Gemeente IJsselstein. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over juli 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente IJsselstein. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over juli 2015"

Transcriptie

1 Gemeente IJsselstein Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over juli 2015

2 DATUM 8 juli 2015 TITEL ONDERTITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente IJsselstein Cathelijne Bouwkamp Boulevard Heuvelink KT Arnhem Postbus BD Arnhem (026) BTW NL B01 IBAN NL95RABO KVK PROJECTNUMMER /g

3

4 Inhoud 1 Inleiding Doelgroepen van het onderzoek Onderzoeksmethode Responsverantwoording Leeswijzer Samenvatting 2 2 Aanvraag individuele Wmo-voorziening Uitkomsten Aandachtspunten Factsheet aanvraag individuele Wmo-voorziening 6 3 Gebruik individuele Wmo-voorziening Uitkomsten Aandachtspunten Factsheet Gebruik individuele Wmo-voorzieningen 10

5 1 Inleiding De Wmo verplicht gemeenten om jaarlijks onderzoek te doen. Door onderzoek te doen naar de ervaringen van Wmo-doelgroepen, stelt de gemeente zich in staat te bezien in hoeverre de voorzieningen bijdragen aan de doelen van de Wmo, met name op het gebied van ondersteuning van de zelfredzaamheid en de participatie van mensen. De Wmo wil mensen in staat stellen om mee te doen. Het Wmo-klantentevredenheidsonderzoek geeft aan wat de ervaringen hieromtrent zijn van de cliënten die daarbij ondersteuning nodig hebben van de gemeente. De gemeente IJsselstein heeft bureau Companen het Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over het jaar 2014 te laten uitvoeren. 1.1 Doelgroepen van het onderzoek Binnen dit onderzoek zijn er twee groepen te onderscheiden, die zich concentreren rondom de hulpvraag en gebruik van individuele Wmo-voorzieningen: 1. Mensen die in 2014 een aanvraag hebben gedaan voor een individuele Wmo-voorziening. 2. Mensen die in 2014 gebruik hebben gemaakt van een individuele Wmo-voorziening. N.B.: de aanvraag hiervoor kan in 2014 of eerder zijn gedaan. 1.2 Onderzoeksmethode In de gesprekken is gevraagd naar de ervaring en tevredenheid van mensen over verschillende aspecten van de aanvraag van de individuele Wmo-voorziening en het gebruik ervan. Om de tevredenheid in beeld te krijgen, is gekozen voor een telefonische enquête onder ongeveer 100 Wmo-cliënten. De betrokken doelgroep is telefonisch goed te bereiken. Respondenten waarderen deze persoonlijke benadering namens de gemeente, waarbij de ervaren enquêteurs van Companen vragen kunnen toelichten aan de respondenten en daar waar nodig ook kunnen doorvragen. Het merendeel van de benaderde personen is bereid om telefonisch aan het onderzoek mee te werken. Het veldwerk is uitgevoerd in eind mei/begin juni Responsverantwoording In totaal hebben 101 respondenten aan het onderzoek meegewerkt. Zij vallen binnen één of meerdere van de benoemde doelgroepen: - 87 mensen die tenminste één aanvraag hebben ingediend in mensen die tenminste één voorziening hebben gebruikt in Het komt voor dat een respondent meer dan één individuele voorziening heeft aangevraagd; de 87 respondenten vroegen in totaal 107 voorzieningen aan. Het zelfde geldt voor de mensen die gebruik /g Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over

6 maakten van een individuele Wmo-voorzieningen. De 96 respondenten gebruikten in 2014 in totaal 119 voorzieningen. Deze voorzieningen werden of in 2014 of eerder aangevraagd. In de volgende figuur wordt de leeftijdsopbouw van de respondentengroep weergegeven. Figuur 1.1 Leeftijdsopbouw respondentgroep klanttevredenheidsonderzoek over % 6% 29% 63% < 35 jaar jaar jaar 75+ Bron: Companen Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over Leeswijzer De hoofstukken zijn opgesteld als factsheets met daarbij een bondige samenvatting van de belangrijkste uitkomsten. Elke afzonderlijk hoofdstuk biedt zodoende een helder zicht op de huidige stand van zaken. De structuur van dit rapport is als volgt: - Hoofdstuk 2: Tevredenheid over de aanvraag van individuele Wmo-voorzieningen en - Hoofdstuk 3: Tevredenheid over het gebruik van individuele Wmo-voorzieningen. 1.5 Samenvatting In 2014 zijn door de 87 ondervraagden 107 individuele Wmo-voorzieningen aangevraagd. Het betreft met name ondersteuning in de huishouding en voorzieningen zoals collectief vervoer, scootmobiel of rolstoel. Niet iedereen weet waar hij/zij is geweest voor de aanvraag van de voorziening. Vijftien mensen gaven aan dit niet te weten en 5 gaven aan geen contact te hebben gehad. Tevens is er een aantal mensen dat aangeeft dat het sociaal team niet goed bereikbaar was. Het overgrote deel van de mensen is tevreden over de aanvraagprocedure van de individuele Wmovoorzieningen. Veel mensen geven aan niet te weten of zij zijn geïnformeerd over het gebruik van het Persoonsgebonden budget en/of over de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen is minder. In 2014 gebruikten de 96 ondervraagden 119 diensten. De meest gebruikte individuele Wmovoorziening is ondersteuning in het huishouden gevolgde door collectief vervoer. De mensen die gebruik maken van ondersteuning in het huishouden zijn bijna allemaal tevreden over deze voorziening. Over de het collectief vervoer zijn de meeste mensen tevreden. Ook over de andere geleverde individuele Wmovoorzieningen zijn de ondervraagden tevreden. Het gebruik van de servicedienst wordt door alle /g Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over

