Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over juli 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015"

Transcriptie

1 Gemeente Zeist Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 8 juli 2015

2 DATUM 8 juli 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Zeist Boulevard Heuvelink KT Arnhem Postbus BD Arnhem (026) BTW NL B01 IBAN NL95RABO KVK AUTEUR(S) Cathelijne Bouwkamp PROJECTNUMMER /g

3

4 Inhoud 1 Inleiding Doelgroepen van het onderzoek Onderzoeksmethode Responsverantwoording Leeswijzer 2 2 Het keukentafelgesprek Uitkomsten Aandachtspunten Factsheet keukentafelsgesprek 4 3 Aanvraag individuele Wmo-voorziening Uitkomsten Aandachtspunten en advies Factsheet aanvraag individuele Wmo-voorziening 8 4 Gebruik individuele Wmo-voorziening Uitkomsten Aandachtspunten Factsheet gebruik individuele Wmo-voorziening 12 5 Gemeentelijke informatie over veranderingen in de zorg en bekendheid organisaties Uitkomsten Aandachtspunten Factsheet informatie over veranderingen in de zorg en bekendheid organisaties 16 Bijlage 1 Vergelijking resultaten en 17 Factsheet Keukentafelgesprek 17 Factsheet Aanvraagprocedure 19 Factsheet gebruik Wmo-voorzieningen 22 Factsheet Bekendheid organisaties 25

5 1 Inleiding De Wmo verplicht gemeenten om jaarlijks onderzoek te doen. Door onderzoek te doen naar de ervaringen van Wmo-doelgroepen, stelt de gemeente zich in staat te bezien in hoeverre de voorzieningen bijdragen aan de doelen van de Wmo, met name op het gebied van ondersteuning van zelfredzaamheid en participatie. De Wmo wil mensen in staat stellen om mee te doen. Het Wmoklantentevredenheidsonderzoek geeft aan wat de ervaringen hieromtrent zijn van de cliënten die daarbij ondersteuning en/of advies nodig hebben van de gemeente. De gemeente Zeist heeft bureau Companen het Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over het jaar laten uitvoeren. In Zeist gaat de gemeente in gesprek met mensen die aangeven ondersteuning nodig te hebben. Tijdens een keukentafelgesprek wordt gesproken over de persoonlijke situatie van de aanvragers. Doel van het gesprek is samen met de cliënt af te spreken hoe de ondersteuning wordt vormgegeven en welke resultaten worden beoogd. 1.1 Doelgroepen van het onderzoek Een belangrijk uitgangspunt bij de keukentafelgesprekken is dat niet alleen naar een eventuele indicatie wordt gesteld voor de aangevraagde voorziening, maar dat in de breedte wordt gekeken naar de hulpvraag van de aanvrager. Door het voeren van een uitgebreid keukentafelgesprek beoordeelt de Wmo-consulent wat de beste oplossingen zijn voor de hulpvraag. Dat hoeft niet altijd een individuele voorziening te zijn. Het is ook goed mogelijk dat men binnen het eigen netwerk, of door middel van algemene (welzijns)voorzieningen in de gemeente goed kan worden geholpen. Binnen dit onderzoek zijn drie groepen te onderscheiden: 1) Mensen die zich in met een hulpvraag bij de gemeente hebben gemeld en een keukentafelgesprek hebben gehad. 2) Mensen die in - met of zonder keukentafelgesprek een aanvraag hebben gedaan voor een individuele Wmo-voorziening. 3) Mensen die in gebruik hebben gemaakt van een individuele Wmo-voorziening. N.B.: de aanvraag hiervoor kan in of eerder zijn gedaan. 1.2 Onderzoeksmethode De respondenten gaan in op hun ervaring en tevredenheid over verschillende aspecten van het keukentafelgesprek, de aanvraag van de individuele Wmo-voorziening en het gebruik ervan. Tevens is gevraagd naar de informatieverstrekking van de gemeente aan de mensen over de veranderingen in de zorg. Om de tevredenheid in beeld te krijgen, is gekozen voor een telefonische enquête onder ongeveer 100 Wmo-cliënten. De betrokken doelgroep is telefonisch goed te bereiken. Respondenten waarderen deze /g Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 1

6 persoonlijke benadering namens de gemeente, waarbij de ervaren enquêteurs van Companen vragen kunnen toelichten aan de respondenten en daar waar nodig ook kunnen doorvragen. Het merendeel van de benaderde personen is bereid om telefonisch aan het onderzoek mee te werken. Het veldwerk is uitgevoerd in mei Responsverantwoording In totaal hebben 108 respondenten aan het onderzoek meegewerkt. Zij vallen binnen één of meerdere van de benoemde doelgroepen: Volgens 73 respondenten is met hen een keukentafelgesprek gevoerd waarin is gesproken welke ondersteuning de aanvrager nodig heeft en welke resultaten daarbij wenselijk zijn. In het geval van 83 respondenten is uiteindelijk in een of meerdere individuele voorziening(en) aangevraagd. In maakten 81 respondenten naar eigen zeggen gebruik van een individuele voorziening. 1.4 Leeswijzer De hoofstukken zijn opgesteld als factsheets met daarbij een bondige samenvatting van de belangrijkste uitkomsten en aandachtspunten. Elke afzonderlijk hoofdstuk biedt zodoende een helder zicht op de huidige stand van zaken en geeft aanknopingspunten voor verbetermogelijkheden. De structuur van dit rapport is als volgt: Hoofdstuk 2: De tevredenheid over het keukentafelgesprek. Hoofdstuk 3: Tevredenheid over de aanvraag van individuele Wmo-voorzieningen. Hoofdstuk 4: Tevredenheid over het gebruik van individuele Wmo-voorzieningen. Hoofdstuk 5: De tevredenheid over de informatie van de gemeente over de veranderingen in de zorg en bekendheid van organisaties. Bijlage 1: Een vergelijking van de resultaten van de huidige meting (over ) met de meting over /g Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2

