Rapportage Wmo onderzoek Communicatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage Wmo onderzoek Communicatie"

Transcriptie

1 Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Cliënten zijn tevreden over hoe het proces nu verloopt, voornamelijk door de inzet van traditionele communicatiekanalen 23 juli 2014 Versie 1,0

2 Inhoudsopgave Doelstelling en onderzoeksvragen 3 Werkwijze 4 Onderzoeksdoelgroep 5 Resultaten Wmo communicatie onderzoek 6 Conclusies 29 Onderzoeksverantwoording 33

3 Doelstelling en onderzoeksvragen De gemeente Culemborg heeft zich ten doel gesteld te onderzoekenhoe tevreden Wmo-cliënten in Culemborg zijn ten aanzien van de communicatie rondom de Wmo (en wonen, zorg en welzijn) en welke behoeften zijhebben op het gebied van informatievoorziening en communicatiekanalen. De centrale vraag die de gemeente Culemborg heeft gesteld is: Hoe wordt de communicatie vanuit de gemeente Culemborg gewaardeerd; wat gaat goed en wat kan beter op het gebied van communicatie rondom de WMO (en wonen, welzijn en zorg)? 3

4 Werkwijze Dit onderzoek is als volgt uitgevoerd: Om de tevredenheid en de behoefte van Wmo-cliënten in de gemeente Culemborg te onderzoeken is gekozen om via een telefonische enquête de informatie te achterhalen. Via deze onderzoeksmethodiek zijn bovengenoemde respondenten gevraagd naar hun ervaringen met de Wmo m.b.t. de volgende thema s: Aanvraagprocedure Het gesprek met de Wmo-consulenten Communicatiekanalen Voorlichting en informatie over de Wmo Wmo Adviesraad De resultaten van dit onderzoek zullen in deze rapportage worden gepresenteerd. 4

5 Onderzoeksdoelgroep De onderzoeksdoelgroepvoor het Wmo-onderzoek bestaat uit clienten binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning die vorig jaar te maken hebben gehad met de communicatie van de gemeente Culemborg omtrent de Wmo. In totaal zijn 732 contacten opgenomen in de bruto steekproef. Uiteindelijk zijn 393 cliënten gebeld en daarvan hebben 205 cliënten deelgenomen. Dit betekent een netto respons-percentage van 52,16%. 5

6 Resultaten Wmo - communicatieonderzoek

7 Stellingen Zoals uit onderstaande stellingen blijkt, geeft meer dan de helft van de respondenten (61-78%) aan het eens te zijn dat het contact met de gemeente Culemborg goed verloopt en dat zij de juiste en voldoende informatie ontvangen over de ontwikkelingen binnen de Wmo. Op de derde stelling geeft 12,2% van de respondenten aan dat de informatievoorziening rondom de ontwikkelingen m.b.t. de Wmo onvoldoende is. Q01A Stelling 1: Als ik een vraag heb over mijn situatie en de Wmo dan krijg ik van de gemeente Culemborg de juiste informatie Q01B Stelling 2: Het contact met de gemeente Culemborg verloopt goed Q01C Stelling 3: Ik krijg voldoende informatie over de ontwikkelingen binnen de Wmo Basis: Allen (n=205) 7

8 Volgen nieuws Wmo Uit de resultaten blijkt, dat bijna de helft van de respondenten(48%) aangeeft dat de gemeente de taak heeft hen op de hoogte te houden van ontwikkelingen rondom de Wmo. Iets minder dan een kwart van de respondenten vult zijn informatiebehoefte daar waar nodig zelf aan. 28% van de respondenten zoekt eerst zelf naar informatie. Vraag 2: Hoe blijft u op de hoogte van het laatste nieuws rondomde Wmo? Basis: Allen (n=205) 8

9 Informatiebehoefte Zoals blijkt uit de grafiek hieronder, geeft meer dan de helft van de respondenten aan behoefte te hebben aan informatie rondom huishoudelijke verzorging. Tevens geeft 45,9% van de respondenten aan informatiebehoefte te hebben als het gaat om de zorgtaken die naar de gemeente gaan (en het effect daarvan op decliënt). Ook het vervoer blijkt een belangrijk aspect in de communicatie en informatievoorziening. Vraag 3: Over welk onderwerp heeft u dan zoal informatiebehoefte? (meerdere antwoorden mogelijk) Basis: Allen (n=205) 9

10 Wordt informatie gevonden Bijna 2/3 van de respondenten komt te weten wat zij wilden weten(65%). Slechts een klein percentage (1%) vindt helemaal niet wat hij/zij zoekt. Bijna 30% van de respondenten vindt bijna alle informatie (29%). Hieruit blijkt dat overwegend de informatie die de cliënten zoeken ook gevonden wordt (94%). Vraag 4: Als u behoefte heeft aan informatie over de door u genoemde onderwerpen, komt u dan ook te weten wat u wilt weten? Basis: Allen (n=205) 10

11 Informatiebron De belangrijkste informatiebron blijft het telefonisch contact met de gemeente indien de cliënt een vraag heeft over wonen, welzijn, zorg of de Wmo. 55,6% van de respondenten geeft aan dit kanaal te gebruiken voor informatie. Een andere belangrijke informatiebron blijkt het Wmo-loket te zijn. Vraag 5: Als u een vraag heeft over wonen, welzijn en zorg of dewmo, waar haalt u dan uw informatie vandaan? (Meerdere antwoorden mogelijk) Basis: Allen (n=205) 11

12 Is informatiebron informatief Bijna 2/3 van de respondenten komt te weten wat hij/zij wilde weten (65%). 26% van de respondenten geeft aan bijna alles te weten te komen wat zij wilden weten. Slechts 2% van de respondenten komt niet te weten wat zijzochten. Vraag 6: Als u gebruik maakt van de door u genoemde informatiebron(nen), komt u dan ook te weten wat u wilt weten? Basis: Allen (n=205) 12

