Gemeente Montfoort. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over augustus 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Montfoort. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over augustus 2015"

Transcriptie

1 Gemeente Montfoort Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over augustus 2015

2 DATUM 24 augustus 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Montfoort Boulevard Heuvelink KT Arnhem Postbus BD Arnhem (026) BTW NL B01 IBAN NL95RABO KVK AUTEUR(S) Josien Westgeest PROJECTNUMMER /G

3

4 Inhoud Samenvatting 1 1 Inleiding Onderzoeksmethode Responsverantwoording Leeswijzer 3 2 Aanvraag individuele Wmo-voorziening Uitkomsten Factsheet 5 3 Gebruik individuele Wmo-voorziening Uitkomsten Factsheet 9

5 Samenvatting Het tevredenheidsonderzoek onder cliënten van de Wmo over 2014 is uitgevoerd middels een telefonische enquête onder 69 cliënten. De enquêtes zijn afgenomen in juli Aanvraag van de voorzieningen Inwoners van Montfoort nemen het vaakst contact op met de Stichting Welzijn Ondersteuning Montfoort/Linschoten (SWOM) voor een aanvraag voor een rolstoel, huishoudelijke hulp of woningaanpassing. In bijna alle gevallen wordt een dergelijke aanvraag toegewezen. Ongeveer twee derde heeft vervolgens een gesprek met een medewerker van het Wmo-team van de SWOM. Men is vooral tevreden over de wijze waarop deze medewerkers hulp bieden. De meeste ontevredenheid bestaat over de aandacht die wordt geschonken aan de persoonlijke situatie van de cliënt. Men geeft hierbij aan dat er beter geluisterd zou mogen worden naar de omstandigheden waarmee de cliënt te maken heeft. Verder wordt de wachttijd tussen de aanvraag en het moment waarop men de beschikking ontvangt door een deel van de respondenten als te lang ervaren. Uit de vraag over de mogelijkheid om bezwaar in te dienen en over de mogelijkheden die een PGB kan bieden komt naar voren dat een groot deel aangeeft geen informatie te hebben ontvangen (of het zich niet kan herinneren). Het is denkbaar dat men het zich niet meer goed weet te herinneren, immers, als iets niet van toepassing is op de situatie, dan blijft informatie niet hangen. Toch is het verstandig om na te gaan of er voldoende aandacht wordt geschonken aan informatievoorziening over de genoemde onderwerpen. Gebruik van de voorzieningen Veel cliënten in de gemeente Montfoort maken gebruik van meerdere Wmo-voorzieningen. De meest gebruikte voorziening is hulp bij het huishouden en vervolgens de rolstoel. Voor deze en alle andere Wmo-voorzieningen geldt de meerderheid van alle ondervraagde cliënten tevreden is over de algemene kwaliteit en bruikbaarheid. Het aandeel tevredenen varieert van 72% van de gebruikers van een rolstoel tot nagenoeg alle (92%) scootmobielgebruikers. Weinig cliënten maken gebruik van een PGB om hun voorzieningen te financieren. Van de 102 voorzieningen waarvan de respondenten gebruik hebben gemaakt, kunnen er 84 via een Persoonsgebonden Budget worden gefinancierd. Slechts voor acht van de 84 voorzieningen, wordt ook daadwerkelijk een PGB gebruikt. De cliënten die van een PGB gebruik maken zijn er echter wel allemaal tevreden over. Zonder de voorzieningen wordt men vooral belemmerd in het plaatselijk vervoer, verplaatsen in en om huis en het zelfstandig voeren van het huishouden. Ruim 90% van de respondenten geeft aan dat deze belemmeringen worden verminderd door de voorzieningen waar zij gebruik van maken. Tot slot is gevraagd in hoeverre men bekend is met de Participatieraad. Deze raad komt op voor de belangen van de inwoners van de gemeente Montfoort. Minder dan 30% geeft aan wel eens gehoord te hebben van de Participatieraad. Een ruime meerderheid is er dus niet bekend mee. Gezien het geringe aantal respondenten dat de vragen over de aanvraagprocedure en de kwaliteit van voorzieningen heeft beantwoord, moeten de uitkomsten als indicatief worden beschouwd. Het is daarom weinig zinvol om op basis van deze resultaten aanbevelingen te formuleren /G Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over

