Gemeente Beuningen. Wmo klanttevredenheidsonderzoek over Concept. 3 april 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Beuningen. Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013. Concept. 3 april 2014"

Transcriptie

1 Gemeente Beuningen Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013 Concept 3 april 2014

2 DATUM 3 april 2014 TITEL Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Beuningen Boulevard Heuvelink KT Arnhem Postbus BD Arnhem (026) BTW NL B01 IBAN NL96RABO KVK AUTEUR(S) Wietske Tideman (Companen) Sara Hendriks (Companen) PROJECTNUMMER /g

3 Inhoud 1 Inleiding Onderzoeksmethode Responsverantwoording Leeswijzer 2 2 Tevredenheid Wmo-cliënten Aanvragen van de voorzieningen Weinig cliënten maken gebruik van PGB Eigen bijdrage voorziening Kanteling Tevredenheid over procesaspecten 7 3 Tevredenheid over kwaliteit voorzieningen zelf Kwaliteit hulp bij het huishouden Kwaliteit WRV-voorziening 12 4 Effect van de voorziening 13 5 Cliëntenraad Beuningen 14 6 Samenvatting en aanbevelingen 15

4 1 Inleiding De Wmo verplicht elke gemeente om jaarlijks een tevredenheidsmeting te verrichten onder de klanten van de Wmo. Zo kan de gemeente jaarlijks monitoren of de dienstverlening van de gemeente en de kwaliteit van de voorzieningen aansluit bij datgene waaraan burgers behoefte hebben. De gemeente Beuningen heeft, evenals de voorgaande drie jaren, bureau Companen dit tevredenheidsonderzoek laten uitvoeren. De gemeente heeft het onderzoek niet alleen laten uitvoeren om te voldoen aan de wettelijke verplichting in dit kader, maar vooral om grip te houden op de kwaliteit van de dienstverlening binnen de Wmo. Dit onderzoek naar de klanttevredenheid betreft een klanttevredenheidsmeting onder klanten die een individuele Wmo-voorziening kregen toegekend in Onderzoeksmethode Om de tevredenheid in beeld te krijgen is een vragenlijst opgesteld die verschillende onderwerpen behandelt. Voor het afnemen van de vragenlijsten is gebruik gemaakt van een telefonische enquête. De betrokken doelgroep is telefonisch goed te bereiken. Het veldwerk is eind maart 2014 uitgevoerd. Voor een maximaal bereik van alle respondenten is zowel overdag (vanaf 9.30 uur) als in de avond (tot uur) gebeld. 1.2 Responsverantwoording In totaal hebben 109 respondenten aan het onderzoek meegewerkt. Zij maken gezamenlijk gebruik 129 voorzieningen. In de rapportage maken we onderscheid tussen Hulp bij het huishouden en de overige Wmo-voorzieningen. De overige Wmo-voorzieningen bestaan uit woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en hulpmiddelen zoals de rolstoel/scootmobiel. Bij 9 respondenten leidde de aanvraag van een voorziening niet tot een toekenning, maar werd de aanvraag afgewezen. Dit jaar is daarop niet verder doorgevraagd. Respondenten die van meer dan één voorziening gebruik maken, zijn over alle door hen gebruikte voorzieningen bevraagd naar hun tevredenheid. De vragen over de procesaspecten rondom de aanvraag van de voorziening zijn gevraagd over de laatst aangevraagde voorziening. In tabel 1.1 zijn de behaalde aantallen per doelgroep weergegeven. Tabel 1.1: Gemeente Beuningen. Respons per doelgroep Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2013 Totaal aantal Hulp bij het WRV-voorzieningevoorzieninvoorziening Woon- Vervoer- Aantal cliënten voorziehuishouden ningen Rolstoel/ scootmobiel Bron: Companen, Wmo-klanttevredenheidsonderzoek Beuningen over /g Wmo klanttevredenheidsonderzoek over

5 1.3 Leeswijzer In hoofdstuk 2 bekijken we de tevredenheid van de cliënten over de aanvraagprocedure, het gebruik van een eventueel PGB, de eigen bijdrage en de procesaspecten van de aanvraag. Hoofdstuk 3 geeft de tevredenheid over de kwaliteit van de voorzieningen zelf weer, opgedeeld in een paragraaf over hulp bij het huishouden en een paragraaf over WRV-voorzieningen. Hoofdstuk 4 bespreekt het effect van de Wmo-voorzieningen op de zelfstandigheid en de mobiliteit van cliënten. Hoofdstuk 5 bevat een korte bespreking van de bekendheid met en de tevredenheid over de cliëntenraad Beuningen. Hoofdstuk 6 geeft een samenvatting van de onderzoeksresultaten, met daaraan gekoppeld conclusies en enkele aanbevelingen /g Wmo klanttevredenheidsonderzoek over

6 2 Tevredenheid Wmo-cliënten In dit hoofdstuk beschrijven we de tevredenheid van de cliënten met het aanvraagproces van de voorziening. We behandelen de resultaten in de volgorde van het proces dat de cliënt doorloopt: de aanvraag van de voorziening (duidelijkheid, waar en wie) de eigen bijdrage en het PGB het breed meedenken van de gemeentemedewerker tevredenheid over procesaspecten bij de aanvraag 2.1 Aanvragen van de voorzieningen Het verkrijgen van een Wmo-voorziening begint bij het aanvragen van de voorziening. We hebben gevraagd of voor cliënten duidelijk was bij welke instantie dat moest gebeuren, waar de aanvraag is gedaan en wie die heeft gedaan (cliënten zelf of een ander). Deze vragen zijn alleen gesteld aan cliënten die in 2013 een aanvraag hebben ingediend. Duidelijk bij welke instantie aanvraag moet worden gedaan Hoe duidelijk is het voor de huidige cliënten van de gemeente Beuningen bij welke instantie ze de voorziening moesten aanvragen? Figuur 2.1: Gemeente Beuningen. Duidelijkheid gemeente Beuningen bij welke instantie aanvragen voorziening 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Zeer duidelijk Duidelijk Neutraal Onduidelijk Zeer onduidelijk weet niet Voor bijna iedereen (95%) was het (zeer) duidelijk waar ze de aanvraag voor en Wmo-voorziening moesten indienen. Duidelijkheid aanvraag: vergelijking met voorgaande metingen Net als voorgaande jaren was ook dit jaar bij bijna alle cliënten duidelijk waar ze terecht konden voor hun aanvraag. Daarmee lijkt het in het algemeen in Beuningen bekend te zijn waar men met zorg gerelateerde vragen terecht kan. Tabel 2.1: Gemeente Beuningen. Vergelijking voorgaande jaren: duidelijkheid over instantie voorzieningaanvraag Meting 2011 Meting 2012 Meting 2013 Meting 2014 Hulp bij het huishouden 100% 95% 94% Overige Wmo-voorziening 97% 100% 100% negatieve afwijking ( 5%) positieve afwijking ( 5%) (vrijwel) gelijk * Deze berekening betreft het aandeel mensen dat een mening heeft geventileerd. De mensen die neutraal zijn over dit onderwerp zijn weggemiddeld. 95% /g Wmo klanttevredenheidsonderzoek over

