Rapportage Wmo onderzoek Communicatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage Wmo onderzoek Communicatie"

Transcriptie

1 Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Cliënten zijn tevreden over hoe het proces nu verloopt, voornamelijk door de inzet van traditionele communicatiekanalen 23 juli 2014 Versie 1,0

2 Inhoudsopgave Doelstelling en onderzoeksvragen 3 Werkwijze 4 Onderzoeksdoelgroep 5 Resultaten Wmo communicatie onderzoek 6 Conclusies 29 Onderzoeksverantwoording 33

3 Doelstelling en onderzoeksvragen De gemeente Culemborg heeft zich ten doel gesteld te onderzoekenhoe tevreden Wmo-cliënten in Culemborg zijn ten aanzien van de communicatie rondom de Wmo (en wonen, zorg en welzijn) en welke behoeften zijhebben op het gebied van informatievoorziening en communicatiekanalen. De centrale vraag die de gemeente Culemborg heeft gesteld is: Hoe wordt de communicatie vanuit de gemeente Culemborg gewaardeerd; wat gaat goed en wat kan beter op het gebied van communicatie rondom de WMO (en wonen, welzijn en zorg)? 3

4 Werkwijze Dit onderzoek is als volgt uitgevoerd: Om de tevredenheid en de behoefte van Wmo-cliënten in de gemeente Culemborg te onderzoeken is gekozen om via een telefonische enquête de informatie te achterhalen. Via deze onderzoeksmethodiek zijn bovengenoemde respondenten gevraagd naar hun ervaringen met de Wmo m.b.t. de volgende thema s: Aanvraagprocedure Het gesprek met de Wmo-consulenten Communicatiekanalen Voorlichting en informatie over de Wmo Wmo Adviesraad De resultaten van dit onderzoek zullen in deze rapportage worden gepresenteerd. 4

5 Onderzoeksdoelgroep De onderzoeksdoelgroepvoor het Wmo-onderzoek bestaat uit clienten binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning die vorig jaar te maken hebben gehad met de communicatie van de gemeente Culemborg omtrent de Wmo. In totaal zijn 732 contacten opgenomen in de bruto steekproef. Uiteindelijk zijn 393 cliënten gebeld en daarvan hebben 205 cliënten deelgenomen. Dit betekent een netto respons-percentage van 52,16%. 5

6 Resultaten Wmo - communicatieonderzoek

7 Stellingen Zoals uit onderstaande stellingen blijkt, geeft meer dan de helft van de respondenten (61-78%) aan het eens te zijn dat het contact met de gemeente Culemborg goed verloopt en dat zij de juiste en voldoende informatie ontvangen over de ontwikkelingen binnen de Wmo. Op de derde stelling geeft 12,2% van de respondenten aan dat de informatievoorziening rondom de ontwikkelingen m.b.t. de Wmo onvoldoende is. Q01A Stelling 1: Als ik een vraag heb over mijn situatie en de Wmo dan krijg ik van de gemeente Culemborg de juiste informatie Q01B Stelling 2: Het contact met de gemeente Culemborg verloopt goed Q01C Stelling 3: Ik krijg voldoende informatie over de ontwikkelingen binnen de Wmo Basis: Allen (n=205) 7

8 Volgen nieuws Wmo Uit de resultaten blijkt, dat bijna de helft van de respondenten(48%) aangeeft dat de gemeente de taak heeft hen op de hoogte te houden van ontwikkelingen rondom de Wmo. Iets minder dan een kwart van de respondenten vult zijn informatiebehoefte daar waar nodig zelf aan. 28% van de respondenten zoekt eerst zelf naar informatie. Vraag 2: Hoe blijft u op de hoogte van het laatste nieuws rondomde Wmo? Basis: Allen (n=205) 8

9 Informatiebehoefte Zoals blijkt uit de grafiek hieronder, geeft meer dan de helft van de respondenten aan behoefte te hebben aan informatie rondom huishoudelijke verzorging. Tevens geeft 45,9% van de respondenten aan informatiebehoefte te hebben als het gaat om de zorgtaken die naar de gemeente gaan (en het effect daarvan op decliënt). Ook het vervoer blijkt een belangrijk aspect in de communicatie en informatievoorziening. Vraag 3: Over welk onderwerp heeft u dan zoal informatiebehoefte? (meerdere antwoorden mogelijk) Basis: Allen (n=205) 9

10 Wordt informatie gevonden Bijna 2/3 van de respondenten komt te weten wat zij wilden weten(65%). Slechts een klein percentage (1%) vindt helemaal niet wat hij/zij zoekt. Bijna 30% van de respondenten vindt bijna alle informatie (29%). Hieruit blijkt dat overwegend de informatie die de cliënten zoeken ook gevonden wordt (94%). Vraag 4: Als u behoefte heeft aan informatie over de door u genoemde onderwerpen, komt u dan ook te weten wat u wilt weten? Basis: Allen (n=205) 10

11 Informatiebron De belangrijkste informatiebron blijft het telefonisch contact met de gemeente indien de cliënt een vraag heeft over wonen, welzijn, zorg of de Wmo. 55,6% van de respondenten geeft aan dit kanaal te gebruiken voor informatie. Een andere belangrijke informatiebron blijkt het Wmo-loket te zijn. Vraag 5: Als u een vraag heeft over wonen, welzijn en zorg of dewmo, waar haalt u dan uw informatie vandaan? (Meerdere antwoorden mogelijk) Basis: Allen (n=205) 11

12 Is informatiebron informatief Bijna 2/3 van de respondenten komt te weten wat hij/zij wilde weten (65%). 26% van de respondenten geeft aan bijna alles te weten te komen wat zij wilden weten. Slechts 2% van de respondenten komt niet te weten wat zijzochten. Vraag 6: Als u gebruik maakt van de door u genoemde informatiebron(nen), komt u dan ook te weten wat u wilt weten? Basis: Allen (n=205) 12

