Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015

Save this PDF as:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015"

Transcriptie

1 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni 2015

2

3 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding Indienen melding Informatievoorziening Wmo-medewerkers Voorzieningen Persoonsgebonden budget Eigen bijdrage Nieuwe cliënten Wmo Platform Maatschappelijke Ondersteuning

4 Samenvatting Achtergrond Met de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn gemeenten wettelijk verplicht tot het uitvoeren van een cliënttevredenheidsonderzoek Wmo. In het voorjaar van 2015 is in de gemeente Zutphen de cliënttevredenheid voor de achtste keer gemeten. Er zijn 550 cliënten benaderd met het verzoek een schriftelijke vragenlijst in te vullen. Van de aangeschreven cliënten hebben er 220 een correct ingevulde vragenlijst teruggestuurd. Dit aandeel komt neer op een goede respons van 40%. Het aantal van 220 respondenten betekent dat voor de doelgroep uitspraken gedaan kunnen worden met een statistische betrouwbaarheid van 90% en een nauwkeurigheid van 95%. Daarmee voldoet deze achtste meting aan de statistische eisen voor het analyseren van onderzoeksgegevens. Informatievoorziening De ruime meerderheid van de Wmo-cliënten beoordeelt de verkregen informatie bij de laatste melding als goed. De tevredenheid over de schriftelijke informatie is echter beduidend lager dan in de eerdere metingen. Tweederde van de cliënten was het bij de laatste melding/aanvraag duidelijk hoe lang het zou duren voordat ze de gevraagde voorziening zouden krijgen (2014: 71%). In bijna alle gevallen (99%) is de termijn waarbinnen men de laatst aangevraagde voorziening zou krijgen ook gehaald. Gemiddeld gaven de cliënten een 7,7 voor hun tevredenheid over de laatste aanvraagprocedure voor een voorziening. Dit is een ruime voldoende en vergelijkbaar met de resultaten in 2013 en Wmo-medewerkers De cliënten zijn overwegend tevreden over de Wmo-medewerkers. Bij drie van de zeven gevraagde punten beoordeelt ten minste 80% het betreffende onderdeel als goed, in het afgelopen jaar was dit bij vijf punten het geval. Met uitzondering van de snelheid van beantwoording van laten alle gevraagde punten iets lagere scores goed zien dan in het afgelopen jaar. Gemiddeld gaf men de medewerkers een 7,5, iets lager dan de 7,8 in Voorzieningen Van de mensen die de mogelijkheid hadden om zelf een voorziening te kiezen is een overgrote meerderheid (80%) hier tevreden over. Over alle voorzieningen is de meerderheid van de gebruikers tevreden, het meest over het douchezitje en de rolstoel. Het minst tevreden is men weer over de regiotaxi. Na de opvallend betere waardering voor de regiotaxi in 2014 zien we nu weer een kleiner aandeel cliënten dat de taxi als goed beoordeelt. Van de cliënten die huishoudelijke hulp ontvangen, heeft tweederde een keuze kunnen maken uit één van de aanbieders. Cliënten die geen keuze konden maken, gaven in grote mate aan dat de keuze voor hen gemaakt is. De informatie over de keuzemogelijkheid voor verschillende aanbieders is volgens 56% goed. Cliënten zijn vooral ontevreden omdat ze niet wisten dat ze konden kiezen. De kwaliteit van de huishoudelijke hulp wordt beoordeeld als redelijk (16%) tot goed (81%). In het algemeen wordt de voorziening die men ontvangen heeft met een 7,5 gemiddeld beoordeeld (2014: 7,8; 2013: 7,7). Persoonsgebonden budget Van de respondenten in het onderzoek die een PGB ontvangen, is 60% tevreden over de hoogte van het budget. Verder is 89% tevreden over de informatie over het PGB en zijn de meesten tevreden over de betaling (80%). De mensen die niet tevreden zijn, uiten vooral hun ongenoegen over de late of uitgebleven betaling van het budget door de Sociale Verzekeringsbank. Eigen bijdrage De cliënten die door de gemeente geïnformeerd zijn over een eigen bijdrage, beoordelen de hierover ontvangen informatie overwegend als goed (79%). Daarnaast beoordeelt 16% van de cliënten de informatie als redelijk, een enkeling (5%) vindt de ontvangen informatie onvoldoende. Ongeveer een kwart (24%) van de cliënten die een eigen bijdrage moeten betalen, heeft overwogen om de betreffende voorziening vanwege deze bijdrage niet aan te vragen. In 2013 was dit 15%, in 2014 bijna 20%. Een enkele respondent heeft de voorziening uiteindelijk ook niet aangevraagd. Eerste aanvraag Iets meer dan een kwart van de respondenten (27%) heeft het afgelopen jaar voor het eerst een melding/aanvraag voor maatschappelijke ondersteuning ingediend. Het was voor 82% van deze 4

5 cliënten duidelijk hoe zij deze konden indienen. In 2014 was dit 75%, in %. In totaal heeft 75% van de cliënten het indienen van de aanvraag als gemakkelijk/prettig ervaren. In het afgelopen jaar was dit nog 82%., in 2013 had 91% van de respondenten deze mening. Platform Maatschappelijke Ondersteuning Ongeveer een vijfde (19%) van de cliënten geeft aan het PMO te kennen. Op de vraag of cliënten wel eens behoefte hebben (gehad) om te praten met of vragen te stellen aan een ervaringsdeskundige over een melding/aanvraag, antwoordde 20% bevestigend Meer dan de helft van de cliënten (51%) voelt zich vrij om contact op te nemen met het PMO om te praten of vragen te stellen. Er zijn meer cliënten dan in 2014 die graag geïnformeerd willen worden over het Platform Maatschappelijke Ondersteuning: 53%, in 2014 bijna 40%. Een informatiefolder blijkt de meeste voorkeur te hebben. 5