7 Waar aanvragen, en bij wie In figuur 2.2. is weergegeven wie de voorziening heeft aangevraagd en waar dat is gebeurd. Figuur 2.2: Gemeente Beuningen. Aanvraag voorziening 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0% Zelf Ander Respondenten geven aan de ze hun voorziening voornamelijk aanvragen bij de gemeente. Ook noemen veel mensen spontaan het Wmo-loket van de gemeente. Ruim 60% van de cliënten vraagt de voorziening zelf aan, 40% van de aanvragen wordt door iemand anders aangevraagd. Waar en wie: vergelijking met voorgaande jaren In 2013 vroeg bijna 50% van de respondenten hun voorziening aan bij de gemeente en bijna 40% bij het Wmo-loket van de gemeente. Bijna 90% wordt dus aangevraagd in het gemeentehuis (gemeente en Wmo-loket). het lijkt erop dat mensen ondertussen goed weten waar zij terecht kunnen met een (aan)vraag. Vorig jaar diende bijna 100% van de aanvragen in bij de gemeente. Dat is dus licht gedaald in Weinig cliënten maken gebruik van PGB Van het PGB is het afgelopen jaar zeer weinig gebruik gemaakt: slechts 4% van de HH-cliënten maakt gebruik van een PGB, bij de overige Wmo-voorzieningen is zelfs helemaal geen gebruik gemaakt van een PGB. Laag PGB-gebruik is overigens al enkele jaren een landelijke trend, die in Beuningen door lijkt te zetten. Opvallend is dat slechts weinig cliënten aangeven vooraf informatie te hebben ontvangen over het PGB (slechts 11%). De mensen die zich nog konden herinneren dat zij hierover waren geïnformeerd, vonden dit wel duidelijk. Twee van de drie respondenten die gebruik maakt van een PGB was de hoogte van het feit dat de gemeente hierop controles uitvoert. Bij één van hen is ook daadwerkelijk gecontroleerd door de gemeente. PGB-gebruik en informatie: vergelijking met voorgaande metingen Het aandeel mensen dat gebruik maakt van een PGB is in vergelijking met vorig jaar flink gedaald, het ligt zelfs nog lager dan het percentage in Dit komt wellicht ook doordat er minder respondenten /g Wmo klanttevredenheidsonderzoek over

8 geïnformeerd zijn over de mogelijkheid van een PGB. De respondenten die wel gebruik maken van PGB gebruiken deze voor huishoudelijke hulp en zijn tevreden. Tabel 2.2: Gemeente Beuningen. Vergelijking vorig jaar: PGB-gebruik en vooraf informatie Meting 2011 Meting 2012 Meting 2013 Meting 2014 PGB-gebruik HH 2% 6% 14% 4% PGB-gebruik WRV 6% 7% 3% 0% Vooraf informatie HH 12% 36% 15% 11% Vooraf informatie WRV 17% 19% 16% - negatieve afwijking ( 5%) positieve afwijking ( 5%) (vrijwel) gelijk 2.3 Eigen bijdrage voorziening De cliënten met een Hulp in het Huishouden is gevraagd naar hun tevredenheid over de wijze waarop de eigen bijdrage door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) geïnd wordt. Oftewel: krijgt men de rekening op tijd, is het CAK makkelijk bereikbaar voor vragen, etc. Hoewel de gemeente geen enkele zeggenschap heeft over de dienstverlening van deze organisatie, is het toch nuttig te weten hoe cliënten er tegenaan kijken. Figuur 2.3: Gemeente Beuningen. Tevredenheid inning eigen bijdrage door CAK 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden Weet niet De meeste respondenten (82%) geven aan (zeer) tevreden te zijn over de wijze waarop de eigen bijdrage door het CAK wordt geïnd. 10% is (zeer) ontevreden over de wijze waarop de eigen bijdrage geïnd wordt. Iedereen noemt als reden dat zij erg lang op de rekeningen moeten wachten. Tevredenheid CAK: vergelijking met voorgaande metingen Dit jaar is het aandeel cliënten dat tevreden is over de wijze waarop het CAK de eigen bijdrage int licht gedaald. Ook het percentage cliënten dat (zeer) ontevreden is over de wijze waarop het CAK werkt,is gestegen. Redenen voor onvrede zijn ook vergelijkbaar gebleven. Tabel 2.3: Gemeente Beuningen. Vergelijking vorig jaar: tevredenheid CAK Meting 2011 Meting 2012 Meting 2013 Meting 2014 Tevredenheid CAK 78% 90% 88% 82% negatieve afwijking ( 5%) positieve afwijking ( 5%) (vrijwel) gelijk * Deze berekening betreft het aandeel mensen dat een mening heeft geventileerd. De mensen die neutraal zijn over dit onderwerp zijn weggemiddeld. Mening over principe eigen bijdrage flink gedaald Aan cliënten is gevraagd of zij het reëel vinden dat mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben, zelf een belangrijk deel van die zorg zouden moeten betalen (mits zij dit financieel kunnen dragen) /g Wmo klanttevredenheidsonderzoek over

9 Van de cliënten vindt 60% het logisch dat hij of zij zelf betaalt voor een voorziening of ondersteuning als hij/zij dat redelijkerwijs financieel kan dragen. Figuur 2.4: Gemeente Beuningen. Mening eigen bijdrage 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Helemaal eens Eens Neutraal Oneens Helemaal oneens Weet niet Eigen bijdrage: vergelijking met voorgaande metingen Het aandeel mensen dat een eigen bijdrage reëel vindt, is sterk gedaald ten opzichte van voorgaande jaren. Het ligt zelfs lager dan de meting uit Dat kan te maken hebben met de huidige ontwikkelingen en veranderingen in de zorg en het beleid hier omheen; men is onzeker over de toekomst en wat de eigen bijdrage gaat inhouden. Tabel 2.4: Gemeente Beuningen. Vergelijking vorig jaar: eigen bijdrage Meting 2011 Meting 2012 Meting 2013 Meting 2014 Eigen bijdrage terecht 69% 77% 74% 60% negatieve afwijking ( 5%) positieve afwijking ( 5%) (vrijwel) gelijk * Deze berekening betreft het aandeel mensen dat een mening heeft geventileerd. De mensen die geen mening hebben over dit onderwerp zijn weggemiddeld. 2.4 Kanteling Waarover ging het (keukentafelgesprek)? Heeft men het als plezierig ervaren en had men wat aan datgene dat werd besproken? In het gesprek bij de cliënten thuis is in 71% van de gevallen ook gekeken naar andere mogelijkheden om de problemen op te lossen. Daarbij is te denken aan hulp van familie, vrienden of algemene voorzieningen. Van de respondenten kreeg 29% bij het gesprek adviezen. 6% kreeg wel advies, maar vond dit niet nuttig. Dat betekent, dat één op de vijf respondenten die advies kreeg, daar uiteindelijk niet veel mee kon. Meer dan 85% geeft aan dat ze het plezierig vonden om een gesprek te hebben met de consulent van de gemeente. Figuur 2.5: Gemeente Beuningen. Inhoud gesprek In gesprek mogelijkheden verkend Adviezen gekregen waar u iets aan heeft Plezierig gesprek met consulent 0% 20% 40% 60% 80% 100% ja ja maar niet nuttig nee weet niet Vergelijking met voorgaande metingen Vorig jaar is de vraag over de inhoud van het keukentafelgesprek anders gesteld; of de medewerker van de gemeente breed naar de situatie van de respondent heeft gekeken en naar andere mogelijkheden /g Wmo klanttevredenheidsonderzoek over

10 dan een (individuele) Wmo-voorziening om het dagelijks leven gemakkelijker te maken. Dit jaar is er meer gevraagd of er in het gesprek ook naar mogelijkheden in de eigen omgeving is gekeken. Daarom is een vergelijking met vorig jaar lastig te maken. Maatschappelijke mening In de enquête zijn stellingen voorgelegd over de eigen verantwoordelijkheid en de verantwoordelijkheid van de samenleving. Op deze stellingen werd wisselend gereageerd. Zo vindt meer dan de helft dat iedereen die dat kan af en toe vrijwilligerswerk moeten doen. Ruim 40% vindt dat het weer normaal moet worden dat buren elkaar helpen en een gelijk percentage vindt dat de eerste verantwoordelijkheid voor ondersteuning van mensen ligt in hun eigen sociale netwerk. Maar slechts één zesde is van mening dat hulp van familie of vrienden beter is dan van een professional. Op de vraag of ze bereid zouden zijn om een tegenprestatie te leveren voor de hulp die ze ontvangen is men het niet eens, maar ook niet oneens. Figuur 2.6: Gemeente Beuningen. Maatschappelijke mening Burenhulp moet weer normaal worden Iedereen moet af en toe vrijwilligerswerk doen Ik ben bereid een tegenprestatie te doen voor mijn voorziening Eerste verantwoordelijkheid voor ondersteuning ligt bij eigen netwerk Hulp van familie of vrienden beter dan van professional 0% 20% 40% 60% 80% 100% Helemaal eens Eens Neutraal Oneens Helemaal oneens Weet niet 2.5 Tevredenheid over procesaspecten De cliënten is gevraagd naar hun tevredenheid over procesaspecten tijdens aanvraag en afhandeling van de voorziening. Tevredenheid procesaspecten groot in de gemeente Beuningen Onderstaande grafiek geeft per aspect het aandeel (zeer) tevreden, neutrale en (zeer) ontevreden cliënten weer /g Wmo klanttevredenheidsonderzoek over