7 rolstoelgebruikers als goed ervaren. Bij het gebruik van de servicedienst voor de scootmobiel of andere vervoersmiddelen is ongeveer tweederde van de gebruikers tevreden. Het effect van de voorzieningen is groot. Het merendeel van de belemmeringen die mensen ervaren (met betrekking tot het zelfstandig voeren van een huishouden en plaatselijk vervoer) wordt verminderd door het gebruik van de individuele Wmo-voorziening /g Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over

8 2 Aanvraag individuele Wmo-voorziening De mensen die een individuele Wmo-voorziening hebben aangevraagd hebben aan gegeven in welke mate zij tevreden zijn over zaken met betrekking tot de aanvraagproces. Omvang doelgroep aanvragers van een of meerdere individuele voorziening(en) : 87 respondenten. Opmerking: het komt voor dat een respondent meer dan één individuele voorziening heeft aangevraagd; de 87 respondenten vroegen in totaal 107 voorzieningen aan. 2.1 Uitkomsten Aangevraagde voorzieningen In 2014 zijn er door 87 mensen 107 individuele Wmo-voorzieningen aangevraagd. De meeste aanvragen in 2014 betroffen hulp in de huishouding en voorzieningen met betrekking tot mobiliteit. De respondenten die in 2014 meerdere voorzieningen hebben aangevraagd, hebben de vragen beantwoord naar aanleiding van hun tevredenheid met betrekking tot hun meest recente aanvraag. Tevredenheid over het aanvraagproces Van de mensen die een aanvraag hebben ingediend geeft ruim tweederde aan dit bij de gemeente te hebben gedaan en bijna één op de 10 noemt hier specifiek het Sociaal team. Er is ook een aantal mensen dat aangeeft geen contact te hebben gehad (5 respondenten) of niet te weten of er contact is geweest (15 mensen). De mensen die contact hebben gehad met de gemeente/het sociaal team hebben zich uitgesproken over hun tevredenheid hierover. Het overgrote deel, namelijk negen van de tien, mensen is (zeer) tevreden over het contact dat heeft plaatsgevonden over de Wmo-aanvraag. Van de mensen die niet tevreden zijn, noemen twee daarvoor als reden de slechte bereikbaarheid van het Sociaal team. Tevredenheid over het aanvraagproces en informatievoorziening De meeste mensen (84%) zijn (zeer) tevreden over het aanvraagproces in zijn algemeenheid. Een ruime meerderheid van de cliënten is tevreden over de manier waarop zij zijn geïnformeerd over de procedure (82%), de manier waarop men werd aangesproken door de medewerker (94%), de mate waarin werd geluisterd naar de cliënt (91%) en de deskundigheid van de medewerker (73%). Ook wat betreft de wachttijd tussen aanvraag en beschikking (86%) en tussen beschikking en gebruik (ook 86%) geldt dat het overgrote deel van de mensen (zeer) tevreden is. Niet meer dan 12 respondenten geven aan vooraf informatie te hebben gekregen over de mogelijkheden en voor- en nadelen van een Persoonsgebonden budget (PGB). Deze respondenten zijn allemaal tevreden over de duidelijkheid van deze informatie /g Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over

9 Wat betreft de uitleg over de mogelijkheid om bezwaar in te dienen, is ongeveer één op de drie van de aanvragers tevreden. Niemand geeft aan ontevreden te zijn. Een kwart van de mensen zegt geen uitleg te hebben gehad en er is een nog grotere groep die aangeeft niet te weten of zij informatie over dit onderwerp hebben gehad (41%). Tevredenheid over de informatievoorziening en het gebruik van het PGB De vraag of men vooraf informatie heeft ontvangen over de mogelijkheden en de voor- en nadelen van een Persoonsgebonden budget (PGB) was niet voor iedereen eenvoudig te beantwoorden. Hier gaf bijna eenderde van de respondenten aan dit niet te weten. Ruim 60% gaf aan geen informatie te hebben ontvangen. Er wordt weinig gebruik gemaakt van het Persoonsgebonden budget met betrekking tot het gebruik van individuele Wmo-voorzieningen. Er wordt driemaal aangegeven dat een voorziening via het PGB is geregeld; namelijk twee keer voor ondersteuning bij het huishouden en eenmaal voor een woningaanpassing. 2.2 Aandachtspunten Het zou goed zijn om binnen de aanvraagprocedure de verbetermogelijkheden te onderzoeken wat betreft de bekendheid van het sociaal team, de bereikbaarheid van het sociaal team en de informatieverstrekking over het PGB en de mogelijkheid bezwaar in te dienen /g Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over

10 2.3 Factsheet aanvraag individuele Wmo-voorziening Figuur 2.1 Aangevraagde voorzieningen Ondersteuning bij het huishouden Collectief vervoer Scootmobiel Rolstoel Woonvoorziening 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Figuur 2.2 Voor aanvraag contact gehad met 17% Figuur 2.3 Tevredenheid contact sociaal team 6% 9% De gemeente Nee 68% Sociaal Team Weet niet 24% 67% 6% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden Weet niet Figuur 2.4 Tevredenheid aanvraag proces 17% 67% 5% 9% Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden Weet niet /g Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over

