Gemeente Alphen-Chaam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Alphen-Chaam"

Transcriptie

1 Gemeente Alphen-Chaam Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over oktober 2015

2 DATUM 23 oktober 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente Alphen-Chaam Cathelijne Bouwkamp Diana Boertien Boulevard Heuvelink KT Arnhem Postbus BD Arnhem (026) BTW NL B01 IBAN NL95RABO KVK PROJECTNUMMER /G

3

4 Inhoud Samenvatting 1 1 Inleiding Onderzoeksmethode Responsverantwoording Leeswijzer 3 2 Aanvraag individuele Wmo-voorziening Uitkomsten Factsheet 5 3 Gebruik individuele Wmo-voorziening Uitkomsten Factsheet 9 4 Vergelijking drie gemeenten Factsheet 12

5 Samenvatting Het tevredenheidsonderzoek onder cliënten van de Wmo over 2014 is uitgevoerd middels een telefonische enquête onder 76 cliënten. De enquêtes zijn afgenomen in september Aanvraag van de voorzieningen Voor de aanvraag van een Wmo-voorziening dienen de bewoners contact op te nemen met de gemeente Alphen-Chaam. Voorzieningen die in 2014 het vaakst werden aangevraagd, zijn hulp bij het huishouden en collectief vervoer. Men is wat betreft de aanvraagprocedure vooral tevreden over de wachttijd tussen goedkeuring en gebruik van de voorziening. Het minst tevreden is men over de wachttijd tussen aanvraag en goedkeuring. Verder blijkt dat bijna een derde van de cliënten geen uitleg heeft gekregen over de mogelijkheid tot het indienen van bezwaar. Gebruik van de voorzieningen Veel cliënten in de gemeente Alphen-Chaam maken gebruik van meerdere Wmo-voorzieningen. De meest gebruikte voorziening is hulp bij het huishouden en vervolgens het collectief vervoer. Voor deze en alle andere Wmo-voorzieningen geldt dat een ruime meerderheid van alle ondervraagde cliënten tevreden is over de algemene kwaliteit en bruikbaarheid. Het aandeel tevredenen varieert van 75% van de cliënten met een woningaanpassing tot 100% van de gebruikers van een scootmobiel. Weinig cliënten maken gebruik van een PGB om hun voorzieningen te financieren; voor slechts tien van de 112 voorzieningen werd gebruik gemaakt van een PGB. De cliënten die van een PGB gebruik maken zijn er echter wel allemaal tevreden over. Zonder de Wmo-voorzieningen wordt men vooral belemmerd in het zelfstandig voeren van het huishouden, het plaatselijk vervoer en het verplaatsen in en om huis. Bijna alle respondenten geven aan dat de toegekende voorzieningen helpen om deze belemmeringen (gedeeltelijk) te verminderen. Tot slot is iets meer dan een kwart (26%) van de respondenten bekend met het bestaan van de Wmoadviesraad. Aanbevelingen Over het algemeen zijn de cliënten in de gemeente Alphen-Chaam tevreden over zowel de aanvraag als het gebruik van de Wmo-voorzieningen. Wat dat betreft zijn er geen zaken die vragen om directe aanpassingen. Hieronder staan wel een aantal aandachtspunten die de gemeente mee kan nemen in volgende jaren. Informatievoorziening Op twee verschillende gebieden geven een aantal cliënten aan dat ze geen informatie hebben ontvangen. Ongeveer één derde van de respondenten heeft aangegeven geen uitleg te hebben gehad over de mogelijkheid om bezwaar in te dienen. Daarnaast heeft een groot deel van de cliënten aangegeven geen informatie te hebben ontvangen over de mogelijkheid en voor- en nadelen van het persoonsgebonden budget (PGB). Het is daardoor aan te raden om te kijken of er voldoende aandacht aan deze onderwerpen wordt geschonken. Een groot aandeel cliënten is niet op de hoogte van het bestaan van de Wmo-raad. Voor volgende jaren zou de gemeente hier meer aandacht aan kunnen besteden /G Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over

6 1 Inleiding De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verplicht elke gemeente om jaarlijks onderzoek te verrichten onder de doelgroepen van de Wmo. Op een dergelijke manier kunnen gemeenten goed monitoren of de dienstverlening van de Wmo aansluit bij datgene waaraan de cliënten behoefte hebben. De gemeente Gilze en Rijen heeft dit jaar bureau Companen een klanttevredenheidsonderzoek laten uitvoeren onder mensen die in 2014 een Wmo-voorziening hebben aangevraagd en / of gebruikt. 1.1 Onderzoeksmethode Om de tevredenheid van de Wmo-cliënten in beeld te brengen, is gekozen voor een telefonische enquête. De betrokken doelgroepen zijn namelijk telefonisch goed te bereiken. Respondenten waarderen deze persoonlijke benadering namens de gemeente, waarbij de ervaren enquêteurs van Companen vragen kunnen toelichten aan de respondenten. Bovendien is het merendeel van de benaderde personen bereid om telefonisch aan het onderzoek mee te werken. Het veldwerk is uitgevoerd in september De volgende thema s kwamen in deze enquête aan de orde: tevredenheid met het proces van aanvraag en afhandeling; tevredenheid met de kwaliteit van gebruikte voorzieningen en diensten. 1.2 Responsverantwoording Van de 76 geslaagde enquêtes hebben 55 respondenten in 2014 een Wmo-voorziening aangevraagd. Er is onderzocht in welke mate zij tevreden zijn over het proces van aanvragen. Daarnaast is de tevredenheid van cliënten met het gebruik van een Wmo-voorziening in beeld gebracht. Dit heeft betrekking op alle respondenten die in 2014 gebruik hebben gemaakt van één of meerdere voorzieningen, in dit geval 76 respondenten. Van deze gebruikers hebben 55 respondenten de voorziening in 2014 aangevraagd, de overige 21 respondenten deden hun aanvraag in 2013 of eerder. Alle aanvragen die in 2014 zijn gedaan, zijn afgehandeld en toegewezen. In tabel 1.1 is de behaalde respons weergegeven. Tabel 1.1: Gemeente Alphen-Chaam. Respons Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 Aantal respondenten Aanvraag Wmo-voorziening in Gebruik Wmo-voorziening in Totaal aantal respondenten 76 Bron: Companen, Wmo-klanttevredenheidsonderzoek Alphen-Chaam over /G Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over

