Fries burgerpanel Fryslân inzicht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fries burgerpanel Fryslân inzicht"

Transcriptie

1 Fries burgerpanel Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Fries burgerpanel over zorg in veranderende omstandigheden november 2015

2 Fries burgerpanel Over zorg in veranderende Fries burgerpanel omstandigheden over voorzieningen in Fryslân Aanleiding Op 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg in Nederland en Fryslân. Door nieuwe wetgeving zijn verantwoordelijkheden verschoven en bepaalde zorgtaken zijn overgeheveld van de rijksoverheid naar gemeenten. Dit gaat gepaard met bezuinigingen. De overheid trekt zich meer terug en de burger is meer aan zet. De overheid vindt dat burgers meer verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun eigen leven en elkaar daarbij moeten helpen. Niet alleen voor mensen met een zorgvraag is er dit jaar veel veranderd, óók voor de mensen om hen heen PANELLEDEN PER 7 SEPTEMBER % 50% dit onderzoek RESPONDENTEN 67% RESPONS In september 2014 is het Fries burgerpanel bevraagd naar hun verwachtingen van de toekomstige veranderingen in de zorg. Nu een jaar later zijn de panelleden gevraagd naar hun meningen over en ervaringen binnen het veranderende zorglandschap. Is men op de hoogte van de inhoud van de nieuwe wetgeving? Wat vinden en merken panelleden hiervan? Hoe beoordelen ze de toegankelijkheid en de kwaliteit van de zorg? En hoe denkt men over de toekomst van de zorg? Deze vragen staan centraal in deze publicatie. Betrokkenheid bij veranderingen in de zorg In dit onderzoek wordt onderscheid gemaakt naar de betrokkenheid van panelleden in hun privéleven bij de veranderingen in de zorg. Zo geven 97 respondenten aan zorg of hulp thuis te ontvangen of ouder te zijn van een kind dat (jeugd-)zorg ontvangt. Zij worden in deze publicatie zorgontvangers genoemd. 234 respondenten zijn mantelzorgers, 448 respondenten zijn familie, vriend of kennis van iemand die zorg of hulp thuis ontvangt. Zij geven aan niet zelf mantelzorger te zijn voor deze persoon. 905 respondenten zijn niet (direct) betrokken bij de veranderingen in de zorg. Een aantal panelleden valt in verschillende categorieën en is bijvoorbeeld zowel zorgontvanger als mantelzorger. In deze publicatie wordt gekeken naar de verschillen tussen deze vier groepen. Aantal panelleden ingedeeld naar betrokkenheid bij veranderingen in de zorg niet (direct) betrokkenen familie, vrienden of kennissen mantelzorgers zorgontvangers

3 Is het Fries burgerpanel op de hoogte van de veranderingen? 95% van het panel weet dat burgers meer voor zichzelf en elkaar moeten zorgen Slecht op de hoogte van nieuwe wetgeving In 2014 gaf 69% van de respondenten aan geïnformeerd te zijn over de hervormingsplannen in de zorg. Deze plannen hebben geresulteerd in nieuwe regels en daarom is precies een jaar later de vraag gesteld of panelleden zichzelf voldoende op de hoogte achten van deze veranderingen in de zorg. Het algemene beeld is dat het burgerpanel zichzelf momenteel slecht op de hoogte acht van de nieuwe wetgeving. Ongeveer driekwart van de panelleden acht zichzelf onvoldoende op de hoogte van de aanpassingen van de wetten. Percentage panelleden dat zichzelf onvoldoende op de hoogte acht van de inhoud van de nieuwe wetgeving Jeugdwet / Jeugdzorg Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Wet langdurige zorg (Wlz) niet betrokken familie, vrienden of kennissen mantelzorgers zorgontvangers totaal Intenties nieuwe wetgeving beter bekend De overheid streeft er naar dat burgers meer voor zichzelf en elkaar gaan zorgen en minder een beroep doen op door de overheid bekostigde zorg. Dit streven is binnen Fryslân algemeen bekend, maar liefst 95% van de panelleden geeft aan dit te weten. Daarbij is er geen verschil op welke manier de leden betrokken zijn bij de veranderingen in de zorg. Een ander doel van de overheid is dat burgers langer zelfstandig thuis blijven wonen. Alleen mensen met een zware zorgvraag zullen hierdoor in de toekomst nog in een verzorgings- of verpleeghuis kunnen wonen. Ongeveer 2 op de 3 panelleden kent dit doel. Daarbij speelt de betrokkenheid bij de zorg wel een rol. 79% van de mantelzorgers en zorgontvangers weet hiervan. Voor de panelleden die niet betrokken zijn bij de zorg ligt dit op 62%. Leeftijd speelt ook een grote rol. 78% van de 65-plussers weet van deze nieuwe regels, tegenover 39% van de jongere panelleden (18-34 jaar).