6 1 Inleiding De Wmo verplicht elke gemeente om jaarlijks tevredenheidsmetingen te verrichten onder de doelgroepen van de Wmo. Dit is een goede manier om in beeld te brengen of de dienstverlening van de Wmo aansluit bij datgene waaraan burgers behoefte hebben. De gemeente Montfoort heeft dit jaar bureau Companen een tevredenheidonderzoek laten uitvoeren onder mensen die in 2014 een Wmovoorziening hebben aangevraagd en / of gebruikt. 1.1 Onderzoeksmethode Om de tevredenheid van de Wmo-cliënten in beeld te brengen, is gekozen voor een telefonische enquête. De betrokken doelgroepen zijn telefonisch goed te bereiken. Respondenten waarderen deze persoonlijke benadering namens de gemeente, waarbij de ervaren enquêteurs van Companen vragen kunnen toelichten aan de respondenten. Bovendien is het merendeel van de benaderde personen bereid om telefonisch aan het onderzoek mee te werken. Het veldwerk is uitgevoerd in juli De volgende thema s kwamen in deze enquête aan de orde: tevredenheid met het proces van aanvraag en afhandeling; tevredenheid met de kwaliteit van gebruikte voorzieningen en diensten. 1.2 Responsverantwoording Er zijn in totaal 69 geslaagde enquêtes afgenomen. Van deze respondenten hebben 35 in 2014 een Wmo-voorziening aangevraagd. Er is onderzocht in welke mate zij tevreden zijn over het aanvraagproces. Daarnaast is de tevredenheid van cliënten met het gebruik van hun Wmo-voorziening in beeld gebracht. Dit heeft betrekking op alle respondenten die in 2014 gebruik hebben gemaakt van één of meerdere voorzieningen, in dit geval 65 respondenten. Van deze gebruikers hebben 31 respondenten de voorziening in 2014 aangevraagd de overige 34 respondenten deden hun aanvraag in 2013 of eerder. Vier respondenten hebben wel een voorziening aangevraagd in 2014, maar hebben er dat jaar nog geen gebruik van kunnen maken. In deze gevallen werd de aanvraag (begin) 2015 toegewezen of werd de voorziening in die periode geleverd. In tabel 1.1 is de behaalde respons weergegeven. Tabel 1.1: Gemeente Montfoort. Respons Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 Aantal respondenten Aanvraag Wmo-voorziening in Uitgebreid gesprek met medewerker SWOM 22 Gebruik Wmo-voorziening in Wmo-voorziening(en) in 2014 aangevraagd 31 - Wmo-voorziening(en) vóór 2014 aangevraagd 34 Totaal aantal respondenten 69 Bron: Companen, Wmo-klanttevredenheidsonderzoek Montfoort over /G Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over

7 1.3 Leeswijzer De structuur van dit rapport is als volgt: Hoofdstuk 2: Tevredenheid over het gesprek en het proces van aanvraag en afhandeling. Hoofdstuk 3: Tevredenheid over de kwaliteit van geleverde voorzieningen en diensten. De hoofdstukken zijn opgesteld als factsheets met daarbij een bondige samenvatting van de belangrijkste uitkomsten. Elk afzonderlijk hoofdstuk biedt zodoende een helder zicht op de huidige stand van zaken /G Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over

8 2 Aanvraag individuele Wmo-voorziening Van de inwoners die in 2014 contact hebben gezocht met de Stichting Welzijn Ondersteuning Montfoort/Linschoten (SWOM) over een Wmo-hulpvraag, zijn er 35 geënquêteerd over de aanvraagprocedure. Het merendeel, 22 cliënten, heeft een gesprek gevoerd met een medewerker van het Wmo-team van de SWOM. We kijken naar de tevredenheid van deze 22 cliënten over het gesprek dat ze hebben gehad na het indienen van de aanvraag. De respondenten die in 2014 meerdere voorzieningen hebben aangevraagd, hebben de vragen beantwoord op basis van hun ervaring ten aanzien van de laatste aanvraag. De overige 13 cliënten die in 2014 een aanvraag hebben gedaan kunnen zich het gesprek niet meer herinneren of hebben geen gesprek gevoerd omdat een arts, hulpverlener of andere persoon dit voor hen heeft geregeld. Gezien het geringe aantal respondenten dat de vragen over het gesprek met de SWOM en het aanvraagproces over het algemeen heeft beantwoord, moeten de uitkomsten op dit vlak als indicatief worden beschouwd. 2.1 Uitkomsten Aanvraag In totaal hebben de 35 respondenten in 2014 gezamenlijk 50 aanvragen gedaan. Dit houdt in dat een deel meerdere aanvragen heeft gedaan. De meest aangevraagde voorziening betrof een rolstoel, hierbij gaat het om 34% van de aanvragen. Andere veel aangevraagde voorzieningen zijn hulp bij het huishouden (26%) en een woningaanpassing of woonvoorziening (23%). Gesprek met SWOM Na het melden van de aanvraag hebben 22 van de 32 respondenten contact gehad met een medewerker van het Wmo-team van de SWOM. Aan deze 22 personen is gevraagd in hoeverre zij tevreden zijn met de manier waarop zij zijn behandeld door de medewerkers van het Wmo-team. De meesten zijn hier in grote mate tevreden over, voor een enkeling geldt dat niet. Deze respondenten geven aan de manier van aanspreken niet prettig te vinden en veel weerstand te ondervinden bij het indienen van de aanvraag. Relatief gezien bestaat er de meeste ontevredenheid over hoe goed er naar de cliënten geluisterd wordt en de aandacht die aan hun persoonlijke situatie besteed wordt. Vooral over de wijze waarop men is geholpen door de medewerkers, is een groot deel van de cliënten tevreden. Aanvraagproces Alle 32 aanvragers is gevraagd naar hun tevredenheid over het verloop van de aanvraagprocedure. Ook hier geldt dat een ruime meerderheid tevreden is met de wijze waarop de procedure is verlopen. Vijf personen geven aan niet tevreden te zijn met de wachttijd tussen het indienen van de aanvraag en het moment waarop zij de beschikking (brief met besluit over de aanvraag) ontvingen. Zij geven aan langer te hebben moeten wachten dan hen vooraf was gezegd rekening mee te houden. Minder dan de helft van de cliënten geeft aan op de hoogte te zijn gebracht van de mogelijkheid om bezwaar in te dienen. Slechts 6 respondenten zijn van mening dat zij (voldoende) informatie hebben gekregen over de mogelijkheden en voor- en nadelen van een Persoonsgebonden budget (PGB) en over Zorg in Natura /G Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over