7 1.3 Leeswijzer De structuur van dit rapport is als volgt: Hoofdstuk 2: Tevredenheid over het gesprek en het proces van aanvraag en afhandeling Hoofdstuk 3: Tevredenheid over de kwaliteit van geleverde voorzieningen en diensten Hoofdstuk 4: Vergelijking tussen de drie gemeenten De hoofdstukken zijn opgesteld als factsheets met daarbij een bondige samenvatting van de belangrijkste uitkomsten. Elk afzonderlijk hoofdstuk biedt zodoende een helder zicht op de huidige stand van zaken /G Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over

8 2 Aanvraag individuele Wmo-voorziening In dit hoofdstuk komen de 55 respondenten aan bod die in 2014 met een hulpvraag bij de gemeente zijn gekomen. We kijken naar de tevredenheid van de cliënten die een aanvraag hebben ingediend, bij meerdere aanvragen betreft dit de laatste aanvraag. 2.1 Uitkomsten Aanvraag In totaal hebben de 55 respondenten in 2014 gezamenlijk 61 aanvragen gedaan. Dit houdt in dat een deel meerdere aanvragen heeft gedaan. Hulp bij het huishouden is de meest aangevraagde voorziening, dit betreft 52% van de aanvragen. Een andere veel aangevraagde voorziening is collectief vervoer (33%). Overige Wmo-voorzieningen, zoals een woningaanpassing, scootmobiel of rolstoel, werden in verhouding veel minder vaak aangevraagd. Aanvraagproces Alle 55 aanvragers is gevraagd naar hun tevredenheid over het verloop van de aanvraagprocedure. Hier geldt dat alle cliënten aangeven over het algemeen tevreden te zijn met de wijze waarop de procedure is verlopen. Wanneer meer specifiek wordt gekeken naar de aspecten die deel uitmaken van de aanvraagprocedure, blijkt men het meest tevreden over de wachttijd tussen goedkeuring en gebruik. Daarnaast zijn de meeste cliënten van mening dat de medewerkers vriendelijk overkomen en goed luisteren. Het minst tevreden is men over de wachttijd tussen aanvraag en goedkeuring, het betreft hier echter slechts een drietal respondenten. De cliënten die ontevreden waren over de wachttijd (zowel tussen aanvraag en goedkeuring als tussen goedkeuring en gebruik) geven vooral aan dat de wachttijd lang was. Van de 55 cliënten geeft 69% aan dat er uitleg is gegeven over de mogelijkheid om bezwaar in te dienen. De meerderheid van de respondenten (61%) heeft vooraf geen informatie gekregen over de mogelijkheid en voor- en nadelen van een persoonsgebonden budget (PGB). Van de 6 personen die de informatie over het PGB wel hebben gekregen, zijn 5 cliënten tevreden /G Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over

9 2.2 Factsheet Ten behoeve van de leesbaarheid zijn percentages onder de 5% niet weergegeven. Aanvraag voorziening (N=55) Hulp bij het huishouden Collectief vervoer Rolstoel Woningaanpassing Scootmobiel 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Tevredenheid aanvraag proces voorziening (N=55) 75% 18% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Zeer tevreden Tevreden Neutraal Weet niet / geen antwoord Tevredenheid aanvraag uitgesplitst (N=55) Wachttijd goedkeuring en gebruik 5% 73% 5% 15% Vriendelijkheid medewerkers 76% 22% Goed luisteren medewerkers 5% 71% 20% Wachttijd aanvraag en goedkeuring 71% 7% 16% Informatievoorziening bij aanvraagprocedure 71% 22% Deskundigheid medewerkers 64% 31% Uitleg over mogelijkheid bezwaar in te dienen 16% 47% 31% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Zeer tevreden Neutraal Weet niet, nvt, heeft aanvraag niet zelf gedaan Tevreden Ontevreden Geen uitleg gehad /G Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over

10 Informatie PGB (N=41) Duidelijkheid informatie PGB (N=6) 24% 15% Ja Nee 17% 17% Zeer duidelijk Duidelijk 61% Weet niet / geen antwoord 67% Onduidelijk Bron: Companen 2015, Wmo-klanttevredenheidsonderzoek Alphen-Chaam /G Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over

