PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl"

Transcriptie

1 PEILING 65-PLUSSERS Gemeente Enkhuizen januari 2015

2 COLOFON Uitgave I&O Research van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telnr. : Rapportnummer Datum januari 2015 Opdrachtgever Gemeente Enkhuizen Auteurs: Roy van der Hoeve, MSc. Drs. Bianca de Haan Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

3 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Wonen 3. Sport en activiteit 4. Sociaal Cultureel Participatiefonds

4 1. INLEIDING Aanleiding onderzoek Om de wensen en behoeften van 65-plussers te monitoren is in december 2014 voor de tweede maal een peiling met het Enkhuizer Stadspanel uitgevoerd. Een eerdere meting onder 65-plussers vond plaats in In de nieuwe meting is geïnformeerd naar de huidige woonsituatie en woonaanpassingen, de sportactiviteiten en activiteitenbehoefte. Aanvullend zijn vragen voorgelegd over het Sociaal Cultureel Bijdragefonds (SCP-Fonds). Doel Het doel van het onderzoek is het bieden van inzicht in de sportbeoefening, de huidige woonsituatie en woonaanpassingen van. Tevens is de gemeente geïnteresseerd in de bekendheid en gebruik van het SCP-Fonds onder deze groep. Methode van onderzoek Voor het onderzoek zijn alle leden van 65 jaar en ouder van het Stadspanel uitgenodigd. In totaal hebben 146 inwoners de online vragenlijst ingevuld. Dit is vergelijkbaar met de meting van 2012; toen namen plussers deel aan het onderzoek. Voor deze meting is alleen het Enkhuizer Stadspanel ingezet. Dit in tegenstelling tot 2012, toen zijn ook nog inwoners per brief uitgenodigd. Er is een weging toegepast zodat de uitkomsten representatief zijn voor de totale populatie 65-plussers in Enkhuizen. Analyse De antwoordcategorieën weet niet/geen antwoord zijn (mits aangegeven) buiten de analyse gehouden. Indien de percentages niet optellen tot 100%, is dit (tenzij anders aangegeven) het gevolg van afrondingsverschillen. Waar mogelijk is vergeleken met het onderzoek uit In verband met een andere onderzoeksmethodiek en gewijzigde vraagstellingen zijn vergelijkingen met 2012 niet altijd mogelijk of dienen met voorzichtigheid geïnterpreteerd te worden.

5 WONEN

6 2. WONEN Meeste 65-plussers vinden eigen woning geschikt voor bewoning op latere leeftijd Het merendeel van de 65-plussers woont momenteel in een eengezinswoning (70%) of in een appartement (20%). De rest is met name gehuisvest in een vrijstaande woning. Dit is vergelijkbaar met de meting van Over het algemeen vindt men de huidige woning geschikt (met eventueel kleine aanpassingen) om tot op hoge leeftijd te bewonen. Eén derde ervaart dit niet zo. Zij verwachten vooral problemen met het traplopen en wensen op termijn een gelijkvloerse woning of een (trap)lift. In 2012 achtte 10% van de 65-plussers de eigen woning Meerderheid 65-plussers woont in een woning met aanpassingen Van de 65-plussers zegt 54% in een huis met aanpassingen te wonen. Onder de 70-plussers ligt dit aandeel hoger (66%) dan onder de jarigen (40%). In de meeste gevallen gaat het om een drempelvrije woning. Ook heeft een kwart beugels in de badkamer. Ten opzichte van 2012 hebben meer 65-plussers aanpassingen in hun woning. Vooral het plaatsen van beugels in de badkamer en het drempelvrij maken, gebeurt vaker. Figuur 1 Aanwezige aanpassingen aan woning (meerdere antwoorden mogelijk) niet geschikt om de komende 5 jaar in te blijven wonen*. 29% Tabel 1 Geschiktheid woning om tot hoge leeftijd te bewonen jaar 70-plus totaal woning is geschikt 18% 28% 23% geschikt na kleine aanpassingen 44% 42% 43% geschikt na veel aanpassingen 30% 20% 24% woning is niet geschikt 8% 10% 9% Drempelvrij Beugels in badkamer Alles gelijkvloers Brede deuren Beugels in toilet Traplift Aangepaste keuken Anders 3% 2% 1% 2% 10% 12% 13% 10% 10% 16% 15% 17% 22% 22% 25% *Let op: de vraagstelling wijkt af van 2012.

