorgt de

Nadere informatie

Tevredenheid Abw-cliënten. Benchmark rapportage gemeente Maassluis. December 2003

Tevredenheid Abw-cliënten. Benchmark rapportage gemeente Maassluis. December 2003 Tevredenheid Abw-cliënten Benchmark rapportage gemeente Maassluis December 2003 Benchmark Werk, Inkomen en Zorg Postbus 85932 2508CP Den Haag telefoon (070) 346 93 00 e-mail: gsd.benchmark@vng.nl website:

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek schuldhulpverlening

Klanttevredenheidsonderzoek schuldhulpverlening Klanttevredenheidsonderzoek schuldhulpverlening Gemeente Pijnacker-Nootdorp mei 2015 Versie 23-06-15 Andrew Britt, Naomi Meys Projectnummer: 107748 Correspondentienummer: DH-2105-4345 INHOUD HOOFDSTUK

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGSONDERZOEK

CLIËNTERVARINGSONDERZOEK CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO Gemeente Eindhoven Juni 2016 Inleiding Aanleiding Gemeenten zijn volgens de Wmo 2015 artikel 2.5.1 verplicht om een cliëntervaringsonderzoek (CEO) uit te (laten) voeren. Het

Nadere informatie

Wmo. Wet maatschappelijke ondersteuning NIEUWE MANIER VAN DENKEN... EEN ANDERE MANIER VAN DOEN

Wmo. Wet maatschappelijke ondersteuning NIEUWE MANIER VAN DENKEN... EEN ANDERE MANIER VAN DOEN Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning NIEUWE MANIER VAN DENKEN... EEN ANDERE MANIER VAN DOEN NB aan deze folder kunt u geen rechten ontlenen Gemeente Schouwen-Duiveland, februari 2013 Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Ten Boer Laura de Jong Marjolein Kolstein Oktober 2018 Inge de Vries www.oisgroningen.nl Inhoud Inhoud... 1 2.8 Effect van de ondersteuning... 11 3. Conclusie... 13

Nadere informatie

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Bijlagenummer 01/10/14/06 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Adviesnota voor: (kopieer en plak voor regel van toepassing) X Onderwerp:

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

Regionale Wmo monitor. Ervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2012 van de Gemeente Weesp. Bussum, juni 2013 13.

Regionale Wmo monitor. Ervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2012 van de Gemeente Weesp. Bussum, juni 2013 13. nale Wmo monitor Ervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2012 van de Gemeente Bussum, juni 2013 13.0004647 0 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Onderzoeksopzet 2 2.1 Algemene onderzoeksopzet

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om:

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om: COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Te besluiten om: 1. De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 in het kader van artikel 9 Wmo juncto artikel 8.9 vierde lid

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Gemeente IJsselstein mei 2018 RESULTAAT KWALITEIT CONTACT 2017 Gemeente IJsselstein Deze samenvatting presenteert de belangrijkste uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek (CEO) Wmo over

Nadere informatie

Resultaten van het onderzoek naar de tevredenheid over Wmo voorzieningen na de wijzigingen van het beleid in 2010 in de Gemeente Borger-Odoorn

Resultaten van het onderzoek naar de tevredenheid over Wmo voorzieningen na de wijzigingen van het beleid in 2010 in de Gemeente Borger-Odoorn Resultaten van het onderzoek naar de tevredenheid over Wmo voorzieningen na de wijzigingen van het beleid in 2010 in de Gemeente Borger-Odoorn Mei 2011 In 2010 heeft de gemeente een aantal regels voor

Nadere informatie

Cliëntervaringen Wmo Gemeente Boxtel

Cliëntervaringen Wmo Gemeente Boxtel Cliëntervaringen Wmo Gemeente Boxtel Meting 2016 Juli 2016 Afdeling Onderzoek & Statistiek Gemeente s-hertogenbosch Samenvatting De gemeente Boxtel vindt het belangrijk om de ervaringen van cliënten met

Nadere informatie

Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011

Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011 Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011 September 2011 1 Colofon Uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurs- en Concernzaken Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 bestuursinformatie@utrecht.nl