13 Eerste informatiebron Zoals blijkt uit onderstaande grafiek, nemen de respondenten bijeen vraag over wonen, welzijn, zorg of de Wmo het meest als eerst telefonisch contact op met de gemeente (31,7%). Iets meer dan 1/5 van de respondenten stelt inzijn sociale omgeving de vragen (22,9%) en iets minder dan 1/5 (19%) gaat metzijn of haar vragen naar het Wmo-loket. Vraag 7:Als u een vraag heeft over wonen, welzijn en zorg of de Wmo waar gaat u dan als eerste naartoe?? Basis: Allen (n=205) 13

14 Frequentie informatievoorziening gemeente Het merendeel van de respondenten geeft aan dat zij de frequentie waarin zij voorzien worden van informatie door de gemeente prettig te vinden (57%). Iets meer dan 1/3 van de respondenten geeft aan dat de gemeente hen wel vaker mag informeren omtrent Wmo, wonen, welzijn en zorg (34%). Vraag 8: Vindt u dat de gemeente u vaak genoeg op de hoogte houdt met informatie omtrent de Wmo/Wonen, welzijn en zorg? Basis: Allen (n=205) 14

15 Toegang tablet/computer Aan de respondenten is gevraagd of zij toegang hebben tot een computer of tablet met internetverbinding. Van de respondenten heeft 40% toegang tot internet en meer dan de helft (60%) heeft dat niet. Dit is een interessant gegeven in de communicatie vanuit de gemeente naar haar cliënten toe. Vraag 9: Heeft u toegang tot een computer/tablet met internetverbinding? (ook via iets of iemand anders?) Basis: Allen (n=205) 15

16 Informatie vinden online Van de respondenten die toegang hebben tot het internet (n=83), vindt 22,9% precies wat zij zoeken. 14,4% van de respondenten geeft aan vaak niet, of helemaal niet de informatie te vinden die zij zoeken. Het merendeel van de respondenten die digitaal aangesloten zijn vindt wel ongeveer wat zij zoeken (56%), maar missen dus nog wel informatie. Vraag 10: Weet u waar u moet zoeken als u via internet informatie opzoekt over de Wmo? Basis: Zij die toegang hebben tot internet (n=83) 16

17 Bekend met JALP Het merendeel van de respondenten die toegang hebben tot internet (93%) is niet bekend met JALP (de gemeentelijke Wmo website van de gemeente Culemborg). Slechts 4 van de 83 respondenten geven aan de website te kennen. Van de respondenten (n=4) die aangeven Jalp te kennen, ondersteunt de site voldoende bij het verder helpen bij de hulpvraag/hulpvragen (n=2). Voor de andere twee gevallen lijkt de site onvoldoende te ondersteunen. Vraag 11: Bent u bekend met JALP? (dit is de Wmo-website van de gemeente Culemborg) Vraag 12: Kunt u op deze site antwoord krijgen op uw hulpvraag? Basis: Zij die toegang hebben tot internet (n=83) 17

18 Wmo raad Uit het onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de respondenten niet bekend is met de Wmo raad. 20,5% van de respondenten geeft aan bekend te zijn met de Wmo raad. 91% van de respondenten geeft aan niet betrokken te willenworden bij activiteiten van de Wmo raad. Daarnaast geeft het merendeel van de respondenten (60,9%) aan wel meer informatie van de Wmo raad te willen ontvangen. Vraag 13: Bent u bekend met de Wmo-raad? Vraag 14: Zou u meer betrokken willen worden bij activiteiten van de Wmo-raad? Vraag 15: Zou u meer op de hoogte willen worden gehouden van de activiteiten van de Wmo raad? Basis: Allen (n=205) 18

19 Wmo Loket Van de respondenten die hebben deelgenomen aan het onderzoek is 59% bij het Wmo loket geweest. 40% van de respondenten is niet bij het loketgeweest (al dan niet omdat iemand anders voor hen de hulpvraag heeft gesteld). Overwegend worden de cliënten prettig tot zeer prettig geholpen bij het Wmo loket (87,6%). De cliënten die niet zo prettig geholpen zijn, geven onder andere aan dat zij zich onvoldoende geholpen of gehoord voelden. Vraag 16: Bent u met uw hulpvraag ook bij het Wmo-loket geweest?? Basis: Allen (n=205) Vraag 17: Wat vond u van de manier waarop u bent geholpen bij het Wmo-loket? Basis: Zij die bij het Wmo loket zijn geweest (n=83) 19

20 Huisbezoek Naar aanleiding van het gesprek bij het Wmo loket heeft 64% van de respondenten (n=54) een huisbezoek gehad. Van de respondenten die niet bij het Wmo loket zijn geweest, heeft 82% wel een huisbezoek gehad om verder over de situatie te praten. Vraag 16A: Heeft u een huisbezoek gehad terwijl u bij het Wmo loket bent geweest? Basis: Zij die bij het Wmo loket zijn geweest met hun hulpvraag (n=121) Vraag 17A: Heeft u een huisbezoek gehad nadat u niet bij het Wmoloket bent geweest? Basis: Zij die bij het Wmo loket zijn geweest (n=85) 20

21 Maken afspraak huisbezoek Het merendeel van de respondenten (61,4%) heeft het maken van een afspraak tot een huisbezoek als prettig ervaren. 24,2% van de respondenten kon zich het maken van de afspraak niet herinneren of was de afspraak door iemand anders gemaakt. Slechts een kleine groep (n=22) vond het een onprettig gesprek. Vraag 18: Hoe verliep het contact bij het maken van een afspraaktot een huisbezoek? Basis: Zij die een huisbezoek hebben gehad (n=153) 21

22 Prettig of onprettig aan contact voor huisbezoek Uit de toelichting onder de respondenten blijkt voornamelijk dathet merendeel, die een prettig gesprek hebben gehad, de persoon waarmee men heeft gesproken als vriendelijk en begripvol beschouwen (65,9%). Van hen die een onprettig gesprek hebben gehad, geeft 40,9% aan dat het doel van het gesprek vooraf onduidelijk was. Vraag 19: Wat vond u prettig aan het contact voorafgaand aan het huisbezoek? Basis: Zij die aangaven een prettig gesprek te hebben gehad bij het maken van een afspraak tot een huisbezoek (n=94) Vraag 20: Wat vond u onprettig aan het contact voorafgaand aan het huisbezoek? Basis: Zij die aangaven een prettig gesprek te hebben gehad bij het maken van een afspraak tot een huisbezoek (n=22) 22

