Veel panelleden hebben nooit een vergadering van de gemeenteraad bezocht. Zij die wel eens een raadsvergadering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veel panelleden hebben nooit een vergadering van de gemeenteraad bezocht. Zij die wel eens een raadsvergadering"

Transcriptie

1 Vernieuwing van lokaal bestuur in Enschede Het is positief over de plannen rond de gekozen burgemeester. Effecten van recente wetswijzigingen, waardoor de gemeenteraad meer kaders moet stellen en controleren, en het College van B&W vooral moet besturen, zijn volgens het nog nauwelijks zichtbaar. Dit zijn enkele opvallende uitkomsten van de derde peiling van het over politieke vernieuwing. Via het kunnen inwoners van Enschede gedurende één jaar tien keer hun mening geven over lokale kwesties. Aan het panel doen in totaal 423 inwoners van Enschede mee. Aan deze derde peiling, die plaatsvond tussen 27 november en 7 december, is door 313 panelleden deelgenomen. Via deze nieuwsbrief informeert I&O Research, die de peilingen in opdracht van de gemeente Enschede uitvoert, de panelleden, de gemeente Enschede en de pers over de resultaten van deze derde peiling. De helft van het is van mening dat de gemeente Enschede de burgers redelijk tot goed betrekt bij het uitvoeren van gemeentelijke plannen. De panelleden willen (vaker) meepraten over kwesties in de straat of buurt, over grote projecten, over het voorzieningenniveau en over mogelijke bezuinigingen (pagina 2). Het panel is enthousiast over de plannen rond een gekozen burgemeester. Van dualisering heeft het Enschedepanel nog weinig gemerkt. Ook heeft de helft van het panel nog nooit gehoord van het burgerinitiatief gehoord (pagina 5). Uit een recente telefonische enquête onder Enschedeërs blijkt dat gemeenteraadleden weinig bekend zijn bij inwoners van Enschede. Het panel vindt het belangrijk dat gemeenteraadsleden bekend zijn bij de inwoners van Enschede. Het panel doet suggesties om de bekendheid van gemeenteraadsleden te vergroten (zie pagina 7). Veel panelleden hebben nooit een vergadering van de gemeenteraad bezocht. Zij die wel eens een raadsvergadering bezochten hebben daar een positiever beeld van dan degenen die nooit eerder zo n vergadering bijwoonden (pagina 6). De meeste panelleden hebben in het afgelopen jaar informatie gelezen over plannen van de gemeente bij hen in de wijk, buurt of straat. Het referendum wordt relatief vaak genoemd als een goed middel om invloed uit te oefenen op gemeentelijk beleid (pagina 9). Meer dan de helft van de panelleden vindt dat het college van B&W het meest te zeggen heeft in de Enschedese politiek (pagina 12). In de top tien van instanties waarin het panel het meeste vertrouwen heeft, staan de politie en de burgemeester bovenaan (zie pagina 13). Uitgave: I&O Research Postbus AN Enschede tel. (053) Nummer: 2003/3 Opdrachtgever: gemeente Enschede Redactie: Marlies Bongers, Gerben Huijgen, Rob van de Peppel, Marieke Vennik 1

2 Inspraak en participatie Gemeente betrekt burgers redelijk bij plannen Door burgers de mogelijkheid te geven mee te praten over beslissingen van de gemeente, betrek je ze meer bij de politiek. Dan kan de kloof tussen burger en bestuur verkleinen. Het kan er ook toe leiden dat besluiten van het College en de raad meer weerklank vinden bij inwoners van Enschede. We vroegen de panelleden hoe zij vinden dat de gemeente Enschede burgers in het algemeen bij het uitvoeren van gemeentelijke plannen betrekt (figuur 1). Zo n tien procent van de panelleden is van mening dat de gemeente de burgers (zeer) goed betrekt bij het uitvoeren van gemeentelijke plannen. Het grootste deel (39 procent) vindt dat de gemeente dit redelijk doet. Een derde van de panelleden is van mening dat de gemeente Enschede de burgers (zeer) slecht betrekt bij het uitvoeren van plannen. Figuur 1 Hoe vindt u dat de gemeente Enschede burgers in het algemeen bij het uitvoeren gemeentelijke plannen betrekt? (in procenten) weet niet 17% zeer goed 3% goed 9% zeer slecht 6% slecht 26% redelijk 39% Panelleden willen vooral betrokken worden bij kwesties in de buurt De panelleden is ook gevraagd over welke onderwerpen men (meer) zou willen meepraten (figuur 2). We lieten het panel kiezen uit zes onderwerpen. Zestig procent wil graag meepraten over kwesties in de eigen straat of buurt. Verder wil bijna de helft ook (meer) betrokken worden bij grote projecten zoals het Van Heekplein. Ook over voorzieningen in Enschede, zoals sportvelden, bibliotheek en zwembaden willen panelleden graag meepraten. Opvallend is verder dat eenderde van de panelleden ook wil meepraten over eventuele bezuinigingen. Ongeveer 20 procent wil over geen enkele van de genoemde aspecten (meer) meepraten. 2

3 Figuur 2 Over welke thema s zou u (meer) willen meepraten? (in procenten) kwesties in straat of buurt grote projecten, zoals het Van Heekplein voorzieningenniveau bezuinigingen lokatie van bedrijfsterreinen algemene politieke kwesties geen van deze thema's Politieke vernieuwing Gemeenten hebben het de laatste jaren druk met het invoeren van politieke vernieuwingen. Zo bestaat de mogelijkheid een burgerinitiatief in te dienen bij de gemeenteraad. Daarnaast is in maart 2003 de Wet dualisering gemeentebestuur van kracht geworden. Deze wet heeft gevolgen voor de positie van de gemeenteraad. Ook zijn gemeenten tegenwoordig verplicht om een Rekenkamer in te stellen. Verder woedt op dit moment in de Tweede Kamer een discussie over de gekozen burgemeester. Aan het is gevraagd in hoeverre het op de hoogte is van deze ontwikkelen. Ook is gevraagd wat het panel ervan vindt. Helft panelleden is bekend met burgerinitiatief Een burgerinitiatief is de mogelijkheid dat burgers eigen voorstellen bij de gemeenteraad indienen. Burgerinitiatieven zijn voorstellen die op de agenda van de raad kunnen worden geplaatst. Er vindt vervolgens reguliere besluitvorming in de raad plaats. Gevraagd is of het panel wel eens van het burgerinitiatief heeft gehoord (figuur 3). Bijna de helft van de panelleden (47 procent) heeft wel eens van het burgerinitiatief gehoord. Van degenen die hiermee wel bekend zijn, kan bijna 40 procent zich voorstellen er misschien ooit zelf gebruik van te maken. Een derde van de panelleden die het burgerinitiatief kent, heeft er geen vertrouwen in dat dit tot iets leidt. Ruim een kwart vindt het belangrijk dat het kan, maar heeft er zelf geen behoefte aan. 3

