KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2013"

Transcriptie

1 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2013 onder Wmo-cliënten van de gemeenten: Brunssum, Nuth, Onderbanken en Simpelveld Rapportage gemeente Simpelveld Gemeente Heerlen Bureau Onderzoek & Statistiek Augustus 2014

2

3 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1 2. SAMENVATTING 3 3. ALGEMEEN Aanvraag hulp of ondersteuning Tevredenheid hulp of ondersteuning 6 4. PROCEDURE AANVRAAG Tijdsduur beschikking Mening over afhandelingstermijn Waardering Wmo procedure HULP BIJ HET HUISHOUDEN Gebruik voorziening hulp bij het huishouden Waardering zorgaanbieders Hulp van anderen ONDERSTEUNING OF HULP I.V.M. LICHAMELIJKE BEPERKINGEN Gebruik ondersteuning of hulp i.v.m. lichamelijke beperking(en) Keuzemogelijkheden Tevredenheid over vormen van hulp of ondersteuning Collectief vervoer Zelfredzaamheid WMO-raad Bekendheid met WMO-raad Tevredenheid over WMO-raad 27 BIJLAGEN: 1. Onderzoeksverantwoording i 2. Vragenlijst iv

4

5 1. INLEIDING Op 1 januari 2007 is de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in werking getreden. In deze nieuwe wet is een aantal bestaande wetten samengevoegd. De volgende bestaande wetten zijn ondergebracht in de Wmo: - de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg); - de Welzijnswet; - een gedeelte van de AWBZ. Het betreft hier hulp bij het huishouden (HH1 en HH2). Door de Wmo zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor de maatschappelijke ondersteuning van hun inwoners. De taken die gemeenten door de Wmo hebben gekregen zijn in de wet omschreven in de zogenoemde prestatievelden. Deze taken kunnen als volgt worden omschreven 1 : 1. de leefbaarheid van gemeenten vergroten; 2. jongeren en ouderen ondersteunen; 3. informatie en advies geven; 4. ondersteunen van vrijwilligers en mantelzorgers; 5. zorgen dat mensen met een beperking mee kunnen doen; 6. voorzieningen voor mensen met een beperking; 7. opvang voor mensen met problemen; 8. openbare geestelijke gezondheidszorg; 9. zorgen voor mensen met een verslaving. Eén van de grotere veranderingen als gevolg van de invoering van de Wmo is dat de gemeenten niet meer alleen verantwoording afleggen aan het rijk maar met name aan hun eigen inwoners. In de wet is voorts vastgelegd dat gemeenten burgers en hun vertegenwoordigende organisaties actief moeten betrekken bij het ontwikkelen van beleid. Dit komt m.n. tot uiting in de Wmo-raden. Ook bij de verantwoording achteraf is de mening van de burger belangrijk: gemeenten moeten jaarlijks een tevredenheidsonderzoek uitvoeren onder vragers van maatschappelijke ondersteuning (artikel 9 van de Wmo). Vandaar onderhavig onderzoek. In de huidige rapportage wordt verslag gedaan van de resultaten van het Wmo-klanttevredenheidsonderzoek (KTO) Aangezien in op identieke wijze een meting uitgevoerd is, is een tijdsvergelijking mogelijk. Trends en ontwikkelingen kunnen op deze manier zichtbaar worden. Voor de overzichtelijkheid en leesbaarheid van de rapportage worden de cijfers vanaf 2010 weergegeven. Bureau Onderzoek & Statistiek van de gemeente Heerlen heeft dit onderzoek tot en met 2012 uitgevoerd voor de gemeenten Brunssum, Heerlen, Landgraaf, Onderbanken, Simpelveld, Voerendaal en Nuth. Het huidige onderzoek is in dezelfde vorm afgenomen in de gemeenten Brunssum, Nuth, Onderbanken en Simpelveld 2. Het doel van dit onderzoek is om de tevredenheid van burgers in kaart te brengen die in 2013 een Wmovoorziening aangevraagd hebben dan wel reeds hulp of ondersteuning in het kader van de Wmo vanwege een lichamelijke beperking ontvingen. Deze tevredenheid heeft betrekking op m.n. de (procedurele) aanvraag hulp of ondersteuning en de kwaliteit van de feitelijk ontvangen hulp of ondersteuning (zorgaanbod). Tevens wordt bekeken op welke wijze de tevredenheid van de aanvragers c.q. zorgontvangers zich ten opzichte van ontwikkeld heeft. 1 Brochure Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: Iedereen moet kunnen meedoen, september De gemeente Kerkrade heeft als enige Parkstadgemeente niet deelgenomen aan dit onderzoek. De gemeenten Brunssum, Nuth, Onderbanken en Simpelveld hebben een identieke onderzoeksvraagstelling en vragenlijst, waardoor een onderlinge vergelijking mogelijk is. In tegenstelling tot andere jaren hebben de gemeenten Heerlen, Landgraaf en Voerendaal gekozen voor een andere opzet van het onderzoek. Derhalve zijn alleen de gemeenten Brunssum, Nuth, Onderbanken en Simpelveld in de onderzoeksrapportage opgenomen. 1

6 Weergave onderzoeksuitkomsten De onderzoeksuitkomsten zijn gepresenteerd in de vorm van grafieken, tabellen en aanvullende commentaren. Daarbij worden de gegevens op de volgende twee manieren weergegeven: - percentages; - rapportcijfers. Voor een goede interpretatie van de onderzoeksuitkomsten moeten over het gebruik van deze percentages en rapportcijfers vooraf een aantal technische opmerkingen worden gemaakt. Percentages De berekening van percentages is gebaseerd op alle respondenten (onderzoeksdeelnemers) die een antwoord op de vraag gegeven hebben, inclusief geen mening en exclusief niet van toepassing. In de rapportage wordt gesproken over procenten en procentpunten. Een procent is een honderdste deel van iets, bijvoorbeeld: vier procent van tweehonderd is acht. Een procent is dus relatief. Een procentpunt, wordt gebruikt om een absoluut verschil aan te geven tussen waarden die in procenten worden uitgedrukt. Als bijvoorbeeld een percentage stijgt van 2% in 2011 tot 3% in 2013 is dit uit te drukken als "een stijging van 50% van het oude percentage", of als "een stijging van 1 procentpunt" (1% van het tegoed). Rapportcijfers Incidenteel is in deze rapportage ook gebruik gemaakt van rapportcijfers. In die gevallen is de respondent gevraagd een waardeoordeel over een onderwerp te geven in de vorm van een cijfer dat loopt van 1 (= zeer slecht) t/m 10 (= zeer goed). Door de toegekende rapportcijfers van alle respondenten te middelen komt er een gemiddeld rapportcijfer tot stand dat een indicatie geeft van de waardering die de burger heeft voor een bepaald onderwerp. Opgemerkt wordt verder dat het huidige onderzoek een vervolgmeting is. De nulmeting heeft in plaatsgevonden. Voor de leesbaarheid worden de resultaten vanaf 2010 weergegeven. Leeswijzer Voor een goed begrip van de huidige rapportage moet een toelichting in terminologie gegeven worden. Het betreft de termen Wmo-aanvragers en cliënten. Het begrip Wmo-aanvrager wordt gebruikt voor burgers die een aanvraag voor een Wmo-dienst ingediend hebben. Er wordt van cliënt gesproken indien een Wmovoorziening/dienst aan burgers (die een Wmo-aanvraag ingediend hebben) toegekend is. Het huidige rapport bestaat uit zeven hoofdstukken. Na de inleiding wordt een samenvatting gegeven van de belangrijkste uitkomsten van het Wmo klanttevredenheidsonderzoek. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de hulp of ondersteuning die aangevraagd is. Hoofdstuk 4 bespreekt de tevredenheid van burgers over procedurele aspecten van de aanvraag. In hoofdstuk 5 komt de tevredenheid over de hulp bij het huishouden aan bod en in hoofdstuk 6 wordt ingegaan op de tevredenheid over de hulp of ondersteuning bij lichamelijke beperkingen. Tot slot wordt er in hoofdstuk 7 ingegaan op de WMO-raad. In de bijlagen zijn zowel de onderzoeksverantwoording (bijlage 1) als de vragenlijst (bijlage 2) opgenomen. 3 Voor alle gemeenten betreft dit een vervolgmeting, aangezien de nulmeting in 2007 heeft plaatsgevonden door een extern onderzoeksbureau. Doordat de gehanteerde onderzoeksmethodiek in 2007 afweek van die in 2008 e.v. is geen betrouwbare vergelijking met 2007 mogelijk. 2

