Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010"

Transcriptie

1 Gemeente Lopik Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over april 2011

2 Projectnr Boulevard Heuvelink KT Arnhem Postbus BD Arnhem Telefoon (026) Telefax (026) Internet Gemeente Lopik Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over april 2011

3 Inhoud 1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Vergelijking met omliggende gemeenten Leeswijzer 2 2. Tevredenheid Wmo-cliënten Aanvragen van de voorzieningen (On)Tevredenheid PGB Tevredenheid over procesaspecten Tevredenheid over kwaliteit van de voorzieningen zelf 7 3. Effect van de voorziening Samenvatting en aanbevelingen 15 Vergelijking met SUW gemeenten 17

4

5 1. Inleiding De Wmo verplicht elke gemeente om jaarlijks tevredenheidsmetingen te verrichten onder de gebruikers / klanten van individuele Wmo-voorzieningen. Hiermee heeft de gemeente jaarlijks een tevredenheidstoets die uitwijst, of de dienstverlening van de Wmo aansluit bij datgene waaraan burgers behoefte hebben. De gemeente Lopik heeft dit jaar bureau Companen een tevredenheidsonderzoek laten uitvoeren onder klanten van Wmo-voorzieningen. De gemeente heeft het onderzoek laten uitvoeren om te voldoen aan de wettelijke verplichting in dit kader, maar vooral om grip te houden op de kwaliteit van de dienstverlening binnen de Wmo Methode van onderzoek Om de tevredenheid van de Wmo-cliënten in beeld te krijgen, is gekozen voor een telefonische enquête. Met telefonisch onderzoek is het mogelijk om in relatief korte tijd het onderzoek uit te kunnen voeren. De telefonische enquetes duren tussen de 10 en 15 minuten per respondent. Het veldwerk is uitgevoerd in week 8 en 9 (de laatste week van februari en de eerste week van maart) In de rapportage maken we onderscheid tussen Hulp bij het huishouden en de WRVvoorzieningen (voormalige Wvg-voorzieningen). De WRV-voorzieningen bestaan uit de woonvoorziening, de rolstoel/scootmobiel en de vervoersvoorziening Responsverantwoording Vooraf is bepaald hoeveel respondenten per voorziening bevraagd zouden worden. Binnen de gemeente zijn in totaal 176 cliënten bevraagd over de kwaliteit van de Wmovoorzieningen; in tabel 1.1 zijn de behaalde aantallen per voorziening weergegeven. We gaan uit van een nauwkeurigheidsmarge van 6% en een betrouwbaarheidsmarge van 5%. Beide percentages zijn gebruikelijk en methodisch uiterst verantwoorde percentages die resulteren in: betrouwbaarheid van 95% (representatieve uitspraken over de totale groep Wmocliënten waarbij je met 95% zekerheid mag aannemen dat die kloppen); steekproefnauwkeurigheid van 94% (dus 94% kans dat je met de steekproef daadwerkelijk de beoogde populatie representeert). Respondenten die meer dan één WRV-voorzieningen hebben, zijn over alle door hen gebruikte voorzieningen bevraagd naar hun tevredenheid. Hetzelfde geldt voor de cliënten die zowel een voorziening voor hulp bij het huishouden als een WRVvoorzieningen hebben. Iedere voorziening had een eigen deelvragenlijst binnen de totale vragenlijst en in de onderstaande tabel is het aantal afgenomen deelvragenlijsten weergegeven. Tabel 1.1: Respons per deelvoorziening en aangevraagd in 2010 Woning- Lopik totaal HH WRV aanpassing Vervoervoorziening Rolstoel/ scootmobiel - 1 -

6 Omdat het in dit onderzoek echt gaat om de tevredenheid over het jaar 2010, zijn de vragen over het proces van aanvraag en afhandeling van de voorzieningen en over PGBinformatie alleen gesteld aan cliënten die aangaven ook daadwerkelijk in 2010 hebben aangevraagd. Uiteraard zijn de vragen over de andere onderdelen (PGB-gebruik en inhoudelijke waardering van de voorziening) ook gesteld aan respondenten die hun voorziening in eerdere jaren hebben aangevraagd. Tabel 1.2: Leeftijdsverdeling respondenten Leeftijd % Tot 55 jaar 14% 55 tot 65 jaar 15% 65 tot 75 jaar 15% 75 tot 85 jaar 36% 85 jaar en ouder 19% De meeste respondenten met een Wmo-voorziening zijn in de leeftijd tussen de 75 en 85 jaar, circa 36%. Ongeveer 14% is jonger dan 55 jaar Vergelijking met omliggende gemeenten In de afgelopen vier jaar heeft Companen de klanttevredenheidsmetingen voor de SUWgemeenten (Samenwerking Utrecht-West) uitgevoerd. Dit is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Abcoude, Breukelen, De Ronde Venen, Loenen, Maarssen, Montfoort, Oudewater en Woerden. Op verzoek van de gemeente Lopik hebben we een vergelijking met de meeste van deze gemeenten opgenomen als bijlage. Omdat de meting voor de gemeenten Abcoude en De Ronde Venen nog niet is afgerond, zijn de resultaten daarvan niet meegenomen in deze vergelijking Leeswijzer In hoofdstuk twee bekijken we de tevredenheid van de cliënten voor wat betreft de aanvraagprocedure, gebruik van PGB, procesaspecten en de kwaliteit van de voorzieningen zelf. In hoofdstuk drie is het effect meegenomen van de Wmo-voorzieningen op het zelfstandig leven van de cliënt of op de deelname van de cliënt aan de samenleving Hoofdstuk vier geeft een samenvatting van de onderzoeksresultaten, met daaraan enkele aanbevelingen gekoppeld. In de bijlage is de vergelijking opgenomen met de SUW-gemeenten Breukelen, Loenen, Maarssen, Montfoort, Oudewater en Woerden