11 Figuur 2.7: Gemeente Beuningen. Tevredenheid procesaspecten PROCES ALGEMEEN Informatievoorziening tijdens procedure Informatievoorziening over voorziening Vriendelijkheid medewerkers Deskundigheid medewerkers Wachttijd aanvraag en goedkeuring / afkeuring Wachttijd goedkeuring en gebruik 0% 20% 40% 60% 80% 100% Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden Cliënten zijn over het algemeen tevreden over de procesaspecten van hun aanvraag (89%). Zij zijn het meest tevreden over het vriendelijke contact met de gemeentelijke medewerkers (95%) en de informatie over de aanvraagprocedure zelf (94%). Iets minder tevreden zijn de cliënten over de wachttijden tussen de goedkeuring en levering van de voorziening en de wachttijd tussen de aanvraag van de voorziening en goedkeuring van de aanvraag. Maar ook hier is de tevredenheid zeer groot. Tevredenheid procesaspecten: vergelijking met voorgaande metingen De tevredenheid over procesaspecten is dit jaar op de meeste aspecten iets lager dan vorig jaar. Op de onderdelen wachttijd tussen goedkeuring en levering en aanvraag en goedkeuring zien we nog wat meer ontevredenheid. Tabel 2.5: Gemeente Beuningen. Vergelijking vorig jaar: tevredenheid procesaspecten Meting 2011 Meting 2012 Meting 2013 Meting 2014 Wachttijd goedkeuring en levering 93% 94% 90% 82% Wachttijd aanvraag en goedkeuring 88% 85% 92% 87% Hulp bij het kiezen 95% 90% 93% 87% Contact met de gemeente 98% 89% 95% 95% Informatie over de voorziening 93% 94% 91% 90% Informatie over de afhandeling 98% 87% 91% 94% negatieve afwijking ( 5%) positieve afwijking ( 5%) (vrijwel) gelijk * Deze berekening betreft het aandeel mensen dat een mening heeft geventileerd. De mensen die geen mening hebben over dit onderwerp zijn weggemiddeld. Uitleg over de mogelijkheid om bezwaar in te dienen Cliënten hebben de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen, als zij het niet eens zijn met de beschikking die zij van de gemeente krijgen. We hebben cliënten gevraagd hoe tevreden zij zijn met de informatie die ze hierover hebben gekregen /g Wmo klanttevredenheidsonderzoek over

12 Figuur 2.8: Gemeente Beuningen. Uitleg over de mogelijkheid om bezwaar in te dienen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden Weet niet Nog in behandeling Uitleg niet gehad Een grote groep (bijna de helft van alle cliënten) geeft aan niet meer te weten of zij informatie heeft gehad over de mogelijkheden om bezwaar te maken. Daarnaast is er een flinke groep cliënten (20%) die aangeeft dat zij geen uitleg over bezwaar heeft gehad: Van de cliënten die wel uitleg hebben gehad, is overigens iedereen tevreden over die uitleg. Uitleg over bezwaar: vergelijking met voorgaande metingen Het aantal cliënten dat aangeeft dat er geen uitleg is geweest wat betreft mogelijkheid tot bezwaar maken of niet meer weet waaruit deze uitleg bestond, is in vergelijking met vorig jaar fiks toegenomen. Voor een aantal van deze mensen geldt dat zij de uitleg niet kunnen herinneren, omdat zij gewoon tevreden zijn over hun voorziening en dus niet bezig zijn met bezwaar maken /g Wmo klanttevredenheidsonderzoek over

13 3 Tevredenheid over kwaliteit voorzieningen zelf Uiteraard willen we ook weten of cliënten tevreden zijn over de voorziening zelf. Hoe beoordeelt men de kwaliteit van de geleverde hulp of voorziening? 3.1 Kwaliteit hulp bij het huishouden In deze paragraaf bespreken we de Hulp bij het Huishouden: de kwaliteit van de uitvoerende organisatie, de hulp en wisselingen in de hulp. Organisatie uitvoering HH De figuur hiernaast geeft weer welke organisaties de Hulp bij het Huishouden uitvoeren. De meeste cliënten ontvangen HH via Verian (52%), één derde via TSN (31%). Veel kleinere organisaties zijn Zorggroep West Maas en Waal en een andere dan de genoemde leveranciers. Wat verder opvalt is dat één tiende niet weet waar hun hulp vandaan komt. Figuur 3.1: Uitvoerende organisaties HH Leverancier HH: vergelijking met voorgaande metingen Afgelopen jaar zijn er wisselingen geweest rondom de aanbieders van Hulp bij het huishouden. Dat is terug te zien in de antwoorden. Waren vorig jaar Axxicom en Zorggroep West Maas en Waal nog de grootste organisaties, in 2014 is dit geheel veranderd. De grootste partijen zijn nu Verian (nieuwe partij) en TSN. Axxicom komt niet meer terug en Zorggroep West Maas en Waal heeft nog maar een klein aandeel. Tevredenheid hulp bij het huishouden De onderstaande grafiek geeft de tevredenheid weer van de cliënten over de kwaliteit van de Hulp bij het huishouden in de gemeente Beuningen. 3% 4% 52% 10% 31% TSN Verian Zorggroep West Maas en Waal ZZG anders, namelijk Weet niet Figuur 3.2: Gemeente Beuningen. Tevredenheid Hulp bij het huishouden Aantal toegewezen uren Persoonlijke contact met de hulp Kwaliteit schoonmaken / werkzaamheden 0% 20% 40% 60% 80% 100% Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden Weet niet De tevredenheid over de kwaliteit van de Hulp bij het huishouden is groot. Het contact met de hulp wordt door vrijwel alle cliënten als prettig ervaren (99%); 44% zelfs zeer tevreden Ook de kwaliteit van het schoonmaken wordt goed beoordeeld: 96% is tevreden. De tevredenheid over het aantal uren hulp dat men toegewezen heeft gekregen is wat minder hoog: 83% geeft aan daarmee tevreden te zijn; 13% is zelfs ontevreden met het aantal toegewezen uren /g Wmo klanttevredenheidsonderzoek over