7 2 Het keukentafelgesprek In de gemeente Zeist wordt bij Wmo-aanvragen gewerkt middels de gekantelde werkwijze. Dit houdt in dat men in breder perspectief kijkt naar de hulpvraag en de belemmeringen in het dagelijks leven van de aanvrager. Door het voeren van een uitgebreid keukentafelgesprek beoordeelt de Wmo-consulent wat de beste oplossingen zijn voor de hulpvraag. Dat hoeft niet altijd een individuele voorziening te zijn. Het is ook goed mogelijk dat een cliënt binnen het eigen netwerk (familie, vrienden, buren) of door middel van algemene voorzieningen goed geholpen kan worden. Omvang doelgroep keukentafelgesprek: 73 mensen. 2.1 Uitkomsten Van hulpvraag naar keukentafelgesprek Van de 108 respondenten hebben 101 mensen in contact gezocht met de gemeente omdat zij te maken kregen met problemen in hun dagelijks functioneren en behoefte hadden aan ondersteuning of aan een voorziening. Het aantal mensen dat aangeeft een uitgebreid keukentafelgesprek te hebben gehad, bedraagt 73 personen. Dit betekent dat naar eigen zeggen 72% van de mensen na het neerleggen van hun hulpvraag bij de gemeente vervolgens hierover hebben kunnen verder spreken tijdens een keukentafelgesprek. Dit percentage is nagenoeg hetzelfde als vorig jaar (71%). Het keukentafelgesprek zelf Het overgrote merendeel van de respondenten, te weten 93%, is goed te spreken over hoe in het gesprek in de breedte is gekeken naar hoe het met de cliënt gaat. Ruim driekwart van de ondervraagden geeft aan dat in het gesprek is gesproken over de hulp die men krijgt van vrienden, familie, buren of anderen. Vijftien procent van de respondenten geeft aan dat dit niet is gebeurd. In iets minder dan één op drie van de gesprekken is het in de beleving van de hulpvrager ook gegaan over het veiliger maken van de woning en in ruim een kwart van de gevallen is ook gewezen op waar men terecht kan voor activiteit of hulp van vrijwilligers. Tevredenheid over de uitkomst Ongeveer twee derde van de respondenten geeft aan dat de geboden oplossing voor de hulpvraag het gebruik van een individuele voorziening inhoudt. Bij na driekwart van de mensen geeft aan tevreden te zijn met het resultaat van het keukentafelgesprek. Het rapportcijfer dat wordt gegeven voor het keukentafelgesprek ondersteunt dit beeld. Bijna alle respondenten (9) vinden het een goede zaak dat er een uitgebreid gesprek met hen is gevoerd, alvorens zij een individuele Wmo-voorziening konden aanvragen. Van de mensen die aangeven dat er met hen geen breed gesprek is gevoerd, geeft tweederde aan dat dit voor hen ook niet nodig is /g Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 3

8 2.2 Aandachtspunten De gekantelde manier van werken in de gemeente Zeist wordt positief ontvangen. Bijna alle mensen die een keukentafelgesprek hebben gehad, ervaren dit als positief en staan achter deze werkwijze. Er is een groep mensen die aangeeft dat er met hen geen breed gesprek is gevoerd. Het zou goed zijn als dit aantal mensen afneemt. Mede gezien de positieve ervaringen die mensen hebben met het keukentafelgesprek. 2.3 Factsheet keukentafelsgesprek Rapportcijfer Keukentafelgesprek Figuur 2.1 Uitgebreid gesprek gehad Figuur 2.2 Had een gesprek willen hebben 22% 72% 68% 32% Figuur 2.2 Welke ondersteuning zocht u Hulp bij het huishouden Vervoerkostenvoorziening Scootmobiel of ander vervoermiddel Woningaanpassing Meedenken met mijn situatie Rolstoel Maaltijdvoorziening Mantelzorgondersteuning Meedenken over oplos. binnen eigen netwerk Ouderenadviseur Anders 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Figuur 2.3 Onderwerpen keukentafel gesprek Algemene voorzieningen Ondersteuning van vrijwilligers Ondersteuning uit eigen netwerk Breed gekeken 30% % 6 51% 15% 12% Ja Enigszins Nee Weet niet /g Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 4

9 Figuur 2.4 Schriftelijk verslag ontvangen Figuur 2.5 Gesprek voorafgaand aan een aanvraag is goed % 11% 8 Figuur 2.6 Gevonden oplossing Gebruik van een individuele Wmo-voorziening Geen oplossing Hulp van familie Hulp van vrijwilligers Commerciële diensten/producten Gebruik van algemene voorzieningen Hulp van vrienden / kennissen / buren Anders Weet niet Figuur 2.7 Tevredenheid over resultaat keukentafel gesprek 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 15% 58% 5% 1 5% Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden Weet niet /g Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 5

10 3 Aanvraag individuele Wmo-voorziening De mensen die een individuele Wmo-voorziening hebben aangevraagd hebben aangegeven in welke mate zij tevreden zijn over zaken met betrekking tot de aanvraagproces. Omvang doelgroep aanvragers van een of meerdere individuele voorziening(en) : 83 respondenten. Opmerking: het komt voor dat een respondent meer dan één individuele voorziening heeft aangevraagd; de 83 respondenten vroegen in totaal 95 voorzieningen aan. 3.1 Uitkomsten Resultaat van de aanvragen Bij 91 van de in totaal 93 aanvragen die zijn gedaan in heeft de gemeente een beslissing genomen. Bij twee aanvragen voor een scootmobiel is de aanvraag nog in behandeling. In totaal werden er meer dan 80 aanvragen goedgekeurd en 10 afgekeurd. Aanvraagproces De meeste aanvragen in betroffen hulp in de huishouding (41 aanvragen), voorzieningen met betrekking tot mobiliteit (24 vervoersvergoedingen en 27 maal scootmobiel, of rolstoel of ander vervoersmiddel). Ten opzichte van vorig jaar is er een duidelijk verschil wat betreft de aanvraag van woningaanpassingen, vorig jaar waren dat er 27 (van de in totaal 114) aanvragen. In zijn er slechts drie aanvragen ingediend. Van de 83 mensen die één of meerdere voorzieningen hebben aangevraagd, deed meer dan de helft dit zelf. Het overgrote deel van de respondenten geeft aan dat het (zeer) duidelijk was bij welke instantie de voorziening aangevraagd diende te worden. Nagenoeg alle respondenten dienden de aanvraag in bij de gemeente of het Wmo-loket van de gemeente. De indicatiegesprekken vonden voor het overgrote deel bij de aanvrager thuis of bij het Wmo-loket plaats. Tevredenheid over het aanvraagproces en informatievoorziening Over het algemeen is men goed te spreken over de informatie die men heeft ontvangen. Ruim driekwart van de aanvragers is (zeer) tevreden over de informatieverstrekking met betrekking tot de lengte van de procedure. Bijna acht van de tien respondenten is (zeer) tevreden over de informatie die men ontving over de voorziening zelf. Een meerderheid van de respondenten (64%) geeft aan dat zij (zeer) tevreden is met de manier waarop zij zijn geholpen bij het kiezen van de voorziening. Bijna een derde van de respondenten weet niet of zij tijdens het gesprek informatie hebben gekregen over de mogelijkheid om bezwaar in te dienen. Een andere deel van de respondenten (15%) geeft aan geen informatie hierover te hebben gehad /g Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 6