9 2.2 Factsheet Ten behoeve van de leesbaarheid van de grafieken zijn percentages onder 5% niet percentueel aangegeven. Aangevraagde Wmo-voorzieningen in 2014 (n=35) Rolstoel Hulp bij het huishouden Woonvoorziening/-aanpassing Collectief vervoer Ouderenadviseur (dementie-consulent) Scootmobiel Ander vervoermiddel 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Algemene tevredenheid over het aanvraagproces (n=32) 72% 6% Weet niet Contact gehad met een medewerker van het Wmo-team (n=32) % Ja Nee Weet niet Tevredenheid over behandeling door medewerker (n=22) Goed geholpen door medewerker 27% 68% 5% Informatievoorziening 27% 5 5% Vriendelijkheid medewerkers 27% 5 5% 5% 5% Aandacht voor persoonlijke situatie 32% 45% 5% Deskundigheid medewerkers 73% /G Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over

10 Tevredenheid over verloop procedure (n=32) Wachttijd aanvraag en beschikking 66% 6% Wachttijd beschikking en gebruik 66% 13% Uitleg over mogelijkheid bezwaar indienen 38% 41% 13% Informatie gekregen over mogelijkheden en gebruik van een PGB (n=32) Weet niet N.v.t. 1 63% 1 Ja Nee Weet niet Bron: Companen, Onderzoek Klanttevredenheid Wmo Montfoort over /G Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over

11 3 Gebruik individuele Wmo-voorziening Van de 69 respondenten hebben 65 in 2014 gebruik gemaakt van een Wmo-voorziening. In totaal gebruikten deze cliënten 102 voorzieningen. Veel cliënten hebben dus van meer dan één voorziening gebruik gemaakt. We hebben cliënten per voorziening gevraagd naar hun tevredenheid met het gebruik en de kwaliteit van de voorziening. Daarnaast is ook in beeld gebracht in hoeverre de voorziening een bijdrage levert aan het verbeteren van het dagelijks leven van cliënten. 3.1 Uitkomsten Gebruik van de Wmo-voorzieningen Hulp bij het huishouden en een rolstoel zijn de meest gebruikte voorzieningen in de gemeente Montfoort. Voor beiden geldt dat ruim 40% van de respondenten met een voorziening er gebruik van maakt. Het merendeel van de 102 gebruikte voorzieningen (83%) is voor 2014 aangevraagd door de cliënten. Kwaliteit van de Wmo-voorzieningen Van de 28 respondenten die via de Wmo hulp bij het huishouden krijgen, is een ruime meerderheid (83%) tevreden over de algemene kwaliteit. Geen van de gebruikers is ontevreden. Wanneer we meer specifiek kijken naar de kwaliteit van de huishoudelijke hulp, blijkt dat de gebruikers het meest tevreden zijn over het persoonlijke contact met de hulp. Slechts een enkeling is niet tevreden over de kwaliteit van het schoonmaken, het persoonlijke contact met de hulp en het ondersteuningsplan dat de aanbieder van huishoudelijke ondersteuning heeft opgesteld. Ruim de helft van de gebruikers geeft overigens aan niet bekend te zijn met een dergelijk ondersteuningsplan. T-Zorg levert de huishoudelijke hulp bij de meeste respondenten (5). Andere (minder vaak) genoemde organisaties zijn Careyn, Rijnhoven en Vierstroom. Voor de meeste respondenten geldt dat vervanging van de hulp bij vakanties en ziekte goed geregeld is. Sommigen hebben echter wel eens meegemaakt dat er geen vervanger was. Eén persoon geeft aan dat er buiten vakantie en ziekte van de hulp om vaak gewisseld wordt. Dit wordt als vervelend ervaren, omdat het steeds weer nieuwe gezichten zijn. De woningaanpassingen en -voorzieningen die bij zes respondenten zijn geleverd, bestaan uit douchestoeltjes, trapliften en tilliften. Welzorg, Ottolift en Meyra zijn de organisaties die deze voorzieningen hebben geleverd. Eén persoon is van mening dat de geleverde traplift niet stevig genoeg is. De rest is wel tevreden over hun woonvoorziening. Negen personen hebben gebruik gemaakt van de regiotaxi (collectief vervoer). Het merendeel is tevreden over de algemene kwaliteit van het vervoer. Over de behulpzaamheid van de chauffeur, de prijs per rit en het gemak waarmee de regiotaxi te bestellen is, zijn alle gebruikers tevreden. De enkeling die ontevreden is over de wachttijden of de reisafstand, geeft aan moeite te hebben met de onvoorspelbaarheid van de taxi: soms komt hij (veel) eerder of later dan het afgesproken tijdstip. Meyra en Welzorg zijn de meest genoemde leveranciers van scootmobielen in de gemeente Montfoort. De veertien cliënten die er gebruik van maken, zijn er over het algemeen goed over te spreken. Eén persoon geeft aan een te oud model te hebben waardoor er vaak mankementen zijn. Iets minder dan de /G Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over