23 Doel huisbezoek Aan de respondenten is gevraagd wat zij vooraf verwachtten wat het doel was van het huisbezoek. Hieruit blijkt dat 72% verwachtte dat het ging over het bespreken van de mogelijkheden tot het krijgen van een voorziening. Vanuit de kantelingsgedachte gaat het bij een huisbezoek meer om het bespreken van de hele (thuis)situatie. 28% van de respondenten verwachtte dat dit ook zo zou zijn. Vraag 21: Wat was volgens u het doel van het huisbezoek? Basis: Zij die een huisbezoek hebben gehad (n=153) 23

24 Contact Huisbezoek Van de respondenten die een huisbezoek hebben gehad geeft een ruime meerderheid aan dat het contact tijdens dit huisbezoek prettig tot zeer prettig is verlopen. Slechts 5,9% van de respondenten vond het gesprek onprettig tot zeer onprettig. Vraag 22: Hoe verliep het contact tijdens het huisbezoek? Basis: Zij die een huisbezoek hebben gehad (n=153) 24

25 Prettig of onprettig aan huisbezoek Van diegenen die hebben aangegeven een prettig gesprek te hebbengehad met de consulent geven de meeste respondenten (89,7%) aan dat de consulent de tijd nam om de situatie te bespreken en meedacht met de specifieke situatie (79,3%). Van de respondenten die een onprettig gesprek hebben ervaren geeft 77,8% aan dat de consulent niet goed genoeg luisterde. Vraag 23: Wat vond u prettig aan het contact tijdens het huisbezoek? Basis: Zij die aangaven een zeer prettig huisbezoek te hebben gehad (n=29) Vraag 24: Wat vond u onprettig aan het contact tijdens het huisbezoek? Basis: Zij die aangaven een onprettig huisbezoek te hebben gehad(n=9) 25

26 Afwikkeling communicatie Een ruime meerderheid geeft aan de communicatie rondom de afwikkeling van de hulpvraag/melding als prettig tot zeer prettig te ervaren (85,8%). Slechts in 8,8% van de gevallen geven de respondenten aan dat de afwikkeling (qua communicatie) niet prettig tot totaal niet prettig is verlopen. Vraag 25: Hoe heeft u de communicatie rond de afwikkeling van uw hulpvraag/melding ervaren? Basis: Allen (n=205) 26

27 Gewenst communicatiekanaal Zoals blijkt uit onderstaande grafiek is de Culemborgse Courant het meest gewenste communicatiekanaal. Daarnaast geeft 16,1% van de respondenten aan een persoonlijk gesprek het meest te waarderen als communicatiemiddel omtrent deontwikkelingen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Zij die hebben aangegeven Anders, namelijk, noemen onder andere per brief (n=54) of per (n=9). Vraag 26: Op welke wijze wilt u geïnformeerd worden over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van wonen, welzijn en zorg? (meerdere antwoorden zijn mogelijk) Basis: Allen (n=205) 27

28 Overige opmerkingen Een aantal respondenten heeft bij de laatste vraag de gelegenheid gebruikt om aan te geven dat zij tevreden zijn over hoe de communicatie en Wmo binnen de gemeente Culemborg zijn verlopen. Verdere opmerkingen, die door meerdere respondenten zijn benoemd, staan hieronder vermeld. Voor een overzicht van alle opmerkingen verwijzen wij u naar het tabellenrapport. - Aanvraag duurt soms erg lang - Laatste tijd is de zorg erg verbeterd - Het vervoer in de gemeente kan beter - De huishoudelijke hulp is belangrijk voor mij. Vraag 27: Heeft u nog een laatste opmerking of een toevoeging aan het onderzoek dat nog niet aan bod is gekomen? Basis: Allen (n=205) 28

29 Conclusies

30 Overall conclusies 1/3 Cliënten zijn tevreden over hoe het proces nu verloopt, voornamelijkdoor de inzet van traditionele communicatiekanalen De respondenten, die hebben deelgenomen aan het onderzoek, zijn over het algemeen tevreden over de dienstverlening en de communicatie van de gemeente Culemborg. Zoals blijkt uit de stellingen die de cliënten zijn voorgelegd, reageert de gemeente Culemborg volgens de meerderheid van de respondenten adequaat en voorziet zij haar inwoners van de juiste informatie. Cliënten zien de rol van de gemeente als een orgaan dat hen op de hoogte houdt. Bijna de helft van de respondenten (48%) geeft aan dat ze de informatie over ontwikkelingen graag krijgt aangereikt. 28% geeft aan zelf actief informatie in te winnen en toont hiermee een meer proactieve houding. De informatiebehoefte heeft voornamelijk betrekking op het voorzieningenniveau in de gemeente. Huishoudelijke verzorging (62,9%) en vervoer (41%) blijken voor veel inwoners interessante thema s. Daarnaast valt op dat iets minder dan de helft (45,9%) van de respondenten informatie wenst over de zorgtaken die naar de gemeente gaan. Hieruit valt op te maken dat veel inwoners zich bewust zijn van de komende veranderingen en dat zij graag informatie wensen wat de veranderingen precies zijn. En naar verwachting; of dit ook consequenties heeft op hun specifieke situatie. Uit het onderzoek komt naar voren dat de belangrijkste informatiebronnen bij vragen over wonen, welzijn of zorg (en Wmo) bronnen zijn van de gemeente. Zowel het telefonisch contact met de gemeente (55,6%) als het Wmo-loket (47,8%) worden gezien als de belangrijkste informatiebronnen. Ook hierbij geldt dat deze bronnen ruim voldoende voorzien in de informatiebehoefte. 98% van de respondenten geeft aan dat ze (bijna) alles komen te weten wat ze wilden weten. 30