13 Eerste informatiebron Zoals blijkt uit onderstaande grafiek, nemen de respondenten bijeen vraag over wonen, welzijn, zorg of de Wmo het meest als eerst telefonisch contact op met de gemeente (31,7%). Iets meer dan 1/5 van de respondenten stelt inzijn sociale omgeving de vragen (22,9%) en iets minder dan 1/5 (19%) gaat metzijn of haar vragen naar het Wmo-loket. Vraag 7:Als u een vraag heeft over wonen, welzijn en zorg of de Wmo waar gaat u dan als eerste naartoe?? Basis: Allen (n=205) 13

14 Frequentie informatievoorziening gemeente Het merendeel van de respondenten geeft aan dat zij de frequentie waarin zij voorzien worden van informatie door de gemeente prettig te vinden (57%). Iets meer dan 1/3 van de respondenten geeft aan dat de gemeente hen wel vaker mag informeren omtrent Wmo, wonen, welzijn en zorg (34%). Vraag 8: Vindt u dat de gemeente u vaak genoeg op de hoogte houdt met informatie omtrent de Wmo/Wonen, welzijn en zorg? Basis: Allen (n=205) 14

15 Toegang tablet/computer Aan de respondenten is gevraagd of zij toegang hebben tot een computer of tablet met internetverbinding. Van de respondenten heeft 40% toegang tot internet en meer dan de helft (60%) heeft dat niet. Dit is een interessant gegeven in de communicatie vanuit de gemeente naar haar cliënten toe. Vraag 9: Heeft u toegang tot een computer/tablet met internetverbinding? (ook via iets of iemand anders?) Basis: Allen (n=205) 15

16 Informatie vinden online Van de respondenten die toegang hebben tot het internet (n=83), vindt 22,9% precies wat zij zoeken. 14,4% van de respondenten geeft aan vaak niet, of helemaal niet de informatie te vinden die zij zoeken. Het merendeel van de respondenten die digitaal aangesloten zijn vindt wel ongeveer wat zij zoeken (56%), maar missen dus nog wel informatie. Vraag 10: Weet u waar u moet zoeken als u via internet informatie opzoekt over de Wmo? Basis: Zij die toegang hebben tot internet (n=83) 16

17 Bekend met JALP Het merendeel van de respondenten die toegang hebben tot internet (93%) is niet bekend met JALP (de gemeentelijke Wmo website van de gemeente Culemborg). Slechts 4 van de 83 respondenten geven aan de website te kennen. Van de respondenten (n=4) die aangeven Jalp te kennen, ondersteunt de site voldoende bij het verder helpen bij de hulpvraag/hulpvragen (n=2). Voor de andere twee gevallen lijkt de site onvoldoende te ondersteunen. Vraag 11: Bent u bekend met JALP? (dit is de Wmo-website van de gemeente Culemborg) Vraag 12: Kunt u op deze site antwoord krijgen op uw hulpvraag? Basis: Zij die toegang hebben tot internet (n=83) 17

18 Wmo raad Uit het onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de respondenten niet bekend is met de Wmo raad. 20,5% van de respondenten geeft aan bekend te zijn met de Wmo raad. 91% van de respondenten geeft aan niet betrokken te willenworden bij activiteiten van de Wmo raad. Daarnaast geeft het merendeel van de respondenten (60,9%) aan wel meer informatie van de Wmo raad te willen ontvangen. Vraag 13: Bent u bekend met de Wmo-raad? Vraag 14: Zou u meer betrokken willen worden bij activiteiten van de Wmo-raad? Vraag 15: Zou u meer op de hoogte willen worden gehouden van de activiteiten van de Wmo raad? Basis: Allen (n=205) 18

19 Wmo Loket Van de respondenten die hebben deelgenomen aan het onderzoek is 59% bij het Wmo loket geweest. 40% van de respondenten is niet bij het loketgeweest (al dan niet omdat iemand anders voor hen de hulpvraag heeft gesteld). Overwegend worden de cliënten prettig tot zeer prettig geholpen bij het Wmo loket (87,6%). De cliënten die niet zo prettig geholpen zijn, geven onder andere aan dat zij zich onvoldoende geholpen of gehoord voelden. Vraag 16: Bent u met uw hulpvraag ook bij het Wmo-loket geweest?? Basis: Allen (n=205) Vraag 17: Wat vond u van de manier waarop u bent geholpen bij het Wmo-loket? Basis: Zij die bij het Wmo loket zijn geweest (n=83) 19

20 Huisbezoek Naar aanleiding van het gesprek bij het Wmo loket heeft 64% van de respondenten (n=54) een huisbezoek gehad. Van de respondenten die niet bij het Wmo loket zijn geweest, heeft 82% wel een huisbezoek gehad om verder over de situatie te praten. Vraag 16A: Heeft u een huisbezoek gehad terwijl u bij het Wmo loket bent geweest? Basis: Zij die bij het Wmo loket zijn geweest met hun hulpvraag (n=121) Vraag 17A: Heeft u een huisbezoek gehad nadat u niet bij het Wmoloket bent geweest? Basis: Zij die bij het Wmo loket zijn geweest (n=85) 20

21 Maken afspraak huisbezoek Het merendeel van de respondenten (61,4%) heeft het maken van een afspraak tot een huisbezoek als prettig ervaren. 24,2% van de respondenten kon zich het maken van de afspraak niet herinneren of was de afspraak door iemand anders gemaakt. Slechts een kleine groep (n=22) vond het een onprettig gesprek. Vraag 18: Hoe verliep het contact bij het maken van een afspraaktot een huisbezoek? Basis: Zij die een huisbezoek hebben gehad (n=153) 21

22 Prettig of onprettig aan contact voor huisbezoek Uit de toelichting onder de respondenten blijkt voornamelijk dathet merendeel, die een prettig gesprek hebben gehad, de persoon waarmee men heeft gesproken als vriendelijk en begripvol beschouwen (65,9%). Van hen die een onprettig gesprek hebben gehad, geeft 40,9% aan dat het doel van het gesprek vooraf onduidelijk was. Vraag 19: Wat vond u prettig aan het contact voorafgaand aan het huisbezoek? Basis: Zij die aangaven een prettig gesprek te hebben gehad bij het maken van een afspraak tot een huisbezoek (n=94) Vraag 20: Wat vond u onprettig aan het contact voorafgaand aan het huisbezoek? Basis: Zij die aangaven een prettig gesprek te hebben gehad bij het maken van een afspraak tot een huisbezoek (n=22) 22