4 Figuur 3 Weet u dat u een burgerinitiatief bij de gemeenteraad kunt indienen? (in procenten) ja 47% nee 53% Helft panel kent Rekenkamer Gemeenten zijn verplicht om een rekenkamer in te stellen. De rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur. Iets meer dan de helft van de panelleden heeft wel eens gehoord van de Rekenkamer van de gemeente Enschede (figuur 4). Het grootste gedeelte hiervan weet echter niet wat zo n Rekenkamer precies doet (55 procent van alle panelleden die wel eens van de Rekenkamer hebben gehoord). Ruim een kwart van de panelleden die de Rekenkamer kennen, vindt het een goede zaak dat deze bestaat. Bijna 20 procent van de panelleden die de Rekenkamer wel kennen, ziet er het nut eigenlijk niet van in. Figuur 4 Heeft u wel eens gehoord van de Rekenkamer van de gemeente Enschede (in procenten) ja 54% nee 46% 4

5 Dualisering onopgemerkt In maart 2003 is in gemeenten in Nederland de Wet Dualisering gemeentebestuur ingevoerd. De raad moet nu kaders stellen en het College van B&W controleren. Het College moet besturen. Aan de panelleden is gevraagd of men gemerkt heeft dat er iets veranderd is door die wet (figuur 5). De overgrote meerderheid (96 procent) geeft aan niets van de dualiseringswet te merken. De panelleden die wel verandering merken (vier procent) vinden dat de raad vaker volksvertegenwoordigend optreedt. Figuur 5 Heeft u gemerkt dat er iets is veranderd door de invoering van de Wet Dualisering gemeentebestuur? (in procenten) ja 4% nee, geen verschil 96% Panelleden steunen voorstel gekozen burgemeester Nederland is één van de weinige landen waar burgmeesters worden benoemd en niet worden gekozen. Die benoeming gaat als volgt. De gemeenteraad draagt een kandidaat aan. De provincie is er ook bij betrokken. De formele benoeming vindt uiteindelijk plaats door de rijksoverheid. Momenteel wordt in de Tweede Kamer gesproken over de mogelijkheid om de burgemeester te laten kiezen door de inwoners. Aan de panelleden zijn acht stellingen voorgelegd over dit thema (tabel 1): eerst twee stellingen over het belang van de gekozen burgemeester, daarna vier stellingen over de mogelijke gevolgen van een gekozen burgemeester en ten slotte twee stellingen over mogelijke problemen. De meerderheid van de panelleden vindt het belangrijk dat een burgemeester gekozen kan worden door de burgers. Ruim tweederde van de panelleden is het dan ook oneens met de stelling dat het niet uitmaakt of de burgemeester gekozen of benoemd wordt. De panelleden denken niet dat een gekozen burgemeester beter zal functioneren dan een benoemde burgemeester. 5

6 De gekozen burgemeester zal volgens de respondenten wel opkomstverhogend werken. Meer mensen zullen gaan stemmen. Ruim vier op de tien panelleden denkt dat door de gekozen burgermeester burgers meer invloed zullen hebben. De helft van het panel vindt niet dat het beter voor de verhoudingen is om de burgemeester te (blijven) benoemen en de gemeenteraadsleden te kiezen. Tabel 1 Stellingen gekozen burgemeester (in procenten). eens oneens weet niet 1. Het is belangrijk dat een burgemeester gekozen kan worden door de burgers 2. Eigenlijk maakt het me weinig uit of de burgemeester wordt gekozen of wordt benoemd 3. Een gekozen burgemeester zal beter functioneren dan een benoemde burgemeester 4. Wanneer er tegelijk met de gemeenteraad ook gekozen kan worden voor een burgemeester, zullen meer mensen gaan stemmen Door de gekozen burgemeester hebben burgers meer invloed Ik zal zeker gaan stemmen als er een burgemeester gekozen moet gaan worden Een gekozen burgemeester kan niet boven de partijen staan Het is beter voor de verhoudingen als de burgemeester benoemd wordt en alleen de raadsleden worden gekozen Gemeenteraad Panel vindt onbekendheid gemeenteraadsleden ernstig In deze peiling over de betrokkenheid bij de lokale overheid is een aantal vragen gesteld over de gemeenteraad. Zo vroegen we of panelleden wel eens een raadsvergadering hebben bijgewoond en hoe de bekendheid van gemeenteraadsleden kan worden vergroot en. Uit een recente telefonische enquête onder Enschedeërs komt naar voren dat gemeenteraadsleden nog weinig bekend zijn bij inwoners van Enschede. Aan de panelleden is gevraagd wat ze hiervan vinden (figuur 6). Bijna de helft van de panelleden (44 procent) is van mening dat het een ernstige zaak is dat de gemeenteraadsleden maar weinig bekend zijn onder de bevolking van Enschede. Een iets kleiner deel van het panel is juist van mening dat het helemaal niet zo erg is dat de raadsleden minder bekend zijn: als ze hun werk maar goed doen. Zeventien procent maakt het niet uit en weet niet of dit een probleem is. 6

7 Figuur 6 Wat vindt u er van dat gemeenteraadsleden weinig bekend zijn onder de bevolking (in procenten). geen probleem, als ze hun werk maar goed doen 39% een ernstige zaak, het is slecht voor de democratie 44% maakt mij niet uit, ik weet niet of dit een probleem is 17% Persoonlijk i.p.v. partijstandpunt verhoogt bekendheid raadsleden Gevraagd is wat de Enschedese raadsleden zelf kunnen doen om hun bekendheid bij de inwoners van de stad te vergroten (figuur 7). De panelleden konden twee van zeven oplossingen kiezen of zelf een oplossing noemen. Ruim veertig procent vindt dat raadsleden vaker een persoonlijk standpunt moeten innemen en zich minder vaak moeten verschuilen achter het standpunt van de eigen partij. Ook een actieve deelname in organisaties en vaker interviews geven aan journalisten zijn oplossingen die volgens veel panelleden kunnen bijdragen om de bekendheid van raadsleden te vergroten. Figuur 7 Oplossingen voor verhogen bekendheid raadsleden (in procenten). vaker een persoonlijk standpunt innemen actieve en zichtbare deelname in organisaties vaker interviews geven aan journalisten spreekuur in de wijk elk raadslid een eigen website maandelijks politiek cafe in de bibliotheek anders