7 2. SAMENVATTING In het huidige rapport wordt verslag gedaan van het Wmo-klanttevredenheidsonderzoek (KTO). Dit onderzoek is verricht onder een aselecte steekproef van 1426 Wmo-cliënten uit de gemeenten Brunssum, Nuth, Onderbanken en Simpelveld die in 2013 een aanvraag in het kader van Wmo-voorziening ingediend hebben. In de gemeente Simpelveld zijn 152 vragenlijsten verstuurd (respons: 54%). Het KTO is uitgevoerd in de vorm van een schriftelijke enquête in de periode mei-juni Hieronder worden de voornaamste bevindingen voor de gemeente Simpelveld samengevat. Aanvraag hulp of ondersteuning Burgers kunnen diverse vormen van hulp en ondersteuning aanvragen. Kijkend naar 2013 is hulp bij het huishouden het meest (31%) door de respondenten uit Simpelveld aangevraagd. Gemiddeld heeft de meerderheid (84%) de aangevraagde hulp ontvangen. Ongeveer de helft van de cliënten uit Simpelveld is van mening is dat de ontvangen hulp in hoge mate ( zeer veel ) aan de verwachtingen (51%) en de behoefte (49%) voldoet Hier tegenover staat dat slechts een fractie van mening is dat dit niet het geval is. Procedure aanvraag Ruim acht op de tien burgers (84%) die een Wmo-voorziening aangevraagd hebben moeten - naar eigen zeggen - in 2013 gemiddeld minder dan 8 weken op het besluit van de gemeente wachten. In vergelijking met 2012 is het aandeel cliënten dat aangeeft de beschikking binnen vier weken te hebben ontvangen, toegenomen. Wmo-aanvragers waarderen de aanvraagprocedure gemiddeld met een 7,6. De tevredenheid over de diverse procedurele aspecten bij de aanvraag ligt in Simpelveld boven de 80% en is tussen 2012 en 2013 toegenomen, met uitzondering van de wijze waarop de zorgbehoefte vastgesteld werd. Hulp bij het huishouden In Simpelveld ontvangt 58% van de respondenten die in 2013 een Wmo aanvraag gedaan hebben, hulp bij het huishouden. Gemiddeld wordt de hulp bij het huishouden gewaardeerd met een 8,3. Het leeuwendeel van de cliënten (95%) uit Simpelveld is zeer tevreden over de keuzemogelijkheden tussen de verschillende zorgaanbieders en de informatievoorziening over aanbieders van hulp bij het huishouden (82%). Ook over de organisatorische aspecten van de zorgaanbieder is de cliënt gemiddeld genomen tevreden, al zijn hier toch verschillen te zien. Zo is 77% tevreden over wisselingen van medewerkers en 97% over de telefonische bereikbaarheid. Over de medewerkers is de tevredenheid in het algemeen hoog (tussen 79% en 88%). Aan cliënten is gevraagd of ze een persoonsgebonden budget (PGB) hebben voor hulp bij het huishouden. In Simpelveld geeft een derde van de cliënten (33%) aan dat dit in 2014 (deze vraag heeft als enige betrekking op de situatie in 2014) het geval is. In 2013 lag het percentage cliënten met PGB iets lager, namelijk 23%. Ondersteuning of hulp i.v.m. lichamelijke beperkingen In Simpelveld maakt in 2013 ongeveer de helft (51%) van de Wmo-aanvragers gebruik van ondersteuning of hulp vanwege een lichamelijke beperking. De ontvangen ondersteuning of hulp i.v.m. een lichamelijke beperking wordt in Simpelveld gewaardeerd met een 7,5. Tussen 2012 en 2013 is dit cijfer met een half punt toegenomen. Het merendeel van de cliënten uit Simpelveld is (zeer) tevreden over de keuzemogelijkheden van de verschillende vormen van ondersteuning (91%). 3

8 In 2013 maakt in Simpelveld 62% van de respondenten gebruik van het collectief vervoer. Gebruikers van het collectief vervoer zijn het meest tevreden over de bejegening van de chauffeur (96%) en de prijs per rit (95%).Het minst tevreden zijn de cliënten uit Simpelveld over de omrijtijden (64%) en de wachttijden (65%) Zelfredzaamheid De hulp/ondersteuning die cliënten ontvangen draagt relatief gezien eerder bij aan het zelfstandig kunnen blijven wonen dan aan het mee kunnen doen aan de maatschappij. Bijna de helft (49%) van de respondenten geeft namelijk aan dat de hulp of ondersteuning die zij ontvangen bijdraagt aan de maatschappelijke participatie terwijl een meerderheid van de respondenten (59%) van mening is dat de ontvangen hulp of ondersteuning wel zeer veel bijdraagt aan het zelfstandig kunnen blijven wonen. Wmo-raad Een derde (33%) van de Wmo-aanvragers uit Simpelveld heeft wel eens gehoord van de Wmo-raad. Dit percentage is in vergelijking met 2012 afgenomen. De tevredenheid over informatie van de Wmo-raad over zijn activiteiten en het opkomen voor de belangen van Wmo-aanvragers door de WMO-raad kan voor Simpelveld niet worden weergegeven vanwege lage responsaantallen. 4

9 3. ALGEMEEN In dit hoofdstuk worden vragen van algemene aard besproken. In paragraaf 3.1 wordt ingegaan op de diverse vormen van hulp of ondersteuning die in het kader van de Wmo door burgers aangevraagd zijn. Paragraaf 3.2 gaat in op de mate van tevredenheid over alle vormen van ondersteuning die cliënten ontvangen hebben. 3.1 Aanvraag hulp of ondersteuning Deze paragraaf bespreekt de hulp of ondersteuning die in 2013 aangevraagd is, de toekenning van de hulp of ondersteuning en de betekenis van de Wmo voor de persoonlijke situatie van de Wmo-aanvrager. Iets meer dan drie kwart van de cliënten in Simpelveld (76%) geeft aan dat zij in 2013 hulp of ondersteuning aangevraagd hebben. Tabel 3a geeft weer welke vorm van hulp of ondersteuning burgers in 2013 aangevraagd hebben. Hierbij worden ter vergelijking ook de percentages van de burgers uit de andere participerende gemeenten vermeld. Tabel 3a: Hulp of ondersteuning die in aangevraagd is Woningaanpassing woonvoorziening Vervoersvoorziening Rolstoel Brunssum 21% 9% 11% 11% 29% 18% 26% 17% 11% 8% 3% 7% Nuth 16% 15% 18% 13% 30% 26% 33% 23% 14% 10% 10% 8% Onderbanken 20% 13% 11% 8% 23% 13% 26% 21% 16% 4% 8% 14% Simpelveld 15% 18% 10% 7% 41% 44% 33% 28% 8% 12% 8% 11% Hulp bij het huishouden Anders Brunssum 56% 50% 47% 41% 14% 9% 11% 6% Nuth 44% 37% 30% 32% 17% 12% 13% 14% Onderbanken 57% 64% 51% 29% 7% 16% 9% 4% Simpelveld 52% 37% 41% 31% 11% 10% 8% 10% Uit tabel 3a blijkt dat in 2013 de hulp bij het huishouden het meest frequent aangevraagd is (31%) door de burger van Simpelveld, gevolgd door een vervoersvoorziening (28%). In de andere gemeenten is dit vergelijkbaar. 5

10 Tabel 3b laat zien aan welk aandeel van de aanvragers de aangevraagde hulp of ondersteuning in 2013 toegekend is. Tabel 3b: Toekennen van aanvraag/hulp ontvangen Ja Nee Gedeeltelijk Brunssum 85% 87% 90% 88% 7% 8% 6% 4% 7% 5% 3% 8% Nuth 78% 76% 83% 78% 12% 17% 11% 15% 10% 7% 6% 7% Onderbanken 89% 83% 85% 93% 4% 15% 9% 3% 7% 2% 6% 4% Simpelveld 88% 84% 87% 84% 5% 6% 9% 8% 7% 10% 4% 8% Ruim 80% van de Wmo-aanvragers in Simpelveld heeft de aangevraagde hulp ontvangen. Tussen 2010 en 2013 schommelt dit aandeel tussen 84% en 88%. Ook is aan Wmo-aanvragers de vraag voorgelegd of ze op de hoogte zijn van de betekenis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in hun situatie. De antwoorden op deze vraag zijn weergegeven in tabel 3c. Tabel 3c: Op de hoogte van betekenis Wmo in persoonlijke situatie Ja, volledig Ja, gedeeltelijk Nee Brunssum 44% 42% 48% 44% 44% 45% 40% 45% 11% 13% 12% 11% Nuth 43% 38% 40% 33% 44% 49% 48% 51% 13% 13% 13% 16% Onderbanken 45% 59% 48% 36% 40% 27% 41% 55% 15% 14% 11% 8% Simpelveld 44% 43% 53% 39% 43% 44% 34% 48% 13% 13% 13% 13% Uit tabel 3c blijkt dat bijna 40% van de Wmo-aanvragers in Simpelveld volledig op de hoogte is van de betekenis van de Wmo voor hun persoonlijke situatie. Bijna de helft (48%) is gedeeltelijk op de hoogte en 13% geeft aan niet op de hoogte te zijn. 3.2 Tevredenheid hulp of ondersteuning De resultaten die hieronder beschreven worden hebben betrekking op alle ondersteuning die cliënten ontvangen (d.w.z. hulp bij het huishouden en/of de hulp/ondersteuning die ze krijgen vanwege lichamelijke beperkingen). Cliënten is allereerst gevraagd om een oordeel te geven over de mate waarin de ontvangen hulp of ondersteuning voldoet aan hun verwachtingen. Tabel 3d geeft dit weer. Weergegeven is het aandeel cliënten dat van mening is dat de ontvangen hulp/ondersteuning zeer veel, redelijk, nauwelijks of helemaal niet aan hun verwachtingen voldoet. 6

11 Tabel 3d: Oordeel cliënten over mate waarin de hulp/ondersteuning voldoet aan verwachtingen Zeer veel Redelijk Brunssum 54% 61% 59% 58% 40% 35% 38% 38% Nuth 51% 53% 53% 46% 45% 44% 43% 48% Onderbanken 55% 59% 57% 56% 40% 41% 40% 42% Simpelveld 38% 42% 48% 51% 59% 54% 43% 45% Nauwelijks Helemaal niet Brunssum 3% 2% 2% 3% 3% 2% 2% 1% Nuth 2% 0% 2% 6% 2% 3% 1% 1% Onderbanken 3% 0% 1% 0% 3% 0% 2% 2% Simpelveld 4% 2% 7% 3% 1% 2% 2% 1% Uit bovenstaande tabel blijkt dat in 2013 de helft (51%) van de cliënten uit Simpelveld van mening is dat de ontvangen hulp in hoge mate ( zeer veel ) aan de verwachtingen voldoet. Een klein gedeelte van de cliënten geeft aan dat de hulp/ondersteuning nauwelijks (3%) of helemaal niet (1%) aan de verwachtingen voldoet. Tussen 2012 en 2013 zijn er kleine veranderingen waar te nemen; zo is het aandeel cliënten dat aangeeft dat de hulp/ondersteuning zeer veel en redelijk aan de verwachtingen voldoet, toegenomen met 3 respectievelijk 2 procentpunten. De mate van tevredenheid over de verwachtingen lijkt dus te zijn toegenomen. Naast de vraag of de ontvangen hulp voldoet aan de verwachtingen van de cliënt, is hun ook gevraagd of de ontvangen hulp in hun behoefte voorziet. Tabel 3e geeft dit weer. Weergegeven is de mate waarin cliënten aangeven dat de ontvangen hulp of ondersteuning in hun behoefte voorziet. Tabel 3e: Oordeel cliënten over mate waarin hulp/ondersteuning aan behoefte voldoet Zeer veel Redelijk Brunssum 55% 57% 60% 53% 38% 36% 36% 42% Nuth 50% 52% 54% 48% 45% 40% 38% 44% Onderbanken 49% 67% 57% 56% 46% 28% 39% 37% Simpelveld 49% 49% 45% 49% 46% 42% 50% 45% Nauwelijks Helemaal niet Brunssum 3% 4% 2% 3% 5% 3% 3% 1% Nuth 2% 4% 5% 5% 3% 4% 4% 3% Onderbanken 3% 2% 2% 4% 2% 3% 2% 4% Simpelveld 5% 7% 3% 1% 1% 1% 3% 4% Uit tabel 3e kan geconcludeerd worden dat in 2013 bijna de helft van de cliënten (49%) in Simpelveld van mening is dat de ontvangen hulp/ondersteuning in hoge mate ( zeer veel ) in hun behoefte voorziet. Kijken we naar de ontwikkeling tussen 2012 en 2013 dan blijkt hier dat het aandeel cliënten in Simpelveld dat van mening is dat de hulp/ondersteuning zeer veel aan hun behoefte voldoet, is toegenomen. Het aandeel cliënten dat aangeeft dat de hulp/ondersteuning redelijk aan hun behoefte voldoet, is afgenomen met 5 procentpunten. 7