11 3 Gebruik individuele Wmo-voorziening In totaal hebben de 76 respondenten in 2014 gebruik gemaakt van 112 Wmo-voorzieningen. Dit betekent dat verschillende cliënten dus gebruik maken van meer dan één voorziening. We hebben cliënten per voorziening gevraagd naar hun tevredenheid met het gebruik en de kwaliteit van de voorziening. Daarnaast is ook in beeld gebracht in hoeverre de voorziening een bijdrage levert aan het verbeteren van het dagelijks leven van cliënten. 3.1 Uitkomsten Gebruik van de Wmo-voorziening Hulp bij het huishouden en collectief vervoer zijn de meest gebruikte voorzieningen in de gemeente Alphen-Chaam. Van de 112 Wmo-voorzieningen, zijn er 58 (52%) verkregen in De overige voorzieningen kreeg men in 2013 of eerder. Kwaliteit van de Wmo-voorzieningen Van de 56 respondenten die via de Wmo hulp bij het huishouden krijgen, geeft 93% aan tevreden of zelfs zeer tevreden te zijn over de algemene kwaliteit. Wanneer we meer specifiek kijken naar de kwaliteit van de huishoudelijke hulp blijkt dat de gebruikers het meest te spreken zijn over het persoonlijk contact met de hulp. Verder is men over het algemeen tevreden met het aantal toegewezen uren en de kwaliteit van het schoonmaken en de werkzaamheden. Bijna alle gebruikers geeft aan het aantal toegewezen uren daadwerkelijk te krijgen, 4% geeft aan te weinig uren te ontvangen. Bij het grootste gedeelte van de respondenten wordt de hulp in de huishouding gedaan door een professionele organisatie (89%). Deze zorg wordt bijvoorbeeld geleverd door Thebe (20%) en 18K (16%). Voor het merendeel van de respondenten geldt dat de vervanging van de hulp bij vakantie en ziekte goed geregeld is. Een enkeling heeft echter wel eens meegemaakt dat er geen vervanger was. Verder geven alle cliënten aan dat er buiten vakantie / ziekte van de hulp om, niet van hulp wordt gewisseld. De woningaanpassingen en -voorzieningen die bij de vier respondenten zijn geleverd, bestaan onder andere uit aanpassingen aan het toilet / de badkamer. Deze diensten zijn geleverd door Woningstichting Leystromen, Freelift of een overige firma. Drie van de vier cliënten zijn tevreden of zelfs zeer tevreden over de aanpassing / voorziening. Van het collectief vervoer wordt door 34 van de respondenten gebruik gemaakt. Nagenoeg alle gebruikers zijn tevreden over de algemene kwaliteit. Men is het meest tevreden over het bestelgemak van het collectief vervoer en de behulpzaamheid van de chauffeur. Men is het minst tevreden over de prijs per rit. Welzorg heeft voor alle vier de cliënten de scootmobiel geleverd. Deze cliënten zijn hier allemaal goed over te spreken; niemand is ontevreden. Twee van de respondenten met een scootmobiel maken gebruik van de servicedienst, zij zijn hier beiden tevreden over /G Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over

12 Voor de rolstoel geldt min of meer hetzelfde als voor de scootmobiel. De meeste worden geleverd door Welzorg en slechts één van de 12 rolstoelgebruikers is ontevreden. Vier rolstoelgebruikers maken gebruik van de servicedienst, zij zijn hier allemaal tevreden over. PGB-gebruik Slechts 9% van de Wmo-voorzieningen wordt gefinancierd met een PGB, dit betreft allen financiering voor de hulp bij het huishouden. Het merendeel van de voorzieningen wordt dus niet vanuit een PGB betaald. De cliënten die hier echter wel gebruik van hebben gemaakt, zijn allemaal tevreden over de mogelijkheden die het PGB biedt. Effect van de Wmo-voorzieningen Zonder Wmo-voorziening(en) zouden respondenten vooral belemmerd worden in het zelfstandig voeren van het huishouden (75%), het plaatselijk vervoer (55%) en het verplaatsen in en om huis (28%). In bijna alle gevallen helpen de toegekende voorzieningen om deze belemmeringen (gedeeltelijk) te verminderen. Met name de scootmobiel draagt bij aan het (beter) zelfstandig functioneren in huis en maakt het tevens beter mogelijk om activiteiten buitenshuis te ondernemen. Verder hebben woningaanpassingen een positieve uitwerking op het zelfstandig functioneren in huis en maakt de rolstoel het beter mogelijk om te verplaatsen buitenshuis /G Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over

13 3.2 Factsheet Ten behoeve van de leesbaarheid zijn percentages onder de 5% niet weergegeven. Gebruik voorziening (N=76) Betaalt uit PGB? (N=76) Hulp bij het huishouden Collectief vervoer Rolstoel 9% Ja Nee Woningaanpassing Scootmobiel of ander 0% 20% 40% 60% 80% Kwaliteit voorzieningen totaal 89% Weet niet / geen antwoord Scootmobiel (N=4) 25% 75% Hulp bij huishouden (N=56) 7% 86% 7% Rolstoel (N=12) 8% 83% 8% Collectief vervoer (N=34) 79% 15% Woningaanpassing (N=4) 75% 25% Kwaliteit hulp bij huishouden (N=56) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Weet niet Persoonlijk contact met de hulp 36% 57% 5% Kwaliteit schoonmaken en werkzaamheden 32% 52% 5% 11% Aantal toegewezen uren 9% 71% 7% 13% Algemeen 7% 86% 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Kwaliteit woningaanpassing (N=4) Kwaliteit rolstoel (N=12) 25% Tevreden 8% 8% Zeer tevreden Ontevreden Tevreden 75% 83% Ontevreden /G Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over

14 Tevredenheid collectief vervoer (N=34) Behulpzaamheid chauffeur 6% 68% 24% Gemak bestellen 71% 26% Reisafstand / omrijtijden 62% 6% 6% 26% Prijs per rit 59% 6% 9% 24% Wachttijden 56% 9% 6% 26% Algemeen 79% 15% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden Weet niet Kwaliteit scootmobiel/ander vervoer (N=4) Tevredenheid servicedienst rolstoel/scootmobiel (N=6) 25% Zeer tevreden 17% 83% 75% Tevreden 0% 20% 40% 60% 80% 100% Zeer tevreden Tevreden Belemmeringen zonder Wmo-voorziening (N=75) Verminderen de voorzieningen deze belemmeringen? N=75) Zelfst. voeren hh. Plaatselijk vervoer 11% Ja Gedeeltelijk Verplaatsen in en om huis Contact met anderen 0% 20% 40% 60% 80% Langer zelfstandig / meer buitenshuis 84% Nee Weet niet / geen antwoord Scootmobiel (n=4) 100% Rolstoel (N=12) 76% 10% 14% Hulp bij het huishouden (n=56) 65% 6% 22% 6% Woningaanpassing (n=4) 63% 25% 13% Collectief Vervoer (n=34) 56% 13% 13% 18% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja Enigszins Nee Weet niet Bron: Companen 2015, Wmo-klanttevredenheidsonderzoek Alphen-Chaam /G Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over