11 Figuur 2.5 Tevredenheid procedure Deskundigheid 16% 57% 19% Luisteren 19% 72% Manier van aanspreken 24% 70% Informatie voorziening 16% 66% 9% Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden, omdat: Zeer ontevreden Weet niet Figuur 2.6 Tevredenheid wachttijd Goedkeuring - gebruik 27% 59% 6% 5% Aanmelden - afhandeling 20% 66% 6% Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden Weet niet NVT Figuur 2.7 Tevredenheid mogelijkheid bezwaar in te dienen Figuur 2.8 Vooraf informatie gekregen over gebruik PGB 12% 18% 5% 25% 26% 41% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden Ik heb geen uitleg gekregen Weet niet 71% Ja Nee Weet niet Niet zelf gedaan Bron: Companen Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over /g Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over

12 3 Gebruik individuele Wmo-voorziening Wmo-cliënten die gebruik maken van een individuele Wmo-voorzieningen hebben hun tevredenheid kunnen uiten over de kwaliteit van de voorziening zelf en het effect dat de voorziening heeft op hun dagelijks leven. Omvang doelgroep: 96 respondenten. Opmerking: het komt voor dat een respondent meer dan één individuele voorziening gebruikt; de 96 respondenten gebruikten in totaal 119 voorzieningen. 3.1 Uitkomsten Gebruik voorzieningen Van de gebruikte individuele Wmo-voorzieningen werden er 23 in 2013 of eerder aangevraagd en 94 in Twee respondenten weten niet wanneer de voorziening is aangevraagd. De meest gebruikte voorziening is ondersteuning bij het huishouden, gevolgd door collectief vervoer. De voorzieningen rolstoel, scootmobiel en woonvoorziening worden ongeveer even vaak gebruikt. Respondenten die meerdere voorzieningen gebruiken, geven de mate van tevredenheid aan van de meest recent aangevraagde individuele Wmo-voorziening. Leveranciers van de voorzieningen De ondersteuning bij het huishouden wordt met name geleverd door AxionContinue, gevolgd door T- Zorg en Zorgplatform Geranós. Woningaanpassingen zijn vooral gedaan door Ottolift en door Meyra. Die laatste leverancier leverde ook met name scootmobiels en rolstoelen. Tevredenheid voorzieningen Er is met 39 respondenten gesproken over hun ervaring met de ondersteuning bij het huishouden. Negen van de tien mensen is in het algemeen tevreden over de kwaliteit en de bruikbaarheid van de ondersteuning bij het huishouden. Over de kwaliteit van het schoonmaken en de andere werkzaamheden die de hulp verricht, is 89% van de respondenten tevreden. Over de wijze waarop de hulp met de cliënt omgaat en het persoonlijk contact is 96% van de ondervraagden te spreken. Wat betreft het ondersteuningsplan dat de aanbieder van de huishoudelijke ondersteuning heeft opgesteld, is 59% van de mensen tevreden. Daarentegen heeft ruim een kwart van de respondenten in zijn/haar beleving geen ondersteuningsplan ontvangen. De meeste mensen vinden dat vervanging van de hulp bij vakanties en ziekte goed is geregeld (79%), dat er niet vaak wordt gewisseld los van vakanties en ziekte (80%). De mensen die aangeven dat er vaak wordt gewisseld, geven aan dat dit doorgaans geen vaste vervangers zijn maar vaak nieuwe gezichten zijn. Niet iedereen vindt dat overigens erg. Er zijn 25 respondenten die gebruik maken van de Wmo-voorziening collectief vervoer. Hiervan is 79% (zeer) tevreden over deze voorziening. Over het gemak waarop kan worden besteld is 82% van de mensen tevreden. Wat betreft de wachttijden is bijna de helft van de mensen ontevreden. Over de behulpzaamheid van de chauffeur zijn de meesten ook tevreden (82%), datzelfde geldt voor de reistijd, daarbij ook meegenomen de omrijtijden (76%) en de prijs per rit (73%). Ontevredenheid bij deze /g Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over

13 voorziening gaat voornamelijk over de wachttijd. Het meest tevreden zijn de mensen over de reisafstand en omrijtijden. De individuele Wmo-voorzieningen waar minder vaak gebruik van is gemaakt in 2014, zijn woonvoorzieningen (9 mensen), scootmobiel of ander vervoersmiddel (8 mensen) en rolstoel (6 mensen). Mensen die een woonvoorziening hebben gebruikt zijn hier allemaal (zeer) tevreden over, hetzelfde geldt voor het gebruik van de rolstoel. Over het gebruik van de scootmobiel/andere vervoersmiddelen zijn de meeste mensen ook tevreden. Hierbij geeft een aantal aan het vervoersmiddel als instabiel te ervaren en zich onzeker te voelen. Mensen die gebruik maken van een scootmobiel of rolstoel is gevraagd naar hun ervaringen met de servicedienst. In 2014 hebben alle mensen die een scootmobiel hebben ook gebruik gemaakt van de servicedienst (9 personen). In het geval van de rolstoel hebben drie mensen hiervan gebruik gemaakt. Deze laatste zijn alle drie tevreden over het gebruik van de servicedienst. In het geval van de scootmobiel zijn zes van de negen mensen tevreden over het gebruik van de servicedienst. Effect van de voorzieningen Mensen die individuele Wmo-voorzieningen aanvragen doen dit omdat zij in het dagelijks leven belemmeringen ervaren. Een groot aantal mensen ervaart belemmeringen met betrekking tot het zelfstandig voeren van een huishouden (55%), maar ook wat betreft het plaatselijk vervoer ervaart ongeveer de helft van de mensen (45%) belemmeringen. Belemmeringen voor het verplaatsen in en om het huis worden minder ervaren (17%) en ook wat betreft contact met anderen voelt men zich minder belemmerd (6%). Het effect van de individuele Wmo-voorziening is duidelijk. Een grote meerderheid (88%) van de respondenten geeft aan dat de gebruikte individuele Wmo-voorzieningen helpt ervaren belemmeringen te verminderen. Bij twee individuele Wmo-voorzieningen geeft 100% van de respondenten aan dat dit de cliënt helpt om langer zelfstandig te wonen of zich beter te verplaatsen: dat betreft de scootmobiel en woningaanpassing. Maar ook bij rolstoel en ondersteuning in het huishouden is het merendeel positief over het effect van de Wmo-voorziening op het eigen leven. 3.2 Aandachtspunten Over het algemeen is men tevreden over het gebruik van de individuele Wmo-voorzieningen. Onderstaande punten, scoren goed, maar in relatie met andere onderwerpen minder: - Ondersteuningsplan van de aanbieder van ondersteuning in het huishouden. - Wachttijd bij collectief vervoer. Verder geeft een aantal mensen dat een scootmobiel of ander vervoersmiddel gebruikt geeft aan zich hierbij onzeker te voelen en het vervoersmiddel als instabiel te ervaren /g Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over