12 8

13 4. PROCEDURE AANVRAAG In dit hoofdstuk worden procedurele aspecten van de aanvraag beschreven. Aan bod komen achtereenvolgens: tijdsduur voordat beschikking van de gemeente ontvangen is (4.1), mening over afhandelingstermijn (4.2) en waardering over Wmo-procedure (4.3). 4.1 Tijdsduur beschikking Aan cliënten die in 2013 een Wmo-aanvraag ingediend hebben is gevraagd hoe lang het geduurd heeft voordat zij een beschikking (besluit) van de gemeente ontvangen hebben. De wettelijke maximale termijn bedraagt 8 weken. Tabel 4a geeft dit weer. Tabel 4a: Tijdsduur voordat beschikking van de gemeente ontvangen is 0 tot 4 weken 4 tot 8 weken 8 tot 12 weken Brunssum 59% 62% 65% 60% 30% 25% 25% 30% 4% 8% 8% 4% Nuth 38% 39% 41% 37% 41% 41% 36% 38% 11% 11% 17% 16% Onderbanken 60% 33% 39% 42% 22% 29% 33% 39% 11% 16% 21% 15% Simpelveld 44% 33% 39% 48% 41% 34% 42% 36% 8% 18% 11% 8% Langer dan 12 weken Brunssum 7% 4% 3% 6% Nuth 10% 9% 7% 9% Onderbanken 6% 22% 7% 5% Simpelveld 7% 15% 8% 8% Uit bovenstaande tabel blijkt dat in % van de Wmo-aanvragers in Simpelveld binnen 8 weken een besluit van de gemeente ontvangt. In Nuth is het aandeel inwoners dat binnen de gestelde wettelijke termijn de beschikking van de gemeente ontvangt het laagst en in Brunssum het hoogst. Tussen 2012 en 2013 is de tijdsduur voordat de beschikking van de gemeente ontvangen is in de ogen van de cliënt uit Simpelveld veranderd. Een hoger aandeel cliënten geeft namelijk aan dat de beschikking binnen 8 weken ontvangen is (81% in 2012 tegenover 84% in 2013). Met name het aandeel cliënten dat aangeeft de beschikking binnen vier weken te hebben ontvangen, is toegenomen (+9 procentpunten). 9

14 4.2 Mening over afhandelingstermijn Aan Wmo-aanvragers is zowel gevraagd naar hun oordeel over de afhandelingstermijn als naar de termijn die het volgens hen mag duren voordat men de beschikking ontvangt. Tabel 4b geeft het oordeel over de afhandelingstermijn weer, waarbij Wmo-aanvragers de mogelijkheid hadden om te kiezen uit de antwoordmogelijkheden: zeer goed, goed, matig, slecht, zeer slecht en geen mening. Tabel 4b: Waardering afhandelingstermijn Zeer goed Goed Matig Brunssum 32% 33% 26% 21% 49% 51% 58% 64% 13% 9% 8% 10% Nuth 16% 20% 11% 18% 54% 51% 59% 48% 17% 18% 22% 15% Onderbanken 26% 10% 16% 20% 48% 53% 46% 49% 14% 14% 23% 25% Simpelveld 17% 11% 14% 20% 61% 60% 58% 55% 15% 16% 16% 14% Slecht Zeer slecht Geen mening Brunssum 3% 3% 3% 2% 2% 3% 2% 1% 1% 1% 2% 2% Nuth 5% 4% 5% 12% 5% 4% 3% 7% 2% 3% 0% 0% Onderbanken 5% 6% 8% 5% 0% 16% 5% 2% 8% 0% 2% 0% Simpelveld 3% 8% 4% 3% 2% 5% 7% 5% 1% 0% 1% 3% Uit tabel 4b blijkt dat in % van de Wmo-aanvragers in Simpelveld de afhandelingstermijn (zeer) goed vindt. Tussen 2012 en 2013 is de waardering over de afhandelingstermijn toegenomen. In 2012 vond 72% de afhandelingstermijn (zeer) goed en in 2013 is dit 75%. Vervolgens geeft tabel 4c de mening van Wmo-aanvragers weer over de maximale tijd dat het in hun ogen mag duren voordat de beschikking van de gemeente ontvangen wordt. Tabel 4c: Mening over hoe lang het mag duren voordat de beschikking ontvangen wordt 0 tot 4 weken 4 tot 8 weken 8 tot 12 weken Brunssum 72% 72% 75% 78% 25% 26% 22% 19% 3% 2% 2% 2% Nuth 67% 66% 68% 72% 29% 32% 27% 27% 5% 1% 3% 0% Onderbanken 71% 65% 69% 70% 27% 29% 28% 26% 2% 6% 2% 3% Simpelveld 68% 67% 63% 69% 32% 30% 36% 26% 1% 3% 1% 5% Langer dan 12 weken Brunssum 1% 1% 1% 1% Nuth 0% 0% 1% 1% Onderbanken 0% 0% 2% 0% Simpelveld 0% 0% 0% 0% Gemiddeld geeft in % van de Wmo-aanvragers van Simpelveld aan dat het 0-8 weken mag duren voordat men de beschikking van de gemeente ontvangt. Dit aandeel is ten opzichte van 2012 afgenomen (-4 procentpunten). 10

15 4.3 Waardering Wmo-procedure Aan Wmo-aanvragers is gevraagd wat hun mening is over de manier waarop de aanvraag voor de hulp of ondersteuning is verlopen. De volgende punten van de Wmo-procedure zijn hierbij aan bod gekomen: - de wijze van behandeling bij de aanvraag; - de deskundigheid van mensen met wie ze bij de aanvraag te maken hadden; - de tijd die genomen werd bij de aanvraag; - de informatie over de afhandeling van de aanvraag; - de wachttijd tussen het bericht dat de aanvraag was toegekend en het moment waarop men de hulp of ondersteuning ontving; - de wijze waarop vastgesteld werd wat men nodig had (indicatiestelling). In deze paragraaf worden alleen de resultaten weergegeven van de mensen die in het afgelopen jaar een aanvraag ingediend hebben (76% in 2013). De reden hiervoor is dat zij recentelijk ervaring hebben opgedaan met de aanvraagprocedure. Personen waarbij de aanvraag langer dan 12 maanden geleden heeft plaatsgevonden kunnen zich deze procedurele aspecten waarschijnlijk minder goed herinneren, waardoor mogelijk bias (vertekening) optreedt. Tabel 4d geeft het aandeel personen weer dat (zeer) tevreden is over bovengenoemde punten van de Wmoprocedure. Tabel 4d: Tevredenheid over procedurele aspecten bij de aanvraag Wijze behandeling bij aanvraag Deskundigheid van mensen Tijd die genomen werd voor aanvraag Brunssum 94% 91% 93% 93% 92% 90% 94% 92% 95% 92% 96% 94% Nuth 87% 87% 93% 84% 86% 82% 90% 86% 87% 87% 92% 82% Onderbanken 87% 73% 85% 92% 85% 86% 85% 90% 88% 94% 90% 90% Simpelveld 96% 87% 88% 94% 94% 84% 87% 96% 91% 84% 92% 98% Informatie over afhandeling van aanvraag Wachttijd Wijze waarop zorgbehoefte vastgesteld werd (indicatiestelling) Brunssum 92% 87% 94% 89% 87% 88% 90% 89% 85% 88% 89% 88% Nuth 84% 80% 90% 91% 75% 79% 84% 70% 76% 78% 81% 80% Onderbanken 87% 76% 78% 88% 84% 71% 71% 82% 81% 76% 79% 88% Simpelveld 91% 85% 85% 90% 86% 67% 82% 83% 93% 80% 81% 77% Uit tabel 4d blijkt dat het leeuwendeel van de Wmo-aanvragers van Simpelveld in 2013 (zeer) tevreden is over de verschillende procedurele aspecten bij de aanvraag. Bij de eerste drie aspecten is de tevredenheid in Simpelveld zelfs het hoogst vergeleken met de andere gemeenten. Het minst tevreden zijn zij over de indicatiestelling: 77% is hierover (zeer) tevreden. Het meest tevreden zijn de cliënten van Simpelveld over de tijd die genomen werd voor de aanvraag (98%). Tussen 2012 en 2013 is het aandeel cliënten dat tevreden is, op alle aspecten, met uitzondering van indicatiestelling, toegenomen. Het aandeel cliënten dat tevreden is over de deskundigheid van mensen is zelfs met 9 procentpunten toegenomen. Deze uitkomsten liggen in het verlengde van de resultaten uit tabel 4a en 4b. 11

