WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND"

Transcriptie

1 WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND Gemeente Koggenland Maart

2 COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade GM Amsterdam Rapportnummer 2016/concept Datum Maart 2016 Opdrachtgever Gemeente Koggenland Auteurs: Davinia Wilson Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Waardering gemeentebestuur Koggenland Colofon 1

3 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk pagina 1. Inleiding 3 2. Dienstverlening en communicatie 4 3. Participatie en betrokkenheid 5 4. Besluitvorming en democratie 6 5. Bestuur en samenleving 7 6. Organisatie en middelen 8 7. Samenvatting 9 8. Achtergrondgegevens panel 10 Waardering gemeentebestuur Koggenland Inhoudsopgave 2

4 INLEIDING Aanleiding De gemeente Koggenland spant zich in om de bestuurlijke taken zo goed mogelijk uit te voeren. Daarbij is het bestuur ook kritisch op haar eigen functioneren. Om dit functioneren te kunnen verbeteren wordt een analyse van de bestuurskracht van Koggenland gemaakt. Onderdeel van deze analyse is de waardering van de inwoners van Koggenland voor het gemeentebestuur. Om hiervoor input te krijgen heeft de gemeente de inwoners van Koggenland een aantal vragen voorgelegd. Methode Voor de raadpleging van de inwoners van Koggenland is gebruik gemaakt van het Westfrieslandpanel. In dit online onderzoekspanel, onder beheer van I&O Research, zijn 897 inwoners van Koggenland vertegenwoordigd. De panelleden zijn via uitgenodigd om deel te nemen aan de online enquête. De vragenlijst kon worden ingevuld van 18 februari tot en met 6 maart Vraagstelling Om een beeld te krijgen van de waardering voor het gemeentebestuur, is er een aantal stellingen opgesteld rondom de onderwerpen dienstverlening, relatie burger en bestuur, en organisatie. De inwoners konden per stelling aangeven in hoeverre zij het hiermee eens of oneens zijn. Deze stellingen zijn vervolgens geclusterd binnen de volgende thema s: dienstverlening en communicatie, participatie en betrokkenheid, besluitvorming en democratie, bestuur en samenleving, en organisatie en middelen. In de volgende hoofdstukken worden de uitkomsten per thema behandeld. Respons Voor dit onderzoek zijn 871 panelleden uitgenodigd (op 26 adressen kon de uitnodiging niet bezorgd worden), 282 leden hebben aan het onderzoek deelgenomen. Dit is een respons van 31 procent, ruim voldoende om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. Om onder- en oververtegenwoordiging op basis van leeftijd en geslacht te corrigeren zijn de uitkomsten op deze kenmerken gewogen. Waardering gemeentebestuur Koggenland Inleiding 3

5 DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE Bereikbaarheid en communicatie met name door ouderen hoogst gewaardeerd Het merendeel van de panelleden vindt dat de gemeente gemakkelijk te bereiken is, ruim zestig procent is het eens met de stelling. Bijna de helft geeft aan het (helemaal) eens te zijn met de stelling dat de gemeente actief informatie verstrekt aan de inwoners, één op de vijf is het hier echter (helemaal) niet mee eens. Van de digitale dienstverlening maakt ruim veertig procent graag gebruik, twee vijfde vindt de dienstverlening van de gemeente voldoende klantgericht. Figuur 1 De groep panelleden in de leeftijd van 65 jaar en ouder is in het algemeen meer tevreden over de dienstverlening en communicatie van de gemeente dan de jongeren panelleden. Zo geeft 71 procent van de 65-plussers aan de gemeente gemakkelijk te kunnen bereiken, 63 procent vindt dat de gemeente actief informatie verstrekt en maken zij ook het liefst gebruik van de digitale dienstverlening van de gemeente (53% (helemaal) mee eens). De panelleden jonger dan 45 jaar zijn in het geheel minder tevreden over de dienstverlening en communicatie. Mannen zijn het vaker eens met de stellingen over dienstverlening en participatie dan vrouwen. Met name over de bereikbaarheid en de informatieverstrekking van de gemeente zijn mannen vaker positief. Als u de gemeente nodig heeft kunt u de gemeente makkelijk bereiken 61% 19% 13% 6% De gemeente verstrekt actief informatie aan de inwoners 48% 28% 21% 4% Ik maak graag gebruik van de digitale dienstverlening van de gemeente 43% De dienstverlening van de gemeente is voldoende klantgericht 39% 11% 0% 50% 75% 100% Waardering gemeentebestuur Koggenland Dienstverlening en communicatie 4