Nadere informatie

Toelichting uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016

Toelichting uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 Toelichting uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 Inleiding Op basis van de Wmo 2015 zijn gemeenten verplicht jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek uit te voeren. De vier Westerkwartiergemeenten

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: de gemeente Nijkerk DIMENSUS beleidsonderzoek Juni 2008 Projectnummer 321 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 7 1

Nadere informatie

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek 25 november 2015 GOM PAN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING GOM PAN EN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING DATUM 25 november 2015 TITEL Wmo

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014 Gemeente Roosendaal Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 Concept 11 augustus 2014 DATUM 11 augustus 2014 TITEL Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Roosendaal

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Beek (L.) 26 augustus 2015 Nelleke Koppelman Simon Wajer Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 2 SAMENVATTING 4 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Groningen 2017 Laura de Jong Marjolein Kolstein Oktober 2018 Inge de Vries www.oisgroningen.nl Inhoud Inhoud... 2 Samenvatting... 3 2.7 Overige ondersteuning... 16

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Annelieke van den Heuvel Kees-Jan

Nadere informatie

Gemeente Beuningen. Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013. Concept. 3 april 2014

Gemeente Beuningen. Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013. Concept. 3 april 2014 Gemeente Beuningen Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013 Concept 3 april 2014 DATUM 3 april 2014 TITEL Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Beuningen

Nadere informatie

PARTICIPATIERAADHAARLEM

PARTICIPATIERAADHAARLEM Aan het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlem Datum 7 november 2014 Ons kenmerk 2014/16 Contactpersoon S.K. Augustin Doorkiesnummer 023-511 5273 E-mail augustsk@haarlem.nl Kopie aan Dhr G.

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude COLOFON Samenstelling Ingrid

Nadere informatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Cliënten zijn tevreden over hoe het proces nu verloopt, voornamelijk door de inzet van traditionele communicatiekanalen 23 juli 2014 Versie 1,0 Inhoudsopgave Doelstelling

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Onderzoeksrapportage 14 oktober 2016 DATUM 14 oktober 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL Onderzoeksrapportage OPDRACHTGEVER Gemeente

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad. Geachte heer/mevrouw,

De leden van de gemeenteraad. Geachte heer/mevrouw, inlichtingen bij mevrouw E.M. Rozeboom doorkiesnummer (035) 548 17 49 uw BSN ons kenmerk erm/jz/ 2008.4668 datum 7 juli 2008 De leden van de gemeenteraad onderwerp Jaarverslag 2007 bezwaarschriftencommissie

Nadere informatie

/2202. gemeente werkendam. werkendam. 12DEC2012. Gemeenteraad Postbus DA Werkendam. clienttevredenheidsonderzoek Wmo

/2202. gemeente werkendam. werkendam. 12DEC2012. Gemeenteraad Postbus DA Werkendam. clienttevredenheidsonderzoek Wmo gemeente werkendam /2202 Raadhuispiein 1 4251 VZ Werkendam Gemeenteraad Postbus 16 4250 DA Werkendam Telefoon: (0183) 507200 Fax: (0183) 50 73 00 E-mail: info@werkendam.nl onderwerp clienttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Beek 20 mei 2014 Simon Wajer Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS 7 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Noordenveld juli 2017 Samenvatting In april t/m juni 2017 heeft ZorgfocuZ voor de gemeente Noordenveld het cliëntervaringsonderzoek Wmo uitgevoerd. De doelgroep

Nadere informatie

ENQUÊTE SOCIALE WIJKTEAMS ARNHEM ONDERSTEUNING DOOR ZORGAANBIEDERS

ENQUÊTE SOCIALE WIJKTEAMS ARNHEM ONDERSTEUNING DOOR ZORGAANBIEDERS ENQUÊTE SOCIALE WIJKTEAMS ARNHEM EN ONDERSTEUNING DOOR ZORGAANBIEDERS 1 Voor u gaat invullen... Bedankt dat u wilt meewerken aan het ervaringsonderzoek over de sociale wijkteams in Arnhem. Het invullen

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek. over 2009

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek. over 2009 Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2009 VERSLAG VAN DE RESULTATEN VAN HET CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK ONDER BURGERS MET EEN BEPERKING samenvatting Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Foto s: Bas Moerman

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Gemeente Bergen op Zoom Companen BV Boulevard Heuvelink 04 688 KT Arnhem Postbus 74 680 BD Arnhem 06 35 5 3 info@companen.nl www.companen.nl Projectnummer: 748.04 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 0

Nadere informatie

Evaluatie van de Wmo-voorzieningen 2013

Evaluatie van de Wmo-voorzieningen 2013 Evaluatie van de Wmo-voorzieningen 2013 Gemeente Waterland augustus 2014 Inhoudsopgave SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 3 2. CLIËNTTEVREDENHEID... 3 3. HET WMO-LOKET... 3 3.1 AANVRAGEN... 4 3.2 INDICATIES...

