Gemeente Bergen. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Bergen. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012"

Transcriptie

1 Gemeente Bergen Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over april 2013

2 Projectnr Boulevard Heuvelink KT Arnhem Postbus BD Arnhem Telefoon (026) Telefax (026) nl Gemeente Bergen Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over april 2013

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 1. Inleiding Tweedelig onderzoek naar klanttevredenheid Methode van onderzoek Responsverantwoording 4 2. Tevredenheid Wmo-cliënten Aanvraag van de voorzieningen De kanteling Tevredenheid over het PGB Effect van de voorziening Ondersteuning door mantelzorgers en vrijwilligers Ondersteuning door mantelzorgers Ondersteuning door vrijwilligers Overige belemmeringen Vrijwilligersenquête Motieven voor het doen van vrijwilligerswerk Ondersteuning vrijwilligers Stimuleren van vrijwilligerswerk Samenvatting en conclusies De aanvraagprocedure, kanteling en PGB Effect Wmo-voorzieningen Ondersteuning door mantelzorgers en vrijwilligers Stimuleren vrijwilligerswerk 20 BIJLAGE Antwoorden op open vragen 21 Bij paragraaf Aanvraag van de voorzieningen 21 Bij paragraaf Kanteling 21 Bij paragraaf Effect van de voorziening 21 Bij paragraaf 3.3 Overige belemmeringen 22 Bij hoofdstuk 4 - Inleiding 22 Bij paragraaf 4.2 Ondersteuning vrijwilligers 22 Bij paragraaf 4.3 Stimuleren van vrijwilligerswerk 23

4 1. Inleiding 1.1. Tweedelig onderzoek naar klanttevredenheid De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verplicht elke gemeente om jaarlijks onderzoek te verrichten onder de doelgroepen van de Wmo. De gemeente Bergen heeft in 2012 de kanteling van de Wmo voorbereid. Het beleid ligt inmiddels vast in een verordening en de medewerkers van het Wmo-loket hebben training gevolgd over de nieuwe werkwijze. In de praktijk hebben Wmo-vragers echter nog niet te maken gehad met de kanteling. In 2013 wordt hiermee gestart. Daarnaast is de gemeente bezig om beleid te vormen ten aanzien van vrijwilligerswerk. De gemeente Bergen wil ernaar toe dat de ondersteuningsbehoefte in toenemende mate door vrijwilligers kan worden opvangen. Om dit beleid verder vorm te kunnen geven, heeft de gemeente behoefte aan meer inzicht in de ondersteuningsbehoefte enerzijds en in de ervaringen en behoeften van vrijwilligers anderzijds. Met de bovenstaande ontwikkelingen als context is het jaarlijkse Wmo-onderzoek in 2013 tweeledig ingericht. Enerzijds een enquête onder cliënten met een individuele Wmo-voorziening. Dit onderzoek dient om de status quo vast te stellen vóór de invoering van de kanteling in de praktijk. Het is een zogenoemde nulmeting. In dit onderzoek moet naast de tevredenheid over het aanvraagproces en de verstrekte voorziening óók de overige ondersteuningsbehoefte gemeten worden. Anderzijds een enquête onder huidige vrijwilligers waarbij gevraagd wordt naar hun meningen, ervaringen en behoeften. Door een koppeling te leggen tussen de inbreng van de vrijwilligers en de behoeftepeiling onder Wmo-cliënten ontstaat een eerste overzicht van het (benodigde) vrijwilligerswerk in Bergen Methode van onderzoek Zowel de meting van de tevredenheid van de Wmo-cliënten als het vrijwilligersonderzoek is door middel van telefonische enquêtes uitgevoerd. Het onderzoek heeft betrekking op het jaar Het veldwerk is uitgevoerd in januari en februari In overleg met de gemeente Bergen zijn de vragenlijsten opgesteld Responsverantwoording Vooraf is bepaald hoeveel respondenten bevraagd zouden worden. Binnen de gemeente zijn in totaal 91 cliënten bevraagd over hun Wmo-voorzieningen, en 138 vrijwilligers. Zeven respondenten hebben wel contact gehad met de Vrijwilligerscentrale Regio Alkmaar, maar verrichten zelf geen vrijwilligerswerk.

5 In tabel 1.1. zijn de behaalde aantallen per voorziening weergegeven. Veel cliënten maken gebruik van zowel Hulp bij het huishouden als van een andere Wmo-voorziening, vandaar dat 91 cliënten samen 147 voorzieningen hebben. Dat is gemiddeld dus 1,6 voorziening per cliënt. We gaan hierbij uit van een nauwkeurigheidsmarge van 10% en een betrouwbaarheidsmarge van 5%. Beide percentages zijn gebruikelijk en methodisch verantwoord. Ze resulteren in: betrouwbaarheid van 95% (representatieve uitspraken over zowel het onderdeel Hulp bij het huishouden als overige Wmo-voorzieningen waarbij met 95% zekerheid is aan te nemen dat de resultaten kloppen); steekproefnauwkeurigheid van 90% (90% kans dat de steekproef daadwerkelijk de beoogde populatie representeert). Respondenten die meer dan één Wmo-voorziening hebben, zijn over alle door hen gebruikte voorzieningen bevraagd naar hun tevredenheid. Voor iedere voorziening is een eigen deelvragenlijst opgesteld binnen de totale vragenlijst. In onderstaande tabel is opgenomen hoeveel deelvragenlijsten zijn afgenomen. Tabel 1.1: Respons per deelvoorziening 91 clienten* HH WRV** Woningaanpassing Vervoervoorziening Vervoermiddel Rolstoel * 91 cliënten hebben gezamenlijk 147 voorzieningen. (HH, woonvoorziening, vervoersvoorziening, vervoermiddel, rolstoel) ** WRV: Woningaanpassing, Roelstoel en Vervoervoorziening/-middel Procesvragen alleen gesteld aan eerste aanvragers 2012 Dit onderzoek richt zich op de tevredenheid van de Wmo-cliënten in Hieronder zijn cliënten die in 2012 hun voorziening aanvroegen en cliënten die al langer een voorziening hebben en in 2012 een herindicatie of kleine aanpassing kregen. De vragen over het proces van aanvraag en afhandeling van de voorzieningen zijn alleen gesteld aan cliënten die aangaven in 2012 (voor het eerst) hun voorziening te hebben aangevraagd (61 respondenten). Uiteraard zijn de andersoortige vragen (PGBgebruik en inhoudelijke waardering van de voorziening) ook gesteld aan respondenten die hun voorziening in eerdere jaren hebben gekregen. Absolute aantallen kunnen per vraag verschillen Om maximale transparantie in onderzoeksaanpak en resultaten te garanderen, is er in dit onderzoek vaak voor gekozen om de absolute aantallen respondenten in de grafieken te verwerken. Dat roept echter soms verwarring op. Hoe komt dat? Veel vragen zijn niet voor alle respondenten van toepassing, maar worden alleen aan eerder in de vragenlijst uitgeselecteerde respondenten voorgelegd (het principe van: bij antwoord x à. door naar vraag y ). Het totaal aantal respondenten dat een vraag beantwoord heeft kan daarom van vraag tot vraag verschillen. Open en gesloten vragen De meeste vragen die aan de respondenten zijn voorgelegd, zijn gesloten vragen. Dat wil zeggen dat zij moesten kiezen uit vaste antwoorden. In een aantal gevallen konden zij daarbij een toelichting

6 geven (bijvoorbeeld door te kiezen voor het antwoord Anders, nl: ). In de bijlage is een overzicht opgenomen van antwoorden die werden gegeven.

