Gemeente Lansingerland. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Lansingerland. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012"

Transcriptie

1 Gemeente Lansingerland Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over mei 2013

2 Projectnr Boulevard Heuvelink KT Arnhem Postbus BD Arnhem Telefoon (026) Telefax (026) nl Gemeente Lansingerland Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over mei 2013

3 Inhoud 1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2 2. Tevredenheid Wmo-cliënten Tevredenheid over procesaspecten Gebruik persoonsgebonden budget Eigen bijdrage voorziening Tevredenheid over kwaliteit van de voorzieningen zelf 8 3. Effect van de voorziening Mantelzorg en collectieve voorzieningen Ondersteuning door mantelzorgers Collectieve voorzieningen en diensten Samenvatting en aanbevelingen 19

4 1. Inleiding De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verplicht elke gemeente om jaarlijks onderzoek uit te voeren onder de doelgroepen van de Wmo. Dit jaar heeft de gemeente Lansingerland ervoor gekozen om een tevredenheidsmeting te verrichten onder de cliënten van Wmo-voorzieningen. Hiermee heeft de gemeente een tevredenheidstoets die uitwijst of de dienstverlening van de Wmo aansluit bij datgene waaraan burgers behoefte hebben. De gemeente Lansingerland heeft bureau Companen dit jaar gevraagd een tevredenheidsonderzoek te laten uitvoeren onder haar klanten met Wmovoorzieningen. De gemeente heeft het onderzoek niet alleen laten uitvoeren om te voldoen aan de wettelijke verplichting in dit kader, maar ook om grip te houden op de kwaliteit van de dienstverlening binnen de Wmo. De gemeente heeft in 2012 de kanteling van de Wmo voorbereid. Sinds 1 januari 2013 is de gemeente gaan werken met zogeheten Kantelingsgesprekken. In de praktijk hebben de Wmo-clienten die in 2012 een aanvraag hebben ingediend echter nog niet te maken gehad met de gekantelde werkwijze. Het is wel mogelijk om na te gaan of er door de gemeente breed gekeken is naar de situatie van de cliënten. Deze meting dient daarom als een nulmeting voor het pré-kantelingtijdperk. De meting van volgend jaar zal dan vrij zuiver de mogelijke verschillen in beeld brengen die de kanteling bewerkstelligt (resultaten en effectiviteit van het kantelingsproject) Methode van onderzoek Voor dit onderzoek is gekozen voor een telefonische enquête. Met telefonisch onderzoek is het mogelijk om in relatief korte tijd het onderzoek uit te kunnen voeren. Ook is het voor de Wmo-cliënten van toegevoegde waarde dat een ervaren enquêteur hen door de vragenlijst heen leidt en extra toelichting geeft waar nodig. Zeker gezien de soms gevorderde leeftijd van de respondenten is het wel eens nodig toelichting te geven bij de vragen. Zo kan het voorkomen dat een cliënt zich de naam van zijn of haar zorgaanbieder niet herinnert of niet goed weet wat het CAK is. De enquêteur kan dan vragen beantwoorden en zo helpen de vragen duidelijk te krijgen. De vragenlijsten zijn afgenomen met ons CATI-systeem (Computer Assisted Telephone Interviewing), dat middels routeringen de juiste vragen per doelgroep stelt. Het veldwerk is uitgevoerd in maart en april Responsverantwoording In de gemeente Lansingerland zijn 96 cliënten bevraagd die samen 179 toegekende Wmo-voorzieningen hebben; in tabel 1.1 zijn de behaalde aantallen weergegeven. Op basis van deze aantallen kunnen we representatieve uitspraken doen over de totale Wmo-cliëntgroep in Lansingerland. Deze representativiteit is gebaseerd op een - 1 -

5 betrouwbaarheid van 95% en een foutmarge van 10%. Dit zijn binnen het tevredenheidsonderzoek gebruikelijke en methodisch verantwoorde percentages. Uitspraken over de afzonderlijke typen voorzieningen zijn indicatief van aard. Respondenten die meer dan één voorziening hebben, zijn over alle door hen gebruikte voorzieningen bevraagd naar hun tevredenheid. De voorzieningen die zijn onderscheiden zijn: Hulp bij het huishouden (HH) en overige Wmo-voorzieningen (WRV). De overige Wmo-voorzieningen bestaan uit woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen, vervoermiddelen (o.a. de scootmobiel) en rolstoelen. Over iedere voorziening is een deelvragenlijst opgenomen binnen de totale vragenlijst en in de onderstaande tabel is het aantal afgenomen deelvragenlijsten weergegeven. Tabel 1.1: Respons per deelvoorziening en aangevraagd in 2012, Wmo Lansingerland 2013 HH WRV Woning - aanpassing Vervoervoorziening Vervoermiddel Rolstoel 96 cliënten* * De 96 cliënten hebben gezamenlijk 179 voorzieningen. (Hulp bij het huishouden, woonvoorziening, vervoersvoorziening, vervoermiddel en rolstoel). Aanvullende vragen over de aanvraagprocedure bij aanvraag in 2012 Omdat dit onderzoek gericht is op de tevredenheid over het jaar 2012, zijn de vragen over het proces van aanvraag en afhandeling van de voorzieningen en over informatie van het Persoonsgebonden budget (PGB), alleen gesteld aan cliënten die aangaven ook daadwerkelijk in 2012 een voorziening te hebben aangevraagd. Van de bevraagde cliënten heeft een kwart tenminste één voorziening aangevraagd in Uiteraard zijn de vragen over de andere onderdelen (PGB-gebruik en inhoudelijke waardering van de voorziening) ook gesteld aan respondenten die hun voorziening in eerdere jaren hebben aangevraagd, maar er in 2012 wel gebruik van hebben gemaakt. Leeftijd respondenten Ongeveer 13% van de respondenten is jonger dan 55 jaar. De grootste groep respondenten (34%) is 85 jaar of ouder. Tabel 1.2: Leeftijdsverdeling respondenten, Wmo Lansingerland 2013 Leeftijd % Tot 55 jaar 13% 55 tot 65 jaar 5% 65 tot 75 jaar 19% 75 tot 85 jaar 29% 85 jaar en ouder 34% 1.3. Leeswijzer Hoofdstuk 2: tevredenheid van de cliënten voor wat betreft de aanvraagprocedure, van PGB, procesaspecten, kwaliteit voorzieningen en de eigen bijdrage. Hoofdstuk 3: effect van de Wmo-voorzieningen op het zelfstandig wonen en op de deelname van de cliënt aan de samenleving. Hoofdstuk 4: ondersteuning door mantelzorgers, gebruik van collectieve voorzieningen en diensten en vrijwilligerswerk

6 Hoofdstuk 5: samenvatting van de onderzoeksresultaten, met daaraan enkele aanbevelingen gekoppeld

7 2. Tevredenheid Wmo-cliënten In dit hoofdstuk schetsen we de tevredenheid van Wmo-cliënten. We behandelen de resultaten in de volgorde van het proces dat de cliënt doorloopt: Het aanvraagproces, gemeten aan de hand van aspecten als procedures, contact en informatievoorziening (tevredenheid). Persoonsgebonden budget (informatie, gebruik en tevredenheid). Principe eigen bijdrage (opvatting). De voorziening zelf (tevredenheid) Tevredenheid over procesaspecten Het verkrijgen van een Wmo-voorziening begint bij het aanvragen van de voorziening. De Wmo-cliënten is gevraagd naar hun tevredenheid over procesaspecten tijdens de aanvraag en afhandeling van de voorziening. Het gaat om aspecten als verloop van procedures, contacten met de gemeente en adequate informatievoorziening. Deze vragen zijn alleen gesteld aan cliënten die in 2012 een aanvraag hebben ingediend (in totaal 24 cliënten). Open gesprek gehad? Om alvast enigszins voor te sorteren op de nieuwe gekantelde werkwijze en daarmee volgend jaar een goede vergelijking te kunnen maken, vroegen we aan cliënten met een Wmo-voorziening die in 2012 is aangevraagd of zij bij de aanvraag een open gesprek kregen met de gemeente over hun situatie. Daarbij vroegen we of de medewerker van de gemeente in de breedte heeft gekeken naar de persoonlijke situatie van de cliënt. Tabel 2.1: Breed gekeken naar persoonlijke situatie bij intakegesprek (Kanteling), Wmo Lansingerland 2013 Totaal HH WRV Ja 67% 50% 84% Enigszins 8% 8% 8% Nee 17% 33% 0% Weet niet 8% 8% 8% Totaal 100% 100% 100% Bij iets meer dan twee derde van de aanvragen die in 2012 zijn gedaan, geven de cliënten aan dat er in de breedte gekeken is naar hun persoonlijke situatie. Vooral onder de cliënten met een overige Wmo-voorziening is er in de breedte gekeken naar de persoonlijke situatie van de cliënt (84%). Onder de helft van de mensen met een Hulp bij het huishouden is breed gekeken naar de persoonlijke situatie van de cliënt. Een derde (33%) van de mensen die een aanvraag deden voor Hulp bij het huishouden geeft aan dat er niet breed gekeken is naar hun persoonlijke situatie. Ondanks dat de nieuwe gekantelde werkwijze pas vanaf 1 januari 2013 is ingevoerd in de gemeente Lansingerland, geeft de meerderheid van de cliënten die in 2012 een aanvraag hebben ingediend aan dat er al breed naar hun persoonlijke situatie is gekeken