14 Tevredenheid HH: vergelijking met voorgaande metingen De tevredenheid over de Hulp bij het huishouden is net als vorig jaar zeer groot. De tevredenheid wat betreft contact met de hulp en de kwaliteit van schoonmaken is zelfs toegenomen. De tevredenheid over het aantal uren is al jaren het laagst. Ook dit jaar is dat weer het geval en deze is zelfs afgenomen (van 89% naar 83% tevredenheid). Tabel 3.1: Gemeente Beuningen. Vergelijking vorig jaar: tevredenheid hulp bij het huishouden Meting 2011 Meting 2012 Meting 2012 Meting 2014 Tevredenheid aantal uren 82% 80% 89% 83% Tevredenheid contact 98% 100% 91% 99% Tevredenheid kwaliteit schoonmaken 97% 96% 88% 96% negatieve afwijking ( 5%) positieve afwijking ( 5%) (vrijwel) gelijk * Deze berekening betreft het aandeel mensen dat een mening heeft geventileerd. De mensen die geen mening hebben over dit onderwerp zijn weggemiddeld. Aantal uren hulp dat is afgesproken wordt ook ontvangen We hebben de cliënten die Hulp bij het huishouden ontvangen ook gevraagd of zij het aantal uren hulp krijgen dat hen is toegewezen. Bijna alle cliënten (97%) geven aan dat de hulp evenveel uren aanwezig is, als is toegekend. Twee cliënten geven aan dat zij te weinig uren ontvangen. Klopt het aantal uren? Vergelijking met voorgaande jaren Net als in de voorgaande jaren kwam ook dit jaar naar voren dat vrijwel elke cliënt het aantal uren hulp krijgt wat is toegewezen. Hierin hebben zich geen veranderingen voorgedaan. Wisselen van hulp In andere Wmo-tevredenheidonderzoeken klinkt soms het geluid door dat er nog al eens gewisseld zou worden van hulp. Hiermee wordt bedoeld dat steeds verschillende personen ( gezichten ) de hulp bij het huishouden verrichten. In de volgende grafiek is de mening van de cliënten weergegeven over de wisseling van hulp. Het blijkt dat in Beuningen slechts één cliënt aangeeft last te hebben van wisseling van hulp (99% van de cliënten vindt dat er niet vaak wordt gewisseld van hulp). Echter, de cliënt die vindt dat er vaak gewisseld wordt van hulp geeft aan dat bij wisseling er een nieuw gezicht komt en dat wordt als vervelend ervaren. Wisselen van aanbieder Van de respondenten die gebruik maken van Hulp in het huishouden is de helft het afgelopen jaar gewisseld van aanbieder. Hiervan heeft het overgrote merendeel (79%) wel dezelfde hulp behouden en bijna iedereen (89%) vindt dat de kwaliteit van de hulp gelijk is gebleven. Slechts één respondent was ontevreden omdat er 14 dagen geen hulp was geweest. Wisselen van hulp: vergelijking met meting 2011 en 2012 Vorig jaar gaven meer mensen aan dat er vaak van hulp gewisseld werd. Tabel 3.2: Gemeente Beuningen. Vergelijking vorig jaar: wisselen van hulp Meting 2011 Meting 2012 Meting 2013 Meting 2014 Vaak van hulp gewisseld 10% 20% 5% 1% Vaak nieuwe gezichten 100% 93% 100% 100% Vervelend 100% 92% 100% - negatieve afwijking ( 5%) positieve afwijking ( 5%) (vrijwel) gelijk * Deze berekening betreft het aandeel mensen dat een mening heeft geventileerd. De mensen die geen mening hebben over dit onderwerp zijn weggemiddeld /g Wmo klanttevredenheidsonderzoek over

15 3.2 Kwaliteit WRV-voorziening Deze paragraaf bespreekt de tevredenheid over de overige Wmo-voorzieningen, waaronder woningaanpassingen, de regiotaxi en de vervoersvoorzieningen. Figuur 3.3: Gemeente Beuningen. Tevredenheid WRV-voorziening Scootmobiel/rolstoel of ander vervoermiddel Vervoersvoorziening (m.n. Stadsregiotaxi) Woningaanpassing / -voorziening 0% 20% 40% 60% 80% 100% Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden Cliënten met een overige Wmo-voorziening zijn het meest tevreden over de woningaanpassingen/ woonvoorzieningen. Ruim 85% geeft aan daar (zeer) tevreden mee te zijn.. Over de rolstoel/scootmobiel is 82% (zeer) tevreden. De vervoersvoorziening scoort het laagst, 63% hierover tevreden. Er zijn niet veel mensen (zeer) ontevreden, maar wel relatief veel mensen geven aan dat ze geen mening hebben (neutraal). Van de vervoersvoorzieningen is de Stadsregiotaxi verreweg de meest gebruikte vervoersvoorziening (84%). Hoewel de kwaliteit van de Stadsregiotaxi niet de verantwoordelijkheid van de gemeente betreft, hebben we toch gevraagd hoe mensen deze voorziening ervaren. De tevredenheid is niet groot: 63% is tevreden. Veel mensen met een taxipasje maken sporadisch gebruik van de Stadsregiotaxi. Zij gebruiken de taxi als er geen andere vervoersmogelijkheid is en hebben daarom weinig ervaring met het gebruik van de stadsregiotaxi. Tevredenheid WRV-voorzieningen: vergelijking met metingen voorgaande jaren De tevredenheid over de overige Wmo-voorzieningen zijn flink afgenomen in vergelijking met vorig jaar. Met name de tevredenheid van de vervoersvoorziening is afgenomen, het aantal ontevreden respondenten is gestegen. Ook de tevredenheid over de woonvoorziening is gedaald. De tevredenheid wat betreft rolstoel/scootmobiel is daarentegen nagenoeg gelijk gebleven. Tabel 3.3: Vergelijking vorig jaar: tevredenheid WRV-voorzieningen Meting 2011 Meting 2012 Meting 2013 Meting 2014 Tevredenheid woonvoorziening 86% 86% 92% 85% Tevredenheid vervoervoorziening 87% 72% 80% 73% Tevredenheid rolstoel/scootmobiel 76% 70% 83% 82% negatieve afwijking ( 5%) positieve afwijking ( 5%) (vrijwel) gelijk * Deze berekening betreft het aandeel mensen dat een mening heeft geventileerd. De mensen die geen mening hebben over dit onderwerp zijn weggemiddeld /g Wmo klanttevredenheidsonderzoek over

16 4 Effect van de voorziening Naast de diverse tevredenheidsaspecten is het natuurlijk van belang te weten of cliënten het idee hebben dat de voorzieningen het effect hebben waarvoor zij zijn aangevraagd. Aan cliënten met hulp bij het huishouden en cliënten met een woonvoorziening is gevraagd of de voorziening helpt bij het zelfstandig blijven wonen: kunnen zij door de voorziening langer zelfstandig in hun huis blijven wonen? Aan cliënten met een vervoervoorziening, een scootmobiel of een rolstoel is gevraagd of de vervoervoorziening helpt om buiten het eigen huis de dingen te blijven doen die ze graag willen doen. Tabel 4.1: Gemeente Beuningen. Effect van de voorziening Hulp bij het huishouden WRV-voorzieningen Woon- Voorziening Rolstoel / scootmobiel Vervoers- voorziening Heeft effect 100% 90% 93% 90% 88% Heeft geen effect 0% 10% 7% 10% 12% Alle cliënten met een Hulp in het Huishouden geven aan dat ze door deze voorziening langer zelfstandig kunnen blijven wonen. De cliënten die gebruik maken van een woonvoorziening, rolstoel/scootmobiel of vervoersvoorziening geven aan dat de voorzieningen bijdragen aan het langer zelfstandig blijven wonen of het blijven doen van activiteiten die ze graag doen buitenshuis. Met name de woonvoorziening en rolstoel / scootmobiel scoren hoog (93% en 90%). Maar ook de vervoersvoorziening scoort met 88% hoog. Effect van de voorziening: vergelijking met voorgaande metingen De effecten van de voorziening op de zelfstandigheid zijn ongeveer gelijk of licht toegenomen vergeleken met die van vorig jaar. Wat opvalt, is dat het effect van rolstoel/scootmobiel is toegenomen. Waar vorig jaar door een kwart werd aangegeven dat de rolstoel/scootmobiel geen effect had, geeft nu slechts 10% aan dat dit het geval is. Tabel 4.2: Gemeente Beuningen. Effect van de voorziening in vergelijking tot voorgaande jaren Meting 2011 Meting 2012 Meting 2013 Meting 2014 Effect hulp bij het huishouden 95% 94% 95% 100% Effect WRV 91% 83% 84% 90% Effect woonvoorziening 90% 100% 88% 93% Effect rolstoel/scootmobiel 94% 75% 77% 90% Effect vervoersvoorziening 87% 71% 90% 88% negatieve afwijking ( 5%) positieve afwijking ( 5%) (vrijwel) gelijk /g Wmo klanttevredenheidsonderzoek over