11 Ook op de vraag of men vooraf informatie heeft ontvangen over de mogelijkheden en de voor- en nadelen van een persoonsgebonden budget (pgb) was niet voor iedereen eenvoudig te beantwoorden. Hier gaf bijna een derde van de respondenten aan dit niet te weten. Ruim 60% gaf aan geen informatie te hebben ontvangen. Negen mensen geven aan dat zij vooraf informatie hebben ontvangen over het Persoonsgebonden budget (PGB). Deze mensen waren allen (zeer) tevreden over de duidelijkheid van de ontvangen informatie. Tevredenheid over beslissing toekenning voorziening Na de beslissing wordt door de gemeente een brief gestuurd aan de aanvragers met daarin de beslissing van de gemeente de individuele Wmo-voorziening (deel) toe te kennen of af te wijzen. Ruim driekwart van de mensen geeft aan deze brief te hebben ontvangen. Elf procent geeft een negatief antwoord. De 54 mensen die de brief zeggen te hebben gehad, zijn bijna allemaal positief (9) over de duidelijkheid van de brief. De mensen die niet tevreden waren gaven aan een onvolledig beslissing te hebben ontvangen, het eigen verhaal niet te herkennen of het niet eens te zijn met de beslissing. Ruim driekwart van de respondenten geeft aan (zeer) tevreden te zijn over het contact dat zij met de gemeente hebben gehad met betrekking tot de indicatie. Degenen die aangeven niet tevreden te zijn noemen hierbij voornamelijk dat zij niet het gevoel hadden dat er naar hen werd geluisterd en dat de medewerker niet deskundig of klantvriendelijk was. 3.2 Aandachtspunten en advies Bijna driekwart van de ondervraagden is tevreden over de aanvraagprocedure van de individuele Wmovoorzieningen. Wat betreft de aanvraag van individuele Wmo-voorzieningen zijn er de volgende aandachtspunten: Tijdens het onderzoek was er bij twee aanvragen voor een scootmobiel nog geen beslissing genomen; Het aantal aanvragen voor woningaanpassingen is sterk gedaald van 27 in naar drie in Bijna de helft van de mensen geeft aan geen informatie te hebben gehad over de mogelijkheid om bezwaar in te dienen of niet te weten of hierover informatie is verstrekt. Het zou goed zijn om tijdens het keukentafelgesprek meer (of nadrukkelijker) aandacht te geven aan informatieverstrekking over de mogelijkheden tot het maken van bezwaar en over het persoonsgebonden budget /g Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 7

12 3.3 Factsheet aanvraag individuele Wmo-voorziening Figuur 3.1 Welke voorzieningen heeft u in aangevraagd Rapportcijfer aanvraag individuele WMO voorziening Hulp bij het huishouden Scootmobiel / rolstoel / ander vervoermiddel Vervoerkostenvergoeding Woningaanpassing Weet niet Geen van deze 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Figuur 3.2 Is de voorziening goedgekeurd Scootmobiel / rolstoel / ander vervoermiddel Vervoerkostenvergoeding / kortingspas Woningaanpassing Hulp bij het huishouden 81% 88% 100% 90% 11% 13% 10% Figuur 3.3 Laatste voorziening die aangevraagd is 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100% Goedgekeurd Afgekeurd Nog in behandeling 4 25% 28% Hulp bij het huishouden Vervoerkostenvergoeding Woningaanpassing Scootmobiel / rolstoel / ander vervoermiddel Figuur 3.4 wie heeft de aanvraag gedaan Figuur 3.5 Duidelijk welke instantie 42% 54% Ik zelf Een ander Weet niet /g Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 8

13 11% 81% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Zeer duidelijk Duidelijk Neutraal Onduidelijk Zeer onduidelijk Weet niet Figuur 3.6 Waar is de voorziening aangevraagd 4 42% 5% 5% Bij de gemeente Bij het Wmo-loket Bij het zorgkantoor Bij het indicatieorgaan Bij de zorgleverancier Bij de huisarts Anders Weet niet Figuur 3.7 Waar is het indicatiegesprek gevoerd % 11% Bij het Wmo-loket Wijk service punt Bij mij thuis Telefonisch Anders Weet niet Figuur 3.8 Tevredenheid aanvraag Informatie over bezwaar 3 18% 39% Wachtijd besluit - gebruik 69% 5% Wachtijd aanvraag besluit 69% 14% Manier van helpen 8% 58% 8% 1 Manier van aanspreken 12% 65% 18% Informatie over voorziening 8% 71% 5% 5% 11% Informatie over procedure 70% 5% 14% Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden NVT Weet niet /g Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 9

14 Figuur 3.9 Informatie gekregen over PGB (N=83) Figuur 3.10 Duidelijkheid informatie (N=9) 28 % 11 % 61 % Figuur 3.11 Brief over beslissing 33% 6 0% 20% 40% 60% 80% 100% Zeer duidelijk Duidelijk Neutraal Onduidelijk Zeer onduidelijk Figuur 3.12 Hoe duidelijk was deze brief 19% 13% 65% 94% 0% 20% 40% 60% 80% 100% NVT Zeer duidelijk Duidelijk Neutraal Onduidelijk Zeer onduidelijk Weet niet Figuur 3.13 Tevredenheid over contact met gemeente in de indicatie fase 10% 6 10% Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden Weet niet NVT Figuur 3.14 Waar vond het indicatie gesprek plaats % 4% 11% Bij het Wmo-loket Een wijkservicepunt Bij mij thuis Telefonisch Anders Weet niet /g Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 10

15 4 Gebruik individuele Wmo-voorziening Wmo-cliënten die gebruik maken van een individuele Wmo-voorzieningen hebben hun tevredenheid kunnen uiten over de kwaliteit van de voorziening zelf en het effect dat de voorziening heeft op hun dagelijks leven. Omvang doelgroep: 81 respondenten. Opmerking: het komt voor dat een respondent meer dan één individuele voorziening gebruikt; de 81 respondenten gebruikten in totaal 121 voorzieningen. 4.1 Uitkomsten Gebruik voorzieningen De 121 voorzieningen die in werden gebruikt werden deels in of eers=der aangevraagd (59) en deels in (62). Net als vorig jaar is de meest gebruikte voorziening de huishoudelijke hulp, gevolgd door de vervoerskostenvergoeding, de rolstoel of ander vervoersmiddel en tot slot de woningaanpassingen. Tevredenheid voorzieningen Over het gebruik van de individuele voorziening is men over het algemeen goed te spreken. De rapportcijfers die men geeft voor de verschillende individuele Wmo-voorzieningen liggen gemiddeld tussen de 7,5 en 7,8. Er zijn 51 respondenten die gebruik maken van huishoudelijke hulp. Over de kwaliteit van de hulp bij het huishouden in het algemeen is het merendeel van de respondenten (82%) tevreden. Over de kwaliteit van het schoonmaken is 85% (zeer) positief en over de wijze waarop de hulp met de gebruiker omgaat en het persoonlijke contact is ruim negen van de tien van de ondervraagden te spreken. Er zijn 37 respondenten die gebruik maken van de vervoerskostenvergoeding. Hiervan is tweederde (zeer) tevreden over deze voorziening. Van de respondenten maken 27 mensen gebruik van een vervoersmiddel, zoals een scootmobiel of rolstoel. Van hen is 81% tevreden tot zeer tevreden. Drie mensen geven aan ontevreden te zijn. Tot slot zijn er zes respondenten die gebruik hebben gemaakt van een woning aanpassing. Zij zijn alle zes tevreden over deze individuele Wmo-voorziening. Effect van de voorzieningen Het effect van de individuele Wmo-voorziening is duidelijk. Een grote meerderheid van de respondenten geeft aan dat de gebruikte individuele Wmo-voorzieningen het mogelijk maakt om langer zelfstandig te kunnen blijven functioneren en/of in de samenleving te kunnen participeren. Gebruik persoonsgebonden budget Van de respondenten die gebruik maken van huishoudelijke hulp, geven zeven mensen aan het persoonsgebonden budget hierbij te gebruiken. Van deze zeven personen zijn vijf tevreden over het /g Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 11

