Gemeente Alphen-Chaam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Alphen-Chaam"

Transcriptie

1 Gemeente Alphen-Chaam Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over oktober 2015

2 DATUM 23 oktober 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente Alphen-Chaam Cathelijne Bouwkamp Diana Boertien Boulevard Heuvelink KT Arnhem Postbus BD Arnhem (026) BTW NL B01 IBAN NL95RABO KVK PROJECTNUMMER /G

3

4 Inhoud Samenvatting 1 1 Inleiding Onderzoeksmethode Responsverantwoording Leeswijzer 3 2 Aanvraag individuele Wmo-voorziening Uitkomsten Factsheet 5 3 Gebruik individuele Wmo-voorziening Uitkomsten Factsheet 9 4 Vergelijking drie gemeenten Factsheet 12

5 Samenvatting Het tevredenheidsonderzoek onder cliënten van de Wmo over 2014 is uitgevoerd middels een telefonische enquête onder 76 cliënten. De enquêtes zijn afgenomen in september Aanvraag van de voorzieningen Voor de aanvraag van een Wmo-voorziening dienen de bewoners contact op te nemen met de gemeente Alphen-Chaam. Voorzieningen die in 2014 het vaakst werden aangevraagd, zijn hulp bij het huishouden en collectief vervoer. Men is wat betreft de aanvraagprocedure vooral tevreden over de wachttijd tussen goedkeuring en gebruik van de voorziening. Het minst tevreden is men over de wachttijd tussen aanvraag en goedkeuring. Verder blijkt dat bijna een derde van de cliënten geen uitleg heeft gekregen over de mogelijkheid tot het indienen van bezwaar. Gebruik van de voorzieningen Veel cliënten in de gemeente Alphen-Chaam maken gebruik van meerdere Wmo-voorzieningen. De meest gebruikte voorziening is hulp bij het huishouden en vervolgens het collectief vervoer. Voor deze en alle andere Wmo-voorzieningen geldt dat een ruime meerderheid van alle ondervraagde cliënten tevreden is over de algemene kwaliteit en bruikbaarheid. Het aandeel tevredenen varieert van 75% van de cliënten met een woningaanpassing tot 100% van de gebruikers van een scootmobiel. Weinig cliënten maken gebruik van een PGB om hun voorzieningen te financieren; voor slechts tien van de 112 voorzieningen werd gebruik gemaakt van een PGB. De cliënten die van een PGB gebruik maken zijn er echter wel allemaal tevreden over. Zonder de Wmo-voorzieningen wordt men vooral belemmerd in het zelfstandig voeren van het huishouden, het plaatselijk vervoer en het verplaatsen in en om huis. Bijna alle respondenten geven aan dat de toegekende voorzieningen helpen om deze belemmeringen (gedeeltelijk) te verminderen. Tot slot is iets meer dan een kwart (26%) van de respondenten bekend met het bestaan van de Wmoadviesraad. Aanbevelingen Over het algemeen zijn de cliënten in de gemeente Alphen-Chaam tevreden over zowel de aanvraag als het gebruik van de Wmo-voorzieningen. Wat dat betreft zijn er geen zaken die vragen om directe aanpassingen. Hieronder staan wel een aantal aandachtspunten die de gemeente mee kan nemen in volgende jaren. Informatievoorziening Op twee verschillende gebieden geven een aantal cliënten aan dat ze geen informatie hebben ontvangen. Ongeveer één derde van de respondenten heeft aangegeven geen uitleg te hebben gehad over de mogelijkheid om bezwaar in te dienen. Daarnaast heeft een groot deel van de cliënten aangegeven geen informatie te hebben ontvangen over de mogelijkheid en voor- en nadelen van het persoonsgebonden budget (PGB). Het is daardoor aan te raden om te kijken of er voldoende aandacht aan deze onderwerpen wordt geschonken. Een groot aandeel cliënten is niet op de hoogte van het bestaan van de Wmo-raad. Voor volgende jaren zou de gemeente hier meer aandacht aan kunnen besteden /G Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over

6 1 Inleiding De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verplicht elke gemeente om jaarlijks onderzoek te verrichten onder de doelgroepen van de Wmo. Op een dergelijke manier kunnen gemeenten goed monitoren of de dienstverlening van de Wmo aansluit bij datgene waaraan de cliënten behoefte hebben. De gemeente Gilze en Rijen heeft dit jaar bureau Companen een klanttevredenheidsonderzoek laten uitvoeren onder mensen die in 2014 een Wmo-voorziening hebben aangevraagd en / of gebruikt. 1.1 Onderzoeksmethode Om de tevredenheid van de Wmo-cliënten in beeld te brengen, is gekozen voor een telefonische enquête. De betrokken doelgroepen zijn namelijk telefonisch goed te bereiken. Respondenten waarderen deze persoonlijke benadering namens de gemeente, waarbij de ervaren enquêteurs van Companen vragen kunnen toelichten aan de respondenten. Bovendien is het merendeel van de benaderde personen bereid om telefonisch aan het onderzoek mee te werken. Het veldwerk is uitgevoerd in september De volgende thema s kwamen in deze enquête aan de orde: tevredenheid met het proces van aanvraag en afhandeling; tevredenheid met de kwaliteit van gebruikte voorzieningen en diensten. 1.2 Responsverantwoording Van de 76 geslaagde enquêtes hebben 55 respondenten in 2014 een Wmo-voorziening aangevraagd. Er is onderzocht in welke mate zij tevreden zijn over het proces van aanvragen. Daarnaast is de tevredenheid van cliënten met het gebruik van een Wmo-voorziening in beeld gebracht. Dit heeft betrekking op alle respondenten die in 2014 gebruik hebben gemaakt van één of meerdere voorzieningen, in dit geval 76 respondenten. Van deze gebruikers hebben 55 respondenten de voorziening in 2014 aangevraagd, de overige 21 respondenten deden hun aanvraag in 2013 of eerder. Alle aanvragen die in 2014 zijn gedaan, zijn afgehandeld en toegewezen. In tabel 1.1 is de behaalde respons weergegeven. Tabel 1.1: Gemeente Alphen-Chaam. Respons Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 Aantal respondenten Aanvraag Wmo-voorziening in Gebruik Wmo-voorziening in Totaal aantal respondenten 76 Bron: Companen, Wmo-klanttevredenheidsonderzoek Alphen-Chaam over /G Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over