17 5 Cliëntenraad Beuningen In de gemeente Beuningen is de cliëntenraad Beuningen actief, die de gemeente adviseert over allerlei zaken, die de maatschappelijke ondersteuning van inwoners betreft. We hebben cliënten gevraagd of zij wel eens van de cliëntenraad hebben gehoord en of zij tevreden zijn over de manier waarop de cliëntenraad zijn werk doet. Een vijfde is bekend met de cliëntenraad Slechts 20% van alle Wmo-cliënten heeft weleens gehoord van de Cliëntenraad Beuningen. Ruim 80% heeft nog nooit van deze cliëntenraad gehoord en is dus niet op de hoogte van de cliëntenraad en wat deze doet. Figuur 5.1: Gemeente Beuningen. Bekendheid met cliëntenraad Beuningen 2% 20% Ja Nee 78% Weet niet / geen antwoord Meesten geen uitgesproken mening over werk cliëntenraad Van de cliënten die wel eens gehoord hebben van de Cliëntenraad heeft bijna 90% geen mening over het functioneren van deze raad (zij antwoorden weet niet of antwoorden niet). De cliënten die wel hun mening gaven (3), zijn allen tevreden over het werk van de cliëntenraad. Cliëntenraad Beuningen: vergelijking met voorgaande metingen Het aandeel cliënten dat wel eens heeft gehoord van de Cliëntenraad, is in vergelijking met vorig jaar sterk gedaald. Vorig jaar kende één op de drie de cliëntenraad, dit jaar is dat één op de vijf /g Wmo klanttevredenheidsonderzoek over

18 6 Samenvatting en aanbevelingen Net als voorgaande jaren zijn veruit de meeste respondenten heel erg tevreden, over zowel het proces van aanvragen als over hun Wmo-voorziening. Dit geldt voor zowel Hulp bij het huishouden als de overige voorzieningen. Van een verandering van aanbieder bij hulp bij het huishouden hebben de cliënten die het betrof, weinig gemerkt. Aanvraag (welke instantie, waar, door wie) duidelijk Voor veruit de meeste cliënten is duidelijk bij welke instantie ze de voorziening moeten aanvragen. De voorzieningen worden voornamelijk bij de gemeente aangevraagd, waaronde het Wmo-loket. Ruim 60% van de respondenten vroeg in 2013 de voorziening zelf aan. Dat is een heel ander beeld dan vorig jaar, toen slechts een kwart zelf de voorziening aanvroeg. We kunnen dat verschil niet verklaren. Conclusie en aanbevelingen: ga eens na waar de verschillen in aanvraag vandaag kan komen, waarom wisselt dat beeld door de jaren heen zo sterk? Gebruik PGB Het aandeel cliënten dat gebruik maakt van een PGB is zeer laag, 4% van de cliënten met Hulp bij het huishouden en geen van de cliënten met een overige Wmo-voorziening maakt hiervan gebruik. Het PGB-gebruik werd de afgelopen jaren al steeds wat minder, maar is dit jaar wel zeer laag. Cliënten met een PGB zijn over het algemeen wel tevreden over hun PGB. Het aandeel cliënten dat aangeeft vooraf informatie te hebben gekregen over een PGB, is ook wederom gedaald ten opzichte van vorig jaren. Conclusie en aanbevelingen: mocht de gemeente Beuningen willen inzetten op een hoger PGB-gebruik, dan zal nadrukkelijke communicatie daarover tijdens de intake een plek moeten krijgen in de gesprekken. Het PGB gebruik lijkt opvallend laag, maar ook de communicatie over de mogelijkheden lijkt niet veel aandacht te krijgen. Eigen bijdrage voorziening De tevredenheid over de wijze waarop het CAK de eigen bijdrage voor de Hulp bij het Huishouden int, is behoorlijk groot. Het is wel wat gedaald ten opzichte van vorig jaar. De redenen die men aangeeft voor ontevredenheid komen overeen: het duurt lang voordat men rekeningen ontvangt. Iets meer dan de helft van de cliënten (60%) vind het principe van een eigen bijdrage terecht. Conclusie en aanbevelingen: geen bijzondere aandachtspunten. Kanteling Het keukentafelgesprek wordt door de meeste mensen als plezierig ervaren. Niet iedereen heeft in het gesprek nuttige adviezen gekregen, één op de drie heeft wel wat aan het advies gehad. Van de cliënten vindt 71% dat de medewerker van de gemeente de mogelijkheden van de cliënt en zijn omgeving heeft verkend en van daaruit heeft gezocht naar oplossingen. Conclusie en aanbevelingen: hoewel men de gesprekken prettig vindt, zijn de adviezen die daaruit naar voren komen niet altijd nuttig voor de cliënt. Komt dat omdat het niet tegemoet komt aan de vraag (veelal een individuele voorziening) van de cliënt of komt dat doordat de adviezen niet passend genoeg zijn? /g Wmo klanttevredenheidsonderzoek over

19 Grote tevredenheid over procesaspecten Net als vorig jaar zijn cliënten erg te spreken over de verschillende procesaspecten. Over het proces in zijn algemeenheid is, net als vorig jaar, 90% tevreden. Het beste scoort het contact met de gemeente (vriendelijkheid en deskundigheid van de medewerker). De tevredenheid is op hetzelfde niveau als vorig jaar. Met name de wachttijden scoren iets minder goed, ook minder goed dan vorig jaar. Opvallend minder mensen kunnen hun mening geven over de mogelijkheid om bezwaar in te dienen: zij weten het niet meer of geven aan niet te zijn geïnformeerd. Conclusie en aanbevelingen: de tevredenheid over procesaspecten is zeer groot. Wel is de tevredenheid met betrekking tot de wachttijden afgenomen. Het is goed daar in het proces naar te kijken. Tevredenheid over kwaliteit Hulp bij het huishouden Afgelopen jaar heeft er een wisseling plaatsgevonden van de aanbieders van Hulp bij het huishouden in de gemeente. Vérian (52%) en TSN (31%) zijn nu de belangrijkste aanbieders. De helft van de cliënten heeft te maken gehad met een wisseling van aanbieder. Er zijn weinig personele wisselingen geweest, bijna iedereen heeft daarbij overigens wel dezelfde hulp gehouden. Men heeft niet veel last gehad van deze wisseling, bijna iedereen vindt dat de kwaliteit van de hulp bij het huishouden hetzelfde is gebleven. De tevredenheid over de kwaliteit van de Hulp bij het huishouden is groot, vooral het contact met de hulp en de kwaliteit van het schoonmaken scoort hoog. Iets meer ontevredenheid zien we terug bij het aantal toegewezen uren.. Ook heeft bijna niemand last van veel wisselingen van hulp. Conclusie en aanbevelingen: geen bijzondere aandachtspunten. Kwaliteit WRV-voorziening Cliënten met een overige Wmo-voorziening zijn, net als vorig jaar het meest tevreden over de woonvoorziening (85%). Ook de scootmobiel/rolstoel scoort prima en in lijn met vorig jaar; 82% is tevreden. De tevredenheid met betrekking tot de vervoersvoorziening (met name de Stadsregiotaxi) is flink afgenomen; dit jaar is 63% daarover tevreden. Effect van de voorziening Alle cliënten met een Hulp in het Huishouden geven aan dat de voorziening een positief effect heeft op het langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Bij de Wmo-voorzieningen die effect moeten hebben op de mobiliteit van mensen, liggen de scores iets lager maar nog steeds goed (rolstoel/scootmobiel 90%, woonvoorziening 93% en vervoersvoorziening/stadsregiotaxi 88%). De effecten van de voorziening op de zelfstandigheid zijn iets vergroot ten opzichte van die van vorig jaar. Wat opvalt, is dat het effect van de vervoersvoorziening weer iets is afgenomen. Conclusie en aanbevelingen: geen directe aandachtspunten. Cliëntenraad Beuningen Eén op de vijf Wmo-cliënten in Beuningen heeft wel eens gehoord van de Cliëntenraad Beuningen. Dit aandeel is in vergelijking met vorig jaar flink gedaald, toen kende één op de drie de cliëntenraad. Het aantal cliënten dat daadwerkelijk een mening heeft over het doen en laten van deze Cliëntenraad is echter zeer gering. Conclusie en aanbevelingen: Cliëntenraad Beuningen kent geen grote bekendheid. De bekendheid lijkt af te nemen. Communicatie daarover is nodig, als de cliëntenraad in contact wil komen met de achterban /g Wmo klanttevredenheidsonderzoek over