16 Ten slotte is aan de Wmo-aanvragers gevraagd een rapportcijfer te geven voor de aanvraagprocedure (1 = slecht; 10 = goed). Grafiek 4a geeft het gemiddelde rapportcijfer per gemeente weer. Grafiek 4a: Rapportcijfer aanvraagprocedure Brunssum 7,9 7,8 7,9 7,7 Nuth 7,1 7,2 7,4 7, Onderbanken 6,8 7 7,6 7, Simpelveld 7,3 7,4 7,6 7,7 6,2 6,4 6,6 6,8 7 7,2 7,4 7,6 7,8 8 De aanvraagprocedure wordt door de cliënten van Simpelveld in 2013 met een 7,6 gewaardeerd. Tussen 2012 en 2013 is de waardering licht toegenomen (+0,2). Eerder in dit hoofdstuk is aangegeven dat de tevredenheid van de cliënten in Simpelveld is toegenomen op de meeste Wmo-procedurele aspecten; derhalve ligt het in de lijn der verwachtingen dat het rapportcijfer ook gestegen is. 12

17 5. HULP BIJ HET HUISHOUDEN Dit hoofdstuk beschrijft hulp bij het huishouden als voorziening die burgers ontvangen hebben. Achtereenvolgens komt aan de orde: Gebruik voorziening hulp bij het huishouden (5.1), waardering zorgaanbieders (5.2) en hulp van anderen bij hulp bij het huishouden (5.3). 5.1 Gebruik voorziening hulp bij het huishouden Grafiek 5a geeft weer hoeveel procent van de Wmo-aanvragers momenteel hulp bij het huishouden ontvangt (dit hoeven dus niet alleen cliënten te zijn die in 2013 hulp bij het huishouden aangevraagd en ontvangen hebben; ook cliënten die reeds vóór 2013 hulp bij het huishouden ontvangen hebben kunnen deze vraag beantwoord hebben). Grafiek 5a: Hulp bij het huishouden Brunssum 62% 78% 74% 76% 82% Nuth 46% 61% 59% 52% 54% Onderbanken 63% 72% 67% 77% 68% Simpelveld 61% 65% 67% 72% 58% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% In 2013 geeft ruim de helft (58%) van de Wmo-aanvragers/Wmo-cliënten van Simpelveld aan dat zij hulp bij het huishouden ontvangen. Het grootste aandeel inwoners met hulp in het huishouden is te vinden in Brunssum (82%) en het kleinste aandeel in Nuth (54%). In 2010 is cliënten voor het eerst gevraagd of zij in 2009 een persoonsgebonden budget (pgb) hadden voor hulp bij het huishouden en of deze situatie in 2010 voor hen gewijzigd is. In 2014 is cliënten deze vraag eveneens voorgelegd voor de situatie in 2013 en In tabel 5a wordt weergegeven hoeveel procent van de cliënten in 2012, 2013 en 2014 een persoonsgebonden budget hebben. 13

18 Tabel 5a: Persoonsgebonden budget voor hulp bij huishouden ja * Brunssum 47% 39% 36% Nuth 18% 16% 19% Onderbanken 38% 17% 20% Simpelveld 19% 23% 33% * In het betreffende jaar is de vraag gesteld of de situatie t.o.v. het voorgaande jaar gewijzigd is m.b.t. een pgb voor hulp bij het huishouden Uit bovenstaande blijkt dat 33% van de cliënten uit Simpelveld die hulp bij het huishouden hebben in 2014 hiervoor een persoonsgebonden budget (PGB) heeft. Tussen 2013 en 2014 is dit aandeel toegenomen met 10 procentpunten. Dit is met name te verklaren door de relatieve lage absolute aantallen waardoor de veranderingen in percentages t.o.v vrij groot zijn. Ter illustratie: in 2014 bedraagt in Simpelveld het aantal personen dat naar eigen zeggen een PGB had 4 meer t.o.v Relatief uit zich dit in een toename van 10 procentpunten. Tevens is aan Wmo-aanvragers die hulp bij het huishouden ontvangen (de cliënten) een aantal achtergrondvragen gesteld over de hulp bij het huishouden die ze ontvangen. Het gaat hierbij om: - het aantal uur per week dat ze hulp bij het huishouden ontvangen; - de organisatie die de hulp bij het huishouden aanbiedt. Uit achtergrondanalyses van het onderzoek blijkt dat in 2013 gemiddeld 93% van de cliënten uit Simpelveld wekelijks hulp bij het huishouden ontvangt, terwijl 7% eens per twee weken hulp ontvangt. Tabel 5b geeft weer hoeveel uren cliënten in 2013 hulp bij het huishouden per week ontvangen. Tabel 5b: Aantal uren dat cliënten in 2012 en 2013 hulp bij het huishouden per week ontvangen 1 tot 1,9 uur per week 2 tot 3,9 uur per week 4 tot 6,9 uur per week 7 tot 9,9 uur per week 10 tot 12,9 uur per week meer dan 13 uur per week Brunssum 9% 17% 62% 66% 28% 16% 1% 1% 0% 0% 0% 0% Nuth 12% 14% 53% 67% 32% 19% 4% 0% 0% 0% 0% 0% Onderbanken 4% 7% 65% 60% 28% 33% 1% 0% 0% 0% 1% 0% Simpelveld 2% 7% 55% 68% 39% 22% 3% 2% 0% 0% 0% 0% Uit tabel 5b valt op te maken dat het leeuwendeel van de cliënten (90%) in 2013 wekelijks tussen de 2 tot 6,9 uur hulp ontvangt. Dit aandeel is t.o.v afgenomen (-4 procentpunten). Bij 7% van de cliënten uit Simpelveld die hulp in het huishouden ontvangen wordt het aantal uren per twee weken bepaald en toegekend. Het gaat echter om dusdanig lage aantallen (<10) dat deze niet omgezet kunnen worden naar percentages. Om die reden wordt er geen gespecificeerde tabel weergegeven. 14

19 Cliënten kunnen van een aantal organisaties hulp bij het huishouden ontvangen, namelijk: - Ambulante Thuiszorg Heerlen; - Homecare Thuiszorg Kerkrade; - Orbis Huishoudelijke Hulp Sittard; - Stichting Cicero Zorggroep Hoensbroek; - Stichting Groenekruis Domicura Maastricht - Stichting MeanderGroep Zuid-Limburg; - Parkstad Thuiszorg; - Anders. Grafiek 5b geeft het aandeel cliënten weer dat gebruik maakt van de genoemde zorgaanbieders voor hulp bij het huishouden. De organisaties Homecare Thuiszorg Kerkrade en Stichting Groenekruis Domicura Maasticht zijn niet opgenomen in de grafiek aangezien het aantal cliënten dat hiervan gebruik maakt, te klein is om weer te geven. Grafiek 5b: Aandeel cliënten dat gebruik maakt van de genoemde zorgaanbieders, in 2013 Anders 14% Brunssum Nuth Parkstad Thuiszorg Stichting Meander Groep Zuid Limburg 0% 7% 13% 25% 48% 67% Onderbanken Simpelveld 77% 78% Stichting Cicero Zorggroep Hoensbroek 7% 3% 19% 16% Orbis Huishoudelijke hulp Sittard 1% 7% 3% Ambulante Thuiszorg Heerlen 6% 1% 4% 5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Uit bovenstaande grafiek blijkt dat ruim drie kwart (78%) van de cliënten uit Simpelveld voor hulp bij het huishouden in 2013 gebruik maakt van de Stichting MeanderGroep Zuid-Limburg. Cliënten uit Simpelveld maken daarnaast ook gebruik van Parkstad Thuiszorg (13%), Ambulante Thuiszorg Heerlen (5%), Stichting Cicero Zorggroep Hoensbroek (3%) en Orbis Huishoudelijke Hulp Sittard (3%). 5.2 Waardering zorgaanbieders Cliënten is gevraagd om aan te geven in welke mate ze tevreden zijn over de keuzemogelijkheden tussen de verschillende zorgaanbieders bij het huishouden, over de informatie over de verschillende zorgaanbieders, over organisatorische aspecten en over de medewerkers die de hulp bij het huishouden leveren. Ten slotte is hun gevraagd een totaaloordeel te geven over de hulp bij het huishouden. Hieronder worden deze verschillende waarderingsaspecten achtereenvolgens besproken. 15

20 Keuzemogelijkheden Cliënten is gevraagd in welke mate zij tevreden zijn over de keuzemogelijkheden tussen de verschillende aanbieders van hulp bij het huishouden. Tabel 5c geeft de verdeling van de antwoorden op deze vraag weer. Tabel 5c: Tevredenheid over keuzemogelijkheden tussen de verschillende zorgaanbieders Zeer tevreden Tevreden Brunssum 20% 25% 22% 25% 76% 71% 74% 71% Nuth 26% 10% 14% 10% 72% 87% 85% 86% Onderbanken 18% 14% 14% 23% 82% 77% 82% 68% Simpelveld 16% 17% 23% 8% 80% 76% 75% 87% ontevreden Zeer ontevreden Brunssum 4% 3% 3% 3% 1% 1% 1% 1% Nuth 2% 2% 1% 5% 0% 2% 0% 0% Onderbanken 0% 6% 5% 4% 0% 3% 0% 4% Simpelveld 2% 7% 0% 5% 2% 0% 1% 0% Zoals uit tabel 5c blijkt is het leeuwendeel (95%) van de cliënten in Simpelveld in 2013 (zeer) tevreden over de keuzemogelijkheden tussen de verschillende zorgaanbieders. De ontwikkeling tussen 2012 en 2013 laat gemiddeld zien dat de tevredenheid iets gedaald is (-3 procentpunten). Het aandeel cliënten dat aangeeft ontevreden te zijn is toegenomen met 4 procentpunten. Informatie over zorgaanbieders Tabel 5d geeft weer in welke mate cliënten tevreden zijn over de informatie over de verschillende aanbieders van hulp bij het huishouden. Tabel 5d: Tevredenheid over informatie over aanbieders van hulp bij het huishouden Zeer tevreden Tevreden Brunssum 10% 15% 19% 14% 77% 73% 74% 76% Nuth 18% 12% 11% 5% 70% 75% 82% 84% Onderbanken 8% 6% 9% 16% 82% 82% 82% 74% Simpelveld 13% 2% 15% 11% 74% 73% 78% 71% Ontevreden Zeer ontevreden Brunssum 8% 10% 6% 8% 5% 1% 2% 2% Nuth 10% 10% 5% 11% 4% 0% 2% 0% Onderbanken 10% 12% 9% 8% 0% 7% 0% 3% Simpelveld 13% 17% 3% 17% 1% 0% 4% 0% Tabel 5d laat zien dat in % van de cliënten uit Simpelveld (zeer) tevreden is over de informatie over de zorgaanbieders. We zien dat tussen 2012 en 2013 het aandeel (zeer) tevreden cliënten gedaald is met 11 procentpunten. Het aandeel (zeer) ontevreden cliënten is dus toegenomen met 10 procentpunten. 16