6 Inleiding Achtergrond Met de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn gemeenten wettelijk verplicht tot het uitvoeren van een cliënttevredenheidsonderzoek Wmo. In het kader van de samenwerkingsovereenkomst tussen beide gemeenten heeft de gemeente Zutphen aan team Kennis en Verkenning van de gemeente Deventer gevraagd dit onderzoek jaarlijks uit te voeren. In het voorjaar van 2015 is de cliënttevredenheid in de gemeente Zutphen voor de achtste keer gemeten. Deze rapportage bevat de uitkomsten van de achtste meting en van eerdere metingen. Doelgroep De doelgroep van het onderzoek betreft cliënten die in de periode april december 2014 in het kader van de Wmo een voorziening hebben aangevraagd (en al dan niet hebben ontvangen) voor huishoudelijke verzorging of een woon-, rolstoel- of vervoersvoorziening. Respons, betrouwbaarheid en nauwkeurigheid Medio april 2015 zijn door middel van een aselecte steekproef 550 cliënten benaderd met het verzoek de vragenlijst schriftelijk in te vullen. Van de aangeschreven cliënten hebben er 220 een correct ingevulde vragenlijst teruggestuurd. Dit aandeel komt neer op een goede respons van 40% (in 2014: 38%). Het aantal van 220 respondenten betekent dat voor de doelgroep uitspraken gedaan kunnen worden met een statistische betrouwbaarheid van 90% en een nauwkeurigheid van 95%. Daarmee voldoet deze achtste meting aan de statistische eisen voor het analyseren van onderzoeksgegevens. Kenmerken respondenten Bijna de helft van de respondenten is 75 jaar of ouder (49%), ruim een kwart (28%) is jaar. De overige 23% kan worden onderverdeeld in vergelijkbare aandelen respondenten in de leeftijdsgroepen jaar en jaar. Figuur 1. Leeftijdsverdeling respondenten 14% 49% 28% 14% jaar jaar jaar 75 jr. en ouder 6

7 1. Indienen melding In dit eerste hoofdstuk krijgen we inzicht in de reden voor welk probleem de respondenten een melding hebben ingediend en welke voorziening(en) zij hebben aangevraagd. Veel enkelvoudige meldingen Een ruime meerderheid van 62% van de respondenten heeft in de afgelopen 12 maanden voor één type probleem een melding/aanvraag ingediend, 13% heeft dit voor 2 typen problemen gedaan, 6% voor meer dan twee typen problemen. De overige 19% van de respondenten heeft geen reden opgegeven waarvoor hij/zij een melding heeft ingediend. Vooral meldingen vanwege problemen bij het op orde houden van het huishouden In onderstaande figuur zien we dat de meeste van de meldingen (43%) door de respondenten zijn ingediend vanwege problemen bij het op orde houden van het huishouden. Op afstand volgen problemen bij het reizen binnen de gemeente (22%) en problemen bij het verplaatsen in het huis en in de buurt van het huis (respectievelijk 15% en 14%). De 13% genoemde redenen bij anders zijn divers van aard. Het beeld voor 2015 is vergelijkbaar met dat van een jaar geleden. Figuur 2. Reden indienen melding(en)* anders verplaatsen in de buurt van huis 13% 14% verplaatsen in huis 15% reizen binnen de gemeente 22% op orde houden van huishouden 43% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% * Meerdere antwoorden mogelijk Het Wmo-beleid is niet gericht op specifieke voorzieningen, maar op een oplossing voor een bepaald probleem. De ervaring leert echter dat cliënten vanuit de voorzieningen denken. In hun beleving maken ze niet zozeer melding van een probleem, maar vragen ze een specifieke voorziening aan. We hebben de cliënten daarom ook gevraagd welke voorziening(en) zij in de afgelopen 12 maanden toegewezen hebben gekregen. In figuur 3 zien we dat veruit de meeste respondenten (44%) huishoudelijke hulp als toegewezen voorziening hebben gekregen. Met een aandeel van 18% volgt een pas voor de regiotaxi op de tweede plaats. Bij de categorie anders is de invalidenparkeerkaart het meest genoemd als toegewezen voorziening (13x). 7

8 Figuur 3. Toegewezen voorziening(en*) respondenten anders 17% aanpassing aan de woning traplift douchezitje 2% 3% 6% pgb - huishoudelijke hulp rolstoel scootmobiel 10% 10% 11% pas regiotaxi 18% huishoudelijke hulp 44% * Meerdere antwoorden mogelijk 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 8