12 helft van scootmobielgebruikers maakt gebruik van de servicedienst van de leverancier. Ook daar is men grotendeels tevreden over. Voor de rolstoel geldt min of meer hetzelfde als de scootmobiel. De meeste worden geleverd door Meyra en Welzorg en bijna driekwart van de 28 rolstoelgebruikers is er tevreden over. De vijf personen die niet tevreden zijn, geven aan dat hun rolstoel niet passend is gemaakt, wat het gebruiksgemak vermindert. Van de elf respondenten die gebruik maken van de servicedienst, zijn vijf personen ontevreden over de geleverde diensten. Men noemt hierbij voornamelijk dat afspraken niet worden nagekomen. Andere vervoervoorzieningen waar acht respondenten gebruik van hebben gemaakt zijn driewielers, duofietsen en loopfietsen. De tevredenheid wordt ook hier alom gedeeld. Wat wel opvalt, is dat er weinig gebruik wordt gemaakt van de servicedienst. Tot slot hebben vijf respondenten aangegeven gebruik te hebben gemaakt van de diensten van een ouderenadviseur of dementieconsulent. Zowel over de algemene kwaliteit als meer specifieke aspecten zoals de vriendelijkheid en deskundigheid van de adviseur en de mate waarin er aandacht werd besteed aan de persoonlijke situatie, zijn de vijf gebruikers tevreden. PGB-gebruik Slechts voor acht van de 84 voorzieningen die via een Persoonsgebonden Budget kunnen worden gefinancierd, wordt ook daadwerkelijk een PGB gebruikt. Alle cliënten voor wie dit geldt, zijn tevreden over de mogelijkheden en het gebruik van het PGB. Effect van de Wmo-voorzieningen Zonder Wmo-voorziening(en) zouden respondenten vooral belemmerd worden in het plaatselijk vervoer (46%), het verplaatsen in en om huis (42%) en het zelfstandig voeren van het huishouden (38%). In bijna alle gevallen helpen de toegekende voorzieningen om deze belemmeringen te verminderen. De huishoudelijke hulp, woningaanpassing en - in mindere mate - ouderenadviseur dragen bij aan het (beter) zelfstandig kunnen functioneren in huis. De gebruikers van collectief vervoer, scootmobielen, rolstoelen en andere vervoermiddelen geven aan dat zij door deze voorzieningen (meer) activiteiten buitenshuis kunnen ondernemen. Participatieraad In Montfoort adviseert de Participatieraad vanuit belangen en ervaringen van de verschillende doelgroepen het college over de voorbereiding en uitvoering van het beleid op het sociaal domein; jeugd, gezin en welzijn, zorg en wonen, werk en inkomen. De Participatieraad komt op voor de belangen van de inwoners van de gemeente Montfoort. Van de 69 ondervraagde respondenten, geven slechts 20 aan wel eens gehoord te hebben van de Participatieraad. Een ruime meerderheid is er dus niet bekend mee /G Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over

13 3.2 Factsheet Ten behoeve van de leesbaarheid van de grafieken zijn percentages onder 5% niet percentueel aangegeven. Gebruikte Wmo-voorzieningen in 2014 (n=65) Hulp bij het huishouden Rolstoel Scootmobiel Collectief vervoer Ander vervoermiddel Woonvoorziening/-aanpassing Ouderenadviseur (dementie-consulent) 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Algemene tevredenheid huishoudelijke hulp (n=28) 46% 36% 18% Tevredenheid met aspecten huishoudelijke hulp (n=28) Kwaliteit schoonmaken % 7% Persoonlijk contact 36% 57% Ondersteuningsplan 11% 26% 7% 15% 41% Weet niet N.v.t. Is de vervanging van de hulp bij vakanties en ziekte van de hulp goed geregeld? (n=28) 75% 7% 11% 7% Ja Gaat wel Nee Weet niet Algemene tevredenheid woningaanpassing (n=6) 17% 67% 17% /G Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over

14 Algemene tevredenheid collectief vervoer (n=9) 25% 63% 13% Tevredenheid met aspecten collectief vervoer (n=9) Prijs per rit 13% 88% Reisafstand / omrijtijden 75% 13% 13% Behulpzaamheid chauffeur 25% 75% Wachttijden 75% 13% 13% Gemak bestellen 100% Algemene tevredenheid scootmobiel (n=14) 21% 71% 7% Gebruik servicedienst voor de scootmobiel (n=14) Tevredenheid servicedienst scootmobiel (n=6) 7% Ja 43% Nee 50% Weet niet 17% 67% 17% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden Algemene tevredenheid rolstoel (n=28) 11% 61% 11% 18% /G Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over

15 Gebruik servicedienst voor de rolstoel (n=28) Tevredenheid servicedienst scootmobiel (n=11) 57% 3 Ja Nee Weet niet 18% 36% 45% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden Algemene tevredenheid ander vervoermiddel (n=8) 13% 75% 13% Gebruik servicedienst (n=8) Tevredenheid servicedienst (n=2) 25% Ja 50% 50% 75% Nee Weet niet 0% 20% 40% 60% 80% 100% Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden Tevredenheid met ouderenadviseur (dementie consulent) (n=5) Algemene kwaliteit 20% 60% 20% Vriendelijkheid 40% 40% 20% Aandacht voor persoonlijke situatie 20% 60% 20% Deskundigheid 20% 60% 20% Betaalt u de voorziening met een PGB? Huishoudelijke hulp (n=28) 7% 86% 7% Woningaanpassing (n=6) 17% 83% Scootmobiel (n=14) 21% 57% 21% Rolstoel (n=28) 7% 86% 7% Ander vervoermiddel (n=8) 100% Ja Nee Weet niet /G Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over