4 Wat vindt het Fries burgerpanel van de veranderingen in de zorg? Voor- en tegenstanders veranderingen zorg Het Fries burgerpanel is verdeeld over de veranderingen en bezuinigingen in de zorg. Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteunende zorgtaken en 36% van de panelleden vindt dit een goede verandering. % van de panelleden vindt dit niet goed. Opvallend is dat de meeste zorgontvangers (58%) deze wijziging niet waardeert. Deze groep heeft er ook minder begrip voor dat door de wetswijzigingen een groter beroep moet worden gedaan op familie, vrienden, kennissen en mantelzorgers. Slechts een kwart van de zorgontvangers snapt dat er in deze tijd meer wordt verlangd van hun omgeving. Dit terwijl de mantelzorgers (31%), familie en vrienden (35%) zelf hier wel begrip voor opbrengen. Stellingen over veranderingen in de zorg Percentage panelleden dat hiermee eens of oneens is Ik snap Ik dat snap in deze dat in tijd deze een tijd groter een groter beroep beroep gedaan gedaan wordt op wordt familie, op familie, vrienden vrienden andere en andere mantelzorgers mantelzorgers Het is een Het goede is een goede zaak dat zaak de dat de regering regering bezuinigingsmaatregelen bezuinigingsmaatregelen neemt neemt om de zorg om de op zorg termijn op termijn betaalbaar betaalbaar te houden te houden Het is goed Het is dat goed gemeenten dat gemeenten verantwoordelijk verantwoordelijk zijn voor zijn de voor de ondersteunende ondersteunende zorgtaken zorgtaken (helemaal) (helemaal) mee eens mee eens neutraal neutraal (helemaal) (helemaal) mee oneens mee oneens Weinig vertrouwen in betere zorg De meeste panelleden denken niet dat door de veranderingen de zorg in Nederland er beter en overzichtelijker op wordt. Slechts 10% denkt dat de nieuwe regelgeving de zorg overzichtelijker maakt en slechts 7% verwacht een verbetering. Hierbij speelt de betrokkenheid van de panelleden bij de zorg geen rol. Leeftijd en opleiding wel. 65-plussers en hoger opgeleiden hebben iets meer vertrouwen in de effecten van de nieuwe regelgeving. Door de veranderingen wordt de zorg in Nederland beter? Door de veranderingen wordt de zorg in Nederland overzichtelijker? 7% Ik snap dat in deze tijd een groter 10% beroep gedaan wordt op familie, vrienden en andere mantelzorgers Het is een goede zaak dat de 26% 24% regering bezuinigingsmaatregelen neemt om de zorg op termijn betaalbaar 67% te houden 66% Het is goed dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de ondersteunende zorgtaken (helemaal) mee eens neutraal (helemaal) mee oneens Top 5 voorzieningen (helemaal) mee eens neutraal (helemaal) mee oneens

5 Wat vindt het Fries burgerpanel van de veranderingen in de zorg? Percentage panelleden dat het niet eens is met terugtrekken van overheid en kk ss et ro ni )b en Fa m ilie N ie t( di re ct of k en nd,v rie Meerderheid negatief over terugtrekken overheid in zorg De regering gaat ervan uit dat burgers in de toekomst meer voor zichzelf en elkaar en rs ge lz or an te M Zo r go nt va n To ta ge al rs 0 gaan zorgen en minder een beroep doen op de overheid. Zoals al aangegeven is, is bijna ieder panellid daarvan op de hoogte. Maar wat vinden de panelleden hiervan? Net als in 2014 geeft meer dan de helft van het panel (54%) aan dit geen goede ontwikkeling te vinden. 30% vindt dat het wel zal moeten, 13% vindt dit goed Hulp vragen is moeilijk overheidsbeleid en 3% heeft geen mening. De zorgontvangers staan het meest Doordat de overheid zich meer terugtrekt, komt het verlenen van negatief tegenover het terugtrekken van de overheid. zorg en hulp meer aan op het sociale netwerk. Dit zijn bijvoorbeeld ouders, kinderen, andere familieleden, vrienden en buren. 22% van de Niet alle mensen hebben een netwerk waar ze op terug kunnen vallen respondenten vindt dat mensen met een zorgvraag meer een beroep (36-jarige vrouw, stad Zuidoost Friesland) op hun eigen sociale netwerk kunnen doen dan ze nu al doen. Met name panelleden die zelf geen zorgvraag hebben vinden dit. Het zal Vroeger was dit heel normaal. We zijn te veel verwend niet zo makkelijk zijn dit te verwezenlijken. 69% van de panelleden geeft (64-jarige vrouw, dorp Noordoost Friesland) namelijk aan het moeilijk te vinden om iemand in zijn of haar sociale netwerk om hulp te vragen voor een zorgvraag. Daarbij komt ook nog Als je een gezin hebt en werkt, dan is er weinig tijd over eens dat driekwart van het burgerpanel vindt dat mensen zelf moeten (61-jarige man, stad Noordoost Friesland) kunnen kiezen of zij hun sociale netwerk inzetten voor het beantwoorden van hun hulpvraag. Top 5 voorzieningen

6 Wat merkt het Fries burgerpanel van de veranderingen in de zorg? 47% 44% 31% van de zorgontvangers ervaart verandering in hun zorgsituatie sinds 1 januari 2015 van de panelleden ziet financiële gevolgen door de veranderingen in de zorg van de zorgontvangers geeft aan sinds 1 januari 2015 minder zorg of hulp te ontvangen Slechts 2% van zowel de mantelzorgers als van de vrienden, familie of kennissen (die iemand kent die zorg of hulp aan huis ontvangt) noemt een verbetering in de zorgsituatie van de betreffende persoon De helft van de mantelzorgers vindt dat de zorgsituatie van de persoon die ze verzorgen is verslechterd onder de nieuwe regelgeving Mantelzorgers geven gemiddeld een 6,9 voor de kwaliteit van de zorg die de persoon, voor wie ze zorgen, ontvangt Zorgontvangers geven gemiddeld een 7,3 voor de kwaliteit van de zorg die ze ontvangen 36% van de mantelzorgers geeft aan sinds 1 januari 2015 meer uren mantelzorg te geven Vooral jongere mantelzorgers verlenen sinds 1 januari 2015 meer uren mantelzorg 2 op de 3 mantelzorgers kan er volgend jaar niet nog meer mantelzorgtaken bij hebben Top 5 voorzieningen