9 2. Informatievoorziening De informatievoorziening is een belangrijk aspect bij de dienstverlening vanuit de Wmo. In dit kader zijn de respondenten bevraagd over de informatie die ze hebben gekregen. Tweederde van de cliënten dient zelf melding in Net als bij de eerdere cliëntenonderzoeken hebben de meeste cliënten (62%) de laatste melding zelf ingediend, 38% heeft dit door een ander laten doen. Van deze laatste groep heeft 36% de hulp ingeschakeld van zijn of haar partner of een familielid, veelal een (schoon)zoon of dochter, 46% heeft voor het indienen van de melding een beroep gedaan op een instelling, 18% op iemand anders. Cliënten zijn opnieuw overwegend tevreden over de ontvangen informatie De ruime meerderheid van de Wmo-cliënten beoordeelt de verkregen informatie bij de laatste melding als goed (zie tabel 1). Net als in de afgelopen jaren vindt minder dan 10% de verkregen informatie onvoldoende. De tevredenheid over de schriftelijke informatie is echter beduidend lager dan in de eerdere metingen. Tabel 1 laat hier een verschuiving zien van goed naar redelijk. Aandelen van 20 tot 25% van de respondenten heeft de informatievoorziening niet beoordeeld of kon deze niet beoordelen. Deze respondenten zijn niet meegenomen in tabel 1. Tabel 1: Meningen Wmo-cliënten over kwaliteit informatievoorziening Informatievoorziening Jaar Goed Redelijk Onvoldoende Schriftelijke informatie % 14% 6% % 16% 6% % 10% 3% % 6% 7% % 11% 8% % 10% 7% % 19% 8% Mondelinge informatie % 9% 6% % 16% 6% % 7% 4% % 11% 5% % 9% 7% % 7% 8% % 11% 9% Rechten en plichten informatie % 12% 6% % 19% 5% % 7% 5% % 11% 5% % 14% 6% % 15% 6% % 15% 8% Wachttermijn bij tweederde van de cliënten bekend Tweederde van de cliënten was het bij de laatste melding/aanvraag duidelijk hoe lang het zou duren voordat ze de gevraagde voorziening zouden krijgen (2014: 71%). Daarnaast gaf 21% van de cliënten expliciet aan dat ze hiervan niet op de hoogte waren en moest 12% het antwoord op de vraag schuldig blijven. In bijna alle gevallen (99%) is de termijn waarbinnen men de laatst aangevraagde voorziening zou krijgen ook gehaald. Van de meeste cliënten is de laatste aanvraag toegekend (97%). Twee cliënten waarvan de aanvraag is afgewezen hadden behoefte aan informatie over een alternatieve oplossing voor hun probleem. Beide antwoordden deze informatie niet te hebben ontvangen. Ruime voldoende voor verloop aanvraagprocedure Tot slot konden de cliënten hun tevredenheid over de laatste aanvraagprocedure voor een voorziening ook uitdrukken in een rapportcijfer. Gemiddeld gaf men een 7,7. Dit is een ruime voldoende en vergelijkbaar met de resultaten in 2013 en Net als in eerdere metingen is een 8 het meest gegeven cijfer (door 35% van de cliënten), gevolgd door een 7 (24%). Slechts 6% van de cliënten heeft een onvoldoende gegeven. 9

10 3. Wmo-medewerkers In dit hoofdstuk leest u meer over de ervaring van de Wmo-cliënten met de Wmo-medewerkers. Cliënten weer tevreden over Wmo-medewerkers We zien in tabel 2 dat de cliënten overwegend tevreden zijn over de Wmo-medewerkers. Bij drie van de zeven gevraagde punten beoordeelt ten minste 80% het betreffende onderdeel als goed, in het afgelopen jaar was dit bij vijf punten het geval. Tabel 2: Meningen Wmo-cliënten over kwaliteit Wmo-medewerkers Kwaliteitsaspect Jaar Goed Redelijk Onvoldoende Manier waarop medewerkers met % 10% 5% laatste melding van cliënt % 13% 5% omgingen % 7% 4% % 8% 6% % 8% 6% % 10% 5% % 12% 7% Snelheid van reageren op vragen en opmerkingen van de cliënt % 17% 4% % 23% 4% % 20% 2% % 16% 3% % 10% 3% % 10% 3% % 18% 4% Telefonische bereikbaarheid % 17% 3% % 18% 3% % 17% 2% % 14% 3% % 13% 5% % 17% 5% % 27% 3% Snelheid van beantwoording van Mate van aandacht voor situatie cliënt Mate van aandacht voor wat cliënt vertelt Wijze van omgaan met opmerkingen, vragen of klachten % 18% 2% % 17% 6% % 31% 2% % 13% 5% % 11% 11% % 19% 7% % 15% 4% % 12% 4% % 17% 4% % 10% 1% % 12% 4% % 11% 4% % 11% 5% % 13% 10% % 13% 3% % 19% 2% % 11% 2% % 11% 3% % 10% 3% % 9% 3% % 12% 7% % 14% 4% % 21% 2% % 17% 3% % 13% 6% % 14% 3% % 12% 4% % 15% 7% 10

11 Met uitzondering van de snelheid van beantwoording van laten alle gevraagde punten iets lagere scores goed zien dan in het afgelopen jaar. Een klein deel van de cliënten geeft bij de verschillende onderdelen aan deze als onvoldoende te beoordelen. Een 7,5 voor de medewerkers De Wmo-cliënten konden ook de Wmo-medewerkers beoordelen middels een rapportcijfer. Gemiddeld gaf men de medewerkers een 7,5., iets lager dan de 7,8 in het afgelopen jaar. Een 8 is het meest gegeven cijfer (35%), gevolgd door een 7 (21%), 11% gaf een onvoldoende. In 2013 werd de waardering van de Wmo-medewerkers uitgedrukt in gemiddeld een 7,9. In 2012 was dit een 7,7. 11

12 4. Voorzieningen Hoe beoordelen cliënten de kwaliteit van de verschillende voorzieningen en biedt de voorziening een oplossing voor het probleem? Hieronder leest u de antwoorden op deze vragen. Meerderheid tevreden over keuzemogelijkheid voorzieningen Van de mensen die de mogelijkheid hadden om zelf een voorziening te kiezen is een overgrote meerderheid (80%) tevreden over deze mogelijkheid, 15% geeft aan dit redelijk te vinden en de overige 5% vindt het onvoldoende. Tevredenheid over kwaliteit voorziening, maar wel verminderde waardering Over alle voorzieningen is de meerderheid van de gebruikers tevreden. Het meest tevreden is men in deze meting over het douchezitje en de rolstoel, gevolgd door de aanpassing aan de woning en de scootmobiel. Het minst tevreden is men weer over de regiotaxi. Na de opvallende verbetering in de waardering voor de regiotaxi in 2014, zien we nu weer een kleiner aandeel cliënten dat de taxi als goed beoordeelt en een groter aandeel dat redelijk heeft geantwoord. Enkele cliënten die de regiotaxi gebruiken hebben als verbeterpunt voor de taxi het op tijd komen en het tegengaan van lange wachttijden genoemd. Tabel 3: Meningen Wmo-cliënten over kwaliteit voorzieningen Voorziening Jaar Goed Redelijk Onvoldoende Rolstoel % 15% 3% % 12% 6% % 16% 0% % 17% 6% % 19% 6% % 24% 6% % 9% 9% Scootmobiel % 15% 8% % 16% 5% % 16% 5% % 24% 5% % 27% 3% % 13% 7% % 18% 16% Douchezitje % 6% 4% % 6% 4% % 12% 1% % 13% 2% % 11% 7% % 17% 7% % 8% 6% Aanpassing aan de woning % 12% 0% % 19% 6% % 14% 6% % 7% 12% % 11% 11% % 10% 6% % 23% 2% Regiotaxi % 40% 26% % 42% 14% % 33% 16% % 42% 16% % 42% 22% % 21% 11% % 44% 11% 12