31 Overall conclusies 2/3 Ondanks dat de eerste informatiebron het telefonisch contact met de gemeente betreft (31,7%), valt op dat 22,9% van de respondenten zijn hulpvraag kenbaar maakt in zijn sociale omgeving. De informatievoorziening door de gemeente wordt door de meeste respondenten op dit moment als prettig ervaren. Iets meer dan 1/3 van de respondenten geeft aandat ze liever wat vaker door de gemeente worden geïnformeerd (34%). Opvallend is dat van de respondenten 60% geen toegang heeft tot internet. Van diegenen die wel internet hebben, is 93% van de respondenten niet bekend met Jalp (de gemeentelijke Wmo-pagina). Hieruit blijkt dat de internetvoorziening door een groot deel van de Wmo-cliënten niet geraadpleegd wordt of kan worden. De Wmo raad geniet relatief gezien weinig bekendheid. 81,5% van de respondenten is niet of weinig bekend met de raad. De respondenten geven aan niet per se meer betrokken te willen raken bij de activiteiten van de Wmo raad, maar zouden wel meer geïnformeerd willen worden over wie zij zijn en wat zij doen (60,7%). Het Wmo-loket lijkt goed te functioneren. Van de 59% van de respondentendie bij het Wmo-loket zijn geweest, geeft 87,6% aan dat ze prettig tot zeer prettig zijn geholpen. Van de respondenten die een huisbezoek hebben gehad, geeft het merendeel aan dat het maken van de afspraak prettig is verlopen (61,4%). Indien zij positief waren over dit gesprek kwam dit voornamelijk vanwege de vriendelijke en begripvolle persoon aan de andere kant van de lijn (65,9%). Indien de respondenten minder positief waren, lag dit voornamelijk aan hetontbreken van een duidelijk doel betreffende het telefoongesprek (40,9%). 31

32 Overall conclusies 3/3 Het contact tijdens het huisbezoek wordt door 94,2% van de respondenten als prettig tot zeer prettig ervaren. Ondanks dat bijna ¾van de respondenten er vanuit ging dat ze de mogelijkheden zouden bespreken tot het krijgen van een voorziening, gaf 28% aan dat zij verwacht hadden dat hun hele situatie zou worden meegenomen tijdens het huisbezoek. Tenslotte is aan de respondenten gevraagd hoe zij de communicatie hebben ervaren omtrent de afwikkeling van hun hulpvraag/melding. Hierbij geeft 85,8% van de respondenten aan dat zij dit als prettig tot zeer prettig hebben ervaren. Als de respondenten gevraagd wordt door middel van welk communicatiekanaal zij in de toekomst geïnformeerd willen blijven worden, valt op dat hierbij de Culemborgse Courant (55,6%) wordt genoemd en vervolgens brief (n=54) en daarna persoonlijk gesprek (16,1%) Wat opvalt is dat veel respondenten de voorkeur geven aan traditionele media. Offline media (brief en courant) en een persoonlijk gesprek of telefoongesprek met de gemeente. Dit valt mede te verklaren door het lage aantal respondenten dat toegang heeft tot internet. De informatievoorziening zal voor een komende generatie wellicht beter aansluiten op de wensen en behoeften van de cliënten binnen de gemeente Culemborg. Voor nu blijft het belangrijk om ook via de bekende communicatiekanalen in contact te blijven met de Wmo-cliënten. 32

33 Onderzoeksverantwoording Doelgroep: Wmo-cliënten die vorig jaar contact hebben gehad met de gemeente inzake de Wet maatschappelijke ontwikkeling. Steekproefkader: A-selecte steekproef: Wmo-client contact 2013 Veldwerkmethode: Telefonische enquête Veldwerkperiode: 28 april tot en met 8 mei 2014 Response percentage telefonische enquêtes: 205/393: 52,16% Het betrouwbaarheidsniveau van dit onderzoek bedraagt 90% met een foutenmarge van 5,81%. Rapportage: Indeze rapportage zijn de resultaten van de telefonische enquêtes verwerkt. 33

Rapportage Tevredenheidonderzoek 2013 Collectief vervoer Gemeenten Noord-Oost Friesland

Rapportage Tevredenheidonderzoek 2013 Collectief vervoer Gemeenten Noord-Oost Friesland Rapportage Tevredenheidonderzoek 2013 Collectief vervoer Gemeenten Noord-Oost Friesland 25 juni 2014 Versie 1.0 Inhoudsopgave Doelstelling en Onderzoeksvragen 3 Werkwijze 4 Onderzoeksdoelgroep 5 Achtergrondinformatie

Nadere informatie

Rapportage Wmo-tevredenheidonderzoek 2013

Rapportage Wmo-tevredenheidonderzoek 2013 Rapportage Wmo-tevredenheidonderzoek 2013 Positief beeld van de dienstverlening Gemeente Oss; rol van de cliënt in het proces kan beter 25-7-2014 Concept 0.1 Inhoudsopgave Doelstelling en onderzoeksvragen

Nadere informatie

Gemeente Landsmeer. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 5 juni 2014

Gemeente Landsmeer. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 5 juni 2014 Gemeente Landsmeer Wmo-klanttevredenheid over 2013 5 juni 2014 DATUM 5 juni 2014 TITEL Wmo-klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Landsmeer Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014 Gemeente Roosendaal Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 Concept 11 augustus 2014 DATUM 11 augustus 2014 TITEL Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Roosendaal

Nadere informatie

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk Inhoud Zijn je ouders nog bij elkaar? 3 Genschap van goederen: Stel je zou gaan trouwen, waarvoor zou je dan kiezen? 7 Ik zou later willen trouwen 4 Partneralimentatie: Waar gaat je voorkeur naar uit?