7 2. WONEN Meerderheid blijft het liefst thuis wonen bij ouder worden Mocht de mobiliteit door het ouder worden afnemen, dan blijft bijna negen op de tien 65-plussers bij voorkeur thuis wonen. Een iets kleiner deel (71%) is zich ervan bewust dat de woning tijdig aangepast moet worden om er lang te blijven wonen. Bijna een kwart heeft hier geen uitgesproken mening over. Iets minder dan tweederde gaat zijn of haar woning ook daadwerkelijk aanpassen wanneer dit nodig is. Ruim 15% van de senioren is dit niet van plan. Helft van 65-plussers niet van plan woning aan te passen Een kwart van de 65-plussers heeft zelf al maatregelen genomen om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Het betreft vooral de 70-plussers. Een kwart heeft plannen voor aanpassingen, de helft echter niet. In 2012 was een vergelijkbaar deel (56%) niet van plan de woning aan te passen. Driekwart (75%) van de senioren is onbekend met de mogelijkheden om de eigen woning op te plussen. In 2012 was dit vergelijkbaar (73%). Figuur 2 Stellingen over eigen woning Figuur 3 Aanpassingen op gebied van veiligheid en comfort sinds 2013* Als ik ouder word en misschien minder mobiel, blijf ik het liefst in mijn eigen woning wonen 87% 7% Ja 25% 22% Ik ben mij ervan bewust dat ik (eventueel) tijdig mijn woning moet aanpassen om veilig en comfortabel te kunnen blijven wonen 71% 23% 6% Nee, wel van plan 25% 22% Ik ga mijn woning pas aanpassen als dat nodig is 65% 21% 15% Nee, ook niet van plan 51% 56% (zeer) mee eens neutraal (zeer) mee oneens * Deze vraag is in 2012 op een andere manier gesteld dan in In 2014 is gevraagd naar de aanpassingen op gebied van veiligheid en comfort sinds In 2012 is geen periode en thema benoemd.

8 2. WONEN Minderheid behoefte aan informatie over aanpassen woning Een kwart van de senioren in Enkhuizen heeft behoefte aan informatie over het aanpassen van hun woning. Naar ondersteuning is iets meer vraag, hieraan heeft ongeveer 30% behoefte. Vier op de tien is vooral benieuwd waar men terecht kan voor deze ondersteuning bij het aanpassen van de woning. De 65-plussers willen vooral via folders (60%) of via een website (50%) informatie hierover ontvangen. Een kwart heeft liever een huisbezoek. Een derde bekend met project Lekker Blijven Wonen Eén op de drie is bekend met het project Lekker Blijven Wonen. Meest bekend is het project zelf, in mindere mate de website. Een kleine groep bezocht de site en waardeert deze gemiddeld met een 6,5*. Tabel 2 Bekendheid project Lekker Blijven Wonen jaar 70-plus totaal Figuur 4 Ik heb behoefte aan Informatie over waar ik terecht kan voor ondersteuning bij het aanpassen van mijn woning 38% Ja, alleen met het project 20% 22% 21% Ja, alleen met de website 3% 6% 4% Ja, bekend met beide 3% 14% 9% Ondersteuning bij aanschaffen spullen voor aanpassing Ondersteuning bij aanpassing woning 29% 31% Nee 74% 58% 65% Figuur 5 Voorkeur informatievoorziening (meerdere antwoorden mogelijk) Informatie over de aanpasmogelijkheden woning 27% 1 Folder (60%) Informatie over hoe mijn woning is aan te passen 24% 2 3 Website (50%) Huisbezoek (24%) * Deze vraag is door een klein aantal respondenten ingevuld en moet dus met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd

9 SPORT EN ACTIVITEIT

10 3. SPORT EN ACTIVITEIT Merendeel 65-plussers beweegt voldoende Bijna tweederde van de senioren in Enkhuizen zegt voldoende te bewegen, één op de tien beweegt naar eigen zeggen te weinig. Volgens de NNGB-norm dienen met name 65-plussers - minstens 5 dagen per week, 30 minuten of meer - matig tot intensieve lichamelijk inspanning te leveren. Hieraan voldoet 58% in Enkhuizen. Een kwart zegt zelfs elke dag tenminste 30 minuten te bewegen. Van de 70-plussers voldoet de helft aan deze norm. Binnen deze groep zegt ook een kleiner deel (59%) voldoende te bewegen. Figuur 7 Stelling: Ik beweeg voldoende 70-plus jaar totaal 59% 72% 65% 26% 15% 25% 3% 25% 10% Figuur 6 Aantal dagen in de week meer dan 30 minuten bewegen (zeer) mee eens neutraal (zeer) mee oneens 0 dagen 1 dagen 3% 4% 66% Van de 65 t/m 70 jarigen voldoet aan de NNGB-norm 2 dagen 7% 3 dagen 12% 50% Van de 70-plussers voldoet aan de NNGB-norm 4 dagen 5 dagen 17% 17% 6 dagen 14% 7 dagen 27%

11 3. SPORT EN ACTIVITEIT Vrijetijdssport meest beoefend door 65-plussers Ruim acht op de tien (84%) 65-plussers deed het afgelopen jaar aan sport. Hierbij sporten de 65 t/m 70-jarigen aanzienlijk vaker dan de 70-plussers. Populair binnen deze groep is de vrijetijdssport, zoals wandelen en fietsen. Ook fitness/gym (31%) en denksport (20%) scoren hoog. Er worden weinig lacunes in het sportaanbod ervaren, slechts 2% mist een specifieke activiteit. Senioren sporten hoofdzakelijk in ongeorganiseerd verband Bijna twee op de drie 65-plussers sport individueel, op ongeorganiseerde wijze. Meer dan een kwart is lid van een sportvereniging en een bijna even groot deel heeft een abonnement van een commerciële sportaanbieder. De 65 t/m 70- jarigen sporten vaker ongebonden alleen in vergelijking met de groep 70-plussers. Figuur 8 Sportbeoefening door 65-plussers (meerdere antwoorden mogelijk) Vrijetijdssport (65%) Fitness/gym (31%) Denksport (20%) 90% 78% Van de 65 t/m 70 jarigen sportte het afgelopen jaar Van de 70-plussers sportte het afgelopen jaar Tabel 3 Organisatorisch verband sportbeoefening (meerdere antwoorden mogelijk) Ongebonden alleen 64% Verenigingsverband 28% Commercieel verband 26% 4 Watersport (18%) Ongebonden in groep 18% 5 Balsport/racketsport en behendigheidssport (9%) Anders georganiseerd 13%

12 3. SPORT EN ACTIVITEIT Merendeel geen belangstelling voor ontmoetingsactiviteit Twaalf procent van de heeft eventueel interesse in een sociale activiteit op zondag. Dit zijn met name de oudere senioren. Zij doen het liefst een culturele activiteit, gevolgd door een cursus volgen of koffie drinken. Deze activiteit zou men bij voorkeur in de middag willen doen. De voorkeurslocatie ontloopt elkaar weinig; 50% zou deze graag in de Bonte Veer zien, 46% in Westerhof. Opvallend is dat één op de vijf (22%) graag op de hoogte wil blijven van seniorenactiviteiten op zondag. Een klein groep (5%) zou willen helpen met het organiseren hiervan. Figuur 9 Voorkeur type ontmoetingsactiviteit (meerdere antwoorden mogelijk)* 1 Culturele activiteit (71%) Figuur 10 Weet andere personen die belangstelling hebben ontmoetingsactiviteit Figuur 11 Belangstelling voor ontmoetingsactiviteit 70-plus jaar totaal 5% Kleine groep kent andere belangstellende 65-plussers Meer dan de helft van de senioren kent geen andere personen die behoefte hebben aan een activiteit op zondag. Ruim een derde zegt dit niet te weten. Een klein deel (9%) zegt 1 tot 10 personen te kennen. 18% 12% misschien interesse 95% 82% 88% geen interesse 2 Volgen van cursus (42%) 1-4 personen 8% 3 Koffie drinken (37%) 5-10 personen 1% 4 Muziek, spelletjes, bewegen (29%) kent geen andere personen 56% 5 Samen eten (25%) * Deze vraag is door een klein aantal respondenten ingevuld en moet dus met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd

13 SOCIAAL CULTUREEL PARTICIPATIEFONDS

14 4. SCP-FONDS Weinig gebruikmaking van SCP-Fonds Een regeling van de gemeente Enkhuizen is het Sociaal Cultureel Participatiefonds. Hierbij kunnen minima ondersteuning ontvangen die ze kunnen gebruiken voor sport en cultuur. Van de 65-plussers is 40% op de hoogte van het bestaan van dit fonds. Daarentegen maakt vrijwel niemand gebruik hiervan. Voornamelijk omdat men hier niet voor in aanraking komt (81%) of geen behoefte (15%) aan heeft. Een klein deel (13%) van de senioren zou graag meer informatie over dit fonds willen ontvangen. Huis-aan-huis krant kan bekendheid vergroten De gemeente kan de bekendheid over deze regeling het beste vergroten door hier in de huis-aan-huis krant aandacht aan te besteden. In mindere mate noemt men de gemeentewebsite (17%) en verspreiding via de ouderenbond (12%) als communicatiemiddel. De groep 65- t/m 70-jarigen noemt relatief vaak de gemeentewebsite (25%), terwijl de 70-plussers verhoudingsgewijs meer voorkeur geven aan een folder (14%). 36% Van de 65 t/m 70 jarigen kent het SCP-fonds 43% Van de 70-plussers kent het SCP-fonds Tabel 4 Bekendheid SCP-fonds vergroten door: Figuur 12 Interesse voor informatie over het SCP-Fonds Informatie in de gemeenterubriek in de huis-aan-huis krant 56% geen interesse 66% Informatie op de gemeentewebsite 17% Informatie verspreiden via de ouderenbond 12% komt niet in aanmerking 22% Folders bij o.a. bibliotheek/supermarkt etc. 8% Anders 6% wel interesse 13%

AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen. December 2011

AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen. December 2011 AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen December 2011 1 Inhoudsopgave 2 1 2 Management Summary Onderzoeksresultaten in detail 2a Pensioen algemeen 2b Pensioencommunicatie 2c Pensioenregeling 3 Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Gemeente Houten: Sporten en Bewegen 55+ Vraag en aanbod. Den Dolder, 07-07-2010 Drs. Casper de Vos

Gemeente Houten: Sporten en Bewegen 55+ Vraag en aanbod. Den Dolder, 07-07-2010 Drs. Casper de Vos Gemeente Houten: Sporten en Bewegen 55+ Vraag en aanbod Den Dolder, 07-07-2010 Drs. Casper de Vos 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV). De opdrachtgever mag deze uitgave

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Duurzaamheid & energiebesparing

Duurzaamheid & energiebesparing Duurzaamheid & energiebesparing Resultaten peiling EnschedePanel Juni 2013 Samenvatting Eind maart is een peiling onder het EnschedePanel gehouden over duurzaamheid. In totaal hebben 2.224 panelleden aan

Nadere informatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie Afdeling Onderzoek & Statistiek Gemeente Deventer Karen Teunissen April 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Bekendheid en betrokkenheid 4 Samenvatting 8 Hoofdstuk 2 Communicatie 9 Samenvatting 12

Nadere informatie

Wijkpeiling Utrecht- Oost Wat doe jij in Oost? Onderzoeksrapport

Wijkpeiling Utrecht- Oost Wat doe jij in Oost? Onderzoeksrapport Wijkpeiling Utrecht- Oost Wat doe jij in Oost? Onderzoeksrapport Utrecht, juni 2013 L. S. Smulders, MSc Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van Wijkraad Oost Copyright 2013, Labyrinth Onderzoek &

Nadere informatie

Onderzoek Externe Communicatie Gemeente Houten. December 2006

Onderzoek Externe Communicatie Gemeente Houten. December 2006 Onderzoek Externe Communicatie December 2006 Onderzoek Externe Communicatie December 2006 Auteurs: drs. Aart van Grootheest en drs. Joyce van der Laan Publicatiedatum: 18 december 2006 Trendview Radioweg

Nadere informatie

gemeente Onderzoek en Statistiek Januari 2013 Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek

gemeente Onderzoek en Statistiek Januari 2013 Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Uw Uw raad raad laat laat (niet) (niet) naar naar LelyStadsGeLUIDEN zich raden zich raden De mening van de inwoners gepeild De raad in beeld Raad van Lelystad Raadvan vanlelystad Lelystad Raad gemeente

Nadere informatie

Monitor Duurzame energie: Toekomst elektrisch vervoer. Bewonersoriëntaties (Nulmeting)

Monitor Duurzame energie: Toekomst elektrisch vervoer. Bewonersoriëntaties (Nulmeting) Monitor Duurzame energie: Toekomst elektrisch vervoer Bewonersoriëntaties (Nulmeting) : Monitor Duurzame energie: Toekomst elektrisch vervoer Bewonersoriëntaties (nulmeting) Onderzoek en Statistiek : COLOFON

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Turkse ouderen in Alblasserdam

Turkse ouderen in Alblasserdam Turkse ouderen in Alblasserdam Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. A.E. de Jong dr. M.G. Weide november 2009 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie Gemeente Alblasserdam Onderzoekcentrum Drechtsteden

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Arbeidsmarkt & Sociale Zaken 2010. Gemeente s-hertogenbosch

Klanttevredenheidsonderzoek Arbeidsmarkt & Sociale Zaken 2010. Gemeente s-hertogenbosch Klanttevredenheidsonderzoek Arbeidsmarkt & Sociale Zaken Gemeente s-hertogenbosch O&S Oktober - 2 - Samenvatting Waarom een klanttevredenheidsonderzoek? De afdeling Arbeidsmarkt en Sociale Zaken (AmSZ)

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Nadere informatie

Onderzoek dienstverlening Wmo-loket. Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul

Onderzoek dienstverlening Wmo-loket. Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul Onderzoek dienstverlening Wmo-loket Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul Onderzoek dienstverlening Wmo-loket Telefonisch onderzoek onder cliënten van

Nadere informatie

Alcoholopvoeding Durf Nu! Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen

Alcoholopvoeding Durf Nu! Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen Alcoholopvoeding Durf Nu! Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen (beginmeting) Onderzoek uitgevoerd door IrisZorg, onder verantwoordelijkheid van GGD Regio Nijmegen

Nadere informatie

Wensen en behoeften van eigenaarbewoners op het gebied van energiesparende maatregelen

Wensen en behoeften van eigenaarbewoners op het gebied van energiesparende maatregelen I Energieonderzoek SEV Wensen en behoeften van eigenaarbewoners op het gebied van energiesparende maatregelen Een kwalitatieve erkenning in de provincie Utrecht Tangram Advies & nderzoek Bas de Kleijn,

Nadere informatie

Centrum Monitoring Wijkprogramma s

Centrum Monitoring Wijkprogramma s Centrum Monitoring Wijkprogramma s Inhoud: 1. Onze buren in voormalig Badhuis 2. Evenementen Raadhuisplein 3. Verlichting park Willem van Oranjelaan 4. Jaarlijkse wijkschouw 5. Speelvoorzieningen 6. Wijkplatform

Nadere informatie

Ondernemersdagvergunning

Ondernemersdagvergunning Ondernemersdagvergunning Stadsdeel West In opdracht van: Stadsdeel West Projectnummer: 14179 Foto: Eerste Helmersstraat, fotograaf Edwin van Eis (2010) drs. Rogier van der Groep dr. Esther Jakobs Bezoekadres:

Nadere informatie

Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten. 17 maart 2014

Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten. 17 maart 2014 Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten 17 maart 2014 DATUM 17 maart 2014 TITEL Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten ONDERTITEL

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Regionaal Bureau Leerplicht 2012 September 2012

Tevredenheidsonderzoek Regionaal Bureau Leerplicht 2012 September 2012 Tevredenheidsonderzoek Regionaal Bureau Leerplicht 2012 September 2012 Het RBL voert de leerplicht- en RMC-taken uit voor: Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Noordwijk Noordwijkerhout

Nadere informatie

Sociale Mediagedrag Jongeren Eindrapportage Rotterdam Festivals September 2011

Sociale Mediagedrag Jongeren Eindrapportage Rotterdam Festivals September 2011 Sociale Mediagedrag Jongeren Eindrapportage Rotterdam Festivals September 2011 Sociale Mediagedrag Jongeren Eindrapportage Rotterdam Festivals September 2011 Contactgegevens: Rotterdam Festivals: Markteffect:

Nadere informatie

Communicatiemonitor 2012. Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen

Communicatiemonitor 2012. Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen Communicatiemonitor 2012 Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Onderzoek en Statistiek Venlo, januari 2013 1 2 Samenvatting

Nadere informatie

Preventie en gezond gedrag bij mensen met astma

Preventie en gezond gedrag bij mensen met astma Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Preventie en gezond gedrag bij mensen met astma D.L. Jansen M. Cardol P. Spreeuwenberg M.J.W.M. Heijmans

Nadere informatie

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010 Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente 2010 Tilburg Dienst Beleidsontwikkeling Onderzoek & Informatie Juli 2010 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 7 Hoofdstuk 1 Buurt en buurtproblemen...

Nadere informatie

Almere in de peiling 2006

Almere in de peiling 2006 Stafdienst Bestuurszaken, afdeling Onderzoek & Statistiek M. Huisman Telefoon (036) 539 9315 Fax (036) 539 9981 mahuisman@almere.nl Almere in de peiling 2006 Stadhuisplein 1 Postbus 1200 1300 AE Almere

Nadere informatie

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen Nibud, 2010 Samenvatting Het Nibud heeft

Nadere informatie

Wat wil de mantelzorger?

Wat wil de mantelzorger? Een onderzoek naar behoeften van mantelzorgers in Rotterdam Wat wil de mantelzorger? Dertien steunpunten in Rotterdam bieden hulp aan die zij genomen hebben om een vragenlijst in te vullen en aan ons terug

Nadere informatie

2013, peiling 2 juli 2013

2013, peiling 2 juli 2013 resultaten 2013, peiling 2 juli 2013 Van 14 mei tot en met 26 mei 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.715 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.615 leden de vragenlijst ingevuld.

Nadere informatie