13 Tweederde heeft keuze kunnen maken voor één van de zes aanbieders huishoudelijke hulp Cliënten die vanuit de Wmo recht hebben op huishoudelijke hulp kunnen een keuze maken uit één van de zes aanbieders van huishoudelijke hulp. Men kan ook een persoonsgebonden budget ontvangen voor huishoudelijke hulp. De keuze voor een aanbieder is dan geheel vrij. Figuur 4: Verdeling ontvangen vormen huishoudelijke hulp over Wmo-cliënten 4% 19% huishoudelijke hulp 2 (zorg in natura) bemiddelde hulp 9% 55% huishoudelijke hulp 1 pgb 12% huishoudelijke hulp 2 pgb Van de cliënten die huishoudelijke hulp ontvangen geeft 51% aan dat de uitleg over de verschillende vormen van huishoudelijke hulp goed was, 28% vond deze uitleg redelijk en 21% oordeelde hier onvoldoende over. Van de cliënten die huishoudelijke hulp ontvangen, heeft tweederde een keuze kunnen maken uit één van de aanbieders van huishoudelijke hulp. Cliënten die geen keuze konden maken, gaven in grote mate aan dat de keuze voor hen gemaakt is. De keuze was door de instelling bepaald en/of men heeft geen keuze voorgelegd gekregen. De informatie over de keuzemogelijkheid voor verschillende aanbieders is volgens 56% goed, 24% beoordeelt dit als redelijk, 20% vindt de informatie over de keuzemogelijkheid onvoldoende, Cliënten zijn vooral ontevreden omdat ze niet wisten dat ze konden kiezen. Daarnaast gaven cliënten aan dat ze onvoldoende informatie over de aanbieders hadden ontvangen. Meer dan de helft (55%) van de respondenten met huishoudelijke hulp ontvangt deze hulp van Zorgkompas, 23% van TSN, 12% van De nieuwe zorg thuis en 10% van Zorggarant. Bijna niemand ontevreden over kwaliteit huishoudelijke hulp De kwaliteit van de huishoudelijke hulp wordt beoordeeld als redelijk (16%) tot goed (81%). Slechts drie respondenten in het onderzoek vinden de kwaliteit van de huishoudelijke hulp onvoldoende. Tabel 4: Mening Wmo-cliënten over kwaliteit huishoudelijke hulp Jaar Goed Redelijk Onvoldoende % 25% 8% % 14% 3% % 18% 5% % 18% 5% % 13% 3% % 17% 5% % 16% 3% Een 7,5 voor de voorzieningen De voorziening die men ontvangen heeft wordt gemiddeld met een 7,5 beoordeeld (2014: 7,8; 2013: 7,7). Twaalf procent van de respondenten gaf een onvoldoende. De score 8 is het meest gegeven 13

14 (34%), gevolgd door een 7 (18%). Voor de meeste cliënten (83%) is de voorziening die men heeft gekregen na de laatste melding dan ook een oplossing voor het probleem waarvoor men de aanvraag had ingediend. In 2013 en 2014 gold dit voor 91%. 14

15 5. Persoonsgebonden budget Cliënten kunnen ook een persoonsgebonden budget (PGB) ontvangen om specifieke voorzieningen in te kopen. Meeste ontvangers tevreden over betaling en informatie Van de cliënten die deelnamen aan dit onderzoek ontvangt 21% een persoonsgebonden budget (PGB) voor huishoudelijke hulp, scootmobiel of rolstoel. Van de respondenten met een PGB is 60% tevreden over de hoogte van het budget 12 personen vinden de hoogte redelijk en voor 2 cliënten is het budget onvoldoende. Verder is 89% tevreden over de informatie over het PGB en zijn de meesten tevreden over de betaling (80%). De mensen die niet tevreden zijn, uiten vooral hun ongenoegen over de late of uitgebleven uitbetaling van het budget door de Sociale Verzekeringssbank. 15

16 6. Eigen bijdrage In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de eigen bijdrage. Sinds september 2011 is het beleid over de eigen bijdrage aangepast. Sindsdien moeten ook gebruikers van een woonvoorziening een eigen bijdrage betalen (exclusief rolstoel). Cliënten met huishoudelijke verzorging moeten al langer deels zelf financieel bijdragen. Tweederde geïnformeerd over eigen bijdrage, informatie als goed beoordeeld Tweederde van de cliënten (67%) is door de gemeente geïnformeerd over de eigen bijdrage, 18% geeft aan dat dit niet het geval is en 14% weet het niet meer. De cliënten die wel geïnformeerd zijn, beoordelen de ontvangen informatie over de eigen bijdrage overwegend als goed (79%). Daarnaast beoordeelt 16% van de cliënten de informatie als redelijk en een enkeling (5%) vindt de ontvangen informatie onvoldoende. Tien procent van de respondenten in het onderzoek hoeft geen eigen bijdrage te betalen. Daarnaast zijn er ook cliënten die (nog) niet weten of ze een eigen bijdrage moeten betalen. Van de overige cliënten betalen de meesten een eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp. Dit is tevens de meest voorkomende voorziening, zo bleek al in hoofdstuk 1. Figuur 6: Eigen bijdrage voor voorziening* traplift douchezitje aanpassing aan de woning 6% 6% 7% anders scootmobiel 15% 16% huishoudelijke hulp 38% * Meerdere antwoorden mogelijk 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Voor meerderheid eigen bijdrage geen reden om aanvraag voorziening te heroverwegen Ongeveer een kwart (24%) van de cliënten die een eigen bijdrage moeten betalen, heeft overwogen om de betreffende voorziening vanwege deze bijdrage niet aan te vragen. In 2013 was dit 15%, in 2014 bijna twintig procent. Een enkele respondent heeft de voorziening uiteindelijk ook niet aangevraagd. Omdat het om een klein aantal respondenten (46) gaat dat heeft overwogen de betreffende voorziening niet aan te vragen vanwege de eigen bijdrage, worden de volgende resultaten in absolute aantallen gepresenteerd. Van de cliënten die hebben overwogen de voorziening niet aan te vragen vanwege de eigen bijdrage, hebben er 40 toch huishoudelijke hulp aangevraagd. De scootmobiel is 14 keer toch aangevraagd, 9 keer betrof het een douchezitje, 5 keer een aanpassing aan de woning en 3 mensen hebben alsnog een traplift aangevraagd. De mensen die toch de voorziening hebben aangevraagd, gaven desgevraagd aan niet zonder de voorziening te kunnen. Dit geldt voor 38 cliënten. Voor vijf personen was de eigen bijdrage acceptabel. Uiteindelijk hebben vijf cliënten een voorziening vanwege de eigen bijdrage niet aangevraagd. Vier van hen gaven aan dat zij de eigen bijdrage niet konden betalen en één persoon gaf aan een goedkopere oplossing te hebben gevonden. 16