8 Tevredenheid procesaspecten zeer groot Onderstaande grafiek geeft per procesaspect het aandeel (zeer) tevreden, neutrale en (zeer) ontevreden cliënten weer. Figuur 2.1: Tevredenheid procedures, contact en informatievoorziening, Wmo Lansingerland 2013 Cliënten zijn doorgaans (zeer) tevreden over de procesaspecten van hun aanvraag. Het meest tevreden zijn de mensen over zowel de wachttijd tussen aanvraag en goedkeuring en tussen goedkeuring en levering. Maar liefst 46% van de cliënten is hierover zeer tevreden. Ook over de informatieverstrekking, de wijze van te woord staan, de aandacht voor de persoonlijke situatie en de deskundigheid van medewerkers is men erg tevreden. Gemiddeld is 93% van de cliënten hierover tevreden. Slechts één cliënt geeft aan zeer ontevreden te zijn over de wachttijd tussen de aanvraag en goedkeuring van de voorziening. Eén andere cliënt is ontevreden over de wachttijd tussen de goedkeuring en de levering van de voorziening. Uitleg over de mogelijkheid om bezwaar in te dienen Cliënten hebben de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen, als zij het niet eens zijn met de beschikking die zij van de gemeente krijgen. We hebben cliënten gevraagd hoe tevreden zij zijn met de informatie die ze hierover hebben gekregen. Figuur 2.2: Uitleg over de mogelijkheid om bezwaar in te dienen, Wmo Lansingerland 2013 Een grote groep cliënten geeft aan niet te weten of zij uitleg hebben gekregen over de mogelijkheden om bezwaar aan te tekenen. Bij de cliënten die huishoudelijke hulp aanvroegen gaat het om 70%, bij cliënten die een overige Wmo-voorziening aanvroegen om 50%. Iets meer dan een kwart van alle cliënten (27%) geeft aan dat zij geen uitleg hebben gekregen over de mogelijkheden om bezwaar aan te tekenen. Het geringe aantal cliënten dat wel uitleg heeft gehad, is tevreden over die uitleg

9 2.2. Gebruik persoonsgebonden budget Wmo-cliënten hebben doorgaans de keuze om hun voorziening te ontvangen in natura of als een persoonsgebonden budget (PGB). Bij zorg in natura krijgen cliënten de zorg, begeleiding, hulp of voorzieningen via een instelling of leverancier die een contract heeft met het zorgkantoor of de gemeente. Een PGB is een geldbedrag waarmee cliënten zelf zorg, begeleiding, hulp en voorzieningen kunnen inkopen. Cliënten moeten dan zelf op zoek naar zorgverleners en zijn ook zelf verantwoordelijk voor de financiële administratie en de verantwoording van het budget. Vooraf informatie over PGB Bij de aanvraag van de voorziening geeft de gemeente doorgaans uitleg over de mogelijkheden van het PGB. De vraag of cliënten vooraf informatie hebben ontvangen over het gebruik van het PGB, is alleen gesteld aan cliënten die in 2012 een aanvraag hebben ingediend (24 cliënten in totaal). Figuur 2.3 laat zien dat een meerderheid van de cliënten de informatie over het PGB niet heeft gekregen of dat zich niet meer te kunnen herinneren. Figuur 2.3: Vooraf informatie ontvangen over gebruik van het PGB, Wmo Lansingerland 2013 Onder gebruikers van een overige Wmo-voorziening ligt dat percentage iets hoger dan bij aanvragers van Hulp bij het huishouden (8%), 20% van hen geeft aan informatie over het PGB te hebben ontvangen. De cliënten die vooraf wél informatie over het PGB hebben gekregen, geven aan dat zij de informatie duidelijk vonden. Weinig cliënten maken gebruik van PGB In de volgende figuur staat weergegeven welk deel van de Wmo-cliënten gebruikmaakt van een PGB. Deze vraag is per toegewezen voorziening gesteld aan alle cliënten (96 in totaal). Figuur 2.4: PGB gebruik cliënten, Wmo Lansingerland 2013 Het PGB wordt weinig benut: slecht 12% van de cliënten met Hulp bij het huishouden en 2% van de cliënten met een overige Wmo-voorziening maakt gebruik van een PGB. Laag gebruik van het PGB is overigens al enkele jaren een landelijke trend. De cliënten die wél gebruik maken van het PGB zijn daar over het algemeen tevreden over. De mensen die gebruik maken van het PGB en een Hulp bij het - 6 -

10 huishouden hebben, geven aan dat zij gebruik maken van het PGB opdat zij zelf de Hulp bij het huishouden kunnen kiezen. Beheer administratie PGB Aan de cliënten die van het PGB gebruik maken (10 in totaal) is gevraagd of zij de administratie van het PGB zelf beheren of dat zij hier hulp bij krijgen. Figuur 2.5: Beheer PGB, Wmo Lansingerland 2013 Vier cliënten geven aan zelf hun administratie van het PGB te beheren. De overige zes cliënten krijgen hulp bij het beheer van het PGB door familie, vrienden of het administratiekantoor. Slechts 1 cliënt geeft aan graag (meer) hulp te krijgen bij de administratie van het PGB. Bij voorkeur ontvangt deze persoon hulp van de gemeente Eigen bijdrage voorziening Tevredenheid CAK De cliënten met Hulp in het Huishouden is gevraagd naar hun tevredenheid over de wijze waarop de eigen bijdrage door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) geïnd wordt. Oftewel: krijgt men de rekening op tijd, is het CAK makkelijk bereikbaar voor vragen, etc. Hoewel de gemeente geen zeggenschap heeft over de dienstverlening van deze organisatie, is het toch nuttig te weten hoe cliënten er tegenaan kijken. Figuur 2.6: Tevredenheid inning eigen bijdrage door CAK, Wmo Lansingerland 2013 Het merendeel (84%) van de cliënten geeft aan (zeer) tevreden te zijn over de wijze waarop de eigen bijdrage door het CAK wordt geïnd. Ongeveer één op de tien cliënten (13%) is ontevreden over de wijze waarop de eigen bijdrage geïnd wordt. Genoemde redenen voor onvrede zijn: onregelmatigheid in facturering, lange wachttijden voor rekeningen en de onlogica van de periodes die worden aangehouden. Eigen bijdrage wordt ervaren als terecht - 7 -