7 2. Tevredenheid Wmo-cliënten In dit hoofdstuk geven we de tevredenheid van de cliënten weer bij wie de aanvraag is toegekend. We behandelen de resultaten in de volgorde van het proces dat de cliënt doorloopt: Het aanvragen van de voorziening: gevraagd aan diegene die in 2012 een aanvraag hebben gedaan. Het proces: gemeten aan de hand van aspecten als procedures, contact en informatievoorziening. Ook deze aspecten zijn gevraagd aan de respondenten die in 2012 een aanvraag hebben gedaan. De effecten van de voorziening: gevraagd is naar de verbetering van het algeheel functioneren van de cliënt als gevolg van de voorziening. Ook deze vraag is gesteld aan alle cliënten, ongeacht jaar van aanvraag Aanvraag van de voorzieningen Bij het meten van de tevredenheid met het aanvraagproces van de voorziening is onderscheid gemaakt naar een aantal aspecten. Over de meeste aspecten zijn cliënten in meerderheid tevreden. Het hoogst scoort de wachttijd voor een aanvraag. Hierover is 80% tevreden. Ook over de wachttijd voor de goedkeuring en de levering is de tevredenheid groot. Het laagst scoort de uitleg over de mogelijkheid van het indienen van bezwaar. Slechts 28% is hierover tevreden. 33 respondenten gaven antwoord op de vraag. 28 respondenten gaf aan geen uitleg te hebben gekregen. De resultaten zijn in figuur 2.1 getoond in procenten; in tabel 2.1 in absolute aantallen. Figuur 2.1: Tevredenheid over aspecten van het aanvraagproces Tabel 2.1: Tevredenheid over aspecten van het aanvraagproces Aandacht Informatie verstrekking Wijze van te woord staan medewerkers persoonlijke situatie door medewerkers Deskundighei d medewerkers Wachttijd aanvraag en goedkeuring Wachttijd goedkeuring en levering Uitleg bezwaar (Zeer) tevreden Neutraal (Zeer) ontevreden Weet niet

8 2.2. De kanteling Cliënten die in 2012 een Wmo-voorziening aanvroegen is expliciet gevraagd naar de wijze waarop bij de intake breed is gekeken naar hun situatie. Voor de vergelijkbaarheid zijn de antwoorden in de figuren aangegeven in procenten. De vraag of de aanvrager een uitgebreide intake heeft gehad met iemand van of namens de gemeente werd beantwoord door 55 respondenten. Van hen hadden er naar eigen zeggen 34 een uitgebreide intake gehad. In tabel 2.2 staat het aantal aanvragen per voorziening. Figuren 2.3 t/m 2.6 geven de antwoorden weer van deze 34 aanvragen. Een meerderheid van de respondenten (34) zegt een uitgebreid gesprek te hebben gehad met en medewerker van of namens de gemeente. Wel valt op dat dit per soort aanvraag verschilt. Bij woningaanpassingen en rolstoelen heeft vaker een uitgebreide intake plaatsgevonden dan bij een aanvraag voor een vervoervoorziening en hulp bij het huishouden. Figuur 2.2: Heeft de aanvrager een uitgebreid gesprek gehad met iemand van of namens de gemeente? Tabel 2.2: Aantal aanvragers per voorziening waarbij volgens de respondent een uitgebreide intake heeft plaatsgevonden Wel uitgebreide Intake Geen uitgebreide intake WMO totaal HH Woningaanpassing 14 2 Vervoervoorziening 8 9 Vervoermiddel 9 4 Rolstoel 11 1 Aan respondenten die aangaven een uitgebreide intake te hebben gehad is gevraagd of er breed is gekeken naar hun situatie. Is er gekeken wat er speelt, waar de aanvrager zich nog zelfstandig redt en op welke punten de aanvrager ondersteuning zou kunnen gebruiken. In verreweg de meeste gevallen heeft een dergelijk gesprek plaatsgevonden (79%).

9 Figuur 2.3: Is er breed gekeken naar de situatie van de aanvrager? Ook is aan de aanvragers gevraagd of in het gesprek hun eigen verantwoordelijkheid aan de orde is gekomen. Is er gevraagd wat zij zelf kunnen doen? Als voorbeelden werden hierbij genoemd het zelf inschakelen van een boodschappendienst, maaltijdservice, administratieve ondersteuning of deelname aan activiteiten in de buurt, een internetcursus, etc. Het onderwerp eigen verantwoordelijkheid is in 62% van de gevallen aan de orde geweest. Het hoogst lag dit percentage bij aanvragen van rolstoelen (82%). Het laagst lag dat percentage bij de aanvragers van een vervoervoorziening (in de helft van de gevallen wel of enigszins; in de andere helft van de gevallen niet). Figuur 2.4: Is er in het gesprek gesproken over de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt? Een vergelijkbare vraag werd gesteld over de mogelijkheid om familieleden in te schakelen of om vrijwilligers in te schakelen bij de ondersteuning. Hieraan is in veel minder van de intakegesprekken aandacht besteed. In iets meer dan de helft van de gesprekken kwam dit onderwerp aan de orde (53%). Ook hier het minst bij aanvragen van een vervoervoorziening.

10 Figuur 2.5: Is er gekeken welke mogelijkheden de aanvrager heeft om familieleden of vrijwilligers in te schakelen? Tenslotte is aan de aanvragers gevraagd of zij na afloop van de intake een schriftelijke terugkoppeling van de resultaten en afspraken hebben ontvangen. Dit was slechts het geval in een derde van de gevallen (29%). Hier springt de aanvraag van een vervoermiddel er het slechtst uit. Maar één van de negen intakegesprekken werd enigszins schriftelijk teruggekoppeld. Bij intakegesprekken naar aanleiding van een aanvraag van een vervoervoorziening werd in zeven van de acht gevallen na afloop een schriftelijke terugkoppeling gestuurd. Figuur 2.6: Zijn de resultaten en gemaakte afspraken van de intake schriftelijk vastgelegd? 2.3. Tevredenheid over het PGB In 2012 deden 27 mensen een aanvraag voor hulp in het huishouden. Gevraagd is of zij van de gemeente vooraf informatie hebben gekregen over de mogelijkheden en de voor-en nadelen van een PGB. Slechts 30% van de aanvragers zegt dergelijke informatie vooraf te hebben gekregen (acht van de 27). Van de aanvragers die informatie hebben gekregen, beoordeelt de helft deze informatie als 'duidelijk'. Een derde van de aanvragers vond de informatie 'onduidelijk'. Figuur 2.7: Heeft de aanvrager vooraf informatie gekregen over het PGB?

11 Van de respondenten die een aanvraag heeft gedaan voor hulp bij het huishouden kiezen verreweg de meeste aanvragers voor hulp in natura. Slechts twee aanvragers betalen de hulp bij de huishouding met het PGB (8%). Zij zijn beide (zeer) tevreden over de hulp die zij krijgen Effect van de voorziening De aanvragers van de Wmo-voorzieningen is gevraagd naar het effect van de voorziening op de ervaren belemmeringen. Allereerst is gevraagd welke belemmeringen zij ondervonden voordat zij een Wmo-voorziening aanvroegen. De antwoorden op deze vragen laten zien dat er in veel gevallen sprake is van belemmeringen op meer terreinen. Van de 52 aanvragers van hulp bij het huishouden ondervonden er zes ook problemen bij het verplaatsen in en om hun woning en twee bij het plaatselijk vervoer. Van de 24 aanvragers van een vervoervoorziening ondervonden er acht ook belemmeringen bij het voeren van hun huishouden. Opvallend is dat sociaal isolement nauwelijks wordt genoemd als een belemmering. Slechts in een geval werd de aanvrager belemmerd in het onderhouden van contacten met anderen. Totaal WMO Verplaatsen in en om huis Plaatselijk vervoer Voeren huishouden Contact met anderen Anders Totaal De Wmo-voorziening heeft een duidelijke vermindering van de belemmering tot gevolg. Van de 88 aanvragers ervaren 78 een vermindering van de belemmering. Tabel 2.3: Welke belemmering(en) ondervonden de aanvragers zonder Wmo-voorzieningen? Hulp bij het huishouden Woningaanpassing Vervoervoorziening Vervoermiddel Rolstoel Tabel 2.4: Zijn de belemmeringen verminderd door de Wmo-voorziening? Hulp bij het huishouden Woningaanpassing Vervoervoorziening Vervoermiddel Rolstoel Totaal WMO Ja Gedeeltelijk Nee Weet niet Aanvragers van hulp bij het huishouden en aanvragers van een woningaanpassing is gevraagd of zij door de Wmo-voorziening denken langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. Een groot aantal aanvragers geeft aan dat dit het geval is (61 van de 70).