6 PARTICIPATIE EN BETROKKENHEID Gemeente doet haar best, inwoners hebben weinig vertrouwen Er is een zevental stellingen voorgelegd rondom de thema s participatie en betrokkenheid van de inwoners. Volgens 44 procent doet de gemeente haar best om de relatie tussen inwoners en bestuur goed te houden. Ruim een derde is het eens met de stelling dat de gemeente de inwoners actief betrekt bij beleidsvorming, en dat het bestuur goed benaderbaar is. Met de stellingen over vertrouwen, integriteit en betrokkenheid zijn meer inwoners het (helemaal) oneens dan eens. Ruim een kwart vindt niet dat het vertrouwen van de inwoners in het bestuur hoog is, een wat kleiner aandeel trekt de integriteit van de relaties tussen politiek en inwoners in twijfel. Panelleden van 65 jaar en ouder zijn het met alle genoemde stellingen vaker (helemaal) eens dan de andere deelnemers. Met name bij de stelling over het betrekken van de inwoners bij de beleidsvorming is er een groot verschil te zien: 54 procent van de 65-plussers is het hier (helemaal) mee eens. De jongere groep panelleden (tot 44 jaar) is daarentegen een stuk kritischer, zij zijn in het geheel genomen het minder vaak met alle stellingen eens dan gemiddeld. Figuur 2 De gemeente doet haar best om de relatie tussen inwoners en bestuur goed te houden 44% 28% 14% 14% De gemeente betrekt actief de inwoners bij beleidsvorming 19% 12% Het gemeentebestuur is gemakkelijk te benaderen/staat open voor contact met inwoners De samenwerking tussen inwoners, maatschappelijke groeperingen en bedrijfsleven is goed 32% 12% Het vertrouwen van de inwoners in het bestuur is hoog De relaties tussen politiek en inwoners zijn zuiver en integer Betrokkenheid van inwoners bij het gemeentebestuur is hoog 15% 38% 20% 0% 50% 75% 100% Waardering gemeentebestuur Koggenland Participatie en betrokkenheid 5

7 BESLUITVORMING EN DEMOCRATIE Onduidelijkheid rond besluitvorming Ruim een kwart van de panelleden vindt dat besluiten op een juiste, democratische manier worden genomen en dat de gemeenteraad een goede afspiegeling van de gemeenschap vormt. Eén op de zes geeft aan dat in de raad het algemeen belang zwaar weegt, en dat er goede besluiten worden genomen. Het aandeel panelleden dat het (helemaal) oneens is met deze stellingen, ligt rond de 16 procent. Er is ook veel onduidelijkheid rond dit thema: een derde geeft aan niet te weten of in de raad grote nadruk wordt gelegd op het algemeen belang, ongeveer een kwart heeft geen antwoord op de andere stellingen. Dat in de raad het algemeen belang wordt gediend, staat voor één op de drie 65-plussers buiten kijf: ruim dertig procent is het (helemaal) eens met deze stelling. Ook de stelling dat de raad een goede afspiegeling vormt van de gemeenschap wordt door een groot deel van deze panelleden onderschreven (38%). De meest kritische leeftijdsgroep, de panelleden tot 44 jaar, denkt hier anders over. Zo vindt nog geen vijfde (18%) dat besluiten op een juiste, democratische manier worden genomen. Dat de raad het algemeen belang voorop stelt, denkt slechts tien procent van deze groep. Figuur 3 Besluiten worden in de gemeente op een juiste, democratische manier genomen 32% 14% De gemeenteraad vormt een goede afspiegeling van de gemeenschap 26% In de raad wordt grote nadruk gelegd op het algemeen belang De gemeenteraad neemt goede besluiten 44% 0% 50% 75% 100% Waardering gemeentebestuur Koggenland Besluitvorming en democratie 6

8 BESTUUR EN SAMENLEVING Aanleiding Een kleine dertig procent van de deelnemers vindt dat de gemeente goed kan inspringen op incidenten op het terrein van openbare orde en veiligheid, 24 procent denkt dat het bestuur weet wat er speelt in de samenleving en haar beleid daar voldoende op aanpast. Het aandeel dat vindt dat het gemeentebestuur goed zicht heeft op de noden en wensen van de lokale gemeenschap, is met 22 procent kleiner dan de groep die het hier (helemaal) niet mee eens is (26%). Figuur 4 De gemeente kan goed inspringen op incidenten op het terrein van de openbare orde en veiligheid Het gemeentebestuur weet wat er speelt in de samenleving en past haar beleid daar voldoende op aan 29% 35% 40% 14% 15% Volgens 45 procent van de 65-plussers onder de panelleden kan de gemeente goed inspringen op incidenten, dat is 16 procent hoger dan gemiddeld. Veertig procent van deze groep is het eens met de stelling dat het gemeentebestuur weet wat er speelt in de samenleving, 34 procent dat het bestuur goed zicht heeft op de noden en wensen van de lokale gemeenschap. Het meest kritisch op dit thema zijn de deelnemers in de leeftijd van 45 tot 65 jaar. Zo is minder dan een kwart () van deze leeftijdsgroep het eens met de stelling over het inspringen op incidenten, en vindt 17 procent dat het bestuur weet wat er speelt in de samenleving. De vrouwelijke panelleden zijn tenslotte het meest kritisch over de stelling over de belangen van maatschappelijke groeperingen: slechts elf procent vindt dat de belangen van deze groeperingen voldoende aan bod komen in het gemeentelijk beleid. Het gemeentebestuur heeft goed zicht op de noden en wensen van de lokale gemeenschap 26% 19% De belangen van maatschappelijke groeperingen komen in het gemeentelijk beleid goed aan bod 20% 13% 31% 0% 50% 75% 100% Waardering gemeentebestuur Koggenland Bestuur en samenleving 7