11 Aan alle Wmo-cliënten is gevraagd naar hun mening over het principe van de eigen bijdrage; dus het idee dat mensen al naar gelang hun financiële mogelijkheden meebetalen aan de Wmo-voorziening. De figuur hieronder toont de resultaten. Figuur 2.6: Eigen bijdrage terecht, Wmo Lansingerland 2013 Iets meer dan twee derde (68%) van de cliënten is het er mee eens dat een cliënt zelf een belangrijk deel van de zorg en ondersteuning moet betalen, als hij/zij dat redelijkerwijs financieel kan dragen. Ongeveer één vijfde (18%) zegt het niet eens te zijn met het principe van de eigen bijdrage. Als redenen wordt er genoemd dat men vindt dat mensen met een laag inkomen niet in staat zijn een eigen bijdrage te betalen, dat mensen er niets aan kunnen doen dat zij een beperking hebben en dat zij het niet eerlijk vinden dat zij op hun oude dag zoveel moeten betalen (met geld waar zij hun hele leven hard voor hebben gewerkt). Een klein aantal mensen (15%) heeft over het principe van de eigen bijdrage geen uitgesproken mening en/of geeft aan het niet te weten Tevredenheid over kwaliteit van de voorzieningen zelf Uiteraard willen we ook weten of cliënten tevreden zijn over de voorziening zelf. Hoe beoordeelt men de kwaliteit van de geleverde hulp of voorziening? We hebben de tevredenheid over de voorziening in deze paragraaf gesplitst in de tevredenheid over de Hulp bij het huishouden en de overige Wmo-voorzieningen Kwaliteit Hulp bij het huishouden Organisatie die Hulp bij het huishouden uitvoert Aan de mensen die Hulp bij het huishouden Figuur 2.9: Uitvoerende organisatie Hulp bij hebben, is gevraagd door wie de hulp wordt ver- het huishouden, Wmo Lansingerland 2013 leend. In bijna alle gevallen wordt de hulp bij het huishouden uitgevoerd door een professionele organisatie (95%). Een enkele keer door familie, vrienden, buren of kennissen (5%). De figuur hiernaast geeft weer welke professionele organisaties de Hulp bij het huishouden leveren. In de meeste gevallen is dat T-zorg (54%). Daarachter volgen Vierstroom - 8 -

12 (20%), Axicom (16%), andere organisaties (6%) en TAJ-zorg (4%). Kwaliteit Hulp bij het huishouden De onderstaande grafiek geeft de tevredenheid weer van de cliënten over de kwaliteit van de Hulp bij het huishouden. Figuur 2.7: Tevredenheid Hulp bij het huishouden, Wmo Lansingerland 2013 Bijna alle cliënten (94%) zijn tevreden over het contact met de hulp, 45% is zelfs zeer tevreden. Ook over het aantal toegewezen uren hulp en de kwaliteit van het schoonmaken zijn de meeste cliënten tevreden (respectievelijk 91% en 89%, waarvan 20% en 38% zeer tevreden). In totaal zijn in alle gevallen telkens twee cliënten (zeer) ontevreden. Deze cliënten geven over het algemeen aan dat er sprake was van slechte communicatie met de hulp of het aantal uren hulp is verminderd. Aantal uren hulp dat is afgesproken wordt ook ontvangen We hebben de cliënten die Hulp bij het huishouden ontvangen ook gevraagd of zij daadwerkelijk het aantal uren hulp krijgen dat hen is toegewezen. Dat is voor nagenoeg alle cliënten het geval, slecht 2 cliënten geven aan dat zij te weinig uren hulp krijgen. Wisselen van hulp Doorgaans krijgen cliënten die Hulp bij het huishouden ontvangen een vaste hulp. Op momenten dat de vaste hulp wegvalt (door vakanties of bij ziekte), wordt er voor vervanging gezorgd. We vroegen de cliënten naar hun mening over de vervanging en het wisselen van de hulp. Bijna alle cliënten (97%) geven aan dat de vervanging van hulp bij vakantie of ziekte goed of enigszins goed is geregeld. Slechts twee cliënten geven aan dat de vervanging niet goed geregeld is. Op de vraag of er vaak gewisseld wordt van hulp, geven maar twee cliënten aan dat er vaak gewisseld wordt. Beide cliënten zijn van mening dat de vervangende hulp altijd een nieuw gezicht is en men vindt dat vervelend Kwaliteit WRV-voorziening (woningaanpassing, rolstoel, vervoermiddel/-voorziening) Ook aan de cliënten met een overige Wmo-voorziening is gevraagd naar de tevredenheid over de voorziening zelf. In onderstaande figuur is de tevredenheid over de overige Wmo-voorzieningen weergegeven

13 Figuur 2.10: Tevredenheid WRV-voorziening, Wmo Lansingerland 2013 Op het totaal van de overige Wmo-voorzieningen is 86% van de cliënten (zeer) tevreden over de kwaliteit van de voorziening. Tussen de tevredenheid over de overige Wmo-voorzieningen zitten echter een aantal verschillen. Over de kwaliteit van de woningaanpassing zijn alle cliënten in de steekproef (16) (zeer) tevreden. Over de vervoervoorziening en vervoermiddel is men doorgaans erg tevreden. Respectievelijk 3 van de 48 cliënten in de steekproef met een vervoersvoorziening en 4 van de 25 cliënten met een vervoermiddel is ontevreden. De voornaamste reden tot onvrede over de vervoervoorziening (de Beltax) is de lange wachttijd. Over het vervoermiddel geeft men aan dat de kwaliteit soms te wensen over laat. De grootste ontevredenheid zien we bij de rolstoel: 21% is hierover ontevreden (5 van de 24 cliënten in de steekproef). Als belangrijkste reden wordt aangegeven dat de kwaliteit van de rolstoel niet goed is of de rolstoel is te zwaar om bijvoorbeeld in een auto te tillen. Kwaliteit collectief vervoer Aan de cliënten die gebruik maken van collectief vervoer (de Beltax) is gevraagd of zij van een aantal aspecten van het collectief vervoer hun tevredenheid kunnen aangeven (48 cliënten in totaal). Figuur 2.11: Tevredenheid collectief vervoer, Wmo Lansingerland 2013 Het meest tevreden zijn de cliënten over het gemak waarmee de Beltax besteld kan worden en over de behulpzaamheid van de chauffeur. Niemand is over deze twee aspecten ontevreden. In mindere mate is men tevreden over de reisafstand/omrijtijden, de wachttijden en de prijs per rit, maar nog steeds een ruime meerderheid (77%) is hierover (zeer) tevreden. Eén op de vijf cliënten (22%) is (zeer) ontevreden over de prijs per rit, ongeveer 15% over de wachttijden van de Beltax en 8% over de reisafstanden/omrijtijden

14 Tevredenheid servicedienst vervoermiddel / rolstoel redelijk groot De cliënten met een vervoermiddel en/of rolstoel kunnen gebruikmaken van de servicedienst voor hun voorziening. Wij hebben deze cliënten gevraagd naar het gebruik van de servicedienst en de tevredenheid over de verleende service. Van de cliënten met een vervoermiddel maakt 88% gebruik van de servicedienst. Bijna de helft (42%) van de cliënten met een rolstoel maakt tevens gebruik van de servicedienst. Figuur 2.12: Tevredenheid over servicedienst van het onderhoudsbedrijf vervoermiddel en rolstoel, Wmo Lansingerland 2013 De tevredenheid over de servicedienst is over het algemeen groot (91%). Drie cliënten met een rolstoel gaven aan ontevreden te zijn over de servicedienst. De onvrede heeft vooral te maken met een reparatie die niet goed was uitgevoerd en om het feit dat er niemand langs komt voor controle van de rolstoel

15 3. Effect van de voorziening Naast de diverse tevredenheidsaspecten is het natuurlijk van belang te weten of cliënten het idee hebben dat de voorzieningen het effect sorteren waarvoor zij zijn aangevraagd. Aan cliënten met hulp bij het huishouden en cliënten met een woonvoorziening is in eerste instantie gevraagd welke belemmeringen men ervoer zonder de voorziening. Vervolgens is gekeken of de voorziening daadwerkelijk helpt de belemmeringen te verminderen. Aan de cliënten met een Hulp bij het huishouden is tevens gevraagd of de voorziening helpt bij het zelfstandig blijven wonen: kunnen zij door de voorziening langer zelfstandig in hun huis blijven wonen? Aan cliënten met een vervoervoorziening, een vervoermiddel en een rolstoel is gevraagd of zij door de voorziening aan meer activiteiten buitenshuis deelnemen, of hierdoor beter kunnen functioneren in de samenleving. Effect algemeen De onderstaande tabel geeft de belemmeringen weer die de cliënten ondervonden voordat zij een Wmo-voorziening kregen. Tabel 3.1: Belemmeringen zonder Wmo-voorziening, Wmo Lansingerland 2013 Aantal Percentage Verplaatsen in en om huis 58 60% Plaatselijk vervoer 58 60% Voeren huishouden 45 47% Contact met anderen 20 21% Anders 4 4% Totaal %* *Meerdere antwoorden mogelijk. Iets meer dan de helft van de cliënten (60%) geeft aan dat het verplaatsen in en om het huis en het plaatselijke vervoer de grootste belemmeringen waren. Bijna de helft (43%) had moeite met het voeren van het huishouden. In mindere mate ondervond men belemmeringen die te maken hadden met het contact met andere mensen (21%). Een Wmo-voorziening kan helpen om de belemmeringen (grotendeels) weg te nemen. De onderstaande figuur laat zien of de cliënten vinden dat de Wmo-voorziening helpt bij het verminderen van de belemmeringen. Figuur 3.1: Helpen de Wmo-voorzieningen, Wmo Lansingerland