15 4 Vergelijking drie gemeenten In de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen is een vergelijkbaar Wmo-klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. De drie gemeenten hebben alle drie een vergelijkbare vragenlijst opgesteld. Er zijn een aantal basisonderwerpen opgenomen in iedere vragenlijst, namelijk: tevredenheid aanvraagprocedure, tevredenheid gebruik Wmo-voorziening en effect van de voorziening. De resultaten van de verschillende gemeenten worden hier met elkaar vergeleken. Aanvraag Wmo-voorziening In 2014 zijn in alle drie de gemeenten de hulp in de huishouding en het collectief vervoer het vaakst aangevraagd. De overige Wmo-voorzieningen, zoals een rolstoel, woningaanpassing of scootmobiel, zijn relatief minder vaak aangevraagd. Over het algemeen is het merendeel van de respondenten (zeer) tevreden over de aanvraagprocedure. In de drie gemeenten is slechts een enkeling (zeer) ontevreden. Wanneer meer specifiek wordt gekeken naar de aspecten die aan bod komen bij de aanvraag van een Wmo-voorziening blijkt dat er verschillen bestaan in de tevredenheid tussen de verschillende gemeenten. Waar men in Alphen-Chaam het meest te spreken is over de wachttijd tussen goedkeuring en gebruik, is men in Baarle-Nassau juist het meest tevreden over de wachttijd tussen aanvraag en goedkeuring. In Gilze en Rijen is men met name positief over de vriendelijkheid van medewerkers van de gemeente. In alle gemeenten is een groot deel van de respondenten niet geïnformeerd over de mogelijkheid om bezwaar in te dienen, over de mogelijkheid en voor- en nadelen van het PGB en het bestaan van de adviesraad Sociaal Domein. Gebruik Wmo-voorziening Zowel in Alphen-Chaam als in Baarle-Nassau en Gilze en Rijen zijn de hulp bij het huishouden en het collectief vervoer de meest gebruikte Wmo-voorzieningen. Over het algemeen is de grootste groep respondenten tevreden over de gebruikte voorziening. Met name de rolstoel en de scootmobiel scoren positief bij de respondenten uit alle drie de gemeenten. Over de woningaanpassing bestaat wat meer verdeeldheid; in Alphen-Chaam is 75% van de cliënten hierover tevreden, voor Gilze en Rijen is dit maar liefst 100%. Slechts een klein deel van de in 2014 gebruikte Wmo-voorzieningen is gefinancierd met behulp van een PGB, het grootste gedeelte van de respondenten heeft hier geen gebruik van gemaakt. Wel wordt in alle drie de gemeenten het PGB voornamelijk gebruikt om de hulp bij het huishouden te financieren. Wanneer meer specifiek wordt gekeken naar de hulp in de huishouding, blijkt dat hier verschillen bestaan tussen de drie gemeenten. In de gemeenten Alphen-Chaam en Gilze en Rijen is men het minst te spreken over het aantal toegewezen uren; men vindt vaak dat men te weinig uren krijgt. In Baarle- Nassau zijn de respondenten hier juist het meest tevreden over. Effecten Het klanttevredenheidsonderzoek toont aan dat men zonder Wmo-voorziening in de drie gemeenten het meest belemmerd zou worden in het zelfstandig voeren van het huishouden en het plaatselijk vervoer. In alle gemeenten geeft een ruime meerderheid van de respondenten aan dat de voorziening deze belemmering (gedeeltelijk) wegneemt. Zo zorgen de voorzieningen ervoor dat men langer zelfstandig thuis kan wonen en dat het beter mogelijk wordt om zich buitenshuis te verplaatsen /G Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over

16 4.1 Factsheet Tevredenheid aanvraag proces Wachttijd aanvraag en goedkeuring Deskundigheid medewerkers Vriendelijkheid medewerkers Goed luisteren medewerkers Informatievoorziening bij aanvraagprocedure Alphen-Chaam Baarle-Nassau Gilze en Rijen Wachttijd goedkeuring en gebruik Uitleg over mogelijkheid bezwaar indienen Algemeen Tevredenheid kwaliteit voorzieningen totaal 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100% Rolstoel Scootmobiel Collectief vervoer Woningaanpassing Alphen-Chaam Baarle-Nassau Gilze en Rijen Hulp bij huishouden Effecten van de voorzieningen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Zelfst. Voeren hh. Plaatselijk vervoer Verplaatsen in en om huis Alphen-Chaam Baarle-Nassau Gilze en Rijen Contact met anderen 0% 20% 40% 60% 80% 100% Bron: Companen 2015, Wmo-klanttevredenheidsonderzoek Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Gilze en Rijen /G Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014 Gemeente Woerden Klanttevredenheid Wmo over 2013 31 juli 2014 DATUM 31 juli 2014 TITEL Klanttevredenheid Wmo over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Woerden Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014 Gemeente Roosendaal Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 Concept 11 augustus 2014 DATUM 11 augustus 2014 TITEL Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Roosendaal

Nadere informatie

Gemeente Landsmeer. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 5 juni 2014

Gemeente Landsmeer. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 5 juni 2014 Gemeente Landsmeer Wmo-klanttevredenheid over 2013 5 juni 2014 DATUM 5 juni 2014 TITEL Wmo-klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Landsmeer Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015 Gemeente Zeist Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 8 juli 2015 DATUM 8 juli 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Zeist Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014 Gemeente Wmo klanttevredenheid over 2013 1 juli 2014 DATUM 1 juli 2014 TITEL Wmo klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Klanttevredenheidsonderzoek Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010 Gemeente Lopik Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010 26 april 2011 Projectnr. 331.100 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026)

