Onderzoek Klanttevredenheid Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Gemeente Noord-Beveland. Wmo-monitor 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek Klanttevredenheid Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Gemeente Noord-Beveland. Wmo-monitor 2014"

Transcriptie

1 Onderzoek Klanttevredenheid Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Gemeente Noord-Beveland Wmo-monitor 2014 Middelburg, maart 2015

2 Onderzoek Klanttevredenheid Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Colofon SCOOP 2015 Samenstelling Wim van Gorsel Peter van Kooten In opdracht Provincie Zeeland en de Vereniging Zeeuwse Gemeenten (VZG) SCOOP Zeeuws instituut voor sociale en culturele ontwikkeling Kousteensedijk 7 Postbus 407 Middelburg Telefoon (0118) Foto Flicr Lay-out SCOOP Ontwerp SCOOP Drukwerk SCOOP Deze uitgave is tot stand gekomen in opdracht van de Provincie Zeeland. De Provincie Zeeland streeft naar een goede sociale en culturele infrastructuur in Zeeland, in samenwerking met anderen. Als sociaal-cultureel kennis- en ontwikkelingsinstituut ondersteunt SCOOP de Provincie bij haar taken in het sociaal-cultureel beleid.

3 gemeente Noord-Beveland Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 Onderzoek klanttevredenheid... 5 Nieuwe meting... 5 Opzet... 5 Vragenlijst... 6 Respons... 6 Leeswijzer Analyse tabellen naar gemeente, regio en provincie Achtergrondkenmerken Het gesprek De oplossingen Tevredenheid... 9 Bijlage Vragenlijst klanttevredenheid Wmo... 13

4 Onderzoek Klanttevredenheid Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 4

5 gemeente Noord-Beveland 1. Inleiding Onderzoek klanttevredenheid Om de uitvoering en werking van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (wmo) te kunnen evalueren en de inwoners en hun vertegenwoordigers hierover van gegevens te voorzien heeft de gemeente behoefte aan informatie. In de wmo is daarom vastgesteld dat de gemeente jaarlijks de uitkomsten moet publiceren van een onderzoek over de praktijkuitvoering van de wet. Als onderzoeksinstrument heeft het Ministerie van VWS daarom een schriftelijke enquête ontworpen die als basis heeft gediend voor het (jaarlijkse) klanttevredenheidonderzoek in Zeeland. In Zeeland wordt het wmo-onderzoek voor alle gemeenten jaarlijks uitgevoerd door Scoop. Tot en met 2012 vond dit steeds plaats via een schriftelijke vragenlijst. In 2013 is voor het eerst gekozen voor een online-enquête. De lage respons van dat jaar heeft er toe geleid dat in 2014 opnieuw met een schriftelijke enquête is gewerkt. Nieuwe meting In 2014 liet de uitvoering van het klanttevredenheidsonderzoek langer op zich wachten dan feitelijk gewenst omdat enkele gemeenten nog geen formeel fiat voor die uitvoering hadden gegeven. Daarmee startte het onderzoek na de zomervakantieperiode en stonden de vragenlijsten uit tot in de maand december. Onmiskenbaar zijn daarmee de resultaten mede gekleurd door de algemene ontwikkelingen en discussies rond de invoering van de nieuwe Wmo (per 1 januari 2015) en de decentralisaties in het sociaal domein als geheel. Om de kans op onduidelijkheden bij aangeschrevenen niet verder te vergroten is besloten geen rappels voor het onderzoek te doen uitgaan. De respons voor enkele gemeenten is hierdoor iets geringer dan feitelijk gerealiseerd zou zijn met een rappel. We nemen dus genoegen met lagere respons-percentages dan we gewend zijn bij dit onderzoek. Nadrukkelijk moet daarnaast worden gesteld dat de klanttevredenheidsmeting 2014 niet als nulmeting voor de nieuwe (Wmo-)situatie mag worden gezien. Mocht de wens bestaan de nieuwe tevredenheidssituatie te vergelijken met hoe het ooit was onder de oude Wmo, zou voor de Zeeuwse gemeenten moeten worden teruggegrepen op het klanttevredenheids-onderzoek waarover SCOOP in 2013 rapporteerden aan alle gemeenten. En, natuurlijk voor zover de vraagstelling dan nog overeen komt. Voor de nieuwe Wmo wordt overigens gesproken over (een verplicht) klantervaringsonderzoek in plaats van een klanttevredenheidsonderzoek. De vormgeving van het ervaringsonderzoek is nu nog onderwerp van gesprek met o.a.de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). In de loop van 2015 zal ook in Zeeland het gesprek over inhoud en uitvoering moeten gaan plaatsvinden. Opzet In de periode november-december 2014 zijn in elke Zeeuwse gemeente (met uitzondering van Veere) aselect 250 mensen benaderd mee te werken aan een schriftelijke enquête over hun ervaringen met de uitvoering van de wmo. Concreet ging het daarbij om mensen die in 2013 een aanvraag voor een wmo-voorziening hebben gedaan en/of deze in dat jaar feitelijk ontvingen. Tot deze categorie behoren ook mensen waarvan de aanvraag werd afgewezen. De gemeente Veere heeft bij het uitvoeren van het jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek deze keer een apart traject gekozen. In deze gemeente is gewerkt met een telefonische enquête met een beperkter aantal vragen. Bij de presentatie van de Zeeuwse cijfers in dit rapport zijn dan ook geen antwoorden van de gemeente Veere verwerkt. 5

6 Onderzoek Klanttevredenheid Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Vragenlijst Evenals bij de vorige wmo-evaluatieonderzoeken staat ook in dit onderzoek de beleving van wmo-aanvragers centraal. Het gaat er dus om een beeld te krijgen hoe wmo-aanvragers het proces van de (eerste) aanvraag tot en met de beschikking hebben ervaren en hoe tevreden zij zijn over de kwaliteit van de ondersteuning. In de enquête werden vragen gesteld over het gesprek wat tussen gemeente en aanvrager werd gevoerd, over eventueel aangedragen oplossingen of steun. Tevens werd gepeild hoe tevreden aanvragers waren over het verloop van het gesprek en over de uiteindelijke oplossing(en). Respons In totaal is door de Zeeuwse gemeenten aan personen gevraagd een enquête in te vullen. Door aanvragers werd de vragenlijst ingevuld teruggestuurd. De bruto respons bedraagt daarmee 39%. Van deze ingevulde vragenlijsten konden uiteindelijk enquêtes worden verwerkt. De netto respons bedraagt daarmee 37%. Leeswijzer In deze rapportage worden de uitkomsten van de enquête klanttevredenheid gepresenteerd voor de gemeente Noord- Beveland. De uitkomsten zullen steeds worden gelegd naast die van geheel Zeeland. In paragraaf 2.1 worden eerst kort enige achtergrondgegevens van de respondenten weergegeven. In paragraaf 2.2 wordt ingegaan op de beantwoording van de vragen over het gesprek dat aanvragers hadden met de gemeente. Dit heeft betrekking op de vragen 4 t/m 10 van de vragenlijst. In paragraaf 2.3 wordt aandacht besteed aan de afspraken die met de gemeente zijn gemaakt en/of aangedragen oplossingen. Dit deel van de rapportage heeft betrekking op de enquêtevragen 11 t/m 22. In paragraaf 2.4 tenslotte wordt ingegaan op de mate van waardering (rapportcijfers) die respondenten hadden voor het verloop van het wmogesprek en voor de overeengekomen oplossingen (vragen 23 en 24). De gemeente Noord-Beveland verzond 234 vragenlijsten. Daarvan zijn er 93 teruggestuurd en verwerkt. De (netto) respons is daarmee 40%. 1. De vragenlijst is weergegeven in de bijlage. 6

7 gemeente Noord-Beveland 2. Analyse tabellen naar gemeente, regio en provincie In deze paragraaf worden de uitkomsten van de enquête weergegeven voor de gemeente Noord-Beveland. Achtereenvolgens wordt verslag gedaan van de achtergrondkenmerken van de respondenten (2.1), van de antwoorden op de vragen over het wmo-gesprek (2.2), van de antwoorden op de vragen over (eventuele) oplossingen (2.3) en van de rapportcijfers die aanvragers gaven over zowel het verloop van het wmo-gesprek als over de overeengekomen oplossing(en) (2.4). Naast de cijfers voor de gemeente Noord-Beveland zullen ook steeds die van de gehele provincie Zeeland worden weergegeven als referentie. Bij de presentatie van de cijfers wordt vooraf consequent steeds het aantal respondenten weergegeven dat de betreffende vraag heeft beantwoord. Dit houdt in dat bij de percenteringen alleen de aandelen zijn vermeld van degenen die de desbetreffende vragen ook feitelijk hebben beantwoord. Dit is uiteraard ook bij de Zeeuwse referentiecijfers het geval. 2.1 Achtergrondkenmerken In totaal werkten 93 Noord-Bevelandse aanvragers mee aan het onderzoek. Deze groep bestond uit 60% vrouwen en uit 40% mannen (N=90). 25% van hen was jonger dan 65 jaar, 44% 65 tot 80 jaar, 32% was 80 jaar of ouder (N=92). Luisteren? (N=85) 81% (Zeeland 84%) antwoordde dat er bij hun aanvraag goed door de gemeente naar hen werd geluisterd. 12% (Zeeland 10%) gaf aan dat dit enigszins het geval was. 7% (Zeeland 6%) maakte duidelijk dat dit niet zo was. Er werd volgens hen niet goed door de gemeente naar hen geluisterd. Meedenken? (N=83) Van de Noord-Bevelandse aanvragers gaf 82% (Zeeland 76%) aan dat de gemeente goed met hen had meegedacht over mogelijke oplossingen bij hun vragen. 10% antwoordde dat dit enigszins het geval was. 8% van de aanvragers (Zeeland 9%) van een wmo-voorziening waren van mening dat de gemeente niet goed met hen had meegedacht over een oplossing van hun problemen. Mogelijkheid besproken? (N=81) Soms hebben aanvragers de mogelijkheid dat een familielid, buur, vriend/kennis of een bepaalde dienst (bijv. boodschappen, strijken of tuin) hulp biedt bij het oplossen van de problemen. De vraag of deze mogelijkheden met het wmo-loket zijn besproken werd door 38% (Zeeland 50%) bevestigend beantwoord. 62% van de Noord-Bevelandse aanvragers gaven aan dat dit niet was gebeurd. Degenen waarmee de bovenstaande mogelijkheden waren besproken (N=31) werd vervolgens gevraagd wat men hiervan vindt (belangrijkste antwoord). 2.2 Het gesprek Goed te vertellen? (N=87) Van de aanvragers uit de gemeente Noord-Beveland gaf 78% (Zeeland 83%) aan dat ze goed hadden kunnen vertellen wat men graag wilde oplossen of welke ondersteuning men nodig had om zelfstandig te kunnen blijven leven. 9% antwoordde dat dit enigszins het geval was. Door 13% van de aanvragers uit Noord-Beveland werd duidelijk gemaakt dat dit wat hen betreft niet het geval was. Door 23% van de aanvragers (Zeeland 36%) werd aangegeven dat men het fijn vindt dat anderen iets voor hen kunnen betekenen. 13% (Zeeland 13%) vond echter dat men dat niet kan vragen van anderen; 23% (Zeeland 17%) gaf aan dat de kinderen ver weg woonden; 13% (Zeeland 20%) antwoordde dat niemand in de buurt iets voor hen kon doen; 3% (Zeeland 7%) was van mening dat de overheid hen zou moeten helpen. Door 19% (Zeeland 13%) werd een ander antwoord gegeven. 7

8 Onderzoek Klanttevredenheid Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Niet over tafel? (N=80) Aan het eind van het blokje vragen over het gesprek dat de aanvrager voerde met het wmo-loket werd ook gevraagd of er zaken waren die men graag had willen bespreken, maar die niet over tafel waren gekomen. Van de Noord-Bevelandse aanvragers antwoordde 85% (Zeeland 86%) dat dit niet het geval was geweest. 15% gaf aan dat er wèl onderwerpen waren blijven liggen. Door 9 respondenten werd daarbij een toelichting gegeven (onderstaand):. Dat de rolstoel in M burg niet door jullie is overgenomen. Deze was op maat gemaakt, maar zat niet goed. Kampen met schuldsanering. Gemeente heeft het afgewezen. Gesprek op 8 dec Eventuele verhuizing naar stadspolder Kortgene. PGB mogelijk. Hoe het in de toekomst moet. Liever heldere criteria omtrent wmo. PGB, daar had ik al over willen praten. Gemeente is nooit bij mij geweest, schandalig! Dat huishoudelijke hulp in stand blijft. 2.3 De oplossingen Aan het eind of na het gesprek worden door wmo-loket en aanvrager meestal afspraken gemaakt over wat men zelf kan doen of met medewerking van anderen. Dit eventueel met ondersteuning door de gemeente. Oplossing gevonden? (N=73) Van de Noord-Bevelandse aanvragers maakte er 10% (Zeeland 16%) duidelijk dat er op deze wijze een oplossing is gevonden voor hun problemen door andere mensen of diensten in te schakelen. 38% gaf aan dat hun problemen gedeeltelijk waren opgelost. 52% van de aanvragers (Zeeland 52%) antwoordde dat er op deze wijze geen oplossing voor hun problemen was gevonden. Via wie oplossingen? (N=35) Degenen die aangaven dat door de toegekende wmovoorziening hun problemen geheel of gedeeltelijk waren opgelost (35 aanvragers) werd gevraagd op welke wijze dat was gebeurd. Daarbij kon men meerdere antwoorden aangeven (via familie, kennissen, buren, vrijwilligers of op andere wijze). Uit de antwoorden op de bovenstaande vraag blijkt dat de meeste aanvragers hulp kregen van familie (46%, Zeeland 56%). 23% ontving hulp van vrienden/kennissen (Zeeland 16%), 20% van buren (Zeeland 12%), 3% van vrijwilligers (Zeeland 9%) en 29% op andere wijze (Zeeland 18%). Extra steun (N=81) Van de Noord-Bevelandse aanvragers gaf 30% (Zeeland: 28%) aan ook nog extra steun van de gemeente te ontvangen. 24% (Zeeland: 24%) antwoordde ook nog extra steun van andere organisaties te krijgen. Eigen keuze (N=80) 69% van de Noord-Bevelandse aanvragers (Zeeland 72%) van een wmo-voorziening heeft zelf kunnen kiezen in welke vorm men ondersteuning wilde ontvangen. Dit kan direct, bijvoorbeeld via huishoudelijke hulp, vervoer of woningaanpassing of via geld. 31% antwoordde dat ze niet konden kiezen in welke vorm ze hulp kregen. Ondersteuning ontvangen (N=83) 80% (Zeeland: 83%) antwoordde dat ze ondertussen al ondersteuning hebben gekregen. Door 20% van de respondenten werd geantwoord dat dit niet het geval was. Soorten ondersteuning (N=66) Aan degenen die al ondersteuning hebben gekregen werd gevraagd welk(e) soort(en) ondersteuning men kreeg. Bij deze vraag was het mogelijk meerdere antwoorden te geven. Onderstaand een overzicht van de gegeven antwoorden: Huishoudelijke hulp 65% (Zeeland 68%) Rolstoel 18% (Zeeland 22%) Scootmobiel 26% (Zeeland 18%) Wmo-vervoer 30% (Zeeland 35%) Woningaanpassing 20% (Zeeland 13%) Anders 9% (Zeeland 10%) Afspraken (N=87) 74% van de Noord-Bevelandse aanvragers van een wmovoorziening gaven aan (Zeeland 73%) helemaal tevreden te zijn met de afspraken die er waren gemaakt met het wmoloket. 16% van de respondenten antwoordden gedeeltelijk tevreden te zijn met de gemaakte afspraken. 10% maakte duidelijk hierover ontevreden te zijn. Problemen opgelost? (N=80) De vraag of de problemen met deze afspraken zijn opgelost werd door 54% van de respondenten (Zeeland 55%) met ja, helemaal beantwoord. 30% gaf aan dat de problemen hiermee gedeeltelijk waren opgelost. Voor 16% leidden de gemaakte afspraken niet tot de oplossing van hun proble(e) m(en). Aan degenen die aangaven dat met de gemaakte afspraken de problemen geheel of gedeeltelijk werden opgelost (67 respondenten) werd daarna gevraagd wat hiermee naar hun gevoel werd opgelost? Daarbij konden respondenten meerdere zaken noemen. Onderstaand een overzicht van de gegeven antwoorden: 8

9 gemeente Noord-Beveland Kan huishouden blijven doen 30% (Zeeland 35%) Ben mobieler 42% (Zeeland 38%) Kan mijn contacten blijven onderhouden 18% (Zeeland 27%) Anders 15% (Zeeland 18%) Nieuwe ideeën? (N=74) De vraag of het gesprek met het wmo-loket aanvragers op nieuwe ideeën heeft gebracht werd door 18% (Zeeland 17%) bevestigend beantwoord. Van de respondenten gaf 82% aan dat ze niet op nieuwe ideeën zijn gebracht. Zorgen (N=93) Aan het eind van het tweede vragenblokje werd wmo-klanten gevraagd of men zich nog ergens zorgen om maakt. Onderstaand een overzicht van de gegeven antwoorden. Eigen gezondheid/gezondheid partner 39% (Zeeland 45%) Eigen financiën 15% (Zeeland 19%) Of men in oude huis kan blijven 32% (Zeeland 27%) Over contacten met eigen kinderen 9% (Zeeland 5%) Over contacten met buurtgenoten/vrienden 1% (Zeeland 5%) Over andere zaken 12% (Zeeland 10%) 2.4 Tevredenheid Waardering gesprek (N=76) Aan het eind van de enquête werd gevraagd welk rapportcijfer (1 t/m 10) men zou geven voor het gesprek met het Wmo-loket? Uit de antwoorden op deze vraag blijkt dat het wmo-gesprek gemiddeld met een 7,04 werd gewaardeerd. Dit ligt iets onder het Zeeuws gemiddelde (7,28). Het aandeel dat een onvoldoende gaf was 15% (Zeeland 10%). Waardering oplossingen (N=79) De wmo-aanvragers werd ook gevraagd een rapportcijfer te vermelden voor de overeengekomen oplossing(en). Uit de antwoorden hierop blijkt dat de gemiddelde waardering voor de overeengekomen oplossing(en) een 7,10 bedroeg. Dit is iets lager dan het provinciaal gemiddelde (7,19). Het aandeel dat een onvoldoende gaf was 13% (Zeeland 13%). 9

10 Onderzoek Klanttevredenheid Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 10

11 gemeente Noord-Beveland Bijlage 11

12 Onderzoek Klanttevredenheid Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 12

13 gemeente Noord-Beveland Vragenlijst klanttevredenheid Wmo U hebt contact opgenomen met het Wmo-loket of iemand heeft dat voor u gedaan. Het Wmo-loket heeft met u en/of uw vertegenwoordiger gesproken over wat u nodig heeft om zelfstandig goed te kunnen blijven wonen en leven. Wij horen graag uw mening over het contact met het Wmo-loket (aankruisen wat van toepassing is of vul tekst of getal in) ALGEMENE GEGEVENS 1. Bent u een man of een vrouw? o man o vrouw 2. Wat is uw geboortejaar? 3. Wat zijn de vier cijfers van uw postcode? De gemeente wil graag weten hoe tevreden u bent: - over het gesprek dat met u is gevoerd, en - over de besproken oplossingen HET GESPREK OVER UW VRAGEN 4. Kreeg u de gelegenheid om goed te vertellen wat u graag wilt oplossen of welke ondersteuning u nodig heeft om zelfstandig te kunnen blijven leven? o enigszins 5. Werd er goed naar u geluisterd? o enigszins 6. Werd er goed met u meegedacht over oplossingen bij uw vragen? o enigszins 7. Is er met u besproken of een familielid, buur, vriend/kennis of een bepaalde dienst (bijv. boodschappen, strijken of tuin) u kan helpen? ->ga naar vraag 9 13

14 Onderzoek Klanttevredenheid Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 8. Z, wat vindt u hiervan? (belangrijkste antwoord aangeven) o fijn dat anderen iets kunnen betekenen voor mij o ik vind dat je dit niet kunt vragen van anderen o kinderen wonen ver weg o ik heb niemand in de buurt die iets voor me kan doen o de overheid zou mij moeten helpen o anders 9. Is er iets wat u graag had willen bespreken, maar niet besproken is? ->ga naar vraag Z, wat? (eventueel toelichting)... DE OPLOSSINGEN Aan het eind of na het gesprek zijn met u afspraken gemaakt over wat u zelf kunt doen of met medewerking van anderen, en eventueel met ondersteuning door de gemeente. 11. Is er een oplossing gevonden door andere mensen of diensten (bijv. boodschappendienst, strijkservice of tuindienst) in te schakelen?, gedeeltelijk, geheel ->ga naar vaag Via wie? (meerdere antwoorden mogelijk, ja=aanvinken) o familie o vrienden/kennissen o buren o vrijwilligers o op andere wijze 13. Krijgt u van de gemeente ook nog extra steun? 14. Heeft u ook nog hulp ontvangen van andere organisaties? 15. Heeft u zelf kunnen kiezen hoe u uw ondersteuning wilde ontvangen? (direct in de vorm van ondersteuning, bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, vervoer of woningaanpassing en/of geld) 16. Heeft u ondertussen al ondersteuning ontvangen? ->ga naar vraag 18 14

15 gemeente Noord-Beveland 17. Z, welke ondersteuning heeft u intussen ontvangen of gaat u ontvangen? (meerdere antwoorden mogelijk, ja=aanvinken) o huishoudelijke hulp o rolstoel o scootmobiel o Wmo-vervoer o woningaanpassing o anders, nl Bent u tevreden met de afspraken die er zijn gemaakt? o gedeeltelijk 19. Zijn de problemen naar uw mening opgelost met deze afspraken?, helemaal, gedeeltelijk ->ga naar vraag Z, wat is er voor uw gevoel opgelost met deze afspraken? (meerdere antwoorden mogelijk, ja=aanvinken) o ik kan mijn huishouden blijven doen o ik ben meer mobiel o ik kan mijn contacten blijven onderhouden o anders, nl Bent u in het gesprek op nieuwe ideeën gebracht om bepaalde dingen te gaan doen of mensen in te schakelen zodat u zelfstandig kunt blijven leven? 22. Maakt u zich toch nog ergens zorgen om? (meerdere antwoorden mogelijk), over eigen gezondheid/gezondheid partner, over eigen financiën, of ik hier kan blijven wonen, over contacten met mijn kinderen, over contacten met buurtgenoten, vrienden/kennissen, over iets anders TEVREDEN? 23. Welk rapportcijfer geeft u voor het verloop van het gesprek met het Wmo-loket? (1 t/m 10) Cijfer Welk rapportcijfer geeft u voor de overeengekomen oplossingen? (1 t/m 10) Cijfer.. Hiermee bent u aan het eind gekomen van deze vragenlijst. De gegevens van deze vragenlijst zullen geautomatiseerd anoniem worden verwerkt en helpen de gemeente om haar beleid en uitvoering van taken te verbeteren. Wij danken u hartelijk voor uw medewerking! 15

16 Onderzoek Klanttevredenheid Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 16

Onderzoek klanttevredenheid Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2011. Gemeente Hulst

Onderzoek klanttevredenheid Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2011. Gemeente Hulst Onderzoek klanttevredenheid Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2011 Gemeente Hulst Middelburg, juni 2012 Colofon Scoop 2012 Samenstelling Peter van Kooten Wim van Gorsel In opdracht van de Vereniging

Nadere informatie

Wmo monitor Hulst

Wmo monitor Hulst Wmo monitor 2010 Hulst Middelburg, juli 2010 1 Colofon Scoop 2010 Samenstelling Wim van Gorsel Peter van Kooten Jolanda van Overbeeke-van Sluijs Scoop Zeeuws instituut voor sociale en culturele ontwikkeling

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni 2015 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 1. Indienen melding...

Nadere informatie

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015 Gemeente Zeist Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 8 juli 2015 DATUM 8 juli 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Zeist Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Gemeente Castricum mei juni 2008

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Gemeente Castricum mei juni 2008 Eindrapportage Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Gemeente Castricum mei juni 2008 Inhoudsopgave Inleiding... 5 1 Achtergrond, doelstelling en doelgroep... 7 1.1 Achtergrond voor het klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014 Gemeente Roosendaal Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 Concept 11 augustus 2014 DATUM 11 augustus 2014 TITEL Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Roosendaal

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om:

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om: COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Te besluiten om: 1. De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 in het kader van artikel 9 Wmo juncto artikel 8.9 vierde lid

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Emmen 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9 5

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek 25 november 2015 GOM PAN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING GOM PAN EN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING DATUM 25 november 2015 TITEL Wmo

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Inleiding en toelichting Het jaarlijkse Wmo-klanttevredenheidsonderzoek is in april en mei 2015 naar de cliënten verstuurd. Aan de cliënten werd gevraagd of zij de

Nadere informatie

Gemeente Alphen-Chaam

Gemeente Alphen-Chaam Gemeente Alphen-Chaam Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 23 oktober 2015 DATUM 23 oktober 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente Alphen-Chaam

Nadere informatie

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014 Gemeente Wmo klanttevredenheid over 2013 1 juli 2014 DATUM 1 juli 2014 TITEL Wmo klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Klanttevredenheidsonderzoek Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Enquête Dienstverlening in het stadhuis

Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Colofon Titel:Enquête Dienstverlening in het stadhuis Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2014 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Shanon klein Goldewijk Juni 2014 Inhoud Samenvatting... 2 Inleiding... 4 1. Indienen

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Dienst SoZaWe NW Fryslan Juli 2014 Anouk Olsthoorn Projectnummer: 107560 Samenvatting Uw gemeente heeft meegedaan aan een klantonderzoek Wmo over 2013. De

Nadere informatie

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Colofon "Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013" Klanttevredenheidsonderzoek naar het WMO vervoer in de gemeente Haren. Uitgave Deze publicatie is een uitgave

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010 Uitgave : Eenheid Strategische Ontwikkeling Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (0570) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl Strategische Ontwikkeling

Nadere informatie

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016 Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch Nulmeting 2016 Afdeling Onderzoek & Statistiek Juli 2016 Samenvatting De gemeente s-hertogenbosch vindt het belangrijk om de ervaringen van cliënten met Wmoondersteuning

Nadere informatie

Rapport Hulst Middelburg, december 2013

Rapport Hulst Middelburg, december 2013 Rapport Hulst Middelburg, december 2013 Colofon SCOOP 2013 Samenstelling Hanneke Westerhout Han Schellekens Herman Braat SCOOP Kousteensedijk 7 Postbus 407 4330 AK Middelburg Telefoon (0118) 682500 Telefax

Nadere informatie

WoON-themarapport. Woningbouwplanningen van kwantiteit naar kwaliteit

WoON-themarapport. Woningbouwplanningen van kwantiteit naar kwaliteit Woningbouwplanningen van kwantiteit naar kwaliteit Middelburg, december 2013 Colofon SCOOP 2013 Samenstelling Dick van der Wouw Nadet Somers SCOOP Zeeuws instituut voor sociale en culturele ontwikkeling

Nadere informatie

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2 Inhoud 1. Inleiding 1 1.1. Methode van onderzoek 1 1.2. Responsverantwoording 1 1.3. Leeswijzer 2 2. Tevredenheid Wmo-cliënten 3 2.1. Aanvragen van de voorzieningen 3 2.2. (On)Tevredenheid PGB 4 2.3. Tevredenheid

Nadere informatie

Gemeente Montfoort. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over augustus 2015

Gemeente Montfoort. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over augustus 2015 Gemeente Montfoort Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 24 augustus 2015 DATUM 24 augustus 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Montfoort Boulevard

Nadere informatie

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld.

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld. rriercoj Gemeenteraad Barneveld Postbus 63 3770 AB BARNEVELD Barneveld, 27 augustus 2015 f Ons kenmerk: Ö^OOJcfc Behandelend ambtenaar: I.M.T. Spoor Doorkiesnummer: 0342-495 830 Uw brief van: Bijlage(n):

Nadere informatie

Rapport Zeeuws-Vlaanderen

Rapport Zeeuws-Vlaanderen Rapport Zeeuws-Vlaanderen Middelburg, december 2013 Colofon SCOOP 2013 Samenstelling Han Schellekens Herman Braat SCOOP Kousteensedijk 7 Postbus 407 4330 AK Middelburg Telefoon (0118) 682500 Telefax (0118)

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in 2013 Gemeente Sint Anthonis Afdeling Sociale Zaken April

Nadere informatie

Verslag Klanttevredenheidsonderzoek 2007 Gemeente Heusden

Verslag Klanttevredenheidsonderzoek 2007 Gemeente Heusden Resultaten Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2007 Verslag Klanttevredenheidsonderzoek 2007 Gemeente Heusden KTO Wmo 2007 1 Resultaten Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2007 Inleiding Introductie Op 1 januari

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord 13 juni 2014 Kees-Jan van de Werforst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014 Gemeente Woerden Klanttevredenheid Wmo over 2013 31 juli 2014 DATUM 31 juli 2014 TITEL Klanttevredenheid Wmo over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Woerden Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus

Nadere informatie

Rapport Veere Middelburg, december 2013

Rapport Veere Middelburg, december 2013 Rapport Veere Middelburg, december Colofon SCOOP Samenstelling Hanneke Westerhout Herman Braat SCOOP Kousteensedijk 7 Postbus 407 4330 AK Middelburg Telefoon (0118) 682500 Telefax (0118) 635311 www.scoopzld.nl

Nadere informatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Cliënten zijn tevreden over hoe het proces nu verloopt, voornamelijk door de inzet van traditionele communicatiekanalen 23 juli 2014 Versie 1,0 Inhoudsopgave Doelstelling

Nadere informatie

Gemeente Landsmeer. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 5 juni 2014

Gemeente Landsmeer. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 5 juni 2014 Gemeente Landsmeer Wmo-klanttevredenheid over 2013 5 juni 2014 DATUM 5 juni 2014 TITEL Wmo-klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Landsmeer Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Beek 20 mei 2014 Simon Wajer Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS 7 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Onderzoeksrapportage 14 oktober 2016 DATUM 14 oktober 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL Onderzoeksrapportage OPDRACHTGEVER Gemeente

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wmo. Rekenkamercommissie Zwijndrecht Mei 2013

Cliëntenonderzoek Wmo. Rekenkamercommissie Zwijndrecht Mei 2013 Rekenkamercommissie Zwijndrecht Mei 2013 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6C 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2013-1927 Datum : mei 2013 Opdrachtgever

Nadere informatie

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2013

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2013 Reg.nr.: I-SZ/2014/446 / RIS 2014-252 Bijlage Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2013 Gemeente Boxmeer

Nadere informatie

Rapport Schouwen-Duiveland

Rapport Schouwen-Duiveland Rapport Schouwen-Duiveland Middelburg, december 2013 Colofon SCOOP 2013 Samenstelling Hanneke Westerhout Herman Braat SCOOP Kousteensedijk 7 Postbus 407 4330 AK Middelburg Telefoon (0118) 682500 Telefax

Nadere informatie

Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2010 Klanten hulp bij het huishouden, mantelzorgondersteuning en andere individuele voorzieningen

Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2010 Klanten hulp bij het huishouden, mantelzorgondersteuning en andere individuele voorzieningen Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2010 Klanten hulp bij het huishouden, mantelzorgondersteuning en andere individuele voorzieningen Gemeente Huizen Inleiding... 3 1. Verantwoording onderzoek...

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Hendrik-Ido-Ambacht 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Beek (L.) 26 augustus 2015 Nelleke Koppelman Simon Wajer Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 2 SAMENVATTING 4 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016

Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016 Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016 Inleiding Met de transities in het sociale domein in 2015 zijn de voorwaarden en criteria voor het verkrijgen van huishoudelijke hulp

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Annelieke van den Heuvel SGBO Benchmarking

Nadere informatie

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga juni 2017 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over het uitgevoerde cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2014

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2014 Reg.nr.: I-SZ/2015/876 Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2014 Gemeente Boxmeer Afdeling Sociale

Nadere informatie

Gemeente IJsselstein. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over juli 2015

Gemeente IJsselstein. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over juli 2015 Gemeente IJsselstein Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 8 juli 2015 DATUM 8 juli 2015 TITEL ONDERTITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente IJsselstein Cathelijne

Nadere informatie

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010 Gemeente Lopik Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010 26 april 2011 Projectnr. 331.100 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026)

Nadere informatie

Doorlopende ontwikkelingslijnen

Doorlopende ontwikkelingslijnen Middelburg, juli 2010 Colofon Scoop 2010 Samenstelling Esther van Sprundel Scoop Zeeuws instituut voor sociale en culturele ontwikkeling Achter de Houttuinen 8 Postbus 407 Middelburg Telefoon (0118) 682500

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN Tevredenheidsonderzoek ketenpartners SUN Groningen Colofon Opdrachtgever SUN Groningen Datum Maart 2017 Auteurs Bert van Putten David Scheffer KWIZ Stavangerweg

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 27 juni 2014 Kees-Jan van de Werfhorst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Houten Juni 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/85 Datum Juni 2017 Opdrachtgever

Nadere informatie

Gemeente Nunspeet. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012

Gemeente Nunspeet. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012 Gemeente Nunspeet Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012 mei 2013 Projectnr. 302.103 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Heemstede November 2015 Nelleke Koppelman Naomi Meys Projectnummer: 107696 Kenmerknummer: Wmo-2409-4588 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Bijlagenummer 01/10/14/06 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Adviesnota voor: (kopieer en plak voor regel van toepassing) X Onderwerp:

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling Gemeente Groesbeek Juni 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Zuiderval 70 7500 AN Enschede Tel. (053) 4825000 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014/050

Nadere informatie

Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013

Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013 Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013 Colofon "Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013" Klanttevredenheidsonderzoek naar het WMO vervoer in de gemeente Opsterland. Uitgave Deze publicatie

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Emmen juli 2017 Samenvatting In april t/m juni heeft ZorgfocuZ voor de gemeente Emmen het cliëntervaringsonderzoek Wmo uitgevoerd. De doelgroep voor dit

Nadere informatie

Wat is de totale omvang van de doelgroep? (u kunt een schatting maken) 880 mensen. Hoeveel mensen heeft u benaderd in het onderzoek?

Wat is de totale omvang van de doelgroep? (u kunt een schatting maken) 880 mensen. Hoeveel mensen heeft u benaderd in het onderzoek? Doelgroep 'mensen met lichamelijke beperking' Met welke methode(n) heeft u het onderzoek uitgevoerd? Schriftelijk Internet Telefonisch Face-to-face Anders, namelijk Wat is de totale omvang van de doelgroep?

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Best Augustus 2015 Nelleke Koppelman Naomi Meys Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd...

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 4 4 De aanvraag... 8 5 Procedure... 14 6 Wachttijd... 16 7 Bejegening... 19 7 Toegewezen aanvragen...

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO Gemeente Boxmeer

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO Gemeente Boxmeer Reg.nr.: I-SZ/2012/862 / RIS 2013-463 Bijlage KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2012 Gemeente Boxmeer Vragenlijst over het aanvragen van een Wmo-voorziening U heeft zich in 2012 bij de gemeente Boxmeer gemeld

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal 27 juni 2014 Kees-Jan van de Werfhorst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Resultaten van het cliëntervaringsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2015

Resultaten van het cliëntervaringsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2015 Reg.nr.: I-SZ/2016/2119 / RIS 2016-446 (Bijlage) Resultaten van het cliëntervaringsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2015 Gemeente Boxmeer

Nadere informatie

Monitor en klachten meldpunt Sociaal Domein

Monitor en klachten meldpunt Sociaal Domein Monitor en klachten meldpunt Sociaal Domein De ingekochte individuele maatwerkvoorzieningen en de gemeentelijke dienstverlening worden gemeten op hun kwaliteit. Wat zijn de eerste bevindingen? Alice van

Nadere informatie

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!!

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! De brief: Het Venster F.D. Rooseveltlaan 18 Postbus 2157 5600 CD Eindhoven Eindhoven, 29 november 2011 Betreft: Enquete cliënttevredenheid Beste

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Tilburg juli 2014 Anouk Olsthoorn Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS 7 1.1

Nadere informatie

Rapport Goes Middelburg, december 2013

Rapport Goes Middelburg, december 2013 Rapport Goes Middelburg, december 2013 Colofon SCOOP 2013 Samenstelling Hanneke Westerhout Esther van Sprundel Herman Braat SCOOP Kousteensedijk 7 Postbus 407 4330 AK Middelburg Telefoon (0118) 682500

Nadere informatie

Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo

Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo gemeente Utrechtse Heuvelrug Deze vragenlijst gaat over u. U kunt hem alleen invullen, of samen met uw naaste (bijvoorbeeld uw partner of mantelzorger). Uw antwoorden

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Veghel

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Veghel Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Veghel Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Veghel Juli 2013 COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Annelieke van den Heuvel SGBO

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Dienst SoZaWe NW Fryslân juli 2015 Nelleke Koppelman Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Regionale Wmo monitor. Ervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2013 van de Gemeente Bussum

Regionale Wmo monitor. Ervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2013 van de Gemeente Bussum nale Wmo monitor Ervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2013 van de Gemeente, juni 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksopzet 4 2.1 Algemene onderzoeksopzet Wmo monitor 4 2.2

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 (meetjaar 2015) AdAlert September 2016

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 (meetjaar 2015) AdAlert September 2016 Klanttevredenheidsonderzoek 2016 (meetjaar 2015) AdAlert September 2016 Onderzoeker : Dr Frans Marcelissen Telefoon : 040 7630487 E-mail : frans.marcelissen@digipsy.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2.

Nadere informatie

Regionale Wmo monitor. Ervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2013 van de Gemeente Weesp

Regionale Wmo monitor. Ervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2013 van de Gemeente Weesp nale Wmo monitor Ervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2013 van de Gemeente Bussum, juni 2014 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksopzet 4 2.1 Algemene onderzoeksopzet Wmo monitor

Nadere informatie

Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011

Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011 Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011 September 2011 1 Colofon Uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurs- en Concernzaken Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 bestuursinformatie@utrecht.nl

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Z Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Maart 2015 In opdracht van het Transitiebureau Wmo Team Kennisnetwerk Wmo Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Over het onderzoek 3 3. De resultaten 4 3.1 Omvang deelnemende

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidonderzoek onder ouders Stichting Lentekind

Rapportage tevredenheidonderzoek onder ouders Stichting Lentekind Rapportage tevredenheidonderzoek onder ouders Stichting Lentekind Versie 1.0.0 Oktober 2014 VOORWOORD Met genoegen hebben we een tevredenheidmeting onder onze ouders uitgevoerd. De resultaten van deze

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2013

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2013 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2013 onder Wmo-cliënten van de gemeenten: Brunssum, Nuth, Onderbanken, en Simpelveldl Rapportage gemeente Brunssum Gemeente Heerlen Bureau Onderzoek & Statistiek Augustus

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Haarlem 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9

Nadere informatie

Aanvullend cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning

Aanvullend cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Aanvullend cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Rapportage meting 2016 Aanvullend cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Rapportage meting 2016 Aanvullend cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

Samenvatting basisbenchmark en cliënttevredenheidsonderzoek individuele voorzieningen Wmo

Samenvatting basisbenchmark en cliënttevredenheidsonderzoek individuele voorzieningen Wmo Samenvatting basisbenchmark en cliënttevredenheidsonderzoek individuele voorzieningen Wmo Inleiding Hoewel het gaat om twee afzonderlijke onderzoeken is vanwege de samenhang (de Wmo) ervoor gekozen om

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEID WWB. Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014

KLANTTEVREDENHEID WWB. Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014 KLANTTEVREDENHEID WWB Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Companen. Gemeente Steenbergen. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012

Companen. Gemeente Steenbergen. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012 Companen Gemeente Steenbergen Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012 15 juni 2013 Projectnr. 748.104 Companen waar wonen beweegt Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon

Nadere informatie

Regionale Wmo monitor. Ervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2012 van de Gemeente Weesp. Bussum, juni 2013 13.

Regionale Wmo monitor. Ervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2012 van de Gemeente Weesp. Bussum, juni 2013 13. nale Wmo monitor Ervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2012 van de Gemeente Bussum, juni 2013 13.0004647 0 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Onderzoeksopzet 2 2.1 Algemene onderzoeksopzet

Nadere informatie

Gemeente Bergen. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012

Gemeente Bergen. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012 Gemeente Bergen Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012 8 april 2013 Projectnr. 373.101 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: de gemeente Nijkerk DIMENSUS beleidsonderzoek Juni 2008 Projectnummer 321 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 7 1

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [X]Akkoordstukken [ ]Openbaar -- [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [X]Akkoordstukken [ ]Openbaar -- [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Cliëntervaringsonderzoek wmo 2016 1- Notagegevens Notanummer 2016-001395 Datum 30-08-2016 Programma: 08 Meedoen Portefeuillehouder Weth. Kolkman Team MOM

Nadere informatie

NEDERLANDERS EN DE DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN

NEDERLANDERS EN DE DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN NEDERLANDERS EN DE DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN Februari 2015 I&O Research volgt ontwikkelingen met longitudinaal onderzoek. Nulmeting in december 2014. Negen op de tien Nederlanders kregen iets

Nadere informatie

Rapportage Enquête Mantelzorgondersteuning 2012

Rapportage Enquête Mantelzorgondersteuning 2012 Rapportage Enquête Mantelzorgondersteuning 2012 November 2012 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 4 Onderzoeksopzet... 4 Doel... 4 Aanpak... 4 Blok I: Algemene gegevens... 5 Figuur 1: Leeftijd...

Nadere informatie

TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Onderzoek naar tevredenheid individuele voorzieningen Wmo 1 COLOFON Samenstelling Hein Quist SGBO Onderzoek > Advies > Implementatie Postbus 10242 2501 HE Den Haag SGBO NIETS

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Vianen 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...10

Nadere informatie

Rapport Oosterschelderegio

Rapport Oosterschelderegio Rapport Oosterschelderegio Middelburg, december Colofon SCOOP Samenstelling Kris Louwerse Herman Braat SCOOP Kousteensedijk 7 Postbus 407 4330 AK Middelburg Telefoon (0118) 682500 Telefax (0118) 635311

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlem 20 mei 2014 Simon Wajer Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS 6 1.1

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 (meetjaar 2015) Aan De Slag Mei 2016

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 (meetjaar 2015) Aan De Slag Mei 2016 Klanttevredenheidsonderzoek 2016 (meetjaar 2015) Aan De Slag Mei 2016 Onderzoeker : Dr Frans Marcelissen Telefoon : 040 7630487 E-mail : frans.marcelissen@digipsy.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2.

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Lokaal Loket Lisse

Tevredenheidsonderzoek Lokaal Loket Lisse W032521 / 22309 Onderzoeken uitvoering Tevredenheidsonderzoek Lokaal Loket Lisse Oktober 2012 Uitgevoerd door: S. Boekestijn beleidsmedewerker gemeente Lisse INHOUDSOPGAVE Inleiding p. 2 1 Onderzoeksopzet

Nadere informatie

Emcart. Vestiging Arnhem Periode onderzoek: 2011

Emcart. Vestiging Arnhem Periode onderzoek: 2011 Emcart Vestiging Arnhem Periode onderzoek: 2011 Korte samenvatting Over het algemeen zijn klanten tevreden over het leveren en het passen van de hulpmiddelden. Ook de deskundigheid en klantvriendelijkheid

Nadere informatie

Gemeente Kampen. Wmo klanttevredenheid eerste kwartaal Rapportage 31 juli 2014

Gemeente Kampen. Wmo klanttevredenheid eerste kwartaal Rapportage 31 juli 2014 Gemeente Kampen Wmo klanttevredenheid eerste kwartaal 2014 Rapportage 31 juli 2014 DATUM 31 juli 2014 TITEL Wmo klanttevredenheid eerste kwartaal 2014 ONDERTITEL Rapportage OPDRACHTGEVER Gemeente Kampen

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude COLOFON Samenstelling Ingrid

Nadere informatie