12 Tabel 2.5: In hoeverre dragen de voorzieningen bij aan de mogelijkheid langer zelfstandig te blijven wonen? Aangevraagde voorziening Hulp bij het huishouden Woningaanpassingen Totaal Ja Enigszins Nee Weet niet Totaal Aan aanvragers van een vervoervoorziening, een vervoermiddel of een rolstoel is gevraagd of zij door de Wmo-voorziening meer dingen buitenshuis kunnen doen. Van de 69 aanvragers antwoordde 49 hierop bevestigend. Tabel 2.6: In hoeverre dragen de voorzieningen bij aan de mogelijkheden van de cliënt om buiten huis dingen te doen? Aangevraagde voorziening Vervoermiddel Rolstoel Totaal Ja Enigszins Nee Weet niet Totaal Ondersteuning door mantelzorgers en vrijwilligers De aanvragers van voorzieningen is in de enquête ook gevraagd naar de zorg en ondersteuning die zij krijgen vanuit hun eigen netwerk (mantelzorgers en vrijwilligers). Van de respondenten ontving een derde ondersteuning van mantelzorgers en/of vrijwilligers Ondersteuning door mantelzorgers Bij aanvragers van woningaanpassingen en vervoermiddelen ligt het aantal ontvangers van mantelzorg relatief hoog (11 van de 23 aanvragers, respectievelijk 12 van de 29 aanvragers). Aanvragers van hulp bij het huishouden krijgen relatief weinig mantelzorg (12 van de 53 aanvragers). Vervoervoorziening Tabel 3.1: Krijgt de aanvrager ondersteuning van een mantelzorger? Hulp bij het huishouden Woningaanpassing Vervoervoorziening Vervoermiddel Rolstoel Totaal WMO Ja Nee Weet niet Totaal Mantelzorg wordt in 40% van de gevallen verleend door dochters. Partners en zonen verlenen in respectievelijk 23% en 20% van de gevallen de mantelzorg. Het aantal aanvragers dat mantelzorg ontvangt van buren is zeer gering (één aanvrager).

13 Het soort mantelzorg dat wordt verleend, betreft bij 60% van de aanvragers hulp bij het huishouden. Ook administratieve hulp en regeltaken scoren relatief hoog (figuur 3.2). Figuur 3.1: Wie verleent de mantelzorg? Figuur 3.2: Om welk type mantelzorg gaat het? 3.2. Ondersteuning door vrijwilligers Het aantal aanvragers dat ondersteuning ontvangt van een vrijwilliger (niet zijnde een familielid) is veel kleiner. Slechts acht aanvragers gaven aan hulp te krijgen van een vrijwilliger. In vijf gevallen betrof het een vrijwilliger uit Bergen. In drie gevallen een vrijwilliger van buiten Bergen. In de meeste gevallen ging dat om gezelschap houden, aanspraak, gezelligheid (vijf aanvragers). In twee gevallen om huishoudelijke taken en in twee gevallen om vervoer en begeleiding naar uitstapjes. Aan de aanvragers van voorzieningen die geen ondersteuning krijgen van een vrijwilliger is gevraagd of zij het prettig zouden vinden om ondersteund te worden door een vrijwilliger. Een grote meerderheid zegt dat niet prettig te vinden: 72 van de 83. Slechts vier aanvragers heeft behoefte aan ondersteuning van een vrijwilliger, vijf aanvragers misschien. Aan de aanvragers die ondersteuning krijgen van een vrijwilliger en aanvragers die zeggen daaraan behoefte te hebben, is gevraagd of zij daarvoor eventueel een kleine vergoeding over zouden hebben. Van de 17 aanvragers beantwoorden er vijf de vraag bevestigend, tien zouden misschien een kleine vergoeding over hebben voor de vrijwillige ondersteuning of weten het niet.

14 Als aanvragers behoefte hebben aan vrijwillige ondersteuning kunnen zij dat meestal zelf organiseren. Slechts drie van de 17 aanvragers zegt behoefte te hebben aan ondersteuning bij het vinden van een vrijwilliger (vier weten het niet) Overige belemmeringen Naast de belemmeringen die rechtstreeks samenhangen met de aanvraag voor een Wmo-voorziening is aan de aanvragers gevraagd of zij nog andere belemmeringen ervaren in hun leven. Van de 109 aanvragers ervaren er 40 geen belemmeringen. De overige aanvragers ervaren enige of veel belemmeringen als het gaat om mobiliteit (35), eenzaamheid (23) en sociale veiligheid (9). Tabel 3.2: Welke belemmeringen ervaart u die niet rechtstreeks samenhangen met de aangevraagde Wmo-voorziening? Eenzaamheid 23 Afname mobiliteit 35 Afname sociale veiligheid 9 Anders 2 Geen belemmeringen 40 Totaal 109 Ook is gevraagd of de aanvragers behoefte hebben aan ondersteuning/hulp die zij nu nog niet krijgen en die niet in de vorm van een Wmo-voorziening wordt verstrekt. De meerderheid van de aanvragers zegt geen behoefte te hebben aan ondersteuning (67). Van de aanvragers die wel behoefte hebben aan extra ondersteuning gaat het in de meeste gevallen om klussen in huis (7) en in de tuin (3). Ook sociale ondersteuning (vervoer en begeleiding naar uitstapjes, gezelschap houden, hulp bij deelname aan activiteiten, cursussen, etc.) scoort hoog. Tabel 3.3: Aan welke hulp heeft de aanvrager behoefte buiten de Wmo-voorzieningen? Geen behoefte aan aanvullende ondersteuning / hulp 67 Huishoudelijke taken (schoonmaak / boodschappen / was doen / koken / klusjes) 7 Administratieve hulp en regeltaken (zaken regelen, formulieren) 1 Tuinonderhoud 3 Vervoer en begeleiding naar uitstapjes en bij bezoek ( ziekenhuis e.d.) 2 Gezelschap houden, aanspraak, gezelligheid 3 Hulp om te ontdekken wat ik überhaupt zou kunnen doen om me minder eenzaam te voelen (individuele activering via huisbezoeken). 1 Hulp om deel te (durven gaan) nemen aan (ontmoetings)activiteiten (culturele activiteiten, samen uit, open eettafel ). 3 Hulp om deel te (durven gaan) nemen aan groepscursussen om mezelf te ontwikkelen én anderen te ontmoeten. 3 Anders, namelijk: 4 Totaal 94

15 4. Vrijwilligersenquête De vrijwilligersenquête is afgenomen onder 138 vrijwilligers. Ook is met zeven mensen gesproken die contact hebben gezocht met de Vrijwilligerscentrale Regio Alkmaar maar (nog) geen vrijwilligerswerk doen. In vier gevallen heeft dit contact geleid tot een start van een traject richting vrijwilligerswerk. Van de 138 vrijwilligers werken er 114 via een vrijwilligersorganisatie. Ruim de helft van de vrijwilligers verricht enkele uren per week vrijwilligerswerk. Verreweg het grootste deel van de vrijwilligers die zijn geënquêteerd (122) werkt al langer als vrijwilliger (meer dan een jaar) en wil daar zo lang mogelijk mee door gaan (107). De meeste vrijwilligers zijn te vinden in de leeftijdsgroep 65 tot 75 jarigen (75 vrijwilligers). Van de ondervraagde vrijwilligers waren er 33 tussen de 55 en 65 jaar. Van de respondenten was 60% man. Tabel 4.1: Leeftijd respondenten jaar jaar jaar jaat 13 Totaal 145 De meeste vrijwilligers wonen samen met een partner (95). Een minderheid heeft nog thuiswonende kinderen (18). Het opleidingsniveau van de vrijwilligers is divers: vier hebben er alleen lager onderwijs, 52 vrijwilligers hebben een MBO-opleiding, 56 een HBO-opleiding en 26 een universitaire opleiding. De geënquêteerde vrijwilligers geven in grote meerderheid aan het vrijwilligerswerk met plezier te doen. Het aantal respondenten dat aangeeft dat het vrijwilligerswerk regelmatig te zwaar is, is zeer klein (vier van de 138). Voor de helft is dat helemaal nooit het geval. De overige respondenten geven aan dat het vrijwilligerswerk een enkele keer te zwaar is Motieven voor het doen van vrijwilligerswerk Figuur 4.1 geeft de motieven weer die vrijwilligers hebben voor het verrichten van vrijwilligerswerk. Voornaamste motieven om vrijwilligerswerk te doen, zijn dat zij het vrijwilligerswerk leuk vinden en nuttig. Een bijdrage leveren aan de samenleving scoort hoog, evenals liefde voor mensen of dieren. Vrijwilligers doen hun vrijwilligerswerk niet om daar iets voor terug te krijgen. Het krijgen van een financiële vergoeding, vrijwilligerswerk als opstap naar betaald werk of het zelf ontvangen van vrijwillige ondersteuning scoren laag als motieven voor vrijwilligerswerk.