16 De overgrote meerderheid van de cliënten (99%) geeft aan dat de voorziening (gedeeltelijk) helpt bij het verminderen van de belemmeringen. Slechts één cliënt met Hulp bij het huishouden en één cliënt met een vervoervoorziening (Beltax), geven aan dat de voorziening de belemmeringen niet vermindert. Effect per voorziening Tenslotte is er aan de cliënten met een Hulp bij het huishouden en een woningaanpassing gevraagd of de voorziening effect heeft op het langer zelfstandig blijven wonen in hun huidige woning. Aan cliënten met een vervoervoorziening, een vervoermiddel en een rolstoel is gevraagd of zij door de voorziening aan meer activiteiten buitenshuis deelnemen, of hierdoor beter kunnen functioneren in de samenleving. Tabel 3.1: Effect van de voorziening, Wmo Lansingerland 2013 Totaal Hulp bij het Overig Wmovoorzieningevoorzieninvoorziening middel Woon- Vervoer- Vervoer- Huishouden Rolstoel Heeft effect 96% 97% 95% 94% 96% 96% 92% Heeft geen effect 4% 3% 5% 6% 4% 4% 8% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Bijna alle cliënten (96%) geven aan dat de voorziening effect heeft. Mensen met Hulp bij het huishouden of een woonvoorziening kunnen langer zelfstandig blijven wonen en cliënten met een vervoervoorziening, een vervoermiddel of een rolstoel kunnen aan meer activiteiten buitenshuis deelnemen of beter functioneren in de samenleving

17 4. Mantelzorg en collectieve voorzieningen Aan de Wmo-cliënten is in de enquête ook gevraagd naar de zorg en ondersteuning die zij krijgen vanuit hun eigen netwerk (mantelzorgers). Ook is gevraagd of men zelf iets voor andere betekent doormiddel van vrijwilligerswerk. Tenslotte is gevraagd of men gebruik maakt van verschillende collectieve activiteiten en diensten die de gemeente Lansingerland aanbiedt aan haar inwoners Ondersteuning door mantelzorgers In totaal ontvangt iets meer dan de helft van Figuur 4.1:Mantelzorgers,Wmo Lansingerland 2013 de Wmo-cliënten mantelzorg (51 cliënten). De mantelzorg wordt in 49% van de gevallen verleend door dochters. Partners en zonen verlenen in respectievelijk 39% en 22% van de gevallen de mantelzorg. In iets minder van de gevallen verlenen familieleden of ouders de mantelzorg (respectievelijk 16% en 6%). Voor slechts 2% van de cliënten zijn vrienden/kennissen, buren of andere mensen uit de omgeving de mantelzorger. De onderstaande tabel geeft weer wat voor soort zorg of hulp de cliënten ontvangen van de mantelzorgers. Tabel 4.1: Soort mantelzorg, Wmo Lansingerland 2013 Aantal Percentage Huishoudelijke taken 41 80% Administratieve hulp en regeltaken 32 63% Vervoer en begeleiding naar uitstapjes en bij bezoek 31 61% Gezelschap houden, aanspraak, gezelligheid 26 51% Persoonlijke verzorging 20 39% Geestelijke ondersteuning 17 33% Tuinonderhoud 12 24% Totaal %* *Meerdere antwoorden mogelijk. Huishoudelijke hulp wordt het vaakst door de mantelzorger uitgevoerd (80%). Ook krijgen veel cliënten hulp bij hun administratie en regeltaken (63%); en worden zij vervoerd of begeleid als zij ergens naar toe gaan (61%). Iets meer dan de helft van de cliënten (51%) geeft aan dat de mantelzorger hen gezelschap houdt en langskomt voor aanspraak en/of sociaal contact. In mindere mate, maar nog steeds een aanzienlijk groot deel, worden cliënten persoonlijk verzorgd (39%), krijgen ze geestelijke ondersteuning (33%) of wordt de tuin onderhouden (24%)

18 4.2. Algemene en collectieve voorzieningen en diensten Aan de Wmo-cliënten is in de enquête tevens gevraagd naar de bekendheid met en het gebruik van algemene en collectieve voorzieningen en diensten in de gemeente Lansingerland. Algemene voorzieningen en diensten zijn diensten die in beginsel voor alle inwoners open staan. Collectieve voorzieningen en diensten hebben een specifieke doelgroep. Beide type voorzieningen en diensten kunnen een rol spelen in de ondersteuning van een cliënt. Bekendheid voorzieningen en diensten Vier op de vijf cliënten (80%) is bekend met één of meerdere activiteiten of diensten die in de gemeente Lansingerland worden aangeboden. In totaal is er naar de bekendheid met en het gebruik van vijfentwintig activiteiten en diensten gevraagd. In de top tien van meest bekende activiteiten en diensten staan zeven ondersteunende diensten (vooral hulp aan huis en dagbestedingen), één sportactiviteit (meer bewegen voor ouderen), één educatieve activiteit (cursussen) en één ontmoetingsactiviteit (welzijn). Een uitgebreid overzicht vindt u in de bijlage. Gebruik voorzieningen en diensten In totaal maken 27 cliënten (28%) gebruik van algemene en collectieve voorzieningen en diensten die in de gemeente Lansingerland worden aangeboden. Aan deze mensen is gevraagd van welke activiteiten of diensten men gebruik maakt. De vijf meest voorkomende voorzieningen en diensten zijn in de cirkeldiagram hieronder weergegeven. Figuur 4.2: Top 5 gebruik activiteiten en diensten, Wmo Lansingerland 2013 De meeste cliënten (41%) maken gebruik van educatieve en recreatieve activiteiten die door de bibliotheek, sportverenigingen, welzijn Lansingerland, ouderenbonden en verschillende clubs worden aangeboden. Ongeveer een derde van de cliënten (30%) maakt gebruik van de ontmoetingsactiviteiten die welzijn Lansingerland aanbiedt in Leeuwerik, Smitshoek en Berkel. Ongeveer een vijfde van de mensen (22%) neemt deel aan de activiteit meer bewegen voor ouderen. In mindere mate wordt er gebruik gemaakt van de maaltijd service aan huis en de boodschappendienst (respectievelijk 15% en 11%)

19 Aan de cliënten die deelnemen aan de verschillende activiteiten en diensten in de gemeente, is gevraagd wat de belangrijkste redenen zijn om hieraan deel te nemen. Tabel 4.2: Belangrijkste redenen voor deelname activiteiten/diensten, Wmo Lansingerland 2013 Aantal Percentage Ik vind het gezellig / kom daardoor mensen tegen 19 70% Ik vind de activiteit (inhoudelijk) leuk en interessant 14 52% Dan ben ik er eens uit 13 48% Ik kan het niet meer zelf 6 22% Ik doe het al jaren 2 7% Andere reden 2 7% Weet niet / geen antwoord 1 4% Totaal %* *Het totaal komt niet uit op 100% omdat er meerdere antwoorden gegeven konden worden. De meest voorkomende reden om gebruik te maken van de algemene of collectieve voorzieningen en diensten is dat mensen het gezellig vinden of met andere mensen in contact komen (het sociale aspect). Bijna driekwart van de mensen (70%) geeft dit als reden aan. Ongeveer de helft van de cliënten neemt deel aan activiteiten omdat zij dit leuk en interessant vinden of omdat ze er dan even op uit zijn. Ongeveer een vijfde (22%) geeft aan dat zij zelf niet meer in staat zijn om bepaalde zaken zelf uit te voeren en schakelen daarom ondersteunende diensten in. Ook is gevraagd naar de tevredenheid over de activiteiten en diensten waar de cliënten gebruik van maken. Figuur 4.3: Tevredenheid over activiteiten en diensten, Wmo Lansingerland 2013 Over het algemeen is men (zeer) tevreden over de activiteiten en diensten die door de gemeente worden georganiseerd. Bijna 90% van de cliënten geeft aan tevreden te zijn. Slechts één cliënt is ontevreden en twee cliënten geven aan dat zij niet weten hoe tevreden zij over de activiteiten en diensten in het algemeen zijn. Tenslotte is aan alle Wmo-cliënten gevraagd Figuur 4.4: Behoefte aan andere activiteiten, of er activiteiten zijn waar men behoefte aan Wmo Lansingerland 2013 heeft maar die op dit moment nog niet worden georganiseerd. Bijna alle cliënten (83%) geven aan dat er géén activiteiten in de gemeente ontbreken. Eén op de tien (11%) geeft aan niet te weten of zij behoefte hebben aan andere activiteiten die op dit moment niet worden georganiseerd