16 Welke belemmering(en) ervaart u zonder Wmo-voorziening? (n=65) Plaatselijk vervoer Verplaatsen in en om huis Zelfstandig voeren huishouden Contact met anderen Anders 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Helpen voorzieningen belemmeringen te verminderen? (n=65) 92% 5% Ja Gedeeltelijk Weet niet Draagt het gebruik van de voorziening bij aan het beter zelfstandig kunnen functioneren in huis? Huishoudelijke hulp (n=28) Woningaanpassing (n=6) Ouderenadviseur (n=5) 83% 93% 40% 20% 17% 20% 20% Ja Enigszins Nee Weet niet Draagt het gebruik van de voorziening bij aan het ondernemen van activiteiten buitenshuis? Collectief vervoer (n=9) 78% 11% 11% Scootmobiel (n=14) 86% 7% 7% Rolstoel (n=28) 86% 40% 11% Ander vervoermiddel (n=8) 75% 13% 13% Ja Enigszins Nee Weet niet Heeft u al eerder van de Participatieraad gehoord? (n=69) Deelname aan vervolggesprek gewenst (n=69) 71% 2 Ja Nee 75% 22% Ja Nee Weet niet Bron: Companen, Onderzoek Klanttevredenheid Wmo Montfoort over /G Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over

Gemeente Alphen-Chaam

Gemeente Alphen-Chaam Gemeente Alphen-Chaam Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 23 oktober 2015 DATUM 23 oktober 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente Alphen-Chaam

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014 Gemeente Woerden Klanttevredenheid Wmo over 2013 31 juli 2014 DATUM 31 juli 2014 TITEL Klanttevredenheid Wmo over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Woerden Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus

Nadere informatie

Gemeente IJsselstein. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over juli 2015

Gemeente IJsselstein. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over juli 2015 Gemeente IJsselstein Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 8 juli 2015 DATUM 8 juli 2015 TITEL ONDERTITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente IJsselstein Cathelijne

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014 Gemeente Roosendaal Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 Concept 11 augustus 2014 DATUM 11 augustus 2014 TITEL Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Roosendaal

Nadere informatie

Gemeente Landsmeer. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 5 juni 2014

Gemeente Landsmeer. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 5 juni 2014 Gemeente Landsmeer Wmo-klanttevredenheid over 2013 5 juni 2014 DATUM 5 juni 2014 TITEL Wmo-klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Landsmeer Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015 Gemeente Zeist Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 8 juli 2015 DATUM 8 juli 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Zeist Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Gemeente Nunspeet. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012

Gemeente Nunspeet. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012 Gemeente Nunspeet Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012 mei 2013 Projectnr. 302.103 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702

Nadere informatie

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2 Inhoud 1. Inleiding 1 1.1. Methode van onderzoek 1 1.2. Responsverantwoording 1 1.3. Leeswijzer 2 2. Tevredenheid Wmo-cliënten 3 2.1. Aanvragen van de voorzieningen 3 2.2. (On)Tevredenheid PGB 4 2.3. Tevredenheid

Nadere informatie

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010 Gemeente Lopik Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010 26 april 2011 Projectnr. 331.100 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026)

Nadere informatie

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek 25 november 2015 GOM PAN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING GOM PAN EN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING DATUM 25 november 2015 TITEL Wmo

Nadere informatie

Gemeente Beuningen. Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013. Concept. 3 april 2014

Gemeente Beuningen. Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013. Concept. 3 april 2014 Gemeente Beuningen Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013 Concept 3 april 2014 DATUM 3 april 2014 TITEL Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Beuningen

Nadere informatie

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014 Gemeente Wmo klanttevredenheid over 2013 1 juli 2014 DATUM 1 juli 2014 TITEL Wmo klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Klanttevredenheidsonderzoek Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2011

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2011 Gemeente Lopik Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2011 7 maart 2012 Projectnr. 331.100/g Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026)

Nadere informatie

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Definitieve rapportage 4 augustus 2016 DATUM 4 augustus 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL

Nadere informatie

Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Gemeente Utrechtse Heuvelrug Gemeente Utrechtse Heuvelrug Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Onderzoeksrapportage 19 september 2016 DATUM 19 september 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL Onderzoeksrapportage

Nadere informatie

Gemeente IJsselstein. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Concept 12 juli 2016

Gemeente IJsselstein. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Concept 12 juli 2016 Gemeente IJsselstein Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Concept 12 juli 2016 DATUM 12 juli 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente IJsselstein Boulevard

Nadere informatie

Moerdük. ge meente. o 80% ervaart de geboden ondersteuning als nuttig RAADSINFORMAT EBRIEF

Moerdük. ge meente. o 80% ervaart de geboden ondersteuning als nuttig RAADSINFORMAT EBRIEF ge meente Moerdük RAADSINFORMAT EBRIEF Van Col van en wethouders Aan de leden van de qemeenteraad Onderuverp Nummer griffie Zaaknummer Documentnummer 7 g ð69 v2q 3q3 Cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Goeree-Overflakkee. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 13 maart 2014

Goeree-Overflakkee. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 13 maart 2014 Goeree-Overflakkee Wmo-klanttevredenheid over 2013 13 maart 2014 DATUM 13 maart 2014 TITEL Wmo-klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL - OPDRACHTGEVER Gemeente Goeree-Overflakkee Boulevard Heuvelink 104

Nadere informatie

V A L K E N S W A A R D de Hofnar 15

V A L K E N S W A A R D de Hofnar 15 V G E M E E N T E V A L K E N S W A A R D de Hofnar 15 Postbus 10100 5550 GA Gemeente Valkenswaard Aan de leden van de raad van de gemeente Valkenswaard Valkenswaard Telefoon (040) 208 34 44 Telefax (040)

Nadere informatie

Gemeente Nederweert. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 30 juni 2017

Gemeente Nederweert. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 30 juni 2017 Gemeente Nederweert Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 30 juni 2017 DATUM 30 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl

Nadere informatie

Gemeente Moerdijk. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 20 juni 2017

Gemeente Moerdijk. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 20 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 20 juni 2017 DATUM 20 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011