Nadere informatie

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Augustus 2015 2 Samenvatting De gemeente wil weten hoe

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 1. Algemeen In het Westerkwartier is het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 afgerond en zijn de resultaten hiervan inmiddels bekend. In 18 van de 23 Groningse

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014 Gemeente Woerden Klanttevredenheid Wmo over 2013 31 juli 2014 DATUM 31 juli 2014 TITEL Klanttevredenheid Wmo over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Woerden Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus

Nadere informatie

Ervaring van de cliënt ten aanzien van De Kanteling

Ervaring van de cliënt ten aanzien van De Kanteling Wmo-tevredenheidonderzoek Dienstverlening 2014 Ervaring van de cliënt ten aanzien van De Kanteling 28 juli 2015 V0.1 Inhoudsopgave Doelstelling en onderzoeksvragen 3 Werkwijze 4 Onderzoeksdoelgroep 5 Resultaten

Nadere informatie

NV schade is goed beoordeeld in 2014 Samenvatting KTO NV schade 2014 24 maart 2015

NV schade is goed beoordeeld in 2014 Samenvatting KTO NV schade 2014 24 maart 2015 NV schade is goed beoordeeld in 2014 Samenvatting KTO NV schade 2014 24 maart 2015 Situatie en centrale vraagstelling Onderzoek naar de tevredenheid en loyaliteit van werkgevers en werknemers NV schade

Nadere informatie

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015 Gemeente Zeist Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 8 juli 2015 DATUM 8 juli 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Zeist Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Resultaten van het cliëntervaringsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2015

Resultaten van het cliëntervaringsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2015 Reg.nr.: I-SZ/2016/2119 / RIS 2016-446 (Bijlage) Resultaten van het cliëntervaringsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2015 Gemeente Boxmeer

Nadere informatie

Memo. Datum: 19 oktober 2015 Onderwerp: Enquête Studieadvies

Memo. Datum: 19 oktober 2015 Onderwerp: Enquête Studieadvies Memo Datum: 19 oktober 2015 Onderwerp: Enquête Studieadvies Inhoud Hoofdstuk 1: Introductie... 1 Hoofdstuk 2: Algemene uitkomsten... 1 2.1 De weg naar de studieadviseur... 1 2.2 Hulpvraag... 2 2.3 Waardering

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: de gemeente Nijkerk DIMENSUS beleidsonderzoek Juni 2008 Projectnummer 321 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 7 1

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2014 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Shanon klein Goldewijk Juni 2014 Inhoud Samenvatting... 2 Inleiding... 4 1. Indienen

Nadere informatie

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014 Gemeente Wmo klanttevredenheid over 2013 1 juli 2014 DATUM 1 juli 2014 TITEL Wmo klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Klanttevredenheidsonderzoek Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014

Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014 Alfahulp en huishoudelijke hulp Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014 Inhoudsopgave Geschreven voor Achtergrond & doelstelling 3 Conclusies 5 Resultaten 10 Bereidheid tot betalen 11 Naleven regels 17

Nadere informatie

Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD)

Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Index 1. Samenvatting en conclusies 2. Inleiding 3. Bekendheid EPD 4. Kennis over het EPD 5. Houding ten aanzien van het EPD 6. Informatiebehoefte 7. Issue

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [X]Akkoordstukken [ ]Openbaar -- [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [X]Akkoordstukken [ ]Openbaar -- [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Cliëntervaringsonderzoek wmo 2016 1- Notagegevens Notanummer 2016-001395 Datum 30-08-2016 Programma: 08 Meedoen Portefeuillehouder Weth. Kolkman Team MOM

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEID WWB. Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014

KLANTTEVREDENHEID WWB. Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014 KLANTTEVREDENHEID WWB Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Emmen 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9 5

Nadere informatie

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016 Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch Nulmeting 2016 Afdeling Onderzoek & Statistiek Juli 2016 Samenvatting De gemeente s-hertogenbosch vindt het belangrijk om de ervaringen van cliënten met Wmoondersteuning

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

HET LEIDERDORPPANEL OVER...

HET LEIDERDORPPANEL OVER... HET LEIDERDORPPANEL OVER... Resultaten peiling 13: Meedenken en meedoen in de openbare ruimte april 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 13 e peiling met het burgerpanel van

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om:

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om: COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Te besluiten om: 1. De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 in het kader van artikel 9 Wmo juncto artikel 8.9 vierde lid

Nadere informatie

Gemeente Beuningen. Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013. Concept. 3 april 2014

Gemeente Beuningen. Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013. Concept. 3 april 2014 Gemeente Beuningen Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013 Concept 3 april 2014 DATUM 3 april 2014 TITEL Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Beuningen

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling Gemeente Groesbeek Juni 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Zuiderval 70 7500 AN Enschede Tel. (053) 4825000 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014/050

Nadere informatie

Nationale Enquête Digitale Balie Gemeenten Eindrapportage 19 februari 2010

Nationale Enquête Digitale Balie Gemeenten Eindrapportage 19 februari 2010 Nationale Enquête Digitale Balie Gemeenten Eindrapportage 19 februari 2010 Nationale Enquête Digitale Balie Gemeenten Eindrapportage 19 februari 2010 Contactgegevens: Opdrachtgever: Opdrachtnemer: Business

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Lokaal Loket Lisse

Tevredenheidsonderzoek Lokaal Loket Lisse W032521 / 22309 Onderzoeken uitvoering Tevredenheidsonderzoek Lokaal Loket Lisse Oktober 2012 Uitgevoerd door: S. Boekestijn beleidsmedewerker gemeente Lisse INHOUDSOPGAVE Inleiding p. 2 1 Onderzoeksopzet

Nadere informatie

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK RAPPORTAGE SPORT EN GELUK Extra vragen Sportdeelname Index Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Management Summary 3 Onderzoeksresultaten 4 Onderzoeksverantwoording 5 Contact 2 1. Inleiding 3 Inleiding

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015 Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot Januari 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4 2.1 Onderzoeksverantwoording... 4 2.2 Hoe tevreden

Nadere informatie

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING WEBSITE

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING WEBSITE BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 1 2016 WEBSITE Gemeente Wijdemeren Juni/juli 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Stadjers over het CJG Groningen

Stadjers over het CJG Groningen Stadjers over het CJG Groningen Een Stadspanelonderzoek 2013 Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht onderzoek, het toegankelijk

Nadere informatie

DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE

DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE Gemeente Vianen Onderzoek uitgevoerd op het Inwonerpanel Vianen, zomer 2012 GfK 2012 Dienstverlening en communicatie gemeente Vianen 18 september 2012 1 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

Enquête Dienstverlening in het stadhuis

Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Colofon Titel:Enquête Dienstverlening in het stadhuis Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek. over 2009

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek. over 2009 Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2009 VERSLAG VAN DE RESULTATEN VAN HET CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK ONDER BURGERS MET EEN BEPERKING samenvatting Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Foto s: Bas Moerman