20 Vijf cliënten (5%) geven aan dat zij wel bepaalde activiteiten missen in de gemeente waar zij behoefte aan hebben. De soorten activiteiten lopen sterk uiteen; een cursus voor de ipad, nordic walking, bewegen voor verschillende leeftijdsgroepen, ontmoetingsplek voor oude veteranen en sociale bijeenkomsten voor jongeren. Informatie over voorzieningen en diensten Naast de bekendheid met en het gebruik van de activiteiten en diensten, is het ook van belang om te weten waar mensen hun informatie over de voorzieningen en diensten vandaan halen en hoe tevreden zij hierover zijn. In de onderstaande tabel staan de vijf meest genoemde informatiebronnen waar de cliënten hun informatie over de verschillende activiteiten en cursussen, maar ook over ondersteuning en advies, vandaan halen. Tabel 4.3: Top 5 informatiebronnen activiteiten en diensten, Wmo Lansingerland 2013 Aantal Percentage Ik bel met de gemeente / Wmo loket 19 25% Internet 18 24% Brochures / folders 13 17% Via mijn kinderen 12 16% Ik ga ergens langs 11 14% Totaal %* *Het totaal komt niet uit op 100% omdat er meerdere antwoorden gegeven konden worden. Een kwart van de cliënten geeft aan te bellen naar de gemeente / Wmo loket of op internet te kijken voor informatie over de activiteiten of voor advies. Bijna één op de vijf cliënten haalt informatie over de activiteiten of advies uit brochures/folders, via kinderen of gaat ergens langs. Er is ook gevraagd naar de tevredenheid over de informatie die wordt aangeboden over de activiteiten en diensten. Figuur 4.5: Tevredenheid over informatie activiteiten en diensten, Wmo Lansingerland 2013 Een relatief groot deel van de cliënten (31%) geeft aan niet te weten hoe tevreden zij zijn over de informatie die aangeboden wordt over de activiteiten en diensten in de gemeente. Het is mogelijk dat dit mensen zijn die geen gebruik maken van de activiteiten en diensten die de gemeente aanbiedt. Iets meer dan de helft (59%) van de cliënten geeft aan (zeer) tevreden te zijn over de informatie over de activiteiten en diensten die door de gemeente worden aangeboden. Slechts drie cliënten zijn ontevreden over de informatieverstrekking. Men moest te lang zoeken of er was te weinig informatie beschikbaar

21 Vrijwilligerswerk Tot slot is er aan alle cliënten gevraagd of zij zelf aan een vorm van vrijwilligerswerk doen. Circa één op de tien Wmo-clienten (14%) doet aan vrijwilligerswerk. De soorten werkzaamheden lopen uiteen. Twee vrouwen geven aan gastvrouw te zijn in het ziekenhuis. Anderen organiseren de bingo, doen vrijwilligerswerk voor de kerk of helpen een handje bij de voetbalvereniging

22 5. Samenvatting en aanbevelingen Over het algemeen zijn de meeste Wmo-cliënten in Lansingerland tevreden over hun Wmo-voorziening. Dit geldt voor zowel Hulp bij het huishouden als WRV-voorzieningen. Open gesprek gehad? Bij iets meer dan twee derde van de aanvragen die in 2012 zijn gedaan, geven de cliënten aan dat er in de breedte gekeken is naar hun persoonlijke situatie. Vooral onder de cliënten met een overige Wmo-voorziening is er in de breedte gekeken naar de persoonlijke situatie van de cliënt (84%). Onder de cliënten met een hulp bij het huishouden was dit bij de helft van de mensen het geval. Conclusie en aanbevelingen: Ondanks dat de nieuwe gekantelde werkwijze pas vanaf 1 januari 2013 is ingevoerd in de gemeente Lansingerland, geeft de meerderheid van de cliënten die in 2012 een aanvraag hebben ingediend aan dat er al breed naar hun persoonlijke situatie is gekeken. Het is goed in een volgend onderzoek te bekijken of de kanteling dit aandeel verder heeft verhoogd. Procesaspecten Cliënten zijn zeer tevreden over de procesaspecten van hun aanvraag. Alleen over de wachttijd tussen de aanvraag van de voorziening en de goedkeuring ervan, zijn slechts 2 cliënten (zeer) ontevreden. Conclusie en aanbevelingen: Lansingerland scoort goed op de procesonderdelen. Het is zaak om dit vast te houden. Gebruik PGB Het aandeel cliënten dat bij de aanvraag van de voorziening informatie heeft gekregen over het PGB is laag (14%). Cliënten die informatie kregen, vonden dit allemaal duidelijk. Het aandeel cliënten dat wél gebruik maakt van een PGB is laag. Slechts 7% maakt gebruik van een PGB. Deze cliënten zijn over het algemeen tevreden over hun PGB. Van deze tien cliënten, beheren vier cliënten hun administratie zelf. De overige zes cliënten krijgen hulp van familie, vrienden of het administratiekantoor. Conclusie en aanbevelingen: Er wordt niet veel gebruik gemaakt van het PGB. Het beeld in Lansingerland stemt overeen met de landelijke trend. De informatievoorziening over het gebruik van het PGB zou beter en completer kunnen. Veel cliënten weten nu niet dat zij ook van een PGB gebruik kunnen maken. Eigen bijdrage voor Hulp bij het huishouden Twee derde van de cliënten vindt dat er een eigen bijdrage moet kunnen worden gevraagd voor de voorziening als het inkomen van de gebruiker dat toelaat. Het merendeel (84%) van de cliënten geeft aan (zeer) tevreden te zijn over de wijze waarop de eigen bijdrage door het CAK wordt geïnd. Ongeveer één op de tien cliënten (13%) is ontevreden over de wijze waarop de eigen bijdrage geïnd wordt

23 Conclusie en aanbevelingen: Het principe van de eigen bijdrage wordt door de meeste cliënten onderschreven. Tevredenheid over kwaliteit Hulp bij het huishouden De tevredenheid over de kwaliteit van de Hulp bij het huishouden is zeer groot. Bijna alle cliënten zijn tevreden over het contact met de hulp (94%), het aantal uren hulp (91%) en de kwaliteit van het schoonmaken (89%). Ruim één derde van de cliënten is over deze onderdelen zelfs zeer tevreden. Bijna alle cliënten (97%) geven aan dat de vervanging van hulp bij vakantie of ziekte goed of enigszins goed is geregeld. Slechts twee cliënten ervaren dat er (te) vaak wordt gewisseld van hulp. Conclusie en aanbevelingen: Lansingerland scoort goed op de kwaliteit van de Hulp bij het huishouden. Het is zaak om dit vast te houden. Kwaliteit WRV-voorziening Van de cliënten met een overige Wmo-voorzieningen is 86% (zeer) tevreden over de kwaliteit van de voorziening. Over de kwaliteit van de woningaanpassing zijn alle cliënten tevreden. Over de vervoervoorziening en vervoermiddel is men doorgaans erg tevreden (90%). Slecht 10% geeft aan ontevreden te zijn. De meeste ontevreden gebruikers zien we bij de rolstoel: 21% is hierover ontevreden. Als belangrijkste reden wordt aangegeven dat de kwaliteit van de rolstoel niet goed is of de rolstoel is te zwaar om bijvoorbeeld in een auto te tillen. De tevredenheid over de servicediensten is groot. Slechts drie mensen met een rolstoel geven aan ontevreden te zijn. Deze onvrede heeft vooral te maken met een reparatie die niet goed was uitgevoerd en om het feit dat er niemand langs komt voor controle van de rolstoel. Conclusie en aanbevelingen: Gezien de indicatieve aantallen per deelvoorziening en de hoge tevredenheidsscores, zijn er geen aandachtspunten te benoemen. Effect van de voorziening Alle cliënten met een woningaanpassing, vervoermiddel of rolstoel en het overgrote deel van de mensen met een Hulp bij het huishouden (98%) en een vervoervoorziening (98%) geven aan dat de voorziening een positief effect heeft op het verminderen van de belemmeringen die men ervoer. Bijna alle mensen met een Hulp bij het huishouden of een woonvoorziening (96%) kunnen langer zelfstandig blijven wonen en cliënten met een vervoervoorziening, een vervoermiddel of een rolstoel kunnen aan meer activiteiten buitenshuis deelnemen of beter functioneren in de samenleving. Conclusie en aanbevelingen: Het beoogde effect van de voorziening wordt behaald. Mantelzorg Iets meer dan de helft van alle Wmo-cliënten ontvangt mantelzorg (51 in totaal). In de meeste gevallen wordt de mantelzorg verleend door dochters (49%), partners (39%) of zonen (22%)