9 ORGANISATIE EN MIDDELEN Voorzieningen op orde, onduidelijkheid over financiën Over de collectieve voorzieningen in de gemeente, zoals de bibliotheek of het zwembad, is bijna zestig procent van de panelleden tevreden (58%). Iets minder dan de helft vindt de lokale lastendruk voor de inwoners acceptabel, twee vijfde is het eens met de stelling dat de gemeente financieel gezond is. Een kwart van de deelnemers denkt dat de gemeente in staat is om belangrijke zaken en opgaven voor de toekomst voor elkaar te krijgen. Met de stellingen over de lokale lastendruk en de handhaving van de regelgeving is ruim een vijfde het (helemaal) oneens (). Over de financiën van de gemeente (gemeente is financieel gezond, en gaat verantwoord met geld om) weet een kwart zich geen mening te vormen. Dertig procent weet geen antwoord op de stelling of de gemeente belangrijke zaken voor de toekomst voor elkaar krijgt. Ook binnen dit thema zijn de panelleden van 65 jaar ouder en positiever dan gemiddeld. Tweederde van de 65-plussers is tevreden over de voorzieningen, ruim de helft (52%) denkt dat de gemeente financieel gezond is (onder de panelleden jonger dan 45 is dit 31%) en 44 procent vindt de ambtenaren van de gemeente professioneel. De enige stelling waar deze groep het minder mee eens is dan gemiddeld, is de stelling over de lokale lastendruk (56% (helemaal) mee eens). Vrouwen zijn in het algemeen minder positief dan gemiddeld. Figuur 5 Ik ben tevreden over de collectieve voorzieningen in de gemeente 58% 18% 18% 6% De lokale lastendruk (gemeentelijke belastingen) is voor de inwoners acceptabel 46% 5% De gemeente is financieel gezond 40% 20% De ambtenaren van de gemeente zijn professioneel en leveren goed werk 37% 14% De gemeente gaat op een verantwoorde manier om met geld 31% 29% 15% Handhaving van regelgeving is op orde en zichtbaar 30% 31% De gemeente is in staat om belangrijke zaken en opgaven voor de toekomst voor elkaar te krijgen 37% 8% 30% 0% 50% 75% 100% Waardering gemeentebestuur Koggenland Organisatie en middelen 8

10 SAMENVATTING Als u de gemeente nodig heeft kunt u de gemeente makkelijk bereiken 61% 19% 13% 6% Dienstverlening op orde, maar onbekend maakt onbemind? Als we alle voorgelegde stellingen op een rij zetten, is te zien dat de stellingen waar de meeste panelleden het (helemaal) mee eens zijn, betrekking hebben op dienstverlening en communicatie en deels met organisatie en middelen. De thema s die het laagst scoren zijn participatie en betrokkenheid, besluitvorming en democratie, en bestuur en samenleving. Ik ben tevreden over de collectieve voorzieningen in de gemeente De gemeente verstrekt actief informatie aan de inwoners De lokale lastendruk (gemeentelijke belastingen) is voor de inwoners acceptabel De gemeente doet haar best om de relatie tussen inwoners en bestuur goed te houden Ik maak graag gebruik van de digitale dienstverlening van de gemeente De gemeente is financieel gezond 58% 48% 46% 44% 43% 40% 18% 18% 6% 28% 21% 4% 5% 28% 14% 14% 20% De stellingen waar men het meest mee oneens is, zijn Het vertrouwen van de inwoners in het bestuur is hoog ( (helemaal) mee oneens) en Het bestuur weet wat er speelt in de samenleving en past haar beleid daarop aan (26%). Een mogelijke reden voor de lage waardering van de thema s participatie en betrokkenheid, besluitvorming en democratie, en bestuur en samenleving is de onbekendheid of onduidelijkheid van de onderwerpen binnen deze thema s. Zo geeft een derde van het panel aan niet te weten of in de raad de nadruk wordt gelegd op het algemeen belang, en geeft dertig procent aan niet te weten of de belangen van maatschappelijke groeperingen voldoende aan bod komen in beleid en of de gemeente belangrijke zaken in de toekomst voor elkaar weet te krijgen. Ruim een kwart van de panelleden () kan zich geen mening vormen over de stelling dat betrokkenheid van inwoners bij het bestuur hoog is, en of besluiten in de gemeente op een juiste, democratische manier worden genomen. Over de gehele lijn hebben de panelleden van 65 jaar en ouder meer waardering voor de inspanningen van de gemeente op diverse thema s, en hebben zij meer vertrouwen in de kennis en kunde van het gemeentebestuur. De jongere panelleden (onder de 45 jaar) en de vrouwen in het panel zijn in het algemeen kritischer. De dienstverlening van de gemeente is voldoende klantgericht De gemeente betrekt actief de inwoners bij beleidsvorming Het gemeentebestuur is gemakkelijk te benaderen/staat open voor contact met inwoners De samenwerking tussen inwoners, maatschappelijke groeperingen en bedrijfsleven is goed De ambtenaren van de gemeente zijn professioneel en leveren goed werk De gemeente gaat op een verantwoorde manier om met geld Handhaving van regelgeving is op orde en zichtbaar De gemeente kan goed inspringen op incidenten op het terrein van de openbare orde en veiligheid Besluiten worden in de gemeente op een juiste, democratische manier genomen De gemeenteraad vormt een goede afspiegeling van de gemeenschap De gemeente is in staat om belangrijke zaken en opgaven voor de toekomst voor elkaar te krijgen Het gemeentebestuur weet wat er speelt in de samenleving en past haar beleid daar voldoende op aan Het gemeentebestuur heeft goed zicht op de noden en wensen van de lokale gemeenschap De belangen van maatschappelijke groeperingen komen in het gemeentelijk beleid goed aan bod In de raad wordt grote nadruk gelegd op het algemeen belang Het vertrouwen van de inwoners in het bestuur is hoog 39% 31% 30% 29% 26% 20% 11% 19% 12% 32% 12% 37% 14% 29% 15% 31% 35% 14% 32% 14% 37% 8% 30% 40% 15% 26% 19% 13% 31% De relaties tussen politiek en inwoners zijn zuiver en integer De gemeenteraad neemt goede besluiten 44% Betrokkenheid van inwoners bij het gemeentebestuur is hoog 15% 38% 20% 0% 50% 75% 100% Waardering gemeentebestuur Koggenland Samenvatting 9