7 1.3 Leeswijzer De structuur van dit rapport is als volgt: Hoofdstuk 2: Tevredenheid over het gesprek en het proces van aanvraag en afhandeling Hoofdstuk 3: Tevredenheid over de kwaliteit van geleverde voorzieningen en diensten Hoofdstuk 4: Vergelijking tussen de drie gemeenten De hoofdstukken zijn opgesteld als factsheets met daarbij een bondige samenvatting van de belangrijkste uitkomsten. Elk afzonderlijk hoofdstuk biedt zodoende een helder zicht op de huidige stand van zaken /G Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over

8 2 Aanvraag individuele Wmo-voorziening In dit hoofdstuk komen de 55 respondenten aan bod die in 2014 met een hulpvraag bij de gemeente zijn gekomen. We kijken naar de tevredenheid van de cliënten die een aanvraag hebben ingediend, bij meerdere aanvragen betreft dit de laatste aanvraag. 2.1 Uitkomsten Aanvraag In totaal hebben de 55 respondenten in 2014 gezamenlijk 61 aanvragen gedaan. Dit houdt in dat een deel meerdere aanvragen heeft gedaan. Hulp bij het huishouden is de meest aangevraagde voorziening, dit betreft 52% van de aanvragen. Een andere veel aangevraagde voorziening is collectief vervoer (33%). Overige Wmo-voorzieningen, zoals een woningaanpassing, scootmobiel of rolstoel, werden in verhouding veel minder vaak aangevraagd. Aanvraagproces Alle 55 aanvragers is gevraagd naar hun tevredenheid over het verloop van de aanvraagprocedure. Hier geldt dat alle cliënten aangeven over het algemeen tevreden te zijn met de wijze waarop de procedure is verlopen. Wanneer meer specifiek wordt gekeken naar de aspecten die deel uitmaken van de aanvraagprocedure, blijkt men het meest tevreden over de wachttijd tussen goedkeuring en gebruik. Daarnaast zijn de meeste cliënten van mening dat de medewerkers vriendelijk overkomen en goed luisteren. Het minst tevreden is men over de wachttijd tussen aanvraag en goedkeuring, het betreft hier echter slechts een drietal respondenten. De cliënten die ontevreden waren over de wachttijd (zowel tussen aanvraag en goedkeuring als tussen goedkeuring en gebruik) geven vooral aan dat de wachttijd lang was. Van de 55 cliënten geeft 69% aan dat er uitleg is gegeven over de mogelijkheid om bezwaar in te dienen. De meerderheid van de respondenten (61%) heeft vooraf geen informatie gekregen over de mogelijkheid en voor- en nadelen van een persoonsgebonden budget (PGB). Van de 6 personen die de informatie over het PGB wel hebben gekregen, zijn 5 cliënten tevreden /G Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over

9 2.2 Factsheet Ten behoeve van de leesbaarheid zijn percentages onder de 5% niet weergegeven. Aanvraag voorziening (N=55) Hulp bij het huishouden Collectief vervoer Rolstoel Woningaanpassing Scootmobiel 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Tevredenheid aanvraag proces voorziening (N=55) 75% 18% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Zeer tevreden Tevreden Neutraal Weet niet / geen antwoord Tevredenheid aanvraag uitgesplitst (N=55) Wachttijd goedkeuring en gebruik 5% 73% 5% 15% Vriendelijkheid medewerkers 76% 22% Goed luisteren medewerkers 5% 71% 20% Wachttijd aanvraag en goedkeuring 71% 7% 16% Informatievoorziening bij aanvraagprocedure 71% 22% Deskundigheid medewerkers 64% 31% Uitleg over mogelijkheid bezwaar in te dienen 16% 47% 31% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Zeer tevreden Neutraal Weet niet, nvt, heeft aanvraag niet zelf gedaan Tevreden Ontevreden Geen uitleg gehad /G Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over

10 Informatie PGB (N=41) Duidelijkheid informatie PGB (N=6) 24% 15% Ja Nee 17% 17% Zeer duidelijk Duidelijk 61% Weet niet / geen antwoord 67% Onduidelijk Bron: Companen 2015, Wmo-klanttevredenheidsonderzoek Alphen-Chaam /G Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over