24 De meeste mensen krijgen huishoudelijke hulp (80%), hulp bij hun administratie en regeltaken (63%), vervoer of begeleiding (61%) en gezelschap of sociaal contact (51%). Conclusie en aanbevelingen: De helft van de aanvragers van ondersteuning ontvangt geen hulp van mantelzorgers. De kanteling zou kunnen helpen om het gebruik van mantelzorgondersteuning te vergroten, bijvoorbeeld door vraagverlegenheid bij de doelgroep tegen te gaan. Collectieve voorzieningen en diensten Vier op de vijf cliënten (80%) is bekend met de algemene en collectieve voorzieningen en diensten die door de gemeente Lansingerland worden aangeboden. In totaal maken 27 cliënten (28%) gebruik van algemene en collectieve voorzieningen en diensten. Van deze mensen maken de meesten gebruik van educatieve en recreatieve activiteiten die door de bibliotheek, sportverenigingen, Welzijn Lansingerland, ouderenbonden en verschillende clubs worden aangeboden (41%), ontmoetingsactiviteiten die welzijn Lansingerland aanbiedt (30%), de activiteit meer bewegen voor ouderen (22%), maaltijd service aan huis (15%) en de boodschappendienst (11%). De meest voorkomende reden om gebruik te maken van de voorzieningen is dat mensen het gezellig vinden of met andere mensen in contact komen (70%). Ongeveer de helft van de cliënten neemt deel aan activiteiten omdat zij dit leuk en interessant vinden of omdat ze er dan even op uit zijn. De mensen die gebruik maken van een collectieve voorziening of dienst zijn hierover over het algemeen tevreden. Slechts vijf cliënten geven aan dat zij activiteiten missen in de gemeente Lansingerland. Informatie over de activiteiten en diensten wordt hoofdzakelijk opgevraagd bij de gemeente/wmo-loket (25%), via internet (24%), via brochures/folders (17%) of via de kinderen (16%). Conclusie en aanbevelingen: De algemene en collectieve voorzieningen en diensten voorzien in een behoefte onder Wmo-cliënten. Deze voorzieningen dragen voor de meeste gebruikers vooral bij aan hun sociale welbevinden. Vrijwilligerswerk 14% van de aanvragers van een Wmo-voorziening doet aan vrijwilligerswerk. De soorten werkzaamheden die worden verricht lopen sterk uiteen: twee vrouwen geven aan gastvrouw te zijn in het ziekenhuis. Anderen organiseren de bingo, doen vrijwilligerswerk voor de kerk of helpen een handje bij de voetbalvereniging. Conclusie en aanbevelingen: Vrijwilligerswerk zal naar verwachting in de toekomst een belangrijker rol gaan spelen in de maatschappelijke ondersteuning. Met name bij de jongere gebruikers van Wmo-voorzieningen kan het zin hebben het verrichten van vrijwilligerswerk te promoten (bijvoorbeeld in een kantelgesprek). Het verrichten van vrijwilligerswerk kan immers ook bijdragen aan hun persoonlijk welbevinden

25 6. Bijlage Tabel 6.1: Overzicht bekendheid en gebruik collectieve voorzieningen en diensten onder Wmo-clienten, Wmo Lansingerland 2013 Bekendheid voorzieningen en diensten Gebruik voorzieningen en diensten Sport en bewegen Aantal % Aantal % Meer bewegen voor ouderen 55 92% 6 100% Bemiddeling door MEE sport voor kinderen met een beperking 19 32% - - Hay kids (advies en beweging voor kinderen met overgewicht) 18 30% - - Anders 3 5% - - Totaal % 6 100% Educatie en recreatie Aantal % Aantal % Aanbod bibliotheek, sportverenigingen, welzijn Lansingerland, ouderenbonden, 38 73% 11 92% schilderclubs, tuinclubs, kaartclubs, kuntbus etc. Computercursussen 37 71% 2 17% Anders 1 2% - - Totaal % % Ontmoetingsactiviteiten Aantal % Aantal % Aanbod welzijn Lansingerland in Leeuwerik, Smitshoek, diverse locaties Berkel 53 90% 8 80% Alzheimer/autisme cafés 35 59% 2 20% Anders 3 5% 1 10% Totaal % % Informatie en advies Aantal % Aantal % Ouderenadvies 37 90% 1 50% Bijeenkomsten en trainingen rond dementies, depressie, weerbaarheid, vallen, 21 51% 1 50% veiligheid etc. Anders 1 2% - - Totaal % 2 100% Ondersteunende diensten Aantal % Aantal % Maaltijden aan huis 56 86% 4 44% Mantelzorgondersteuning 50 77% 1 11% 3B bus 49 75% - - Maatschappelijk werk 49 75% 1 11% Boodschappendienst 48 74% 3 33% Dagbesteding 40 62% 2 22% Vrijwilligersondersteuning 40 62% - - Buddy / maatje 35 54% - - Formulierenbrigade / thuisadministratie 26 40% 2 22% Vriendschappelijk huisbezoek 23 35% 1 11% Huisdierenbezoek 15 23% - - Totaal % %

Gemeente Nunspeet. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012

Gemeente Nunspeet. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012 Gemeente Nunspeet Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012 mei 2013 Projectnr. 302.103 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702

Nadere informatie

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2 Inhoud 1. Inleiding 1 1.1. Methode van onderzoek 1 1.2. Responsverantwoording 1 1.3. Leeswijzer 2 2. Tevredenheid Wmo-cliënten 3 2.1. Aanvragen van de voorzieningen 3 2.2. (On)Tevredenheid PGB 4 2.3. Tevredenheid

Nadere informatie

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010 Gemeente Lopik Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010 26 april 2011 Projectnr. 331.100 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026)

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014 Gemeente Woerden Klanttevredenheid Wmo over 2013 31 juli 2014 DATUM 31 juli 2014 TITEL Klanttevredenheid Wmo over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Woerden Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014 Gemeente Roosendaal Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 Concept 11 augustus 2014 DATUM 11 augustus 2014 TITEL Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Roosendaal

Nadere informatie

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2011

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2011 Gemeente Lopik Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2011 7 maart 2012 Projectnr. 331.100/g Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026)

Nadere informatie

Gemeente Alphen-Chaam

Gemeente Alphen-Chaam Gemeente Alphen-Chaam Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 23 oktober 2015 DATUM 23 oktober 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente Alphen-Chaam

Nadere informatie

Gemeente Montfoort. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over augustus 2015

Gemeente Montfoort. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over augustus 2015 Gemeente Montfoort Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 24 augustus 2015 DATUM 24 augustus 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Montfoort Boulevard

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011

Gemeente Woerden. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011 Gemeente Woerden Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011 26 maart 2012 Projectnr. 2632.102 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail

Nadere informatie

Gemeente Beuningen. Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013. Concept. 3 april 2014

Gemeente Beuningen. Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013. Concept. 3 april 2014 Gemeente Beuningen Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013 Concept 3 april 2014 DATUM 3 april 2014 TITEL Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Beuningen