16 Figuur 4.1: Motieven voor het verrichten van vrijwilligerswerk De activiteiten die de ondervraagde vrijwilligers uitvoeren, zijn zeer divers. Figuur 4.2 toont de top-5 van activiteiten. Hulp aan ouderen en gehandicapten staat met 36% op de eerste plaats. Natuur staat op een tweede plaats. Dit zijn hoofdzakelijk vrijwilligers van de IVN. Figuur 4.2: Top 5 activiteiten vrijwilligerswerk Als we kijken welk type vrijwillige ondersteuning wordt verleend aan ouderen en gehandicapten dan scoren vervoer en begeleiding en het maatjesproject hoog. Ook hier is de diversiteit aan vrijwillige activiteiten groot. Onder de categorie 'anders' vallen diverse activiteiten zoals het bezorgen van maaltijden, het uitvoeren van preventieve huisbezoeken aan ouderen en het uitdelen van boeken.

17 Figuur 4.3: Welke taken worden er vrijwillig uitgevoerd voor ouderen/gehandicapten? 4.2. Ondersteuning vrijwilligers Vrijwilligers kunnen ondersteuning krijgen van de Vrijwilligerscentrale Regio Alkmaar. De vrijwilligers zijn gevraagd naar hun tevredenheid met deze ondersteuning. Ook is gevraagd hoe tevreden zij zijn met de ondersteuning die zij van de gemeente Bergen krijgen. Het grootste deel van de vrijwilligers heeft hierover geen uitgesproken opvattingen. De categorieën 'neutraal' en 'weet niet' scoren in beide gevallen hoog. Tevreden over de ondersteuning van de Vrijwilligerscentrale Regio Alkmaar zijn 15 ondervraagden. Bij de ondersteuning door de gemeente ligt dit aantal iets hoger: 39 ondervraagden zegt (zeer) tevreden te zijn. Het aantal respondenten dat ontevreden is met de ondersteuning is gering (respectievelijk zeven en negen respondenten) Tabel 4.2: Hoe tevreden zijn vrijwilligers met de ondersteuning van de Vrijwilligerscentrale Regio Alkmaar? Zeer tevreden 3 Tevreden 12 Neutraal 55 Ontevreden 5 Zeer ontevreden 2 Weet niet 61 Totaal 138 Tabel 4.3: Hoe tevreden zijn vrijwilligers met de ondersteuning van de gemeente Bergen? Zeer tevreden 11 Tevreden 28 Neutraal 45 Ontevreden 6 Zeer ontevreden 3 Weet niet 45 Total 138 Van de 138 ondervraagde vrijwilligers zeggen 24 behoefte te hebben aan meer ondersteuning bij de uitoefening van hun vrijwilligerswerk. De aard van die behoefte is divers. Wat vaak genoemd wordt is

18 de behoefte aan meer waardering en erkenning en de behoefte aan ondersteuning bij het werven van nieuwe vrijwilligers Stimuleren van vrijwilligerswerk Vrijwilligers zijn tenslotte gevraagd naar hoe vrijwilligerswerk nog beter kan worden gestimuleerd. De vrijwilligers werd gevraagd of zij van mening zijn dat vrijwilligers in Bergen voldoende worden gewaardeerd. Van de 145 ondervraagden vinden er 47 dat dit het geval is. Een meerderheid van de vrijwilligers neemt een neutraal standpunt in. Tabel 4.4: Eens met de stelling 'vrijwilligers in de gemeente Bergen worden voldoende gewaardeerd'. Zeer mee eens 2 Mee eens 45 Neutraal 60 Mee oneens 3 Zeer mee oneens 4 Weet niet 31 Totaal 145 De gemeente organiseert jaarlijks Vrijwilligersdagen. Van de ondervraagde vrijwilligers is een meerderheid daarmee niet bekend (52%). De gemeente Bergen wil vrijwilligerswerk stimuleren. De vrijwilligers is gevraagd hoe de gemeente dat het beste zou kunnen doen. Geen van de voorgelegde vormen van stimulering scoort erg laag. Het meest genoemd wordt het publiceren van vrijwilligersvacatures. Ook het geven van informatie scoort hoog. Figuur 4.4: Hoe kan de gemeente inwoners stimuleren om vrijwilligerswerk te verrichten?

19 5. Samenvatting en conclusies 5.1. De aanvraagprocedure, kanteling en PGB De tevredenheid met de aanvraagprocedure voor Wmo-voorzieningen is hoog. Over de snelheid waarmee aanvragen worden behandeld en afgehandeld zijn aanvragers het meest tevreden. Het enige punt dat laag scoort is de uitleg die wordt gegeven over de mogelijkheid bezwaar aan te tekenen tegen een beslissing over de toekenning van een voorziening. De intake gebeurt vaak door middel van een gesprek waarin breed naar de situatie van de aanvrager wordt gekeken. Hierbij valt wel op dat bij aanvragen voor een vervoervoorziening de intake minder vaak breed plaatsvindt. Ook inhoudelijk wordt er bij de intake voor een vervoervoorziening minder doorgevraagd over de mogelijkheden om zelf in (een deel van) de ondersteuning te voorzien, dan wel familieleden in te zetten. Deze onderwerpen komen vaker aan bod in intakegesprekken voor een rolstoel of een vervoermiddel. Mogelijk is de aard van de aanvrager van meer betekenis voor de keuze om een brede intake uit te voeren dan de aard van de voorziening. In dat laatste geval zou juist verwacht kunnen worden dat aanvraag van een 'lichtere' Wmo-voorziening (vervoervoorziening, hulp bij het huishouden) aanleiding zou zijn om de mogelijkheden te onderzoeken die een aanvrager heeft om zijn/haar hulp in de eigen omgeving te regelen. De schriftelijke terugkoppeling van afspraken die zijn gemaakt in een intakegesprek is een aandachtspunt. Het aantal aanvragers van een PGB was in dit onderzoek te klein om daar goed onderbouwde uitspraken over te kunnen doen. De twee aanvragers die een PGB gebruiken voor hun hulp bij het huishouden zijn daarover tevreden Effect Wmo-voorzieningen Het effect van Wmo-voorzieningen op het oplossen van belemmeringen die aanvragers ondervonden voordat zij de voorziening aanvroegen is groot. Ook geeft een grote meerderheid van de aanvragers aan dat zij denken langer zelfstandig te kunnen blijven wonen door toekenning van de voorziening (hulp bij het huishouden en woningaanpassing) of dat zij beter in staat zijn buitenshuis dingen te ondernemen (bij vervoervoorzieningen, vervoermiddelen en rolstoelen). De Wmo-voorzieningen leveren dus een belangrijke bijdrage aan de zelfstandigheid van de aanvragers. Opvallend is dat een groot deel van de aanvragers zegt belemmeringen op meer terreinen te ondervinden dan enkel het terrein waarvoor zij een Wmo-voorziening aanvragen. Dit geldt voor de terreinen waarvoor Wmo-voorzieningen verstrekt worden, maar ook op andere terreinen. Van de 109 respondenten gaven 35 aan belemmeringen te ondervinden in hun mobiliteit, 23 voelt zich wel eens eenzaam en negen (sociaal) onveilig. Een deel van de aanvragers heeft meerdere Wmovoorzieningen aangevraagd. Dit onderstreept het belang van een brede intake.