16 gebruik van het PGB. Een respondent geeft aan zeer ontevreden te zijn vanwege de administratieve rompslomp. Eén respondent geeft aan via het pgb een vervoermiddel te hebben betaald. 4.2 Aandachtspunten Mensen geven aan tevreden te zijn over het gebruik van hun individuele Wmo-voorziening. Ook geven zij aan dat er een duidelijk effect is van de gebruikte voorzieningen op het verminderen van de belemmeringen die zij ervaren in hun dagelijks leven. Het persoonsgebonden budget wordt niet veel gebruikt. 4.3 Factsheet gebruik individuele Wmo-voorziening Rapportcijfer gebruik Hulp bij het huishouden Rapportcijfer gebruik Vervoerskosten vergoeding Rapportcijfer gebruik vervoersmiddel Rapportcijfer gebruik Woning aanpassing N=6 Figuur 4.1 Welke voorziening heeft u gebruikt Hulp bij het huishouden Vervoerkostenvergoeding Geen van deze voorzieningen Scootmobiel / rolstoel / anders Woningaanpassing Weet niet 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% /g Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 12

17 Hulp bij het huishouden Figuur 4.2 Helpt de huishoudelijke hulp bij het langer zelfstandig wonen Figuur 4.3 Wordt de huishoudelijke hulp betaald via het PGB 14% 10% 94% 7 Figuur 4.4 Tevredenheid over gebruik PGB 71% 14% 14% Zeer tevreden Tevreden Matig ontevreden Zeer ontevreden Weet niet Figuur 4.5 Tevredenheid huishoudelijke hulp Tevredenheid algemeen 24% 59% 18% Tevredenheid contact 24% 69% Tevredenheid schoonmaken 22% 63% 12% Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden Weet niet Vervoerskostenvergoeding Figuur 4.6 Helpt de vervoerskostenvergoeding Figuur 4.7 Tevredenheid vervoerskostenvergoeding bij het langer zelfstandig wonen 5% 11% 84% 65% 22% 11% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden Weet niet NVT /g Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 13

18 Vervoersmiddel Figuur 4.8 Vervoersvoorziening betaald via het PGB Figuur 4.9 Helpt de voorziening bij het functioneren in de samenleving 11% 89% 89% Figuur 4.10 Tevredenheid vervoersvoorziening 15% 6 Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden Weet niet /g Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 14

19 5 Gemeentelijke informatie over veranderingen in de zorg en bekendheid organisaties 5.1 Uitkomsten Gemeentelijke informatie over de veranderingen in de zorg Er is aan 108 respondenten gevraagd of zij informatie van de gemeente hebben ontvangen over de veranderingen in de zorg. Ruim de helft van de ondervraagden geeft aan deze informatie te hebben ontvangen. Van de mensen die de informatie hebben ontvangen is bijna 60% tevreden over de ontvangen informatie. Ongeveer één op de vijf mensen geeft aan (zeer) ontevreden te zijn. Hierbij wordt gemeld dat de informatie te moeilijk was om te begrijpen en/of te zakelijk. Bijna twee derde van de mensen die de informatie hebben ontvangen, vindt dat de informatie op tijd kwam. Ook over de volledigheid van de informatie zijn de meeste respondenten te spreken. Een kleine meerderheid vond de informatie vriendelijk van toon. Er zijn geen respondenten die de informatie onvriendelijk van toon vonden. Bekendheid van organisaties Tot slot is de respondenten gevraagd of zij bekend zijn met (hulp) organisaties in Zeist. Meest bekend is Meander Omnium; 73% van de 108 respondenten geeft aan van deze organisatie weleens gehoord te hebben (in was dit 64%). Steunpunt Mantelzorg en Wijkinloophuis zijn bij meer dan de helft van de respondenten bekend. Verschillen met de vorig jaar gemeten bekendheid, zijn er bijvoorbeeld voor MEE (nu 2, vorig jaar 48%) en GPPZ. Deze laatste werd vorig jaar genoemd door 13% van de respondenten en dit jaar door 2 van de respondenten. 5.2 Aandachtspunten Informatie over de veranderingen in de zorg zijn belangrijk voor de mensen waarover het gaat. De veranderingen zijn niet altijd even makkelijk te begrijpen. Van de respondenten gaf 20% aan dat de informatie moeilijk te begrijpen was en/of te zakelijk van toon /g Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 15

20 5.3 Factsheet informatie over veranderingen in de zorg en bekendheid organisaties Figuur 5.1 Heeft u van de gemeente informatie ontvangen Figuur 5.2 Hoe tevreden was u over de informatie 23% 29% 48% 58% 13% 1 0% 20% 40% 60% 80% 100% Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden Weet niet Figuur 5.3 Beoordeling informatie Vriendelijk / onvriendelijk Volledig / onvolledig Op tijd / te laat Makkelijk / moeilijk Figuur 5.4 Gehoord van de volgende organisaties 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 52% 58% 62% 54% 23% 48% 38% 31% 23% Positief Neutraal Negatief 8% /g Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 16

21 Bijlage 1 Vergelijking resultaten en In deze bijlage zijn de uitkomsten van de meting over vergeleken met de vorige meting (over ). We doorlopen de resultaten volgens dezelfde structuur als in de rest van de rapportage. Factsheet Keukentafelgesprek Gemiddeld rapportcijfer voor keukentafelgesprek 7,4 7,6 Ten behoeve van de leesbaarheid van de grafieken zijn percentages onder de 5% niet percentueel aangegeven. Keukentafelgesprek gehad 72% 22% 71% 24% Breed gesproken tijdens keukentafelgesprek 93% 8 Ja Enigszins Nee Weet niet Gesproken over hulp sociale netwerk tijdens keukentafelgesprek 7 15% 69% 25% 5% Ja Enigszins Nee Weet niet Gesproken over activiteiten in de buurt tijdens keukentafelgesprek 3 51% 12% 32% 5% 43% 20% Ja Enigszins Nee Weet niet /g Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 17

22 Gesproken over woningaanpassing tijdens keukentafelgesprek 30% 2 9% 6 5 8% Oplossing voor hulpvraag Ja Enigszins Nee Weet niet Hulp van familie Hulp van vrienden/kennissen/buren Hulp van vrijwilligers Gebruik van algemene voorzieningen Commerciële diensten Gebruik van individuele Wmo-voorziening Anders Weet niet Geen oplossing Tevredenheid met uitkomst keukentafelgesprek 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 15% 58% 5% 1 5% 1 62% 5% 14% Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden Weet niet Schriftelijk verslag ontvangen na afloop van keukentafelgesprek 48% % 32% 28% Bron: Companen, Onderzoek Klanttevredenheid Wmo Zeist over en /g Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 18