Nadere informatie

Gemeente IJsselstein. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over juli 2015

Gemeente IJsselstein. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over juli 2015 Gemeente IJsselstein Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 8 juli 2015 DATUM 8 juli 2015 TITEL ONDERTITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente IJsselstein Cathelijne

Nadere informatie

Samenwerking Utrecht West. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2010 Gemeente Maarssen

Samenwerking Utrecht West. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2010 Gemeente Maarssen Samenwerking Utrecht West Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2010 Gemeente Maarssen 21 mei 2010 Projectnr. 2632.101/G Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532

Nadere informatie

Gemeente Landsmeer. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 5 juni 2014

Gemeente Landsmeer. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 5 juni 2014 Gemeente Landsmeer Wmo-klanttevredenheid over 2013 5 juni 2014 DATUM 5 juni 2014 TITEL Wmo-klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Landsmeer Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over

Gemeente Bergen op Zoom. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over Gemeente Bergen op Zoom Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over december 0 Projectnr. 78.0/pl Boulevard Heuvelink 0 688 KT Arnhem Postbus 7 680 BD Arnhem Telefoon (06) 55 Telefax (06) 5870 E-mail nl info@companen.

Nadere informatie

Companen. Gemeente Steenbergen. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012

Companen. Gemeente Steenbergen. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012 Companen Gemeente Steenbergen Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012 15 juni 2013 Projectnr. 748.104 Companen waar wonen beweegt Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon

Nadere informatie

Companen waar wonen beweegt

Companen waar wonen beweegt Projectnr. 2632.102/PL Companen waar wonen beweegt Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026)3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail Internet info@companen.nl www.companen.nl

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Gemeente Bergen op Zoom Companen BV Boulevard Heuvelink 04 688 KT Arnhem Postbus 74 680 BD Arnhem 06 35 5 3 info@companen.nl www.companen.nl Projectnummer: 748.04 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 0

Nadere informatie

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014 Gemeente Wmo klanttevredenheid over 2013 1 juli 2014 DATUM 1 juli 2014 TITEL Wmo klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Klanttevredenheidsonderzoek Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Gemeente Bergen. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012

Gemeente Bergen. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012 Gemeente Bergen Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012 8 april 2013 Projectnr. 373.101 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702

Nadere informatie

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015 Gemeente Zeist Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 8 juli 2015 DATUM 8 juli 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Zeist Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Gemeente Rhenen. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo

Gemeente Rhenen. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Gemeente Rhenen Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 3 juli 2009 Projectnr. 340.00 Boulevard Heuvelink 04 6828 KT Arnhem Postbus 74 680 BD Arnhem Telefoon (026) 352532 Telefax (026) 4458702 E-mail Internet

Nadere informatie

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek 25 november 2015 GOM PAN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING GOM PAN EN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING DATUM 25 november 2015 TITEL Wmo

Nadere informatie

Gemeente Harenkarspel. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011

Gemeente Harenkarspel. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011 Gemeente Harenkarspel Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011 30 juli 2012 Projectnr. 2632.103/PL Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702

Nadere informatie

/2202. gemeente werkendam. werkendam. 12DEC2012. Gemeenteraad Postbus DA Werkendam. clienttevredenheidsonderzoek Wmo

/2202. gemeente werkendam. werkendam. 12DEC2012. Gemeenteraad Postbus DA Werkendam. clienttevredenheidsonderzoek Wmo gemeente werkendam /2202 Raadhuispiein 1 4251 VZ Werkendam Gemeenteraad Postbus 16 4250 DA Werkendam Telefoon: (0183) 507200 Fax: (0183) 50 73 00 E-mail: info@werkendam.nl onderwerp clienttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni 2015 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 1. Indienen melding...

Nadere informatie

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd...

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 4 4 De aanvraag... 8 5 Procedure... 14 6 Wachttijd... 16 7 Bejegening... 19 7 Toegewezen aanvragen...

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2014 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Shanon klein Goldewijk Juni 2014 Inhoud Samenvatting... 2 Inleiding... 4 1. Indienen

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling Gemeente Groesbeek Juni 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Zuiderval 70 7500 AN Enschede Tel. (053) 4825000 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014/050

Nadere informatie

Gemeente Druten. Klanttevredenheidsonderzoek 2010

Gemeente Druten. Klanttevredenheidsonderzoek 2010 Gemeente Druten Klanttevredenheidsonderzoek 200 6 augustus 200 Projectnr. 225.00/G Boulevard Heuvelink 04 6828 KT Arnhem Postbus 74 680 BD Arnhem Telefoon (026) 352532 Telefax (026) 4458702 E-mail Internet

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: de gemeente Nijkerk DIMENSUS beleidsonderzoek Juni 2008 Projectnummer 321 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 7 1

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Emmen 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9 5

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Onderzoeksrapportage 14 oktober 2016 DATUM 14 oktober 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL Onderzoeksrapportage OPDRACHTGEVER Gemeente

Nadere informatie

2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2

2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 3 4 De aanvraag... 7 5 Procedure... 11 6 Bejegening... 14 7 Rechten en plichten... 16 8 Inspraak bij

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011

Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011 Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011 September 2011 1 Colofon Uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurs- en Concernzaken Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 bestuursinformatie@utrecht.nl

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Dienst SoZaWe NW Fryslan Juli 2014 Anouk Olsthoorn Projectnummer: 107560 Samenvatting Uw gemeente heeft meegedaan aan een klantonderzoek Wmo over 2013. De

Nadere informatie

Gemeente Zwartewaterland

Gemeente Zwartewaterland Gemeente Zwartewaterland Wmo-klanttevredenheidsonderzoek 2013 Verslag interviews over het gekantelde werken 26 juni 2013 Projectnr. 1896.101 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD

Nadere informatie

Tevredenheid over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Tevredenheid over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heid over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De vragenlijst start hier 1. Volgens onze gegevens heeft u in / hulp bij het huishouden ontvangen. Hoe lang ontvangt u al hulp bij

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Dienst SoZaWe NW Fryslân juli 2015 Nelleke Koppelman Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Goeree-Overflakkee. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 13 maart 2014

Goeree-Overflakkee. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 13 maart 2014 Goeree-Overflakkee Wmo-klanttevredenheid over 2013 13 maart 2014 DATUM 13 maart 2014 TITEL Wmo-klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL - OPDRACHTGEVER Gemeente Goeree-Overflakkee Boulevard Heuvelink 104

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek. over 2009

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek. over 2009 Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2009 VERSLAG VAN DE RESULTATEN VAN HET CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK ONDER BURGERS MET EEN BEPERKING samenvatting Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Foto s: Bas Moerman

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Beek 20 mei 2014 Simon Wajer Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS 7 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal 27 juni 2014 Kees-Jan van de Werfhorst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Enschede Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Enschede COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms

Nadere informatie

Gemeente Zwartewaterland

Gemeente Zwartewaterland Gemeente Zwartewaterland Wmo-klanttevredenheidsonderzoek 2014 14 mei 2014 DATUM 2 mei 2014 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente Zwartewaterland Wietske

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 27 juni 2014 Kees-Jan van de Werfhorst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Papendrecht Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Papendrecht COLOFON Samenstelling Ingrid

Nadere informatie

Hoe tevreden bent u over de volgende onderdelen van het Wmo-loket?