17 7. Nieuwe cliënten Wmo Een groot deel van de Wmo-cliënten maakt al meerdere jaren aanspraak op de Wmo. Cliënten die het afgelopen jaar voor het eerst een melding hebben ingediend zijn kort bevraagd. Eerste aanvraag gemakkelijk voor nieuwe cliënten Iets meer dan een kwart van de respondenten (27%) heeft het afgelopen jaar voor het eerst een melding/aanvraag voor maatschappelijke ondersteuning ingediend. Het was voor 82% van deze cliënten duidelijk hoe zij de meldingen konden indienen. In 2014 was dit 75%, in %. In totaal heeft 75% van de cliënten het indienen van de aanvraag als gemakkelijk/prettig ervaren. In het afgelopen jaar was dit nog 82%., in 2013 had 91% van de respondenten deze mening. 17

18 8. Platform Maatschappelijke Ondersteuning Het Platform Maatschappelijke Ondersteuning (PMO) bestaat uit (belangen)organisaties uit de gemeente Zutphen die zich samen inzetten voor een goed beleid om iedereen de kans te geven op een normale manier te participeren in de maatschappij. Het PMO is niet bij alle cliënten bekend Ongeveer een vijfde (19%) van de cliënten geeft aan het PMO te kennen, tweederde kent het PMO niet en 15% weet niet of ze het PMO kent. Op de vraag of cliënten wel eens behoefte hebben (gehad) om te praten met of vragen te stellen aan een ervaringsdeskundige over een melding/aanvraag, antwoordde 20% bevestigend en 63% ontkennend. Daarnaast wist 17% van de cliënten deze vraag niet te beantwoorden. Deze uitkomsten zijn nagenoeg gelijk aan de uitkomsten van de meting in Cliënten voelen zich vrij om contact op te nemen Meer dan de helft van de cliënten (51%) voelt zich vrij om contact op te nemen met het PMO om te praten of vragen te stellen en een klein deel (20%) voelt zich niet vrij. Bijna een derde van de cliënten wist niet of zij zich vrij voelden om contact op te nemen. Cliënten konden redenen aangeven waarom zij zich niet vrij voelden om contact op te nemen. Ook deze uitkomsten zijn nagenoeg gelijk aan de uitkomsten in Een folder het meest voor de hand liggende communicatiemiddel Er zijn meer cliënten dan in 2014 die graag geïnformeerd willen worden over het Platform Maatschappelijke Ondersteuning: 53%, in 2014 bijna 40%. Een derde heeft geen behoefte aan informatie, 14% antwoordde met weet niet. In de figuur hieronder staat weergegeven op welke wijze de cliënten bij voorkeur geïnformeerd willen worden over het PMO. Een folder blijkt de meeste voorkeur te hebben. een folder in een gesprek met de medewerkers van het Plein het internet 12% 37% 43% anders 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 18

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2014 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Shanon klein Goldewijk Juni 2014 Inhoud Samenvatting... 2 Inleiding... 4 1. Indienen

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010 Uitgave : Eenheid Strategische Ontwikkeling Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (0570) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl Strategische Ontwikkeling

Nadere informatie

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2 Inhoud 1. Inleiding 1 1.1. Methode van onderzoek 1 1.2. Responsverantwoording 1 1.3. Leeswijzer 2 2. Tevredenheid Wmo-cliënten 3 2.1. Aanvragen van de voorzieningen 3 2.2. (On)Tevredenheid PGB 4 2.3. Tevredenheid

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Gemeente Nunspeet. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012

Gemeente Nunspeet. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012 Gemeente Nunspeet Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012 mei 2013 Projectnr. 302.103 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702

Nadere informatie

Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011

Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011 Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011 September 2011 1 Colofon Uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurs- en Concernzaken Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 bestuursinformatie@utrecht.nl

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014 Gemeente Roosendaal Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 Concept 11 augustus 2014 DATUM 11 augustus 2014 TITEL Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Roosendaal

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: de gemeente Nijkerk DIMENSUS beleidsonderzoek Juni 2008 Projectnummer 321 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 7 1

Nadere informatie

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd...

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 4 4 De aanvraag... 8 5 Procedure... 14 6 Wachttijd... 16 7 Bejegening... 19 7 Toegewezen aanvragen...