23 Factsheet Aanvraagprocedure Gemiddeld rapportcijfer voor aanvraagprocedure 7,1 7,1 Ten behoeve van de leesbaarheid van de grafieken zijn percentages onder de 5% niet percentueel aangegeven. Welke individuele Wmo voorziening(en) heeft u in aangevraagd? Hulp bij het Huishouden Woningaanpassing Vervoerkostenvergoeding/kortingspas Vervoermiddel 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Wie heeft de aanvraag gedaan? 54% 42% 4% 50% 43% Ik zelf Een ander Weet niet Duidelijk bij welke instantie aanvraag gedaan kan worden? 11% 81% 81% Zeer duidelijk Duidelijk Neutraal Onduidelijk Zeer onduidelijk Weet niet Waar is de aanvraag gemeld? 4 5% 5% 25% 9% Gemeente Wmo-loket Zorgkantoor Huisarts Anders Weet niet /g Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 19

24 Waar heeft het indicatiegesprek plaats gevonden? % 11% 64% 9% 5% 1 Wmo-loket Wijkservicepunt Thuis Telefonisch Anders Weet niet Tevredenheid over informatievoorziening tijdens aanvraagprocedure 70% 5% 14% 8% 6 8% 11% Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden Weet niet Tevredenheid over vriendelijkheid medewerkers tijdens aanvraagprocedure 12% 65% 18% 70% 5% 15% Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden Weet niet Tevredenheid over wachttijd tussen aanvraag en beschikking 69% 14% 63% 9% 5% 8% Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden Weet niet N.v.t. Tevredenheid over wachttijd tussen beschikking en goedkeuring 69% 5% 65% 5% Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden Weet niet N.v.t /g Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 20

25 Vooraf informatie gekregen over gebruik PGB? 11% 61% 28% 25% 59% 1 Duidelijkheid informatie over gebruik PGB 33% 6 9% 7 5% 9% Zeer duidelijk Duidelijk Neutraal Onduidelijk Zeer onduidelijk Weet niet Tevredenheid over contact met gemeente waarop indicatie is gebaseerd 10% 6 10% 11% 65% 9% Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden Weet niet N.v.t. Bron: Companen, Onderzoek Klanttevredenheid Wmo Zeist over en /g Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 21

26 Factsheet gebruik Wmo-voorzieningen Ten behoeve van de leesbaarheid van de grafieken zijn percentages onder de 5% niet percentueel aangegeven. Van welke Wmo-voorziening(en) heeft u gebruik gemaakt in? Hulp bij het huishouden Vervoerkostenvergoeding Scootmobiel / rolstoel / anders Woningaanpassing Gebruikers die de voorziening via een PGB betaald hebben 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Hulp bij het huishouden Woningaanpassing Scootmobiel / rolstoel / anders 0% 2% 4% 8% 10% 12% 14% 1 18% 20% Gemiddeld rapportcijfer voor huishoudelijke hulp 7,8 7,5 Algemene tevredenheid 24% 59% 18% 24% 51% 13% 11% Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden Weet niet Tevredenheid over de kwaliteit van het schoonmaken en andere verrichtte taken 22% 63% 12% 29% 4 11% 11% Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden Weet niet Tevredenheid over persoonlijk contact met de hulp 24% 69% 33% 58% Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden Weet niet /g Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 22

27 Levert het een bijdrage aan zelfstandig kunnen blijven wonen? 94% 89% 9% Gemiddeld rapportcijfer voor woningaanpassing 7,5 7,9 Algemene tevredenheid 100% 90% Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden Weet niet Levert het een bijdrage aan zelfstandig kunnen blijven wonen? 100% 93% Gemiddeld rapportcijfer voor vervoerskostenvergoeding en/of kortingspas Regiotaxi 7,8 7,9 Levert het een bijdrage aan het ondernemen van activiteiten buitenshuis/deelnemen aan de samenleving? 84% 5% 11% 93% 20% /g Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 23

28 Gemiddeld rapportcijfer voor scootmobiel, rolstoel of ander vervoermiddel 7,6 7,9 Algemene tevredenheid 15% 6 69% 19% Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden Weet niet Levert het een bijdrage aan het ondernemen van activiteiten buitenshuis/deelnemen aan de samenleving? 89% 11% 9 Bron: Companen, Onderzoek Klanttevredenheid Wmo Zeist over en /g Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 24

29 Factsheet Bekendheid organisaties Bekendheid met verschillende organisaties Meander Omnium Wijkinloophuis Steunpunt mantelzorg Wijkservicepunten Mee GPPZ Steunpunt eenzaamheid Geen van deze Weet niet 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Bron: Companen, Onderzoek Klanttevredenheid Wmo Zeist over en /g Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 25

Gemeente IJsselstein. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over juli 2015

Gemeente IJsselstein. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over juli 2015 Gemeente IJsselstein Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 8 juli 2015 DATUM 8 juli 2015 TITEL ONDERTITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente IJsselstein Cathelijne

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014 Gemeente Woerden Klanttevredenheid Wmo over 2013 31 juli 2014 DATUM 31 juli 2014 TITEL Klanttevredenheid Wmo over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Woerden Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus

Nadere informatie

Gemeente Alphen-Chaam

Gemeente Alphen-Chaam Gemeente Alphen-Chaam Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 23 oktober 2015 DATUM 23 oktober 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente Alphen-Chaam

Nadere informatie

Gemeente Landsmeer. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 5 juni 2014

Gemeente Landsmeer. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 5 juni 2014 Gemeente Landsmeer Wmo-klanttevredenheid over 2013 5 juni 2014 DATUM 5 juni 2014 TITEL Wmo-klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Landsmeer Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Gemeente Montfoort. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over augustus 2015

Gemeente Montfoort. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over augustus 2015 Gemeente Montfoort Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 24 augustus 2015 DATUM 24 augustus 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Montfoort Boulevard

Nadere informatie

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014 Gemeente Wmo klanttevredenheid over 2013 1 juli 2014 DATUM 1 juli 2014 TITEL Wmo klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Klanttevredenheidsonderzoek Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014 Gemeente Roosendaal Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 Concept 11 augustus 2014 DATUM 11 augustus 2014 TITEL Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Roosendaal

Nadere informatie

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek 25 november 2015 GOM PAN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING GOM PAN EN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING DATUM 25 november 2015 TITEL Wmo

Nadere informatie

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Definitieve rapportage 4 augustus 2016 DATUM 4 augustus 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL

Nadere informatie

Gemeente Nunspeet. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012

Gemeente Nunspeet. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012 Gemeente Nunspeet Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012 mei 2013 Projectnr. 302.103 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702

Nadere informatie

Gemeente Beuningen. Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013. Concept. 3 april 2014