Nadere informatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 43. Financiële situatie Samenvatting Circa tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, ruim een kwart komt net rond en kan moeilijk

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers

In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers Samenvatting KTO NV schade 2015 31 maart 2016 Situatie en centrale vraagstelling Onderzoek naar de tevredenheid en loyaliteit

Nadere informatie

Gemeente Alphen-Chaam

Gemeente Alphen-Chaam Gemeente Alphen-Chaam Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 23 oktober 2015 DATUM 23 oktober 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente Alphen-Chaam

Nadere informatie

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in 2013 Gemeente Sint Anthonis Afdeling Sociale Zaken April

Nadere informatie

Bewonerspanel Communicatie

Bewonerspanel Communicatie Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Communicatie Context Van 16 tot 30 november 2015 heeft IB Onderzoek een peiling gehouden onder

Nadere informatie

Barometer Gehandicaptenzorg. Samenvattend rapport Kenmerk: December 2016

Barometer Gehandicaptenzorg. Samenvattend rapport Kenmerk: December 2016 Barometer Gehandicaptenzorg Samenvattend rapport Kenmerk: 20474 December 2016 1 Inhoudsopgave Geschreven voor Inleiding 3 Danielle van Essen Conclusies 5 Resultaten 7 Steekproef en verantwoording 16 2

Nadere informatie

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld.

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld. rriercoj Gemeenteraad Barneveld Postbus 63 3770 AB BARNEVELD Barneveld, 27 augustus 2015 f Ons kenmerk: Ö^OOJcfc Behandelend ambtenaar: I.M.T. Spoor Doorkiesnummer: 0342-495 830 Uw brief van: Bijlage(n):

Nadere informatie

Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011

Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011 Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011 Samenvatting De afdeling Juridische Zaken (JZ) wil een vinger aan de

Nadere informatie

[ENQUETE COMMUNICATIE]

[ENQUETE COMMUNICATIE] 13 [ENQUETE COMMUNICATIE] Enquête communicatie Brederode Wonen Inleiding Brederode Wonen zet zich in voor optimale communicatie met haar huurders en goede informatievoorziening voor een ieder die daar

Nadere informatie

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd...

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 4 4 De aanvraag... 8 5 Procedure... 14 6 Wachttijd... 16 7 Bejegening... 19 7 Toegewezen aanvragen...

Nadere informatie

RAPPORTAGE EVALUATIE NETWERKTRAINING SUCCESVOL NAAR WERK

RAPPORTAGE EVALUATIE NETWERKTRAINING SUCCESVOL NAAR WERK RAPPORTAGE EVALUATIE NETWERKTRAINING SUCCESVOL NAAR WERK INHOUDSOPGAVE + INLEIDING 4 + MANAGEMENT SUMMARY 5 + RESULTATEN 8 + BIJLAGEN + Bijlage A. Onderzoeksverantwoording 19 + Bijlage B. Steekproefsamenstelling

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Alphen aan den Rijn September 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel N. Meys Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-1409-7060 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING

Nadere informatie

Onderzoek uitgevoerd door Team Bestuur Gemeente Terneuzen, mei 2010 Documentnummer: 13943

Onderzoek uitgevoerd door Team Bestuur Gemeente Terneuzen, mei 2010 Documentnummer: 13943 Onderzoek uitgevoerd door Team Bestuur Gemeente Terneuzen, mei 2010 Documentnummer: 13943 Inhoudsopgave 1 Aanleiding...4 1.1 Communicatiehouding... 5 1.2 Draagvlak... 6 2 Methode van onderzoek...7 2.1

Nadere informatie

Klantmeting Wmo 'direct beschikken' Onderzoek in het kader van Ontwikkelagenda AmSZ

Klantmeting Wmo 'direct beschikken' Onderzoek in het kader van Ontwikkelagenda AmSZ Klantmeting Wmo 'direct beschikken' Onderzoek in het kader van Ontwikkelagenda AmSZ Gemeente 's-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Mei 2011 1 Samenvatting Voor de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20 Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek 2015 1/20 1. Inleiding In december 2015 is voor de gemeente De Bilt het tweejaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Hiervoor zijn personen

Nadere informatie

Werken op afspraak. Klant Contact Centrum Gemeente Dongen. GfK, februari 2016 (17177-12) Client logo [delete this grey box if not required]

Werken op afspraak. Klant Contact Centrum Gemeente Dongen. GfK, februari 2016 (17177-12) Client logo [delete this grey box if not required] Werken op afspraak Klant Contact Centrum Gemeente Dongen GfK, februari 2016 (17177-12) 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management Summary Slide 3-4 Onderzoeksresultaten Slide 5-11 Onderzoeksverantwoording Slide

Nadere informatie

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2 Inhoud 1. Inleiding 1 1.1. Methode van onderzoek 1 1.2. Responsverantwoording 1 1.3. Leeswijzer 2 2. Tevredenheid Wmo-cliënten 3 2.1. Aanvragen van de voorzieningen 3 2.2. (On)Tevredenheid PGB 4 2.3. Tevredenheid

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2012 DE ROTONDE & DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE EEMNES JULI/AUGUSTUS 2012

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2012 DE ROTONDE & DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE EEMNES JULI/AUGUSTUS 2012 RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2012 DE ROTONDE & DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE EEMNES JULI/AUGUSTUS 2012 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Noorderweg 2 1221 AA Hilversum Tel: (035) 623 27 89

Nadere informatie

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek 25 november 2015 GOM PAN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING GOM PAN EN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING DATUM 25 november 2015 TITEL Wmo

Nadere informatie

Resultaten interviews met patiënten Vervolgens wordt een korte samenvatting gegeven van de belangrijkste resultaten uit de gelabelde interviews.