11 ACHTERGRONDGEGEVENS PANEL Geslacht % Man 56% Vrouw 44% Leeftijd % t/m 44 jaar 19% jaar 58% 65 jaar en ouder Woonsituatie % Ik woon alleen 9% Ik woon alleen (zonder partner) met kinderen Ik ben gehuwd/woon samen zonder thuiswonende kinderen Ik ben gehuwd/woon samen met thuiswonende kinderen 3% 51% Ik woon bij mijn ouder(s)/verzorger(s) 1% Anders 0% Weet niet/wil niet zeggen 2% Opleidingsniveau % Geen 0% Lager onderwijs/basisonderwijs 0% Lager en middelbaar algemeen voortgezet onderwijs 9% Lager beroepsonderwijs 5% Middelbaar beroepsonderwijs 35% Hoger algemeen voortgezet onderwijs Hoger beroeps- en wetenschappelijk onderwijs 35% Hoofdbezigheid % Ik heb een betaalde werkkring of een bedrijf 59% Ik studeer/zit op school/volg stage 1% Ik doe het huishouden 4% Ik ben werkzoekend 3% Ik ben arbeidsongeschikt 4% Ik ben gepensioneerd/heb AOW/VUT, rentenier Overig 1% Weet niet/wil niet zeggen 3% Waardering gemeentebestuur Koggenland Achtergrondgegevens panel 10

BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN

BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN Gemeente Capelle aan den IJssel April 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSWERK IN MOERDIJK

VRIJWILLIGERSWERK IN MOERDIJK VRIJWILLIGERSWERK IN MOERDIJK Burgerpanel Moerdijk Januari 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2018/007 Datum Januari 2018 Opdrachtgever

Nadere informatie

HET MOERDIJKPANEL OVER SPORT EN BEWEGEN

HET MOERDIJKPANEL OVER SPORT EN BEWEGEN HET MOERDIJKPANEL OVER SPORT EN BEWEGEN Gemeente Moerdijk Oktober 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016 / 176 Datum Oktober

Nadere informatie

EVALUATIEPEILING BURGERPANEL MOERDIJK

EVALUATIEPEILING BURGERPANEL MOERDIJK EVALUATIEPEILING BURGERPANEL MOERDIJK Gemeente Moerdijk Juli 2019 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3084800 Rapportnummer 2019/101 Datum Juli 2019 Opdrachtgever

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Evaluatie deelname burgerpanel November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015 / 164 Datum November 2015

Nadere informatie

BURGERPANEL MOERDIJK OVER LEVENDIGE CENTRA

BURGERPANEL MOERDIJK OVER LEVENDIGE CENTRA BURGERPANEL MOERDIJK OVER LEVENDIGE CENTRA Gemeente Moerdijk November 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3084800 Rapportnummer 2018/177 Datum November

Nadere informatie

KNELPUNTEN IN HET VERKEER

KNELPUNTEN IN HET VERKEER KNELPUNTEN IN HET VERKEER Gemeente Lansingerland Augustus 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017 / 134 Datum Augustus 2017

Nadere informatie

STADSPANEL HOORN OVER VUURWERK

STADSPANEL HOORN OVER VUURWERK STADSPANEL HOORN OVER VUURWERK Gemeente Hoorn September 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017 / 169 Datum September 2017

Nadere informatie

HET PANEL OVER HET CENTRUM IN GIETEN

HET PANEL OVER HET CENTRUM IN GIETEN HET PANEL OVER HET CENTRUM IN GIETEN Gemeente Aa en Hunze Januari 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/13 Datum Januari 2017

Nadere informatie

PEILING MOERDIJKPANEL

PEILING MOERDIJKPANEL PEILING MOERDIJKPANEL Hoe denken inwoners van gemeente Moerdijk over een verruiming van de zondagsopenstelling voor winkels binnen hun gemeente? November 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research

Nadere informatie

PARTICIPATIE IN GORINCHEM

PARTICIPATIE IN GORINCHEM PARTICIPATIE IN GORINCHEM Gemeente Gorinchem April 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017 / 58 Datum April 2017 Opdrachtgever

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Resultaten peiling Water November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015 / 163 Datum November 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

BEWONERSVISIE: HOE WILLEN BEWONERS BETROKKEN WORDEN BIJ BELEID?

BEWONERSVISIE: HOE WILLEN BEWONERS BETROKKEN WORDEN BIJ BELEID? BEWONERSVISIE: HOE WILLEN BEWONERS BETROKKEN WORDEN BIJ BELEID? Peiling Huurderspanel Woonwaard Oktober 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 7543 EZ Enschede Piet Heinkade 55

Nadere informatie

ZOMERPEILING: WARMTE, BEESTJES, LELYSTAD EN STIKSTOFBELEID

ZOMERPEILING: WARMTE, BEESTJES, LELYSTAD EN STIKSTOFBELEID Rapport ZOMERPEILING: WARMTE, BEESTJES, LELYSTAD EN STIKSTOFBELEID Onderzoek in opdracht van Milieudefensie augustus 2019 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam

Nadere informatie

EVALUATIE BLAUWE ZONE WILLEMSTAD

EVALUATIE BLAUWE ZONE WILLEMSTAD EVALUATIE BLAUWE ZONE WILLEMSTAD Gemeente Moerdijk Februari 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2018/016 Datum Februari 2018