Gemeente Beuningen. Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013. Concept. 3 april 2014 Gemeente Beuningen Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013 Concept 3 april 2014 DATUM 3 april 2014 TITEL Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Beuningen

Nadere informatie

Gemeente IJsselstein. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Concept 12 juli 2016

Gemeente IJsselstein. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Concept 12 juli 2016 Gemeente IJsselstein Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Concept 12 juli 2016 DATUM 12 juli 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente IJsselstein Boulevard

Nadere informatie

Moerdük. ge meente. o 80% ervaart de geboden ondersteuning als nuttig RAADSINFORMAT EBRIEF

Moerdük. ge meente. o 80% ervaart de geboden ondersteuning als nuttig RAADSINFORMAT EBRIEF ge meente Moerdük RAADSINFORMAT EBRIEF Van Col van en wethouders Aan de leden van de qemeenteraad Onderuverp Nummer griffie Zaaknummer Documentnummer 7 g ð69 v2q 3q3 Cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Goeree-Overflakkee. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 13 maart 2014

Goeree-Overflakkee. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 13 maart 2014 Goeree-Overflakkee Wmo-klanttevredenheid over 2013 13 maart 2014 DATUM 13 maart 2014 TITEL Wmo-klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL - OPDRACHTGEVER Gemeente Goeree-Overflakkee Boulevard Heuvelink 104

Nadere informatie

Gemeente Nederweert. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 30 juni 2017

Gemeente Nederweert. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 30 juni 2017 Gemeente Nederweert Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 30 juni 2017 DATUM 30 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl

Nadere informatie

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2 Inhoud 1. Inleiding 1 1.1. Methode van onderzoek 1 1.2. Responsverantwoording 1 1.3. Leeswijzer 2 2. Tevredenheid Wmo-cliënten 3 2.1. Aanvragen van de voorzieningen 3 2.2. (On)Tevredenheid PGB 4 2.3. Tevredenheid

Nadere informatie

Gemeente Moerdijk. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 20 juni 2017

Gemeente Moerdijk. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 20 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 20 juni 2017 DATUM 20 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Onderzoeksrapportage 14 oktober 2016 DATUM 14 oktober 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL Onderzoeksrapportage OPDRACHTGEVER Gemeente

Nadere informatie

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010 Gemeente Lopik Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010 26 april 2011 Projectnr. 331.100 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026)

Nadere informatie

Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Gemeente Utrechtse Heuvelrug Gemeente Utrechtse Heuvelrug Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Onderzoeksrapportage 19 september 2016 DATUM 19 september 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL Onderzoeksrapportage

Nadere informatie

Companen. Gemeente Steenbergen. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012

Companen. Gemeente Steenbergen. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012 Companen Gemeente Steenbergen Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012 15 juni 2013 Projectnr. 748.104 Companen waar wonen beweegt Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Gemeente Bergen op Zoom Companen BV Boulevard Heuvelink 04 688 KT Arnhem Postbus 74 680 BD Arnhem 06 35 5 3 info@companen.nl www.companen.nl Projectnummer: 748.04 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 0

Nadere informatie

Gemeente Winterswijk. Wmo onderzoek over 2013. Welk effect hebben 'kantelingsgesprekken' bij mensen die geen voorziening hebben gekregen?

Gemeente Winterswijk. Wmo onderzoek over 2013. Welk effect hebben 'kantelingsgesprekken' bij mensen die geen voorziening hebben gekregen? Gemeente Winterswijk Wmo onderzoek over 203 Welk effect hebben 'kantelingsgesprekken' bij mensen die geen voorziening hebben gekregen? 27 juni 204 DATUM 27 juni 204 TITEL Wmo onderzoek over 203 ONDERTITEL

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling Gemeente Groesbeek Juni 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Zuiderval 70 7500 AN Enschede Tel. (053) 4825000 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014/050

Nadere informatie

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2011

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2011 Gemeente Lopik Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2011 7 maart 2012 Projectnr. 331.100/g Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026)

Nadere informatie

Gemeente Ommen. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 28 juli 2017

Gemeente Ommen. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 28 juli 2017 Gemeente Ommen Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 28 juli 2017 DATUM 28 juli 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076)

Nadere informatie

Huurdersorganisatie WBSG

Huurdersorganisatie WBSG Huurdersorganisatie WBSG Panelmeting augustus - september 25 oktober 2017 DATUM 25 oktober 2017 TITEL Panelmeting augustus - september ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Huurdersorganisatie WBSG Boulevard Heuvelink

Nadere informatie

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd...

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 4 4 De aanvraag... 8 5 Procedure... 14 6 Wachttijd... 16 7 Bejegening... 19 7 Toegewezen aanvragen...

Nadere informatie

Companen waar wonen beweegt

Companen waar wonen beweegt Projectnr. 2632.102/PL Companen waar wonen beweegt Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026)3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail Internet info@companen.nl www.companen.nl

Nadere informatie

V A L K E N S W A A R D de Hofnar 15

V A L K E N S W A A R D de Hofnar 15 V G E M E E N T E V A L K E N S W A A R D de Hofnar 15 Postbus 10100 5550 GA Gemeente Valkenswaard Aan de leden van de raad van de gemeente Valkenswaard Valkenswaard Telefoon (040) 208 34 44 Telefax (040)

Nadere informatie

Gemeente Bergen N-H. Klanttevredenheid brede gesprekken Wmo, WWB en Sociaal Wijkteam. Onderzoeksrapportage. 25 juli 2014

Gemeente Bergen N-H. Klanttevredenheid brede gesprekken Wmo, WWB en Sociaal Wijkteam. Onderzoeksrapportage. 25 juli 2014 Gemeente Bergen N-H Klanttevredenheid brede gesprekken Wmo, WWB en Sociaal Wijkteam Onderzoeksrapportage 25 juli 2014 DATUM 25 juli 2014 TITEL Klanttevredenheid brede gesprekken Wmo, WWB en Sociaal Wijkteam

Nadere informatie

Woningstichting De Gemeenschap

Woningstichting De Gemeenschap Woningstichting De Gemeenschap Wonen in uw wijk Panelmeting maart 2018 23 april 2018 DATUM 23 april 2018 TITEL Wonen in uw wijk ONDERTITEL Panelmeting maart 2018 OPDRACHTGEVER Woningstichting De Gemeenschap

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over

Gemeente Bergen op Zoom. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over Gemeente Bergen op Zoom Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over december 0 Projectnr. 78.0/pl Boulevard Heuvelink 0 688 KT Arnhem Postbus 7 680 BD Arnhem Telefoon (06) 55 Telefax (06) 5870 E-mail nl info@companen.