7 Wat vindt het Fries burgerpanel van de toegankelijkheid in de zorg? Twijfels over toegankelijkheid zorg Aan het panel zijn ook vragen gesteld over de toegankelijkheid van de algemene gezondheidszorg. Met algemene gezondheidszorg wordt bijvoorbeeld bedoeld de huisarts, geestelijke gezondheidszorg (GGZ), ouderenzorg of het ziekenhuis. Bijna de helft van de panelleden vindt de algemene gezondheidszorg op dit moment voor iedereen even toegankelijk. Slechts 11% denkt dat dat over 15 jaar nog zo is. Veel panelleden geven aan niet te weten hoe het dan gesteld is met de toegankelijkheid. Overigens zijn zorgontvangers minder positief over de toegankelijkheid. 36% van deze groep panelleden vindt de zorg op dit moment voor iedereen even toegankelijk. Voor de mantelzorgers uit het burgerpanel ligt dit op 41%. Familie, vrienden en kennissen van zorgontvangers en niet betrokkenen bij de zorg zijn veel positiever. 48% van deze twee groepen vindt de algemene gezondheidszorg toegankelijk voor iedereen. Panelleden die dus niet zelf zorg verlenen of ontvangen zijn positiever over de toegankelijkheid. Onder de toegankelijkheid van deze zorg wordt de bereikbaarheid en betaalbaarheid bedoeld. Is de algemene gezondheidszorg voor iedereen even toegankelijk? Nu? Over 15 jaar? 11% 19% 11% 46% 47% 47% 35% 42% 42% Zeer tevreden over toegankelijkheid medische zorg Het burgerpanel is zeer tevreden over de toegankelijkheid van de medische zorg (huisarts, medisch specialist, fysiotherapeut, etc.). Maar liefst 86% van de panelleden geeft het oordeel (zeer) goed. Slechts 12% beoordeelt deze vorm van zorg als matig of slecht. De overige vormen van zorg scoren hoger in de antwoordcategorieën matig of slecht. Vooral de toegankelijkheid van de ouderenzorg laat volgens het burgerpanel te wensen over. 37% geeft het oordeel matig of slecht voor deze vorm van zorg. Voor de geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg en gehandicaptenzorg geldt dat relatief veel mensen geen oordeel kunnen geven over de toegankelijkheid. Dit lijkt vooral te komen doordat veel panelleden niet met deze vormen van zorg in aanraking zijn geweest. Ja Nee Weet ik niet Ja Nee Weet ik niet Ja Nee Weet ik niet Oordeel panelleden over toegankelijkheid van de algemene gezondheidszorg in de regio in procenten Gehandicaptenzorg Jeugdzorg Ouderenzorg GGZ Medische zorg (Zeer) goed Matig Slecht Ik weet het niet

8 Wat vindt het Fries burgerpanel van de toegankelijkheid in de zorg? Toegankelijkheid zorg gaat achteruit Gevraagd is of de toegankelijkheid voor de verschillende vormen van zorg de afgelopen vijf jaar is vooruitgegaan, gelijk is gebleven of is achteruit gegaan. Het burgerpanel vindt dat de meeste vormen van zorg minder toegankelijk zijn geworden. Dat geldt met name voor de ouderenzorg, waarbij bijna 2 op de 3 panelleden vindt dat de toegankelijkheid is achteruit gegaan. Een uitzondering is ook hier de medische zorg (huisarts, medisch specialist, fysiotherapeut, etc.). Meer dan de helft van het panel vindt dat de toegankelijkheid van deze vorm van zorg gelijk is gebleven. 11% van de panelleden vindt dat de medische zorg toegankelijker is geworden. Voor de andere vormen van zorg ligt dit op 2 of 3%. Verbeterpunten Het goedkoper maken van de zorg, het behouden van voorzieningen ook op het Friese platteland en een betere communicatie tussen patiënt en zorgverleners moeten er volgens de panelleden toe leiden dat de zorg voor iedereen even toegankelijk is. Dit zijn onder de respondenten de meest genoemde verbeterpunten. Oordeel over ontwikkeling toegankelijkheid algemene gezondheidszorg in de regio, laatste 5 jaar, in procenten Gehandicaptenzorg Gehandicaptenzorg Jeugdzorg Jeugdzorg Ouderenzorg Ouderenzorg GGZ GGZ Medische zorg Medische zorg vooruit gegaan gelijk gebleven achteruit gegaan ik weet het niet vooruit gegaan gelijk gebleven achteruit gegaan ik weet het niet Online communiceren met de huisartsenpost. Lijkt mij wel zo efficiënt (Vrouw, 28 jaar, dorp, ZOFrl) De zorg dichter bij de mensen brengen in plaats van verder weg (Vrouw, 61 jaar, dorp, ZWFrl) Het afschaffen van het eigen risico zal al veel helpen (Man, 44 jaar, stad, NWFrl)

9 Hoe denkt het Fries burgerpanel over de toekomst van de zorg? Meerderheid maakt zich zorgen Aan de panelleden die betrokken zijn bij de zorg is gevraagd of ze zich zorgen maken over de te ontvangen zorg in de toekomst. De meesten geven aan hierover bezorgd te zijn. Opvallend is dat vooral de jongere mantelzorgers zich bekommeren om de toekomstige zorg van de persoon die ze helpen of verzorgen. Driekwart van de mantelzorgers in de leeftijdscategorie jaar is bezorgd. Dit tegenover slechts 42% van de 65-plussers. De bezorgdheid van de zorgontvangers gaat vooral over dat ze niet weten hoe het met hun zorg of de zorg van hun kind zal gaan en dat ze meer geld moeten gaan betalen. Familie, vrienden en kennissen of mantelzorgers maken zich er vooral druk om dat de zorgontvangende persoon in de toekomst minder zorg krijgt. familie, vrienden of kennissen Zorgen over uw zorg of over de zorg voor de persoon die u helpt of kent? In procenten mantelzorgers familie, vrienden of kennissen mantelzorgers zorgontvangers Tenslotte In totaal hebben 1530 panelleden meegedaan aan het onderzoek zorg in veranderende omstandigheden. Per 1 januari 2015 is door nieuwe regelgeving de zorg veranderd en aan het panel is gevraagd wat ze weten, vinden en merken van deze veranderingen. De panelleden zijn bekend met de doelstellingen van de aangepaste wetten, maar achten zichzelf niet voldoende op de hoogte van de inhoud. Het merendeel van de panelleden heeft weinig vertrouwen in dat de nieuwe regels de zorg verbeteren of overzichtelijker maken. Vooral de zorgontvangers en mantelzorgers ervaren negatieve effecten. Zo vindt de helft van de mantelzorgers uit het panel dat de zorgsituatie van de persoon die ze verzorgen is verslechterd. Ook is het panel niet positief gestemd over de bereikbaarheid en de betaalbaarheid van verschillende vormen van zorg in hun regio. Een uitzondering hierop is de algemene medische zorg, zoals de huisarts en het ziekenhuis. 86% van de panelleden beoordeelt de bereikbaarheid en betaalbaarheid van deze vorm van zorg als (zeer) goed. De kwaliteit van de ontvangen zorg is met een rapportcijfer beoordeeld. Ondanks de negatieve houding over de veranderingen in de zorg, wordt de kwaliteit van die zorg door zorgontvangers (met een 7,3), mantelzorgers (met een 6,9) en familie, vrienden en kennissen (met een 7,0) toch als ruim voldoende beoordeeld. zorgontvangers ja nee nog niet ja nee nog niet Colofon Fries burgerpanel over zorg in veranderende omstandigheden, november 2015 Auteur Stephan Hakkers Vormgeving Jongens van de Jong Westersingel CK Leeuwarden T (058) Fries burgerpanel is een initiatief van het Fries Sociaal Planbureau