21 Organisatorische aspecten Aan cliënten is de vraag voorgelegd in welke mate zij tevreden zijn over de volgende organisatorische aspecten die betrekking hebben op de organisatie die hun hulp bij het huishouden levert: - telefonische bereikbaarheid; - informatievoorziening naar cliënten; - vervanging bij ziekte en verlof van vaste hulpverlener; - planning van de hulp (tijdstip van de dag, dag in de week); - wisselingen van medewerkers (het aantal verschillende medewerkers dat bij cliënten thuis komt) Tabel 5e geeft weer hoeveel procent van de cliënten (zeer) tevreden is over de hierboven genoemde organisatorische aspecten van de zorgaanbieder. Tabel 5e: Tevredenheid over organisatorische aspecten van de zorgaanbieder Telefonische bereikbaarheid Informatievoorziening naar cliënten Brunssum 93% 97% 97% 97% 88% 92% 92% 93% Nuth 94% 97% 95% 96% 86% 94% 93% 92% Onderbanken 96% 93% 97% 100% 90% 93% 92% 96% Simpelveld 98% 94% 96% 97% 81% 89% 89% 92% Vervanging bij ziekte en verlof van de vaste hulpverlener Planning van de hulp Brunssum 87% 89% 90% 91% 94% 95% 95% 97% Nuth 85% 92% 88% 95% 97% 94% 98% 94% Onderbanken 80% 79% 83% 90% 95% 98% 95% 98% Simpelveld 80% 94% 87% 86% 98% 94% 97% 95% Wisselingen van medewerkers Brunssum 88% 90% 88% 85% Nuth 88% 87% 78% 89% Onderbanken 85% 67% 84% 90% Simpelveld 71% 89% 84% 77% Zoals uit tabel 5e blijkt zijn cliënten van Simpelveld in het algemeen (zeer) tevreden over voornoemde aspecten. Nog het meest tevreden zijn zij over de telefonische bereikbaarheid (97%) en de planning van de hulp (95%) en het minst over de wisseling van medewerkers (77%). Tussen 2012 en 2013 is het beeld op de meeste aspecten niet veel veranderd, met uitzondering van het aspect wisselingen van medewerker. Hier is de tevredenheid met 7 procentpunten afgenomen. 17

22 Medewerkers Aan cliënten is naast organisatorische aspecten van de organisatie die de hulp bij het huishouden levert ook gevraagd naar de vaardigheden en het gedrag van medewerkers die deze hulp bij het huishouden verzorgen. Hierbij is hun gevraagd om aan te geven of ze het eens dan wel oneens zijn met de volgende stellingen: De medewerkers die de hulp bij het huishouden leveren: - hebben voldoende kennis en vaardigheden om de hulp bij het huishouden goed uit te voeren; - werken over het algemeen snel en efficiënt; - doen hun uiterste best om mij zo goed mogelijk te helpen; - benaderen mij met respect; - hebben voldoende aandacht en interesse voor mij. Tabel 5f geeft weer hoeveel procent van de cliënten het eens is met voornoemde stellingen. Tabel 5f: Stellingen over medewerkers die hulp bij het huishouden leveren Voldoende kennis/vaardigheden om hulp goed uit te voeren Werken over het algemeen snel en efficiënt Brunssum 88% 94% 84% 88% 92% 91% 84% 88% Nuth 93% 96% 84% 88% 90% 92% 81% 84% Onderbanken 98% 93% 92% 88% 95% 93% 89% 91% Simpelveld 87% 90% 89% 82% 80% 86% 87% 79% Doen uiterste best om mij zo goed mogelijk te helpen Benaderen mij met respect Brunssum 97% 97% 88% 93% 97% 98% 90% 94% Nuth 96% 98% 93% 87% 100% 100% 98% 90% Onderbanken 97% 98% 96% 95% 98% 100% 97% 95% Simpelveld 98% 98% 93% 84% 99% 98% 98% 86% Hebben voldoende aandacht en interesse voor mij Brunssum 97% 97% 89% 93% Nuth 98% 100% 93% 90% Onderbanken 100% 98% 95% 95% Simpelveld 98% 98% 97% 88% Tabel 5f laat zien dat cliënten uit Simpelveld de medewerkers die de hulp bij het huishouden leveren zeer positief waarderen (79% en hoger). Ten opzichte van 2012 zien we in 2013 echter op alle gebieden een daling in de tevredenheid variërend tussen de 7 en 12 procentpunten. 18

23 Totaaloordeel hulp bij het huishouden Ten slotte is aan cliënten van de vier gemeenten gevraagd om met een rapportcijfer aan te geven hoe tevreden ze zijn over de hulp bij het huishouden. Zie hiervoor grafiek 5c. De instellingen die minder dan 25 keer beoordeeld zijn, zijn niet opgenomen in de grafiek. Grafiek 5c: Waardering zorgaanbieder over de verleende hulp bij het huishouden, uitgedrukt in een rapportcijfer (1 t/m 10) GEMIDDELD 8,2 8,3 Parkstad Thuiszorg* 8,5 Ambulante Thuiszorg Heerlen 8,1 8, Stichting Cicero Zorggroep Hoensbroek 8,2 8,5 Stichting MeanderGroep Zuid Limburg Heerlen 8,2 8,2 7,9 8 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 * Aangezien in 2013 met Parkstad Thuiszorg voor het eerst een contract is afgesloten voor de levering van Hulp bij het huishouden, is geen vergelijking met 2012 mogelijk. Gemiddeld wordt in 2013 de hulp bij het huishouden gewaardeerd met een 8,3. Dit cijfer is iets hoger dan vorig jaar (+0,1). Indien een onderscheid gemaakt wordt naar zorgaanbieder, zien we dat Parkstad Thuiszorg in 2013 met een 8,5 het hoogst gewaardeerd wordt (zie grafiek 5c). Overigens moet bij de rapportcijfers van de zorgaanbieders de opmerking geplaatst worden dat niet direct gevraagd is naar de tevredenheid over de aangeboden ondersteuning van de betreffende zorgaanbieder. Bij het toekennen van een waardering kunnen ook andere aspecten van huishoudelijke hulp (waarop de zorgaanbieder zelf geen invloed heeft) in het oordeel meegenomen worden, zoals de tevredenheid over de keuzemogelijkheden tussen de verschillende zorgaanbieders. 5.3 Hulp van anderen Naast de hulp die cliënten kunnen krijgen van de genoemde organisaties (zie grafieken 5b en 5c), kunnen zij ook hulp van anderen krijgen bij de hulp bij het huishouden (bijv. van een kennis of familielid). In tabel 5g is aangegeven hoeveel procent van de cliënten een beroep op anderen doet bij de hulp bij het huishouden. Tabel 5g: Hulp van anderen, naast de medewerker, bij hulp bij het huishouden Hulp ontvangen van anderen bij hulp bij het huishouden Brunssum 33% 24% 22% 23% Nuth 32% 34% 31% 31% Onderbanken 33% 28% 24% 29% Simpelveld 31% 32% 33% 36% 19

24 Uit tabel 5g blijkt dat in 2013 gemiddeld 36% van de cliënten uit Simpelveld die hulp bij het huishouden ontvangt aangeeft ook hulp van anderen te ontvangen bij het huishouden. Vanaf 2010 is het aandeel cliënten dat hulp van anderen ontvangt voor de hulp bij het huishouden licht toegenomen (+5 procentpunten). Uit het onderzoek komt verder naar voren dat gemiddeld 64% van de cliënten aangeeft dat er overleg is tussen de medewerker die hulp bij het huishouden levert en anderen die de cliënten helpen bij het huishouden. 20

25 6. ONDERSTEUNING OF HULP I.V.M. LICHAMELIJKE BEPERKINGEN In dit hoofdstuk wordt de ondersteuning of hulp in verband met lichamelijke beperkingen besproken. Achtereenvolgens komt aan bod: gebruik ondersteuning of hulp i.v.m. lichamelijke beperking (6.1), keuzemogelijkheden (6.2), tevredenheid over vormen van hulp of ondersteuning (6.3), collectief vervoer (6.4), tevredenheid over alle vormen van ondersteuning (6.5) en zelfredzaamheid (6.6). 6.1 Gebruik ondersteuning of hulp i.v.m. lichamelijke beperking Aan Wmo-cliënten is gevraagd of ze ondersteuning of hulp ontvangen vanwege een lichamelijke beperking (zoals een rolstoel, woningaanpassing of collectief vervoer/regiotaxi). Tabel 6a geeft weer welk aandeel van de respondenten hiervan gebruik maakt. Tabel 6a: Ondersteuning of hulp vanwege een lichamelijke beperking Ondersteuning of hulp vanwege lichamelijke beperking Brunssum 51% 46% 52% 51% Nuth 54% 61% 62% 53% Onderbanken 48% 47% 47% 56% Simpelveld 62% 62% 48% 51% Uit bovenstaande tabel blijkt dat in 2013 meer dan de helft (51%) van de Wmo-cliënten in Simpelveld gebruik maken van ondersteuning of hulp vanwege een lichamelijke beperking. Als we een tijdsvergelijking maken, zien we dat dit aandeel gemiddeld genomen tussen 2012 en 2013 is toegenomen (+3 procentpunten). Van de personen die gebruik maken van ondersteuning of hulp vanwege een lichamelijke beperking ontvangt gemiddeld 1 op de 10 (11%) cliënten van Simpelveld een persoonsgebonden budget (PGB). Aan cliënten is daarnaast de vraag voorgelegd in welke mate ze tevreden zijn over de informatie die ze gekregen hebben over de ondersteuning. Gemiddeld is 97% van de cliënten hierover tevreden. 6.2 Keuzemogelijkheden Hoe tevreden zijn cliënten over de mogelijkheid om te kunnen kiezen uit verschillende vormen van ondersteuning? Tabel 6b geeft dit weer. Weergegeven is het aandeel cliënten dat (zeer) tevreden is over deze keuzemogelijkheden. Tabel 6b: Tevredenheid over de keuzemogelijkheid van verschillende vormen van ondersteuning (zeer) tevreden over keuzemogelijkheden Brunssum 90% 88% 93% 90% Nuth 89% 91% 92% 87% Onderbanken 89% 78% 94% 86% Simpelveld 93% 92% 89% 91% Tabel 6b laat zien dat het leeuwendeel van de cliënten (91%) van Simpelveld in 2013 (zeer) tevreden is over de keuzemogelijkheden. Tussen 2012 en 2013 is de tevredenheid over de keuzemogelijkheden licht toegenomen (+2 procentpunten). 21