Nadere informatie

Gemeente Beuningen. Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013. Concept. 3 april 2014

Gemeente Beuningen. Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013. Concept. 3 april 2014 Gemeente Beuningen Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013 Concept 3 april 2014 DATUM 3 april 2014 TITEL Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Beuningen

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Gemeente Bergen op Zoom Companen BV Boulevard Heuvelink 04 688 KT Arnhem Postbus 74 680 BD Arnhem 06 35 5 3 info@companen.nl www.companen.nl Projectnummer: 748.04 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 0

Nadere informatie

Companen waar wonen beweegt

Companen waar wonen beweegt Projectnr. 2632.102/PL Companen waar wonen beweegt Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026)3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail Internet info@companen.nl www.companen.nl

Nadere informatie

Companen. Gemeente Steenbergen. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012

Companen. Gemeente Steenbergen. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012 Companen Gemeente Steenbergen Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012 15 juni 2013 Projectnr. 748.104 Companen waar wonen beweegt Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon

Nadere informatie

Gemeente Zwartewaterland

Gemeente Zwartewaterland Gemeente Zwartewaterland Wmo-klanttevredenheidsonderzoek 2014 14 mei 2014 DATUM 2 mei 2014 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente Zwartewaterland Wietske

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Emmen 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9 5

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Boxtel INDEX Index...2 Inleiding...3 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9 5 Voorzieningen...6

Nadere informatie

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd...

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 4 4 De aanvraag... 8 5 Procedure... 14 6 Wachttijd... 16 7 Bejegening... 19 7 Toegewezen aanvragen...

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Vianen 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...10

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Haarlem 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Enschede Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Enschede COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Hendrik-Ido-Ambacht 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9

Nadere informatie

Gemeente Druten. Klanttevredenheidsonderzoek 2010

Gemeente Druten. Klanttevredenheidsonderzoek 2010 Gemeente Druten Klanttevredenheidsonderzoek 200 6 augustus 200 Projectnr. 225.00/G Boulevard Heuvelink 04 6828 KT Arnhem Postbus 74 680 BD Arnhem Telefoon (026) 352532 Telefax (026) 4458702 E-mail Internet

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Papendrecht Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Papendrecht COLOFON Samenstelling Ingrid

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 en klanttevredenheid dienstverlening Gemeente Boskoop

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 en klanttevredenheid dienstverlening Gemeente Boskoop Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 en klanttevredenheid dienstverlening Gemeente Boskoop opdracht van: Onderzoek uitgevoerd in de gemeente Boskoop DIMENSUS beleidsonderzoek Juni 2008 Projectnummer 317

Nadere informatie

Ongeveer 14% van de VvE s heeft geen onderhoudscontract. In Tabel 1 wordt weergegeven om welk soort onderhoudscontracten het gaat.

Ongeveer 14% van de VvE s heeft geen onderhoudscontract. In Tabel 1 wordt weergegeven om welk soort onderhoudscontracten het gaat. DATUM 27 maart 2014 PROJECTNUMMER 7661.103 OPDRACHTGEVER VvE belang Onderzoek juiste toepassing 6-BTW 1 Inleiding Doel van het onderzoek VvE Belang voert regelmatig een online meningspeiling uit onder

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Inleiding en toelichting Het jaarlijkse Wmo-klanttevredenheidsonderzoek is in april en mei 2015 naar de cliënten verstuurd. Aan de cliënten werd gevraagd of zij de

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010 Gemeente Olst-Wijhe

Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010 Gemeente Olst-Wijhe Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Olst-Wijhe Olst/Wijhe,. doc. nr.: 0728-20-ALLE-SR Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Olst-Wijhe

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Lelystad

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Lelystad Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Lelystad Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Lelystad COLOFON Samenstelling

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling Gemeente Groesbeek Juni 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Zuiderval 70 7500 AN Enschede Tel. (053) 4825000 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014/050

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om:

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om: COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Te besluiten om: 1. De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 in het kader van artikel 9 Wmo juncto artikel 8.9 vierde lid

Nadere informatie

TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Onderzoek naar tevredenheid individuele voorzieningen Wmo 1 COLOFON Samenstelling Hein Quist SGBO Onderzoek > Advies > Implementatie Postbus 10242 2501 HE Den Haag SGBO NIETS

Nadere informatie

Gemeente Harenkarspel. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011

Gemeente Harenkarspel. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011 Gemeente Harenkarspel Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011 30 juli 2012 Projectnr. 2632.103/PL Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Best Augustus 2015 Nelleke Koppelman Naomi Meys Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Beek 20 mei 2014 Simon Wajer Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS 7 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Dienst SoZaWe NW Fryslân juli 2015 Nelleke Koppelman Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Gemeente Winterswijk. Wmo onderzoek over 2013. Welk effect hebben 'kantelingsgesprekken' bij mensen die geen voorziening hebben gekregen?

Gemeente Winterswijk. Wmo onderzoek over 2013. Welk effect hebben 'kantelingsgesprekken' bij mensen die geen voorziening hebben gekregen? Gemeente Winterswijk Wmo onderzoek over 203 Welk effect hebben 'kantelingsgesprekken' bij mensen die geen voorziening hebben gekregen? 27 juni 204 DATUM 27 juni 204 TITEL Wmo onderzoek over 203 ONDERTITEL

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Den Haag Maart 2015 Naomi Meys Volkan Atalay Projectnummer: 107696 Correspondentienummer: DH-2703-4284 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord 13 juni 2014 Kees-Jan van de Werforst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 27 juni 2014 Kees-Jan van de Werfhorst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen ROGplus Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen ROGplus COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Anja van

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Westland

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Westland Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Westland Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Westland COLOFON Samenstelling

Nadere informatie

Gemeente Houten. Klanttevredenheid Wmo over 2014 keukentafelgesprekken Sociaal Loket. 27 november 2014