14 3.3 Factsheet Gebruik individuele Wmo-voorzieningen Figuur 3.1 Gebruikte voorzieningen Ondersteuning bij het huishouden Collectief vervoer Rolstoel Scootmobiel Woonvoorziening Geen van deze voorzieningen Weet niet 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Figuur 3.2 Leveranciers 40% 19% 17% 8% 13% AxionContinu PrivaZorg TSN T-Zorg Zorgplatform Geranós JoostZorgt Anders Weet niet Figuur 3.3 Tevredenheid algemeen Hulp bij huishouden 30% 63% Scootmobiel 18% 45% 9% 27% Rolstoel 18% 82% Collectief vervoer 9% 70% 12% 6% Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden Weet niet /g Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over

15 Figuur 3.4 Tevredenheid ondersteuning bij het huishouden Persoonlijk contact 31% 65% Kwaliteit 24% 65% 6% Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden Weet niet Niet ontvangen Figuur 3.5 Tevredenheid ondersteuningsplan Ondersteuningsplan 9% 50% 6% 4% 26% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden Weet niet Niet ontvangen Figuur 3.6 Is de vervanging goed geregeld 72% 7% 17% Ja Gaat wel Nee Weet niet Figuur 3.7a Figuur 3.8b Figuur 3.9c Vaak gewisseld van hulp Dezelfde vervangers? Vind u dit vervelend? 7% 13% 14% 86% 33% 33% 80% Ja Nee Weet niet Nieuwe gezichten Vaak dezelfde Weet niet 33% Ja Een beetje Nee /g Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over

16 Figuur 3.10 Tevredenheid collectief vervoer Gemak bestellen 79% 15% Wachttijden 48% 12% 15% 12% Behulpzaamheid chauffeur 12% 70% 6% 12% Reisafstand / omrijtijden 58% 18% 9% 12% Prijs per rit 12% 61% 9% 15% Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden Weet niet Figuur 3.11 Welke belemmeringen ervaart u Zelfstandig voeren huishouden Plaatselijk vervoer Verplaatsen in en om huis Contact met anderen Anders 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Figuur 3.12 Helpt de WMO voorziening deze belemmeringen te verminderen 5% 6% 88% Ja Gedeeltelijk Nee Weet niet /g Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over

17 Figuur 3.13 Helpt de voorziening u om langer zelfstandig te wonen of beter te verplaatsen Rolstoel Scootmobiel Collectief vervoer Woningaanpassing Hulp bij het huishouden 67% 73% 81% 100% 100% 9% 18% 18% 7% 9% 9% 6% Ja Enigszins Nee Weet niet Bron: Companen Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over /g Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over

Gemeente Alphen-Chaam

Gemeente Alphen-Chaam Gemeente Alphen-Chaam Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 23 oktober 2015 DATUM 23 oktober 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente Alphen-Chaam

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014 Gemeente Woerden Klanttevredenheid Wmo over 2013 31 juli 2014 DATUM 31 juli 2014 TITEL Klanttevredenheid Wmo over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Woerden Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus

Nadere informatie

Gemeente Montfoort. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over augustus 2015

Gemeente Montfoort. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over augustus 2015 Gemeente Montfoort Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 24 augustus 2015 DATUM 24 augustus 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Montfoort Boulevard

Nadere informatie

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015 Gemeente Zeist Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 8 juli 2015 DATUM 8 juli 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Zeist Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014 Gemeente Roosendaal Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 Concept 11 augustus 2014 DATUM 11 augustus 2014 TITEL Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Roosendaal

Nadere informatie

Gemeente Landsmeer. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 5 juni 2014

Gemeente Landsmeer. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 5 juni 2014 Gemeente Landsmeer Wmo-klanttevredenheid over 2013 5 juni 2014 DATUM 5 juni 2014 TITEL Wmo-klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Landsmeer Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2 Inhoud 1. Inleiding 1 1.1. Methode van onderzoek 1 1.2. Responsverantwoording 1 1.3. Leeswijzer 2 2. Tevredenheid Wmo-cliënten 3 2.1. Aanvragen van de voorzieningen 3 2.2. (On)Tevredenheid PGB 4 2.3. Tevredenheid