Resultaten interviews met patiënten Vervolgens wordt een korte samenvatting gegeven van de belangrijkste resultaten uit de gelabelde interviews. Onderzoek nazorg afdeling gynaecologie UMCG (samenvatting) Jacelyn de Boer, Anniek Dik & Karin Knol Studenten HBO-Verpleegkunde aan de Hanze Hogeschool Groningen Jaar 2011/2012 Resultaten Literatuuronderzoek

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2010

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2010 Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2010 GEMEENTE CRANENDONCK ONDERZOEK NAAR BEREIKBAARHEID, TOEGANKELIJKHEID & BRUIKBAARHEID VAN DE OPENBARE RUIMTE Samenvatting Auteurs: Drs. G. Eijkhout S. Wijker Mei

Nadere informatie

Gemeente Breda. Onderzoek klanttevredenheid Wmo. Onderzoek en Informatie. Individuele voorzieningen in Breda (2007)

Gemeente Breda. Onderzoek klanttevredenheid Wmo. Onderzoek en Informatie. Individuele voorzieningen in Breda (2007) Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Onderzoek klanttevredenheid Wmo Individuele voorzieningen in Breda (2007) Datum: Mei 2008 In opdracht van: Gemeente Breda Directie Sociale Zaken Uitgave: Gemeente

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 en klanttevredenheid dienstverlening Gemeente Boskoop

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 en klanttevredenheid dienstverlening Gemeente Boskoop Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 en klanttevredenheid dienstverlening Gemeente Boskoop opdracht van: Onderzoek uitgevoerd in de gemeente Boskoop DIMENSUS beleidsonderzoek Juni 2008 Projectnummer 317

Nadere informatie

Cliënttevredenheidsonderzoek 2008 Wmo gemeente Helden-Kessel-Maasbree

Cliënttevredenheidsonderzoek 2008 Wmo gemeente Helden-Kessel-Maasbree Cliënttevredenheidsonderzoek 2008 Wmo gemeente Helden-Kessel-Maasbree Dit onderzoek geeft inzicht in de tevredenheid van mensen met beperkingen. Het onderzoek richt zich op mensen met een individuele voorziening.

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 23: Informatiebehoefte over CITES-regelgeving 9 september 2013

Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 23: Informatiebehoefte over CITES-regelgeving 9 september 2013 Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 23: Informatiebehoefte over CITES-regelgeving 9 september 2013 1. Inleiding 1.1 Aanleiding Dienst Regelingen biedt op verschillende manieren (kanalen)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Gezond en Fit. december. Opgemaakt en uitgevoerd door: Helma Veenstra ReviewPartner 06-22977641 helma@reviewpartner.

Klanttevredenheidsonderzoek. Gezond en Fit. december. Opgemaakt en uitgevoerd door: Helma Veenstra ReviewPartner 06-22977641 helma@reviewpartner. Klanttevredenheidsonderzoek Gezond en Fit december 2015 Opgemaakt en uitgevoerd door: Helma Veenstra ReviewPartner 06-22977641 helma@reviewpartner.nl Inhoudsopgave Toelichting 3 Basisgegevens respondenten

Nadere informatie

Conceptrapportage Klantenonderzoek radiozendamateurs Agentschap Telecom

Conceptrapportage Klantenonderzoek radiozendamateurs Agentschap Telecom Conceptrapportage Klantenonderzoek radiozendamateurs Agentschap Telecom In opdracht van: Contactpersonen: Agentschap Telecom mevrouw Y. Veenstra, de heer A. Ballast Utrecht, april 2013 DUO MARKET RESEARCH

Nadere informatie

Bereikonderzoek Texelse Media BV 2011

Bereikonderzoek Texelse Media BV 2011 Bereikonderzoek Texelse Media BV 2011 Index 1. Onderzoeksverantwoording en begrippenlijst 2. Print 3. Online en Kabelkrant 4. Totaaloverzicht Texelse Media BV Bereiksonderzoek Texelse Media BV 2011 TNS

Nadere informatie

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Stichting toetsing verzekeraars Datum: 8 februari 2016 Projectnummer: 2015522 Auteur: Marit Koelman Inhoud 1 Achtergrond onderzoek 3 2

Nadere informatie

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2009

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2009 Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2009 Gemeente Boxmeer Afdeling Welzijn en leefbaarheid Maart

Nadere informatie

Cliëntbelevingsmonitor Wmo/Jeugdwet Inzicht in de meningen en ervaringen omtrent de dienstverlening

Cliëntbelevingsmonitor Wmo/Jeugdwet Inzicht in de meningen en ervaringen omtrent de dienstverlening Cliëntbelevingsmonitor Wmo/Jeugdwet Inzicht in de meningen en ervaringen omtrent de dienstverlening Scope Onderzoek B.V. KvK 64421279 Stadionstraat 11B9 4815NC Breda Cliëntbelevingsmonitor De cliëntbelevingsmonitor

Nadere informatie

Het keukentafel gesprek. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014

Het keukentafel gesprek. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Het keukentafel gesprek Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Elburg - 25 juni 2014 - 1 - - 2 - Inhoudsopgave Inleiding 3 Samenvatting 4 1 Onderzoeksmethode.. 6 1.1 Eerste onderzoeksopzet. 6 1.2 Nieuwe

Nadere informatie

De dienstverlening van Westerpark

De dienstverlening van Westerpark De dienstverlening van Westerpark Vanaf eind mei 2009 konden bewoners en ondernemers van Westerpark zich aanmelden bij het nieuw opgerichte digitale bewonerspanel. In deze rapportage wordt verslag gedaan

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten. Pensioenbeleving deelnemers Stichting BMS Pensioenfonds. april 2011. 2010 Towers Watson. All rights reserved.

Onderzoeksresultaten. Pensioenbeleving deelnemers Stichting BMS Pensioenfonds. april 2011. 2010 Towers Watson. All rights reserved. Onderzoeksresultaten Pensioenbeleving deelnemers Stichting BMS Pensioenfonds april 2011 2010 Towers Watson. All rights reserved. Inhoud Context onderzoek Samenvatting Resultaten Communicatiemiddelen Uniform

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE Gemeente Oirschot November/December 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Rapport onderzoek Afgevaardigden

Rapport onderzoek Afgevaardigden 1. Inleiding Op 30 november 2012 (herinnering op 12 december) hebben 28 afgevaardigden en 1 oudafgevaardigde van Badminton Nederland een mailing ontvangen met daarin een link naar de enquête Afgevaardigden

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2008

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2008 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2008 onder Wmo-aanvragers van de gemeenten: Brunssum, Heerlen, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal Gemeente Heerlen Bureau Onderzoek & Statistiek 11 juni