20 5.3. Ondersteuning door mantelzorgers en vrijwilligers Een derde van alle aanvragers ontvangt mantelzorg. Het gaat voor een groot deel om hulp bij het huishouden en administratieve taken. Mantelzorg wordt het meest verleend door dochters. Partners en zonen volgen. Mantelzorg door buren komt nauwelijks voor. Ook krijgen weinig aanvragers ondersteuning van vrijwilligers (8). De behoefte daaraan is desgevraagd onder aanvragers ook beperkt. Als in algemene zin wordt gevraagd naar de behoefte aan ondersteuning buiten de Wmo-voorzieningen, geeft een iets groter deel aan extra ondersteuning te kunnen gebruiken. Hoofdzakelijk in de huishouding. Een meerderheid van de aanvragers heeft echter geen aanvullende ondersteuningsvraag. Deze uitkomsten maken duidelijk dat de inzet van vrijwilligers bij de maatschappelijke ondersteuning (nog) gering is en (nog) niet 'ingeburgerd'. Als de gemeente meer gebruik wil maken van vrijwilligers bij het bieden van ondersteuning aan burgers, moet zij hiermee rekening houden Stimuleren vrijwilligerswerk De gemeente Bergen wil het vrijwilligerswerk stimuleren. Daarom is in het onderzoek ook een enquête afgenomen onder vrijwilligers. Vrijwilligers blijken vaak te werken via een vrijwilligersorganisatie. Zij zijn overwegend tevreden en doen hun vrijwilligerswerk met plezier. Weinig vrijwilligers beschouwen hun vrijwilligerswerk als een te zware belasting. Als voornaamste motieven voor het doen van vrijwilligerswerk worden genoemd dat het nuttig is en leuk. Gevraagd naar de kwaliteit van de ondersteuning van vrijwilligers zijn de antwoorden niet erg uitgesproken. Zowel waar het gaat om de tevredenheid met de ondersteuning van de Vrijwilligerscentrale Regio Alkmaar als om de tevredenheid met de ondersteuning van de gemeente wordt vaak tevreden, neutraal en weet niet geantwoord. De gemeente scoort op dit punt iets positiever dan het Vrijwilligerssteunpunt Regio Alkmaar (39 keer 'tevreden' van de 138 vrijwilligers, to.v. 15 keer 'tevreden'). Hetzelfde geldt voor het gevoel gewaardeerd en erkend te worden. Vaak wordt hierop een neutraal antwoord gegeven. Een concreet stimuleringsinstrument dat de gemeente inzet: de jaarlijkse vrijwilligersdagen, is bij de ondervraagde vrijwilligers tamelijk onbekend. Minder dan de helft kent het initiatief. Het stimuleren van mensen om vrijwilligerswerk te doen, kan volgens de vrijwilligers zelf het beste door vacatures te publiceren en informatie te verstrekken aan bewoners. Overigens suggereren de antwoorden op de vraag naar de (mogelijke) effectiviteit van stimuleringsinstrumenten dat de vrijwilligers redeneren dat 'niet geschoten altijd mis is'. Want hoewel ze zelf aangegeven een financiële vergoeding geen motivatie te vinden voor het verrichten van vrijwilligerswerk, is een aanzienlijk deel van mening dat het een effectief stimuleringsinstrument zou kunnen zijn. Hetzelfde geldt voor het organiseren van een vrijwilligersnetwerk.

21 BIJLAGE Antwoorden op open vragen Bij paragraaf Aanvraag van de voorzieningen Ontevredenheid informatie verstrekking De cliënten die aangeven dat zij ontevreden waren over de informatie verstrekking hebben als voornaamste reden van onvrede dat ze onvoldoende van de informatie begrepen. Ontevredenheid wijze van te woord staan medewerkers De cliënt die aangeeft ontevreden te zijn, geeft als rede dat de medewerker de cliënt niet goed op de hoogte heeft gehouden. Ontevredenheid aandacht persoonlijke situatie De twee cliënten die aangeven ontevreden te zijn, geven allebei als reden dat ze het gevoel hebben dat ze niet worden begrepen en dat het overkomt alsof de medewerker trots is dat hij of zij iemand heeft afgewezen. Ontevredenheid deskundigheid medewerkers Drie cliënten zijn ontevreden over de deskundigheid van de medewerkers. Een cliënt kan de afwijzing niet verklaren. De andere twee cliënten geven aan dat ze het idee hadden dat de medewerkers niet over volledige kennis over de voorziening beschikten. Ontevredenheid wachttijd aanvraag en goedkeuring In totaal gaven zeven cliënten aan ontevreden te zijn over de wachttijd tussen de aanvraag en goedkeuring van de voorziening. Zij geven een eenduidige verklaring voor hun onvrede; het duurde veel te lang voordat zij de goedkeuring kregen. Ontevredenheid wachttijd goedkeuring en levering Ook de negen cliënten die ontevreden zijn over de wachttijd tussen de goedkeuring en de levering van de voorziening geven als reden dat er te veel tijd tussen de procedures zit. Bij paragraaf Kanteling Is er breed gekeken naar de situatie van de aanvrager? Vier cliënten hebben extra toelichting gegeven bij deze vraag. De meeste cliënten geven aan dat er zeker sprake was van een uitgebreid gesprek, een enkeling geeft aan dat het hemd van zijn lijf is gevraagd. Is er in het gesprek gesproken over de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt? Ook op deze vraag hebben vier cliënten extra toelichting gegeven. De gegeven toelichtingen zijn zeer divers. Een cliënt geeft aan dat er is aangegeven dat een deel van de kosten bij de cliënt kwamen te liggen, een ander geeft aan dat er een proefrit gemaakt moest worden met de scootmobiel, nog een ander geeft aan dat er naar de situatie van de kinderen is gekeken en tenslotte dat de man van de cliënt alles regelt. Is er gekeken welke mogelijkheden de aanvrager heeft om familieleden of vrijwilligers in te schakelen? In een aantal gevallen geven de cliënten aan dat hun kinderen niet in de buurt wonen en dat zij daardoor niet in staat zijn om te helpen. In sommige gevallen helpen de buren een handje mee. Heeft respondent schriftelijk terugkoppeling gekregen van de gemaakte afspraken De cliënten geven aan dat zij allemaal een brief hebben ontvangen met daarin de terugkoppeling van de resultaten en afspraken van het gesprek. Men kan zich over het algemeen niet goed herinneren wat er precies in de brief stond. Bij paragraaf Effect van de voorziening Zijn de belemmeringen verminderd door de Wmo-voorziening?

22 Vier cliënten gaven aan dat de belemmeringen niet zijn verminderd door het gebruik van de voorziening. Zij gaven hierbij echter geen extra toelichting. De overige cliënten gaven allemaal aan dat de voorziening (gedeeltelijk) de belemmeringen wegneemt. Mensen geven aan dat ze door de vervoervoorziening/vervoermiddel of rolstoel veel mobieler zijn en dat ze lekker naar buiten kunnen om boodschappen te doen of een wandeling te maken. De hulp in het huishouden werk neemt veel zwaar werk uit handen. Bij paragraaf 3.3 Overige belemmeringen Toelichting bij eenzaamheid Twintig cliënten hebben toelichting gegeven waarom zij zich (wel eens) eenzaam voelen. Het merendeel van de mensen geeft aan dat door het overlijden van een dierbare men zich soms tot vaak eenzaam voelt. Een aantal mensen geven aan dat zij sociaal contact missen. Mensen in hun nabije omgeving zijn druk met andere dingen of mensen gaan er zelf niet vaak meer op uit (mede door hun persoonlijke situatie). Toelichting bij afname mobiliteit Tweeëndertig cliënten hebben een toelichting gegeven waarom hun mobiliteit is afgenomen. Veel mensen benadrukken nogmaals dat zij zeker een afname van hun mobiliteit merken. Meer dan de helft is slecht te been en geeft aan dat zij moeten oppassen als zij op pad gaan, 12 cliënten geven aan dat zij wel eens gevallen en zijn hierdoor ook angstig zijn om er weer op uit te gaan. Toelichting afname sociale veiligheid Zeven cliënten hebben een toelichting gegeven waarom hun sociale veiligheid is afgenomen. Cliënten geven aan dat ze tegenwoordig beter moeten opletten, dat ouderen vaker doelwit zijn. Een cliënt geeft aan dat de sociale veiligheid vooral s avonds minder is en een andere cliënt vertelt dat zijn/haar rolstoel is gestolen. Behoefte buiten de Wmo-ondersteuning Vier cliënten geven aan dat zij een andere ondersteuningsbehoefte hebben buiten de verschillende Wmoondersteuning. Twee mensen geven aan dat zij gebruik willen maken van de diensten van Wonen Plus. Een iemand zou het fijn vinden als de hond zo nu en dan uitgelaten wordt door een vrijwilliger. De vierde persoon geeft aan dat hij/zij niet geholpen kan worden omdat hij/zij niet de tijd heeft om ergens anders heen te gaan. Bij hoofdstuk 4 - Inleiding Tevredenheid over vrijwilligerswerk De vrijwilligers die aangeven dat zij tevreden zijn over het vrijwilligerswerk dat zij doen, geven uiteenlopende redenen hiervoor. De een geeft aan dat men in contact komt met andere mensen, een ander geeft aan erg blij te worden van de mensen die hij helpt, een aantal hebben affiniteit met de natuur, voor veel mensen geeft het voldoening om iets voor andere te kunnen betekenen en de vrijwilligers vinden het over het algemeen erg leuk om vrijwilligerswerk te doen. De vier vrijwilligers die aangeven ontevreden zijn met het vrijwilligerswerk vinden het werk over het algemeen eenzijdig en missen een uitdaging. Bij paragraaf 4.2 Ondersteuning vrijwilligers Vrijwilligersondersteuning vanuit de centrale Zeven vrijwilligers geven aan dat zij nog nooit hebben gehoord van de vrijwilligersondersteuning vanuit de centrale. Vijftien vrijwilligers zijn (zeer) tevreden over de vrijwilligersondersteuning vanuit de centrale omdat er vaak activiteiten worden georganiseerd, er ondersteuningscursussen worden aangeboden en er regelmatig contact is. De overige vrijwilligers (116 in totaal) geven aan geen mening te hebben of neutraal te zijn. Diegenen die hierbij een toelichting geven, kennen in de meeste gevallen de vrijwilligersondersteuning vanuit de centrale niet. Vrijwilligersondersteuning vanuit de gemeente Bij de vrijwilligersondersteuning vanuit de gemeente zien we ongeveer hetzelfde beeld als bij de vrijwilligersondersteuning vanuit de centrale. Een groot deel van de vrijwilligers is niet bekend met de vrijwilligersondersteuning vanuit de gemeente (geven een weet niet of zijn neutraal ). Wel geeft een groter deel (39 vrijwilligers) aan (zeer) tevreden te zijn. De redenen hiervoor komen overeen met die van de