7 2. Tevredenheid Wmo-cliënten In dit hoofdstuk schetsen we de tevredenheid van de cliënten. We behandelen de resultaten in de volgorde van het proces dat de cliënt doorloopt: Het aanvragen van de voorziening (duidelijkheid, waar en wie). Het proces, gemeten aan de hand van aspecten als procedures, contact en informatievoorziening (tevredenheid). De voorziening zelf (tevredenheid) Aanvragen van de voorzieningen Het verkrijgen van een Wmo-voorziening begint bij het aanvragen van de voorziening. We hebben gevraagd of voor cliënten duidelijk was bij welke instantie dat moest gebeuren, waar de aanvraag is gedaan en wie die heeft gedaan (cliënten zelf of een ander). Duidelijk bij welke instantie aanvraag moet worden gedaan Is het voor de cliënten in de gemeente Lopik duidelijk bij welke instantie ze de voorziening moeten aanvragen? Figuur 2.1: Duidelijkheid gemeente Lopik bij welke instantie aanvragen voorziening Hulp bij het huishouden WRV-voorzieningen Woonvoorziening Vervoervoorziening Rolstoel/scootmobiel 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Zeer duidelijk Duidelijk Neutraal Onduidelijk Zeer onduidelijk Voor veruit de meeste cliënten was het (zeer) duidelijk waar zij of hun contactpersoon de voorziening moesten aanvragen. Voor slechts 5% van de cliënten die hulp bij het huishouden aanvroeg en bij 2% van de cliënten die een WRV-voorziening aanvroeg, was het niet duidelijk waar ze deze moesten aanvragen. Voorzieningen vooral bij gemeente aangevraagd In de onderstaande grafieken hebben we weergegeven: waar de voorziening is aangevraagd wie de voorziening heeft aangevraagd In de grafieken is onderscheid gemaakt tussen de Hulp bij het huishouden en de WRVvoorzieningen

8 Figuur 2.2: Aanvraag voorziening 100% 80% 60% 40% 20% 0% Gemeente Wmo-loket Waar aangevraagd? Zorgkantoor Zorgleverancier Huisarts Anders Weet niet 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Wie aangevraagd? Zelf Ander Weet niet HH WRV-voorziening Ongeveer de helft (52%) van de cliënten geeft aan dat de voorziening bij de gemeente is aangevraagd. 18% noemt spontaan het Wmo-loket en 14% weet niet precies waar de voorziening is aangevraagd. De overige cliënten noemen de huisarts, zorgkantoor of zorgleverancier. Ongeveer 40% geeft aan dat de voorziening door henzelf is aangevraagd, ongeveer 60% heeft de voorziening door een ander laten aanvragen. Dit is een opvallende uitkomst, over het algemeen zijn deze percentages precies omgekeerd (On)Tevredenheid PGB In de volgende grafieken hebben we op gemeentelijk niveau weergegeven: het gebruik van PGB per voorziening de tevredenheid daarover In de grafieken is onderscheid gemaakt tussen de Hulp bij het huishouden en de WRVvoorzieningen. Figuur 2.3: PGB, gebruik en tevredenheid cliënten gemeente Lopik Gebruik PGB Tevredenheid PGB 100% 80% 60% 40% 20% 0% Ja Nee Weet niet 100% 80% 60% 40% 20% 0% Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden HH WRV-voorziening HH WRV-voorziening Weinig cliënten maken gebruik van het PGB Het aandeel cliënten dat gebruik maakt van een PGB, is laag

9 PGB wordt vooral benut door de cliënten met hulp bij het huishouden. 19% van hen (18 cliënten) gebruiken een PGB. Bij de cliënten met een WRV-voorziening is dit percentage veel lager, ca. 2% (2 cliënten). Tevredenheid PGB is groot Het grootste deel van de PGB-gebruikers is tevreden over de mogelijkheden van het PGB. Slechts één persoon is ontevreden. Van de cliënten met een WRV-voorziening die gebruik maken van een PGB, is er één neutraal en de rest is tevreden. Vooraf informatie over PGB Van de mensen met een Wmo-aanvraag voor huishoudelijke hulp heeft de helft aangegeven vooraf informatie te hebben gekregen over de mogelijkheden van het Persoonsgebonden Budget. Onder aanvragers van een WRV-voorziening ligt dat percentage flink lager, 21% van hen geeft aan informatie over het PGB te hebben ontvangen. Figuur 2.4: Vooraf informatie ontvangen over gebruik van PGB Vooraf info over PGB 100% 80% 60% 40% 20% 0% Ja Nee Weet niet HH WRV-voorziening 2.3. Tevredenheid over procesaspecten Respondenten is gevraagd naar hun tevredenheid over procesaspecten tijdens de aanvraag en afhandeling van de voorziening. Het gaat om aspecten als verloop van procedures, contacten met de gemeente en informatievoorziening. Tevredenheid procesaspecten groot Onderstaande grafiek geeft per aspect het aandeel (zeer) tevreden, neutrale en (zeer) ontevreden cliënten weer. Deze vraag is alleen gesteld aan cliënten die de voorziening in 2010 hebben aangevraagd (44 cliënten Hulp bij het huishouden en 75 cliënten met een WRV-voorziening)

10 Figuur 2.5: Tevredenheid procedures, contact en informatievoorziening Tijd tussen goedkeuring en levering Tijd tussen aanvraag en goedkeuring Hulp bij kiezen voorziening Contact met de gemeente Informatie voorziening Informatie afhandeling aanvraag 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden Cliënten zijn opvallend tevreden over de procesaspecten van hun aanvraag. Vooral de informatie over de voorziening en het contact met de gemeente, scoren hoog. De grootste ontevredenheid zien we bij de wachttijd tussen de aanvraag van de voorziening en de goedkeuring ervan (10%). Deze relatief lagere tevredenheid komt overeen met de resultaten in veel andere gemeenten. In mindere mate zijn mensen ontevreden over de tijd tussen de goedkeuring van de aanvraag en de levering van de voorziening, hierover was 9% ontevreden. Uitleg over de mogelijkheid om bezwaar in te dienen Cliënten hebben de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen, als zij het niet eens zijn met de beschikking die zij van de gemeente krijgen. We hebben cliënten gevraagd hoe tevreden zij zijn met de informatie die ze hierover hebben gekregen. Figuur 2.6: Uitleg over de mogelijkheid om bezwaar in te dienen HH WRV 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden Geen uitleg gekregen In de eerste plaats valt op dat relatief veel cliënten aangeven geen uitleg gekregen te hebben over het kunnen indienen van een bezwaar. Bij de cliënten die huishoudelijke hulp aanvroegen gaat het om 49%, bij cliënten die een WRV-voorziening aanvroegen zelfs om 63%. Verder blijkt dat geen van de respondenten ontevreden was over de uitleg van mogelijkheden om bezwaar in te dienen

11 2.4. Tevredenheid over kwaliteit van de voorzieningen zelf Uiteraard willen we ook weten of cliënten tevreden zijn over de voorziening zelf. Hoe beoordeelt men de kwaliteit van de geleverde hulp of voorziening? We hebben de tevredenheid over de voorziening in deze paragraaf gesplitst in de tevredenheid over de Hulp bij het huishouden en de WRV-voorzieningen. Kwaliteit Hulp bij het huishouden Voordat we zijn ingegaan op de mening die cliënten hebben over de kwaliteit van de voorziening zelf, hebben we eerst gevraagd naar: het type hulp dat cliënten hebben, HH1 of HH2, de organisatie die de hulp in het huishouden uitvoert en tevredenheid over de keuzemogelijkheid van de organisatie die de HH uitvoert. Type hulp bij het huishouden vooral HH1 De onderverdeling van HH-cliënten is naar eigen zeggen als volgt: - HH1 = 90% - HH2 = 10% Organisatie die hulp bij het huishouden uitvoert In onderstaande figuur staat weergegeven welke organisatie de hulp bij het huishouden uitvoert. In de meeste gevallen is dat Rivas Zorggroep (40%). Daarachter volgen Axxion Continu (18%) particulieren (18 %) en Vierstroom Hulp Thuis (13%). Figuur 2.7: Uitvoerende organisatie HH 2% 2% 1% 13% 18% 40% Rivas zorggroep Axion Continu Particulier Vierstroom Hulp Thuis Zuwe Zorg Anders Rijnhoven 18% - 7 -

12 Kwaliteit Hulp bij het huishouden De onderstaande grafiek geeft op gemeenteniveau de tevredenheid weer van de cliënten over de kwaliteit van de Hulp bij het huishouden. Figuur 2.8: Tevredenheid Hulp bij het huishouden Kwaliteit van het schoonmaken Het contact met de hulp bij het huishouden Het aantal uren dat is toegewezen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden De tevredenheid over de kwaliteit van de Hulp bij het huishouden is groot. Het meest tevreden zijn de cliënten over het contact met de hulp: 92% is hierover (zeer) tevreden. Bijna 40% van de cliënten is daarover zelfs zeer tevreden. Ook over het aantal uren dat voor Hulp bij het huishouden is toegewezen, is men overwegend tevreden: 88% is hierover tevreden, en 8% is ontevreden en 3% geeft aan neutraal te zijn. Ten slotte is 84% van de cliënten (zeer) tevreden over de kwaliteit van het schoonmaken; een derde van de cliënten is zelfs zeer tevreden over het schoonmaken. 9% van de cliënten (9 respondenten) geeft echter aan ontevreden te zijn. Redenen daarvoor is dat de hulp het schoonmaakwerk niet goed of te langzaam uitvoert of dat de kwaliteit erg wisselend is. Aantal uren hulp dat is afgesproken wordt ook ontvangen We hebben de cliënten die Hulp bij het huishouden ontvangen ook gevraagd of zij ook daadwerkelijk het aantal uren hulp krijgen dat hen is toegewezen. In onderstaand figuur is te zien dat 93% van de cliënten aangeeft dat de hulp hetzelfde aantal uren aanwezig is als is toegewezen; 7% (7 cliënten) geeft aan dat de hulp minder uren aanwezig is dan is afgesproken. Figuur 2.9: Aantal uren hulp dat is afgesproken Het aantal uren aanwezig dat is afgesproken 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Nee, te weinig Nee, te veel Wisselen van hulp In bijna elke meting blijft het geluid doorklinken dat er nog al eens gewisseld zou worden van hulp. Hiermee wordt bedoeld dat de vaste hulp vaak zou wegvallen, en dat men dat erg vervelend vindt. In de volgende grafiek is de mening van de cliënten weergegeven

13 Figuur 2.10: Wisselen van hulp 100% 80% 60% 40% 20% 0% Vaak gewisseld van hulp Niet vaak gewisseld van hulp Vaak gewisseld van hulp? Weet het niet Ja Een beetje Nee Zo ja, vindt u dat erg? Het overgrote deel (93%) geeft aan dat er niet vaak gewisseld wordt van hulp. 7 % (7 cliënten) geeft aan dat dit wel vaak gebeurt. Alle cliënten die aangeven dat er vaak van hulp wordt gewisseld, vinden dit erg vervelend. Kwaliteit WRV-voorziening Ook aan de cliënten van de woon- en vervoersvoorziening en rolstoel/scootmobiel is gevraagd naar de tevredenheid over de voorziening zelf. Figuur 2.11: Tevredenheid WRV-voorziening Woonvoorziening Vervoervoorziening Rolstoel/scootmobiel 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden Opvallend is het verschil in de tevredenheid over verschillende voorzieningen De grootste tevredenheid zien we terug bij de woonvoorziening. 96 % van de cliënten is hierover tevreden, ruim een derde van de cliënten is zelfs zeer tevreden. De ontevredenheid zit slechts bij 4% (2 cliënten) Iets minder tevreden is men over de rolstoel/scootmobiel. 89% is tevreden, 4% (2 cliënten) is ontevreden en nog eens 4% (2 cliënten) is zeer ontevreden. Redenen hiervoor zijn dat de rolstoel niet goed is aangepast en daardoor niet bruikbaar is, dat de scootmobiel te groot is of dat men er moeilijk mee overweg kan. De grootste ontevredenheid zien we bij de Regiotaxi. 55% is tevreden over deze voorziening, en 42% is ontevreden (waarvan 6% zeer ontevreden). De meest genoemde reden voor deze ontevredenheid is vooral dat de wachttijden te lang zijn (69% van de ontevreden cliënten noemde deze reden). Overige redenen lopen uiteen: reisafstanden, behulpzaamheid en onheuse bejegening van de chauffeur, taxi waar de rolstoel/scootmobiel niet in paste

14 Vervoervoorziening: veelal Regiotaxi Cliënten met een vervoervoorziening is gevraagd van welke vervoervoorziening zij gebruik maken. 70% geeft aan gebruik te maken van de Regiotaxi, 30% maakt gebruik van een andere vervoervoorziening (tegemoetkoming vervoerskosten, aanpassing van de auto, een bruikleenauto, een aangepaste fiets of een driewielfiets). Rolstoel/ scootmobiel Van de cliënten die beschikken over een rolstoel e/of scootmobiel geeft 47% aan een rolstoel te hebben, 25% een scootmobiel en 27% geeft aan beide voorzieningen te hebben. We hebben cliënten gevraagd wie de leverancier is van de rolstoel en/of scootmobiel. In onderstaande figuur is te zien welke leveranciers werden genoemd. Figuur Leverancier van rolstoel of scootmobiel 33% 42% MRS (voorheen Meyra) Welzorg Vitaal Harting Bank Weet niet 2% 2% 22% Opvallend is dat 42% niet precies weet wie de leverancier is. Een derde van de cliënten met een rolstoel en/of scootmobiel geeft aan dat MRS (of de oude naam Meyra wordt genoemd) daarvan de leverancier is. 22% noemt Welzorg. De leveranciers die maar door een paar cliënten worden genoemd, zijn Vitaal en Harting Bank. Tevredenheid servicedienst rolstoel/scootmobiel groot Tot slot hebben we de cliënten met een rolstoel en/of scootmobiel gevraagd naar het gebruik van het onderhoudsbedrijf van rolstoel en scootmobielen en de verleende service van het onderhoudsbedrijf. Maakt men gebruik van de service? Worden problemen met de rolstoel of scootmobiel snel opgelost? Ruim driekwart (78%) van de cliënten maakt gebruik van de servicedienst voor de rolstoel of de scootmobiel; 5% weet het niet (3 cliënten)

15 Figuur 2.13: Tevredenheid over service van onderhoudsbedrijf scootmobiel. Service onderhoudsbedrijf scootmobiel 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden De tevredenheid over de servicedienst is groot: 92% geeft aan hierover tevreden te zijn. 8% ( 3 cliënten) is ontevreden. Dit heeft te maken met het lang moeten wachten op de monteur of op aanpassingen

16 - 12 -

17 3. Effect van de voorziening Naast de diverse tevredenheidsaspecten is het natuurlijk van belang te weten of cliënten het idee hebben dat de voorzieningen het effect sorteren waarvoor zij zijn aangevraagd. Aan de cliënten is de vraag gesteld of zij door de voorziening langer zelfstandig kunnen blijven wonen, aan meer activiteiten buitenshuis deelnemen, of hierdoor beter kunnen functioneren in de samenleving. Tabel 3.1: Effect van de voorziening Totaal HH WRV woningaanpassing vervoersvoorziening rolstoel/scootmobiel Ja 92% 96% 90% 98% 84% 91% Nee 6% 2% 8% 2% 11% 9% weet niet/geen antwoord 2% 2% 2% 0% 5% 0% Het effect van de voorzieningen is flink: 92% geeft aan dat de verstrekte voorziening effect heeft op het zelfstandig functioneren of op het zelfstandig kunnen blijven wonen. Het effect van de huishoudelijke hulp is groter dan van de overige voorzieningen. Cliënten met een vervoervoorziening geven het vaakst aan dat de voorziening geen effect heeft op het ondernemen van activiteiten buitenshuis. Reden hiervoor is dat de taxi weinig gebruikt wordt (alleen lange afstanden, alleen als het echt niet anders kan)

18 - 14 -

19 4. Samenvatting en aanbevelingen Over het algemeen zijn veruit de meeste cliënten tevreden over zijn of haar Wmovoorziening. Dit geldt voor zowel Hulp bij het huishouden als WRV-voorzieningen. Aanvraag (welke instantie, waar, door wie) duidelijk Voor veruit de meeste cliënten is duidelijk bij welke instantie ze de voorziening moeten aanvragen. De aanvraag van Hulp bij huishouden roept slechts in 5% van de gevallen onduidelijkheden op, van de WRV voorzieningen in 2% van de gevallen. De voorzieningen worden voornamelijk bij de gemeente aangevraagd. 18% noemt spontaan het Wmo-loket als locatie van aanvraag. Van alle HH-cliënten heeft 40% de voorziening zelf aangevraagd. Conclusie en aanbevelingen: geen bijzondere aandachtspunten. Gebruik PGB Het aandeel cliënten dat gebruik maakt van een PGB is laag. Van cliënten met huishoudelijke hulp heeft 19% een PGB. Van de mensen met een WRV-voorziening hebben slechts 2 cliënten een PGB. Cliënten met een PGB zijn over het algemeen wel behoorlijk tevreden over hun PGB. Conclusie en aanbevelingen: het aandeel PGB-gebruik is laag. Als de gemeente het PGB-gebruik juist zou willen bevorderen, lijkt vervolgonderzoek naar de redenen van dit lage gebruik op zijn plaats. Grote tevredenheid over procesaspecten Cliënten zijn erg te spreken over de verschillende procesaspecten. Het meest tevreden is men over de informatieverstrekking over de voorziening en het contact met de gemeente. Iets minder tevreden is men de wachttijden (tijd tussen aanvraag en goedkeuring en tussen goedkeuring en levering). Conclusie en aanbevelingen: de gemeente scoort erg goed op dit onderdeel. Het enige enigszins (kritische) punt van aandacht zijn de wachttijden. Dit zien wij in veel andere gemeenten ook terug. Tevredenheid over kwaliteit Hulp bij het huishouden De cliënten met Hulp bij het huishouden zijn tevreden over hun voorziening. Over het contact met de hulp is 92% van de cliënten tevreden. De kwaliteit van het schoonmaken scoort iets minder: hierover is 84% tevreden en 9% ontevreden. 93% van de cliënten geeft aan dat de hulp het aantal uren aanwezig is dat is afgesproken. 7% geeft aan dat de hulp te weinig aanwezig is. Ruim 90% is van mening dat er niet vaak wordt gewisseld van hulp. De cliënten die aangeven dat er wel vaak wordt gewisseld, vinden dit allemaal erg vervelend. Conclusie en aanbevelingen: De tevredenheid over de kwaliteit van de hulp bij het huishouden is groot. Er lijken geen grote aandachtspunten te zijn op dit gebied

20 Kwaliteit WRV-voorziening Cliënten met een WRV-voorziening zijn het meest tevreden over de rolstoel/scootmobiel en de woonvoorziening. Beide onderdelen halen een optimale score. Beduidend minder te spreken is men over de vervoervoorziening. 42% is ontevreden tot zeer ontevreden over deze voorziening. Ook dit is een terugkerende trend: in de meeste gemeenten zien we dat het vervoer fors lagers scoort dan de andere voorzieningen. Conclusie en aanbevelingen: Het onderdeel vervoersvoorziening is een punt van aandacht. Nader onderzoek lijkt gerechtvaardigd, om zicht te krijgen op de redenen van deze relatief grote ontevredenheid

21 Vergelijking met SUW gemeenten Tabel 1: Duidelijkheid over instantie voorzieningaanvraag, vergelijking met SUW. Breukelen Loenen Maarssen Montfoort Oudewater Woerden Lopik HH 86% 90% 100% 91% 100% 96% 95% WRV-voorziening 100% 97% 98% 89% 92% 100% 97% Woonvoorziening 100% 90% 100% 80% 91% 100% 93% Rolstoel/scootmobiel 100% 100% 100% 92% 94% 100% 96% Vervoersvoorziening 100% 100% 93% 90% 91% 100% 100% Tabel 2: Waar is de HH aangevraagd? Vergelijking met SUW. Breukelen Loenen Maarssen Montfoort Oudewater Woerden Lopik Gemeente 50% 45% 23% 40% 24% 48% 52% Wmo-loket gemeente 40% 55% 46% 20% 59% 36% 18% Zorgkantoor 0% 0% 23% 20% 6% 12% 5% Indicatieorgaan 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Zorgleverancier 10% 0% 0% 0% 6% 0% 7% Huisarts 0% 0% 0% 0% 6% 0% 2% Anders 0% 0% 8% 20% 0% 4% 2% Tabel 3: Wie heeft de voorziening aangevraagd? Vergelijking met SUW. Huishoudelijke hulp Breukelen Loenen Maarssen Montfoort Oudewater Woerden Lopik Zelf 42% 73% 67% 77% 48% 50% 41% Ander 58% 27% 27% 23% 52% 50% 59% Weet niet 0% 0% 7% 0% 0% 0% 0% WRV Zelf 55% 75% 71% 63% 37% 50% 39% Ander 45% 25% 29% 33% 63% 48% 60% Weet niet 0% 0% 0% 3% 0% 2% 1% Tabel 4: Maakt de cliënt gebruik van PGB? Vergelijking met SUW. Huishoudelijke hulp Breukelen Loenen Maarssen Montfoort Oudewater Woerden Lopik Ja 15% 14% 12% 10% 4% 11% 19% Nee 74% 84% 84% 87% 83% 84% 76% Weet niet 11% 2% 3% 3% 13% 5% 5% WRV Ja 2% 6% 4% 3% 1% 5% 2% Nee 95% 91% 91% 90% 89% 88% 96% Weet niet 3% 3% 5% 7% 9% 8% 2%

22 Tabel 5: Tevredenheid PGB, vergelijking met SUW. % tevreden Breukelen Loenen Maarssen Montfoort Oudewater Woerden Lopik HH 100% 86% 100% 100% 100% 100% 94% WRV 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tabel 6: Tevredenheid over procesaspecten, vergelijking met SUW. % Tevreden Breukelen Loenen Maarssen Montfoort Oudewater Woerden Lopik Tijd tussen goedkeuring en levering 100% 90% 77% 90% 86% 94% 90% Tijd tussen aanvraag en goedkeuring 100% 95% 80% 83% 90% 93% 89% Uitleg mogelijkheid bezwaar 100% 100% 90% 100% 100% 96% 100% Hulp bij het kiezen voorziening 95% 97% 95% 94% 95% 100% 97% Contact met de gemeente 96% 95% 96% 94% 96% 99% 97% Informatie voorziening 91% 95% 94% 97% 98% 96% 99% Informatie afhandeling aanvraag 92% 92% 92% 90% 88% 98% 96% Tabel 7: Effect van de voorziening, vergelijking met SUW. % Effect Breukelen Loenen Maarssen Montfoort Oudewater Woerden Lopik HH 98% 95% 95% 95% 83% 95% 96% WRV-voorziening 90% 88% 90% 90% 87% 87% 90% Woonvoorziening 100% 96% 100% 96% 96% 100% 98% Rolstoel/scootmobiel 100% 89% 88% 89% 89% 97% 91% Vervoervoorziening 82% 83% 84% 86% 75% 68% 84% Tabel 8: Tevredenheid Hulp bij het huishouden, vergelijking met SUW. % Tevreden Breukelen Loenen Maarssen Montfoort Oudewater Woerden Lopik Kwaliteit van het schoonmaken 100% 92% 96% 98% 98% 92% 90% Contact met de hulp 100% 100% 100% 100% 98% 100% 100% Aantal uren dat is toegewezen 98% 93% 79% 89% 98% 95% 91% Tabel 10: Wordt er vaak gewisseld van hulp? Vergelijking met SUW. Wisselen van hulp Breukelen Loenen Maarssen Montfoort Oudewater Woerden Lopik Ja 10% 9% 11% 8% 4% 8% 7% Nee 90% 91% 89% 92% 96% 92% 93%

23 Tabel 10: Vindt de cliënt het erg dat er gewisseld wordt? Vergelijking met SUW. Vindt het vervelend Breukelen Loenen Maarssen Montfoort Oudewater Woerden Lopik Ja 60% 100% 100% 50% 100% 100% 100% Nee 40% 0% 0% 50% 0% 0% 0% Tabel 11: Tevredenheid kwaliteit WRV-voorzieningen, vergelijking met SUW % Tevreden Breukelen Loenen Maarssen Montfoort Oudewater Woerden Lopik Woonvoorziening 100% 100% 93% 92% 100% 96% 96% Rolstoel/scootmobiel 100% 86% 77% 85% 94% 100% 92% Vervoersvoorziening 74% 64% 55% 37% 56% 56% 57%

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2 Inhoud 1. Inleiding 1 1.1. Methode van onderzoek 1 1.2. Responsverantwoording 1 1.3. Leeswijzer 2 2. Tevredenheid Wmo-cliënten 3 2.1. Aanvragen van de voorzieningen 3 2.2. (On)Tevredenheid PGB 4 2.3. Tevredenheid

Nadere informatie

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2011

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2011 Gemeente Lopik Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2011 7 maart 2012 Projectnr. 331.100/g Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026)

Nadere informatie

Gemeente Nunspeet. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012

Gemeente Nunspeet. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012 Gemeente Nunspeet Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012 mei 2013 Projectnr. 302.103 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011

Gemeente Woerden. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011 Gemeente Woerden Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011 26 maart 2012 Projectnr. 2632.102 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail

Nadere informatie

Samenwerking Utrecht West. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2010 Gemeente Maarssen

Samenwerking Utrecht West. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2010 Gemeente Maarssen Samenwerking Utrecht West Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2010 Gemeente Maarssen 21 mei 2010 Projectnr. 2632.101/G Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532

Nadere informatie

Companen waar wonen beweegt

Companen waar wonen beweegt Projectnr. 2632.102/PL Companen waar wonen beweegt Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026)3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail Internet info@companen.nl www.companen.nl

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014 Gemeente Woerden Klanttevredenheid Wmo over 2013 31 juli 2014 DATUM 31 juli 2014 TITEL Klanttevredenheid Wmo over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Woerden Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over

Gemeente Bergen op Zoom. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over Gemeente Bergen op Zoom Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over december 0 Projectnr. 78.0/pl Boulevard Heuvelink 0 688 KT Arnhem Postbus 7 680 BD Arnhem Telefoon (06) 55 Telefax (06) 5870 E-mail nl info@companen.