23 Doel huisbezoek Aan de respondenten is gevraagd wat zij vooraf verwachtten wat het doel was van het huisbezoek. Hieruit blijkt dat 72% verwachtte dat het ging over het bespreken van de mogelijkheden tot het krijgen van een voorziening. Vanuit de kantelingsgedachte gaat het bij een huisbezoek meer om het bespreken van de hele (thuis)situatie. 28% van de respondenten verwachtte dat dit ook zo zou zijn. Vraag 21: Wat was volgens u het doel van het huisbezoek? Basis: Zij die een huisbezoek hebben gehad (n=153) 23

24 Contact Huisbezoek Van de respondenten die een huisbezoek hebben gehad geeft een ruime meerderheid aan dat het contact tijdens dit huisbezoek prettig tot zeer prettig is verlopen. Slechts 5,9% van de respondenten vond het gesprek onprettig tot zeer onprettig. Vraag 22: Hoe verliep het contact tijdens het huisbezoek? Basis: Zij die een huisbezoek hebben gehad (n=153) 24

25 Prettig of onprettig aan huisbezoek Van diegenen die hebben aangegeven een prettig gesprek te hebbengehad met de consulent geven de meeste respondenten (89,7%) aan dat de consulent de tijd nam om de situatie te bespreken en meedacht met de specifieke situatie (79,3%). Van de respondenten die een onprettig gesprek hebben ervaren geeft 77,8% aan dat de consulent niet goed genoeg luisterde. Vraag 23: Wat vond u prettig aan het contact tijdens het huisbezoek? Basis: Zij die aangaven een zeer prettig huisbezoek te hebben gehad (n=29) Vraag 24: Wat vond u onprettig aan het contact tijdens het huisbezoek? Basis: Zij die aangaven een onprettig huisbezoek te hebben gehad(n=9) 25

26 Afwikkeling communicatie Een ruime meerderheid geeft aan de communicatie rondom de afwikkeling van de hulpvraag/melding als prettig tot zeer prettig te ervaren (85,8%). Slechts in 8,8% van de gevallen geven de respondenten aan dat de afwikkeling (qua communicatie) niet prettig tot totaal niet prettig is verlopen. Vraag 25: Hoe heeft u de communicatie rond de afwikkeling van uw hulpvraag/melding ervaren? Basis: Allen (n=205) 26

27 Gewenst communicatiekanaal Zoals blijkt uit onderstaande grafiek is de Culemborgse Courant het meest gewenste communicatiekanaal. Daarnaast geeft 16,1% van de respondenten aan een persoonlijk gesprek het meest te waarderen als communicatiemiddel omtrent deontwikkelingen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Zij die hebben aangegeven Anders, namelijk, noemen onder andere per brief (n=54) of per (n=9). Vraag 26: Op welke wijze wilt u geïnformeerd worden over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van wonen, welzijn en zorg? (meerdere antwoorden zijn mogelijk) Basis: Allen (n=205) 27

28 Overige opmerkingen Een aantal respondenten heeft bij de laatste vraag de gelegenheid gebruikt om aan te geven dat zij tevreden zijn over hoe de communicatie en Wmo binnen de gemeente Culemborg zijn verlopen. Verdere opmerkingen, die door meerdere respondenten zijn benoemd, staan hieronder vermeld. Voor een overzicht van alle opmerkingen verwijzen wij u naar het tabellenrapport. - Aanvraag duurt soms erg lang - Laatste tijd is de zorg erg verbeterd - Het vervoer in de gemeente kan beter - De huishoudelijke hulp is belangrijk voor mij. Vraag 27: Heeft u nog een laatste opmerking of een toevoeging aan het onderzoek dat nog niet aan bod is gekomen? Basis: Allen (n=205) 28

29 Conclusies

30 Overall conclusies 1/3 Cliënten zijn tevreden over hoe het proces nu verloopt, voornamelijkdoor de inzet van traditionele communicatiekanalen De respondenten, die hebben deelgenomen aan het onderzoek, zijn over het algemeen tevreden over de dienstverlening en de communicatie van de gemeente Culemborg. Zoals blijkt uit de stellingen die de cliënten zijn voorgelegd, reageert de gemeente Culemborg volgens de meerderheid van de respondenten adequaat en voorziet zij haar inwoners van de juiste informatie. Cliënten zien de rol van de gemeente als een orgaan dat hen op de hoogte houdt. Bijna de helft van de respondenten (48%) geeft aan dat ze de informatie over ontwikkelingen graag krijgt aangereikt. 28% geeft aan zelf actief informatie in te winnen en toont hiermee een meer proactieve houding. De informatiebehoefte heeft voornamelijk betrekking op het voorzieningenniveau in de gemeente. Huishoudelijke verzorging (62,9%) en vervoer (41%) blijken voor veel inwoners interessante thema s. Daarnaast valt op dat iets minder dan de helft (45,9%) van de respondenten informatie wenst over de zorgtaken die naar de gemeente gaan. Hieruit valt op te maken dat veel inwoners zich bewust zijn van de komende veranderingen en dat zij graag informatie wensen wat de veranderingen precies zijn. En naar verwachting; of dit ook consequenties heeft op hun specifieke situatie. Uit het onderzoek komt naar voren dat de belangrijkste informatiebronnen bij vragen over wonen, welzijn of zorg (en Wmo) bronnen zijn van de gemeente. Zowel het telefonisch contact met de gemeente (55,6%) als het Wmo-loket (47,8%) worden gezien als de belangrijkste informatiebronnen. Ook hierbij geldt dat deze bronnen ruim voldoende voorzien in de informatiebehoefte. 98% van de respondenten geeft aan dat ze (bijna) alles komen te weten wat ze wilden weten. 30