Gemeente Houten. Klanttevredenheid Wmo over 2014 keukentafelgesprekken Sociaal Loket. 27 november 2014 Gemeente Houten Klanttevredenheid Wmo over 2014 keukentafelgesprekken Sociaal Loket 27 november 2014 DATUM 27 november 2014 TITEL Klanttevredenheid Wmo over 2014 ONDERTITEL Keukentafelgesprekken Sociaal

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal 27 juni 2014 Kees-Jan van de Werfhorst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Tevredenheid over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Tevredenheid over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heid over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De vragenlijst start hier 1. Volgens onze gegevens heeft u in / hulp bij het huishouden ontvangen. Hoe lang ontvangt u al hulp bij

Nadere informatie

Wat is de totale omvang van de doelgroep? (u kunt een schatting maken) 880 mensen. Hoeveel mensen heeft u benaderd in het onderzoek?

Wat is de totale omvang van de doelgroep? (u kunt een schatting maken) 880 mensen. Hoeveel mensen heeft u benaderd in het onderzoek? Doelgroep 'mensen met lichamelijke beperking' Met welke methode(n) heeft u het onderzoek uitgevoerd? Schriftelijk Internet Telefonisch Face-to-face Anders, namelijk Wat is de totale omvang van de doelgroep?

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Heerhugowaard

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Heerhugowaard Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Heerhugowaard Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Heerhugowaard COLOFON Samenstelling

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2008

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2008 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2008 onder Wmo-aanvragers van de gemeenten: Brunssum, Heerlen, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal Gemeente Heerlen Bureau Onderzoek & Statistiek 11 juni

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Leiden

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Leiden Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Leiden Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Leiden COLOFON Samenstelling Ingrid

Nadere informatie

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Bijlagenummer 01/10/14/06 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Adviesnota voor: (kopieer en plak voor regel van toepassing) X Onderwerp:

Nadere informatie

Gemeente Breda. Onderzoek klanttevredenheid Wmo. Onderzoek en Informatie. Individuele voorzieningen in Breda (2007)

Gemeente Breda. Onderzoek klanttevredenheid Wmo. Onderzoek en Informatie. Individuele voorzieningen in Breda (2007) Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Onderzoek klanttevredenheid Wmo Individuele voorzieningen in Breda (2007) Datum: Mei 2008 In opdracht van: Gemeente Breda Directie Sociale Zaken Uitgave: Gemeente

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011

Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011 Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011 September 2011 1 Colofon Uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurs- en Concernzaken Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 bestuursinformatie@utrecht.nl

Nadere informatie

Gemeente Zwartewaterland

Gemeente Zwartewaterland Gemeente Zwartewaterland Wmo-klanttevredenheidsonderzoek 2013 Verslag interviews over het gekantelde werken 26 juni 2013 Projectnr. 1896.101 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD

Nadere informatie

Wmo Capelle a/d IJssel Klanttevredenheidsonderzoek meting 2012

Wmo Capelle a/d IJssel Klanttevredenheidsonderzoek meting 2012 Wmo Capelle a/d IJssel Klanttevredenheidsonderzoek meting 2012 Rapport BV Rotterdam, oktober 2013 Auteursrechten voorbehouden Niets uit dit rapport mag worden openbaar gemaakt en/of verveelvoudigd via

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek WMO over 2013

Klanttevredenheidsonderzoek WMO over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek WMO over 2013 Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Sectie Onderzoek en Statistiek Venlo, juni 2014 Samenvatting Een van de hoofddoelstellingen van de Wmo (Wet

Nadere informatie

Wmo Capelle a/d IJssel Klanttevredenheidsonderzoek meting 2013

Wmo Capelle a/d IJssel Klanttevredenheidsonderzoek meting 2013 Wmo Capelle a/d IJssel Klanttevredenheidsonderzoek meting 2013 Rapport BV Rotterdam, mei 2014 Auteursrechten voorbehouden Niets uit dit rapport mag worden openbaar gemaakt en/of verveelvoudigd via internet

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Annelieke van den Heuvel SGBO Benchmarking

Nadere informatie

Enquête Dienstverlening in het stadhuis

Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Colofon Titel:Enquête Dienstverlening in het stadhuis Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Rapport tevredenheid cliënten Wmo-voorzieningen gemeente Haarlem 2007. 1. Bestuurlijke context.

Nota van B&W. Onderwerp Rapport tevredenheid cliënten Wmo-voorzieningen gemeente Haarlem 2007. 1. Bestuurlijke context. Nota van B&W Onderwerp Rapport tevredenheid cliënten Wmo-voorzieningen gemeente Haarlem 2007 Portefeuille H. van der Molen Auteur G. Nijland Telefoon 5114182 E-mail: gnijland@haarlem.nl DV/WMO Reg.nr.

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL

Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Respons... 3 Resultaten enquête... 4 Rapportcijfer behandeling... 4 Bereikbaarheid... 4 Wachttijden... 5 Informatievoorziening... 5

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Annelieke van den Heuvel Kees-Jan

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude COLOFON Samenstelling Ingrid

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek leerlingenvervoer regio Gooi en Vechtstreek 2013 Rapportage

Klanttevredenheidsonderzoek leerlingenvervoer regio Gooi en Vechtstreek 2013 Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek leerlingenvervoer regio Gooi en Vechtstreek 2013 Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek leerlingenvervoer regio Gooi en Vechtstreek 2013 Rapport in opdracht van Gemeente Hilversum

Nadere informatie

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld.