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand AFM Consumentenmonitor voorjaar 20 Roodstand Juni 20 GfK 20 AFM Consumentenmonitor Juni 20 1 Management Summary Bijna de helft van alle Nederlanders staat wel eens rood. Diegenen die niet rood kunnen staan,

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO Gemeente Boxmeer

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO Gemeente Boxmeer Reg.nr.: I-SZ/2012/862 / RIS 2013-463 Bijlage KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2012 Gemeente Boxmeer Vragenlijst over het aanvragen van een Wmo-voorziening U heeft zich in 2012 bij de gemeente Boxmeer gemeld

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2013

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2013 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2013 onder Wmo-cliënten van de gemeenten: Brunssum, Nuth, Onderbanken en Simpelveld Rapportage gemeente Simpelveld Gemeente Heerlen Bureau Onderzoek & Statistiek Augustus

Nadere informatie

Bijlage Rapportage monitor en resultaten eerste meting juni 2014 pilot Huishoudelijke Verzorging

Bijlage Rapportage monitor en resultaten eerste meting juni 2014 pilot Huishoudelijke Verzorging Bijlage Rapportage monitor en resultaten eerste meting juni 2014 pilot Huishoudelijke Verzorging Opzet van de monitor Huishoudelijke Verzorging De nieuwe manier van werken heeft 3 hoofdrolspelers namelijk

Nadere informatie

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland In april 2013 heeft TNS NIPO in opdracht van Thuiswinkel.org een herhalingsonderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Drechterland Juni 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Drechterland Juni 2014 - de kanteling Gemeente Drechterland Juni 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014-2023 Datum : Juni 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!!

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! De brief: Het Venster F.D. Rooseveltlaan 18 Postbus 2157 5600 CD Eindhoven Eindhoven, 29 november 2011 Betreft: Enquete cliënttevredenheid Beste

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Gemeente Castricum mei juni 2008

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Gemeente Castricum mei juni 2008 Eindrapportage Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Gemeente Castricum mei juni 2008 Inhoudsopgave Inleiding... 5 1 Achtergrond, doelstelling en doelgroep... 7 1.1 Achtergrond voor het klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Markt- en Opinieonderzoek. Zeker Meten. KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK HULP BIJ HUISHOUDEN

Markt- en Opinieonderzoek. Zeker Meten. KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK HULP BIJ HUISHOUDEN Markt- en Opinieonderzoek. Zeker Meten. KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK HULP BIJ HUISHOUDEN 1 PROJECT I1754 Rapportagedatum : 12 februari 2015 Klant : Gemeente Amstelveen Contactpersoon bij klant : Celina

Nadere informatie

Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout

Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout 0-meting burgerparticipatie en communicatie De gemeente Noordwijkerhout heeft een nieuw communicatiebeleidsplan dat uitgaat van meer omgevingsbewust werken

Nadere informatie

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Kübra Ozisik 13 Juni 2016 Laura de Jong www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Resultaten... 3 2.1 Respons... 3

Nadere informatie

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2009. april 2009, uitgevoerd door: www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2009. april 2009, uitgevoerd door: www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2009 april 2009, uitgevoerd door: www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen - Algemene gegevens 4 - Contact en omgang 6

Nadere informatie

Evaluatie hulp bij het huishouden 2015

Evaluatie hulp bij het huishouden 2015 Evaluatie hulp bij het huishouden 2015 Onderzoek naar het resultaat telt voor hulp bij het huishouden gemeente Schouwen- Duiveland 1/29 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 4 1.1 1.2 Aanleiding...

Nadere informatie

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen Van goed naar beter 23-11-2015 Inhoudsopgave Werkwijze 3 Resultaten huurderstevredenheidonderzoek per kern 4 - Over de respondent

Nadere informatie

Gemeente IJsselstein. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over juli 2015

Gemeente IJsselstein. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over juli 2015 Gemeente IJsselstein Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 8 juli 2015 DATUM 8 juli 2015 TITEL ONDERTITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente IJsselstein Cathelijne

Nadere informatie

Onderzoek voor de KNOV

Onderzoek voor de KNOV Onderzoek voor de KNOV Inhoud 1 Samenvatting 3 Onderzoeksverantwoording 6 3 Behandeling en begeleiding tijdens de 10 zwangerschap 4 Beoordeling 17 1 Samenvatting Samenvatting - 1 Behandeling en begeleiding

Nadere informatie

Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015

Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015 Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015 Afdeling: Maatschappelijke ontwikkeling Auteur : Nick Elshof Datum: 25-09-2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Samenvatting... 4 Verantwoording en achtergrond...

Nadere informatie

Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning

Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning Resultaten van de tweede schriftelijke vragenronde onder de deelnemers aan het GGZ-panel regio Delft Westland Oostland juli 2006 - L.M.

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Best Definitief rapport September 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel N. Meys Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-0209-7037 CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO

Nadere informatie

Onderzoek Klanttevredenheid Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Gemeente Noord-Beveland. Wmo-monitor 2014

Onderzoek Klanttevredenheid Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Gemeente Noord-Beveland. Wmo-monitor 2014 Onderzoek Klanttevredenheid Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Gemeente Noord-Beveland Wmo-monitor 2014 Middelburg, maart 2015 Onderzoek Klanttevredenheid Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Verslag tevredenheidsonderzoek gastouders Ziezo B.V. Juli/Augustus 2014

Verslag tevredenheidsonderzoek gastouders Ziezo B.V. Juli/Augustus 2014 Verslag tevredenheidsonderzoek gastouders Ziezo B.V. Juli/Augustus 2014 Mark Paardekooper 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Verantwoording.... 4 Respons... 4 Opzet enquête.... 4 Data...

Nadere informatie

Informatiebehoefte Dordt DE BIBLIOTHEEK ALS INFORMATIESPECIALIST

Informatiebehoefte Dordt DE BIBLIOTHEEK ALS INFORMATIESPECIALIST Informatiebehoefte Dordt DE BIBLIOTHEEK ALS INFORMATIESPECIALIST Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De Dordtse samenleving verandert, en de bibliotheek verandert mee. Samen met de gemeente heeft

Nadere informatie