31 Overall conclusies 2/3 Ondanks dat de eerste informatiebron het telefonisch contact met de gemeente betreft (31,7%), valt op dat 22,9% van de respondenten zijn hulpvraag kenbaar maakt in zijn sociale omgeving. De informatievoorziening door de gemeente wordt door de meeste respondenten op dit moment als prettig ervaren. Iets meer dan 1/3 van de respondenten geeft aandat ze liever wat vaker door de gemeente worden geïnformeerd (34%). Opvallend is dat van de respondenten 60% geen toegang heeft tot internet. Van diegenen die wel internet hebben, is 93% van de respondenten niet bekend met Jalp (de gemeentelijke Wmo-pagina). Hieruit blijkt dat de internetvoorziening door een groot deel van de Wmo-cliënten niet geraadpleegd wordt of kan worden. De Wmo raad geniet relatief gezien weinig bekendheid. 81,5% van de respondenten is niet of weinig bekend met de raad. De respondenten geven aan niet per se meer betrokken te willen raken bij de activiteiten van de Wmo raad, maar zouden wel meer geïnformeerd willen worden over wie zij zijn en wat zij doen (60,7%). Het Wmo-loket lijkt goed te functioneren. Van de 59% van de respondentendie bij het Wmo-loket zijn geweest, geeft 87,6% aan dat ze prettig tot zeer prettig zijn geholpen. Van de respondenten die een huisbezoek hebben gehad, geeft het merendeel aan dat het maken van de afspraak prettig is verlopen (61,4%). Indien zij positief waren over dit gesprek kwam dit voornamelijk vanwege de vriendelijke en begripvolle persoon aan de andere kant van de lijn (65,9%). Indien de respondenten minder positief waren, lag dit voornamelijk aan hetontbreken van een duidelijk doel betreffende het telefoongesprek (40,9%). 31

32 Overall conclusies 3/3 Het contact tijdens het huisbezoek wordt door 94,2% van de respondenten als prettig tot zeer prettig ervaren. Ondanks dat bijna ¾van de respondenten er vanuit ging dat ze de mogelijkheden zouden bespreken tot het krijgen van een voorziening, gaf 28% aan dat zij verwacht hadden dat hun hele situatie zou worden meegenomen tijdens het huisbezoek. Tenslotte is aan de respondenten gevraagd hoe zij de communicatie hebben ervaren omtrent de afwikkeling van hun hulpvraag/melding. Hierbij geeft 85,8% van de respondenten aan dat zij dit als prettig tot zeer prettig hebben ervaren. Als de respondenten gevraagd wordt door middel van welk communicatiekanaal zij in de toekomst geïnformeerd willen blijven worden, valt op dat hierbij de Culemborgse Courant (55,6%) wordt genoemd en vervolgens brief (n=54) en daarna persoonlijk gesprek (16,1%) Wat opvalt is dat veel respondenten de voorkeur geven aan traditionele media. Offline media (brief en courant) en een persoonlijk gesprek of telefoongesprek met de gemeente. Dit valt mede te verklaren door het lage aantal respondenten dat toegang heeft tot internet. De informatievoorziening zal voor een komende generatie wellicht beter aansluiten op de wensen en behoeften van de cliënten binnen de gemeente Culemborg. Voor nu blijft het belangrijk om ook via de bekende communicatiekanalen in contact te blijven met de Wmo-cliënten. 32

33 Onderzoeksverantwoording Doelgroep: Wmo-cliënten die vorig jaar contact hebben gehad met de gemeente inzake de Wet maatschappelijke ontwikkeling. Steekproefkader: A-selecte steekproef: Wmo-client contact 2013 Veldwerkmethode: Telefonische enquête Veldwerkperiode: 28 april tot en met 8 mei 2014 Response percentage telefonische enquêtes: 205/393: 52,16% Het betrouwbaarheidsniveau van dit onderzoek bedraagt 90% met een foutenmarge van 5,81%. Rapportage: Indeze rapportage zijn de resultaten van de telefonische enquêtes verwerkt. 33

Rapportage Tevredenheidonderzoek 2013 Collectief vervoer Gemeenten Noord-Oost Friesland

Rapportage Tevredenheidonderzoek 2013 Collectief vervoer Gemeenten Noord-Oost Friesland Rapportage Tevredenheidonderzoek 2013 Collectief vervoer Gemeenten Noord-Oost Friesland 25 juni 2014 Versie 1.0 Inhoudsopgave Doelstelling en Onderzoeksvragen 3 Werkwijze 4 Onderzoeksdoelgroep 5 Achtergrondinformatie

Nadere informatie

Rapportage Wmo-tevredenheidonderzoek 2013

Rapportage Wmo-tevredenheidonderzoek 2013 Rapportage Wmo-tevredenheidonderzoek 2013 Positief beeld van de dienstverlening Gemeente Oss; rol van de cliënt in het proces kan beter 25-7-2014 Concept 0.1 Inhoudsopgave Doelstelling en onderzoeksvragen

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek 2015 Jeugd

Cliëntervaringsonderzoek 2015 Jeugd Cliëntervaringsonderzoek 2015 Jeugd Gemeente Heerhugowaard Gemeente Langedijk 3 oktober 2016 V1.0 Inhoudsopgave Doelstelling Blz. 3 Werkwijze Blz. 4 Onderzoeksdoelgroep Blz. 5 Resultaten cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo. Gemeente Bloemendaal. 5 oktober 2016 V1.0

Cliëntervaringsonderzoek Wmo. Gemeente Bloemendaal. 5 oktober 2016 V1.0 Cliëntervaringsonderzoek 2015 Wmo Gemeente Bloemendaal 5 oktober 2016 V1.0 Inhoudsopgave Doelstellingen Blz. 3 Werkwijze Blz. 4 Onderzoeksdoelgroep Blz. 5 Resultaten Tevredenheidsonderzoek Blz. 6 Contact