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld. rriercoj Gemeenteraad Barneveld Postbus 63 3770 AB BARNEVELD Barneveld, 27 augustus 2015 f Ons kenmerk: Ö^OOJcfc Behandelend ambtenaar: I.M.T. Spoor Doorkiesnummer: 0342-495 830 Uw brief van: Bijlage(n):

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. RegioTaxi Haaglanden

Klanttevredenheidsonderzoek. RegioTaxi Haaglanden Klanttevredenheidsonderzoek Ricardo Poppeliers Dammis van t Zelfde RegioTaxi Haaglanden Inhoud presentatie Uitgangspunten onderzoek Opzet van het onderzoek Resultaten Conclusies Uitgangspunten Uitvraag

Nadere informatie

Klanttevredenheid Wmo 2010

Klanttevredenheid Wmo 2010 Klanttevredenheid Wmo 2010 Afdeling Samenleving november 2010 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Algemene ontwikkelingen... 4 3. Tevredenheid gebruikers hulpmiddelen... 6 4. Tevredenheid klanten Servicetaxi Diemen...

Nadere informatie

Markt- en Opinieonderzoek. Zeker Meten. KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK HULP BIJ HUISHOUDEN

Markt- en Opinieonderzoek. Zeker Meten. KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK HULP BIJ HUISHOUDEN Markt- en Opinieonderzoek. Zeker Meten. KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK HULP BIJ HUISHOUDEN 1 PROJECT I1754 Rapportagedatum : 12 februari 2015 Klant : Gemeente Amstelveen Contactpersoon bij klant : Celina

Nadere informatie

TEVREDENHEID CLIËNTEN W MO OVER 2008. RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Leiden

TEVREDENHEID CLIËNTEN W MO OVER 2008. RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Leiden RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Leiden 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9

Nadere informatie

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!!

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! De brief: Het Venster F.D. Rooseveltlaan 18 Postbus 2157 5600 CD Eindhoven Eindhoven, 29 november 2011 Betreft: Enquete cliënttevredenheid Beste

Nadere informatie

Adviesnota Bestuur datum: 19 augustus 2015

Adviesnota Bestuur datum: 19 augustus 2015 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Adviesnota Bestuur datum: 19 augustus 2015 Adviesnota voor: (kopieer en plak voor regel van toepassing) X Onderwerp: Algemeen Bestuur (AB) Dagelijks

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Aanvullend Openbaar Vervoer Kwartaalrapportage 2012-4: Deur tot deur plus vervoer Kamer tot kamer vervoer

Tevredenheidsonderzoek Aanvullend Openbaar Vervoer Kwartaalrapportage 2012-4: Deur tot deur plus vervoer Kamer tot kamer vervoer Tevredenheidsonderzoek Aanvullend Openbaar Vervoer Kwartaalrapportage 2012-4: Deur tot deur plus vervoer Kamer tot kamer vervoer Tevredenheidsonderzoek Aanvullend Openbaar Vervoer Kwartaalrapportage 2012-4:

Nadere informatie

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Inhoud 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Dienstverlening Gemeentewinkel 3. Contact met de gemeente 4. Wensen en behoeften De gemeente Zwijndrecht heeft

Nadere informatie

Cliëntbelevingsmonitor Wmo/Jeugdwet Inzicht in de meningen en ervaringen omtrent de dienstverlening

Cliëntbelevingsmonitor Wmo/Jeugdwet Inzicht in de meningen en ervaringen omtrent de dienstverlening Cliëntbelevingsmonitor Wmo/Jeugdwet Inzicht in de meningen en ervaringen omtrent de dienstverlening Scope Onderzoek B.V. KvK 64421279 Stadionstraat 11B9 4815NC Breda Cliëntbelevingsmonitor De cliëntbelevingsmonitor

Nadere informatie

1 Samenvatting kwaliteitsmeting 2010

1 Samenvatting kwaliteitsmeting 2010 1 Samenvatting kwaliteitsmeting 2010 1.1 Inleiding De acht deelnemende gemeenten in Noord-Groningen willen meer grip krijgen op de kwaliteit van het doelgroepenvervoer. Daarom hebben zij Mobycon gevraagd

Nadere informatie

Klanttevredenheid Bouwzaken Houten

Klanttevredenheid Bouwzaken Houten Klanttevredenheid Bouwzaken Houten DIMENSUS beleidsonderzoek Maart 2006 Project 212 Inhoud Inleiding 2 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 3 1 Contact met de gemeente 8 1.1 De vergunningen 8 1.2

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Augustus 2015 2 Samenvatting De gemeente wil weten hoe

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 213, Leven a.s.r. Rapportcijfer 8, Rapportcijfer a.s.r., per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over

Nadere informatie

Rapport evaluatie-onderzoek Agentschap Telecom. Onderzoek naar de beleving van kwaliteit, effectiviteit, tevredenheid, vertrouwen en klachten.

Rapport evaluatie-onderzoek Agentschap Telecom. Onderzoek naar de beleving van kwaliteit, effectiviteit, tevredenheid, vertrouwen en klachten. Rapport evaluatie-onderzoek Agentschap Telecom Onderzoek naar de beleving van kwaliteit, effectiviteit, tevredenheid, vertrouwen en klachten. Januari 2010 Colofon De Inspectieraad heeft in 2008 opdracht

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 13, Leven Allianz Rapportcijfer Allianz, per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar?

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Drechterland Juni 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Drechterland Juni 2014 - de kanteling Gemeente Drechterland Juni 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014-2023 Datum : Juni 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Regionale Wmo monitor. Ervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2012 van de Gemeente Weesp. Bussum, juni 2013 13.

Regionale Wmo monitor. Ervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2012 van de Gemeente Weesp. Bussum, juni 2013 13. nale Wmo monitor Ervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2012 van de Gemeente Bussum, juni 2013 13.0004647 0 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Onderzoeksopzet 2 2.1 Algemene onderzoeksopzet

Nadere informatie

Venlo, Juni 2012 Gemeente Venlo Afd. Maatschappelijke Ontwikkeling

Venlo, Juni 2012 Gemeente Venlo Afd. Maatschappelijke Ontwikkeling Venlo, Juni 2012 Gemeente Venlo Afd. Maatschappelijke Ontwikkeling 1 Inhoudsopgave: 1. Inleiding. 2. De Bevolkingsontwikkeling. 3. De Vergrijzing. 4. De Individuele Wmo voorzieningen. a. Hulp in de Huishouding

Nadere informatie

CABA 09-04-2013 Agendapunt: 8 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN

CABA 09-04-2013 Agendapunt: 8 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN CABA 09-04-2013 Agendapunt: 8 Sittard, 5 maart 2013 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN Onderwerp: Klanttevredenheidsonderzoek watertoetsloket Inleiding Voor het werkveld watertoets

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 13, Leven Avéro Achmea Rapportcijfer Avéro, per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar?

Nadere informatie

DB-vergadering 05-03-2013 Agendapunt 5

DB-vergadering 05-03-2013 Agendapunt 5 DB-vergadering 05-03-2013 Agendapunt 5 Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek watertoetsloket Portefeuillehouder(s) L.H. Dohmen / J.H.J. van der Linden Afdeling Beheer Bestuursprogramma Niet van toepassing

Nadere informatie

KTO Monumenten. Sociaal Geografisch Bureau gemeente Dordrecht. drs. R.D.J. Scheelbeek

KTO Monumenten. Sociaal Geografisch Bureau gemeente Dordrecht. drs. R.D.J. Scheelbeek KTO Monumenten Sociaal Geografisch Bureau gemeente Dordrecht drs. R.D.J. Scheelbeek juni 2006 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie Sector Stadsontwikkeling Sociaal Geografisch Bureau Stadsdrukkerij

Nadere informatie

De dienstverlening van Westerpark

De dienstverlening van Westerpark De dienstverlening van Westerpark Vanaf eind mei 2009 konden bewoners en ondernemers van Westerpark zich aanmelden bij het nieuw opgerichte digitale bewonerspanel. In deze rapportage wordt verslag gedaan

Nadere informatie

Gemeente Oegstgeest. Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg. 11 maart 2015

Gemeente Oegstgeest. Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg. 11 maart 2015 Gemeente Oegstgeest Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg 11 maart 2015 DATUM 11 maart 2015 TITEL Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg OPDRACHTGEVER

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2010

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Sectie Onderzoek en Statistiek Venlo, mei 2011 2 Samenvatting De Wmo (Wet maatschappelijk ondersteuning) heeft als

Nadere informatie

PARTICIPATIERAADHAARLEM

PARTICIPATIERAADHAARLEM Aan het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlem Datum 7 november 2014 Ons kenmerk 2014/16 Contactpersoon S.K. Augustin Doorkiesnummer 023-511 5273 E-mail augustsk@haarlem.nl Kopie aan Dhr G.

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek verstrekkingen Wmo woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen

Tevredenheidsonderzoek verstrekkingen Wmo woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen 191 formulieren verstuurd 109 formulieren retour = 57,7% Tevredenheidsonderzoek verstrekkingen Wmo woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen Vragenlijst gemeente Wieringermeer maart 2011 Vragen

Nadere informatie

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012 Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012 Publicatienummer: 1715 Datum: Februari 2013 In opdracht van: Gemeente Breda Kredietbank West-Brabant Uitgave: Gemeente Breda

Nadere informatie

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen Van goed naar beter 23-11-2015 Inhoudsopgave Werkwijze 3 Resultaten huurderstevredenheidonderzoek per kern 4 - Over de respondent

Nadere informatie

Achtergrond onderzoek

Achtergrond onderzoek Vestigingsrapportage Thermometer Klanttevredenheid Welzorg-vestiging: Den Bosch Periode : februari 2010 december 2010 Auteurs : Mariëlle van Delft, Maaike Caarels en Arno van Welzen Datum : februari 2011

Nadere informatie

Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2011 Onderzoek onder alle Wmo doelgroepen, waaronder klanten Wmo-loket, gebruikers hulp bij het huishouden, mantelzorgondersteuning en andere individuele voorzieningen

Nadere informatie

Wmo: Tevredenheid met de Huishoudelijke Zorg in Helmond

Wmo: Tevredenheid met de Huishoudelijke Zorg in Helmond Wmo: Tevredenheid met de Huishoudelijke Zorg in Helmond 2009 : Wmo: Tevredenheid met de Huishoudelijke Zorg in Helmond 2009 Onderzoek en Statistiek : COLOFON Titel: Wmo: Tevredenheid met de Huishoudelijke

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Afdeling Belastingen. Gemeente s-hertogenbosch

Klanttevredenheidsonderzoek Afdeling Belastingen. Gemeente s-hertogenbosch Klanttevredenheidsonderzoek Afdeling Belastingen Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Oktober 2012 2 Conclusies en aanbevelingen In 2012 is voor de tweede keer een klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Emcart. Vestiging Arnhem Periode onderzoek: 2011

Emcart. Vestiging Arnhem Periode onderzoek: 2011 Emcart Vestiging Arnhem Periode onderzoek: 2011 Korte samenvatting Over het algemeen zijn klanten tevreden over het leveren en het passen van de hulpmiddelden. Ook de deskundigheid en klantvriendelijkheid

Nadere informatie

Klanttevredenheid marktkooplieden - 2008

Klanttevredenheid marktkooplieden - 2008 Klanttevredenheid marktkooplieden - 2008 Klanttevredenheid marktkooplieden - 2008 Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) februari 2009 In opdracht van Stadstoezicht afdeling B&O Centrum

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Overzicht prestaties dienstverlening

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Overzicht prestaties dienstverlening Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Overzicht prestaties dienstverlening Programma Dienstverlening & Burgerzaken Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting In 2014 heeft een aantal klanttevredenheidsonderzoeken

Nadere informatie