8 Kwart panelleden heeft ooit een raadsvergadering bijgewoond Aan de panelleden is gevraagd of ze wel eens een vergadering van een gemeenteraad of van een raadscommissie hebben bijgewoond (figuur 8). Ook is hen gevraagd welk beeld ze bij zo n vergadering hebben. Een kwart van het panel heeft ooit wel eens een raadsvergadering in Enschede of in een andere plaats bijgewoond. Ongeveer 5 procent heeft het afgelopen jaar een gemeenteraadsvergadering of een raadscommissie bezocht. Van de panelleden die hebben aangegeven ooit een vergadering te hebben bezocht, is bijna veertig procent van mening dat de vergaderingen erg saai zijn en dat het onduidelijk is wat er wordt besloten (tabel 2). Twintig procent van bezoekers vindt ze juist spannend en belangrijk voor de toekomst van de stad. Van de panelleden die aangeven nog nooit een gemeenteraadsvergadering of een raadscommissie te hebben bijgewoond, heeft meer dan de helft (53 procent) geen idee hoe zo n vergadering verloopt. Een kwart denkt dat de vergadering saai is en dat het onduidelijk is wat er wordt besloten. Figuur 8 Heeft u wel eens een gemeenteraadsvergadering of raadscommissie bijgewoond? ja, dit jaar nog 5% ja, vorig jaar 3% ja, maar niet recent 16% nee, nog nooit 76% Tabel 2 Het imago van raadsvergaderingen, uitgesplitst naar bezoekers en niet-bezoekers (in procenten). ooit vergadering bezocht? ja nee totaal erg saai, lange vergaderingen, onduidelijk wat er wordt besloten moeilijk te volgen, ingewikkeld alleen voor fijnproevers, aan mij niet besteed spannend en belangrijk voor de toekomst van de stad geen idee totaal

9 Raadvergadering op TV-Oost goed idee Figuur 9 Raadsvergadering op TV-Oost. Aan de panelleden is gevraagd of ze het een goed idee vinden wanneer een raadsvergadering, net als bijvoorbeeld het vragenuurtje van de Tweede Kamer, live via TV-Oost uitgezonden zou worden (figuur 9). Ruim de helft vindt dit een goed idee en zou er ook naar kijken. Een derde vindt het wel een goed idee, maar zou zelf niet kijken. nee, geen goed idee 9% ja een goed idee, maar ik zou er zelf niet naar kijken 32% ja een goed idee, ik zou er zeker naar kijken 59% Betrokkenheid Tweederde panelleden geïnformeerd over plannen met de buurt De betrokkenheid van inwoners bij hun gemeente kan op verschillende manieren blijken. Daarom zijn in deze peiling zijn diverse vragen over betrokkenheid gesteld (tabel 3). In de eerste plaats is gevraagd op welke wijze de panelleden het afgelopen jaar hebben geprobeerd invloed uit te oefenen op besluiten van de gemeenteraad. Het merendeel van de panelleden heeft informatie gelezen over plannen van de gemeente met de eigen straat, wijk of buurt. Panelleden lezen minder vaak iets over plannen van de gemeente met andere wijken of buurten of met de stad. Bijna tien procent van de panelleden heeft in 2003 een informatiebijeenkomst bijgewoond over de wijk, buurt of straat waarin men woont. Zo n vijf procent heeft een informatiebijeenkomst bijgewoond over plannen met de stad. Tien procent heeft zelf contact gezocht met de gemeenteraad, wijkraad of bewonerorganisatie. Tot slot geeft bijna een kwart aan geen van genoemde mogelijkheden te hebben gebruikt om invloed uit te oefenen op plannen van de gemeente. 9

10 Tabel 3 Heeft u in de afgelopen 12 maanden wel eens? (percentages) informatie gelezen over plannen van de gemeente bij u in de wijk, buurt of straat? 68 informatie gelezen over plannen van de gemeente in andere wijken van de stad? 51 zelf contact gezocht met iemand van gemeenteraad, wijkraad of bewonersorganisatie? 10 een informatiebijeenkomst bijgewoond over uw wijk, buurt of straat? 9 een andere informatiebijeenkomst bijgewoond over de stad Enschede? 5 geen van bovenstaande mogelijkheden 22 Meeste panelleden lezen of horen soms iets van raadsleden Figuur 10 laat zien dat zestien procent van de panelleden vaak uitspraken leest of hoort van gemeenteraadsleden. Bijna de helft (44 procent) hoort of leest soms iets van de raad. Twintig procent hoort of leest zelden tot nooit uitspraken van raadsleden in Enschede. Figuur 10 Hoe vaak leest of hoort u wel eens uitspraken van gemeenteraadsleden? nooit 7% vaak 16% zelden 33% soms 44% Panelleden: invloed uitoefenen door te stemmen Een belangrijke aanwijzing voor de mate van betrokkenheid bij de lokale overheid is het stemgedrag bij gemeenteraadsvergaderingen (tabel 4). De meerderheid van de panelleden (72 procent) geeft aan meestal te gaan stemmen bij gemeenteraadsverkiezingen en hierdoor invloed uit te oefenen. Zo n twintig procent stemt altijd en woont soms een inspraakavond bij of zijn zelf actief in een politieke partij, belangenorganisatie of buurtcomite. 10

11 Tabel 4 Hoe betrokken voelt u zich bij de lokale politiek in Enschede (procenten)? geen interesse, ik ga (meestal) ook niet stemmen 8 ik oefen invloed uit door (meestal) te gaan stemmen bij gemeenteraadsverkiezingen 56 ik stem meestal, volg het nieuws en neem zonodig contact op met gemeente of belangenorg. 16 ik stem altijd en bezoek soms ook inspraakavonden of politieke bijeenkomsten 16 ik stem altijd en ben actief in een politieke partij, belangenorganisatie of buurtcomité 4 Het overgrote deel van de panelleden (92 procent) zegt meestal of altijd te stemmen bij gemeenteraadsverkiezingen. Wij vroegen de panelleden ook op welke andere manieren zij invloed willen uitoefenen (figuur 11). Het grootste deel van de panelleden (82 procent) wil in ieder geval invloed hebben door bij verkiezingen te stemmen. Bijna de helft van de respondenten wil daarnaast via een referendum invloed uitoefenen. Ongeveer een kwart zegt zonodig zelf contact op te nemen of deel te nemen aan een schriftelijke raadpleging. Een klein deel van het panel (rond de vijf procent) geeft aan lid te worden van een belangenorganisatie of zich verkiesbaar te stellen voor een politieke partij om invloed uit te kunnen oefenen op gemeentelijk beleid. Figuur 11 Op welke wijze wilt u invloed uitoefenen op gemeentelijk beleid? (in procenten). stemmen bij verkiezingen referendum ik neem zelf zonodig wel contact op deelnemen aan schriftelijke raadpleging bezoek van inspraakavond of hoorzitting lidmaatsch. van belangengr. of wijk- of buurtcomité door kandidaatstelling voor verkiezingen of lidm. partij niet, geen belangstelling anders

12 College B& W is baas in lokale politiek Wij vroegen het panel welke instantie de meeste invloed heeft in de gemeentepolitiek in Enschede (figuur 12). Ruim de helft van de panelleden is van mening dat het College van B&W de baas is in Enschede. Ongeveer 20 Figuur 12 Wie is volgens u de baas in de lokale politiek? (in procenten). procent vindt dat de gemeenteraad het voor het zeggen heeft. Iets kleiner is de groep die vindt dat de ambtenaren feitelijk de macht hebben. Bijna niemand in het panel vindt dat burgers, de media of belangenorganisaties de macht in handen hebben. het college van B&W de gemeenteraad de ambtenaren de burgers de media de actieve burgers en hun organisaties anders Panelleden voelen zich vooral verbonden met stad Enschede De panelleden is ook gevraagd waarmee men zich het meest verbonden voelt (figuur 13). Hierbij konden de respondenten kiezen uit verschillende invalshoeken: van de eigen straat tot en met het oosten van Nederland. Eenderde van de panelleden voelt zich het meest verbonden met de stad Enschede. Een vijfde geeft aan zich het meest verbonden te voelen met de wijk waarin men woont. Ongeveer tien procent voelt zich het meest verbonden met de gemeente Enschede, de regio Twente of het oosten van Nederland. Onze conclusie is dat ruim driekwart zich verbonden voelt met de gemeente Enschede of een deel hiervan. Een kwart voelt zich eerder betrokken met de regio, de provincie of het landsdeel. 12

13 Figuur 13 Waarmee voelt u zich het meest verbonden? (in procenten) met mijn eigen straat met de wijk waarin ik woon met het stadsdeel met de stad Enschede met de gemeente Enschede met de regio Twente met de provincie Overijssel met het oosten van Nederland Panelleden hebben het meeste vertrouwen in de politie Tot slot is gevraagd naar het vertrouwen van panelleden in tien bekende openbare instanties, zoals de overheid (het College van B&W, de burgemeester, de politieke partijen), kerken, politie, de media en de vakbonden (tabel 5). Op nummer 1 staat de politie (83 procent). Op de plaatsen twee tot en met vier staat de burgemeester, de gemeenteraad en het College van B&W. Daarna komt de regionale pers (63 procent) en de politieke partijen (60 procent). Op plaats zeven staan de vakbonden (59 procent). Op acht de wijk- en buurt comités (57 procent). De negende plaats is voor de ambtenaren (54 procent). Op de laatste plaats in deze top tien staan de kerken (40 procent). Tabel 5 Vertrouwen in instanties (percentages) veel of een beetje vertrouwen weinig of geen vertrouwen weet niet politie burgemeester gemeenteraad college van B & W regionale pers politieke partijen vakbonden wijk- of buurtcomité ambtenaren kerken

14 Overzicht derde peiling Tabel 6 Overzichtstabel derde peiling. peilingnummer 3 week 48 en 49 onderwerp vernieuwing van lokaal bestuur aantal verstuurde s 426 respons volledig ingevuld 309 afgebroken 4 Tabel 7 Beoordeling vragenlijst derde peiling. vindt lengte vragenlijst precies goed 91% vindt manier van enquête invullen precies goed 75% ondervond technische problemen 7% Tabel 8 Leeftijdsverdeling deelnemers (percentages) deelnemers panel Enschede tot 29 jaar jaar en ouder totaal

Enschede-panel over informatievoorziening

Enschede-panel over informatievoorziening Enschede-panel over informatievoorziening Driekwart van de panelleden leest Enschede Centraal. De infopagina s in Huis aan Huis zijn de vaakst gebruikte gemeentelijke informatiebron. Kabelkrant en digitale

Nadere informatie

De toekomst van het stadhuis

De toekomst van het stadhuis De toekomst van het stadhuis Resultaten peiling EnschedePanel 13 januari 2012 1. Achtergrond In 2001 heeft de gemeente Enschede het stadskantoor aan de Hengelosestraat in gebruik genomen. Sinds die tijd

Nadere informatie

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Kübra Ozisik 13 Juni 2016 Laura de Jong www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Resultaten... 3 2.1 Respons... 3

Nadere informatie

Onderzoek naar de behoefte aan het inzetten van eparticipatiemiddelen in de gemeente Enschede

Onderzoek naar de behoefte aan het inzetten van eparticipatiemiddelen in de gemeente Enschede Onderzoek naar de behoefte aan het inzetten van eparticipatiemiddelen in de gemeente Enschede I&O Research heeft onder de panelleden van het Enschedepanel een tweetal vragenlijsten uitgezet over eparticipatie.

Nadere informatie

WIE BESTUURT DE GEMEENTE?

WIE BESTUURT DE GEMEENTE? WIE BESTUURT DE GEMEENTE? De gemeente dichtbij Dagelijks heeft u met de gemeente te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw vuilnis wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden aangelegd. Bij

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Burgerpanel Lansingerland

Burgerpanel Lansingerland Burgerpanel Lansingerland Resultaten peiling 1: P+R, hotel Rottemeren, identiteit dorpskernen, flexwerkplekken en burgerparticipatie december 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van

Nadere informatie

Parlementaire enquête: Meer rechten voor de huurder

Parlementaire enquête: Meer rechten voor de huurder Parlementaire enquête: Meer rechten voor de huurder Negende peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard december 2014 Inleiding Aanleiding en doel onderzoek Woonwaard peilt periodiek de mening van de huurders

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival 1 (12) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 26 maart kregen de panelleden van 18 jaar en ouder (1.155 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst over

Nadere informatie

Bekendheid en contact met de Brandweer Enschede

Bekendheid en contact met de Brandweer Enschede Brandweer Enschede Het Enschede-panel heeft een positieve indruk van de Brandweer Enschede. Het advies van de brandweer om onveilige situaties te voorkomen vinden panelleden erg belangrijk. Ook is er draagvlak

Nadere informatie

Resultaten stadspanelmeting Stadsinitiatief

Resultaten stadspanelmeting Stadsinitiatief Resultaten stadspanelmeting Stadsinitiatief Ruim 950 respondenten hebben de vragenlijst ingevuld, respons 53 procent. Figuur 1: Aandeel stemmers Ja Nee Weet niet, wil niet zeggen Het aandeel stemmers is

Nadere informatie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Resultaten 3 e peiling: communicatiemiddelen 3 februari 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de derde peiling met het burgerpanel Overschie. De

Nadere informatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie Afdeling Onderzoek & Statistiek Gemeente Deventer Karen Teunissen April 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Bekendheid en betrokkenheid 4 Samenvatting 8 Hoofdstuk 2 Communicatie 9 Samenvatting 12

Nadere informatie

De dienstverlening van Westerpark

De dienstverlening van Westerpark De dienstverlening van Westerpark Vanaf eind mei 2009 konden bewoners en ondernemers van Westerpark zich aanmelden bij het nieuw opgerichte digitale bewonerspanel. In deze rapportage wordt verslag gedaan

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 8: woninginbraak augustus 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 8 e peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING nieuwsbrief Februari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het. Deze peiling ging over de zondagsopenstelling. De gemeenteraad

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Het kan (niet) beter in Lelystad? De politieke betrokkenheid van Lelystedelingen

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Het kan (niet) beter in Lelystad? De politieke betrokkenheid van Lelystedelingen LelyStadsGeluiden De mening van de inwoners gepeild Het kan (niet) beter in Lelystad? De politieke betrokkenheid van Lelystedelingen De beste stuurlui staan aan wal. Het is een oude uitdrukking, maar nog

Nadere informatie

Onderzoek Bedrijvenpanel: Gevolgen economische crisis

Onderzoek Bedrijvenpanel: Gevolgen economische crisis Versie definitief Datum 29 april 2010 1 (8) Onderzoek Bedrijvenpanel: Gevolgen economische crisis Auteur Tineke Brouwers Het derde onderzoek Op 30 maart 2010 kregen alle leden van het Bedrijvenpanel van

Nadere informatie

Uitkomsten vragenlijst nulmeting Statenverkiezingen 2015

Uitkomsten vragenlijst nulmeting Statenverkiezingen 2015 Uitkomsten vragenlijst nulmeting Statenverkiezingen 2015 Respons Eind augustus 2014 zijn 3500 vragenlijsten naar willekeurige adressen gestuurd met het verzoek mee te werken aan het onderzoek. In totaal

Nadere informatie

Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010

Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010 Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010 In 2010 heeft O+S net als in voorgaande jaren de bezoekersdag (19 september 2010) en de bedrijvendag (17 september 2010) in het kader van Amsterdam Duurzaam geëvalueerd.

Nadere informatie

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten.

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten. Lezersonderzoek 2015 Het lezersonderzoek is gehouden in het Delft Internet Panel (DIP). Daarnaast is er een steekproef getrokken voor respondenten met achtergrondgegevens, die minder vaak in het DIP voorkomen.

Nadere informatie

Het raadslid. Taken raadslid

Het raadslid. Taken raadslid Het raadslid Nederland kent op 1 januari 2008 443 gemeenten die allen bestuurd worden door de gemeenteraad als algemeen bestuur en een college van burgemeester en wethouders als dagelijks bestuur. Gemeenten

Nadere informatie

2013, peiling 4 december 2013

2013, peiling 4 december 2013 resultaten 2013, peiling 4 december 2013 Van 25 november tot en met 8 december 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.685 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.701 leden de

Nadere informatie

Inbraakpreventie in Westfriesland

Inbraakpreventie in Westfriesland Inbraakpreventie in Westfriesland uitkomsten van een peiling onder inwoners Westfriese gemeenten Juni 2014 Belangrijkste uitkomsten Risico-perceptie De zes gemeenten die deel uit maken van het politiedistrict

Nadere informatie

gemeente Onderzoek en Statistiek Januari 2013 Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek

gemeente Onderzoek en Statistiek Januari 2013 Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Uw Uw raad raad laat laat (niet) (niet) naar naar LelyStadsGeLUIDEN zich raden zich raden De mening van de inwoners gepeild De raad in beeld Raad van Lelystad Raadvan vanlelystad Lelystad Raad gemeente

Nadere informatie

BEKENDHEID GEMEENTERAAD

BEKENDHEID GEMEENTERAAD BEKENDHEID GEMEENTERAAD GEMEENTE WOERDEN 28 Resultaten van onderzoek onder burgers naar de bekendheid van de Gemeenteraad van de gemeente Woerden COLOFON Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Woerden Blekerijlaan

Nadere informatie

Samenspraak en inspraak

Samenspraak en inspraak Wegwijzer Samenspraak en inspraak De gemeente samen met u aan de slag in uw buurt Maak t mee! Burgerparticipatie in Eindhoven In deze folder leest u hoe u invloed kunt hebben op wat de gemeente doet in

Nadere informatie

Mening van het digitaal Burgerpanel Oss over: Kunst en Cultuur. Gemeente Oss. December 2013

Mening van het digitaal Burgerpanel Oss over: Kunst en Cultuur. Gemeente Oss. December 2013 Mening van het digitaal Burgerpanel Oss over: Kunst en Cultuur Gemeente Oss. December 2013 1 INLEIDING Waarom is het burgerpanel gevraagd naar haar mening over Kunst en Cultuur? De gemeente bezuinigt op

Nadere informatie

Workshop C Waarom is stemmen belangrijk en hoe maak ik mijn keuze?

Workshop C Waarom is stemmen belangrijk en hoe maak ik mijn keuze? Workshop C Waarom is stemmen belangrijk en hoe maak ik mijn keuze? Workshop C Waarom is stemmen belangrijk en hoe maak ik mijn keuze? Korte omschrijving workshop In deze workshop ontdekken de deelnemers

Nadere informatie

Het Leiderdorppanel over

Het Leiderdorppanel over Het Leiderdorppanel over Informatie & betrokkenheid April 2011 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 1e peiling met het nieuwe burgerpanel van Leiderdorp. Deze eerste peiling ging

Nadere informatie

Onderzoek Digipanel: Vrijwillige Brandweer

Onderzoek Digipanel: Vrijwillige Brandweer Versie definitief Datum 25 november 2008 1 (7) Onderzoek Digipanel: Vrijwillige Brandweer Auteur Tineke Brouwers Het achtste onderzoek Op 12 september 2008 kregen alle panelleden van dat moment (749 personen)

Nadere informatie

Raadsnieuws, Purmerend Totaal en wijkkranten LEZERSONDERZOEK GEMEENTELIJK NIEUWS EN WIJKNIEUWS

Raadsnieuws, Purmerend Totaal en wijkkranten LEZERSONDERZOEK GEMEENTELIJK NIEUWS EN WIJKNIEUWS Raadsnieuws, Purmerend Totaal en wijkkranten LEZERSONDERZOEK GEMEENTELIJK NIEUWS EN WIJKNIEUWS LEZERSONDERZOEK GEMEENTELIJK NIEUWS EN WIJKNIEUWS Raadsnieuws, Purmerend Totaal en wijkkranten 1 Colofon In

Nadere informatie

Mogelijkheden windenergie

Mogelijkheden windenergie Mogelijkheden windenergie Draagvlak onder de inwoners De gemeenteraad heeft half 2013 ingestemd met het uitwerken van de mogelijkheden voor windenergie in Dordrecht in een Uitvoeringsplan Windenergie.

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR Gemeente Oirschot Maart 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl PEILING 65-PLUSSERS Gemeente Enkhuizen januari 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telnr. : 0229-282555 Rapportnummer 2015-2080 Datum januari 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Nieuwsbrief over peiling 13: relatie met DR en tracking & tracing BTR Maart 2012 1. Inleiding Tussen 9 en 19 februari 2012 konden panelleden van het Internetpanel

Nadere informatie

Nieuws en informatie over de gemeente

Nieuws en informatie over de gemeente Re a ge re n Conc e rnsta f Fe brua ri 2013 o.e n.s@ha a rle m.nl Afde ling Onde rzoe k e n S ta tistie k Grote ma rkt 2 2011 Ha a rle m Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek Digipanel Haarlem

Nadere informatie

Panelonderzoek inwoners en openbaar groen

Panelonderzoek inwoners en openbaar groen Panelonderzoek inwoners en openbaar groen Gemeente Amersfoort Marlies Visser 2 juni 2015 De meeste panelleden zijn positief over het burgerinitiatief tot het opstellen van een Groenvisie. Men vindt over

Nadere informatie

i n t e r n e t p a n e l o v e r b e z u i n i g i n g e n

i n t e r n e t p a n e l o v e r b e z u i n i g i n g e n i n t e r n e t p a n e l o v e r b e z u i n i g i n g e n Mening internetpanel over bezuinigingen In opdracht van: College van burgemeester en wethouders gemeente Purmerend Uitgevoerd door: Team Beleidsonderzoek

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 6: Afvalscheiding november 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de zesde peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

RESULTATEN VAN DE ENQUETE 'GELOVEN IN BENNEKOM' - eerste wijk - Inleiding. Resultaten. 1. Kerklidmaatschap en kerkbezoek

RESULTATEN VAN DE ENQUETE 'GELOVEN IN BENNEKOM' - eerste wijk - Inleiding. Resultaten. 1. Kerklidmaatschap en kerkbezoek RESULTATEN VAN DE ENQUETE 'GELOVEN IN BENNEKOM' - eerste wijk - Inleiding De enquête waarvan de resultaten hier gepresenteerd worden, is georganiseerd door de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Vrije

Nadere informatie

Nieuwsbrief Enschedepanel

Nieuwsbrief Enschedepanel Nieuwsbrief Enschedepanel Peiling over parkeren bij het Medisch Spectrum Twente (MST) December 2008 Colofon Uitgave I&O Research BV Stationsplein 11 Postbus 563, 7500 AN Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer

Nadere informatie

Buurtenquête Stevenfenne

Buurtenquête Stevenfenne Buurtenquête Stevenfenne Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede een

Nadere informatie

VNG-Ledenpeiling Uitkomst bevraging december 2010

VNG-Ledenpeiling Uitkomst bevraging december 2010 VNG-Ledenpeiling Uitkomst bevraging december 2010 onderwerp: Teambuilding in een versplinterd politiek landschap uitgevoerd door Congres- en Studiecentrum VNG 10 januari 2011 Inhoud Inleiding... 2 Respons...

Nadere informatie

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers Opdrachtnemer: Bureau O&S Heerlen Opdrachtgever: Bureau Economie Januari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Onderzoeksvragen 3 3. Onderzoeksopzet 3 4.

Nadere informatie

Digipanel Theater aan de Parade

Digipanel Theater aan de Parade Digipanel Theater aan de Parade 20 mei 2011 Afdeling Onderzoek en Statistiek Gemeente s-hertogenbosch Inleiding Het Theater aan de Parade is bijna 40 jaar oud. Op veel punten voldoet het niet meer aan

Nadere informatie

Lesmateriaal voor het (V)MBO

Lesmateriaal voor het (V)MBO Lesmateriaal voor het (V)MBO Binnenkort nemen uw leerlingen deel aan een Jongerengemeenteraad. Het project Jongerengemeenteraad laat jongeren in de leeftijd van 14 19 jaar zien hoe beleid tot stand komt

Nadere informatie

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29%

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29% 26 DISCRIMINATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het vóórkomen en melden van discriminatie in Leiden en de bekendheid van en het contact met het Bureau Discriminatiezaken. Daarnaast komt aan de orde

Nadere informatie

Internetpanel over de lokale media

Internetpanel over de lokale media Internetpanel over de lokale media In opdracht van: Afdeling Communicatie Rapportage door: Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Gemeente Purmerend J. van Poorten november 2008 Verkrijgbaar bij:

Nadere informatie

Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011

Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011 Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011 1. Achtergrond De gemeente doet onderzoek naar de wijze waarop ze het scheiden van afval kan verbeteren. Dit vormt een onderdeel van het nieuwe afvalbeleid

Nadere informatie

Evenementenmonitor Enschede 2013

Evenementenmonitor Enschede 2013 Evenementenmonitor Enschede 2013 Inventarisatie van bezoekersaantallen, bezoekerspeiling en inwonerspeiling Belangrijkste resultaten Februari 2014 Evenementenmonitor Enschede 2013 Inventarisatie van bezoekersaantallen,

Nadere informatie

2014, peiling 5 november 2014. hebben nog 178 Hengeloërs eenmalig de vragenlijst ingevuld. Het onderwerp van

2014, peiling 5 november 2014. hebben nog 178 Hengeloërs eenmalig de vragenlijst ingevuld. Het onderwerp van resultaten 2014, peiling 5 november 2014 Van 28 oktober tot en met 9 november 2014 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.663 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.424 leden de vragenlijst

Nadere informatie

Op zoek naar de rol van de raadsgriffie

Op zoek naar de rol van de raadsgriffie Op zoek naar de rol van de raadsgriffie Door: Simone van den Hurk en David Kok Uit het onderzoek hoe gemeenten sociale media gebruiken, blijkt dat raadsleden veel gebruik maken van sociale media. De vraag

Nadere informatie

Evaluatie online panel O+S

Evaluatie online panel O+S Evaluatie online panel O+S rapportage Project: 8029 In opdracht van: O+S dr. Clemens Wenneker drs. Elise Bos Eyssen dr. Esther Jakobs Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Behorende

Nadere informatie

1 INLEIDING... 2 2 ALGEMENE VRAGEN... 3

1 INLEIDING... 2 2 ALGEMENE VRAGEN... 3 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 2 2 ALGEMENE VRAGEN... 3 2.1 STAAT UW TURBINE IN FRYSLÂN?... 3 2.2 BENT U DE ENIGE EIGENAAR?... 3 2.3 ZO NIET, WELK AANDEEL IS UW EIGENDOM?... 4 2.4 HOEVEEL TURBINES HEEFT

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Luchtkwaliteit

Onderzoek Inwonerspanel: Luchtkwaliteit Luchtkwaliteit 1 (5) Onderzoek Inwonerspanel: Luchtkwaliteit Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 17 september 2010 kregen alle panelleden van dat moment (1423 personen) een e-mail met de vraag

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Gescheiden gft inzameling Nesselande

Gescheiden gft inzameling Nesselande rotterdam.nl/onderzoek Gescheiden gft inzameling Nesselande Onderzoek en Business Intelligence Gescheiden gft inzameling Nesselande Een evaluatie M. van Rhee Onderzoek en Business Intelligence (OBI) 13

Nadere informatie

Raadsleden en veiligheid. Enquête 2015

Raadsleden en veiligheid. Enquête 2015 Raadsleden en veiligheid Enquête 2015 Raadsleden en Veiligheid Enquête 2015 Utrecht, 1 september 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Onderzoeksmethodiek... 4 2.1 Enquête... 4 2.2 Rapportage... 4 3 Resultaten...

Nadere informatie

Zondagsopenstelling in Oud-West

Zondagsopenstelling in Oud-West Zondagsopenstelling in Oud-West Rapportage Project: 8131 In opdracht van: Stadsdeel Oud-West dr. Clemens Wenneker dr. Willem Bosveld Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon

Nadere informatie

Mening inwoners over energiebesparing en duurzame energie Omnibusonderzoek 2011. Gemeente s-hertogenbosch

Mening inwoners over energiebesparing en duurzame energie Omnibusonderzoek 2011. Gemeente s-hertogenbosch Mening inwoners over energiebesparing en duurzame energie Omnibusonderzoek 2011 Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek&Statistiek Januari 2012 Samenvatting In het Omnibusonderzoek van 2011 onder bewoners

Nadere informatie

Tabellenboek Wijkkranten

Tabellenboek Wijkkranten Tabellenboek Wijkkranten Sociaal Geografisch Bureau bureau voor beleidsonderzoek en statistiek Dordrecht drs. J.M.A. Schalk januari 2007 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie Maatschappelijke

Nadere informatie

Vuurwerk: veel draagvlak voor alternatieven

Vuurwerk: veel draagvlak voor alternatieven Vuurwerk: veel draagvlak voor alternatieven Minderheid (14%) steekt af, gemiddeld voor 30 à 40 euro Afsteektijden goed bekend; één op de vijf afstekers houdt zich er niet aan Meerderheid voor algeheel

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Afvalcommunicatie en scheiden plastic afval

Onderzoek Inwonerspanel: Afvalcommunicatie en scheiden plastic afval 1 (23) Onderzoek Inwonerspanel: Afvalcommunicatie en scheiden plastic afval Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 24 november kregen de panelleden van dat moment van 19 jaar en ouder (1443 personen)

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014

Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014 Resultaten peiling EnschedePanel Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014 In 2012 heeft de gemeenteraad van Enschede de Fietsvisie vastgesteld. Doel van deze visie is om meer te gaan doen voor fietsers.

Nadere informatie

Panel Castricum. De gemeentelijke website, gemeentewinkel en participatie. Gemeente Castricum Juli 2014

Panel Castricum. De gemeentelijke website, gemeentewinkel en participatie. Gemeente Castricum Juli 2014 De gemeentelijke website, gemeentewinkel en participatie Gemeente Castricum Juli 2014 Inleiding Achtergrond van het onderzoek Gemeente Castricum wil graag weten wat haar inwoners vinden van de gemeentelijke

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Meerderheid van de Nederlanders is bekend met directe toegang fysiotherapie

Meerderheid van de Nederlanders is bekend met directe toegang fysiotherapie Deze factsheet is geschreven door C. Leemrijse, I.C.S. Swinkels, en D. de Bakker van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding worden gebruikt, NIVEL, februari 2007. Meerderheid van de Nederlanders

Nadere informatie

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 15: gebruik social media juli 2012 1. Inleiding Tussen 1 juni en 10 juni konden panelleden van het internetpanel Dienst Regelingen een peiling

Nadere informatie

Buurtenquête Getfert-Perik

Buurtenquête Getfert-Perik Buurtenquête Getfert-Perik Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 9: Aanvraag West-subsidies September 2011 Inleiding In samenwerking met Dienst Regelingen (DR) heeft I&O Research een internetpanel opgezet voor relaties

Nadere informatie

Onderzoek Ondernemerspanel: Actuele economische onderwerpen

Onderzoek Ondernemerspanel: Actuele economische onderwerpen Versie definitief Datum 8 oktober 2010 1 (8) Onderzoek Ondernemerspanel: Actuele economische onderwerpen Kleine bedrijven, ondernemersverenigingen, leegstand kantoren, parkmanagement en Bedrijfs Investerings

Nadere informatie

Amsterdam-Noord en de recessie

Amsterdam-Noord en de recessie Amsterdam-Noord en de recessie Sinds november 2009 kunnen bewoners van Amsterdam-Noord lid worden van het digitale bewonerspanel. In deze rapportage worden de resultaten van de eerste meting gepresenteerd.

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD

BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD Gemeente Eemnes Juni/Juli 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Infomarkt Krispijn. 1 Beschrijving. Bekendheid en waardering

Infomarkt Krispijn. 1 Beschrijving. Bekendheid en waardering Infomarkt Krispijn Bekendheid en waardering Op donderdag 15 maart 2012 organiseerde de gemeente Dordrecht voor het eerst in de wijken Oud-Krispijn en Nieuw-Krispijn een Infomarkt, om de wijkbewoners te

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl

Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl 2 Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl februari maart 2012 Klanttevredenheidsonderzoek website 2012 In opdracht van

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

E - STEMMEN: LAAT JIJ JE ONLINE STEM GELDEN?

E - STEMMEN: LAAT JIJ JE ONLINE STEM GELDEN? E - STEMMEN: LAAT JIJ JE ONLINE STEM GELDEN? Evaluatie-onderzoek van het online stemmen Een kwantitatief onderzoek naar het stemmen via internet van burger@overheid. Uitgevoerd door NetPanel in samenwerking

Nadere informatie

Rapport Zelfstandigheid Wijdemeren

Rapport Zelfstandigheid Wijdemeren Rapport Zelfstandigheid Wijdemeren Geïnitieerd en uitgevoerd DorpsBelangen Maart 2015 Wijdemeren, 2 maart 2015 Zeer geachte heer Smit, Hierbij ontvangt u de samenvatting van de resultaten van de Enquête

Nadere informatie

Onderzoek Burgerpanel maart 2013

Onderzoek Burgerpanel maart 2013 Rapportage Onderzoek Burgerpanel maart 2013 In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Heerhugowaard Patrick Blokzijl Utrecht, maart 2013 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Drs. Marjan den Ouden

Nadere informatie

Deventer Digipanel Energiebesparend gedrag Juni 2013

Deventer Digipanel Energiebesparend gedrag Juni 2013 Deventer Digipanel Energiebesparend gedrag Juni 2013 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (0570) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl 2 Introductie Team Kennis en Verkenning

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Fairtrade

Onderzoek Inwonerspanel: Fairtrade 1 (6) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 13 december kregen de panelleden van dat moment van 19 jaar en ouder (1433 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een

Nadere informatie

Centrum van Horst Wonen Limburg

Centrum van Horst Wonen Limburg Centrum van Horst Wonen Limburg januari 2013 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp 2006

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp 2006 Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp 2006 November 2006 Stefan Peters & Carolien van Ees 14162 Inhoudsopgave 1. Inleiding en onderzoeksdoel 2. Onderzoeksopzet 3. Conclusies 4. Resultaten Inleiding en

Nadere informatie

Het groen in Oud-West

Het groen in Oud-West Het groen in Oud-West Van 18 tot en met 24 september 2008 kon het bewonerspanel van Oud-West vragen beantwoorden over het groen in Oud-West. Van de 1.106 panelleden hebben er 496 meegedaan. Dit komt neer

Nadere informatie

24 maart 2015. Onderzoek: Veiligheid in uw buurt

24 maart 2015. Onderzoek: Veiligheid in uw buurt 24 maart 2015 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen

Nadere informatie

Binnen het communicatieconcept wordt een herkenbaar verkiezingslogo met bijbehorende slogan ontwikkeld.

Binnen het communicatieconcept wordt een herkenbaar verkiezingslogo met bijbehorende slogan ontwikkeld. Communicatieplan verkiezingen 2014 Opkomstbevordering Inleiding De laatste jaren daalt de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen in Den Helder. Van 51% in 2002 naar 48% in 2006 tot 45% in 2010. De dalende

Nadere informatie

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 1. Inleiding Vanaf 2015 verandert het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (vanaf

Nadere informatie

Verkiezingen. 1. Politieke voorkeur

Verkiezingen. 1. Politieke voorkeur Verkiezingen Voor vijftigplussers staat er de komende jaren veel op het spel. De betaalbaarheid van de zorg staat ter discussie en het niveau van pensioenen en AOW dreigt te worden aangetast. Daarnaast

Nadere informatie

Functieprofiel Raadslid PACT Aalsmeer

Functieprofiel Raadslid PACT Aalsmeer Bestuur PACT Aalsmeer E-mail: info@pactaalsmeer.nl Internet: www.pactaalsmeer.nl Functieprofiel Raadslid PACT Aalsmeer De fractie van PACT Aalsmeer kent: fractiemedewerkers: leden met politieke affiniteit

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015 Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 1 Juni 1 Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de huidige mate van tevredenheid van tolken en vertalers, afnemers van tolk- en vertaaldiensten

Nadere informatie

Lokale media en informatie van de gemeente

Lokale media en informatie van de gemeente Lokale media en informatie van de gemeente Stadspeiling 2011 Gemeente Amersfoort Sector Dienstverlening, Informatie en Advies (DIA) Onderzoek en Statistiek Zwaantina van der Veen Uitgave en rapportage

Nadere informatie

2014, peiling 4b november 2014

2014, peiling 4b november 2014 resultaten 2014, peiling 4b november 2014 Van 4 tot en met 16 februari is de eerste peiling van 2014 onder het HengeloPanel gehouden. Hieraan deden 1.744 panelleden mee (een respons van 65%). Zij hebben

Nadere informatie

RTV Papendrecht. 1 Conclusies. Bereik en waardering onder het Bewonerspanel Papendrecht

RTV Papendrecht. 1 Conclusies. Bereik en waardering onder het Bewonerspanel Papendrecht RTV Papendrecht Bereik en waardering onder het Bewonerspanel Papendrecht Inhoud: RTV Papendrecht is de lokale radio- en televisiezender van Papendrecht. Het aanbod bestaat uit radio-uitzendingen op Papendrecht

Nadere informatie

Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt nog steeds toe. Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers

Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt nog steeds toe. Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers. Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt

Nadere informatie