Fries burgerpanel Fryslân inzicht

Fries burgerpanel Fryslân inzicht Fries burgerpanel Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Fries burgerpanel over voorzieningen in Fryslân september 2015 Wij gaan er van uit

Nadere informatie

29 november 2014. Onderzoek: Veranderingen in de zorg en mantelzorg

29 november 2014. Onderzoek: Veranderingen in de zorg en mantelzorg 29 november 2014 Onderzoek: Veranderingen in de zorg en mantelzorg Veranderingen in de zorg en mantelzorg 29 november 2014 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit 40.000

Nadere informatie

fluchskrift www.friesvrouwenpanel.nl

fluchskrift www.friesvrouwenpanel.nl Burenhulp: geven en ontvangen Fries vrouwenpanel over burenhulp Er verandert veel in de organisatie van de zorg in Nederland en Fryslân. De aandacht is in toenemende mate gericht op de participatiesamenleving,

Nadere informatie

Zorg in Fryslân PANEL FRYSLÂN. mei Panel Fryslân is onderdeel van het Fries Sociaal Planbureau

Zorg in Fryslân PANEL FRYSLÂN. mei Panel Fryslân is onderdeel van het Fries Sociaal Planbureau Zorg in Fryslân mei 2018 PANEL FRYSLÂN Panel Fryslân is onderdeel van het Fries Sociaal Planbureau Zorg in Fryslân In de afgelopen jaren is er veel veranderd in de zorg in Nederland door hervormingen vanuit

Nadere informatie

Fries burgerpanel Fryslân inzicht

Fries burgerpanel Fryslân inzicht Fries burgerpanel Fryslân inzicht Fries burgerpanel over leefbaarheid juni 2016 Fries burgerpanel over leefbaarheid Fries burgerpanel over voorzieningen in Fryslân Leefbaarheidsmonitor gestart in Fryslân

Nadere informatie

Fries burgerpanel Fryslân inzicht

Fries burgerpanel Fryslân inzicht Fries burgerpanel Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven.

Nadere informatie

Fries burgerpanel Fryslân inzicht

Fries burgerpanel Fryslân inzicht Fries burgerpanel Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven.

Nadere informatie

Panel Fryslân over ouder worden in Fryslân

Panel Fryslân over ouder worden in Fryslân Panel Fryslân over ouder worden in Fryslân januari 2017 PANEL FRYSLÂN Panel Fryslân is onderdeel van het Fries Sociaal Planbureau 1.342 Panel Fryslân over dit onderzoek ouder worden in Fryslân RESPONDENTEN

Nadere informatie

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Augustus 2015 2 Samenvatting De gemeente wil weten hoe

Nadere informatie

28 november Onderzoek: Mantelzorgen

28 november Onderzoek: Mantelzorgen 28 november 2014 Onderzoek: Mantelzorgen 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit 40.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag

Nadere informatie

HET LEIDERDORPPANEL OVER...

HET LEIDERDORPPANEL OVER... HET LEIDERDORPPANEL OVER... Resultaten peiling 13: Meedenken en meedoen in de openbare ruimte april 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 13 e peiling met het burgerpanel van

Nadere informatie

Rapport Het recht op informationele zelfbeschikking in de zorg

Rapport Het recht op informationele zelfbeschikking in de zorg Rapport Het recht op informationele zelfbeschikking in de zorg in opdracht van de Raad voor Volksgezondheid & Zorg Datum 24 april 2014 Versie 1.0 Auteur Miquelle Marchand T: +31 13 466 8323 E: m.marchand@uvt.nl

Nadere informatie

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Vragenlijst Behoefte als kompas, de oudere aan het roer Deze vragenlijst bestaat vragen naar uw algemene situatie, lichamelijke en geestelijke gezondheid, omgang met gezondheid

Nadere informatie

drenthe rapportage september 2016 leefbaarheid

drenthe rapportage september 2016 leefbaarheid kennis. onderzoek. advies drenthe rapportage september 2016 Hoe tevreden is het Drents panel over leven in Drenthe en hoe ervaren zij de gevolgen van bevolkingskrimp op de? vooraf Drenthe heeft te maken

Nadere informatie

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Alle verzekeraars die het Keurmerk Klantgericht Verzekeren voeren laten jaarlijks binnen dezelfde normen klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren. De onderzoeksresultaten

Nadere informatie

EVALUATIEPEILING BURGERPANEL MOERDIJK

EVALUATIEPEILING BURGERPANEL MOERDIJK EVALUATIEPEILING BURGERPANEL MOERDIJK Gemeente Moerdijk Juli 2019 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3084800 Rapportnummer 2019/101 Datum Juli 2019 Opdrachtgever

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale contacten

Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale contacten Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale contacten Gemeente s-hertogenbosch, afdeling Onderzoek & Statistiek, februari 2019 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Vrijwilligerswerk... 4 3. Mantelzorg... 8

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Fries burgerpanel Fryslân inzicht

Fries burgerpanel Fryslân inzicht Fries burgerpanel Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Fries burgerpanel over leefbaarheid in Fryslân Wij gaan er van uit dat we zo lang

Nadere informatie

VRAGENLIJST. Mantelzorger

VRAGENLIJST. Mantelzorger VRAGENLIJST pagina 2 Uw ervaringen als mantelzorger zijn waardevol U zorgt voor uw partner, een familielid, een vriend of andere naaste. In deze lijst staan vragen over wat die zorg betekent voor u als

Nadere informatie

Burgerpanel Gorinchem. 1 e peiling: Sociale monitor. Juli 2014

Burgerpanel Gorinchem. 1 e peiling: Sociale monitor. Juli 2014 Burgerpanel Gorinchem 1 e peiling: Sociale monitor Juli 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Villawal 19 3432 NX Nieuwegein Tel. (030) 23 34 342 www.ioresearch.nl Rapportnummer : abpgork14a-def Datum

Nadere informatie

Fries burgerpanel Fryslân inzicht

Fries burgerpanel Fryslân inzicht Fries burgerpanel Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven.