11 3 Gebruik individuele Wmo-voorziening In totaal hebben de 76 respondenten in 2014 gebruik gemaakt van 112 Wmo-voorzieningen. Dit betekent dat verschillende cliënten dus gebruik maken van meer dan één voorziening. We hebben cliënten per voorziening gevraagd naar hun tevredenheid met het gebruik en de kwaliteit van de voorziening. Daarnaast is ook in beeld gebracht in hoeverre de voorziening een bijdrage levert aan het verbeteren van het dagelijks leven van cliënten. 3.1 Uitkomsten Gebruik van de Wmo-voorziening Hulp bij het huishouden en collectief vervoer zijn de meest gebruikte voorzieningen in de gemeente Alphen-Chaam. Van de 112 Wmo-voorzieningen, zijn er 58 (52%) verkregen in De overige voorzieningen kreeg men in 2013 of eerder. Kwaliteit van de Wmo-voorzieningen Van de 56 respondenten die via de Wmo hulp bij het huishouden krijgen, geeft 93% aan tevreden of zelfs zeer tevreden te zijn over de algemene kwaliteit. Wanneer we meer specifiek kijken naar de kwaliteit van de huishoudelijke hulp blijkt dat de gebruikers het meest te spreken zijn over het persoonlijk contact met de hulp. Verder is men over het algemeen tevreden met het aantal toegewezen uren en de kwaliteit van het schoonmaken en de werkzaamheden. Bijna alle gebruikers geeft aan het aantal toegewezen uren daadwerkelijk te krijgen, 4% geeft aan te weinig uren te ontvangen. Bij het grootste gedeelte van de respondenten wordt de hulp in de huishouding gedaan door een professionele organisatie (89%). Deze zorg wordt bijvoorbeeld geleverd door Thebe (20%) en 18K (16%). Voor het merendeel van de respondenten geldt dat de vervanging van de hulp bij vakantie en ziekte goed geregeld is. Een enkeling heeft echter wel eens meegemaakt dat er geen vervanger was. Verder geven alle cliënten aan dat er buiten vakantie / ziekte van de hulp om, niet van hulp wordt gewisseld. De woningaanpassingen en -voorzieningen die bij de vier respondenten zijn geleverd, bestaan onder andere uit aanpassingen aan het toilet / de badkamer. Deze diensten zijn geleverd door Woningstichting Leystromen, Freelift of een overige firma. Drie van de vier cliënten zijn tevreden of zelfs zeer tevreden over de aanpassing / voorziening. Van het collectief vervoer wordt door 34 van de respondenten gebruik gemaakt. Nagenoeg alle gebruikers zijn tevreden over de algemene kwaliteit. Men is het meest tevreden over het bestelgemak van het collectief vervoer en de behulpzaamheid van de chauffeur. Men is het minst tevreden over de prijs per rit. Welzorg heeft voor alle vier de cliënten de scootmobiel geleverd. Deze cliënten zijn hier allemaal goed over te spreken; niemand is ontevreden. Twee van de respondenten met een scootmobiel maken gebruik van de servicedienst, zij zijn hier beiden tevreden over /G Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over

12 Voor de rolstoel geldt min of meer hetzelfde als voor de scootmobiel. De meeste worden geleverd door Welzorg en slechts één van de 12 rolstoelgebruikers is ontevreden. Vier rolstoelgebruikers maken gebruik van de servicedienst, zij zijn hier allemaal tevreden over. PGB-gebruik Slechts 9% van de Wmo-voorzieningen wordt gefinancierd met een PGB, dit betreft allen financiering voor de hulp bij het huishouden. Het merendeel van de voorzieningen wordt dus niet vanuit een PGB betaald. De cliënten die hier echter wel gebruik van hebben gemaakt, zijn allemaal tevreden over de mogelijkheden die het PGB biedt. Effect van de Wmo-voorzieningen Zonder Wmo-voorziening(en) zouden respondenten vooral belemmerd worden in het zelfstandig voeren van het huishouden (75%), het plaatselijk vervoer (55%) en het verplaatsen in en om huis (28%). In bijna alle gevallen helpen de toegekende voorzieningen om deze belemmeringen (gedeeltelijk) te verminderen. Met name de scootmobiel draagt bij aan het (beter) zelfstandig functioneren in huis en maakt het tevens beter mogelijk om activiteiten buitenshuis te ondernemen. Verder hebben woningaanpassingen een positieve uitwerking op het zelfstandig functioneren in huis en maakt de rolstoel het beter mogelijk om te verplaatsen buitenshuis /G Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over

13 3.2 Factsheet Ten behoeve van de leesbaarheid zijn percentages onder de 5% niet weergegeven. Gebruik voorziening (N=76) Betaalt uit PGB? (N=76) Hulp bij het huishouden Collectief vervoer Rolstoel 9% Ja Nee Woningaanpassing Scootmobiel of ander 0% 20% 40% 60% 80% Kwaliteit voorzieningen totaal 89% Weet niet / geen antwoord Scootmobiel (N=4) 25% 75% Hulp bij huishouden (N=56) 7% 86% 7% Rolstoel (N=12) 8% 83% 8% Collectief vervoer (N=34) 79% 15% Woningaanpassing (N=4) 75% 25% Kwaliteit hulp bij huishouden (N=56) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Weet niet Persoonlijk contact met de hulp 36% 57% 5% Kwaliteit schoonmaken en werkzaamheden 32% 52% 5% 11% Aantal toegewezen uren 9% 71% 7% 13% Algemeen 7% 86% 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Kwaliteit woningaanpassing (N=4) Kwaliteit rolstoel (N=12) 25% Tevreden 8% 8% Zeer tevreden Ontevreden Tevreden 75% 83% Ontevreden /G Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over

14 Tevredenheid collectief vervoer (N=34) Behulpzaamheid chauffeur 6% 68% 24% Gemak bestellen 71% 26% Reisafstand / omrijtijden 62% 6% 6% 26% Prijs per rit 59% 6% 9% 24% Wachttijden 56% 9% 6% 26% Algemeen 79% 15% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden Weet niet Kwaliteit scootmobiel/ander vervoer (N=4) Tevredenheid servicedienst rolstoel/scootmobiel (N=6) 25% Zeer tevreden 17% 83% 75% Tevreden 0% 20% 40% 60% 80% 100% Zeer tevreden Tevreden Belemmeringen zonder Wmo-voorziening (N=75) Verminderen de voorzieningen deze belemmeringen? N=75) Zelfst. voeren hh. Plaatselijk vervoer 11% Ja Gedeeltelijk Verplaatsen in en om huis Contact met anderen 0% 20% 40% 60% 80% Langer zelfstandig / meer buitenshuis 84% Nee Weet niet / geen antwoord Scootmobiel (n=4) 100% Rolstoel (N=12) 76% 10% 14% Hulp bij het huishouden (n=56) 65% 6% 22% 6% Woningaanpassing (n=4) 63% 25% 13% Collectief Vervoer (n=34) 56% 13% 13% 18% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja Enigszins Nee Weet niet Bron: Companen 2015, Wmo-klanttevredenheidsonderzoek Alphen-Chaam /G Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over