Nadere informatie

Rapportage Wmo-tevredenheidonderzoek 2013

Rapportage Wmo-tevredenheidonderzoek 2013 Rapportage Wmo-tevredenheidonderzoek 2013 Cliënten zijn over het algemeen tevreden. Rol van de klantmanager blijft belangrijk. 30-6-2014 Concept 0.2 Inhoudsopgave Doelstelling en onderzoeksvragen 3 Werkwijze

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek 2015 Wmo

Cliëntervaringsonderzoek 2015 Wmo Cliëntervaringsonderzoek 2015 Wmo Gemeente Heerhugowaard Gemeente Langedijk 3 oktober 2016 V1.0 Inhoudsopgave Doelstelling Blz. 3 Werkwijze Blz. 4 Onderzoeksdoelgroep Blz. 5 Resultaten cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Augustus 2015 2 Samenvatting De gemeente wil weten hoe

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Jeugd. Gemeente Bloemendaal. 5 oktober 2016 V1.0

Cliëntervaringsonderzoek Jeugd. Gemeente Bloemendaal. 5 oktober 2016 V1.0 Cliëntervaringsonderzoek 2015 Jeugd Gemeente Bloemendaal 5 oktober 2016 V1.0 Inhoudsopgave Doelstelling Blz. 3 Werkwijze Blz. 4 Onderzoeksdoelgroep Blz. 5 Resultaten cliëntervaringsonderzoek Blz. 6 Toegang

Nadere informatie

Gemeente Landsmeer. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 5 juni 2014

Gemeente Landsmeer. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 5 juni 2014 Gemeente Landsmeer Wmo-klanttevredenheid over 2013 5 juni 2014 DATUM 5 juni 2014 TITEL Wmo-klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Landsmeer Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Doelgroep 4 1.2 Methode 4 1.3 Respons 4 2. Resultaten Wmo 5 2.1 Contact en toegankelijkheid van hulp of ondersteuning

Nadere informatie

Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014

Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014 Alfahulp en huishoudelijke hulp Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014 Inhoudsopgave Geschreven voor Achtergrond & doelstelling 3 Conclusies 5 Resultaten 10 Bereidheid tot betalen 11 Naleven regels 17

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Dienstverlening team Werk en Inkomen, gemeente Olst-Wijhe

Klanttevredenheidsonderzoek. Dienstverlening team Werk en Inkomen, gemeente Olst-Wijhe Klanttevredenheidsonderzoek Dienstverlening team Werk en Inkomen, gemeente Olst-Wijhe Aanleiding, methode en respons Aanleiding Gedurende de afgelopen jaren heeft de gemeente Olst-Wijhe meerdere onderzoeken

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014 Gemeente Roosendaal Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 Concept 11 augustus 2014 DATUM 11 augustus 2014 TITEL Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Roosendaal

Nadere informatie

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk Inhoud Zijn je ouders nog bij elkaar? 3 Genschap van goederen: Stel je zou gaan trouwen, waarvoor zou je dan kiezen? 7 Ik zou later willen trouwen 4 Partneralimentatie: Waar gaat je voorkeur naar uit?

Nadere informatie

Landelijk cliëntervaringsonderzoek

Landelijk cliëntervaringsonderzoek Landelijk cliëntervaringsonderzoek Monitor Januari t/m december 2016 Ons kenmerk: 17.0010587 Datum: 22-09-2017 Contactpersoon: Rosan Hilhorst E-mail: Contractbeheer@regiogv.nl Inhoud 1. Inleiding... 3

Nadere informatie

Gemeente Moerdijk. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 20 juni 2017

Gemeente Moerdijk. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 20 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 20 juni 2017 DATUM 20 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Rapportage Wmo-tevredenheidonderzoek 2014/2015

Rapportage Wmo-tevredenheidonderzoek 2014/2015 Rapportage Wmo-tevredenheidonderzoek 2014/2015 De klantprocessen vereisen aandacht, de medewerkers geven de aandacht 2-12-2015 V0.1 Inhoudsopgave Doelstelling en onderzoeksvragen 3 Werkwijze 4 Onderzoeksdoelgroep

Nadere informatie

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei Kübra Ozisik Mei 2017 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl @basisvoorbeleid BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 1. Inleiding 4 2. Resultaten 5 2.1 Respons 5 2.2 Bekendheid

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

HET LEIDERDORPPANEL OVER...

HET LEIDERDORPPANEL OVER... HET LEIDERDORPPANEL OVER... Resultaten peiling 13: Meedenken en meedoen in de openbare ruimte april 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 13 e peiling met het burgerpanel van

Nadere informatie

Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD)

Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Index 1. Samenvatting en conclusies 2. Inleiding 3. Bekendheid EPD 4. Kennis over het EPD 5. Houding ten aanzien van het EPD 6. Informatiebehoefte 7. Issue

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Gemeente IJsselstein mei 2018 RESULTAAT KWALITEIT CONTACT 2017 Gemeente IJsselstein Deze samenvatting presenteert de belangrijkste uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek (CEO) Wmo over

Nadere informatie

Memo. Datum: 19 oktober 2015 Onderwerp: Enquête Studieadvies

Memo. Datum: 19 oktober 2015 Onderwerp: Enquête Studieadvies Memo Datum: 19 oktober 2015 Onderwerp: Enquête Studieadvies Inhoud Hoofdstuk 1: Introductie... 1 Hoofdstuk 2: Algemene uitkomsten... 1 2.1 De weg naar de studieadviseur... 1 2.2 Hulpvraag... 2 2.3 Waardering

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014 Gemeente Woerden Klanttevredenheid Wmo over 2013 31 juli 2014 DATUM 31 juli 2014 TITEL Klanttevredenheid Wmo over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Woerden Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus

Nadere informatie

De dienstverlening van Westerpark

De dienstverlening van Westerpark De dienstverlening van Westerpark Vanaf eind mei 2009 konden bewoners en ondernemers van Westerpark zich aanmelden bij het nieuw opgerichte digitale bewonerspanel. In deze rapportage wordt verslag gedaan

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN Tevredenheidsonderzoek ketenpartners SUN Groningen Colofon Opdrachtgever SUN Groningen Datum Maart 2017 Auteurs Bert van Putten David Scheffer KWIZ Stavangerweg

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo WIJ-gebieden 2017 Laura de Jong Marjolein Kolstein Oktober 2018 Inge de Vries www.oisgroningen.nl Inhoud Samenvatting... 2 2.9 Tot slot... 20 Bijlage 1: de WIJ-gebieden...