Nadere informatie

MOERDIJKPANEL OVER COMMUNICATIE

MOERDIJKPANEL OVER COMMUNICATIE MOERDIJKPANEL OVER COMMUNICATIE Gemeente Moerdijk Juni 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/concept Datum Juni 2017 Opdrachtgever

Nadere informatie

AA EN HUNZE PANEL. Resultaten peiling 5: Zorgen voor elkaar. Januari 2016

AA EN HUNZE PANEL. Resultaten peiling 5: Zorgen voor elkaar. Januari 2016 AA EN HUNZE PANEL Resultaten peiling 5: Zorgen voor elkaar Januari 2016 1.1 Inleiding De vijfde peiling van het Aa en Hunze panel had als onderwerp zorgen voor elkaar en burenhulp. De gemeente Aa en Hunze

Nadere informatie

HET BURGERPANEL OVER DE SOCIALE AGENDA

HET BURGERPANEL OVER DE SOCIALE AGENDA HET BURGERPANEL OVER DE SOCIALE AGENDA Gemeente Leiderdorp Januari 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/10 Datum Januari

Nadere informatie

ZOMERPEILING: LUCHTHAVENS EN LELYSTAD

ZOMERPEILING: LUCHTHAVENS EN LELYSTAD Rapport ZOMERPEILING: LUCHTHAVENS EN LELYSTAD Onderzoek in opdracht van Milieudefensie augustus 2019 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam Rapportnummer 2019/

Nadere informatie

EVENEMENTEN IN LANSINGERLAND

EVENEMENTEN IN LANSINGERLAND EVENEMENTEN IN LANSINGERLAND Burgerpanel Lansingerland Oktober 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017 / 198 Datum Oktober

Nadere informatie

LEZERSONDERZOEK WESTVOORNAER

LEZERSONDERZOEK WESTVOORNAER LEZERSONDERZOEK WESTVOORNAER Gemeente Westvoorne Augustus 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017 / 160 Datum Augustus 2017

Nadere informatie

AFVALINZAMELING IN DE GEMEENTE MOERDIJK

AFVALINZAMELING IN DE GEMEENTE MOERDIJK AFVALINZAMELING IN DE GEMEENTE MOERDIJK Gemeente Moerdijk Oktober 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3084800 Rapportnummer 2018/109 Datum Oktober

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID

BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID Gemeente Capelle aan den IJssel November 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016 / 190

Nadere informatie

Het vertrouwen in Woonwaard

Het vertrouwen in Woonwaard Het vertrouwen in Woonwaard Achtste peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard juli 2014 Inleiding Aanleiding en doel onderzoek Woonwaard peilt periodiek de mening van de huurders over uiteenlopende onderwerpen

Nadere informatie

BEWONERSVISIE: DUURZAAM COMMUNICEREN

BEWONERSVISIE: DUURZAAM COMMUNICEREN BEWONERSVISIE: DUURZAAM COMMUNICEREN Peiling Huurderspanel Woonwaard Juli 2019 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 7543 EZ Enschede Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam Rapportnummer

Nadere informatie

10% 23% 40% 20% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 2 Bent u bekend met het werk van de gemeenteraad van Zeewolde? (n=547) in grote lijnen.

10% 23% 40% 20% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 2 Bent u bekend met het werk van de gemeenteraad van Zeewolde? (n=547) in grote lijnen. Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 6: gemeenteraad juni 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 6 e peiling met het burgerpanel van Zeewolde. De vragen gingen deze keer over

Nadere informatie

HOF VAN TWENTE PANEL. 1. Inleiding. Resultaten peiling 22 over gemeentepagina en communicatie. September 2015

HOF VAN TWENTE PANEL. 1. Inleiding. Resultaten peiling 22 over gemeentepagina en communicatie. September 2015 HOF VAN TWENTE PANEL Resultaten peiling 22 over gemeentepagina en communicatie September 2015 1. Inleiding 1.1 Over de peiling De peiling onder leden van het Hofpanel liep van 27 augustus tot en met 6

Nadere informatie

SPORT EN BEWEGEN IN LANSINGERLAND

SPORT EN BEWEGEN IN LANSINGERLAND SPORT EN BEWEGEN IN LANSINGERLAND Burgerpanel Lansingerland Maart 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2018 /40 Datum Maart 2018

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER LANDELIJK CAPELLE

BURGERPANEL CAPELLE OVER LANDELIJK CAPELLE BURGERPANEL CAPELLE OVER LANDELIJK CAPELLE Gemeente Capelle aan den IJssel Juli 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016 / 121

Nadere informatie

BEWONERSBLAD THUIS! 2017

BEWONERSBLAD THUIS! 2017 BEWONERSBLAD THUIS! 2017 Peiling Huurderspanel Woonwaard Mei 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020 3330670 www.ioresearch.nl Rapportnummer 2017/74 Datum

Nadere informatie

INWONERS SCHAGEN OVER: PARTICIPATIE

INWONERS SCHAGEN OVER: PARTICIPATIE INWONERS SCHAGEN OVER: PARTICIPATIE Gemeente Schagen April 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016-concept Datum April 2016

Nadere informatie

DRAAGVLAKONDERZOEK FUSIE LANGEDIJK EN HEERHUGOWAARD

DRAAGVLAKONDERZOEK FUSIE LANGEDIJK EN HEERHUGOWAARD DRAAGVLAKONDERZOEK FUSIE LANGEDIJK EN HEERHUGOWAARD Uitkomsten van een inwonerspeiling in Sint Pancras en Koedijk 3 juli 2019 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019GM Amsterdam

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING nieuwsbrief Februari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het. Deze peiling ging over de zondagsopenstelling. De gemeenteraad

Nadere informatie

INFORMATIE & SOCIAL MEDIA

INFORMATIE & SOCIAL MEDIA INFORMATIE & SOCIAL MEDIA Peiling Huurderspanel Woonwaard Mei 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-333 0670 www.ioresearch.nl Rapportnummer 2016/050

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK SOCIAAL TEAM

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK SOCIAAL TEAM Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK SOCIAAL TEAM Gemeente Houten Augustus 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/142 Datum

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Houten Augustus 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/143 Datum Augustus

Nadere informatie

PEILING OVER DE TOEKOMST VAN ROTTERDAM THE HAGUE AIRPORT

PEILING OVER DE TOEKOMST VAN ROTTERDAM THE HAGUE AIRPORT PEILING OVER DE TOEKOMST VAN ROTTERDAM THE HAGUE AIRPORT Overschie Januari 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/concept

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF BURGERPANEL OVERSCHIE

NIEUWSBRIEF BURGERPANEL OVERSCHIE NIEUWSBRIEF BURGERPANEL OVERSCHIE Resultaten zevende peiling Februari 2016 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 7 e peiling van het burgerpanel van Overschie 1. Het onderwerp van

Nadere informatie

WAT WILLEN BEWONERS IN DE BUURT?

WAT WILLEN BEWONERS IN DE BUURT? WAT WILLEN BEWONERS IN DE BUURT? Peiling over het nieuwe bestemmingsplan Hoofddorpplein- en December 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 7543 EZ Enschede Piet Heinkade 55 1019

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK JEUGD

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK JEUGD Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK JEUGD Gemeente Houten Augustus 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/141 Datum Augustus

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Resultaten peiling Uitgangspunten Verkeersbeleid januari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het burgerpanel van Lansingerland over de

Nadere informatie

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl PEILING 65-PLUSSERS Gemeente Enkhuizen januari 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telnr. : 0229-282555 Rapportnummer 2015-2080 Datum januari 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015

Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015 Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015 Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland, Strijen Andrew Britt, Volkan Atalay, augustus 2015 INHOUD INLEIDING 1 HOOFDSTUK 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 2 WAARDERING

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

AA EN HUNZE PANEL. Juli 2015

AA EN HUNZE PANEL. Juli 2015 AA EN HUNZE PANEL Resultaten peiling 4: Communicatie Juli 2015 1.1 Inleiding De vierde peiling van het Aa en Hunze panel had als onderwerp communicatie. De gemeente Aa en Hunze wil graag weten hoe inwoners

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Houten Juni 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/85 Datum Juni 2017 Opdrachtgever

Nadere informatie

HET BURGERPANEL OVER CULTUUR

HET BURGERPANEL OVER CULTUUR HET BURGERPANEL OVER CULTUUR Gemeente Lansingerland December 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/217 Datum December 2016

Nadere informatie

ZOEKEN NAAR WONINGEN. Peiling Huurderspanel Woonwaard Januari

ZOEKEN NAAR WONINGEN. Peiling Huurderspanel Woonwaard Januari ZOEKEN NAAR WONINGEN Peiling Huurderspanel Woonwaard Januari 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-333 0670 www.ioresearch.nl Rapportnummer 2017/24

Nadere informatie

Parlementaire enquête: Meer rechten voor de huurder

Parlementaire enquête: Meer rechten voor de huurder Parlementaire enquête: Meer rechten voor de huurder Negende peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard december 2014 Inleiding Aanleiding en doel onderzoek Woonwaard peilt periodiek de mening van de huurders

Nadere informatie

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK BREED SOCIAAL LOKET GEMEENTE EDAM-VOLENDAM

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK BREED SOCIAAL LOKET GEMEENTE EDAM-VOLENDAM CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK BREED SOCIAAL LOKET GEMEENTE EDAM-VOLENDAM Cliënttevredenheidsonderzoek Breed Sociaal Loket gemeente Edam-Volendam Colofon Opdrachtgever Gemeente Edam-Volendam Datum April

Nadere informatie

Overheidsmaatregelen Zesde peiling Huurderspanel Woonwaard

Overheidsmaatregelen Zesde peiling Huurderspanel Woonwaard Overheidsmaatregelen Zesde peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard December 2013 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 20: evaluatie panel December 2012 1. Inleiding Het Internetpanel Dienst Regelingen bestaat nu bijna vijf jaar. Dat vinden de opdrachtgever Dienst Regelingen

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Landsmeer Augustus 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/134 Datum Augustus

Nadere informatie

EVALUATIE ALGEMENE PERIODIEKE KEURING

EVALUATIE ALGEMENE PERIODIEKE KEURING EVALUATIE ALGEMENE PERIODIEKE KEURING Peiling Huurderspanel Woonwaard Januari 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 7543 EZ Enschede Rapportnummer 2018/015 Datum Januari 2018

Nadere informatie

Agressie en geweld Onderzoeksresultaten poll

Agressie en geweld Onderzoeksresultaten poll Agressie en geweld Onderzoeksresultaten poll in opdracht van FNV ADV Market Research Willem Arntszlaan 115 C 3734 EE Den Dolder www.adv-mr.com Den Dolder, maart 2010 Wim Woning MSc Index Index... 2 1.

Nadere informatie

Onderzoek Digipanel: Contacten met vrienden, familie en buren

Onderzoek Digipanel: Contacten met vrienden, familie en buren Versie definitief Datum 20 maart 2007 1 (5) Onderzoek Digipanel: Contacten met vrienden, familie en Auteur Tineke Brouwers Het derde onderzoek Op 8 maart 2007 kregen alle panelleden van dat moment (771

Nadere informatie

E-Health en de huisarts. Digitaal Stadspanel Rotterdam. Achtergrond. Methode. Contact met de huisarts

E-Health en de huisarts. Digitaal Stadspanel Rotterdam. Achtergrond. Methode. Contact met de huisarts E-Health en de huisarts Digitaal Stadspanel Rotterdam Achtergrond Een taak van de gemeente is het bevorderen van de gezondheid van haar inwoners. In haar nota Publieke Gezondheid 2016-2020 Rotterdam Vitale

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 9: gezondheidsbeleid november 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 9e peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER KANSSPELAUTOMATENHAL

BURGERPANEL CAPELLE OVER KANSSPELAUTOMATENHAL BURGERPANEL CAPELLE OVER KANSSPELAUTOMATENHAL Gemeente Capelle aan den IJssel Januari 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING BESTUURLIJKE TOEKOMST II

BURGERPANEL EEMNES PEILING BESTUURLIJKE TOEKOMST II BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2016 BESTUURLIJKE TOEKOMST II Gemeente Eemnes Mei 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER...

BURGERPANEL CAPELLE OVER... BURGERPANEL CAPELLE OVER... profiel nieuwe burgemeester Mei 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 15 e peiling met het burgerpanel van Gemeente Capelle aan den IJssel. Deze peiling

Nadere informatie

MOERDIJKPANEL OVER IMAGO EN RECREATIE

MOERDIJKPANEL OVER IMAGO EN RECREATIE MOERDIJKPANEL OVER IMAGO EN RECREATIE Gemeente Moerdijk Juni 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/concept Datum Juni 2017

Nadere informatie

Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden

Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden Bestuursstaf Advies en ondersteuning Venlo, juli 2017 Onderzoek & Statistiek 2 Samenvatting In maart 2018 vinden er in Venlo gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Interactief bestuur. Omnibus 2017

Interactief bestuur. Omnibus 2017 Interactief bestuur Omnibus 2017 Afdeling Onderzoek & Statistiek Januari 2018 Samenvatting In het najaar van 2017 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente s-hertogenbosch weer het tweejaarlijks

Nadere informatie

minder dan 5 jaar tussen de 5 en de 10 jaar tussen de 10 en de 15 jaar langer dan 15 jaar

minder dan 5 jaar tussen de 5 en de 10 jaar tussen de 10 en de 15 jaar langer dan 15 jaar Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 3: Wmo-nota juli 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 3 e peiling met het burgerpanel van Zeewolde. De peiling ging over de sociale netwerken

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Resultaten peiling maatschappelijke dialoog april 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het burgerpanel van Lansingerland over de maatschappelijke

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Nijkerk Juli 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/109 Datum Juli 2016 Opdrachtgever

Nadere informatie

Burgerpeiling Langedijk. Gemeente Langedijk Maart 2012

Burgerpeiling Langedijk. Gemeente Langedijk Maart 2012 Gemeente Langedijk Maart 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2012-1827 Datum : Maart 2012 Opdrachtgever : Gemeente

Nadere informatie

Cultureel Erfgoed en Evenementen

Cultureel Erfgoed en Evenementen Cultureel Erfgoed en Evenementen Versie: 12 januari 2015 Uitgevoerd door: Auteur: Opdrachtgever: Newcom Research & Consultancy drs. Sjoerd Buitinga, drs. Loes Turpijn & drs. Samantha Kneefel Gemeente Hellevoetsluis

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN Tevredenheidsonderzoek ketenpartners SUN Groningen Colofon Opdrachtgever SUN Groningen Datum Maart 2017 Auteurs Bert van Putten David Scheffer KWIZ Stavangerweg

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Hof van Twente Juli 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/101 Datum Juli

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

Burgerpanel Leidse Regio - peiling februari 2017

Burgerpanel Leidse Regio - peiling februari 2017 Burgerpanel Leidse Regio - peiling februari 2017 Regionaal panel ten behoeve van de Toekomstvisie Leidse regio 2027 Wat is de beste vorm om bestuurlijk samen te werken om de Leidse regio toekomstbestendig

Nadere informatie

OPENBARE RUIMTE IN BEELD

OPENBARE RUIMTE IN BEELD OPENBARE RUIMTE IN BEELD ONDERZOEK NAAR DE KWALITEIT VAN DE OPENBARE RUIMTE Gemeente Hollands Kroon Mei www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGEN WMO OVER 2017

CLIËNTERVARINGEN WMO OVER 2017 Rapport CLIËNTERVARINGEN WMO OVER 2017 Gemeente Moerdijk Juni 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer

Nadere informatie

Veel panelleden hebben nooit een vergadering van de gemeenteraad bezocht. Zij die wel eens een raadsvergadering

Veel panelleden hebben nooit een vergadering van de gemeenteraad bezocht. Zij die wel eens een raadsvergadering Vernieuwing van lokaal bestuur in Enschede Het is positief over de plannen rond de gekozen burgemeester. Effecten van recente wetswijzigingen, waardoor de gemeenteraad meer kaders moet stellen en controleren,

Nadere informatie

HET MOERDIJKPANEL OVER DEMENTIE

HET MOERDIJKPANEL OVER DEMENTIE HET MOERDIJKPANEL OVER DEMENTIE Gemeente Moerdijk December 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/218 Datum December 2016

Nadere informatie

Burgerpeiling communicatie 2014

Burgerpeiling communicatie 2014 Burgerpeiling communicatie 2014 Datum: 22 oktober 2014 Versie 2.0 Uitgevoerd door: Auteurs: Opdrachtgever: Newcom Research & Consultancy B.V. drs. S. Buitinga & drs. K. Meeusen Gemeente Midden-Delfland

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHULDDIENSTVERLENING GEMEENTE RIDDERKERK

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHULDDIENSTVERLENING GEMEENTE RIDDERKERK KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHULDDIENSTVERLENING GEMEENTE RIDDERKERK Klanttevredenheidsonderzoek schulddienstverlening gemeente Ridderkerk Colofon Opdrachtgever Datum Juli 2018 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR Gemeente Oirschot Maart 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel

Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel Algemeen rapport Inhoud Samenvatting onderzoeksresultaten

Nadere informatie

JONGEREN & DEMOCRATIE

JONGEREN & DEMOCRATIE Rapport JONGEREN & DEMOCRATIE Onderzoek i.o.v. Vrij Nederland Januari 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2017/012 Datum Januari

Nadere informatie

Burgerpanel Gorinchem. 1 e peiling: Sociale monitor. Juli 2014

Burgerpanel Gorinchem. 1 e peiling: Sociale monitor. Juli 2014 Burgerpanel Gorinchem 1 e peiling: Sociale monitor Juli 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Villawal 19 3432 NX Nieuwegein Tel. (030) 23 34 342 www.ioresearch.nl Rapportnummer : abpgork14a-def Datum

Nadere informatie

PERCEPTIE EN WENSELIJKHEID SOC- ECONOMISCHE VERSCHILLEN

PERCEPTIE EN WENSELIJKHEID SOC- ECONOMISCHE VERSCHILLEN Rapport PERCEPTIE EN WENSELIJKHEID SOC- ECONOMISCHE VERSCHILLEN Juli 2018 Onderzoek in opdracht van GroenLinks www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer

Nadere informatie

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei Kübra Ozisik Mei 2017 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl @basisvoorbeleid BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 1. Inleiding 4 2. Resultaten 5 2.1 Respons 5 2.2 Bekendheid

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO Gemeente Eersel Juli 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/131 Datum Juli 2017 Opdrachtgever

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD

BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD Gemeente Eemnes Juni/Juli 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Kübra Ozisik 13 Juni 2016 Laura de Jong www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Resultaten... 3 2.1 Respons... 3

Nadere informatie

Burgerpanel Zeewolde. Resultaten peiling 8: Winkelen in Zeewolde. Inleiding. Zondagopenstelling winkels. April 2014

Burgerpanel Zeewolde. Resultaten peiling 8: Winkelen in Zeewolde. Inleiding. Zondagopenstelling winkels. April 2014 Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 8: Winkelen in Zeewolde April 2014 Inleiding In opdracht van de gemeenteraad heeft I&O Research voor de 8 e keer een peiling uitgevoerd met het burgerpanel van Zeewolde.

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 3 2013 WINKELEN EN BOODSCHAPPEN. GEMEENTE HUIZEN December 2013/Januari 2014

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 3 2013 WINKELEN EN BOODSCHAPPEN. GEMEENTE HUIZEN December 2013/Januari 2014 RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 3 2013 WINKELEN EN BOODSCHAPPEN GEMEENTE HUIZEN December 2013/Januari 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival 1 (12) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 26 maart kregen de panelleden van 18 jaar en ouder (1.155 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst over

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Maatschappelijke stage (MAS)

Onderzoek Inwonerspanel: Maatschappelijke stage (MAS) 1 (13) Onderzoek Inwonerspanel: Maatschappelijke stage (MAS) Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 31 mei kregen de panelleden van 12 tot en met 16 jaar (89 personen) een e-mail met de vraag of zij

Nadere informatie

Thema: Profiel van de nieuwe burgemeester Drs. Karin du Long Dr. Ellen Dingemans

Thema: Profiel van de nieuwe burgemeester Drs. Karin du Long Dr. Ellen Dingemans Inwonerspanel Hilvarenbeek Inwonerspanel Hilvarenbeek Onderzoek 7 2019 Gemeente Hilvarenbeek Maart 2019 Thema: Profiel van de nieuwe burgemeester Drs. Karin du Long Dr. Ellen Dingemans -1- 1. Inleiding

Nadere informatie

RAADPLEGING OVER HET BOMENBELEID

RAADPLEGING OVER HET BOMENBELEID RAADPLEGING OVER HET BOMENBELEID Alphen aan den Rijn Februari 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam (020) 333 0670 Rapportnummer 2017/34 Datum Februari

Nadere informatie

jaargang 9, peiling 2 20 oktober 2011

jaargang 9, peiling 2 20 oktober 2011 Internetpanel Hengelo jaargang 9, peiling 2 20 oktober 20 Vernieuwen en bezuinigen deel II Het thema van de tweede internetpeiling van 20 is, net als de eerste peiling van dit jaar, Vernieuwen en bezuinigen.

Nadere informatie

Stadspanel: Oud en nieuw 2018

Stadspanel: Oud en nieuw 2018 veel respons Stadspanel: Oud en nieuw 2018 Erik van der Werff April 2018 www.os-groningen.nl Inhoud 1. Inleiding... 2 1.1 Aanleiding van het onderzoek... 2 1.2 Doel van het onderzoek... 2 1.3 Opzet van

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo WIJ-gebieden 2017 Laura de Jong Marjolein Kolstein Oktober 2018 Inge de Vries www.oisgroningen.nl Inhoud Samenvatting... 2 2.9 Tot slot... 20 Bijlage 1: de WIJ-gebieden...

Nadere informatie