26 6.3 Tevredenheid over vormen van hulp of ondersteuning Voor mensen met een lichamelijke beperking is een groot aantal hulpmiddelen beschikbaar. Aan de cliënten is een aantal van de meest voorkomende hulpmiddelen voorgelegd. Aan hen is gevraagd of ze willen aangeven in welke mate ze hierover tevreden zijn. Het betreft de volgende hulpmiddelen: - woningaanpassing (verbouwing); - woonvoorziening (bijv. douchestoel); - verhuiskostenvergoeding; - rolstoel; - scootermobiel; - tegemoetkoming in de verhuiskosten. In 2013 hebben cliënten van alle hierboven genoemde hulpmiddelen een woonvoorziening het meest frequent aangevraagd, op de voet gevolgd door een rolstoel en een woningaanpassing. Tabel 6c laat het aandeel cliënten zien dat (zeer) tevreden is over de hierboven genoemde vormen van ondersteuning. Tabel 6c: Tevredenheid over diverse hulpmiddelen Woningaanpassing Woonvoorziening Brunssum 78% 85% 93% 82% 94% 91% 94% 91% Nuth 81% 80% 87% * 93% 90% 89% 91% Onderbanken * * * * * * * * Simpelveld * * * * 95% 100% 97% * GEMIDDELD 82% 89% Verhuiskostenvergoeding Rolstoel Brunssum 86% 70% 82% 73% 98% 97% 92% 81% Nuth * * * * 93% 97% 97% * Onderbanken * * * * * * * * Simpelveld * * * * 96% * * * GEMIDDELD 78% 92% Scootermobiel Tegemoetkoming in de vervoerkosten Brunssum 87% 90% 100% 96% 70% 77% 87% 85% Nuth 90% 88% * * 91% 85% 89% 89% Onderbanken * * * * * * * * Simpelveld 93% * * * * 80% 72% * * GEMIDDELD 94% 86% * vanwege het lage aantal respondenten dat de voornoemde voorziening aangevraagd heeft (n < 25) zijn deze cijfers niet weergegeven. Uit tabel 6c blijkt dat de tevredenheid van de cliënten uit Simpelveld over de hulpmiddelen niet kan worden weergegeven vanwege lage responsaantallen. Wanneer we kijken naar het gemiddelde percentage van de vier gemeenten liggen de tevredenheidspercentages tussen de 78% (verhuiskostenvergoeding) en 94% (scootermobiel). 22

27 Ten slotte is cliënten gevraagd om in de vorm van een rapportcijfer aan te geven hoe tevreden ze zijn over de ontvangen ondersteuning. Grafiek 6a geeft dit voor elke gemeente weer. Grafiek 6a: Rapportcijfer ondersteuning Brunssum 7,3 7,3 7,4 7,6 Nuth 7,4 7,5 7,5 7, Onderbanken 7,4 7,4 7,6 7, Simpelveld 7 7,3 7,5 7,6 6,6 6,8 7 7,2 7,4 7,6 7,8 De cliënten van Simpelveld waarderen de ontvangen voorziening in 2013 met een 7,5. Dit is vergelijkbaar met de andere gemeenten. De waardering is tussen 2012 en 2013 met een half punt toegenomen. 6.4 Collectief vervoer Aan de cliënten die gebruik maken van hulp of een voorziening in het kader van de Wmo is ook gevraagd of ze gebruik maken van collectief vervoer. Grafiek 6b geeft het aandeel respondenten weer dat hiervan gebruik maakt. Grafiek 6b: Aandeel respondenten dat gebruik maakt van collectief vervoer Brunssum 59% 59% 64% 60% Nuth Onderbanken 43% 53% 52% 54% 53% 52% 60% 65% Simpelveld 58% 62% 62% 73% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 23

28 Gemiddeld geeft in % van de cliënten uit Simpelveld, die hulp of ondersteuning ontvangen vanwege een lichamelijke beperking, aan dat zij gebruik maken van collectief vervoer. Dit aandeel is tussen 2012 en 2013 gelijk gebleven. Daarnaast is aan dié personen die gebruik maken van collectief vervoer gevraagd in welke mate ze hierover tevreden zijn. Het betreft de volgende aspecten: - gemak waarmee collectief vervoer besteld kan worden; - wachttijden voordat men opgehaald wordt; - behulpzaamheid van de chauffeur bij het in- en uitstappen; - omrijtijden; - afstand waarmee men met het collectief vervoer kan reizen; - prijs die per rit betaald dient te worden; - bejegening door de chauffeur. Tabel 6d geeft weer hoeveel procent van de respondenten die gebruik maken van collectief vervoer, (zeer)=tevreden is over de bovengenoemde aspecten van collectief vervoer. Tabel 6d: Tevredenheid over vormen van collectief vervoer (cv) Gemak bestellen cv Wachttijden Brunssum 89% 92% 91% 91% 54% 62% 57% 67% Nuth 91% 98% 99% 100% 80% 80% 81% 81% Onderbanken 83% * 96% 92% * * 69% 63% Simpelveld 94% 93% 94% 90% 67% 67% 76% 65% Behulpzaamheid chauffeur Omrijtijden Brunssum 83% 89% 84% 93% 49% 58% 49% 61% Nuth 90% 92% 92% 83% 63% 57% 63% 61% Onderbanken * * 90% 76% * * * 40% Simpelveld 93% 97% 91% 87% 57% 46% 57% 64% Af te leggen afstand met cv Prijs per rit Brunssum 74% 81% 89% 88% 80% 85% 96% 92% Nuth 86% 90% 90% 94% 91% 92% 89% 96% Onderbanken * * 79% 83% * * 87% 73% Simpelveld 85% 63% 80% 69% 88% 81% 80% 95% Bejegening chauffeur Brunssum 91% 93% 94% 96% Nuth 91% 96% 96% 91% Onderbanken * * 93% 92% Simpelveld 97% 93% 98% 96% * vanwege het lage aantal respondenten (N < 25) zijn deze cijfers niet weergegeven 24

29 Uit tabel 6d blijkt dat in Simpelveld het merendeel van de gebruikers van het collectief vervoer in 2013 over alle aspecten van het collectief vervoer tevreden is. Het meest positief zijn ze over de bejegening van de chauffeur (96%) en de prijs per rit (95%). De aspecten omrijtijden (64%) en wachttijden (65%) worden het minst goed gewaardeerd. Tussen 2012 en 2013 zien we op sommige aspecten een positieve ontwikkeling (omrijtijden en prijs per rit) en over andere aspecten is de tevredenheid gedaald (gemak bestellen cv, wachttijden, behulpzaamheid & bejegening chauffeur en af te leggen afstand met cv). 6.5 Zelfredzaamheid De laatste twee vragen die gesteld zijn in het kader van de algemene ondersteuning die cliënten ontvangen hebben, hebben betrekking op de zelfredzaamheid. Gevraagd is in welke mate de ontvangen hulp of ondersteuning bijdraagt aan de mate waarin cliënten zelfstandig kunnen blijven wonen (tabel 6e) en de mate waarin deze hulp of ondersteuning eraan bijdraagt dat zij kunnen meedoen aan de maatschappij (tabel 6f). Tabel 6e: Oordeel cliënten over mate waarin hulp/ondersteuning bijdraagt aan zelfstandig kunnen blijven wonen Zeer veel Redelijk Brunssum 70% 72% 76% 73% 23% 19% 21% 22% Nuth 66% 65% 63% 55% 27% 30% 30% 35% Onderbanken 61% 71% 69% 53% 26% 22% 27% 36% Simpelveld 63% 60% 63% 59% 32% 35% 28% 28% Nauwelijks Helemaal niet Brunssum 4% 5% 2% 3% 3% 4% 1% 2% Nuth 5% 4% 6% 7% 2% 1% 1% 3% Onderbanken 9% 4% 1% 5% 5% 5% 3% 6% Simpelveld 5% 5% 4% 8% 1% 0% 4% 6% Uit tabel 6e blijkt dat in 2013 bijna 60% van de cliënten uit Simpelveld van mening is dat de ontvangen hulp of ondersteuning zeer veel eraan bijdraagt dat zij zelfstandig kunnen blijven wonen. Eén op de zeven cliënten is van mening dat de ontvangen hulp/ondersteuning nauwelijks (8%) of helemaal niet (6%) bijdraagt hieraan. Tussen 2012 en 2013 is het aandeel cliënten dat oordeelt dat de hulp/ondersteuning zeer veel bijdraagt afgenomen (-4 procentpunten) en het aandeel dat aangeeft dat de hulp/ondersteuning nauwelijks of helemaal niet bijdraagt aan zelfstandig wonen is gestegen (+4 respectievelijk +2). 25

30 Tabel 6f: Oordeel cliënten over mate waarin hulp/ondersteuning bijdraagt aan mee kunnen doen aan maatschappij Zeer veel Redelijk Brunssum 44% 50% 51% 43% 37% 35% 35% 41% Nuth 50% 49% 45% 41% 36% 38% 41% 42% Onderbanken 42% 59% 47% 36% 41% 29% 38% 46% Simpelveld 48% 48% 50% 49% 38% 39% 35% 30% Nauwelijks Helemaal niet Brunssum 13% 11% 11% 12% 2% 5% 3% 4% Nuth 11% 10% 11% 11% 3% 3% 3% 6% Onderbanken 12% 7% 10% 10% 5% 5% 5% 7% Simpelveld 10% 12% 11% 14% 4% 1% 4% 8% Uit bovenstaande tabel blijkt dat in 2013 bijna de helft van de cliënten uit Simpelveld aangeeft dat de ontvangen hulp of ondersteuning zeer veel eraan bijdraagt om mee te kunnen doen aan de maatschappij. 22% van de cliënten geeft aan dat dit nauwelijks of helemaal niet het geval is. Dit aandeel is groter dan het aandeel cliënten dat van mening is dat de ontvangen hulp/ondersteuning nauwelijks of helemaal niet bijdraagt aan het zelfstandig blijven wonen. De hulp/ondersteuning die cliënten ontvangen dragen relatief gezien dus eerder bij aan het zelfstandig kunnen blijven wonen dan aan het mee kunnen doen aan de maatschappij. Ook hier is te zien dat het aandeel cliënten dat aangeeft dat de hulp/ondersteuning nauwelijks of helemaal niet bijdraagt aan het mee kunnen doen aan de maatschappij is toegenomen tussen 2012 en 2013 (+3 respectievelijk +4 procentpunten). 26