Nadere informatie

Gemeente IJsselstein. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over juli 2015

Gemeente IJsselstein. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over juli 2015 Gemeente IJsselstein Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 8 juli 2015 DATUM 8 juli 2015 TITEL ONDERTITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente IJsselstein Cathelijne

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014 Gemeente Woerden Klanttevredenheid Wmo over 2013 31 juli 2014 DATUM 31 juli 2014 TITEL Klanttevredenheid Wmo over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Woerden Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Emmen 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9 5

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Gemeente Castricum mei juni 2008

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Gemeente Castricum mei juni 2008 Eindrapportage Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Gemeente Castricum mei juni 2008 Inhoudsopgave Inleiding... 5 1 Achtergrond, doelstelling en doelgroep... 7 1.1 Achtergrond voor het klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2

2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 3 4 De aanvraag... 7 5 Procedure... 11 6 Bejegening... 14 7 Rechten en plichten... 16 8 Inspraak bij

Nadere informatie

/2202. gemeente werkendam. werkendam. 12DEC2012. Gemeenteraad Postbus DA Werkendam. clienttevredenheidsonderzoek Wmo

/2202. gemeente werkendam. werkendam. 12DEC2012. Gemeenteraad Postbus DA Werkendam. clienttevredenheidsonderzoek Wmo gemeente werkendam /2202 Raadhuispiein 1 4251 VZ Werkendam Gemeenteraad Postbus 16 4250 DA Werkendam Telefoon: (0183) 507200 Fax: (0183) 50 73 00 E-mail: info@werkendam.nl onderwerp clienttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Gemeente Alphen-Chaam

Gemeente Alphen-Chaam Gemeente Alphen-Chaam Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 23 oktober 2015 DATUM 23 oktober 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente Alphen-Chaam

Nadere informatie

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016 Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch Nulmeting 2016 Afdeling Onderzoek & Statistiek Juli 2016 Samenvatting De gemeente s-hertogenbosch vindt het belangrijk om de ervaringen van cliënten met Wmoondersteuning

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015

Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015 Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015 Afdeling: Maatschappelijke ontwikkeling Auteur : Nick Elshof Datum: 25-09-2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Samenvatting... 4 Verantwoording en achtergrond...

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2009 Gemeente Olst-Wijhe

Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2009 Gemeente Olst-Wijhe Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Olst-Wijhe Olst/Wijhe,. doc. nr.: 0728-20-ALLE-SR Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Olst-Wijhe

Nadere informatie

Cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen s-hertogenbosch. Vervolgmeting 2018

Cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen s-hertogenbosch. Vervolgmeting 2018 Cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen s-hertogenbosch Vervolgmeting 2018 Afdeling Onderzoek & Statistiek Februari 2019 Samenvatting De gemeente geeft indicaties af voor Wmo hulpmiddelen. Welzorg verzorgt de

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek. over 2009

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek. over 2009 Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2009 VERSLAG VAN DE RESULTATEN VAN HET CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK ONDER BURGERS MET EEN BEPERKING samenvatting Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Foto s: Bas Moerman

Nadere informatie

GEMEENTE ECHT-SUSTEREN

GEMEENTE ECHT-SUSTEREN Wmo-klanttevredenheidsonderzoek GEMEENTE ECHT-SUSTEREN 2009 VERSLAG VAN DE RESULTATEN VAN HET TEVREDENHEIDSONDERZOEK ONDER BURGERS MET EEN BEPERKING SAMENVATTING Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2009

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016

Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 Afdeling: Maatschappelijke ontwikkeling Auteur : Nick Elshof Datum: 04-08-2017 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Samenvatting... 4 Algemene informatie geleverde ondersteuning...

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Enschede

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Enschede Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Enschede Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Enschede COLOFON Samenstelling

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Heumen 20 mei 2014 Kees-Jan van de Werfhorst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Gemeente Nederweert. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 30 juni 2017

Gemeente Nederweert. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 30 juni 2017 Gemeente Nederweert Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 30 juni 2017 DATUM 30 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Dienst SoZaWe NW Fryslan Juli 2014 Anouk Olsthoorn Projectnummer: 107560 Samenvatting Uw gemeente heeft meegedaan aan een klantonderzoek Wmo over 2013. De

Nadere informatie

Gemeente Moerdijk. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 20 juni 2017

Gemeente Moerdijk. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 20 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 20 juni 2017 DATUM 20 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Vianen 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...10

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om:

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om: COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Te besluiten om: 1. De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 in het kader van artikel 9 Wmo juncto artikel 8.9 vierde lid

Nadere informatie

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010 Gemeente Lopik Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010 26 april 2011 Projectnr. 331.100 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026)

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Hendrik-Ido-Ambacht 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Stein

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Stein Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Stein Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Stein COLOFON Samenstelling Ingrid

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Heerhugowaard

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Heerhugowaard Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Heerhugowaard Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Heerhugowaard COLOFON Samenstelling

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO-VERVOER GEMEENTE RIDDERKERK

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO-VERVOER GEMEENTE RIDDERKERK KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO-VERVOER GEMEENTE RIDDERKERK Klanttevredenheidsonderzoek Wmo-vervoer gemeente Ridderkerk Colofon Opdrachtgever Gemeente Ridderkerk Datum Augustus 2017 Auteur Tessa Schoot

Nadere informatie

Gemeente Landsmeer. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 5 juni 2014

Gemeente Landsmeer. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 5 juni 2014 Gemeente Landsmeer Wmo-klanttevredenheid over 2013 5 juni 2014 DATUM 5 juni 2014 TITEL Wmo-klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Landsmeer Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015 Gemeente Zeist Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 8 juli 2015 DATUM 8 juli 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Zeist Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Haarlem 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Enschede Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Enschede COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms

Nadere informatie

HOOFDRAPPORTAGE ONDERZOEK TEVREDENHEID 2017 WMO VERVOER - VLISSINGEN.