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Drechterland Juni 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Drechterland Juni 2014 - de kanteling Gemeente Drechterland Juni 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014-2023 Datum : Juni 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Gemeente Zwartewaterland

Gemeente Zwartewaterland Gemeente Zwartewaterland Wmo-klanttevredenheidsonderzoek 2014 14 mei 2014 DATUM 2 mei 2014 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente Zwartewaterland Wietske

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Inleiding en toelichting Het jaarlijkse Wmo-klanttevredenheidsonderzoek is in april en mei 2015 naar de cliënten verstuurd. Aan de cliënten werd gevraagd of zij de

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011

Gemeente Woerden. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011 Gemeente Woerden Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011 26 maart 2012 Projectnr. 2632.102 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEID WMO GROESBEEK 2015

KLANTTEVREDENHEID WMO GROESBEEK 2015 KLANTTEVREDENHEID WMO GROESBEEK 2015 Juni 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 7543 EZ Enschede Rapportnummer 2015/49 Datum Juni 2015 Opdrachtgever Gemeente Groesbeek Auteurs:

Nadere informatie

Moerd U k RAADSINFORMATIEBRIEF

Moerd U k RAADSINFORMATIEBRIEF ge meente aa Moerd U k Van Aan Onderwerp Verantwoordel RAADSINFORMATIEBRIEF 31 okt 2017 Nummer griffie Zaaknummer 769735 Documentnummer 769737 Colleoe van buroemeester en wethouders de leden van de qemeenteraad

Nadere informatie

Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011

Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011 Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011 September 2011 1 Colofon Uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurs- en Concernzaken Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 bestuursinformatie@utrecht.nl

Nadere informatie

Woningbouwstichting De Gemeenschap

Woningbouwstichting De Gemeenschap Woningbouwstichting De Gemeenschap U en WBSG panelmeting 2-2017 25 oktober 2017 DATUM 25 oktober 2017 TITEL U en WBSG - panelmeting 2-2017 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Woningbouwstichting De Gemeenschap Boulevard

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Landsmeer Augustus 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/134 Datum Augustus

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Beek 20 mei 2014 Simon Wajer Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS 7 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Gemeente Houten. Klanttevredenheid Wmo over 2014 keukentafelgesprekken Sociaal Loket. 27 november 2014

Gemeente Houten. Klanttevredenheid Wmo over 2014 keukentafelgesprekken Sociaal Loket. 27 november 2014 Gemeente Houten Klanttevredenheid Wmo over 2014 keukentafelgesprekken Sociaal Loket 27 november 2014 DATUM 27 november 2014 TITEL Klanttevredenheid Wmo over 2014 ONDERTITEL Keukentafelgesprekken Sociaal

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2014 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Shanon klein Goldewijk Juni 2014 Inhoud Samenvatting... 2 Inleiding... 4 1. Indienen

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni 2015 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 1. Indienen melding...

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Beek (L.) 26 augustus 2015 Nelleke Koppelman Simon Wajer Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 2 SAMENVATTING 4 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2

2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 3 4 De aanvraag... 7 5 Procedure... 11 6 Bejegening... 14 7 Rechten en plichten... 16 8 Inspraak bij

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 en klanttevredenheid dienstverlening Gemeente Boskoop

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 en klanttevredenheid dienstverlening Gemeente Boskoop Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 en klanttevredenheid dienstverlening Gemeente Boskoop opdracht van: Onderzoek uitgevoerd in de gemeente Boskoop DIMENSUS beleidsonderzoek Juni 2008 Projectnummer 317

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Ten Boer Laura de Jong Marjolein Kolstein Oktober 2018 Inge de Vries www.oisgroningen.nl Inhoud Inhoud... 1 2.8 Effect van de ondersteuning... 11 3. Conclusie... 13

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010 Uitgave : Eenheid Strategische Ontwikkeling Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (0570) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl Strategische Ontwikkeling

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016

Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 Afdeling: Maatschappelijke ontwikkeling Auteur : Nick Elshof Datum: 04-08-2017 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Samenvatting... 4 Algemene informatie geleverde ondersteuning...

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Dienst SoZaWe NW Fryslân juli 2015 Nelleke Koppelman Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek WMO over 2013

Klanttevredenheidsonderzoek WMO over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek WMO over 2013 Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Sectie Onderzoek en Statistiek Venlo, juni 2014 Samenvatting Een van de hoofddoelstellingen van de Wmo (Wet

Nadere informatie

Cliëntbelevingsmonitor Wmo/Jeugdwet Inzicht in de meningen en ervaringen omtrent de dienstverlening

Cliëntbelevingsmonitor Wmo/Jeugdwet Inzicht in de meningen en ervaringen omtrent de dienstverlening Cliëntbelevingsmonitor Wmo/Jeugdwet Inzicht in de meningen en ervaringen omtrent de dienstverlening Scope Onderzoek B.V. KvK 64421279 Stadionstraat 11B9 4815NC Breda Cliëntbelevingsmonitor De cliëntbelevingsmonitor

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord 13 juni 2014 Kees-Jan van de Werforst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Best Augustus 2015 Nelleke Koppelman Naomi Meys Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Gemeente Breda. Onderzoek klanttevredenheid Wmo. Onderzoek en Informatie. Individuele voorzieningen in Breda (2007)

Gemeente Breda. Onderzoek klanttevredenheid Wmo. Onderzoek en Informatie. Individuele voorzieningen in Breda (2007) Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Onderzoek klanttevredenheid Wmo Individuele voorzieningen in Breda (2007) Datum: Mei 2008 In opdracht van: Gemeente Breda Directie Sociale Zaken Uitgave: Gemeente

Nadere informatie

/2202. gemeente werkendam. werkendam. 12DEC2012. Gemeenteraad Postbus DA Werkendam. clienttevredenheidsonderzoek Wmo

/2202. gemeente werkendam. werkendam. 12DEC2012. Gemeenteraad Postbus DA Werkendam. clienttevredenheidsonderzoek Wmo gemeente werkendam /2202 Raadhuispiein 1 4251 VZ Werkendam Gemeenteraad Postbus 16 4250 DA Werkendam Telefoon: (0183) 507200 Fax: (0183) 50 73 00 E-mail: info@werkendam.nl onderwerp clienttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Samenwerking Utrecht West. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2010 Gemeente Maarssen

Samenwerking Utrecht West. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2010 Gemeente Maarssen Samenwerking Utrecht West Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2010 Gemeente Maarssen 21 mei 2010 Projectnr. 2632.101/G Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532

Nadere informatie

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Bijlagenummer 01/10/14/06 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Adviesnota voor: (kopieer en plak voor regel van toepassing) X Onderwerp:

Nadere informatie

Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015

Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015 Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015 Afdeling: Maatschappelijke ontwikkeling Auteur : Nick Elshof Datum: 25-09-2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Samenvatting... 4 Verantwoording en achtergrond...