23 vrijwilligersondersteuning vanuit de centrale. De vrijwilligers geven aan dat er voldoende ondersteuning is, veel contact en medewerking is en dat mensen er altijd met vragen terecht kunnen. Bij paragraaf 4.3 Stimuleren van vrijwilligerswerk Waardering voor vrijwilligers Een aantal vrijwilligers geeft aan dat zij vinden dat er meer waardering moet zijn voor vrijwilligers. Op de vraag wat er anders kan, geven deze mensen aan dat er misschien op zijn tijd een aardigheidje of iets van waardering richting de vrijwilligers kan gaan vanuit de gemeente.

Gemeente Nunspeet. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012

Gemeente Nunspeet. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012 Gemeente Nunspeet Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012 mei 2013 Projectnr. 302.103 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702

Nadere informatie

Companen. Gemeente Steenbergen. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012

Companen. Gemeente Steenbergen. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012 Companen Gemeente Steenbergen Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012 15 juni 2013 Projectnr. 748.104 Companen waar wonen beweegt Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014 Gemeente Woerden Klanttevredenheid Wmo over 2013 31 juli 2014 DATUM 31 juli 2014 TITEL Klanttevredenheid Wmo over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Woerden Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus

Nadere informatie

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2 Inhoud 1. Inleiding 1 1.1. Methode van onderzoek 1 1.2. Responsverantwoording 1 1.3. Leeswijzer 2 2. Tevredenheid Wmo-cliënten 3 2.1. Aanvragen van de voorzieningen 3 2.2. (On)Tevredenheid PGB 4 2.3. Tevredenheid

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014 Gemeente Roosendaal Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 Concept 11 augustus 2014 DATUM 11 augustus 2014 TITEL Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Roosendaal

Nadere informatie

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010 Gemeente Lopik Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010 26 april 2011 Projectnr. 331.100 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026)

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011

Gemeente Woerden. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011 Gemeente Woerden Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011 26 maart 2012 Projectnr. 2632.102 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail

Nadere informatie

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014 Gemeente Wmo klanttevredenheid over 2013 1 juli 2014 DATUM 1 juli 2014 TITEL Wmo klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Klanttevredenheidsonderzoek Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Gemeente Bergen op Zoom Companen BV Boulevard Heuvelink 04 688 KT Arnhem Postbus 74 680 BD Arnhem 06 35 5 3 info@companen.nl www.companen.nl Projectnummer: 748.04 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 0

Nadere informatie

Gemeente Beuningen. Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013. Concept. 3 april 2014

Gemeente Beuningen. Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013. Concept. 3 april 2014 Gemeente Beuningen Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013 Concept 3 april 2014 DATUM 3 april 2014 TITEL Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Beuningen

Nadere informatie

Companen waar wonen beweegt

Companen waar wonen beweegt Projectnr. 2632.102/PL Companen waar wonen beweegt Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026)3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail Internet info@companen.nl www.companen.nl

Nadere informatie

Gemeente Alphen-Chaam

Gemeente Alphen-Chaam Gemeente Alphen-Chaam Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 23 oktober 2015 DATUM 23 oktober 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente Alphen-Chaam

Nadere informatie

Gemeente Montfoort. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over augustus 2015

Gemeente Montfoort. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over augustus 2015 Gemeente Montfoort Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 24 augustus 2015 DATUM 24 augustus 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Montfoort Boulevard

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over

Gemeente Bergen op Zoom. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over Gemeente Bergen op Zoom Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over december 0 Projectnr. 78.0/pl Boulevard Heuvelink 0 688 KT Arnhem Postbus 7 680 BD Arnhem Telefoon (06) 55 Telefax (06) 5870 E-mail nl info@companen.

Nadere informatie

Gemeente IJsselstein. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over juli 2015

Gemeente IJsselstein. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over juli 2015 Gemeente IJsselstein Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 8 juli 2015 DATUM 8 juli 2015 TITEL ONDERTITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente IJsselstein Cathelijne

Nadere informatie

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015 Gemeente Zeist Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 8 juli 2015 DATUM 8 juli 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Zeist Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2011

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2011 Gemeente Lopik Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2011 7 maart 2012 Projectnr. 331.100/g Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026)

Nadere informatie

Samenwerking Utrecht West. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2010 Gemeente Maarssen

Samenwerking Utrecht West. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2010 Gemeente Maarssen Samenwerking Utrecht West Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2010 Gemeente Maarssen 21 mei 2010 Projectnr. 2632.101/G Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Gemeente Landsmeer. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 5 juni 2014

Gemeente Landsmeer. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 5 juni 2014 Gemeente Landsmeer Wmo-klanttevredenheid over 2013 5 juni 2014 DATUM 5 juni 2014 TITEL Wmo-klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Landsmeer Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Gemeente Lansingerland. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012

Gemeente Lansingerland. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012 Gemeente Lansingerland Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012 6 mei 2013 Projectnr. 1621.101 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Onderzoeksrapportage 14 oktober 2016 DATUM 14 oktober 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL Onderzoeksrapportage OPDRACHTGEVER Gemeente

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni 2015 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 1. Indienen melding...

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011

Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011 Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011 September 2011 1 Colofon Uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurs- en Concernzaken Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 bestuursinformatie@utrecht.nl

Nadere informatie

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek 25 november 2015 GOM PAN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING GOM PAN EN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING DATUM 25 november 2015 TITEL Wmo

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

Toelichting uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016

Toelichting uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 Toelichting uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 Inleiding Op basis van de Wmo 2015 zijn gemeenten verplicht jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek uit te voeren. De vier Westerkwartiergemeenten

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2014 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Shanon klein Goldewijk Juni 2014 Inhoud Samenvatting... 2 Inleiding... 4 1. Indienen

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling Gemeente Groesbeek Juni 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Zuiderval 70 7500 AN Enschede Tel. (053) 4825000 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014/050

Nadere informatie

Gemeente Kampen. Wmo klanttevredenheid eerste kwartaal Rapportage 31 juli 2014

Gemeente Kampen. Wmo klanttevredenheid eerste kwartaal Rapportage 31 juli 2014 Gemeente Kampen Wmo klanttevredenheid eerste kwartaal 2014 Rapportage 31 juli 2014 DATUM 31 juli 2014 TITEL Wmo klanttevredenheid eerste kwartaal 2014 ONDERTITEL Rapportage OPDRACHTGEVER Gemeente Kampen

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Emmen 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9 5

Nadere informatie

Gemeente Harenkarspel. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011

Gemeente Harenkarspel. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011 Gemeente Harenkarspel Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011 30 juli 2012 Projectnr. 2632.103/PL Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Drechterland Juni 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Drechterland Juni 2014 - de kanteling Gemeente Drechterland Juni 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014-2023 Datum : Juni 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd...