15 4 Vergelijking drie gemeenten In de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen is een vergelijkbaar Wmo-klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. De drie gemeenten hebben alle drie een vergelijkbare vragenlijst opgesteld. Er zijn een aantal basisonderwerpen opgenomen in iedere vragenlijst, namelijk: tevredenheid aanvraagprocedure, tevredenheid gebruik Wmo-voorziening en effect van de voorziening. De resultaten van de verschillende gemeenten worden hier met elkaar vergeleken. Aanvraag Wmo-voorziening In 2014 zijn in alle drie de gemeenten de hulp in de huishouding en het collectief vervoer het vaakst aangevraagd. De overige Wmo-voorzieningen, zoals een rolstoel, woningaanpassing of scootmobiel, zijn relatief minder vaak aangevraagd. Over het algemeen is het merendeel van de respondenten (zeer) tevreden over de aanvraagprocedure. In de drie gemeenten is slechts een enkeling (zeer) ontevreden. Wanneer meer specifiek wordt gekeken naar de aspecten die aan bod komen bij de aanvraag van een Wmo-voorziening blijkt dat er verschillen bestaan in de tevredenheid tussen de verschillende gemeenten. Waar men in Alphen-Chaam het meest te spreken is over de wachttijd tussen goedkeuring en gebruik, is men in Baarle-Nassau juist het meest tevreden over de wachttijd tussen aanvraag en goedkeuring. In Gilze en Rijen is men met name positief over de vriendelijkheid van medewerkers van de gemeente. In alle gemeenten is een groot deel van de respondenten niet geïnformeerd over de mogelijkheid om bezwaar in te dienen, over de mogelijkheid en voor- en nadelen van het PGB en het bestaan van de adviesraad Sociaal Domein. Gebruik Wmo-voorziening Zowel in Alphen-Chaam als in Baarle-Nassau en Gilze en Rijen zijn de hulp bij het huishouden en het collectief vervoer de meest gebruikte Wmo-voorzieningen. Over het algemeen is de grootste groep respondenten tevreden over de gebruikte voorziening. Met name de rolstoel en de scootmobiel scoren positief bij de respondenten uit alle drie de gemeenten. Over de woningaanpassing bestaat wat meer verdeeldheid; in Alphen-Chaam is 75% van de cliënten hierover tevreden, voor Gilze en Rijen is dit maar liefst 100%. Slechts een klein deel van de in 2014 gebruikte Wmo-voorzieningen is gefinancierd met behulp van een PGB, het grootste gedeelte van de respondenten heeft hier geen gebruik van gemaakt. Wel wordt in alle drie de gemeenten het PGB voornamelijk gebruikt om de hulp bij het huishouden te financieren. Wanneer meer specifiek wordt gekeken naar de hulp in de huishouding, blijkt dat hier verschillen bestaan tussen de drie gemeenten. In de gemeenten Alphen-Chaam en Gilze en Rijen is men het minst te spreken over het aantal toegewezen uren; men vindt vaak dat men te weinig uren krijgt. In Baarle- Nassau zijn de respondenten hier juist het meest tevreden over. Effecten Het klanttevredenheidsonderzoek toont aan dat men zonder Wmo-voorziening in de drie gemeenten het meest belemmerd zou worden in het zelfstandig voeren van het huishouden en het plaatselijk vervoer. In alle gemeenten geeft een ruime meerderheid van de respondenten aan dat de voorziening deze belemmering (gedeeltelijk) wegneemt. Zo zorgen de voorzieningen ervoor dat men langer zelfstandig thuis kan wonen en dat het beter mogelijk wordt om zich buitenshuis te verplaatsen /G Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over

16 4.1 Factsheet Tevredenheid aanvraag proces Wachttijd aanvraag en goedkeuring Deskundigheid medewerkers Vriendelijkheid medewerkers Goed luisteren medewerkers Informatievoorziening bij aanvraagprocedure Alphen-Chaam Baarle-Nassau Gilze en Rijen Wachttijd goedkeuring en gebruik Uitleg over mogelijkheid bezwaar indienen Algemeen Tevredenheid kwaliteit voorzieningen totaal 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100% Rolstoel Scootmobiel Collectief vervoer Woningaanpassing Alphen-Chaam Baarle-Nassau Gilze en Rijen Hulp bij huishouden Effecten van de voorzieningen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Zelfst. Voeren hh. Plaatselijk vervoer Verplaatsen in en om huis Alphen-Chaam Baarle-Nassau Gilze en Rijen Contact met anderen 0% 20% 40% 60% 80% 100% Bron: Companen 2015, Wmo-klanttevredenheidsonderzoek Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Gilze en Rijen /G Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014 Gemeente Woerden Klanttevredenheid Wmo over 2013 31 juli 2014 DATUM 31 juli 2014 TITEL Klanttevredenheid Wmo over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Woerden Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus

Nadere informatie

Gemeente Montfoort. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over augustus 2015

Gemeente Montfoort. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over augustus 2015 Gemeente Montfoort Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 24 augustus 2015 DATUM 24 augustus 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Montfoort Boulevard

Nadere informatie

Gemeente IJsselstein. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over juli 2015