Gemeente Woerden. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011 Gemeente Woerden Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011 26 maart 2012 Projectnr. 2632.102 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail

Nadere informatie

Companen. Gemeente Steenbergen. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012

Companen. Gemeente Steenbergen. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012 Companen Gemeente Steenbergen Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012 15 juni 2013 Projectnr. 748.104 Companen waar wonen beweegt Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Samenwerking Utrecht West. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2010 Gemeente Maarssen

Samenwerking Utrecht West. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2010 Gemeente Maarssen Samenwerking Utrecht West Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2010 Gemeente Maarssen 21 mei 2010 Projectnr. 2632.101/G Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over

Gemeente Bergen op Zoom. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over Gemeente Bergen op Zoom Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over december 0 Projectnr. 78.0/pl Boulevard Heuvelink 0 688 KT Arnhem Postbus 7 680 BD Arnhem Telefoon (06) 55 Telefax (06) 5870 E-mail nl info@companen.

Nadere informatie

Gemeente Ommen. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 28 juli 2017

Gemeente Ommen. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 28 juli 2017 Gemeente Ommen Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 28 juli 2017 DATUM 28 juli 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076)

Nadere informatie

Companen waar wonen beweegt

Companen waar wonen beweegt Projectnr. 2632.102/PL Companen waar wonen beweegt Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026)3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail Internet info@companen.nl www.companen.nl

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Dienst SoZaWe NW Fryslan Juli 2014 Anouk Olsthoorn Projectnummer: 107560 Samenvatting Uw gemeente heeft meegedaan aan een klantonderzoek Wmo over 2013. De

Nadere informatie

Gemeente Bergen N-H. Klanttevredenheid brede gesprekken Wmo, WWB en Sociaal Wijkteam. Onderzoeksrapportage. 25 juli 2014

Gemeente Bergen N-H. Klanttevredenheid brede gesprekken Wmo, WWB en Sociaal Wijkteam. Onderzoeksrapportage. 25 juli 2014 Gemeente Bergen N-H Klanttevredenheid brede gesprekken Wmo, WWB en Sociaal Wijkteam Onderzoeksrapportage 25 juli 2014 DATUM 25 juli 2014 TITEL Klanttevredenheid brede gesprekken Wmo, WWB en Sociaal Wijkteam

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Gemeente Bergen op Zoom Companen BV Boulevard Heuvelink 04 688 KT Arnhem Postbus 74 680 BD Arnhem 06 35 5 3 info@companen.nl www.companen.nl Projectnummer: 748.04 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 0

Nadere informatie

Huurdersorganisatie WBSG

Huurdersorganisatie WBSG Huurdersorganisatie WBSG Panelmeting augustus - september 25 oktober 2017 DATUM 25 oktober 2017 TITEL Panelmeting augustus - september ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Huurdersorganisatie WBSG Boulevard Heuvelink

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Emmen 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9 5

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: de gemeente Nijkerk DIMENSUS beleidsonderzoek Juni 2008 Projectnummer 321 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 7 1

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Onderzoeksrapportage 14 oktober 2016 DATUM 14 oktober 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL Onderzoeksrapportage OPDRACHTGEVER Gemeente

Nadere informatie

Gemeente Rhenen. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo

Gemeente Rhenen. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Gemeente Rhenen Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 3 juli 2009 Projectnr. 340.00 Boulevard Heuvelink 04 6828 KT Arnhem Postbus 74 680 BD Arnhem Telefoon (026) 352532 Telefax (026) 4458702 E-mail Internet

Nadere informatie

Gemeente Zwartewaterland

Gemeente Zwartewaterland Gemeente Zwartewaterland Wmo-klanttevredenheidsonderzoek 2014 14 mei 2014 DATUM 2 mei 2014 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente Zwartewaterland Wietske

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Gemeente Haarlem februari 2019 RESULTAAT KWALITEIT CONTACT 2018 Gemeente Haarlem Deze samenvatting presenteert de belangrijkste uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek (CEO) Wmo over 2018.

Nadere informatie

Woningstichting De Gemeenschap

Woningstichting De Gemeenschap Woningstichting De Gemeenschap Wonen in uw wijk Panelmeting maart 2018 23 april 2018 DATUM 23 april 2018 TITEL Wonen in uw wijk ONDERTITEL Panelmeting maart 2018 OPDRACHTGEVER Woningstichting De Gemeenschap

Nadere informatie

Gemeente Lansingerland. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012

Gemeente Lansingerland. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012 Gemeente Lansingerland Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012 6 mei 2013 Projectnr. 1621.101 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 20 juni 2017

Gemeente Dalfsen. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 20 juni 2017 Gemeente Dalfsen Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage 20 juni 2017 DATUM 20 juni 2017 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Boxtel INDEX Index...2 Inleiding...3 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9 5 Voorzieningen...6

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni 2015 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 1. Indienen melding...

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Vianen 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...10

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Hendrik-Ido-Ambacht 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 en klanttevredenheid dienstverlening Gemeente Boskoop

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 en klanttevredenheid dienstverlening Gemeente Boskoop Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 en klanttevredenheid dienstverlening Gemeente Boskoop opdracht van: Onderzoek uitgevoerd in de gemeente Boskoop DIMENSUS beleidsonderzoek Juni 2008 Projectnummer 317

Nadere informatie

Gemeente Harenkarspel. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011

Gemeente Harenkarspel. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011 Gemeente Harenkarspel Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011 30 juli 2012 Projectnr. 2632.103/PL Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010 Uitgave : Eenheid Strategische Ontwikkeling Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (0570) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl Strategische Ontwikkeling

Nadere informatie

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd...