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 4 4 De aanvraag... 8 5 Procedure... 14 6 Wachttijd... 16 7 Bejegening... 19 7 Toegewezen aanvragen...

Nadere informatie

/2202. gemeente werkendam. werkendam. 12DEC2012. Gemeenteraad Postbus DA Werkendam. clienttevredenheidsonderzoek Wmo

/2202. gemeente werkendam. werkendam. 12DEC2012. Gemeenteraad Postbus DA Werkendam. clienttevredenheidsonderzoek Wmo gemeente werkendam /2202 Raadhuispiein 1 4251 VZ Werkendam Gemeenteraad Postbus 16 4250 DA Werkendam Telefoon: (0183) 507200 Fax: (0183) 50 73 00 E-mail: info@werkendam.nl onderwerp clienttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Gemeente Rhenen. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo

Gemeente Rhenen. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Gemeente Rhenen Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 3 juli 2009 Projectnr. 340.00 Boulevard Heuvelink 04 6828 KT Arnhem Postbus 74 680 BD Arnhem Telefoon (026) 352532 Telefax (026) 4458702 E-mail Internet

Nadere informatie

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Definitieve rapportage 4 augustus 2016 DATUM 4 augustus 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Inleiding en toelichting Het jaarlijkse Wmo-klanttevredenheidsonderzoek is in april en mei 2015 naar de cliënten verstuurd. Aan de cliënten werd gevraagd of zij de

Nadere informatie

Gemeente Druten. Klanttevredenheidsonderzoek 2010

Gemeente Druten. Klanttevredenheidsonderzoek 2010 Gemeente Druten Klanttevredenheidsonderzoek 200 6 augustus 200 Projectnr. 225.00/G Boulevard Heuvelink 04 6828 KT Arnhem Postbus 74 680 BD Arnhem Telefoon (026) 352532 Telefax (026) 4458702 E-mail Internet

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: de gemeente Nijkerk DIMENSUS beleidsonderzoek Juni 2008 Projectnummer 321 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 7 1

Nadere informatie

Gemeente Ommen. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 28 juli 2017

Gemeente Ommen. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 28 juli 2017 Gemeente Ommen Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 28 juli 2017 DATUM 28 juli 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076)

Nadere informatie

Onderzoek Klanttevredenheid Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Gemeente Noord-Beveland. Wmo-monitor 2014

Onderzoek Klanttevredenheid Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Gemeente Noord-Beveland. Wmo-monitor 2014 Onderzoek Klanttevredenheid Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Gemeente Noord-Beveland Wmo-monitor 2014 Middelburg, maart 2015 Onderzoek Klanttevredenheid Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om:

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om: COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Te besluiten om: 1. De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 in het kader van artikel 9 Wmo juncto artikel 8.9 vierde lid

Nadere informatie

Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015

Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015 Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015 Afdeling: Maatschappelijke ontwikkeling Auteur : Nick Elshof Datum: 25-09-2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Samenvatting... 4 Verantwoording en achtergrond...

Nadere informatie

Gemeente Zwartewaterland

Gemeente Zwartewaterland Gemeente Zwartewaterland Wmo-klanttevredenheidsonderzoek 2014 14 mei 2014 DATUM 2 mei 2014 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente Zwartewaterland Wietske

Nadere informatie

Goeree-Overflakkee. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 13 maart 2014

Goeree-Overflakkee. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 13 maart 2014 Goeree-Overflakkee Wmo-klanttevredenheid over 2013 13 maart 2014 DATUM 13 maart 2014 TITEL Wmo-klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL - OPDRACHTGEVER Gemeente Goeree-Overflakkee Boulevard Heuvelink 104

Nadere informatie

Onderzoek klanttevredenheid Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2011. Gemeente Hulst

Onderzoek klanttevredenheid Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2011. Gemeente Hulst Onderzoek klanttevredenheid Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2011 Gemeente Hulst Middelburg, juni 2012 Colofon Scoop 2012 Samenstelling Peter van Kooten Wim van Gorsel In opdracht van de Vereniging

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEID WMO GROESBEEK 2015

KLANTTEVREDENHEID WMO GROESBEEK 2015 KLANTTEVREDENHEID WMO GROESBEEK 2015 Juni 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 7543 EZ Enschede Rapportnummer 2015/49 Datum Juni 2015 Opdrachtgever Gemeente Groesbeek Auteurs:

Nadere informatie

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016 Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch Nulmeting 2016 Afdeling Onderzoek & Statistiek Juli 2016 Samenvatting De gemeente s-hertogenbosch vindt het belangrijk om de ervaringen van cliënten met Wmoondersteuning

Nadere informatie

Burgerpanel Gorinchem. 1 e peiling: Sociale monitor. Juli 2014

Burgerpanel Gorinchem. 1 e peiling: Sociale monitor. Juli 2014 Burgerpanel Gorinchem 1 e peiling: Sociale monitor Juli 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Villawal 19 3432 NX Nieuwegein Tel. (030) 23 34 342 www.ioresearch.nl Rapportnummer : abpgork14a-def Datum

Nadere informatie

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Doelgroep 4 1.2 Methode 4 1.3 Respons 4 2. Resultaten Wmo 5 2.1 Contact en toegankelijkheid van hulp of ondersteuning

Nadere informatie

2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2

2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 3 4 De aanvraag... 7 5 Procedure... 11 6 Bejegening... 14 7 Rechten en plichten... 16 8 Inspraak bij

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010 Uitgave : Eenheid Strategische Ontwikkeling Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (0570) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl Strategische Ontwikkeling

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wmo. Rekenkamercommissie Zwijndrecht Mei 2013

Cliëntenonderzoek Wmo. Rekenkamercommissie Zwijndrecht Mei 2013 Rekenkamercommissie Zwijndrecht Mei 2013 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6C 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2013-1927 Datum : mei 2013 Opdrachtgever

Nadere informatie

Gemeente Winterswijk. Wmo onderzoek over 2013. Welk effect hebben 'kantelingsgesprekken' bij mensen die geen voorziening hebben gekregen?

Gemeente Winterswijk. Wmo onderzoek over 2013. Welk effect hebben 'kantelingsgesprekken' bij mensen die geen voorziening hebben gekregen? Gemeente Winterswijk Wmo onderzoek over 203 Welk effect hebben 'kantelingsgesprekken' bij mensen die geen voorziening hebben gekregen? 27 juni 204 DATUM 27 juni 204 TITEL Wmo onderzoek over 203 ONDERTITEL

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Dienst SoZaWe NW Fryslan Juli 2014 Anouk Olsthoorn Projectnummer: 107560 Samenvatting Uw gemeente heeft meegedaan aan een klantonderzoek Wmo over 2013. De

Nadere informatie

Zorg verlenen en zorg ontvangen 2012

Zorg verlenen en zorg ontvangen 2012 Zorg verlenen en zorg ontvangen 2012 Onderzoek en Statistiek Gemeente Lelystad Telefoon: 0320-278574 E-mail: lelystadspanel@lelystad.nl www.lelystadspanel.nl Colofon Dit is een onderzoeksrapportage gemaakt

Nadere informatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Cliënten zijn tevreden over hoe het proces nu verloopt, voornamelijk door de inzet van traditionele communicatiekanalen 23 juli 2014 Versie 1,0 Inhoudsopgave Doelstelling

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek. over 2009

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek. over 2009 Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2009 VERSLAG VAN DE RESULTATEN VAN HET CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK ONDER BURGERS MET EEN BEPERKING samenvatting Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Foto s: Bas Moerman

Nadere informatie

18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% jaar jaar jaar 65+ Man Vrouw Ja Nee. Deventer gemiddelde

18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% jaar jaar jaar 65+ Man Vrouw Ja Nee. Deventer gemiddelde Bewonersonderzoek Deventer 2009: onderdeel mantelzorg Met de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in 2007 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning van mantelzorgers. Mantelzorgers

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Den Haag Maart 2015 Naomi Meys Volkan Atalay Projectnummer: 107696 Correspondentienummer: DH-2703-4284 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Wmo monitor Hulst

Wmo monitor Hulst Wmo monitor 2010 Hulst Middelburg, juli 2010 1 Colofon Scoop 2010 Samenstelling Wim van Gorsel Peter van Kooten Jolanda van Overbeeke-van Sluijs Scoop Zeeuws instituut voor sociale en culturele ontwikkeling