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2013

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2013 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2013 onder Wmo-cliënten van de gemeenten: Brunssum, Nuth, Onderbanken, en Simpelveldl Rapportage gemeente Brunssum Gemeente Heerlen Bureau Onderzoek & Statistiek Augustus

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2011

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2011 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2011 onder Wmo-cliënten van de gemeenten: Brunssum, Heerlen, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal Rapportage gemeente Nuth Gemeente Heerlen Bureau Onderzoek

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2009

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2009 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2009 onder Wmo-aanvragers van de gemeenten: Brunssum, Heerlen, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal GEMEENTE HEERLEN Gemeente Heerlen Bureau Onderzoek

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2012

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2012 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2012 onder Wmo-cliënten van de gemeenten: Brunssum, Heerlen, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal Rapportage gemeente Voerendaal Gemeente Heerlen Bureau

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2008

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2008 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2008 onder Wmo-aanvragers van de gemeenten: Brunssum, Heerlen, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal Gemeente Heerlen Bureau Onderzoek & Statistiek 11 juni

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Emmen 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9 5

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO onder Wmo-cliënten van de gemeente Landgraaf

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO onder Wmo-cliënten van de gemeente Landgraaf KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2013 onder Wmo-cliënten van de gemeente Landgraaf Gemeente Heerlen Bureau Onderzoek & Statistiek Oktober 2014 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1 2. SAMENVATTING 3 3. MAATREGELEN

Nadere informatie

TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Onderzoek naar tevredenheid individuele voorzieningen Wmo 1 COLOFON Samenstelling Hein Quist SGBO Onderzoek > Advies > Implementatie Postbus 10242 2501 HE Den Haag SGBO NIETS

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Hendrik-Ido-Ambacht 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9

Nadere informatie

TEVREDENHEID CLIËNTEN W MO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Venlo

TEVREDENHEID CLIËNTEN W MO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Venlo RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Venlo 1 INDEX Index... 2 Inleiding... 3 1 Samenvatting... 4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens... 5 3 Toegang tot de ondersteuning... 7 4 Hulp bij het huishouden...

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Haarlem 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Vianen 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...10

Nadere informatie

TEVREDENHEID CLIËNTEN W MO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Dantumadeel,Dongeradeel en Schiermonnikoog

TEVREDENHEID CLIËNTEN W MO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Dantumadeel,Dongeradeel en Schiermonnikoog RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Dantumadeel,Dongeradeel en Schiermonnikoog 1 INDEX Index... 2 Inleiding... 3 1 Samenvatting... 4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens... 5 3 Toegang tot de ondersteuning...

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: de gemeente Nijkerk DIMENSUS beleidsonderzoek Juni 2008 Projectnummer 321 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 7 1

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Boxtel INDEX Index...2 Inleiding...3 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9 5 Voorzieningen...6

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Samenvatting basisbenchmark en cliënttevredenheidsonderzoek individuele voorzieningen Wmo

Samenvatting basisbenchmark en cliënttevredenheidsonderzoek individuele voorzieningen Wmo Samenvatting basisbenchmark en cliënttevredenheidsonderzoek individuele voorzieningen Wmo Inleiding Hoewel het gaat om twee afzonderlijke onderzoeken is vanwege de samenhang (de Wmo) ervoor gekozen om

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014 Gemeente Woerden Klanttevredenheid Wmo over 2013 31 juli 2014 DATUM 31 juli 2014 TITEL Klanttevredenheid Wmo over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Woerden Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Dienst SoZaWe NW Fryslan Juli 2014 Anouk Olsthoorn Projectnummer: 107560 Samenvatting Uw gemeente heeft meegedaan aan een klantonderzoek Wmo over 2013. De

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Rapport tevredenheid cliënten Wmo-voorzieningen gemeente Haarlem 2007. 1. Bestuurlijke context.

Nota van B&W. Onderwerp Rapport tevredenheid cliënten Wmo-voorzieningen gemeente Haarlem 2007. 1. Bestuurlijke context. Nota van B&W Onderwerp Rapport tevredenheid cliënten Wmo-voorzieningen gemeente Haarlem 2007 Portefeuille H. van der Molen Auteur G. Nijland Telefoon 5114182 E-mail: gnijland@haarlem.nl DV/WMO Reg.nr.

Nadere informatie

Gemeente Landsmeer. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 5 juni 2014

Gemeente Landsmeer. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 5 juni 2014 Gemeente Landsmeer Wmo-klanttevredenheid over 2013 5 juni 2014 DATUM 5 juni 2014 TITEL Wmo-klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Landsmeer Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2 Inhoud 1. Inleiding 1 1.1. Methode van onderzoek 1 1.2. Responsverantwoording 1 1.3. Leeswijzer 2 2. Tevredenheid Wmo-cliënten 3 2.1. Aanvragen van de voorzieningen 3 2.2. (On)Tevredenheid PGB 4 2.3. Tevredenheid

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Heerhugowaard

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Heerhugowaard Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Heerhugowaard Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Heerhugowaard COLOFON Samenstelling

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Stein

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Stein Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Stein Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Stein COLOFON Samenstelling Ingrid

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek WMO over 2013

Klanttevredenheidsonderzoek WMO over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek WMO over 2013 Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Sectie Onderzoek en Statistiek Venlo, juni 2014 Samenvatting Een van de hoofddoelstellingen van de Wmo (Wet

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Leiden

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Leiden Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Leiden Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Leiden COLOFON Samenstelling Ingrid

Nadere informatie

TEVREDENHEID CLIËNTEN W MO OVER 2008. RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Leiden

TEVREDENHEID CLIËNTEN W MO OVER 2008. RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Leiden RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Leiden 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Lelystad

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Lelystad Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Lelystad Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Lelystad COLOFON Samenstelling

Nadere informatie

Wmo: Tevredenheid met de Hulp bij het Huishouden in Heerlen 2013

Wmo: Tevredenheid met de Hulp bij het Huishouden in Heerlen 2013 Wmo: Tevredenheid met de Hulp bij het Huishouden in Heerlen 2013 Gemeente Heerlen Bureau Onderzoek & Statistiek Juli 2014 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING 1. INLEIDING 1 1.1 Vraagstelling 2 1.2 Methode 2 2.

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014 Gemeente Roosendaal Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 Concept 11 augustus 2014 DATUM 11 augustus 2014 TITEL Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Roosendaal

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Enschede Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Enschede COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms

Nadere informatie

Gemeente IJsselstein. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over juli 2015

Gemeente IJsselstein. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over juli 2015 Gemeente IJsselstein Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 8 juli 2015 DATUM 8 juli 2015 TITEL ONDERTITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente IJsselstein Cathelijne

Nadere informatie

Gemeente Alphen-Chaam

Gemeente Alphen-Chaam Gemeente Alphen-Chaam Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 23 oktober 2015 DATUM 23 oktober 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente Alphen-Chaam

Nadere informatie

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd...

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 4 4 De aanvraag... 8 5 Procedure... 14 6 Wachttijd... 16 7 Bejegening... 19 7 Toegewezen aanvragen...

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni 2015 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 1. Indienen melding...

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Papendrecht Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Papendrecht COLOFON Samenstelling Ingrid

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Enschede

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Enschede Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Enschede Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Enschede COLOFON Samenstelling

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Best Augustus 2015 Nelleke Koppelman Naomi Meys Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Gemeente Montfoort. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over augustus 2015

Gemeente Montfoort. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over augustus 2015 Gemeente Montfoort Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 24 augustus 2015 DATUM 24 augustus 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Montfoort Boulevard

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Mantelzorgers. Gemeente Zoetermeer

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Mantelzorgers. Gemeente Zoetermeer Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Mantelzorgers Gemeente Zoetermeer Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Mantelzorgers Gemeente Zoetermeer COLOFON

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2014 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Shanon klein Goldewijk Juni 2014 Inhoud Samenvatting... 2 Inleiding... 4 1. Indienen

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Inleiding en toelichting Het jaarlijkse Wmo-klanttevredenheidsonderzoek is in april en mei 2015 naar de cliënten verstuurd. Aan de cliënten werd gevraagd of zij de

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010 Gemeente Olst-Wijhe

Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010 Gemeente Olst-Wijhe Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Olst-Wijhe Olst/Wijhe,. doc. nr.: 0728-20-ALLE-SR Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Olst-Wijhe

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Dienst SoZaWe NW Fryslân juli 2015 Nelleke Koppelman Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Haarlem

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Haarlem Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Haarlem Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Haarlem COLOFON Samenstelling Ingrid

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Annelieke van den Heuvel SGBO Benchmarking

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 27 juni 2014 Kees-Jan van de Werfhorst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING

Nadere informatie

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek 25 november 2015 GOM PAN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING GOM PAN EN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING DATUM 25 november 2015 TITEL Wmo

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen ROGplus Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen ROGplus COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Anja van

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Den Haag Maart 2015 Naomi Meys Volkan Atalay Projectnummer: 107696 Correspondentienummer: DH-2703-4284 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Beek (L.) 26 augustus 2015 Nelleke Koppelman Simon Wajer Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 2 SAMENVATTING 4 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Gemeente Nunspeet. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012

Gemeente Nunspeet. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012 Gemeente Nunspeet Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012 mei 2013 Projectnr. 302.103 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 en klanttevredenheid dienstverlening Gemeente Boskoop

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 en klanttevredenheid dienstverlening Gemeente Boskoop Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 en klanttevredenheid dienstverlening Gemeente Boskoop opdracht van: Onderzoek uitgevoerd in de gemeente Boskoop DIMENSUS beleidsonderzoek Juni 2008 Projectnummer 317

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal 27 juni 2014 Kees-Jan van de Werfhorst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord 13 juni 2014 Kees-Jan van de Werforst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude COLOFON Samenstelling Ingrid

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Westland

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Westland Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Westland Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Westland COLOFON Samenstelling

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Beek 20 mei 2014 Simon Wajer Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS 7 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Veghel

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Veghel Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Veghel Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Veghel Juli 2013 COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Annelieke van den Heuvel SGBO

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Heemstede November 2015 Nelleke Koppelman Naomi Meys Projectnummer: 107696 Kenmerknummer: Wmo-2409-4588 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek. over 2009

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek. over 2009 Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2009 VERSLAG VAN DE RESULTATEN VAN HET CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK ONDER BURGERS MET EEN BEPERKING samenvatting Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Foto s: Bas Moerman

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Annelieke van den Heuvel Kees-Jan

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Mantelzorgers Gemeente Roermond Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Mantelzorgers Gemeente Roermond COLOFON

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Dordrecht Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Dordrecht COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms

Nadere informatie

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Bijlagenummer 01/10/14/06 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Adviesnota voor: (kopieer en plak voor regel van toepassing) X Onderwerp:

Nadere informatie

Venlo, Juni 2012 Gemeente Venlo Afd. Maatschappelijke Ontwikkeling

Venlo, Juni 2012 Gemeente Venlo Afd. Maatschappelijke Ontwikkeling Venlo, Juni 2012 Gemeente Venlo Afd. Maatschappelijke Ontwikkeling 1 Inhoudsopgave: 1. Inleiding. 2. De Bevolkingsontwikkeling. 3. De Vergrijzing. 4. De Individuele Wmo voorzieningen. a. Hulp in de Huishouding

Nadere informatie

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015 Gemeente Zeist Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 8 juli 2015 DATUM 8 juli 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Zeist Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011

Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011 Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011 September 2011 1 Colofon Uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurs- en Concernzaken Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 bestuursinformatie@utrecht.nl

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om:

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om: COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Te besluiten om: 1. De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 in het kader van artikel 9 Wmo juncto artikel 8.9 vierde lid

Nadere informatie

Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015

Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015 Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015 Afdeling: Maatschappelijke ontwikkeling Auteur : Nick Elshof Datum: 25-09-2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Samenvatting... 4 Verantwoording en achtergrond...

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over Wmo-voorzieningen Gemeente Zaanstad

Klantonderzoek Wmo over Wmo-voorzieningen Gemeente Zaanstad Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Zaanstad Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Zaanstad COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Annelieke van den Heuvel SGBO Benchmarking

Nadere informatie

Brief op maat benchmark Wmo 2010: Individuele Voorzieningen ROGplus

Brief op maat benchmark Wmo 2010: Individuele Voorzieningen ROGplus Brief op maat benchmark Wmo 2010: Individuele Voorzieningen ROGplus Inleiding ROGplus heeft in 2010 samen met 98 andere organisaties deelgenomen aan de module Individuele voorzieningen van de benchmark

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2010

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Sectie Onderzoek en Statistiek Venlo, mei 2011 2 Samenvatting De Wmo (Wet maatschappelijk ondersteuning) heeft als

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2009 Gemeente Olst-Wijhe

Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2009 Gemeente Olst-Wijhe Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Olst-Wijhe Olst/Wijhe,. doc. nr.: 0728-20-ALLE-SR Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Olst-Wijhe

Nadere informatie

Gemeente Beuningen. Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013. Concept. 3 april 2014

Gemeente Beuningen. Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013. Concept. 3 april 2014 Gemeente Beuningen Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013 Concept 3 april 2014 DATUM 3 april 2014 TITEL Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Beuningen

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010 Uitgave : Eenheid Strategische Ontwikkeling Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (0570) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl Strategische Ontwikkeling

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2012

Klantonderzoek Wmo over 2012 Klantonderzoek Wmo over 2012 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Den Haag Klantonderzoek Wmo over 2012 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Den Haag COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Annelieke van den

Nadere informatie

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010 Gemeente Lopik Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010 26 april 2011 Projectnr. 331.100 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026)

Nadere informatie

Stadsonderzoek gemeentebestuur en dienstverlening in Parkstad Limburg 2015

Stadsonderzoek gemeentebestuur en dienstverlening in Parkstad Limburg 2015 Stadsonderzoek gemeentebestuur en dienstverlening in Parkstad Limburg 2015 Rapportage burgeronderzoek Parkstad Limburg 2015 door bureau Onderzoek en Statistiek van de gemeente Heerlen 25 mei 2016 Telefoon:

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Tilburg juli 2014 Anouk Olsthoorn Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS 7 1.1

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011

Gemeente Woerden. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011 Gemeente Woerden Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011 26 maart 2012 Projectnr. 2632.102 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail

Nadere informatie

Rapportage Wmo-benchmark 2010 en Klanttevredenheidsonderzoek individuele voorzieningen

Rapportage Wmo-benchmark 2010 en Klanttevredenheidsonderzoek individuele voorzieningen ** Concept 15 december 2010 Sectie soza/wz Rapportage Wmo-benchmark 2010 en Klanttevredenheidsonderzoek individuele voorzieningen De Wmo op koers! Oktober 2010 Auteur(s): I. Avontuur en C. Jansens INHOUD

Nadere informatie

/2202. gemeente werkendam. werkendam. 12DEC2012. Gemeenteraad Postbus DA Werkendam. clienttevredenheidsonderzoek Wmo

/2202. gemeente werkendam. werkendam. 12DEC2012. Gemeenteraad Postbus DA Werkendam. clienttevredenheidsonderzoek Wmo gemeente werkendam /2202 Raadhuispiein 1 4251 VZ Werkendam Gemeenteraad Postbus 16 4250 DA Werkendam Telefoon: (0183) 507200 Fax: (0183) 50 73 00 E-mail: info@werkendam.nl onderwerp clienttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Colofon "Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013" Klanttevredenheidsonderzoek naar het WMO vervoer in de gemeente Haren. Uitgave Deze publicatie is een uitgave

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WET VOORZIENING GEHANDICAPTEN (WVG) DORDRECHT

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WET VOORZIENING GEHANDICAPTEN (WVG) DORDRECHT ordrecht C/) o o Q) r-f i-f C KLANTTEVREENHEISONERZOEK WET VOORZIENING GEHANICAPTEN (WVG) ORRECHT C CL C " C o! c/> o Q_ C -r N O C TT CQ o C O Sociaal Geografisch Bureau (SGB) gemeente ordrecht drs. L.

Nadere informatie

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Doelgroep 4 1.2 Methode 4 1.3 Respons 4 2. Resultaten Wmo 5 2.1 Contact en toegankelijkheid van hulp of ondersteuning

Nadere informatie

GEMEENTE ECHT-SUSTEREN

GEMEENTE ECHT-SUSTEREN Wmo-klanttevredenheidsonderzoek GEMEENTE ECHT-SUSTEREN 2009 VERSLAG VAN DE RESULTATEN VAN HET TEVREDENHEIDSONDERZOEK ONDER BURGERS MET EEN BEPERKING SAMENVATTING Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2009

Nadere informatie

Tevredenheid Abw-cliënten. Benchmark rapportage gemeente Maassluis. December 2003

Tevredenheid Abw-cliënten. Benchmark rapportage gemeente Maassluis. December 2003 Tevredenheid Abw-cliënten Benchmark rapportage gemeente Maassluis December 2003 Benchmark Werk, Inkomen en Zorg Postbus 85932 2508CP Den Haag telefoon (070) 346 93 00 e-mail: gsd.benchmark@vng.nl website:

Nadere informatie

Companen waar wonen beweegt

Companen waar wonen beweegt Projectnr. 2632.102/PL Companen waar wonen beweegt Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026)3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail Internet info@companen.nl www.companen.nl

Nadere informatie

Rapportage Tevredenheidonderzoek 2013 Collectief vervoer Gemeenten Noord-Oost Friesland

Rapportage Tevredenheidonderzoek 2013 Collectief vervoer Gemeenten Noord-Oost Friesland Rapportage Tevredenheidonderzoek 2013 Collectief vervoer Gemeenten Noord-Oost Friesland 25 juni 2014 Versie 1.0 Inhoudsopgave Doelstelling en Onderzoeksvragen 3 Werkwijze 4 Onderzoeksdoelgroep 5 Achtergrondinformatie

Nadere informatie

Verslag Klanttevredenheidsonderzoek 2007 Gemeente Heusden

Verslag Klanttevredenheidsonderzoek 2007 Gemeente Heusden Resultaten Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2007 Verslag Klanttevredenheidsonderzoek 2007 Gemeente Heusden KTO Wmo 2007 1 Resultaten Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2007 Inleiding Introductie Op 1 januari

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Venlo

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Venlo Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Venlo Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Venlo COLOFON Samenstelling Andrew

Nadere informatie

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2011

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2011 Gemeente Lopik Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2011 7 maart 2012 Projectnr. 331.100/g Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026)

Nadere informatie

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016 Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch Nulmeting 2016 Afdeling Onderzoek & Statistiek Juli 2016 Samenvatting De gemeente s-hertogenbosch vindt het belangrijk om de ervaringen van cliënten met Wmoondersteuning

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling Gemeente Groesbeek Juni 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Zuiderval 70 7500 AN Enschede Tel. (053) 4825000 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014/050

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Gemeente Castricum mei juni 2008

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Gemeente Castricum mei juni 2008 Eindrapportage Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Gemeente Castricum mei juni 2008 Inhoudsopgave Inleiding... 5 1 Achtergrond, doelstelling en doelgroep... 7 1.1 Achtergrond voor het klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Wmo Capelle a/d IJssel Klanttevredenheidsonderzoek meting 2013

Wmo Capelle a/d IJssel Klanttevredenheidsonderzoek meting 2013 Wmo Capelle a/d IJssel Klanttevredenheidsonderzoek meting 2013 Rapport BV Rotterdam, mei 2014 Auteursrechten voorbehouden Niets uit dit rapport mag worden openbaar gemaakt en/of verveelvoudigd via internet

Nadere informatie