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 1. Algemeen In het Westerkwartier is het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 afgerond en zijn de resultaten hiervan inmiddels bekend. In 18 van de 23 Groningse

Nadere informatie

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!!

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! De brief: Het Venster F.D. Rooseveltlaan 18 Postbus 2157 5600 CD Eindhoven Eindhoven, 29 november 2011 Betreft: Enquete cliënttevredenheid Beste

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

NV schade is goed beoordeeld in 2014 Samenvatting KTO NV schade 2014 24 maart 2015

NV schade is goed beoordeeld in 2014 Samenvatting KTO NV schade 2014 24 maart 2015 NV schade is goed beoordeeld in 2014 Samenvatting KTO NV schade 2014 24 maart 2015 Situatie en centrale vraagstelling Onderzoek naar de tevredenheid en loyaliteit van werkgevers en werknemers NV schade

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

Nationale Enquête Digitale Balie Gemeenten Eindrapportage 19 februari 2010

Nationale Enquête Digitale Balie Gemeenten Eindrapportage 19 februari 2010 Nationale Enquête Digitale Balie Gemeenten Eindrapportage 19 februari 2010 Nationale Enquête Digitale Balie Gemeenten Eindrapportage 19 februari 2010 Contactgegevens: Opdrachtgever: Opdrachtnemer: Business

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om:

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om: COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Te besluiten om: 1. De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 in het kader van artikel 9 Wmo juncto artikel 8.9 vierde lid

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen s-hertogenbosch. Vervolgmeting 2018

Cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen s-hertogenbosch. Vervolgmeting 2018 Cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen s-hertogenbosch Vervolgmeting 2018 Afdeling Onderzoek & Statistiek Februari 2019 Samenvatting De gemeente geeft indicaties af voor Wmo hulpmiddelen. Welzorg verzorgt de

Nadere informatie

Moerdük. ge meente. o 80% ervaart de geboden ondersteuning als nuttig RAADSINFORMAT EBRIEF

Moerdük. ge meente. o 80% ervaart de geboden ondersteuning als nuttig RAADSINFORMAT EBRIEF ge meente Moerdük RAADSINFORMAT EBRIEF Van Col van en wethouders Aan de leden van de qemeenteraad Onderuverp Nummer griffie Zaaknummer Documentnummer 7 g ð69 v2q 3q3 Cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen Van goed naar beter 23-11-2015 Inhoudsopgave Werkwijze 3 Resultaten huurderstevredenheidonderzoek per kern 4 - Over de respondent

Nadere informatie

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK RAPPORTAGE SPORT EN GELUK Extra vragen Sportdeelname Index Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Management Summary 3 Onderzoeksresultaten 4 Onderzoeksverantwoording 5 Contact 2 1. Inleiding 3 Inleiding

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Emmen 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9 5

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Emmen juli 2017 Samenvatting In april t/m juni heeft ZorgfocuZ voor de gemeente Emmen het cliëntervaringsonderzoek Wmo uitgevoerd. De doelgroep voor dit

Nadere informatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 43. Financiële situatie Samenvatting Circa tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, ruim een kwart komt net rond en kan moeilijk

Nadere informatie

[ENQUETE COMMUNICATIE]

[ENQUETE COMMUNICATIE] 13 [ENQUETE COMMUNICATIE] Enquête communicatie Brederode Wonen Inleiding Brederode Wonen zet zich in voor optimale communicatie met haar huurders en goede informatievoorziening voor een ieder die daar

Nadere informatie

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014 Gemeente Wmo klanttevredenheid over 2013 1 juli 2014 DATUM 1 juli 2014 TITEL Wmo klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Klanttevredenheidsonderzoek Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Enquête gemeenteraadsverkiezingen Maart 2018

Enquête gemeenteraadsverkiezingen Maart 2018 Enquête gemeenteraadsverkiezingen 2018 Maart 2018 Resultaten enquête gemeenteraadsverkiezingen 2018 In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018, zijn de deelnemers van het Ouderenpanel

Nadere informatie

Eindrapportage Huurderstevredenheidsonderzoek Van goed naar beter

Eindrapportage Huurderstevredenheidsonderzoek Van goed naar beter Eindrapportage Huurderstevredenheidsonderzoek 2015 Van goed naar beter 23-11-2015 Inhoudsopgave Doelstelling en onderzoeksvragen 3 Werkwijze 4 Onderzoeksdoelgroep 5 Onderzoeksverantwoording 6 Resultaten

Nadere informatie

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015 Gemeente Zeist Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 8 juli 2015 DATUM 8 juli 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Zeist Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Gemeente Emmen september 2018 RESULTAAT KWALITEIT CONTACT 2017 Gemeente Emmen Deze samenvatting presenteert de belangrijkste uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek (CEO) Wmo over 2017.

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2014 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Shanon klein Goldewijk Juni 2014 Inhoud Samenvatting... 2 Inleiding... 4 1. Indienen

Nadere informatie

Gemeente Nederweert. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 30 juni 2017

Gemeente Nederweert. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 30 juni 2017 Gemeente Nederweert Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 30 juni 2017 DATUM 30 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl

Nadere informatie

Ervaring van de cliënt ten aanzien van De Kanteling

Ervaring van de cliënt ten aanzien van De Kanteling Wmo-tevredenheidonderzoek Dienstverlening 2014 Ervaring van de cliënt ten aanzien van De Kanteling 28 juli 2015 V0.1 Inhoudsopgave Doelstelling en onderzoeksvragen 3 Werkwijze 4 Onderzoeksdoelgroep 5 Resultaten

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten. Pensioenbeleving deelnemers Stichting BMS Pensioenfonds. april 2011. 2010 Towers Watson. All rights reserved.