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 4 4 De aanvraag... 8 5 Procedure... 14 6 Wachttijd... 16 7 Bejegening... 19 7 Toegewezen aanvragen...

Nadere informatie

Hoe tevreden bent u over de volgende onderdelen van het Wmo-loket?

Hoe tevreden bent u over de volgende onderdelen van het Wmo-loket? Vragenlijst Hulp bij het huishouden 1. Algemene gegevens 1a) Uw geboortejaar :.. 1b) Postcode :... (alleen de cijfers) 1c) Bent u een man of een vrouw? Man Vrouw 2. Wmo-loket Voor de uitvoering van de

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2009 Gemeente Olst-Wijhe

Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2009 Gemeente Olst-Wijhe Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Olst-Wijhe Olst/Wijhe,. doc. nr.: 0728-20-ALLE-SR Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Olst-Wijhe

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Gemeente Castricum mei juni 2008

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Gemeente Castricum mei juni 2008 Eindrapportage Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Gemeente Castricum mei juni 2008 Inhoudsopgave Inleiding... 5 1 Achtergrond, doelstelling en doelgroep... 7 1.1 Achtergrond voor het klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

1. Algemene gegevens. 1a) Uw geboortejaar :.. 1b) Postcode :... (alleen de cijfers) 1c) Bent u een man of een vrouw? Man Vrouw

1. Algemene gegevens. 1a) Uw geboortejaar :.. 1b) Postcode :... (alleen de cijfers) 1c) Bent u een man of een vrouw? Man Vrouw Vragenlijst Woonvoorziening WMO 1. Algemene gegevens 1a) Uw geboortejaar :.. 1b) Postcode :... (alleen de cijfers) 1c) Bent u een man of een vrouw? Man Vrouw 2. Wmo-loket Voor de uitvoering van de Wet

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Inleiding en toelichting Het jaarlijkse Wmo-klanttevredenheidsonderzoek is in april en mei 2015 naar de cliënten verstuurd. Aan de cliënten werd gevraagd of zij de

Nadere informatie

/2202. gemeente werkendam. werkendam. 12DEC2012. Gemeenteraad Postbus DA Werkendam. clienttevredenheidsonderzoek Wmo

/2202. gemeente werkendam. werkendam. 12DEC2012. Gemeenteraad Postbus DA Werkendam. clienttevredenheidsonderzoek Wmo gemeente werkendam /2202 Raadhuispiein 1 4251 VZ Werkendam Gemeenteraad Postbus 16 4250 DA Werkendam Telefoon: (0183) 507200 Fax: (0183) 50 73 00 E-mail: info@werkendam.nl onderwerp clienttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo gemeente Simpelveld

Cliëntervaringsonderzoek Wmo gemeente Simpelveld Cliëntervaringsonderzoek Wmo gemeente Simpelveld 2018 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda T 076 515 13 88 info@dimensus.nl www.dimensus.nl Inhoudsopgave o Onderzoeksbeschrijving

Nadere informatie

Gemeente Winterswijk. Wmo onderzoek over 2013. Welk effect hebben 'kantelingsgesprekken' bij mensen die geen voorziening hebben gekregen?

Gemeente Winterswijk. Wmo onderzoek over 2013. Welk effect hebben 'kantelingsgesprekken' bij mensen die geen voorziening hebben gekregen? Gemeente Winterswijk Wmo onderzoek over 203 Welk effect hebben 'kantelingsgesprekken' bij mensen die geen voorziening hebben gekregen? 27 juni 204 DATUM 27 juni 204 TITEL Wmo onderzoek over 203 ONDERTITEL

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling Gemeente Groesbeek Juni 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Zuiderval 70 7500 AN Enschede Tel. (053) 4825000 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014/050

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016

Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 Afdeling: Maatschappelijke ontwikkeling Auteur : Nick Elshof Datum: 04-08-2017 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Samenvatting... 4 Algemene informatie geleverde ondersteuning...

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Gemeente IJsselstein mei 2018 RESULTAAT KWALITEIT CONTACT 2017 Gemeente IJsselstein Deze samenvatting presenteert de belangrijkste uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek (CEO) Wmo over

Nadere informatie

Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011

Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011 Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011 September 2011 1 Colofon Uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurs- en Concernzaken Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 bestuursinformatie@utrecht.nl

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Haarlem 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Stein

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Stein Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Stein Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Stein COLOFON Samenstelling Ingrid

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Enschede Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Enschede COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms

Nadere informatie

2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2

2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 3 4 De aanvraag... 7 5 Procedure... 11 6 Bejegening... 14 7 Rechten en plichten... 16 8 Inspraak bij

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Dongen september 2017 Samenvatting In april t/m juni 2017 heeft ZorgfocuZ voor de gemeente Dongen het cliëntervaringsonderzoek Wmo uitgevoerd. De doelgroep

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek. over 2009

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek. over 2009 Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2009 VERSLAG VAN DE RESULTATEN VAN HET CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK ONDER BURGERS MET EEN BEPERKING samenvatting Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Foto s: Bas Moerman

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Lelystad

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Lelystad Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Lelystad Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Lelystad COLOFON Samenstelling

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Gemeente Emmen september 2018 RESULTAAT KWALITEIT CONTACT 2017 Gemeente Emmen Deze samenvatting presenteert de belangrijkste uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek (CEO) Wmo over 2017.