Nadere informatie

Gemeente Beuningen. Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013. Concept. 3 april 2014

Gemeente Beuningen. Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013. Concept. 3 april 2014 Gemeente Beuningen Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013 Concept 3 april 2014 DATUM 3 april 2014 TITEL Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Beuningen

Nadere informatie

Gemeente Alphen-Chaam

Gemeente Alphen-Chaam Gemeente Alphen-Chaam Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 23 oktober 2015 DATUM 23 oktober 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente Alphen-Chaam

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014 Gemeente Roosendaal Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 Concept 11 augustus 2014 DATUM 11 augustus 2014 TITEL Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Roosendaal

Nadere informatie

Companen. Gemeente Steenbergen. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012

Companen. Gemeente Steenbergen. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012 Companen Gemeente Steenbergen Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012 15 juni 2013 Projectnr. 748.104 Companen waar wonen beweegt Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon

Nadere informatie

Gemeente Montfoort. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over augustus 2015

Gemeente Montfoort. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over augustus 2015 Gemeente Montfoort Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 24 augustus 2015 DATUM 24 augustus 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Montfoort Boulevard

Nadere informatie

Gemeente Landsmeer. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 5 juni 2014

Gemeente Landsmeer. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 5 juni 2014 Gemeente Landsmeer Wmo-klanttevredenheid over 2013 5 juni 2014 DATUM 5 juni 2014 TITEL Wmo-klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Landsmeer Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Gemeente Bergen op Zoom Companen BV Boulevard Heuvelink 04 688 KT Arnhem Postbus 74 680 BD Arnhem 06 35 5 3 info@companen.nl www.companen.nl Projectnummer: 748.04 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 0

Nadere informatie

V A L K E N S W A A R D de Hofnar 15

V A L K E N S W A A R D de Hofnar 15 V G E M E E N T E V A L K E N S W A A R D de Hofnar 15 Postbus 10100 5550 GA Gemeente Valkenswaard Aan de leden van de raad van de gemeente Valkenswaard Valkenswaard Telefoon (040) 208 34 44 Telefax (040)

Nadere informatie

Gemeente IJsselstein. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over juli 2015

Gemeente IJsselstein. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over juli 2015 Gemeente IJsselstein Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 8 juli 2015 DATUM 8 juli 2015 TITEL ONDERTITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente IJsselstein Cathelijne

Nadere informatie

Gemeente Rhenen. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo

Gemeente Rhenen. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Gemeente Rhenen Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 3 juli 2009 Projectnr. 340.00 Boulevard Heuvelink 04 6828 KT Arnhem Postbus 74 680 BD Arnhem Telefoon (026) 352532 Telefax (026) 4458702 E-mail Internet

Nadere informatie

Wat is de totale omvang van de doelgroep? (u kunt een schatting maken) 880 mensen. Hoeveel mensen heeft u benaderd in het onderzoek?

Wat is de totale omvang van de doelgroep? (u kunt een schatting maken) 880 mensen. Hoeveel mensen heeft u benaderd in het onderzoek? Doelgroep 'mensen met lichamelijke beperking' Met welke methode(n) heeft u het onderzoek uitgevoerd? Schriftelijk Internet Telefonisch Face-to-face Anders, namelijk Wat is de totale omvang van de doelgroep?

Nadere informatie

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015 Gemeente Zeist Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 8 juli 2015 DATUM 8 juli 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Zeist Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014 Gemeente Wmo klanttevredenheid over 2013 1 juli 2014 DATUM 1 juli 2014 TITEL Wmo klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Klanttevredenheidsonderzoek Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Gemeente Lansingerland. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012

Gemeente Lansingerland. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012 Gemeente Lansingerland Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012 6 mei 2013 Projectnr. 1621.101 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax

Nadere informatie

Gemeente Harenkarspel. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011

Gemeente Harenkarspel. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011 Gemeente Harenkarspel Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011 30 juli 2012 Projectnr. 2632.103/PL Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702

Nadere informatie

Gemeente Druten. Klanttevredenheidsonderzoek 2010

Gemeente Druten. Klanttevredenheidsonderzoek 2010 Gemeente Druten Klanttevredenheidsonderzoek 200 6 augustus 200 Projectnr. 225.00/G Boulevard Heuvelink 04 6828 KT Arnhem Postbus 74 680 BD Arnhem Telefoon (026) 352532 Telefax (026) 4458702 E-mail Internet

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni 2015 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 1. Indienen melding...

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Gemeente Moerdijk. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 20 juni 2017

Gemeente Moerdijk. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 20 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 20 juni 2017 DATUM 20 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2014 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Shanon klein Goldewijk Juni 2014 Inhoud Samenvatting... 2 Inleiding... 4 1. Indienen

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Definitieve rapportage 4 augustus 2016 DATUM 4 augustus 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL

Nadere informatie

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd...

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 4 4 De aanvraag... 8 5 Procedure... 14 6 Wachttijd... 16 7 Bejegening... 19 7 Toegewezen aanvragen...

Nadere informatie

Gemeente Bergen. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012

Gemeente Bergen. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012 Gemeente Bergen Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012 8 april 2013 Projectnr. 373.101 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Inleiding en toelichting Het jaarlijkse Wmo-klanttevredenheidsonderzoek is in april en mei 2015 naar de cliënten verstuurd. Aan de cliënten werd gevraagd of zij de

Nadere informatie

Goeree-Overflakkee. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 13 maart 2014

Goeree-Overflakkee. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 13 maart 2014 Goeree-Overflakkee Wmo-klanttevredenheid over 2013 13 maart 2014 DATUM 13 maart 2014 TITEL Wmo-klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL - OPDRACHTGEVER Gemeente Goeree-Overflakkee Boulevard Heuvelink 104

Nadere informatie

Gemeente Nederweert. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 30 juni 2017

Gemeente Nederweert. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 30 juni 2017 Gemeente Nederweert Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 30 juni 2017 DATUM 30 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl

Nadere informatie

11 Drentse gemeenten. Tevredenheid Hulp bij het huishouden. 3 mei 2011

11 Drentse gemeenten. Tevredenheid Hulp bij het huishouden. 3 mei 2011 11 Drentse gemeenten Tevredenheid Hulp bij het huishouden 3 mei 2011 Projectnr. 2118.100 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling Gemeente Groesbeek Juni 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Zuiderval 70 7500 AN Enschede Tel. (053) 4825000 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014/050