Onderzoeksresultaten. Pensioenbeleving deelnemers Stichting BMS Pensioenfonds. april 2011. 2010 Towers Watson. All rights reserved. Onderzoeksresultaten Pensioenbeleving deelnemers Stichting BMS Pensioenfonds april 2011 2010 Towers Watson. All rights reserved. Inhoud Context onderzoek Samenvatting Resultaten Communicatiemiddelen Uniform

Nadere informatie

INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW

INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW - eindrapport - drs. L.F. Heuts drs. R.C. van Waveren Amsterdam, december 2009

Nadere informatie

ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers)

ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers) ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers) September 2014 GfK 2014 Kennis langdurig ziekteverzuim september 2014 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2012 DE ROTONDE & DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE EEMNES JULI/AUGUSTUS 2012

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2012 DE ROTONDE & DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE EEMNES JULI/AUGUSTUS 2012 RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2012 DE ROTONDE & DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE EEMNES JULI/AUGUSTUS 2012 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Noorderweg 2 1221 AA Hilversum Tel: (035) 623 27 89

Nadere informatie

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2009. april 2009, uitgevoerd door: www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2009. april 2009, uitgevoerd door: www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2009 april 2009, uitgevoerd door: www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen - Algemene gegevens 4 - Contact en omgang 6

Nadere informatie

Toelichting uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016

Toelichting uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 Toelichting uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 Inleiding Op basis van de Wmo 2015 zijn gemeenten verplicht jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek uit te voeren. De vier Westerkwartiergemeenten

Nadere informatie

Klantmeting Wmo 'direct beschikken' Onderzoek in het kader van Ontwikkelagenda AmSZ

Klantmeting Wmo 'direct beschikken' Onderzoek in het kader van Ontwikkelagenda AmSZ Klantmeting Wmo 'direct beschikken' Onderzoek in het kader van Ontwikkelagenda AmSZ Gemeente 's-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Mei 2011 1 Samenvatting Voor de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Resultaten van het onderzoek naar de tevredenheid over Wmo voorzieningen na de wijzigingen van het beleid in 2010 in de Gemeente Borger-Odoorn

Resultaten van het onderzoek naar de tevredenheid over Wmo voorzieningen na de wijzigingen van het beleid in 2010 in de Gemeente Borger-Odoorn Resultaten van het onderzoek naar de tevredenheid over Wmo voorzieningen na de wijzigingen van het beleid in 2010 in de Gemeente Borger-Odoorn Mei 2011 In 2010 heeft de gemeente een aantal regels voor

Nadere informatie

Life event: Een nieuwe baan

Life event: Een nieuwe baan Life event: Een nieuwe baan Inhoudsopgave 1 Belangrijke bevindingen 2 Achtergrond en verantwoording 3 Onderzoeksresultaten Arbeidsvoorwaarden en pensioenregeling Pensioeninformatie Pensioenkennis Waardeoverdracht

Nadere informatie

2013, peiling 4 december 2013

2013, peiling 4 december 2013 resultaten 2013, peiling 4 december 2013 Van 25 november tot en met 8 december 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.685 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.701 leden de

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE Gemeente Oirschot November/December 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling Gemeente Groesbeek Juni 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Zuiderval 70 7500 AN Enschede Tel. (053) 4825000 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014/050

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEID WWB. Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014

KLANTTEVREDENHEID WWB. Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014 KLANTTEVREDENHEID WWB Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd...

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 4 4 De aanvraag... 8 5 Procedure... 14 6 Wachttijd... 16 7 Bejegening... 19 7 Toegewezen aanvragen...

Nadere informatie

Resultaten enquête. Schriftelijke en mondelinge communicatie van Basisschool de Gansbeek naar ouders

Resultaten enquête. Schriftelijke en mondelinge communicatie van Basisschool de Gansbeek naar ouders Resultaten enquête Schriftelijke en mondelinge communicatie van Basisschool de Gansbeek naar ouders 1. Inleiding Naar aanleiding van de enquête die is gehouden onder de ouders van Basisschool de Gansbeek

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Gemeente Haarlem februari 2019 RESULTAAT KWALITEIT CONTACT 2018 Gemeente Haarlem Deze samenvatting presenteert de belangrijkste uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek (CEO) Wmo over 2018.

Nadere informatie

Stadjers over het CJG Groningen

Stadjers over het CJG Groningen Stadjers over het CJG Groningen Een Stadspanelonderzoek 2013 Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht onderzoek, het toegankelijk

Nadere informatie

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016 Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch Nulmeting 2016 Afdeling Onderzoek & Statistiek Juli 2016 Samenvatting De gemeente s-hertogenbosch vindt het belangrijk om de ervaringen van cliënten met Wmoondersteuning

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Stichtse Vecht november 2018 RESULTAAT KWALITEIT CONTACT Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2017 Gemeente Stichtse Vecht Deze samenvatting presenteert de belangrijkste

Nadere informatie

Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout

Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout 0-meting burgerparticipatie en communicatie De gemeente Noordwijkerhout heeft een nieuw communicatiebeleidsplan dat uitgaat van meer omgevingsbewust werken

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015)

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) In het voorjaar van 2015 is een tevredenheidsonderzoek onder de particuliere klanten van Warmtenet Hengelo gehouden. Aan alle particuliere klanten van Warmtenet

Nadere informatie

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 1. Inleiding Vanaf 2015 verandert het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (vanaf

Nadere informatie

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING COMMUNICATIE & PARTICIPATIE

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING COMMUNICATIE & PARTICIPATIE BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 1 2014 COMMUNICATIE & PARTICIPATIE Gemeente Wijdemeren Juni/juli 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolvenl

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand AFM Consumentenmonitor voorjaar 20 Roodstand Juni 20 GfK 20 AFM Consumentenmonitor Juni 20 1 Management Summary Bijna de helft van alle Nederlanders staat wel eens rood. Diegenen die niet rood kunnen staan,

Nadere informatie

Gemeente Beuningen. Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013. Concept. 3 april 2014

Gemeente Beuningen. Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013. Concept. 3 april 2014 Gemeente Beuningen Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013 Concept 3 april 2014 DATUM 3 april 2014 TITEL Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Beuningen

Nadere informatie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Resultaten 3 e peiling: communicatiemiddelen 3 februari 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de derde peiling met het burgerpanel Overschie. De

Nadere informatie

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015 Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot Januari 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4 2.1 Onderzoeksverantwoording... 4 2.2 Hoe tevreden

Nadere informatie

Enquête over onderhoud

Enquête over onderhoud Enquête over onderhoud In november 2014 legden we het Bo-Ex Panel een enquête voor met als onderwerp Onderhoud. Het thema onderhoud is erg breed. Daarom kozen we vooral te vragen naar ervaringen bij de

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [X]Akkoordstukken [ ]Openbaar -- [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [X]Akkoordstukken [ ]Openbaar -- [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Cliëntervaringsonderzoek wmo 2016 1- Notagegevens Notanummer 2016-001395 Datum 30-08-2016 Programma: 08 Meedoen Portefeuillehouder Weth. Kolkman Team MOM

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Ten Boer Laura de Jong Marjolein Kolstein Oktober 2018 Inge de Vries www.oisgroningen.nl Inhoud Inhoud... 1 2.8 Effect van de ondersteuning... 11 3. Conclusie... 13

Nadere informatie

Hoofdstuk H 11. Financiële situatie

Hoofdstuk H 11. Financiële situatie Hoofdstuk H 11. Financiële situatie Samenvatting verslechterd. Dit wordt bevestigd door het aandeel Leidenaren dat aangeeft rond te kunnen komen met hun inkomen. Dit jaar geeft bijna tweederde van de Leidenaren

Nadere informatie

/2202. gemeente werkendam. werkendam. 12DEC2012. Gemeenteraad Postbus DA Werkendam. clienttevredenheidsonderzoek Wmo

/2202. gemeente werkendam. werkendam. 12DEC2012. Gemeenteraad Postbus DA Werkendam. clienttevredenheidsonderzoek Wmo gemeente werkendam /2202 Raadhuispiein 1 4251 VZ Werkendam Gemeenteraad Postbus 16 4250 DA Werkendam Telefoon: (0183) 507200 Fax: (0183) 50 73 00 E-mail: info@werkendam.nl onderwerp clienttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS 2011 Klanttevredenheid Vereenzaming Ouderen Soest VOS Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189365 Klanttevredenheidsonderzoek Vereenzaming

Nadere informatie

Reactienota naar aanleiding van het Inwonerpanel

Reactienota naar aanleiding van het Inwonerpanel Reactienota naar aanleiding van het Inwonerpanel In juni dit jaar zijn aan het Inwonerpanel vragen gesteld over de gemeentelijke informatievoorziening in het algemeen, de wekelijkse informatiepagina in

Nadere informatie

Resultaten van het cliëntervaringsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2015

Resultaten van het cliëntervaringsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2015 Reg.nr.: I-SZ/2016/2119 / RIS 2016-446 (Bijlage) Resultaten van het cliëntervaringsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2015 Gemeente Boxmeer

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: de gemeente Nijkerk DIMENSUS beleidsonderzoek Juni 2008 Projectnummer 321 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 7 1

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni 2015 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 1. Indienen melding...

Nadere informatie

Onderzoek informatie via Soester Courant en website

Onderzoek informatie via Soester Courant en website Onderzoek informatie via Soester Courant en website ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, DECEMBER 2016 1 Inhoudsopgave 1 Onderzoeksresultaten 2 Onderzoeksverantwoording 3 Steekproefspecificatie 4 Contact

Nadere informatie

Resultaten interviews met patiënten Vervolgens wordt een korte samenvatting gegeven van de belangrijkste resultaten uit de gelabelde interviews.

Resultaten interviews met patiënten Vervolgens wordt een korte samenvatting gegeven van de belangrijkste resultaten uit de gelabelde interviews. Onderzoek nazorg afdeling gynaecologie UMCG (samenvatting) Jacelyn de Boer, Anniek Dik & Karin Knol Studenten HBO-Verpleegkunde aan de Hanze Hogeschool Groningen Jaar 2011/2012 Resultaten Literatuuronderzoek

Nadere informatie

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld.

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld. rriercoj Gemeenteraad Barneveld Postbus 63 3770 AB BARNEVELD Barneveld, 27 augustus 2015 f Ons kenmerk: Ö^OOJcfc Behandelend ambtenaar: I.M.T. Spoor Doorkiesnummer: 0342-495 830 Uw brief van: Bijlage(n):

Nadere informatie

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Definitieve rapportage 4 augustus 2016 DATUM 4 augustus 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL

Nadere informatie

Algemeen: Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014.

Algemeen: Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014. Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014. Zie ook http://www.amsterdam.nl/zorg-welzijn/zorg-ouderen/ Algemeen: Wat betekenen de bezuinigingen

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Groningen 2017 Laura de Jong Marjolein Kolstein Oktober 2018 Inge de Vries www.oisgroningen.nl Inhoud Inhoud... 2 Samenvatting... 3 2.7 Overige ondersteuning... 16

Nadere informatie

Cliëntbelevingsmonitor Wmo/Jeugdwet Inzicht in de meningen en ervaringen omtrent de dienstverlening

Cliëntbelevingsmonitor Wmo/Jeugdwet Inzicht in de meningen en ervaringen omtrent de dienstverlening Cliëntbelevingsmonitor Wmo/Jeugdwet Inzicht in de meningen en ervaringen omtrent de dienstverlening Scope Onderzoek B.V. KvK 64421279 Stadionstraat 11B9 4815NC Breda Cliëntbelevingsmonitor De cliëntbelevingsmonitor

Nadere informatie