Gemeente IJsselstein. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over juli 2015 Gemeente IJsselstein Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 8 juli 2015 DATUM 8 juli 2015 TITEL ONDERTITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente IJsselstein Cathelijne

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014 Gemeente Roosendaal Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 Concept 11 augustus 2014 DATUM 11 augustus 2014 TITEL Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Roosendaal

Nadere informatie

Gemeente Landsmeer. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 5 juni 2014

Gemeente Landsmeer. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 5 juni 2014 Gemeente Landsmeer Wmo-klanttevredenheid over 2013 5 juni 2014 DATUM 5 juni 2014 TITEL Wmo-klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Landsmeer Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2 Inhoud 1. Inleiding 1 1.1. Methode van onderzoek 1 1.2. Responsverantwoording 1 1.3. Leeswijzer 2 2. Tevredenheid Wmo-cliënten 3 2.1. Aanvragen van de voorzieningen 3 2.2. (On)Tevredenheid PGB 4 2.3. Tevredenheid

Nadere informatie

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015 Gemeente Zeist Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 8 juli 2015 DATUM 8 juli 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Zeist Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Gemeente Nunspeet. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012

Gemeente Nunspeet. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012 Gemeente Nunspeet Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012 mei 2013 Projectnr. 302.103 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702

Nadere informatie

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010 Gemeente Lopik Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010 26 april 2011 Projectnr. 331.100 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026)

Nadere informatie

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Definitieve rapportage 4 augustus 2016 DATUM 4 augustus 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL

Nadere informatie

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek 25 november 2015 GOM PAN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING GOM PAN EN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING DATUM 25 november 2015 TITEL Wmo

Nadere informatie

Gemeente Beuningen. Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013. Concept. 3 april 2014

Gemeente Beuningen. Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013. Concept. 3 april 2014 Gemeente Beuningen Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013 Concept 3 april 2014 DATUM 3 april 2014 TITEL Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Beuningen

Nadere informatie

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014 Gemeente Wmo klanttevredenheid over 2013 1 juli 2014 DATUM 1 juli 2014 TITEL Wmo klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Klanttevredenheidsonderzoek Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Gemeente Utrechtse Heuvelrug Gemeente Utrechtse Heuvelrug Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Onderzoeksrapportage 19 september 2016 DATUM 19 september 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL Onderzoeksrapportage

Nadere informatie

Gemeente Moerdijk. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 20 juni 2017

Gemeente Moerdijk. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 20 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 20 juni 2017 DATUM 20 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2011

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2011 Gemeente Lopik Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2011 7 maart 2012 Projectnr. 331.100/g Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026)

Nadere informatie

Goeree-Overflakkee. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 13 maart 2014

Goeree-Overflakkee. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 13 maart 2014 Goeree-Overflakkee Wmo-klanttevredenheid over 2013 13 maart 2014 DATUM 13 maart 2014 TITEL Wmo-klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL - OPDRACHTGEVER Gemeente Goeree-Overflakkee Boulevard Heuvelink 104

Nadere informatie

Moerdük. ge meente. o 80% ervaart de geboden ondersteuning als nuttig RAADSINFORMAT EBRIEF

Moerdük. ge meente. o 80% ervaart de geboden ondersteuning als nuttig RAADSINFORMAT EBRIEF ge meente Moerdük RAADSINFORMAT EBRIEF Van Col van en wethouders Aan de leden van de qemeenteraad Onderuverp Nummer griffie Zaaknummer Documentnummer 7 g ð69 v2q 3q3 Cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Huurdersorganisatie WBSG

Huurdersorganisatie WBSG Huurdersorganisatie WBSG Panelmeting augustus - september 25 oktober 2017 DATUM 25 oktober 2017 TITEL Panelmeting augustus - september ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Huurdersorganisatie WBSG Boulevard Heuvelink

Nadere informatie

V A L K E N S W A A R D de Hofnar 15

V A L K E N S W A A R D de Hofnar 15 V G E M E E N T E V A L K E N S W A A R D de Hofnar 15 Postbus 10100 5550 GA Gemeente Valkenswaard Aan de leden van de raad van de gemeente Valkenswaard Valkenswaard Telefoon (040) 208 34 44 Telefax (040)

Nadere informatie

Gemeente IJsselstein. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Concept 12 juli 2016

Gemeente IJsselstein. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Concept 12 juli 2016 Gemeente IJsselstein Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Concept 12 juli 2016 DATUM 12 juli 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente IJsselstein Boulevard

Nadere informatie

Gemeente Nederweert. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 30 juni 2017

Gemeente Nederweert. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 30 juni 2017 Gemeente Nederweert Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 30 juni 2017 DATUM 30 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Gemeente Bergen op Zoom Companen BV Boulevard Heuvelink 04 688 KT Arnhem Postbus 74 680 BD Arnhem 06 35 5 3 info@companen.nl www.companen.nl Projectnummer: 748.04 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 0

Nadere informatie

Companen waar wonen beweegt

Companen waar wonen beweegt Projectnr. 2632.102/PL Companen waar wonen beweegt Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026)3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail Internet info@companen.nl www.companen.nl

Nadere informatie

Samenwerking Utrecht West. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2010 Gemeente Maarssen

Samenwerking Utrecht West. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2010 Gemeente Maarssen Samenwerking Utrecht West Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2010 Gemeente Maarssen 21 mei 2010 Projectnr. 2632.101/G Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011

Gemeente Woerden. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011 Gemeente Woerden Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011 26 maart 2012 Projectnr. 2632.102 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail

Nadere informatie

Gemeente Ommen. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 28 juli 2017

Gemeente Ommen. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 28 juli 2017 Gemeente Ommen Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 28 juli 2017 DATUM 28 juli 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076)

Nadere informatie

Companen. Gemeente Steenbergen. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012

Companen. Gemeente Steenbergen. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012 Companen Gemeente Steenbergen Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012 15 juni 2013 Projectnr. 748.104 Companen waar wonen beweegt Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over

Gemeente Bergen op Zoom. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over Gemeente Bergen op Zoom Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over december 0 Projectnr. 78.0/pl Boulevard Heuvelink 0 688 KT Arnhem Postbus 7 680 BD Arnhem Telefoon (06) 55 Telefax (06) 5870 E-mail nl info@companen.