Nadere informatie

/2202. gemeente werkendam. werkendam. 12DEC2012. Gemeenteraad Postbus DA Werkendam. clienttevredenheidsonderzoek Wmo

/2202. gemeente werkendam. werkendam. 12DEC2012. Gemeenteraad Postbus DA Werkendam. clienttevredenheidsonderzoek Wmo gemeente werkendam /2202 Raadhuispiein 1 4251 VZ Werkendam Gemeenteraad Postbus 16 4250 DA Werkendam Telefoon: (0183) 507200 Fax: (0183) 50 73 00 E-mail: info@werkendam.nl onderwerp clienttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek 25 november 2015 GOM PAN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING GOM PAN EN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING DATUM 25 november 2015 TITEL Wmo

Nadere informatie

Gemeente Ommen. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 28 juli 2017

Gemeente Ommen. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 28 juli 2017 Gemeente Ommen Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 28 juli 2017 DATUM 28 juli 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076)

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om:

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om: COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Te besluiten om: 1. De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 in het kader van artikel 9 Wmo juncto artikel 8.9 vierde lid

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Emmen 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9 5

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Dienst SoZaWe NW Fryslan Juli 2014 Anouk Olsthoorn Projectnummer: 107560 Samenvatting Uw gemeente heeft meegedaan aan een klantonderzoek Wmo over 2013. De

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016

Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 Afdeling: Maatschappelijke ontwikkeling Auteur : Nick Elshof Datum: 04-08-2017 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Samenvatting... 4 Algemene informatie geleverde ondersteuning...

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Dienst SoZaWe NW Fryslân juli 2015 Nelleke Koppelman Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010 Uitgave : Eenheid Strategische Ontwikkeling Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (0570) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl Strategische Ontwikkeling

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Beek (L.) 26 augustus 2015 Nelleke Koppelman Simon Wajer Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 2 SAMENVATTING 4 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Enschede Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Enschede COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: de gemeente Nijkerk DIMENSUS beleidsonderzoek Juni 2008 Projectnummer 321 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 7 1

Nadere informatie

2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2

2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 3 4 De aanvraag... 7 5 Procedure... 11 6 Bejegening... 14 7 Rechten en plichten... 16 8 Inspraak bij

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 27 juni 2014 Kees-Jan van de Werfhorst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Beek 20 mei 2014 Simon Wajer Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS 7 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Woningstichting De Gemeenschap

Woningstichting De Gemeenschap Woningstichting De Gemeenschap Wonen in uw wijk Panelmeting maart 2018 23 april 2018 DATUM 23 april 2018 TITEL Wonen in uw wijk ONDERTITEL Panelmeting maart 2018 OPDRACHTGEVER Woningstichting De Gemeenschap

Nadere informatie

Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Gemeente Utrechtse Heuvelrug Gemeente Utrechtse Heuvelrug Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Onderzoeksrapportage 19 september 2016 DATUM 19 september 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL Onderzoeksrapportage

Nadere informatie

Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011

Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011 Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011 September 2011 1 Colofon Uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurs- en Concernzaken Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 bestuursinformatie@utrecht.nl

Nadere informatie

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Bijlagenummer 01/10/14/06 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Adviesnota voor: (kopieer en plak voor regel van toepassing) X Onderwerp:

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek. over 2009

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek. over 2009 Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2009 VERSLAG VAN DE RESULTATEN VAN HET CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK ONDER BURGERS MET EEN BEPERKING samenvatting Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Foto s: Bas Moerman

Nadere informatie

Moerdük. ge meente. o 80% ervaart de geboden ondersteuning als nuttig RAADSINFORMAT EBRIEF

Moerdük. ge meente. o 80% ervaart de geboden ondersteuning als nuttig RAADSINFORMAT EBRIEF ge meente Moerdük RAADSINFORMAT EBRIEF Van Col van en wethouders Aan de leden van de qemeenteraad Onderuverp Nummer griffie Zaaknummer Documentnummer 7 g ð69 v2q 3q3 Cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Best Augustus 2015 Nelleke Koppelman Naomi Meys Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord 13 juni 2014 Kees-Jan van de Werforst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Annelieke van den Heuvel SGBO Benchmarking

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Gemeente IJsselstein mei 2018 RESULTAAT KWALITEIT CONTACT 2017 Gemeente IJsselstein Deze samenvatting presenteert de belangrijkste uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek (CEO) Wmo over

Nadere informatie

1. Algemene gegevens. 1a) Uw geboortejaar :.. 1b) Postcode :... (alleen de cijfers) 1c) Bent u een man of een vrouw? Man Vrouw

1. Algemene gegevens. 1a) Uw geboortejaar :.. 1b) Postcode :... (alleen de cijfers) 1c) Bent u een man of een vrouw? Man Vrouw Vragenlijst Woonvoorziening WMO 1. Algemene gegevens 1a) Uw geboortejaar :.. 1b) Postcode :... (alleen de cijfers) 1c) Bent u een man of een vrouw? Man Vrouw 2. Wmo-loket Voor de uitvoering van de Wet

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Papendrecht Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Papendrecht COLOFON Samenstelling Ingrid

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Gemeente Haarlem februari 2019 RESULTAAT KWALITEIT CONTACT 2018 Gemeente Haarlem Deze samenvatting presenteert de belangrijkste uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek (CEO) Wmo over 2018.

Nadere informatie

Moerd U k RAADSINFORMATIEBRIEF

Moerd U k RAADSINFORMATIEBRIEF ge meente aa Moerd U k Van Aan Onderwerp Verantwoordel RAADSINFORMATIEBRIEF 31 okt 2017 Nummer griffie Zaaknummer 769735 Documentnummer 769737 Colleoe van buroemeester en wethouders de leden van de qemeenteraad

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek WMO over 2013

Klanttevredenheidsonderzoek WMO over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek WMO over 2013 Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Sectie Onderzoek en Statistiek Venlo, juni 2014 Samenvatting Een van de hoofddoelstellingen van de Wmo (Wet

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Mantelzorgers. Gemeente Zoetermeer

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Mantelzorgers. Gemeente Zoetermeer Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Mantelzorgers Gemeente Zoetermeer Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Mantelzorgers Gemeente Zoetermeer COLOFON

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Heerhugowaard

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Heerhugowaard Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Heerhugowaard Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Heerhugowaard COLOFON Samenstelling

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal 27 juni 2014 Kees-Jan van de Werfhorst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