Nadere informatie

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga juni 2017 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over het uitgevoerde cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Tilburg juli 2014 Anouk Olsthoorn Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS 7 1.1

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

Gemeente Breda. Onderzoek klanttevredenheid Wmo. Onderzoek en Informatie. Individuele voorzieningen in Breda (2010)

Gemeente Breda. Onderzoek klanttevredenheid Wmo. Onderzoek en Informatie. Individuele voorzieningen in Breda (2010) Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Onderzoek klanttevredenheid Wmo Individuele voorzieningen in Breda (2010) Publicatienummer: 1656 Datum: April 2011 In opdracht van: Gemeente Breda Directie Sociale

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Gemeente Emmen september 2018 RESULTAAT KWALITEIT CONTACT 2017 Gemeente Emmen Deze samenvatting presenteert de belangrijkste uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek (CEO) Wmo over 2017.

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014

Tevredenheidsonderzoek 2014 Tevredenheidsonderzoek 2014 Een onderzoek naar de zorgkwaliteit en veiligheid November 2014 1 Inhoud Inleiding... 3 Aanpak... 3 Het onderzoek... 3 De resultaten... 4 Voldoet de zorg?... 4 Tevredenheid...

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Datum: 16 juli 2013 Gemeente: Cuijk Focus: De Kanteling Auteur: ISD CGM Versie: 1.2 Status: Vastgesteld d.d. 16 juli 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 - De

Nadere informatie

Companen. Gemeente Steenbergen. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012

Companen. Gemeente Steenbergen. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012 Companen Gemeente Steenbergen Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012 15 juni 2013 Projectnr. 748.104 Companen waar wonen beweegt Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon

Nadere informatie

Vragenlijst oudercommissie gastouderbureau

Vragenlijst oudercommissie gastouderbureau Vragenlijst oudercommissie gastouderbureau Naam gastouderbureau: Jaartal: Geachte heer/mevrouw, De inspectie kinderopvang controleert jaarlijks of uw gastouderbureau voldoet aan de kwaliteitseisen uit

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Dongen september 2017 Samenvatting In april t/m juni 2017 heeft ZorgfocuZ voor de gemeente Dongen het cliëntervaringsonderzoek Wmo uitgevoerd. De doelgroep

Nadere informatie

Gemeente Landsmeer. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 5 juni 2014

Gemeente Landsmeer. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 5 juni 2014 Gemeente Landsmeer Wmo-klanttevredenheid over 2013 5 juni 2014 DATUM 5 juni 2014 TITEL Wmo-klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Landsmeer Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Z Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Maart 2015 In opdracht van het Transitiebureau Wmo Team Kennisnetwerk Wmo Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Over het onderzoek 3 3. De resultaten 4 3.1 Omvang deelnemende

Nadere informatie

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010 Gemeente Lopik Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010 26 april 2011 Projectnr. 331.100 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026)

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek verstrekkingen Wmo woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen

Tevredenheidsonderzoek verstrekkingen Wmo woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen 191 formulieren verstuurd 109 formulieren retour = 57,7% Tevredenheidsonderzoek verstrekkingen Wmo woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen Vragenlijst gemeente Wieringermeer maart 2011 Vragen

Nadere informatie

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Doelgroep 4 1.2 Methode 4 1.3 Respons 4 2. Resultaten Wmo 5 2.1 Contact en toegankelijkheid van hulp of ondersteuning

Nadere informatie

Gemeente Breda. Onderzoek klanttevredenheid Wmo. Onderzoek en Informatie. Individuele voorzieningen in Breda (2011)