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Onderzoeksrapportage 14 oktober 2016 DATUM 14 oktober 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL Onderzoeksrapportage OPDRACHTGEVER Gemeente

Nadere informatie

Woningstichting De Gemeenschap

Woningstichting De Gemeenschap Woningstichting De Gemeenschap Wonen in uw wijk Panelmeting maart 2018 23 april 2018 DATUM 23 april 2018 TITEL Wonen in uw wijk ONDERTITEL Panelmeting maart 2018 OPDRACHTGEVER Woningstichting De Gemeenschap

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Emmen 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9 5

Nadere informatie

Gemeente Rhenen. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo

Gemeente Rhenen. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Gemeente Rhenen Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 3 juli 2009 Projectnr. 340.00 Boulevard Heuvelink 04 6828 KT Arnhem Postbus 74 680 BD Arnhem Telefoon (026) 352532 Telefax (026) 4458702 E-mail Internet

Nadere informatie

Moerd U k RAADSINFORMATIEBRIEF

Moerd U k RAADSINFORMATIEBRIEF ge meente aa Moerd U k Van Aan Onderwerp Verantwoordel RAADSINFORMATIEBRIEF 31 okt 2017 Nummer griffie Zaaknummer 769735 Documentnummer 769737 Colleoe van buroemeester en wethouders de leden van de qemeenteraad

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Dienst SoZaWe NW Fryslan Juli 2014 Anouk Olsthoorn Projectnummer: 107560 Samenvatting Uw gemeente heeft meegedaan aan een klantonderzoek Wmo over 2013. De

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: de gemeente Nijkerk DIMENSUS beleidsonderzoek Juni 2008 Projectnummer 321 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 7 1

Nadere informatie

Gemeente Lansingerland. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012

Gemeente Lansingerland. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012 Gemeente Lansingerland Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012 6 mei 2013 Projectnr. 1621.101 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni 2015 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 1. Indienen melding...

Nadere informatie

Gemeente Zwartewaterland

Gemeente Zwartewaterland Gemeente Zwartewaterland Wmo-klanttevredenheidsonderzoek 2014 14 mei 2014 DATUM 2 mei 2014 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente Zwartewaterland Wietske

Nadere informatie

Binnenlands Bestuur. Resultaten onderzoek gemeenten voorbereiding Woningwet. Definitief rapport. 26 mei 2015

Binnenlands Bestuur. Resultaten onderzoek gemeenten voorbereiding Woningwet. Definitief rapport. 26 mei 2015 Binnenlands Bestuur Resultaten onderzoek gemeenten voorbereiding Woningwet Definitief rapport 26 mei 2015 DATUM 26 mei 2015 TITEL Resultaten onderzoek gemeenten voorbereiding Woningwet ONDERTITEL Definitief

Nadere informatie

Kwaliteitsonderzoek doelgroepenvervoer Zuidoost-Drenthe 2012 Eindrapport

Kwaliteitsonderzoek doelgroepenvervoer Zuidoost-Drenthe 2012 Eindrapport Kwaliteitsonderzoek doelgroepenvervoer Zuidoost-Drenthe 2012 Eindrapport Kwaliteitsonderzoek doelgroepenvervoer Zuidoost-Drenthe 2012 Eindrapport in opdracht van Gemeente Emmen, gemeente Coevorden en gemeente

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Hendrik-Ido-Ambacht 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO-VERVOER GEMEENTE RIDDERKERK

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO-VERVOER GEMEENTE RIDDERKERK KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO-VERVOER GEMEENTE RIDDERKERK Klanttevredenheidsonderzoek Wmo-vervoer gemeente Ridderkerk Colofon Opdrachtgever Gemeente Ridderkerk Datum Augustus 2017 Auteur Tessa Schoot

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 20 juni 2017

Gemeente Dalfsen. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 20 juni 2017 Gemeente Dalfsen Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage 20 juni 2017 DATUM 20 juni 2017 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Haarlem 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9

Nadere informatie

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd...

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 4 4 De aanvraag... 8 5 Procedure... 14 6 Wachttijd... 16 7 Bejegening... 19 7 Toegewezen aanvragen...

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2009 Gemeente Olst-Wijhe

Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2009 Gemeente Olst-Wijhe Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Olst-Wijhe Olst/Wijhe,. doc. nr.: 0728-20-ALLE-SR Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Olst-Wijhe

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010 Uitgave : Eenheid Strategische Ontwikkeling Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (0570) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl Strategische Ontwikkeling

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Vianen 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...10

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Boxtel INDEX Index...2 Inleiding...3 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9 5 Voorzieningen...6

Nadere informatie

1 Startersonderzoek Doesburg

1 Startersonderzoek Doesburg DATUM 16 juni 2017 PROJECTNUMMER 221.105 OPDRACHTGEVER Gemeente Doesburg en Stichting Woonservice IJsselland Uitkomst enquête starters 1 Startersonderzoek Doesburg In de gemeente Doesburg zijn in het kader

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Enschede Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Enschede COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Inleiding en toelichting Het jaarlijkse Wmo-klanttevredenheidsonderzoek is in april en mei 2015 naar de cliënten verstuurd. Aan de cliënten werd gevraagd of zij de

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Gemeente Castricum mei juni 2008