31 Fysieke kopieën naar: College^ BenW, Secr, '/7. y Q /, Dirj^e^riffïer, BCA, Concernled^n. Ons kenmerk. Deeltaxi

31 Fysieke kopieën naar: College^ BenW, Secr, '/7. y Q /, Dirj^e^riffïer, BCA, Concernled^n. Ons kenmerk. Deeltaxi WW w IN.1113101 gemeente QoSterflOUt Gemeente Oosterhout ontvangen AC ben: & Cff 0^»* -J JUL 2011 kopi«aan de gemeenteraad 31 Fysieke kopieën naar: De gemeenteraadsleden 18 Digitale Digitale kopieën Kopieën

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Lelystad

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Lelystad Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Lelystad Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Lelystad COLOFON Samenstelling

Nadere informatie

Gemeente Breda. Onderzoek klanttevredenheid Wmo. Onderzoek en Informatie. Individuele voorzieningen in Breda (2007)

Gemeente Breda. Onderzoek klanttevredenheid Wmo. Onderzoek en Informatie. Individuele voorzieningen in Breda (2007) Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Onderzoek klanttevredenheid Wmo Individuele voorzieningen in Breda (2007) Datum: Mei 2008 In opdracht van: Gemeente Breda Directie Sociale Zaken Uitgave: Gemeente

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Gemeente Castricum mei juni 2008

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Gemeente Castricum mei juni 2008 Eindrapportage Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Gemeente Castricum mei juni 2008 Inhoudsopgave Inleiding... 5 1 Achtergrond, doelstelling en doelgroep... 7 1.1 Achtergrond voor het klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015

Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015 Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015 Afdeling: Maatschappelijke ontwikkeling Auteur : Nick Elshof Datum: 25-09-2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Samenvatting... 4 Verantwoording en achtergrond...

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Den Haag Maart 2015 Naomi Meys Volkan Atalay Projectnummer: 107696 Correspondentienummer: DH-2703-4284 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Gemeente Emmen september 2018 RESULTAAT KWALITEIT CONTACT 2017 Gemeente Emmen Deze samenvatting presenteert de belangrijkste uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek (CEO) Wmo over 2017.

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude COLOFON Samenstelling Ingrid

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Heemstede November 2015 Nelleke Koppelman Naomi Meys Projectnummer: 107696 Kenmerknummer: Wmo-2409-4588 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Annelieke van den Heuvel Kees-Jan

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Stein

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Stein Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Stein Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Stein COLOFON Samenstelling Ingrid

Nadere informatie

Gemeente Zwartewaterland

Gemeente Zwartewaterland Gemeente Zwartewaterland Wmo-klanttevredenheidsonderzoek 2014 14 mei 2014 DATUM 2 mei 2014 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente Zwartewaterland Wietske

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2008

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2008 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2008 onder Wmo-aanvragers van de gemeenten: Brunssum, Heerlen, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal Gemeente Heerlen Bureau Onderzoek & Statistiek 11 juni

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen ROGplus Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen ROGplus COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Anja van

Nadere informatie

Hoe tevreden bent u over de volgende onderdelen van het Wmo-loket?

Hoe tevreden bent u over de volgende onderdelen van het Wmo-loket? Vragenlijst Hulp bij het huishouden 1. Algemene gegevens 1a) Uw geboortejaar :.. 1b) Postcode :... (alleen de cijfers) 1c) Bent u een man of een vrouw? Man Vrouw 2. Wmo-loket Voor de uitvoering van de

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Dienst SoZaWe NW Fryslan Juli 2014 Anouk Olsthoorn Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Onderzoeksrapportage 14 oktober 2016 DATUM 14 oktober 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL Onderzoeksrapportage OPDRACHTGEVER Gemeente

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2013

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2013 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2013 onder Wmo-cliënten van de gemeenten: Brunssum, Nuth, Onderbanken en Simpelveld Rapportage gemeente Simpelveld Gemeente Heerlen Bureau Onderzoek & Statistiek Augustus

Nadere informatie

Gemeente Breda. Onderzoek klanttevredenheid Wmo. Onderzoek en Informatie. Individuele voorzieningen in Breda (2011)

Gemeente Breda. Onderzoek klanttevredenheid Wmo. Onderzoek en Informatie. Individuele voorzieningen in Breda (2011) Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Onderzoek klanttevredenheid Wmo Individuele voorzieningen in Breda (2011) Publicatienummer: 1688 Datum: mei 2012 In opdracht van: Gemeente Breda Directie Dienstverlening

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Enschede

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Enschede Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Enschede Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Enschede COLOFON Samenstelling

Nadere informatie

Adviesnota Bestuur datum: 19 augustus 2015

Adviesnota Bestuur datum: 19 augustus 2015 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Adviesnota Bestuur datum: 19 augustus 2015 Adviesnota voor: (kopieer en plak voor regel van toepassing) X Onderwerp: Algemeen Bestuur (AB) Dagelijks

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2013

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2013 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2013 onder Wmo-cliënten van de gemeenten: Brunssum, Nuth, Onderbanken, en Simpelveldl Rapportage gemeente Brunssum Gemeente Heerlen Bureau Onderzoek & Statistiek Augustus

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2011

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2011 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2011 onder Wmo-cliënten van de gemeenten: Brunssum, Heerlen, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal Rapportage gemeente Nuth Gemeente Heerlen Bureau Onderzoek

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo. Gemeente Bloemendaal. 5 oktober 2016 V1.0

Cliëntervaringsonderzoek Wmo. Gemeente Bloemendaal. 5 oktober 2016 V1.0 Cliëntervaringsonderzoek 2015 Wmo Gemeente Bloemendaal 5 oktober 2016 V1.0 Inhoudsopgave Doelstellingen Blz. 3 Werkwijze Blz. 4 Onderzoeksdoelgroep Blz. 5 Resultaten Tevredenheidsonderzoek Blz. 6 Contact

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Veghel

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Veghel Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Veghel Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Veghel Juli 2013 COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Annelieke van den Heuvel SGBO

Nadere informatie

Resultaten KTO Regiotaxi Utrecht najaar 2009

Resultaten KTO Regiotaxi Utrecht najaar 2009 Resultaten KTO Regiotaxi Utrecht najaar 2009 Inhoudsopgave 1. Aanleiding en doel 3 2. Uitvoeringsverantwoording 5 3. Resultaten 8 4. Conclusies 47 Klanttevredenheid Regiotaxi Utrecht najaar 2009 2 Aanleiding

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Vianen 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...10

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Haarlem 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9

Nadere informatie