Nadere informatie

INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW

INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW - eindrapport - drs. L.F. Heuts drs. R.C. van Waveren Amsterdam, december 2009

Nadere informatie

1 Handhaving in Westerpark

1 Handhaving in Westerpark 1 Handhaving in Westerpark Het vierde onderzoek onder het panel van stadsdeel Westerpark gaat over handhaving. Het stadsdeel wil weten of de bewoners van Westerpark tevreden zijn over bepaalde vormen van

Nadere informatie

Emotionele steun cruciaal voor mantelzorger

Emotionele steun cruciaal voor mantelzorger Onderzoeksresultaten Samen zorgen, september 2016 Emotionele steun cruciaal voor mantelzorger Een luisterend oor en iemand die oog heeft voor hoe het met jou gaat; dat is van groot belang voor de mantelzorger.

Nadere informatie

Van de 459 respondenten was het merendeel vrouwelijk (75 procent).

Van de 459 respondenten was het merendeel vrouwelijk (75 procent). Bijlage 1 Enquête Opvoeden en opgroeien in Oisterwijk Januari 2015 1. Waarom deze enquête? De gemeente vindt het belangrijk dat kinderen zich goed kunnen ontwikkelen en gezond en veilig opgroeien. Kinderen

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling Gemeente Groesbeek Juni 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Zuiderval 70 7500 AN Enschede Tel. (053) 4825000 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014/050

Nadere informatie

Zorgbarometer 7: Flexwerkers

Zorgbarometer 7: Flexwerkers Zorgbarometer 7: Flexwerkers Onderzoek naar de positie van flexwerkers in de zorg Uitgevoerd door D. Langeveld, MSc Den Dolder, mei 2012 Pagina 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010

Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010 Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010 In 2010 heeft O+S net als in voorgaande jaren de bezoekersdag (19 september 2010) en de bedrijvendag (17 september 2010) in het kader van Amsterdam Duurzaam geëvalueerd.

Nadere informatie

Vragenlijst Ervaren regie in de zorg

Vragenlijst Ervaren regie in de zorg Vragenlijst Ervaren regie in de zorg versie voor mondelinge afname Introductie Zwart = tekst interviewer Schuingedrukt = ter ondersteuning interviewer (niet hardop lezen) De vragen uit deze vragenlijst

Nadere informatie

Fries burgerpanel. Fries Burgerpanel over veiligheid in Fryslân. februari 2014

Fries burgerpanel. Fries Burgerpanel over veiligheid in Fryslân. februari 2014 Fries burgerpanel Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven.

Nadere informatie

Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD)

Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Index 1. Samenvatting en conclusies 2. Inleiding 3. Bekendheid EPD 4. Kennis over het EPD 5. Houding ten aanzien van het EPD 6. Informatiebehoefte 7. Issue

Nadere informatie

Sociale samenhang in Groningen

Sociale samenhang in Groningen Sociale samenhang in Groningen Goede contacten zijn belangrijk voor mensen. Het blijkt dat hoe meer sociale contacten mensen hebben, hoe beter ze hun leefsituatie ervaren (Boelhouwer 2013). Ook voelen

Nadere informatie

HR & Participatie 2014-2015

HR & Participatie 2014-2015 HR & Participatie 2014-2015 samenvatting Het onderzoek naar de Participatiewet 2015 is een kwantitatief online onderzoek uitgevoerd onder Nederlandse bedrijven (verdeeld naar de categorieën 50-99 werk

Nadere informatie

Programma. 1. Presentatie onderzoek: Fadoua Achgaph uur. 2. Presentatie van organisaties uur Pluspunt MEE Activite

Programma. 1. Presentatie onderzoek: Fadoua Achgaph uur. 2. Presentatie van organisaties uur Pluspunt MEE Activite Programma 1. Presentatie onderzoek: Fadoua Achgaph 19.35-19.55 uur 2. Presentatie van organisaties 19.55-20.10 uur Pluspunt MEE Activite 3. Presentatie 20.15-20.20 uur Gemiva Mezzo LVvm 4. Workshops in

Nadere informatie

Niet alles verandert in de zorg

Niet alles verandert in de zorg Over wat blijft en wat er verandert in de zorg 15 september 2014, Hercules Diessen Niet alles verandert in de zorg. Gelukkig maar! Er gaat veel veranderen in de zorg. Maar er blijft gelukkig ook veel hetzelfde;

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Belangrijkste conclusies. Respons. 1 Resultaten Zorg in het algemeen

Belangrijkste conclusies. Respons. 1 Resultaten Zorg in het algemeen Belangrijkste conclusies De meeste mensen (73) wenden zich met zorgvragen tot de huisarts. Internet is inmiddels ook een populaire vraagbaak geworden; 60 zoekt het antwoorden op zorgvragen op internet.

Nadere informatie

Tussenbalans lokale samenwerking wonen, zorg en welzijn

Tussenbalans lokale samenwerking wonen, zorg en welzijn Tussenbalans lokale samenwerking wonen, zorg en welzijn Rapportage December 2014 c14theswz Aanleiding USP Marketing Consultancy heeft samen met Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg onderzoek gedaan naar

Nadere informatie

Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt nog steeds toe. Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers

Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt nog steeds toe. Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers. Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt

Nadere informatie

Fries burgerpanel Fryslân inzicht

Fries burgerpanel Fryslân inzicht Fries burgerpanel Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven.