HOOFDRAPPORTAGE ONDERZOEK TEVREDENHEID 2017 WMO VERVOER - VLISSINGEN. ONDERZOEK TEVREDENHEID 2017 WMO VERVOER - VLISSINGEN HOOFDRAPPORTAGE www.klantok.nl O Inhoudsopgave Æ Inleiding 3 Æ Samenvatting 4 Æ Een overall beeld 5 Het onderzoek 5 Toegekend eindcijfer vervoer 6 Beoordeling

Nadere informatie

Cliëntervaringen Wmo Gemeente Boxtel

Cliëntervaringen Wmo Gemeente Boxtel Cliëntervaringen Wmo Gemeente Boxtel Meting 2016 Juli 2016 Afdeling Onderzoek & Statistiek Gemeente s-hertogenbosch Samenvatting De gemeente Boxtel vindt het belangrijk om de ervaringen van cliënten met

Nadere informatie

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 1. Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de gebruikerspeiling over de regeling Koopsubsidie. Meer specifiek gaat het

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Beek (L.) 26 augustus 2015 Nelleke Koppelman Simon Wajer Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 2 SAMENVATTING 4 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Lelystad

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Lelystad Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Lelystad Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Lelystad COLOFON Samenstelling

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Papendrecht Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Papendrecht COLOFON Samenstelling Ingrid

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord 13 juni 2014 Kees-Jan van de Werforst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Best Augustus 2015 Nelleke Koppelman Naomi Meys Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Inleiding en toelichting Het jaarlijkse Wmo-klanttevredenheidsonderzoek is in april en mei 2015 naar de cliënten verstuurd. Aan de cliënten werd gevraagd of zij de

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Dienst SoZaWe NW Fryslân juli 2015 Nelleke Koppelman Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Gemeente Montfoort. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over augustus 2015

Gemeente Montfoort. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over augustus 2015 Gemeente Montfoort Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 24 augustus 2015 DATUM 24 augustus 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Montfoort Boulevard

Nadere informatie

Gemeente Beuningen. Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013. Concept. 3 april 2014

Gemeente Beuningen. Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013. Concept. 3 april 2014 Gemeente Beuningen Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013 Concept 3 april 2014 DATUM 3 april 2014 TITEL Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Beuningen

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 27 juni 2014 Kees-Jan van de Werfhorst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal 27 juni 2014 Kees-Jan van de Werfhorst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Beek 20 mei 2014 Simon Wajer Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS 7 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010 Gemeente Olst-Wijhe

Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010 Gemeente Olst-Wijhe Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Olst-Wijhe Olst/Wijhe,. doc. nr.: 0728-20-ALLE-SR Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Olst-Wijhe

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Dienst SoZaWe NW Fryslan Juli 2014 Anouk Olsthoorn Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK BREED SOCIAAL LOKET GEMEENTE EDAM-VOLENDAM

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK BREED SOCIAAL LOKET GEMEENTE EDAM-VOLENDAM CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK BREED SOCIAAL LOKET GEMEENTE EDAM-VOLENDAM Cliënttevredenheidsonderzoek Breed Sociaal Loket gemeente Edam-Volendam Colofon Opdrachtgever Gemeente Edam-Volendam Datum April

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Mantelzorgers Gemeente Roermond Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Mantelzorgers Gemeente Roermond COLOFON

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN Tevredenheidsonderzoek ketenpartners SUN Groningen Colofon Opdrachtgever SUN Groningen Datum Maart 2017 Auteurs Bert van Putten David Scheffer KWIZ Stavangerweg

Nadere informatie

Verslag Cliënt Tevredenheidsonderzoek 2018

Verslag Cliënt Tevredenheidsonderzoek 2018 Verslag Cliënt Tevredenheidsonderzoek 2018 Auteur: D. Lassauw, kwaliteitsmedewerker Periode meting: november- december 2018 Inleiding Een integraal onderdeel van het meten van kwaliteit is de cliëntmeting.

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Mantelzorgers. Gemeente Zoetermeer

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Mantelzorgers. Gemeente Zoetermeer Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Mantelzorgers Gemeente Zoetermeer Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Mantelzorgers Gemeente Zoetermeer COLOFON

Nadere informatie

TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Onderzoek naar tevredenheid individuele voorzieningen Wmo 1 COLOFON Samenstelling Hein Quist SGBO Onderzoek > Advies > Implementatie Postbus 10242 2501 HE Den Haag SGBO NIETS

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011

Gemeente Woerden. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011 Gemeente Woerden Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011 26 maart 2012 Projectnr. 2632.102 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail

Nadere informatie

Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013

Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013 Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013 Colofon "Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013" Klanttevredenheidsonderzoek naar het WMO vervoer in de gemeente Opsterland. Uitgave Deze publicatie

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen ROGplus Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen ROGplus COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Anja van

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Leiden

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Leiden Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Leiden Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Leiden COLOFON Samenstelling Ingrid

Nadere informatie

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Doelgroep 4 1.2 Methode 4 1.3 Respons 4 2. Resultaten Wmo 5 2.1 Contact en toegankelijkheid van hulp of ondersteuning

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek 2016 Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Olst-Wijhe

Cliëntervaringsonderzoek 2016 Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Olst-Wijhe Cliëntervaringsonderzoek 2016 Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Olst-Wijhe Olst-Wijhe, augustus 2016. doc. nr.: 16.020085 Juni 2016 Jaap Barink Team Kennis en Verkenning Gemeente Deventer Cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Dordrecht Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Dordrecht COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms

Nadere informatie

Tevredenheid Abw-cliënten. Benchmark rapportage gemeente Maassluis. December 2003

Tevredenheid Abw-cliënten. Benchmark rapportage gemeente Maassluis. December 2003 Tevredenheid Abw-cliënten Benchmark rapportage gemeente Maassluis December 2003 Benchmark Werk, Inkomen en Zorg Postbus 85932 2508CP Den Haag telefoon (070) 346 93 00 e-mail: gsd.benchmark@vng.nl website:

Nadere informatie

box-tial Stuk ter kennisname Onderwerp Voorstel Samenvatting Vervolg Bijlagen meewerkend

box-tial Stuk ter kennisname Onderwerp Voorstel Samenvatting Vervolg Bijlagen meewerkend meewerkend box-tial Stuk ter kennisname Datum: 28 juni 2017 Registratienummer: 28 juni 2017 Portefeuillehouder: Contactpersoon: S. van Vlerken, S.v.VIerken@MijnGemeenteDichtbij.nl, 0411-655391. Onderwerp

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Houten

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Houten Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Houten Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Houten COLOFON Samenstelling Ingrid

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Noordenveld juli 2017 Samenvatting In april t/m juni 2017 heeft ZorgfocuZ voor de gemeente Noordenveld het cliëntervaringsonderzoek Wmo uitgevoerd. De doelgroep

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Heemstede November 2015 Nelleke Koppelman Naomi Meys Projectnummer: 107696 Kenmerknummer: Wmo-2409-4588 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Tilburg juli 2014 Anouk Olsthoorn Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS 7 1.1

Nadere informatie

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 61%.