Hoe tevreden bent u over de volgende onderdelen van het Wmo-loket? Vragenlijst Hulp bij het huishouden 1. Algemene gegevens 1a) Uw geboortejaar :.. 1b) Postcode :... (alleen de cijfers) 1c) Bent u een man of een vrouw? Man Vrouw 2. Wmo-loket Voor de uitvoering van de

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Mantelzorgers. Gemeente Zoetermeer

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Mantelzorgers. Gemeente Zoetermeer Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Mantelzorgers Gemeente Zoetermeer Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Mantelzorgers Gemeente Zoetermeer COLOFON

Nadere informatie

Gemeente Kampen. Wmo klanttevredenheid eerste kwartaal Rapportage 31 juli 2014

Gemeente Kampen. Wmo klanttevredenheid eerste kwartaal Rapportage 31 juli 2014 Gemeente Kampen Wmo klanttevredenheid eerste kwartaal 2014 Rapportage 31 juli 2014 DATUM 31 juli 2014 TITEL Wmo klanttevredenheid eerste kwartaal 2014 ONDERTITEL Rapportage OPDRACHTGEVER Gemeente Kampen

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Best Augustus 2015 Nelleke Koppelman Naomi Meys Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Hendrik-Ido-Ambacht 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 en klanttevredenheid dienstverlening Gemeente Boskoop

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 en klanttevredenheid dienstverlening Gemeente Boskoop Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 en klanttevredenheid dienstverlening Gemeente Boskoop opdracht van: Onderzoek uitgevoerd in de gemeente Boskoop DIMENSUS beleidsonderzoek Juni 2008 Projectnummer 317

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Beek (L.) 26 augustus 2015 Nelleke Koppelman Simon Wajer Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 2 SAMENVATTING 4 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord 13 juni 2014 Kees-Jan van de Werforst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEID WMO GROESBEEK 2015

KLANTTEVREDENHEID WMO GROESBEEK 2015 KLANTTEVREDENHEID WMO GROESBEEK 2015 Juni 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 7543 EZ Enschede Rapportnummer 2015/49 Datum Juni 2015 Opdrachtgever Gemeente Groesbeek Auteurs:

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Haarlem 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Inleiding en toelichting Het jaarlijkse Wmo-klanttevredenheidsonderzoek is in april en mei 2015 naar de cliënten verstuurd. Aan de cliënten werd gevraagd of zij de

Nadere informatie

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Colofon "Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013" Klanttevredenheidsonderzoek naar het WMO vervoer in de gemeente Haren. Uitgave Deze publicatie is een uitgave

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Drechterland Juni 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Drechterland Juni 2014 - de kanteling Gemeente Drechterland Juni 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014-2023 Datum : Juni 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

In gesprek over de Wmo Wat kunt u verwachten?

In gesprek over de Wmo Wat kunt u verwachten? U ontvangt deze informatie, omdat u binnenkort een gesprek heeft met een medewerker van het team maatschappelijke ondersteuning. Het gesprek kan bij u thuis plaats vinden of op een andere locatie. Aanleiding

Nadere informatie

TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Onderzoek naar tevredenheid individuele voorzieningen Wmo 1 COLOFON Samenstelling Hein Quist SGBO Onderzoek > Advies > Implementatie Postbus 10242 2501 HE Den Haag SGBO NIETS

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Stein

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Stein Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Stein Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Stein COLOFON Samenstelling Ingrid

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Vianen 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...10

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Tilburg juli 2014 Anouk Olsthoorn Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS 7 1.1

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Lelystad

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Lelystad Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Lelystad Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Lelystad COLOFON Samenstelling

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude COLOFON Samenstelling Ingrid

Nadere informatie

Meedoen, ook als u lichamelijke beperkingen heeft! Individuele voorzieningen in de Wmo

Meedoen, ook als u lichamelijke beperkingen heeft! Individuele voorzieningen in de Wmo Meedoen, ook als u lichamelijke beperkingen heeft! Individuele voorzieningen in de Wmo 2 3 WMO De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt dat iedere inwoner van de gemeente Beverwijk mee kan blijven

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Den Haag Maart 2015 Naomi Meys Volkan Atalay Projectnummer: 107696 Correspondentienummer: DH-2703-4284 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Heemstede November 2015 Nelleke Koppelman Naomi Meys Projectnummer: 107696 Kenmerknummer: Wmo-2409-4588 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Gemeente Utrechtse Heuvelrug Gemeente Utrechtse Heuvelrug Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Onderzoeksrapportage 19 september 2016 DATUM 19 september 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL Onderzoeksrapportage

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

11 Drentse gemeenten. Tevredenheid Hulp bij het huishouden. 3 mei 2011

11 Drentse gemeenten. Tevredenheid Hulp bij het huishouden. 3 mei 2011 11 Drentse gemeenten Tevredenheid Hulp bij het huishouden 3 mei 2011 Projectnr. 2118.100 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Annelieke van den Heuvel SGBO Benchmarking

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Annelieke van den Heuvel Kees-Jan

Nadere informatie

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Definitieve rapportage 4 augustus 2016 DATUM 4 augustus 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Mantelzorgers Gemeente Roermond Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Mantelzorgers Gemeente Roermond COLOFON

Nadere informatie

Gemeente Winterswijk. Wmo onderzoek over 2013. Welk effect hebben 'kantelingsgesprekken' bij mensen die geen voorziening hebben gekregen?

Gemeente Winterswijk. Wmo onderzoek over 2013. Welk effect hebben 'kantelingsgesprekken' bij mensen die geen voorziening hebben gekregen? Gemeente Winterswijk Wmo onderzoek over 203 Welk effect hebben 'kantelingsgesprekken' bij mensen die geen voorziening hebben gekregen? 27 juni 204 DATUM 27 juni 204 TITEL Wmo onderzoek over 203 ONDERTITEL

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Dordrecht Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Dordrecht COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Westland

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Westland Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Westland Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Westland COLOFON Samenstelling

Nadere informatie

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Bijlagenummer 01/10/14/06 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Adviesnota voor: (kopieer en plak voor regel van toepassing) X Onderwerp:

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Boxtel INDEX Index...2 Inleiding...3 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9 5 Voorzieningen...6

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2012

Klantonderzoek Wmo over 2012 Klantonderzoek Wmo over 2012 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Den Haag Klantonderzoek Wmo over 2012 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Den Haag COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Annelieke van den

Nadere informatie

Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen. Zo werkt het in Best. Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1

Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen. Zo werkt het in Best. Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1 Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1 Zelfstandig leven en wonen Heeft u ondersteuning nodig? Zo werkt het

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Heerhugowaard

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Heerhugowaard Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Heerhugowaard Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Heerhugowaard COLOFON Samenstelling

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010 Uitgave : Eenheid Strategische Ontwikkeling Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (0570) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl Strategische Ontwikkeling

Nadere informatie

Wat is de totale omvang van de doelgroep? (u kunt een schatting maken) 880 mensen. Hoeveel mensen heeft u benaderd in het onderzoek?

Wat is de totale omvang van de doelgroep? (u kunt een schatting maken) 880 mensen. Hoeveel mensen heeft u benaderd in het onderzoek? Doelgroep 'mensen met lichamelijke beperking' Met welke methode(n) heeft u het onderzoek uitgevoerd? Schriftelijk Internet Telefonisch Face-to-face Anders, namelijk Wat is de totale omvang van de doelgroep?

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen ROGplus Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen ROGplus COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Anja van

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Gemeente Castricum mei juni 2008

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Gemeente Castricum mei juni 2008 Eindrapportage Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Gemeente Castricum mei juni 2008 Inhoudsopgave Inleiding... 5 1 Achtergrond, doelstelling en doelgroep... 7 1.1 Achtergrond voor het klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

I n f o r m a t I e f o l d e r

I n f o r m a t I e f o l d e r I n f o r m a t I e f o l d e r INDIVIDUELE VOORZIENINGEN WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Algemeen Wanneer u in uw leven te maken krijgt met ziekte of handicap, kan dat betekenen dat u allerlei beperkingen

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Leiden

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Leiden Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Leiden Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Leiden COLOFON Samenstelling Ingrid

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2013

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2013 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2013 onder Wmo-cliënten van de gemeenten: Brunssum, Nuth, Onderbanken en Simpelveld Rapportage gemeente Simpelveld Gemeente Heerlen Bureau Onderzoek & Statistiek Augustus

Nadere informatie

Wmo-loket. In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning

Wmo-loket. In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning Wmo-loket In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning sopgave 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 5 De gemeente... 5 Het Wmo loket... 5 Het gesprek... 6 2. Het gesprek voorbereiden... 7 Woonsituatie...

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Veghel

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Veghel Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Veghel Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Veghel Juli 2013 COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Annelieke van den Heuvel SGBO

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek WMO over 2013

Klanttevredenheidsonderzoek WMO over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek WMO over 2013 Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Sectie Onderzoek en Statistiek Venlo, juni 2014 Samenvatting Een van de hoofddoelstellingen van de Wmo (Wet

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Enschede

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Enschede Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Enschede Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Enschede COLOFON Samenstelling

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Haarlem

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Haarlem Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Haarlem Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Haarlem COLOFON Samenstelling Ingrid

Nadere informatie