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Gemeente Castricum mei juni 2008 Eindrapportage Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Gemeente Castricum mei juni 2008 Inhoudsopgave Inleiding... 5 1 Achtergrond, doelstelling en doelgroep... 7 1.1 Achtergrond voor het klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Stichtse Vecht november 2018 RESULTAAT KWALITEIT CONTACT Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2017 Gemeente Stichtse Vecht Deze samenvatting presenteert de belangrijkste

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Stein

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Stein Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Stein Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Stein COLOFON Samenstelling Ingrid

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2014 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Shanon klein Goldewijk Juni 2014 Inhoud Samenvatting... 2 Inleiding... 4 1. Indienen

Nadere informatie

TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Onderzoek naar tevredenheid individuele voorzieningen Wmo 1 COLOFON Samenstelling Hein Quist SGBO Onderzoek > Advies > Implementatie Postbus 10242 2501 HE Den Haag SGBO NIETS

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Lelystad

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Lelystad Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Lelystad Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Lelystad COLOFON Samenstelling

Nadere informatie

Woningbouwstichting De Gemeenschap

Woningbouwstichting De Gemeenschap Woningbouwstichting De Gemeenschap U en WBSG panelmeting 2-2017 25 oktober 2017 DATUM 25 oktober 2017 TITEL U en WBSG - panelmeting 2-2017 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Woningbouwstichting De Gemeenschap Boulevard

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Gemeente Bergen N-H. Klanttevredenheid brede gesprekken Wmo, WWB en Sociaal Wijkteam. Onderzoeksrapportage. 25 juli 2014

Gemeente Bergen N-H. Klanttevredenheid brede gesprekken Wmo, WWB en Sociaal Wijkteam. Onderzoeksrapportage. 25 juli 2014 Gemeente Bergen N-H Klanttevredenheid brede gesprekken Wmo, WWB en Sociaal Wijkteam Onderzoeksrapportage 25 juli 2014 DATUM 25 juli 2014 TITEL Klanttevredenheid brede gesprekken Wmo, WWB en Sociaal Wijkteam

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO De Marne 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 en klanttevredenheid dienstverlening Gemeente Boskoop

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 en klanttevredenheid dienstverlening Gemeente Boskoop Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 en klanttevredenheid dienstverlening Gemeente Boskoop opdracht van: Onderzoek uitgevoerd in de gemeente Boskoop DIMENSUS beleidsonderzoek Juni 2008 Projectnummer 317

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Enschede

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Enschede Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Enschede Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Enschede COLOFON Samenstelling

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Papendrecht Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Papendrecht COLOFON Samenstelling Ingrid

Nadere informatie

11 Drentse gemeenten. Tevredenheid Hulp bij het huishouden. 3 mei 2011

11 Drentse gemeenten. Tevredenheid Hulp bij het huishouden. 3 mei 2011 11 Drentse gemeenten Tevredenheid Hulp bij het huishouden 3 mei 2011 Projectnr. 2118.100 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om:

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om: COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Te besluiten om: 1. De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 in het kader van artikel 9 Wmo juncto artikel 8.9 vierde lid

Nadere informatie

Gemeente Druten. Klanttevredenheidsonderzoek 2010

Gemeente Druten. Klanttevredenheidsonderzoek 2010 Gemeente Druten Klanttevredenheidsonderzoek 200 6 augustus 200 Projectnr. 225.00/G Boulevard Heuvelink 04 6828 KT Arnhem Postbus 74 680 BD Arnhem Telefoon (026) 352532 Telefax (026) 4458702 E-mail Internet

Nadere informatie

/2202. gemeente werkendam. werkendam. 12DEC2012. Gemeenteraad Postbus DA Werkendam. clienttevredenheidsonderzoek Wmo

/2202. gemeente werkendam. werkendam. 12DEC2012. Gemeenteraad Postbus DA Werkendam. clienttevredenheidsonderzoek Wmo gemeente werkendam /2202 Raadhuispiein 1 4251 VZ Werkendam Gemeenteraad Postbus 16 4250 DA Werkendam Telefoon: (0183) 507200 Fax: (0183) 50 73 00 E-mail: info@werkendam.nl onderwerp clienttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK LEERLINGENVERVOER GEMEENTE RIDDERKERK

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK LEERLINGENVERVOER GEMEENTE RIDDERKERK KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK LEERLINGENVERVOER GEMEENTE RIDDERKERK Klanttevredenheidsonderzoek Leerlingenvervoer gemeente Ridderkerk Colofon Opdrachtgever Gemeente Ridderkerk Datum Augustus 2017 Auteur

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2013

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2013 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2013 onder Wmo-cliënten van de gemeenten: Brunssum, Nuth, Onderbanken, en Simpelveldl Rapportage gemeente Brunssum Gemeente Heerlen Bureau Onderzoek & Statistiek Augustus

Nadere informatie

Gemeente Horst aan de Maas

Gemeente Horst aan de Maas Gemeente Horst aan de Maas Leefbaarheidsonderzoek 2015 Kaartenbijlage 7 januari 2016 DATUM 7 januari 2016 TITEL Leefbaarheidsonderzoek 2015 ONDERTITEL Kaartenbijlage OPDRACHTGEVER Gemeente Horst aan de

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Dordrecht Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Dordrecht COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms

Nadere informatie

2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2

2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 3 4 De aanvraag... 7 5 Procedure... 11 6 Bejegening... 14 7 Rechten en plichten... 16 8 Inspraak bij

Nadere informatie

TEVREDENHEID CLIËNTEN W MO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Venlo

TEVREDENHEID CLIËNTEN W MO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Venlo RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Venlo 1 INDEX Index... 2 Inleiding... 3 1 Samenvatting... 4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens... 5 3 Toegang tot de ondersteuning... 7 4 Hulp bij het huishouden...

Nadere informatie

Ongeveer 14% van de VvE s heeft geen onderhoudscontract. In Tabel 1 wordt weergegeven om welk soort onderhoudscontracten het gaat.

Ongeveer 14% van de VvE s heeft geen onderhoudscontract. In Tabel 1 wordt weergegeven om welk soort onderhoudscontracten het gaat. DATUM 27 maart 2014 PROJECTNUMMER 7661.103 OPDRACHTGEVER VvE belang Onderzoek juiste toepassing 6-BTW 1 Inleiding Doel van het onderzoek VvE Belang voert regelmatig een online meningspeiling uit onder

Nadere informatie

Hoe tevreden bent u over de volgende onderdelen van het Wmo-loket?

Hoe tevreden bent u over de volgende onderdelen van het Wmo-loket? Vragenlijst Hulp bij het huishouden 1. Algemene gegevens 1a) Uw geboortejaar :.. 1b) Postcode :... (alleen de cijfers) 1c) Bent u een man of een vrouw? Man Vrouw 2. Wmo-loket Voor de uitvoering van de

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo gemeente Simpelveld

Cliëntervaringsonderzoek Wmo gemeente Simpelveld Cliëntervaringsonderzoek Wmo gemeente Simpelveld 2018 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda T 076 515 13 88 info@dimensus.nl www.dimensus.nl Inhoudsopgave o Onderzoeksbeschrijving

Nadere informatie

Gemeente Harenkarspel. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011

Gemeente Harenkarspel. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011 Gemeente Harenkarspel Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011 30 juli 2012 Projectnr. 2632.103/PL Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010 Gemeente Olst-Wijhe

Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010 Gemeente Olst-Wijhe Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Olst-Wijhe Olst/Wijhe,. doc. nr.: 0728-20-ALLE-SR Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Olst-Wijhe

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Gemeente Haarlem februari 2019 RESULTAAT KWALITEIT CONTACT 2018 Gemeente Haarlem Deze samenvatting presenteert de belangrijkste uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek (CEO) Wmo over 2018.

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2013

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2013 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2013 onder Wmo-cliënten van de gemeenten: Brunssum, Nuth, Onderbanken en Simpelveld Rapportage gemeente Simpelveld Gemeente Heerlen Bureau Onderzoek & Statistiek Augustus

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen ROGplus Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen ROGplus COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Anja van

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Dienstverlening team Werk en Inkomen, gemeente Olst-Wijhe

Klanttevredenheidsonderzoek. Dienstverlening team Werk en Inkomen, gemeente Olst-Wijhe Klanttevredenheidsonderzoek Dienstverlening team Werk en Inkomen, gemeente Olst-Wijhe Aanleiding, methode en respons Aanleiding Gedurende de afgelopen jaren heeft de gemeente Olst-Wijhe meerdere onderzoeken

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN Tevredenheidsonderzoek ketenpartners SUN Groningen Colofon Opdrachtgever SUN Groningen Datum Maart 2017 Auteurs Bert van Putten David Scheffer KWIZ Stavangerweg

Nadere informatie

Gemeente Bergen. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012

Gemeente Bergen. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012 Gemeente Bergen Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012 8 april 2013 Projectnr. 373.101 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Beek 20 mei 2014 Simon Wajer Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS 7 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013

Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013 Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013 Colofon "Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013" Klanttevredenheidsonderzoek naar het WMO vervoer in de gemeente Opsterland. Uitgave Deze publicatie

Nadere informatie

Onderzoek naar gemeentelijke dienstverlening. 17 maart 2014

Onderzoek naar gemeentelijke dienstverlening. 17 maart 2014 Onderzoek naar gemeentelijke dienstverlening 17 maart 2014 DATUM 17 maart 2014 TITEL Onderzoek naar gemeentelijke dienstverlening ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Oost Gelre Boulevard Heuvelink 104 6828

Nadere informatie

TEVREDENHEID CLIËNTEN W MO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Dantumadeel,Dongeradeel en Schiermonnikoog

TEVREDENHEID CLIËNTEN W MO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Dantumadeel,Dongeradeel en Schiermonnikoog RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Dantumadeel,Dongeradeel en Schiermonnikoog 1 INDEX Index... 2 Inleiding... 3 1 Samenvatting... 4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens... 5 3 Toegang tot de ondersteuning...

Nadere informatie

Gemeente Kampen. Wmo klanttevredenheid eerste kwartaal Rapportage 31 juli 2014

Gemeente Kampen. Wmo klanttevredenheid eerste kwartaal Rapportage 31 juli 2014 Gemeente Kampen Wmo klanttevredenheid eerste kwartaal 2014 Rapportage 31 juli 2014 DATUM 31 juli 2014 TITEL Wmo klanttevredenheid eerste kwartaal 2014 ONDERTITEL Rapportage OPDRACHTGEVER Gemeente Kampen

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Westland

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Westland Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Westland Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Westland COLOFON Samenstelling

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Gemeente Emmen september 2018 RESULTAAT KWALITEIT CONTACT 2017 Gemeente Emmen Deze samenvatting presenteert de belangrijkste uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek (CEO) Wmo over 2017.

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Beek (L.) 26 augustus 2015 Nelleke Koppelman Simon Wajer Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 2 SAMENVATTING 4 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Gemeente IJsselstein mei 2018 RESULTAAT KWALITEIT CONTACT 2017 Gemeente IJsselstein Deze samenvatting presenteert de belangrijkste uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek (CEO) Wmo over

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Dienst SoZaWe NW Fryslân juli 2015 Nelleke Koppelman Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Heerhugowaard

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Heerhugowaard Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Heerhugowaard Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Heerhugowaard COLOFON Samenstelling

Nadere informatie