Nadere informatie

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Doelgroep 4 1.2 Methode 4 1.3 Respons 4 2. Resultaten Wmo 5 2.1 Contact en toegankelijkheid van hulp of ondersteuning

Nadere informatie

Trots op Groningen. Voelen Groningers zich verbonden met de provincie?

Trots op Groningen. Voelen Groningers zich verbonden met de provincie? Trots op Groningen. Voelen Groningers zich verbonden met de provincie? In deze factsheet staat de binding met de provincie Groningen centraal. Het gaat dan om de persoonlijke gevoelens die Groningers hebben

Nadere informatie

Alternatieve geneeswijzen

Alternatieve geneeswijzen Projectnummer: 10126 In opdracht van: Het Parool ir. Hester Booi dr. Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon 020 251 0474 Fax 020 251 0444 H.Booi@os.amsterdam.nl

Nadere informatie

DE VOLGENS NEDERLAND MONITOR GEZONDHEID

DE VOLGENS NEDERLAND MONITOR GEZONDHEID DE VOLGENS NEDERLAND MONITOR GEZONDHEID INHOUD Inleiding 1 2 Management Summary Resultaten De Achmea Stemmingsindex van Nederland Special: gezondheid Onderzoeksverantwoording INLEIDING INLEIDING Achtergrond

Nadere informatie

Zeg nou zelf! Wat zeggen burgers over de gezondheidszorg?

Zeg nou zelf! Wat zeggen burgers over de gezondheidszorg? Zeg nou zelf! Wat zeggen burgers over de gezondheidszorg? Josje den Ridder 1 Zeg nou zelf! Praat mee over burgers en gezondheid! Wat zouden burgers zeggen als ze zelf mee zouden praten? Houdt het onderwerp

Nadere informatie

Meldactie AWBZ oktober 2010

Meldactie AWBZ oktober 2010 pagina 1 van 13 Meldactie AWBZ oktober 2010 Inleiding Zeven cliëntenorganisaties werken samen om de gevolgen van de veranderingen in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) in kaart te brengen.

Nadere informatie

Windenergie in Noord. 5 e panelmeting stadsdeel Noord. Inleiding

Windenergie in Noord. 5 e panelmeting stadsdeel Noord. Inleiding Windenergie in Noord 5 e panelmeting stadsdeel Noord Inleiding Eind 2009 heeft O+S voor stadsdeel Noord een bewonerspanel opgezet. Dit panel telt momenteel 344 leden. O+S heeft vier keer een enquête uitgezet

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Evaluatie deelname burgerpanel November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015 / 164 Datum November 2015

Nadere informatie

Panel Fryslân over jongeren in Fryslân

Panel Fryslân over jongeren in Fryslân Panel Fryslân over jongeren in Fryslân Leren, werken en wonen PANEL FRYSLÂN december 217 Panel Fryslân is onderdeel van het Fries Sociaal Planbureau Panel Fryslân over jongeren in Fryslân 2.11 Dit jaar

Nadere informatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 43. Financiële situatie Samenvatting Circa tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, ruim een kwart komt net rond en kan moeilijk

Nadere informatie

Mantelzorg en Eenzaamheid

Mantelzorg en Eenzaamheid Mantelzorg en Eenzaamheid 1 Mantelzorg en eenzaamheid Over mantelzorg Het hoe en wat van het onderzoek De resultaten van het onderzoek Perspectief 2 Mantelzorg in Nederland Mantelzorg is zorg die niet

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Ten Boer Laura de Jong Marjolein Kolstein Oktober 2018 Inge de Vries www.oisgroningen.nl Inhoud Inhoud... 1 2.8 Effect van de ondersteuning... 11 3. Conclusie... 13

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet

Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet Management Summary Gemeenten zijn verplicht om jaarlijks inzicht te krijgen in de ervaringen van cliënten vanuit de Wmo en Jeugdwet. Onderzoeksbureau Flycatcher

Nadere informatie

Totaal aantal ingevuld 1360. Uw mening over de langdurige zorg. 1. U bent op dit moment: (Type vraag: Meerkeuze, één antwoord)

Totaal aantal ingevuld 1360. Uw mening over de langdurige zorg. 1. U bent op dit moment: (Type vraag: Meerkeuze, één antwoord) Totaal aantal ingevuld 1360 Uw mening over de langdurige zorg 1. U bent op dit moment: Huisarts praktijkhouder 986 72.50 % Huisarts praktijkhouder met apotheek 69 5.07 % Huisarts in loondienst 128 9.41

Nadere informatie

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Digitaal Cursisten - Panelonderzoek 1 WoonWerk Jonna Stasse Woerden, mei 2007 In geval van overname van het datamateriaal is bronvermelding

Nadere informatie

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl PEILING 65-PLUSSERS Gemeente Enkhuizen januari 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telnr. : 0229-282555 Rapportnummer 2015-2080 Datum januari 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

Waardering van voorzieningen, vervoer en werk

Waardering van voorzieningen, vervoer en werk Waardering van voorzieningen, vervoer en werk Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 Een afname van het inwoneraantal heeft gevolgen voor het voorzieningenniveau. Er zal immers niet

Nadere informatie

Nieuws en informatie over de gemeente

Nieuws en informatie over de gemeente Re a ge re n Conc e rnsta f Fe brua ri 2013 o.e n.s@ha a rle m.nl Afde ling Onde rzoe k e n S ta tistie k Grote ma rkt 2 2011 Ha a rle m Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek Digipanel Haarlem

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014 Gemeente Roosendaal Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 Concept 11 augustus 2014 DATUM 11 augustus 2014 TITEL Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Roosendaal

Nadere informatie

Digitaal Panel Noord

Digitaal Panel Noord Ondernemersklimaat Eerste meting ondernemers Projectnummer: 11239 In opdracht van: Stadsdeel Noord Drs. Rogier van der Groep Dr. Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000

Nadere informatie

Wordt de mantelzorger lokaal ondersteund?