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Beek 20 mei 2014 Simon Wajer Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS 7 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in 2013 Gemeente Sint Anthonis Afdeling Sociale Zaken April

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016

Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016 Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016 Inleiding Met de transities in het sociale domein in 2015 zijn de voorwaarden en criteria voor het verkrijgen van huishoudelijke hulp

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 en klanttevredenheid dienstverlening Gemeente Boskoop

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 en klanttevredenheid dienstverlening Gemeente Boskoop Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 en klanttevredenheid dienstverlening Gemeente Boskoop opdracht van: Onderzoek uitgevoerd in de gemeente Boskoop DIMENSUS beleidsonderzoek Juni 2008 Projectnummer 317

Nadere informatie

Preventief huisbezoek 75+

Preventief huisbezoek 75+ Hollandsspoor 37 3994 VT Houten Postbus 209 3990 GA Houten tel. 030-7001500 info@vanhoutenenco.nl www.vanhoutenenco.nl Preventief huisbezoek 75+ Houten Noord-West de ERVEN en het OUDE DORP 'van Houten&co'

Nadere informatie

Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2011 Onderzoek onder alle Wmo doelgroepen, waaronder klanten Wmo-loket, gebruikers hulp bij het huishouden, mantelzorgondersteuning en andere individuele voorzieningen

Nadere informatie

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Bijlagenummer 01/10/14/06 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Adviesnota voor: (kopieer en plak voor regel van toepassing) X Onderwerp:

Nadere informatie

Gemeente Breda. Onderzoek klanttevredenheid Wmo. Onderzoek en Informatie. Individuele voorzieningen in Breda (2007)

Gemeente Breda. Onderzoek klanttevredenheid Wmo. Onderzoek en Informatie. Individuele voorzieningen in Breda (2007) Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Onderzoek klanttevredenheid Wmo Individuele voorzieningen in Breda (2007) Datum: Mei 2008 In opdracht van: Gemeente Breda Directie Sociale Zaken Uitgave: Gemeente

Nadere informatie

Resultaten van het onderzoek naar de tevredenheid over Wmo voorzieningen na de wijzigingen van het beleid in 2010 in de Gemeente Borger-Odoorn

Resultaten van het onderzoek naar de tevredenheid over Wmo voorzieningen na de wijzigingen van het beleid in 2010 in de Gemeente Borger-Odoorn Resultaten van het onderzoek naar de tevredenheid over Wmo voorzieningen na de wijzigingen van het beleid in 2010 in de Gemeente Borger-Odoorn Mei 2011 In 2010 heeft de gemeente een aantal regels voor

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Hendrik-Ido-Ambacht 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9

Nadere informatie

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Colofon "Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013" Klanttevredenheidsonderzoek naar het WMO vervoer in de gemeente Haren. Uitgave Deze publicatie is een uitgave

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek WMO over 2013

Klanttevredenheidsonderzoek WMO over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek WMO over 2013 Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Sectie Onderzoek en Statistiek Venlo, juni 2014 Samenvatting Een van de hoofddoelstellingen van de Wmo (Wet

Nadere informatie

Gemeente Zwartewaterland

Gemeente Zwartewaterland Gemeente Zwartewaterland Wmo-klanttevredenheidsonderzoek 2013 Verslag interviews over het gekantelde werken 26 juni 2013 Projectnr. 1896.101 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord 13 juni 2014 Kees-Jan van de Werforst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN

Nadere informatie

Verordening Individuele Voorzieningen. Een onderzoek onder leden van Digipanel Haarlem

Verordening Individuele Voorzieningen. Een onderzoek onder leden van Digipanel Haarlem Verordening Individuele Voorzieningen Een onderzoek onder leden van Digipanel Haarlem Onderzoek en Statistiek Haarlem, november 2009 1 Colofon Opdrachtgever: Samensteller: Gemeente Haarlem Programmabureau

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Beek (L.) 26 augustus 2015 Nelleke Koppelman Simon Wajer Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 2 SAMENVATTING 4 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Uitkomsten aanvullende telefonische interviews

Uitkomsten aanvullende telefonische interviews Uitkomsten aanvullende telefonische interviews De ervaringen van cliënten met de Wmo is een belangrijke graadmeter voor het beleid van de gemeente Barneveld. Daarom heeft de gemeente in februari 2012 een

Nadere informatie

Verslag Klanttevredenheidsonderzoek 2007 Gemeente Heusden

Verslag Klanttevredenheidsonderzoek 2007 Gemeente Heusden Resultaten Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2007 Verslag Klanttevredenheidsonderzoek 2007 Gemeente Heusden KTO Wmo 2007 1 Resultaten Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2007 Inleiding Introductie Op 1 januari

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 1. Algemeen In het Westerkwartier is het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 afgerond en zijn de resultaten hiervan inmiddels bekend. In 18 van de 23 Groningse

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 27 juni 2014 Kees-Jan van de Werfhorst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Gemeente Castricum mei juni 2008

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Gemeente Castricum mei juni 2008 Eindrapportage Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Gemeente Castricum mei juni 2008 Inhoudsopgave Inleiding... 5 1 Achtergrond, doelstelling en doelgroep... 7 1.1 Achtergrond voor het klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Dienst SoZaWe NW Fryslân juli 2015 Nelleke Koppelman Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo BMWE gemeenten 2016 Gemeente Bedum AHA! marktonderzoek en marketingadvies

Cliëntervaringsonderzoek Wmo BMWE gemeenten 2016 Gemeente Bedum AHA! marktonderzoek en marketingadvies Cliëntervaringsonderzoek Wmo gemeenten 2016 Gemeente AHA! marktonderzoek en marketingadvies Cliëntervaringsonderzoek Wmo gemeente Inleiding Voor u ligt het rapport met de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Landsmeer Augustus 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/134 Datum Augustus

Nadere informatie

Klanttevredenheid SWA

Klanttevredenheid SWA Klanttevredenheid SWA ONDERZOEK ONDER KLANTEN, 2017 Inhoud 1. Conclusies 2. Mantelzorgondersteuning 3. Sociaal Raadslieden 4. Activiteiten SWA staat voor Stichting Welzijn Alblasserdam. Deze uitvoeringspartner

Nadere informatie

Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Gemeente Utrechtse Heuvelrug Gemeente Utrechtse Heuvelrug Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Onderzoeksrapportage 19 september 2016 DATUM 19 september 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL Onderzoeksrapportage

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal 27 juni 2014 Kees-Jan van de Werfhorst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Onderzoek naar tevredenheid individuele voorzieningen Wmo 1 COLOFON Samenstelling Hein Quist SGBO Onderzoek > Advies > Implementatie Postbus 10242 2501 HE Den Haag SGBO NIETS

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo REGIO DRECHTSTEDEN - 2016 Inhoud Volgens de Wmo 2015 is iedere gemeente in Nederland verplicht jaarlijks te onderzoeken hoe cliënten de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012 Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012 Publicatienummer: 1715 Datum: Februari 2013 In opdracht van: Gemeente Breda Kredietbank West-Brabant Uitgave: Gemeente Breda

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet

Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet Management Summary Gemeenten zijn verplicht om jaarlijks inzicht te krijgen in de ervaringen van cliënten vanuit de Wmo en Jeugdwet. Onderzoeksbureau Flycatcher

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Best Augustus 2015 Nelleke Koppelman Naomi Meys Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2013

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2013 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2013 onder Wmo-cliënten van de gemeenten: Brunssum, Nuth, Onderbanken en Simpelveld Rapportage gemeente Simpelveld Gemeente Heerlen Bureau Onderzoek & Statistiek Augustus

Nadere informatie

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 1. Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de gebruikerspeiling over de regeling Koopsubsidie. Meer specifiek gaat het

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Vianen 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...10

Nadere informatie

Resultaten van het onderzoek naar de tevredenheid over Wmo voorzieningen na de wijzigingen van het beleid in 2010 in de gemeente Borger-Odoorn

Resultaten van het onderzoek naar de tevredenheid over Wmo voorzieningen na de wijzigingen van het beleid in 2010 in de gemeente Borger-Odoorn Resultaten van het onderzoek naar de tevredenheid over Wmo voorzieningen na de wijzigingen van het beleid in 2010 in de gemeente Borger-Odoorn Exloo, mei 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Samenvatting...3

Nadere informatie