Nadere informatie

Gemeente Druten. Klanttevredenheidsonderzoek 2010

Gemeente Druten. Klanttevredenheidsonderzoek 2010 Gemeente Druten Klanttevredenheidsonderzoek 200 6 augustus 200 Projectnr. 225.00/G Boulevard Heuvelink 04 6828 KT Arnhem Postbus 74 680 BD Arnhem Telefoon (026) 352532 Telefax (026) 4458702 E-mail Internet

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Heerhugowaard

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Heerhugowaard Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Heerhugowaard Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Heerhugowaard COLOFON Samenstelling

Nadere informatie

11 Drentse gemeenten. Tevredenheid Hulp bij het huishouden. 3 mei 2011

11 Drentse gemeenten. Tevredenheid Hulp bij het huishouden. 3 mei 2011 11 Drentse gemeenten Tevredenheid Hulp bij het huishouden 3 mei 2011 Projectnr. 2118.100 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO-VERVOER GEMEENTE RIDDERKERK

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO-VERVOER GEMEENTE RIDDERKERK KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO-VERVOER GEMEENTE RIDDERKERK Klanttevredenheidsonderzoek Wmo-vervoer gemeente Ridderkerk Colofon Opdrachtgever Gemeente Ridderkerk Datum Augustus 2017 Auteur Tessa Schoot

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO De Marne 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9

Nadere informatie

Moerd U k RAADSINFORMATIEBRIEF

Moerd U k RAADSINFORMATIEBRIEF ge meente aa Moerd U k Van Aan Onderwerp Verantwoordel RAADSINFORMATIEBRIEF 31 okt 2017 Nummer griffie Zaaknummer 769735 Documentnummer 769737 Colleoe van buroemeester en wethouders de leden van de qemeenteraad

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2014 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Shanon klein Goldewijk Juni 2014 Inhoud Samenvatting... 2 Inleiding... 4 1. Indienen

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Enschede

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Enschede Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Enschede Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Enschede COLOFON Samenstelling

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Papendrecht Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Papendrecht COLOFON Samenstelling Ingrid

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om:

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om: COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Te besluiten om: 1. De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 in het kader van artikel 9 Wmo juncto artikel 8.9 vierde lid

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Beek (L.) 26 augustus 2015 Nelleke Koppelman Simon Wajer Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 2 SAMENVATTING 4 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Stichtse Vecht november 2018 RESULTAAT KWALITEIT CONTACT Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2017 Gemeente Stichtse Vecht Deze samenvatting presenteert de belangrijkste

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen ROGplus Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen ROGplus COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Anja van

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Leiden

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Leiden Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Leiden Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Leiden COLOFON Samenstelling Ingrid

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Beek 20 mei 2014 Simon Wajer Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS 7 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Bijlagenummer 01/10/14/06 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Adviesnota voor: (kopieer en plak voor regel van toepassing) X Onderwerp:

Nadere informatie

TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Onderzoek naar tevredenheid individuele voorzieningen Wmo 1 COLOFON Samenstelling Hein Quist SGBO Onderzoek > Advies > Implementatie Postbus 10242 2501 HE Den Haag SGBO NIETS

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Heumen 20 mei 2014 Kees-Jan van de Werfhorst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Gemeente Kampen. Wmo klanttevredenheid eerste kwartaal Rapportage 31 juli 2014

Gemeente Kampen. Wmo klanttevredenheid eerste kwartaal Rapportage 31 juli 2014 Gemeente Kampen Wmo klanttevredenheid eerste kwartaal 2014 Rapportage 31 juli 2014 DATUM 31 juli 2014 TITEL Wmo klanttevredenheid eerste kwartaal 2014 ONDERTITEL Rapportage OPDRACHTGEVER Gemeente Kampen

Nadere informatie

Gemeente Breda. Onderzoek klanttevredenheid Wmo. Onderzoek en Informatie. Individuele voorzieningen in Breda (2007)

Gemeente Breda. Onderzoek klanttevredenheid Wmo. Onderzoek en Informatie. Individuele voorzieningen in Breda (2007) Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Onderzoek klanttevredenheid Wmo Individuele voorzieningen in Breda (2007) Datum: Mei 2008 In opdracht van: Gemeente Breda Directie Sociale Zaken Uitgave: Gemeente

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2013

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2013 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2013 onder Wmo-cliënten van de gemeenten: Brunssum, Nuth, Onderbanken, en Simpelveldl Rapportage gemeente Brunssum Gemeente Heerlen Bureau Onderzoek & Statistiek Augustus

Nadere informatie

Gemeente Houten. Klanttevredenheid Wmo over 2014 keukentafelgesprekken Sociaal Loket. 27 november 2014

Gemeente Houten. Klanttevredenheid Wmo over 2014 keukentafelgesprekken Sociaal Loket. 27 november 2014 Gemeente Houten Klanttevredenheid Wmo over 2014 keukentafelgesprekken Sociaal Loket 27 november 2014 DATUM 27 november 2014 TITEL Klanttevredenheid Wmo over 2014 ONDERTITEL Keukentafelgesprekken Sociaal

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Dienst SoZaWe NW Fryslân juli 2015 Nelleke Koppelman Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Best Augustus 2015 Nelleke Koppelman Naomi Meys Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Den Haag Maart 2015 Naomi Meys Volkan Atalay Projectnummer: 107696 Correspondentienummer: DH-2703-4284 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord 13 juni 2014 Kees-Jan van de Werforst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Westland

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Westland Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Westland Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Westland COLOFON Samenstelling

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Dienst SoZaWe NW Fryslan Juli 2014 Anouk Olsthoorn Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie