Enquête Dienstverlening in het stadhuis

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Enquête Dienstverlening in het stadhuis"

Transcriptie

1 Enquête Dienstverlening in het stadhuis

2 Enquête Dienstverlening in het stadhuis

3 Colofon Titel:Enquête Dienstverlening in het stadhuis Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum: Februari 2012 Dienstverlening in het stadhuis 2

4 Inhoud 1. Samenvatting 4 2. Inleiding Aanleiding Aanpak Respons Leeswijzer 5 3. Het oordeel van externe klanten Algemene gegevens Reden bezoek aan het stadhuis Wachttijden Dienstverlening in het stadhuis Openingstijden en dienstverlening op afspraak Totaal oordeel Tips Conclusie Algemeen oordeel De belangrijkste resultaten Aanbevelingen Tot slot 13 Dienstverlening in het stadhuis 3

5 Samenvatting De uitkomsten van het onderzoek laten zien dat de overgrote meerderheid van de klanten zeer tevreden is over het niveau van de aangeboden dienstverlening. De meeste bezoekers komen voor het aanvragen of ophalen van een paspoort of identiteitskaart bij het stadhuis. Het merendeel van de bezoekers ervaart de wachttijd als goed. Over het algemeen is men tevreden met de huidige openingstijden. Een aantal respondenten heeft opties gegeven waarop zij vonden dat we de openingstijden zouden moeten uitbreiden. De ervaringen met het werken op afspraak zijn goed. De meeste tips en opmerkingen van de bezoekers hebben betrekking op de website en het maken van een afspraak via internet. De respondenten zijn bijzonder te spreken over de medewerkers in het stadhuis. Het meest te spreken zijn ze over de vriendelijkheid, behulpzaamheid en het taalgebruik van de medewerker en de tijd die aan ze besteed is. Dienstverlening in het stadhuis 4

6 Inleiding 2.1 Aanleiding Klantgerichtheid en het verbeteren van de dienstverlening staat bij gemeente Velsen hoog in het vaandel. De afgelopen jaren hebben er tal van acties plaatsgevonden op dit gebied, waaronder de oprichting van het KCC en het ondernemersloket, een nieuwe website, een digitaal loket, het verbeteren en efficiënter maken van onze processen, het werken op afspraak. Hiermee sluiten wij aan bij de landelijke ambities, ontwikkelingen en wet- en regelgeving op het gebied van dienstverlening. Om onze klantgerichtheid op peil te houden en waar mogelijk verder te verbeteren gaan wij actief op zoek naar signalen over de kwaliteit van onze dienstverlening. In november 2011 hebben wij door middel van enquêtes een onderzoek gedaan naar hoe onze klanten de dienstverlening in het stadhuis ervaren. Het laatste onderzoek naar de tevredenheid van onze klanten stamt uit Dit onderzoek had alleen betrekking op de dienstverlening van de afdeling Burgerzaken. De dienstverlening werd gemiddeld met een 7 beoordeeld. Uit dit onderzoek kunnen wij conclusies trekken over het niveau van onze dienstverlening. En afhankelijk van de uitkomsten kunnen wij het niveau verder aanpassen om op deze wijze zo goed mogelijk aan te sluiten op de behoeften, wensen en verwachtingen van onze klanten. 2.2 Aanpak In de maand november 2011 zijn bezoekers aan het stadhuis, nadat zij geholpen waren, door medewerkers benaderd met het verzoek aan de enquête deel te nemen. Ten einde de respons te vergroten, zijn ter plekke faciliteiten geregeld waar de vragenlijsten konden worden ingevuld. Desgewenst kon het formulier mee naar huis worden genomen en via een retourenvelop kosteloos terug worden gestuurd. De enquête kon anoniem worden ingevuld. 2.3 Respons Het werven van respondenten heeft geleid tot circa 950 personen aan wie een schriftelijke enquête is meegegeven. Uiteindelijk hebben 329 mensen een vragenlijst ingevuld. Aangezien we niet precies weten hoeveel mensen hebben geweigerd mee te werken bij de eerste vraag om mee te werken is de non-respons niet geheel in beeld te brengen. 2.4 Leeswijzer In hoofdstuk 3 worden de resultaten van het onderzoek onder de klanten besproken. Vervolgens volgt er een korte samenvatting en conclusies in hoofdstuk 4. Dienstverlening in het stadhuis 5

7 3. Het oordeel van externe klanten In dit hoofdstuk worden de resultaten van de enquête onder bezoekers van het stadhuis behandeld. 3.1 Algemene gegevens Jonger dan jaar jaar jaar 65+ Totaal Man Vrouw Totaal Reden bezoek aan het stadhuis Bij de vraag naar de reden van het bezoek aan het stadhuis konden de bezoekers in de enquête één of meerdere producten aankruisen. In totaal zijn er 388 antwoordmogelijkheden aangekruist door 329 respondenten. Dit beteken dat een aantal bezoekers voor meerdere diensten of producten tegelijk is gekomen. Ook hebben sommige bezoekers de enquête ingevuld voor zowel het aanvragen als ophalen van een product. De meeste bezoekers van de stadhuis komen voor een paspoort of identiteitskaart: 50% geeft aan dat zij zijn gekomen voor het aanvragen of ophalen van een paspoort of identiteitskaart. Het aanvragen of ophalen van een rijbewijs staat met 27% op de tweede plaats. 14% van de antwoorden heeft betrekking op de categorie anders. De categorie anders antwoorden hebben betrekking op uiteenlopende categorieën zoals het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), doorgeven van een verhuizing, aangifte van geboorte of ondertrouw. De verdeling van de bezoekers qua tijdstip is als volgt: s ochtends 57%; s middags 30% en s avonds 13%. Reden van bezoek (meerdere antwoorden mogelijk) Aanvragen van een paspoort of identiteitskaart (nieuw, vermissing) 37% Ophalen van een paspoort of identiteitskaart 13% Aanvragen van een rijbewijs (nieuw, vermissing, verlenging) 19% Ophalen van een rijbewijs 8% Uittreksel (GBA of Burgerlijke Stand) 6% Inzien bouwtekening of bestemmingsplan 1% Ondernemersloket 1% Informatie belastingen of WOZ 0% Informatie over WMO of bijzondere bijstand 1% Anders 14% 3.3 Wachttijden Van de bezoekers van het stadhuis hoeft 81% niet langer dan 5 minuten te wachten, 16% moest 6-10 minuten wachten. Het merendeel (96%) van de bezoekers vindt deze wachttijd goed, 2% vindt de wachttijd te lang en 2% heeft geen mening. Dienstverlening in het stadhuis 6

8 3.4 Dienstverlening in het stadhuis Het oordeel van de bezoekers over de kwaliteit van de dienstverlening is via verschillende vragen in kaart gebracht. Eerst is een algemene indruk gevraagd over een aantal dienstverleningsaspecten. De volgende aspecten van dienstverlening zijn aan de orde gekomen: de vriendelijkheid van de medewerker, de behulpzaamheid, de deskundigheid, het taalgebruik, de tijd die aan de klant besteed is, de interesse voor de vraag van de klant, de duidelijkheid van de informatie, de mate waarin (eerdere) afspraken zijn nagekomen en de mate waarin met de klant meegedacht is. Mate van meedenken Nakomen van (eerdere) afspraken Duidelijkheid informatie Interesse voor vraag Tijd Taalgebruik Deskundigheid Uitstekend Goed Matig Slecht Geen mening Behulpzaamheid Vriendelijkheid 0% 20% 40% 60% 80% 100% Uit de antwoorden komt naar voren dat de bezoekers van het stadhuis een zeer positieve indruk hebben van de wijze waarop zij behandeld zijn door de medewerkers in het stadhuis. De overgrote meerderheid van de bezoekers waardeert de verschillende aspecten van dienstverlening met uitstekend of goed. De hoogste scores worden toegekend aan de aspecten vriendelijkheid, behulpzaamheid, taalgebruik en bestede tijd. De enige aspecten die relatief iets minder gunstig worden beoordeeld zijn deskundigheid, duidelijkheid van de informatie en of er meegedacht is (ca. 2,5% matig of slecht). Over het nakomen van eerder gemaakte afspraken en of er meegedacht is heeft respectievelijk 35% en 27% van de bezoekers geen mening, waarschijnlijk omdat dit aspect voor een groot deel van hen niet aan de orde is geweest. De respondenten zijn om een toelichting gevraagd wanneer zij over een of meer punten niet tevreden waren. Een aantal respondenten gaf aan zeer tevreden te zijn bij deze toelichting. Verder werden er opmerkingen gemaakt over de onderwerpen pasfoto s en vingerafdrukken en het afspraak maken. Ook heeft een aantal respondenten feedback gegeven op de dienstverlening in het algemeen. Daarnaast is aan de respondenten, aan de hand van drie vragen, het oordeel gevraagd over zaken als de klantgerichtheid en de voortgang van de afhandeling. Dienstverlening in het stadhuis 7

9 Vraag Ja Nee Weet niet/ geen mening/ niet van toepassing Deed de medewerker moeite om uw vraag goed te begrijpen? 81% 1% 18% Heeft de medewerker u geïnformeerd over de voortgang/ datum waarop uw aanvraag waarschijnlijk zal zijn afgehandeld? Heeft het bezoek aan het stadhuis opgeleverd wat u ervan verwacht had? 84% 2% 14% 95% 2% 3% Van alle klanten geeft 1% aan dat de medewerker geen moeite deed om de vraag goed te begrijpen. Met betrekking tot de voortgang is gevraagd of de medewerker de respondent heeft geïnformeerd over de voortgang. Van de respondenten antwoordt 84% met ja, 2% zegt nee en 14% zegt weet niet / geen mening / niet van toepassing. Het overgrote deel van de respondenten geeft aan dat het bezoek aan het stadhuis heeft opgeleverd wat er vooraf van verwacht werd. Voor 2% van de respondenten is dit niet het geval. Opmerkingen die hierbij geplaatst werden: Belachelijk dat je boete moet betalen als je rijbewijs gestolen is of Ik dacht het rijbewijs mee te krijgen. 3% van de respondenten weet het niet, heeft geen mening of het is niet relevant. 3.5 Openingstijden en dienstverlening op afspraak In dit vragenblok is aandacht gevraagd voor verschillende mogelijkheden om de dienstverlening nog meer te verbeteren, bijvoorbeeld door andere openingstijden en het werken op afspraak. De huidige openingstijden van het stadhuis zijn: op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot uur en op donderdagavond van tot uur. Aan de bezoekers is gevraagd of men over deze openingstijden tevreden is. 86% geeft aan tevreden te zijn, 10% is ontevreden en 4% heeft geen mening. Dienstverlening in het stadhuis 8

10 Hoe hoger de leeftijd van de respondent, hoe tevredener hij/zij is met de huidige openingstijden. Ouderen hebben nagenoeg geen problemen met de openingstijden. Van de 65-plussers heeft 0% problemen met de huidige openingstijden. Van de leeftijdsgroep van 51 tot 65 jaar is 1% ontevreden met de openingstijden. Bij de overige leeftijdsgroepen ligt de ontevredenheidsscore aanzienlijk hoger: Degenen die het meest ontevreden zijn met de huidige openingstijden zijn de jongeren van 21 jaar en jonger (24%); bij de leeftijdgroepen van 21 tot 35 jaar en van 36 tot 50 jaar geeft respectievelijk 18% en 16% van de respondenten aan ontevreden te zijn. Vrouwen zeggen iets vaker ontevreden te zijn dan mannen (respectievelijk gemiddeld 13% tegen 7%). Respondenten konden vervolgens aangeven of er tijdstippen waren waarop zij vonden dat we de openingstijden zouden moeten uitbreiden of beperken. 26% van de respondenten (87 respondenten) heeft deze vraag ingevuld. Een aantal respondenten heeft meerdere opties opgeschreven. In totaal werden er 111 verschillende reacties gegeven. 19% van de respondenten die deze vraag heeft ingevuld, gaf aan dat het niet nodig was en de huidige tijden prima waren. 77% heeft tijdstippen aangegeven waarop zij vinden dat de gemeente haar openingstijden zou moeten uitbreiden. Uitbreiden N % 1 extra avond 24 22% Prima/houden zo/geen wijzigingen 21 19% Zaterdag(ochtend) 18 16% Tot 18 uur 12 11% Tot 17 uur 9 8% Algemeen: langer open/buiten kantoortijden 8 7% Vanaf 8 uur 3 3% Tot 19 uur 2 2% 1 dag vanaf 7 uur 2 2% Opmerkingen die één keer genoemd zijn: van 8 tot 18 uur, van 8 tot 17 uur, donderdag ook van 16 tot 18 uur, donderdag tot 21 uur, maandag t/m woensdag van 16 tot 20 uur, van 10 tot 17 uur en tot uur. Een tweetal respondenten heeft nagedacht over tijdstippen waarop we de openingstijden kunnen beperken (van 10 tot 16 uur en op de maandag bezuinigen). Dienstverlening in het stadhuis 9

11 Op afspraak werken Aan de respondenten is gevraagd naar hun ervaringen met het werken op afspraak. De overgrote meerderheid van de respondenten is tevreden met het werken op afspraak en tevreden over de wijze waarop er een afspraak gemaakt kan worden. De respondenten zijn om een toelichting gevraagd wanneer zij over een of meer punten niet tevreden waren. De meeste opmerkingen hebben betrekking op het afspraak maken via internet (website is traag, slecht bereikbaar, onduidelijke aanwijzingen op de website, informatie is niet goed te vinden op de website). 3.6 Totaal oordeel Aan het einde van de vragenlijst is aan de respondenten gevraagd met welk rapportcijfer zij de dienstverlening in het stadhuis van gemeente Velsen beoordelen. De respondenten geven gemiddeld een 8,3. Dienstverlening in het stadhuis 10

12 Er zijn geen opvallende verschillen in eindcijfer tussen de verschillende diensten of producten, waar de bezoekers voor komen (gemiddeld 8,4 voor aanvragen paspoort tot rijbewijs tot gemiddeld 8,1 voor categorie anders). Tussen de leeftijdsgroepen loopt het eindcijfer uiteen van gemiddeld 8,1 ( jonger dan 21 en 21 tot 35 jaar) tot gemiddeld 8,5 (65+). De oudere leeftijdsgroepen blijken gemiddeld een hoger eindcijfer te geven. 3.7 Tips 67 respondenten (20%) hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een of meerdere tips te geven aan de gemeente Velsen over wat zij op het gebied van haar dienstverlening anders zou kunnen doen of een opmerking te plaatsen over de dienstverlening. Het vaakst maakte men een opmerking over dat ze tevreden waren (zeer tevreden, ga zo door, prima zo). Daarnaast werden er opmerkingen over (de voorzieningen in) het stadhuis en de website gemaakt en concrete tips gegeven. Acht respondenten hebben aangegeven dat zij het op prijs stellen dat wij contact met ze opnemen en hebben contactgegevens vermeld. Twee van de acht respondenten zijn telefonisch niet bereikt; hun voic is ingesproken. Zes respondenten zijn telefonisch gesproken en hun vraag(en) is beantwoord. Dienstverlening in het stadhuis 11

13 4. Conclusie 4.1 Algemeen oordeel Uit de enquête blijkt dat klanten over het algemeen tevreden zijn over de dienstverlening in het stadhuis. Bezoekers geven als totaal oordeel over het laatste bezoek gemiddeld een 8, De belangrijkste resultaten Dienstverlening: de meeste aspecten krijgen een (zeer) positieve waardering; de enige aspecten die relatief iets minder hoog gewaardeerd worden zijn: deskundigheid, duidelijkheid van de informatie en of er meegedacht is (ca. 2,5% matig of slecht). De hoogste scores worden toegekend aan de aspecten vriendelijkheid, behulpzaamheid, taalgebruik en bestede tijd. Openingstijden: 86% geeft aan tevreden te zijn met de huidige openingstijden, 10% is ontevreden en 4% heeft geen mening. Hoe hoger de leeftijd van de respondent, hoe tevredener hij/zij is met de huidige openingstijden. 26% van de respondenten heeft aangeven dat er tijdstippen waren waarop zij vonden dat we de openingstijden zouden moeten uitbreiden of beperken. 22% hiervan kiest voor een extra openstelling op een avond, 16% voor de zaterdag(ochtend) en 11 % voor een openstelling tot 18 uur. Dienstverlening op afspraak: de overgrote meerderheid van de respondenten is tevreden met het werken op afspraak en tevreden over de wijze waarop er een afspraak gemaakt kan worden. 6% is ontevreden over de wijze waarop er een afspraak gemaakt kan worden. Dit heeft met name betrekking op het maken van een afspraak via internet. Rapportcijfer: de respondenten geven gemiddeld een 8,3. De oudere leeftijdsgroepen blijken gemiddeld een hoger eindcijfer te geven. Tips: 20% van de respondenten heeft een of meerdere tips gegeven over wat zij op het gebied van haar dienstverlening anders zou kunnen doen of een opmerking geplaatst over de dienstverlening. Het vaakst maakte men een opmerking over dat ze tevreden waren (zeer tevreden, ga zo door, prima zo). Ook werden er opmerkingen over (de voorzieningen in) het stadhuis en de website gemaakt en concrete tips gegeven. Dienstverlening in het stadhuis 12

14 4.3 Aanbevelingen Ondanks de bevestiging dat er volgens de bezoekers een goede prestatie wordt neergezet door de medewerkers in het stadhuis, zijn er ook nog aspecten waarop we kunnen verbeteren. Oordeel over de dienstverlening De dienstverleningsaspecten deskundigheid, duidelijkheid van de informatie en of er meegedacht worden relatief iets minder gunstig beoordeeld (circa 2,5% matig of slecht). Deze scores worden meegenomen en besproken tijdens een intern werkoverleg. Website Een groot aantal opmerkingen en tips heeft betrekking op de website en het maken van een afspraak via internet. Deze punten zijn deels opgelost door een nieuwe release van de website (najaar 2011). Hierdoor is de snelheid van de website verbeterd als ook de zoekfunctie. Het webteam van gemeente Velsen is en blijft continu bezig om de website te verbeteren: zoekresultaten optimaliseren, voldoen aan de door de overheid gestelde webrichtlijnen, meer producten digitaal beschikbaar maken en het gebruikersgemak vergroten. Openingstijden Een kwart respondenten heeft tijdstippen aangegeven waarop zij vinden dat we de openingstijden zouden moeten uitbreiden of beperken. Deze opties worden meegenomen in een voorstel voor een pilot met gewijzigde openingstijden. In dit voorstel is ook aandacht voor de seizoensdrukte (met name de periode voor de zomervakantie). Voorzieningen in het stadhuis Een tal van respondenten heeft tips gegeven over de voorzieningen en/of inrichting van het stadhuis. De fysieke aanbevelingen worden meegenomen in het project Aanpassing van de publiekshal. De gemeente heeft het voornemen om de publiekshal aan te passen en te wijzigen om te voldoen aan de landelijke wet- en regelgeving en ontwikkelingen. Concrete tips Een aantal respondenten heeft enkele concrete tips gegeven over wat de gemeente op gebied van haar dienstverlening anders zou kunnen doen. Deze tips worden onderzocht op haalbaarheid en wenselijkheid. 4.4 Tot slot Wij willen alle respondenten nogmaals hartelijk bedanken voor deelname aan het onderzoek. Ook willen we specifiek de medewerkers in het stadhuis bedanken voor hun medewerking en bijdrage. Dienstverlening in het stadhuis 13

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken

Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken Samenvatting Burgerzaken is op werkdagen dagelijks open van 8.30 tot 16.00 uur, donderdag doorlopend van 8.30 tot 20.00 uur en op zaterdagochtend. Voor de bezoekuren in

Nadere informatie

BIJLAGE 2 VRAGENLIJST

BIJLAGE 2 VRAGENLIJST BIJLAGE 2 VRAGENLIJST 1. Uw Stadswinkelbezoek U heeft vandaag de Stadswinkel bezocht. Wij willen graag van u weten wat de reden van uw bezoek was. U kunt één of meerdere van de producten of diensten hieronder

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Openingstijden

Hoofdstuk 5 Openingstijden Hoofdstuk 5 Openingstijden Samenvatting Om de dienstverlening te verbeteren zijn in 2011 alle balies van de gemeente (behalve die van Burgerzaken) en servicepunten ondergebracht in de het Stadsbouwhuis.

Nadere informatie

M E M O R A A D. de leden van de raad college van Heusden Datum: 28 januari 2014 klanttevredenheid aan de publieksbalie ter kennisname/ter informatie

M E M O R A A D. de leden van de raad college van Heusden Datum: 28 januari 2014 klanttevredenheid aan de publieksbalie ter kennisname/ter informatie M E M O R A A D Aan: de leden van de raad Van: college van Heusden Datum: 28 januari 2014 Onderwerp: klanttevredenheid aan de publieksbalie Doel: ter kennisname/ter informatie Aanleiding: informatie (algemeen)

Nadere informatie

De dienstverlening van Westerpark

De dienstverlening van Westerpark De dienstverlening van Westerpark Vanaf eind mei 2009 konden bewoners en ondernemers van Westerpark zich aanmelden bij het nieuw opgerichte digitale bewonerspanel. In deze rapportage wordt verslag gedaan

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20 Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek 2015 1/20 1. Inleiding In december 2015 is voor de gemeente De Bilt het tweejaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Hiervoor zijn personen

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Bezoek burgerzaken

Hoofdstuk 19. Bezoek burgerzaken Hoofdstuk 19. Bezoek burgerzaken Samenvatting De afdeling Burgerzaken is sinds ruim een jaar dagelijks een uur langer open tot 16.00 uur en donderdag doorlopend van 8.30 tot 20.00 uur. Van de Leidenaren

Nadere informatie

Hoofdstuk 11. Bezoek Burgerzaken

Hoofdstuk 11. Bezoek Burgerzaken Hoofdstuk 11. Bezoek Burgerzaken Samenvatting De afdeling Burgerzaken is op werkdagen dagelijks open van 8.30 tot 16.00 uur, donderdag doorlopend van 8.30 tot 20.00 uur en maandagochtend gesloten. Ruim

Nadere informatie

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor Sint-Michielsgestel uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2008 Juni 2008 Onderzoek

Nadere informatie

Waardering publieksbalies gemeente Purmerend 2011 KLANT- TEVREDENHEIDS- ONDERZOEK GEMEENTEPLEIN

Waardering publieksbalies gemeente Purmerend 2011 KLANT- TEVREDENHEIDS- ONDERZOEK GEMEENTEPLEIN Waardering publieksbalies gemeente Purmerend 2011 KLANT- TEVREDENHEIDS- ONDERZOEK GEMEENTEPLEIN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK GEMEENTEPLEIN Waardering publieksbalies gemeente Purmerend 1 Colofon In opdracht

Nadere informatie

Onderzoek Klanttevredenheid Stadswinkel 2011. Onderzoek en Statistiek

Onderzoek Klanttevredenheid Stadswinkel 2011. Onderzoek en Statistiek Onderzoek Klanttevredenheid Stadswinkel 2011 Onderzoek en Statistiek Onderzoek Klanttevredenheid Stadswinkel 2011 1 Inhoud Samenvatting en conclusies 3 Aanbevelingen Stadswinkel 6 1.Inleiding... 7 1.1.

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Balie

Klanttevredenheidsonderzoek Balie Klanttevredenheidsonderzoek Balie Gemeente Cranendonck 2016 mevrouw B. van Dalen MSc het PON, kennis in uitvoering Tilburg januari 2017 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van gemeente

Nadere informatie

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Inhoud 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Dienstverlening Gemeentewinkel 3. Contact met de gemeente 4. Wensen en behoeften De gemeente Zwijndrecht heeft

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Onderzoek naar patiënttevredenheid

Onderzoek naar patiënttevredenheid Onderzoek naar patiënttevredenheid Uitslag patiënten enquête 2012 Dermatologisch Centrum Amstel & Vechtstreek Oktober 2012 Introductie In dit rapport vindt u de resultaten van het onderzoek naar de tevredenheid

Nadere informatie

CONCEPTRAPPORT. Klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat Gemeente Soest Najaar 2008

CONCEPTRAPPORT. Klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat Gemeente Soest Najaar 2008 COCEPTRAPPORT Klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat Gemeente Soest ajaar 2008 PO kennis in uitvoering Drs. M. (Marianne) van Bommel Februari 2009 Inhoudsopgave 1. Respons overzicht... 3 2. Resultaten

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

DIA, SOZAWE, ROEZ en Hulpverleningsdienst

DIA, SOZAWE, ROEZ en Hulpverleningsdienst 1 Klanttevredenheidsonderzoek Baliebezoek 2012 DIA, SOZAWE, ROEZ en Hulpverleningsdienst 2 3 Resultaten Klanttevredenheidsonderzoek 2012 Publieksbalies DIA/SOZAWE/ROEZ/ Hulpverleningsdienst Als onderdeel

Nadere informatie

Hoofdstuk 4. Contact en beoordeling gemeente

Hoofdstuk 4. Contact en beoordeling gemeente Hoofdstuk 4. Contact en beoordeling gemeente Samenvatting Zes op de tien Leidenaren heeft in het afgelopen jaar contact gehad met één of meer gemeentelijke diensten en afdelingen. Dit is vergelijkbaar

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Hoofdstuk 4. Contact en beoordeling gemeente

Hoofdstuk 4. Contact en beoordeling gemeente Hoofdstuk 4. Contact en beoordeling gemeente Samenvatting Zes op de tien Leidenaren heeft in het afgelopen jaar contact gehad met één of meer gemeentelijke diensten en afdelingen. Dit is vergelijkbaar

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkel Gemeente Dordrecht

Openingstijden Stadswinkel Gemeente Dordrecht Openingstijden Stadswinkel Gemeente Dordrecht De gemeente Dordrecht wil in het kader van bezuinigingen de openingstijden van de Stadswinkel aanpassen. Tegelijkertijd wil ze daarbij ook rekening houden

Nadere informatie

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken Juli 2007 Onderzoek uitgevoerd door TNS

Nadere informatie

Dienstverlening door de Gemeente Sint-Michielsgestel Tabellenrapportage

Dienstverlening door de Gemeente Sint-Michielsgestel Tabellenrapportage Dienstverlening door de Gemeente Sint-Michielsgestel 2004 Tabellenrapportage Gemeente Tilburg Dienst Beleidsontwikkeling Team Onderzoek & Informatie Augustus 2004 Hoofdstuk 1 Bezoek aan balies gemeentehuis

Nadere informatie

Klanttevredenheidmonitor gemeentelijke dienstverlening

Klanttevredenheidmonitor gemeentelijke dienstverlening Burgerijenquête 5 Klanttevredenheidmonitor gemeentelijke dienstverlening 5- gemeente Oosterhout, Onderzoek & Statistiek Burgerijenquête 5: Klanttevredenheidsmeting gemeentelijke dienstverlening Rapportkaart

Nadere informatie

Inzet van Middelen Er zijn geen financiële en/of personele consequenties verbonden aan dit voorstel.

Inzet van Middelen Er zijn geen financiële en/of personele consequenties verbonden aan dit voorstel. Zaaknummer: 375326 Onderwerp: KC onderzoek klanttevredenheid aan de publieksbalie Collegevoorstel Inleiding In 2011 is onder bezoekers aan de publieksbalie in Vlijmen en Drunen een klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Hoofdstuk 4. Contact en beoordeling gemeente

Hoofdstuk 4. Contact en beoordeling gemeente Hoofdstuk 4. Contact en beoordeling gemeente Samenvatting Ruim de helft van alle Leidenaren heeft in het afgelopen jaar contact gehad met één of meer gemeentelijke diensten. De meeste contacten vinden

Nadere informatie

Cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen s-hertogenbosch. Vervolgmeting 2018

Cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen s-hertogenbosch. Vervolgmeting 2018 Cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen s-hertogenbosch Vervolgmeting 2018 Afdeling Onderzoek & Statistiek Februari 2019 Samenvatting De gemeente geeft indicaties af voor Wmo hulpmiddelen. Welzorg verzorgt de

Nadere informatie

Interne servicenormen ABG-organisatie Corsanummer GLR: 15int01360

Interne servicenormen ABG-organisatie Corsanummer GLR: 15int01360 Interne servicenormen ABG-organisatie Corsanummer GLR: 15int01360 Hieronder ziet u de interne servicenormen voor het KCC van de ABG-organisatie. We beginnen met de algemene servicenormen per kanaal, vervolgens

Nadere informatie

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 1. Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de gebruikerspeiling over de regeling Koopsubsidie. Meer specifiek gaat het

Nadere informatie

Peiling Bibliotheek Olst-Wijhe Oktober 2018

Peiling Bibliotheek Olst-Wijhe Oktober 2018 Peiling Bibliotheek - Oktober 2018 Resultaten Inleiding De gemeenteraad van - heeft in 2014 een besluit genomen over de toekomst van het bibliotheekwerk in - tot en met 2020. Daarbij is onder andere gekozen

Nadere informatie

Resultaten klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2011

Resultaten klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2011 Resultaten klanttevredenheidsonderzoeken Als onderdeel van Benchmark Publiekszaken 2011 1 Resultaten klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2011 Klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

Hoofdstuk 4. Contact en beoordeling gemeente

Hoofdstuk 4. Contact en beoordeling gemeente Hoofdstuk 4. Contact en beoordeling gemeente Samenvatting Net als eerdere jaren heeft circa zes op de tien Leidenaren in het afgelopen jaar contact gehad met één of meer gemeentelijke diensten en afdelingen.

Nadere informatie

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012 Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012 Publicatienummer: 1715 Datum: Februari 2013 In opdracht van: Gemeente Breda Kredietbank West-Brabant Uitgave: Gemeente Breda

Nadere informatie

Onderzoek kanaalkeuze ZETgemeenten

Onderzoek kanaalkeuze ZETgemeenten harmonie Advies en Faciliteiten Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 25 69 Fax (038) 498 28 59 GJ.Willighagen@zwolle.nl www.zwolle.nl Onderzoek kanaalkeuze ZETgemeenten

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO-VERVOER GEMEENTE RIDDERKERK

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO-VERVOER GEMEENTE RIDDERKERK KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO-VERVOER GEMEENTE RIDDERKERK Klanttevredenheidsonderzoek Wmo-vervoer gemeente Ridderkerk Colofon Opdrachtgever Gemeente Ridderkerk Datum Augustus 2017 Auteur Tessa Schoot

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011)

Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011) Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011) Inhoudsopgave Verslag 2-4 Grafieken 5-10 Samenvatting resultaten 11-16 Bijlage - Vragenlijst 17+18 Cohesie Cure and Care Hagerhofweg 2 5912 PN

Nadere informatie

Auteur: Thomas Peters Opdrachtgever: Gezondheidscentrum Velserbroek

Auteur: Thomas Peters Opdrachtgever: Gezondheidscentrum Velserbroek Auteur: Thomas Peters Opdrachtgever: Gezondheidscentrum Velserbroek Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 2 Geslacht/Leeftijd... 4 Assistentes... 4 Huisartsen... 5 Algemeen... 6 Aandachtspunten

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015 Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 1 Juni 1 Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de huidige mate van tevredenheid van tolken en vertalers, afnemers van tolk- en vertaaldiensten

Nadere informatie

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!!

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! De brief: Het Venster F.D. Rooseveltlaan 18 Postbus 2157 5600 CD Eindhoven Eindhoven, 29 november 2011 Betreft: Enquete cliënttevredenheid Beste

Nadere informatie

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Tevredenheid over MEE Brancherapport 2011 Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Zoetermeer, 21 december 2011 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE

DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE Gemeente Vianen Onderzoek uitgevoerd op het Inwonerpanel Vianen, zomer 2012 GfK 2012 Dienstverlening en communicatie gemeente Vianen 18 september 2012 1 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO

Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO Samenvatting Juni 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding en respons p. 3 2. Algemene tevredenheid & loyaliteit p. 6 3. Communicatie & informatievoorziening p. 7 4. Opvangtijden

Nadere informatie

Bezoekadres Raadhuisplein CP WOUDRICHEM. Postadres Postbus ZG WOUDRICHEM

Bezoekadres Raadhuisplein CP WOUDRICHEM. Postadres Postbus ZG WOUDRICHEM GEMEENTE WOUDRICHEM Bezoekadres Raadhuisplein 1 4285 CP WOUDRICHEM Postadres Postbus 6 4285 ZG WOUDRICHEM Telefoon (0183) 308100 Telefoon meldpunt (0183) 308100?? Net als verderop in het document Fax (0183)

Nadere informatie

DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE

DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE Gemeente Hulst GfK Panel Services I 2012 GfK 2012 Dienstverlening en Communicatie 2012 1 Agenda 1. Samenvatting 2. Publieksbalies 3. Telefonisch contact 4. Informatievoorziening

Nadere informatie

Kwaliteitshandvest. gemeente Oosterhout. Welke service mag u van de gemeente verwachten?

Kwaliteitshandvest. gemeente Oosterhout. Welke service mag u van de gemeente verwachten? Kwaliteitshandvest gemeente Oosterhout Welke service mag u van de gemeente verwachten? 1 Contactgegevens gemeente Oosterhout Inhoud Adres Slotjesveld 1 4902 ZP Oosterhout Voorwoord burgemeester Een vraag

Nadere informatie

Brief op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Brief op maat: klanttevredenheidsonderzoek Brief op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor de gemeente Sint-Michielsgestel uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2009 ulf Juni

Nadere informatie

Hoofdstuk 18. Bezoek burgerzaken

Hoofdstuk 18. Bezoek burgerzaken Hoofdstuk 18. Bezoek burgerzaken Samenvatting De afdeling Burgerzaken is dagelijks open tot 16.00 uur en donderdag doorlopend van 8.30 tot 20.00 uur. Van de Leidenaren is zes op de tien bekend met de openingstijden

Nadere informatie

Uitkomsten kanaalkeuze onderzoek

Uitkomsten kanaalkeuze onderzoek Uitkomsten kanaalkeuze onderzoek Gemeenten Zwolle Emmen & Tilburg 19 september 2008 Dr. Marije L. Teerling Inhoud In deze slides worden de belangrijkste uitkomsten van het kanaalkeuze onderzoek dat de

Nadere informatie

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Colofon "Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013" Klanttevredenheidsonderzoek naar het WMO vervoer in de gemeente Haren. Uitgave Deze publicatie is een uitgave

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Digitaal Stadhuis, 2007

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Digitaal Stadhuis, 2007 LelyStadsGeluiden De mening van de inwoners gepeild Digitaal Stadhuis, 2007 In september 2007 hebben 1.350 leden van het LelyStadsPanel een vragenlijst ingevuld over de dienstverlening van de gemeente

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de bruidsparen gepeild. Huwelijksvoltrekkingen 2006

LelyStadsGeluiden. De mening van de bruidsparen gepeild. Huwelijksvoltrekkingen 2006 LelyStadsGeluiden De mening van de bruidsparen gepeild Huwelijksvoltrekkingen 2006 Bij de gemeente Lelystad heeft het gehele jaar 2006 een klanttevredenheidsonderzoek huwelijksvoltrekking plaatsgevonden.

Nadere informatie

KTO Publiekzaken Sliedrecht

KTO Publiekzaken Sliedrecht KTO Publiekzaken Sliedrecht BALIEDIENSTVERLENING PUBLIEKZAKEN SLIEDRECHT Inhoud 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Dienstverlening Publiekszaken 3. Wensen en behoeften De gemeente Sliedrecht vindt het belangrijk

Nadere informatie

Uitslag Patiënten Enquête

Uitslag Patiënten Enquête Uitslag Patiënten Enquête December 2011 Een onderzoek naar patiënttevredenheid. Dermatologisch Centrum Amstel & Vechtstreek Introductie Voor u ligt het rapport patiënttevredenheid 2011. Omdat wij als dermatologisch

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek vrijwilligersorganisaties Actieradius najaar 2011

Klanttevredenheidsonderzoek vrijwilligersorganisaties Actieradius najaar 2011 Klanttevredenheidsonderzoek vrijwilligersorganisaties Actieradius najaar 2011 In het najaar van 2011 heeft Actieradius- vrijwillige inzet Land van Cuijk een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder

Nadere informatie

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015 RESULTATEN OUDER-ENQUÊTE 01 INLEIDING In dit document worden de resultaten besproken van de ouderenquête die is afgenomen in november 01 (schooljaar 01-015). Doelstelling van de enquête is het meten van

Nadere informatie

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor Leiden uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2008 Juni 2008 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Gemak centraal. Cascadis Congres 2013. @GBBO1 #CascadisCongres

Gemak centraal. Cascadis Congres 2013. @GBBO1 #CascadisCongres Gemak centraal Cascadis Congres 2013 @GBBO1 #CascadisCongres Voorstellen Pieter Pinxten Klantonderzoeker & serviceverbeteraar GBBO Wij helpen organisaties makkelijke (digitale) dienstverlening neer te

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling Gemeente Groesbeek Juni 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Zuiderval 70 7500 AN Enschede Tel. (053) 4825000 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014/050

Nadere informatie

Monitor en klachten meldpunt Sociaal Domein

Monitor en klachten meldpunt Sociaal Domein Monitor en klachten meldpunt Sociaal Domein De ingekochte individuele maatwerkvoorzieningen en de gemeentelijke dienstverlening worden gemeten op hun kwaliteit. Wat zijn de eerste bevindingen? Alice van

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni 2015 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 1. Indienen melding...

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Dienstverlening team Werk en Inkomen, gemeente Olst-Wijhe

Klanttevredenheidsonderzoek. Dienstverlening team Werk en Inkomen, gemeente Olst-Wijhe Klanttevredenheidsonderzoek Dienstverlening team Werk en Inkomen, gemeente Olst-Wijhe Aanleiding, methode en respons Aanleiding Gedurende de afgelopen jaren heeft de gemeente Olst-Wijhe meerdere onderzoeken

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Afdeling Belastingen. Gemeente s-hertogenbosch

Klanttevredenheidsonderzoek Afdeling Belastingen. Gemeente s-hertogenbosch Klanttevredenheidsonderzoek Afdeling Belastingen Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Oktober 2012 2 Conclusies en aanbevelingen In 2012 is voor de tweede keer een klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK BREED SOCIAAL LOKET GEMEENTE EDAM-VOLENDAM

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK BREED SOCIAAL LOKET GEMEENTE EDAM-VOLENDAM CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK BREED SOCIAAL LOKET GEMEENTE EDAM-VOLENDAM Cliënttevredenheidsonderzoek Breed Sociaal Loket gemeente Edam-Volendam Colofon Opdrachtgever Gemeente Edam-Volendam Datum April

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek onder bijstandsgerechtigden

Klanttevredenheidsonderzoek onder bijstandsgerechtigden Klanttevredenheidsonderzoek onder bijstandsgerechtigden Eindverslag Maart 2016 Inhoudsopgave Opdrachtgever Slide nr. Henk Teussink 1 Aanleiding onderzoek en werkwijze 3 E: h.teussink@enschede.nl T: 06

Nadere informatie

Openingstijden Klant Contact Centrum. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

Openingstijden Klant Contact Centrum. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 Inhoudsopgave 1...1 2 Hoofdsectie...2 1 Wanneer heeft u voor het laatst het Klant Contact Centrum van de gemeente Nieuwkoop aan het Teylersplein 1 in Nieuwveen bezocht?...2 2 Welke balie bezocht u bij

Nadere informatie

Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor de gemeente Stadskanaal uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2010 Juni 2010 Onderzoek

Nadere informatie

BURGERS DIE VAN ZICH LATEN HOREN

BURGERS DIE VAN ZICH LATEN HOREN BURGERS DIE VAN ZICH LATEN HOREN Wie zitten er in het burgerpanel? Het burgerpanel telt 645 actieve leden. Aan het klanttevredenheidsonderzoek van 2011 hebben 264 burgers deelgenomen. Dit is 41% van de

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 2012, Leven Erasmus Vertrouwelijk Disclaimer Alle resultaten van het Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 2012, sector Leven staan onder embargo tot 20 december

Nadere informatie

Gemeente Alphen-Chaam

Gemeente Alphen-Chaam Gemeente Alphen-Chaam Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 23 oktober 2015 DATUM 23 oktober 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente Alphen-Chaam

Nadere informatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Cliënten zijn tevreden over hoe het proces nu verloopt, voornamelijk door de inzet van traditionele communicatiekanalen 23 juli 2014 Versie 1,0 Inhoudsopgave Doelstelling

Nadere informatie

Enquête Klantgerichte Dienstverlening

Enquête Klantgerichte Dienstverlening Enquête Klantgerichte Dienstverlening 2014 Colofon Titel: Enquête klantgerichte dienstverlening 2014 Opdrachtgever: Lex van Rookhuizen Opdrachtnemer: Marjan van der Reep Datum: Maart 2015 Inhoud 1. Samenvatting....

Nadere informatie

Verslag tevredenheidsonderzoek ouders Ziezo B.V. Juli/Augustus 2014. Copyright Ziezo B.V. 1

Verslag tevredenheidsonderzoek ouders Ziezo B.V. Juli/Augustus 2014. Copyright Ziezo B.V. 1 Verslag tevredenheidsonderzoek ouders Ziezo B.V. Juli/Augustus 2014 1 Inhoudsopgave Verantwoording.... 4 Respons.... 4 Opzet enquête.... 4 Data.... 4 Vragen.... 4 Netto Promotor Score (NPS).... 4 Weergave

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSONDERZOEK

DIENSTVERLENINGSONDERZOEK DIENSTVERLENINGSONDERZOEK Gemeente Dongen September 2013 GfK 2013 Gemeente Dongen Dienstverleningsonderzoek September 2013 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2. Samenvatting 3. Onderzoeksresultaten Publieksbalies

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN Tevredenheidsonderzoek ketenpartners SUN Groningen Colofon Opdrachtgever SUN Groningen Datum Maart 2017 Auteurs Bert van Putten David Scheffer KWIZ Stavangerweg

Nadere informatie

WOONINVEST EVALUATIE SCHOONMAAKWERKZAAMHEDEN

WOONINVEST EVALUATIE SCHOONMAAKWERKZAAMHEDEN WOONINVEST EVALUATIE SCHOONMAAKWERKZAAMHEDEN Mei 2009 WOONINVEST Charlotte van Pallandtlaan 2 Postbus 163 2270 AD Voorburg Telefoon 070 301 11 00 Telefax 070 320 83 22 algemeen@wooninvest.nl www wooninvest

Nadere informatie

ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND

ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND Ondernemers en internetpanel over de winkelopeningstijden in Purmerend In opdracht van: Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Patty Laan

Nadere informatie

Brief op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Brief op maat: klanttevredenheidsonderzoek Brief op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor de gemeente Heerhugowaard uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2009 Juni 2009 Onderzoek

Nadere informatie

Klant Tevredenheids Onderzoek December Leerlingenvervoer Gemeenten. Lopik Montfoort Nieuwegein IJsselstein

Klant Tevredenheids Onderzoek December Leerlingenvervoer Gemeenten. Lopik Montfoort Nieuwegein IJsselstein Klant Tevredenheids Onderzoek December 2016 Leerlingenvervoer Gemeenten Lopik Montfoort Nieuwegein IJsselstein Blad 1 Inleiding Eind 2016, begin 2017 hebben wij een tweede Klant Tevredenheids Onderzoek

Nadere informatie

Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website. April 2011

Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website. April 2011 Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website April 2011 Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website Trendview is onderdeel van DUO Market Research Postbus 681, 3500 AR Utrecht Tel. (030)

Nadere informatie

Gemeente Moerdijk. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 20 juni 2017

Gemeente Moerdijk. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 20 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 20 juni 2017 DATUM 20 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Klanttevredenheid Bouwzaken Houten

Klanttevredenheid Bouwzaken Houten Klanttevredenheid Bouwzaken Houten DIMENSUS beleidsonderzoek Maart 2006 Project 212 Inhoud Inleiding 2 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 3 1 Contact met de gemeente 8 1.1 De vergunningen 8 1.2

Nadere informatie

Brief op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Brief op maat: klanttevredenheidsonderzoek Brief op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor de gemeente Leiden uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2009 ulf Juni 2009 Onderzoek

Nadere informatie

CABA 09-04-2013 Agendapunt: 8 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN

CABA 09-04-2013 Agendapunt: 8 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN CABA 09-04-2013 Agendapunt: 8 Sittard, 5 maart 2013 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN Onderwerp: Klanttevredenheidsonderzoek watertoetsloket Inleiding Voor het werkveld watertoets

Nadere informatie

Onderzoek Test website door het Stadspanel Helmond

Onderzoek Test website door het Stadspanel Helmond Onderzoek Test website door het Stadspanel Helmond In januari 2012 is de nieuwe gemeentelijke website de lucht ingegaan. Maanden van voorbereiding en tests gingen daaraan vooraf. Daarbij is bij de projectgroep

Nadere informatie

Internetpanel over de lokale media

Internetpanel over de lokale media Internetpanel over de lokale media In opdracht van: Afdeling Communicatie Rapportage door: Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Gemeente Purmerend J. van Poorten november 2008 Verkrijgbaar bij:

Nadere informatie

Onderzoek klanttevredenheid Proces klachtbehandeling 2011... Antidiscriminatievoorziening Limburg

Onderzoek klanttevredenheid Proces klachtbehandeling 2011... Antidiscriminatievoorziening Limburg Proces klachtbehandeling 2011................................................................... Antidiscriminatievoorziening Limburg Mei 2012...................................................................

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website

Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website Samenvatting Van de Leidenaren heeft inmiddels 95% de beschikking over internet. Ruwweg betekent dit dat vrijwel alle Leidenaren tot 65 jaar over internet

Nadere informatie

Het vertrouwen in Woonwaard

Het vertrouwen in Woonwaard Het vertrouwen in Woonwaard Achtste peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard juli 2014 Inleiding Aanleiding en doel onderzoek Woonwaard peilt periodiek de mening van de huurders over uiteenlopende onderwerpen

Nadere informatie

Verslag tevredenheidsonderzoek gastouders Ziezo B.V. Juli/Augustus 2014

Verslag tevredenheidsonderzoek gastouders Ziezo B.V. Juli/Augustus 2014 Verslag tevredenheidsonderzoek gastouders Ziezo B.V. Juli/Augustus 2014 Mark Paardekooper 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Verantwoording.... 4 Respons... 4 Opzet enquête.... 4 Data...

Nadere informatie

RESULTATEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK INSTELLINGEN VOOR KINDEROPVANG EN SCHOLING IN CHAAM DORPSRAAD CHAAM

RESULTATEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK INSTELLINGEN VOOR KINDEROPVANG EN SCHOLING IN CHAAM DORPSRAAD CHAAM RESULTATEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK INSTELLINGEN VOOR KINDEROPVANG EN SCHOLING IN CHAAM DORPSRAAD CHAAM Chaam, 15 juli 2015 INHOUD 1. INLEIDING 3 2. BASISSCHOOL DE DRIESPRONG 4 3. BASISSCHOOL HET BEEKDAL

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK GEMEENTEPLEIN 2013. Waardering publieksbalies gemeente Purmerend

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK GEMEENTEPLEIN 2013. Waardering publieksbalies gemeente Purmerend KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK GEMEENTEPLEIN 2013 Waardering publieksbalies gemeente Purmerend KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK GEMEENTEPLEIN 2013 Waardering publieksbalies gemeente Purmerend 1 Colofon In opdracht

Nadere informatie

Bewonerspanel Communicatie

Bewonerspanel Communicatie Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Communicatie Context Van 16 tot 30 november 2015 heeft IB Onderzoek een peiling gehouden onder

Nadere informatie

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS 2011 Klanttevredenheid Vereenzaming Ouderen Soest VOS Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189365 Klanttevredenheidsonderzoek Vereenzaming

Nadere informatie