Wordt de mantelzorger lokaal ondersteund? Onderzoeksresultaten Mantelzorgondersteuning in uw gemeente juni 2017 Wordt de mantelzorger lokaal ondersteund? Het Nationaal Mantelzorgpanel is gevraagd of zij bekend zijn met lokale mantelzorgondersteuning

Nadere informatie

Groningers positief over sociale contacten in de woonbuurt

Groningers positief over sociale contacten in de woonbuurt Groningers positief over sociale contacten in de woonbuurt Sociale betrokkenheid, ofwel sociale cohesie, is een belangrijke eigenschap voor een leefbare woonomgeving. Zo blijkt dat hoe meer sociale contacten

Nadere informatie

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek 25 november 2015 GOM PAN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING GOM PAN EN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING DATUM 25 november 2015 TITEL Wmo

Nadere informatie

Betrokkenheid van buurtbewoners. Uitgevoerd door Dimensus in opdracht van gemeenten Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest Vergelijking gemeenten 2015

Betrokkenheid van buurtbewoners. Uitgevoerd door Dimensus in opdracht van gemeenten Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest Vergelijking gemeenten 2015 Leefbaarheid Jeugdhulp Sociaal Team Vrijwilligerswerk Mantelzorg Actief in de buurt Betrokkenheid van buurtbewoners Burenhulp Zelfredzaamheid Sociale contacten Financiële situatie Uitgevoerd door Dimensus

Nadere informatie

Panel Fryslân over. vertrouwen in politiek en samenleving PANEL FRYSLÂN. mei Panel Fryslân is onderdeel van het Fries Sociaal Planbureau

Panel Fryslân over. vertrouwen in politiek en samenleving PANEL FRYSLÂN. mei Panel Fryslân is onderdeel van het Fries Sociaal Planbureau Panel Fryslân over vertrouwen in politiek en samenleving mei 2017 PANEL FRYSLÂN Panel Fryslân is onderdeel van het Fries Sociaal Planbureau Panel Fryslân over vertrouwen in politiek en samenleving Vertrouwen

Nadere informatie

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede Waar staat je gemeente Gemeente Enschede Inhoudsopgave Sheetnummer Samenvatting 3 Burgerpeiling Waar staat je gemeente & respons 4 Woon & leefomgeving Waardering & sociale samenhang 5 Veiligheid en overlast

Nadere informatie

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014 Gemeente Wmo klanttevredenheid over 2013 1 juli 2014 DATUM 1 juli 2014 TITEL Wmo klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Klanttevredenheidsonderzoek Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

SOCIAAL DOMEIN EN MANTELZORG

SOCIAAL DOMEIN EN MANTELZORG Rapport SOCIAAL DOMEIN EN MANTELZORG Hoe denken burgers en ambtenaren over mantelzorg en de ondersteuning vanuit gemeenten? Onderzoek i.o.v. Binnenlands Bestuur, oktober 2015 www.ioresearch.nl COLOFON

Nadere informatie

Culturele activiteiten in Noord

Culturele activiteiten in Noord Culturele activiteiten in Noord Samenvatting Wat vinden de inwoners van Amsterdam-Noord van het aanbod van culturele voorzieningen in hun stadsdeel? Deze vraag is gesteld aan het bewonerspanel van het

Nadere informatie

LeidenPanel en Regiopanel DZB Leiden. BELEIDSONDERZOEK I I

LeidenPanel en Regiopanel DZB Leiden. BELEIDSONDERZOEK I I LeidenPanel en Regiopanel 2018 DZB Leiden BELEIDSONDERZOEK 071-516 5123 I info@leidenincijfers.nl I www.leidenincijfers.nl Inleiding De afdeling Marketing en Communicatie van DZB Leiden heeft de opdracht

Nadere informatie

Psychosociale gezondheid van jongeren in Fryslân. November 2017

Psychosociale gezondheid van jongeren in Fryslân. November 2017 Psychosociale gezondheid van jongeren in Fryslân November 2017 Inleiding Hoe staat het met de psychosociale gezondheid van Friese jongeren? In 2015 zijn op de arbeidsmarkt voor het eerst meer mensen uitgevallen

Nadere informatie

Vragenlijst mantelzorg

Vragenlijst mantelzorg Vragenlijst mantelzorg Aanwijzingen bij de vragenlijst Het invullen van de vragenlijst kost u ongeveer twintig minuten Als u leest uw naaste, dan gaat de vraag over de persoon voor wie u mantelzorger bent.

Nadere informatie

Dementiemonitor Mantelzorg 2016 Mantelzorgers over zorgbelasting en ondersteuning

Dementiemonitor Mantelzorg 2016 Mantelzorgers over zorgbelasting en ondersteuning Dementiemonitor Mantelzorg 2016 Mantelzorgers over zorgbelasting en ondersteuning Daniëlle Jansen (NIVEL) Wendy Werkman (Alzheimer Nederland) Anneke L. Francke (NIVEL) Samenvatting en aanbevelingen Het

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen Rapportage Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen In opdracht van: Mediawijzer.net Datum: 22 november 2013 Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies

Nadere informatie

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 In de Eemsdelta zijn verschillende ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de leefbaarheid.

Nadere informatie

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond SAMPLE 420 Respondenten WEging De data is gewogen op geslacht, leeftijd en opleiding naar

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Uitkomsten peiling kennis en gedrag omtrent de belastingaangifte. Nibud, 2010

Uitkomsten peiling kennis en gedrag omtrent de belastingaangifte. Nibud, 2010 Uitkomsten peiling kennis en gedrag omtrent de Nibud, 2010 Inleiding In dit rapport staan de resultaten beschreven van een peiling onder lezers van De Telegraaf over hun kennis en gedrag omtrent de. De

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2011

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2011 Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2011 drs. G. Eijkhout Samenvatting GEMEENTE MOOK EN MIDDELAAR Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2011 SAMENVATTING Auteur: Drs.

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 3, Leven Onderlinge 's-gravenhage Rapportcijfer 8, Rapportcijfer totaal levensverzekeraars, per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van t/m uitdrukken

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN

BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN Gemeente Capelle aan den IJssel April 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

1. Resultaten van het onderzoek

1. Resultaten van het onderzoek 1. Resultaten van het onderzoek 1.1 Respons De gegevens voor het onderzoek zijn verzameld door middel van een schriftelijke vragenlijst. Deze vragenlijst is verstuurd naar mantelzorgers die bekend zijn

Nadere informatie

Gemeente Houten Risicobronnen. Den Dolder, 04 januari 2008 ir. Martine van Doornmalen drs. Thomas Beffers MSc

Gemeente Houten Risicobronnen. Den Dolder, 04 januari 2008 ir. Martine van Doornmalen drs. Thomas Beffers MSc Gemeente Houten Risicobronnen ADV Market Research B.V. Den Dolder, 04 januari 2008 ir. Martine van Doornmalen drs. Thomas Beffers MSc Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV).