Gemeente Breda. Onderzoek klanttevredenheid Wmo. Onderzoek en Informatie. Individuele voorzieningen in Breda (2011) Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Onderzoek klanttevredenheid Wmo Individuele voorzieningen in Breda (2011) Publicatienummer: 1688 Datum: mei 2012 In opdracht van: Gemeente Breda Directie Dienstverlening

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Dienst SoZaWe NW Fryslan Juli 2014 Anouk Olsthoorn Projectnummer: 107560 Samenvatting Uw gemeente heeft meegedaan aan een klantonderzoek Wmo over 2013. De

Nadere informatie

Rapport klanttevredenheidsonderzoeken MENS De Bilt 2016

Rapport klanttevredenheidsonderzoeken MENS De Bilt 2016 Rapport klanttevredenheidsonderzoeken MENS De Bilt - Rapport klanttevredenheidsonderzoeken MENS De Bilt Aanleiding In is MENS De Bilt gestart met het toetsen van klanttevredenheid op verschillende onderdelen

Nadere informatie

Gemeente Alphen-Chaam

Gemeente Alphen-Chaam Gemeente Alphen-Chaam Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 23 oktober 2015 DATUM 23 oktober 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente Alphen-Chaam

Nadere informatie

In gesprek over de Wmo Wat kunt u verwachten?

In gesprek over de Wmo Wat kunt u verwachten? U ontvangt deze informatie, omdat u binnenkort een gesprek heeft met een medewerker van het team maatschappelijke ondersteuning. Het gesprek kan bij u thuis plaats vinden of op een andere locatie. Aanleiding

Nadere informatie

Regionale Wmo monitor. Ervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2013 van de Gemeente Bussum

Regionale Wmo monitor. Ervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2013 van de Gemeente Bussum nale Wmo monitor Ervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2013 van de Gemeente, juni 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksopzet 4 2.1 Algemene onderzoeksopzet Wmo monitor 4 2.2

Nadere informatie

Onderzoek Klanttevredenheid Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Gemeente Noord-Beveland. Wmo-monitor 2014

Onderzoek Klanttevredenheid Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Gemeente Noord-Beveland. Wmo-monitor 2014 Onderzoek Klanttevredenheid Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Gemeente Noord-Beveland Wmo-monitor 2014 Middelburg, maart 2015 Onderzoek Klanttevredenheid Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 Rapportage CQ Zorg Thuis ZGAO 2016 1 1. Inleiding Met het oog op het handhaven en/of verbeteren van de kwaliteit van de zorg die ZGAO levert,

Nadere informatie

Verslag Cliënt Tevredenheidsonderzoek 2018

Verslag Cliënt Tevredenheidsonderzoek 2018 Verslag Cliënt Tevredenheidsonderzoek 2018 Auteur: D. Lassauw, kwaliteitsmedewerker Periode meting: november- december 2018 Inleiding Een integraal onderdeel van het meten van kwaliteit is de cliëntmeting.

Nadere informatie

Wat is de totale omvang van de doelgroep? (u kunt een schatting maken) 880 mensen. Hoeveel mensen heeft u benaderd in het onderzoek?

Wat is de totale omvang van de doelgroep? (u kunt een schatting maken) 880 mensen. Hoeveel mensen heeft u benaderd in het onderzoek? Doelgroep 'mensen met lichamelijke beperking' Met welke methode(n) heeft u het onderzoek uitgevoerd? Schriftelijk Internet Telefonisch Face-to-face Anders, namelijk Wat is de totale omvang van de doelgroep?

Nadere informatie

Juli 2O16. over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in Afdeling Sociale Zaken

Juli 2O16. over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in Afdeling Sociale Zaken Reg. nr. : I-SZI 2Ot6/2Ot3 Resultaten van het cliëntervaringsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in 2015 Gemeente Sint Anthonis Afdeling

Nadere informatie

Cliënten Ervaren Ergotherapie 1/

Cliënten Ervaren Ergotherapie 1/ Vragenlijst Cliënten Ervaren Ergotherapie - Volwassenen Wat vond u van uw behandeling bij de ergotherapeut? Nr Uw eigen ergotherapeut en de beroepsvereniging van ergotherapeuten zijn geïnteresseerd in

Nadere informatie