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Dienst SoZaWe NW Fryslan Juli 2014 Anouk Olsthoorn Projectnummer: 107560 Samenvatting Uw gemeente heeft meegedaan aan een klantonderzoek Wmo over 2013. De

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: de gemeente Nijkerk DIMENSUS beleidsonderzoek Juni 2008 Projectnummer 321 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 7 1

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Houten Augustus 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/143 Datum Augustus

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Annelieke van den Heuvel SGBO Benchmarking

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Groningen 2017 Laura de Jong Marjolein Kolstein Oktober 2018 Inge de Vries www.oisgroningen.nl Inhoud Inhoud... 2 Samenvatting... 3 2.7 Overige ondersteuning... 16

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek. over 2009

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek. over 2009 Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2009 VERSLAG VAN DE RESULTATEN VAN HET CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK ONDER BURGERS MET EEN BEPERKING samenvatting Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Foto s: Bas Moerman

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Gemeente IJsselstein mei 2018 RESULTAAT KWALITEIT CONTACT 2017 Gemeente IJsselstein Deze samenvatting presenteert de belangrijkste uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek (CEO) Wmo over

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Annelieke van den Heuvel Kees-Jan

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Emmen 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9 5

Nadere informatie

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Doelgroep 4 1.2 Methode 4 1.3 Respons 4 2. Resultaten Wmo 5 2.1 Contact en toegankelijkheid van hulp of ondersteuning

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo BMWE gemeenten 2016 Gemeente Bedum AHA! marktonderzoek en marketingadvies

Cliëntervaringsonderzoek Wmo BMWE gemeenten 2016 Gemeente Bedum AHA! marktonderzoek en marketingadvies Cliëntervaringsonderzoek Wmo gemeenten 2016 Gemeente AHA! marktonderzoek en marketingadvies Cliëntervaringsonderzoek Wmo gemeente Inleiding Voor u ligt het rapport met de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 27 juni 2014 Kees-Jan van de Werfhorst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGEN WMO OVER 2018

CLIËNTERVARINGEN WMO OVER 2018 Rapport CLIËNTERVARINGEN WMO OVER 2018 Gemeente Houten Mei 2019 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer

Nadere informatie

Gemeente Rhenen. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo

Gemeente Rhenen. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Gemeente Rhenen Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 3 juli 2009 Projectnr. 340.00 Boulevard Heuvelink 04 6828 KT Arnhem Postbus 74 680 BD Arnhem Telefoon (026) 352532 Telefax (026) 4458702 E-mail Internet

Nadere informatie

Binnenlands Bestuur. Resultaten onderzoek gemeenten voorbereiding Woningwet. Definitief rapport. 26 mei 2015

Binnenlands Bestuur. Resultaten onderzoek gemeenten voorbereiding Woningwet. Definitief rapport. 26 mei 2015 Binnenlands Bestuur Resultaten onderzoek gemeenten voorbereiding Woningwet Definitief rapport 26 mei 2015 DATUM 26 mei 2015 TITEL Resultaten onderzoek gemeenten voorbereiding Woningwet ONDERTITEL Definitief

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo WIJ-gebieden 2017 Laura de Jong Marjolein Kolstein Oktober 2018 Inge de Vries www.oisgroningen.nl Inhoud Samenvatting... 2 2.9 Tot slot... 20 Bijlage 1: de WIJ-gebieden...

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal 27 juni 2014 Kees-Jan van de Werfhorst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Gemeente Castricum mei juni 2008

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Gemeente Castricum mei juni 2008 Eindrapportage Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Gemeente Castricum mei juni 2008 Inhoudsopgave Inleiding... 5 1 Achtergrond, doelstelling en doelgroep... 7 1.1 Achtergrond voor het klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Gemeente Lansingerland. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012

Gemeente Lansingerland. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012 Gemeente Lansingerland Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012 6 mei 2013 Projectnr. 1621.101 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude COLOFON Samenstelling Ingrid

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om:

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om: COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Te besluiten om: 1. De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 in het kader van artikel 9 Wmo juncto artikel 8.9 vierde lid

Nadere informatie

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Augustus 2015 2 Samenvatting De gemeente wil weten hoe

Nadere informatie

Gemeente Druten. Klanttevredenheidsonderzoek 2010

Gemeente Druten. Klanttevredenheidsonderzoek 2010 Gemeente Druten Klanttevredenheidsonderzoek 200 6 augustus 200 Projectnr. 225.00/G Boulevard Heuvelink 04 6828 KT Arnhem Postbus 74 680 BD Arnhem Telefoon (026) 352532 Telefax (026) 4458702 E-mail Internet

Nadere informatie

Onderzoek Klanttevredenheid Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Gemeente Noord-Beveland. Wmo-monitor 2014

Onderzoek Klanttevredenheid Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Gemeente Noord-Beveland. Wmo-monitor 2014 Onderzoek Klanttevredenheid Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Gemeente Noord-Beveland Wmo-monitor 2014 Middelburg, maart 2015 Onderzoek Klanttevredenheid Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in 2013 Gemeente Sint Anthonis Afdeling Sociale Zaken April

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGEN WMO OVER 2017

CLIËNTERVARINGEN WMO OVER 2017 Rapport CLIËNTERVARINGEN WMO OVER 2017 Gemeente Moerdijk Juni 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer

Nadere informatie

Cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen s-hertogenbosch. Vervolgmeting 2018

Cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen s-hertogenbosch. Vervolgmeting 2018 Cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen s-hertogenbosch Vervolgmeting 2018 Afdeling Onderzoek & Statistiek Februari 2019 Samenvatting De gemeente geeft indicaties af voor Wmo hulpmiddelen. Welzorg verzorgt de

Nadere informatie

Gemeente Bergen. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012

Gemeente Bergen. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012 Gemeente Bergen Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012 8 april 2013 Projectnr. 373.101 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702

Nadere informatie

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 1. Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de gebruikerspeiling over de regeling Koopsubsidie. Meer specifiek gaat het

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Gemeente Emmen september 2018 RESULTAAT KWALITEIT CONTACT 2017 Gemeente Emmen Deze samenvatting presenteert de belangrijkste uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek (CEO) Wmo over 2017.

Nadere informatie

Gemeente Zwartewaterland

Gemeente Zwartewaterland Gemeente Zwartewaterland Wmo-klanttevredenheidsonderzoek 2013 Verslag interviews over het gekantelde werken 26 juni 2013 Projectnr. 1896.101 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Heumen 20 mei 2014 Kees-Jan van de Werfhorst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Gemeente Breda. Onderzoek klanttevredenheid Wmo. Onderzoek en Informatie. Individuele voorzieningen in Breda (2011)

Gemeente Breda. Onderzoek klanttevredenheid Wmo. Onderzoek en Informatie. Individuele voorzieningen in Breda (2011) Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Onderzoek klanttevredenheid Wmo Individuele voorzieningen in Breda (2011) Publicatienummer: 1688 Datum: mei 2012 In opdracht van: Gemeente Breda Directie Dienstverlening

Nadere informatie

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016 Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch Nulmeting 2016 Afdeling Onderzoek & Statistiek Juli 2016 Samenvatting De gemeente s-hertogenbosch vindt het belangrijk om de ervaringen van cliënten met Wmoondersteuning

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK JEUGD

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK JEUGD Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK JEUGD Gemeente Houten Augustus 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/141 Datum Augustus

Nadere informatie