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2 Inhoud 1. Inleiding 1 1.1. Methode van onderzoek 1 1.2. Responsverantwoording 1 1.3. Leeswijzer 2 2. Tevredenheid Wmo-cliënten 3 2.1. Aanvragen van de voorzieningen 3 2.2. (On)Tevredenheid PGB 4 2.3. Tevredenheid

Nadere informatie

Gemeente Landsmeer. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 5 juni 2014

Gemeente Landsmeer. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 5 juni 2014 Gemeente Landsmeer Wmo-klanttevredenheid over 2013 5 juni 2014 DATUM 5 juni 2014 TITEL Wmo-klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Landsmeer Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014 Gemeente Woerden Klanttevredenheid Wmo over 2013 31 juli 2014 DATUM 31 juli 2014 TITEL Klanttevredenheid Wmo over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Woerden Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus

Nadere informatie

Gemeente Nunspeet. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012

Gemeente Nunspeet. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012 Gemeente Nunspeet Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012 mei 2013 Projectnr. 302.103 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702

Nadere informatie

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010 Gemeente Lopik Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010 26 april 2011 Projectnr. 331.100 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026)

Nadere informatie

Companen waar wonen beweegt

Companen waar wonen beweegt Projectnr. 2632.102/PL Companen waar wonen beweegt Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026)3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail Internet info@companen.nl www.companen.nl

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014 Gemeente Roosendaal Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 Concept 11 augustus 2014 DATUM 11 augustus 2014 TITEL Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Roosendaal

Nadere informatie

Gemeente Alphen-Chaam

Gemeente Alphen-Chaam Gemeente Alphen-Chaam Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 23 oktober 2015 DATUM 23 oktober 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente Alphen-Chaam

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011

Gemeente Woerden. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011 Gemeente Woerden Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011 26 maart 2012 Projectnr. 2632.102 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail

Nadere informatie

Gemeente Montfoort. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over augustus 2015

Gemeente Montfoort. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over augustus 2015 Gemeente Montfoort Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 24 augustus 2015 DATUM 24 augustus 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Montfoort Boulevard

Nadere informatie

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014 Gemeente Wmo klanttevredenheid over 2013 1 juli 2014 DATUM 1 juli 2014 TITEL Wmo klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Klanttevredenheidsonderzoek Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Gemeente IJsselstein. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over juli 2015

Gemeente IJsselstein. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over juli 2015 Gemeente IJsselstein Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 8 juli 2015 DATUM 8 juli 2015 TITEL ONDERTITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente IJsselstein Cathelijne

Nadere informatie

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2011

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2011 Gemeente Lopik Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2011 7 maart 2012 Projectnr. 331.100/g Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026)

Nadere informatie

Samenwerking Utrecht West. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2010 Gemeente Maarssen

Samenwerking Utrecht West. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2010 Gemeente Maarssen Samenwerking Utrecht West Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2010 Gemeente Maarssen 21 mei 2010 Projectnr. 2632.101/G Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532

Nadere informatie

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015 Gemeente Zeist Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 8 juli 2015 DATUM 8 juli 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Zeist Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Companen. Gemeente Steenbergen. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012

Companen. Gemeente Steenbergen. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012 Companen Gemeente Steenbergen Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012 15 juni 2013 Projectnr. 748.104 Companen waar wonen beweegt Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Gemeente Bergen op Zoom Companen BV Boulevard Heuvelink 04 688 KT Arnhem Postbus 74 680 BD Arnhem 06 35 5 3 info@companen.nl www.companen.nl Projectnummer: 748.04 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 0

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Gemeente Rhenen. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo

Gemeente Rhenen. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Gemeente Rhenen Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 3 juli 2009 Projectnr. 340.00 Boulevard Heuvelink 04 6828 KT Arnhem Postbus 74 680 BD Arnhem Telefoon (026) 352532 Telefax (026) 4458702 E-mail Internet

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over

Gemeente Bergen op Zoom. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over Gemeente Bergen op Zoom Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over december 0 Projectnr. 78.0/pl Boulevard Heuvelink 0 688 KT Arnhem Postbus 7 680 BD Arnhem Telefoon (06) 55 Telefax (06) 5870 E-mail nl info@companen.

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek 25 november 2015 GOM PAN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING GOM PAN EN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING DATUM 25 november 2015 TITEL Wmo

Nadere informatie

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Definitieve rapportage 4 augustus 2016 DATUM 4 augustus 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL

Nadere informatie

Goeree-Overflakkee. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 13 maart 2014

Goeree-Overflakkee. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 13 maart 2014 Goeree-Overflakkee Wmo-klanttevredenheid over 2013 13 maart 2014 DATUM 13 maart 2014 TITEL Wmo-klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL - OPDRACHTGEVER Gemeente Goeree-Overflakkee Boulevard Heuvelink 104

Nadere informatie

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd...

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 4 4 De aanvraag... 8 5 Procedure... 14 6 Wachttijd... 16 7 Bejegening... 19 7 Toegewezen aanvragen...

Nadere informatie

Gemeente Harenkarspel. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011

Gemeente Harenkarspel. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011 Gemeente Harenkarspel Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011 30 juli 2012 Projectnr. 2632.103/PL Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702

Nadere informatie

Gemeente Lansingerland. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012

Gemeente Lansingerland. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012 Gemeente Lansingerland Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012 6 mei 2013 Projectnr. 1621.101 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni 2015 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 1. Indienen melding...

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2014 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Shanon klein Goldewijk Juni 2014 Inhoud Samenvatting... 2 Inleiding... 4 1. Indienen

Nadere informatie

Gemeente Druten. Klanttevredenheidsonderzoek 2010

Gemeente Druten. Klanttevredenheidsonderzoek 2010 Gemeente Druten Klanttevredenheidsonderzoek 200 6 augustus 200 Projectnr. 225.00/G Boulevard Heuvelink 04 6828 KT Arnhem Postbus 74 680 BD Arnhem Telefoon (026) 352532 Telefax (026) 4458702 E-mail Internet

Nadere informatie

/2202. gemeente werkendam. werkendam. 12DEC2012. Gemeenteraad Postbus DA Werkendam. clienttevredenheidsonderzoek Wmo

/2202. gemeente werkendam. werkendam. 12DEC2012. Gemeenteraad Postbus DA Werkendam. clienttevredenheidsonderzoek Wmo gemeente werkendam /2202 Raadhuispiein 1 4251 VZ Werkendam Gemeenteraad Postbus 16 4250 DA Werkendam Telefoon: (0183) 507200 Fax: (0183) 50 73 00 E-mail: info@werkendam.nl onderwerp clienttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015

Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015 Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015 Afdeling: Maatschappelijke ontwikkeling Auteur : Nick Elshof Datum: 25-09-2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Samenvatting... 4 Verantwoording en achtergrond...

Nadere informatie

Gemeente Bergen. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012

Gemeente Bergen. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012 Gemeente Bergen Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012 8 april 2013 Projectnr. 373.101 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702

Nadere informatie

Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Gemeente Utrechtse Heuvelrug Gemeente Utrechtse Heuvelrug Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Onderzoeksrapportage 19 september 2016 DATUM 19 september 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL Onderzoeksrapportage

Nadere informatie

Gemeente Winterswijk. Wmo onderzoek over 2013. Welk effect hebben 'kantelingsgesprekken' bij mensen die geen voorziening hebben gekregen?

Gemeente Winterswijk. Wmo onderzoek over 2013. Welk effect hebben 'kantelingsgesprekken' bij mensen die geen voorziening hebben gekregen? Gemeente Winterswijk Wmo onderzoek over 203 Welk effect hebben 'kantelingsgesprekken' bij mensen die geen voorziening hebben gekregen? 27 juni 204 DATUM 27 juni 204 TITEL Wmo onderzoek over 203 ONDERTITEL

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling Gemeente Groesbeek Juni 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Zuiderval 70 7500 AN Enschede Tel. (053) 4825000 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014/050

Nadere informatie

Gemeente Ommen. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 28 juli 2017

Gemeente Ommen. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 28 juli 2017 Gemeente Ommen Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 28 juli 2017 DATUM 28 juli 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076)

Nadere informatie

Gemeente Zwartewaterland

Gemeente Zwartewaterland Gemeente Zwartewaterland Wmo-klanttevredenheidsonderzoek 2014 14 mei 2014 DATUM 2 mei 2014 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente Zwartewaterland Wietske

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Inleiding en toelichting Het jaarlijkse Wmo-klanttevredenheidsonderzoek is in april en mei 2015 naar de cliënten verstuurd. Aan de cliënten werd gevraagd of zij de

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Onderzoeksrapportage 14 oktober 2016 DATUM 14 oktober 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL Onderzoeksrapportage OPDRACHTGEVER Gemeente

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek. over 2009

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek. over 2009 Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2009 VERSLAG VAN DE RESULTATEN VAN HET CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK ONDER BURGERS MET EEN BEPERKING samenvatting Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Foto s: Bas Moerman

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011

Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011 Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011 September 2011 1 Colofon Uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurs- en Concernzaken Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 bestuursinformatie@utrecht.nl

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: de gemeente Nijkerk DIMENSUS beleidsonderzoek Juni 2008 Projectnummer 321 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 7 1

Nadere informatie

2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2

2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 3 4 De aanvraag... 7 5 Procedure... 11 6 Bejegening... 14 7 Rechten en plichten... 16 8 Inspraak bij

Nadere informatie

GEMEENTE ECHT-SUSTEREN

GEMEENTE ECHT-SUSTEREN Wmo-klanttevredenheidsonderzoek GEMEENTE ECHT-SUSTEREN 2009 VERSLAG VAN DE RESULTATEN VAN HET TEVREDENHEIDSONDERZOEK ONDER BURGERS MET EEN BEPERKING SAMENVATTING Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2009

Nadere informatie

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Inhoud 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Dienstverlening Gemeentewinkel 3. Contact met de gemeente 4. Wensen en behoeften De gemeente Zwijndrecht heeft

Nadere informatie

Wat is de totale omvang van de doelgroep? (u kunt een schatting maken) 880 mensen. Hoeveel mensen heeft u benaderd in het onderzoek?

Wat is de totale omvang van de doelgroep? (u kunt een schatting maken) 880 mensen. Hoeveel mensen heeft u benaderd in het onderzoek? Doelgroep 'mensen met lichamelijke beperking' Met welke methode(n) heeft u het onderzoek uitgevoerd? Schriftelijk Internet Telefonisch Face-to-face Anders, namelijk Wat is de totale omvang van de doelgroep?

Nadere informatie

11 Drentse gemeenten. Tevredenheid Hulp bij het huishouden. 3 mei 2011

11 Drentse gemeenten. Tevredenheid Hulp bij het huishouden. 3 mei 2011 11 Drentse gemeenten Tevredenheid Hulp bij het huishouden 3 mei 2011 Projectnr. 2118.100 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om:

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om: COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Te besluiten om: 1. De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 in het kader van artikel 9 Wmo juncto artikel 8.9 vierde lid

Nadere informatie

1 Samenvatting kwaliteitsmeting 2010

1 Samenvatting kwaliteitsmeting 2010 1 Samenvatting kwaliteitsmeting 2010 1.1 Inleiding De acht deelnemende gemeenten in Noord-Groningen willen meer grip krijgen op de kwaliteit van het doelgroepenvervoer. Daarom hebben zij Mobycon gevraagd

Nadere informatie

Gemeente Breda. Onderzoek klanttevredenheid Wmo. Onderzoek en Informatie. Individuele voorzieningen in Breda (2010)

Gemeente Breda. Onderzoek klanttevredenheid Wmo. Onderzoek en Informatie. Individuele voorzieningen in Breda (2010) Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Onderzoek klanttevredenheid Wmo Individuele voorzieningen in Breda (2010) Publicatienummer: 1656 Datum: April 2011 In opdracht van: Gemeente Breda Directie Sociale

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek WMO over 2013

Klanttevredenheidsonderzoek WMO over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek WMO over 2013 Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Sectie Onderzoek en Statistiek Venlo, juni 2014 Samenvatting Een van de hoofddoelstellingen van de Wmo (Wet

Nadere informatie

Gemeente Breda. Onderzoek klanttevredenheid Wmo. Onderzoek en Informatie. Individuele voorzieningen in Breda (2011)

Gemeente Breda. Onderzoek klanttevredenheid Wmo. Onderzoek en Informatie. Individuele voorzieningen in Breda (2011) Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Onderzoek klanttevredenheid Wmo Individuele voorzieningen in Breda (2011) Publicatienummer: 1688 Datum: mei 2012 In opdracht van: Gemeente Breda Directie Dienstverlening

Nadere informatie

Toelichting uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016

Toelichting uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 Toelichting uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 Inleiding Op basis van de Wmo 2015 zijn gemeenten verplicht jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek uit te voeren. De vier Westerkwartiergemeenten

Nadere informatie

1. Algemene gegevens. 1a) Uw geboortejaar :.. 1b) Postcode :... (alleen de cijfers) 1c) Bent u een man of een vrouw? Man Vrouw

1. Algemene gegevens. 1a) Uw geboortejaar :.. 1b) Postcode :... (alleen de cijfers) 1c) Bent u een man of een vrouw? Man Vrouw Vragenlijst Woonvoorziening WMO 1. Algemene gegevens 1a) Uw geboortejaar :.. 1b) Postcode :... (alleen de cijfers) 1c) Bent u een man of een vrouw? Man Vrouw 2. Wmo-loket Voor de uitvoering van de Wet

Nadere informatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Cliënten zijn tevreden over hoe het proces nu verloopt, voornamelijk door de inzet van traditionele communicatiekanalen 23 juli 2014 Versie 1,0 Inhoudsopgave Doelstelling

Nadere informatie

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Augustus 2015 2 Samenvatting De gemeente wil weten hoe

Nadere informatie

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Bijlagenummer 01/10/14/06 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Adviesnota voor: (kopieer en plak voor regel van toepassing) X Onderwerp:

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2013

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2013 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2013 onder Wmo-cliënten van de gemeenten: Brunssum, Nuth, Onderbanken en Simpelveld Rapportage gemeente Simpelveld Gemeente Heerlen Bureau Onderzoek & Statistiek Augustus

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Emmen 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9 5

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Gemeente Castricum mei juni 2008

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Gemeente Castricum mei juni 2008 Eindrapportage Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Gemeente Castricum mei juni 2008 Inhoudsopgave Inleiding... 5 1 Achtergrond, doelstelling en doelgroep... 7 1.1 Achtergrond voor het klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2013

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2013 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2013 onder Wmo-cliënten van de gemeenten: Brunssum, Nuth, Onderbanken, en Simpelveldl Rapportage gemeente Brunssum Gemeente Heerlen Bureau Onderzoek & Statistiek Augustus

Nadere informatie

Gemeente Houten. Klanttevredenheid Wmo over 2014 keukentafelgesprekken Sociaal Loket. 27 november 2014

Gemeente Houten. Klanttevredenheid Wmo over 2014 keukentafelgesprekken Sociaal Loket. 27 november 2014 Gemeente Houten Klanttevredenheid Wmo over 2014 keukentafelgesprekken Sociaal Loket 27 november 2014 DATUM 27 november 2014 TITEL Klanttevredenheid Wmo over 2014 ONDERTITEL Keukentafelgesprekken Sociaal

Nadere informatie

Hoe tevreden bent u over de volgende onderdelen van het Wmo-loket?

Hoe tevreden bent u over de volgende onderdelen van het Wmo-loket? Vragenlijst Hulp bij het huishouden 1. Algemene gegevens 1a) Uw geboortejaar :.. 1b) Postcode :... (alleen de cijfers) 1c) Bent u een man of een vrouw? Man Vrouw 2. Wmo-loket Voor de uitvoering van de

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Drechterland Juni 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Drechterland Juni 2014 - de kanteling Gemeente Drechterland Juni 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014-2023 Datum : Juni 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Gemeente Kampen. Wmo klanttevredenheid eerste kwartaal Rapportage 31 juli 2014

Gemeente Kampen. Wmo klanttevredenheid eerste kwartaal Rapportage 31 juli 2014 Gemeente Kampen Wmo klanttevredenheid eerste kwartaal 2014 Rapportage 31 juli 2014 DATUM 31 juli 2014 TITEL Wmo klanttevredenheid eerste kwartaal 2014 ONDERTITEL Rapportage OPDRACHTGEVER Gemeente Kampen

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Dienst SoZaWe NW Fryslan Juli 2014 Anouk Olsthoorn Projectnummer: 107560 Samenvatting Uw gemeente heeft meegedaan aan een klantonderzoek Wmo over 2013. De

Nadere informatie

Gemeente Bergen N-H. Klanttevredenheid brede gesprekken Wmo, WWB en Sociaal Wijkteam. Onderzoeksrapportage. 25 juli 2014

Gemeente Bergen N-H. Klanttevredenheid brede gesprekken Wmo, WWB en Sociaal Wijkteam. Onderzoeksrapportage. 25 juli 2014 Gemeente Bergen N-H Klanttevredenheid brede gesprekken Wmo, WWB en Sociaal Wijkteam Onderzoeksrapportage 25 juli 2014 DATUM 25 juli 2014 TITEL Klanttevredenheid brede gesprekken Wmo, WWB en Sociaal Wijkteam

Nadere informatie

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016 Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch Nulmeting 2016 Afdeling Onderzoek & Statistiek Juli 2016 Samenvatting De gemeente s-hertogenbosch vindt het belangrijk om de ervaringen van cliënten met Wmoondersteuning

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20 Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek 2015 1/20 1. Inleiding In december 2015 is voor de gemeente De Bilt het tweejaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Hiervoor zijn personen

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord 13 juni 2014 Kees-Jan van de Werforst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN

Nadere informatie

Gemeente Breda. Onderzoek klanttevredenheid Wmo. Onderzoek en Informatie. Individuele voorzieningen in Breda (2007)

Gemeente Breda. Onderzoek klanttevredenheid Wmo. Onderzoek en Informatie. Individuele voorzieningen in Breda (2007) Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Onderzoek klanttevredenheid Wmo Individuele voorzieningen in Breda (2007) Datum: Mei 2008 In opdracht van: Gemeente Breda Directie Sociale Zaken Uitgave: Gemeente

Nadere informatie

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Doelgroep 4 1.2 Methode 4 1.3 Respons 4 2. Resultaten Wmo 5 2.1 Contact en toegankelijkheid van hulp of ondersteuning

Nadere informatie

Verslag Klanttevredenheidsonderzoek 2007 Gemeente Heusden

Verslag Klanttevredenheidsonderzoek 2007 Gemeente Heusden Resultaten Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2007 Verslag Klanttevredenheidsonderzoek 2007 Gemeente Heusden KTO Wmo 2007 1 Resultaten Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2007 Inleiding Introductie Op 1 januari

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Beek (L.) 26 augustus 2015 Nelleke Koppelman Simon Wajer Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 2 SAMENVATTING 4 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Uitkomsten aanvullende telefonische interviews

Uitkomsten aanvullende telefonische interviews Uitkomsten aanvullende telefonische interviews De ervaringen van cliënten met de Wmo is een belangrijke graadmeter voor het beleid van de gemeente Barneveld. Daarom heeft de gemeente in februari 2012 een

Nadere informatie

Evaluatie van de Wmo-voorzieningen 2013

Evaluatie van de Wmo-voorzieningen 2013 Evaluatie van de Wmo-voorzieningen 2013 Gemeente Waterland augustus 2014 Inhoudsopgave SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 3 2. CLIËNTTEVREDENHEID... 3 3. HET WMO-LOKET... 3 3.1 AANVRAGEN... 4 3.2 INDICATIES...

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Beek 20 mei 2014 Simon Wajer Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS 7 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO Gemeente Boxmeer

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO Gemeente Boxmeer Reg.nr.: I-SZ/2012/862 / RIS 2013-463 Bijlage KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2012 Gemeente Boxmeer Vragenlijst over het aanvragen van een Wmo-voorziening U heeft zich in 2012 bij de gemeente Boxmeer gemeld

Nadere informatie

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2013

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2013 Reg.nr.: I-SZ/2014/446 / RIS 2014-252 Bijlage Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2013 Gemeente Boxmeer

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Best Augustus 2015 Nelleke Koppelman Naomi Meys Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2009

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2009 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2009 onder Wmo-aanvragers van de gemeenten: Brunssum, Heerlen, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal GEMEENTE HEERLEN Gemeente Heerlen Bureau Onderzoek

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Dienst SoZaWe NW Fryslân juli 2015 Nelleke Koppelman Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015)

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) In het voorjaar van 2015 is een tevredenheidsonderzoek onder de particuliere klanten van Warmtenet Hengelo gehouden. Aan alle particuliere klanten van Warmtenet

Nadere informatie

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in 2013 Gemeente Sint Anthonis Afdeling Sociale Zaken April

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011 Gemeente Bedum Groningen, juni 2012

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011 Gemeente Bedum Groningen, juni 2012 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011 Gemeente Bedum Groningen, juni 2012 Aha! marktonderzoek en marketingadvies Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk,

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Enschede Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Enschede COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Heerhugowaard

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Heerhugowaard Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Heerhugowaard Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Heerhugowaard COLOFON Samenstelling

Nadere informatie

Resultaten van het onderzoek naar de tevredenheid over Wmo voorzieningen na de wijzigingen van het beleid in 2010 in de Gemeente Borger-Odoorn

Resultaten van het onderzoek naar de tevredenheid over Wmo voorzieningen na de wijzigingen van het beleid in 2010 in de Gemeente Borger-Odoorn Resultaten van het onderzoek naar de tevredenheid over Wmo voorzieningen na de wijzigingen van het beleid in 2010 in de Gemeente Borger-Odoorn Mei 2011 In 2010 heeft de gemeente een aantal regels voor

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Annelieke van den Heuvel SGBO Benchmarking

Nadere informatie

In gesprek over de Wmo Wat kunt u verwachten?

In gesprek over de Wmo Wat kunt u verwachten? U ontvangt deze informatie, omdat u binnenkort een gesprek heeft met een medewerker van het team maatschappelijke ondersteuning. Het gesprek kan bij u thuis plaats vinden of op een andere locatie. Aanleiding

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010 Uitgave : Eenheid Strategische Ontwikkeling Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (0570) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl Strategische Ontwikkeling

Nadere informatie

Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Inclusief vergelijk 2012. Koro Enveloppen & Koro PackVision

Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Inclusief vergelijk 2012. Koro Enveloppen & Koro PackVision Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Inclusief vergelijk 2012 Opdrachtgever: Uitvoering: Koro Enveloppen & Koro PackVision Tema BV December 2014 1 I N L E I D I N G In 2014 heeft Tema voor de vijfde

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN Tevredenheidsonderzoek ketenpartners SUN Groningen Colofon Opdrachtgever SUN Groningen Datum Maart 2017 Auteurs Bert van Putten David Scheffer KWIZ Stavangerweg

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 27 juni 2014 Kees-Jan van de Werfhorst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING

Nadere informatie

Tevredenheid over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Tevredenheid over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heid over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De vragenlijst start hier 1. Volgens onze gegevens heeft u in / hulp bij het huishouden ontvangen. Hoe lang ontvangt u al hulp bij

Nadere informatie

Resultaten van het onderzoek naar de tevredenheid over Wmo voorzieningen na de wijzigingen van het beleid in 2010 in de gemeente Borger-Odoorn

Resultaten van het onderzoek naar de tevredenheid over Wmo voorzieningen na de wijzigingen van het beleid in 2010 in de gemeente Borger-Odoorn Resultaten van het onderzoek naar de tevredenheid over Wmo voorzieningen na de wijzigingen van het beleid in 2010 in de gemeente Borger-Odoorn Exloo, mei 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Samenvatting...3

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2009 Gemeente Olst-Wijhe

Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2009 Gemeente Olst-Wijhe Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Olst-Wijhe Olst/Wijhe,. doc. nr.: 0728-20-ALLE-SR Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Olst-Wijhe

Nadere informatie