Nadere informatie

U gaat de vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) invullen. Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten.

U gaat de vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) invullen. Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten. De begeleidende instructie brief: Vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) U gaat de vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) invullen. Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten. Instructie Omcirkel of

Nadere informatie

Wmo-kanteling. Raadpleging Inwonerpanel Dongen

Wmo-kanteling. Raadpleging Inwonerpanel Dongen Wmo-kanteling Raadpleging Inwonerpanel Dongen Even voorstellen 2 Stephan Dijcks GfK onderzoekt gedrag consumenten en burgers Beheer en onderzoek Inwonerpanel Dongen Uitvoerder landelijke Wmo-evaluatie

Nadere informatie

Amsterdam-Noord en de recessie

Amsterdam-Noord en de recessie Amsterdam-Noord en de recessie Sinds november 2009 kunnen bewoners van Amsterdam-Noord lid worden van het digitale bewonerspanel. In deze rapportage worden de resultaten van de eerste meting gepresenteerd.

Nadere informatie

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK BREED SOCIAAL LOKET GEMEENTE EDAM-VOLENDAM

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK BREED SOCIAAL LOKET GEMEENTE EDAM-VOLENDAM CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK BREED SOCIAAL LOKET GEMEENTE EDAM-VOLENDAM Cliënttevredenheidsonderzoek Breed Sociaal Loket gemeente Edam-Volendam Colofon Opdrachtgever Gemeente Edam-Volendam Datum April

Nadere informatie

Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie

Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie Index 1. Samenvatting p. 3 2. Doelstellingen en opzet onderzoek p. 6 3. Gebruik communicatiemiddelen p. 9 4. Perceptie digitale communicatie en eenzaamheid

Nadere informatie

Koopzondagen en winkelaanbod in Diemen

Koopzondagen en winkelaanbod in Diemen Koopzondagen en winkelaanbod in Diemen In opdracht van: Gemeente Diemen Projectnummer: 13225 Anne Huijzer Willem Bosveld Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300 Telefoon 020 251 0330 Postbus 658, 1000 AR

Nadere informatie

Ervaringen en trainingsbehoefte professionals jeugdzorg

Ervaringen en trainingsbehoefte professionals jeugdzorg Ervaringen en trainingsbehoefte professionals jeugdzorg transformatie jeugdzorg FoodValley INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2 1.1. Aanleiding... 2 1.2. Doel- en probleemstelling... 2 1.3. Methode... 2 1.4.

Nadere informatie

Alleen-Pinnen-Monitor

Alleen-Pinnen-Monitor 1 Alleen-Pinnen-Monitor Perceptie van alleen-pinnen kassa s 2 e meting Erwin Boom & Markus Leineweber, 11 september 2012 Uitgevoerd in opdracht van de Betaalvereniging Nederland en Stichting BEB Vertrouwelijk

Nadere informatie

EVALUATIE BLAUWE ZONE WILLEMSTAD

EVALUATIE BLAUWE ZONE WILLEMSTAD EVALUATIE BLAUWE ZONE WILLEMSTAD Gemeente Moerdijk Februari 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2018/016 Datum Februari 2018

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Landsmeer Augustus 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/134 Datum Augustus

Nadere informatie

E-Health en de huisarts. Digitaal Stadspanel Rotterdam. Achtergrond. Methode. Contact met de huisarts

E-Health en de huisarts. Digitaal Stadspanel Rotterdam. Achtergrond. Methode. Contact met de huisarts E-Health en de huisarts Digitaal Stadspanel Rotterdam Achtergrond Een taak van de gemeente is het bevorderen van de gezondheid van haar inwoners. In haar nota Publieke Gezondheid 2016-2020 Rotterdam Vitale

Nadere informatie

NVZ Imago-onderzoek. Opdrachtgever: Datum: voorjaar drs. S. Boekee, drs. S. Buitinga

NVZ Imago-onderzoek. Opdrachtgever: Datum: voorjaar drs. S. Boekee, drs. S. Buitinga NVZ Imago-onderzoek Opdrachtgever: NVZ Datum: voorjaar 2016 Uitgevoerd door: Auteurs: Newcom Research & Consultancy B.V. drs. S. Boekee, drs. S. Buitinga Inhoud 1. Achtergrond Doelstelling 2. Imago, tevredenheid

Nadere informatie

Waardering mantelzorg

Waardering mantelzorg Waardering mantelzorg Rapportage peiling oktober 2014 Wendy Werkman (Alzheimer Nederland) Achtergrond en vraagstelling 10 november is de Dag van de Mantelzorg. Deze dag is bedoeld om mantelzorgers in het

Nadere informatie

n % O keer 30 14,4 1 keer 19 9,1 2 tot 4 keer 74 35,4 5 tot 9 keer 49 23,4 10 keer of meer 37 17,7

n % O keer 30 14,4 1 keer 19 9,1 2 tot 4 keer 74 35,4 5 tot 9 keer 49 23,4 10 keer of meer 37 17,7 Vragenlijst 2015, Gehele jaar Stichting Zuilen / Ondiep GEZond 1. Hoe vaak heeft u afgelopen jaar contact gehad met het gezondheidscentrum? n = (209) O keer 30 14,4 1 keer 19 9,1 2 tot 4 keer 74 35,4 5

Nadere informatie

Verkiezingen. 1. Politieke voorkeur

Verkiezingen. 1. Politieke voorkeur Verkiezingen Voor vijftigplussers staat er de komende jaren veel op het spel. De betaalbaarheid van de zorg staat ter discussie en het niveau van pensioenen en AOW dreigt te worden aangetast. Daarnaast

Nadere informatie