Nadere informatie

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek 25 november 2015 GOM PAN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING GOM PAN EN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING DATUM 25 november 2015 TITEL Wmo

Nadere informatie

Gemeente Nunspeet. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012

Gemeente Nunspeet. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012 Gemeente Nunspeet Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012 mei 2013 Projectnr. 302.103 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Definitieve rapportage 4 augustus 2016 DATUM 4 augustus 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL

Nadere informatie

Gemeente Beuningen. Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013. Concept. 3 april 2014

Gemeente Beuningen. Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013. Concept. 3 april 2014 Gemeente Beuningen Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013 Concept 3 april 2014 DATUM 3 april 2014 TITEL Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Beuningen

Nadere informatie

Goeree-Overflakkee. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 13 maart 2014

Goeree-Overflakkee. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 13 maart 2014 Goeree-Overflakkee Wmo-klanttevredenheid over 2013 13 maart 2014 DATUM 13 maart 2014 TITEL Wmo-klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL - OPDRACHTGEVER Gemeente Goeree-Overflakkee Boulevard Heuvelink 104

Nadere informatie

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010 Gemeente Lopik Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010 26 april 2011 Projectnr. 331.100 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026)

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Gemeente Nederweert. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 30 juni 2017

Gemeente Nederweert. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 30 juni 2017 Gemeente Nederweert Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 30 juni 2017 DATUM 30 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl

Nadere informatie

Gemeente IJsselstein. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Concept 12 juli 2016

Gemeente IJsselstein. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Concept 12 juli 2016 Gemeente IJsselstein Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Concept 12 juli 2016 DATUM 12 juli 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente IJsselstein Boulevard

Nadere informatie

Gemeente Moerdijk. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 20 juni 2017

Gemeente Moerdijk. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 20 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 20 juni 2017 DATUM 20 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2011

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2011 Gemeente Lopik Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2011 7 maart 2012 Projectnr. 331.100/g Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026)

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Gemeente Bergen op Zoom Companen BV Boulevard Heuvelink 04 688 KT Arnhem Postbus 74 680 BD Arnhem 06 35 5 3 info@companen.nl www.companen.nl Projectnummer: 748.04 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 0

Nadere informatie

Moerdük. ge meente. o 80% ervaart de geboden ondersteuning als nuttig RAADSINFORMAT EBRIEF

Moerdük. ge meente. o 80% ervaart de geboden ondersteuning als nuttig RAADSINFORMAT EBRIEF ge meente Moerdük RAADSINFORMAT EBRIEF Van Col van en wethouders Aan de leden van de qemeenteraad Onderuverp Nummer griffie Zaaknummer Documentnummer 7 g ð69 v2q 3q3 Cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014 Gemeente Wmo klanttevredenheid over 2013 1 juli 2014 DATUM 1 juli 2014 TITEL Wmo klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Klanttevredenheidsonderzoek Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over

Gemeente Bergen op Zoom. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over Gemeente Bergen op Zoom Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over december 0 Projectnr. 78.0/pl Boulevard Heuvelink 0 688 KT Arnhem Postbus 7 680 BD Arnhem Telefoon (06) 55 Telefax (06) 5870 E-mail nl info@companen.

Nadere informatie

Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Gemeente Utrechtse Heuvelrug Gemeente Utrechtse Heuvelrug Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Onderzoeksrapportage 19 september 2016 DATUM 19 september 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL Onderzoeksrapportage

Nadere informatie

Gemeente Ommen. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 28 juli 2017

Gemeente Ommen. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 28 juli 2017 Gemeente Ommen Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 28 juli 2017 DATUM 28 juli 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076)

Nadere informatie

V A L K E N S W A A R D de Hofnar 15

V A L K E N S W A A R D de Hofnar 15 V G E M E E N T E V A L K E N S W A A R D de Hofnar 15 Postbus 10100 5550 GA Gemeente Valkenswaard Aan de leden van de raad van de gemeente Valkenswaard Valkenswaard Telefoon (040) 208 34 44 Telefax (040)

Nadere informatie

Companen. Gemeente Steenbergen. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012

Companen. Gemeente Steenbergen. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012 Companen Gemeente Steenbergen Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012 15 juni 2013 Projectnr. 748.104 Companen waar wonen beweegt Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon

Nadere informatie

Companen waar wonen beweegt

Companen waar wonen beweegt Projectnr. 2632.102/PL Companen waar wonen beweegt Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026)3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail Internet info@companen.nl www.companen.nl

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2014 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Shanon klein Goldewijk Juni 2014 Inhoud Samenvatting... 2 Inleiding... 4 1. Indienen

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni 2015 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 1. Indienen melding...

Nadere informatie

Huurdersorganisatie WBSG

Huurdersorganisatie WBSG Huurdersorganisatie WBSG Panelmeting augustus - september 25 oktober 2017 DATUM 25 oktober 2017 TITEL Panelmeting augustus - september ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Huurdersorganisatie WBSG Boulevard Heuvelink

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Emmen 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9 5

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Dienst SoZaWe NW Fryslan Juli 2014 Anouk Olsthoorn Projectnummer: 107560 Samenvatting Uw gemeente heeft meegedaan aan een klantonderzoek Wmo over 2013. De

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Onderzoeksrapportage 14 oktober 2016 DATUM 14 oktober 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL Onderzoeksrapportage OPDRACHTGEVER Gemeente

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011

Gemeente Woerden. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011 Gemeente Woerden Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011 26 maart 2012 Projectnr. 2632.102 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail

Nadere informatie

Gemeente Zwartewaterland

Gemeente Zwartewaterland Gemeente Zwartewaterland Wmo-klanttevredenheidsonderzoek 2014 14 mei 2014 DATUM 2 mei 2014 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente Zwartewaterland Wietske

Nadere informatie

Moerd U k RAADSINFORMATIEBRIEF

Moerd U k RAADSINFORMATIEBRIEF ge meente aa Moerd U k Van Aan Onderwerp Verantwoordel RAADSINFORMATIEBRIEF 31 okt 2017 Nummer griffie Zaaknummer 769735 Documentnummer 769737 Colleoe van buroemeester en wethouders de leden van de qemeenteraad

Nadere informatie

Gemeente Rhenen. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo

Gemeente Rhenen. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Gemeente Rhenen Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 3 juli 2009 Projectnr. 340.00 Boulevard Heuvelink 04 6828 KT Arnhem Postbus 74 680 BD Arnhem Telefoon (026) 352532 Telefax (026) 4458702 E-mail Internet

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: de gemeente Nijkerk DIMENSUS beleidsonderzoek Juni 2008 Projectnummer 321 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 7 1

Nadere informatie

Gemeente Lansingerland. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012

Gemeente Lansingerland. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012 Gemeente Lansingerland Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012 6 mei 2013 Projectnr. 1621.101 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax

Nadere informatie

Woningstichting De Gemeenschap

Woningstichting De Gemeenschap Woningstichting De Gemeenschap Wonen in uw wijk Panelmeting maart 2018 23 april 2018 DATUM 23 april 2018 TITEL Wonen in uw wijk ONDERTITEL Panelmeting maart 2018 OPDRACHTGEVER Woningstichting De Gemeenschap

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 20 juni 2017

Gemeente Dalfsen. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 20 juni 2017 Gemeente Dalfsen Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage 20 juni 2017 DATUM 20 juni 2017 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda

Nadere informatie

Samenwerking Utrecht West. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2010 Gemeente Maarssen

Samenwerking Utrecht West. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2010 Gemeente Maarssen Samenwerking Utrecht West Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2010 Gemeente Maarssen 21 mei 2010 Projectnr. 2632.101/G Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Hendrik-Ido-Ambacht 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 en klanttevredenheid dienstverlening Gemeente Boskoop

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 en klanttevredenheid dienstverlening Gemeente Boskoop Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 en klanttevredenheid dienstverlening Gemeente Boskoop opdracht van: Onderzoek uitgevoerd in de gemeente Boskoop DIMENSUS beleidsonderzoek Juni 2008 Projectnummer 317

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010 Uitgave : Eenheid Strategische Ontwikkeling Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (0570) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl Strategische Ontwikkeling

Nadere informatie

Binnenlands Bestuur. Resultaten onderzoek gemeenten voorbereiding Woningwet. Definitief rapport. 26 mei 2015

Binnenlands Bestuur. Resultaten onderzoek gemeenten voorbereiding Woningwet. Definitief rapport. 26 mei 2015 Binnenlands Bestuur Resultaten onderzoek gemeenten voorbereiding Woningwet Definitief rapport 26 mei 2015 DATUM 26 mei 2015 TITEL Resultaten onderzoek gemeenten voorbereiding Woningwet ONDERTITEL Definitief

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Gemeente Castricum mei juni 2008

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Gemeente Castricum mei juni 2008 Eindrapportage Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Gemeente Castricum mei juni 2008 Inhoudsopgave Inleiding... 5 1 Achtergrond, doelstelling en doelgroep... 7 1.1 Achtergrond voor het klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011

Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011 Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011 September 2011 1 Colofon Uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurs- en Concernzaken Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 bestuursinformatie@utrecht.nl

Nadere informatie

Gemeente Kampen. Wmo klanttevredenheid eerste kwartaal Rapportage 31 juli 2014

Gemeente Kampen. Wmo klanttevredenheid eerste kwartaal Rapportage 31 juli 2014 Gemeente Kampen Wmo klanttevredenheid eerste kwartaal 2014 Rapportage 31 juli 2014 DATUM 31 juli 2014 TITEL Wmo klanttevredenheid eerste kwartaal 2014 ONDERTITEL Rapportage OPDRACHTGEVER Gemeente Kampen

Nadere informatie

TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Onderzoek naar tevredenheid individuele voorzieningen Wmo 1 COLOFON Samenstelling Hein Quist SGBO Onderzoek > Advies > Implementatie Postbus 10242 2501 HE Den Haag SGBO NIETS

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Vianen 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...10

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Enschede Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Enschede COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Haarlem 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9

Nadere informatie

Gemeente Bergen. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012

Gemeente Bergen. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012 Gemeente Bergen Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012 8 april 2013 Projectnr. 373.101 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Inleiding en toelichting Het jaarlijkse Wmo-klanttevredenheidsonderzoek is in april en mei 2015 naar de cliënten verstuurd. Aan de cliënten werd gevraagd of zij de

Nadere informatie

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd...

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 4 4 De aanvraag... 8 5 Procedure... 14 6 Wachttijd... 16 7 Bejegening... 19 7 Toegewezen aanvragen...

Nadere informatie

Gemeente Druten. Klanttevredenheidsonderzoek 2010

Gemeente Druten. Klanttevredenheidsonderzoek 2010 Gemeente Druten Klanttevredenheidsonderzoek 200 6 augustus 200 Projectnr. 225.00/G Boulevard Heuvelink 04 6828 KT Arnhem Postbus 74 680 BD Arnhem Telefoon (026) 352532 Telefax (026) 4458702 E-mail Internet

Nadere informatie

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Doelgroep 4 1.2 Methode 4 1.3 Respons 4 2. Resultaten Wmo 5 2.1 Contact en toegankelijkheid van hulp of ondersteuning

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Boxtel INDEX Index...2 Inleiding...3 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9 5 Voorzieningen...6

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO De Marne 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9

Nadere informatie

1 Startersonderzoek Doesburg

1 Startersonderzoek Doesburg DATUM 16 juni 2017 PROJECTNUMMER 221.105 OPDRACHTGEVER Gemeente Doesburg en Stichting Woonservice IJsselland Uitkomst enquête starters 1 Startersonderzoek Doesburg In de gemeente Doesburg zijn in het kader

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2013

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2013 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2013 onder Wmo-cliënten van de gemeenten: Brunssum, Nuth, Onderbanken en Simpelveld Rapportage gemeente Simpelveld Gemeente Heerlen Bureau Onderzoek & Statistiek Augustus

Nadere informatie

11 Drentse gemeenten. Tevredenheid Hulp bij het huishouden. 3 mei 2011

11 Drentse gemeenten. Tevredenheid Hulp bij het huishouden. 3 mei 2011 11 Drentse gemeenten Tevredenheid Hulp bij het huishouden 3 mei 2011 Projectnr. 2118.100 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702

Nadere informatie

Gemeente Bergen N-H. Klanttevredenheid brede gesprekken Wmo, WWB en Sociaal Wijkteam. Onderzoeksrapportage. 25 juli 2014

Gemeente Bergen N-H. Klanttevredenheid brede gesprekken Wmo, WWB en Sociaal Wijkteam. Onderzoeksrapportage. 25 juli 2014 Gemeente Bergen N-H Klanttevredenheid brede gesprekken Wmo, WWB en Sociaal Wijkteam Onderzoeksrapportage 25 juli 2014 DATUM 25 juli 2014 TITEL Klanttevredenheid brede gesprekken Wmo, WWB en Sociaal Wijkteam

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2009 Gemeente Olst-Wijhe

Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2009 Gemeente Olst-Wijhe Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Olst-Wijhe Olst/Wijhe,. doc. nr.: 0728-20-ALLE-SR Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Olst-Wijhe

Nadere informatie

Gemeente Breda. Onderzoek klanttevredenheid Wmo. Onderzoek en Informatie. Individuele voorzieningen in Breda (2007)

Gemeente Breda. Onderzoek klanttevredenheid Wmo. Onderzoek en Informatie. Individuele voorzieningen in Breda (2007) Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Onderzoek klanttevredenheid Wmo Individuele voorzieningen in Breda (2007) Datum: Mei 2008 In opdracht van: Gemeente Breda Directie Sociale Zaken Uitgave: Gemeente

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Den Haag Maart 2015 Naomi Meys Volkan Atalay Projectnummer: 107696 Correspondentienummer: DH-2703-4284 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek. over 2009

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek. over 2009 Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2009 VERSLAG VAN DE RESULTATEN VAN HET CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK ONDER BURGERS MET EEN BEPERKING samenvatting Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Foto s: Bas Moerman

Nadere informatie

Ongeveer 14% van de VvE s heeft geen onderhoudscontract. In Tabel 1 wordt weergegeven om welk soort onderhoudscontracten het gaat.

Ongeveer 14% van de VvE s heeft geen onderhoudscontract. In Tabel 1 wordt weergegeven om welk soort onderhoudscontracten het gaat. DATUM 27 maart 2014 PROJECTNUMMER 7661.103 OPDRACHTGEVER VvE belang Onderzoek juiste toepassing 6-BTW 1 Inleiding Doel van het onderzoek VvE Belang voert regelmatig een online meningspeiling uit onder

Nadere informatie

Gemeente Harenkarspel. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011

Gemeente Harenkarspel. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011 Gemeente Harenkarspel Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011 30 juli 2012 Projectnr. 2632.103/PL Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702

Nadere informatie

TEVREDENHEID CLIËNTEN W MO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Venlo

TEVREDENHEID CLIËNTEN W MO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Venlo RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Venlo 1 INDEX Index... 2 Inleiding... 3 1 Samenvatting... 4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens... 5 3 Toegang tot de ondersteuning... 7 4 Hulp bij het huishouden...

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo gemeente Simpelveld

Cliëntervaringsonderzoek Wmo gemeente Simpelveld Cliëntervaringsonderzoek Wmo gemeente Simpelveld 2018 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda T 076 515 13 88 info@dimensus.nl www.dimensus.nl Inhoudsopgave o Onderzoeksbeschrijving

Nadere informatie

Woningbouwstichting De Gemeenschap

Woningbouwstichting De Gemeenschap Woningbouwstichting De Gemeenschap U en WBSG panelmeting 2-2017 25 oktober 2017 DATUM 25 oktober 2017 TITEL U en WBSG - panelmeting 2-2017 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Woningbouwstichting De Gemeenschap Boulevard

Nadere informatie

2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2

2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 3 4 De aanvraag... 7 5 Procedure... 11 6 Bejegening... 14 7 Rechten en plichten... 16 8 Inspraak bij

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Papendrecht Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Papendrecht COLOFON Samenstelling Ingrid

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Dienst SoZaWe NW Fryslân juli 2015 Nelleke Koppelman Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Best Augustus 2015 Nelleke Koppelman Naomi Meys Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Lelystad

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Lelystad Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Lelystad Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Lelystad COLOFON Samenstelling

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2013

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2013 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2013 onder Wmo-cliënten van de gemeenten: Brunssum, Nuth, Onderbanken, en Simpelveldl Rapportage gemeente Brunssum Gemeente Heerlen Bureau Onderzoek & Statistiek Augustus

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Mantelzorgers. Gemeente Zoetermeer

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Mantelzorgers. Gemeente Zoetermeer Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Mantelzorgers Gemeente Zoetermeer Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Mantelzorgers Gemeente Zoetermeer COLOFON

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Landsmeer Augustus 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/134 Datum Augustus

Nadere informatie

1. Algemene gegevens. 1a) Uw geboortejaar :.. 1b) Postcode :... (alleen de cijfers) 1c) Bent u een man of een vrouw? Man Vrouw

1. Algemene gegevens. 1a) Uw geboortejaar :.. 1b) Postcode :... (alleen de cijfers) 1c) Bent u een man of een vrouw? Man Vrouw Vragenlijst Woonvoorziening WMO 1. Algemene gegevens 1a) Uw geboortejaar :.. 1b) Postcode :... (alleen de cijfers) 1c) Bent u een man of een vrouw? Man Vrouw 2. Wmo-loket Voor de uitvoering van de Wet

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Beek (L.) 26 augustus 2015 Nelleke Koppelman Simon Wajer Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 2 SAMENVATTING 4 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Gemeente Winterswijk. Wmo onderzoek over 2013. Welk effect hebben 'kantelingsgesprekken' bij mensen die geen voorziening hebben gekregen?

Gemeente Winterswijk. Wmo onderzoek over 2013. Welk effect hebben 'kantelingsgesprekken' bij mensen die geen voorziening hebben gekregen? Gemeente Winterswijk Wmo onderzoek over 203 Welk effect hebben 'kantelingsgesprekken' bij mensen die geen voorziening hebben gekregen? 27 juni 204 DATUM 27 juni 204 TITEL Wmo onderzoek over 203 ONDERTITEL

Nadere informatie

TEVREDENHEID CLIËNTEN W MO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Dantumadeel,Dongeradeel en Schiermonnikoog

TEVREDENHEID CLIËNTEN W MO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Dantumadeel,Dongeradeel en Schiermonnikoog RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Dantumadeel,Dongeradeel en Schiermonnikoog 1 INDEX Index... 2 Inleiding... 3 1 Samenvatting... 4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens... 5 3 Toegang tot de ondersteuning...

Nadere informatie

Gemeente Zwartewaterland

Gemeente Zwartewaterland Gemeente Zwartewaterland Wmo-klanttevredenheidsonderzoek 2013 Verslag interviews over het gekantelde werken 26 juni 2013 Projectnr. 1896.101 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Beek 20 mei 2014 Simon Wajer Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS 7 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling Gemeente Groesbeek Juni 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Zuiderval 70 7500 AN Enschede Tel. (053) 4825000 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014/050

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Gemeente Haarlem februari 2019 RESULTAAT KWALITEIT CONTACT 2018 Gemeente Haarlem Deze samenvatting presenteert de belangrijkste uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek (CEO) Wmo over 2018.

Nadere informatie

Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo

Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo onderzoek Deze vragenlijst gaat over u. U kunt hem alleen invullen, of samen met uw naaste (bijvoorbeeld uw partner of mantelzorger). Uw antwoorden zijn anoniem

Nadere informatie

/2202. gemeente werkendam. werkendam. 12DEC2012. Gemeenteraad Postbus DA Werkendam. clienttevredenheidsonderzoek Wmo

/2202. gemeente werkendam. werkendam. 12DEC2012. Gemeenteraad Postbus DA Werkendam. clienttevredenheidsonderzoek Wmo gemeente werkendam /2202 Raadhuispiein 1 4251 VZ Werkendam Gemeenteraad Postbus 16 4250 DA Werkendam Telefoon: (0183) 507200 Fax: (0183) 50 73 00 E-mail: info@werkendam.nl onderwerp clienttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Stein

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Stein Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Stein Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Stein COLOFON Samenstelling Ingrid

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2008

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2008 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2008 onder Wmo-aanvragers van de gemeenten: Brunssum, Heerlen, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal Gemeente Heerlen Bureau Onderzoek & Statistiek 11 juni

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord 13 juni 2014 Kees-Jan van de Werforst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN

Nadere informatie

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2009

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2009 Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2009 Gemeente Boxmeer Afdeling Welzijn en leefbaarheid Maart

Nadere informatie

Gemeente Breda. Onderzoek klanttevredenheid Wmo. Onderzoek en Informatie. Individuele voorzieningen in Breda (2011)

Gemeente Breda. Onderzoek klanttevredenheid Wmo. Onderzoek en Informatie. Individuele voorzieningen in Breda (2011) Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Onderzoek klanttevredenheid Wmo Individuele voorzieningen in Breda (2011) Publicatienummer: 1688 Datum: mei 2012 In opdracht van: Gemeente Breda Directie Dienstverlening

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen ROGplus Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen ROGplus COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Anja van

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 27 juni 2014 Kees-Jan van de Werfhorst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Westland

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Westland Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Westland Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Westland COLOFON Samenstelling

Nadere informatie