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 61%. Samenvatting Parkeren 2016 Cluster Ruimte en Economie/afdeling Advies heeft O&S gevraagd een onderzoek naar parkeren uit te zetten onder de leden van het Delft Internet Panel (DIP). In april 2016 is het

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Den Haag Maart 2015 Naomi Meys Volkan Atalay Projectnummer: 107696 Correspondentienummer: DH-2703-4284 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude COLOFON Samenstelling Ingrid

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Gemeente IJsselstein mei 2018 RESULTAAT KWALITEIT CONTACT 2017 Gemeente IJsselstein Deze samenvatting presenteert de belangrijkste uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek (CEO) Wmo over

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over

Gemeente Bergen op Zoom. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over Gemeente Bergen op Zoom Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over december 0 Projectnr. 78.0/pl Boulevard Heuvelink 0 688 KT Arnhem Postbus 7 680 BD Arnhem Telefoon (06) 55 Telefax (06) 5870 E-mail nl info@companen.

Nadere informatie

Cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen s-hertogenbosch. Nulmeting 2017

Cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen s-hertogenbosch. Nulmeting 2017 Cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen s-hertogenbosch Nulmeting 2017 Afdeling Onderzoek & Statistiek Maart 2017 Samenvatting De gemeente geeft indicaties af voor Wmo hulpmiddelen. Voor de levering van de hulpmiddelen

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling Gemeente Groesbeek Juni 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Zuiderval 70 7500 AN Enschede Tel. (053) 4825000 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014/050

Nadere informatie

Wmo Capelle a/d IJssel Klanttevredenheidsonderzoek meting 2012

Wmo Capelle a/d IJssel Klanttevredenheidsonderzoek meting 2012 Wmo Capelle a/d IJssel Klanttevredenheidsonderzoek meting 2012 Rapport BV Rotterdam, oktober 2013 Auteursrechten voorbehouden Niets uit dit rapport mag worden openbaar gemaakt en/of verveelvoudigd via

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Gemeente Haarlem februari 2019 RESULTAAT KWALITEIT CONTACT 2018 Gemeente Haarlem Deze samenvatting presenteert de belangrijkste uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek (CEO) Wmo over 2018.

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Haarlem

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Haarlem Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Haarlem Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Haarlem COLOFON Samenstelling Ingrid

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Annelieke van den Heuvel Kees-Jan

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Dienstverlening team Werk en Inkomen, gemeente Olst-Wijhe

Klanttevredenheidsonderzoek. Dienstverlening team Werk en Inkomen, gemeente Olst-Wijhe Klanttevredenheidsonderzoek Dienstverlening team Werk en Inkomen, gemeente Olst-Wijhe Aanleiding, methode en respons Aanleiding Gedurende de afgelopen jaren heeft de gemeente Olst-Wijhe meerdere onderzoeken

Nadere informatie

Companen waar wonen beweegt

Companen waar wonen beweegt Projectnr. 2632.102/PL Companen waar wonen beweegt Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026)3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail Internet info@companen.nl www.companen.nl

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Zwolle

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Zwolle Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Zwolle Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Zwolle COLOFON Samenstelling Ingrid

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Boxtel INDEX Index...2 Inleiding...3 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9 5 Voorzieningen...6

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Westland

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Westland Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Westland Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Westland COLOFON Samenstelling

Nadere informatie

Gemeente Ommen. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 28 juli 2017

Gemeente Ommen. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 28 juli 2017 Gemeente Ommen Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 28 juli 2017 DATUM 28 juli 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076)

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Gemeente Bergen op Zoom Companen BV Boulevard Heuvelink 04 688 KT Arnhem Postbus 74 680 BD Arnhem 06 35 5 3 info@companen.nl www.companen.nl Projectnummer: 748.04 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 0

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Elburg juni 2017 Samenvatting In maart t/m mei 2017 heeft ZorgfocuZ voor de gemeente Elburg het cliëntervaringsonderzoek Wmo uitgevoerd. De doelgroep voor

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2013

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2013 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2013 onder Wmo-cliënten van de gemeenten: Brunssum, Nuth, Onderbanken, en Simpelveldl Rapportage gemeente Brunssum Gemeente Heerlen Bureau Onderzoek & Statistiek Augustus

Nadere informatie

Gemeente Breda. Onderzoek klanttevredenheid Wmo. Onderzoek en Informatie. Individuele voorzieningen in Breda (2011)

Gemeente Breda. Onderzoek klanttevredenheid Wmo. Onderzoek en Informatie. Individuele voorzieningen in Breda (2011) Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Onderzoek klanttevredenheid Wmo Individuele voorzieningen in Breda (2011) Publicatienummer: 1688 Datum: mei 2012 In opdracht van: Gemeente Breda Directie Dienstverlening

Nadere informatie

Landelijk cliëntervaringsonderzoek

Landelijk cliëntervaringsonderzoek Landelijk cliëntervaringsonderzoek Monitor Januari t/m december 2016 Ons kenmerk: 17.0010587 Datum: 22-09-2017 Contactpersoon: Rosan Hilhorst E-mail: Contractbeheer@regiogv.nl Inhoud 1. Inleiding... 3

Nadere informatie